c

ϕ΍ήθΘγϻ΍
Ω΍Ϊϋ·
ϲϧΎϘΒτϣ Ρϼλ ϦΑ ϥίΎϣ .Ω
ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϣδϗ - ΪϋΎδϣ Ϋ ΎΘγ΃
ΔϴϣϼγϹ΍ ΩϮόγ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡΎϣϹ΍ ΔόϣΎΟ - ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟΎΑ ΓϮϋΪϟ΍ ΔϴϠϛ
ϢϴΣήϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍ ϢδΑ
: ϢϳΪϘΗ
ϭΰϐϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϣΪ Ϩϋ ΔλΎΨΑϭ ϕ΍ήθΘγ΍ ΔϤϠϛ ΐΘϜϟ΍ ϲϓϭ ΕϼΠϤϟ΍ϭ ϒΤμϟ΍ ϲϓϭ ˯ΎΒτΨϟ΍ ΔϨδϟ΃ ϰϠϋ ΩΩήΘϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ
ϲѧϤϠϋ ΪѧϬΟ Ϯѧϫ ΎѧϤϧ· ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϥ΃ ξόΒϟ΍ ϯήϳ ΎϤϨϴΑ ˬΔϠμΑ Ϫϴϟ· ΖϤϳ Ύϣ Ϟϛϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϡΫ ϲϓ ξόΒϟ΍ ώϟΎΑ Ϊϗϭ .ΔΌϴδϟ΍ ϩέΎΛ΁ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϭ΃ ϱήϜϔϟ΍
Ϧѧϣ ϚѧϟΫ ήѧϴϏϭ ΔϗΪϟ΍ϭ ιϼΧϹ ΍ϭ Δ˰ϴΠϬϨϤϟ΍ ϲϓ ϝΎΜϤϟ΍ ϢϬϴϓ ϥϭήϳ ΚϴΣ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ξόΑ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ΍ϭάϤϠΘΗ Ϧϳάϟ΍ ξόΑ ΔλΎΨΑϭ ˬϕήθϟ΍ Δγ΍έΪϟ
.ΔΣΩΎϤϟ΍ ΕϮόϨϟ΍
ΓέΎѧπΤϟ΍ ϲѧϫ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ΎѧϬϴϓ ΄ѧθϧ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΓέΎѧπΤϟ΍ ϥϷ ϚѧϟΫϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧΑΎΘϜϟ΍ ϲѧϓ ΍˱ήѧϴΒϛ ΍˱ΰѧϴΣ Ϟϐѧη Ϊѧϗ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϥ· ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ
ΦϳέΎѧΘϟ΍ϭ ΔѧϳϮΒϨϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϮΣ ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ϩήϴδϔΗϭ Ϣ ϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ˯˱ ΍ΪΘΑ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϰΘη ϲϓ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ ΐΘϛ ΪϘϓ .ήοΎΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΔΒϟΎϐϟ΍
ΔѧϴϤϫ΃ ϰѧϟ· ϑΎѧο΃ ΎѧϤϣϭ .Ύ˱ϴѧγΎϴγϭ Ύ˱ϳΩΎѧμΘϗ΍ϭ Ύ˱ѧϴϋΎϤΘΟ΍ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ΓΎѧϴΣϭ ϡϼѧγϹ΍ ϲѧϓ ΎϳΎѧπϘϟ΍ ϰΘѧηϭ ΎѧϬΑ΍Ω΁ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϲϓ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϰϟ· ϲϣϼγϹ΍
ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ Ϫϟ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ϡΎϜΤϟ΍ ξόΑϭ ήϴΒϜϟ΍ ϲϠϋ ΪϤΤϣ ΪϬϋ ϲϓ ή θϋ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ Ε΃ΪΑ Ώήϐϟ΍ έΎϳΩ ϰϟ· ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎΜόΒϟ΍ ϥ΃ ϕ΍ήθΘγϻ΍
ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ ξѧόΑ ΖϓΎѧπΘγ΍ ΪѧϘϓ ΍άѧϫ ΪѧϨϋ ήѧϣϷ΍ ϒѧϗϮΘϳ Ϣѧϟϭ .ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ϱΪѧϳ΃ ϰѧϠϋ ΔϴϣϼγϹ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ήϴΜϛ ϰϘϠΗ Ϊϗϭ .ϲϣϼγϹ΍
.ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ώ΍Ω΁ βϳέΪΘϟ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ξόΑ ΖϓΎπΘγ΍ ϦϴΣ ΔϳήμϤϟ ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΙΪΣ ΎϤϛ ΎϬϴϓ βϳέΪΘϠϟ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍
ϥΎѧѧϳΩϸϟ ΔτϴѧѧγϮϟ΍ ΔϋϮѧѧγϮϤϟ΍ ΖѧѧϧΎϛ ΎѧѧϤϟϭ ˬϪѧѧΠϫΎϨϣϭ Ϫѧѧόϓ΍ϭΩϭ Ϫѧѧϓ΍Ϊϫ΃ϭ ϪΗ΄ѧѧθϧϭ ϕ΍ήѧѧθΘγϻ΍ ϒѧѧϳήόΗ ϝϭΎѧѧϨΘΗ ΓήѧѧϴΜϛ ΕΎѧѧΑΎΘϛ ΕέΪѧѧλ Ϊѧѧϗϭ
ϲѧΘϟ΍ ΕΎΤϔѧμϟ΍ ϩάѧϫ ΖѧϧΎϛ ΪѧϘϓ ήѧλΎόϤϟ΍ ϲϣϼѧγϹ΍ ϲѧΑήόϟ΍ ήѧϜϔϟ΍ ϲѧϓ ήϴΛ΄ѧΗ Ϧѧϣ Ϫѧϟ ΎϤϟ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϧϋ ΐΘϜϳ ϥ΃ Ε΃έ ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ϭ
ΕΎΤϔѧμϟ΍ ϦϤѧπΘΗ ΎѧϤϛ .ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΪϘόϟ΍ ϲΣ΍ϮϨϟ΍ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϩήΛ΃ϭ Ϫϓ΍Ϊϫ΃ϭ ϕ΍ήθΘγϼϟ Ύ˱ϔϳήόΗ ϡΪϘΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ
.ϱήϜϔϟ΍ ϢϬΟΎΘϧ· Ϧϋ ΓάΒϧϭ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ίήΑ΄Α Ύ˱ϔϳήόΗ ΔϴΗϵ΍
:ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϒϳήόΗ
ϒϟϷ΍ ϲϫ ϑϭήΣ ΔΛϼΛ ΎϬϴϟ· ϒϴο΃ ϢΛ ϕήη ΔϤϠϛ Ϧϣ ΓΫϮΧ΄ϣ ΎϫΎϧΪΟϮϟ ΎϬϠλ΃ ϰϟ· ΔϤϠϜϟ΍ ϩά˰ϫ ΎϨόΟέ΃ Ϯϟ ˮΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϰϨόϣ Ύϣ
ΔѧϐϠϟ ΔΒѧδϨϟΎΑ ϱϮѧϐϠϟ΍ ϒѧϳήόΘϟ΍ ΍άѧϫ Ϟѧόϟϭ .ϪѧϧΎϳΩ΃ϭ ϪѧΗΎϐϟϭ ϪΑ΍Ω΁ϭ ϕήθϟ΍ ϡϮϠϋ ΐϠσ ϯϮγ ϕήθϟ΍ ΐϠσ βϴϟϭ ˬ ϕήθϟ΍ ΐϠσ ΎϫΎϨόϣϭˬ ˯ΎΘϟ΍ϭ Ϧϴδϟ΍ϭ
ϕϭήѧθϟ΍ ϰѧϨόϣ ϥήѧΘϘϤϟ΍ ϕήѧθϟ΍ ΎѧϤϧ·ϭ ϲѧϓ΍ήϐΠϟ΍ ϕήѧθϟ΍ βϴѧϟ ϕήѧθϟΎΑ ΩϮѧμϘϤϟ΍ ϥ΃ ϰѧϠϋ ϝΪѧϳ ήѧΧ΁ ϒѧϳήόΗ ΔѧϤΜϓ ΔѧϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ ϲ ϓ Ύϣ΃ .ΔϴΑήόϟ΍
ςΒΗήѧΗ ϻ ϕ΍ήѧθΘγ΍ ΔѧϤϠϛ ϥ΃ ϯήϳ ΚϴΣ ΔϴΑήϐϟ΍ ϢΟΎόϤϟΎΑ Ύ˱ϨϴόΘδϣ ϕ΍ήθΘγϼϟ ϪϔϳήόΗ ϲϓ ΪϫΎθϟ΍ ΪϤΤϣ Ϊϴγ ϪϟϭΎϨΗ Ύϣ ΍άϫϭ .Δϳ΍ΪϬϟ΍ϭ έϮϨϟ΍ϭ ˯Ύϴπϟ΍ϭ
Ώϭήѧϐϟ΍ βѧϜόΑ Δѧϳ΍ΪϬϟ΍ϭ έϮѧϨϟ΍ϭ ˯Ύϴѧπϟ΍ϭ ϕϭήѧθϟ΍ ϰѧϨόϤΑ ΔѧϳϮϨόϣ ΔѧϟϻΩ ΍άѧϬϟϭ βϤѧθϟ΍ ϕήѧθϣ Ϯѧϫ ϕήѧθϟ΍ ϥ΃ ϲѧϨόΗ ΎϤϧ·ϭ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϕ ήθϤϟΎΑ ςϘϓ
(ΔѧϳΰϴϠΠϧϹ΍ϭ Δϴδϧήϔϟ΍ϭ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ) ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ϢΟΎόϤϟ΍ ϰϟ· ΪϫΎθϟ΍ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ Ϯϫϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ΪΣ΃ ϊΟέ Ϊϗϭ . ˯ΎϬΘϧϻ΍ϭ ϝϮϓϷ΍ ϰϨόϤΑ
Ϯѧѧѧϫϭ ϱϮѧѧѧϨόϣ ϊΑΎѧѧѧτΑ ΰѧѧѧϴϤΘΗ " ΔѧѧѧϤϠϜΑ Δϴϗήѧѧѧθϟ΍ ΕΎѧѧѧγ΍έΪϟΎΑ ΓΩϮѧѧѧμϘϤϟ΍ ϕήѧѧѧθϟ΍ ΔѧѧѧϘτϨϣ ϰѧѧѧϟ· έΎѧѧѧθϳ Ϫѧѧѧϧ΃ ΪѧѧѧΟϮϓ ORIENTϕήѧѧѧη ΔѧѧѧϤϠϛ ϲѧѧѧϓ ΚѧѧѧΤΒϴϟ
ϰѧϟ· ϲѧϜϠϔϟ΍ ϲѧϓ΍ήϐΠϟ΍ ϝϮϟΪѧϤϟ΍ Ϧѧϣ ϝϮѧΤΗ ϰѧϠϋ ΔѧϤϠϜϟ΍ ϩάѧϫ ϝΪѧΗϭ ˬβϤѧθϟ΍ Ϫѧϴϓ ϕήѧθΗ ΡΎΒѧμϟ΍ ϥ΃ ϑϭήѧόϣϭ ˬ ΡΎΒμϟ΍ ΩϼΑ ϲϨόΗϭ Morgenland
ϰѧϠϋ ϝΪѧΘϟ ˯ΎѧδϤϟ΍ ΩϼѧΑ ϲϨόΗϭ Abendland ΔϤϠϛ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϡΪΨΘδϧ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ ϲϓϭ ˬΔψϘϴϟ΍ϭ έϮϨϟ΍ ϰϨόϣ ϦϤπΘϳ ϱ άϟ΍ ΡΎΒμϟ΍ ϰϨόϣ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍
(1) ".ΔΣ΍ήϟ΍ϭ ϡϼψϟ΍
ˬ Ϊѧηέ΃ ϭ΃ ϯΪѧϫ ϭ΃ Ϫѧ˷Οϭ Orienter ΔѧϤϠϛ ϰѧϨόΗ ΔϴѧδϧήϔϟΎΑϭ ˬ Ύѧϣ ˯ϲѧη Ϧѧϋ ΚѧΤΒϳ ϭ΃ ϢϠόΘϳ : Orient ΔϤϠϛ ϲϨόΗ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ϲϓϭ
ϮѧΤϧ ΏΩϷ΍ ϭ΃ ήѧϜϔϟ΍ ϭ΃ ωΎѧϤΘΟϻ΍ ϭ΃ ϕϼѧΧϷ΍ ϝΎѧΠϣ ϲѧϓ Ύѧϣ Δѧϗϼϋ ϭ΃ ϩΎѧΠΗ΍ ϮΤϧ α΍ϮΤϟ΍ ϪϴΟϮΗ "ϲϨόΗ orientateϭ Orientation , ΔϳΰϴϠΠϧϹΎΑϭ
ϲѧϓϭ . Orientation ΔѧϳΩ΍ΪϋϹ΍ ΔϨѧδϟ΍ ϰ˷ϤѧδΗ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ ξόΑ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ ΔϨδϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ Ϧϣϭ " .ϲΣϭήϟ΍ ϭ΃ ϱήϜϔϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴμΨη ΕΎϣΎϤΘϫ΍
(2). Ύϣ ˯ϲη Ϧϋ (Δϓήόϣ) ΕΎϣϮϠόϣ ϊϤΠϳ " Sich Orientiern ΔϤϠϛ ϲϨόΗ ΔϴϧΎϤϟϷ΍
:ϲΣϼτλϻ΍ ϒϳήόΘϟ΍
ΔѧϴϤϠόϟ΍ ϡΎѧδϗϷ΍ϭ ΕΎϴϠϜϟ΍ϭ ΪϫΎόϤϟ΍ ΖΌθϧ΃ ϱάϟ΍ ϲϓήόϤϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϻ
˱ ϭ΃ ϥϮϴΑήϐϟ΍ ϪΒΘϛ Ύϣ ϰϟ· ΩϮόϧ ΎϨϧΈϓ Ρϼτλϻ΍ ϲϓ Ύϣ΃
ϢΟΎѧѧόϤϠϟ ΔΒѧѧδϨϟΎΑ ςϴѧѧδΑ ΕϭΎѧѧϔΗ ϰѧѧϠϋ ϥΎѧѧϣΰϟ΍ Ϧѧѧϣ Ϧϴϧήѧѧϗ άѧѧϨϣ Ώήѧѧϐϟ΍ ϲѧѧϓ ήѧѧϬχ ϕ΍ήѧѧθΘγϻ΍ ΢Ϡτѧѧμϣ ϥ΃ ϦϴϴΑήѧѧϐϟ΍ ϦϴΜΣΎѧѧΒϟ΍ ξѧѧόΑ ϯήѧѧϳϭ .ϪΘѧѧγ΍έΪϟ
ΕήѧϬχ Ϊϗ ϕήθΘδϣ ΔϤϠϛ Ϟόϟϭ .ήϴΜϜΑ ϚϟΫ ϞΒϗ ήϬχ Ϊϗ ϡϼγϹ΍ ΔλΎΨΑϭ ϪϧΎϳΩ΃ϭ ϕήθϟ΍ ΕΎϐϟ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ ϥ΃ ϦϘϴΘϤϟ΍ ήϣϷ΍ ϦϜϟ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴΑϭέϭϷ΍
ΔϨѧγ ϲѧϓ ϥΎѧϛ (ϕήѧθΘδϣ ) Ρϼτѧλϻ ϲϠѧλϷ΍ ϝϮϟΪѧϤϟ΍ϭ ": ϝϮѧϘϳ ωϮѧοϮϤϟ΍ ΍άѧϫ ϲѧϓ Ϫѧϟ ΚѧΤΑ ϲѧϓ Arberry ϱήѧΑέ΁ ΍άѧϬϓ ˬϕ΍ήθΘγ΍ ΢Ϡτμϣ ϞΒϗ
-191ι .ϡ1994/˰ϫ1414 ϡΎϋ ˯ΎΘη ˬ ΔγΩΎδϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˬ 22 ΩΪϋ .ΩΎϬΘΟϻ΍ ϲϓ "ϦϳήλΎόϤϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΪϨϋ ΪϘϨϟ΍ ΔϴΠϬϨϣϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ " .ΪϫΎθϟ΍ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍- 1
.211
.197 ι ˬ Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ - 2

1
Samuel Clarke ϙέϼѧϛ ϞϳϮϤѧλ Anthony Wood Ωϭϭ ϲϧϮѧΘϧ΁ ϒѧλϭ 1691 ΔϨѧγ ϲѧϓϭ ( ΔѧϴϧΎϧϮϴϟ΍ ϭ΃ Δϴϗήθϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΪΣ΃ )1638
ήΘѧδϤϟ΍ Ϧѧϋ ΙΪѧΤΘϳ Childe Harold's Pilgrimage ϰϠϋ ϪΗΎϘϴϠόΗ ϲϓ ϥϭήϴΑϭ . Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ξόΑ ϑήϋ Ϫϧ΃ ϚϟΫ ϰϨόϳ (ϪΑΎϧ ϲϗ΍ήθΘγ΍ ) Ϫϧ΄Α
(3)".ϖϴϤϋ ϕ΍ήθΘγ΍ ϰϠϋ Δϟ΍Ϊϟ΍ ΓήϴΜϜϟ΍ ϪΗΎϋΎϤϟ·ϭ ϥϮΘϧέϮΛ
ΔѧϐϠϟ΍ ϪѧϘϔΑ κΘѧΨϳ ϢѧϠϋ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ":ϝϮѧϘϳ ΚѧϴΣ ΕέΎѧΑ ϱΩϭέ ϕήѧθΘδϤϟ΍ ˯ϻΆѧϫ Ϧѧϣϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϥϭήΧ΁ ϥϮϴΑήϏ ϑ˷ήϋ Ϊϗϭ
ˬ βϤѧθϟ΍ ϕήѧθϣ ϲѧϨόΗ ϕήѧη ΔѧϤϠϛϭ "ϕήѧη" ΔϤϠ˰ѧϛ Ϧѧϣ ΔϘΘѧθϣ ϕ΍ή ѧθΘγ΍ ΔѧϤϠϛ ˬϪѧϴϠϋ ϖϠσ΃ ϱάϟ΍ Ϣγϻ΍ ϲϓ ήϜϔϧ ϥ΃ ϥΫ· Ϫϴϟ· ϲη Ώήϗ΃ϭ .ΔλΎΧ
ϱάѧϟ΍ ΩέϮϔѧδϛ΃ αϮϣΎѧϗ ϒѧϳήόΗ ϱήѧΑέ΁ ϱΰѧϴϠΠϧϹ΍ ϕήѧθΘδϤϟ΍ ΪѧϤΘόϳϭ (4) ".ϲϗήѧθϟ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϢϠ˰ѧϋ ϭ΃ ϕήѧθϟ΍ ϢѧϠϋ Ϯѧϫ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϥϮѧϜϳ ΍άϫ ϰϠϋϭ
(5)".ϪΑ΍Ω΁ϭ ϕήθϟ΍ ΕΎϐϟ ϲϓ ή˷ΤΒΗ Ϧϣ " Ϫϧ΄Α ϕήθΘδϤϟ΍ ϑήόϳ
ϱάѧϟ΍ Maxime Rodinson ϥϮδ˰ѧϧΩϭέ ϢϴѧδϜϣ ϲѧδϧήϔϟ΍ ϕήѧθΘδϤϟ΍ ϪѧϔϳήόΗϭ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ έϮѧϬχ ΍Ϯϟϭ ΎϨΗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴΑήϐϟ΍ Ϧϣϭ
ΔѧΟΎΤϠϟ ήѧϬχ ΎѧϤϧ· ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϥ΃ϭ ˬ 1838 ϡΎѧϋ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ήϬχ ΎϤϨϴΑ 1799 ϡΎϋ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ήϬχ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΢Ϡτμϣ ϥ΃ ϰϟ· έΎη΃
ΕϼѧΠϤϟ΍ ˯Ύѧθϧ· ϰѧϠϋ ϡΎѧϴϘϠϟ ϦϴѧμμΨΘϣ ΩϮѧΟϮϟ ΔѧγΎϣ ΖѧϧΎϛ ΔѧΟΎΤϟ΍ ϥ΄ѧΑ ϒϴѧπϳϭ "ϕήѧθϟ΍ Δѧγ΍έΪϟ ΔϓήόϤϟ΍ ωϭήϓ Ϧϣ κμΨΘϣ ωήϓ ΩΎΠϳ· " ϰϟ·
(6). ΔϴϤϠόϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ϭ ΕΎϴόϤΠϟ΍ϭ
ΏϮϠѧγ΃ " : Ϫϧ΃ ΎϬϨϣ ϕ΍ήθΘγϼϟ ΕΎϔϳήόΗ ΓΪϋ Ϊϴόγ Ωέ΍ϭΩ· ϥ΃ ΪΠϧ ΢ϠτμϤϟ΍ ΍άϫ ΍ϮϟϭΎϨΗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ Ώήόϟ΍ ϰϟ· ΎϨϠϘΘϧ΍ Ϯϟϭ
ΩήѧѧΠϣ βϴѧϟ ϕ΍ήѧѧθΘγϻ΍ ϥ΄ѧΑ Ϊϴόѧѧγ ϒϴѧπϳϭ (7)"Ώήѧѧϐϟ΍ ϦϴѧΑϭ (ΖѧѧϗϮϟ΍ Ϣѧψόϣ )"ϕήѧѧθϟ΍" ϦϴѧΑ ΔѧѧϓήόϤϟ΍ ΩϮѧΟϮΑ ϖѧѧϠόΘϣ ΰѧ˷ϴϤΗ ϰѧѧϠϋ ϲѧϨΒϣ ήѧѧϴϜϔΘϟ΍ ϲѧϓ
ϝϮѧѧΣ ιϮѧѧμϨϟ΍ Ϧѧѧϣ ΓήѧѧϴΒϛ ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ Ύ˱ѧ δϳΪϜΗ βϴѧѧϟϭ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϭ΃ ΕΎ˰ѧѧγ΍έΪϟ΍ϭ ΕΎѧѧϓΎϘΜϟ΍ ϑϼΘΧΎѧѧΑ Ύ˱ΒϠѧѧγ βϜόϨѧѧϳ ϲѧѧΜΤΑ ϞѧѧϘΣ ϭ΃ ϲѧѧγΎϴγ ωϮѧѧοϮϣ
ϑήѧόϳ ήѧΧ΁ ϊѧοϮϣ ϲѧϓϭ .(8) ΔѧϐϠϟ΍ ϪѧϘϓ ϲѧϓϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϳΩΎѧμΘϗ΍ϭ ΔѧϴϤϠϋϭ ΔѧϴϟΎϤ Ο ιϮѧμϧ ϰϟ· ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϲϋϮϠϟ ϊϳίϮΗ ϲϟΎΘϟΎΑ Ϫϧ· « ϕήθϤϟ΍
ϲѧϓ ϝϮѧϘϳϭ . (9).ϖѧϴΒτΘϟ΍ϭ ϑΎѧθΘϛϻ΍ϭ ϢϠόΘѧϠϟ ωϮοϮϤϛ Δ˷ϤψϨϣ ΓέϮμΑ ϕήθϟ΍ ϰϟ· ϪΑ ϞλϮΘ˵ϳ ϱάϟ΍ ϢϠόϟ΍ ϭ΃ ϲϓήόϤϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ Ϫϧ΄Α ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϊϴόγ
(10)".ϕήθϠϟ Ώήϐϟ΍ ϢϜΣ ΓΩ΍έ·ϭ ϕήθϟ΍ ϰϠϋ ϲΑήϐϟ΍ ρΎϘγϹ΍ Ϧϣ ωϮϧ :ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϥ
˷ · ήΧ΁ ϊοϮϣ
ΎѧϬϨϴΑ ϊѧϤΠϳ ϥ΃ έΎΘΧ΍ ϢΛ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϊΟ΍ήϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϰϟ· ΍˱ΩΎϨΘγ΍ ϕ΍ήθΘγϼϟ ΕΎϔϳήόΘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ώ΍ήϏ ΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΣ΃ ϡ˷Ϊϗ ΪϘϟ
Ϧϣ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϺϟ -ιΎΧ ϪΟϮΑ ΏΎΘϜϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ - ϥϭήϓΎϛ ϥϮϴΑήϏ ΎϬΑ ϡϮϘϳ " ΔϴϤϳΩΎϛ΃" ΕΎγ΍έΩ Ϯϫ " : Ϯϫ ϒϳήόΘϟ΍ ΍ά˰ϫϭ ΪΣ΍ϭ ϒϳήόΗ ϲϓ
ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ϚϴϜѧθΗ ΔѧϟϭΎΤϣϭ ϡϼѧγϹ΍ ϪϳϮѧθΗ ϑΪѧϬΑ . .. ΕΎѧϧΎϜϣ·ϭ Ε΍ϭήѧΛϭ ˬ˱Ύ˰Ϥψϧϭ ˬ˱ΎΨϳέΎΗϭ ˬ ΓέΎπΣϭ ˬ ΔϓΎϘΛϭ ˬ Δόϳήηϭˬ ΓΪϴϘϋ : ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϰΘ˰η
ϕϮѧϔΘϟ΍ ϢϋΰѧΗϭ ˬ ΔϴϋϮѧοϮϤϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ ΍ ϲϋΪΗ ΕΎϳήψϧϭ ΕΎγ΍έΪΑ ΔϴόΒΘϟ΍ ϩάϫ ήϳήΒΗ Δ˰ϟϭΎΤϣϭ ˬ ϢϬϴϠϋ ΏήϐϠϟ ΔϴόΒΘϟ΍ νήϓϭ ˬ ϪϨϋ ϢϬϠϴϠπΗϭ ˬ Ϫϴϓ
(11)".ϲϣϼγϹ΍ ϕήθϟ΍ ϰϠϋ ϲΤϴδϤϟ΍ ΏήϐϠϟ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϱήμϨόϟ΍
ΔѧόΑΎΘϣ ϝϼѧΧ Ϧѧϣϭ . ΕΎѧϤϴϤόΗ ϭ΃ ΔϘΑΎѧγ έΎѧϜϓ΃ ϱ΃ Ϧѧϋ ΩήѧΠΘϳ ϥ΃ ΐѧΠϳ ϥΎѧϛ ϪѧϨϜϟ ϒѧϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΚΣΎΒϟ΍ ΩΎϬΘΟ΍ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑϭ
Ϧϣ ϦϴϴϜϳήϣ΃ϭ (ΖϴϓϮδϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ϦϴϴΑήϏϭ Ϧϴϴϗήη )ϦϴϴΑϭέϭ΃ Ϧϣ ϦϴϴΑήϐϟ΍ Ϧϋ έΪμϳ Ύϣ Ϟϛ Ϯϫ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϥ
˷ · ϝϮϘϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϨϧΈϓ ϕ΍ήθΘγϼϟ
ϖѧΤϠϳ ΎѧϤϛ ˬ Ϧѧϔϟ΍ ϭ΃ ήѧϜϔϟ΍ ϭ΃ ΔγΎϴδϟ΍ ϲϓϭ ˬ ωΎϤΘΟϻ΍ ϲϓϭ ˬΔόϳήθϟ΍ ϲϓϭ ˬΓΪϴϘόϟ΍ ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ΎϳΎπϗ ϝϭΎϨΘΗ (ΔϴόϣΎΟ) ΔϴϤϳΩΎϛ΃ ΕΎγ΍έΩ
Ε΍ϮѧϨϗ ϭ΃ ΔѧϛήΤΘϣ ϡϮѧγέ ϭ΃ Δϴ΋ΎϤϨϴѧγ ϡϼѧϓ΃ ϭ΃ ίΎѧϔϠΗ ϭ΃ ΕΎѧϋ΍Ϋ· Ϧѧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ϭ΃ ϢϬΗΎϐϠΑ ˯΍ Ϯγ ΔϴΑήϐϟ΍ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϪΜΒΗ Ύϣ Ϟϛ ϕ΍ήθΘγϻΎΑ
ϥϮϴѧγΎϴδϟ΍ϭ ϥϮΜΣΎѧΒϟ΍ ϩέήѧϘϳ ΎѧϤϣ ΎѧϨϴϠϋ ϰѧϔΨϳ Ύѧϣ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ Ϧѧϣ ϥ΃ ΎѧϤϛ .ϢϫΎϳΎѧπϗϭ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ϝϭΎѧϨΘΗ ΕΎѧΑΎΘϛ Ϧѧϣ ϢϬϔΤѧλ ϩήѧθϨΗ Ύϣ ϭ΃ ˬΔϴ΋Ύπϓ
ϦѧϤϣ ϢϫήѧϴϏϭ ϦϴϴϧϭέΎѧϣϭ ρΎѧΒϗ΃ Ϧѧϣ Ώήѧόϟ΍ ϯέΎѧμϨϟ΍ ϪѧΒΘϜϳ Ύѧϣ ϕ΍ήθΘγϻΎΑ ϖΤϠϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳϭ .Δϳήδϟ΍ ϭ΃ ΔϴϨϠόϟ΍ ϢϬΗ΍ήϤΗΆϣϭ ϢϬΗ΍ϭΪϧ ϲϓ ϥϮ˰ϴΑήϐϟ΍
΍ϮϨΒΗϭ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ΍ϭάϤϠΘΗ Ϧϳάϟ΍ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϥϮΜΣΎΒϟ΍ ϩήθϨϳ Ύϣ ϕ΍ήθΘγϻΎΑ ϖΤϠϧ ϥ΃ Ϊ˰Α ϻϭ . ϲΑήϐϟ΍ έΎψϨϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡϼγϹ΍ ϰϟ· ήψϨϳ
ήθϨϟ΍ έϭΩ ϝΎϔΘΣ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ ϝΪϳϭ .Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΞϫΎϨϤϟ΍ϭ ΐϴϟΎγϷ΍ ϲϓ ϪΗάΗΎγ΃ ϰϠϋ ϕϮϔΗ άϴϣϼΘϟ΍ ˯ϻΆϫ ξόΑ ϥ· ϰΘΣ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ έΎϜϓ΃ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ
ϰѧϟ· ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ϭ Ώήѧόϟ΍ ξѧόΑ ΕΎѧΑΎΘϛ Ϧѧϣ ϪѧϧϮϤΟήΘϳ Ύѧϣ ϭ΃ ΔϨϴѧλέ ΔѧϴϤϠϋ ΙϮѧΤΑ ΎѧϬϧ΃ ϰѧϠϋ Δ˰ѧϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎѧϐϠϟΎΑ ϩήθϧϭ ˯ϻΆϫ ΝΎΘϧΈΑ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍
(12).ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍
ΪѧϨϋϭ .ΎѧϳέϮϛϭ ϥΎѧΑΎϴϟ΍ϭ Ϧϴѧμϟ΍ϭ Ύϴѧγ΁ ϕήѧη ΏϮѧϨΟϭ ΪѧϨϬϟ΍ ϢѧπΗ ϲѧΘϟ΍ Ύ˱ѧϣϮϤϋ Δϴϗήθϟ΍ ΏϮόθϟΎΑ ϢΘϬϳ ϝ΍ίΎϣϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϥΎϛ ϭ
ϭ΃ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ Δѧѧγ΍έΩ Ε΃ΪѧѧΑ ΎϣΪѧѧϨϋ ΎѧѧϬϨϜϟϭ .Δϴϗ΍ήѧѧθΘγϻ΍ ΕΎѧѧγ΍έΪϟ΍ ϲѧѧϓ ΍˱ήѧѧϴΒϛ Ύ˱ѧ ϣΎϤΘϫ΍ ΖѧѧϟΎϧ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ ϩάѧѧϫ ϥ΃ ΪѧѧΠϧ Δϴϗ΍ήѧѧθΘγϻ΍ ΕΎσΎѧѧθϨϟ΍ ΔѧѧόΟ΍ήϣ
ΖѧϧΎϜϓ ϞѧλϷ΍ Ύѧϣ΃ .ΔѧϴϧΎΑΎϴϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϭ΃ ΔѧϳΪϨϬϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϭ΃ ΔϴϨϴѧμϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϞѧΜϣ ΎѧϬΑ ΔλΎΧ ΕΎγ΍έΪΑ κμΨΗ ΖΤΒλ ΃ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍
(ϕ΍ήθΘγϻ΍ ) Ϯϫ ΪΣ΍ϭ ΢Ϡτμϣ ΖΤΗ ϢπΗ ΎϬϠϛ
΢ϠτμϤϟ΍ ΍άϬϟ Ώήϐϟ΍ άΒϧ
ϲѧϓ ϪѧΑ ϲѧϘϟ΃ Ϊϗ ΢ϠτμϤϟ΍ ΍ά ϫ ϥ· βϳϮϟ ϝΎϗ ΎϤϛ ϭ΃ ϕ΍ήθΘγ΍ ΢Ϡτμϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϋ ϒϗϮΘϟΎΑ ϲΑήϐϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ΪϨϋ ϒϗϮΘϧ ϥ΃ ΐΠϳϭ
ϦϴΜΣΎѧΒϟ΍ ϒѧλϮΑ ϲѧϔϳ Ϊѧόϳ Ϣѧϟ ΢ϠτѧμϤϟ΍ ΍άѧϫ ϥ΃ϭ ΔϴΒϠѧγ ΕϻϻΩϭ ΔѧϴΨϳέΎΗ ΕϻϮѧϤΣ ϰѧϠϋ ϱϮѧτϨϳ ΢ϠτμϤϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ Ώήϐϟ΍ ϯ΃έ ΪϘϓ .ΦϳέΎΘϟ΍ ϞΑ΍ΰϣ
Ϧѧϋ ˯ΎϨϐΘγϻ΍ ϢΘϳ ϥ΄Α 1973 ϡΎϋ βϳέΎΑ ϲϓ ΪϘϋ ϱάϟ΍ ΎϫήϤΗΆϣ ϲϓ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ ΔϤψϨϣ Ε΍έ΍ήϗ Ϧϣ ϥΎϜϓ .ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϦϴμμΨΘϤϟ΍
ΕΪѧϘϋϭ(13) ( ICHSANAΎѧϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤѧηϭ Ύϴѧγ΁ ϝϮ˰ѧΣ ΔϴϧΎѧδϧϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϠϟ ΔѧϴϤϟΎόϟ΍ Ε΍ήϤΗΆѧϤϟ΍ ) ΔѧϤψϨϤϟ΍ ϩάѧϫ ϰѧϠϋ ϖѧϠτϳ ϥ΃ϭ ˬ΢ϠτѧμϤϟ΍ ΍άѧϫ
.ϊΟ΍ήϤϟ΍ϭ ΕϻΎΣϹ΍
.8ι(.1946 ˬΰϨϴϟϮϛ Ϣϴϟϭ :ϥΪϨϟ ) .ϲϬϳϮϨϟ΍ ϲϗϮγΪϟ΍ ΪϤΤϣ ΐϳήόΗ . ϥϮϴϧΎτϳήΒϟ΍ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ .ϱήΑέ΁ Ν .΍ -3
ΏΎѧΘϜϟ΍ έ΍ Ω :ΓήϫΎѧϘϟ΍ )ήϫΎϣ ϰϔτμϣ ΔϤΟήΗ .(ϪϛΪϟϮϧ έϭΩϮϴΗ άϨϣ ϥΎϤϟϷ΍ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ )ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΔΒϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ .ΕέΎΑ ϱΩϭέ -4
.11 ι (ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ) (ϲΑήόϟ΍
.8ι (1946 ˬ ΰϨϴϟϮϛ Ϣϴϟϭ :ϥΪϨϟ) .ϲϬϳϮϨϟ΍ ϲϗϮγΪϟ΍ ΪϤΤϣ ΐϳήόΗ . ϥϮϴϧΎτϳήΒϟ΍ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ .ϱήΑέ΁ .Ν .΍- 5
ήѧϴϫί ΪѧϤΤϣ ΔѧϤΟήΗ .ΙέϭίϮѧΑϭ ΖΧΎѧη ϒϴϨѧμΗ (ϝϭϷ΍ ϢѧδϘϟ΍) ϡϼѧγϹ΍ Ι΍ήѧΗ ϲѧϓ ".ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ϭ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΓέϮѧμϟ΍ ". ϥϮѧδϧΩϭέ ϢϴδϜϣ- 6
.101-27ι(.ϡ1978 βτδϏ΃ -˰ϫ1398ϥΎπϣέ/ ϥΎΒόη ˬ ΔϓήόϤϟ΍ ϢϟΎϋ ΔϠδϠγ :ΖϳϮϜϟ΍ ) ˬ ϱέϮϬϤδϟ΍
7
-Edward Said. Orientalism. ( New York: Vintage Books, 1979) p.2.
8
-Ibid. p 12.
9
-Ibid. p73..
.92 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍- 10
.7 ι (1411 ˬ ϲϣϼγϹ΍ ϯΪΘϨϤϟ΍ :ϡΎϬΠϨϣήϴΑ) 2ρ.ϕ΍ήθΘγϼϟ Δϴϣϼγ· Δϳ΅έ . Ώ΍ήϏ ΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΣ΃- 11
έϭΩ ΖϣΎϗ ΚϴΣ ήϴΜϛ ϢϫήϴϏϭ ˬ ϦϤΣήϟ΍ Ϟπϓϭ ϲδϴϧήϣ ΔϤσΎϓϭ ˬ ϱϭ΍Ϊόδϟ΍ ϝ΍Ϯϧϭ ˬ ΔϤψόϟ΍ ΰϳΰϋϭ ϥΎΒόη ϲΤϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϤϟ ήθϧ Ύϣ ϚϟΫ ϝΎΜϣ΃ Ϧϣ - 12
.ϪΠϳϭήΗϭ ˯ϻΆϫ ΝΎΘϧ· ήθϨΑ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔλΎΨΑϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ΕΎϳήΒϜϟ ΔϴόϣΎΠϟ΍ ήθϨϟ΍
13
-Bernard Lewis.³ The Question of Orientalism. In New York Times Review of Books. June 24,1982. Pp. 49-56.

