CBETVl BACVlJ\VlJE OCTPOWKVl 4YAOTBOPAU

cnOMEHIllUA nOBOllOM 300-rOAHWtbH ... e I-herosa npencraarserea

5EorpA~ 1971.

H3~ABA~ ynPABA MAHACT~PA OCTPOrA

CAAP)I(AJ

Crpasa

l1pe01060p .

7

HCTOPHJA 0 CBETHTEJ\,Y H CBEl'H.JhH

Ap Aymali Kauiuh: CaeTH BaC-HARje OcTPOUIKH H lLerOBO Ao6a 13

Mu..1aH Caeuheeuh: OHorOUIKa MlnponOAHja H Ca. BacHAKje Oc:TPOUIKll 33

bO:JICO B. MUXalL'106uh: OA6pal-!a MauaCTlfpa Ocrpora 1852153. 37

Ap Huxo C. Maptunoouh: 3aUITIITa lfaHaCTllpa Ocrpora Y CAy<lajy para

xao KY.\TYPHor A06pa OA BeAlLKOr 3Haqaja 47

Ap .tby6oAlup AYPICO(Juh-)aJCU4un: Maaacrap Ocrpor y pe'lH H CAlftJH 55

l(PKBEHQ..PEAHTH03HA AEJCTBA

Ap Bnaurta Fapoauieeuh: CBCTH Bacaxaje Ocrponrxa xao 'lyBap npano-

CAaSlba 65

Paoe Hoeaxoeuh: CBeTH Bacaanje OCTpornKH \' HaIlIe apesre 85

Bacunu]e Ilepoeuh: KYAT Ca. Bacaanja Ocrpourxor y Beorpasv 93

iby60 Ilaeuheeuh-Cnancxu: HeKH noaaarsr oHOUH 0 OcTPOry 99

Ap J08Q.H AajlCo8uh: Avr Ilpaoropana CBeTOM BaCH.\H'jy OcTPOUIKOM

qYAOTBOPl.ty . 103

MOAHTBA, GBETOCT, qy AO

Ap q eoouup C. Apauocoeut«: 3mwaj MOAlITBC ~a peAHrH03Hl>MOpaARH

)KHBOT xpanrhaaa 117

Baco Heoiaeeuh: AtrrypnfjcKH eAeMeHTIf Y KYATY CB. Bacaaisja

Ocrpourxor . 129

Au.Murpuje Ka.tIC3Uh: 0 cnCTOCTH .:

50:JfCuaap Muja..,: Cuacao OCTpOlIlKor 'lYAOTaopcrBa

H3 pyxonucne 3liuplCe MaHQCTUpa Octpoza: 'IYAa Ca.

Ocrpomxor

1'7 203

Bacuxnja

213

AOAATAK

Jepo.\1OHaX Teptuje MUPIC08u1i: Iljecxa Ca. BacHAHijy 'Ocrpoenxou tIy-

AOTBOPltY 229

Ilporo bJlaJICO J08aHo(Juh: tIYAOCB. Bacaxaja OCTpOlIIKOr 23g

Ilpoto 51la:JICo )08QHC8u1i: ibYAcKa' Heaax.BaAHOCT 237

AaHUJIO MeUlTp06u1t: iljecMa OCTpOIy 239

Il at puiapx CpnCKU fEPMAH

IHHP~1JC\PX (pnCKH

"AMBaH je Ear Y CBCTIIMa CBOjllM" (ne. 67, 36)

CBaKH napoa HOCH '1 cefia H3BeCHe Bpe.'l.HOcTH, KojHJUa ce 004.AHKyje H nOHOCH Mef)y APYTHM napoansaa. Te Bpe,4,HOCTH ce MaIm- 4>eCTYjy Kp03 lbYAe KOjH cy HX Y CBOM napoay Haj60~e OCTBapHAII H TaIW nOCTaAH HapoAHH HAeaAH. ThHMa ce napoa nOHOCH H oceha HX xao Aap BmKjH.

Haw napoa, nopea Ay60Iwr caaaan,a 0 BeAHKoj Bpe,4,HOCTH 'IOBeKolby6,ba, xpafipocrn H )KpTBe aa 6AH)KlLe, HOCH y CBOjOj AywH H CBeCT 0 napo-urro], H3Y3CTHO cnacoaocno]. BpeAHocTH CBeTOCTH H cnertrrezsa '1 HapoAHoM )KHBOyY. CBeTocT je CHHTC3a CBHX BPAIIHa, ycaBpweHOCT xoae KOBe AH'IHOCTH 04.0 Te Mepe Aa OH, caertrress, nocraje nocpeanax BO)KjH Y CBeTY, oprau 60)KanCKe cBeMoliH Y CHeTY ibYACKHX neMoliH. Kp03 CBeTHTeA>C Bor je HajnpHCyYHHjH Y HarneM )KHBOTY. Bor je "AHBaH Y CBeTHMa CBojHM" na 3eMJbH. 3aTo je naur napoa Kp03 BeKOBC 6HO Ay60KO CBeCTaH Aa je cnerares, najaeha Aap 1i0)KjH, Kp03 KOjH ce BepHHMa H3AHBa HeH31\1epHO 06Hibe ApyrHx AapoBa, AYXOBHHX H MaTepHjaAHHx.

CBeTH. Bacnaa]e, OCYpOIUKH qYAoTBopaq, jeAaH je 004. najnehax Boxcjax AapoBa cpnCKOM napoav, nOCAaH 004. Bora POAY HaweM '1 TeWKe AaHe c'rpaaaa.a, naTILIf If 60p6e aa oncraaax, aacnjao je xao cjajua 3Be3Aa ua AYXOBHOM He6y cpncxora napoaa. "YTBpbyjylin crano cno]e Y nepa npaaocaaano], 'IYBajyliH ra 0,1\ caapencrna . '. H AYKaBCTBa" rvbancxcra. II He yMOpll ce H He cvcraae aa CBe npesre csora 3eMalbCKor )KHBOTa, seh ce xao "nacTHp H y'IUTeib" "TBPAO nOABH3aBaUle, orpa5yjytm craao csoje 6ecnpeCTaHUM H TonAHM MOAIITBaMa CBOjHM".

Kana A05e spewe. npasna I'ocnoa AYwy lLeroBY K CeOH. "CAyro ACOPH H BepHH ..• y5H y paaocr I'ocnoaapa csora" (MT ~, 23). A 3eMHHM OCTallHMa IbCrOBHM; KO.1H 04.0 AaHac nO'lHBajy y Ocrporv llCAH H l\CAC6HH, noaapn "CJlAy 6AaroAaTH npecnerora Ayxa" xojO:\1 HCI.c.'byje TeAeCHe H AymeBHe neavre JI060)KH"X. CBeTH BacuAHje If AaibC je npucvran Y POAY CBOMe. nYHHX Tp"CTa rOAHHa IbCrOBC cy MOUlT" apaxaae CBOjOM llCACOHOM CJlAOM, YTpAe MHoro cvaa " OTKAOHHAe MHoro naru.a OHJlMa KOj" HM C BepOM Ii iby-

6Bl1A>Y npHAIDKaxy. H RaO IDTO je osa] 'AHBHH CpnCKH CBeTHTeIb 38 )l(HBOTa CBOra na 3eMlbH OKYIlibaO OKO ce6e HapOA CBOj, Y'lHO ra H BOAHO cnacelLY, TaKO H no CBOMC npeCTaJlJbeILY caKYIliba OKO ClK)jHX MOlDTHjy POA CBOj, xpamhaae H MYCAHMaHe, YKa3yjyliu HM nOMoli Y HeBOIbH H IlCIteAelLe Y 60ACCTH.

liAaroAapeliu BCAHKOM CBeTHTelbY na CBeMY WTO [e Kp03 npoTeKAa YpH aexa Y'IIfHHO poAY nanresi, npHcrynHMO H MH CBH 6Aaroaapao 'H OAaHO, nOKajHII'IKH cxpvmeao II MOAHTBeHO npea li.era B Y raac 38RaIIHMO MOAHTBY aame reaepanaje: CBETH BACHAHJE OCTPOIUKH QYAOTBOPqE OnPOCTH HAM, AKO CE OI'PEWHCMO 0 TEIiE, HE OCTADH HAC IiE3 "OMOHH CBOJE H MOAH CE IiOrY 3A HAC!

