You are on page 1of 3

NYSZTAL SZUBSTARSKI I WSPLNICY

Adwokacka Spka Partnerska

Szczytno, dnia 12.09.2015r.

Quattrum Sp. z o.o. z siedzib w Gdasku

adw. ukasz Nysztal


ul. Leyka 32E, 12-100 Szczytno
W odpowiedzi na Pastwa wezwanie z dnia 20.08.2015r podaj:
W pierwszej kolejnoci wskazuj, e przedmiotowe wezwanie nie wywiera adnych
skutkw prawnych, bowiem pochodzi od osoby nieuprawnionej do reprezentowania spki
Quattrum. Krajowy Rejestr Sdowy jednoznacznie okrela sposb reprezentowania spki
Quattrum, za wobec naruszenia wskazanego tam sposobu reprezentowania niniejsze
pismo traktuje jako prywatne pismo pana Pawa Zajczkowskiego.
Pomijajc kwesti uprawnienia do reprezentowania spki Quattrum zaprzeczam
wszelkim twierdzeniom zawartym w wezwaniu i kwestionuje przedstawiony tam wywd
prawny.
W pierwszej kolejnoci naley bowiem wskaza, e cytowana przez Pana
wypowied z forum.prawnicze.info nie stanowi naruszenia wizerunku i dobra spki
Quattrum Sp z o.o.
Z niewiadomych dla mnie powodw uzurpuje Pan sobie prawo do interpretowania
powyszej wypowiedzi w sposb rozszerzajcy, przypisujc jej jakikolwiek zwizek z
wymienion spk. Z ca stanowczoci naley bowiem podkreli, e w cytowanej przez
Pana wypowiedzi nie zawarto adnego odniesienia do dziaalnoci spki Quattrum. Gdyby
przed skierowaniem tak obraliwego dla mnie wezwania zechcia Pan zapozna si
dokadnie z kwestionowanym wpisem na forum to doszedby Pan do wniosku, e
NYSZTAL SZUBSTARSKI I WSPLNICY Adwokacka Spka Partnerska
11-700 Mrgowo ul.Brzozowa 16 KRS:0000548879, NIP:7422249955
Kancelarie: 11-400 Ktrzyn ul.Sikorskiego 19 tel. 89 751 5341, 12-100 Szczytno ul.Leyka 32E tel. 89 623 1569
www.adwokat.nysztal.eu I adwokat@nysztal.eu
nr rachunku bankowego 90 2030 0045 1110 0000 0404 4840

rwnie autor tematu w adnym miejscu nie wymienia nazwy spki Quattrum czy te
nazwy serwisu Afisz24.eu. Okrelenia jasno wskazuj, e cay wtek wraz z
kwestionowan wypowiedzi dotyczy oglnie okrelonego portalu ogoszeniowego.
wiadcz o tym jednoznacznie wypowiedzi zawarte w pocie #1, #3 i #5:

Kilka dni temu przy przegldaniu folderu ze spamem zauwayem wiadomo z


wezwaniem do zapaty od jednego z portali ogoszeniowych, na ktrych zamieciem
ogoszenie
Z reszt czytajc teraz regulamin wynika, e ta opata jest pobierana comiesicznie za
sam fakt zaoenia konta, a nie za dodawanie ogosze. W dodatku za prb rezygnacji
jest przewidziana kara 3600z... Gdybym zdawa sobie z tego spraw nigdy bym si tam
nierejestrowa...
Interpretowanie powyszych zapisw w kontekcie naruszenia wizerunku i dobra spki
Quattrum sp. z o.o. jest wic niedopuszczalne i nieprawidowe.
Niezalenie od powyszego cytowana przez Pana wypowied:
Odpisujc potwierdza Pan prawidowo danych. Wezwanie mailowe za nie daje im

