”Mer fokus på export”

familjen landin storsatsar i jockfall
T EM A: v i n T E r T u r i s M

NR 2 APRIL 2010

Näringslivet blommar i

Arbetet med att forma det nya Gällivare är nu i full gång. Vår kommun står inför stora förändringar och vår vision är att skapa den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Och redan idag känner vi att vi har goda förutsättningar att lyckas. Näringslivet blommar och vi har länets bästa tillväxt. Det startas nya företag och de som redan är igång går så pass bra att många expanderar och rekryterar. Aldrig tidigare har intresset till att återvända till sin hemort varit större. Hemvändardagen under julhelgen lockade flera hundra besökare som alla var positiva till vår utveckling. Intresset från företag utanför kommunens, ja till och

med utanför landets gränser är också stort. Företag från våra grannländer har varit på besök och vill etablera samarbeten och göra affärer tillsammans med oss. Vi ser idag ett framtida Gällivare som står för utveckling inom industri och näringsliv, hållbarhet och framåtanda men också för trivsel, trygghet och gemenskap. Gällivare – här gör vi människors längtan till verklighet.

Läs mer om vad som händer i Gällivare på www.gellivare.se

Gällivare kommun

favorreklambyra.se

NÄRINGSLIV I NORR

w w w . n a r i n g s l i v i n o r r. s e

INNehåLL NR 2 - 2010

6

16

13

22
4 6 8 SVARtA jObb hAR bLIVIt VItA mILjONSAtSNING I jOckfALL GRöNA PILOteR VISAR VÄGeN 16 hAN hAR fRAmtIdeN I SINA hÄNdeR 20 mIkROmAkARNA LyfteR med PROtOtyPtILLVeRkNING 22 kLARteckeN föR VINdPARkeN I mARkbyGdeN 23 föRetAGARe POSItIVA tILL VINdkRAft 24 VIktIGt med exPORt 25 VåRSOLeN VÄRmeR VåRA VItA VIddeR 26 StARkARe Skydd VId kRedItuPPLySNING 28 kRAftSAmLING föR euROPeISk PROceSSINduStRI

10 Ny kRöGARe I ”GRytAN” 12 eN AffÄRSPARtNeR Att RÄkNA med 14 StRåLANde SOL Och GNIStRANde SNö.

Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Arctic Försäljning i Norrbotten Box 180, Backgatan 2B, 952 22 Kalix. www.naringslivinorr.se Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, 0923-107 00, magnus@naringslivinorr.se Redaktion. Grafisk form, layout: Björn Palovaara, 070-282 07 60, bjorn@naringslivinorr.se

Medarbetare: Eilert Isaksson, Kjell Hjelm/Företagarna, Anders Hettinger Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Reinhold Andefors, Jan Lindmark, Mattias Wigren, Joel Norlin, Leif Nyberg. Marknad: 0923-107 00. Omslagsfoto: Björn Palovaara Tryck: VTT Grafiska. Upplaga: ca 13 000 ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Adressändring: info@naringslivinorr.se Distribution: Gratis till företag i Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan.

N Ä R I N G SLI V I N OR R a pri l 2 0 1 0

3

NyheteR I kORthet

miljarder till sveriges tillväxt från kvinnors företagande
Det samhällsekonomiska värdet av kvinnors företagande är stort. En ny rapport från Tillväxtverket visar att kvinnors företag betalar ut 91 miljarder kronor i löner och sysselsätter 418 127 personer.
Nyligen presenterade Tillväxtverket en ny skrift, Många miljarder blir det… Fakta och nyckeltal om kvinnors företag, vid ett lunchmöte i Stockholm. Siffrorna visar att kvinnors företag varje år betalar in miljarder till staten i skatter, moms och löner till sina anställda. Under 2006 betalade kvinnors företag 10 miljarder kronor i bolagsskatt och 70 miljarder kronor i moms. Samma år sysselsatte kvinnors företag 418 127 personer och betalade 91 miljarder kronor i lön till sina anställda. – Kvinnors företag tillför stora värden till näringslivet i både kronor och kompetens. Med fakta och statistik visar vi svart på vitt att kvinnors företag och affärsidéer utvecklar näringslivet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet. Hundratusentals nya jobb Deltidsföretagandet är en viktig språngbräda för många. Sannolikheten är 25 gånger större att kvinnor går vidare till heltidsföretagande än att de går från anställning till heltidsföretagande. I tekniska miljöer syns en kraftig ökning av företagsprojekt initierade av kvinnor. År 2005 var det 10 procent av alla projekt som initierades av kvinnor – 2008 hade den siffran ökat till 29 procent. Kvinnor driver 22-28 procent av alla företag i Sverige och står för drygt 30 procent av nyföretagandet varje år. Om kvinnors företagande fortsätter att öka tills det blir lika vanligt som bland män skulle detta innebära 75 000 nya företag med 278 000 nya jobb. Tillväxtverket driver sedan september 2007 programmet Främja kvinnors företagande. Programmet har förlängts med ett år och avslutas i december 2010. Sedan starten har drygt 86 000 personer på olika sätt haft nytta av programmet. Av dessa har 17 000 kvinnor deltagit i olika affärsutvecklingsinsatser i regionerna. Drygt 18 700 kvinnor som studerar vid universitet och högskola har utvecklat sitt entreprenörskap. Läs mer om programmet på www.tillvaxtverket.se/ kvinnorsforetagande.

Pris till norrländsk forskning om små företags nätverk
Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till unga entreprenörskapsforskare 2010 tilldelas i år docent Joakim Wincent, verksam vid forskningsämnet Entreprenörskap, Luleå tekniska universitet, samt vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.
Joakim Wincent disputerade 2006 med en avhandling om strategiska nätverk bland mindre företag. Hans intresse för samverkan och nätverk kombineras också med ett forskarintresse för entreprenören som individ. Det handlar bland annat om den passion som många entreprenörer drivs av och hur entreprenörer kan hantera en extrem arbetsroll när de grundar sina företag.

svarta jobb har blivit vita i norrbotten och västerbotten genom rot-avdraget
ROT-avdraget gör svarta jobb vita, det skapar sundare konkurrens, säkrare arbetsförhållanden och ökade skatteinkomster, säger Jan Petschler regionchef på Sveriges Byggindustrier (BI) Norra Norrland. För regionen har det inneburit 600-800 vita jobb.
– BI ser ROT-avdraget som den mest effektiva åtgärden för att motverka svartarbete inom hushållssektorn. Det är viktigt att ROT-avdraget förblir permanent eftersom svartarbete förekommer i alla konjunkturfaser. Dessutom är reformen självfinansierande eftersom staten får in mer pengar i ökade skatteintäkter än den summa som beviljas i ROT-avdrag, fortsätter Jan Petschler. ROT-avdraget infördes i december 2008. Reformen uppskattas av både hushåll och företag och utnyttjas flitigt. Skatteverkets utbetalningar under 2009 indikerar en omsättning på 10-12 miljarder kronor per år för vita ROT-arbeten. En omsättning på en miljon kronor motsvarar ungefär ett årsarbete. ROT-avdraget skapar alltså mellan 10.000 och 12.000 vita jobb under ett år. Skatteverkets utbetalningar hittills under 2010 tyder på ett fortsatt mycket stort intresse för att köpa vita ROT-jobb. Dessutom gynnar vita jobb beställaren då det ger en trygghet som inte svarta jobb ger. – Norra Norrland står för 6 procent av byggindustrins årsomsättning i Sverige. Vid en proportionell fördelning motsvarar detta 600-800 vita ROT-jobb i regionen, avslutar Jan Petschler. I tabellen nedan visas en uppskattning av hur många vita jobb som skapats inom respektive län tack vare ROT-avdraget.

Stor talang I priskommitténs motivering till Ungt Forskarpris står det bland annat: ”Joakim Wincent har under sin forskarkarriär således uppvisat stor talang och skicklighet i forskning rörande företagsamhet och företagsutveckling. Han har med ett imponerande antal betydelsefulla forskningsresultat lämnat viktiga bidrag till såväl forskare som andra en bredare krets personer som är intresserade av företagandets villkor.” Unga Forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare är instiftat av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 50 000 kronor och delas ut årligen sedan 2003 till en ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

Län Norrbotten Västerbotten

antal vita jobb (ca) 330-400 300-360

4

NÄ RING SLIV I N ORR april 201 0

Medlemsföretag

www.arcticsteel.com

Arctic Steel Circle ekonomisk förening har samlat nytänkande och yrkesskickliga företag i stålbranschen i ett dynamiskt och kunskapsintensivt nätverk
Arctic Steel Circle utvecklar, tillverkar, säljer och transporterar kvalificerade produkter i bl a höghållfast stål. Vi erbjuder helhetslösningar till kunder, genom samlad kompetens och yrkesskicklighet i nätverket.
n

MetLab

Mekaniska verkstäder med kompletta maskinutrustningar och kompetens.
n

Utveckling och tillverkning av produkter, bland annat lastpallar och containers i höghållfast stål, vars egenskaper gerstora kvalitets- och miljövinster
n

Transportsystem

n

Stålforskningslaboratorium

n

Forskning och utveckling

stål, plåt och innovationer
Arctic Steel Circle i samarbete med Bodens kommun
Torsdag den 20 maj kl. 11–17, Hotell Bodensia, Boden.

Inspirationsdag inom

TeknikuTveckling nord

Ur programmet:
Pär Johansson, initiativtagare till och ledare för Glada Hudik teatern där utvecklingsstörda och normalstörda agerar tillsammans på scenen, vilket uppmärksammats stort senaste åren. Inte minst ICAs reklamfilm ”Den nye praktikanten” skapade livlig debatt. Med mycket humor och värme talar Pär om att tänja gränser och hela tiden sträva lite längre, för att exempelvis hjälpa människor och idéer att utvecklas. Missa inte chansen att inspireras av en av Sveriges mest uppskattade föreläsare.

Vägen från idé till resultat

Samarbetspartner

Minimässa – Möjlighet att skapa kontakter och byta visitkort med
deltagande företag och organisationer.

Arrangemanget är kostnadsfritt, lunch och middag ingår.
Meddela om du/ni kommer senast tisdag 10 maj 2010 till Åsa Fredriksson, info@arcticsteel.com eller telefon 070-319 18 84 Komplett program finns på www.arcticsteel.com den 6 april.
Boden, Kalix, Luleå och Övertorneå kommuner

Miljonsatsning på turismen i
TEXT: BJÖRN PALoVAARA

I Jockfall norr om Överkalix satsas fem miljoner kronor på en nybyggd restauranganläggning för att kunna erbjuda aktiviteter året runt. Jockfall är sedan länge etablerat och välkänt bland sportfiskare. – En förutsättning för satsningen var samarbetet med Sveaskog och arrende av 1600 hektar jaktmark. Nu kan vi erbjuda småviltsjakt. Nya anläggningen öppnar vi i maj, berättar Ann-Sofie Landin i familjeföretaget Jockfall Turist och Konferens.
Jockfall ligger naturskönt vid Kalixälven och är en av Europas bästa laxfiskeplatser och i laxtrappan är det inte ovanligt att stora laxar på över 30 kilo passerar. – Laxarna räknas, mäts och filmas i laxtrappan och rekordet är 149 cm lång. Vikten är ju svår att bedöma men uppskattningsvis är det en lax i klassen 35-40 kilo, säger Ann-Sofie Landin.