DATPHJAPX CpnCKH

Ha AaH CB. BaclLUfja Oerpouraor 1971. roAlwe

npe.QrOBOp

KyJlT C6. Bacunuja OcrPOUllCOl qyOOT60p~a, cpactao je ca cp~eM U OytuOM nauset npa60CJla6HOl napooa, He CaMO U3 Il pne Tope, 6eli U3 C6UX xpajeea UlUPOM natue Op'JICa6e, na U U36aH tee. Toje 'tOO 'JICU6U cpncxu napoo ry ce ceeueeo UMe nouutee, ne CaMO y .3aJCJleT· 6U, een U y 1laj06UO-tH.ujeM pa3Z060py. Onaj JCO uuxaoa uuie 6uo y OcrPOlY, oa 6u t.taIC U 06Ut.t1l0l oana 6UOUO nOJCJlOHUJCe JCaJCo U3 Pa3- 1lUX xpajeea nauie seune, ca 6e.1UJCOM n060'JICHoUlliy oonase C6. Bacunujy na noxnmsetee, He MO'JICe TO 3HaTU, HUTU C)C6aTlITU. H ne caMO oa npa60CJla61-/U J'byou taje 06aJca6 JCYJlT npeua ceeturen/y, neto U 6eJlUJCU 6poj pU,k.fOJCaTOJlUJCa, na ttaJC U .wycllwtamt 00Jla3e na noxnoteetoe, rpascehu 00 Bota npeo lbeZ08UM ~tYOOT60P1lUM MOUlTw,a nujexa 3a ceoie TjeJleC1le U oYUletme 60Jl06e.

Huje oeai JCym' creopeu npuje ner, oecet U.1U neoecet, fleli npuje nynux 300 ioouua. Y cteapu OH ce noneo CT6apaTU OHOla oana 29. anpuna (CT. JCaJl.) UJlU 12. sui]« (H. JCM.) 1671. zooune, xaoa ce je C6. Bacunu]e, xao enucxon 3axYMcJCu npecraeuo. 01l [e ujenoxynau U nern.en y lP06y xparxo epujeue nexcao, Hapoo l! je Cel 6paTcT60M uanacrupa Ocrpoza U3 tpotia useaouo U 6e3 nexoz dopMaJlHOZ aJCTa xanonusauuje, npotnacuo 3a ceeua U t.tyOoT60p~a. Oeo je 6uJlo ceaJCOM jaC1-1O U pasy susueo, 3aTO UlTO je napoo C6. BacuJlujy JOUl sa 'JICU60Ta 360z teetoeot 60ZOYZOOHOZ, oy60JCo ucnOCHU«xoz 'JICU60Ta U JCOPUCHOl paoa, 3a ootipo U uanpeoax nauie C6eTt! upxee, CeeTUTelbCT60 uauuienuo. H 3aUCTa JCp03 t nac uapooa xyo ce lJlaC CUHa EO'JICujez. Hapoo je »cenuo, a Tocnoo EOl za je Y30UzaO na C6eTUTelbCJCU TpOH.

00 ouota oana, JCaoa cy net nene II ujenoxynne MOUlTU C8. Bacunuia U3 lP06a useabene, y lWJC6U ce. Baeeoetea npu Oct potaxust tpeoaua y IiU60T noctaenene, MUJlUOHU 11OJCllOHUJCa OOJla3e oa My ce 11OJCJlOHe, oa OYUly C60jy U tuieno lbeZ06UM COeTUTelbC1I:lLM oaXOM ocejesce, oa ce xpjenxu, eecellu U OYX06HO naxpatsenu epate CtJOjWt OOM06UMa. Y UCTO epujeue nOJCJlOHU~U npeuoce ceojuu na 00- MY, OHO UlTO cy euajenic U OO'JtCU6jeJlU, nooctuwyhu U IbUX aa U OHU 3Z00HOM npUJlUJCOM noby, euoe U OO'JICU6e C6e OHO UlTO cy OHU 6Uoien« U oO'JICu6jeJlU. Ilpu OCTPOUlJCWt tpeoama, y t1pJC6U-JCaneJlU U3-

oy6lbeHOj y KaMeNY, npeo 'tyooTeopNUM MOlUTUMa ce. Bacunuja, 6e36poj IbUX je HalUJlO He CO.MO oytueeuoi eeh U rjenecnoz nujexa. HapO'tUTO cy sanascenu OHU 00 xojux cy mexapu OUlJlU pyxe, a oeoje cy ys nouok ce. Bacunuja 00 SOla 006UJlU nujex U ce6u cnac. A.a,060 nujecv npuue, lCalCO 6£1 HeTW MOWO pehu, Haj60/bu cy cejeoouu OHU nauuu, 6YlCaluje, xouonuu U opyze creapu ca xojuua cy oytaeeno nopeuehenu ooeobenu y OCTpOZ, oa 6u ce U3 n.eta epahanu sopaeu II eecenu.

o oeu.u U 0Pyuw -cyoecuua xoja cy ce ootoouna U oowhajy HOO OCTPOULlCUM zpeoaua 3a 1'JpoTelCJlUX 300 toouua, MOZJle 6u ce nucatu uuraee taeute, y xoiuua 6u tiuna onucaua 'tyoeca 0 TOMe: xaKO cy nuieuu npotoeopunu, cnujenu npouieoanu, ZJlYXU nponynu, VOJleCHU ce usnujesunu. A 3a cee lCOjU cy OOila3UJlU ca T6POOM ejepOM, oa he Ty nahu. TjeJleCHOZ U oyuceenoz nujexa UMa OOeO/bHO OOlCa"'3a, oa cy ce epaTWZU c60jUM oouoeuua oyxoeno npenopobenu U t ienecno oxpuiennenu. AlCO cee TO He 6u iucna UCTUHa U nOl('10- nuuu. CaMU He 6u 6UJIU cejeoouu ooiabaia, ouoa ce He 6u MOlJlO 00- l060PUTU na nuran.e saucto Y6lLjeK, ue3 npecrans:a, ceaxe ZOOU11.e 00- .. tase CTOTUHe xun-aoa noeux noxnouuxa, U3 ceux tcpajeea Haute opxcaee lUZ U U3 uuocrpancrea. Baurro oea] ceujer nOlCJlOHUlCa, 6e3 06- supa xoje je ejepe II napoouoctu, 60c njetua-uc no netconuxo lCU.1Ouerapa, oa 6u TalCO nputuao hueory Ceeneey U npeo n.etoeuss net.uenusc uoturusca It.3.I();)I('UO ceo] ijc.tecnu U ovtuecuu 60:1 LL nocnuje ycpone MOJlllT6e eparuo ce ceojoi tcyhu ocejencen u saooeo.uan. Kao euon.ueu U3pa3 CBOza 3aOOeO/bCTea, ra] ceujer noxnatea Ceeuy ceoje najirpaioujenu]e u. necro nyt a naicicynn,e creapu xoie usia. Iloxnan.a UX saro, lUTO je Ty 006uo 011.0 Ul1"O IW OPyZOM MjeC1."Y nuje .HOWO UODU1'U, a xdhe HLH cooiusi 1luz.::.W1LOM oa notcaxce ceojy 3[[XBaJlHOC1." Eozy u So:JtCjeM YZOOflUlCY ce, Bacunujy, npexo KOla SOl u -tunu, 6e3 npecranica, ceo]a scyoeca.

Cee ce 1."0 ootabano y TOKY 300 zoouua U cee ce TO 1ZpeIl0CUJlO ca nperxa 11.a norosuca. C6e ce 1."0 ooiaba U oauac, y 060 MOOep11.O (lTO.MClCO epuieue, xoje nactoju oa ce ejepa xao HeUlTO HenOTpe6HO 006aZIlt U U3 cpua U oytue ejepuuxa ucrptne. Ho u nopeo rota uuje pujeoax cnywaj, oa ce U OHU xoju He ejepyjy 'teCTO nurajy: ucta je 1'0, urt a ce TO u xaxo ootaba nod OCTPOutKlUI tpeoaua? Illra ce je OelUa6Q.Jl0 xaoa cy Typuu XTjeJlU no C6alCY uujeuy oa cnane OCTPOl, a urta xaoa IVe;wa'tlCe zpanare, ynyhene JWy, uujecy xrjene eiccnnooupatu? OOZ060P je tcparax U [acau; lCp03 Ceeua je Z060pUO U toBOpU mac SO:JtCju, lCp03 teeza OOJla3U ceeuozyha cuna Tocnoorsa, teeMy oaje Tocnoo, a OH ceuua xoju c ejepou, naoos: u /by6ae/by npu-

crynajy teeioeuu MOLUTUMa U YCPOHUM MOJlUT6O.Ma npuuoce ceo]e »cen;« u ceoje MOJl6e, cnaeehu U xeanehu Bota.