2
Ϊѧϗϭ .( ICANAS ΔѧϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤѧθϟ΍ϭ ΔϳϮϴѧγϵ΍ ΕΎγ΍έΪϠϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ ) ϰϟ· ΔϴϧΎΛ Γήϣ ϩήϴϴϐΗ ϢΗ ϥ΃ ϰϟ· ϥ΍ϮϨόϟ΍ ΍άϫ ΖΤΗ ϦϳήϤΗΆϣ ΔϤψϨϤϟ΍
ΕΎѧγ΍έΪϠϟ ϦϴѧΛϼΜϟ΍ϭ βϣΎѧΨϟ΍ ϲϟϭΪѧϟ΍ ήϤΗΆѧϤϟ΍ ϲѧϔϓ ϚϟΫ ϊϣϭ (14)(ΎϬϜϠϓ ϲϓ έϭΪΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ϭ Ύϴγϭέ ) Δϴϗήθϟ΍ ΔϠΘϜϟ΍ ϝϭΩ έ΍ήϘϟ΍ ΍άϫ νέΎϋ
ϦϴѧϴΑϭέϭϷ΍ ϥ΃ ϲѧϨόϳ ΎѧϤϣ ˬΕΎѧψϔΤΗ ϱ΃ ϥϭΩ ϡΪΨΘδϳ ϦϴϗήθΘδϣϭ ϕ΍ήθΘγ΍ ΢Ϡτμϣ ϥΎϛ ήΠϤϟΎΑ ΖδΑ΍ΩϮΑ ϲϓ ΪϘϋ ϱάϟ΍ ΔϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤθϟ΍ϭ ΔϳϮϴγϵ΍
Ϣѧϫ ϞѧΑ ϚϟΫ ήϴϏ ϢϬϧ΃ ΍ϮΘΒΜϴϟ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϧϋ ϥϮΛΪΤΘϳ ΚϴΤΑ ΓήϳΎϐϤϟ΍ Ϊϴϔϴϟ ΍άϫ Ϟόϟϭ ΢ϠτμϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ Ύ˱˰ο΍ήΘϋ΍ ήΜϛϷ΍ Ϣϫ ϦϴϴϜϳήϣϷ΍ϭ ϦϴϴΑήϐϟ΍
ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ΃ ΔѧϴϤϴϠϗϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϲϓ ϥϮμμΨΘϣ ϭ΃ HumanistsΔϴϧΎδϧϹ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϲϓ ϥϮΜΣΎΑ ϭ΃ Islamists ϥϮϴϣϼγ· ϭ΃ ArabistsϥϮΑήόΘδϣ
ϥΈѧϓ ϦϴϴΑήѧϐϟ΍ ϊγϭ Ύϣ ΎϨόδϳ ϪϧΈϓ ΕΎμμΨΘϟ΍ ϭ΃ κμΨΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϦΤϧ ΎϨϔϗϮϣ Ύϣ΃ . ΔϨϴόϣ Δϴϓ΍ήϐΟ ΔϘτϨϣ ϭ΃ Ϧϴόϣ ΪϠΒΑ κΘΨΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϭ΃
Ε΍ήϤΗΆѧѧϤϟ΍ ΪѧѧϘϋϭ ΎϧΎϳΎѧѧπϗ ϝϮ ѧΣ ΔѧѧΑΎΘϜϟ΍ϭ ΎϨΘѧѧγ΍έΪΑ ϢϬϣΎѧѧϤΘϫ΍ έ΍ήϤΘѧѧγ΍ Ϧѧѧϋ Ϟѧѧϔϐϧ ϻ ϥ΃ Δτϳήѧѧη ϚѧѧϟΫ Ϧѧѧϣ α΄ѧѧΑ ϼѧѧϓ ΔϴϤѧѧδΘϟ΍ ΍ϮѧѧϛήΘϳ ϥ΃ ΍ϭέΎѧѧΘΧ΍ Ϣѧѧϫ
ϪѧϧϮΒΘϜϳ ΎѧϤϟ ϩΎѧΒΘϧϻ΍ϭ ϲϋϮϟ΍ Ϧϋ Ϣγϻ΍ ήϴϴϐΗ ΎϨϓήμϳ ϻ ϥ΃ϭ .ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ έ΍ήϤΘγ΍ϭ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϳέϭΪϟ΍ϭ ΐΘϜϟ΍ ήθϧϭ Ε΍ϭΪϨϟ΍ϭ
.ϪϧϭήθϨϳϭ
ϩέϮτΗϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Γ΄θϧ
ϊѧϣ ήϬχ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϥ΃ ξόΒϟ΍ ϯήϴϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Γ΄θϨϟ ΔϨϴό ϣ ΓήΘϓ ϭ΃ ΔϴϨόϣ ΔϨγ ΪϳΪΤΗ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Γ΄θϧ ϲϓ ϥϮΜΣΎΒϟ΍ ϒϠΘΧ΍
ϝϮѧΣ ΚϳΪѧΣ Ϧѧϣ έ΍Ω Ύѧϣϭ Ύ˱ϴϧ΍ήѧμϧ ϲѧηΎΠϨϟ΍ ΎѧϬϜϠϣ ϥΎϛ Ϊϗϭ ΔθΒΤϟ΍ ϰϟ· ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΓήΠϫ ϰϟ· ΩϮόϳ ϦϳΪϟ΍ ΍άϬΑ ϯέΎμϨϟ΍ ϡΎϤΘϫ΍ Ϟόϟϭ .ϡϼγϹ΍ έϮϬχ
ΎѧϤϨϴΣ ϦϳΪѧϟ΍ ΍άѧϫ ϰѧϠϋ ϯέΎѧμϨϟ΍ ϑήѧόΘϟ ΔϴϧΎΜϟ΍ Δλήϔϟ΍ ΖϧΎϛϭ .ϪϘϨΘϋΎϓ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ΔϘϴϘΣ ϚϠϤϟ΍ ΍άϫ ϙέΩ΃ ϒϴϛϭ ˬϪδϠΠϣ ϲϓ ΔϗέΎτΒϟ΍ ϦϴΑ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ
ϥΎϴϔ ѧγ ϮѧΑ΃ ϥΎѧϛϭ ϙϮѧϠϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΪΣ΃ ϡϭήϟ΍ Ϣϴψϋ Ϟϗήϫ ϥΎϛϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ΝέΎ˰Χ ˯΍ήϣϷ΍ϭ ϙϮϠϤϟ΍ ϰϟ· ϪϠγέ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ ΚόΑ
ϲѧΘϟ΍ ΔѧΗΆϣ ΓϭΰѧϏ ϥ΄ѧΑ ϱ΃έ ϙΎ˰ѧϨϫ ϭ .(15)ϪΘϘϴϘΣϭ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ϕΪμΑ ϪϋΎϨ Θϗ΍ Ϟϗήϫ ήϬχ΃ϭ ϡϼγϹ΍ Ϧϋ Ϫϟ΄γϭ Ϟϗήϫ ϩΎϋΪΘγΎϓ ϡΎθϟ΍ ϰϟ· Ϫϟ ΓέΎΠΗ ϲϓ
ϱάѧϟ΍ ϪΑΎ˰ѧΘϛϭ ϲϘѧθϣΪϟ΍ ΎѧϨΣϮϳ ϊѧϣ ΃ΪѧΑ ϪѧϴϠϋ Ωήѧϟ΍ϭ ϡϼѧγϹΎΑ ϡΎѧϤΘϫ΍ ϝϭ΃ ϥ΃ ϥϭήѧΧ΁ ϯήѧϳϭ ϕ΍ήθΘγϼϟ ΕΎϳ΍ΪΒϟ΍ Ϧϣ ΪόΗ ϱήϜδϋ ϙΎϜΘΣ΍ ϝϭ΃ ΖϧΎϛ
ϯέΎѧμϨϟ΍ϭ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ϦϴѧΑ ϲѧϠόϔϟ΍ ϙΎ˰ѧϜΘΣϻ΍ Δѧϳ΍ΪΑ ϲѧϫ ΔϴΒϴϠѧμϟ΍ Ώϭ ήΤϟ΍ ϥ΃ ϥϭήΧ΁ ϯήϳϭ .ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥϮϟΩΎΠϳ ϒϴϛ ϯέΎμϨϠϟ ΢οϮϳ ϥ΃ Ϫϴϓ ϝϭΎΣ
ϩήѧϴϜϔΗ ϪѧϨϋ ξѧΨϤΗ Ύϣϭ ΓέϮμϨϤϟ΍ ϲϓ ϩήγ΃ϭ ϊγΎΘϟ΍ βϳϮϟ ΔϤϳΰϫ ΪόΑ Ϫϧ΃ ΔλΎΨΑϭ .ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ΔϟϭΎΤϣ ϰϟ· ϯέΎμϨϟ΍ ϊϓΩ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍
.Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϪϨϋ ξΨϤΗ ΎϤϣ ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲΑήΤϟ΍ ς ϴτΨΘϟ΍ ΐϧΎΠΑ ϱήϜϔϟ΍ ςϴτΨΘϟ΍ Ϧϣ ΪΑ ϼϓ Ύ˱ϳήϜδϋ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΔϤϳΰϫ ΔΑϮόλ Ϧϣ
ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ Δѧγ΍έΪϟ ϲѧѧγ΍ήϛ ˯Ύѧθϧ· ϰѧϟ· ΎѧϋΩ ϱάѧѧϟ΍ ϲѧδϨϜϟ΍ ΎѧϨϴϴϓ ϊѧϤΠϣ Ϧѧѧϣ έ΍ήѧϘΑ ΃ΪѧΑ Ϫѧϧ΃ ϕ΍ήѧѧθΘγϻ΍ Δѧϳ΍ΪΑ ϲѧϓ ˯΍έϵ΍ Ϧѧϣϭ
Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ϥ΃ P.M. Holt ΖϟϮϫ ϡ·.Ώ ϱΰϴϠΠϧϹ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϯήϳϭ .ΎϤϫήϴϏϭ ΩέϮϔδϛ΃ϭ βϳέΎΑ ϞΜϣ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ϥΪϤϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϲϓ ΔϴϧΎϳήδϟ΍ϭ ΔϳήΒόϟ΍ϭ
(16).ϕ΍ήθΘγϼϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ Ϊόϳ ϻ ΎϨϫ ϱϮΑΎΒϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ϥΈϓ Ϛϟάϟ έ΍ήϘϟ΍ ΐΣΎλ ΎϫΩ΍έ΃ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟΎΑ ΎϫάϴϔϨΗ ϢΘϳ ϻ ΔϴϤγήϟ΍
ϡΎѧϤΘϫϻ΍ϭ ϦϴϤϠѧδϤϟΎΑ ϯέΎѧμϨϟ΍ ΔѧϓήόϤ ϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ Δϗϼτϧϻ΍ Ϯϫ βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟΎΑ ϯέΎμϨϟ΍ ϙΎϜΘΣ΍ ϥ΃ ϦϳΪϳΆϤϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ Ϫϟ ϱ΃έ ΔϤΛϭ
(17) ϲϋΎΒδϟ΍ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ Φϴθϟ΍ ϢϬϨϣϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ Ω΍ϭέ ξόΑ ϱ΃ήϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ϞϴϤϳϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ϡϮϠόϟΎΑ
.Ε΍ήϤΗΆѧϤϟ΍ ΪѧϘόϳϭ ˬ ΕΎϳέϭΪѧϟ΍ ΕΎѧΌϣϭ Ύ˱ϳϮϨѧγ ΐѧΘϜϟ΍ ϑϮѧϟ΃ ΞΘѧϨϳ ΢Βѧλ΃ ϱάѧϟ΍ ϕ΍ήѧθΘγϼϟ ΔѧϴϘϴϘΤϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΪόΗ ϻ ΕΎϳ΍ΪΒϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ϛηϻϭ
ϩΎѧΒΘϧϻ΍ Ϊѧηϭ ΎѧϬϴϓ ϊѧγϮΘϟ΍ϭ ˬΓήѧϜϔϟ΍ ϖѧϴϤόΗ ϞѧϴΒϗ Ϧѧϣ Ϊѧόϳ ΎϫΪѧόΑ ϰѧΗ΃ Ύѧϣϭ ΎѧϬϟ ιΎѧϫέϹ΍ ϞѧϴΒϗ Ϧѧϣ ":- ΔϠϤϨϟ΍ έϮΘϛΪϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ -ΎόϴϤΟ ϩάϫ ΪόΗ ΎϤϧ·ϭ
ΎѧϬϴϓ ΢Βѧλ΃ϭ ΔѧϴϤϠόϟ΍ϭ ΔϴϋΎϨѧμϟ΍ Ύ ϬΘѧπϬϧ ΎѧΑϭέϭ΃ ΖѧϨΑ ϥ΃ ΪѧόΑ ΎϤϴѧγ ϻϭ ϡϮѧϴϟ΍ ϲѧΑήϐϟ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϲϓ ΪΟϮϳ ϱάϟ΍ ϕ΍ήθΘγϼϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟΎϓ (18)".ΎϬϴϟ·
ΔѧϋΎΒτϟ΍ Ε΃ΪѧΑ " ΚѧϴΣ ήѧθϋ αΩΎѧδϟ΍ ϥήѧϘϟ΍ άѧϨϣ ΖѧϘϠτϧ΍ Ϊѧϗ ΙϮѧΤΒϟ΍ ϩάѧϫ ϰϠϋ ˯ΎΨδΑ ϖϔϨΗ ϝ΍ΰΗ ϻϭ ΖϘϔϧ΃ϭ ΙϮΤΒϟ΍ ΰϛ΍ήϣϭ ΕΎόϣΎΠϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍
ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ α΍ήѧϛ βϴѧγ΄Η ΪѧόΑ ϲϗ΍ήѧθΘγϻ΍ ρΎθϨϟ΍ Ω΍Ωί΍ ϢΛ (19)".. ήΧϵ΍ ΪόΑ Ύ˱ΑΎΘϛ έΪμΗ ΕάΧ΃ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ή΋΍ϭΪϟ΍ ΖϛήΤΘϓ ρΎθϨΑ Ϫϴϓ ΔϴΑήόϟ΍
ϞѧΜϣ ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΕΎѧϴόϤΠϟ΍ βϴѧγ΄Η ϥ΄ѧΑ ζΘϴϓϮϠϳΎϤѧγ ϒϴѧπϳϭ .1632 ϡΎѧϋ ΝΪѧϳήΒϣΎϛϭ 1638 ϡΎѧϋ ΩέϮϔѧδϛ΃ ϲѧγήϛ ϞѧΜϣ ΔѧϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ
ϕ΍ήѧθΘγϼϟ ϯήѧΒϜϟ΍ Δѧϗϼτϧϻ΍ " ΔѧϟΰϨϤΑ ΎѧϫήϴϏϭ ΔѧϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΔϳϮϴѧγϵ΍ ΔѧϴϜϠϤϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ϭ ΔϴϜϳήϣϷ΍ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ϭ ΔϴϟΎϐϨΒϟ΍ ΔϳϮϴγϷ΍ ΔϴόϤΠϟ΍
ϪΗέΎѧπΣϭ ϕήѧθϟ΍ ϢϟΎѧϋ ϰѧϠϋ ϑήѧόΘϟ΍ϭ ϑΎѧθΘϛϻ΍ϭˬΚΤΒϟ΍ ϲѧϓ ϻ
˱ Ύ˷όϓ Ύ˱ϣΎϬγ· ΎϬόϴϤΟ ΖϤϬγ΄ϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ΎϬϴϓ ΖόϤΠΗ ΚϴΣ
Ύѧδϧήϓ ϲϓ ΔϴΤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔγέΪϣ ˯Ύ θϧ· ΔϤϬϤϟ΍ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΕΎϋϭήθϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ (20)".ΔϳέΎϤόΘγ΍ϭ ΔϴϟϼϐΘγ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ Ϧϣ ΎϬϟ ϥΎϛ ΎϤϋ ϼ
˱ πϓ
ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ώΒѧλ ϲѧϓ ΖϤϫΎѧγϭ ϦϴѧϴΑϭέϭϷ΍ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ΔϠΒϗ ΪόΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ Silvester de Sacy ϲγΎγ ϱΩ ήΘδϔϠγ ϲδϧήϔϟ΍ ϕήθΘδϤϟ΍ ΔγΎ΋ήΑ
ΪѧϘϋ ϲѧϓ 1873 ϡΎѧϋ ϦϴϗήѧθΘδϤϠϟ ΔѧϴϤϟ Ύόϟ΍ Ε΍ήϤΗΆѧϤϟ΍ ΔѧϤψϨϣ Δѧϳ΍ΪΑ Ύ˱ѧπϳ΃ϭ Δϴϗ΍ήΘѧθγϻ΍ ΕΎѧϴόϤΠϟ΍ ˯Ύѧθϧ·ϭ (21).Ϧϣΰѧϟ΍ Ϧѧϣ ΓΪѧϣ Δϴѧδϧήϔϟ΍ ΔϐΒμϟΎΑ
.ΔϳϮϨδϟ΍ ϪΗ΍ήϤΗΆϣ
:ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϑ΍Ϊϫ΃
: ϲϨϳΪϟ΍ ϑΪϬϟ΍ -1
ϝΎѧΟέ ϥ΃ ϦϴѧδΣ ϒѧλ΁ ϝϮѧϘϳ ΎѧϤϛ αΎѧγϷ΍ Ϫѧόϓ΍Ω ϥΎѧϛ ϪѧϘϴϘΤΗ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ Ω΍έ΃ ϱάѧϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϥΈϓ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϊϣ ϊϓ΍ϭΪϟ΍ ϞΧ΍ΪΘΗ
ϰѧΘΣ ΎѧϬϴϓ ΪѧϴΣϮϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϲϫ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ ΖϧΎϛ ν΍έ΃ ϰϠϋ ϡϼγϹ΍ ˯ϼϴΘγ΍ϭ Ϫϴϓ ϝϮΧΪϠϟ ϯέΎμϨ ϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ωΎϓΪϧ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ΓϮϗ ΍ϭ΃έ ϯέΎμϨϟ΍ ϦϳΪϟ΍
ϲѧϓ βϴѧϟ Ϫѧϧ· ΚѧϴΣ ϡϼѧγϹ΍ ϪΟϭ ϲϓ ΍ϮϔϘϳ ϥ΃ ΪΑϻ ϥΎϜϓ ϢϫΩΎϘΣ΃ ΞΟ΃ ΎϤϣ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϳϮϴϧΪϟ΍ ϢϬΒγΎϜϣϭ ϢϬΘϧΎϜϣ ϰϠϋ ˯ϻΆϫ ϑΎΨϓ ϪϠϗ ϯέΎμϨϟ΍ ΢Βλ΃
(22).Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ αϭήϴϠϛ΃ ϭ΃ ϦϳΩ ϝΎΟέ ΔϘΒσ ϡϼγϹ΍

14

-Bernard Lewis. ³ The Ouestion of Orientalism.´ Op., Cit.

.ϲΣϮϟ΍ ΃ΪΑ ϒϴϛ ΏΎΘϛ ˬϱέΎΨΒϟ΍ ΢ϴΤλ- 15
-P. M. Holt. ³ The Origin of Islam Studies.´ In AL- Kulliya. (Khartoum) No.1, 1952,pp.20-27.
ˬΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΙϮѧΤΒϠϟ Ϟѧμϴϓ ϚѧϠϤϟ΍ ΰѧϛήϣ :νΎѧϳήϟ΍ ).ΏϮѧΘϜϤϠϟ ϲѧϗ΍έϭ ήѧμΣϭ Ε΍ήѧψϨϠϟ νήѧϋ: ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧϴΑΩϷ΍ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ . ΔϠϤϨϟ΍ ϲϠϋ 17
.ϕ΍ήθΘγϻ΍ Γ΄θϨΑ ϖϠόΘ Η ϲΘϟ΍ ˯΍έϵ΍ Ϣψόϣ ΔϠϤϨϟ΍ έϮΘϛΪϟ΍ Ωέϭ΃ Ϊϗϭ .31-23 ΕΎΤϔμϟ΍ (.ϡ1993/˰ϫ1414
.30 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ - 18
.77 ι (ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ˬ ήηΎϧ ϥϭΪΑ: ΓήϫΎϘϟ΍ )".ήλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΎϫήΛ΃ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΔϔδϠϓ .ζΘϴϓϮϠϳΎϤγ ΪϤΣ΃- 19
.81 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍- 20
140 ι 9ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ϦϓέΎόϤϟ΍ έ΍Ω :ΓήϫΎϘϟ΍)1Ν .ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ . ϲϘϴϘόϟ΍ ΐϴΠϧ - 21
ˬ1413 ϲϧΎΜϟ΍ ϊϴΑέ ϊΑΎδϟ΍ ΩΪόϟ΍ . ΔϴϣϼγϹ΍ ΩϮόγ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡΎϣϹ΍ ΔόϣΎΟ ΔϠΠϣ ˬ ϲϧΎϘΒτϣ ϥίΎϣ ΔϤΟήΗ " ϕ΍ήθΘγϼϟ ϱήϜϔϟ΍ έΎδϤϟ΍ ".ϦϴδΣ ϒλ΁ - 22
.592-566 ι
16

3
ΕϼѧϤΤϟ ΔϠϴѧγϭ ϡϼѧγϹΎΑ ΔѧϓήόϤϟ΍ ϱέΎѧμϨϟ΍ άѧΨΗ΍ Ϊѧϗϭ ˬϪѧϨϋ ϯέΎѧμϨϟ΍ ΩΎѧόΑ·ϭ ϪϬϳϮѧθΗϭ ϪΘΑέΎΤϤϟ ϡϼγϹ΍ Δϓήόϣ ϲϫ ϲϨϳΪϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ΔϳΎϐϓ
ωϮѧϨϟ΍ Ϧѧϣ ΖѧϧΎϛ ΓήѧϜΒϤϟ΍ Δϴϧ΍ήѧμϨϟ΍ ΕΎѧΑΎΘϜϟ΍ ϥΈѧϓ Ϛϟάѧϟϭ .ϡϼѧγϹ΍ Ϧϣ ϯέΎμϨϟ΍ ήϴϔϨΗ ϝϭϷ΍ ΎϬϓΪϫ ϥΎϛϭˬΔϴϣϼγϹ΍ ΩϼΒϟ΍ ϰϟ· ΖϘϠτϧ΍ ϲΘϟ΍ ήϴμϨΘϟ΍
ϝΎѧΜϣ΃ Ϧѧϣ ϰτѧγϮϟ΍ ( ΔѧϴΑϭέϭϷ΍) έϮѧμόϟ΍ ϕ΍ήѧθΘγϻ Ύ˱ѧϔϴϨϋ ΍˱ΪѧϘϧ ΐѧΘϛ ήοΎΤϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϦϴϴΑήϐϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ξόΑ ϥ· ϰΘΣ ΍˱ΪΟ ΪϗΎΤϟ΍ϭ ΐμόΘϤϟ΍
ϪѧπόΑ ϝ΍ίΎ˰ѧϣ ϡϼѧγϺϟ ϢѧϬϤϬϓ ˯Ϯγϭ ϯέΎμϨϟ΍ ΪϘΣ ΏΎΒγ΃ ϥ΃ ϝΎϴϧ΍Ω ΐΘϛ ΪϘϓ (23).Ώήϐϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ Norman Daniel ϝΎϴϧ΍Ω ϥΎϣέϮϧ
ϥέΫϮѧγ ΩέΎѧθΘϳέ ΏΎѧΘϛϭ(24). ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ξѧόΑ ϪѧΑ ΩΎη΃ ϱάϟ΍ϭ ϢϬϔϟ΍ ϲϓ ΚϳΪΤϟ΍ Ϣϴψόϟ΍ ϦδΤΘϟ΍ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑ ϡϼγϹ΍ Ϧϣ ϦϴϴΑϭέϭϷ΍ ϒϗϮϣ ϲϓ ήΛΆϳ
(25).ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ΓέϮλ
:ϲϤϠόϟ΍ ϑΪϬϟ΍ -2
ΪѧϘϓ. ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΕϻΎѧΠϤϟ΍ ϊѧϴϤΟ ϲѧϓ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΓέΎѧπΤϟ΍ Ε΍ ΰѧΠϨϣ Δγ΍έΩ Ϯϫϭ ϚϟΫ ΏΎΒγ΄Α άΧ΄Η ϥ΃ ϥϭΩ ΎϬΘπϬϧ ξϬϨΗ ϥ΃ ΎΑϭέϭϷ ϥΎϛ Ύϣ
(26)"ϪΗέΎѧπΣϭ ϪѧΑ΍Ω΁ϭ ϪѧΗΎϐϟ αέΪѧΗ ϢѧϠόϟ΍ Ϧσ΍ϮѧΑ ϰѧϟ· ϪѧΟϮΘϟΎΑ ΎϬϴϠόϓ ϲϤϠόϟ΍ϭ ϱέΎπΤϟ΍ νϮϬϨϟ΍ ΪϳήΗ ΎΑϭέϭ΃ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ϫϧ΃ " ΎΑϭέϭ΃ ˯ΎϤϋί ϯ΃έ
ϻ
˱ ΎѧΠϣ ΍ϮѧϛήΘϳ Ϣѧϟ ϦϴϴΑήϐϟΎѧϓ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϑ΍Ϊѧϫ΃ Ϧѧϣ ϑΪ˰ѧϬϟ΍ ΍άѧϫ ΔѧϴϤϫ΃ ΔϘϴϘΣ ΎϨϓήόϟ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϰϟ· ΖϤΟήΗ ϲΘϟ΍ ΐΘϜϟ΍ Ϣ΋΍Ϯϗ ϰϟ· ωϮΟήϟΎ˰Αϭ
ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ Ϧѧϋ ϪѧΑΎΘϛ ϲϓ - Rudi Paret ΕέΎΑ ϱΩϭέ έΎη΃ Ϊϗϭ .ΎϬϨϣ ΍ϭάΧ΃ϭ ˬΎϬϨϋ ΍ϮϤΟήΗϭ ΕΎΑΎΘϜϟ΍ ϩάϫ ΍Ϯ˰γέΩ ϰΘΣ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϫϴϓ ΐΘϛ
ϥΈѧϓ ˬ(27) Ώ΍ήϐΘѧγϻ΍ ϢѧϠϋ ϪѧϴϠϋ ϖѧϠτϳ ϥ΃ ϦѧϜϤϳ ΎѧϤϴϓ Ώήѧϐϟ΍ Δѧγ΍έΪΑ ήѧοΎΤϟ΍ ήѧμόϟ΍ ϲѧϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϣϷ΍ ϡϮϘΗ ϥ΃ ΔϴϧΎϜϣ· ϰϟ· - ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍
ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΕΎϓΎѧθΘϛϻ΍ϭ Δѧγ΍έΪϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ Ϧϣ ϥϭήϗ ήΒϋ Ώήϐϟ΍ ΎϬϴϟ· ϞλϮΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ Ε΍ίΎΠϧϹ΍ Δϓήόϣ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ΓήοΎΤϟ΍ ϢϬΘπϬϧ ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍
.ϱΩΎμΘϗϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ϭ
.ϱέΎΠΘϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϑΪϬϟ΍ -3
ϢѧѧϬϧ΃ ΎѧϤϛ ˬ ΎϬόϧΎѧѧμϣ ΔѧϳάϐΘϟ ϡΎѧΨϟ΍ Δ˰ѧѧϴϟϭϷ΍ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔѧΟΎΣ ϲѧϓ ΖѧѧϧΎϛϭ ΔϳέΎѧπΤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϨѧѧμϟ΍ϭ ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΎϬΘѧπϬϧ ΎѧѧΑϭέϭ΃ Ε΃ΪѧΑ Ύ ϣΪѧϨϋ
Ύ˱ϗ΍Ϯ ѧγ΃ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ ϦѧϜϤϳϭ ΔѧϴόϴΒτϟ΍ Ε΍ϭήѧΜϟ΍ ϚѧϠΘϤΗ ϲѧΘϟ΍ ΩϼΒѧϟ΍ ϰѧϟ· ΍ϮѧϓήόΘϳ ϥ΃ ϢѧϬϟ ΪѧΑ ϻ ϥΎѧϛ ϢϬό΋ΎπΑ ϒϳήμΘϟ ΔϳέΎΠΗ ϕ΍Ϯγ΃ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ΍ϮΤΒλ΃
ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϬΗΎѧγ΍έΩϭ Δѧϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϢϬΗΎϓΎѧθϜΘγ΍ ϲѧϓ ΍ϮτѧθϨϓ ΩϼΒѧϟ΍ ϩάѧϫ ϲѧϫ ΔϳϮϴѧγϵ΍ϭ ΔѧϴϘϳήϓϷ΍ ϝϭΪϟ΍ϭ ϲϣϼγϹ΍ ϕήθϟ΍ ϥΎϜϓ . ϢϬΗΎΠΘϨϤϟ ΔΣϮΘϔϣ
ϑ΍ΪѧϫϷ΍ ϖѧϴϘΤΘϟ ήϴѧμϨΘϟ΍ϭ ϦϳΪѧϟ΍ ϞϐΘѧγ΍ Ϊѧϗϭ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϲѧϓ αΎѧγϷ΍ Ϯѧϫ ϥΎѧϛ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ϑΪѧϬϟ΍ ϥ΃ ϯήѧϳ Ϧѧϣ ϙΎϨϫϭ .ΎϫήϴϏϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ϭ
(28).ΔϳΩΎμΘϗϻ΍
ΕΎѧѧѧγ΍έΪϟ΍ έ΍ήϤΘѧѧѧγϻ ϑ΍ΪѧѧѧϫϷ΍ Ϣѧѧѧϫ΃ ΪѧѧѧΣ΃ ϝ΍ί Ύѧѧѧϣ ϑΪѧѧѧϬϟ΍ ΍άѧѧϫ ϥΈѧѧѧϓ ϕ΍ήѧѧѧθΘγϻ΍ ΕΎϳ΍ΪѧѧѧΑ ΪѧѧѧϨϋ ϱΩΎѧѧѧμΘϗϻ΍ ϑΪѧѧѧϬϟ΍ ϒѧѧѧϗϮΘϳ Ϣѧѧϟϭ
(29).ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϲѧϓ ΓήϓϮΘϤϟ΍ ϡΎΨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ΍Ϯϟ΍ί Ύϣ ϢϬϧ΃ ΎϤϛ ΔϴϠ˰ΤϤϟ΍ ϢϬϗ΍Ϯγ΃ ΔΟΎΣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΞΘϨΗ ϝ΍ΰΗ Ύϣ ϢϬόϧΎμϤϓ . Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍
ΕΎѧγ΍έΩ ΎѧϬΘϘϴϘΣ ϲѧϓ ΎѧϬϨϜϟϭ ΔϳΩΎѧμΘϗ΍ ήϳέΎѧϘΗ ΎѧϫήϫΎχ ϲѧϓ ϲѧϫ ΔϳήϬѧη ήϳέΎѧϘΗ έΪѧμΗ (΍ήѧδϳϮγ ϚѧϨΑϭ ΪϳϮϟ)ΔϴΑήϐϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ήϬη΃ ξόΑ ϥΈϓ Ϛϟάϟϭ
ΩΎѧμΘϗϻ΍ ΏΎѧΑέ ΃ ϑήѧόΘϴϟ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΩϼΒϠϟ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϋ Δγ΍έΩ ήϳήϘΘϟ΍ ϡΪϘϳ ΚϴΣ ΔϠϣΎϜΘϣ Δϴϗ΍ήθΘγ΍
ϊѧϣ ϥϮѧοϭΎϔΘϳ Ϧϳάѧϟ΍ ΎѧϬϴϔχϮϣ έΎѧΒϜϟ ϡΪѧϘΗ ΔѧϳΪϨϟϮϬϟ΍ ρϮτΨϟ΍ Δϛήη ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ Ϧϣϭ .ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎ˰όϟ΍ ϊϣ ΎϬΑ ϥϮϠϣΎόΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϔϴϜϟ΍ ϰϠϋ ΔγΎϴδϟ΍ϭ
ΎѧϤϛ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔѧϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϬΗΎϴϔϠΧ ϰϟ·ϭ ΎϬόϣ ϥϮοϭΎϔΘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϠϘόϟ΍ ϰϟ· ΍ϮϓήόΘϳ ϰΘΣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΕΎγ΍έΩ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍
.΍ΪϨϟϮϬΑ ϡ΍ΩήΘδϣ΃ ϲϓ Δϛήθϟ΍ ήϘϤϟ ϲΗέΎϳίϭ ΔϳΩϮόδϟ΍ ρϮτΨϟ΍ ϲϓ ϲϠϤϋ ϝϼΧ Ϧϣ ΍άϫ Ζϓήϋ
(ϱέΎϤόΘγϻ΍).ϲόγϮΘϟ΍ ϲϟϼϐΘγϻ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϑΪϬϟ΍ -4
ϢϬϴѧϠϋ ϖѧϠσ΃ ΎѧϤϛ Ϣѧϫϭ ϝϼΘѧΣϻ΍ ΏΎѧϛέ ϲѧϓ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ έΎγ ΪϘϓ ΔϴΑήϐϟ΍ ϝϭΪϠϟ ΔϴόγϮΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϡΪΧ ΪϘϟ
ϲѧϓ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ϝϭΪѧϟ΍ ΖѧΒϏέ ϲѧΘϟ΍ ϝϭΪѧϟ΍ Ϧѧϋ ΔϠѧμϔϣϭ ΔόѧγϮϣ ΕΎѧϣϮϠόϣ ΍ϮϣΪѧϘϓ -ϲΤϴѧδϤϟ΍ ϝΎϤѧθϟ΍ ϡϮѧϤϫ ΔѧϠϤΣ " -Ϳ΍ ϪѧϤΣέ- ήϛΎη ΩϮϤΤϣ ΫΎΘγϷ΍
ϝϼΘѧΣϻ΍ ϲϔχϮѧϣ Ϧѧϣ ήѧϴΜϛ ϥΎѧϛ ΪѧϘϓ ϕήθΘδϤϟ΍ϭ ϞΘΤϤϟ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϭϷ΍ Ϧϣ Ζϗϭ ϲϓ ήϣϷ΍ ςϠΘΧ΍ Ϊϗϭ .ΎϬΗ΍ήϴΧϭ ΎϬΗ΍ϭήΛ ϰϠϋ ˯ϼϴΘγϻ΍ϭ ΎϫέΎ˰ϤόΘγ΍
ϞѧϴϟΩ) :ϥ΍ϮѧϨόΑ ΍˱ΪϠΠϣ ήθϋ ΔόΑέ΃ Ϧϣ Ύ˱ΑΎΘϛ ϲϧΎτϳήΑ ϕήθΘδϣ -ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ± έΪλ΃ Ϊϗϭ . ΍˱ΩΎ˰μΘϗ΍ϭ ΔγΎϴγϭ Ύ˱ΨϳέΎΗϭ Δϐϟ ϕήθϟΎΑ Δϳ΍έΩ ϰϠϋ
ϲѧΘϟ΍ ΔѧϘτϨ ϤϟΎΑ Δѧϳ΍έΩ ϰѧϠϋ ϦѧϜϳ Ϣѧϟ Ύѧϣ ϝϼΘѧΣϻ΍ Γέ΍Ω· ϲѧϓ ΔѧϔϴχϮϟ΍ ϰѧϠϋ ϞѧμΤϳ ϻ ΔѧϠΘΤϤϟ΍ ΕΎѧϣϮϜΤϟ΍ ϒѧχϮϣ ϥΎѧϛϭ (ϲΨϳέΎΘϟ΍ϭ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ :ΞϴϠΨϟ΍
(30).ΎϬΑ ϞϤόϴγ
ΩΪѧΤϣ ΩΪѧϋ ΪѧΟϮϳ Ϊѧϗ Ϫѧϧ΃ Ϧѧϣ Ϣ˰ѧϏήϟΎΑ ΍άѧϫ ΎϨϣϮϳ ϰΘΣ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϦϴΑϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϦϴΑ ρΎΒΗέϻ΍ ήϤΘγ΍ϭ
Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧγέΪϣ βϴѧγ΄Η ϥ΃ ρΎѧΒΗέϻ΍ ΍άѧϫ ϰϠϋ ΔϟΩϷ΍ Ϧϣϭ .ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϭ΃ ϕήθϟ΍ Δγ΍έΪϟ ϢϠόϟ΍ ΐΣ ϢϬόϓΩ ϦϴϴΑήϐϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΟ
ΔѧϣϮϜΤϟ΍ Ε΃έ ΔѧϴϧΎΜϟ΍ ΔѧϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ ΪόΑϭ (31).ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ ΪΣ΃ Ϧϣ Ρ΍ήΘϗ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ Ζ˴δγ
˷ ΃˵ Ϊϗ ϥΪϨϟ ΔόϣΎ˰ΠΑ ΔϴϘϳήϓϷ΍ϭ
ΔѧϴϣϮϜΣ ΔѧϨΠϟ ΔѧϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ΖѧϔϠϜϓ Δϴ ϣϼѧγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ ϥΎϜϓ ήδΤϨϳ ΃ΪΑ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΎϫΫϮϔϧ ϥ΃ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍
ϝϮѧΣ ΎѧϫήϳήϘΗ ΔѧϨΠϠϟ΍ Ζόѧοϭϭ .ΔѧϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ ϲѧϓ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ωΎοϭ΃ Δγ΍έΪϟ Scarbrough ϭέϮΑέΎϜγ ϝήϳϹ΍ ΔγΎ΋ήΑ
.(32)Ύϫέ΍ήϤΘγ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ήϳϮτΘϟ ΎϬΗΎΣήΘϘϣ Ϫϴϓ ΖϣΪϗϭ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ
ϝΎѧΠϤϟ΍ ΍άѧϫ Δѧγ΍έΪϟ Sir William HayterήΘϳΎϫ ϡΎϴϟϭ ήϴδϟ΍ ΔγΎ΋ήΑ ϯήΧ΃ ΔϨΠϟ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΔϣϮ ϜΤϟ΍ ΖϧϮϛ 1961 ϡΎϋ ϲϓϭ
ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ ϲѧϓ ΔϴϣϼѧγϹ΍ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϡΎѧδϗ΃ Εέ΍ί ΎѧϤϛ ˬ ϝΎѧΠϤϟ΍ ΍άѧϫ ϲѧϓ ϦϴѧμμΨΘϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪϋ Ώ΍ϮΠΘγΎΑ ΔϨΠϠϟ΍ ΖϣΎϗϭ ˬ ϲϓήόϤϟ΍

23

-Norman Daniel. Islam and The West: The Making of An Image. Revised edition (Oxford: Oneworld,1993)
(ΔϣΪϘϤϟ΍ ) 9 ΔΤϔλ ˬ Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ - 24
(1984 ˬϲΑήόϟ΍ ˯ΎϤϧϹ΍ ΪϬόϣ :ΕϭήϴΑ ).Ϊϴδϟ΍ ϥ΍Ϯοέ ϢϳΪϘΗϭ ΔϤΟήΗ .ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ΓέϮλ . ϥέΫϮγ ΩέΎθΘϳέ- 25
.36 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ - 26
ι.ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬ ΕέΎΑ ϱΩϭέ- 27
έΎϤόΘγϼϟ ϕήθϟ΍ ωΎπΧ· ϰϟ· ϲϣήΗ ϲΘϟ΍ ϦϳήθΒϤϟ΍ ΩϮϬΠϟ νήϋ :ΔϴΑήόϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ έΎϤόΘγϻ΍ϭ ήϴθΒΘϟ΍ .Υϭήϓ ήϤϋϭ ϱΪϟΎΧ ϰϔτμϣ - 28
.69-168 ι (1982 ˬΔϳήμόϟ΍ ΔΒΘϜϤϟ΍ Ε΍έϮθϨϣ :ΕϭήϴΑ).ϲΑήϐϟ΍
ΓέϮλ ϥϮδϧΩϭέ ϢϴδϜϣ Ύ˱ πϳ΃ ϊΟ΍ήϳϭ 46 ι ( ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ˬ ήηΎϧ ϥϭΪΑ : ΓήϫΎϘϟ΍ ) .ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΎϫήΛ΃ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΔϔδϠϓ . ζΘϴϓϮϠϳΎϤγ ΪϤΣ΃- 29
57 ι 1970 ( ΔόϴϠτϟ΍ : ΕϭήϴΑ ) ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ Ϣ ϟΎόϟ΍
.609 ι ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ (ΔϳήτϘϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ : ήτϗ).ϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ˬ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϢδϘϟ΍ :ΞϴϠΨϟ΍ ϞϴϟΩ .ήϤϳϮϟ .Ν.Ν - 30
ι .ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬ Ώ΍ήϏ- 31
32
-Report of The Interdepartmental Commission of Inquiry of Oriental , Slavonic , European and African Studies
(London, 1947)

