You are on page 1of 71

TRIDUUM PASCHALNE

W PARAFII

MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ


W BYDGOSZCZY
LITURGIA
teksty ks. Bartosz Wojtaszek
piewy Jerzy Nowicki

Bydgoszcz 2008

Wielki Czwartek
Wstp oglny do Triduum Paschalnego
(15 minut przed rozpoczciem liturgii godz. 1745)
Dobieg koca tegoroczny okres przygotowa do Wielkanocy. Przez cay ten
czas Koci przypomina nam, e jest to okres szczeglnej aski. Zostaa nam bowiem
dana szansa bymy powrcili do rda naszej wiary, bymy si nawrcili.
Sowo Boe zwracao si ku nam ze szczegln intensywnoci: w rekolekcjach,
kazaniach, rozwaaniach pasyjnych, czy te w specjalnych naboestwach.
I oto dzisiaj rozpoczyna si nowy etap, wchodzimy bowiem w samo centrum
tajemnicy naszej wiary: tajemnice Mki, mierci i Zmartwychwstania Pana naszego
Jezusa Chrystusa.
Czas si wypeni i nadesza godzina, w ktrej to, co Koci zapowiada, stanie
si wrd nas obecne w szczeglny sposb.
Myl przewodni Wielkiego Czwartku jest wiadomo, e nadesza godzina
Jezusa. Dla tej godziny przyszed On na wiat; w tej godzinie wypenia si do koca
misja powierzona Mu przez Ojca. Jest to godzina, w ktrej Jezus zosta wydany w rce
grzesznikw, godzina pojmania Syna Boego.
Godzina Jezusa to godzina Paschy, godzina przyjcia. Noc, w ktrej by On
wydany, bya noc, kiedy ydzi obchodzili doroczne wito Paschy. Pascha, czyli
przejcie dla Izraelitw bya Przejciem Boga i uwolnieniem ich z niewoli egipskiej.
Byo to take przejcie Narodu Wybranego z niewoli do Ziemi Obiecanej. Pascha
Chrystusa stanowia Jego wasne przejcie przez mk i mier do uwolnienia
i chway zmartwychwstania.
Nasza natomiast Pascha to wszczepienie poprzez chrzest kadego z nas
w Misterium Paschalne Chrystusa. Jest to przejcie z niewoli grzechu do wolnoci
dzieci Boych.
W dzisiejszej liturgii signiemy do rda, z ktrego wywodzi si Msza wita
do Ostatniej Wieczerzy. Bo wanie wtedy, w obliczu czekajcej Go mki, w nocy,
w ktrej by wydany, ustanowi Jezus sakrament Ciaa i Krwi swojej oraz sakrament
kapastwa.
Biorc peny udzia we Mszy Wieczerzy Paskiej, najcilej jednoczymy si
z Chrystusem, by potem wiernie towarzyszy Mu w drodze do Ogrjca, przeywa
z Nim trwog i krwawy pot, nastpnie zdrad ucznia, niesprawiedliwy sd odrzucenia
i sabo Piotra. Bdziemy dwiga krzy jak Szymon, sta pod krzyem obok Matki,
wyznawa wiar wraz z setnikiem, skada Ciao Jezusowe do grobu wraz
z Nikodemem, a potem gosi radosn wie o Zmartwychwstaniu. Wczmy si zatem
w rozpoczynajce si uroczystoci. Niech wszystkie piewy i sowa przez nas
wypowiadane wyraaj nasz wewntrzn postaw, niech przygotowuj nas
na spotkanie z Bogiem.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Wejcie
Antyfona na wejcie:
Chlubimy si krzyem naszego Pana Jezusa Chrystusa: * w nim jest nasze zbawienie,
ycie i zmartwychwstanie, * przez Niego jestemy zbawieni i oswobodzeni.

2. W krzyu osoda, w krzyu ochoda,


Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzy odgadnie, ten nie upadnie,
W boleci sercu zadanej.
3. Kiedy cierpienie, kiedy zwtpienie,
Serce ci na wskro przepali,
Gdy grom si zblia, popiesz do krzya,
On ciebie wesprze, ocali.
4. Gdy ci skrzywdzono, albo zraniono,
Lub serce czyje zawiodo:
O, nie rozpaczaj, mdl si, przebaczaj,
Krzy niech ci stanie za godo.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Gloria
piewa si hymn Chwaa na wysokoci Bogu, w czasie ktrego bij dzwony.
Od tego momentu organy milkn, a do Gloria w Wigili Paschaln.

Pierwsze czytanie
Czytanie z Ksigi Wyjcia
Wj 12,1-8.11-14
Bg powiedzia do Mojesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesic ten bdzie dla
was pocztkiem miesicy, bdzie pierwszym miesicem roku! Powiedzcie caemu
zgromadzeniu Izraela tak:
Dziesitego dnia tego miesica niech si kady postara o baranka dla rodziny, o
baranka dla domu. Jeliby za rodzina bya za maa do spoycia baranka, to niech si
postara o niego razem ze swym ssiadem, ktry mieszka najbliej jego domu, aby bya
odpowiednia liczba osb. Liczy je za bdziecie dla spoycia baranka wedug tego, co
kady moe spoy. Baranek bdzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wzi moecie
jagni albo kol. Bdziecie go strzec a do czternastego dnia tego miesica, a wtedy
zabije go cae zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezm krew baranka, i pokropi
ni odrzwia i progi domu, w ktrym bd go spoywa. I tej samej nocy spoyj miso
pieczone w ogniu, spoyj je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi zioami.
Tak za spoywa go bdziecie: Biodra wasze bd przepasane, sanday na
waszych nogach i laska w waszym rku. Spoywa bdziecie popiesznie, gdy jest to
Pascha na cze Pana.
Tej nocy przejd przez Egipt, zabij wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od
czowieka a do byda i odbd sd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew
bdzie wam suya do oznaczenia domw, w ktrych bdziecie przebywa. Gdy ujrz
krew, przejd obok i nie bdzie pord was plagi niszczycielskiej, gdy bd kara
ziemi egipsk.
Dzie ten bdzie dla was dniem pamitnym i obchodzi go bdziecie jako
wito dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu witowa
bdziecie.
Oto Sowo Boe

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Psalm responsoryjny

Refren: Kielich przymierza to Krew Zbawiciela.


Czym si Panu odpac *
za wszystko, co mi wywiadczy?
Podnios kielich zbawienia *
i wezw imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
mier Jego witych.
Jam suga Twj, syn Twej suebnicy, *
Ty rozerwae moje kajdany.
Refren.
Tobie zo ofiar pochwaln *
i wezw imienia Pana.
Wypeni moje luby dla Pana *
przed caym Jego ludem.
Refren.

Drugie czytanie
Czytanie z Pierwszego Listu witego Pawa Apostoa do Koryntian
1 Kor 11,23-26
Ja otrzymaem od Pana to, co wam przekazaem, e Pan Jezus tej nocy, kiedy
zosta wydany, wzi chleb i dziki uczyniwszy poama i rzek: To jest Ciao moje za
was [wydane]. Czycie to na moj pamitk! Podobnie, skoczywszy wieczerz, wzi

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

kielich, mwic: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czycie to, ile
razy pi bdziecie, na moj pamitk! Ilekro bowiem spoywacie ten chleb albo
pijecie kielich, mier Pask gosicie, a przyjdzie.
Oto Sowo Boe

piew przed Ewangeli

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu Wiekw.


Daj wam przykazanie nowe, *
abycie si wzajemnie miowali,
jak ja was umiowaem.
Aklamacja.

Ewangelia

+ Sowa Ewangelii wedug witego Jana

J 13,1-15
Byo to przed witem Paschy. Jezus wiedzc, e nadesza Jego godzina
przejcia z tego wiata do Ojca, umiowawszy swoich na wiecie, do koca ich
umiowa.
W czasie wieczerzy, gdy diabe ju nakoni serce Judasza Iskarioty syna
Szymona, aby Go wyda, wiedzc, e Ojciec da Mu wszystko w rce oraz e od Boga
wyszed i do Boga idzie, wsta od wieczerzy i zoy szaty. A wziwszy przecierado
nim si przepasa. Potem nala wody do miednicy. I zacz umywa uczniom nogi i
ociera przecieradem, ktrym by przepasany.
Podszed wic do Szymona Piotra, a on rzek do Niego: Panie, Ty chcesz mi
umy nogi? Jezus mu odpowiedzia: Tego, co Ja czyni, ty teraz nie rozumiesz, ale
pniej bdziesz to wiedzia. Rzek do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie bdziesz ng
umywa. Odpowiedzia mu Jezus: Jeli ci nie umyj, nie bdziesz mia udziau ze
Mn. Rzek do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i rce, i gow.
Powiedzia do niego Jezus: Wykpany potrzebuje tylko nogi sobie umy, bo
cay jest czysty. I wy jestecie czyci, ale nie wszyscy. Wiedzia bowiem, kto Go wyda,
dlatego powiedzia: Nie wszyscy jestecie czyci.
A kiedy im umy nogi, przywdzia szaty i znw zaj miejsce przy stole, rzek do
nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem
i dobrze mwicie, bo nim jestem. Jeeli wic Ja, Pan i Nauczyciel, umyem wam nogi,