Hauca ceera lipxea xoioj je TalCO ooano sa :JICUeOTa ceota ce.

Bacunuje CJly:J1ClLO, a sa np0TeIC111X 300 toouua ceoue pooy, ceoue lCpajy U C6lUta lCOjU cy 00 teeta nouohu TPa:JICWIU nouatao, HaUI.Jla ce [e notiybeuou U Oy.1fCHOM oa teetoey 3OO-l00ULUIVUtly npecrae.seIVa otiunsexcu. JWHOM ClCPOMHOM, GJIU YCPOHOM ceeuauotuhv. H3pa3 oee cee-canoctii je U oea "CnOMe11.utj:.", y KOjOj cy usnujetu :JICUeOT, pao U «yooreopna Mon cs. Bacunuja OCTPOUllCOl U teezoe snanai 3a cee Hac npaeocnaeue Ibyoe. Tota 'oa11.a 29-/V (12-V) 1971. zoouue. nahu lie ce na OKytly: CpnCKU apxuiepeju, C6elUTeHCT60 II ejepnuuu U3 C6UX HaIUUX xpajeea, oa tiu My ce [otu je011.OM C6U saieonu-ocu nOMO:1'~ 1U, na ceeMY oocaoasseu satinatooapunu U 3GJUOJlUJlU W, oa U y6yoyne nocpeovje JCoo eacxpc.ioz Bota-Xpucra, oa nauieu napooy U ceUMa xoju y n.eta 6jepyjy U Hady nOJla:ncy, a napouuro OHUMa xoiu za taxo -cecro nocjehyjy: oai)« sopae.ua, oyuieeue U rienecue

cnate, tipatcxe C:10ze U /by6aeu. Jep caMO 36paTUMlbeHU Mo:JtCeMO uhu. sajeonu-ncus: ny-re.w cpehe, 6.:alOCTalba U nanpeoxa, opscehu ce Tocnooteux sanoouicctu, 60JlCaHClCe nayxe XpUCl"Q Cnacut en.a U ttydOT60P11.UX 'tUHU ce, Baclwuja,OcTpOlUlWl 'tyOOT60pZja.

Ceeru one U «yooreopwe Bacunuje, nOM03U C6UMa xoju Tu ce MOJle na 1I uenu, xoju Te oHO.u~J\t U :J1Ce.111M oa ce ca oeux HeKOJlUKO peoaxa, sajeono ca ouu ua KOjU y oeo] Cnoueuuuu y CBOjtUt IlPWZO- 3UMa onucatue U na ceu iet: usnujeiue Teo] »cueor, pad, ceerurencreo II 'tyOOTBOPCTBO. 3aX(JGo1UM 3a cae lUTO cu y'tUHUO U mTO heui U dQ./be no nponucuma natue ejepe, ttUHUTU HaLUeM pooy U napooy.

MUTpOnOJllLT upuotopcxo-npuuopcxu, AAHHil0

Ap AVillAH In. KAillHfi

CBeTH BaCHJ1Hje OCTPOWKH H l-berOBO .I106a

CBeI'H Bacaaaje OCTPOWKH vrxao ce y )KHBOT aanrer aapoaa npaje oaera xao CBeTHTe.h. H tIYAOl'BOp~. }DefOB aaaxaj je rrpexa TOMe na npBOM Mjecry xapH3MaTHQKH H ca Tor acnexra rpeda rrpBeHCTBeHO rrpovsaaara rserono rrpacvcrao y AYXOBHOM )KHBOTY cpnoxor napoaa y TOKY npOTe\AHX TPHjy sajexosa.

Hseros rrax 3eMaA:>CKH )KHBOT H paa, H xao nOA,BmKHHKa H xao apxrrjepeja jeane OA HaJBa)J(HlIjHx 06AacTH y Ilehxoj narpajapmaju XVII sajexa, rpefia nocaarpara y cxaonv omnrax :lIpHAHKa H CTaJDa Ilarpajapnraje onora spevena. Ca'MO TaKO MOnH ne Aa ce cxaarn H rrpaaaaao omrjeaa lberosa AHtIHa cYA6HHa, TplIA>eJLe H PaA aa A06py upxse H nop06.h.eHor aapoaa, xao H rseros asasa] Y AYXOBHOM )f<HBOry Hamer HapoAa KpOO BHjeKose.

I

Ilehxa narpajapumja ymAa je y XVII BHjeK xao nOTIIyHO ypeheHa upxseaa opraaasanaja. OHa je nOCTaAa aaaxajaa ~aKTop c KOjHM ce patIYHaAO He CaMO y rypcKOM uapcrsv Ben II Y MehYHaPOAHHM OAHOCHMa. OA apxaenacxonaje, OAHOCHO narpajapmaje, "CpllOKHX H nOMopoKHX 3eMa.h.a", AaKAe OA jeaae nosrjeeae IlPKBe reparopajaaao oxpebeae rpaaauasta neraaunse cpncxe Ap)Ka'Be, tIHja cy BAaAapH TaKODe 6HAH rocnOAapH "CpIJCKIIX H nOMOpcKHX seMa.h.a", OHa je nOCTaAa rrarpajapunrjost Cp6a, qpK'BOM jeaaor napoAa 6e3 oOOHpa lHa 06AacT (,,3eM.h.Y") YKOjOj OH )KHBII. To je AaKAe upxaa 3aCHOBaHa na eTHHtIKOM, a He BHI1Ie aa TepmoplfjaAHoM npHHl.l'mIy. Hsen rroraasap je npeACTaBHHK cpncxor aapoaa. OH je CpIIOKH ernapx (MHAe1'6ama). 3aTO ce y THryAarypll nehxor narpajapxa, y qH.h.y ozpebaaaesa pacnpocrpaeseaocra FLeroBe jypltCAHKuaje, CBe tIenrlie 3aMjeH.yje Ha6pajaH>e nojeAHHH'X 06Aacrn y xojmra Cp6H )KHBe npOCTO RMeHOM cpnoxor aapoaa. On: je .zrarpsrjapx 88- CeM Cp(M,eM", a y KOAHKO Y :H.efOSY jypltCAHKIlHjy <naAajy H HeKe

14

Ap A vuran lb. ICarnHn

15

oyrapcKe 06.\anu, oHAa je OH narpnjapx "BaceM Cp6foeM U BxrapOM", na ce y3 TO 300r I'pxa y jY/KHUM 06AaCl'UMa AOAaje -recro " ... U fpROM".'

Il pa TOMe He cxrajeeac Ilehxoj narpnjapnnrja.ucoja je neocnopHO BOAHAa jeAH'Y HaI.ViOHaAUY nOAUTUKY, npamecaaara HeKaKBe arpeCWBHe HAU xereMOHHCTHtIKe reaaeauaje npexta Bvraprraa H I'puaxa. HanpOTUB, ncrnuaise II IhIIXOBIIX Hal.-lUOHaAHIIX HMCHa y rnrvaarypn cpnoxor rrarpajapxa caxto je AOKa3 nauaoaaaue TpnefoHBOCTU H pccnexrosaa.a TyhHX Hal.-lHOHAHHX HHAHBHAyaAHOCTH. Y TO npajexe aa BaAKaHY je 6HAO He06IItIHo /K'HBO oojeharse rrpaaocaaanor jeAHH· crna, a eTHHtIKU npexaeae 06Aacnr, napo-nrro H3Mehy Cpiia H Byrapa, HHCY cssarpane aa "cnopHe" 06AacTH.OHe cy H OHaKO 6HAe y nOAHTHtIKoj BAaCTlI Tvpaxa, a Cp6e H Byrape cy 36AH/KaBaAC Y 3ajeAHHl.fKOM 60AY II TC)I(H,a'Ma.2 Bjepcxa XOMoreUOCT Cp6a, Byrapa If I'pxa tIeCTo je H KOA caMHX Typaxa crsapaxa npeacrasv 0 fLlIMa xao CTIIlItIKOj rpynaunjn, HaKO ... y II TYPUH 6IIAH cajecnn fhIIXOSHX