Just nu pågår bygget av den nya restauranganläggningen för fullt i Jockfall. I maj ska det vara klart när

Tror på framtid för turism I 20 år har familjen Landin drivit anläggningen i Jockfall och samtidigt är miljonsatsningen här en av de större satsningarna i Överkalix kommun på många år. – Det är en stor satsning i lilla Överkalix, säger makarna Ann-Sofie och Hans Landin. – Vi tror på framtiden och det behöver satsas här för att bygden ska leva vidare. Samtidigt har vi båda sönerna Robin och Ronny som också jobbar i företaget och där ena sonen Ronny trots sin unga ålder guidar och håller kurser i flugfiske. Första etappen – Den investering som genomförs nu ska ses som en första etapp. Den helt nya restaurangen och köket samt konferensdel och fiskebutik på totalt 320 kvadratmeter finansieras bland annat genom stöd från Länsstyrelsen samt Vattenfalls Inlandskraft. Går allt enligt planerna planeras det även för ytterligare investeringar, företaget planerar att bygga fler vinterbonade stugor. – Vintertid kommer vi nu att ha öppet för grupper som konfererar, ta hand om matbeställningar och ordna julbord. Småviltsjakten på Hällberget är mycket efterfrågad. Jakten är ett område som vi kommer att arbeta mer med och det bidrar också till att vi kan förlänga säsongen, säger Ann-Sofie. Rejäl satsning – Det här är en rejäl satsning av entreprenören, vilket är glädjande och spännande för den

Ann-Sofie Landin satsar tillsammans med familjen på jakt, fiske och konferens. Här vid de vinterbonade

regionala utvecklingen! Turism är en näring som fordrar planering, marknadsföring och investeringar i attraktiva produkter och tjänster och det har Jockfall tagit fasta vid, säger Gunilla Andersson, upplåtelseansvarig på Sveaskog. Fisket i Kalixälven vid Jockfall sker i samarbete med byns fiskerättsägare.

Idag är det 7 personer som arbetar på anläggningen sommartid vid Jockfall, men företagets satsning skapar även arbetstillfällen för lokala entreprenörer. Byggföretaget och de andra entreprenörerna som anlitas inom måleri, el och VVS kommer från orten.

Skapar lokala arbetstillfällen – Det är också en viktig förutsättning att vi har ett så bra samarbete med byafisket. Framför allt att alla är så positiva på satsningen i Jockfall, säger Ann-Sofie.

Inkvartering vid Nilles Sedan tre år tillbaka driver familjen Landin även vägkrogen Nilles i Svartbyn i södra delarna av Överkalix kommun vid Europaväg 10 och här har man också en camping med vinterbonade stugor. – Hittills har vi inkvarterat våra jaktgäster på

6

NÄ RING SLIV I N ORR april 201 0

Jockfall
man öppnar för säsongen.

Laxfisket i Jockfall är välkänt bland sportfiskare. Nu är förhoppningen att jakten ska locka fler gäster och framförallt förlänga säsongen i Jockfall.

campingstugorna vid Nilles Restaurang i Svartbyn.
FoTo: BJÖRN PALoVAARA

campingen vid Nilles och eftersom vi har många finska gäster så har önskemålet om en riktigt vedbastu kommit så det är också på gång. Förutom att Nilles bär sig självt så är det samtidigt en ypperlig plats för marknadsföring av anläggningen i Jockfall. – Vi hoppas på ytterligare framtida samarbete med Sveaskog. För att bredda vårt utbud vill vi även erbjuda högviltsjakt för att attrahera nya gäster. Idag kommer gästerna främst från Finland men även Sverige och Tyskland.
N Ä R I N G SLI V I N OR R a pri l 2 0 1 0

7

Gröna Piloter ska visa vägen
Gröna Piloter är ett nystartat projekt med mål att starta 18 nya pilotsatsningar inom energi, entreprenad och turism i Västerbotten och Norrbotten. Pilotföretagen ska fungera som förebilder, och bidra till ökad framtidstro. Projektet, som leds av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i de båda länen, ska ge 50 nya arbetstillfällen.
Satsningen inriktar sig på att matcha fram innovativa och genomtänkta affärsidéer. Medan LRFs andra projekt i Norrbotten och Västerbotten, Grön Framtidsgård, arbetar på bredden med företagsutveckling koncentrerar Gröna Piloter resurserna kring ett fåtal affärsidéer med spets. Tonvikt på energi Tonvikten ligger på energiområdet, där tio förebilder ska komma fram under den treåriga projekttiden. Det kan handla om till exempel affärsidéer inom småskaliga närvärmeanläggningar, energigrödor eller vindkraft. Inom entreprenad är målet fyra pilotföretag. Exempel på arbetsområden där är grön omsorg, miljövänliga transporter av livsmedel, och entreprenad inom skog. Även inom turism är målet fyra pilotsatsningar. Där kan det handla om att utveckla skogsturism, natur- och kulturmiljö eller gårdar med miljövänliga koncept. Bärkraftiga idéer sållas fram Kunskapsgrupper med experter från näringsliv, forskning/utveckling och offentlig sektor är knutna till projektet. Med hjälp av dem sållas de de mest bärkraftiga affärsidéerna fram. De som blir kvar har tillgång till samlad kompetens, studiebesök hos spetsföretag, seminarier och mycket annat. Gröna Piloter har en budget på 13,7 miljoner kronor och finansieras delvis av EU:s landsbygdsprogram. Nationella offentliga finansiärer är: Länsstyrelsen i Norrbottens län Norrbottens läns landsting Länsstyrelsen i Västerbottens län Skogsstyrelsen Tillväxtverket (f d Nutek) Energimyndigheten Privata finansiärer är: Norra Skogsägarna Sveaskog Längmanska företagarfonden LRF

Även pilotföretagen bidrar i form av deltagaravgifter. Projektet pågår från 1/1 2009 till 31/12 2011.

näringsliv i norr

boka annonsplats 0923-107 00

En näringslivstidning med Fokus på Norra Sverige
www.naringslivinorr.se

8

NÄ RING SLIV I N ORR april 201 0

VisionsBYrÅn online
för smartare ekonomifunktioner
I Visionsbyrån Online har vi samlat de senaste och mest användar vänliga systemlösningarna för att hantera ditt företags ekonomi. Här hittar du allt från bokföring, och fakturahantering till verktyg som ger dig en snabb överblick över ditt företags ekonomiska situation. För bara 300 kronor per månad. Välkommen till Visionsbyrån Online! Vill du veta mer om framtidens kontor? Börja resan på pwc.com/se/visionsbyran eller kontakta ditt närmaste kontor i Norr- eller Västerbotten. Haparanda Kalix Luleå Boden Piteå Skellefteå 0922-688 60 0923-795 50 0920-731 00 0921-664 40 0911-23 23 00 0910-71 15 50 Malå Lycksele Umeå Vännäs Dorotea 0953-213 86 0950-162 20 090-71 53 00 0935-141 03 0942-511 00

VisionsBYrÅn presenterar:

pwc.com/se/visionsbyran

Inbyggd elektronik skapar nya innovativa produkter
– ESIS, en gemensam innovationssatsning i Norrbotten och Västerbotten
Inbyggda elektroniska system finns i nästan alla produkter och tjänster idag. Till exempel i bilar, medicinsk utrustning, flygplan, inom industrin, i våra vardagsrum och på jobbet. Varje dag bär vi omkring på dem i mobiltelefoner, nycklar, betalkort, kameror och handdatorer. ESIS, ett regionalt innovationssystem, ökar samarbetet mellan elektronik- och produktföretag i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå tekniska universitet. ESIS skapar affärsprodukt- och forskningssamverkan med nya, konkurrenskraftiga produkter och tjänster som resultat. För mer information och kontakt med ESIS - gå in på www.esis.se

NyheteR I kORthet

ny krögare i ”grytan” lagom till islossningen
Hotel Tornedalia tar över restaurangen vid Kattilakoski utanför Niskanpää i Övertorneå från och med den 1 april. Samarbetet kommer att ske nära tillsammans med måltidsvisionären Björn Ylipää som har sina rötter i Pajala och har skolats i Grythyttan. – Kattilakoski ger oss en stor potential för oss att utveckla och kombinera konferenser och upplevelser, säger hotellchefen Eirin Hannedahl.
Kattilakoski blev välkänd i gastronomiska kretsar när mästerkockarna Simon Laiti och Christian Moborg under 2006 lyckades med bedriften att få restaurangen att rankas som en av Sveriges bästa restauranger genom att uppmärksammas i branschens ”bibel” White Guide. Nytt koncept Nu när Hotel Tornedalia ska sköta driften så siktar man på att skapa ett nytt koncept. – Det finns en stor potential här i Kattilakoski och vi kommer att paketera konferenser och aktiviteter med upplevelser och mat och vi kör igång redan före islossningen i Torneälven, säger Eirin Hannedahl. Restaurangen med den tillhörande bastun båda

Måltidsvisionären Björn Ylipää inleder ett intressant samrabete med Hotell Tornedalia vid Kattilakoski. Karin Anttila i mitten och Eirin Hannedahl till höger representerar Hotell Tornedalia.
FoTo: BJÖRN PALoVAARA

med den hänförande utsikten över Kattilaforsen ska nyttjas året runt. Just att namnet Kattila betyder gryta på finska passar ju bra för den satsning på mat som genomförs.

I slutet av april planeras en islossningsmiddag – en spännande matupplevelse till ett av naturens stora skådespel i Tornedalen när islossningen sätter igång.

Umeå Universitet hjälPer företagare
Närmare 9 000 företag i Västerbotten står inför en generationsväxling de kommande åren. Det finns en stor risk för att många företag läggs ner när den som i dag driver företaget går i pension. Umeå universitet har tillsammans med Region Västerbotten, Skellefteå- och Umeå kommun samt Arbetsförmedlingen startat projektet ”Bli företagare - skapa din egen framtid”, för att motverka den utvecklingen.
– Vi hoppas att projektet ska leda till att fler studenter satsar på att bli företagare och skapa egna arbetstillfällen samtidigt som vi räddar kvar företag i länet som annars riskerar att läggas ner, säger Jörgen Markgren, enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet. De cirka 31 000 privata företag som finns registrerade i Västerbottens län ägs till 29 procent av personer som är födda på 40-talet. Projektet ska försöka få akademiker över 25 år som tar examen i vår eller är arbetssökande att, via aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen, våga pröva på att göra praktik i ett företag som är, eller kan tänkas bli till salu. – Praktiken ger möjlighet att lära känna företaget, företagaren och den personens nätverk. Att få behålla kompetens och företag i länet är viktigt för framtiden. Men även om det inte resulterar i ett övertagande är det väldigt värdefullt att få en aktiv praktik, konstaterar Anita Berg, Arbetsförmedlingen. Bankernas finansiering måste kompletteras med medel från Almi, Norrlandsfonden, riskkapitalbolag eller affärsänglar men också från säljarna själva genom exempelvis säljarreverser. Ludwig Sikström och Lars Lundberg som båda är studenter tycker att projektet är bra. – Många studenter har nog inte tänkt tanken att det ska bli företagare, men även om resultatet inte blir att man tar över företaget har man fått en bra parktik, menar de. Anna Isaksson, från Företagarna, menar att en väldigt viktig del i projekt nu är att nå ut både till studenter och till företagare med information så att båda parter vet vilken möjlighet de har att vara med i projektet. Projektet ska pågå under 2010 och är ett länsprojekt. Förhoppningsvis kan det fortsätta som ett Mål 2-projekt under 2011 och 2012. – Vi hoppas även att vi ska få efterföljare i andra delar av landet, generationsväxlingen inom företagen är en viktig fråga för hela Sverige, menar Jörgen Markgen. Samarbetspartners i projektet är Arbetsförmedlingen, Företagarna, Skellefteåföretagarna, företagsmäklare, studentkårer, Almi, banker, Nyföretagarcentrum, Trygghetsrådet, revisorsföretag, juristföretag och några till.