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

to i wycie powinni sobie nawzajem umywa nogi. Daem wam bowiem przykad,
abycie i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniem.
Oto Sowo Paskie

Modlitwa powszechna

Kapan rozpoczyna modlitw powszechn, recytujc wstp. W odpowiedzi


wykonuje si pierwsze Kyrie eleison. Wezwania piewane s na tle medytacji.
Wezwania mog zosta przeczytane, zamiast Ciebie prosimy, piewa si Christe
ex audi nos, na co wszyscy odpowiadaj Kyrie eleison.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Do Boga, ktry przez krwaw ofiar swego Syna pragnie, abymy samych siebie
skadali w ofierze, zaniemy nasze pokorne proby:
Mdlmy si za Koci wity, * aby z liturgii eucharystycznej czerpa siy
do goszenia wiatu prawdy, mioci i ycia.
Mdlmy si za Papiea Benedykta XVI, * aby za trud, powicenie i mio,
napenia Go Bg moc i radoci.
Mdlmy si za wszystkich kapanw, szczeglnie pracujcych w naszej parafii,
* aby speniali swoj posug w penej ulegoci Duchowi witemu.
Mdlmy si za tych, ktrzy yj w stanie grzechu, * aby Chrystus podwign
ich z upadku i moc mioci przemieni ich ycie.
Mdlmy si za ca ludzko, * abymy yli we wzajemnej mioci, ktrej
owocem jest pokj i rado
Mdlmy si za naszych zmarych, a w szczeglnoci polecajmy p. N
i wszystkich naszych zmarych Parafian; * niech przez Ofiar Chrystusa dane
im bdzie uczestniczy w Jego zwycistwie nad mierci.
Mdlmy si za nas uczestniczcych w tym witym zgromadzeniu, * abymy
miowali kadego czowieka ze wzgldu na Chrystusa.
Boe, skadamy dziki Twej niepojtej mioci za najwitszy dar odkupienia,
ponawianego w kadej Mszy witej, udziel nam aski godnego uczestnictwa w tym
witym misterium. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przygotowanie darw

10

Wersety solowe

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Komunia

11

12

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

13

Inne piewy:
Panie, dobry jak chleb
Bde pozdrowiona
U drzwi Twoich

Uwielbienie po komunii
tum. tekstu: ks. M. Starowieyski
muzyka: J. Gauszka OP

14

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Przeniesienie Najwitszego Sakramentu


Po modlitwie po komunii nastpuje przeniesienie Najwitszego Sakramentu
do ciemnicy. W tym czasie piewa si:

tekst: Liturgia Godzin t. III, muzyka: Liber Usualis

1. Saw jzyku tajemnic + Ciaa i najdroszej Krwi,


ktr jako ask Krynic + wyla w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matk mia Dziewic, + Krl narodw godzien czci.
2. Z Panny czystej narodzony, + posan zbawi ludzki rd,
gdy po wiecie na wsze strony + ziarno sowa rzuci w lud,
wtedy cudem niezgbionym + zamkn Swej pielgrzymki trud.
3. W noc ostatni, przy Wieczerzy, + z tymi, ktrych brami zwa,
penic wszystko jak naley, + czego przepis prawny chcia,
sam Dwunastu si powierzy, + i za pokarm z Rk Swych da.
4. Sowem, wic Wcielone Sowo + chleb zamienia w Ciao Swe,
wino Krwi jest Chrystusow, + darmo wzrok to widzie chce.
Tylko wiara Bo mow + pewno o tym w serca le.
5. Przed tak wielkim Sakramentem + upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem + starych praw ustpi czas.
Co dla zmysw niepojte, + niech dopeni wiara w nas.
6. Bogu Ojcu i Synowi + hod po wszystkie niemy dni.
Niech podaje wiek wiekowi + hymn triumfu, dziki, czci,
a rwnemu Im Duchowi + niechaj wieczna chwaa brzmi.
A-a-a -me-en.

Adoracja Najwitszego Sakramentu po liturgii


Jezusa ukrytego
Kapan z asyst wychodz w ciszy.

Wielki Pitek
Komentarz
(15 minut przed rozpoczciem liturgii - godz. 1745)
Dobiega koca Wielki Pitek, dzie, w ktrym umar Pan nasz Jezus Chrystus.
Mimo e w dniu dzisiejszym nie sprawuje si Ofiary Mszy w., to jednak gromadzimy
si we wsplnocie, aby z naleyt czci i naboestwem uczestniczy w Liturgii Mki
i mierci naszego Odkupiciela.
Stajc w tym dniu pod Krzyem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, ktry
stal si posuszny a do mierci i to mierci krzyowej. mier nie zaskoczya
Chrystusa niespodziewanie, ani nie bya nieszczliwym wypadkiem przekrelajcym
Jego plany. Nieraz zapowiada j uczniom, by nie zgorszyli si i nie zwtpili w Niego.
Cho lka si jej, to jednak sam zgodzi si na ten Kielich Goryczy.
Dzisiejsze obrzdy skada si bd z trzech czci: najpierw nastpi Liturgia
Sowa potem Adoracja Krzya nastpnie Komunia w. i procesja do Grobu Paskiego.
Niech zatem przeycie Liturgii Wielkiego Pitku wycinie na naszej duszy nie zatarty
znak ucznia Chrystusowego i umacnia w mioci ku naszemu Zbawcy.
Na pocztku liturgii celebrans w otoczeniu asysty w ciszy podejdzie do otarza
i padnie na twarz, aby modli si w milczeniu. My wszyscy klkniemy i wzniesiemy
nasze myli i serca ku Bogu, ktry jest wrd nas tu obecny, jak by obecny przy
swoim Synu, gdy On za nas umiera.

Wejcie
Liturgia Wielkiego Pitku rozpoczyna si w milczeniu, bez piewu na wejcie.
Po zajciu miejsca kapan odmawia modlitw [Msza] i rozpoczyna si Liturgia Sowa.

Pierwsze czytanie
Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.
Iz 52,13 - 53,12
Oto si powiedzie mojemu sudze, wybije si, wywyszy i wyronie bardzo. Jak
wielu osupiao na jego widok, tak nieludzko zosta oszpecony jego wygld i posta
jego bya niepodobna do ludzi, tak mnogie narody si zdumiej, krlowie zamkn
przed nim usta, bo ujrz co, czego im nigdy nie opowiadano, i pojm co
niesychanego. Kt uwierzy temu, comy syszeli? na kim si rami Pana objawio?
On wyrs przed nami jak mode drzewo i jakby korze z wyschnitej ziemi.
Nie mia on wdziku ani te blasku, aby na niego popatrze, ani wygldu, by si nam
podoba. Wzgardzony i odepchnity przez ludzi, m boleci, oswojony z cierpieniem,
jak kto, przed kun si twarze zakrywa, wzgardzony tak, i mielimy go za nic.
Lecz on si obarczy naszym cierpieniem, on dwiga nasze boleci, a mymy go
uznali za skazaca, chostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on by przebity za

16

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spada na chosta zbawienna dla nas, a w
jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscymy pobdzili jak owce, kady z nas obrci si ku wasnej drodze;
a Pan zwali na niego winy nas wszystkich. Drczono go, lecz sam si da gnbi,
nawet nie otworzy ust swoich.
Jak baranek na rze prowadzony, jak owca niema wobec strzygcych j, tak on
nie otworzy ust swoich.
Po udrce i sadzie zosta usunity; a kto si przejmuje jego losem? Tak!
Zgadzono go z krainy yjcych; za grzechy mego ludu zosta zbity na mier. Grb mu
wyznaczono midzy bez-bonymi i w mierci swej by na rwni z bogaczem, chocia
nikomu nie wyrzdzi krzywdy i w jego ustach, kamstwo nie postao.
Spodobao si Panu zmiady go cierpieniem. Jeli wyda swe ycie na ofiar
za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przeduy, a wola Pana speni si przez niego.
Po udrkach swej duszy ujrzy wiato i nim si nasyci. Zacny mj suga usprawiedliwi
wielu, ich nieprawoci on sam dwiga bdzie.
Dlatego w nagrod przydziel mu tumy i posidzie monych jako zdobycz, za
to, e siebie na mier ofiarowa i policzony zosta pomidzy przestpcw. A on
ponis grzechy wielu i orduje za przestpcami.
Oto sowo Boe

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Psalm responsoryjny

Refren: Ojcze, w Twe rce skadam ducha mego.


Panie do Ciebie si uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu *
wybaw mnie w sprawiedliwoci Twojej!
W rce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wieczny Boe.
Refren.
Staem si znakiem haby dla wszystkich mych wrogw, *
dla ssiadw przedmiotem odrazy,
postrachem dla moich znajomych; *
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.
Refren.