- eTlUltIKHX UHAuBHAyaAHOCTH.3

Ilarpajapx "csux Cp6a" 3aUCTa je H.\tao IlOA CBOjOM jYPHC,l,UKuajoxt cae Cp6e y TYPCKOj, na II y J\YCTPHju U Yrapcxoj, MaptIaHCKII CHUCKon na aycrpnjcxoj CAOBHHCKuj xpajamr naanaa ce najneurhe "enlfcKon Cp6h>eM".4 Ha orpoMHOM nOApyqjy oz, Bypa H Ko:\lOPaIIa _-\0 AAoaHHje II Byrapcxe CTSOPHO ce AOOPO noseaaaa sjepcxo-narnroaaxaa opraHH33M OA -rerpaeccr enapxaja na t.urjeM t.JeAy ce na.\a3HO cprrcxa narpnjapx. UpKBa je y aapoav CTCKAa seAHKH vue,\, xao nooaxau HaUHOHaA'HOr oncranxa, a narpajapx [e cuarpan 33 naBY nauaje. OH je 6HO "rocnoAHH Cp6,'oeM".5

AYXOBHO jeAuHcTBO oaor sjepcxo-aauaouaxnor opranaava /'1.0- mAO je AO napaxcaja HapOt.JUTO y apnjewe narprrjapxa JOBaHa (1592 -- 1613), xaaa je YCAujeA ocjehaisa rrpofivbene HamIOHa.\He csnjeeTU H cnare, xao U YCAujeA noxcrrruaja 3anaAHHX CHAa, AOI.llAO AO HH3a ycraaaxa U oYHa na tIHTaBOM OBOM noapysrjv OA Basara AO Ileha, a Hap0tIUTO y XepuerOBUHH. Y osoj aKTHBHOCTH, nope.s narpajapxa JOBaHa U aprnasncor OOUCKona Teoxopa, HapOt.JUTO ce UCTaxao xeprreroaaxxa MHTponOAHT BucapUOIJ. OH je, naxaaehn CC na

I M. JyZOBUn., T'H11VAe 1M IIOTll1H!CH !lpXlHermJOKOIIa H na11pHija'paxa CPIICK<HX, EOrOC.'l.OBA>C 9 (1934), 259-272.

2 B. Cnujenneeuh, HJcrapHja OprICKC npaeooaaeae l1I~Be, I, MIfIIXCH

1962, 335-336. -

J M. AfuPIWBUn., UpaBfiIH IIOAO)Ka!j If ,KCl!PaJKTep Cpncxe l1IPKBe ITO,\ T'\'Ipcxoxt B.\awny, Beonpax 1965, 157-158,

• P. Tpyjuh, IIaK.pa<J.Ka errapxnja, HOlm Cas, 1930, 70; MCTH, AnoAOrnja oprrcxora lHa\POJ.a y XpBaTCKoj H CAasofilujlH, HOllH C<IIA 1909, 164.

s lb. CTO;a1iOBun., CTapIH Cpn:aKH 3a[IJ11CH 'If HanIlllCH (\A.aA>e: 3amicH n aarrnecsr), 6835.

KpajlbeM 3a'IIaAy rrarpajapnraje, ca 3HafheM narpajapxa JOBaHa H If AoroBopy C fhHM, OAp)KaBaO sese..ca 3anaAHHM ClIAaMa H pHM'CKHM narrow, otIe~jyliH OA fhHX nouoh Y 6op6H npOTHB Typaxa. Kp03 UHO BlfjeK ocrahe Tpe6ulhCKH MaHacTHp (TBPAOW), xao pesaaeauaja sanaaaoxepueroaasxax eIInCKOIla, rAaBH'll nocpeaaax H3Meny Cpncxe upxse H 3ana,AlHHX CHAa, xoje je nana OKyrth>aO y caBe3HHI.llTBO paxa 6opOe nporas TYPM<a. He JIO'MHI.llh>ajyfi'H aa onaCHOCT OA rrpo- 3eAHTHCTHtIKHX Te,.rn,H pasrcse xypaje, Cp6H cy ce paao OAa3HBaAH CBHM aneAUMa sa 6op6y H neurreaaue npoaasaxa KpB, a 3aTHM rprrjexa oxajne penpecaaaje. Y JI'HCMy, xoje je 24. anpnaa 1596.' MHTponOAUT Bacapaoa ca xepnerosasxme raaeapaxa ynyruo uapv PyAOACPY, H3jaSh>yje OH CBOjy H HapoAHY crrpesmocr na CBe )KpTBe y paAY H 6op6H aa ocA06oDefhe.6 Kaxo cy rrancxa H ApyrH arerrrn npOI.llHpHAH sajecr 0 cYATa'HOBoj CMpTH H CKOPOj nponacra TYPCKO.j, oCA06oAHAatIKo y36YDefhe je npexarrjexo, re cy ce Bpbamr, IIHBh>aHH, Ap06lhaI.-lH H Hmenmha na tIeAY ca HHlliKHnKHIM BOjBOAoM I'paaHOM AaTHAH opyxc]a, aA!JI 6e3 rrpasora yonjexa, jep HM "CaBC3HHl.-lU" He nouoroure.' Y APyroM nlfCMy, xoje je 22. Maja 1596. ynyTHO Y I'pau HaAoojBOAH cI>epAHHaHAY, KOMe je 6HAa nosjepeaa 6pHra 0 3aJ.llTHTH uapcraa OA Typaxa, orrncyje MUl'pOnOAUT BJICapHOH 03AOjebeaocr cpnoxor aapoaa rrpesra TYPl.-lHMa H CBe narrse H aesoz,e xoje Cp6H rpne OA ffiHX.8 Ilarpajapx JOBaH H MHTpOIIOA'lIT Bacapaon 06pafiaAH cy ce aa nosroh H namr KAIIMeHTY VIII (1592-1605), KOja je 6HO noxymao Aa nporaa Typaxa otipasvje BeAHKH X'pHIIIfiHacKH caaea y KOjH 6H vm.ie Illrranrrja, MACTaqKa Perry6AHKa U AYCTpHja. MenYTHM, KaKO je CBaKa OA DBHX CHAa MHCAUAa amne 0 CBOjHM HHrepecseaa, Hero AH 0 3ajeAHHtIKOM l.-lHiby, HH'je oaaj caees AOUHO HHxaxsor pe3YATaTa. IIana je 'raxobe rxeaao caao csoje il1p03eAHTHcTH'lKe mrrepece. AOK narpajapx Josaa H MHTpOIlOAHT Bacapaon MOAe OA rrane nOMofi aa oop6y rrportrs Tvpaxa (UlfCMO ce 3aqYAo HHje CaqYBaAO!), nana HM no KaAynepy Aa'MjaHY nHCMeHO oarosapa: ,,3a cnac AYI.lla BaJ.llHX nOTpOOHo je Aa npnaaare PHMCKY l.-lPKBY aa raasy, MajKY H Yt.JHTefoHl.-ly CBHX upxasa (omnium ecclesiarum caput, matrern et magistram) a rsenv rAaBY, snxapa Xpacrosa, xao csora

crapajera". II3II1a HM Aa,'oe caajervje Aa OTKAOHe H oA6aJ..te CBe AOcaaaunse 3a6A'YAe H ll1'H3MaTlfl.I'Ka njepoaarsa H rrparpae KaToAH"IKY sjepy,BaH xoje HeM a cnaceisa (extra quam non est salus). Ilpena-

• H. Pyeapau, 0 rreh<KHM naTIPHj3JjJIOH.\la OA, 1557-1690, 3~a.p 1888,48-50; Paoouuh, Ay6poBa'IKa aacra IH noBeA>e III, I, Beorpae, 1939, IX.

7 J. TOMuh, IIehKlf na11PHjaIpIX JOBaIH H noecper XlpiHIlFnaHa IH-a Ea~\KaM~KOM "-¥00'I1J>8Y 1598-1614, 3e.wyH 1903, 51.

• B. Cnujenueeuh, XiyMOKa enapxaja H eIlllCKOllH o;\, 1219. AO IK.paja XIX a, EoI"OCAOBh>e 14 (1939),277-278.