Fler företagare behövs Målsättningen är att projektet ska omfatta 15 studenter och lika många företagare. Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun, tycker att projektet är viktigt för länet. – Vi behöver fler företagare. Det är lättare att ”starta” ett företag som redan finns, därför tycker vi och Skellefteå kommun att projektet är viktigt att stötta även om man kan tycka att det låter lite att det bara handlar om 15 praktikplatser. Men det är en stor framgång om vi lyckas rädd kvar 15 företag. Den som egentligen kläckte idé till projektet var Jan Holmstedt, företagsmäklare på Swedbank. – Projektet fokuserar på små företag som normalt inte säljs via företagsmäklare. Om tycke uppstår mellan parterna ska vi tillsammans inom projektet försöka hitta en finansieringslösning som gör det möjligt att förvärva företaget.

10

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

We look forward to see you at Euro Mine Expo
in Skellefteå, Sweden 8–10 June, 2010

International Trade Fair & Conference

on at e.se

t Gustavsson

16.000 kunder
ditt företag senast?
Kontakta oss så berättar vi mera om Vårmässan 7-9 maj 2010 i Luleå. Margareta 0920 45 49 53 Jonas 0920-45 49 58 Örjan 0920-45 49 54

När besökte

4 eden 11 10

More information at www.georange.se or contact: Chairman, Lennart Gustavsson GEORANGE Box 43, Skolgatan 930 70 MALÅ, Sweden Phone: +46 953-211 10

På kort tid har EPN Partners blivit en affärspartner att räkna med
TEXT: REINHoLd ANdEFoRS

EPN Partners vill ta ett affärsmässigt helhetsansvar. Det gör det enkelt för kunderna. – En beställare vill i de flesta fall köpa en färdig produkt eller anläggning, och det kan vi inom EPN Partners som systemleverantör ta ansvar för, säger företagets vd Bo Hedman.
Det är ett drygt halvår sedan han tillträdde tjänsten och på den här korta tiden ser han att ”samverkansbolaget” räknas som ett seriöst entreprenadföretag som möts med respekt för sitt kunnande och det ansvar man tar som leverantör. – Vi har träffat många stora kunder det senaste halvåret och det här målinriktade marknadsarbetet har resulterat i många förfrågningar som kan leda till både stora och små affärer, säger han positivt överraskad över den tilltro som marknaden visar det relativt nystartade bolaget. EPN Partners AB är till sin Bo Hedman, vd EPN Partners AB uppbyggnad ett mycket flexibelt och teknikstarkt företag, där det 20-tal associerade medlemsföretagens samlade kompetens och erfarenhet ger samverkansbolaget en organisation som är att likna vid en erfaren samarbetspartner. Bolagsnamnet berättar om visionen, att bli stark utanför den egna regionen. EPN står för ExportPlattform Norrbotten och Partners för de associerade företagen som med stort engagemang tar sig an ingenjörsintensiva entreprenader och investeringsprojekt.

Vem vill ha sin bil levererad så här? Kan du tänka dig att köpa en bil som en LEGO-byggsats där du själv får sätta ihop den och kontrollera att alla detaljer verkligen finns med? Eller vill du köpa en funktion, en färdig bil som du bara kan kliva in i, sätta dig bakom ratten och starta, och sedan köra iväg? EPN Partners vill leverera en funktion, färdiga kompletta lösningar, till sina kunder.

EPNs organisation EPN Partners AB är ett modernt entreprenörsföretag som består av 23 associerade företag som samverkar i olika affärsuppgörelser, beroende på hur uppdragen ser ut. Av dessa associerade företag är åtta ägare av aktiebolaget, tillsammans med ”den regionala tillväxtmotorn” IUC Norrbotten. Associerade företag är Wolfit AB, Softcenter AB, RELIToR AB, Process Control Center AB, optimation AB, Nordic Education AB, Norrbottens Byggprojektering AB, MECoN AB, Kiruna Projektbyrå AB, Kallax Projekt Partner AB, JTM Invest AB, ESSGE Systemteknik AB, ElectroTech AB, damill AB, Christer Söremark AB, El & Industrimontage Norrbotten AB, ER Bygg Entreprenad AB, GEMA Industri AB, JTM Produkt AB/Artic Nova AB, Maskintjänst AB, Nova Industri AB, Rotik Entreprenad AB och Scancon Entreprenad AB. Totalt 23 företag med sammanlagt ca 600 anställda, varav 30 % civilingenjörer och 65 % producerande personal.

Det kan jämföras med Gnosjö-andan. En stark sammanhållning, som ger affärsmässiga drivkrafter.

gånger klokt att inleda med en studie, som leder till ett pilotprojekt eller ett fullskaligt projekt.

Söka vinn-vinn EPN Partners kan jämföras med ett stort bolag, eller en koncern, där moderbolaget har flera underliggande mindre spetsteknologibolag eller affärsområden. – Det är viktigt att vi uppfattas som en aktör, förklarar Bosse. EPN Partners är den självskrivna aktören när det gäller att räkna på de riktigt stora jobben. – När samarbetet fungerar som det ska hjälper man varandra. Till exempel kan en av våra partners få nys om en affär som de själva inte är intresserade av, den kan vara för stor eller inte motsvara deras kompetens. Då kan det ge en affärsmöjlighet inom EPN där partners samverkar för att ta ordern. Det ska vara naturligt att hjälpa varandra till affärer. Det tänket skapar vinna-vinna-förhållanden som alla i EPN Partners tjänar på.
NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

Kanske inledande studie På bara ett par års tid har EPN Partners utvecklats till att idag ha fem tydliga affärsoråden: Mining, Steel, Energy, Pulp and Paper och Service. Affärsspråket övergår successivt till engelska, eftersom kunderna är eller har internationella kopplingar i ägande och egna affärsutvecklingssystem. – Vi är till för att lösa kundernas problem och visioner i sina verksamheter. Det kan räcka med att vi får en idé eller ett definierat problem för att vi i vårt kompetenta nätverk av ingenjörer och affärsutvecklare ska hitta lösningar som inte bara löser kundernas problem utan även överraskar dem, säger han. Bo Hedman återkommer flera gånger till att det ska vara enkelt för kunderna att göra affärer. Det åstadkommer man när man som leverantör tar ansvar för en helhet, en funktion. – Eftersom vi lägger stor vikt vid att utveckla resultatet tillsammans med kunderna är det många

Behovsanpassade lösningar EPN Partners har även kompetenser för en kvalitetsstyrd eftermarknad, med drift och underhåll inklusive reservdelar, förebyggande underhåll och ombyggnationer. – Vi är speciellt starka på behovsanpassade unika lösningar, där inte standardlösningar är den lämpligaste åtgärden. Ofta hittar vi optimala lösningar tillsammans med våra kunder och utomstående experter, till exempel forskare från våra akademiska lärosäten. Enligt Bosse är det viktigt att vara kreativ, flexibel och lyhörd i jakten på ett bra resultat. – Vi är kända för att hitta energieffektiva lösningar och det är viktigt i varje företags arbete med affärsplanerna. Det gäller att ta fram långsiktigt kloka investeringskalkyler för både energianvändning och energisparpotentialer. Idag ingår detta i snart sagt varje investeringskalkyl, teoretiska fakta som sedan med framgång ska byggas in i praktiska investeringar ute hos kunderna.

12

Förarlös styrning av bandlastare vid Ovako Bar i Smedjebacken
TEXT: REINHoLd ANdEFoRS

EPN Partners inledde under fjolåret ett samarbete med Ovako Bar i Smedjebacken för att med modern teknik smidigare kunna hantera de stora mängder glödande slagg som dagligen är en restprodukt från verkets ljusbågsugn.
Entreprenören EPN Partners och ägaren Ovako Bar samverkar i det här forskningsinriktade uppdraget med Luleå tekniska universitet, där projektet Process-IT är en av finansiärerna. – Det primära målet för oss är att förarlösa maskiner ska ta över det farliga jobbet med att transportera bort den glödande slaggen från ljusbågsugnen. Det vet vi är fullt möjligt, det har den inledande studien visat, säger projektledaren Ulf Andersson, Wolfit AB. Det finns många fördelar med förarlösa arbetsmiljöer, inte minst förbättras personalens arbetssituation betydligt vilket bidrar till att det blir lättare att rekrytera ny personal för de här uppgifterna. Dessutom visar studierna att slitaget minskar på maskinerna och det påverkar företagets ekonomi positivt. Två av fem maskiner brukar stå i verkstaden.

Inget kontorsarbete Enligt Ulf Andersson är det svårt att föreställa sig för utomstående vilken arbetsmiljö det är. Man

kan bara ana vilka temperaturer, vilket ljus och vilken luftkvalitet personalen utsätts för. Enligt Ulf kan temperaturen i förarhytten på en bandlastare överstiga 70 grader och utanför hytten kan det vara uppemot 285 grader. Det fortsatta utvecklingsarbetet är nu inne i en fas där ingenjörerna tar fram ett så kallat gränssnitt mellan bandtraktorernas styrorgan och ett överordnat styrsystem. Bandtraktorerna ska instrumenteras så att de automatiseras för driften, med målet att en förare med hjälp av för arbetsmiljön speciellt stryktålig videoteknik ska kunna fjärrstyra maskinen i skarpt läge. Erfarenhet av fjärrstyrning Ulf Andersson och Wolfit är ett av flera exempel på den ingenjörsmässiga spetsteknologi som byg-

ger den kompetensstarka och flexibla organisationen inom EPN Partners. Redan i mitten av 1980-talet, i samband med sina studier till civilingenjör inom industriell elektronik, började han forska tillsammans med LKAB på området och under åren 1999-2007 införde han anläggningar för fjärrstyrd lastning vid LKAB i Kiruna. Nu omsätter han sitt tekniska kunnande och de erfarenheter han har till att som ett av företagen inom EPN-familjen introducera förarlösa arbetsmiljöer vid Ovako Bar i Smedjebacken. – Vi har ett fortsatt starkt förtroende som gör det roligt att fortsätta, avslutar Ulf som brinner för uppgiften.