17

18

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Ja za pokadam ufno w Tobie, Panie *


i mwi: Ty jeste moim Bogiem.
W Twoim rku s moje losy, *
wyrwij mnie z rk wrogw i przeladowcw.
Refren.
Niech Twoje oblicze zajanieje nad Twym sug: *
wybaw mnie w swym miosierdziu.
Bdcie dzielni i mnego serca, *
wszyscy, ktry ufacie Panu.
Refren.

Drugie czytanie
Czytanie z Listu do Hebrajczykw.
Hbr 4,14-16; 5, 7-9
Majc arcykapana wielkiego, ktry przeszed przez niebiosa, Jezusa, Syna
Boego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy
arcykapana, ktry by nie mg wspczu naszym sabociom, lecz dowiadczonego
we wszystkim na nasze podobiestwo, z wyjtkiem grzechu. Przyblimy si wic z
ufnoci do tronu aski, abymy otrzymali miosierdzie i znaleli ask w stosownej
chwili.
Chrystus bowiem z gonym woaniem i paczem za dni ciaa swego zanosi
gorce proby do Tego, ktry mg Go wybawi od mierci, i zosta wysuchany dziki
swej ulegoci.
A chocia by Synem, nauczy si posuszestwa przez to, co wycierpia. A gdy
wszystko wykona, sta si sprawc zbawienia wiecznego dla wszystkich, ktrzy Go
suchaj.
Oto sowo Boe

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

19

piew przed Ewangeli

Aklamacja: Chwaa Tobie, Krlu Wiekw.


Dla nas Chrystus sta si posuszny a do mierci, *
a bya to mier na krzyu.
Dlatego Bg wywyszy Go nad wszystko *
i da Mu imi, ktre jest ponad wszelkie imi.
Aklamacja.

Ewangelia
Mka naszego Pana Jezusa Chrystusa wedug witego Jana.
(nie odpowiada si Chwaa Tobie, Panie)
J 18, 1 - 19, 42
Pojmanie Jezusa
E. Po wieczerzy Jezus wyszed z uczniami swoimi za potok Cedron. By tam
ogrd, do ktrego wszed On i Jego uczniowie. Take i Judasz, ktry Go wyda, zna
to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego czsto si tam gromadzili. Judasz otrzymawszy
kohort oraz stranikw od arcykapanw i faryzeuszw, przyby tam z latarniami,
pochodniami i broni. A Jezus wiedzc o wszystkim, co miao na Niego przyj,
wyszed naprzeciw i rzek do nich:
+ Kogo szukacie?
E. Odpowiedzieli Mu:
I. Jezusa z Nazaretu.

20

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

E. Rzek do nich Jezus:


+ Ja jestem.
E. Rwnie i Judasz, ktry Go zdradzi, sta midzy nimi. Skoro wic rzek do nich:
Ja jestem, cofnli si i upadli na ziemi. Powtrnie ich zapyta:
+ Kogo szukacie?
E. Oni za powiedzieli:
I. Jezusa z Nazaretu.
E. Jezus odrzek:
+ Powiedziaem wam, e Ja jestem. Jeeli wiec Mnie szukacie, pozwlcie tym odej.
E. Stao si tak, aby si wypenio sowo, ktre wypowiedzia: Nie utraciem adnego
z tych, ktrych Mi dae. Wwczas Szymon Piotr, majc przy sobie miecz, doby go,
uderzy sug arcykapana i odci mu prawe ucho. A sudze byo na imi Malchos.
Na to rzek Jezus do Piotra:
+ Schowaj miecz do pochwy. Czy nie mam pi kielicha, ktry Mi poda Ojciec?
Przed Annaszem. Zaparcie si Piotra
E. Wwczas kohorta oraz trybun razem ze stranikami ydowskimi pojmali
Jezusa, zwizali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. By on bowiem teciem
Kajfasza, ktry owego roku peni urzd arcykapaski. Wanie Kajfasz poradzi
ydom, e warto, aby jeden czowiek zgin za nard.
A szed za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Ucze ten by znany
arcykapanowi i dlatego wszed za Jezusem na dziedziniec arcykapana, podczas gdy
Piotr zatrzyma si przed bram na zewntrz. Wszed wic w drugi ucze, znany
arcykapanowi, pomwi z odwiern j wprowadzi Piotra do rodka. A suca
odwierna rzeka do Piotra:
I. Czy moe i ty jeste jednym spord uczniw tego czowieka?
E. On odpowiedzia:
T. Nie jestem.
E. A poniewa byo zimno, stranicy i sudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim
i grzali si. Wrd nich sta take Piotr i grza si.
Arcykapan wic zapyta Jezusa o Jego uczniw i o Jego nauk. Jezus mu
odpowiedzia:
+ Ja przemawiaem jawnie przed wiatem. Uczyem zawsze w synagodze i w wityni,
gdzie si gromadz wszyscy ydzi. Potajemnie za nie uczyem niczego. Dlaczego
Mnie pytasz? Zapytaj tych, ktrzy syszeli, co im mwiem. Oto oni wiedza, co
powiedziaem.
E. Gdy to powiedzia, jeden ze sug obok stojcych spoliczkowa Jezusa, mwic:
I. Tak odpowiadasz arcykapanowi?
E. Odrzek mu Jezus:
+ Jeeli le powiedziaem, udowodnij, co byo zego. A jeeli dobrze, to dlaczego Mnie
bijesz?
E. Nastpnie Annasz wysa Go zwizanego do arcykapana Kajfasza.
A Szymon Piotr sta i grza si. Powiedzieli wwczas do niego:
T. Czy i ty nie jeste jednym z Jego uczniw?
E. On zaprzeczy mwic:
I. Nie jestem.
E. Jeden ze sug arcykapana, krewny tego, ktremu Piotr odci ucho, rzek:
I. Czy nie ciebie widziaem razem z Nim w ogrodzie?
E. Piotr znowu zaprzeczy i natychmiast kogut zapia.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

21

Przed Piatem
Od Kajfasza, zaprowadzili Jezusa do pretorium. A byo to wczesnym rankiem.
Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby si nie skala, lecz aby mc spoywa
Pasch. Dlatego Piat wyszed do nich na zewntrz i rzek:
I. Jak skarg wnosicie przeciwko temu czowiekowi?
E. W odpowiedzi rzekli do niego:
T. Gdyby to nie by zoczyca, nie wydalibymy Go tobie.
E. Piat wic rzek do nich:
I. Wecie Go wy i osdcie wedug swojego prawa.
E. Odpowiedzieli mu ydzi:
T. Nam nie wolno nikogo zabi,
E. Tak miao si speni sowo Jezusa, w ktrym zapowiedzia, jak mierci mia
umrze.
Przesuchanie
Wtedy powtrnie wszed Piat do pretorium, a przywoawszy Jezusa rzek
do Niego:
I. Czy Ty jeste krlem ydowskim?
E. Jezus odpowiedzia:
+ Czy to mwisz od siebie, czy te inni powiedzieli ci o Mnie? E. Piat odpar:
I. Czy ja jestem ydem? Nard Twj i arcykapani wydali mi Ciebie. Co uczyni?
E. Odpowiedzia Jezus:
+ Krlestwo moje nie jest z tego wiata. Gdyby krlestwo moje byo z tego wiata,
sudzy moi biliby si, abym nie zosta wydany ydom. Teraz za krlestwo moje nie
jest std.
E. Piat zatem powiedzia do Niego:
I. A wic jeste krlem?
E. Odpowiedzia Jezus:
+ Tak, jestem krlem. Ja si na to narodziem i na to przyszedem na wiat, aby da
wiadectwo prawdzie. Kady, kto jest z prawdy, sucha mojego gosu,
E. Rzek do Niego Piat:
I. C to jest prawda?
E. To powiedziawszy wyszed powtrnie do ydw i rzek do nich:
I. Ja nie znajduj w Nim adnej winy. Jest za u was zwyczaj, e na Pasch uwalniam
wam jednego, winia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolni krla ydowskiego?
E. Oni za powtrnie zawoali:
T. Nie Tego, lecz Barabasza!
E. A Barabasz by zbrodniarzem.
Oto czowiek
Wwczas Piat wzi Jezusa i kaza Go ubiczowa. A onierze upltszy koron
z cierni, woyli Mu j na gow i okryli Go paszczem purpurowym. Potem
podchodzili do Niego i mwili:
T. Witaj, krlu ydowski!
E. I policzkowali Go. A Piat ponownie wyszed na zewntrz i przemwi da nich:
I. Oto wyprowadzam Go do was na zewntrz, abycie poznali, e ja nie znajduj
w Nim adnej winy.
E. Jezus wic wyszed na zewntrz, w koronie cierniowej i paszczu purpurowym.
Piat rzek do nich:
I. Oto czowiek.

