Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség

Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

A Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform Szakosztályának
Szervezeti és Működési Szabálya
A
Fogorvosi
Kari
Platform
Szakosztály
javaslatára
a
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Választmányának 2015.
október 10.-i ülésén jóvá hagyott, az MMDSZ elnökének és a FOK
Platform szakosztályvezetőjének együttes aláírásával ellátva
megalkotta az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot.

1.§
A Fogorvosi Kari Platform Szakosztály
(1) A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (továbbiakban:
MMDSZ) Fogorvosi Kari Platform szakosztálya (továbbiakban: FOK
Platform) a szervezet Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem Fogorvosi Karán aktív tanulói jogviszonyt folytató
tagságának szervezeti egysége.
(2) Az MMDSZ tagságának kezdeményezésére az MMDSZ
Választmányának jóvá hagyásával 2014 október 1-én alakult
meg.
(3) A FOK Platform az MMDSZ Alapszabályzatának értelmében egy
apolitikus, felekezetileg el nem kötelezödő, demokratikus, az
MMDSZ szakosztályaként az MMDSZ egységét a pluralizmusban
szolgáló és azt megtörni nem szándékozó szakosztály.
(4) A FOK Platform független a többi hasonló profilú hazai és
külföldi szervezettől, azonban a 3.§-ban meghatározott
döntéshozó testületei fenntartják a jogot partneri, kollegiális
viszonyok
megteremtésére
az
előbbiekben
említett
szervezetekkel.
1

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro(5) A FOK Platform működésében részt vehet nemtől,
nemzetiségtől, egészségügyi állapottól, vallási és politikai
meggyőzödéstől függetlenül minden azon egyetemi polgár, amely
együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:
az MMDSZ-ben érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezik;
érvényes marosvásárhelyi hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
elfogadja
az
1990-ben
alapított
MMDSZ
aktuális
Alapszabályzatában rögzített szervezeti célkitűzéseket és egyet
ért a magyar;
valamint etikai és jogi összeférhetetlensége nem áll fenn.

(6) Az (5)-ben foglaltak alól kivételt tehet a FOK Platform
Szakosztályvezetősége azon személyek esetében:
● amelyek szakmai tevékenységükkel a FOK Platform és/vagy a Kar
érdekeit szolgálták, azonban koruk vagy egyéb okok folytán nem
rendelkeznek tagsági és hallgatói jogviszonnyal. Ők „tiszteletbeli
Fogorvosi Kari Platform-tag” címben részesülhetnek;
● hazai és külföldi intézmények hallgatói, amelyek különböző
képzési formák keretén belül a Karon áthallgatást folytatnak;
(7) A (6)-ban foglaltak alapján FOK Platform –tagok nem választók
és nem választhatóak. Címeik kizárólag szimbolikus jelentőséggel
bírnak.
(8) A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban
Szabályzat) célja, hogy a FOK diákjai számára biztosítsa
érdekvédelmi szakosztályuk működését az MMDSZ keretén belül.
(9) A szabályzat akkor lép életbe, ha az MMDSZ Választmánya
elfogadja. Érvényét veszti abban az esetben, ha az MMDSZ
Választmánya, illetve az idevonatkozó felsőbb szintű törvények és
Szervezeti és Működési Szabályzatok rendelkezései alapján, a FOK
Platform vezetőségének beleegyezésével hatályon kívül helyezik.
(10) A FOK Platform Szakosztályvezetősége a Kar minden
hallgatójának
általános
érdekeit
képviseli
az
MMDSZ
Alapszabályzatának szellemében.
(11) A FOK Platform támaszkodik az Egyetem és a Kar
vezetőségétől nyert információkra, tájékoztatásokra, adatokra,
2

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

együttműködési készségre és az intézmény más szervezeteivel
együttműködve, az MMDSZ szakosztályaként látja el feladatait.