Avisning av malmvagnarna med varm luft i Svappavaara
För drygt ett år sedan togs en ny avisningsanläggning i drift i Svappavaara med syftet att underlätta lossningen av järnmalm från de modernare och större malmvagnarna. EPN Partners kom sent in i projektet men lyckades tack vare den flexibla och snabbfotade organisationen leverera en funktionsduglig och modern anläggning åt beställaren LKAB.
För gruvföretaget har det varit ett känt problem vintertid att malmen i vagnarna har velat frysa ihop under transporterna mellan gruvorna och anrikningsverken. Det har försvårat lossningen när malmen har klumpat ihop sig kring luckorna på undersidan och efter sidorna. Under alla år har gruvföretaget löst detta genom att värma lös malmklumparna med gasol och att mekaniskt banka lös malmen från vagnsidorna. I ett första steg satte EPN Partners upp en byggnad över järnvägsspåret där malmvagnarna kunde stanna till medan varm luft sprutades upp på undersidan av vagnarna. – Det löste en del av problematiken men inte allt. Malm satt fortfarande kvar efter sidorna som de tvingades ta bort mekaniskt. Det ledde till att vi fick ett nytt uppdrag där vi tillsammans med beställaren har vidareutvecklat anläggningen så att det idag är möjligt att även spruta varm luft högre upp efter sidorna av vagnarna, berättar Staffan Granström, ESSGE Systemteknik AB som tillsammans med projektledaren Owe Johansson, Kallax Projektpartner AB har varit med i de olika utvecklingsstegen. Idag används anläggningen betydligt mer än vad som först var tanken. – Både vi och beställaren är jättenöjda med resultatet, säger Staffan Granström som ser att den här typen av anläggningar går att utveckla ännu mer om man väljer att satsa på tunnlar där värmen som tillförs blir mer effektiv.
N Ä R I N G S L I V I N OR R a pri l 2 0 1 0

13

kRöNIkA
FoTo: BJÖRN PALoVAARA

Strålande sol och gnistrande snö...
… mot en klarblå himmel, är en lyx som relativt få på vår jord har möjlighet att uppleva. Norrlandsvinter kan förvisso vara blåsig och kall, men också alldeles fantastisk. Vita fjäll, vita vidder eller snöbelagd skogsmark erbjuder förutom den visuella upplevelsen också effektiva förflyttningsalternativ med stor räckvidd och framför allt skidåkning såväl vertikalt som horisontellt. Den nordsvenska fjällvärlden erbjuder alpin skidåkning som även om den ej når kontinental klass ändå är varierande och bitvis också avancerad. Skidanläggningarna ligger som ett pärlband genom fjällvärlden och några är under stark tillväxt och kan tack vare närhet till flygplatser också erbjuda snabb access från kontinenten via Arlanda. 30 000 turister per år. En trevlig konferensanläggning i ”ohyvlat trä” med uppstoppade djur samt en relativt enkel anläggning med några träkåtor några km in i skogen, men med genuin kringmiljö skickligt marknadsförd med ”älggaranti” och med upplevelserikt serverad viltskav på spåntallrikar av entreprenören Torbjörn Holmlund him self. Vi har tveklöst förutsättningar utveckla en betydande vinterturism i regionen. En liten bråkdel av kontinentens turism omdirigerad till norra Sverige skulle representera enorma kommersiella värden. Jag ser i mitt dagliga arbete bl.a. Destinationsbolagets arbete i Skellefteåregionen med både utveckling och marknadsföring av upplevelser i vår unika vintermiljö. De är inte ensamma. Inom Swedish Lapland finns många aktörer som i det stora bruset av turismreklam försöker väcka uppmärksamhet internationellt. Men, turisterna måste också kunna ta sig hit... nu! Få infrastrukturella investeringar, av denna dignitet, uppvisar så höga samhällsekonomiska fördelar. Ändå ifrågasätts banan. Jag följer den pågående och tilltagande debatten om banans betydelse. Men jag tror det är viktigt att vi fokuserar argumenten till de för Sverige totalt viktiga skälen för byggandet, säkrande av Sveriges export och förbilligande av råvaruförsörjningen till sydsvensk industri.

Sen, är det otvetydigt så att banan också skulle ha en avgörande betydelse för kuststädernas möjlighet att verka i kluster som genom pendlingsavstånd väsentligt skulle öka utbud och efterfrågan på varor och tjänster för var och en av oss som bor och verkar inom regionen.

Turismflödet
Självklart skulle en effektiv järnväg med direktkontakt till kontinenten långsiktigt förbättra förutsättningarna för turismtransport till Norrland. Vinterföret må vara bra i skidoch skoterspår men E4ans staketavgränsande enkelspårighet från Hudiksvall och norrut inspirerar knappast till landsvägstransport.

Välutbyggda skoterleder är en annan tillgång vi har osedvanligt gott om i vår landsända. Om än vi tycker den svenska skotertrafiken är hårt reglerad är det betydligt restriktivare i t.ex. Norge. Norsk vinterturism kan i ett första skede verka ointressant, men den är redan väletablerad efter kusten vid Bottenviken, där bl.a. vinterfiske på is och skoteråkning är två för oss självklara men i Norge svårutövade aktiviteter.

Infrastrukturens betydelse
Skogsindustrin i Norrland har ett nettoexportvärde på ca 25 miljarder kr och Norrlands gruvor står för merparten av EU:s totala malmproduktion. Norrlands tillväxtföretag har i princip fördubblat antalet anställda på fem år. Mellan år 2000 och 2005 ökade antalet helårsarbeten i ett urval av 600 tillväxtföretag från 27 000 till drygt 50 000. Det förtjänar att påpekas, för vi matas hela tiden med negativ information om Norrlands utflyttning. Fakta kvarstår, den industriella verksamheten i Norrland representerar ett extremt högt ekonomiskt värde. Behovet av fungerande infrastruktur för att säkerställa leveranser av basprodukter till såväl Sydsvensk industri som exportmarknaden förutsätter byggandet av Norrbottniabanan

Så låt oss stolt utveckla vinterturismen i vår landsända samtidigt som vi säkrar infrastrukturen genom att bygga Norrbottniabanan nu. Sju snövita hälsningar…

Vinterindustrin
Icehotel i Jukkasjärvi är nu inne på sitt 20e verksamhetsår. Ett över 5 000 kvm stort hotell byggt av snö och is, eller ”snis” som det kallas. Förutom övernattning erbjuds också ett fascinerande och varierande utbud av konstverk av is. Den globala uppmärksamhet ishotellet fått är enorm och Kiruna flygplats lär vara Sveriges ”jumbo-plan-tätaste” flygplats p.g.a. omfattande direktflyg från Japan. Ett annat exempel är Svanselse Vildmarkskamp, mitt i Västerbotten, som lockar över

Anders Hettinger Auktoriserad revisor och affärsrådgivare Öhrlings PricewaterhouseCoopers skellefteå

14

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

Nyhet! Bonusprogram för företagare.
Norwegian Corporate Reward är ett lika enkelt som lönsamt bonusprogram för företag: Varje gång ni köper en resa får ni CashPoints. Dessa CashPoints kan ni sedan använda som hel- eller delbetalning vid nästa tjänsteresa.

KAL LO R NKA TA
STORGATAN/NYGATAN
1 200 kvm butikslokal med A-läge (fd. Systembolaget). Flexibel och delbar lokal med mycket bra grundförutsättningar samt massor av möjligheter, bl a egen entré från Storgatan invid Åhléns samt nära galleriorna. A-läge både ur butiks- och nöjeslivsperspektiv samt kommunikationsmässigt. Anslutning till P-hus vid trafikled samt nära ”navet” i lokaltrafiken. Högra bilden visar möjlig ny entré från Storgatan.

Här finns plats för idéer och företag www.norrvidden.se

Registrera ditt företag gratis på norwegian.se/foretag

Företag som vill utvecklas ger mej en kick
Ska ditt företag göra nya satsningar? Utöka erbjudandet eller kanske växa på nya marknader? ALMI är mer än pengar. På ALMI kan vi utöver finansiering även utveckla affärer. Vi utgår från ditt företags behov och vår roll är att vara rådgivare genom hela processen. Att utveckla ditt företag är en spännande resa – som vi gärna delar med dig! Kanske vårt breda kontaktnät eller en erfaren affärsutvecklare kan säkra ditt företags framgång?

SMEDJEGATAN 12
Nyproduktion av vindslokal ca 350 kvm med flexibilitet, bl.a. möjlighet till både kontorslandskap och separata rum. Ytterligare ca 350 kvm traditionell kontorsyta med separata kontorsrum i våningsplan under. Ett modernare kontors-/butikshus mitt i stan med närhet till det mesta, bl.a. lokaltrafik och eget varmgarage samt två närliggande P-hus. Kontakta Mathias Uvemo på telefon 0920-24 12 52 för mer information eller visning. Fler lokaler i Luleå eller på andra orter i Norrland hittar du på på www.norrvidden.se

Kari Kumpula, Affärsområdesansvarig Etablerade företag

Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste ALMI-kontor eller besök www.nord.almi.se

MARKNADSOMRÅDE LULEÅ Telefon. 0920-24 12 50. Besöksadress. Köpmangatan 36B

Innovatören som har framtiden i sina händer
Harry van der Veen, grundare och VD för Skellefteåföretaget NUITEQ visar hur deras interaktiva multitouch-lösningar fungerar och ger en fingervisning om framtidens sätt att interagera med datorer.
FoTo: MATTIAS WIGREN TEXT: BJÖRN PALoVAARA

Det innovativa Skellefteåföretaget NUITEQ är på god väg att placera Västerbotten på världens IT-kartor. Företaget står i främsta ledet när det gäller att utveckla avancerad och unik multitouch-teknik på dataskärmar. Kunder och användare finns redan över hela världen. – 2010 kommer att bli ett viktigt år i vår utveckling, säger Harry van der Veen, företagets grundare och VD.
Multitouch-teknik handlar om interaktiva pekskärmar som kan tyda flera fingerrörelser samtidigt och på allt från små mobila enheter och mobiltelefoner till dataskärmar och vidare

till storskaliga interaktiva skärmar. – Vi vill förändra sättet på hur människor interagerar med datorer och det ska ske på ett naturligare sätt än idag. Det är här vår teknik kommer in i bilden, säger Harry van der Veen och berättar att man just nu är på väg att utveckla framtidens skärmar och då ska man inte längre behöva använda fingrarna längre. – Vi tar multitouch-teknologin ytterligare ett steg framåt. Vår vision är att man ska kunna interagera genom att visa gester och rörelser med händerna framför skärmen. Skräddarsydda Snowflakes Idag är huvudprodukten en kommersiell programserie med namnet Snowflake och innehåller 20 olika applikationer som styrs

med fingertopparna. Allt från spel som klassiska Airhockey till presentations- och multimedia-applikationer. – Vi skräddarsyr applikationer till banker, museum, buss- och tågstationer, hotell, flygplatser och utställningar för att nämna några. Exempel på företag vi haft som kunder är Ferrari, Swedbank och Lockheed Martin samt Singapores flygplats och armé. Namnet NUITEQ står Natural User Interface Technologies AB. IT-branschens Oscar Harry beskriver NUITEQ vidare som ett företag som utvecklar mjukvara, men eftersom tekniken är ny så har man hittills även utvecklat hårdvaran, stora LCD-touchskärmar. I

16

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

framtiden kommer man att helt övergå till att utveckla mjukvara. Priser och utmärkelser för sina innovativa produkter börjar samlas efter NUITEQs framfart och nyligen har företaget tilldelats Årets innovationsföretag på Alvargalan i Skellefteå och nu senast i slutet av februari fick NUITEQ Stora MeriT-priset på IT-branschens egen gala i Skellefteå. Tidigare under 2009 var företaget En av fem finalister i klassen ”Bästa nya produkt eller service inom media och underhållning” med sin produkt Snowflake Suite på den internationella galan The Stevies Award. – The Stevies Award är en av världens mest prestigefyllda företagsgalor och brukar jämföras med IT-branschens Oscar, säger Harry.