16

Ap AVlliaH /'0. Kaunrl.

17

.. 1. Paoouuh, P.HIM.CKa Kypaja H jY?KHOCAOBtlliCKe 3e.\t.be OA XVI AO XIX

sexa. I>eOI1paA 1950. 9~13.

.. 1. TO .. tuh, TIenKJH nail'pDljapxJOBaH, 117-118. • 3amJ1OH H aamaca, US.

" 1. TOMUh, TIehKH m:mpajaJpiX JOiBanJ, 140. II 3a:nHCHH HaT<IlKClH. 1012.

12 1. Touuh, CaCTaH<llK H AOIIOBOp oplI01CHX fl.\aJBa.pa Iy Kyqa\ta 1614. pa.,1.H YCT3IHIKa Jia T'\'1pKe, Beonpae, 1901.

u 1. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, V, Pesth 1829, 271.

paxynara aa yorrjex ocA06oAlL\aQKHx axnaja, AOHOCHAe cy Cp6HMa H caAa BHUle nrrere Hero All xopacra, MAeTal.JK.a CHH.OpHja, crpaxyjyliH OA sesa pa3HHX aBaHTYPHCTa HajaMkeHHX Y CAV)K6y -BanYkcxora snnexpaa,a ca CpnCKHM raaaapmra, aasjenrranaaa je 0 TOMe TYPKe, xoja.cy TaKO A03HaBaAH KO cy BOne 6YHa H KO HX nOACTHqe, re lIM HHje 6HAO rennco yrvnnmarn ornop Ben y 3aqeTKy.14 TIo PHjexaaa JOBaHa TOMHna "HapOA aaje Morao, HH YMeo npoaaparn ce- 6HlIHe pasvse rybanaua H nexax OA CBOjHX, H sanecea HAejoM OCA0600eIba OA He~PIJlTeHOr npoTHBHHKa, rrpircrajao je H aa n03HB lbHXOB crynao y axuajy" .15 II AOK cy na CBe TO AOAa3HAe penpecaAHje OA crpane Tvpaxa, xoje cy crsapaae y HapOAY nOBpeMeHO ocjehan,e aeuoha H 6e3H3Aa3HOr noaoxcaja, pHMOKaTOAHlIKa rrporraranAa je xa QHjeAoM cpnCKOM eTHHlIKOM IIOAPyqjy paAHAa CBe yrropnaje aa YHHjanelby, HOKOpHlIITaBujynH OBaKO renncy carvaunjy cpncxe 'QpKBe H aapoaa. Y TO npajeue naaa aK:rHBHOCT nponararopa YHHje Y Ilaurrponahaaa, rrpnsaarse YHHje MapqaHCKOr eIIHOKO'IIa CnMeOHa (1611), OCHHBalhe Koirrperanaje aa nponaraaay (pmroxaroAlNKe) sjepe (Congregatio de propaganda fide) 1622, nojasaaa axTHBHOCT pHMOKaTOAHqKHX MHcHoHapa H rrpexara Y Cp6HjH, EOCHH H AaHallllboj BOjBOAHHH.

CBe je TO YTHQaAO Aa je HOBH nehxa narpajapx Ilajcaje (1614 - 1649) Mopao Aa 6YAe MHoro 06a3pHBHjH H Aa rrobe APYfHM rryTeM OA csor IIpeTXOAHHKa. OH I1Hje 6HO MalbH POAOky6 OA narpnjapxa JOBaHa, aAH je YOqHO, xopircreha fiaur HCKYCTBO cnora riperXOAHIIKa, Aa npHAHKe aa 0PY)KaHY oCAo60AHAaQKY 6op6y HIiCY jour caapexe, Aa je Typcxa nopea CBHX yAapaQa xoje je y TO spajeae nperprrjeaa jour YBHjeK BOjHHlIKH jaxa, Aa aanaane CHAe xoje noacrpexaaajy Cp6e aa YCTaHKe )KeAe jeaaao Aa HX HCKopHCTe aa csoje QHkeBe, a He Aa lIM nOMorHY, H HaTIOOkeTKY, Aa je cnara caaora napoxa HCAOBOkHa aa ycrrjeurny 60p6y. 3aTO je narpajapx rrpouajenao TaKTHKy. CBOjHM H HapOAHllM AojaAHHM AP)KalbeM aacrojao je Aa 01'KAOHH OA napoaa H QPKBe TIbeB MonHOr oxyrraropa: YMjeCTO HHoBjepHHX aarrazssaxa ("AaTHHH cy sapaamte crape") nanrao je HOBH OCAOHaQ y jeanoajepaoj H jeaaoxpsaoj PYCHJH; y HapOAY je aacrojao Aa ojaxa HaQHOHaAHy csajecr, Aa pasaaje ky6aB rrpe~a CAaBHoj npomaocra, Aa caajerxe AHKOBe H3 ncropa]e HCTaKHe xao BaCImTHe rrpmrjepe, a pesyxrare lbHXOBa paaa xao nOHOC IUIjeae aauaje ("HeK' Ce31IaAe Aa cxouapesaaa"). OH ;IIHllIe .lKnnrje H CAy*6y CB. Ypomy, nOCkeMbeM CprrOKOM napy, "Aa ce He 3a60- PaRR" , npenncyje JKHmje CB. Crepaaa mTHkaHOBWia, onpaassa H

.. 1. TOMun, Ilenxu natpujapx l06aH, .141-142."

II 1. TOMUh, 0 :yICT3ilmV 0p6a 'Y lilma'l'Y 1594, ~ 1&99, 30.

CKa rene AaA>e, jep ce H narpajapx H nana rraxajv Aa he HanOCkeTKV yonjeTH, aAH KaA ooojana ocraaouie vnopaa Y CBOjHM CTaBOBUMa, He 6H OA csera nOCAa HHllITa. HHTH je narpnjapx npaxrao yHHjy, HHTH je nana nocxao Cp6HMa nosroh. 3aTo cy ce narpnjapx H KaAy. bep AaMjaH CBe mrure AHpeKTHo oopahaan aYCTpujCKOM uapv H nmaHCKOM Kpaky.8a KOAHKO je napoz, rrpa TOMe BOAHO pasrvaa 0 qYBaIby rrpaaocxasae njepe, BHAH ce H3 nHCMa yrryneHor casojcxow BOjBOAH KapAY EMaHyeAY ca HapOAHe CKym.IlTHHe y Mopa-ra, Y KOMe seae Aa he ra rrpHMHTH aa xpazsa H KpYHHcaTII ra ,,no 3aKOHY CB. Cane H IberOBa ona CB. CHMeOHa H 6paTa My npsosjeavaaor CBerora xpaa.a CTeBaHa", aKO ce 3aKYHe na qeTHpH jesaabe.sa H na qaCHH KpCT, H CBOjOM "PYKOM rocnOACKOM" H CBOjHX CHHOBa IIpHHQHIIa normnne "Aa he YBHjCK OHTH aa BeARKY njepy, aaurro y Halle crpane HeheMO HHKaKO HH je3YHTa HH HH1(Ora APYf<?fa, KOjH 6H nvrc xpHCTjaHCKH ofipahao na 3aKOH PHM'CKH, aanrro norxe 6H MorAO OHTH BeAHKa cxanaaxa Meoy HapOAOM".8b Ho H OA rora csera IIHje 6HAO KOPHCTH sa CpTICKH aapoa, jep cy aanaarsaua )KekeAH Aa fa HCKopHCTe a He Aa 'My nOMOfHY.