2.§
A Fogorvosi Kari Platform feladatai
A Fogorvosi Kari Platform Vezetősége és Bizottságainak
összesége:
(1) Segíti a kari autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás
színvonalának emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság
megvalósítását, az oktatók és hallgatók közötti kollegális viszony
kialakítását és fenntartását, az egyetemi közélet élénkítését;
támogatni mindazon törekvéseket, melyek európai színvonalú
értelmiségi-,
valamint
egészségügyi
szakemberképzés
megvalósítását szolgálják.
(2) Felkészít a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez
szükséges igényeket, készségeket.
(3) Támogatja a Kar hallgatóinak szakmai, tudományos és egyéb
közösségi tevékenységét.
(4) Ellátja a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét a
szakosztály nyújtotta keretben, amely magába foglalja a kollektív
döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési
jogokat.
(5) A törvényekben és más jogviszonyokban, valamint egyetemi
és kari szabályzatokban, valamint határozatokban lehetőséget
nyújtó kari tanácsi és szenátusi delegáltak választásának
megszervezése az MMDSZ hatáskörét képezi a FOK Platformmal
való előzetes egyeztetéseket követő közös megegyezés után.

3.§
A Fogorvosi Kari Platform felépítése

3

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

(1) A FOK Platform tagja minden egyetemi hallgató, amely az 1.§,
(5)-ben foglaltaknak eleget tesz és a Fogorvostudományi Karon
aktív hallgatói viszonnyal rendelkezik.
(2) A FOK Platform tagság az egyetemi tanulmányok
befejezésével, végzés vagy végleges kimaradás, visszahívás
illetve elhalálozás esetén szűnik meg.
(3) A FOK Platform felépítése bipoláris. Két testülete van:
● Döntéshozó testület: Szakosztályvezetőség (Szakosztályvezető
és 2 Szakosztályvezetőhelyettes) és Bizottságvezetőség (minden
bizottsága vezetője)
● Alaptestület: a FOK Platform tisztséget nem viselő tagsága
(4) A FOK Platform élén a Szakosztályvezető, valamint a 2
Szakosztályvezetőhelyettes áll.
(5) A tagok jogai:
• tanácskozási joggal részt vehetnek a FOK Platform döntéshozó
testületének bármely ülésén, választók és választhatók;
• részt vehetnek a bizottságok munkájában;
• tagságukkal kapcsolatos ügyekben a FOK Platform jogi és
erkölcsi védelmét élvezik.
(6) A FOK Platform tisztségviselőinek megválasztásáról a
Szabályzat 6.§-a rendelkezik.

4.§
A Fogorvosi Kari Platform hatásköre
(1) Dönt:
a) a FOK Platform Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásának és módosításának előterjesztéséről, amelyet
az MMDSZ Választmányának abszólút többséggel kell
elfogadnia az érvényesség jegyében.
b) az Alaptestület rendszeres összehívásáról
c) a rendelkezésére bocsátott, illetve saját bevételből
származó pénzeszközök felhasználásának elveiben és
módjában a 11.§ (2)-ben foglaltak alapján,
4

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

c) minden olyan kérdésben, melyet az MMDSZ Elnöksége
és/vagy Választmánya, a jogszabály, egyetemi illetve kari
szabályzat hatáskörébe utal.
(2) Véleményezés, egyetértés, ellenőrzés. Javaslatot tesz
mindazon kérdésekben, melyet az MMDSZ Elnöksége és/vagy
Választmánya,
jogszabály, egyetemi, kari szabályzat vagy
határozat a hatáskörébe utal.
(3) Állandó kapcsolatot tart fenn az ország és külföld más hasonló
tevékenységet folytató diákszervezeteire (különös tekintettel a
magyarországi
fogorvostudományi
kari
hallgatói
önkormányzatokra) illetve bel-és külföldi szakmai szervezetekkel,
testületekkel.
(5) Illetékes fórumokon képviseli a Kar hallgatóit

5.§
A szakosztályi tagok jogai
(1) A hallgatók a szakosztályi jogokat közvetlenül, vagy közvetve
– szakosztályi testületek, tisztségviselők, megbízottak stb. révén –
gyakorolják.
(2) A FOK Platform megválasztott tisztségviselőinek és minden
tagnak joga javaslatokat előterjeszteni, észrevételeket eljuttatni
az FOK Platform bármely testületéhez és tisztségviselőjéhez.