adnego dowodu na to, e zostao dorczone. Jest to generalnie oszustwo - nastawione


na przypuszczenie, e nie przeczyta Pan regulaminu lub nie znajdzie w nim informacji o
odpatnoci - w kontekcie wykadni art. 24 1 kc i art. 43 kc nie moe by czyniona w
sposb wyrwany z kontekstu. Sowo oszustwo nie ma swojej wykadni legalnej. Wbrew
Pana wywodom pojcie oszustwo nie odnosi si tylko do czynu zabronionego
stypizowanego w art. 286 kk lecz rwnie ma swoje odzwierciedlenie w brzmieniu art.
86 kc. W lad za Sownikiem Jzyka Polskiego:
oszustwo wiadome wprowadzenie kogo w bd lub wykorzystanie czyjego bdu dla
wasnej korzyci
Tymczasem autor tematu wyranie wskaza w pocie #5 Gdybym zdawa sobie z tego

spraw nigdy bym si tam nierejestrowa....


Jestemy przy tym gotowi na dowd z prawdy w zakresie ewentualnego procesu
sdowego, e sposb dziaania serwisu opiera si na tym przypuszczeniu, e uytkownik
dodajcy ogoszenie jako pracodawca nie zauway w treci regulaminu informacji o
zawarciu odpatnej umowy na okres 24 miesicy. W innym wypadku zgodnie z
powszechnie stosowan netykiet informacja o cenniku byaby zawarta na stronie
gwnej serwisu lub w sposb czytelny w formularzu rejestracyjnym nie za wewntrz
regulaminu. Podkreli przy tym naley, e proces rejestracji uytkownika nie sprawdza
czy faktycznie doszo do przeczytania regulaminu, lecz opiera si na mechanizmie
zatwierdzenia znacznikiem regulaminu ukrytego pod odlegym linkiem.

Dziaania oparte wanie o taki sposb pobierania opat ukrytych w regulaminie


byy ju przedmiotem orzecze sdowych powszechnych jak i dziaa Prokuratury.
Dotyczy to chociaby serwisw katalogfirm2013 czy te De Lege Artis. Uyte wic
okrelenie jest to generalnie oszustwo w poradzie w serwisie prawniczym zdecydowanie
mieci si w granicach dozwolonej krytyki i nie stanowi czynu zabronionego. Nie jest to
bowiem pogld odosobniony na taki sposb postpowania waciciela serwisu Afisz24.eu.
Przykadowo mona tu bowiem wskaza choby na takie publikacje prasowe o zasigu
oglnopolskim:
http://www.fakt.pl/polska/uwazaj-na-portal-afisz24-to-oszusci,artykuly,588087.html
http://expresselblag.pl/2015/11/uwazaj-na-ten-portal-to-oszusci/
http://di.com.pl/uwaga-na-afisz24eu-ten-serwis-zazada-3600-zl-za-swoja-usluge-53708
http://technowinki.onet.pl/internet-i-sieci/uwazajcie-na-ten-portal-mozna-wielestracic/brn8jp
W tej sytuacji zarzucanie mi popenienia czynu zabronionego czy to w formie
naruszenia dbr osobistych czy te czynu nieuczciwej konkurencji naley uzna za
cakowicie chybione.
Ponadto kierujc swoje wezwanie w peni zdawa Pan sobie spraw, e kieruje je
do Adwokata, prowadzcego Kancelari Adwokack. Jest wic Pan zapewne wiadom
tego, e Adwokat korzysta ze szczeglnej ochrony prawnej w zakresie wolnoci sowa i
pisma w granicach okrelonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. Jednoczenie
zarzucanie mi takiego dziaania, ktre moe naraa mnie na utrat zaufania
potrzebnego do wykonywania zawodu podczas i w zwizku z penieniem obowizkw
subowych moe wyczerpywa znamiona czynu z art. 226 1 kk.
Z tych wzgldw Pastwa wezwanie jest cakowicie niezasadne.

adw. ukasz Nysztal