Ilpenvurreaa caxa ce6H Cp6H cy HMaAH Aa H3Ap)Ke reurxe perrpecaxaje OA crpane Tvpaxa. Banarcxa YCTaHaK je y KpBH yryurea a eIIHCKOII apuraxxn Teoaop )KHB oapan: aa Bpaxapy je cnazseHO rajexo Cseror Case; pa30YKTao ce aYCTpHjcKO-TYPCKH par (1594 - 1606); HaCTaAO je "HC1'pco.'oeIhe II 6ujeAa upxaassa H CBellITeHHUHMa H xpHrnfiaHH'Ma OA HCMaHA>naHa y cprrcxoj 3eMA>H H no APYfHM xpajesmaa, 6e36pojHa YOHjcTBa H aarrvurrerse csernx OOHTeA>H".9 HlfIKllIHnKH BOjBoAa I'paan je H3fAeAa 1612. YMPO,IO re je noxper H aa TOM nOAPyqjy BOjHH<IKH 6HO 06e3rAaBkeH. HanO'CkeTKY, If caa narpnjapx JOBaH, paaouapaa y OHe y xoje je noxarao HaAe If KOM'IlPOMHTOBaH npea Typuaaa, noaajexao je ropxv cYA6HHY MHOrHX Cp6a H cpnCKHX CBellITeHHKa. OABeAeH je Y Llapnrpaa H TaMO je 14. oKT06pa 1613. YMopeH. Caxpaisea je KOA JeHH-KanHjeY EHAa je TO jour jeana qallIa ropxane y )KHBOTy cprrcxor napoaa, y KOMe qr H Aa,'oe raisaxe OCA060AHAaqKe axunje, OAp)KaBaHH AorOBopH, xao llITO je 6HO oaaj y KyqHMa 1614,12 H AH3aHIf AOKaA'HH YCTaHl.\H If 6YHe.13 AAH, seae ca 3aIIaAHHM CHAaMa oe3 KOjHx ce aaje MOfAO

18

CBeT!I Bacaxaje OcTPOllII(If If itberoBO iA;06a

19

06HaB.lba upxseae KllbHre, Aaje nOACTpeKa Aa ce OHe npenacyjv, nyrvje HeYMopHO no uajeaoj narpajapnnrja, CBYAa xpnjernr H rroxpehe ira aKTHBHOCT. 06Ha'B.lbajy ce upxse H )KHBOilliCli, oAP)Ka'Bajy ce cacranllH H upxneaa 360pOBH, aaerajy H rrjesajv ce HapOAHe rrjecste xoje cy raaauneoj renepanaja ytlHHHAe 6AHcKRMa R HeMalbY H AyrnaHa H Aasapa H MHAOIIIa H Mapxa H Maj'KY J'frOBlfna H JeBpOCHl'.lY H I.\HO HID Aparnx AHKOBa KOjU cy 0A\'1lleB.lbaBaAU Ilajcajesv reaepaI.\Hjy II AOIIPHHOCHAH jaqalbY TOIIAor HaUHOHaAHor eHTyBHja3Ma. Ben nOOA3BHO je YKa3aHO lHa OBY sesy H3Me5y KlbH)KeSHe AjeAaTHoera rrarprrjapxa Ilajcrrja H napoane INhH)KeBHOCTII. "Y apexte Ka.1 je Tlajcaje rmcao, BeAM IIaBAe Flonoaah, cprrcxn je napo.s Aao neCRUKe xojn cy xacr aapaa Ilpenopobaja II enoxe aa lbUM. Jlarpnjapx Ilajcaje .ie, oancra, ... \aAeKO 3aOCTao aa CBOjHM speaenow. Hnax, y netIeM ce OR seavje sa jeAHY MOAepHIfjy crpyjy, a TO je 3:1 cpncxe RapOAHe rrecsse. liMa HeUlTO MOTHEa KOjH cy H3 aaurera IIHClJ,a (Tlajcrrja) npeiusn y HapoAHY noesnjv. Taxo Aerea.aa 0 y6H'CTDY napa Ypoma, yonnrre. IhBecHII AeTafuH re Aerenae, raxobe. Ornrc cafiopa xojn je Bvxauran C33Bao Y HpKBH CB. Apxanbexa KOA IIpH3peHJ

, II ....".

rrpexcraa.sa KAHlJ,Y n03HaTe necxe .Ypoin II l\'lplbaBqeBHnH , KO]y

• "16

je xrorao caCTaBHTH casro lIOCHHqKH TaAeHaT npsora peaa.

Ilarpajapx Ilajcnje je na raj HaqUH ca csoje crpane ~moro YllHHHO aa crnaparse jeanor HOBor xypca y nOAHTHUH Ilarpajapruaje, aMI mrje Morao onpaje-nrrn cno.sne <paKTope KOjH cy YTHQaAH aa )KHBOT cprrcxor napoaa J-flITH je Y'BHjeK Morao 3aAp)KaTH 3a.XYKTaAiI oCAo60AHAaG'KH 3aHOC, xojn je 11 OH caxr HHAHpeKTHO aarpn-

• • -17

jasao, a CTpaUH areHTII CBOJlfM: paAOM nO"pna.'bIIBaAlI.

3Hajyllli aa CBe TO, Typna cy 6UAH nenoajepesnasrja rrpexra Cp- 6HMa, a napoxaro rrpesra llPKBeHHM rrpeACTaBHHI.\HMa. C Apyre crpaHe, Cp6u cy MHoro naTHAII :roor aeacxpenor Ap)f(alba CTpaHH'X CHAa. R cau narpnjapx Ilajcaje je 3aJITH'CaO Aa je IIMao "MHore aeaozee OA

OHIIX KOjU cy lJ,apeBaAII".18 Maoroopojaa sanaca rosope 0 nepnaHeHTHO MyqHOj cnryanajn y 3eM,bU II 0 TaAaCUMa Tepopa H 3yAyMa xoja cy noapeaeno U MecrnMII~O AOHOCHAH BeAllKO 3AO nojeaaHHM MaHacTupIIMa II nace:bHMa. Crapa rrpocrpana Xepueroaana xao Aa je U OBara rryra AO)1(HBje\a najsame 60Aa U crpaxarsa. TaKO je 3aIIll'CaHO Aa je 1631. "rrpOKAeTH IIIIPhJef CoM60paq KOjU je y TO sprrjewe BAaAao XepqerOBHHOM" OAHUO H3 MaHaCTHpa MHAemeBe 40.000 (acrrpa"), a R.'3 MaHaCTH'pa CB. Tpojmte 4.000, au Apyrn: Manacrnprr TaAa MHoro nocrpaaanre." 360r para Typcxe ca FlcpcajaaIULv[a H Iloa-amnra Ha'C:TaAa je Y uajexoj 3eMh>U "TeIIIKona H 6Hje-' ,A:)".'lfJ fOAHHe 1648, KaA cy TYPllH 3ay:3eAH Baraaz, ("BeAHKH BaBHAOH"), aarnrcao je He"KlI MUA011leBall KaKO naaoiue V "Hy*AY H rolbeffie BCAH!KO" U Aa je jepostonax Taspaxo raaa npRM'HO ~e}{lfqK;{ BHjeHaQ_21 A KaA je 1642. AOlllao aa BAaCT cYATaH H6paxH·Vl. jOIII BHlliC ce nonela nopea, na je HeKH KaAYOer aanacao Aa "OH BCAHKa

• • 1:'. " .,.,

T}T3 no Ap)KaBHHje jero 3e~1l"'rI, 01).1' My ;beTa YM3.\HO .:

II

16 II. Ilonoeuh, Crapa epn:CKH ~ XV R XVII sexa, CT3Ipe qpIJ:CKe 6HOvpa4l.Rje XV II XVII aexa, npesoe, A. ~OBMha, DeonpaA 1936, LXVI-LXVII.

17 cl>paHUYCKH KOH3YAY AAeny Ayj )KeAoeII, 3BalUH "TypqlfH", nncao je rroqerKOM 1624. 1I3 Beorpaaa KaKO je A03Hao aa CaBe3 3anaAHHX BAaA3ipa :rrp?Tlffi Typaxa "If lA,a l.JI-LTaBa Op5uja :II ':SOCHa '11Pe6a Aa ce IA,m'HIy ':fiIM ceo caBC3 nojasa, y OBOj 3e~L""1I HaAa31f ce 1:1H'OllITBO npepymeHHx (I(aAlY~epa, KOJIf HAY nporroBeAajyhH !If xpanpeha nOTaJHO HapoAe :KOJH ce :pacnamYJY ca lBeAJu~o:\f no6o)f{' aournv. Y Kyh:H Y KOjOj caa ja HaAa3If ce l.Ja:K j~AaH npeP'YilleHH jesyara, OR je BPAO neurr H YBeAHKb crrperaa l.JOBeK; OBAe Je Aowao rmpe WCCT MeceUH. OHM CDC KPlfjy OA MeHe, aAH 'ja npo3apeM .A,OCTa OA mra, na Bac MOry nOY3<l,a· HO H3BCCTHTH 0 H.HXOBlfM HaMepaMa, MaAa jow He MOry Aa CXBarlt.'d rAe rrproa Aa 6YAe cacrajaaanrre DOjCKC aa 'KOjy xohe lA,a 6YAe TaKO BeAm<<l, HH11H :<\a npocYAlfM O,;l,aKAe, tH3 :Kora l<1paja MO~ AOhH Ta~ne 1OHaJ'e lY3eTe y x;pnwhaH· CT.BY" (P. Cauapuuh, Beorpas, :II Cp6HJa y CJlHCHl.'ota <ppaHU\1OKHX caspesseaaxa, Beorpaa 1961, 180).