6.§
A szakosztályi választások alapelvei
(1) A FOK Platformban listás választási rendszer érvényesül.
(2) A szakosztályi választások során minden FOK Platform tag
választó, és választható, jelöltetheti magát Szakosztályvezetőnek,
aki az 1.§, (5) pont előírásainak együttesen eleget tesz.
(3) Érvényes a jelölés, amennyiben az előre megadott helyen és
időben megtörténik annak bejelentése, és a jelölt rendelkezik
5

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

írásos pályázati anyaggal, melyet az ideiglenesen összehívott
választási bizottságnak benyújtott.
(4) Nem lehet szakosztályvezető jelölt első- és hatodéves FOK
Platform-tag.
(5) A választási anyagnak tartalmaznia kell a következőeket:
● választási lista: a szakosztályvezetői jelölt írásban megnevezett
csapata a Döntéshozó testület összes betölthető funciójára
(szakosztályvezető,
2
szakosztályvezetőhelyettes,
összes
bizottságvezető tisztség);
● hitelesítő
dokumentumok:
a
szakosztályvezetői
jelölt
önéletrajza és szándéknyilatkozata, a megnevezett csapattagok a
Döntéshozó
testület
összes
betölthető
funciójára
(szakosztályvezető,
2
szakosztályvezetőhelyettes,
összes
bizottságvezető tisztség) írásos beleegyezése.
(6) A szakosztályvezető-jelölt listáján megnevezett csapattagok (2
szakosztályvezetőhelyettes, összes bizottságvezető tisztség) akár
több listán való szereplésre is adhatják írásos beleegyezésüket.
(7) A választásokat minden egyetemi tanév kezdésétől számítva
három hónapon belül írja ki a Szakosztályvezetőség.
(8) A választások érvényes megszervezésére, irányítására a
Szakosztályvezetőségnek legalább 3 fős ideiglenes választási
bizottságot kell létrehoznia, a választásokat legalább egy héttel
megelőzően.
(9) Amennyiben a (7) és (8) pontban előírtak nem teljesülnek,
abban az esetben az MMDSZ elnöke hivatott eljárni az ügyben.
(10) Az ideiglenes választási bizottság tagjait és elnökét a
Szakosztályvezetőség a FOK Platform tagság és az MMDSZ tagság
köréből választja ki. A választások tisztaságának ellenőrzésére a
Szakosztályvezetőség, az MMDSZ tagságának más karon
tanulmányt folytató hallgatói közül legalább egyet kell felkérnie.
Az eredményeket az ideiglegenes választási bizottság aláírásával
hitelesíti. Fellebbezésnek helye a kihirdetett eredmények után 48
órán belül van. Jogorvoslattal az MMDSZ elnöke bír.
(11) A választások eredményei részvételtől függetlenül
érvényesek.
6

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

(12) A második forduló kiírására akkor nyílik lehetőség, ha az első
két legjobban teljesítő jelölt szavazatainak száma megegyező. A
második fordulóban automatikusan szerepelnek az első forduló
jelöltjei, ha és amennyiben ezen szándékukról írásban nem
mondtak le. A második forduló eredményeibe az első forduló
eredményei nem számíthatók be, azok semmisnek tekintendők.
(13) A második forduló érvényességéhez, és eredményeinek
vizsgálatához az előbbi pontokban foglaltaknak kell teljesülniük.
(14) A két választási forduló után is betöltetlen, illetve a két
választási időszak között megüresedett tisztségek betöltésére a
Szakosztályvezetőség, amennyiben ez nem lehetséges, az
MMDSZ elnöke időközi választásokat írhat ki, illetve kooptálást
rendelhet el a FOK Platform tagság köréből. Tisztségviselő lehet
az a jelölt, aki a leadott érvényes voksok legalább 50%+1
szavazatot elnyerte, illetve a Szakosztályvezető, amennyiben ez
nem lehetséges az MMDSZ elnöke által lett kooptálva.
(15)
A
megválasztott
tisztségviselők
mandátumukról
lemondhatnak.
(16)
Listán
megválasztott
személyek
ellen
kollektív
bizalmatlansági eljárás indítható, amennyiben listára leadott
voksok számának 50%+1 fő írásban az MMDSZ vezetőségének
jelzi ezen szándékát. Az ügyben az MMDSZ elnöke hivatott eljárni.
(17) A választások megrendezésre kerülhetnek, amennyiben az
MMDSZ
irodavezetője
a
FOK
Platform
tagságának
évfolyambontású névsorát rendelkezésre tudja bocsátani.
(18) A szakosztályvezető akkor kerül hivatalba, amikor az MMDSZ
Elnöksége jóváhagyta a választások eredményét és személyét.