4
ΎϬΛΪѧѧΣ΃ ϲѧѧΘϟ΍ Ε΍έϮѧѧτΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϑήѧѧόΘϟ΍ ΪѧѧμϘΑ ΓΪѧѧΤΘϤϟ΍ ΕΎѧѧϳϻϮϠϟ ΎѧѧϬΗέΎϳί ΖѧѧϧΎϛϭ . ϦϴΘϳΪѧѧϨϛ ϦϴΘόϣΎѧѧΟϭ ΔϴϜϳή˰ѧѧϣ΃ ΕΎѧѧόϣΎΟ ήѧѧθϋ ϲѧѧϓϭ ΔѧѧϴϧΎτϳήΒϟ΍
(33). ΩέϮϓ ϭ ήϠϠϔϛϭέ ϲΘδγΆϣ Ϧϣ ϦϳϮϤΘΑ ϚϟΫ ϥΎϛϭ ˬ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥϮϴϜϳήϣϷ΍
ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ (ϱήϜѧδόϟ΍ ϝϼΘѧΣϻ΍ έΎѧδΤϧ΍ ϢѧϏέ ) ΔѧϴϟϼΘΣϻ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ϑ΍ΪѧϫϷΎΑ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ρΎΒΗέ΍ ΪϛΆϳ ΎϤϣϭ
ϭ΃ ϼ
˱ ϣΎѧϛ ϼ
˱ ϳϮѧϤΗ Ύѧϣ· ΎϬѧπόΑ ϝϮѧϤΗ Ζѧϟ΍ί Ύѧϣϭ ˬ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ Ϧѧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϠϟ ΰϛ΍ήϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ Ζϟ˷Ϯϣ ΔϴϜϳήϣϷ΍
(34).ΎϬΘγΎϴγϭ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΄Α Δγ΍έΪϟ΍ ρΎΒΗέ΍ ϯΪϤϟ ΎϘϓϭ Ύ˱ϴ΋ΰΟ ϼ
˱ ϳϮϤΗ
ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϲѧϓ ϦϴѧμμΨΘϤϟ΍ ϦϴΜΣΎѧΒϟ΍ϭ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ ΓάΗΎѧγ΃ ΔѧϴΟέΎΨϟ΍ ϥϭΆѧθϟ΍ ΔѧϨ Πϟ ΔѧλΎΨΑϭ αήΠϧϮѧϜϟ΍ ϒϴπΘδϳ ΎϤϛ
ΓΪѧ΋Ύϔϟ ΍˱ΩϭΪѧΤϣ ΍˱ήѧθϧ ΕΎΑ΍ϮΠΘѧγϻ΍ϭ Ε΍ήѧοΎΤϤϟ΍ ϩάѧϫ αήΠϧϮѧϜϟ΍ ήθϨϳ ΎϤϛ ˬ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϰϠϋ Ε΍ήοΎΤϣ ˯ΎϘϟ·ϭ ϢϬΛϮΤΑ Ξ΋ΎΘϧ ϢϳΪϘΘϟ ΔϴϣϼγϹ΍
(35).ϦϴϴϜϳήϣϷ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϝΎΟέ
:ϲϓΎϘΜϟ΍ ϑΪϬϟ΍
ίήѧΑ΃ Ϧѧϣϭ . ϯήΧϷ΍ ΏϮόθϟ΍ ϰϟ· ΎϬΑ ήψϨϳ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ϼόΘγϻ΍ ΓήψϨϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϗϼτϧ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήθϧ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ίή Α΃ Ϧϣ
ϲѧϓ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ςѧθϧ Ϊѧϗϭ .ϲѧΑήϐϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϊΑΎτϟΎΑ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ώΒλϭ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΔΑέΎΤϣϭ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ήθϧ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍
ή˷Ϝϓ Ϊϗϭ .άϴϣϼΘϟ΍ ˯ϻΆϫ ϝϼΧ Ϧϣ ϩήϜϓϭ ϪΘϓΎϘΛ ήθϧ ϰϟ· ϰόγϭ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓ ΔϳήϴμϨΘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΪϫΎόϤϟ΍ βγ΄ϓ .ρΎθϧ ΎϤϳ΃ ϝΎΠϤϟ ΍ ΍άϫ
Ύѧѧδϧήϓ ϲѧѧϓ Ϧϣΰѧѧϟ΍ Ϧѧѧϣ ΓήѧѧΘϓ ΍Ϯѧѧθϴόϴϟ Ϟѧѧ΋ΎΒϘϟ΍ ˯Ύѧѧγ΅έϭ ΦϳΎѧѧθϤϟ΍ Ϧѧѧϣ Δ΋ΎϤѧѧδϤΨΑ Ϫѧѧϴϟ· ΚѧѧόΒϳ ϥ΃ ήѧѧμϣ ϰѧѧϠϋ ϪѧѧΘϔϴϠΧ Ϧѧѧϣ ΐѧѧϠσ ΎѧѧϤϨϴΣ ϚѧѧϟΫ ϲѧѧϓ ϥϮϴϠΑΎѧѧϧ
".ϢϫήѧϴϏ Ϫѧϴϟ· Ϣѧπϳ ΏΰѧΣ ϢϬϨѧϣ ΎѧϨϟ ϥϮѧϜϳ ˬήѧμϣ ϰѧϟ· ϥϭΩϮѧόϳ Ύѧ˷Ϥϟϭ ˬΎѧϨΘϐϟϭ ΎϧΪѧϴϟΎϘΗ ϰϠϋ ϥϭΩΎΘόϳϭ (Δϴδϧήϔϟ΍) ΔϣϷ΍ ΔϤψϋ ΎϬ΋ΎϨΛ΃ ϲϓ ϥϭΪϫΎθϳ "ˬ
ϥ· ήϛΎѧη ΩϮѧϤΤϣ ϝΎѧϗ Ϊѧϗϭ ˬϱϭΎѧτϬτϟ΍ ϊѧϓ΍έ ΔѧϋΎϓέ ϢϫΩϮѧϘϳ ϦϴϬΑΎѧϨϟ΍ ήμϣ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΔΜόΑ Ϟγέ΃ ϲϠϋ ΪϤΤϣ ˯ΎΟ Ύ˷Ϥϟ ϦϜϟϭ ϚϟΫ ϥϮϴϠΑΎϨϟ ϢΘϳ Ϣϟϭ (36)
ΐѧλΎϨϤϟ΍ ϥϮѧϟϮΘϳϭ ϥϭήѧΒϜϳ ϡΎϳϷ΍ ήϣ ϰϠϋϭ Ύδϧήϔϟ Ύ˱ΑΰΣ ΍ϮϧΎϛ ήμϣ ϰϟ· ΍ϭΩΎϋ ΍ΫΈϓ ΎϫΪϴϟΎϘΗϭ Ύδϧήϓ Δϐϟ ΩΎϴΘϋ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΠΘγ΍ Ϊη΃ ϥϮϧϮϜϳ " ˯ϻΆϫ
(37) "..ήμϣ ϲϓ ϡϼγϹ΍ έ΍Ω ΐόη ϢϴϤλ ϲϓ ΎϬϧϮϘϠΘϳ ϲΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ΚΒΗ ΓήϴΜϛ ήϴϫΎϤΟ ˯ΎϨΑ ϲϓ ΍˱ήϴΛ΄Η Ϊη΃ ϢϫήΛ΃ ϥϮϜϳϭ ˬ ΎϫήϴΒϛϭ Ύϫήϴϐλ
:ϲΗ΄ϳ ΎϤϴϓ ΪϫΎθϟ΍ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ ΎϫήϛΫ ϕήσ ΓΪόΑ ϱήϜϔϟ΍ ΐϳήϐΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϭΰϐϟ΍ ϰϠϋ Ώήϐϟ΍ ιήΣ Ϊϗϭ
« ΔϴϤϠόϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣϭ ΞϬϨϤϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϢϴϠόΘϟ΍ "c
-1
(38)".ήηΎΒϣ ήϴϏ ήϴΛ΄Η ) ίΎϔϠΘϟ΍ϭ ΎϤϨϴδϟ΍ ϡϼϓ΃ ΔλΎΧϭ ΔΣΎΘϤϟ΍ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ Ϟϛ Ϟϐ˴Θ˸δΗ˵ : ϡϼϋϹ΍ ϝΎΠϣ ϲϓϭ c
-2
ϢϴѧτΤΘΑ ξόΒѧϟ΍ ϯΩΎѧϧ ΚѧϴΣ ήѧϜϔϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΔΛ΍ΪΤϟ΍ϭ ϰΤμϔϟ΍ ΔΑέΎΤϣ ϰϟ·ϭ ΔϴϣΎόϟ΍ ϰϟ· ΓϮϋΪϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ήϬχϭ
ϰѧΘΣ ϞϳϮσ Ζϗϭ ήϤϳ ϻ ϥ΃ ϊϗϮΘϳ ϢϫΪΣ΃ ΐΘϛ ϥ΃ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϢϬδϔϧ΄Α ϢϬΘϘΛ Ϧϣ ώϠΑ Ϊϗϭ .Ε΍ϮϋΪϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΔϐϠϟ΍ ήϴΠϔΗϭ ΙϭέϮϤϟ΍ϭ Ϊ΋Ύδϟ΍
(39).ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤη ϝϭΩ ΖϠόϓ ΎϤϛ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ήμϣ ϝΪΒΘδΗ
:Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ έΎΛ΁
ΔϳΩΎѧѧμΘϗ΍ϭ ΔϴѧγΎϴγϭ ΔѧϴϨϳΩ ϑ΍Ϊ˰ѧѧϫ΃ Ϧѧϣ ΎѧϬϠΟ΃ Ϧѧϣ ϡΎѧѧϗ ϲѧΘϟ΍ Ϫѧϓ΍Ϊϫ΃ ΔѧѧϣΪΧ ϲѧϓ ϲϧ΍ήѧμϨϟ΍ ΏήѧϐϠϟ ΓήѧѧϴΒϛ ΕΎϣΪѧΧ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϡ˷Ϊѧϗ
ΙϮΤΒϟ΍ ΰϛ΍ήϣ ϭ΃ ϰϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍ ϭ΃ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ϡΎδϗ΃ ΄θϧ΃ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΢Ϡτμϣ Ϧϋ Ώήϐϟ΍ ϰϨϐΘγ΍ ΎϣΪϨϋ ϰΘΣϭ . ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϳέΎϤόΘγ΍ϭ
ˬ ΔϴόϳήѧθΘϟ΍ϭ ˬΔѧϳΪϘόϟ΍ ΕϻΎѧΠϤϟ΍ ϲѧϓ ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϲѧϓ ΔϴΒϠѧγ Ε΍ήϴΛ΄ѧΗ ήѧΛ΃ Ϫѧδϔϧ ΖѧϗϮϟ΍ ϲѧϓ ϪѧϨϜϟϭ .ΓΩϮѧΟϮϣ ΔѧϤϳΪϘϟ΍ ϑ΍ΪѧϫϷ΍ Ζϟ΍ί ΎϤϓ ΔϔϠΘΨϤϟ΍
.ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ˬ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ
: έΎΛϵ΍ ϩάϫ ίήΑ΃ ϲΗ΄ϳ Ύ Ϥϴϓϭ
:ΔϳΪϘόϟ΍ έΎΛϵ΍
ΔѧϣΎόϟ΍ ϭ΃ ϦϴϳΩΎѧόϟ΍ αΎѧϨϟ΍ ϰѧΘΣϭ ϦϴϴѧγΎϴδϟ΍ϭ ˯ΎѧϤϠόϟ΍ϭ ϦϳήѧϜϔϤϟ΍ Ϧѧϣ έΎѧϴΗ έϮѧϬχ ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϲѧϓ ϕ΍ήѧθΘγϼϟ ΔϳΪϘόϟ΍ έΎΛϵ΍ ίήΑ΃ Ϧϣ
ϡΎѧόϟ΍ έϮѧμΘϟΎΑϭ ϞѧΟϭ ΰѧϋ ͿΎѧΑ ϥΎѧϤϳϹΎΑ ΓΎѧϴΤϟ΍ ΕϻΎ ѧΠϣ Ϟѧϛ ςΑήѧΗ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓΪϴϘόϟΎϓ .ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ ϪϴϠϋ ϖϠτϳ Ύϣ ϭ΃ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϋ ϦϳΪϟ΍ ϞμϔΑ ΍ϭΩΎϧ Ϧϳάϟ΍
ήѧϬχ ΎϬΘѧπϬϧϭ ΎϬϣΪѧϘΗ ϖѧϴόΗ ΔϓήΤϤ˰ѧϟ΍ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ ΔϧΎϳΪϟ΍ ΕΪΟϭ Ϊϗ ΎΑϭέϭ΃ ΖϧΎϛ Ύ˷ϤϠϓ .ϥΎδϧϹ΍ϭ ϥϮϜϟ΍ϭ ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ϖϟΎΨϠϟ ϡϼγϹ΍ ϪΑ ˯ΎΟ ϱάϟ΍
ΓΎѧϴΤϟ΍ ϥϭΆѧη Ύѧϣ΃ .ϥΎѧδϧϹ΍ϭ Ϳ΍ ϦϴѧΑ Δѧϗϼόϟ΍ϭ ΔѧϳΪΒόΘϟ΍ ή΋Ύόθϟ΍ ϰϠϋ ϦϳΪϟ ΍ ήμϗ ϭ΃ ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϋ ϦϳΪϟ΍ ϞμϔΑ Ύ˱ϳΩΎϨϣ ήϳϮϨΘϟ΍ ϪϴϠϋ ϖϠσ΃ ϱάϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ΎϬϴϓ
ϡϼѧδϟ΍ ϪѧϴϠϋ ϰѧδϴϋ ϪΑ ˯ΎΟ ϱάϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϭ΃ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ ϑήόΗ Ϣϟ ΎΑϭέϭ΃ ϥϷ ΍˱ήψϧϭ .ϪΑ ϦϳΪϠϟ Δϗϼϋ ϼϓ ωΎϤΘΟ΍ϭ ΩΎμΘϗ΍ϭ ΔγΎϴγ Ϧϣ ϯήΧϷ΍
.ϡϼγϹ΍ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΎΑϭ έϭ΃ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ Ύϣ ϥΈϓ ΕΎϔϳήΤΗ Ϧϣ ΎϬϴϓ βϟϮΑ ϪΛΪΣ΃ ΎϤΑ
ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ήΛ΃ Ϊϗϭ .Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϲϓ ΏήΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Γϭέάϟ΍ ΖϐϠΑϭ ˬ ΔδϴϨϜϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ΔΑέΎΤϤΑ ΎϬΘπϬϧ ΎΑϭέϭ΃ ΖπϬϧϭ
ϖѧϘΤΘϴϟ ϦѧϜϳ Ϣѧϟ ϦϴΛϮѧόΒϤϟ΍ ΔѧΒϠτϟ΍ ΩΎѧδϓ· ϥ
˷ · ":ύΎ˷Βμϟ΍ ΪϤΤϣ Φϴθϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ Ύδϧήϓ ϰϟ· ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϣ ΖϘϠτϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎΜόΒϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ
ΔѧϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϘϠΨϟ΍ ϰοϮϔϟ΍ Ϧϣ έϮΤΑ ϲϓ ΢ΒδΗ ϲϫϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ Ϧϣ ΖΟήΧ ϲΘϟ΍ Ύδϧήϓ ϲϓ ϖϘΤΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϥΎϛ ΎϤϛ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΩϼΒϟ΍ Ϧϣ ΪϠ˰Α ϲϓ
ϩάѧϫ ΖѧϧΎϛϭ .ΏήѧϐϤϟ΍ Ϧѧϣϭ ϥ΍ήѧϳ· Ϧѧϣϭ ήѧμϣ Ϧѧϣϭ ΎϴϛήΗ Ϧϣ ΕΎΜόΒϟ΍ ϩάϫ ΖϘϠτϧΎϓ (40)".ΕΎ˰ΜόΒϟ΍ ϞΤϣ Ύδϧήϓ ΖϧΎϛ ϚϟΫ ϞΟ΃ Ϧϣ « ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
33

-Report of the Sub-Committee on Oriental, Slavonic, East European and African Studies (London,1961)
- Moroe Berger. ³ Middle Eastern And North African Studies : Development and Needs.´ In Middle East Studies
Association Bulletin, Vol.1. No.2, November 15,1967.
ΎϬΜϳΪѧΤΗ ϢѧΗϭ 1973 ϡΎѧϋ βϠΑ΍ήѧσ ϲϓ ΪϘόϨϤϟ΍ ϢϠδϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ήϤΗΆϣ Ϧϋ ΔϘΜΒϨϤϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ˬ ΔϴϟΎϤθϟ΍ ΎϴϜϳήϣ΃ ΕΎόϣΎΟ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ήψϧ΍ϭ
ΖΤΗ ) ΔϠϤϨϟ΍ ϲϠϋ έϮΘϛΪϟ΍ ΔϤΟήΘϟ΍ ϊΟ΍έϭ ˬ ϲϧΎϘΒτϣ ϥίΎϣ ΎϬΘϤΟήΘΑ ϡΎϗϭ ˬ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΍ Ϯϳ΃ ΔϳϻϮΑ Cedar RapidsίΪΑ΍έ έΪϴγ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Εήθϧϭ 1975 ϡΎϋ
(ϊΒτϟ΍
ΪϤΣ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ϡΎϗ Ϊϗϭ .ΔΤϔλ Δ΋ΎϤόΑέ΃ϭ ϦϴόΑέ΃ϭ ϦϴΘϨΛ΍ ΎϬΗΎΤϔλ ΖϐϠΑ ϱάϟ΍ 1985 ϡΎϋ ϒϴλ ϲϓ αήΠϧϮϜϟ΍ ΕΎδϠΟ ήοΎΤϣ ϚϟΫ ϰϠϋ ΔϠΜϣϷ΍ Ϧϣ - 35
.ΖϳϮϜϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ϝϼΘΣ΍ ϞϴΒϗ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϠΠϣ ϲϓ Ύϫήθϧϭ ΎϬϨϣ ˯΍ΰΟ΃ ΔϤΟήΘΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ήπΧ
.108ι(ϡ1987 ˬ˰ϫ 1407 ˬϲϧΪϤϟ΍ έ΍Ω :ΓΪΟ).ΎϨΘϓΎϘΛ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍ ϲϓ ΔϟΎγέ ˬ ήϛΎη ΩϮϤΤϣ - 36
.141 ιˬ Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍- 37
.181 ι(ϡ1994/˰ϫ1414 ˬΏήόϟ΍ ΐΨΘϨϤϟ΍ έ΍Ω :ΕϭήϴΑ) .ϡί΄Θϟ΍ ϰϟ· ήΛ΄Θϟ΍ Ϧϣ : ϲϣϼγϹ΍ ήϜϔϟ΍ ΔϠΣέ .ΪϫΎθϟ΍ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍- 38
39
-Saleh J. Altoma. ³ The reception of Najib Mahfouz in American Publication.´ In ‘ c c 
c  
ccBloomington: Indiana University Press. 1993) p160-179 quoting George Young .cLondon: E. Benn,
1927. P284-85.
.30-29 ι ˬϡ 1978-˰ϫ1398ˬ ϲϣϼγϹ΍ ΐΘϜϤϟ΍ :ϖθϣΩ ) .ϩήσΎΨϣϭ ΙΎόΘΑϻ΍ . ύΎΒμϟ΍ ΪϤΤ ϣ- 40
34

5
ΎѧϬϧ΃ ϰѧϟϭϷ΍ ΕΎѧΜόΒϟ΍ Ϧѧϋ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ΪѧΣ΃ ϝϮѧϘϳϭ .έΎѧϧϮΟ ϑ΍ήѧη· ΖѧΤΗ ΔϳήѧμϤϟ΍ ΔѧΜόΒϟ΍ ΖѧϧΎϛ ϼ
˱ ΜϤϓ ˭Ϧϴϴδϧήϓ ϦϴϗήθΘδϣ ϑ΍ήη· ΖΤΗ ΕΎ˰ΜόΒϟ΍
ΔѧϓΎϘΜϟ΍ϭ Δϴѧδϧήϔϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ Ώϼѧτ ϟ΍ ϰѧϟ· ΍ϮѧϠϘϨϳ ϥ΃ ϰѧϠϋ ϦϴѧμϳήΣ ΍ϮϧΎѧϛ Ϧϴϴѧδϧήϔϟ΍ ϦϴѧϤϠόϤϟ΍ ϦѧϜϟϭ ˬΔѧϴΑήΤϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ϭ ΔγΪϨϬϟ΍ Δγ΍έΪϟ ΖϧΎϛ
. (41)Δϴδϧήϔϟ΍
ϦΑϻ ϥϮϠόΠϳ ϢϫΪΠΘϓ Δ˷Ϩδϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϋ ΕΪόΘΑ΍ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ΔλΎΨΑϭ ΔϴϓϮμϟΎΑ Ϫϴϓ ώϟΎΒϤϟ΍ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϱΪϘόϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ήϴΛ΄Η Ϧϣϭ
ϰѧϟ· ϮϋΪѧΗ ϲѧΘϟ΍ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ΕΎѧϣΎϤΘϫ΍ Ϧѧϣ ϥ΃ ΎѧϤϛ .ΕΎѧϣΎϤΘϫϻ΍ ϩάѧϫ ϞΜϤϟ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϥϮΑάΠϳϭ ˬ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΕΎσΎθϨϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ ΔϧΎϜϣ ϲΑήϋ
Ϧѧϋ ΐ ѧϳήϐϟ΍ ϞѧόΠΗ Ύѧϣ ϢϬΗΎѧγ΍έΩ Ϧϣϭ ϢϬΘϗϭ Ϧϣ ΎϬϧϮτόϴϓ ˬϕήϔϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϴϠϴϋΎϤγϹ΍ϭ Δπϓ΍ήϟΎϛ ΔϓήΤϨϤϟ΍ ϕήϔϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϢϬΗΎϴϧ ϲϓ ϙϮϜθϟ΍
.ϡϼγϹ΍ Ϯϫ ΍άϫ ϥ΃ Ϧψϳ ϡϼγϹ΍
ϰѧϟ· ΖϟϮΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϴΠϧϹ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϚϟΫ ϦϤϓ ˬϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ αέ΍ ΪϤϟ΍ ˯Ύθϧ· ϰϠϋ ήϴμϨΘϟ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ιήΣ Ϊϗϭ
ήΜϛ΃ άϨϣ ΖΤΒλ΃ Ϊϗϭ ˬΔϳϮϧΎΛ ΔγέΪϣ ) ΎϳέϮΘϜϴϓ ΔϴϠϛ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ . ϲΑΩϭ ϝϮΒϨτγ΍ϭ ΕϭήϴΑϭ ΓήϫΎϘϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ωϭήϓ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔόϣΎΠϟ΍
ΔѧγέΪϤΑ ϝΎѧϔΘΣ΍ ϲѧϓ Cromer ήѧϣϭήϛ Ϣѧϋί Ϊѧϗϭ (ΔѧϳϮϧΎΛ ΔѧγέΪϣ ) ΕϭήѧϴΑ ϲѧϓ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΔѧϴϠϜϟ΍ϭ ((ΎѧϬϠϛ Δϴγ΍έΪϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϢπΗ ΔϨγ Ϧϳήθϋ Ϧϣ
Ύ˰ѧϬϠόϟϭ . ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ϢϬϴϨσ΍Ϯѧϣϭ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ ϦϴѧΑ ΍˱ήѧδΟ ϥϮѧϧϮϜϳ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ˯ΎѧϨΑ΃ Ϧϣ ϝΎϴΟ΃ ΔΌθϨΗ ΎϬΗΎϬϴΒηϭ ΔγέΪϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ ϥ΄Α ΎϳέϮΘϜϴϓ
αέ΍ΪѧϤϟ΍ ϲѧϓ ΍ϮγέΩ Ϧϳάϟ΍ Ϧϴϳή΋΍ΰΠϟ΍ άϴϣϼΘϟ΍ ϱήϫ΍ΰϟ΍ Ϊϴόγ Φϴθϟ΍ ϒλϭ Ϊϗϭ (42).ϪΗΪϴϘϋ ϻϭ ϪΘϓΎϘΛ ϑήόϳ ϻ ΥϮδϤϣ ϞϴΟ ϦϳϮϜΘϟ Δϔ˷τϠϣ ΓέΎΒϋ
ϥ΄ѧΑ ϥϮѧϨϣΆϳ ϻϭ ˬ ϢϬϨѧϴΑ ΎѧϤϴϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥϮΛΪΤΘϳ ϻϭ ϥϮϣϮμϳ ϻϭ ϥϮϠμϳ ϻ ϢϬϧ΄Α -ΔϴΑήόϟ΍ αέ΍Ϊ˰Ϥϟ΍ Ύ˱ϋ΍ΪΧ ΎϬϴϠϋ ϖϠσ΃ - ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ Δϴδϧήϔϟ΍
(43)"« Ϳ΍ Ϧϣ ϲΣϭ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍
:ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ έΎΛϵ΍
Δѧγ΍έΪΑ ϥϮϗήѧθΘδϤϟ΍ ϢΘѧϫ΍ ΪѧϘϓ .ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϲѧϓ ΎϬϘϴϘΤΗ ϰϠϋ Ύ˱μϳήΣ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϝ΍ί Ύϣ ϲΘϟ΍ έΎΛϵ΍ ήτΧ΃ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ έΎΛϵ΍ ΪόΗ
ϥ΄ѧѧΑ ΔѧϴΑήϐϟ΍ Δϴ΋ϼόΘѧγϻ΍ ΓήѧψϨϟ΍ Ϧѧϣ ϖѧϠτϨΗ ΍άѧѧϬϟ ϢѧϬόϓ΍ϭΩ ϥ·ϭ .ΡΎѧΠϨΑ ΎѧϬϴϓ ΍ϭήΛΆѧϳ ϥ΃ ϢϬϨѧϜϤϳ ϰѧѧΘΣ ΔѧϘϴΛϭ Δѧϓήόϣ ΎѧϬΘϓήόϣϭ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧόϤΘΠϤϟ΍
Ι΍ΪѧΣ· ϲѧϓ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϊѧϣ ϥϭΎѧόΘϟΎΑ ϝϼΘѧΣϻ΍ ϦѧϜϤΗ Ϊѧϗϭ .ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϰϗέϷ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϫ ΕΎϳήψϧϭ ΕΎϔδϠϓ Ϧϣ ΎϬϴϓ ΩΎγ Ύϣϭ ΔϴΑή˰ϐϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍
νέϸѧϟ ΔϋΎѧθϤϟ΍ ϭ΃ ΔѧϴϋΎϤΠϟ΍ ΕΎ ѧϴϜϠϤϟ΍ έΎϤόΘѧγϻ΍ ϢѧτΣ ϼ
˱ Μѧϣ ήѧ΋΍ΰΠϟ΍ ϲѧϔϓ .ϲѧΑήϐϟ΍ ϝϼΘѧΣϻ΍ ΖѧΤΗ Ζόϗϭ ϲΘϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΓήϴΒϛ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ Ε΍ήϴϐΗ
˯ΎѧϨΑ΃ ϦϴѧΑ ΕΎϋ΍ΰ˰ѧϨϟ΍ Ι΍ΪѧΣ· ϰѧϠϋ ϝϼΘѧΣϻ΍ϭ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϥϭΎѧόΗ Ϊѧϗϭ (44).ϡΎѧ΋Ϯϟ΍ϭ ϡΎΠѧδϧϻ΍ Ϧϣ ϮΟ ϲϓ ζϴόΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϞϤη ϖϳΰϤΘϟ ϚϟΫϭ
Δѧδϧήϓ ϰѧϠϋ ΰѧϴϛήΘϟ΍ϭ ˬήѧΑήΑϭ Ώήϋ ϰϟ· ϲΑήϐϤϟ΍ ΐόθϟ΍ ϢϴδϘΘΑ Ύ˱πϳ΃ ϲΑήόϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ΙΪΣ ΎϤϛ ˬΔϴϟΎμϔϧϻ΍ ΕΎϋΰϨϟ΍ ϊϴΠθΘΑ ΔϴϣϼγϹ΍ ΩϼΒϟ΍
ϩάѧϫ ϊϴΠѧθΘϟ Ύѧδϧήϓ ϲѧϓ ΔѧϳήΑήΒϟ΍ ΔѧϴϤϳΩΎϛϷ΍ Δϴѧδϧήϔϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ Ε΄ѧθϧ΃ Ϊѧϗϭ .ϢϫέΎѧϳΩ ϲѧϓ ΔϳήϴѧμϨΘϟ΍ ΕϼѧϤΤϟ΍ ήѧθϧϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϢϬϤϴϠόΗϭ ήΑήΒϟ΍
ϦϴѧΑ Δѧϗϼόϟ΍ϭ ΓήѧγϷ΍ ˯ΎѧϨΑϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧϴϨΒ ϟ΍ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧόϤΘΠϤϟ΍ ϲѧϓ ήϴΛ΄ѧΘϟ΍ ϰѧϠϋ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ΎѧϬϴϓ ϞѧϤϋ ϲΘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ Ϧϣϭ .Δϋΰ˰Ϩϟ΍
ϊΠѧηϭ Γ΃ήѧϤϠϟ ϡϼѧγϹ΍ ΩΎϬτѧο΍ Ϧѧϋ Ϣϋ΍ΰϤϟ΍ ήθϧϭ ˬϡϼγϹ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϧΎϜϣ ϪϳϮθΘΑ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϢΘϫ΍ ΪϘϓ .ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍
(45).ϢϫήϴϏϭ ϱϭ΍ήόθϟ΍ ϯΪϫϭ ϱϭ΍Ϊόδϟ΍ ϝ΍Ϯ ϧϭ Ω΍ΪΤϟ΍ ήϫΎτϟ΍ϭ Ϧϴϣ΃ ϢγΎϗ ΕΎΑΎΘϛ ϲϓ ΕήϬχ ϲΘϟ΍ Γ΃ήϤϠϟ ϡϮϋΰϤϟ΍ ήϳήΤΘϟ΍ ϰϟ· Ε΍ϮϋΪϟ΍
ΐѧΠϳ ΝΫϮѧϤϧ ΎѧϬϧ΃ ΔѧϴΑήϐϟ΍ Γ΃ήѧϤϟ΍ ϊοϭ ήϴΛ΄˰Η ΖΤΗ " ϪϋϮϗϭ Ϧϣ ϊΑΎϧ ΔϤϠδϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϒϗϮϣ ϥ΃ ΔϔϴϠΧ ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϯήϳϭ
ϥ΄ѧΑ ΔѧϔϴϠΧ ϒϴѧπϳϭ « .ΔѧϣΎόϟ΍ Δϴϗήѧθϟ΍ Γ΃ήѧϤϟ΍ϭ ΔϤϠδϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϞϤθϴϟ ϊδΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϕϮϘΣϭ -Ϣϫήψϧ ϲϓ± Γ΍ϭΎδϣ Ϧϣ ϪΘϘϘΣ Ύϣ ϥ΍ϭ ˬϪΑ ϯάΘΤϳ ϥ΃
ΔϤϠѧδϤϟ΍ Γ΃ήѧϤϟ΍ ϊѧοϭ ήϳϮѧμΗϭ ΔϳήΤϟ΍ ϢγΎΑ ΝϭήΨϟ΍ϭ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΩήϤΘϟ΍ ϰϠϋ ΓήγϷ΍ ϞΧ΍Ω ΔϤϠδϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϊοϭ ξϳϮϘΗ ϰϟ· " ϰόδϳ ϕ΍ήθΘγϻ΍
(46)".ΔϘϴϘΤϟ΍ βϜόϳ ϻ Ύ˱ϔϳΰϣ ΍˱ήϳϮμΗ
ωΎѧοϭ΄Α ϢΘѧϬΗ ϲѧΘϟ΍ ϲѧϫϭ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΕΎѧγ ΍έΩ ΔѧτΑ΍έ ϢϴѧψϨΗ ϦϤѧο ςѧγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ΔτΑ΍έ ΖΌθϧ΃ Ϊϗϭ
ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΩ ΔѧτΑ΍ήϟ ϱϮϨѧδϟ΍ ήϤΗΆѧϤϟ΍ έΎѧσ· ϲѧϓ ΎѧϬΗΎϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϳϮϨѧδϟ΍ ϊѧΑέ ΎѧϬΘϠΠϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΐϳήϐΘϟ΍ ΕΎϫΎΠΗ΍ ϊΠθΗϭ ΔϤϠδϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍
ϝϼѧΧ Ϧѧϣϭ ˬϦϫήѧϴϏϭ Φϴѧθϟ΍ ϥΎѧϨΣϭ ϲѧδϴϧήϤϟ΍ ΔѧϤσΎϓϭ ˬ ϱϭ΍Ϊόѧδϟ΍ ϝ΍Ϯѧϧ ϝΎѧΜϣ΃ Ϧѧϣ ΔϴΑήϐϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϦϴϨΒΘϳ ϲΗϼϟ΍ ΕΎϤϠδϤϟ΍ ΕΎΜΣΎΒϟ΍ ΓϮϋΪΑ ϚϟΫϭ
.ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϤϠδϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϊοϭ ϝϮΣ Ε΍ϭΪϨϟ΍ ϢϴψϨΗ
ϦѧϤϓ .ΔѧϬΟϮϤϟ΍ ΕΎѧϋ΍ΫϹ΍ϭ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎΤѧμϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ϲΑήϐϟ΍ ήϜϔϠϟ ΞϳϭήΘϟ΍ ϲϓ ίέΎΑ έϭΪΑ ϲϣϼϋϹ΍ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϡϮϘϳ ϭ
ΖѧϟϭΎϨΗ ϲѧΘϟ΍ Jan GoodwinϥϭΩϮѧΟ ϥΎѧΟ ϞλϷ΍ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΔΒΗΎϜϠϟ (ϑήθϟ΍ ϦϤΛ ) ΏΎ˰Θϛ ΎϬϟ Ύ˱οϭήϋ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ Δϋ΍ ΫϹ΍ ΔΌϴϫ ΖϣΪϗ ϲΘϟ΍ ΐΘϜϟ΍
Ϫѧϴϓ ΔѧΒΗΎϜϟ΍ ΖѧτϠΧ Ϊѧϗϭ .ΔϳΩϮόѧδϟ΍ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϜϠϤϤϟ΍ϭ ήѧμϣϭ ΖѧϳϮϜϟ΍ϭ ϥΎΘѧδϧΎϐϓ΃ϭ ϥΎΘδϛΎΒϟ΍ ϲϫ Δϴϣϼ˰γ· ϝϭΩ βϤΧ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ωΎοϭ΃ Δγ΍έΩ Ϫϴϓ
ΔѧΠΣ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ϙϮϠѧγ βϴѧϟϭ ϪѧϠϫ΃ ϰѧϠϋ ˲Ϣѧ˴ϜΣ
˴ ϡϼѧγϹ΍ ϥ΃ ϑϭήѧόϤϟ΍ Ϧѧϣϭ . ϝϭΪѧϟ΍ ϩάѧϫ ϲϓ ΔΌσΎΨϟ΍ ΕΎϘϴΒτΘϟ΍ ξόΑϭ Γ΃ ήϤϟ΍ Ϧϣ ϡϼγϹ΍ ϒϗϮϣ ϦϴΑ
.ϡϼγϹ΍ ϰϠϋ
Ύ˱ΤϳήѧμΗ ΖϣΪѧϗϭ Γ΃ήѧϤϟ΍ ωϮѧοϮϣ ϝϮѧΣ ΔϴΑή˰ѧόϟ΍ ϝϭΪѧϟ΍ ϯΪѧΣ· ϲѧϓ ΪѧϘόΗ ΓϭΪѧϧ Ϧѧϋ ΍˱ήѧϳήϘΗ ϰѧϟϭϷ΍ ϯΩΎѧϤΟ ήϬѧη ϲϓ ϥΪϨϟ Δϋ΍Ϋ· ΖϣΪϗ Ϊϗϭ
Ϧѧϣ ΍˱ήѧϴΜϛ Γ΃ήѧϤϟ΍ ϲѧτόΗϭ ΕΎѧΟϭΰϟ΍ ΩΪѧόΗ ϡ˷ήѧΤΗ Ϧϴϧ΍Ϯѧϗ ΎΗέΪѧλ΃ ϥΎѧΘϠϟ΍ ϥΎΗΪѧϴΣϮϟ΍ ϥΎΘϟϭΪѧϟ΍ Ύ˰ѧϤϫ ΎѧϴϛήΗϭ ϩΩϼѧΑ ϥ΃ Ϫѧϴϓ Ϣϋΰѧϳ ΔϟϭΪϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϝϭΆδϤϟ
.ΕΎΤϳήѧμΘϟ΍ ϩάѧϫ ϞѧΜϤϟ ϯήΧϷ΍ ήψϨϟ΍ ΔϬΟϭ ϝϭΎϨΘϳ Ϧϣ Δϋ΍ΫϹ΍ ϡΪϘΗ ϥ΃ ϲπΘϘϳ ήψϨϟ΍ ΕΎϬΟϭ νήϋ ϲϓ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϥ·ϭ .ϞΟήϟΎΑ ΎϬΗ΍ϭΎδϤϟ ϕϮ˰ϘΤϟ΍
ϝΎѧϘΘϧϻ ΎϬϔѧλϭ ϚѧϟΫ Ϧѧϣϭ ΔϳήΨѧδϟ΍ Ϧѧϣ ήѧϴΜϜΑ ΓϭΪϨϟ΍ ϩάϫ έΎΒΧ΃ Ζοήϋϭ ΔϤϠδϤϟ΍ Γ΃ήϤϠϟ ήτϗ ϲϓ ΪϘϋ ήϤΗΆϣ Ϧϋ ΍˱ήϳήϘΗ ΖϣΪϗ Ϊϗ Δϋ΍ΫϹ΍ ΖϧΎϛϭ
.Γ΃ήϤϟ΍ Ϧϣ ϡϼγϹ΍ ϒϗϮϣ Ϧϣ ˯΍ΰϬΘγϻΎΑ ΔΌϴϠϣ ϯήΧ΃ Ε΍έΎΒϋ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΪΣ΃ Ϧϫ΍ήϳ ϻ ϰΘΣ ϥϮϠϟ΍ ΔϘϣΎϏ ή΋ΎΘγ Ε΍Ϋ ΕϼϓΎΣ ϲϓ ˯ΎδϨϟ΍
:ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ έΎΛϵ΍
ϢϟΎѧόϟ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ ΍άѧϫ ΩϮδϳ ϥ΃ ϰϟ· ϥϮόδϳ Ϣ˰Ϭϓ Ϛϟάϟϭ ˬ ϥϵ΍ ϰΘΣ ήθΒϟ΍ Ϫϴϟ· ϞλϮΗ ϡΎψϧ Ϟπϓ΃ ϲϫ ΔϴΑήϐϟ΍ Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ ϥ΃ ϥϮϴΑήϐϟ΍ Ϣϋΰϳ
ϲγΎϴδϟ΍ ϡΎ ψϨϟ΍ ΩΎϘΘϧ΍ Ϯϫ ΎϫίήΑ΃ϭ ϞΒγ ΓΪϋ ϝϼΧ Ϧϣ ΍άϫ ϰϟ· ΍Ϯόγ Ϊϗϭ . ΔϴϣϼγϹ΍ ΩϼΒϟ΍ ΎϫΩϮδϳ ϥ΃ ϢϬϣΎψϨϟ ϥϭΪϳήϳ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣϭ ˬϊϤΟ΃
ΏΎѧτΨϟ΍ ϦѧΑ ήѧϤϋϭ ϖϳΪѧμϟ΍ ϝϮѧλϭ ϥ΃ ϢϬϤϋΰѧΑ ϦϳΪѧη΍ήϟ΍ ˯ΎѧϔϠΨϟ΍ ϰѧϠϋ ΍ϭήѧΘϓ΍ϭ ϲϣϼѧγϹ΍ ΔѧϓϼΨϟ΍ ϡΎѧψϧ Ϧϋ ΓήϴΜϛ ΐΘϛ ΕήϬχ Ϊϗϭ .ϲϣϼ˰γϹ΍
Ϣ΋Ύѧϗ ϡΎѧψϧ ϲϣϼѧγϹ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ ϥ΃ ϦϴѧϤϋ΍ί ϥϭήѧΧ΁ ϥϮϗήѧθΘδϣ ΐΘ˰ϛϭ (47).ϦϴϨΛϻ΍ ϦϴΑ Γήϣ΍ΆϤϟ ΔΠϴΘϧ ϥΎϛ ΔϓϼΨϟ΍ ϰϟ· ( ΎϤϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ )
41

-Bernard Lewis. ³ The Middle East Versus The West.´ In Encounter. Vol. Xxi, no.4 October 1963.pp. 21-29.
.46 ι(1982-1402 ΔϟΎγήϟ΍ ΔδγΆϣ :ΕϭήϴΑ).5ρ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ . ϦϴδΣ ΪϤΤϣ ΪϤΤϣ - 42
108ι(ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ˬΔϳή΋΍ΰΠϟ΍ ΐΘϜϟ΍ έ΍Ω :ή΋΍ΰΠϟ΍) .ήϴθΒΗϭ ΔϳΎϋΩ ϰϟ· ΔΟΎΣ ϲϓ ϡϼγϹ΍ .ϱήϫ΍ΰϟ΍ Ϊϴόδϟ΍ ΪϤΤϣ- 43
ΩΪϋ (ΓΪΟ )ϞϬϨϤϟ΍ ϲϓ ".ϕ΍ήθΘγϻ΍ϭ έΎϤόΘγϻ΍ ϦϴΑ ϲΑήόϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ " . ϲϧΎϘΒτϣ ϥίΎϣ- 44
έΪμΗ ϲΘϟ΍ ΓΪ΋΍ήϟ΍ ΔϠΠϣ Ω΍Ϊϋ΃ ΪΣ΃ ϰϠϋ Ϛϟάϛϭ ΔτΑ΍ήϟ΍ ΎϫέΪμΗ ϲΘϟ΍ ΔϳέϭΪϟ΍ ΓήθϨϟ΍ ϰϠϋ ΖόϠσ΍ϭ Ε΍ϮϨγ ΓΪϋ άϨϣ ΔτΑ΍ ήϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΍˱Ϯπϋ ΖΤΒλ΃ ΪϘϟ - 45
.ΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍ ϩάϫ ϲϟ Ϊϛ΃ ΎϤϣ ϥΎϨΒϠΑ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔόϣΎΠϟΎΑ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ΔϴόϤΟ Ϧϋ
.64 ι (1997 ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϠϟ Ϧϴϋ :ΓήϫΎϘϟ΍) . ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ϲϗ΍ήθΘγϻ΍ ήϜϔϟ΍ έΎΛ΁ .ϦδΣ ΔϔϴϠΧ ΪϤΤϣ- 46
47
-Thomas Arnold. The Caliphate. (Lahore: 1966)p.25