22

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

E. Gdy Go ujrzeli arcykapani i sudzy, zawoali:


T. Ukrzyuj! Ukrzyuj!
E. Rzek do nich Piat:
I. Wecie Go i sami ukrzyujcie! Ja bowiem nie znajduj w Nim winy.
E. Odpowiedzieli mu ydzi:
T. My mamy Prawo, a wedug Prawa powinien On umrze, bo sam siebie uczyni
Synem Boym.
E. Gdy Piat usysza te sawa, ulk si jeszcze bardziej. Wszed znw do pretorium
i zapyta Jezusa:
I. Skd Ty jeste?
E. Jezus jednak nie da mu odpowiedzi. Rzek wic Piat da Niego.
I. Nie chcesz mwi ze mn? Czy nie wiesz, e mam wadze uwolni Ciebie i mam
wadz Ciebie ukrzyowa?
E. Jezus odpowiedzia:
+ Nie miaby adnej wadzy nade Mn, gdyby ci jej nie dano. z gry. Dlatego wikszy
grzech ma ten, ktry Mnie wyda tobie.
E. Odtd Piat usiowa Go uwolni. ydzi jednak zawoali:
T. Jeeli Go uwolnisz, nie jeste przyjacielem Cezara. Kady, kto si czyni krlem,
sprzeciwia si Cezarowi.
Wyrok
E. Gdy wic Piat usysza te sowa, wyprowadzi Jezusa na zewntrz i zasiad
na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. By to dzie
przygotowania Paschy, okoo godziny szstej. I rzek do ydw:
I. Oto krl wasz!
E. A ani krzyczeli: T. Precz! Precz! Ukrzyuj Go!
E. Piat rzek do nich:
I. Czy krla waszego mam ukrzyowa?
E. Odpowiedzieli arcykapani:
T. Poza cezarem nie mamy krla.
E. Wtedy wyda im Jezusa, aby Go ukrzyowano.
Ukrzyowanie
Zabrali zatem Jezusa. A On sam dwigajc krzy wyszed na miejsce zwane
Miejscem Czaszki, ktre po hebrajsku nazywa si Golgota. Tam Go ukrzyowano,
a z Nim dwch innych, z jednej i drugiej strony, porodku za Jezusa. Wypisa te
Piat tytu winy i kaza go umieci na krzyu. A byo napisane: Jezus Nazarejczyk,
krl ydowski. Ten napis czytao wielu ydw, poniewa miejsce, gdzie ukrzyowano
Jezusa, byo blisko miasta. A byo napisane w jzyku hebrajskim, aciskim i greckim.
Arcykapani ydowscy mwili do Piata:
T. Nie pisz: Krl ydowski, ale e On powiedzia: Jestem krlem ydowskim.
E. Odpar Piat:
I. Com napisa, napisaem.
E. onierze za, gdy ukrzyowali Jezusa, wzili Jego szaty i podzielili na cztery czci,
dla kadego onierza po czci; wzili take tunik. Tunika za nie bya szyta, ale caa
tkana ad gry do dou. Mwili wic miedzy sob.
T. Nie rozdzierajmy jej, ale rzumy o ni losy, do koga ma nalee.
E. Tak miay si wypeni sawa Pisma: Podzielili miedzy siebie maje szaty, a los
rzucili o moj sukni. To wanie uczynili onierze.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

23

Ostatnie sowa
A obok krzya Jezusowego stay: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ona
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stajcego obok Niej
ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki:
+ Niewiasto, oto syn twj.
E. Nastpnie rzek do ucznia:
+ Oto matka twoja.
E. I od tej godziny ucze wzi J do siebie.
mier Jezusa
Potem Jezus wiadom, e ju wszystko si dokonao, aby si wypenio Pismo,
rzek:
+ Pragn.
E. Stao tam naczynie pene octu. Naoono wiec na hizop gbk pen octu i do ust
Mu podano. A gdy Jezus skosztowa octu, rzek:
+ Wykonao si!
E. I skoniwszy gow wyzion ducha.
Wszyscy klkaj i przez chwil zachowuj milczenie
Przebicie serca
By to dzie Przygotowania; aby zatem ciaa nie pozostaway na krzyu
w szabat - w bowiem dzie szabatu by wielkim witem - ydzi prosili Piata, aby
ukrzyowanym poamano golenie i usunito ich ciaa. Przyszli wic onierze
i poamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, ktrzy z Nim byli ukrzyowani.
Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, e ju umar, nie amali Mu goleni, tylko
jeden z onierzy wczni przebi Mu bok i natychmiast wypyna krew i woda.
Zawiadczy to ten, ktry widzia, a wiadectwo jego jest prawdziwe. On wie, e mwi
prawd, abycie i wy wierzyli. Stao si to bowiem, aby si wypenio Pismo: Koci
Jego nie bd amane. I znowu na innym miejscu mwi Pismo: Bd patrze na Tego,
ktrego przebodli.
Zoenie do grobu
Potem Jzef z Arymatei, ktry by uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed
ydami, poprosi Piata, aby mg zabra ciao Jezusa. A Piat zezwoli. Poszed wic
i zabra Jego ciao. Przyby rwnie i Nikodem, ten, ktry po raz pierwszy przyszed do
Jezusa w nocy, i przynis okoo stu funtw mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali wic
ciao Jezusa i obwizali je w ptna razem z wonnociami, stosownie do ydowskiego
sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyowano, by ogrd, w ogrodzie za
nowy grb, w ktrym jeszcze nie zoono nikogo. Tam to wic ze wzgldu na ydowski
dzie Przygotowania zoono Jezusa, bo grb znajdowa si w pobliu.
Oto Sowo Paskie
Nastpuje okolicznociowa Homilia.

24

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Modlitwa powszechna
(10 wezwa)
Modlitwa Powszechna odbywa si wedug schematu:
Wezwanie piewane
Chwila ciszy
Modlitwa z Mszau

Adoracja Krzya
Kapan udaje si pod chr i wnosi krzy kolejno go odsaniajc piewa:

K: Oto drzewo krzya, na ktrym zawiso zbawienie wiata.


W: Pjdmy z pokonem.
Za trzecim razem stawia krzy przed otarzem i na stepuje adoracja krzya.
Podchodz kolejno: ksi, lektorzy, ministranci, a po zakoczonej liturgii wszyscy
wierni.
W czasie Adoracji Krzya piewa si:

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

25

Obrzdy Komunii w.
Po zakoczeniu adoracji z Ciemnicy zostaje przyniesiony Najwitszy
Sakrament. Z ksidzem idzie 3 ministrantw: jeden z koatk, dwch ze wiecami.
Kapan rozpoczyna od otarza modlitw Ojcze nasz
W czasie Komunii w. piewa si:
O, Krwi najdrosza (5)
Jezu Chryste, Panie miy
Wisi na krzyu
Krzyu wity

1. Krzyu wity, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze!


W adnym lesie takie nie jest, jedno, na ktrym sam Bg jest.
Sodkie drzewo, sodkie gwodzie rozkoszny owoc nosio.
2. Sko gazki, drzewo wite, ulyj czonkom tak rozpitym.
Odmie teraz on srogo, ktr miao z urodzenia.
Spu lekuchno i cichuchno Ciao Krla niebieskiego.
3. Ty samo byo dostojne, nosi wiatowe Zbawienie,
Przez ci przewz jest naprawion, wiatu, ktry by zagubion,
Ktry wita Krew polaa, co z Baranka wypywaa.
4. Niesychana to jest dobro, za kogo na krzyu umrze,
Kt to moe dzisiaj zdziaa, za kogo swoj dusz da?
Sam to Pan Jezus wykona, bo nas wiernie umiowa.

26

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Uwielbienie po komunii

Procesja do Grobu Paskiego


Po Komunii Najwitszy Sakrament zastaje na otarzu. Kapan odmawia
Modlitw po Komunii w. (mog by po niej ogoszenia Ks. Proboszcza).
Kapan Wystawienie w Monstrancji Najwitszego Sakramentu (okadzenie
I przeniesienie do Grobu Paskiego).
W czasie procesji piewa si

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

2. Gdy na krzyu kona, soce si zamio,


ziemia si zatrzsa, wszystko si spenio.
3. Ten, co pierwszych ludzi zowi w swoje sida,
Sam ju w wizach ley, opady Mu skrzyda.
4. Oto Boski Zbawca zamki mierci skruszy,
zburzy straszne odrzwia, duszom ycie zwrci.
5. Zmiady wadz czarta moc Bstwa Swego,
i ujarzmi pych wroga piekielnego.