Harry van der Veen kom från Nederländerna till Sverige och Skellefteå våren 2007 för att slutföra ett examensarbete inom kommunikation, media och design. Han var inbjuden av doktor Johannes Hirche vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå för att medverka i ett projekt inom multitouch-teknologin som då låg i sin linda. Tiden gick och Harry är fortfarande kvar i Skellefteå. Verksam 40 år till i Skellefteå... – Jag är numera svensk medborgare och jag räknar med att åtminstone vara verksam här i Skellefteå i 40 år till, säger han. – Jag trivs mycket bra här och Skellefteå är framförallt en stad med en oerhörd kreativitet och potential inom IT-branschen. Så planerna

är att stanna här och fortsätta växa och skapa jobbtillfällen med NUITEQ i Skellefteå och Västerbotten. NUITEQ har idag tiotalet anställda på huvudkontoret och innovationscentrat i Skellefteå. I Polen är ett antal verksamma inom programutveckling och ett kontor i Singapore servar kunderna i Asien. Under förra året gick Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse in med riskkapital och blev delägare. – Det ger oss bättre möjlighet att fokusera på marknadsföring, omvärldsbevakning och produktutveckling. – Vi är förresten precis i en process där vi i en andra runda söker nytt riskkapital, säger Harry van der Veen.

N Ä R I N G S L I V I N OR R a pri l 2 0 1 0

17

NyheteR I kORthet

norrmejeriers ordförande blir mjölkbonde
Herbert Nyman som varit styrelseordförande i Norrmejerier i tio år och dessförinnan ledamot i styrelsen i sex år, lämnar uppdraget vid årsstämman i maj. Då återvänder han på heltid till sitt mjölkföretag med 160 mjölkkor i Altersbruk utanför Piteå.
Under de 16 år Herbert Nyman arbetat i Norrmejeriers styrelse har mejerinäringen genomgått stora förändringar i form av avregleringar, konkurrensutsättning, teknikutveckling och en helt annan marknadssituation – Vår mejeriförening har klarat sig bättre än andra i Sverige och det tror jag beror på våra offensiva satsningar och vår varumärkesvård. Vi har lyckats tydliggöra varför konsumenten ska välja norrländskt - att det lönar sig att välja lokalproducerat både för smaken, kvaliteten, miljön och för att det skapar jobb i vår region, säger Herbert Nyman. Ägs av bönderna Norrmejerier ägs av ca 630 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, sysselsätter ca 475 årsanställda och omsätter ca 1,8 miljarder kronor per år. – Herbert har varit en viktig del i alla de stora förändringar som vi har genomgått under dessa år och har gjort mycket för att Norrmejerier är där vi är idag. Vi är alla tacksamma för det arbete han har gjort och önskar honom lycka till i framtiden, säger Bo Rasmussen, vd, Norrmejerier. Herbert Nymans efterträdare utses efter Norrmejeriers årsstämma den 4 maj. – När jag började som ordförande i styrelsen fick jag följande ord på vägen: ”Var dig själv, bli inte oroad av de problem eller de människor du möter, det finns alltid ett sätt att lösa alla situationer.” De kloka orden skickar jag gärna vidare till min efterträdare, avslutar Herbert Nyman.

Herbert Nyman Ålder: 57 år Familj: Hustrun Anna-Britta. Fyra barn i åldern 17-30 år Jordbruk: I Altersbruk, 2,5 mil norr om Piteå. 160 mjölkkor, 4 anställda

FoTo: JAN LINdMARK

Övriga uppdrag: Ledamot i LRF Riksförbund Sverige och Svensk Mjölk. Uppdrag han också lämnar under 2010.

lernia bemanning öPPnar kontor i lUleå
Nu öppnar Lernia Bemanning ett nytt kontor i Luleå. Och det är tuffa mål de sätter upp för sin nyetablering. Trots snålblåsten på arbetsmarknaden är målsättningen att anställa 50 bemanningskonsulter inom ett år.
− Luleå är en mycket viktig ort för oss när det gäller etableringar längs norrlandskusten, med sin placering, industri och universitetet, säger regionchefen på Lernia Bemanning, Jimmy Rönnblom. Lernia Bemanning går mot strömmen och satsar på nyanställningar trots en tuff arbetsmarknad. – Vi ser framåt, och förbereder oss för att vara beredda när högkonjunkturen kommer, säger regionchef Jimmy Rönnblom. Våra flexibla bemanningslösningar passar också bra i dessa tider när det annars kan kännas tveksamt att nyanställa, fortsätter Jimmy Rönnblom. Så lokal som möjligt – Den lokala närvaron är en del av vårt framgångskoncept, säger Jimmy Rönnblom. Strategin är att vara så lokal som möjligt. Dessutom känner vi marknaden väl eftersom våra systerbolag bedrivit verksamhet här i flera år. Just nu söker Lernia Bemanning en entreprenör som vill vara med och bygga upp bemanningsverksamheten i Luleå. – Vi söker en person som genom företagsspecifika bemanningslösningar vill skapa utveckling för såväl oss som våra kunder, säger Jimmy Rönnblom.

Jimmy Rönnblom

18

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

Företagsjouren i Övre Norrland
Företagarna och ALMI Företagspartner i länen har tagit initiativ till att inrätta en företagsjour på grund av rådande lågkonjunktur med varsel och uppsägningar. Syftet med en företagsjour är att snabbt, enkelt och kostnadsfritt hjälpa de företag som har behov av att hantera krisen. När det börjar knaka i fogarna är företagaren många gånger ensam och man vet inte vem man ska vända sig till. Vänder man sig till sina kreditgivare riskerar man att krediter sägs upp eller stängs. Vänder man sig till leverantörerna kan man riskera att bli utan leverans. Ska man vända sig till en revisor eller jurist så kostar det pengar. Men en sak är säker, ju längre man väntar desto svårare blir det att rekonstruera eller att göra en omstart av företaget. Nu finns möjligheten för dig som företagare att få kostnadsfri hjälp, i första hand av professionella jurister. Så här går det till: Du tar kontakt med Camilla Sundling hos Företagarna Tel. 0920-20 18 66 och beskriver din situation för att vi ska kunna utröna vilket behov just du har. Beroende på vilken kompetens du behöver knyter vi den kontakten till dig. Vi tillämpar sekretess i ärendet. Steg 1 Behöver du juridisk telefonrådgivning av en affärsjurist kan vi kostnadsfritt erbjuda den kompetensen från Företagarnas rådgivning centralt. I det fallet blir du kontaktad av juristen per telefon. Steg 2 Om den centralt placerade telefonrådgivaren inser att du behöver en personlig rådgivning av en lokal rekonstruktör/ affärsrådgivare erbjuds du detta direkt vid kontakten. Du får då en lista på vana rekonstruktörer som är vidtalade. Därefter kontaktar vi någon av de rådgivare du valt och skickar en sammanfattning av ärendet dit. Den rådgivare som tar på sig ärenden kan ge dig 10 timmars kostnadsfri rådgivning. Vid behov kan denna rådgivning utökas med ytterligare timmar efter godkännande av företagsjouren. Övrigt Det kan även vara så att man hamnar i en akut livskris när man riskerar att se sitt livsverk gå till spillo. Vi kan då erbjuda en professionell psykoterapeutisk kompetens till rabatterad kostnad.

En avancerad värmepump för dig som vill göra det riktigt enkelt.

– Ny revolutionerande display med användarvänliga menyer. – Styr enkelt förbrukning och gör det lätt att överblicka exempelvis drifttid. – Mer varmvatten. – Tystgående. – Effektivare än sina föregångare, sänker energikostnaden med upp till 80%.

NYHET
Läs mer om NIBE F1245 på www.nibe.se/nyhet

Välkommen att kontakta oss: Företagarna Norrbotten E-post camilla.sundling@foretagarna.se

Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar
KALIX: YIT SVERIGE AB Tel 0923-79500 KIRUNA: YIT SVERIGE AB /Stålnackes rör 0980-83025 LULEÅ: Comfort Rörcity i Luleå Tel 0920-222255 PITEÅ: Infjärdens värme Tel 010-4144000 SKELLEFTEÅ: YIT SVERIGE AB Tel 070-6062045

NyheteR I kORthet

gold of laPland blir bokningsbara På webben
Allt fler bokar sin resa på Internet. Gold of Lapland, turistdestinationen i norra Västerbotten, tar nu ett kliv framåt och följer med i denna utveckling genom att förändra sin webbplats till att skapa försäljning åt de 80 medlemsföretagen under dygnets alla timmar.
– Det känns helt rätt i tiden och eftersom väldigt få av turistföretagen i regionen är bokningsbara online idag så är vi glada att vi kan erbjuda denna möjlighet och det kommer att kunna ge fler bokningar , säger Beatrice Dahlström, som är ansvarig för att bygga upp bokning online på Gold of Laplands nya marknadsplats. Ett intensivt arbete pågår nu med att få in de första bokningsbara produkterna och med att koppla upp de företag som vill vara med. Under mars ska den egna personalen utbildas för Beatrice Dahlström att sedan kunna utbilda företagen. Lansering av den nya webbplatsen med bokningsbarhet beräknas ske i början av maj. – Vi ska skapa en nyfikenhet genom en mängd olika marknadsinsatser där en TV-reklamkampanj blir det som kommer att synas mest och styra in på webben, berättar Karin Fällman, verksamhetsledare på Gold of Lapland. Gold of Lapland är en ekonomisk förening som ägs av ca 80 företag och även en turistdestination som geografiskt sträcker sig över Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors och Skellefteå.

ny yrkeshögskoleUtbildning startar i Umeå
- Till hösten kan den som vill bli Automationsingenjör utbilda sig till det hos Lernia i Umeå, berättar en glad Hakan Mol, affärsutvecklare på Lernia College.
Lernia driver sedan tidigare yrkeshögskoleutbildning till Projektledare El i Umeå, och nu satsar man även på en utbildning till Automationsingenjör. Lernia College som driver alla Yrkeshögskoleutbildningar i Lernias regi har även fått en ny Hakan Mol är affärsutvecklare på utbildning i Örnsköldsvik, Lernia College där man från hösten kan läsa till Internationell Servicetekniker. Sedan tidigare bedrivs även utbildning till Produktionstekniker i Örnsköldsvik. Den studerande utbildas bl.a. i styr- och reglerteknik, teknisk kommunikation och säkerhetsteknik. Enligt Lernias hemsida arbetar en automationsingenjör i ett företags produktion och underhållsverksamhet. Efter utbildningen ska man kunna arbeta bl.a. som Automationsingenjör, Driftsättare, Processingenjör eller Serviceingenjör inom tillverknings- och processindustri eller Stat och kommun (infrastruktur, VA mm). – Umeå är en viktig ort för oss när det gäller etableringar längs Norrlandskusten, med sin placering, industri och universitetet, säger Hakan Mol. – Vi har ett bra samarbete med kommunen och olika företag och organisationer, exempelvis Teknikföretagen och IF Metall, och vi har förstått att kompetens inom automation är en bristkompetens i Umeå och dess region. Utbildningen är tvåårig (80 veckor) och har plats för 25 elever. Den startar i augusti, förmodligen i närheten av campus i Umeå, där Lernia idag har sina andra yrkeshögskoleutbildningar.

mikromakarna lyfter med PrototyPtillverkning
Mikromakarna i Pajala har under de senaste åren arbetat fram ett mycket starkt koncept som medför kostnads- och tidsbesparningar vid prototyptillverkning. Nu kommer man att lansera dessa tjänster på en bredare marknad. En strategi som tillsammans med de senaste årens uppgradering av maskinpark tar sikte på att stärka sin position på marknaden och öka företagets omsättning med 30 procent.
Då tillverkningsprocesserna inom elektroniktillverkning ofta är snäva, både när det gäller tid och kostnader, är ett nära samarbete med konstruktörer och tillverkare mycket viktig. Mikromakarna har under många år arbetat fram en kvalificerad kompetens inom prototyptillverkning vilket är den viktigaste fasen för att komma rätt vid starten av ny serieproduktion. Denna kompetens kommer man nu att marknadsföra. Seminarium i april Som ett led i den nya satsningen anordnar Mikromakarna i april ett seminarium med temat - kostnadseffektiv konstruktion. Ett tema som är hett och efterfrågat bland kunderna. Bland satsningarna kommer även en komplettering av det befintliga kvalitetssystemet att genomföras, företaget ska certifiera sig enligt ISO13485 för den medicinska standarden. Under 2010 första två månader har Mikromakarna fått 2 nya kunder, vilka beräknas att öka omsättningen ca 4 miljoner under det första året. – Målet med vår satsning är att vi ytterligare ska stärka vår position som en kvalificerad produktionspartner i branschen, kommenterar Mikael Isaksson, marknadsansvarig hos MikroMakarna. Kommande års budget är omsättningen beräknad till 70 miljoner kronor och det långsiktiga målet är att företagets omsättning passerar 100 miljoner inom 3 år.