6
ϲѧϓ ϲϋϮϴѧθϟ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ ϪΒѧθϳ ϲϣϼγϹ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϞόΟ ϲϓ βϳϮϟ ώϟΎΑ ϞΑ (48) .ΔϴϣϼγϹ΍ ΏϮόθϟ΍ ϰϠϋ ΔϟάϤϟ΍ϭ ωϮπΨϟ΍ νήϓϭ Ω΍ΪΒΘγϻ΍ ϰϠϋ
(49).ϪϧΎϴϐσϭ ϩΩ΍ΪΒΘγ΍
ϢΘѧϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϲϧΎѧϤϟήΒϟ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ Ω΍ήϴΘѧγΎΑ ΖѧϣΎϗ ϥ΄ѧΑ ϲѧΑήϐϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ήϜϔϟΎѧΑ ϲΑήϐϟ΍ ϝϼΘΣϼϟ ΖόπΧ ϲΘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ξόΑ ΕήΛ΄Η Ϊϗϭ
Ύѧϣϭ (50).ΕΎѧϤϴϠόΘϟ΍ Δѧϗέϭ ϥϭΩ Δѧ˷ΒϠόϣ ΕΎѧϧΎϤϟήΑ ΍ϭΩέϮΘѧγ΍ Ώήѧόϟ΍ ϥ΄ѧΑ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ΪѧΣ΃ ϝΎѧϗ ΎѧϤϛ ΖѧϧΎϜϓ ΔϤψϧϷ΍ ϩάϫ ϞΜϤϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
Ώήѧϐϟ΍ ϝ΍ί ΎѧϤϓ ϚѧϟΫ ϊѧϣϭ .ΖѧϧΎϛ ΔѧϘϳήσ Δѧϳ΄Α ΪѧϋΎϘϤϟ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ίϮϔϳ ϥ΃ ΪΑ ϻ ϱάϟ΍ ϢϛΎΤϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ΎϬϴϓ ϢϜΤΘϳ ΔϴΑήόϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΕΎϧΎϤϟήΒϟ΍ ϩά˰ϫ Ζϟ΍ί
ϢϟΎѧόϟ΍ ϲѧϓ Δѧϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ νήѧϔϟ ΔΒѧγΎϨϣ ϥϮϜΘѧγ (ΔѧϴϧΎΜϟ΍ ΞϴѧϠΨϟ΍ ΏήѧΣ ) ϥ΄ѧΑ ϦϴϴΑήϐϟ΍ ΔγΎδϟ΍ ΕΎΤϳήμΗ ΖϧΎϛ Ϊϗϭ Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ ήθϧ ϰϠϋ κϳήΣ
(51).ΖϳϮϜϟ΍ ϲϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϥϮϜΘγϭ ϲΑήόϟ΍
Ϟѧλϭ ΎϣΪѧϨϋ ϦѧϜϟϭ ϲσ΍ήϗϮϤϳΪѧϟ΍ ϡΎѧψϨϠϟ Ύ˱ѧϘϴΒτΗϭ Ύ˱ѧΑήϐΗ ΔϴϣϼγϹ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡΪϗ΃ Ϧϣ ΖϧΎϛ (ΎϨϳ΃έ ΎϤϛ ) ΎϴϛήΗ ϥ΃ ϩΎΒΘϧϼϟ ΓήϴΜϤϟ΍ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ Ϧϣϭ
ΖѧΒϛ ϲѧϓ ήϜѧδόϟ΍ Ϊѧϴϳ΄Η ϰѧϟ· ΍Ϯόγϭ ϦΠϤϟ΍ ήϬχ ϲσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ ϢϬϣΎψϨϟ ΔϴΑήϐϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΖΒϠϗ -ϝΎϘϳ ΎϤϛ -ήΣΎδϟ΍ ϰϠϋ ήΤδϟ΍ ΐϠϘϧ΍ϭ ϢϜΤϠϟ ϥϮϴϣϼγϹ΍
Ϧѧϋ ϢѧϜΤϟ΍ ϰѧϟ· ϞѧμΗ ϥ΃ (ΫΎѧϘϧϹ΍ ΔѧϬΒΟ) ϥϮϴϣϼѧγϹ΍ ΩΎѧϛ ΚѧϴΣ ήѧ΋΍ΰΠϟ΍ ϲѧϓ ΙΪѧΣ Ύѧϣ ΍άѧϫ ϰѧϟ· ϑΎπϳ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ .Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ ΓέΩΎμϣϭ ΕΎϳήΤϟ΍
Ϧѧϣ ϦϴϴϣϼѧγϹ΍ ϥΎѧϣήΣϭ ΔѧΑήΠΘϟ΍ ϩάѧϫ νΎѧϬΟ· ϰѧϠϋ ΎѧϫήϴϏϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ΖΒϟΎϜΗ ϦϜϟϭ ϲΑήϐϟ΍ ΎϬΑϮϠγ΄Α Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ϭ ω΍ήΘϗϻ΍ ϖϳΩΎϨλ ϖϳήσ
.ϢϜΤϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ϢϬϘΣ
ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ ΔѧΑέΎΤϤΑ ϚѧϟΫϭ ϲϟΎ˰ѧϤγ΃ήϟ΍ϭ ϲϛ΍ήΘѧηϻ΍ ϲΑήϐϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ήϜϔϟ΍ ήθϧ ϰϟ· ϰόγ Ώήϐϟ΍ ϥΈϓ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃
ϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍ ΦϳέΎѧѧΘϟ΍ ήϴѧѧδϔΗ ΓΩΎѧѧϋ· " Ώ ΍ϮϣΎѧѧϗ ϲѧѧΑήϐϟ΍ ϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍ ήѧѧϜϔϠϟ ΞϳϭήѧѧΘϠϟ ϢϬϴόѧѧγ ϲѧѧϓ ϦϴϗήѧѧθΘδϤϟ΍ ϥ
˷ · " :ΔѧѧϔϴϠΧ ΪѧѧϤΤϣ ϝϮѧѧϘϳ ΎѧѧϤϛϭ ϲϣϼѧѧγϹ΍
ϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍ ϡΎѧѧψϨϟ΍ Ϧѧѧϋ Ύ˱ѧΟϭήΧ ϥϼΜѧѧϤϳ ϻ ΎѧѧϤϬϧ΃ ϰѧѧϠϋ ΎϤϬϤϳΪѧѧϘΗϭ ϦϴΘϳήѧѧψϨϠϟ Ϟϴѧѧλ΄Θϟ΍ Ϧѧѧϣ ωϮѧѧϨϛ ΔϴϋϮϴѧѧθϟ΍ϭ ΔϴϟΎϤѧѧγ΃ήϟ΍ ήѧѧψϧ ΔѧѧϬΟϭ Ϧѧѧϣ ϲϣϼѧѧγϹ΍
(52)". ϲϣϼγϹ΍
ϚѧϠϔϟ΍ ϲѧϓ έϭΪѧϳ ϪѧϨϣ Ϣѧδϗ ΢Βѧλ΄ϓ Ϫѧδϔϧ ϰϠϋ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϢδϘϧ΍ ϥ΃ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ΍ϭ Δϴϛ΍ήΘηϼϟ ΞϳϭήΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϣ ϥΎϛϭ
ξѧόΑ ϲѧϓ ϲϛ΍ήΘѧηϻ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ ΚѧΑ ϰѧϟ· ΔϴΑήϐϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰόδΗ ϥ΃ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϒ΋΍ήσ Ϧϣ Ϟόϟϭ . ϲϟΎϤγ΃ήϟ΍ ϚϠϔϟ΍ ϲϓ ήΧϵ΍ ϢδϘϟ΍ϭ ϲϋϮϴθϟ΍
ϲѧϓ ΔѧϴϘϴϘΤϟ΍ ΔѧϴϤϨΘϟ΍ ϥ΄ѧΑ ΞϳϭήѧΘϟ΍ϭ ϲϛ΍ήΘѧηϻ΍ ΩΎѧμΘϗϻ΍ βϳέΪѧΘΑ - (ήѧλΎόϤϟ΍ ΎϨόϗ΍ϭ ) ϢϴϘϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΐτϗ ΪϤΤϣ ΫΎΘγϷ΍ έΎη΃ ΎϤϛ - ΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍
΍άѧϫ ΚѧΑ ϰѧϟ· ϢϬϴόѧγ ϥ΃ Ϛѧη ϻϭ (53).ϰѧϟϭϷ΍ ΔѧϴϤϨΘϟ΍ ϞѧΣ΍ήϣ ΐѧγΎϨΗ ϻ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ ΔѧϳήΤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΝΎѧΘϧϹ΍ Ϟ΋Ύѧγ ϭ Ϣϴϣ΄Η ΐϠτΘΗ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍
.Ύ˱ϴϓΎϘΛϭ Ύ˱ϴϋΎϤΘΟ΍ϭ Ύ˱ϳΩΎμΘϗ΍ϭ Ύ˱ϴγΎϴγ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΓΎϴΣ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ Ϧϋ ϡϼγϹ΍ ΍ϭΪόΒϳ ϥ΃ ήϜϔϟ΍
ϢϟΎѧόϟ΍ ϊѧϨΘϗ΍ ΪѧϘϓ Δѧϋ΍έΰϟ΍ ωΎѧτϗ ϝΎѧϤϫ·ϭ ˬ ΎϬϟ ϲϓΎϜϟ΍ Ω΍ΪόΘγϻ΍ ϥϭΩ Δϴϣ ϼγϹ΍ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΔϋΎϨμϟ΍ ϊϴΠθΗ Ύ˱πϳ΃ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ήϴΛ΄Η Ϧϣ ϥΎϛϭ
ϡΎѧѧϤΘϫϻΎΑ Ε΃ΪѧΑ ΔϴϋΎϨѧμϟ΍ Ώήѧϐϟ΍ ΔѧπϬϧ ϥ΃ ϊѧѧϣ ˬϲѧϠϛ ϪΒѧη ϻ
˱ ΎѧϤϫ· Δѧϋ΍έΰϟ΍ ΖѧѧϠϤϫ΃ Ϛϟάѧϟϭ ˬΔϋΎϨѧμϟ΍ ϲѧϓ ϥϮѧϜΗ ΎѧѧϤϧ· ΔѧϴϘϴϘΤϟ΍ ΔѧπϬϨϟ΍ ϥ΄ѧΑ ϲѧΑήόϟ΍
βϴ΋ήѧϟ΍ ΪѧϬϋ ϲѧϓ ήμϣ ϲϓ ΙΪΣ Ύϣ ΍άϫ ϰϠϋ ΔϠΜϣϷ΍ Ϧϣϭ .ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎγϷ΍ Δϴ ΋΍άϐϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ΏϮΒΤϟ΍ ΝΎΘϧ· ϰϠϋ ήτϴδϳ Ώήϐϟ΍ ϝ΍ί Ύϣϭ Δϋ΍έΰϟΎΑ
ϲѧѧϜϳήϣϷ΍ ϖϴϗΪѧѧϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϟΎϋ ΩϼΒѧѧϟ΍ ΖΤΒѧѧλ΃ ϰѧѧΘΣ Δѧѧϋ΍έΰϠϟ ϡΎѧѧΗ ϪΒѧѧη ϝΎѧѧϤϫ· ϊѧѧϣ (ΔѧѧϴϟΎϴΧ) ΔϴϋΎϨѧѧλ ΕΎϋϭήѧѧθϣ ϲѧѧϓ ϊѧѧγϮΘϟ΍ ϢѧѧΗ ΚѧѧϴΣ ήѧѧλΎϨϟ΍ ΪѧѧΒϋ
.ΔϋΎϨμϟ΍ ϲϓ ϻϭ Δϋ΍έΰϟ΍ ϲϓ ϻ ϡΪϘΘϧ Ϣϟ Δ ϘϴϘΤϟ΍ ϲϓ Ύ˷Ϩϛ ϥ·ϭ .ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΍άϫ ϞΜϣ ΙΪΣ Ϊϗϭ .ΎϤϫήϴϏϭ ϲϟ΍ήΘγϷ΍ϭ
.ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ έΎΛϵ΍
Ι΍ήΗϭ ΓήϬτϤϟ΍ Δ˷Ϩδϟ΍ϭ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϥΎ˰ϛ ϥ΃ ΪόΒϓ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϲϓ ΍˱ήϴΒϛ Ύ˱ΣΎΠϧ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϖϘΣ
έΩΎѧμϤϟ΍ ΖΤΒѧλ΃ ΓΎѧϴΤϟ΍ ΕϻΎѧΠϣ ϊѧϴϤΟ ϲѧϓ έΩΎѧμϤϟ΍ ϩάѧϫ Ϧѧϣ ϱΪѧϫ ϰѧϠϋ ϥϮϤϠѧδϤϟ΍ εΎѧϋ ϭ ΍˱Ϊ˰ϴΟ Ύ˱ϤϬϓ ϦϳέΪμϤϟ΍ Ϧϳάϫ ΍ϮϤϬϓ Ϧϳάϟ΍ ΔϣϷ΍ ˯ΎϤϠϋ
Δϴϋήѧθϟ΍ ϡϮѧϠόϠϟ ϭ΃ ϪѧϘϔϠϟ ϭ΃ ΎѧϬϴΒϧ ΔϨѧδϟϭ ϰϟΎѧόΗϭ ϪϧΎΤΒѧγ ΎѧϬΑέ ΏΎѧΘϜϟ ΎѧϬΗήψϧ ϲϓ ϥΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ΔϣϷ΍ ϩάϬϟ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ ϦϳϮ˰ϜΘϟ΍ ϲϓ ϞΧΪΗ ΔϴΑήϐϟ΍
ϭ΃ ωΎѧϤΘΟϻ΍ ϢѧϠϋ ϭ΃ ΦϳέΎѧΘϟΎϛ ϯήѧΧϷ΍ ΔѧϳήϜϔϟ΍ ΕϻΎѧΠϤϟ΍ ϲѧϓ ϲΑήϐϟ΍ ήϜϔϟ΍ ήΛ΃ ΎϤϛ ΎϬόϣ ϞϣΎό Θϟ΍ ΔϴΠϬϨϣϭ έΩΎμϤϟ΍ ϩάϫ ϢϬϓ ΔϴΠϬϨϣ ϲϓ ϭ΃ .ϯήΧϷ΍
.ϡϮϠόϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϏ ϭ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϢϠϋ ϭ΃ βϔϨϟ΍ ϢϠϋ
Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ Ώήѧϐϟ΍ ΄ѧθϧ΃ ΪѧϘϓ ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎ˰ѧόϟ΍ ϲѧϓ ϱ΃ήѧϟ΍ ήΑΎѧϨϣ ϰѧϠϋ Γήτϴѧδϟ΍ Ϧѧϣ Ϫѧϟ ήϓϮѧΗ ΎϤΑ ΡΎΠϨϟ΍ ΍άϫ ϖϴϘΤΗ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ωΎτΘγ΍ Ϊϗϭ
ΖѧϧΎϛ Ύѧ˷Ϥϟϭ .( ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ϭ ΔѧϴΑϭέϭϷ΍ ) ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ϢϬϤϴϠόΗ ΍ϮϘϠΗ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϣϷ΍ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ αέ΍ ΪϤϟ΍
Ϧϳάѧϟ΍ ΔѧΒϠτϟ΍ ϦϴѧΑ ΎѧϤϴϓ ΔѧϳϮϗ ΔϠѧμϟ΍ Ζѧϟ΍ί ΎѧϤϓ .Ϫγέ΍Ϊ˰ϣ ϲϓ ΍ϮϤϠόΗ Ϧϳάϟ΍ ˯ϻΆϬϟ Ϧ˷Ϝϣ ΪϘϓ ϲΒϨΟϷ΍ ϝϼΘΣϼϟ ΔόοΎΧ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ξόΑ
.ϢϫΩϼΑ ϲϓ Δγ˷ΎδΣ ΐλΎϨϣ ϢϬϨϣ ήϴΜϛ ϢϠδΗ ϥ΃ ΪόΑ ΎϳέϮΘϜϴϓ ΔϴϠϛ ϲϓ ΍ϮΟήΨΗ
ήѧθϧϭ ίΎѧϔϠΗϭ Δѧϋ΍Ϋ·ϭ ΔϓΎ˰ѧΤλ Ϧѧϣ ΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ ϡϼѧϋϹ΍ Ϟ΋Ύѧγϭ ϦϴϴΑήѧϐϟ΍ ήѧϜϔϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ήθϨϳ ϥ΃ Ώήϐϟ΍ ωΎτΘγ΍ ϲΘϟ΍ ήΑΎϨϤϟ΍ Ϧϣϭ
΍ϮϟάѧΑ Ϊѧϗϭ .ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΔѧϓΎϘΜϟΎΑ ΍ϮόΒѧθΗ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ΎϬϴϓ ΔΑΎΘϜϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϭ΃ ΎϫήϳήΤΗ ΔγΎ˰΋έ ϰϟϮΗ ϲΘϟ΍ ΕϼΠϤϟ΍ϭ ϒΤμϟ΍ ΖΌθϧ΃ ΪϘϓ .ΓΩΪόΘϤϟ΍ ϪϟΎϜη΄Α
Ϣϴϋΰѧѧϟ΍ ) ϪѧѧϴϠϋ ϖѧѧϠτϳ ΚѧѧϟΎΛϭ (ϞѧѧϴΠϟ΍ ΫΎΘѧѧγ΃ ) ϪѧѧϴϠϋ ϖѧѧϠτϳ ήѧѧΧ΁ϭ (ϲѧѧΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ΪѧѧϴϤϋ ) ϪѧѧϴϠϋ ϖѧѧϠτϳ ΍άѧѧϬϓ ϢϫάѧѧϴϣϼΗ ϥ΄ѧѧη Ϧѧѧϣ ϊѧѧϓήϠϟ ΓήѧѧϴΒϛ ΍˱ΩϮѧѧϬΟ
ΓΎѧϴΣ ϰѧϟ· ΍ϮѧϠΧΩ΃ϭ ˬ ΎϤϨϴѧδϟ΍ϭ ΡέΎѧδϤϟ΍ ΍ϭΆѧθϧ΃ ΎѧϤϛ .ΕϼѧΠϤϟ΍ϭ ϒΤѧμϟ΍ Ϧϣ ΎϤϫήϴϏϭ ϒτΘϘϤϟ΍ ΕϼΠϣϭ ϡ΍ήϫϷ΍ ϒΤμϟ΍ ϩάϫ Ϧϣϭ (54)(ϲϨσϮϟ΍
.ϚϟΫ ήϴϏϭ ˯ΎϨϏϭ κϗ΍ήϣ Ϧϣ ΡΎΒϤϟ΍ ήϴϏ ϮϬϠϟ΍ ϥϮϨϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΏϮόθϟ΍
Ϧѧϋ ΔѧλΎΨΑϭ ϲϧΎѧϤ Ϡόϟ΍ ϲѧΑήϐϟ΍ ήѧϜϔϟ΍ ήѧθϧ ϲѧϓ Ϟ΋ΎѧγϮϟ΍ ϩάѧϫ ΖϠϐΘѧγ΍ ΪѧϘϓ . Δѧμϗϭ ΍˱ήѧΜϧϭ ΍˱ήόѧη ΏΩϷ΍ ϝΎѧΠϣ ϲѧϓ ϩέϭΩ ϕ΍ήѧθΘγϼϟ ϥΎϛϭ
ϰѧϠϋ ˯ϻΆѧϫ ϰϟϮΘѧγ΍ Ϊϗϭ .ΔγΪϘϤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ΪϘϧϭ αΪϘϤϟ΍ ίϭΎΠΗϭ ΔϐϠϟ΍ ήϴΠϔΗϭ ˬΙϭέϮϤϟ΍ϭ Ϊ΋Ύδϟ΍ ϢϴτΤΗ ϰϟ· ϮϋΪΗ ϲΘϟ΍ (ΔΛ΍ΪΤϟ΍) ϲϤγ Ύϣ ϖϳήσ
.ΓΰϫΎΠϟ΍ ΕϮόϨϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏ ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ϭ ΔϴόΟήϟ΍ϭ ϒϠΨΘϟΎΑ ϩϮΘόϧ ϻ
˷ ·ϭ ϢϬϔϟΎΨΗ ήψϧ ΔϬΟϭ ϡΪϘϳ ϥ΃ Ϣϫ΍Ϯγ ΪΣϷ ΍ϮΤϴΘϳ Ϣϟϭ ΔϣΎόϟ΍ ήΑΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍
ϲѧϓϭ ΏΩϷ΍ ϲѧϓϭ ˬΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ΔѧγΎϴδϟ΍ ϲѧϓ :ΓΎѧϴΤϟ΍ ΕϻΎѧΠϣ ϊѧϴϤΟ ϲѧϓ ΔѧϴΑήϐϟ΍ ΔѧϳήϜϔϟ΍ ΐϫ΍άѧϤϟ΍ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΕήθΘϧ΍ Ϊϗϭ
ήѧϬχ ΏΩϷ΍ ϲϓϭ ϲϛ΍ήΘηϻ ΍ϭ ϲϋϮϴθϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϰϨΒΗ Ϧϣ ήϬχ ΩΎμΘϗϻ΍ ϲϓϭ ϡϼγϹ΍ ΏέΎΤϳϭ Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟΎΑ ϱΩΎϨϳ Ϧϣ ήϬχ ΔγΎϴδϟ΍ ϲϔϓ . ωΎϤΘΟϻ΍
48

-Bernard Lewis.³ On The Quietist and Activist Tradition in Islamic Political Writing. In Bulletin of S. O. A. S Vol.
XLIX Part 1, 1986.p.141.
49
- B. Lewis.³ Communism and Islam. ´ in International Affairs. Vol. 30, 1954.pp 1-12.
.79ι (έΎΘΨϤϟ΍ : ΓήϫΎϘϟ΍ ).ϲΤΒλ ϞϴΒϧ ΔϤΟήΗ .ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ Ώήϐϟ΍ . βϳϮϟ ΩέΎϧήΑ- 50
51
- 5 c, February 2,1991.And 5 c cFebruary 19,1991.
.79 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣˬ ϦδΣ- 52
.ΎϫΪόΑ Ύϣϭ 324.ι ( ϡ 1987/˰ϫ1407 ˬϊϳίϮΘϟ΍ϭ ήθϨϠϟ ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔδγΆϣ :ΓΪΟ) .ήλΎόϤϟ΍ ΎϨόϗ΍ϭ .ΐτϗ ΪϤΤϣ - 53
βϴϟϭ έήΤΗϭ Ώ΍ήΗϭ ΔϴϨσϭ Δϴπϗ ϲΒϨΟϷ΍ ήϤόΘδϤϟ΍ Ϊο ΡΎϔϜϟ΍ ϝϮΤΘϳ ΚϴΣ Ϣϴϋΰϟ΍ ΔϋΎϨλ Δϟ΄δϣ ήλΎόϤϟ΍ ΎϨόϗ΍ϭ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΐτϗ ΪϤΤϣ ΫΎΘγϷ΍ ζϗΎϧ - 54
. Ε΍έϮΜϟ΍ Δϗήγ ϪϴϠϋ ϖϠσ΃ ΎϤϴϓ ΍ϮϤϬγ΃ Ϣϛ .ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΩϼΒϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ Ϣϴϋΰϟ΍ ΔϋΎϨλ ϲϓ ΍ϮΤΠϧ Ϊϗϭ . Ϳ΍ ϩΩ΍έ΃ ΎϤϛ Ύ˱ ϴϣϼγ· ΍˱ΩΎϬΟ

7
ϢϠϋ ϲϓϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓϭ ωΎϤΘΟϻ΍ ϢϠϋ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϳήψϨϟΎΑ ϥϭήϴΜϛ άΧ΃ϭ ˮϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓϭ ΏΩϷ΍ ϲϓϭ ΔϐϠϟ΍ Δγ΍έΩ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϳήψϨϟΎΑ ϯΩΎϧ Ϧϣ
(55).ϡϮϠόϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ϥΎδϧϹ΍ ϢϠϋ ϲϓϭ βϔϨϟ΍
:ϢϬΗΎΑΎΘϜϟ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨϣ
ϝΎѧϧ ϕ΍ήΘѧγϻ΍ ϥ΃ ϰѧϟ· ήϴѧθϧ ΎѧϨϨϜϟϭ ΎѧϬϟϭΎϨΘΗ ϥ΃ ΔϴϤϠϋ ΔϋϮγϮϣ ϲϓ ΐΘϜΗ ΓΩΎϤϟ ϦϜϤϳ ϻ ϞϘΘδϣ ΚΤΑ ϰϟ· ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨϣ Δγ΍έΩ ΝΎΘΤΗ
έϮΘϛΪѧϟ΍ Φϴѧθϟ΍ ϪΑ ΃ΪΑ Ύϣ ΕΎΑΎΘϜϟ΍ ϩάϫ Ϣϫ΃ Ϧϣ ϥ΃ ήϛάϧϭ .ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ξόΑ ϞΒϗ Ϧϣϭ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪϴΟ Ύ˱ψΣ
ΖѧϠΗϭ .Δϔϳήѧθϟ΍ ΔѧϳϮΒϨϟ΍ Δ˷Ϩѧδϟ΍ Δѧγ΍έΩ ϲѧϓ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ξόΑ ΞϬϨϣ ζϗΎϧ ΚϴΣ (ϲϣϼγϹ΍ ϊϳήθΘϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϧΎϜϣϭ ΔϨδϟ΍ ) ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϲϋΎΒδϟ΍ ϰϔτ μϣ
ϝϭΪѧϟ ΔѧϴΑήΘϟ΍ ΐѧΘϜϣ ϊѧϣ ϥϭΎѧόΘϟΎΑ ϲѧΑήόϟ΍ ΔѧϴΑήΘϟ΍ ΐѧΘϜϣ ϩέΪѧλ΃ Ύѧϣ Ϛϟάѧϛϭ ϕϭΰѧϗί ϱΪѧϤΣ ΩϮϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϪΒΘϛ Ύϣ ΎϫίήΑ΃ Ϧϣ ΓήϴΜϛ ΕΎγ΍έΩ ϚϟΫ
ΙϮΤΑ ϲϓ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨϤϟ ΓήϴΜϛ ΕΎγ΍έΩ ϙΎϨϫϭ (ϦϳΪϠΠϣ ϲϓ )(ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϲϓ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨϣ ) ϥ΍ϮϨόΑ 1405 ϡΎϋ ϲΑήόϟ΍ Ξ ϴϠΨϟ΍
.ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟΎΑ ΓϮϋΪϟ΍ ΔϴϠϛ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϣδϗ ϲϓ ϩ΍έϮΘϛΩ ΙϮΤΑϭ ΔϴϠϴϤϜΗ
ΔѧϴϨϳΪϟ΍ Κѧϋ΍ϮΒϟ΍ Ϧѧϣ Ύ˱ѧϘϠτϨϣ ϥΎѧϛ ϱάѧϟ΍ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ΕΎϳ΍ΪѧΑ ϲѧϔϓ ˬϪ ѧϴϓ ΍ϮѧΒΘϛ ϱάϟ΍ ήμόϟ΍ϭ ϢϬγέ΍Ϊϣ ωϮϨΘΑ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨϣ ΖϋϮϨΗ Ϊϗϭ
ϝΎѧϴϧ΍Ω ϥΎѧϣέϮϧ ˯ϻΆѧϫ Ϧѧϣϭ ΞϬϨѧϤϟ΍ ΍άѧϫ ϢϬѧδϔϧ΃ ϥϮѧϴΑήϐϟ΍ ΪѧϘΘϧ΍ Ϊѧϗϭ .ΪѧϘΤϟ΍ϭ ΐѧμόΘϟ΍ϭ ϝΪѧΠϟ΍ ϰѧϠϋ Ϣ΋ΎѧϘϟ΍ ΞϬϨѧϤϟ΍ Ϯѧϫ Ϊ΋Ύѧδϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϥΎϛ ΔϴΒμόΘϟ΍
ϝΎѧΜϤϟ΍ ϞϴΒѧγ ϰѧϠϋ ˯ϻΆѧϫ Ϧѧϣ ϥΎѧϜϓ ήѧοΎΤϟ΍ ΖѧϗϮϟ΍ ϰѧΘΣ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ ΍ Ϧѧϣ ΩΪѧϋ ϊϣ ΕήϤΘγ΍ ΓΪϗΎΤϟ΍ ΔϴΒμόϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϩάϫ Ϟόϟϭ .ϥέΫϮγ ΩέΎθΘϳέϭ
ΓΪѧϴόΑ ΞϫΎѧϨϣ Δϔ΋΍ΰϟ΍ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ έΎΘγ ΖΤΗ ϲϔΨϳ ϥΎϛ ϪϨϜϟϭ ΔϴϋϮοϮϤϟΎΑ ήϫΎψΗ Ϧϣ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϙΎϨϫϭ .βϳϮϟ ΩέΎϧήΑϭ βϧΎϣϻϭ ΕϮϴϠΟέΎϣ
ϦϳΪѧϟ΍ Δѧγ΍έΩ ϲѧϓ ρΎϘѧγϹ΍ ΞϬϨѧϣ ϡ΍ΪΨΘѧγ΍ ϡΪѧϋϭ ˬϪѧΘΑ΍ϮΛϭ ϲϣϼѧγϹ΍ ϦϳΪѧϟ΍ ΕΎϤϠδϣ ϡ΍ήΘΣ΍ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ρϭήη Ϣϫ΃ ϦϤϓ .ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ Ϧϋ ΪόΒϟ΍ Ϟϛ
.ϲϣϼγϹ΍
ήϴѧδϔΗ ΍ϮϟϭΎѧΤϓ -ΎѧϬΑ ϲϟΎϤѧγ΃ήϟ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϲѧϓ ϦϴΜΣΎѧΒϟ΍ ξѧόΑ ήΛ΄ѧΗ Ϊѧϗϭ ± ΔϴϋϮϴѧθϟ΍ ϝϭΪѧϟ΍ ϲѧϓ ΔѧλΎΨΑϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ Δϋΰ˰Ϩϟ΍ Ώήϐϟ΍ ϲϓ ήϬχ ΎϤϛ
.ϲδϛέΎϤϟ΍ ϱΩΎϤϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϖϓϭ Δόϳήηϭ ΓΪϴϘϋϭ Ύ˱ΨϳέΎΗ ϡϼγϹ΍
˯ϻΆѧϫ ϥΎѧϛ ϥ·ϭ ΔϴϋϮѧοϮϤϟ΍ Ϧѧϣ ϦϴΒϳήѧϗ ΍ϮϧΎѧϛ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ Ϧѧϣ ΍˱ΩΪϋ ϥ΃ Ϛϟάϛ ϙέΪϧ ϥ΃ ΪΑ ϻ ΎϨϧΈϓ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨ ϣ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΪϨϋϭ
.ϢϬϨϴΑ ΍˱ΪΟ ΔϠϴϠϗ ΔϠϗ
ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϡϼϋ΃
ϢѧϬϟ ϥΎѧϛϭ ˬΔΤѧο΍ϭ ϢϬΗΎϤѧμΑ ΍ϮϛήΗϭ ϢϬΗΎσΎθϧϭ ϢϬΛϮΤΑϭ ϢϫΩϮϬΠΑ Ϫϴϓ ΍ϭ˷ήΛ΃ Ϧϳάϟ΍ ϦϳίήΒϤϟ΍ Ϫϣϼϋ΃ ϡϮϠόϟ΍ Ϧϣ ϢϠϋ ϭ΃ ϲϓήόϣ ωήϓ ϞϜϟ
Ϧϣ ϞϜΑ ΔσΎΣϹ΍ ΐόμϟ΍ ϦϤϓ ΎϜϳήϣ΃ϭ ΎΑϭέϭ΃ ϞϤηϭ ϥϭήϗ ΓΪϋ ήΒϋ ΪΘϣ΍ Ϊϗ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϥΎϛ ΎϤϟϭ .ϯήΧϷ΍ ϢϣϷ΍ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣϭ ϢϬΗΪϠΟ ˯ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΓάϣϼΗ
ϡϼϋϷ΍ ˯ϻΆϬΑ ϊγϭ΃ ϒϳήόΗ ΎϬϨϣ ϰϘΘδϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϰϟ· ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϊΟ΍ήϣ ϲϓ Ύϧήη΃ ΎϨϧ΃ ΎϨΒδΣ ϦϜϟϭ ˬ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ήϴΒϛ ήϴΛ΄Η Ϫϟ
ϞѧΒϗ (ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ΔϋϮγϮϣ )ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΏΎΘϛϭ (ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ )ϲϘϴϘόϟ΍ ΐϴΠϧ ΏΎΘϛ έϭΪλ άϨϣ Ϫϧ΃ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ Ϫϧ΃ ΎϤϛ ˬ ϢϫήϴϏϭ
(*).ϢϬϤΟ΍ήΗϭ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ήϴδΑ ϢΘϬΗ ΕΎΑΎΘϛ έΪμΗ Ϣϟ ΔϨγ ϦϴΛϼΛ Ϧϣ ήΜϛ΃
: ϲϤϴϠϗϹ΍ ϢϬ΋ΎϤΘϧϻ Ύ˱Ϙϓϭ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ϡϼϋ΃ ίήΑϷ ΍˱ΰΟϮ ϣ Ύ˱ϔϳήόΗ ϲΗ΄ϳ ΎϤϴϓ ϡΪϘϧ ϑϮγϭ
(56) :ΎϴϟΎτϳ· ϻ˱ ϭ΃
(1935 -1844 ) Ignazio Guidi ϱΪϳϮΟ αϮϴσΎϨϏ·c
-1
ΪѧϳΪόϟ΍ Ϫѧϟϭ ΎѧϬϴϓ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ βϳέΪΘϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϪΘϋΩϭ . ΎϬϴϓ ΔϴΑήόϟ΍ βϳέΪΗ ϰϟϮΗϭ Ύϣϭέ ΔόϣΎΟ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϢϠόΗϭ Ύϣϭέ ϲϓ Ϊϟϭ
.ΎϬΑ΍Ω΁ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΙϮΤΒϟ΍ Ϧϣ
(1931-1855 ) David Santillana .ΎϧϼϴΘϧΎγ ΪϴϔϳΩ-2
ϊѧοϭ ϲѧϓ ϢϬѧγ΃ . ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΔϔѧδϠϔϟ΍ϭ ϲϣϼѧγϹ΍ ϪѧϘϔϟ΍ ϲѧϓ κѧμΨΗϭ Ύѧϣϭέ ΔѧόϣΎΟ Ϧѧϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ϩ΍έϮΘϛΪϟ΍ ϰϠϋ ϞμΣ ˬ βϧϮΗ ϲϓ Ϊϟϭ
΍˱ΫΎΘѧγ΃ Ύѧϣϭέ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ ϞѧϤϋ ϢѧΛ ˬΔϔѧδϠϔϟ΍ ΦϳέΎѧΘϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ΔϳήѧμϤϟ΍ ΔѧόϣΎΠϟ΍ ϲѧϓ ϞϤϋ .ΔϴϣϼγϹ΍ Δόϳήθϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑ ϱέΎΠΘϟ΍ϭ ϲϧΪϤϟ΍ ϦϴϧϮϧΎϘϟ΍
.ϥέΎϘϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ ϪϘϔϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ έΎΛϵ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϫϟ . ϲϣϼγϹ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ
(1926-1869 ) Leone Caetani ϲϧΎΘϳΎϛ ϲϧϮϴϟ ήϴϣϷ΍-3
Ϧѧϣ ήѧϴΜϜϟ΍ έ΍ί .ΓΪѧΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϲϓ ϩΩϼΒϟ ΍˱ήϴϔγ ϞϤϋ .ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΎϬϨϣ ΕΎϐϟ ΓΪϋ ϦϘΘϳ ϥΎϛ ΪϘϓ ˬϦϴϴϟΎτϳϹ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ έΰΑ΃ Ϧϣ
ϰѧΘΣ ϡϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΗ ΖѧϟϭΎϨΗ Ε΍ΪϠΠϣ Γήθϋ Ϧϣ ϥϮϜϤϟ΍ ϡϼγϹ΍ ΕΎϴϟϮΣ ϪΗΎϔϟΆϣ ίήΑ΃ Ϧϣ .ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγϭ ήμϣϭ ϥ΍ήϳ·ϭ ΪϨϬϟ΍ ΎϬϨϣ Δϴϗήθϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍
. ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ Ύ˱ϤϬϣ Ύ˱όΟήϣ ΕΎϴϟϮΤϟ΍ ϪΑΎΘϛ Ϊόϳ . ΔϘτϨϤϟ΍ Δγ΍έΪϟ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎΜόΒϟ΍ ϰϠϋ Ϫϟ΍Ϯϣ΃ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ϖϔϧ΃ϭ .35 ϡΎϋ
(1938-1872 ) Carlo Alfoso Nallino ϮϨϴϠϠϧ ϮϟέΎϛc
-4
ϮϣήϟΎѧΑ ΔѧόϣΎΠΑ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ϢѧΛ ϲϟϮΑΎϨΑ ϲϗήθϟ΍ ϲϤϠόϟ΍ ΪϬόϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤϋ ˬΎϬΘόϣΎΟ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϢϠόΗϭ ϮϨϳέϮΗ ϲϓ Ϊϟϭ
ΏΩϷ΍ ϲѧϓ ϢѧΛ ϚѧϠϔϟ΍ ϲѧϓ ΍˱ήѧοΎΤϣ ΔϳήѧμϤϟ΍ ΔѧόϣΎΠϟ΍ ϞѧΒϗ Ϧѧϣ ϲѧϋΩϭ .Ύѧϣϭέ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ Φϳέ ΎΘϠϟ ΍˱ΫΎΘγ΃ Ϧϴϋϭ . Ύϣϭέ ΔόϣΎΟ ϢΛ
.ϡϼγϹ΍ ϞΒϗ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ΏϮϨΟ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϢΛ ϲΑήόϟ΍
(1997-1904 )Gabrieli Francesco. ϮϜδϴθϧ΍ήϓ ϲϠϴϳήΑΎΟc
-5
ϖѧϴϘΤΗ ϲѧϓϭ ϲѧΑήόϟ΍ ΏΩϸѧϟ ϪΘѧγ΍έΪΑ ϑήѧϋ .Ύѧϣϭέ ΔѧόϣΎΠΑ ΎѧϬΑ΍Ω΁ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ΓάΗΎѧγ΃ ήѧϴΒϛ Ϧ˷ϴѧϋ ϰΘΣ ΎϬΑ΍Ω΁ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ Ύ˱ΘϤϬϣ ϥΎϛ
ϲϣϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ Ϧѧϣ ΔϟΪΘόϤϟ΍ Ϫϔϗ΍ϮϤΑ ϮϜδθϧ΍ήϓ ήϬΘη΍ϭ .1948 ϡΎϋ ϖθϣΪΑ ϲΑήόϟ΍ ϲϤϠόϟ΍ ϊϤΠϤϟ΍ ϲϓ ϼ
˱ γ΍ήϣ ΍˱Ϯπϋ ΐΨΘϧ΍ ˬϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍
(57)ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎΑΎΘϜϟ΍ ϲϓ ϪϳϮθΗ Ϧϣ ΔϴμΨθϟ΍ ϩάϫ Ϫϟ ΖοήόΗ ΎϤϣ ϢϏήϟΎΑ ΔϤϴ ψϋ ΔϴμΨηϭ ϼ
˱ τΑ ϪϔλϮΑ ϲΑϮϳϷ΍ ϦϳΪϟ΍ Ρϼλ Ϧϋ ΐΘϛ Ϫϧ· ϰΘΣ
:Ύδϧήϓ : Ύ˱ ϴϧΎΛ
(1838-1758 ) Silvester de Sacy ϲγΎγ ϱΩ ήΘδϔϠϴγ c
(1
.100 ϰϟ·87 ι (ϱήϜϔϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϲϗ΍ήθΘγϻ΍ ήϜϔϠϟ ΔϴΒϠδϟ΍ έΎΛϵ΍ ) ϥ΍ϮϨόΑ βϣΎΨϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ˬ ϖΑΎγ ϊΟήϣˬ ϦδΣ- 55
ήϴΒϛ ϞϳϮϤΗϭ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ Ϧϣ ϖϳήϓ ϰϟ· ΝΎΘΤϳ ωϭήθϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϦϜϟϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ϦϴϴΑήϐϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ξόΑ ϢΟ΍ήΗ ϊϤΟ΃ Ε΍ϮϨγ ΓΪϋ άϨϣ Ε΃ΪΑ - *
.ϱΪϟ ΕήϓϮΗ ϲΘϟ΍ ϢΟ΍ήΘϟ΍ ήθϧ Ϧϣ ϦϜϤΗ΃ ϥ΃ ϥϮόϟ΍ Ϳ΍ ϝ΄γ΃ϭ ˬ ϪΑ ϡΎϴϘϠϟ
ϦϴϗήθΘδϤϠϟ ΔϤΟήΘϟ΍ ϲϓ ΐΘϜϟ΍ ϊγϭ΃ ϩάϬϓ ΎΤΟ ϝΎθϴϣ ΏΎΘϛ ϭ΃ ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϭ΃ ϲϘϴϘόϟ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ Ε˯ΎΟ ΐϟΎϐϟ ΍ ϲϔϓ ϊΟήϣ ΎϬϟ ήϛάϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ϢΟ΍ήΘϟ΍ - 56
ΕΎϳέϭΪϟ΍ϭ ΕϼΠϤϟ ΍ ξόΑ ϰϟ· ΩΎϋ ϭ΃ ΔϴϤϠόϟ΍ ΓΩΎϤϟΎΑ ϩϭΪϣ΃ Ϧϳάϟ΍ ϢϬδϔϧ΃ ϦϴϗήθΘδϤϟΎΑ ϥΎόΘγ΍ Ϊϗϭ Ε΍ΪϠΠϣ ΔΛϼΛ ϲϓ ˯ΎΟ ϪϧϷ ΎϬόγϭ΃ Ϯϫ ϲϘϴϘόϟ΍ ϥΎϛ ϥ·ϭ
.ΓΎϓϮϟ΍ ΪϨϋ ΔλΎΧϭ ϢϬπόΒϟ ϢΟήΘΗ ϲΘϟ΍ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍
(ϡ1996 ήΒϤδϳΩ 15)1417 ϥΎΒόη5 ˬ6592ω ".ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϲϓ "ϲϠϴϳήΑΎΟ ϮϜδθϧ΍ήϓ ϞϴΣέ "ˬϲΗϮϳήϘϟ΍ ήϴϤγ- 57