Modlitwa przy Grobie


Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i ycie,
podwignij nas z grobu grzechw, nawied i napenij duchow moc.
Spraw, abymy ugruntowani w wierze, nadziei i mioci mogli poj ze
wszystkimi witymi,
jak wielka jest Twoja mio.
Tak bardzo nas umiowae,
e dla nas poniose mier na krzyu,
aby aden czowiek, ktry wierzy w Ciebie,
nie zgin, ale mia ycie wieczne.
Ktry yjesz i krlujesz na wieki wiekw.
W: Amen.
Nastpuje krtka adoracja i wyjcie w ciszy wyjcie

27

Wigilia Paschalna
Komentarz
(12-15 min. przed Liturgi, Ok. godz. 1945)
Noc dla czowieka jest zowroga. Dni nasze chyl si ku nocy, zbliajc si do
ciemnoci grobu, lecz dziki serdecznej litoci i mioci Boga naszego nie jestemy
opuszczeni, albowiem take najwiksza tajemnica naszej wiary dokonaa si pod
oson ciemnoci. Std nasze uroczystoci rozpoczynamy wanie teraz, w tej
wieczornej godzinie. Stanowi one centralny moment Tajemnicy Paschalnej; wanie
bowiem dopenia si wszystko, co rozwaalimy i przeywalimy wczoraj
i przedwczoraj.
W obrzdach, w ktrych teraz wemiemy udzia istotnym jest powrt do tych
chwil, ktre na naszej drodze do Boga miay podstawowe znaczenie; przede
wszystkim wic do Chrztu w., poprzez ktry zostalimy wczeni w Misterium
Paschalne Jezusa Chrystusa. W tym to sakramencie zostao zapocztkowane nasze
ycie jako chrzecijan. Obecnie za nasze zjednoczenie z Jezusem Chrystusem
dokonane na Chrzcie witym przeyjemy jeszcze raz poprzez odnowienie
przyrzecze, zoonych niegdy w naszym imieniu przez rodzicw.
Na cao dzisiejszych obrzdw skadaj si nastpujce czci: najpierw
nastpi Obrzd wiata - symbol zmartwychwstaego Chrystusa. W nastroju radoci
przejdziemy nastpnie do Liturgii Sowa, podczas ktrej rozwaa bdziemy w wietle
prawdy o Zmartwychwstaniu wielkie dziea, jakie Bg dokonuje dla ludzi. Potem
bdzie odnowienie przyrzecze chrzcielnych. Cao naszych wielkanocnych
obrzdw zakoczymy Eucharysti, czc nas ze zmartwychwstaym Jezusem.
Obrzd wiata rozpocznie si na powietrzu przed drzwiami kocioa, gdzie
nastpi wskrzeszenie ognia. Ogie jest obrazem Chrystusa, ktry jak ogie oczyszcza,
owieca i rozgrzewa. Celebrans powieci ogie a nastpnie od tego ognia zapali
Pascha, symbolizujcy zmartwychwstaego Pana wiato wiata.
Przez cay rok Pascha bdzie przypomina nam yw wrd nas obecno
Jezusa Chrystusa Zmartwychwstaego. Celebrans wyobi na wiecy paschalnej znak
Krzya w. oraz pierwsz i ostatni liter alfabetu greckiego: Alfa i Omega. Chrystus
jest bowiem Alf i Omeg wszelkiego stworzenia, Pocztkiem i Kocem.

Wejcie
Wyjcie celebransa i najbliszej asysty przez rodek kocioa do ogniska w ciszy.

Liturgia wiata
Dialog przy ognisku.
Obecnie kapan zgromadzony wraz z asyst dookoa ogniska wprowadza
wiernych w Liturgi Wigilii: Drodzy bracia () i razem z Nim y bdziemy w Bogu
Nastpnie kapan wici ogie wypowiadajc sowa: Boe, Ty () przez
Chrystusa Pana naszego. Amen!

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

29

Po powiceniu ognia kapan:


obi rylcem na paschale pionowe rami krzya wypowiadajc sowa: Chrystus
Wczoraj i Dzi, obic rami poziome mwi: Pocztek i koniec, obic
nad ramieniem pionowym, liter alfabetu greckiego mwi: Alfa obic
pod ramieniem pionowym, ostatni liter alfabetu greckiego mwi: Omega,
obic pierwsz cyfr biecego roku mwi: Do Niego naley czas, obic
drug cyfr biecego roku mwi: I wieczno" obic trzeci cyfr biecego
roku mwi: Jemu chwaa i panowanie" obic czwart cyfr biecego roku
mwi: przez wszystkie wieki wiekw. Amen.
Po wyobieniu krzya i innych znakw kapan umieszcza pi symbolicznych
gwodzi w formie krzya mwic przy tym:
1. przy jedynce Przez twoje wite rany
2. przy dwjce janiejce chwa
3. przy trjce niech nas strzee
4. przy czwrce i zachowuje
5. przy pitce Chrystus Pan. Amen
Teraz kapan zapalajc od nowego ognia pascha mwi: Niech wiato
Chrystusa chwalebnie zmartwychwstaego rozproszy ciemnoci naszych serc i
umysw.
Pascha zostanie wniesiony do kocioa i trzykrotnie podniesiony ze piewem:
wiato Chrystusa", na co wszyscy odpowiemy: Bogu niech bd dziki". Odpalimy
rwnie od Paschau i nasze wiece, podajc sobie wzajemnie ten ogie.

Procesja przez koci do otarza w ciszy (zatrzymujemy si pod chrem,


na rodku i przy otarzu).
Po dojciu do otarza, stawia si Pascha, okadza i jest komentarz przed
Exultetem.

30
Ordzie Wielkanocne

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

31

32

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

33

34

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

35

36

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

37

Liturgia Sowa
Czytanie Sowa Boego stanowi podstawow cz Wigilii Paschalnej1. Po kadym
czytaniu kantor wykonuje psalm responsoryjny. Kademu z nich przyporzdkowana
zostaa inna melodia. Jeeli istniej sprzyjajce okolicznoci, mona wybra wielu
kantorw.

Pierwsze czytanie (krtsze)


Czytanie z Ksigi Rodzaju.
Na pocztku stworzy Bg niebo i ziemi. Potem Bg rzek: Uczymy
czowieka na Nasz obraz, podobnego Nam, aby panowa nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydem, nad ca ziemi i nad wszelkim pazem!
Stworzy wic Bg czowieka na swj obraz, na obraz Boy go stworzy: stworzy
mczyzn i niewiast.
Po czym Bg im bogosawi, mwic do nich: Bdcie podni i rozmnaajcie
si, abycie zaludnili ziemi i uczynili j sobie poddan; abycie panowali nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim pazem. I rzek Bg: Oto
wam daj wszelk rolin przynoszc ziarno po caej ziemi i wszelkie drzewo,
ktrego owoc ma w sobie nasienie: dla was bd one pokarmem. A dla wszelkiego
zwierzcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co si
rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek ycia, bdzie pokarmem wszelka trawa
zielona. I stao si tak. A Bg widzia, e wszystko, co uczyni, byo bardzo dobre.
Oto sowo Boe.

Refren: Niech zstpi Duch Twj i odnowi ziemi.


Bogosaw, duszo moja Pana,2 *
o Boe mj, Panie, Ty jeste bardzo wielki!
Odziany w majestat i pikno, *
wiatem okryty jak paszczem.
Refren.
Umocnie ziemi w jej podstawach, *
nie zachwieje si na wieki wiekw.
Jak szat okrye j Wielk Gbi, *
ponad grami stany wody.
1
2

Zwycizca mierci. Red: ks. H. Sobeczko. Wydawnictwo w. Krzya. Opole 1984. s.142.
podkrelone sylaby w tekcie psalmu s pierwszymi sylabami, ktrych nie piewa si na nucie staej

38

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Refren.
Ty zdroje wd kierujesz do strumieni, *
co pord gr si scz.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
i piewa wrd gazi.
Refren.
Z Twoich komnat nawadniasz gry, *
owocem Twych dzie syci si ziemia.
Kaesz rosn trawie dla byda, *
i rolinom, by czowiekowi suyy.
Refren.
Jak liczne s dziea Twoje, Panie! *
Ty wszystko mdrze uczyni,
ziemia jest pena Twych stworze. *
Bogosaw, duszo moja Pana.
Refren.