20

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

Kaffemaskiner!
Med lokal service.
Här intill Wittenborg FB7100 Typ av automat: Färskbrygg
Denna automat ingår i 7000-serien med modern design. Bra kapacitet och stora möjligheter. Den kan placeras på bänk eller utrustas med underskåp och bänkskiva. Automaten kan konfigureras på två vis. Använd den tredje ingrediensbehållaren till antingen frystorkat kaffe för högre kapacitet eller strösocker för bekvämligheten.
Detta bara en modell, finns många fler. Kontakta mig så får du veta mera!

– njut av god mat i en unik miljö vid Torneälven
Boka vårt unika Islossningspaket! 28/4, 29/4, 30/4 och 1/5 – kl 19.00 Konferenspaket i Kattilakoski går att boka året om Här finns en fin bastuanläggning med badtunna och vi erbjuder en special konferensmeny. ann-louise@tornedalia.se, 0927-775 50, 076-107 75 50

Nu tillhandahåller vi kaffemaskiner med lokal service i Arvidsjaur.

Magnus Nordlund Tel. 070-341 56 26

SHARP CENTER
Bangårdsvägen 14, 972 32 Luleå, Tel. 070-341 56 26 e-post: magnus@kontorsgruppen.com

Upplev ett av Tornedalens mäktigaste skådespel samtidigt som du njuter av en måltidsföreställning i en unik miljö vid Torneälven. Mat, vin, musik, scenografi och rörelse. 450:-/person karin@tornedalia.se, 0927-510 30

Q FOKUS NORR
Kulturens Hus i Luleå, Lilla salen
Moderator: Bengt Klefsjö, Luleå tekniska universitet

FOrum för Kvalitet, Utveckling & Samverkan
Torsdag den 6 maj 2010, 9.00–17.00

Lyssna till bland andra • Jan Eliasson, FN-ambassadör och internationell medlare, talar om internationellt ledarskap och våra utmaningar för ett hållbart samhälle • Bodil Jönsson, professor och författare, funderar kring hur det nya 10-talet kan leda till en ”ljusnande framtid” • Göran Örnung, överläkare på Capio S:t Görans sjukhus, berättar hur man med Lean Healthcare skapar bättre vård med mindre resurser • Lena Liljebäck, bitr generaldirektör på Arbetsförmedlingen, reflekterar kring ledarskap och sina personliga erfarenheter från en utsatt position • Martin Liabäck, varuhuschef på IKEA Haparanda/Tornio, talar om hur IKEA lyckats skapa en stark och gemensam kultur över hela världen

Jan Eliasson

Bodil Jönsson

Lena Liljebäck

Martin Liabäck

ANMÄLAN

Anmälan: senast den 23 april 2010 E-post: info@paragon.se Webb: www.paragon.se; Aktuellt Fax: 0920-20 18 99 Information: Åsa Fredriksson, 070-319 18 84

Arrangör:

Medarrangörer:

Paragon Affärsutveckling AB

Klartecken för 1101 vindkraftverk i Markbygden
Regeringen har beslutat tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1 101 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdet i Piteå kommun.
Fullt utbyggt kommer vindkraftverken att producera upp till 12 TWh el årligen, vilket är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008. – Markbygden-projektet är utan motstycke det största vindkraftsprojektet som planeras i Sverige. När det förverkligas kan tillskottet av förnybar el komma att motsvara vad två miljoner villahushåll använder till hushållsel i Sverige årligen (ej eluppvärmning), säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar. – Regeringen för en mycket medveten politik för att öka andelen förnybar el i Sverige. Vindkraften har en nyckelroll i detta arbete. Idag produceras tre gånger så mycket
Villkor nn den närmare placeringen och utformningen av vindkraftverk och vägar ska, i samråd med länsstyrelsen och berörda samebyar, ske så att påverkan på rennäringens bedrivande så långt möjligt begränsas. nn Bolaget ska vidta åtgärder i syfte att kompensera för det intrång som verksamheten förorsakar rennäringen i utredningsområdet och omkringliggande områden. nn Bolaget ska, i samråd med länsstyrelsen och berörda samebyar, upprätta ett program för och utföra undersökningar av vindkraftsanläggningens påverkan på rennäringens bedrivande. Undersökningarna, som ska bekostas av bolaget, ska avse påverkan under byggnads- och anläggningsarbetena och under driften i jämförelse med förhållandena innan uppförandet. Programmet ska godkännas av länsstyrelsen. Byggnads- och anläggningsarbetena får inte påbörjas innan länsstyrelsen godkänt programmet. Naturvärden Projektet har inte bedömts påverka miljön i Natura 2000-områdena på ett betydande sätt och tillstånd krävs därför inte enligt Natura 2000-bestämmelserna. Bolaget har åtagit sig att undanta Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskydd och våtmarker av klass 1 och 2 från placering av vindkraftverk. Inget område har bedömts vara av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet. Regeringen förutsätter att lokaliseringen av verken och vägarna sker så att påverkan på naturvärdena i området så långt möjligt begränsas. Villkor nn den närmare placeringen och utformningen av vindkraftverk och vägar ska, i samråd med länsstyrelsen och Piteå kommun, ske så att påverkan på naturvärdena så långt möjligt begränsas.

vindkraftel i Sverige jämfört med när regeringen tillträdde och kurvan för tillväxt pekar uppåt. Det är därför mycket glädjande att regeringen nu kan bevilja tillstånd till Markbygden. Ett projekt som också har ett starkt politiskt stöd lokalt, säger Andreas Carlgren. Beslutet är förenat med de villkor som behövs för att skydda människors hälsa och miljön samt rennäringens och försvarets intressen. Överväganden och villkor Rennäringen Med föreskrivet villkor bedömer regeringen att rennäringen i de områden som bedömts vara av riksintresse inte kommer att påtagligt försvåras och att hinder för tillåtlighet därmed inte föreligger. Nästan hela vindkraftsområdet utgör vinterbetesmarker för framförallt Östra Kikkejaure sameby. Cirka en fjärdedel av samebyns totala vinterbetesmarker ingår i vindkraftsområdet men endast en mycket begränsad del berörs av områden som bedömts vara av riksintresse för rennäringen.
nn Bolaget ska i samråd med länsstyrelsen och Piteå kommun upprätta ett program för och utföra undersökningar av vindkraftsanläggningens påverkan på flora och fauna, i synnerhet fåglar. Undersökningarna, som ska bekostas av bolaget, ska avse påverkan under byggnads- och anläggningsarbetena och under driften i jämförelse med förhållandena innan uppförandet. Programmet ska godkännas av länsstyrelsen. nn Byggnads- och anläggningsarbetena får inte påbörjas innan länsstyrelsen godkänt programmet. Försvaret Regeringen bedömer att försvarsintresset inte innebär ett hinder för vindkraftsetableringen i stort. Varje enskilt vindkraftverks exakta placering och utformning inom utredningsområdet ska vara godkänd av Försvarsmakten innan byggnads- och anläggningsarbetet för verket påbörjas. Fortsatt hantering nn Efter regeringens beslut återlämnas ärendet till miljöprövningsdelegationen som ska besluta om det närmare innehållet i tillståndet och, utöver de villkor som regeringen har föreskrivit, vilka villkor som ska gälla för tillståndet. nn de byggnads- och anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska ha vidtagits senast den 31 december 2021. nn Tillåtligheten gäller i 30 år från den dag bolaget anmäler till länsstyrelsen att verksamheten eller del av denna tagits i drift. nn Vindkraftsområdet är totalt cirka 450 km2 stort men den faktiska markyta som kommer att tas i anspråk utgör endast cirka 15 km2, dvs. cirka 3,3%, inberäknat uppställningsytor, nya vägar och ytor för nya kraftledningar.

22

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

Skellefteåföretagare positiva till vindkraft
FoTo: BJÖRN PALoVAARA

Vindkraftsutbyggnaden ökar i norra Sverige med stora volymer under 2011- 2020. Tekniken för att driva vindkraftverk i arktisk miljö är nu på väg att lösas och system som fungerar är på väg fram. Idag lämnar alla världens största vindkraftstillverkare offerter på vindkraftverk för placering i vinterklimat, så var det inte för fem år sedan.
– Jag är övertygad om att framtagningen av den nya tekniken med avisningssystem och de större energibolagens ökade intresse att göra investeringar i vindkraftverk gör att utvecklingen tar fart, säger Östen Hansson, IUC Bothnia. Tidigare var världsmarknaden helt inriktad på havsbaserade vindkraftverk och vindkraftverk på höga öppna platåer i Europa. Det var där den stora efterfrågan på vindkraft fanns. Då var det ingen vindkraftstillverkare som hade intresse att lägga in pengar och resurser för att utveckla teknik för vindkraftverk i arktisk miljö.