8
ΔѧϴΑήόϟ΍ αέΩ ϢѧΛ ˬϭέΎѧΗέΎΑ ΏϷ΍ϭ έϮѧϣ βѧϘϟ΍ ϢϬϨѧϣ ΔѧγϭΎδϘϟ΍ ξѧόΑ ϰѧϠϋ αέΩ ϢѧΛ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ϢϠόΗϭ ˬ 1758 ϡΎϋ βϳέΎΑ ϲϓ Ϊϟϭ
Ϧѧϣ ΍˱ΩΪѧϋ ϖѧϘΣϭ ϢѧϬΑ΍Ω΁ϭ Ώήόϟ΍ ϝϮΣ ΙϮΤΒϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΐΘϛϭˬ ΔϴϨσϮϟ΍ βϳέΎΑ ΔΒΘϜϣ ϲϓ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ ήθϧ ϲϓ ϞϤϋ .ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ
.ΕΎσϮτΨϤϟ΍
ΔѧϴϛέΎϤϧΪϟ΍ϭ ΔѧϴϧΎϤϟϷ΍ϭ ΔѧϳΰϴϠΠϧϹ΍ ϰѧϟ· ϢΟήѧΗ ϮѧΤϨϟ΍ ϲѧϓ Ύ˱ѧΑΎΘϛ Ϊѧϋ΃ϭ 1795 ϡΎѧϋ ΔѧϴΤϟ΍ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔγέΪϣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ ΍ΫΎΘγ΃ Ϧϴϋ
ϒѧϟ΃ ΚѧϴΣ ίϭέΪѧϟ΍ ϪѧΗΎϣΎϤΘϫ΍ ίήѧΑ΃ Ϧѧϣϭ .1822 ϡΎϋ ΎϬϟ Ύ˱δϴ΋έ ΐΨΘϧ΍ ΔϳϮϴγϷ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ Ζδγ΄Η ΎϣΪϨϋϭ ˬ 1833 ϡΎϋ ΔγέΪϤϟ΍ ϩάϬϟ ΍˱ήϳΪϣ ΢Βλ΃ϭˬ
ώΒτѧλ΍ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϥ
˷ · ϦϴΜΣΎѧΒϟ΍ ΪѧΣ΃ ϝϮѧϘϳϭ ΔѧϴΑϭέϭϷ΍ ΓέΎѧϘϟ΍ ˯ΎѧΤϧ΃ ϊѧϴϤΟ Ϧѧϣ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ΔѧϠΒϗ ϩΪѧϬϋ ϲϓ Ύδϧήϓ ΖΤΒλ΃ .Ϧϳ΃ΰΟ ϲϓ ϢϬϟϮΣ Ύ˱ΑΎΘϛ
ϝϼΘѧΣ΍ ΪѧϨϋ Ϛϟάѧϛϭ ήѧ΋΍ΰΠϟ΍ ϝϼΘΣ΍ ΪϨϋ Εήθϧ ϰΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϢΟήΗ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϊϣ ϲγΎγ ϱΩ ϞϤϋ .ϩήμϋ ϲϓ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐΒμϟΎΑ
(58).1797 ϡΎϋ ϥϮϴϠΑΎϧ ΔϠϤΣ ϞΒϗ Ϧϣ ήμϣ
(1876-1808 ) L.A. Sedillot ϮϳΪϴγ ΃.ϝ· (2
ϢΘѧϫ΍ .Ϫϟ ΍˱ήϴΗήϜγ έΎλ ϢΛ Ύδϧήϓ ΔϴϠϛ ϲϓ ϲγΎγ ϱΩ ήΘδϔϠϴγ Ε΍ήοΎΤϣ ήπΣϭ ΔϴΤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔγέΪϣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ αέΩ
ΔѧϴΑϭέϭϷ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϰϠϋ Ώήόϟ΍ Ϟπϓ ϞϴμϔΗ ϲϓ ϕήϏ΃ Ϊϗϭ "ϲϘϴϘόϟ΍ Ϫϴϓ ϝϮϘϳϭ (Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔλϼΧ) ϪΗΎϔϟΆϣ ήϬη΃ Ϧϣϭ .Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϚϠϔϟ΍ ϢϠόΑ
(59) Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϡϮϠόϟΎΑ ϢΘϫ΍ "
(1892-1823 )Ernest Renan ϥΎϨϳέ Ζδϧέ΃ (3
Ϧѧѧϣ ΓήѧΘϓ ϥΎѧϨΒϠΑ εΎѧѧϋϭ ϕήѧθϤϟ΍ έ΍ί ˬβϳέΎѧΒΑ Δϴϗήѧѧθϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ ΔѧγέΪϣ ϲѧϓ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ϢѧϠόΗϭ ΔѧϴΗϮϫϼϟ΍ αέ΍ΪѧѧϤϟ΍ ϲѧϓ ϪѧϤϴϠόΗ ϰѧϘϠΗ
Ϫѧϧ΄Α ϲϣΎѧδϟ΍ ϞѧϘόϟ΍ Ϧѧϣ έϮϬѧθϣ ϒѧϗϮϣ Ϫϟϭ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟΎΑ ϢΘϫ΍ .ϦϴϳΪηήϟ΍ϭ Ϊηέ ϦΑ΍ ϪΘγ΍έΩ ϪΗΎϣΎϤΘϫ΍ ίήΑ΃ Ϧϣ . ΔϴϣϼγϹ΍ ΓΪϴϘόϟΎΑ ϢΘϫ΍ϭ ˬϦϣΰϟ΍
".ΔϴϧΪϤϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϦϴΑ Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ": ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϩΪΒϋ ΪϤΤϣ Φϴθϟ΍ϭ ϲϧΎϐϓϷ΍ ϦϳΪϟ΍ ϝΎϤΟ Ϧϣ Ϟϛ ϪϴϠϋ Ω˷ έ Ϊϗϭ ϢϠόϟ΍ Δγ΍έΪϟ ΢Ϡμϳ ϻ
(1924-1855 )Rene Baset ΔϴγΎΑ ϪϴϨϳέ (4
Ώ΍Ωϵ΍ ΔѧϴϠϜΑ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϲѧγήϛ ΫΎΘѧγ΃ ΐѧμϨϣ ϰϟϮѧΗ ˬ βϳέΎѧΒΑ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ ΔѧγέΪϣ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϣ˷ϠόΗ ˬ ϞϴϔϴϧϮϟ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Ϊϟϭ
.ϲѧϘϳήϓϷ΍ ϝΎϤѧθϟ΍ ϲѧϓ Ε΍ΩΎѧόϟ΍ϭ ϕϼѧΧϷ΍ϭ Ε΍ΪѧϘΘόϤϟ΍ αέΩ ΎѧϤϛ .βϧϮѧΗ ϲѧϓ ϞѧϤόϟ΍ ΍άѧϬΑ ϡΎϗ ΚϴΣ έΎΛϵ΍ Ϧϋ ζϴΘϔΘϟ΍ ϪΗΎϣΎϤΘϫ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ ˬ ή΋΍ΰΠϟΎΑ
ϖѧΤΘϟ΍ .ΔϴϣϼѧγϹ΍ ϑέΎѧόϤϟ΍ Γήѧ΋΍Ω ήѧϳήΤΗ ΔѧΌϴϫ ϲѧϓ ϞѧϤόϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ Ϧϣϭ . ΔϴϘϳήϓϹ΍ Εϼγ΍ήϤϟ΍ Γήθϧϭ ˬ ΔϴϘϳήϓϷ΍ ΔϠΠϤϟ΍ ϲϓ ΍˱έήΤϣ ϞϤϋ
.ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ϼ
˱ μϨϗ Ϧ˷ϴϋ ΚϴΣ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϓ ϞϤόϟΎΑ
P. Casanova ΎϓϮϧ΍ίΎϛ(5
ΏΎѧΘϛ ϖѧϴϘΤΗ ϩέΎѧΛ΁ ίήѧΑ΃ Ϧѧϣ . ΔϴϣϼѧγϹ΍ ήѧμϣ ΦϳέΎѧΗ Δγ΍έΪΑ ϢΘϫ΍ ΎϤϛ ΔϐϠϟ΍ ϪϘϔϟ ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤϋ ϢΛ ˬ Ύδϧήϓ ΪϬόϣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϢϠόΗ
(ϡϼγϹ΍ ΓΪϴϘϋ ϲϓ ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ϭ ΪϤΤϣ ) ϥ΍ϮϨόΑ ΏΎΘϛ Ϫϟϭ ϱΰϳήϘϤϠϟ ς τΨϟ΍
(1956-1874 ) William Marcais ϪϴγέΎϣ Ϣϴϟϭ (6
ΎѧϬϟΎϤϋ΃ ϲѧϓ ΎϬϟ ϦϳΪϋΎδϣ ΞϳήΨΘϟ Ύδϧήϓ ΎϬΗ΄θϧ΃ ϲΘϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ ϯΪΣ· ϲϫϭ ΎϬϴϓ ΍˱ΫΎΘγ΃ϭ ϥΎδϤϠΗ ΔγέΪϤϟ ΍˱ήϳΪϣ ϞϤϋ
Ύ˱Σήѧηϭ Ύ˱ѧϨΘϣ ϱϭϮϨϠϟ (ήϴδϴΘϟ΍ϭ ΐϳήϘΘϟ΍) ΏΎΘϛ ήθϧ ϩέΎΛ΁ Ϣϫ΃ Ϧϣ . ΔϘτϨϤϟ΍ ΕΎΠϬϟ αέΩϭ ΏήϐϤϟ΍ϭ βϧϮΗϭ ή΋΍ΰΠϟ΍ ˯ΎϤϠόΑ ϞμΗ΍ .ΩϼΒϟ΍ Γέ΍Ω· ϲϓ
ϲѧΑήόϟ΍ ήѧΜϨϟ΍ ϝϮλ΃ " ϥ΍ϮϨόΑ ΚΤΑϭ ˬ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎΠϬϠϟ΍ Ϧϋ ΏΎΘϛ Ϫϟϭ ˬ ˯΍ΰΟ΃ ΔόΑέ΃ ϲϓ ϱέΎΨΒϠϟ (ΔΤϴΤμϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ ϊϣΎΟ ) ϢΟήΗ ΎϤϛ .ΔϤΟήΗϭ
".ϲϨϔϟ΍
(1962-1883 ) Louis Massingon ϥϮϴϨγΎϣ ϱϮϟ - 7
ΕΎѧϐϠϟ΍ ΔѧγέΪϣ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϡϮϠΑΩ ϰϠϋ ϞμΣ ΎϤϛˬΏήϐϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΑ ϲϓ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϡϮϠΑΩ ϰϠϋ ϞμΣϭ βϳέΎΑ ϲϓ Ϊϟϭ
ήϬϳίΪѧϟϮΟ ϞѧΜϣ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ έΎѧΒϛ ξѧόΑ ϦϴѧΑϭ ϪѧϨϴΑ ΔϠѧμϟ΍ ΕΪѧϘόϧ΍ ήѧ΋΍ΰΠϟ΍ ϲѧϓϭ ΏήѧϐϤϟ΍ϭ ή΋΍ΰΠϟ΍ Ϧϣ ϼ
˱ ϛ έ΍ί (ΔϴϣΎϋϭ ϰΤμϓ ) ΔϴΤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍
.ϪϴϠϴΗΎη ϲϟϭ ϪϴϧϭήΧέϮϫ ϙϮϨγϭ αϮϴΛϼΑ Ϧϴγ΁ϭ
ήѧπΣ ϙΎѧϨϫϭ ήѧμϣ ϰѧϟ· ΩΎѧϋ 1909 ϡΎѧϋ ϲѧϓϭ (1908-1907 )ϡ΍Ϯѧϋ΃ ΓΪѧϋ ΓήϫΎѧϘϟ΍ ϲѧϓ Δϴϗήѧθϟ΍ έΎΛ϶ϟ ϲδϧήϔϟ΍ ΪϬόϤϟΎΑ ϖΤΘϟ΍
ϲѧϓ ΍˱Ϊѧϴόϣ ϞѧϤϋ .ΎѧϴϛήΗϭ ϥΎѧϨΒϟϭ αΪѧϘϟ΍ϭ ΓήϫΎѧϘϟ΍ϭ ίΎѧΠΤϟ΍ ΎѧϬϨϣ ΔϴϣϼγϹ΍ ΩϼΒϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ έ΍ί .ϱήϫίϷ΍ ϱΰϟ΍ Ύ˱ϳΪΗήϣ ϥΎϛϭ ήϫίϷ΍ αϭέΩ ξόΑ
ΎѧϴϠόϟ΍ ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΔѧγέΪϤϟ΍ ϲѧϓ ΕΎѧγ΍έΪϠϟ ΍˱ήϳΪѧϣϭ (1954-1926 ) ϲѧγήϛ ΫΎΘѧγ΃ ΢Βѧλ΃ϭ (1924-1919 ) Ύѧδϧήϓ ΪѧϬόϣ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ϲγήϛ
.1954 ϡΎϋ ϩΪϋΎϘΗ ϰΘΣ
ϪΘϟΎѧѧγέ ΖѧѧϧΎϛϭ (Ϧϴѧѧγ΍Ϯτϟ΍ ) ΝϼѧΤϟ΍ ϥ΍Ϯ ѧϳΩ ϖѧѧϘ˷ Σ ΚѧѧϴΣ ΝϼΤϟΎѧΑ ΔѧѧλΎΨΑϭ ϲϣϼѧѧγϹ΍ ϑϮѧѧμΘϟΎΑ ϪѧϣΎϤΘϫΎΑ ϥϮϴϨѧѧγΎϣ ήϬΘѧѧη΍ ΪѧϘϟ
(ΔѧϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ΏΎΘϜϟ΍ ϢΟήΗ )ΔΤϔλ ϒϟ΃ ϰϠϋ ϪΗΎΤϔλ ΪϳΰΗ ΏΎΘϛ ϲϓ Εήθϧ Ϊϗϭ Ϧϳ΃ΰΟ ϲϓ (ϑϮμΘϟ΍ ΪϴϬη ΝϼΤϟ΍ ϡϻ΁ ) ϥ΍ϮϨόΑ ϩ΍έϮΘϛΪϠϟ
.ΎϬϟ ΓέϮθϤϟ΍ ϪϤϳΪϘΗϭ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϣϮϜΤϟΎΑ ϪΘϠλ βϳϮϟ Ϧϋ ϑήϋϭ .ϊϴθΘϟ΍ϭ ΔόϴθϟΎΑ ϡΎϤΘϫ΍ Ϫϟϭ
(1956-1894 ) Levi-Provencal ϝΎδϨϓϭήΑ ϲϔϴϟ -8
ˬ ρΎѧΑήϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϴΑήϐϤϟ΍ ΎѧϴϠόϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΪѧϬόϣ ϲѧϓ ϞѧϤϋˬ ή΋΍ΰΠϟΎѧΑ Ώ΍Ωϵ΍ ΔѧϴϠϛ Ϧѧϣ βϧΎδϴϠϟ΍ ΔΟέΩ ϰϠϋ ϞμΣ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ Ϊϟϭ
ίήѧΑ΃ Ϧѧϣϭ ΓήϫΎѧϘϟ΍ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ ΍˱ήѧ΋΍ί ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ϞѧϤόϠϟ ϲѧϋΩϭ .ή΋΍ΰΠϟΎѧΑ Ώ΍Ωϵ΍ ΔϴϠϛ ϲϓϭ βϳέΎΑ ΔόϣΎΟ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΑήόϠϟ ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤϋϭ
.βϟΪϧϷ΍ ΦϳέΎΗ ϪΗΎϣΎϤΘϫ΍
(1973-1900 )R.L. Blacher .ήϴηϼΑ βϴΠϳέ-9
Ϧѧѧϣ ΪѧѧϳΪόϟ΍ ϰϟϮѧѧΗ . ή΋΍ΰΠϟΎѧѧΑ Ώ΍Ωϵ΍ ΔѧѧϴϠϛ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧѧϐϠϟΎΑ ΝήѧѧΨΗϭ ˯ΎѧѧπϴΒϟ΍ έ΍Ϊѧѧϟ΍ ϲѧѧϓ ϱϮϧΎѧѧΜϟ΍ ϢϴѧѧϠόΘϟ΍ ϰѧѧϘϠΗϭ βϳέΎѧѧΑ ϲѧѧϓ Ϊѧѧϟϭ
ϲѧγήϛ ΫΎΘγ΃ϭ ˬ (1935-1924 ) ΎϴϠόϟ΍ ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΪϬόϣ ήϳΪϣϭ ˬρΎΑήϟΎΑ ϒγϮϳ ϱϻϮϣ Ϊ Ϭόϣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΫΎΘγ΃ ΎϬϨϣ ΔϴϤϠόϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍
ΔѧϐϠϟ΍ ΫΎΘѧγ΃ ϢѧΛ ˬΔѧϴϤϠόϟ΍ϭ ΎѧϴϠόϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧγέΪϣ ήϳΪѧϣ ϢѧΛ ϥϮΑέϮѧδϟ΍ ϲϓ ΍˱ήοΎΤϣ ΍˱ΫΎΘγ΃ϭ βϳέΎΒΑ ΔϴΤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔγέΪϣ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍
.βϳέΎΑ ϲϓ ΎϬΗέΎπΣϭ ΔϴΑήόϟ΍

ι(1403 ˬ ϲϋΎϓήϟ΍ έ΍Ω : νΎϳήϟ΍ ). ΔϴϟΎόΘϓϻ΍ϭ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .ϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ ϢγΎϗ - 58
ϥΎτϠγ ΐϟΎτϟ΍ ϪϣΪϗ ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟΎΑ ΓϮϋΪϟ΍ ΔϴϠϜΑ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϣδϗ Ϧϣ ήϴΘδΟΎϤϟ΍ ΔΟέΩ ϞϴϨϟ ϲϠϴϤϜΗ ΚΤΑ ϙΎϨϫϭ .169 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬ ϲϘϴϘόϟ΍ - 59
.1413 ϡΎϋ (.ϡΎόϟ΍ Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϪΑΎΘϛ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳΪϘϧ Δγ΍έΩ : ΔϳϮΒϨϟ΍ Γήϴδϟ΍ Ϧϣ ϮϳΪϴγ ϕήθΘδϤϟ΍ ϒϗϮϣ )ϥ΍ϮϨόΑ ϦϴμΤϟ΍

9
Ϣϴϫ΍ήѧΑ· ΔѧϴΑήόϟ΍ ϰѧϟ· ϪѧϤΟήΗϭ Ϧϳ΃ΰѧΟ ϲѧϓ (ϲѧΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ΦϳέΎѧΗ ) ϪѧΑΎΘϛ Ϛϟάѧϛϭ ϢϳήѧϜϟ΍ ϥ΁ήѧϘϟ΍ ϲϧΎѧόϤϟ ϪѧΘϤΟήΗ ϪѧΟΎΘϧ · ίήѧΑ΃ Ϧѧϣ
.ϲϧϼϴϜϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· Ύ˱πϳ΃ ϪϤΟήΗ ˬ (ϲΑΩϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΩ :ϲΒϨΘϤϟ΍ ΐϴτϟ΍ ϮΑ΃ ) ΏΎΘϛ Ύ˱πϳ΃ Ϫϟϭ ˬ ϲϧϼϴϜϟ΍
.1915 Maxim Rodinson ϥϮδϧΩϭέ ϢϴδϜϣ -10
ΔѧϴΤϟ΍ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ ΔѧϴϨσϮϟ΍ ΔѧγέΪϤϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ϢΛ Ώ΍Ωϵ΍ ϲϓ ϩ΍έϮΘϛΪϟ΍ ϰϠϋ ϞμΣϭ 1915 ήϳΎϨϳ26 ϲϓ βϳέΎΑ ϲϓ Ϊϟϭ
ήϳΪѧϣ ΐѧμϨϣ ϰϟϮѧΗ .ϙΎϨϫ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϣϮϜΤϠϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ΪϫΎόϤϟ΍ ϲϓ ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ΔϴϤϠόϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϰϟϮΗ .ΎϴϠόϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ϭ
Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ ϝΎѧϧ .ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ ϡϮѧϠόϟ΍ Ϣѧδϗ ΎѧϬϴϓ ΍˱ήοΎΤϣ ϢΛ ΔϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ Ϣδϗ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϠϟ ΔϴϤϠόϟ ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ϲϓ ΕΎγ΍έΪϟ΍
.ΔϴΑϭέϭϷ΍ϭ Δδϧήϔϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ Ϧϣ ΰ΋΍ϮΠϟ΍ϭ ΔϤγϭϷ΍
Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ Ϫѧϟϭ (ϲѧΑήόϟ΍ ξϓήѧϟ΍ϭ Ϟϴ΋΍ήѧγ·)ϭ (ΪѧϤΤϣ)ϭ (ϡϼѧγϹ΍ ΔѧϴΑΫΎΟ)ϭ (ΔϴϟΎϤѧγ΃ήϟ΍ϭ ϡϼѧγϹ΍ ) ΎϬϨϣ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϫϟ
.ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϠϟ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍
ϪѧϳΩέΎΟ βϳϮѧϟ ΏϷ΍ϭ ϢϬΠϨѧϣέΩ Ϟѧϴϣ·ϭ ϼϴѧΑ ϝέΎѧηϭ ϦϫΎѧϛ ΩϮѧϠϛϭ Ζѧγϭϻ ϱήѧϨϫ ϞѧΜϣ ϦϳίέΎѧΒϟ΍ Ϧϴϴѧδϧήϔϟ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϙΎϨϫϭ
.ϢϫήϴϏϭ .ϥ΍ήΘϧΎϣ ήϴΑϭέϭ ˬ ΪϧϮϤϳέ ϪϳέΪϧ΃ϭ .βϧΎϣϻ ΏϷ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ϲδϧήϔϟ΍ ϞλϷ΍ ϲϜϴΠϠΒϟ΍ ΏϷ΍ϭ
:ΎϴϧΎτϳήΑ :ΎΜϟΎΛ
(1632-1516 ) William Bedwell ϝϭΪΑ ϡΎϴϟϭc
-1
ΎѧϤϫϭ ϡϼѧγϹ΍ ϰѧϠϋ ΪѧϘΤϟΎΑ ΕϸΘѧϣ΍ ΕΎΑΎΘϛ Ϫϟ ήϬχ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϪΛϮΤΑϭ ϪΗΎγ΍έΩ ϲδϨϜϟ΍ ϪϠϤϋ ϰϟ· ϊϤΟϭ ΝήϴΒϠϳ· ΔδϴϨϜϟ Ύ˱ϴϋ΍έ ϞϤϋ
(60) .ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ ϝϮΣ
(1727-1648 ) Edward Pocoke ϙϮϛϮΑ Ωέ΍ϭΩ·-c
2
.ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ήμΘΨϤϟ΍ϭ (ϲ΋΍ήϐτϠϟ ϢΠόϟ΍ Δϴϣϻ )ϖϴϘΤΗϭ (Ώήόϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΝΫΎϤϧ ) ϪϟΎϤϋ΃ ίήΑ΃ Ϧϣϭ
(1736-1697 )George Sale Ϟϴγ ΝέϮΟ-3
ϪѧϟΎϤϋ΃ ίήѧΑ΃ Ϧѧϣ . Ύ˱ѧπϳ΃ ΔѧϳήΒόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϦϘΘѧϳ ϥΎѧϛϭ ΎϳέϮѧγ Ϧѧϣ ϢѧϠόϣ Ϊѧϳ ϰѧϠϋ ΔѧϴΑήόϟ΍ ϢѧϠόΗ ϲΗϮϫϼϟ΍ ϢϴϠόΘϟΎΑ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϖΤΘϟ΍ ϥΪϨϟ ϲϓ Ϊϟϭ
": ϱϭΪѧΑ ϦϤΣήѧϟ΍ ΪѧΒϋ ΎѧϬϨϋ ϝϮѧϘϳ ϥ΃ ΐѧϳήϐϟ΍ Ϧѧϣϭ .ΕΎϬΒѧθϟ΍ϭ Ε΍˯΍ήΘϓϻ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϰϠϋ ΕϮΘΣ΍ ΔϣΪϘϤΑ ΎϬϟ ϡΪϗ ϲΘϟ΍ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϲϧΎόϤϟ ϪΘϤΟήΗ
ϲѧϓ ϝϮѧϘϳϭ "1746 ϡΎϋ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ϰϟ· ϥ΁ήϘϟ ΍ ϢΟήΗ ΎϬϨϋ Ϋ· ήθϋ ϦϣΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϝ΍Ϯσ Ύ˱Ϥϴψϋ Ύ˱Ο΍ϭέ ΖΟ΍έ ΍άϬϟϭ ˬ Ύ˱όϣ ΔϤϜΤϣϭ ΔΤο΍ϭ Ϟϴγ ΔϤΟήΗ
(61)".Δϔ΋΍ΰϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ϢϬϣΎϜΣ΃ϭ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ϦϳήθΒϤϟ΍ ΐμόΗ Ϧϣ ϲΤϴδϤϟ΍ ϪϨϳΪΗ ϢϏέ ± Ύ˱ϴ΋ήΑ ϡϼγϺϟ Ύ˱ϔμϨϣ Ϟϴγ ϥΎϛϭ " ήΧ΁ ϊοϮϣ
(1876-1801 ) Edward Lane. Ϧϴϟ Ωέ΍ϭΩ·-4
ήϬѧη΃ ΔѧΛϼΛ ΎѧϬϴϓ ϢϴѧϘϴϟ ήѧμϣ ϰѧϟ· ήϓΎѧγ ϢѧΛ ζϘϨѧϟ΍ ΔϨϬϣ ϲϓ ϞϤόϴϟ ΎϬϛήΗ ϪϨϜϟϭ ΔϴΗϮϫϼϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ϪΗΎϴΣ ΃ΪΑ
Ε΍ΪѧϠΠϣ ΔѧδϤΧ ϪѧϨϣ έΪѧλ ϱάѧϟ΍ ϪϤΠόϤΑ ήϬΘη΍ ϪϨϜϟϭ ϢϬΗ΍ΩΎϋϭ ϦϳήλΎόϤϟ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϕϼΧ΃ Ϧϋ Ύ˱ΑΎΘϛ ϒϟ΃ ΔϴϣΎόϟ΍ϭ ϰΤμϔϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϙΎϨϫ ϢϠόΗϭ
(62).ΔϴϗΎΒϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ ϝϮΑ Ϧϴϟ ϲϠϧΎΘγ΍ ϪΘΧ΃ ϦΑ΍ ήθϧϭ ˬϪΗΎϴΣ ϲϓ
(1905-1819 ) William Muir έϮϴϣ ϡΎϴϟϭ-5
ΦϳέΎѧΘϟΎΑ ϢΘѧϫ΍ϭ ΪѧϨϬϟ΍ ϲѧϓ ϪѧϠϤϋ ˯ΎϨΛ΃ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ϢϠόΗ ˬϱΰϴϠΠϧ· ϱέ΍Ω· ϒχϮϣϭ ή˷θΒϣϭ ϕήθΘδϣ Ϫϧ΄Α ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ Ϫϔλϭ
ΔѧϳΩϮϬϴϟ΍ ΐѧΘϜϟ΍ ϰѧϠϋ ϥ΁ήѧϘϟ΍ ΓΩΎϬѧη ) ϥ΍ϮѧϨόΑ ΔϳήϴѧμϨΘϟ΍ ΩϮѧϬΠϟ΍ ήѧλΎϨϳ Ύ˱ѧΑΎΘϛ έϮѧϴϣ ϒѧϟ΃ϭ .ΪѧϨϬϟ΍ ϲѧϓ ΔϳήϴѧμϨΗ ΔѧϴόϤΟ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϙέΎη ϲϣϼγϹ΍
ϥ΁ήѧϘϟ΍ ϝϮѧΣ Ύ˱ѧΑΎΘϛ ϒϟ΃ ΎϤϛ ΔϓϼΨϟ΍ ϝϮΣ ϪΑΎΘϛϭ Ε΍ΪϠΠϣ ΔόΑέ΃ ϲϓ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ Γήϴγ ϲϓ ϪΑΎΘϛ έϮϴϣ ΕΎϔϟΆϣ Ϣϫ΃ Ϧϣϭ (ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ
1903. ϡΎϋ ϰΘΣ 1885 ϡΎϋ Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ϩήΒϧΩ΃ ΔόϣΎΟ ήϳΪϣ ΐμϨϣ έϮϴϣ ϰϟϮΗ (.ϪϤϴϟΎόΗϭ Ϫϔϴϟ΄Η ϥ΁ήϘϟ΍ )"ϥ΍ϮϨόΑ ϢϳήϜϟ΍
(1940-1858 ) David Samuel Margoliouth ΙϮϴϠΟήϣ Ϟϴ΋ϮϤλ ΪϴϔϳΩ-6
ΔѧϳϮΒϨϟ΍ Γήϴѧδϟ΍ ϲѧϓ ϪѧΒΘϛ Ύѧϣ ϪѧΗΎϔϟΆϣ ήϬѧη΃ Ϧѧϣϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ϢϠόΘѧϓ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Δγ΍έΪΑ ϢΘϫ΍ ϢΛ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Δγ΍έΪΑ ΔϴϤϠόϟ΍ ϪΗΎϴΣ ΃ΪΑ
ΎѧϤϛ ΔϴϋϮѧοϮϤϟ΍ Ϧѧϋ ΪϳΪѧθϟ΍ ΪѧόΒϟ΍ϭ ΰѧϴΤΘϟ΍ϭ ΐѧμόΘϟΎΑ ΖϤѧδΗ΍ ΕΎѧΑΎΘϜϟ΍ ϩάѧϫ ϦѧϜϟϭ .ΩϮѧϬϴϟ΍ϭ Ώήѧόϟ΍ ϦϴѧΑ ΕΎѧϗϼόϟ΍ Ϧϋ ϪΑΎΘϛϭ ϡϼγϹ΍ Ϧϋ ϪΑΎΘϛϭ
ϱήѧόϤϟ΍ ˯ϼѧόϟ΍ ϲѧΑ΃ Ϟ΋Ύѧγέϭ ˬϱϮѧϤΤϟ΍ ΕϮϗΎѧϴϟ ˯ΎѧΑΩϷ΍ ϢѧΠόϣ ΏΎѧΘϜϟ ϩήѧθϨϛ ϲѧΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟΎѧΑ ϪѧϣΎϤΘϫ΍ Ϫѧϟ ΐѧδΤϳ ϦϜϟϭ .ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΎϬϔλϭ
(63).ΙΎΤΑϷ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ
(1930-1864 ) Sir Thomas Walker Arnold ΪϟϮϧέ΁ ήϜϟϭϭ αΎϣϮΗ -7
ϲѧϓ (΍ήѧϜϴϠϋ ) ΍ήϛ ϰϠϋ ΔόϣΎΟ ϲϓ Ύ˱ΜΣΎΑ ϞϤόϠϟ ϞϘΘϧ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϢϠόΘϓ ΕΎϐϠϟ ϪΒΣ ήϬχ΃ ΚϴΣ ΝΩήΒϣΎϛ ΔόϣΎΟ ϲϓ ΔϴϤϠόϟ΍ ϪΗΎϴΣ ΃ΪΑ
ϡΎѧϋ ϲѧϓϭ ˬ έϮѧϫϻ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ ΔϔѧδϠϔϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ϞѧϤϋ ϢѧΛ ˬ (ϡϼѧγϹ΍ ϰѧϟ· ΓϮϋΪѧϟ΍ ) έϮϬѧθϤϟ΍ ϪѧΑΎΘϛ ΎѧϬϟϼΧ ϒѧϟ΃ Ε΍ϮϨѧγ ήѧθϋ ϙΎϨϫ ϰπϣ΃ ΚϴΣ ΪϨϬϟ΍
ήѧϴϏ Ϋ˱ ΎΘѧγ΃ Ϫѧδϔϧ ΖѧϗϮϟ΍ ϲѧϓ ϞѧϤϋϭ ˬ ΔѧϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΔѧϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϮѧϟ ΔѧόΑΎΘϟ΍ ΔѧϳΪϨϬϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ Γέ΍Ω· ΔѧΒΘϜϤϟ ΍˱ΪϋΎѧδϣ Ύ˱ѧϨϴϣ΃ ΢Βμϴϟ ϥΪϨϟ ϰϟ· ΩΎϋ 1904
ΔѧΌϴϫ ΔϳϮѧπϋ ΎѧϬϴϓ ϙέΎѧη ϲѧΘϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ Ϧϣϭ .ΎϴϧΎτϳήΑ ϲϓ ΩϮϨϬϟ΍ Ώϼτϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϣΎϋ Ύ˱ϓήθϣ ϥϮϜϴϟ 1909 ϡΎϋ ήϴΘΧ΍ϭ .ϥΪϨϟ ΔόϣΎΟ ϲϓ ύήϔΘϣ
ΪѧόΑ ϥΪѧϨϟ ΔѧόϣΎΠΑ ΔѧϴϘϳήϓϷ΍ϭ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧγέΪϤΑ ϖѧΤΘϟ΍ϭ . ϰѧϟϭϷ΍ ΎѧϬΘόΒσ ϲѧϓ ΍ΪѧϨϟϮϬΑ ϥΪѧϴϟ ϲѧϓ ΕέΪλ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϋϮγϮϤϟ΍ ήϳήΤΗ
.1930 ϡΎϋ ΔϳήμϤϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΍˱ή΋΍ί ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤϋ .1916 ϡΎϋ ΎϬδϴγ΄Η
Ι΍ήѧΗ ΏΎѧΘϛ ήѧϳήΤΗ ϲѧϓ ϙέΎηϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ϝϮΣ ΏΎΘϛϭ (ΔϓϼΨϟ΍ ) ΎϬϨϣϭ ϡϼγϹ΍ ϰϟ· ΓϮϋΪϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϯϮγ ΕΎϔϟΆϣ ΓΪϋ Ϫϟ
.ΔϴϣϼγϹ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ϲϓ ΙϮΤΒϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϰϟϭϷ΍ ϪΘόΒσ ϲϓ ϡϼγϹ΍

60

-Alastair Hamilton.c5 c  cc !(Leiden:1985)p. 69.
.252 ι.1984 (ϦϴϳϼϤϠϟ ϢϠόϟ΍ έ΍Ω : ΕϭήϴΑ). ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΔϋϮγϮϣ .ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ - 61
.ΎϫΪόΑΎϣϭ 357 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ - 62
379 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍- 63

10
ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϏ ϙέΎθϳ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϝΪΗ ϪΗΎΑΎΘϛ ϲϓ ϖϴϗΪϟ΍ ΚΤΒϟ΍ ϥΈϓ ϦϴϟΪΘόϤϟ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΄Α ΪϟϮϧέ΁ ΓήϬη Ϧϣ ϢϏήϟΎΑ
ϲϟΎѧόϟ΍ ΪѧϬόϤϟ΍ ϲѧϓ ϦϴΜΣΎѧΒϟ΍ ΪѧΣ΃ ϚѧϟΫ ΢ѧοϭ΃ ΎѧϤϛ ϡϼѧγϹ΍ ϰѧϟ· ΓϮϋΪѧϟ΍ ϪѧΑΎΘϛ ϲѧϓϭ ΔѧϓϼΨϟ΍ ϪѧΑΎΘϛ ϲѧϓ ΔѧλΎΨΑϭ ΉΩΎϫ ΏϮϠγ΄Α ϡϼγϹ΍ ϲϓ Ϧότϟ΍ ϲϓ
(64).ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓϮϋΪ Ϡϟ
Sir Hamilton R. A. Gibb .ΐϴΟ ϥϮΘϠϣΎϫ ήϴγ -8
ϥΎѧϛ ϪѧϨϜϟϭ ϙΎѧϨϫ Δѧγ΍έΪϠϟ ϩήѧϤϋ Ϧѧϣ ΔѧδϣΎΨϟ΍ ϲѧϓ Ϯѧϫϭ ΍ΪϨϠΘϜѧγ΍ ϰѧϟ· ϞѧϘΘϧ΍ ˬ 1895 /1/2 ϲѧϓ ΔϳέΪϨϜγϹ΍ ϲϓ ΐϴΟ ϥϮΘϠϣΎϫ Ϊϟϭ
ΔѧϴϘϳήϓϷ΍ϭ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧγέΪϣ ϲѧϓ ΍˱ήѧοΎΤϣ ϞѧϤϋ .ΔϴϣΎѧδϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ Δѧγέ΍Ϊϟ ΓήΒϧΩ΃ ΔόϣΎΠΑ ϖΤΘϟ΍ .ΔϳέΪϨϜγϹ΍ ϲϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ϊϣ ϒϴμϟ΍ ϲπϤϳ
ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϲѧγήϛ ΐѧμϨϣ Ϟϐѧθϟ ΐѧΨΘϧ΍ϭ 1937 ϡΎѧϋ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ Ϋ˱ ΎΘѧγ΃ ΢Βѧλ΃ ϰѧΘΣ ΔѧϴϤϳΩΎϛϷ΍ ΐѧλΎϨϤϟ΍ ϲѧϓ ΝέΪΗϭ 1921 ϡΎϋ ϥΪϨϟ ΔόϣΎΠΑ
ΔѧϐϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ϞѧϤϋ ϥ΃ ΪѧόΑ ΩέΎѧϓέΎϫ ΔѧόϣΎΠΑ ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΩ ΰ ѧϛήϤϟ ΍˱ήϳΪѧϣ ϞѧϤόϴϟ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪѧΤΘϤϟ΍ ΕΎѧϳϻϮϟ΍ ϰѧϟ· ϞϘΘϧ΍ .ΩέϮϔδϛ΃ ΔόϣΎΠΑ
.ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍
ϝΎѧѧΜϣ΃ Ϧѧѧϣ έΎѧѧΒϛ ϦϴϗήѧѧθΘδϤΑ ήΛ΄ѧѧΗ Ϊѧѧϗϭ ϩέΎѧѧθΘϧ΍ϭ ϡϼѧѧγϹ΍ ΦϳέΎѧѧΘΑ ϡΎѧѧϤΘϫϻ΍ ϚѧѧϟΫ ϰѧѧϟ· ϑΎѧѧο΃ ΪѧѧϘϓ ϱϮѧѧϐϠϟ΍ ϪѧѧϣΎϤΘϫ΍ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ
.ϩήϴϏϭ ΪϟϮϧέ΁ αέΎϣϮΗ
ΔѧΜϳΪΤϟ΍ ΕΎѧϫΎΠΗϻ΍ ) ΏΎѧΘϛϭ ήѧλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΕΎγ΍έΩϭ (1933 )(ϰτγϮϟ΍ Ύϴγ΁ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ) ΐΟ ΝΎΘϧ· έΰΑ΃ Ϧϣ
ήѧλΎόϤϟ΍ ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ Δѧγ΍έΩ ϰѧϟ· ΦϳέΎΘϟ΍ϭ Ώ΍Ωϵ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ Δγ΍έΩ Ϧϣ ΐϴΟ ϞϘΘϧ΍ Ϊϗϭ . (ϡϼγϹ΍ ϪΠΘϳ Ϧϳ΃ ϰϟ· ) ϒϴϟ΄Η ϲϓ ϙέΎηϭ ( ϡϼγϹ΍ ϲϓ
ϥ΍ϮѧϨόΑ ϩήѧθϧ ΩΎѧϋ΃ ϢѧΛ ( ΔѧϳΪϤΤϤϟ΍ ) ϥ΍ϮѧϨόΑ ΏΎѧΘϛ Ϫѧϟϭ .ϖσΎѧϨϤϟ΍ ΕΎѧγ΍έΩ ϭ΃ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΄θ ϧ΃ ΎϤϨϴΣ ϲϜϳήϣϷ΍ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϫϴϟ· ΖϔΘϟ΍ Ύϣ Ϯϫϭ
(65).ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ Ϧϋ ΏΎΘϛ Ϫϟϭ (ϡϼγϹ΍ )
.Montgomery Watt Ε΍ϭ ϱήϤΠΘϧϮϣ -9
ΔѧϴϠϛ ϲѧϓϭ 1919-1914 Υέϻ ΔѧϴϤϳΩΎϛ΃ Ϧѧϣ Ϟѧϛ ϲѧϓ αέΩ Ε΍ϭ ϭέΪѧϧ΃ βϴѧδϘϟ΍ ϩΪϟ΍ϭ 1909 αέΎϣ14 ϲϓ ϒϳΎϓ βϳήϛ ϲϓ Ϊϟϭ
ΔѧόϣΎΟϭ ΩέϮϔѧδϛ΃ ΔѧόϣΎΠΑϭ1933 ΎѧϴϧΎϤϟ΄Α ΎѧϨϴΟ ΔόϣΎΟϭ 1933-1930 ΩέϮϔδϛ΄Α ϝϮϴϟΎΑ ΔϴϠϛϭ 1930-1927 ϩήΒϧΩ΃ ΔόϣΎΟϭ ΓήΒϧΩΈΑ ϥϮδΗ΍ϭ ΝέϮΟ
βѧϘϟ΍ ϯΪѧϟ ϡϼѧγϹ΍ ϲѧϓ κѧμΨΘϣϭ ϩήѧΒϧΩ΃ ϲѧϓϭ ϥΪѧϨϟ ϲѧϓ β΋ΎѧϨϛ ΓΪόϟ Ύ˱ϴϋ΍έ ϞϤϋ .ϲϟ΍ϮΘϟ΍ ϰϠϋ 1943-1940 ϭ1939-1938 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΓήΒϧΩ΃
.αΪϘϟ΍ ϲϓ ϲϧΎϜϴϠΠϧϷ΍
ϡΎѧѧϋ ΔϳΫΎΘѧγϷ΍ ΔѧѧΟέΩ ϝΎѧϧ .1979-1947 Ϧѧѧϣ ΓήѧΘϔϟ΍ ϲѧѧϓ ϩήѧΒϧΩ΃ ΔѧόϣΎΠΑ ΔϴϣϼѧѧγϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ϭ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϢѧѧδϘϟ Ύ˱ѧδϴ΋έ ϞѧϤϋ
ϥϭΎѧΘΟέϮΟ ΔѧόϣΎΟϭ 1970 ϡΎϋ βϳέΎΑ ϲϓ Ύδϧήϓ ΔϴϠϛϭ 1978 ϭ1963 ϮΘϧέϮΗ ΔόϣΎΟ :ΔϴΗϵ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ΍˱ή΋΍ί ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤόϠϟ ϲϋΩ .1964
.1979-1978 ϡΎϋ ϦτϨη΍ϮΑ
ΔϔѧδϠϔϟ΍ "ϭ "ΔѧϟϭΩ ϞѧΟέϭ ϲѧΒϧ ΪѧϤΤϣ" ϭ " ΔѧϨϳΪϤϟ΍ ϲѧϓ ΪѧϤΤϣ " ϭ " ΔѧϜϣ ϲѧϓ°´]ΪϤΤϣ ": ΎϫήϬη΃ Ϧϣ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ έΪλ΃
ΕΎѧϗϼόϟ΍ "ϭ "ΚϳΪѧΤΘϟ΍ϭ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΔϴϟϮѧλϷ΍ "ϭ "ϰτѧγϮϟ΍ ϥϭήѧϘϟ΍ ΎѧΑϭέϭ΃ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ήϴΛ΄Η "ϭ "ϲϣϼγϹ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ήϜϔϟ΍ "ϭ "ΓΪϴϘόϟ΍ϭ ΔϴϣϼγϹ΍
ΦϳέΎѧΗ ΰΟϮѧϣ "ϭ (1998 ) " ϲϣϼѧγϹ΍ ήѧϜϔϠϟ ΔѧϴϨϳϮϜΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ " ΏΎΘϛϭ (1996 )" Ύϧήμϋ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ ΔϘϴϘΣ " ϪΒΘϛ ήΧ΁ Ϧϣϭ " Δϴϧ΍ήμϨϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍
(66).ΓήΒϧΩ· ΔϘτϨϣ ϲϓ β΋ΎϨϜϟ΍ ϯΪΣϹ Ύ˱ϴϋ΍έ Ύ˱ϴϟΎΣ ϞϤόϳϭ Ύ˱Βϳήϗ ΪϋΎϘΗ Ϊϗϭ .ήϴΜϛ ΎϫήϴϏϭ(1995 )".ϡϼγϹ΍
(1969-1905 ) Arthur John Arberry ϱήΑέ΁ ϥϮΟ ήΛέ΁ -10
.ΔѧϴϧΎϧϮϴϟ΍ϭ ΔѧϴϨϴΗϼϟ΍ ΔϴϜϴѧγϼϜϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ Δѧγ΍έΪϟ ΝΪѧϳήΒϣΎϛ ΔѧόϣΎΠΑ ϖѧΤΘϟ΍ ˬΎѧϴϧΎτϳήΑ ΏϮѧϨΠΑ ΙϮϤѧδΗέϮΑ ΔѧϨϳΪϣ ϲϓ 1905 ϮϳΎϣ12 ϲϓ Ϊϟϭ
Ώ΍Ωϵ΍ ΔѧϴϠϛ ϲѧϓ ϞϤόϴϟ ήμϣ ϰϟ· ΩΎϋ . ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ ϪΘγ΍έΩ ΔϠλ΍ϮϤϟ ήμϣ ϰϟ· ϞΤΗέ΍ .ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Δγ΍έΩ ϰϠϋ (βϨϣ) ϪΗάΗΎγ΃ ΪΣ΃ ϪόΠηϭ
.ϥΎϨΒϟϭ ΎϳέϮγϭ ϦϴτδϠϓ έ΍ίϭ (ΔϴϨϴΗϼϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ) ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϢδϘϟ Ύ˱δϴ΋έ
ϪѧϣΎϤΘϫ΍ Ϟѧλ΍ϭ (.ϑϮѧμΘϟ΍ Ϟѧϫ΃ ϰѧϟ· ϑήѧόΘϟ΍ ) ΏΎѧΘϛ ϖѧϘΣ ΎѧϤϛ ϲϗϮѧη ΪѧϤΣϷ ϲϠϴϟ ϥϮϨΠϣ ΔϴΣήδϣ ϢΟήΘϓ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷΎΑ ϢΘϫ΍
.ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ϰϟ· ϪϤΟήΗϭ ϱήϔϨϠϟ (ΕΎΒσΎΨϤϟ΍ϭ ϒϗ΍Ϯ Ϥϟ΍) ΏΎΘϛ ϩήθϨΑ ϚϟΫϭ ϑϮμΘϟΎΑ
έΪѧλ΃ϭ .ΔѧϳΪϳήΒϟ΍ ΔѧΑΎϗήϟ΍ϭ ϡϼѧϋϹ΍ ϥϭΆѧθΑ Ύ˱ѧϤΘϬϣ ΔѧϴϧΎΜϟ΍ ΔѧϴϤϟΎόϟ΍ ΏήѧΤϟ΍ ˯ΎѧϨΛ΃ ϲѧϓ ΔѧϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΏήѧΤϟ΍ Γέ΍ίϭ ϊѧϣ ϱήΑέ΁ ϞϤϋ
ΔѧόϣΎΠϟ ϞѧϘΘϧ΍ ϢѧΛ ˬΔѧϴϘϳήϓϷ΍ϭ Δϴϗή ѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧγέΪϣ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϲѧγήϛ ΫΎΘѧγ΃ ΐѧμϨϣ ϰϟϮѧΗ (1943 )(ϥϮϴϧΎτϳήΒϟ΍ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ ) ϪΑΎΘϛ
.ΔόϣΎΠϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲγήϛ ΫΎΘγ΃ ΐμϨϣ ϞΘΤϴϟ ΝΩήΒϤϛ
ΔѧϣΪϘϣ ϊѧϣ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ΕΎϳ΁ ξόΑ Ϧϣ Ε΍έΎΘΨϣ ϻ
˱ ϭ΃ έΪλ΃ ΚϴΣ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϲϧΎόϤϟ ϪΘϤΟήΗ ϱήΑέ΁ ΩϮϬΟ ίήΑ΃ Ϧϣ Ϟόϟϭ
(67).1955 ϡΎϋ ΎϫέΪλ΃ϭ ΔϤΟήΘϟ΍ ϞϤϛ΃ ϢΛ ΔϠϳϮσ
( -1916 ) Bernard Lewis. βϳϮϟ ΩέΎϧήΑ -11
Δѧϳ΃ ϊѧΟ΍ήϤϟ΍ ήϛάѧΗ ϻϭ ΔѧϳϮϧΎΜϟ΍ ϪΘѧγ΍έΩ ϞѧϤϛ΃ ΚѧϴΣ ΔѧϴϨϬϤϟ΍ ΔѧγέΪϤϟ΍ϭ ϥϮѧδϟϭ ΔϴϠϛ ϲϓ ϝϭϷ΍ ϪϤϴϠόΗ ϰϘϠΗϭ 1916 ϮϳΎϣ31 ϲϓ βϳϮϟ Ϊϟϭ
ΔϴϣΎѧѧδϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϡϮѧϠΑΩ ϰѧϠϋ ϝϮѧμ ΤϠϟ ΎϨѧγήϓ ϰѧϟ· ϞѧϘΘϧ΍ ϢѧΛ ΦϳέΎѧΘϟ΍ Δѧγ΍έΪϟ ϥΪѧϨϟ ΔѧόϣΎΠΑ ϖѧΤΘϟ΍ .Ύ˱ѧλΎΧ Ύ˱ѧϳΩϮϬϳ Ύ˱ѧϴϨϳΩ Ύ˱ѧϤϴϠόΗ ϪѧϴϘϠΗ Ϧѧϋ ΕΎѧϣϮϠόϣ
ϩ΍έϮΘϛΪѧϟ΍ ϰѧϠϋ ϞѧμΣϭ ΔѧϴϘϳήϓϷ΍ϭ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧγέΪϣ : ϥΪѧϨϟ ΔόϣΎΟ ϰϟ· ΩΎϋ ϢΛ .ϩήϴϏϭ ϥϮϴϨγΎϣ ϲδϧήϔϟ΍ ϕήθΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ΍άϤϠΘΘϣ (1937 )
.ΔϴϠϴϋΎϤγϹ΍ ϝϮλ΃ ϝϮΣ ΓήϴμϘϟ΍ ϪΘϟΎγέ Ϧϋ 1939 ϡΎϋ
ΪѧόΑ ΩΎѧϋ.1945 ϡΎѧϋ ϰѧΘΣ1941 Ϧѧϣ ΔѧϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϮѧϟ ϪѧΗΎϣΪΧ Εήѧϴϋ΃ϭ ΔϳήϜѧδόϟ΍ Δϣ ΪΨϟ΍ ˯΍ΩϷ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϲϓ ϲϋΪΘγ΍
ϢѧδϘϟ Ύ˱δϴ΋έ ΢Βλ΃ ϢΛ 1949 ϡΎϋ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲγήϛ ΫΎΘγ΃ ΢Βλ΃ϭ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ βϳέΪΘϟ ΔϴϘϳήϓϷ΍ϭ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΔγέΪϣ ϰϟ· ΏήΤϟ΍
.1974 ϡΎϋ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮ ϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ ϰΘΣ ϢδϘϟ΍ ΍άϬϟ Ύ˱δϴ΋έ Ϟχϭ ˬ 1957 ϡΎϋ ΦϳέΎΘϟ΍