Drugie czytanie
Czytanie z Ksigi Wyjcia.
Pan rzek do Mojesza: Czemu gono woasz do Mnie? Powiedz synom
Izraela, niech ruszaj w drog. Ty za podnie sw lask i wycignij rk nad morze i
rozdziel je na dwoje, a wejd synowie Izraela w rodek na such ziemi. Ja natomiast
uczyni upartymi serca Egipcjan, e pjd za nimi. Wtedy oka moj potg wobec
faraona, caego wojska jego, rydwanw i wszystkich jego jedcw. A gdy oka
potg wobec faraona, jego rydwanw i jedcw, wtedy poznaj Egipcjanie, e Ja
jestem Pan.
Anio Boy, ktry szed na przedzie wojsk izraelskich, zmieni miejsce i szed na
ich tyach. Sup oboku rwnie przeszed z przodu i zaj ich tyy, stajc midzy
wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam by obok ciemnoci, tu za owieca
noc. I nie zbliyli si jedni do drugich przez ca noc.
Mojesz wycign rk nad morze, a Pan cofn wody gwatownym wiatrem
wschodnim, ktry wia przez ca noc, i uczyni morze such ziemi. Wody si
rozstpiy, a synowie Izraela szli przez rodek morza po suchej ziemi, majc mur z
wd po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie cigali ich. Wszystkie konie faraona, Jego
rydwany i jedcy cignli za nimi w rodek morza.
O wicie spojrza Pan ze supa ognia i ze supa oboku na wojsko egipskie i
zmusi je do ucieczki. I zatrzyma koa ich rydwanw, tak e z wielk trudnoci mogli
si naprzd posuwa. Egipcjanie krzyknli: Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego
obronie Pan walczy z Egipcjanami.
A Pan rzek do Mojesza: Wycignij rk nad morze, aby wody zalay
Egipcjan, ich rydwany i jedcw. Wycign Mojesz rk nad morze, ktre o
brzasku dnia wrcio na swoje miejsce. Egipcjanie uciekajc biegli naprzeciw falom, i
pogry ich Pan w porodku morza. Powracajce fale zatopiy rydwany i jedcw
caego wojska faraona, ktre weszo w morze cigajc synw Izraela. Nie ocala z nich

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

39

ani jeden. Synowie za Izraela szli po suchym dnie morskim, majc mur z wd po
prawej i po lewej stronie.
W tym to dniu wybawi Pan Izraela z raje Egipcjan. I widzieli Izraelici
martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieo, ktrego
dokona Pan wobec Egipcjan, ulkli si Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego sudze
Mojeszowi. Wtedy Mojesz i synowie Izraela razem z nim piewali tak pie ku czci
Pana
Nie mwi si: Oto sowo Boe

Refren: piewajmy Panu, ktry moc okaza


Bd piewa na cze Pana, *
ktry wspaniale sw potg okaza,
gdy konia i jedca *
pogry w morskiej przepaci.
Refren.
Pan jest moj moc i rdem mstwa, *
Jemu zawdziczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbia Go bd; *
On Bogiem ojca mego, bd Go wywysza.
Refren.
Rzuci w morze rydwany faraona i jego wojsko. *
Wybrani wodzowie jego zginli w Morzu Czerwonym.
Przepaci ich ogarny, *
jak gaz runli w gbin.
Refren.
Wyprowadzie lud Swj i osadzie na grze Swego dziedzictwa, *
w miejscu, ktre uczynie Swym mieszkaniem.
Pan Bg jest Krlem *
na zawsze i na wieki.
Refren.

40

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Trzecie czytanie
Czytanie z Ksigi proroka Izajasza.
To mwi Pan:
Wszyscy spragnieni, przyjdcie do wody, przyjdcie, cho nie macie pienidzy.
Kupujcie i spoywajcie bez pienidzy i bez pacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie
pienidze na to, co nie jest chlebem? I wasz prac na to, co nie nasyci? Suchajcie
Mnie, a bdziecie je przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tustych potraw.
Nakocie wasze ucho i przyjdcie do Mnie, posuchajcie Mnie, a dusza wasza
y bdzie. Zawr z wami wieczyste przymierze: s to niezawodne aski dla Dawida.
Oto ustanowiem ci wiadkiem dla ludw, dla ludw wodzem i rozkazodawc. Oto
zawezwiesz nard, ktrego nie znasz, i ci, ktrzy ci nie znaj, przybiegn do ciebie ze
wzgldu na Pana, twojego Boga, przez wzgld na witego u Izraela, bo On ci
przyozdobi.
Szukajcie Pana, gdy si pozwala znale, wzywajcie Go, dopki jest blisko.
Niechaj bezbony porzuci sw drog i czowiek nieprawy swoje knowania. Niech si
nawrci do Pana. a Pan si nad nim zmiuje, i do Boga naszego, gdy hojny jest w
przebaczaniu. Bo myli moje nie s mylami waszymi ani wasze drogi moimi
drogami. Bo jak niebiosa gruj nad ziemi, tak drogi moje nad waszymi drogami
i myli moje nad mylami waszymi.
Zaiste, podobnie jak ulewa i nieg spadaj z nieba i tam nie powracaj, dopki
nie nawodni ziemi, nie uyni jej i nie zapewni urodzaju, tak i wydaje nasienie dla
siewcy i chleb dla jedzcego, tak sowo, ktre wychodzi z ust moich: nie wraca do
Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciaem, i nie speni pomylnie
swego posannictwa.
Oto sowo Boe.

Refren: Bdziecie czerpa ze zdrojw zbawienia.


Oto Bg jest moim zbawieniem, *
bd mia ufno i ba si nie bd.
Bo Pan jest moj moc i pieni,
On sta si dla mnie zbawieniem.
Refren.
Wy za z weselem czerpa bdziecie wod *
ze zdrojw zbawienia.
Chwalcie Pana, *
wzywajcie Jego imienia.
Refren.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

41

Dajcie pozna Jego dziea midzy narodami, *


przypominajcie, e wspaniae jest imi Jego.
piewajcie Panu, bo uczyni wzniose rzeczy, *
niech to bdzie wiadome po caej ziemi.
Refren.
lub inna melodia:

Gloria
Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, odpiewaniu psalmu responsoryjnego
i modlitwie zapala si wiece na otarzu. Kapan intonuje Chwaa na wysokoci
Bogu. Wczaj si wierni, organy, bij take dzwony. Od tego momentu instrumenty
graj.

Czwarte czytanie
Czytanie z Listu witego Pawia Apostoa do Rzymian.
Bracia: My wszyscy, ktrzy otrzymalimy chrzest zanurzajcy w Chrystusa
Jezusa, zostalimy zanurzeni w Jego mier. Zatem przez chrzest zanurzajcy nas w
mier zostalimy razem z Nim pogrzebani po to, abymy i my wkroczyli w nowe
ycie, jak Chrystus powsta z martwych dziki chwale Ojca.
Jeeli bowiem przez mier, podobn do Jego mierci, zostalimy z Nim
zczeni w jedno, to tak samo bdziemy z Nim zczeni w jedno przez podobne
zmartwychwstanie. To wiedzcie, e dla zniszczenia grzesznego ciaa dawny nasz
czowiek zosta razem z Nim ukrzyowany po to, bymy ju wicej nie byli w niewoli
grzechu. Kto bowiem umar, sta si wolny od grzechu. Ot jeeli umarlimy razem z

42

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Chrystusem, wierzymy, e z Nim rwnie y bdziemy, wiedzc, e Chrystus


powstawszy z martwych ju wicej nie umiera, mier nad Nim nie ma ju wadzy. Bo
to, e umar, umar dla grzechu tylko raz, a e yje, yje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, e umarlicie dla grzechu, yjecie za dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Oto sowo Boe.

Alleluja
Po odczytaniu epistoy (czytania z Nowego Testamentu) wierni powstaj. Kapan
intonuje uroczyste Alleluja, wierni powtarzaj trzykrotnie, za kadym razem
w wyszej tonacji.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Refren: Alleluja, Alleluja, Alleluja!


Dzikujcie Panu, bo jest dobry, *
bo jego aska trwa na wieki.
Niech dom Izraela gosi: *
Jego aska na wieki
Refren.
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Paska moc okazaa.
Nie umr, ale y bd *
i gosi dziea Pana.
Refren.
Kamie odrzucony przez budujcych *
sta si kamieniem wgielnym.
Stao si to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach
Refren.

43

44

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Ewangelia w Roku A

+ Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza.

Po upywie szabatu, o wicie pierwszego dnia tygodnia przysza Maria


Magdalena i druga Maria obejrze grb. A oto powstao wielkie trzsienie ziemi.
Albowiem anio Paski zstpi z nieba, podszed, odsun kamie i usiad na nim.
Posta jego bya jak byskawica, a szaty jego biae jak nieg. Ze strachu przed nim
zadreli stranicy i podrtwieli jak umarli.
Anio za przemwi do niewiast: Wy si nie bjcie! Bo wiem, e szukacie
Jezusa Ukrzyowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwsta, jak powiedzia. Chodcie,
zobaczcie miejsce, gdzie lea. A idcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: "Powsta z
martwych i udaje si przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie". Oto, co wam
powiedziaem.
Pospiesznie wic oddaliy si od grobu z bojani i wielk radoci i biegy
oznajmi to Jego uczniom.
A oto Jezus stan przed nimi i rzeki: Witajcie. One zbliyy si do Niego,
objy Go za nogi i odday Mu pokon. A Jezus rzek do nich: Nie bjcie si. Idcie
i oznajmijcie moim braciom: niech id do Galilei, tam Mnie zobacz.
Oto sowo Paskie.

Ewangelia w Roku B

+ Sowa Ewangelii wedug witego Marka.