installation, mekanisk verkstad, el-entreprenad, lastbils verkstad, avfalls hantering, installation och entreprenörer som har erfarenhet av arbete på hög höjd, tunga lyft, mekaniska installationer, hotell, catering, besiktning av hissar och flygljus. – Det råder inga tvivel om att Skellefteå och vårt näringsliv har mycket goda förutsättningar att kunna dra stora fördelar av de vindkraftsinvesteringar som planeras i regionen, säger Ola Mannberg, näringslivschef, Skellefteå kommun. Vi hoppas och tror att projekten skapar arbetstillfällen. I början kopplat till tillverknings-, montage- och logistikkedjan, men senare även inom eftermarknaden i form av drift och underhåll. Vi bevakar också frågor om kompetensförsörjning och forskning och utveckling inom området.
Fakta om vindkraft och utbyggnadsplaner Enligt regeringens planeringsram ska samhället ha en beredskap för att bygga 30 TWh vindkraft till år 2020 och det motsvarar mellan 4- 6 000 vindkraftverk. Svensk Vindenergi bedömer att det till 2020 ska byggas 15 TWh vindkraftsel på land och det motsvarar cirka 6 000 MW installerad effekt. I praktiken innebär det minst 2-3 000 vindkraftverk. det motsvarar vad dagens el-distributionsnät klarar att transportera från norra till södra Sverige. Svenska Kraftnät som är ansvarig för elnätet ska i juni vara klar med en utredning som visar hur utbyggnaden av el-nätet i norra Sverige ska genomföras. En utbyggnad som är helt nödvändig för att kunna klara ökade elleveranser från norra Sverige till södra Sverige. Länkar om vindkraft www.svenskvindenergi.org – intresseförening där kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, konsultföretag, leverantörer med flera ingår. www.cvi.se – högskolan på Gotland driver CVICentrum för Vindbruk, ett resurscentrum för vindkraftsutbildning. www.svk.se - Svenska Kraftnät, ett statligt affärsverk, som driver och förvaltar stamnätet samt övervakar landets elsystem. N Ä R I N G S L I V I N OR R a pri l 2 0 1 0

Bra kombination med vattenkraft När vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige nu tar fart blir det framförallt på områden från stambanan och västerut. Rörliga havsisar, fritidsbebyggelse och områden med höga naturvärden längs kusten gör att det är mindre intressant att bygga stora vindkraftsparker där. Vad kan det här betyda för Skellefteå regionen? – I Skellefteå har vi lång erfarenhet av miljövänlig produktion, säger Bert Öhlund, kommunalråd i Skellefteå. Vindkraft är en bra kombination med vattenkraft som vi har mycket av i kommunen. Produktion av vindenergi och tillverkning av delar till vindkraftverk skapar arbete och stärker vårt näringsliv. Skapar många jobb Förutom själva tillverkningen av vindkraftverk blir det jobb för olika yrkeskategorier när olika vindkraftsparker ska byggas. Det handlar om att göra vägar, ta bort skog, transport, kranar,

23

FAKTA/EILERT ISAKSSON
Namn: Eilert Isaksson Ålder: 61 Familj: Fru, tre vuxna barn, fyra barnbarn Född: Masugnsbyn Bor: Kiruna sedan 1979 Företag: En av 25 delägare i Länia Företagsförmedling AB i Sverige samt ägare av Kiruna Ekonomitjänst AB Utbildning: Civilekonom vid Umeå Universitet Aktuell: Ordförande i Företagarna Norrbotten. Ordförande i Företagarna Kiruna. Ordförande i Kiruna Lappland ek för. Ordförande i Länia Företagsförmedling AB.

Export och kärnverksamhet är viktigt för Norrbotten
öretag med Kärnverksamhet och Exportinriktade affärer är grunden eller basen för alla övriga företag inom servicenäringen samt den gemensamt skattefinansierade offentliga servicen. Sammantaget är det förutsättningen för materiellt välstånd för medborgarna i samhället. Vad är kärnverksamhet Alla företag som exporterar sina varor och tjänster i någorlunda stor omfattning och därigenom drar in exportpengar till Sverige bedriver s.k. kärnverksamheter. Dessa företag har behov av service i form av tjänster och varor för att kunna bedriva sin exportinriktade verksamhet. Den servicen kan de köpa av andra företag eller välja att i mindre eller större omfattning producera den i egen regi. Stor del produktion i egen regi var allmängiltigt under tiden före industrialiseringen och en naturlig del i självhushållet, som hade små inslag av handel med annat än det mest nödvändiga och då ofta i form av byteshandel.

F

Skog och vattenkraft är två exempel på kärnverksamhet.

FoTo: SVEASKoG, VATTENFALL

Exempel på kärnverksamheter Skog, vattenkraft, malm och stål, papper, trä, hus, bröd är några exempel på näringar med traditionellt stora andelar export från Norrbotten. En relativt ny företeelse på exportsidan är den testindustri som växer i flera kommuner. Besöksnäringen som växer i hela Sverige gör det även i Norrbotten och i princip är all försäljning export som drar in pengar utifrån till kommunerna och länet.

Vi får inte glömma bort att företag, anställda och alla övriga medborgare har behov av traditionellt offentligt finansierad service, som exempelvis skola, vård, omsorg, infrastruktur för el, värme, vatten, kommunikationer med vägar, järnvägar, sjöfart, flyg, tele- och IT-nät, fritidsaktiviteter m.m.

Vad är export Traditionellt betraktar vi export som försäljning från ett land till ett annat. Definitionsmässigt är det korrekt i ett globalt perspektiv och det är också det som mäts vid jämförelser mellan olika länder. Försäljning av varor och tjänster till en annan region eller annan kommun inom landet kan enligt min mening också betraktas som export ur ett regionalt eller lokalt perspektiv. Värdet av den sammanlagda produktionen av varor och tjänster, det materiella välståndet, mäts ju också på olika nivåer som bruttonationalprodukt, bruttoregionalprodukt och bruttokommunalprodukt.

Det lilla företaget som säljer varor och tjänster till grannkommunen bedriver också en kärnverksamhet i sin kommun och bidrar till att servicenäringar och offentlig service kan upprätthållas till gagn för andra företag och alla medborgare Näringslivsutveckling och företagsklimat Orter, kommuner och regioner utan, eller väldigt få, exportinriktade företag har dåliga kommersiella framtidsutsikter och därmed dåliga förutsättningar för människor att leva och bo där. De som inte utvecklas de stagnerar och slutar så småningom att fungera som ett bra samhälle om trenden inte bryts.

Små företag inom lokala servicenäringar kan utvecklas till mer eller mindre stora exportföretag om ambitionen och drivkraften, kreativiteten och viljan att växa finns hos företagaren. Ett gott företagsklimat bidrar också till att företagaren kan få näring till att växa. Fokus på export Allt arbete inom näringslivsutveckling bör inriktas på att initiera och stimulera utveckling av exportinriktade företag – med automatik kommer servicenäringar att växa upp kring sådana företag liksom den offentliga servicen. eilert isAksson ordförande Företagarna norrbotten

24

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

Våren är här!
skrivande stund ser man den härliga vårsolen värma våra vita vidder. Vårkänslorna flödar och solen ger en energikick åt oss alla. Våren är ju löftenas tid, då folk friar och gifter sig på löpande band. Denna vår kommer definitivt också att bli en riktig löftestid gentemot oss småföretagare! Tror inte det finns någon politiker eller något politiskt parti som inte kommer att fria till oss småföretagare. Löften om lättnader i regelverk, löften om minskade avgifter, löften om stärkta satsningar, löften om minskad byråkrati, löften om mer samverkan mm. Därför är det nu extra viktigt att vi som företagare i alla sammanhang själva är medvetna om vilken viktig roll vi spelar. All tillväxt i sysselsättning senaste åren har varit bland småföretagen. Våra stora tunga industriföretag har successivt höjt sin produktion, effektiviserat och därmed också stadigt minskat antal sysselsatta. I en del fall så har entreprenörer tagit över den verksamhet som tidigare låg inom industriföretagets väggar, men inte på långa vägar har antalet entreprenörer uppvägt det minskade antalet sysselsatta. Småföretagens expansion bygger i regel på att man gör nyanställningar, vilket är mycket tydligt oavsett bransch. Under den ekonomiska lågkonjunkturen (som fortfarande inte är avklarad) ser vi att småföretagen, framförallt inom tjänstesektorn har växt både omsättnings- och personalmässigt. Nya tjänsteföretag har etablerats bland annat på grund av avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster (RUT) och Lagen om valfrihet (LOV). Ett flertal kommuner arbetar nu aktivt för en utveckling av fler tjänsteföretag inom den senare sektorn. Boden är nog den kommun som är längst fram i den processen. Vilket märks på upplägget för upphandling och övergång till privata alternativ. Ska bli mycket intressant att följa utvecklingen, både ur kvalitets- och kostnadsaspekt. RUT har blivit en mycket het politisk potatis idag. Varför? Att vissa politiker kallar tjänsteföretagare för pigor är på så låg nivå, att de borde skämmas. Har vi verkligen inte kommit längre än så i vårt moderna land? En jämförelse mellan ROT och RUT är ganska intressant. Avdragsrätten är ju snarlik, avdragsbeloppen är snarlika och slutligen de som nyttjar skatteavdragen är ungefär samma målgrupp – varför är då inte debattnivån lika? Vilka vårlöften vill vi ha? nn Permanenta beslutet om ROT och RUT så att alla duktiga nya och gamla företag i dessa branscher kan fortsätta att expandera. Samtidigt som vi får bort den ”svarta” ekonomin. nn Bygg Norrbottniabanan! Det är hela Sveriges angelägenhet att såväl gods- som persontrafiken fungerar över hela Barentsområdet med tanke på de enorma investeringar som är beslutade.

I

Vårsolen värmer våra vita vidder.
FoTo: BJÖRN PALoVAARA

nn Ta bort sjuklöneansvaret för småföretagen. Som ett första steg kan vi acceptera att företag med upp till 10 anställda slipper detta tunga ansvar. Det är inte realistiskt att ett litet företag ska betala full lön och samtidigt inte ha någon produktion. Sjuklöneansvaret är ett av de största hindren för småföretagen att anställa fler. nn Se över och våga modernisera lagen om anställningstrygghet. Lagens andemening är utformad för de stora drakarna bland arbetsgivare och fack.

norra Norge, norra Ryssland och Norrbotten tillsammans med Västerbotten.

nn Satsa mer på utbyggnad och upprustning av vägnätet. Det är skamligt dåliga europavägar vi kör på, när man kan råka ut för hål i asfalten eller djupa spår i vägbanan? Vi kan inte skylla på vårt geografiska läge med hårt klimat. Då man kör genom vårt grannland Finland så är skillnaden i vägkvalitet mycket markant.

nn Ge möjligheter till utveckling av gårdsförsäljning på landsbygd genom exempelvis att tillåta försäljning av egenproducerat vin, som baserats på våra naturliga råvaror som lingon, blåbär med mera. Tror att uppfinningsrikedomen skulle ge helt nya och intressanta produkter. nn Ge stabilitet åt det svenska banksystemet, så att våra småföretag blir en prioriterad och viktig kundgrupp åt våra banker.

nn Satsa ordentligt på kompetensutveckling i alla former för våra småföretagare. nn Gör om kassaregisterlagen omgående! nn Stimulera alla former av samarbeten över våra gränser. Vår närmaste stormarknad är Barentsområdet, som omfattar norra Finland,

Giftermålet till hösten? Från Företagarna kommer vi aktivt att följa, påverka, samverka i alla frågor som är av intresse för våra medlemmar. Vår kandidatguide, där vi intervjuar alla etablerade partiers riksdagskandidater, kommer att presenteras senare under våren. Företagarna kommer även via våra lokalföreningar runt om i länet och landet, ha lokala träffar med våra lokalpolitiker. Naturligtvis, så är många frågor i den kommunala politiken mycket kopplat till det Företagsklimat som finns i kommunen. Ju bättre företagsklimat desto bättre kommunutveckling! Därför hoppas vi nu att det blir många vackra vårlöften som spirar fram ur snömassorna och att löftena infrias i samband med giftermålen i höst. Oavsett partifärg eller tillhörighet så vill vi från Företagarna ha stabila förutsättningar, minimal byråkrati, snabba beslut och tillväxt bland våra företag ur lönsamhets-, omsättnings- och sysselsättningsaspekt.