ϲϟΎόϟ΍ ΪϬόϤϟ΍ Ϧϣ ΓϮϋΪϟ΍ ϲϓ ήϴΘδΟΎϤϟ΍ ΔΟέΩ ϞϴϨ ϟ ϲϠϴϤϜΗ ΚΤΑ .ΪϟϮϧέ΁ ήϜϟϭ αΎϣϮΗ ϒϴϟ΄Η ϡϼγϹ΍ ϰϟ· ΓϮϋΪϟ΍ ΏΎΘϜϟ ΔϳΪϘϧ Δγ΍έΩ . ϲϧϭΰϋ ΓΰϤΣ ΩϮϤΤϣ 64
Aurel Srien." Proceedings of British ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ ήοΎΤϣ ϲϓ ϦϳΎγ Ϟϳέϭ΃ ΔϟΎϘϣ Ϧϣ ΓΎϘΘδϣ ΔϤΟήΘϟ΍ϭ ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟΎΑ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓϮϋΪϠϟ
Academy.´ 1930
Europe And The Middle East (London: The Macmillan Press : ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΐΟ ϥϮΘϠϣΎϬϟ ΔόγϮϣ ΔϤΟήΗ ϲϧ΍έϮΣ ΕήΒϟ΃ ΐΘϛ - 65
ϲϨΛ˷ΪΣ Ϊϗϭ .ΎϫΪόΑ Ύϣϭ373 ΕΎΤϔμϟ΍ ϱίϮϓ ϡ˷ϼγ ϢϠϘΑ 31 ΩΪόϟ΍ ˬ ήλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ήϜϔϟ΍ ) ΔϠΠϣ ϲϓ ΎϤΟήΘϣ Ϟμϔϟ΍ ΍άϫ ήθϧϭ Ltd.)1980.p 104ff
ϩΪϋΎϘΗ ΪόΑ Ύ˱ ϴϔϳήθΗ Ύ˱ ΒμϨϣϭ ΔλΎΧ ΔϧΎϜϣ ΐΟ Ζτϋ΃ ΩέΎϓέΎϫ ΔόϣΎΟ ϥ΃(ΎϬδϔϧ ΩέΎϓέΎϫ ΔόϣΎΟ Ϧϣ ΪϋΎϘΘϣ ) Kennith Morgan ϥΎϗέϮϣ ΚϴϨϴϛ έϮδϓϭήΒϟ΍
.ΔϧΎϜϤϟ΍ϭ ΓϮ ψΤϟ΍ ϭϭΫ ϻ
˷ · ΎϬϴϠϋ ϞμΤϳ ϻ ΔϠϣΎόϣ ϲϫϭ ˬΎϬΒϏήϳ ϲΘϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ϰϠϋ ϑήθϳϭ Ώϼτϟ΍ Ϧϣ ˯Ύθϳ Ϧϣ ϞΑΎϘϳϭ ˯Ύθϳ ΎϤΘϗϭ ήοΎΤϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ΚϴΤΑ
ϦϴϴϧΎτϳήΒϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ϞϴϟΩ ϲϓ ήθϨΗ ΓΰΟϮϣ Γήϴ γ Ϧϣ ΔΨδϧ ϲϫϭ ΚΣΎΒϠϟ ΎϬϠγέ΃ Ϫδϔϧ Ε΍ϭ ϢϠϘΑ ΔϤΟήΘϟ΍ ϩάϫ - 66
.8-5 ι ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬ ϱϭΪΑ- 67

11
αϮѧѧϠΑ ΎѧѧϴϧέϮϔϴϟΎϛ ΔѧѧόϣΎΟϭ ΎϧΎϳΪѧѧϧ΍ ΔѧѧόϣΎΟϭ ΎѧѧϴΒϤϟϮϛ ΔѧѧόϣΎΟ ΎѧѧϬϨϣ ΔѧѧϴΑέϭϷ΍ϭ ΔѧѧϴϜϳήϣϷ΍ ΕΎѧѧόϣΎΠϟ΍ Ϧѧѧϣ ΪѧѧϳΪόϟ΍ ϲѧѧϓ ΍˱ήѧѧ΋΍ί Ϋ˱ ΎΘѧѧγ΃ ϞѧѧϤόϠϟ ϲѧѧϋ
˶ Ω˵
ΝήΒϧΎϧ΃ ΪϬόϤϟ Ύ˱ϛέΎθϣ ΍˱ήϳΪϣ Ϧ˷ϴϋ ΎϨϫ ϭ .1986 ϡΎϋ ϩΪϋΎϘΗ ϰΘΣ 1974 Ϧϣ ΎϬϴϓ ϞϤόϟ΍ϭ ΎϬϴϟ· ϞϘΘϧ΍ ϲΘϟ΍ ϥϮΘδϧήΑ ΔόϣΎΟϭ ΎϣϮϫϼϛ΃ ΔόϣΎΟϭ αϮϠΠϧ΃
.ΎϴϧΎϔϠδϨΑ ΔϳϻϮΑ ΎϴϔϠϳΩϼϴϓ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Δϴτγϭ΃ ϕήθϟ΍ϭ ΔϳΩϮϬϴϟ΍ ΕΎγ΍έΪϠϟ ϱΩϮϬϴϟ΍
Ϧѧϣ ϪѧΗΎϣΎϤΘϫ΍ ΖϋϮϨΗ Ϊϗϭ (ϯήΧ΃ έϮμΑ ϩήθϧ ϖΒγ Ύϣ ξόΑ ήθϧ ΓΩΎϋ· ϰϠϋ ΓέΪϗ Ϫϟ ϥΎϛ ϥ·ϭ ) Ύ˱ΟΎΘϧ· ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ έΰϏ΃ Ϧϣ βϳϮϟ Ϊόϳ
ϲϣϼѧγϹ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ Ϧѧϋ ΚϳΪѧΤϟ΍ ϰѧϟ·ˬ ϲϣϼѧγϹ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ Ϧϋϭ ϦϴηΎθΤϟ΍ Ϧϋϭ ΔϴϠϴϋΎϤγϹ΍ Ϧϋ ΐΘ ϛ ΚϴΣ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍
(ΔϴϟϮѧλϷ΍ )ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧϛήΤϟ΍ Ϧѧϋ ΐѧΘϜϓ ΓήѧλΎόϤϟ΍ ϲϣϼѧγϹ΍ϭ ϲѧΑήόϟ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ΎϳΎѧπϘΑ ϡΎѧϤΘϫϻ΍ ΃ΪѧΑ ϞѧϴϠϘΑ ϩΪϋΎϘΗ ϞΒϗ ΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϲϓ ϪϨϜϟϭ
.Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ Ϧϋϭ
Δѧϴϋ΍ΫϹ΍ ΚѧϳΩΎΣϷ΍ ˯ΎѧϘϟ·ϭ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ Ϧѧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϰϟ· ΔϠΣήΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϪΘϔϠϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ϞϜϟ ϪΗ΍έΎθΘγ΍ϭ ϪΗΎϣΪΧ ϡΪϗ
ΔѧϨΠϟ ˯Ύπϋ΃ ϲϓ ΓήοΎΤϣ ϰϘϟ΃ (1974 αέΎϣ8)Ε΍ήϤϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓϭ .Γήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϜϳήϣϷ΍ αήΠϧϮϜϠϟ ϪΗέΎθΘγ΍ ϡΪϗ ΎϤϛ ˬ 1954 ϡΎϋ ΔϳίΎϔϠΘϟ΍ϭ
Ϧѧϣ ϦϴϋϮΒγ΃ ΪόΑ ΔϴϠϴ΋΍ήγϹ΍ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ ΎϬΗήθϧ ΓήοΎΤϤϟ΍ ϩάϫ ΔϴϤϫϷϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ Δϴπϗ ϝϮΣ ϲϜϳήϣϷ΍ αήΠϧϮϜϟΎΑ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϥϭΆθϟ΍
(68).ΎϬ΋ΎϘϟ·
(69) ΎϴϧΎϤϟ΃ : Ύ˱ όΑ΍έ
(1774 -1716 ) Johann Jakob Reiske ϪϜδϳ΍έ ΏϮϛΎΟ ϥΎϫϮϳ-1
ϰѧϟ· ϞѧϘΘϧ΍ϭ Leipzig ΞϳΰѧΒϴϟ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ αέΩ ϢѧΛ ΔѧϴΑήόϟ΍ Ϫδϔϧ ϢϴϠόΗ ΃ΪΑ ΚϴΣ ΎϴϧΎϤϟ΃ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ βγΆϣ ϪϜδϳ΍έ Ϊόϳ
ΩΎѧόΘΑϻ΍ ϮѧϬϓ ϝΎѧΠϤϟ΍ ΍άѧϫ ϲѧϓ Ϟѧπϓ Ϫѧϟ ϥΎѧϛ ϥ·ϭ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΓέΎѧπΤϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Δγ΍έΪΑ ϢΘϫ΍ ΎϤϛ ΎϬϴϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ Δγ΍έΪϟ ϥΪϴϟ ΔόϣΎΟ
(ΔϴΑϭέϭϷ΍) ϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ΰϴϤΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴΗϮϫϼϟ΍ ΕΎγ ΍έΪϟΎΑ ρΎΒΗέϻ΍ Ϧϋ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟΎΑ
(1861-1788 ) George Wilhelm Freytag ΝΎΘϳ΍ήϓ ϢϬϠϬϟϭ ΝέϮΟ-2
ήΘѧδϔϠϴγ έϮϬѧθϤϟ΍ ϲѧδϧήϔϟ΍ ϕήѧθΘδϤϟ΍ ϱΪϳ ϰϠϋ βϳέΎΑ ϲϓ ΔϴΤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΔγέΪϤΑ ϖΤΘϟ΍ ϢΛ ΎϴϧΎϤϟ΃ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Δγ΍έΩ ΃ΪΑ
ΔѧλΎΨΑϭ ϲѧΑήόϟ΍ ήόѧθϟΎΑ ϢΘѧϫ΍ ΎѧϤϛ .˯΍ΰѧΟ΃ ΔѧόΑέ΃ ϲѧϓ ϲѧϨϴΗϼϟ΍ ϲѧΑήόϟ΍ αϮϣΎѧϘϟ΍ ϪΟΎΘϧ· Ϣϫ΃ Ϧϣϭ ϥϮΑ ΔόϣΎΠΑ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ ΍˱ΫΎΘγ΃ Ϧ˷ϴϋ .ϲγΎγ ϱΩ
.ϱϮϤΤϟ΍ ΕϮϗΎϴϟ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϢΠόϣ ΏΎΘϛ ήθϧ ϲϓ ϙέΎη .ϲϣϼγϹ΍ ήόθϟ΍ ξόΑ ήθϧϭ ϖ˷ϘΣϭ ΕΎϘϠόϤϟ΍
(1870-1802 ) Gustav Flugel ϞΟϮϠϓ ϑΎΘγϮϏ-3
Ϣѧϫ΃ Ϧѧϣϭ .ϲѧγΎγ ϱΩ ϱΪѧϳ ϰѧϠϋ βϳέΎѧΑ ϲѧϓ ΔѧϴΤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔγέΪϤΑ ϖΤΘϟ΍ ϢΛ ΎϨϴϴϓ ΔόϣΎΟ ϲϓϭ ΞϳΰΒϴϟ ΔόϣΎΟ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϢϠ όΗ
.ϲΑήόϟ΍ ϮΤϨϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ Ι΍ήΘϟΎΑ ϢΘϫ΍ ΎϤϛ (ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ρΎϔϟϷ αήϬϔϤϟ΍ ϢΠόϤϟ΍ ) ϊοϭ ϞΟϮϠϓ ϝΎϤϋ΃
(1918-1844 ) Jullius Wellhausen ϥίϭΎϬϠϴϓ αϮϴϟϮϳ-4
ΔѧϳέϮσ΍ήΒϣϹ΍ ) ϥ΍ϮѧϨόΑ Ύ˱ѧΑΎΘϛ ϒѧϟ΃ϭ . ϱήѧΒτϟ΍ ΦϳέΎѧΗ ϖѧϴϘΤΗ ϪѧΟΎΘϧ· ίήѧΑ΃ Ϧѧϣ ˬ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ϕήϔϟ΍ϭ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Δγ΍έΩ ϲϓ κμΨΗ
Ϧѧѧϋ ΐѧѧΘϛϭ (Δόϴѧѧθϟ΍ϭ Νέ΍ϮѧѧΨϟ΍) ϪѧѧΑΎΘϛϭ ( ϡϼѧѧγϹ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧοέΎόϤϟ΍ Ώ΍ΰѧѧΣϷ΍ ) ϪѧѧϴΑΎΘϛ ϒϴϟ΄ѧѧΗ ΔϴϣϼѧѧγϹ΍ ϕήϔϟΎѧѧΑ ϪѧѧΗΎϣΎϤΘϫ΍ Ϧѧѧϣϭ (ΎϬσϮϘѧѧγϭ ΔѧѧϴΑήόϟ΍
.(Ϫϴϟ· ΖϬΟϭ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϔδϟ΍ϭ ΪϤΤϣ ) ϪΑΎΘϛϭ ( ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓ ΔϋΎϤΠϠϟ ΪϤΤϣ ϢϴψϨΗ ) ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍
(1930-1836 ) Theodor Noldeke ϪϛΪϟϮϧ έϭΩϮϴΛ-5
ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧϐϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ Ϧ˷ϴѧϋ . ϦϴϟήΑϭ ϥΪϴϟϭ ΎϨϴϓϭ ΞϳΰΒϴϟ ΔόϣΎΟ ϲϓ αέΩϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ΎϬϴϓ αέΩϭ 1836 αέΎϣ2 ϲϓ ΝήΒϣΎϫ ϲϓ Ϊϟϭ
ϥ΍ϮѧѧϨόΑ Ύ˱ѧΑΎΘϛ έΪѧλ΃ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ Ϊѧϋ΍ϮϘΑϭ ϲϠϫΎѧΠϟ΍ ήόѧθϟΎΑ ϢΘѧϫ΍ .ΝήΒΘѧγ΍ήΘγ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ Ύ˱ѧπϳ΃ ϞѧϤϋϭ ˬϦΠϨΑϮѧΗ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ ϲϣϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ϭ
ϥ΁ήѧϘϟ΍ έϮѧγ ΐѧϴΗήΗ ϝϭΎѧϨΗ Ϫѧϴϓϭ ϩ΍έϮΘ ϛΪѧϠϟ ϪΘϟΎѧγέ Ϯѧϫϭ 1860 ϡΎѧϋ ϩήѧθϧ ( ϥ΁ήѧϘϟ΍ ΦϳέΎѧΗ ) ϪѧΑΎΘϛ ϪѧΗΎϔϟΆϣ Ϣѧϫ΃ Ϧϣ (ϲΑήόϟ΍ ήόθϟ΍ Ϧϣ Ε΍έΎΘΨϣ )
.ϥΎϤϟϷ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Φϴη Ϊόϳ ϪϛΪϟϮϧ ϥ΃ ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ήϛΫ .ϪϋΪΘΑ΍ Ύ˱ΒϴΗήΗ ΎϬϟ ϞόΠϳ ϥ΃ ϝϭΎΣϭ ϢϳήϜϟ΍
(1956-1868 ) Carl BrockelmannϥΎϤϠϛϭήΑ ϝέΎϛ-6
ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ ΔѧόϣΎΠϟ΍ ϲѧϓ αέΩϭ ˬ ΔѧϳϮϧΎΜϟ ΍ ΔѧϠΣήϤϟ΍ ϲѧϓ Ϯѧϫϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ Δѧγ΍έΩ ΃ΪѧΑ ˬ ϙϮΘѧγϭέ ΔѧϨϳΪϣ ϲϓ 1868 ήΒϤΘΒγ 17 ϲϓ Ϊϟϭ
ϝΎѧΠϤϟ΍ ΍άѧϫ ϲѧϓ Ϫѧϟϭ ϲϣϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ Δѧγ΍έΪΑ ϢΘѧϫ΍ .ϪѧϛΪϟϮϧ ϕήѧθΘδϤϟ΍ ϱΪѧϳ ϰϠϋ αέΩϭ (ΔϴϨϴΗϼϟ΍ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ) ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍
(70).ϡϼγϹ΍ ϰϠϋ Ε΍˯΍ήΘϓϻ΍ϭ ΕΎτϟΎϐϤϟΎΑ ˯ϲϠϣ ϪϨϜϟϭ (ΔϴϣϼγϹ΍ ΏϮόθϟ΍ ΦϳέΎΗ ) έϮϬθϣ ΏΎΘϛ
ϡϮѧϠόϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϲѧϓ ΐѧΘϛ ΎѧϤϟ Ϊѧλέ Ϫѧϴϓϭ Ε΍ΪѧϠΠϣ ΔΘγ ϲϓ ϢΟήΗ ϱάϟ΍ (ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ΦϳέΎΗ ) ΏΎΘϛ ϪΗΎϔϟΆϣ ήϬη΃ Ϧϣϭ
.ΎϫΩϮΟϭ ϥΎϜϣϭ ΎϬϔλϭϭ ΕΎσϮτΨϣ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϤϟ΍
(1933-1876 )Carl Heinrich Becker ήϜϴΑ ζΗήϨϳΎϫ ϝέΎϛ -7
ϪѧΗΩΎϗ ϲΘϟ΍ ϲϫϭ ϥΎϳΩϷ΍ Δγ΍έΪΑ ήϴΒϛ ϡΎϤΘϫ΍ Ϫϟ ϥΎϛ .ϦϴϟήΑ ΔόϣΎΟϭ ΝήϴΒϟΪϴϫ Δ όϣΎΟ ϲϓϭ ϥ΍ίϮϟ ΔόϣΎΟ ϲϓ αέΩϭ 1876 ϞϳήΑ΃2 ϲϓ Ϊϟϭ
ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ Ϟѧϣ΍Ϯόϟ΍ ήϴΛ΄ѧΗ ΐϧ΍ϮΟ ϲϓ ΔλΎΨΑϭ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΍ϮΒΘϛ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ήϬη΃ Ϧϣ Ϊόϳϭ .ϲϣϼγϹ΍ ϦϳΪϟ΍ Δγ΍έΪΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϰϟ·
ΕϼΣήѧΑ ϡΎѧϗ .ϡϼѧγϹ΍ έΪѧλ ϲѧϓ ϱέ΍ΩϹ΍ϭ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ Δѧγ΍έΪΑ Ϛϟάѧϛ ϢΘѧϫ΍ϭ .ΔϴϣϼγϹ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ϲϓ ΔϴΤϴδϤϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϏϹ΍ ήλΎϨόϟ΍ ήϴΛ΄Ηϭ
ϖѧϤόΗϭ ήѧμϣ έ΍ί .ΎѧϬϴϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧσϮτΨϤϟ΍ ϰѧϠϋ ϊѧϠσ΍ϭ (ΎϴϧΎΒѧγ· ) ΪѧϳέΪϤΑ ϝΎϳέϮϜѧγϻ΍ ΔΒΘϜϣ ϲϓ ΓήΘϓ ϞϤϋ ΚϴΣ ΎΑϭέϭ΃ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓ ΓήϴΜϛ ΔϴϤϠϋ
ΏϮόѧθϟ΍ ϊѧϣ ϞѧϣΎόΘϟ΍ ϲѧϓ ΎϬΗΪϋΎδϤϟ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϪΗ΄θϧ΃ ϱάϟ΍ ϱέΎϤόΘγϻ΍ ΝέϮΒϣΎϫ ΪϬό ϣ ϲϓ ΫΎΘγ΃ ΐμϨϣ ϰϟϮΗ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Δγ΍έΪΑ ϙΎϨϫ
(ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϯΪΣ· ).ΎϴγϭήΑ ϲϓ ΔϓΎϘΜϟ΍ ήϳίϭ ΐμϨϣ ϰϟϮΗϭ ˬ 1910 ϡΎϋ Der Islam (ϡϼγϹ΍) ΔϠΠϣ ˯Ύθϧ· ϲϓ ϢϬγ΃ .ΔϴϘϳήϓϷ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍
(1969-1902 ) Josef Schacht ΖΧΎη ϑίϮΟ-8

68

-C. E. Bosworth, et al.(ed.) c" #c5  c$ c‘ # c c% cc(Princeton,1989)p. p. IX-X and Also
Who¶s Who in the USA 1989. ϲϓ ΔϳήϜϔϟ΍ ΕΎϫΎΠΗϻ΍ Δγ΍έΩ ϲϓ βϳϮϟ ΩέΎϧήΑ ϕήθΘδϤϟ΍ ΞϬϨϣ ϥ΍ϮϨόΑ Κ ΣΎΒϟ΍ ΎϫΪϋ΃ ϲΘϟ΍ ϩ΍έϮΘϛΪϟ΍ ΔϟΎγέ Ϧϋ ϼ
˱ Ϙϧ
Ύϣϭ 69 ι ˬϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΔϳήϜϔϟ΍ ΕΎϫΎΠΗϻ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ : ϥϮϨόΑ1416 ϡΎϋ νΎϳήϟΎΑ ΔϴϨσϮϟ΍ ΪϬϓ ϚϠϤϟ΍ ΔΒΘϜϣ ϱΪϟ Εήθϧϭ ˬϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍
.ΎϫΪόΑ
.1996-1417 (ΔΒϴΘϗ έ΍Ω : ϖθϣΩ ) ϢϟΎόϟ΍ ϲϔτϟ ήϤϋ ΔϤΟήΗˬ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΔϛήΣ ΦϳέΎΗ . ϙϮϓ ϥΎϫϮϳ ΏΎΘϛ ϲϫ ϥΎϤϟϷ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟΎΑ ϒϳήόΘϟ΍ έΩΎμϣ - 69
ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΔϋϮγϮϣ ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΏΎΘϛϭ (1982 ˬϲΑήόϟ΍ ˯ΎϤϧϹ΍ ΪϬόϣ : ΕϭήϴΑ) ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ . ΎΤΟ ϝΎθϴϣ ΏΎΘϛϭ
ˬϖΑΎγ ϊΟήϣˬ
(1983-1403 ˬήθϨϠϟ ΔϣΎϬΗ:ΓΪΟ) .ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϰϠϋ ϥΎϤϠϛϭήΑ έΎϛϭ ϲ˷ΘΣ ΐϴϠϴϓ Ε΍˯΍ήΘϓ΍ . ίΎΑ ϲϠϋ ϢϳήϜϟ΍ ΪΒϋ . ΏΎΘϛ ήψϧ΍- 70

12
ΓΩΎѧϣ βϳέΪΘϟ1934 ϡΎϋ ΔϳήμϤϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ϞϤόϠϟ ΏΪΘϧ΍ ˬ ϚδΘΒϴϟϭ ϭϼγήΑ ΔόϣΎΟ ϲϓ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ αέΩ ˬ 1902 αέΎϣ15 ϲϓ Ϊϟϭ
ϪϨϜϟϭ ϲϣϼγϹ΍ ϪϘϔϟΎΑ ϪϣΎϤΘϫΎΑ ΖΧΎη ϑήϋ .ΔϴϧΎΜϟ΍ ΎϬΘόΒσ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ϑέΎόϤϟ΍ Γή΋΍Ω ήϳήΤΗ ΔΌϴϫ ϲϓ ϙέΎη .ΔϴϧΎϳήδϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϪϘϓ
.ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓϭ ϡϼϜϟ΍ ϢϠϋ ϲϓϭ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΝΎΘ ϧ· ΐΣΎλ
(1971-1892 ) Hellmut Ritter ήΘϳέ ΕϮϤϠϴϫ-9
ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΎϴϛήΘΑ ϝϮΒϨτγ΍ ϲϓ εΎϋ ˬ ϲϧΎϤϟϷ΍ ζϴΠϟ΍ ϲϓ ϞϤϋ ˬ ήϜϴΑ ζΘϳήϨϴϫ ϲϧΎϤϟϷ΍ ϕήθΘδϤϟ΍ ϰϠϋ αέΩ ˬ 1892 ήϳ΍ήΒϓ27 ϲϓ Ϊϟϭ
Ύѧϣ ΎѧϫίήΑ΃ Ϧѧϣ ΔѧϤϬϣ ΕΎѧϘϴϘΤΗ Ϫѧϟϭ . ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧσϮτΨϤϟ΍ ίϮѧϨϛ Ϧѧϣ ΎѧϴϛήΗ ΕΎѧΒΘϜϣ ϲѧϓ Ύѧϣ ϰϠϋ ωϼσϼ ϟ Δλήϔϟ΍ Ϫϟ ΡΎΗ΃ ΎϤϣ 1949-1927 Ϧϣ
:ϲΗ΄ϳ
.ϱήόηϷ΍ ϦδΤϟ΍ ϲΑϷ ϦϴϴϣϼγϹ΍ ΕϻΎϘϣ c

. ΕΎϴϓϮϟΎΑ ϲϓ΍Ϯϟ΍c

.ϲΘΨΑϮϨϟ΍ ϰγϮϣ ϦΑ ϦδΤϠϟ Δόϴθϟ΍ ϕήϓ c

.ϲϧΎΟήΠϟ΍ ήϫΎϘϟ΍ ΪΒόϟ ΔϏϼΒϟ΍ έ΍ήγ΃ c

.(Oriens)1948 ϡΎϋ βϧΎϳϭ΃ ΔϠΠϣ βγ΃ ΎϤϛ ˬΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ ήθϧϭ φϔΤΑ ΔϳΎϨόϠϟ 1918 ϡΎϋ ΎϴϧΎϤϟ΄Α ΔϴϣϼγϹ΍ ΔΒΘϜϤϟ΍ βγ΃
Rudi Paret ΕέΎΑ ϱΩϭέ-10
ϕήѧθΘδϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ΝήΨΗϭ 1924 ϰΘΣ 1920 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΔϴγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϦΠϨΑϮΗ ΔόϣΎΟ ϲϓ αέΩ ˬ 1901 ϡΎϋ Ϊϟϭ
ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧѧϐϠϟΎΑ ϡΎѧѧϤΘϫϻ΍ ϰѧѧϟ· ϝϮѧѧΤΗ ϪѧѧϨϜϟϭ ϲΒόѧѧθϟ΍ ΏΩϷΎѧѧΑ Δѧѧϳ΍ΪΒϟ΍ ϲѧѧϓ ϪѧѧϣΎϤΘϫ΍ ϥΎѧѧϛ ˬ (1926-1925 ) ΓήϫΎѧѧϘϟ΍ ϲѧѧϓ ϦϴΘϨѧѧγ ϰѧѧπϣ΍ .ϥΎѧѧϤΘϴϟ ϲϧΎѧѧϤϟϷ΍
.ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ΔλΎΨΑϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ
ΔѧϐϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ϦΠϨΑϮѧΗ ϰѧϟ· ΩΎѧϋ ϢѧΛ ΝήΒϟΪѧϳΎϫ ΔѧόϣΎΠΑ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ϭ ϦΠϨΑϮѧΗ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ α˷έΪѧϣ ΎѧϬϨϣ ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΐѧλΎϨϤϟ΍ Ϧѧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϰϟϮΗ
ϥ΁ήѧϘϟ΍ Ϧѧϋ ΏΎѧΘϛ Ϫѧϟϭ ΔѧϴϧΎϤϟϷ΍ ϰѧϟ· ϢϳήѧϜϟ΍ ϥ΁ήѧϘϟ΍ ϲϧΎѧόϣ ϢΟήѧΗϭ (ϥ΁ήѧϘϟ΍ϭ ΪѧϤΤϣ ) ϪѧΗΎϔϟΆϣ Ϣѧϫ΃ Ϧѧϣϭ.1968-1951 ϡΎѧϋ Ϧϣ ΕΎϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑή όϟ΍
(.ΖγήϬϓϭ ϖϴϠόΗ ϥ΁ήϘϟ΍ )ϥ΍ϮϨόΑ
( -1922 ) Annemarie Schimmel ϞϴϤη ϱέΎϣ Ύϧ΁ -11
ϲѧϫϭ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ΕΎѧϐϟ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ ϦϘΘѧΗϭ Γήѧθϋ ΔѧδϣΎΨϟ΍ Ϧѧγ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ Δѧγ΍έΩ Ε΃ΪѧΑ ϦϳήѧλΎόϤϟ΍ ϥΎѧϤϟϷ΍ ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ήϬѧη΃ Ϧϣ
ϡϼѧγϹ΍ Δѧγ΍έΪΑ ΖѧϤΘϫ΍ . ΓήѧϘϧ΃ ϲѧϓϭ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪѧΤΘϤϟ΍ ΕΎѧϳϻϮϟ΍ ϲѧϓϭ ΎѧϴϧΎϤϟ΃ ϲѧϓ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ ϲѧϓ Ζѧγ˷έΩ . ϭΩέϭϷ΍ϭ ΔϴѧγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍
ξѧόΑ ϦѧϜϟϭ .ϡϼѧδϟ΍ Γΰ΋ΎѧΟ ϰϤѧδΗ ΎѧϴϧΎϤϟ΃ ϲѧϓ ΐѧΗΎϛ ΎϬϟΎϨϳ Γΰ΋ΎΟ ϰϤγ΃ Ζ ϟΎϧ ϰΘΣ ΎϬϣϮϗ ϲϨΒϟ ϲϋϮοϮϣ ϲϤϠϋ ΏϮϠγ΄Α ΔϓήόϤϟ΍ ϩάϫ ϢϳΪϘΗ ΖϟϭΎΣϭ
.Γΰ΋ΎΠϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϟϮμΣ ΍ϮόϨϤϳ ϥ΃ ΍ϮϟϭΎΣ ϪϴϠϋ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϤΠϬϟ΍ ϪΟϭ ϲϓ ϡϼγϹ΍ Ϧϋ Δόϓ΍ΪϤϟ΍ ΔΜΣΎΒϟ΍ ϩάϫ ϝΎϨΗ ϥ΃ ΎϬϗήϳ Ϣϟ ϡϼγϺϟ ΔϳΩΎόϤϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍
ϰѧϠϋϭ ":ϝϮѧϘϳ ΐΘϛ ϦϴΣ ΔϨγ ϦϴόΑέ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ϲϠϋ ϲϛί έϮΘϛΪϟ΍ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ϢϠδϤϟ΍ Δϴϋ΍Ϊϟ΍ϭ Δϣ˷ϼόϟ΍ ΔϗήθΘδϤϟ΍ ϩάϫ ΔϧΎϜϣ ϙέΩ΃ Ϊϗϭ
ΖϤΟήΗϭ.. ϥΎΘδϛΎΑ ήϋΎηϭ ϢϴϜΣ ϝΎΒϗ· ΪϤΤϣ Δγ΍έΩ ϲϓ ΔμμΨΘϤϟ΍ ϞϴϤη ϱέΎϣ ϥ΁ ΓέϮΘϛΪϟ΍ ΔϴόϤϟϷ΍ ΓΫΎΘγϷ΍ (Ϧϓϭ ήϜϓ ΔϠΠϤϟ ) ϦϳέήΤϤϟ΍ α΃έ
ϒѧμϨΗϭ..ΎѧϴϧΎϤϟ΃ ˯ΎѧϤϠϋ ήΑΎѧϛ΃ Ϧѧϣϭ ΎѧϫήϴϏϭ ϥϮѧΑ ΔѧόϣΎΠΑ ΓΫΎΘγ΃ ϲϫϭ ( ΔϴγέΎϔϟ΍ Ϧϋ ϕήθϤϟ΍ ΔϟΎγέ ) ΏΎΘϛϭ ( ΔϣΎϧ ΪϳϭΎΟ) ϥ΍ϮϳΩ Ϫϟ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ϰϟ·
ϢϴѧψόΗ ήϫΎψϣ Ϫϴϓ ΖτδΑ ( Ϳ΍ ϝϮγέ ΪϤΤϣ ) ΏΎΘϛ ΎϬϨϣ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΕέΪλ΃ ΎϬϧ΃ Ύ˱πϳ΃ ΎϬϨϋ ϝΎϗϭ ".΍˱ήϴΧ Ϳ΍ Ύϫ΍ΰΟ ΍˱ήϴΜϛ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍
ΎѧϬΗΎϤΟήΗϭ ΔϴϋϮѧοϮϤϟ΍ ΎѧϬΗΎΑΎΘϛ Ϟѧλ΍ϮΗ Ζѧϟ΍ί Ύѧϣ ΎѧϬϧ΄Α ΎѧϴϧΎϤϟ΃ ϲѧϓ ϦϴϤϠδϤϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤ ϟ΍ βϴ΋έ ΎϬΣΪΘϣ΍ Ϊϗϭ .(71) Ϳ΍ ϝϮγήϟ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϝϼΟ·ϭ
(72).ϡϼγϹ΍ Ϧϋ
:Ύϴγϭέ:Ύ˱δϣΎΧ
(1930-1869 ) V.V. Barthold ΪϟϮΗέΎΑ .ϑ.ϑc
-1
ΎѧϤϛ ˬΔѧϴΑήόϟ΍ ϲϣ ϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ έΩΎѧμϤΑ ϢΘѧϫ΍ . ϲϣϼγϹ΍ ϕήθϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ΍˱ΫΎΘγ΃ ΎϬϴϓ ϞϤϋϭ ΝήΒγήτΑ ΔόϣΎΟ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ αέΩ
.ϢϜΤϟ΍ ϲϓ ϪΘϳήψϧϭ ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ Δγ΍έΪΑ ϢΘϫ΍
Ϧѧϋ ΐѧΘϛ Ϊѧϗϭ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΓήϴΜϛ ΕΎΑΎΘϛ Ϫϟ . ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΔϨΠϠϟ Ύ˱δϴ΋έϭ ϲγϭήϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϊϤΠϣ ϲϓ ΍˱Ϯπϋ ΐΨΘϧ΍
.ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋ
73
( ) Ignaij Julianovic Krackovskij .ϲϜδϓϮϜθΗ΍ήϛ ζΘϴϓϮϧΎϴϟϮϳ αϮϴσΎϨΟ· -2
΃ΪѧΑ ˬ (ΔѧϴϨϴΗϼϟ΍ϭ ΔѧϴϧΎϧϮϴϟ΍ ) ΔϴϜϴѧγϼϜϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ αέΩ ˬΔѧϴϜΑίϭϷ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϢѧϠόΗ ΚѧϴΣ ΪϨϘѧθσ ϲѧϓ ϪΘϟϮϔσ ϰπϣ΃ ˬ 1883 αέΎϣ16 ϲϓ Ϊϟϭ
ΔϴѧθΒΤϟ΍ϭ ΔѧϳήΒόϟ΍ ΎѧϬϨϣ ΕΎѧϐϠϟ΍ Ϧѧϣ ΍˱ΩΪѧϋ αέΩϭ .ΝήΒѧγήΘΑ ϥΎѧγ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔϴϠϜΑ ϖΤΘϟ΍ 1901 ϡΎϋ ϲϓϭ .ϪδϔϨΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϢϠόΘΑ
ϥΎѧѧϨΒϟϭ ΎϳέϮѧѧγϭ ΎѧѧϴϛήΗ ΎѧѧϬϨϣ ΔϴϣϼѧγϹ΍ϭ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ϝϭΪѧѧϟ΍ Ϧѧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ έ΍ί .ΪѧѧϟϮΗέΎΑ ϕήѧѧθΘδϤϟ΍ Ϊѧѧϳ ϰѧϠϋ ϲϣϼѧѧγϹ΍ ΦϳέΎѧѧΘϟ΍ αέΩ .ΔϴѧѧγέΎϔϟ΍ϭ ΔѧϴϛήΘϟ΍ϭ
ϲѧϓ ϲѧΑήόϟ΍ ήόѧθϟΎΑ ϢΘѧϫ΍ ΎѧϤϫήϴϏϭ ϲѧϠϋΩήϛ ΪѧϤΤϣ Φϴѧθϟ΍ϭ ϩΪѧΒϋ ΪѧϤΤϣ Φϴѧθϟ΍ ϢϬϨѧϣ ϲϣϼѧγϹ΍ ϲѧΑήόϟ΍ ήѧϜϔϟ΍ ϡϼѧϋ΃ Ϧѧϣ ήѧϴΜϛ ϰѧϟ· ϑήόΗϭ ήμϣϭ
.ϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓϭ ϱϮϣϷ΍ ήμόϟ΍
(1970-1886 ) W. Ivanov .ϑϮϧΎϔϳ· .ϭ -3
.ϦϴϴϤσΎϔϟ΍ ΓΪϴϘϋϭ ΝΎΠΤϟ΍ Δγ΍έΪϟ ΓΪϳΪΟ ϖ΋ΎΛϭ ˬϱϮϴγϷ΍ ϒΤΘϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ ϩέΎΛ΁ Ϧϣϭˬ ΔϴϠϴϋΎϤγϹ΍ Δγ΍έΪΑ ϢΘϫ΍
(1941-1871 ) A.E. Krymsky ϲϜδϤϳήϛ-4
ϰѧϟ·1896 Ϧѧϣ ΓήѧΘϔϟ΍ ϲѧϓ ΎϳέϮѧγ ϲѧϓ εΎѧϋ .ΔϴѧγέΎϔϟ΍ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ϭ Δϴϓϼѧδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ 1896 ϰϟ·1892 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ϮϜγϮϣ ΔόϣΎΟ ϲϓ αέΩ
.ϲѧϧ΍ήϛϷ΍ ϡϮѧϠόϟ΍ ϊѧϤΠϣ ήϴΗήϜѧγ ΐѧμϨϣ ϰϟϮѧΗ .1918-1898 ΎѧϧίΎϗ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ϭ ˬϒѧϳέ΍ίϻ ΔѧϴϠϛ ϲϓ ΎϬΑ΍Ω΁ϭ ΔϴΑήόϠϟ ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤϋ ˬ 1898
Ϧϳ΃ΰѧΟ ϲѧϓ ϡϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΗ ) ˬ(1889 )(ϪϠΒϘΘѧδϣϭ ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ) ϩέΎѧΛ΁ Ϧѧϣ .1917 ΔϴϔѧθϠΒϟ΍ ΓέϮѧΜϟ΍ ΪѧόΑ ϑϮϛΎΧ ϲϓ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ϣδϗ α΃ήΗϭ
(1906 ϮϜγϮϣ) ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ϭ ήθϋ ϦϣΎΜϟ΍ ϦϴϧήϘϟ΍ ϲϓ ΚϳΪΤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ )ϭ(1904 )
έϮΘϛΪϟ΍ ΎϬΒΘϛ ϲΘϟ΍ ΔϟΎϘϤϟ΍ϭ 123ι(1988-1418 ΔϓήόϤϟ΍ ϢϟΎϋ :ΓΪΟ).ϲϠϋ ϲϛί έϮΘϛΪϟ΍ Δϣ˷ϼόϟ΍ :ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΓΎϋΪϟ΍ ϡϼϋ΃ Ϧϣ .ϱήϫϮΠϟ΍ ϒϴτϠϟ΍ ΪΒϋ - 71
.1963/6/25 ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ ΪϳήΒϟ΍ ΔϠΠϣ ϲϓ Εήθϧ ϲϠϋ ϲϛί
(ϡ1996 βτδϏ΃16) ˬ1417 ήΧϵ΍ ϊϴΑέ ˬ10961 ΩΪϋ ˬ υΎϜϋ- 72
(ΔѧϧέΎϘϤϟ΍ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ ΐѧΘϛ ΔϠѧδϠγ ).ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϲѧϓ ".ϲΘϴϓϮѧδϟ΍ ΩΎѧΤΗϻ΍ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ : ϲϜδϓϮθΗ΍ήϛ αϮϴσΎϨϏ΍ " .ΎϨϴϨϴϟϭΩ Ύϧ΃ ϢϠϘΑ Ϫϟ ϪϤΟήΗ ήψϧ΍ - 73
.59-56ι .1987 ρΎΒη 2 ΩΪόϟ΍