Po upywie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiy


wonnoci, eby pj namaci Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzie
tygodnia przyszy do grobu, gdy soce wzeszo. A mwiy midzy sob: Kto nam
odsunie kamie od wejcia do grobu? Gdy jednak spojrzay, zauwayy, e kamie
by ju odsunity, a by bardzo duy. Weszy wic do grobu i ujrzay modzieca,
siedzcego po prawej stronie, ubranego w bia szat; i bardzo si przestraszyy. Lecz
on rzek do nich: Nie bjcie si. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyowanego;
powsta, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go zoyli. Lecz idcie, powiedzcie Jego
uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wani
powiedzia. One wyszy i ucieky od grobu; ogarno je bowiem zdumienie i
przestrach. Nikomu te nic nie oznajmiy, bo si bay.
Oto sowo Paskie.

Ewangelia w Roku C

+ Sowa Ewangelii wedug witego ukasza.

W pierwszy dzie tygodnia niewiasty poszy skoro wit do grobu, niosc


przygotowane wonnoci. Kamie od grobu zastay odsunity. A skoro weszy, nie
znalazy ciaa Pana Jezusa. Gdy wobec tego byy bezradne, nage stano przed nimi
dwch mczyzn w lnicych szatach. Przestraszone, pochyliy twarze ku ziemi, lecz
tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie yjcego wrd umarych? Nie ma Go tutaj.;
zmartwychwsta. Przypomnijcie sobie, jak wam mwi, bdc jeszcze w Galilei: Syn
Czowieczy musi by wydany w rce grzesznikw i ukrzyowany, lecz trzeciego dnia
zmartwychwstanie. Wtedy przypomniay sobie Jego sowa i wrciy od grobu,
oznajmiy to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostaym. A byy to: Maria Magdale-

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

45

na, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiaday to Apostoom. Lecz sowa
te wyday im si czcz gadanin i nie dali im wiary.
Jednake Piotr wybra si i pobieg do grobu; schyliwszy si, ujrza same tylko
ptna. I wrci do siebie, dziwic si temu, co si stao.
Oto sowo Paskie.
Nastpuje krtka homilia.

46
Liturgia chrzcielna

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

47

48

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

49

Po odnowieniu przyrzecze chrztu, kapan kropi lud wod wicon. W tym czasie
piewa si

1. Com przyrzek Bogu przy chrzcie raz, dotrzyma pragn szczerze.


Kocioa sucha w kady czas i w witej wytrwa wierze.
O Panie Boe, dziki Ci, e mi Kocioa otwar drzwi.
W nim y, umiera pragn.
2. W Kociele tym jest z Ciaem, Krwi, Bg pod postaci chleba
Swym Ciaem Karmi dusz m, by ya w nim dla nieba.
W to wierzy zawsze mocno chc, bo tego Koci uczy mnie.
W nim y, umiera pragn.

50

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Modlitwa powszechna

Kapan rozpoczyna modlitw powszechn, recytujc wstp. W odpowiedzi


wykonuje si pierwsze Kyrie eleison. Wezwania piewane s na tle medytacji.
Wezwania mog zosta przeczytane, zamiast Ciebie prosimy, piewa si Christe
ex audi nos, na co wszyscy odpowiadaj Kyrie eleison.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

51

Przez Jezusa Chrystusa, Chleb ycia, ktry za nas umar i zmartwychwsta,


z ufnoci promy Ojca Niebieskiego w potrzebach naszych i caego wiata.
Mdlmy si za Koci Chrystusowy, aby prowadzi wszystkich ludzi do
jednoci i mioci.
Mdlmy si za Papiea Benedykta XVI i wszystkich pasterzy Kocioa, aby za
przykadem Chrystusa Pana, karmili swoich wiernych pokarmem dajcym
ycie wieczne.
Mdlmy si za naszych braci odczonych, aby wiadectwo naszego ycia
pomogo im odnale prawdziwy chleb ycia Jezusa Chrystusa.
Mdlmy si o chleb powszedni dla wszystkich ludzi, a take o wol dzielenia si
dobrami ziemi, aby nikt z ludzi nie cierpia godu.
Mdlmy si w intencji zmarych p. N., aby mieli udzia w Chrystusowym
Zmartwychwstaniu i osignli ycie wieczne.
Mdlmy si za nas uczestniczcych w witej liturgii, abymy zjednoczeni z
Chrystusem od Niego czerpali siy do wypeniania chrzecijaskiego
powoania.
Wszechmogcy Wieczny Boe, ktry pouczasz i Chlebem ycia karmisz Swj
lud wybrany, wysuchaj modlitw, ktre do Ciebie zanosimy, abymy mogli osign
rado ycia Wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

52

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Przygotowanie Darw Ofiarnych

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

53

54
Komunia

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

1. Na Baranka Paskich godach, w szat witecznych czystej bieli,


Po krwawego morza wodach niemy Panu pie weseli.
2. W swej mioci wiekuistej On nas swoj Krwi czstuje,
Nam te Ciao swe przeczyste Chrystus kapan ofiaruje.
3. Na drzwi wit Krwi skropione Anio mciciel z lkiem wziera,
Pdzi morze rozdzielone, wrogw w nurtach swych poera.
4. Ju nam Pasch Ty, o Chryste, Wielkanocn te ofiar,
Ty Przaniki nasze czyste dla dusz prostych z szczer wiar.
5. O Ofiaro niebios wita, Ty moc pieka pokonywasz,
Zrywasz cikie mierci pta, wieniec ycia nam zdobywasz.
6. Chrystus pieko pogromiwszy Swj zwyciski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy krla mrokw w wizy wtacza.
7. By nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocn by radoci,
Strze od grzechu mierci srogiej odrodzonych Tw mioci.
8. Chwaa Ojcu i Synowi, ktry z martwych ywy wstaje
I witemu te duchowi niech na wieki nie ustaje.

55

56

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

2. Darmo kamie wagi wielkiej ydzi na grb wtoczyli.


Darmo dla pewnoci wszelkiej zbrojnej stray uyli.
Na nic stra, piecz i skaa nad grobem w Pana si zdaa.
Alleluja! Alleluja! Niechaj zabrzmi: Alleluja!
3. Bg wszechmocny, Bg natury, wyszy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna adnej zapory.
Zdjta trwog stra upada i prawie sob nie wada.
Alleluja! Alleluja! Niechaj zabrzmi: Alleluja!

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Uwielbienie po komunii
1. Chciaam zabra Jego ciao
Grb by pusty, tak, widziaam!
Tylko tam pknity kamie
Wiernie ponad grobem sta.
Byy jeszcze dwa anioy,
Ktre strzegy jego grobu.
Nagle podszed i przemwi
Do mnie Rabbi, Jezus sam
Refren
Zmartwychwsta Pan! Zmartwychwsta Pan! Alleluja, Alleluja!
Jest pord nas! Jest pord nas! Alleluja, Alleluja!
2. Wczoraj w naszym domu Jezus
Siedzia z nami w czas wieczerzy.
Raz ostatni bogosawi,
W trudn drog posa nas.
Nie wierzyem, wybacz Panie
e ran Twoich dotykaem.
Teraz zawsze bd wierny
Bd ufa, bo Ty jeste Panem!
(Refren)

Modlitwa po komunii
Wszechmogcy Boe, tchnij w nas Ducha Twojej mioci +
I w swojej dobroci zjednocz wszystkich, *
Ktrych posilie wielkanocnym sakramentem.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

57

Procesja Rezurekcyjna
Komentarz
Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogoszeniem zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa i wezwaniem caego stworzenia do uczestnictwa w tryumfie
Zmartwychwstaego. Jest take obwieszczeniem zmarym, e dziki Chrystusowi
powstan z grobw. Idmy i gomy, e Chrystus zmartwychwsta; dajmy o tym
wiadectwo naszym yciem, ktre ma sens wanie dziki tej prawdzie. Zabierzmy
wiato Chrystusa do naszych domw, jako symbol pokoju i obecnoci Boga w naszej
codziennoci. Pjdziemy w procesji dookoa kocioa przy dwiku dzwonw
i pieww.

Wystawienie Najwitszego Sakramentu


po przybyciu do Grobu, kapan przez chwile adoruje Najwitszy Sakrament
okadzenie

Mdlmy si.
Boe, Ty co roku uweselasz nas obchodem Zmartwychwstania Paskiego,
spraw, abymy obchodzc doczesne uroczystoci, stali si godnymi dostpienia
radoci wiekuistych.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen
Kapan intonuje Wesoy nam dzie dzi nasta.
Rozpoczyna si procesja. Kolejno: krzy i figura, ministranci, lektorzy,
kapani, ogie i celebrans z Najwitszym Sakramentem.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

2. Tobie wszyscy Anioowie,


Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
l wieczystej pieni gosy.

8. Ty pokruszy mierci wrota;


star jej ocie w mki dobie
I rajskiego kraj ywota,
otworzye wiernym sobie.