7.§
A FOK Platform szakosztályvezetője
(1) A FOK Platform törvényes képviselője. A szakosztályvezető
felelősséggel tartozik a szakosztály diákszövetségi szintű
7

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

működéséért. E felelősséget az MMDSZ Választmányának és
Elnökségének határozatainak elfogadásával vállalja.
(2) A FOK Platform szakosztályvezetőjét a FOK Platform tagsága
választja listás szavazási rendszerben titkos szavazással relatív
többséggel visszahívásig vagy amennyiben a 6.§, (15) pontja
alkalmazásra kerül, akkor kooptálással nyer felhatalmazást az új
szakosztályvezető. Mandátuma egy évre, illetve a következő FOK
Platform választásig szól. Elhalálozásával, fegyelmi határozat
hatálya alá kerülésével megszűnik mandátuma.
(3) Az FOK Platform szakosztályvezetője
a) képviseli a FOK Platformot külső az MMDSZ-ben, illetve a
külső szervek előtt, egyetemi fórumokon, valamint minden
olyan egyetemi testületben, ahol fogorvostan hallgatókat
érintő kérdések merülnek fel;
b) kapcsolatot tart az MMDSZ vezetőivel, a kari oktatókkal,
tisztségviselőkkel, a hazai és külföldi hasonló profilú
szervezetekkel,
öntevékeny
csoportok,
egyesületek
vezetőivel;
c)
a
választási
listájával
megbizatást
kapó
szakosztályvezetőhelyetteseket
és
bizottságvezetőket
hivatalba lépteti;
d) amennyiben listán megbizatást kapó szakosztályveztők és
bizottságvezetők funkciójukról lemondanak kooptálással
nevezi ki a megüresedett helyekre az utódokat;
e) feladatait és jogait (aláírási, utalványozási stb.) a
szakosztályvezetőhelyettesekre, illetve kivételes esetekben
az alaptestület bármely tagjára átruházhatja, mely tovább
nem ruházható;
f) legalább havonta összehívja, külön a FOK Platform
alaptestületét;
g) szervezi és vezeti a FOK Platform üléseit, operatív
munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását;
h) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszthet az
MMDSZ Választmánya és Elnöksége elé;
8

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

i) az MMDSZ Elnökségének és Választmányának köteles
beszámolni a FOK Platform tevékenységéről;
j) Szakosztályvezetőhelyetteseivel köteles fogadóórát tartani
kérésre;
k) mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a FOK
Platform munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket,
információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az új
szakosztályvezetőnek;

8.§
A FOK Platform szakosztályvezetőhelyettesei
(1) A szakosztályvezetőhelyettesek a 7.§ (3)/d pontja alapján
kerülnek kinevezésre a FOK Platform tagjai közül.
(2) A szakostályvezetőhelyettesek hatásköre:
a) személyük helyettesíti, illetve helyettesítheti a FOK Platform
szakosztályvezetőjét,
annak
távollétében,
elhalálozásakor
valamint hallgatói jogviszonyának felfüggesztése, megszűnése
esetén.
b) tagjai a FOK Platform Szakosztályvezetőségének.
c) egyikük gyakorolhatja a szakosztályvezető jogait amennyiben a
szakosztályvezető azt ráruházza.
e) kapcsolatot tartanak a kari vezetőséggel, a FOK Platform és
MMDSZ más területeivel, tisztségviselőivel, az egyetemen
működő más hallgatói és más szervezetek, öntevékeny csoportok
vezetőivel.
f) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszthtnek az
MMDSZ Választmánya és Elnöksége elé;
g) tiszteletbeli tagjai minden FOK Platform bizottságnak.