Y TaKO TC11lKHM rrpaaaxaxa nojaaao ce Y aanaheaoj XepuerOBHHR CR. Bacn» nje KaJ MBTporlOAUT aajnpnje aanaanor a 3aTRM IrCTUgHOr AH'jeA<l Xepueroaaae.

CB. Bacnxnje OC1'pOllJKH OHO je POAOM H'3 Ilonoaa noa-a y XeplJ,(~rOBHHlI, aAH My He 3HaMO ravao rOAHHy pobersa, OCTPOUJKH xaA vbepa cy TIpHtiaAH Aa ce y H7HXOBOM MaHacmpy HaAa3IIAa pyKOTIHCHa Klbura ca )KHTujeM cB.BacHAHja.23 KH.Hra je HeCTaAa 1852/53. V spajeue Owep-naunraor aanaaa Ha IlpHY fopy. Y TOM )KHm.iv IIHcaAO je Ha'BOAHO aa ce CB. Bacaanje POAnO 28. AeI.leMO.pa 1610. rOAHHe H Aa My je xpnrreno }fMe 6HAO CTojaH.24 BY'K BpqeBHn je 3a6H.lbe)KHO no HapoAHoM Ka3H'BalbY Aa je CB. BaCHAHjy 6HAO qe-rpAeceT rOAHHa KaA je H3 Tspaonra rrpemao Y Ocrpor," Kaxo ce ra] rrpexaaax AOrOAHO 1651, TO 6u nOTBpOHBaAO xasaaarse osor H3ry6- .lbeHOr )KHTHja. To yjeAHo xasvje Aa je CBeTHTe.lb H3a6paH sa erracxona BpAO MAaA. jep je seli1639. 6HO MHTpOTIOAHT 3aXYMCKH.26

" 3aIliHCH 1M H<,\nmcH, 5652. .. Hero, 1228.

211 Hero, 1278.

• 21 Hero, 1313-1314. 22 HCTo, 6801 (1360).

D CPo Paauueeuh, CBerH BacH.AHije MJH'I1XlIIIOAIHT XepIleroBa"JaGI, 'lYAOT8()o

pan ocrpontxa, Hpocajera (UeTHH.e) 1895. 309-313: 361-366. 24 Hero, 309.

n AeTomt:C Me 1910, KH>. 270, 58. • 3amroH Ii HaTIl:llClf, 1321.

20

21

Y)I(HTHjy CB. Bacaaaja, xoje je aa OCROBy rpaaauaje narracao narpajapx BaCHAHje JOBaHOBHfi BpIOdi H yHlIO ra KaO CHHaKCap y cAY)l(6y xojy je CaCTaBHO y q3:CT Ocl:pOII1KOr CBeTHTe}Da, BeAR ce Aa je 00. BaCHAHje xao AjeqaIK oramao y TPOOUWCKH MaHaCTUp 1I TaMQ ce 3aMOHanIHO.27 3armcaHO rrpeaaa,e xoje nOTH"Ie U3 nOMeHYTe KlDure ca )l(uTlIjeM CB. Bacaaaja xaxce Aa je CBeTUTeAl crvnao najrrprrje xao 5aK Y MaHaCTHp 3aBaAY KOA caora crpnua jeposroaaxa CeP<i4>uMa, aAH Aa ce rrocrparao y Tpe6HI1>CKOM MaHaCTUPY (TBpAOIIlY); Aa je xao MAaA KaAy5ep 6uo HeKO npnjeae y Llemrscxoxr MaHacrnpy, na ce 3aTlIM sparao y csoj nocrpar. Kao apXUMaHApHT TBpAOIIIKH ITYTOBao je Y CB. fopy, a 3aTUM y PYCHjy, OAaKAe ce BpaTHO C 60raTHM AapOBHMa.28 BPAO pano je nocrao MIITpOnOAHT sarraaaor AHjeACI Xepueronaae H Ben 1639. nOTIIHCaO ce na KIDH3H iDeTonHc JOBaHa 30Hape xao "CMepeHH MlITporroAuT 3aXAMCKH BaCHAHje".29

BeAHKa XYMcKa enapxaja nOAujeAleHa je, nocxrrje ofiaose Ilehxe narpajapunrje, na ABHje enapxaje, 3anaAHY, "Tpe6HlbcKY" ca cjeAHllITe:'l y MaHacmpy TBPAOllIY H na HCTOtmy, "MuAellieBoKY", xoja ce seurhe Ha3HBaAa H ,,l1oAyxep4erOBaqKOM" UAU "neTpOBCKOM" no MaHacmpy CB. Ilerpa aa AHMY, I'Aje joj je HeKO apajexre 6HAO cje.J.:iUrrre.30 KaA cy Typua y Apyroj nOAOBUHH XVII sajexa rrpersopaAll Ilerpoa MaHaCTHp y I,IaMHjy, nOBYlV\a je IleTpOBCKa MHTporroAHja caoje cjeAHIIITe OA AHMa npexra Tapa U rrpexo Ine y HUKIIlHn.31

CB. Bacnatrje OCTPOlliKH 6HO je erracxon sarraane, Tpe6HInCKe enapxnje AO 1651. EHAO je TO nprrjexte narprrjapxa Ilajcnja, Y AYXy Ilajcnjeaax nacrojaisa Aa ce y HapOAY O)l(HBU cjeharse aa CAaBHY rrpOI1lAOCT, MUTponOAHT Bacnanje npnn je OA xepnerosa-rxax apxajepeja nOHOBO yaeo TlIryAy ,,3aXYMCKH" rvlHTponoAHT, xoja je Ben rrOOAaBHO 6HAa aaxnrjen.ena THTVAOM "xep14CrOBaQKH", OTKaKO je crapo HMe XYM H 3aXYMAle 6HAO aasrnjen.eno HMeHOM Xepuerosmra. Ilarpajapx je rCIIHO Aa y qPKBH yaarrpirjean yHYTpaillIDy aKTHBHOCT. 3armcu rOBOp,- o T8j aKTHBHOCTH If Y Xepuerosaaa, 3a spajexe MUTponOAHTa Bani .aja H HryMaHa Bearrjasnraa 06HOBkeH je Tpe6mnCKH MaHaCTHp y3 noaoh HapOAHHx npBaKa/2 C xojnua je MHTponoAlIT OAp)KaBaO Ao6pe oanoce paaa OTIlIlTer Ao6pa na po.sa Y OBH}'! TeIIlKH\1 apewenaxsa. Meny InHMa ce TIOCe6HO HCTBI-Ie Crerpar; BAaAI1CAaBHh (Baaacasah) 113 QYBeHe nopoanue BAaAHCAaBHna nopn-

jeKAOM H3 Tanxa, AaKAe H3 HCTor xpaja OAaKAe je 6HO MHTpoIIOAHT Bacaaaje. CrecI>aH BAaAHCAaBHli je 1639. nOKAOHHO rpe- 6H1H>CKOM MaHaCTIIpy ORY K!lLHry 3oHapHllY, na KOjOj HaAa3HMO CBOjepysna sarrac MHTpOIIOAHTa ,BacRAHja, KOjH AO caaa IIpeACTaBAUl npna nOMeH 0 H.eMy lKao emrCKony 3aXyM'CKou:. BpmryIiH ce CTUHO o 06HoBH H YHanpeDewy CBOra MaHaICmpa, xao npxaeaor nearpa 3aIIaAHe Xepneroaaae, caOHpao je MHTPOOOAH:T BaCHAHje cpeacrsa ca CBHX crpaaa, CBaKaKo je aa MOA6y H.efOBy H Tpe6H;H.craa KaAynepa yrpoBAalllKH sojsoaa JOBaH Marej Bacapa6a 1646. roAHHe OAO- 6PHO MaHacmpy Tpe6mny I'O,AHWlIf,y nOMon OA 1.800 aonpu.J3 110- Mon je craraa y npaaa lIaIC, jep je AOIIlAO AO HOBHX 6ntjeAa aa cpnCKH HapOA H UpK'By. AOIIlAO je AO 'I'3B. KaHAHjOKOI' para H3'Meby TYPcKe H MAeTa'Ka (1645-1669).