3. wity, wity, nad witymi,


Bg Zastpw, Krl askawy,
Pene niebo z krgiem ziemi,
Majestatu Twojej sawy.

9. Po prawicy siedzisz Boga,


w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trba sroga,
przyjdziesz sdzi ludzkie czyny.

4. Apostow Tobie rzesza,


chr Prorokw peen chway,
Tobie hody nie popiesza
Mczennikw orszak biay.

10. Prosim, sudzy ask niegodni,


wspom, obmyj grzech co plami,
Gdy odkupi nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

5. Ciebie poprzez okrg ziemi,


z gbi serca ile zdoa,
Gosy ludw zgodzonymi,
wielbi wita pie Kocioa.

11. Ze witymi w blaskach mocy,


wiecznej chway zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Bogosaw dziedzictwo swoje.

6. Niezmierzonej Ojca chway,


Syna Sowo wiekuiste,
Z Duchem wszechwiat wielbi cay,
Krlem chway Ty, o Chryste.

12. Rzd je, bro po wszystkie lata,


prowad w niebios bogie bramy,
My w dzie kady, Wadco wiata,
Imi Twoje wysawiamy.

7. Ty Rodzica Syn z wiek wieka,


by wiat zbawi swoim zgonem,
Przyoblkszy si w czowieka,
nie wzgardzie Panny onem.

13. Po wiek wiekw nie ustanie,


Pie, co sawi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw sw lito w yciu caym


tym, co ebrz Twej opieki:
w Tobie Panie zaufaem,
nie zawstydz si na wieki.

59

60

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Nastpnie piewa si:

K: Niebo i ziemia si ciesz. Alleluja!


W: Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja!
K: (?)
W: Jemu chwaa i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja!

Mdlmy si
Boe, Ty przez wielkanocn ofiar Chrystusa
dae swojemu ludowi zbawienie,
udzielaj mu obficie Twoich darw,
aby osign pen wolno
i posiad rado ycia wiecznego,
ktrej pozwalasz mu kosztowa na ziemi.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
Po modlitwie nastpuje Bogosawiestwo Najwitszym Sakramentem

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Zakoczenie
Na zakoczenie wykonuje si antyfon maryjn:

2. Ciesz si i wesel si w niebie,


pro Go za nami w potrzebie,
bymy si te tam dostali
i na wiek wiekw piewali:
Alleluja! Alleluja!

61

62

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Msza w. w dzie
Antyfona na wejcie
Zmartwychwstaem i zawsze jestem z Tob, * pooye na mnie sw rk. *
Przedziwna jest Twoj wiedza. * Alleluja!

3. Piekielne moce zwojowa,


Nieprzyjaciele podepta,
Nad ndznymi si zmiowa. Alleluja, Alleluja!

4. Do trzeciego dnia tam mieszka,


Ojce wite tam pociesza.
Potem i za sob kaza. Alleluja, Alleluja!

64

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Psalm responsoryjny
piewa si na przemian z ludem uroczysty psalm allelujatyczny, wykonywany
wczeniej, w czasie Wigilii Paschalnej (s. 43). Jeli ta melodia nie jest znana mona
uy innej, np.:

Refren: Alleluja, Alleluja!3


Dzikujcie Panu, bo jest dobry, *
bo jego aska trwa na wieki.
Niech dom Izraela gosi: *
Jego aska na wieki
Refren.
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Paska moc okazaa.
Nie umr, ale y bd *
i gosi dziea Pana.
Refren.
Kamie odrzucony przez budujcych *
sta si kamieniem wgielnym.
Stao si to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach
Refren.

na podkrelonych sowach w refrenie naley stworzy melizmy, po dwie nuty na sylab.

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

65

piew przed Ewangeli


W Niedziel Zmartwychwstania Paskiego oprcz Alleluja, przed Ewangeli
schola wykonuje Sekwencj. Jeli nie ma scholi, moe j zastpi kantor. W czasie
piewu sekwencji wszyscy stoj.

Aklamacja: Alleluja. Alleluja. Alleluja!


Chrystus zosta ofiarowany jako nasza Pascha. *
Odprawiajmy nasze wito w Panu.
Aklamacja: Alleluja. Alleluja. Alleluja!

66

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Przygotowanie darw
Wsta Pan Chrystus, z martwych ninie, Alleluja, alleluja!
Uweseli lud swj mile. Alleluja, alleluja!
Nie aowa ycia swego. Alleluja, alleluja!
Dla czowieka mizernego. Aleluja, alelluja!
Tego dnia wielkanocnego. Alleluja, alleluja!
Chwal kady Syna Boego. Alleluja, alleluja!
wit Trjc wyznawajmy. Alleluja, alleluja!
Bogu cze i chwa dajmy. Alleluja, alleluja!

Komunia wita
Antyfona na Komuni
Chrystus zosta ofiarowany jako nasza Pascha; *
Obchodmy nasze wito w szczerej radoci. * Alleluja!
W czasie rozdzielania Komunii w. piewa si pieni Wielkanocne

2. Lea trzy dni w grobie, da bok przebi sobie.


Bok, rce, nogi obie, na zbawienie tobie. Alleluja!
3. Trzy Maryje poszy, drogie maci niosy.
Chciay Chrysta pomaza, Jemu cze i chwa da. Alleluja!
4. Gdy na drodze byy, tak sobie mwiy:
jest tam kamie niemay, a kt nam go odwali? Alleluja!
5. Powiedz nam, Maryja, gdzie Pana widziaa?
Widziaam Go po mce, trzyma chorgiew w rce. Alleluja!

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

2. Dla nas hab krzya znis, ponis mk, przyj grb.


Dzi na nowo cieszy nas jasny zmartwychwstania blask.
3. Zwyciya Paska moc, ju skoczona grzechu noc.
Nadszed ju zwycistwa, cieszmy si, piewajmy w nim.
4. Niech si cieszy Boy lud, niech aniow piewa chr.
Ciesz si Matko, bo Syn Twj, cay w chwale yje znw.

67

68

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

2. Darmo kamie wagi wielkiej ydzi na grb wtoczyli.


Darmo dla pewnoci wszelkiej zbrojnej stray uyli.
Na nic stra, piecz i skaa nad grobem w Pana si zdaa.
Alleluja! Alleluja! Niechaj zabrzmi: Alleluja!
3. Bg wszechmocny, Bg natury, wyszy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna adnej zapory.
Zdjta trwog stra upada i prawie sob nie wada.
Alleluja! Alleluja! Niechaj zabrzmi: Alleluja!

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

Uwielbienie po komunii

2. Tobie wszyscy Anioowie,


Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
l wieczystej pieni gosy.

8. Ty pokruszy mierci wrota;


star jej ocie w mki dobie
I rajskiego kraj ywota,
otworzye wiernym sobie.

3. wity, wity, nad witymi,


Bg Zastpw, Krl askawy,
Pene niebo z krgiem ziemi,
Majestatu Twojej sawy.

9. Po prawicy siedzisz Boga,


w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trba sroga,
przyjdziesz sdzi ludzkie czyny.

4. Apostow Tobie rzesza,


chr Prorokw peen chway,
Tobie hody nie popiesza
Mczennikw orszak biay.

10. Prosim, sudzy ask niegodni,


wspom, obmyj grzech co plami,
Gdy odkupi nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

5. Ciebie poprzez okrg ziemi,


z gbi serca ile zdoa,
Gosy ludw zgodzonymi,
wielbi wita pie Kocioa.

11. Ze witymi w blaskach mocy,


wiecznej chway zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Bogosaw dziedzictwo swoje.

6. Niezmierzonej Ojca chway,


Syna Sowo wiekuiste,
Z Duchem wszechwiat wielbi cay,
Krlem chway Ty, o Chryste.

12. Rzd je, bro po wszystkie lata,


prowad w niebios bogie bramy,
My w dzie kady, Wadco wiata,
Imi Twoje wysawiamy.

7. Ty Rodzica Syn z wiek wieka,


by wiat zbawi swoim zgonem,
Przyoblkszy si w czowieka,
nie wzgardzie Panny onem.

13. Po wiek wiekw nie ustanie,


Pie, co sawi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw sw lito w yciu caym


tym, co ebrz Twej opieki:
w Tobie Panie zaufaem,
nie zawstydz si na wieki.

69

70

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2007

Rozesanie

K: Idcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja!


W: Bogu niech bd dziki. Alleluja. Alleluja!

Zakoczenie

2. Ciesz si i wesel si w niebie, pro Go za nami w potrzebie,


bymy si te tam dostali i na wiek wiekw piewali:
Alleluja! Alleluja!

Triduum Paschalne Parafia MB Czstochowskiej. Bydgoszcz 2008

71

SPIS TRECI
Wielki Czwartek .......................................................................................................... 3
Wielki Pitek .............................................................................................................. 15
Wigilia Paschalna ...................................................................................................... 28
Procesja Rezurekcyjna .............................................................................................. 58
Msza w. w dzie ...................................................................................................... 63