9.§
A FOK Platform bizottságai
9

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

(1) A bizottságok a FOK Platform szakirányú operatív szervei.
(2) Az egyes bizottságok felállításáról, megszüntetéséről és
feladatairól a Szakosztályvezetőség dönt.
(3) A bizottságok munkájában csak FOK Platform tagok vehetnek
részt. A bizottságok összetételének meghatározása, munkájának
szervezése a bizottságvezetők feladata.
(4) A FOK Platform bizottságaiba szabadon bekapcsolódhatnak a
FOK Platform tagjai.
(5) A FOK Platform bizottságai felelnek a rájuk bízott speciális
ügyek viteléről, azok kezeléséről.
(7) A bizottságok tagjai, illetve azok vezetői beszámolási
kötelezettséggel tartoznak a Szakosztályvezetőnek munkájukról.
(8) A FOK Platform bizottságai és azok feladatai:
a) Adminisztratív Bizottság:
● szakosztály adminisztratív teendőinek ellátása, bizottsági munkák
összehangolása
● a honlap üzemeltetése, fenntartása és frissítése
b) Külügyi Bizottság
● kapcsolatfelvétel és tartás a hasonló profilú szervezetekkel
● információk
rendszerezése
a
cseregyakorlatokkal
ösztöndíjakkal kapcsolatban
● új pályázati és cseregyakorlati lehetőségek kialakítása
c) Oktatási és Tanulmányi Bizottság
● oktatást érintő ügyekben állásfoglalás
● szakmai továbbképzés előmozdítása, szakkörök felügyelete
● szakmai
érdekképviselet
és
érdekérvényesítés
diákszövetségben és az egyetemen

10

és

a

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

10.§
A bizottság-vezetők
(1) A szakosztályvezetőhelyettesek a 7.§ (3)/d pontja alapján
kerülnek kinevezésre a FOK Platform tagjai közül.
(2) Megbízásának lejárta bekövetkezik:
a) Kari Választmányi képviselőségnek megszűnésekor,
mandátumának lejártakor. b) Visszahívása esetén: visszahívási indítványt tehet írásban legalább 10 FOK
Platform.
Elbirálási
joggal
a
FOK
Platform
szakosztályvezetője rendelkezik.
d) Hallgatói jogviszony megszűnésekor.
c) Elhalálozásakor.
(3) Feladata:
a) a rábízott feladatkör végzésére bizottság szervezése;
b) a bizottság munkájának irányítása;
c) a FOK Platform szakosztályvezetője és -helyettesei felé
írásos és szóbeli beszámolási kötelezettséggel bír minden
FOK Platform alaptestületi gyűlésen, havonta legalább
egyszer;
(4) Jogai:
a) a bizottság tagjainak kiválasztása;
b) a ruházott feladatokat és jogokat operatív feladatainak
elvégzése érdekében gyakorolja, illetve a bizottságának
bármely tagjára írásban átruházhatja, amely tovább nem
adható;
c) tisztségéről az alaptestület előtt lemondhat.

11 .§
A FOK Platform gazdálokásáról
(1) A FOK Platform céljainak, feladatainak megvalósítását az
alábbi források felhasználásával biztosítja:
11

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Fogorvosi Kari Platform
540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.
Tel./Fax: +40-365-806 856; e-mail: fokplatform@mmdsz.ro
Internet: http://fok.mmdsz.ro

a) az MMDSZ költségvetésében az FOK Platform hatáskörébe
utalt keretek,
b) saját bevételek,
c) tevékenységből származó bevételek.
(2) A FOK Platform gazdálkodását az MMDSZ Elnökségének
tudtával és beleegyezésével a Szabályzatban foglaltak szerint
folytatja.

12 .§
Hallgatói iroda
(1) A FOK Platform működését az MMDSZ által használt
irodahelyiségekben folytatja előzetes egyeztetések alapján, illetve
egyébb programok esetében más tetszőleges helyszínen.
(2) Az MMDSZ irodájának címe: 540096 Marosvásárhely, N.
Grigorescu utca, 15A/1 sz.

13

A FOK Platform bélyegzője
(1)

Hivatalos bélyegzőként az MMDSZ bélyegzője használandó,
melyet
a
Szakosztályvezető,
illetve
a
Szakosztályvezetőhelyettesek használhatnak.
(2) A bélyegző minden egyes használata az MMDSZ Elnökségének
előzete sértesítésével és beleegyezésével történik.
Elfogadta az MMDSZ Választmánya 2015. november 10.én

Tubák Nimród,
elnök, MMDSZ
Platform

Dudás Csaba,
szakosztályvezető, FOK

12