nn En satsning på entreprenörskap redan i grundskolan kan vara nyckel till att vi redan på ett tidigt stadium startar företag på eller kring hemorten.

kjell Hjelm regionchef Företagarna norrbotten
N Ä R I N G S L I V I N OR R a pri l 2 0 1 0

25

starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditUPPlysning
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i kreditupplysningslagen. Förslagen syftar till att stärka skyddet för enskildas personliga integritet i samband med kreditupplysningar som lämnas på Internet.
Det föreslås också att registeruppgifter om lämnade kreditupplysningar (omfrågeuppgifter), ska gallras inom ett år. I dag kan vem som helst komma åt kreditupplysningar om privatpersoner på Internet. Den omfrågade personen får inte heller reda på att kreditupplysningen har lämnats ut. När kreditupplysningar lämnas via Internet enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är i dag flera av kreditupplysningslagens integritetsskyddande bestämmelser inte tillämpliga. För att stärka skyddet för den enskilde föreslås att följande ska gälla även i dessa fall. missvisande uppgifter i en kreditupplysning ska sändas till dem som under det senaste året tagit del av uppgifterna. Vidare ska sådana uppgifter i kreditupplysningsföretagens register som avser lämnade kreditupplysningar (omfrågeuppgifter) gallras inom ett år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

Ska finnas ett legitimt behov nn Beställaren av en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov av informationen. Det ska alltså krävas att beställaren av informationen t.ex. planerar att ingå ett kreditavtal med den enskilde. nn Fullständig information om kreditupplysningen (kreditupplysningskopia) ska sändas till den enskilde som avses med upplysningen. Denne ska alltså få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel. nn En rättelse av felaktiga eller

Gott kaffe på jobbet!

www.kontex.se

wwf.se

Rätt tempeRatuR på Rätt plats
fRiginoR finns öveRallt!
Service och installationer av bland annat: Livsmedelskyla, Air Condition Datakyla, Industrikyla Värmepumpar Varmt välkommen att höra av er!
Friginor länets största kylföretag med etableringar i Piteå, Luleå, Boden, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna.

Släcker du?

E

D

TT

TE MP E R A

TU

R

IG IN O R 2 5 Å R

M

Var med och släck ljuset en timme för klimatet klockan 20.30 lördagen den 27 mars 2010

T T P L AT S

25 år
198

FR

4 - 2009

www.friginor.se 0920-20 30 30
26
NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

A K T I V I T E T E R F Ö R A L L A – D Y G N E T R U N T, Å R E T R U N T !

bandvagnar, terrängbilar, snös ske, trolling i Kalix älv och skärgård. • PBV, och aktiviteter. , vildsvin, häst. • Isfiske, spinnfiske, flugfi -85. Kapacitet: 4-160 personer med mat • 104 hektar vilthägn med ren, hjort häst och släde... • Ekologisk drift sedan fordon • Vedeldad bastu, • Aktivitetsmuseet, Kalixlinjen, 60-talet

väljer mar som vinTer - du - menyn är bred, som mbuilding - KicKoff Konferens - Tea koter...

Prova fisKelycKan i Kalix Älv och sKÄrgård
Kalixälven är välkänt för det fina sportfisket på lax, öring, gädda och harr. Här finns ett mångskiftande fiske med såväl strida forsar som lugna djupa sel. På Viltfarmen finns tillgång till båtar för trollingfiske. På Rånöns Havsfiskecamp finns boende i vedeldade stugor samt fiske i vacker skärgårdsmiljö.

vilTfarMen i KorTheT...
• • • • • • • • • 75 bäddar i hotell och stugor 3 bastuanläggningar 7 konferensrum Viltkrog och skogskrog Trådlöst Internet Biograf - festlokal för 160 pers Ryska pansarbandvagnar Kalixlinjens museum Café Bataljonen

viltfarmen ligger vackert intilll Kalix älv, 70 km från luleå.

Viltfarmen.se
Kalix, 0923-270 66, info@viltfarmen.se

NyheteR I kORthet

kraftsamling för eUroPeisk ProcessindUstri
Europeisk processindustri är på väg att få ett nytt forsknings- och innovationscenter för automation och initiativet kommer från Luleå tekniska universitet. ProcessIT Europa är namnet, vilket väntas ge Europa ökad konkurrenskraft på en internationell marknad.
– Jag tror att om Sverige och övriga Europa ska kunna hävda sig på en allt tuffare marknad så är detta ett både viktigt och nödvändigt initiativ, säger näringsminister Maud Olofsson när hon nylilgt besökte Luleå tekniska universitet. Hon är glad att initiativet kommer från just Luleå tekniska universitet som har ledande forskningskompetens på området processIT och inbäddade Internetsystem, inte minst genom centrumbildningarna ProcessIT Innovations och EISLAB.

Ett stort steg framåt Arbetet med att skapa ett forsknings-, innovations- och kompetenscenter har tagit ett stort steg framåt efter ett möte i Stockholm nyligen då representanter för industri, forskning och offentliga myndigheter möttes. Ett excellence center (CoIE) för innovation ska skapas, inom ramen för det europeiska forskningsorganet Artemis för inbäddade internetsystem, med avsevärda forskningsresurser i sin portfölj. – Vi har tagit ett viktigt steg mot att förverkliga ProcessIT Europa och vi väntar oss ha alla bitar på plats i höst, säger professor Jerker Delsing vid Luleå tekniska universitet och som även var värd för mötet i Stockholm. Mycket att vinna Det finns mycket att vinna på ett ProcessIT Europa argumenterar han. Satsningen omfattar automation inom en rad olika branscher. Några exempel är gruv & mineraler, massa & papper, metaller, olja & gas, energi, kemikalier, läkemedel och infrastruktur. Många av dessa har liknande problem med automation vilket innebär att det finns en grund för branschövergripande lösningar riktat mot olika industrisektorer. Ökad konkurrenskraft – ProcessIT Europa kommer att ha potential för automation av teknikplattformar i hela Europa, säger han. För att sammanfatta nyttan av ProcessIT Europa så handlar det om ökad konkurrenskraft, bättre produktutveckling och nya affärsmöjligheter. Det kommer att ge nya idéer som kan utvecklas i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom ProcessIT Europa, där industri, forskare och myndigheter samarbetar. Det kommer även att ge den europeiska forskningen på området en positiv injektion. – Genom satsningen på ett ProcessIT Europa kommer fler världsledande forskare att lockas till Sverige och därigenom stärka Europas ställning som en världsledande forskningsregion, säger Jerker Delsing.

Professor Jerker Delsing vid Luleå tekniska universitet och näringsminister Maud Olofsson.
FoTo LEIF NyBERG

Här är mötet i centrum

28

NÄ RINGS LIV I N ORR april 2 010

op.se cticSh Ar
Products from Lapland

Just nu massor av erbjudanden inom grill & fritid.
ArcticShop.se erbjuder exklusiva och spännande produkter från särskilt utvalda tillverkare. Våra produkter är handgjorda enligt urgamla traditioner och med högsta kvalitet. Välkommen in på ArcticShop.se och se våra produkter.

(Gäller tom 31 mars.)

Medlemmar i SHA kan inkomstförsäkra lön upp till 30.000:-/månad!

Vi har sänkt avgiften och förbättrat våra villkor i år ... Vid årsskiftet sänker vi ytterligare!

Blunda inte.
A-kassan är ett viktig skyddsnät, – även för egna företagare. Speciellt i dessa tider!
Om du inte är med i en a-kassa (ja, visst finns det en a-kassa för egna företagare) så saknar du det grundläggande skyddet som de flesta vanliga anställda har vid arbetslöshet. Ett skydd som du ändå redan betalar till via din skattsedel, men inte kan utnyttja. Du som är en klok och förutseende företagare bör kontakta oss redan idag. E-posta till: ... så får du mer information.

intresse@akassan.com

Som medlem i SHA har du tillgång till andra förmånliga erbjudanden som t.ex. möjlighet att komplettera med en inkomstförsäkring. Den ger dig möjlighet att försäkra inkomster upp till 30.000:- i månaden, vilket är högre än den ordinarie nivån. Mer trygghet! Läs mer om detta på www.gardera.nu (Gardera TrygghetsPortal).

www.akassan.com telefon medlemsservice: 08-506 471 32
SHA a-kassa är en medlemsorganisation och vi samarbetar med ett flertal stora företagarorganisationer som även är representerade i vår styrelse.

Det är inte dyrare att åka med oss, det bara känns så!

Vad gör du just nu?
Vi vet vad vi gör. Då som nu hjälper vi våra kunder att hålla rätt på saker och ting med kartans hjälp. GIS heter tekniken - geografisk informationsbehandling för privat och offentlig verksamhet. Våra tjänster och produkter hittar ständigt nya marknader. Du är kanske en av oss, en visionär som gärna lyfter blicken och kan se möjligheterna. Vi söker webbutvecklare och säljare med placering i Lycksele. Vi har kontor på fyra platser i Sverige - i Lycksele, Gävle, Stockholm och Malmö. Läs mer om oss och tjänsterna på www.cartesia.se!
Telefon: 0950-120 05 info@cartesia.se • www.cartesia.se
- en del av Addnode

0923-77722
www.kalixlimo.se www.facebook.com/kalixlimo

Kenth: 070-584 09 82, Ingela: 070-509 72 59, Mårten 070-606 24 99

A N S L A G S t AV L A N

• Säkerhet på väg • Miljöutbildning • Hjälp på väg • Påbyggnad av utmärkningsansvariga • Trafikvaktsutbildning • ADR-utbildningar, grundkurs, klass 1, 7 och tank • Avsändarutbildning • Heta arbeten • Första hjälpenutbildningar • Hjärt- och lungräddning • Nödlägesutbildningar

För en trivsammare fritid
Grillkåtor upp till 56 m2 Lusthus • Bastu
Haparanda 0922-220 40 070 653 46 11
ARCTIC SHOP

Vi hjälper er att sinka rosten

070-542 19 64 Per Granberg

V. Järnvägsgatan 21 • 911 34 Vännäs Tfn: 0935-131 40 • Fax: 0935-132 33 info@galvpart.se, www.galvpart.se

ANSLAGSTAVLAN Marknadsföringspaket med 4 st annonser
64 x 39 mm RING 0923-10700

ARCTIC SHOP

ArcticShop.se

3600 :-

unikA produkter från LAppLAnd
ARCTIC SHOP

www.ArcticShop.se, 073-822 27 36

AVSÄNDARE: Arctic Försäljning i Norrbotten Box 180, 952 22 Kalix

POSTTIDNING B

SVERIGE PORTO BETALT

Er kunskap om livsmedel satellitmottagare övervakningssystem, trygg hetslarm, utbildning, komm unala frågor, datalagrings radonmätningar, tandvård sjukgymnastik turistbransche konferensarran gruvbrytningar arrangera festivale säkra brunnslock tekniska studie exklusiva hotell musikbransche

Vår kunskap om strategisk riktade reklamkampanjer, säljande anno överraskande webblösnin intresseväckande texter, målgruppsanpassade for grafiska profilp utomhusreklai kundmagasin, produktbrosch informationsma årsredovisning monterutformn accidensmater business to busi

En fördelaktig affär

www.favorreklambyra.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful