You are on page 1of 3
Gdafisk dn.20-08-2015 r. Quattrum sp. z 0.0. Praemyska 43c/11. 80-180 Gdarisk Adres do korespondencji Mitosza 12a/3 83-000 Pruszcz Gdariski ‘Szanowny Pan tukasz Nysztal UL. Leyka 32E NIP 742-197-40-22 12-100 Szezytno WEZWANIE DO USUNIECIA SKUTKOW NARUSZEN DOBR OSOBISTYCH | ZAPRZESTANIE CZYYNOW NIEUCZCIWEJ KONKURENCI! Driatajac w imieniu Quattrum sp. 2 0.0. wobec fektu rozpowszechniania prey Pana nieprawdziwych informacji_ na temat Quattrum sp. z 0.0, w Internecie na Forum www forumprawnicze.info, tym samym naruszajacych wizerunek i dobra spotki Quattrum sp. 7 0.0. domagam sig zaprzestania rozpowszechniania nieprawdzlwych informagii Odpisujac potwierdza Pan prawidlowosé danych. Wezwarie mailowe zaé nie daje im zadnego dowodu na to, ze zostalo doreczone. Jest to generalnie oszustwo - nastawione na przypuszczenie, ze nie przeczyta Pan regulaminu lub nie znajdzie w nim informagi o odplatnosc. ” Zgodnie z bramieniem preepisu art. 24 61 2d. 1 KC (w zwigzku z art. 43 KC) Ten czyje dobro osobiste zostaje zagrozone cudzym dziataniem, moze zadaé zaniechania tego dziatania chyba ie nie jest ono bezprawne, Nalezy podkresli¢, it powyészy przepis ustanawia domniemanie bezprawnosei c2ynu polegajacego na_naruszeniu débr osobistych. Majac na uwadze dyspozycje art. 43 Kodeksu cywilnego wskazuje, 3e w sposéb calkowicie bezprawny naruszyt Pan dobra Quattrum sp. 2 0.0. Poprzez publikacje nieprawdziwych informacii © bezprawnym charakterze. na forum www forumprawnicze.info przez osobg podpisang jako administrator strony. Tym samym doszio do naruszenia débr Quattrum sp. 2 0.0., stad teé niniejsaym domagam sie zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat Quattrum sp. z 0.0. i jednoczesnie domagam sie zamieszczenia jednokrotnego oswiadczenia o nastepujace| trescina stronie paristwa portalu, uwidocznionego przez minimum 60 dni: »Kancelarii Adwokackiej adw. tukasz Nysztal z siedziba w Szczytnie pray ul. Leyka 32E, NIP 742-197-40-22, REGON 280336421 bedaca_wlascicielem _portalu www.forumprawnicze.info wyraza ubolewanie i przeprasza Quattrum sp. z 0.0. wlasciciela portalu Afisz24.eu, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na forum. informacje te naruszajq_w dobre imig spétki Quattrum sp. z 0.0. jak rownied narazity spétke na utrate zaufania niezbednego do prawidtowego realizowania dziatari biznesowych Quattrum sp. z 0.0. Jednoczesnie Kancelarii Adwokackiej adw. tukasz Nysztal z siedziba w Szczytnie przy ul. Leyka 32E, NIP 742-197-40-22, REGON 280336421 oswiadcza, iz nie bedzie ponownie rozpowszechniat nieprawdziwych informacji na temat Quattrum sp. z 0.0. portalu Afisz24.eu bedaca jej wlasnoscia, a takie wyraia ubolewanie i zal w zwigzku z zaistniata sytuacja, ktérej powstanie jest wing Kancelarii Adwokackiej adw. tukasz Nysztal” Wnosze takée o uiszczenie sumy pieniednej w wysokosci 10,000,00 zt (slownie: daiesiee tysigcy Hotych 00/100) na rzecz Quattrum sp. 2 0.0. tytutem zadoséuceynienia oraz uiszczenie sumy pieniedne] w wysokosci 10,000,00 24 (stownie: dziesigé tysigcy 2lotych 00/100) na wskazany prey ‘ewentualnym zawarciu ugody cel spoleczny Jak wynika 2 wyroku Sadu Najwy2szego —lzba Cywilna z dnia 17 czerwca 2011 ell CSK 508/2010 (LexPolinica nr 3876647) ten , czyje dobro asobiste zostaje zagrotone