13
(1941-1871 ) A.E. Schmidt.ΖϴϤη-5
ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ϞѧϤϋ ˬ ϲϣϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ Δѧγ ΍έΩ ϲѧϓ κѧμΨΗ ˬήϬϳίΪѧϟϮΟϭ Ϧѧϳίϭέ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ϪϤϴϠόΗ ϰϘϠΗ
(ΪѧϤΤϣ ϲѧΒϨϟ΍)ϭ (ϡϼѧγϹ΍ ΦϳέΎΗ ) ϩέΎΛ΁ Ϧϣ . ΎϬϟ βϴ΋έ ϝϭ΃ ϥΎϛϭ ΎϬϴϓ ΔόϣΎΟ βγΆϴϟ 1920 ϡΎϋ ΪϨϘθσ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ ϢΛ ˬ ΔϨγ Ϧϳήθϋ ΓΪϣ ΡήΒγήτΑ
(ΪϨϘθσ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ αήϬϓ )ϭ(Δόϴθϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ ϦϴΑ ΐϳήϘΘϟ΍ ΔϟϭΎΤϣ ) ϭ
-1892 ) Baranov ϑϮϧ΍έΎΑ-6
ϲϗήѧθϟ΍ ΪѧϬόϤϟ΍ ϲѧϓ ϲѧγήϛ ΫΎΘѧγ΃ ϞѧϤϋ ˬ Ϫѧδϔϧ ΪѧϬόϤϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ α˷έΩϭ ϒѧϳέ΍ίϻ ΪѧϬόϣ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ϭ ΔϴѧγέΎϔϟ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ αέΩ
αϮϣΎѧϘϟ΍ ϒѧ˷ϟ΃ϭ ˬ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϢϴѧϠόΘϟ ΏΎѧΘϛ Ω΍Ϊѧϋ· ϲѧϓ ϙέΎѧη .Δϴϗήѧθϟ΍ ϡϮѧϠόϟ΍ ΪѧϬόϤϟ Ύ˱ѧδϴ΋έ ΐѧΨΘϧ΍ ˬ ΔѧϳϮϐϠϟ΍ ϦϴΑήόΘѧδϤϟ΍ ΔѧγέΪϣ ΄ѧθϧ΃ ˬ ϮϜγϮϤΑ
.ϲγϭήϟ΍ ϲΑήόϟ΍ αϮϣΎϘϟ΍ Ύ˱πϳ΃ ϒϟ΃ϭ .ΔϴϔδϠϔϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎΤϠτμϤϠϟ ϲΑήόϟ΍ ϲγϭήϟ΍
Maria Vidiassova ΎϓϮγΎϳΪϴϓ ΎϳέΎϣ-7
ˬΔѧѧϴϘϳήϓϷ΍ϭ ΔϳϮϴѧѧγϷ΍ ΕΎѧѧγ΍έΪϟ΍ ΪѧѧϬόϣ : ΔѧѧϴϣϮϜΤϟ΍ ϮϜѧѧγϮϣ ΔѧѧόϣΎΟ ϲѧѧϓ ϲόϣΎѧѧΠϟ΍ ΎѧѧϬϤϴϠόΗ ΖѧѧϘϠΗ ˬ1945 /5/7 ϲѧѧϓ ΎϓϮѧѧγΎϳΪϴϓ ΎѧѧϳέΎϣ ΕΪѧѧϟϭ
ϰѧϟ· ΔѧϴϤϠϋ ΕϼΣήΑ ΖϣΎϗ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϗ ΎϬϟϭ Δϴδϧήϔϟ΍ϭ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ Ϧϣ ϼ
˱ ϛ ϦϘΘΗ . ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϢϠϋϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΖμμΨΗ
ϦϴϗήѧθΘδϤϟ΍ ΔѧτΑ΍έ Ϯѧπϋ (Ώήѧόϟ΍ ϥϮѧϔϘΜϤϟ΍ ϩ΍ήѧϳ ΎѧϤϛ ϥϭΪѧϠΧ ϦѧΑ΍ ) ΎѧϬΛϮΤΑ Ϧѧϣ (1995 )ΏήѧϐϤϟ΍ϭ (1993 ) ήѧμϣϭ (67-1966 ) βϧϮΗ Ϧϣ Ϟϛ
.αϭήϟ΍
ΎϴϧΎΒγ· :ΎγΩΎγ
(1944-1871 ) Miguel Asin Placios αϮϴΛϼΑ Ϧϴγ΁ ϞϴϘϣ -1
Ϫѧѧϴϓ ΝήѧΨΘϓ ϲѧόϤΠϤϟ΍ ΪѧϬόϤϟ΍ ϲѧϓ ϪΘѧѧγ΍έΩ ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ Δτѧδϗήγ ΔѧόϣΎΠΑ Ώ΍Ωϵ΍ ΔѧϴϠϜΑ ϖѧѧΤΘϟ΍ϭ Δτѧδϗήγ ΔѧϨϳΪϤΑ 1871 ϮѧϴϟϮϳ5 ϲѧϓ Ϊѧϟϭ
ΔѧϐϠϟ΍ ϲѧγήϛ ϰϟϮѧΗ .ϲѧϟ΍ΰϐϟ΍ Ϧѧϋ ΖѧϧΎϛϭ ϩ΍έϮΘϛΪѧϟ΍ ΔΟέΩ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΪϳέΪϣ ΔόϣΎΠΑ ϖΤΘϟ΍ . ΍ήϴΑέ ϕήθΘδϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ αέΩ .Ύ˱δϴδϗ
ήΛ΄ѧѧΗ Ϧѧѧϋ ϪѧѧΜΤΑϭ (ϲϨϳϮѧѧϛϹ΍ ΎѧѧϣϮΗ βϳΪѧѧϘϟ΍ ΐϫάѧѧϣ ϲѧѧϓ ϪѧѧϴΗϮϫϼϟ΍ ΔϳΪѧѧηήϟ΍ )ϥϮѧѧϨόϤϟ΍ ϪѧѧΜΤΑ ϲѧѧϤϠόϟ΍ ϪѧѧΟΎΘϧ· ίήѧѧΑ΃ Ϧѧѧϣ .ΪѧѧϳέΪϣ ΔѧѧόϣΎΟ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴΑήόϟ΍
ϲѧΤϣϭ ˬϲѧϟ΍ΰϐϟ΍ ΪѧϣΎΣ ϲѧΑ΃ϭ ϲѧΒσήϘϟ΍ϭ ϡΰѧΣ ϦΑΎѧΑ Ύ˱ѧϣΎϤΘϫ΍ ϯΪѧΑ΃ϭ . (ΔѧϴϬϟϹ΍ ΎϳΪѧϴϣϮϜϟ΍ ϲѧϓ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧϳϭήΧϷ΍ ) ϥ΍ϮϨόΑ(ϲϟΎτϳϹ΍ ήϋΎθϟ΍ )ϲΘϧ΍Ω
.ϲΑήϋ ϦΑ ϦϳΪϟ΍
ϡϮѧѧϠόϠϟ ΔѧѧϴϜϠϤϟ΍ ΔѧѧϴϤϳΩΎϛϷ΍ ϲѧѧϓ ΍˱Ϯѧѧπϋ ήѧѧϴΘΧ΍ϭ 1909-1906 ΔϴϧΎΒѧѧγϹ΍ ΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ ΔѧѧϠΠϣ έ΍Ϊѧѧλ· ϲѧѧϓ ΍ήѧѧϴΑέ ϕήѧѧθΘδϤϟ΍ ϊѧѧϣ ϙέΎѧѧη
.1919 ϡΎϋ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϤϳΩΎϛϷ΍ ϲϓ ΍˱Ϯπϋ Ϧ˷ϴϋϭ (1912 ) ΔϴϗϼΧϷ΍
Secode Lucena ParedesβϳΪϳέΎΑ ΎϨϴΛϮϟ ϱΩϮϜϴγ -c
2
Ϧ˷ϴѧϋ .ΏήѧϐϤϟ΍ ϲѧϓ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϣΎϗϹ΍ ϲϓ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϠϟ ˱΍έΎθΘδϣ ϞϤϋˬ ΔσΎϧήϏ ΔόϣΎΟ ϲϓ Ώ΍Ωϵ΍ ΔϴϠϛ ϲϓ ΔϔδϠϔϟ΍ αέΩϭ ΔσΎϧήϏ ϲϓ Ϊϟϭ
ΪѧѧϬόϣ ϲѧϓ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϢѧѧδϘϟ Ύ˱ѧδ ϴ΋έ ϞѧϤϋϭ ΔѧσΎϧήϐΑ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧѧγ΍έΪϟ΍ ΪѧϬόϤϟ ΍˱ήϳΪѧϣ Ϧ˷ϴѧϋ .1942 ϡΎѧϋ ΔѧѧσΎϧήϏ ΔѧόϣΎΠΑ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃
Δόϳήѧθϟ΍ ϝϮѧΣ ΙϮѧΤΒϟ΍ ϲѧϓϭ ΕΎѧσϮτΨϤϟ΍ ϖѧϴϘΤΗ ϝΎѧΠϣ ϲѧϓ ήѧϳΰϏ ΝΎѧΘϧ· Ϫѧϟ .ΔѧϠϴϤΠϟ΍ ϥϮѧϨϔϟ΍ ϊѧϤΠϣ ϲѧϓ ΍˱Ϯπϋ ΐΨΘϧ΍ .ΪϳέΪϤΑ ΔϴϘϳήϓϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍
.ΔϴϣϼγϹ΍ έΎΛϵ΍ϭ ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϛϟάϛϭ ΔϴϣϼγϹ΍
Emilio Varcia Gomez.ΰϴϣϮΟ ΎϴΛέΎΟ ϮϴϠϴϣ·-c
3
ΎϳέϮѧѧγ έ΍ί . ϲϧΎΒѧѧγϹ΍ ϲϓΎѧѧϘΜϟ΍ ΪѧѧϬόϤϟ΍ Γέ΍Ω· ϰϟϮѧѧΗ . ΪѧѧϳέΪϣ ΔѧѧόϣΎΠΑϭ ΔѧѧσΎϧήϏ ΔѧѧόϣΎΠΑ ΍˱ΫΎΘѧѧγ΃ ϞѧѧϤϋ. ΎѧѧϬΘόϣΎΟ ϲѧѧϓ αέΩϭ ΪѧѧϳέΪϣ ϲѧѧϓ Ϊѧѧϟϭ
ϲѧΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϲѧϓ ΓΪѧϳΪϋ ΕΎѧγ΍έΩ Ϫѧϟ .ϥΎѧϨΒϟ ϲѧϓϭ Ω΍ΪϐΑ ϲϓ ϩΩϼΒϟ ΍˱ήϴϔγ ϞϤϋ .1948 ϡΎϋ ϖθϣΪΑ ϲΑήόϟ΍ ϲϤϠόϟ΍ ϊϤΠϤϟ΍ ϲϓ ΍˱Ϯπϋ ΐΨΘϧ΍ . ϥΎϨΒϟϭ
.ΔϴϧΎΒγϹ΍ ϰϟ· ϲΑήόϟ΍ ήόθϟ΍ ξ όΒϟ ΕΎϤΟήΗϭ
Bosch Villa ϼϴϓ εϮΑ -4
ϥ΍ϮѧѧѧϨόΑ ΪѧѧѧϳέΪϣ ΔѧѧѧόϣΎΟ Ϧѧѧѧϣ ϩ΍έϮΘϛΪѧѧѧϟ΍ ϰѧѧѧϠϋ ϞѧѧѧμΣϭ ΔϴϣΎѧѧѧδϟ΍ ΕΎѧѧѧϐϠϟ΍ ϪѧѧѧϘϓ ϪϧϮϠѧѧѧηήΑ ΔѧѧѧόϣΎΟ ϲѧѧѧϓ αέΩ ˬ1922 ϡΎѧѧѧϋ α΍ήѧѧѧΠϴϓ ϲѧѧѧϓ Ϊѧѧѧϟϭ
ΫΎΘѧγ΃ ΐμϨϣ ϰϟϮΗ .Δτδϗήγ ΔόϣΎΟϭ ΔϧϮϠηήΑ ϲΘόϣΎΟ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ βϳέΪΗ ϲϓ ϞϤϋ (Ϧϳίέ ϮϨΑ ΪϬϋ ϰϠϋ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ΔϜϠϤϣ : ωΎτϗϹ΍ )
Δѧ όϣΎΠΑ ΔϴϣϼѧѧγϹ΍ ϢψϨѧѧϟ΍ϭ ΦϳέΎѧѧΘϟ΍ α˷έΩϭ ΪѧѧϳέΪϤΑ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧѧγ΍έΪϟ΍ ΪѧѧϬόϣ ΔѧѧΒΘϜϣ Ϧϴѧѧϣ΃ ϞѧѧϤϋϭ ΪѧѧϳέΪϣ ΔѧѧόϣΎΠΑ ΔϴϣϼѧѧγϹ΍ ϢψϨѧѧϟ΍ϭ ΦϳέΎѧѧΘϠϟ ΪϋΎѧѧδϣ
.ΔσΎϧήϏ
ϲѧϓ ϪѧΛϮΤΑ ΕΰѧϛήΗ .ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ ΎѧϜϳήϣ΃ ϝΎϤѧη ΔѧϴόϤΟ Ϯѧπϋ Ϯѧϫϭ ˬ ϦϴϗήѧθΘδϤϠϟ ΔϴϧΎΒѧγϹ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΔγΎ΋έ ϰϟϮΗ
.ΓήλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΎϳΎπϘΑ ϢΘϫ΍ ΎϤϛ ΦϳέΎΘϟ΍ϭ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϝΎΠϣ
Fedrico Coriente ϲΘϨϳέϮϛ ϮϴϜϳέΪϴϓ - c
5
ΰѧϛήϤϠϟ ΍˱ήϳΪѧϣ ϞѧϤϋ. ΔѧϐϠϟ΍ ϢѧϠϋ ϲѧϓ ϩ΍έϮΘϛΪѧϟ΍ ϰѧϠϋ ϞѧμΣ ˬΪѧϳέΪϣ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ αέΩ 1940 /11/14 ϲϓ ΔσΎϧήϏ ϲϓ Ϊϟϭ
ΔѧϐϠϟ΍ Ϣδϗ α΃ήΗϭ ˬΎϬδϔϧ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ βϤη Ϧϴϋ ΔόϣΎΠΑ ΎϴϠόϟ΍ ϦδϟϷ΍ ΔγέΪϣ ϲϓ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϐϠϟ΍ ΫΎΘγ΃ ΐμϨϣ ϰϟϮΗ .1965-1962 ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ϲϓ ΎϘΜϟ΍
ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϲѧγήϛ ΫΎΘѧγ΃ .ΔѧϴΑήόϟ΍ϭ Δϴϗήѧθϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ΎѧϴϔϠϳΩϼϴϓ ΔόϣΎΟ ϲϓ ϞϤϋ .1968-1965 ϡΎϋ ρΎΑήϟΎΑ βϣΎΨϟ΍ ΪϤΤϣ ΔόϣΎΠΑ ΔϴϧΎΒγϻ΍
.1976 ϡΎϋ άϨϣ Δτδϗήγ ΔόϣΎΠΑ
΍ΪϨϟϮϫ: Ύ˱όΑΎγ
(1883-1820 )Rienhart Dozy ϱίϭΩ ΕέΎϬϴϧ΍έ-1
ϩ΍έϮΘϛΪѧϟ΍ ϰϠϋ ϞμΣ .ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ Ϟλ΍ϭϭ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ Δγ΍έΩ ΃ΪΑ ˬ ϥΪϴϟ ΔϨϳΪϣ ϲϓ 1920 ήϳ΍ήΒϓ 21 ϲϓ Ϊϟϭ
ϢΘѧϫ΍ .ΐѧΘϜϟ΍ Ϧѧϣ ϩήѧϴϏϭ ϡΎѧδΑ ϦѧΑϻ ΓήϴΧάѧϟ΍ ΏΎѧΘϛ ΔѧλΎΨΑϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧσϮτΨϤϟΎΑ ϢΘѧϫ΍ (Ώήѧόϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϋ ΩΎ˷ϴϋ ϲϨΑ έΎΒΧ΃ )ϪΜΤΑ Ϧϋ1881 ϡΎϋ
.Ε΍ΪϠΠϣ ΓΪϋ Ϧϣ ϥϮϜϤϟ΍ ΎϴϧΎΒγ΍ ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ϪΒΘϛ ίήΑ΃ϭ βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΦϳέΎΘΑ
.1909-1836 Michael Jan De Goje ϪϳϮΧ ϱΩ ϝΎϜϳΎϣ-2
ϥ΍ϮѧϨόΑ ϩ΍έϮΘϛΪϠϟ ϪΘϟΎγέ ΖϧΎϛϭ ϱίϭΩ ϕήθΘδϤϟ΍ ϪΗάΗΎγ΃ Ϧϣϭ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎγ΍έ ΪϟΎΑ ϥΪϴϟ ΔόϣΎΟ ϲϓ κμΨΗ ˬ 1836 βτδϏ΃ 9 ϲϓ Ϊϟϭ
ϪѧѧΗΎϣΎϤΘϫ΍ ίήѧѧΑ΃ ϥΎѧѧϛϭ ˬϥΪѧѧϴϟ ΔѧѧόϣΎΠΑ βϳέΪѧѧΘϟ΍ ϲѧѧϓ ϞѧѧϤϋ (ϲΑϮѧѧϘόϴϠϟ ϥ΍ΪѧѧϠΒϟ΍ ΏΎѧѧΘϛ Ϧѧѧϣ ΫϮΧ΄ѧѧϣ ΏήѧѧϐϤϟ΍ ϒѧѧλϭ ϲѧѧϓ Δϴϗήѧѧθϟ΍ ΕΎѧѧΑΎΘϜϟ΍ Ϧѧѧϣ ΝΫϮѧѧϤϧ )
ήѧϳΰϏ Ϯѧϫϭ.ϱήѧΒτϟ΍ ΦϳέΎѧΗ ϖѧϴϘΤΗ ϰѧϠϋ ϑήѧη΃ϭ ϙέΎѧη ΎѧϤϛ ˬϱέΫϼΒѧϠϟ ϥ΍ΪϠΒ ϟ΍ ΡϮΘϓ ΏΎΘϛ ϖϴϘΤΗ ϪΟΎΘϧ· Ϧϣϭ . ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϛϟάϛϭ Ύϴϓ΍ήϐΠϟ΍
.ΝΎΘϧϹ΍
(1936-1857 ) Christiaan Snouk Hurgronje ϪϴϧϭήΧέϮϫ ϙϮϨγ-3
ϦϴϗήѧθΘδϣ Ϊѧϳ ϰѧϠϋ Ϛϟάѧϛ αέΩϭ .ϪѧϳϮΧ ϱΩ ϕήѧθΘδϤϟ΍ Ϊѧϳ ϰѧϠϋ ϡϼѧγϹ΍ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ Δѧγ΍έΩ ΃ΪѧΑ ϢΛ ΕϮϫϼϟ΍ αέΩ 1857 ήϳ΍ήΒϓ8 ϲϓ Ϊϟϭ
ϦϴϔχϮѧϤϟ΍ ϦϳϮѧϜΗ ΪѧϬόϣ ϲѧϓ Ύ˱ѧγέΪϣ ϞѧϤϋ .1880 ϡΎѧϋ ΔѧϣήϜϤϟ΍ ΔϜϣ ϰϟ· ΞΤϟ΍ ϝϮΣ ϩ΍έϮΘϛΪϠϟ ϪΘϟΎγέ ΖϧΎϛ .ϪϛΪϟϮϧ ϲϧΎϤϟϷ΍ ϕήθ ΘδϤϟ΍ ϢϬϨϣ ϦϳήΧ΁

14
ϩάѧϫ ϝϼѧΧ ϑήѧόΗ .ϒѧμϧϭ ήϬѧη΃ ΔΘѧγ ΎѧϬϴϓ ϰѧπϣ΍ϭ ΔѧϣήϜϤϟ΍ ΔѧϜϣ ϰϟ· ήϓΎγϭ έΎϔϐϟ΍ ΪΒϋ ϢγΎΑ ϰϤδΗϭ Ϫϣϼγ· ϦϠϋ΃ (ΎϴδϴϧϭΪϧ· ) Δϴϗήθϟ΍ ΪϨϬϟ΍ ϲϓ
.ΔϣήϜϤϟ΍ ΔϜϣ Ϧϋ ϪΑΎΘϛ ΓΩΎϣ ϊϤΟ . ΔϴδϴϧϭΪϧϷ΍ έΰΠϟ΍ ϰϟ· ϢϬϟϮλ΃ ΩϮόΗ Ϧϳάϟ΍ ΔλΎΨΑϭ ΔϜϣ ϲϓ ΕΎϴμΨθϟ ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϰϠϋ ΓήΘϔϟ΍
Ύ˱ѧΟΫϮϤϧ ϙϮϨѧγ Ϊѧόϳ .1891 ϡΎѧϋ ϲѧϓ Ε΍ήϤόΘѧδϤϟ΍ Γέ΍ΩϹ ΍˱έΎѧθΘδϣ ϞѧϤϋ ΚѧϴΣ ϱΪѧϨϟϮϬϟ΍ έΎϤόΘѧγϻ΍ ΔѧϣΪΨϟ ΎϴѧδϴϧϭΪϧ΃ ϲѧϓ ϞϤόϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍
(74).νήϐϟ΍ ΍άϬϟ ϪϤϠϋ ή˷Ψγϭ ΓήϴΒϛ ΕΎϣΪΧ έΎϤόΘγϻ΍ ϡΪΧ ϱάϟ΍ ϕήθΘδϤϠϟ
(1939-1882 )Arnet Jan Wensink ϚϨδϨϓ Ζϧέ΃ -4
( ΔѧϨϳΪϤϟ΍ ϲѧϓ ΩϮѧϬϴϟ΍ϭ ΪϤΤϣ ) ϪΜΤΑ ϲϓ ϩ΍έϮΘϛΪϟ΍ ϰϠϋ ϞμΣ . ϭΎΨγϭ ϪϴϧϭήΧέϮϫ ϙϮϨγϭ ϪϳϮΧ ϱΩϭ ϥΎϤδΗϮϫ ϕήθΘδϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ άϤϠΘΗ
ΕΎδγΆϣϭ ϡ΍ΩήΘδϣ΃ ϲϓ ϡϮϠόϟ΍ ΔϴϤϳΩΎϛ΃ Ϧϣ ϞϳϮϤΗϭ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪόΑ Ύ˱ϨϴόΘδϣ ϒϳήθϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ υΎϔϟϷ αήϬϔϣ ϢΠόϣ ϞϤϋ ϲϓ ΃ΪΑ .1908 ϡΎϋ
ϙϮϨѧγ ΕΎѧΑΎΘϛ ΔѧϋΎΒσ ϰѧϠϋ ϑήѧη΃ (ΔϨѧδϟ΍ ίϮϨϛ ΡΎΘϔϣ ) ϥ΍ϮϨόΑ ϲϗΎΒϟ΍ ΪΒϋ Ω΍Άϓ ϪϤΟήΗ ΚϳΪΤϟ΍ ΔγήϬϓ ϲϓ Ύ˱ΑΎΘϛ έΪλ΃ϭ .ϯήΧ΃ ΔϴΑϭέϭ΃ϭ ΔϳΪϨϟϮϫ
.ϲΨϳέΎΘϟ΍ ΎϫέϮτΗϭ ΎϬΗ΄θϧ Δ ϴϣϼγϹ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ϲϓ ΏΎΘϛ ΎϬϨϣ ΓΪϳΪϋ ΕΎϔϟΆϣ Ϫϟ .Ε΍ΪϠΠϣ ΔΘγ ϲϓ ϪϴϧϭήΧέϮϫ
(75) Jacque Waardenburg .ΝήΒϧΩέ΍ϭ ϙΎΟ-5
Ϧѧѧϣ ΓήѧѧΘϔϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ αέΩ.ΎϬѧѧδϔϧ ΔѧѧόϣΎΠϟΎΑ ΕϮѧѧϫϼϟ΍ ϢѧѧϠϋ Ύ˱ѧ πϳ΃ αέΩϭ ϡ΍ΩήΘѧѧδϣ΃ ΔѧѧόϣΎΠΑ ϥϮϧΎѧѧϘϟ΍ αέΩ ˬ 1930 αέΎѧѧϣ 15 ϲѧѧϓ Ϊѧѧϟϭ
ϝϭΪѧϟ΍ ξѧόΑ ΓέΎѧϳΰϟ ϮϜѧδϧϮϴϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧΤϨϣ ϰѧϠϋ ϞѧμΣ . βϳέΎѧΑ ϲѧϓ ΔϴΤϟ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔγέΪϣ ϲϓϭ ϥΪϴϟ ϲϓϭ ϡ΍ΩήΘδϣ΃ ΔόϣΎΠΑ 1956 ϰϟ·1953
ϲѧϓ ϞѧϤϋ .ϡ΍ΩήΘѧδϣ΃ ΔѧόϣΎΟ Ϧѧϣ (Ώήѧϐϟ΍ Γ΁ήѧϣ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ) ϥ΍ϮϨόΑ ϩ΍έϮΘϛΪϠϟ ϪΘϟΎγέ ΖϧΎϛ .ϥΩέϷ΍ϭ ήμϣϭ ϥΎϨΒϟϭ ϥ΍ήϳ· έ΍ΰϓ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍
ϲѧϓ ϲѧΑήόϟ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ϲϓ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϝϮΣ ΙϮΤΑ ˯΍ήΟϷ ΔϴϤϠϋ Ε΍έΎϳΰΑ ϡΎϗ .1963-1962 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΍ΪϨϜΑ ϞϴϗΎϣ ΔόϣΎΠΑ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΪϬόϣ
ΔѧѧόϣΎΟ ϲѧѧϓ βϳέΪѧѧΘϟ΍ ϝΎѧΠϣ ϲѧѧϓ ϞѧѧϤϋϭ αϮѧϠΠϧ΃ αϮѧѧϟ± ΎѧѧϨϳέϮϔϴϠϛ ΔѧόϣΎΟ ϲѧѧϓ ΍˱ήѧѧ΋΍ί Ύ˱ѧΜΣΎΑ ϞѧϤϋ .ϥΩέϷ΍ϭ ϕ΍ήѧѧόϟ΍ϭ ΎϳέϮѧѧγϭ ϥΎѧϨΒϟϭ βϧϮѧѧΗ Ϧѧѧϣ Ϟѧϛ
.1995 ϡΎϋ ΪϋΎϘΗ ϰΘΣ ΎϬϴϓ ϲϘΑϭ ΍ήδϳϮδΑ ϥ΍ίϮϟ ΔόϣΎΟ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ ϢΛ (1987-1968 ) ΍ΪϨϟϮϬΑ ΖΧήΗϭ΃
ϕήѧτϟ΍ϭ (ϥ΍ΪѧϠΠϣ ± ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ ϊѧϗ΍ϭ )ϭ (Ώήѧϐϟ΍ Γ΁ήѧϣ ϲѧϓ ϡϼѧγϹ΍ ) ΎϬϨϣ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ήϳΰϏ ΝΎΘϧ· Ϫϟ
(ϥϮϗήθΘδϣ ) ΓΩΎϣ ΐΘϛ Ϊϗϭ (ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ) ΔϴϣϼγϹ΍ ϑέΎόϤϟ΍ Γή΋΍Ω ϲϓ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϲϓ ϙέΎη .ϦϳΪϟ΍ Δγ΍έΪϟ ΔϴϜϴγϼϜϟ΍
.ϯήΧϷ΍ ΎΑϭέϭ΃ ϝϭΩ: Ύ˱ϨϣΎΛ
(1944-1904 ) Paul Eliezer Krausαϭ΍ήϛ ϝϮΑc
-1
ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧγέΪϣ ϲѧϓ αέΩϭ Ε΍ήϤόΘѧδϤϟ΍ ϯΪѧΣ· ϲѧϓ ζϴѧόϴϟ ϦϴτѧδϠϓ ϰϟ· ήΟΎϫ ˬΔϳΩϮϬϳ ΓήγϷ ΎϴϛΎϓϮϠγϮϜϴθΘΑ ύ΍ήΑ ϲϓ 1904 ϲϓ Ϊϟϭ
Ϫѧϟ ΖѧϧΎϛϭ ϲϣϼѧγϹ΍ ϲѧϤ Ϡόϟ΍ Ι΍ήΘϟΎѧΑ ϢΘѧϫ΍ .ϩ΍έϮΘϛΪѧϟ΍ ΔѧΟέΩ ϰѧϠϋ ϙΎѧϨϫ Ϧѧϣ ϞѧμΤϴϟ ϦϴϟήѧΑ ϰѧϟ· ϞѧϘΘϧ΍ ϢѧΛ ˬαΪѧϘϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϳήΒόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ Δϴϗήθϟ΍
ϡϼѧγϹ΍ ϲϓ ΩΎΤϟϹ΍ ΦϳέΎΗ ϝϮΣ ΔϠϘΘδϣ Δγ΍έΩ Ϫϟ ϥΎϛ ΎϤϛ ˬΝϼΤϟ΍ Δγ΍έΩ ϲϓ ϥϮϴϨγΎϣ ϊϣ ϢϬγ΃ . ϱί΍ήϟ΍ϭ ϲϧϭήϴΒϟ΍ϭ ϥ˷ΎϴΣ ϦΑ ήΑΎΟ ϝϮΣ ΕΎγ΍έΩ
.΍˱ήΤΘϨϣ ΕΎϣ .ϱϭΪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ έϮΘϛΪϟ΍ Ύϫήθϧϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϰϟ· ΖϤΟήΗ
Henry LammensβϧΎϣϻ ϱήϨϫc
-2
:ϱϭΪѧΑ ϦϤΣήѧϟ΍ ΪѧΒϋ ϪѧϨϋ ϝϮϘϳ .ΎϬϴϓ ΔϨΒϫήϟ΍ ΓΎϴΣ ΃ΪΑϭ ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϴϋϮδϴϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ ϢϠόΗ ˬ 1862 /7/1 ϲϓ ΎϜϴΠϠΑ ϲϓ ΖϨ Χ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Ϊϟϭ
Ύ˱ѧΟΫϮϤϧ Ϊѧόϳϭ ˬ ΎѧϬϤϬϓϭ ιϮѧμϨϟ΍ ϞѧϘϧ ϲѧϓ ΔϧΎϣϷ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ Δϫ΍ΰ˰Ϩϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ϣΎΗ ΍˱έΎϘΘϓ΍ ήϘΘϔϳ ˬ ϡϼγϹ΍ Ϊο ΐμόΘϟ΍ ΪϳΪη ϲϋϮδϳ ΐϫ΍έϭ ϲϜϴΠϠΑ
ΦϳέΎѧΘϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ΢Βѧλ΃ ϢΛ ˬΎϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ α˷έΩ ΚϴΣ ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϴϋϮδϴϟ΍ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϤϠόϣ ϞϤϋ ".ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ϡϼγϹ΍ ϲϓ ϦϴΜΣΎΒϠϟ Ύ˱Όϴγ
.ΎϬδϔϧ ΔϴϠϜϟ΍ ϲϓ Δϴϗήθϟ΍ αϭέΪϟ΍ ΪϬόϣ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍
ϝϮѧΣϭ ΔѧϳϮΒϨϟ΍ Γήϴѧδϟ΍ ϝϮѧΣ ΕΎѧΑΎΘϛ Ϫѧϟ .ήϴѧθΒϟ΍ ϲѧϫ ϯήѧΧ΃ ΔϳήϴѧμϨΗ ΔѧϠΠϣ Γέ΍Ω· Ϛϟάϛ ϰϟϮΗϭˬϕήθϟ΍ ΔϠΠϣ ήϳήΤΗ ΔγΎ΋έ ϰϟϮΗ
(76).ΔϳϮϣϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ϦϳΪη΍ήϟ΍ ˯ΎϔϠΨϟ΍
(1932-1850 ) F. Buhl ϞϫϮΑc
-3
ΔѧϴΑήόϟ΍ ΩϼΒѧϟ΍ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ έ΍ί .1978-1876 ΞϳΰѧΒϴϟϭ ΎѧϨϴϓ ϲΘόϣΎѧΠΑ αέΩ ˬΔѧϴΑήόϟ΍ ϢѧϠόΗϭ ΕϮϫϼϟ΍ αέΩ ˬ ϙέΎϤϧΪϟΎΑ ϦΟΎϬϨΑϮϛ ϲϓ Ϊϟϭ
ΔѧѧόϣΎΠΑ (ϢϳΪѧѧϘϟ΍ ΪѧѧϬόϠϟ) ΍˱ΫΎΘѧѧγ΃ ϞѧѧϤϋ . ΔѧѧϐϠϟ΍ ΦϳέΎѧѧΗϭ ϲѧѧΑήόϟ΍ ϮѧѧΤϨϟ΍ ϲѧѧϓ ϩ΍έϮΘϛΪѧѧϟ΍ ϝΎѧѧϧ .ΎѧѧϴϛήΗϭ ϥΎѧѧϨΒϟϭ ΎϳέϮѧѧγϭ ϦϴτѧѧδϠϓϭ ήѧѧμϣ ΎѧѧϬϨϣ ΔϴϣϼѧѧγϹ΍ϭ
.ΔϴϛέΎϤϧΪϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ˯΍ΰΟ΃ ξόΑ ϲϧΎόϣ ϢΟήΗϭˬ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ Ϧϋ ϪΑΎΘϛ ϩέΎΛ΁ Ϧϣ ˬϦΟΎϬϨΑϮϛ
(1921-1850 ) Ignaz Goldziher.ήϬϳίΪϟϮΟ ίΎϨΟ· -4
ϞΣέ .Δϴϗήθϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϢδϘΑ ΎϬϴϓ ϖΤΘϟ΍ϭ ϚδΒϴϟ ΔόϣΎΟ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ ϢΛ ϦϴϟήΑ ϢΛ ΖδΑΩ΍ϮΑ ϲϓ αέΩˬ ΔϳΩϮϬϳ ΓήγϷ 1850 ϪϴϧϮϳ22 ϲϓ Ϊϟϭ
ΕΎѧϐϠϟ ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ΢Βѧλ΃ .ΔϴϣϼѧγϹ΍ϭ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ϝΎѧΠϣ ϲѧϓ ΖѧδΑ΍ΩϮΑ ΔѧόϣΎΟ ϲѧϓ ϞϤϋ .ήϫίϷ΍ ϲϓ αϭέΪϟ΍ ξόΑ ήπΣϭ ΎϳέϮγϭ ΓήϫΎϘϟ΍ ϰϟ·
ϪѧΒΘϛ ΕήѧθΘϧ΍ ΚϴΣ ΍άϫ ΎϨϣϮϳ ϰΘΣ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϲϓ ήϴΛ΄Η Ϫϟ ϥΎϛϭ ˬ Ύ˱ΨϳέΎΗϭ Δόϳήηϭ ΓΪϴϘϋ ϡϼγϹ΍ ϝϮΣ ΍˱ή ϴΜϛ ΐΘϛ .1894 ϡΎϋ ΔϴϣΎδϟ΍
ΖѧϣΎϗ ΚѧϴΣ ϰѧϧΩϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΩ Ϣѧδϗ ΞϫΎѧϨϣ ϲѧϓ Δϴϣϼѧγ· ΕΎѧγ΍έΩ ϪѧΑΎΘϛ έήϘΗ -ϼ
˱ Μϣ-ϥϮΘδϧήΑ ΔόϣΎΟ ϝ΍ΰΗ Ύϣϭ . ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓ
.βϳϮϟ ΩέΎϧήΑ ϕήθΘδϤϟ΍ ΕΎϘϴϠόΗ ϊϣ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϬϟ ΓΪ ϳΪΟ ΔϤΟήΗ ήθϨΑ ΔόϣΎΠϟ΍
ΎѧϤϛ(ϲϣϼѧγϹ΍ ϊϳήѧθΘϟ΍ ϲѧϓ ΎѧϬΘϧΎϜϣϭ Δ˷Ϩѧδϟ΍ ) ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϲϋΎΒδϟ΍ ϰϔτμϣ έϮΘϛΪϟ΍ ϢϫίήΑ΃ Ϧϣϭ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϪϴϠϋ Ωέ Ϊϗϭ
(77).ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟΎΑ ΓϮϋΪϟ΍ ΔϴϠϜΑ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϣδϗ ϲϓ ϪΗΎΑΎΘϛ ϲϓ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϳΪϘόϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϝϮΣ ΙϮΤΒϟ΍ ξόΑ ΕΪϋ΃
.ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ :Ύ˱όγΎΗ
Cornilius Van Dyke ϚϳΪϧΎϓ αϮϴϠϴϧήϛ-1
Ϫѧϟϭ .ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϰѧϟ· Γ΍έϮѧΘϟ΍ ΔѧϤΟήΗ ΔѧϠϤϜΗ ϲѧϓ ϙέΎѧη ˬ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ Γ΍Ϯϧ ΖϧΎϛ ΔγέΪϣ ˯Ύθϧ· ϲϓ ϢϬγ΃ ˬ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ αέΩ
.ϲϤϠόϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ΕΎΑΎΘϛ
.140-110 ΕΎΤϔμϟ΍ ϖΑΎγ ϊΟήϣ .ϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ ϢγΎϗ έϮΘϛΪϟ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ ϊγϮΘΑ ϪΘ ϤΟήΗ ήψϧ΍- 74
.ΚΣΎΒϠϟ ΎϬϣΪϗ Ϫδϔϧ ΝήΒϧΩέ΍ϭ ϢϠϘΑ ϪόγϮϣ ΔϤΟήΗ Ϧϣ ΓήμΘΨϣ ΔϤΟήΘϟ΍ ϩάϫ - 75
ξόΑ ϰϟ· ϥϭΪϨΘδϳϭ Ϫϴϟ· ϥϮόΟήϳ ϢϫΪΠΗ ϚϨϜϟ βϧΎϣϻ ΞϬϨϣ ϥϭΪϘΘϨϳ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱ήϴΜϛ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑϭ .ϖΑΎγ ϊΟήϣ ˬ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΔϋϮγϮϣ ˬ ϱϭΪΑ- 76
(ΔϓϼΨϟ΍ ) ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΪϟϮϧέ΁ αΎϣϮΗ ˯ϻΆϫ Ϧϣϭ Ϫ΋΍έ΁
.υϮϔΤϣ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋ ΐϟΎτϟ΍ ΎϬϣΪϗ ( Δϴ΋΍ήϘΘγ΍ Δγ΍έΩ : ϡϼγϺϟ Ϫοήϋ ϲϓ ήϬϳίΪϟϮϗ ϕήθΘδϤϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ ) ϥ΍ϮϨόΑ Δγ΍έΩ ΔϴϠϴϤϜΘϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ - 77
.1410 ϡΎϋ

15
(1943-1863 ) Dunckan Black MacDonald .ΪϟΎϧϭΪϛΎϣ ϙϼΑ ϥΎϜϧΩ-2
ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪѧΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ .ϭΎΧ΍ί ϕήθΘδϤϟ΍ ϊϣ Δγ΍έΪϠϟ ϦϴϟήΑ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ϭ (΍ΪϨϠΘϜγ΍ )ϮΠγϼΟ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΃ΪΑ ϱΰϴϠΠϧ΍ ϪϠλ΃
ΔѧϠΠϣ βϴѧγ΄Η ϲѧϓ ΎϬѧδϔϧ ΔϨѧδϟ΍ ϲѧϓ ήϤϳϭί ϊϣ ϙ έΎηϭ1911 ϡΎϋ ΕΎΜόΒϠϟ ϱΪϨϛ ΔγέΪϣ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϲϓ βγ΃ .Δ˷ϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϢϴϠόΘϟ 1893 ϡΎϋ
.ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ Δϴϋήθϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϦϴΑ ϪΟΎΘϧ· ωϮϨΗ .ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍
(1956-1884 ) George Sarton.ϥϮΗέΎγ ΝέϮΟ-3
ϰѧѧѧϘϟ΃ .1932-1931 ΕϭήѧѧϴΑ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴϜϳήϣϷ΍ ΔѧѧόϣΎΠϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ αέΩ. ΔϴѧѧѧοΎϳήϟ΍ϭ ΔѧѧϴόϴΒτϟ΍ ϡϮѧѧϠόϟ΍ ϲѧѧϓ κѧѧμΨΘϣ ϞѧѧλϷ΍ ϲѧѧϜϴΠϠΑ
.(ϢϠόϟ΍ ΦϳέΎΗ ϰϟ· ϞΧΪϤϟ΍ ) ϪΟΎΘϧ· ίήΑ΃ϭ 1946-1913 βϳΰϳ· ΔϠΠϣ ϰϠϋ ΪϟΎϧϭΪϛΎϣ ϊϣ ϑήη΃ ˬ ϲϧΎδϧϹ΍ ήϜϔϟ΍ ϰϠϋ Ώήόϟ΍ Ϟπϓ ϝϮΣ Ε΍ήοΎΤϣ
(1972-1909 ) Gustav Von Grunbaum ϡϭΎΒϧϭήΟ ϥϮϓ ϑΎΘγϮΟ-4
ϢѧΛ1938 ϡΎѧϋ ϙέϮѧϳϮϴϧ ΔѧόϣΎΠΑ ϖΤΘϟ΍ϭ ΓΪΤΘϤϟ ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϰϟ· ήΟΎϫˬ ϦϴϟήΑ ΔόϣΎΟ ϲϓϭ ΎϨϴϓ ΔόϣΎΟ ϲϓ αέΩ ˬ 1909 /9/1 ϲϓ ΎϨϴϓ ϲϓ Ϊϟϭ
Ϧѧϣ.ΪѧόΑ ΎѧϤϴϓ ϪϤѧγ΍ ϪѧϴϠϋ ϖѧϠσ΃ ϱάѧϟ΍ ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ΰϛήϣ βϴγ΄Η ϲϓ ϢϬγ΃ ΚϴΣ ΎϴϧέϮϔϴϟΎϛ ΔόϣΎΟ ϲϓ ϡΎϘϤϟ΍ ϪΑ ήϘΘγ΍ ϢΛ ϮϏΎϜϴη ΔόϣΎΟ
.ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ήϳΰϏ ΝΎΘϧ· Ϫϟϭ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ Δγ΍έΪΑ ϢΘϫ΍ ΎϤϛ ˬςϴγϮϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ϪΒΘϛ Ϣϫ΃
George Rentz ΰΘϧέ ΝέϮΟ-5
βѧγ΃. ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΓέΎϔδϟ΍ ϲϓ ϞϤϋ .ΎϬΑ΍Ω΁ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ κμΨΗ ΎϴϧέϮϔϴϟΎϛ ΔόϣΎΟϭ ϦϴΒϠϔϟ΍ ΔόϣΎΟ ϲϓϭ ϦτϨη΍ϭ ϲϓ αέΩ
ϲѧϓ ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΔѧϋϮϤ ΠϤϟ Ύ˱ѧϨϴϣ΃ ϞѧϤϋ .ϲѧΑήόϟ΍ ΞϴѧϠΨϟ΍ ΔѧϘτϨϤϟ ϱϮϔѧθϟ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ ωϭήѧθϣ ϲѧϓ ϙέΎ˰η ˬ ϮϜϣ΍έ΃ Δϛήη ϲϓ ΔϤΟήΘϟ΍ϭ ΙϮΤΒϟ΍ Ϣδϗ
ΓήѧϳΰΠϟ΍ Ϧѧϋ ΓήѧϴΜϛ ΕΎѧΑΎΘϛ Ϫѧϟϭ ˬ ϩ΍έϮΘϛΪѧϠϟ ϪΘϟΎѧγέ ωϮοϮϣ ΖϧΎϛ ΚϴΣ ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ Φϴθϟ΍ ΔϛήΣ ϪΗΎϣΎϤΘϫ΍ ίήΑ΃ Ϧϣ . ΩέϮϔϧΎΘγ ΔόϣΎΟ
.Ε΍ϮϨγ ΓΪϋ άϨϣ ϲϓϮΗ .Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϲΣ΍ϮϨϟ΍ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍
Wilfred Cantwell Smith .ΚϴϤγ ϞϳϮΘϧΎϛ ΩήϔϠϳϭ-6
Ϧѧϣ ϰѧϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ϝΎΠϣ ϲϓ ϩ΍έϮΘϛΪϟ΍ϭ ήϴΘδΟΎϤϟ΍ ϰϠϋ ϞμΣ .ϮΘϧέϮΗ ΔόϣΎΟ ϲϓ Δϴϗήθϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ αέΩ ˬ 1916 ϡΎϋ ΍ΪϨϛ ϲϓ Ϊ ϟϭ
(ΚϳΪѧΤϟ΍ ήѧμόϟ΍ ϲѧϓ ϡϼѧγϹ΍ )ϝΎѧΠϤϟ΍ ΍άѧϫ ϲѧϓ ϪѧΒΘϛ ήϬѧη΃ϭ ΓήѧλΎόϤϟ΍ ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ ωΎοϭ΃ϭ ϡϼγϹ΍ Δγ΍έΩ ϲϓ κμΨΘϣ . ϥϮΘδϧήΑ ΔόϣΎΟ
ΔѧϨϳΪϤΑ ΔϴΤϴѧδϤϟ΍ ϥΎѧϣέϮϧ ΔѧϴϠϜΑ ϲϣϼѧγϹ΍ ϦϳΪѧϟ΍ βϳέΪѧΘΑ ϡΎѧϗ .΍ΪѧϨϜΑ ϞѧϴϘϣ ΔѧόϣΎΠΑ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΪѧϬόϣ ϲѧϓϭ ΩήϓέΎѧϫ Δ ѧόϣΎΟ ϲϓ ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤϋ
ϝϮѧΣ ϥΎѧϤϳϹ΍ ΝΫΎѧϤϧ ) ΎѧϬϨϣ ΐѧΘϛ ΓΪѧϋ(1998 )ΎΜϳΪѧΣ Ϫѧϟ έΪѧλ .ΕΎѧόϣΎΠϟ΍ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ ϲѧϓ ΍˱ήѧ΋΍ί ΍˱ΫΎΘѧγ΃ ϞѧϤόϠϟ ϲϋΩ .1945-1941 ϥΎΘδϛΎΒΑ έϮϫϻ
(ΎϤϬϨϴΑ ϕήϔϟ΍ϭ ΩΎϘΘϋϻ΍ϭ ϥΎϤϳϹ΍ ) ΏΎΘϛϭ (ΔϴΨϳέΎΗ Γήψϧ ϥΎ ϤϳϹ΍ ) ΏΎΘϛϭ (ϢϟΎόϟ΍
Abraham Udovitch ζΘϴϓϭΩϮϳ ϡΎϫ΍ήΑ· -7
ΕΎѧγ΍έΩ Ϣδϗ ϲϓ ΍˱ΪϋΎδϣ ΍˱ΫΎΘγ΃ ϞϤϋ .ϲϣϼγϹ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ Ύ˱μμΨΘϣ Ϟϴϳϭ ΎϴΒϣϮϟϮϛ ΔόϣΎΟ ϲϓ αέΩϭ 1993 /5/31 ϲϓ ΎϴϧΎτϳήΑ ϲϓ Ϊϟϭ
.1994 /1993 ϰѧϟ·1980 Ϧѧϣ ΓήѧΘϔϟ΍ ϲѧϓ Ϛϟάѧϛϭ ˬ1977-1973 Ϧѧϣ ΓήѧΘϔϟ΍ ϲѧϓ ϢѧδϘϟ΍ ΔѧγΎ΋έ ϰϟϮѧΗ1970-1962 ϥϮΘѧδϧήΑ ΔѧόϣΎΠΑ ϰѧϧΩϷ΍ ϕήθϟ΍
ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ Δϴϗ΍ήѧθΘγϻ΍ ΔѧϴόϤΠϟ΍ ϲѧϓ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧϨΠϠϟ Ύ˱ѧδϴ΋έ ϞϤϋ ˬ 1969 ϡΎϋ άϨϣ ΎϴϛήΗ ϲϓ ϲϜϳήϣϷ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ΪϬόϣ ˯ΎϨϣ΃ βϠΠϣ Ϯπϋ
΢Αήѧϟ΍ϭ Δϛ΍ήѧθϟ΍ ) ϪѧΗΎϔϟΆϣ Ϧѧϣ .ϲϣϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ ϲѧϓ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ Δγ΍έΪΑ ϢΘϬϳ ˬ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΔϠΠϣ ϲϓ ϙέΎθϣ έήΤϣˬ
(βϧϮΗ)(ΔΑήΟ ΕΎόϤΘΠϣ : Ώήόϟ΍ ΩϮϬϴϟ΍ ήΧ΁ ) ϥ΍ϮϨόΑ ΏΎΘϛ ϒϴϟ΄Η ϲϓ ϙέΎη ( ςϴγϮϟ΍ ήμόϟ΍ ϡϼγ· ϲϓ
(78) Barbara Regina Fryer Stowasser ήγ΍ϮΘγ ήϳ΍ήϓ ΎϨϴΠϳέ ΍ήΑέΎΑ -8
ΔѧΜϳΪΤϟ΍ϭ ΔѧϴϧΎϤΜόϟ΍ ΔѧϴϛήΘϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ Δѧγ΍έΩ ϲѧϓ ΓήѧϘϧ΃ ΔόϣΎΟ Ϧϣ ΔϴόϣΎΠϟ΍ ΓΩΎϬθϟ΍ ϰϠϋ ΖϠμΣ ϢΛ ϲϟϭϷ΍ ΎϬϤϴϠόΗ ΖϘ ϠΗ ΚϴΣ ΎϴϧΎϤϟ΃ ϲϓ ΕΪϟϭ
ΖϠѧμΣ.ϪΗέΎѧπΣϭ ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΦϳέΎѧΗ ϲѧϓ αϮѧϠΠϧ΃ αϮѧϠΑ ΎѧϴϧέϮϔϴϟΎϛ ΔѧόϣΎΟ Ϧѧϣ ήϴΘδΟΎϤϟ΍ ϰϠϋ ΖϠμΣ .ϑϮμΘϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ
.ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϲϓ ΎϴϧΎϤϟ΄Α Munster ήΘδϨϣ ΔόϣΎΟ Ϧϣ ϩ΍έϮΘϛΪϟ΍ ϰϠϋ
ΓήϳΪѧϣ ΖѧϨϴϋ ϢѧΛ .ΔϤѧλΎόϟ΍ ϦτϨѧη΍ϮΑ ϥϭΎѧΗ ΝέϮѧΟ ΔѧόϣΎΟ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϢδϘΑ ΓΪϋΎδϣ ΓΫΎΘγ΃ ΎϬϨϣ ΐλΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΖϟϮΗ
ΚϳΪѧΤϟ΍ ϲѧϓϭ ϥ΁ήѧϘϟ΍ ϲѧϓ ˯Ύ ѧδϨϟ΍ ) ΎѧϬϨϣ ΕΎѧϔϟΆϤϟ΍ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ ΎϬϟ .ϥϵ΍ ϰΘΣ1993 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΎϬδϔϧ ΔόϣΎΠϟΎΑ ΓήλΎόϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΰϛήϤϟ
ΔѧλΎΨΑϭ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϝϮΣ ΙϮΤΒϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪϋϭ (ϲϠϠϴϓΎϴϜϴϣϭ ϥϭΪϠΧ ϦΑ΍ ϝϮΣ έΎϜϓϷ΍ ξόΑ : ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ έϮτΘϟ΍ )ϭ (ήϴδϔΘϟ΍ ϲϓϭ
.Ύ˱ΜϳΪΣϭ ΎϤϳΪϗ ϡϼγϹ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ
ΔѧѧτΑ΍ήϟ΍ Ϯѧѧπϋϭ ΔѧѧϴϜϳήϣϷ΍ Δϴϗ΍ήѧѧθΘγϻ΍ ΔѧѧϴόϤΠϟ΍ ϲѧѧϓ Ϯѧ πϋϭ ˬΔϴϣϼѧѧγϹ΍ ΕΎѧѧγ΍έΪϟ΍ ΕΎѧѧϴόϤΠϟ ϲѧѧϜϳήϣϷ΍ βѧѧϠΠϤϟ΍ ϲѧѧϓ βѧѧγΆϣ Ϯѧѧπϋ
.ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϤϠόϤϟ ΔϴϜϳήϣϷ΍
79
( ) Richard Bulliet.ΖϴϟϮΑ ΩέΎθΘϳέ-9
ϩ΍έϮΘϛΪѧϟ΍ϭ ςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ΕΎѧγ΍έΩ ϲѧϓ 1964 ήϴΘѧδΟΎϤϟ΍ϭ 1962 ΦϳέΎѧΘϟ΍ ϲѧϓ αϮϳέϮϟΎѧϜΒϟ΍ ϰѧϠϋ ϞѧμΣ ΚѧϴΣ ΩήϓέΎϫ ΔόϣΎΟ ϲϓ αέΩ
α΃ήѧΗ ΚѧϴΣ ΎϴΒϤϟϮϛ ΔόϣΎΟϭ ΎϴϧέϮϔϴϟΎϛ ϲϓ ϲϠϛήϴΑ ΔόϣΎΟϭ ΩέΎϓέΎϫ ΎϬϨϣ ΕΎόϣΎΠϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ ϞϤϋ .ςγϭ Ϸ΍ ϕήθϟ΍ ΕΎγ΍έΩϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ 1967
ΔѧѧτΑ΍έ ΎѧѧϬϨϣ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΩΪѧϋ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴϤϠϋ ΐѧѧλΎϨϣ ϰϟϮѧѧΗ .ϥϵ΍ ϰѧΘΣ1993 Ϧѧѧϣ ΓήѧѧΘϔϟ΍ϭ 1990 ϰѧѧϟ·1984 Ϧѧѧϣ ΓήѧΘϔϟ΍ ϲѧѧϓ ςѧѧγϭϷ΍ ϕήѧѧθϟ΍ ΪѧϬόϣ
ϲѧϜϳήϣϷ΍ ΪѧϬόϤϟ΍ ˯ΎѧϨϣ΃ βѧϠΠϣ Ϯѧπϋϭˬ Δѧϴϧ΍ήϳϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ ΔϴόϤΟ Γέ΍Ω· βϠΠϣ Ϯπϋ ˬ1981-1977 ϱάϴϔϨΗ ήϴΗήϜγ :ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ΕΎγ΍έΩ
ΔѧѧϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϮѧѧϟ ΔѧѧόΑΎΘϟ΍ ΓΪѧѧΤΘϤϟ΍ ΕΎѧѧϳϻϮϟ΍ ϡϼѧѧϋ· ΔѧѧϟΎϛϭ ΎѧѧϬϨϣ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ϭ ΔѧѧϴϤϠόϟ΍ ΕΎѧѧϬΠϟ΍ Ϧѧѧϣ ΪѧѧϳΪόϠϟ ΔϳέΎѧѧθΘγ΍ ΕΎϣΪѧѧΧ ϡ˷Ϊѧϗ .Δѧѧϴϧ΍ήϳϹ΍ ΕΎѧѧγ΍έΪϠϟ
.ΎϫήϴϏϭ ϢϳΎΘϟ΍ ΔϠΠϣϭ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭϭˬΔϴϜϳήϣϷ΍
.ΎϴϧΎΒγ·ϭ ϥΎΘδϛΎΑϭ ϦϤϴϟ΍ϭ ϥΎϤ˵ϋϭ ΪϨϬϟ΍ϭ ήμϣϭ ϥΎΘδϜΑίϭ΃ ϭ ϥΎΑΎϴϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ΔϴϤϠϋ ΕΎσΎθϧ ϲϓ ϙέΎη
ΏΎѧΘϛϭ ˬϰτѧγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ϰϟ· ϝϮΤΘϟ΍ϭ ˬϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϡϼγϹ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ Δγ΍έΩ : ΎϬϨϣ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϫϟ
.ίΎϔϠΘϟ΍ϭ Δϋ΍ΫϹ΍ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ ϲϓ Δϴϣϼϋ· ΕΎϛέ Ύθϣ Ϫϟ .ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ Γήψϧ ϡϼγϹ΍
:ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ

.ΚΣΎΒϠϟ ΎϬΘϣΪϗ ΎϬ δϔϧ ήγ΍ϮΘγ ΓέϮδϴϓϭήΒϟ΍ ϢϠϘΑ ΔϤΟήΘϟ΍- 78
.ΚΣΎΒϠϟ ΎϬϣΪϗ Ϫδϔϧ ΖϴϟϮΑ ϢϠϘΑ ΔϴΗ΍Ϋ ΔϤΟήΗ - 79

16
.ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ΔѧϬΟ΍ϮϤϟ Ϟ΋ΎѧγϮϟ΍ ξѧόΑ ϡΪѧϘϧ ϥ΃ ΪѧΑ ϻϭ ϪѧΗέϮτΧϭ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ Ϧѧϣ ΐϧ΍ϮΟ ϰϠϋ ΔϴοΎϤϟ΍ ΕΎΤϔμϟ΍ ϲϓ ΎϨϓήόΗ ΪϘϟ
ˬ ΔѧϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ˬ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ ΓέϮѧμϟ΍ ϢѧγήΑ ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΎϨΗΎѧδγΆϣ ϡϮѧϘΗ ϥ΄ѧΑ ˬ ΎϨѧδϔϧ΃ ϡΎѧϣ΃ ΎϨѧδϔϧ΃ ϞѧΜϤϧ ϥ΃ " ΎѧϨϴϠϋ ϥ΄ѧΑ ϱήѧϤόϟ΍ ˯Ύϴο ϡήϛ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ϝΎϗ ΎϤϜϓ
ΓϮϋΪѧϟ΍ ΐΟ΍ϮΑ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ϭ ΓΎϋΪϟ΍ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫϭ (80)".ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ ΎϬϤγέ ϲΘϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ έΎϜϓϸϟ ϊπΨΗ ϥ΃ ϥϭΩ ϡϼγϹ΍ ΔϣϷ ΔϳΪϘόϟ΍ϭ
.47 ι (ϡ1997-1417 ˬΎϴϠϴΒη΍ έ΍Ω : νΎϳήϟ΍ ) .ΔϳϮΒϨϟ΍ Δ˷Ϩδϟ΍ϭ Γήϴδϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϒϗϮϣ .ϱήϤόϟ΍ ˯Ύϴο ϡήϛ΃- 80

: ΓέΎΘΨϣ ϊΟ΍ήϣ
(1995-1416 ˬήϜϔϟ΍ έ΍Ω : ΕϭήϴΑ).ϦϳήθΒϤϟ΍ϭ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨϣ ϲϓ ρΎϘγϹ΍ .ϞϴϠΧ ϮΑ΃.1946 ΰϨϴϟϮϛ Ϣϴϟϭ :ϥΪϨϟ ) .ϲϬϳϮϨϟ΍ ϲϗϮγΪϟ΍ ΪϤΤϣ ΐϳήόΗ .ϥϮϴϧΎτϳήΒϟ΍ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ .Ν .΍ˬϱήΑέ΁ έ΍Ω :νΎѧϳήϟ΍ ).ϲѧΑήόϟ΍ ΞϴѧϠΨϟ΍ ϝϭΩ ϰѧϠϋ ΔϴϘϴΒτΗ Δγ΍έΩ ϊϣ : ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϪϴΟϮΗϭ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ .ΪϤΤϣ ϦΑ ϥΎϴϨΛ ϦΑ ϒϳΎϧ ˬΩϮόγ ϝ΁ (1414 ˬΔϴϣ΃
(ϡ1985-1405 ˬΔϓήόϤϟ΍ ϢϟΎϋ :ΓΪΟ) ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ˬ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ϭ ϡϼγ Ϲ΍ (1994 ˬϲϗΎδϟ΍ έ΍Ω :ϥΪϨϟ ).ϦϴΜΣΎΒϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ .ϪϴοέΎόϣϭ ϪΗΎϋΩ ϦϴΑ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΏΎѧΘϜϟ΍ έ΍Ω :ΓήϫΎѧϘϟ΍ ).ήϫΎѧϣ ϰϔτѧμϣ ΔѧϤΟήΗ (ϪϛΪϟϮϧ έϭΩϮϴΗ άϨϣ ϥΎϤϟϷ΍ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ ) ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ .ϱΩϭέ ˬΕέΎΑ(.ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ϲΑήόϟ΍
(ϡ1984 ˬϦϴϳϼϤϠϟ ϢϠόϟ΍ έ΍Ω :ΕϭήϴΑ ). ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΔϋϮγϮϣ .ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ˬϱϭΪΑ (ϡ1995/˰ϫ 1416 ˬΔΒϫϭ ΔΒΘϜϣ :ΓήϫΎϘϟ΍).ϱήϜϔϟ΍ έΎϤόΘγϼϟ ϪΟϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .ΪϤΤϣ ϝΎόΘϤϟ΍ ΪΒϋˬ ϱήΒΠϟ΍ (ϡ1966 ˬΓΎϴΤϟ΍ ΔΒΘϜϣϭ έ΍Ω :ΕϭήϴΑ).ϲϨϴδΤϟ΍ ϢηΎϫ ΔϤΟήΗ .ϡϼγϹ΍ ϲϓ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϫΎΠΗϻ΍ .ϥϮΘϠϣΎϫ ˬΐΟ(ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ˬΔϴϣϼγϹ΍ ΔόΒτϤϟ΍ :ΓήϫΎϘϟ΍ ) .ΓΪϳέ ϮΑ΃ ϱΩΎϬϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ ΔϤΟήΗ .ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϲϓ Γήψϧ :ϡϼγϹ΍ ΔϬΟϭ .ϥϭήΧ΁ϭ == (ϡ1982ϲΑήόϟ΍ ˯ΎϤϧϹ΍ ΪϬόϣ :ΕϭήϴΑ).ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ . ϝΎθϴϣ ˬΎΤΟ (1993 ˬϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΕΎγ΍έΩ ΰϛήϣ :ΎτϟΎϣ) 2ρ(˯΍ΰΟ΃ ΔόΑέ΃ ) ϥ΍ΪϠΠϣ.Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΓήϫΎψϟ΍ .ϢϟΎγ ϲγΎγ ˬΝΎΤϟ΍(ϡ1997 ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϠϟ Ϧϴϋ :ΓήϫΎϘϟ΍ ).ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ϲϗ΍ήθΘγϻ΍ ήϜϔϟ΍ έΎΛ΁ . ΔϔϴϠΧ ΪϤΤϣ ˬϦδΣ (1982-1402 ˬΔϟΎγήϟ΍ ΔδγΆϣ :ΕϭήϴΑ )5ρ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ .ΪϤΤϣ ΪϤΤϣ ˬ ϦϴδΣ (ϡ1978/˰ϫ1398 ˬϲϣϼγϹ΍ ΐΘϜϤϟ΍ :ϖθϣΩϭ ΕϭήϴΑ ).Ϧϴϣ΍ΪϬϟ΍ ήϛϭ ϲϓ :ΎϬϠΧ΍Ω Ϧϣ ΓΩΪϬϣ ΎϨϧϮμΣ .== (1994-1414ϡΎμΘϋϻ΍ έ΍Ω :ΓήϫΎϘϟ΍)ϦϴϫΎη έϮΒμϟ΍ ΪΒϋ ϥ΍ϭήϣ ΔϤΟήΗ .Ϣϴψόϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .ΪϤΤϣ ˬΔϔϴϠΧ .˰ϫ1413 ϝϭϷ΍ ΩΪόϟ΍ ˬ ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟΎΑ ΓϮϋΪϟ΍ ΔϴϠϛ ˬϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϣδϗ ˬ ΔϳέΎπΣϭ Δϴϗ΍ήθΘγ΍ ΕΎγ΍έΩ .ΔϣϷ΍ ΏΎΘϛ (1404ˬ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ Γέ΍ίϭ :ήτϗ ) .ϱέΎπΤϟ΍ ω΍ήμϠϟ ΔϳήϜϔϟ΍ ΔϴϔϠΨϟ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .ϱΪϤΣ ΩϮϤΤϣ ˬϕϭΰϗί (ϡ1986/˰ϫ1406ˬϢϠϘϟ΍ έ΍Ω :ΖϳϮϜϟ΍ )2ρ .ϲΑήϐϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϲ ϓ ϡϼγϹ΍. = =(1987-1407 ˬΔΒϫϭ ΔΒΘϜϣ :ΓήϫΎϘϟ΍ ) .Ώήϐϟ΍ Ε΍έϮμΗ ϲϓ ϡϼγϹ΍ = .ϡ1983/˰ϫ1403 ϲϋΎϓήϟ΍ έ΍Ω :νΎϳήϟ΍) .ΔϴϟΎόΘϓϻ΍ϭ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .ϢγΎϗˬϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ (ϡ1976/˰ϫ1396 ˬΔϴϣϼγϹ΍ ΔΒΘϜϤϟ΍ :ΕϭήϴΑ ).ϲϣϼγϹ΍ ϊϳήθΘϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϧΎϜϣϭ Δ˷Ϩδϟ΍ . ϰϔτμϣ ˬϲϋΎΒδϟ΍ (1985-1405 ˬϲϣϼγϹ΍ ΐΘϜϤϟ΍ :ΕϭήϴΑ )3ρ .ϢϬϴϠϋ Ύϣϭ ϢϬϟ Ύϣ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .== (1981 ˬ ήθϨϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ :ΕϭήϴΑ). ϕ΍ήθΘγϻ΍.Ωέ΍ϭΩ· ˬ Ϊϴόγ(1980 ˬήηΎϧ ϥϭΪΑ :ΓήϫΎϘϟ΍ ).ήλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΎϫήΛ΃ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΔϔδϠϓ .ΪϤΣ΃ˬζΘϴϓϮϠϳΎϤγ (ϡ1984 ˬϲΑήόϟ΍ ˯ΎϤϧϹ΍ ΪϬόϣ :ΕϭήϴΑ) .Ϊϴδϟ΍ ϥ΍Ϯοέ ϢϳΪϘΗϭ ΔϤΟήΗ.ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ϡϼγϹ΍ ΓέϮλ .ΩέΎθΘϳέ .ϥέΫϮγ ϥϮѧϨϔϟ΍ϭ ΔѧϓΎϘΜϠϟ ϲϨσϮϟ΍ βϠΠϤϟ΍ :ΖϳϮϜϟ΍ ) ΪϤόϟ΍ ϲϗΪλ ϥΎδΣ·ϭ βϧΆϣ ϦϴδΣϭ ϱέϮϬϤδϟ΍ ήϴϫί ΪϤΤϣ ΔϤΟήΗ ˬ2ρˬ ϥ΁ΰΟ.ϡϼγϹ΍ Ι΍ήΗ.ΙέϭίϮΑϭ ΖΧΎη.ΔϓήόϤϟ΍ ϢϟΎϋ ΔϠδϠγ (1988 ˬΏ΍Ωϵ΍ϭ
(ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ˬ ήηΎϧ ϥϭΪΑ) .ΔϴϤϳϮϘΗ ΔϴϠϴϠΤΗ Δγ΍έΩ : ϕ΍ήθΘγϻ΍ . Ϳ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ ˬϱϭΎϗήθϟ΍ (ϡ1987-1407ˬ ϲϧΪϤϟ΍ έ΍Ω :ΓΪΟ ).ΎϨΘϓΎϘΛ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍ ϲϓ ΔϟΎγέ . ΩϮϤΤϣ ˬ ήϛΎη .ϡ1994-˰ϫ1414 ϲΑήόϟ΍ ΐΨΘϨϤϟ΍ έ΍Ω :ΕϭήϴΑ) .ϡί΄Θϟ΍ ϰϟ· ήΛ΄Θϟ΍ Ϧϣ ϲϣϼγϹ΍ ήϜϔϟ΍ ΔϠΣέ .ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ ˬΪϫΎθϟ΍
(1991/˰ϫ1411 ˬΔϴϣϼγϹ΍ ΩϮόγ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡΎϣϹ΍ ΔόϣΎΟ :νΎϳήϟ΍) .ϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ ϢγΎϗ ΔϤΟήΗ . ΔϳΰϴϠΠϧϹΎΑ ϥϮϘσΎϨϟ΍ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ .ϒϴτϠϟ΍ ΪΒϋ ˬϱϭΎΒϴτϟ΍ .ϡ1984 ϞϳήΑ· 1404 ΐΟέ ˬ βϣΎΨϟ΍ ΪϠΠϤϟ΍ ϝϭϷ΍ ΩΪόϟ΍(ιΎΧ ΩΪϋ )ΐΘϜϟ΍ ϢϟΎϋ .ϡ1983/˰ϫ1403 ˬϲϣϼγϹ΍ ΐΘϜϤϟ΍ :ΕϭήϴΑ ).3ρ .ϡϼγϹ΍ϭ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ .ϥΎϓήϋ ˬΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ (1993 ˬήθϨϠϟ ϞϴϠΠϟ΍ έ΍Ω :ϥΎ˷Ϥϋ).Ϟϴ΋΍ήγ· ϯΪϟ ω΍ήμϟ΍ ΙΎΤΑ΃ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .Ϣϴϫ΍ήΑ· ˬϢϳήϜϟ΍ ΪΒϋ (ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ˬϑέΎόϤϟ΍ έ΍Ω : ΓήϫΎϘϟ΍)4ρ.˯΍ΰΟ΃ 3 ˬϥϮϗήθΘδϤϟ΍ .ΐϴΠϧ ˬϲϘϴϘόϟ΍ (1409ˬ1989 ˬϕϭήθϟ΍ έ΍Ω :ΓήϫΎϘϟ΍ ).ΔϘϴϘΣ ϡ΃ Ϣϫϭ : ϱήϜϔϟ΍ ϭΰϐϟ΍ .ΪϤΤϣˬ ΓέΎϤϋ (ϡ1997-1417 ˬΎϴϠϴΒη΍ έ΍Ω :νΎϳήϟ΍) .ΔϳϮΒϨϟ΍ Δ˷Ϩδϟ΍ϭ Γήϴδϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϒϗϮϣ .˯Ύϴο ϡήϛ΃ ˬϱήϤόϟ΍ .(ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑ ˬ ήηΎϧ ϥϭΪΑ).ΔϴΑήόϟ΍ ϡϮϠόϟΎΑ ΰϴϠΠϧϹ΍ ϡΎϤΘϫ΍ ΦϳέΎΗ .ΩέΎϧήΑ ˬ βϳϮϟ (ΦϳέΎΗ ϥϭΪΑϭˬ ήηΎϧ ϥϭΪΑ )ϲΤΒλ ϞϴΒϧ ΔϤΟήΗ . ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ Ώήϐϟ΍ .== (1411 ϲϣϼγϹ΍ ϯΪΘϨϤϟ΍ :ϡΎϬΠϨϣήϴΑ)2ρ.ϕ΍ήθΘγϼϟ Δϴϣϼγ· Δϳ΅έ .ΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΣ΃ ˬΏ΍ήϏ (.1987 ˬήθϨϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ :ΕϭήϴΑ) .ΩΎϬΟ ϢχΎϛ ΐϳήόΗ .ϲϧΎΒγϹ΍ ϕ΍ήΘθγϻ΍ ϲϓ .ϥ΍ϮΧ ˬ ϮϟϮδΘϳϮϏ
(1413/1993 ˬϲΑήόϟ΍ ήϜϔϟ΍ έ΍Ω :ΓήϫΎϘϟ΍ ) .έΎϤόΘγ΍ ΔϟΎγέ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΤϣ ˬϲϣϮϴϔϟ΍ ΔѧϴϨσϮϟ΍ ΪѧϬϓ ϚѧϠϤϟ΍ ΔѧΒΘϜϣ :νΎѧϳήϟ΍).βϳϮѧϟ ΩέΎѧϧήΑ ΕΎѧΑΎΘϛ ϰѧϠϋ ΔѧϴϘϴΒτΗ Δѧγ΍έΩ :ϲϣϼѧγϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϳήϜϔϟ΍ ΕΎѧϫΎΠΗϻ΍ϭ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ .ϥίΎϣ ˬ ϲϧΎϘΒτϣ ϡ1995-1416
(˰ϫ1410 ˬ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ΔΒΘϜϣ :ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ).ήλΎόϤϟ΍ ϲϜϳήϣϷ΍ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ϕΎϓ΁ Ϧϣ .== (1410 ˬ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ΔΒΘϜϣ : ΓέϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ).ϡϼγϹ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϲϓ Ώήϐϟ΍ .== (ϥ΍ΪϠΠϣ ˬϡ 1985-1405 ˬ ϲΑήόϟ΍ ΔϴΑήΘ ϟ΍ ΐΘϜϣ :νΎϳήϟ΍ ) ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ .ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϲϓ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΞϫΎϨϣ .ϡ1989 ϮϳΎϣϭ ϞϳήΑ· ˬ 1409 ϝ΍Ϯη /ϥΎπϣέ ˬ471ω ˬϦϴϗήθΘδϤϟ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ Ϧϋ ιΎΧ ΩΪϋ ˬϞϬϨϤϟ΍ (1993 ˬήθϨϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ :ΕϭήϴΑ) .ϲΑήόϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .ϢγΎΟ ϦδΤϣ ˬϱϮγϮϤϟ΍ -

17
ϰѧΘϣ ΎѧϨϧΈϓ .΢ϟΎѧμϟ΍ ΔѧϣϷ΍ ϒϠѧγ ϪϴϠϋ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΢ϴΤμϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ ϡϼγ Ϲ΍ ϖϴΒτΗ ϰϟ· ϰόδϧ ϥ΃ϭ ˬ ΓΎϴΤϟ΍ ΐϧ΍ϮΟ ϰΘη ϲϓ ϡϼγϹΎΑ ϖϠόΘϳ Ύϣ Ϟϛ ήθϨΑ
.ΎϬϴϠϋ Ωήϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΎϫήϴΜϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϬΒθϟ΍ ϰϟ· ϑήόΘϧ ϥ΃ ϞϬδϟ΍ ϦϤϓ ϡϼγϹ΍ ΎϨϓήϋ Ύϣ
ϡϮѧΠϬϟ΍ ωΎϓΪϟ΍ Ϟ΋ Ύγϭ ήϴΧ Ϟϴϗ ΎϤϜϓ ΔϣΎϋ ϲΑήϐϟ΍ ήϜϔϟ΍ Δγ΍έΩ ϝϼΧ Ϧϣ ϕ΍ήθΘγϻ΍ αέΪϧ ϥ΃ Ϯϫϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ήΧ΁ ΐϧΎΟ ΔϤΛϭ
ϯέΎѧμϨϟ΍ Ϊѧ΋ ΎϘϋ Ϊѧ˷Ϩϓ ΪѧϘϓ ϯήѧΧϷ΍ Ϊѧ΋ΎϘόϟ΍ϭ ϯήΧϷ΍ ϢϣϷ΍ ϊϣ ϝ΍ΪΠϟ΍ ϲϓ ϲϧ΁ήϗ ΞϬϨϣ ΍άϫϭ ˬ ϡϮΠϬϟ΍ ϰϟ· ϱήϳήΒΘϟ΍ ωΎϓΪϟ΍ Γή΋΍Ω Ϧϣ ΝήΨϧ ϥ΃ ΎϨϴϠόϓ ˬ
ϲѧϓϭ ωΎѧϤΘΟϻ΍ ϲѧϓϭ ΩΎѧϘΘϋϻ΍ ϲѧϓ ΔѧϴϠϫΎΠϟ΍ ΕΎѧϓ΍ήΤϧ΍ ΢ѧοϭ΃ ΎѧϤϛ .ΎϬϧϮѧγέΎϤϳ ΍ϮϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϳΪϘόϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ ΢οϭ΃ϭ ΩϮϬϴϟ΍ϭ
.ϕϼΧϷ΍ ϲϓϭ ΩΎμΘϗϻ΍
Δѧλήϔϟ΍ ϩάѧϫ ΍ϭΰѧϬΘϨϳ ϥ΃ ϢϬϴѧϠϋ ϥΈѧϓ Δϴϗ΍ήѧθΘγϻ΍ Ε΍ήϤΗΆѧϤϟ΍ϭ Ε΍ϭΪѧϨϟ΍ ϲѧϓ ΍ϮϛέΎѧθϳ ϥ΃ ϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ˯ΎѧϤϠόϠϟ ΖѧΤϴΗ΃ Ϊѧϗ Δѧλήϔϟ΍ ΖϧΎϛ Ύ˷Ϥϟϭ
ϢϟΎѧόϟ΍ ϰѧϟ· ϡϼѧγϹ΍ ΕϮѧλ Ϟѧμϳ ϥ΃ ϰѧϠϋ Ύ˱ѧλήΣ ΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ ΔѧϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎѧϐϠϟΎΑ ΙϮѧΤΒϟ΍ϭ ΐѧΘϜϟ΍ ήѧθϧϭ ˬΕ΍ήοΎΤϤϟ΍ ˯ΎϘϟ·ϭ ˬΔϛέΎθϤϟ΍ϭ ˬέϮπΤϟΎΑ
.Ϫϟ ϦϴΑέΎΤϤϟ΍ Ϫ΋΍Ϊϋ΃ Ϧϣ ϻ ϪΑ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ Ϫ΋ΎϨΑ΃ Ϧϣ ϡϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϑήόϳ ϥ΃ ϥ΍ϭϷ΍ ϥ΁ ΪϘϓ ϊϤΟ΃
ˬ Ϫѧѧϟ ΞϳϭήѧΘϟ΍ϭ ϢϬΟΎѧѧΘϧ· ήѧθϧ ϲѧѧϓ ΔϤϫΎѧδϤϟΎΑ ϝ΍ΪѧѧΘϋϻ΍ϭ ϥί΍ϮѧΘϟ΍ ξѧόΑ ϢϬΗΎѧѧγ΍έΩ ϲѧϓ ήѧѧϬψϳ Ϧϳάѧϟ΍ ϦϴϴΑήѧѧϐϟ΍ ϊϴΠѧθΗ ϰѧѧϟ· ϰόѧδϧ ϥ΃ ΎѧϨϴϠϋϭ
. ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΕΎϳΪΘϨϤϟ΍ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϢϬΘϓΎ πΘγ΍ϭ
΍άѧϫ ϲѧϓ ΍ϮϤϬѧδϳ ϥ΃ ϲϣϼѧγϹ΍ ϢϟΎѧόϟ΍ Ϧѧϣ ˯ΎѧϳήΛϷ΍ϭ ϝ΍ϮѧϣϷ΍ ΏΎΤλ΃ ϰϠόϓ ΓήϴΒϛ ΕΎϧΎϜϣ· Ε΍Ϋ ΕΎδγΆϣ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣϭ
ήϜ˰ѧϔϟ΍ ϭ΃ ϕ΍ήѧθΘγϻ΍ ϰѧϠϋ ΕϮϜѧδϟ΍ ΍ΫΎѧϤϠϓ ΐѧΘϜϟ΍ Εήѧθϧ ϭ Ε΍ήϤΗΆѧϤϟ΍ ΕΪѧϘϋϭ ϥΎѧΠϠϟ΍ ΖѧϧϮϜϓ Δϴ˰ϋϮϴθϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ϢϟΎόϟ΍ ΐ
˷ ϫ ΎϤϜϓ ˬ ϲϤϠόϟ΍ ρΎθϨϟ΍
Ϧϣ ϪΜΒΗ ΎϤΑ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ΔϟϭΎΤϣ ΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ ϩά˰ϫ ΐϴϟΎγ΃ Ϧϣϭ ˮϪ΋΍έ΁ϭ Ϫ΋ΩΎΒϣϭ ϩήϜϓ ήθϨϟ ΔϤΨπϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϚϠϤϳ ϱάϟ΍ Ϊϓ΍Ϯϟ΍ ϲΑήϐϟ΍
Ϧѧϣ ϊѧϣ ϞѧϣΎόΘϟ΍ ϲѧϓ Ύ˱ѧϣΰΣ Ϊѧη΃ ϥϮѧϜϧ ϥ΃ ΎѧϨϴϠϋ ΎѧϤϛ .ΐѧϧΎΠϟ΍ ΍ά ѧϫ ϲѧϓ ϢѧϫέϭΩ ΔѧγέΎϤϣ ϰѧϠϋ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ˯ΎΑΩϷ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϊϴΠθΗϭ ϡϼγϺϟ ϒϟΎΨϣ ήϜϓ
.ΕϻΎΠϤϟ΍ ϰΘη ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ΏέΎΤϳ

ˬΔϴϣϼѧγϹ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ϭ ΙϮΤΒϠϟ Ϟμϴϓ ϚϠϤϟ΍ ΰϛήϣ :νΎϳήϟ΍ ) .ϲϗ΍έϭ ήμΣϭ Ε΍ήψϨϠϟ νήϋ :ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϴΑΩϷ ΍ ϲϓ ϕ΍ήθΘγϻ΍ .Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ϲϠϋ ˬΔϠϤϨϟ΍ c
(ϡ1993 /˰ϫ1414
(1996-1417 :νΎϳήϟ΍) .ΔϤΟήΘϟ΍ϭ ήθϨϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ϧϣ ΝΫΎϤϧϭ ΔϴϠϴϠΤΗ Δγ΍έΩ : ϲϣϼγϹ΍ ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ήθϧ ϲϓ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ΕΎϣΎϬγ· ˬ--c
(.ϡ1998-1418 ˬΔΑϮΘϟ΍ ΔΒΘϜϣ : νΎϳήϟ΍) .ϢϬΘϳέΪμϣϭ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ έΩΎμϣ : ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ ϕ΍ήθΘγϻ΍ ˬ--c
(1998-1418 ˬΔΑϮΘϟ΍ ΔΒΘϜϣ : νΎϳήϟ΍) .ϦϳήμϨϤϟ΍ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ΝΫΎϤϧ ϊϣ ϦϴΗήϫΎχ ϦϴΑ ΔϗϼόϠϟ Δγ΍έΩ : ήϴμϨΘϟ΍ϭ ϥϮϗήθΘδϤϟ΍ ˬ--c

-