cudzym dziataniem, moze zadaé zaniechania tego dzialania, chyba de jest ono bezprawne. W razie dokonania naruszenia mote on takée iada¢, ateby osoba, ktéra dopuscita sig raruszenia, dopetnial czynnosci potrzebnych do usunigcia jego skutkdw, w szczegdlnosci azeby ztozyta ‘oSwiadczenie odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie. W naszej ocenie dla usunigcia skutkéw dokonanego naruszenia moich praw i dobrego imienia konieczne jest 2tozenie wskazanego powyie} coswiadczenia. Jak wynika z wyroku sadu Najwyészego - laba Cywilna z dnia 3 grudnia 2010 r. ICSK 61/2010 (LexPolonica nr 25967441} 0 wysokosci zadoséuczynienia za naruszenie débr osobistych—co do zasady decyduje rodzaj naruszonego dobra asobistego pokrzywdzonego, skala naruszenia, okolicznosci w Jakich doszto do naruszenia i charakter dziatania sprawcy, w tym jednorazowosé lub wielokrotnosé tego dziatania oraz zakres kraywdy wyrzadzonej pokrzywdzonemu, dtugotrwatosé je) odczuwania, Jednoczesnie w mysi wyroku Sadu Apelacyinego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2008 r. VI ACa 1248/2007 (LexPolonica nt 1960175) zadoscuczynienie musi stanowié odczuwalng wartosé ekonomiczng dla obu stron. Dla strony pokrzywdzonej zadoséuczynienie musi spetniaé funkcig kompensacyina, jednoczesnie dla celéw prewencyjnych powinno byé pewnym uszczerbkiem majatkowym dla sprawcy naruszenia, ‘Wymaga réwniez emfazy, it 2godnie 2 pogladami prayjetymi powszechnie w orzecznictwie 0 doktrynie prawa obowiazek wykazania ewentualne] prawdziwosci zarzutéw wobec mojej osoby lub wskazania preestanek uchylajacych bezprawnos¢ dokonanych naruszeti cigdyé bedzie na_panu. Jako egzemplifikacja, wyrok Sadu Najwyészego Izba Cywilna z dnia 27 maja 2010 r. sygn. CSK 257/200 (LexPolonica nr 3035824), 2godnie z ktéry na osobie, ktérej dzialanie moéna zakwalifikowat jako naruszenie dobra osobistego inne} osoby ciady obowiazek wykazania braku bezprawnosci tego driatania Wskazaé réwnie? naledy, 2e podiete przez Pana dziatania stanowia czyny niedozwolone w mys! ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalezaniu nieuczciwe] konkurencji (02.U. 1993 nr 47 poz. 211), edzie w art. 3 punkt 2 wskazano, it naktanianie do niewywiazania sig 2 umowy stanowi czyn niedozwolonej konkurencji. Zapis ten znajduje takée odzwierciedlenie w art. 12/2 rzeczonej ustawy, gdzie zakazane jest naktanienie klientéw przedsigbiorcy do niewykonania, iub nienalezytego wykonania umowy w_ celu szkodzenia przedsigbiorcy. Jednoczesnie wskazaé trzeba, te rozpowszechnianie nieprawdziwych informacj o osobach kierujacych preedsigbiorstwem i dziataniach preedsiebiorstwa sugerujacych, ié sa to dziatania niezgodne 2 prawem Jednoczesnie zmuszeni jestesmy poinformowaé, it w preypadku braku zaniechania dziatas naruszajacych prawo, a takte godzacych w dobre Imig naszego preedsigbiorstwa w stosunku do wlasciciela forum www.forumprawnicze.info zostanie zlotone zawiadomienie o moiliwosci popetnienia czynu zabronionego okreslonego w art. 2661 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 2walezaniu nieuczciwej konkurencji W tym stanie reeczy wnosze podigcie wskazanych powyéej dziatari w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Prosze 0 powaéne potraktowanie niniejszej sprawy, atyghzgigczkowni Sattllg3 Pawel