Typoxa je aanoseaa KaHAHjOKH par Aa 6H MAeTallKoj Perry- 6AmtH OTeAa KPUT (KaHAHjy) xao [Joc.lbeAH>e H.eHO ynopHIIITe aa AeBaHTy. Me5YT~, parae orrepanaje saxsaraae cy H HaIIIe npaaopcxe

o6AacTH, rAje cy rpana-raae TYPcKa H MAeTaQKa Peny6AHKa, TIpH QeMy ce 06je crpane ynorpefiaae H raaounse xpmnhancxo CTaHOBHHWTDO, napo-nrro MAeTa'QKa Perry6AHKa, aa qujeM ce nOAPyqjy YMHO)l(}fUIe xajAytm<e QeTe xoje cy ynaaaae y TypCKO nOApyqje H HaHDCHAe BeAHKe IIlTeTe BOjOqH H CTaHOBHHIlITBY. Ca nOApyqja Ay6poBatJKe Peny6AHKe ynaAaAH cy xajAytl'KH oApeAU Baja Illm.tbaHHHa H APYTHX sojsoaa, IJ;pHa I'opa ce npHApYJlaIAa MAeTatIKoj Peny6AmtH y 60p6H rrpOTHB TYPaKa H Ilpaoropua rropaamne 1645. aa Mopa'tJH Typxe, a Bp5aHH H Xepuerosnn BHCY aarrvnrraaa 6op6y CBe AO xpaja para." Aa 6H ce OCBeTHAH TYPUHIMa MaKapcKH H 60Ke.lbCKH xajA~H cy ynaAaAH y Xepneroaaay y xerasra OA no 300, 500 na H 800 rrymaxa H nycrournan je. IlPHAHKOM jeAHor ynaaa 1646. OABeAH: cy xajAynH 113 Xepneroamre "aKO XHAlaAY raasa CTOKe, 50 KOlLa 1I 3HaTaH 6poj xpanrhanoxor p06Ala". CAleAene roaane (1647) sapoo"aBaAH cy caao AjeBojKe H CTOKY, aajrpascemrjy po6y aa MAeTaqIOrM rnrjanassa. Y anpaay Te rOAHHe OABeAH cy ,,H3 ceaa Tonoae ceAaM AlYAH H 200 raasa cTOKe"; YCKOPO cy oner "ynaAH OMHIlIaHH jeAHe HOOO y ceao Bpajecra H, TaKO peha, H'aIIpa3HHAH ra". Y ~ AeneM HanaAy "OIIy'CTOIIleHa cy ceaa Tpnaas, Ooo6A>aBa, HaKOBaH.,

n Eeor:PaAOKH cpU."oaK, 191.

.. E. Muxaunoeuh, Manacrap OC'Pp'Or H CD. B3.CHMfje Ocrponnor, UeTItH>e

1959, 12; cp. B. Cr. Kapauuh, Ilpaajepa cpncxo-caaseacxor jeaaxa, Beq 1857,24, ,. 3arruCH H HaTnHCH, 1321-.

Jt Borocxoaa,e 14 (1939), 24S-256.

SI H. AY'tuh, Hc ropaja cprrcseupxse, Beorpaa 1894, 333. • 3aruicH H uarrraca, 4300.

" B. Iletxoeuh, IIpe.I1I\eA ~.OII<JfMeHlHiKa 1Kjp03 ncmecHHIl.W cpnexor HapoAa, Beorpaa, 1950,326.

.. 1. TOMUh, II<>AWIWm<H 0Nr0IC u.pl:le rope opeMa TYIPOKoj 1528-,1684, I'aac eKA 68, 1904; r. Ctanojeeuh, UiplHa Fopa y A06a BA3!AlH'Ke A3IHHAa, Ilera}he 1954; Hem, Ilpaa Topa y A06a ~K.Or para (1645-1669), HoroplllOKH

f.l\aCHm{, 1955, 1-2. .

22

AI> A ymCllH lb. Kaumh

Ceera Bacaaaje Ocrponrxn arseroso 'Ao5a

23

Bpyhaua H AP'tTa". "To cy llh>a'-IKanIH H paOOojHUU'H ropa OA a<PPH-

" "". a35

4KHX rvcapa ,ilmille AvopOBa'lKa BAaA .

Ha Apyroj crpaan Xepueroaane 3anocao je 1649. KaAybep TaBpUA y MaHacTupy Csere Tpojane KOA lLbeBaA>a KalKO cy MAe.4aH~ p06uAH H y6ujaAH Tvpxe, a OBH 3anrM yq:HHHAM "BeAHKY 6HJeAY CBOj'HM nOAaHlIUHMa, Y31H.iaAH AaHOMHUe rropes, Be3UBaAH UX, TyKAU H y6njaAu, AOK cy MHorH YTeKAH y Tyoe 3eMA>e, Te je 6UAO )KaAOCHO noraexara Ka'KO ocra 3eMA>a rrycra 6e3 A>YAH, CTOKe U llAOAOBa 3eMa,\>CKUX. 3auCTa cy TMa MHOTH )KUBH 3aBuAjeAH MpTBHMa.36 ABlije rOARBe xacnaje aarnrcao je I'aspaao Aa je raaa nparrrcaa 3eMl'py TaKBa oujeAa H nacae.e Aa HHje OUAO rope HH M3paHA>UlfMa y Erarrrx KaA cy rpaanaa yrnpbene rpaaose. "TaAa je Mu-nama qearnn Bl Aao xepUCrOBat.IKOM ertapxajosi. Caxyrrao je K COOH BojHHKe c CBYi\.,O,\ H.UlpHKa H Apoannje H KAHMeI-ITe H TpOOHI-haHe H AVK'

H 3axYMA>3He H AaAMaTuHUe U Xpaare, U nyHH 6:ujaxy BOjCKC

H A01\,HHe U rope H 6pAa. OHU caapeecraoeaxy na erase XPI

xao neYKpOTHBH AaBOBH H h>YTH napAOCH HAM 3Muje xoje A nporYTujy njepne. AOMOBH cy cc IIll>a4KaAH, H:'lOBHHa pa3BAat.IHAa, CBaKH Y3paCT U t.IOBjeK 6Hjame y crpaxv H rvan, re sjepaa II nesjepna KOjH cy UMaAH HMOBHHY ocrana.ajvhtr ce.va H AOMOBC 6jerame Y Apyre rpUAOBe U CCA3 II OUIDe AOIJUoaUH y Tyomrn. Bojnv ce Aa MH He saujepare IUTO OBO mnuex, 3AH ja JJa.\a3HM U crape A,eTOmrcue xoja nmuy urra cy (."cYAH) paNIAH na 3C.\!fuH, .. \Oopn AOOPO, a 3Alf 3AO. TU/\H cy MaHacTHpH 1l0AHHjeAH nCAHKe oojeAe H HY)KAC, He nnjemnne HH XHh>aAe acnpa, nero Y3HMaxy OA MaHaCTnpa no Tpn H no xernpa XHA>aAe rpoura. MOAHM sac, He aaxrjepare MIL Bpujexte Me rrpauopaaa Aa Ty)KH'M H rOBopHM, Aa Ka)KeM C Jepeanjow, KO he rAaBH MOjOj Aarn B~Ae II Ot.IIfMa MojuMa cvaa Aa orraanexs xhepa CHOROBe ••. " :r1

3anaAiHa Xepnerosnaa 6HAa je Aa:KAe U3AO)KeHa. HajTeJKH~1 HeBO.-baMa parnor npestena, Y KOMe je CIlOh>Hn rrerrpajare.s AOHOCV.O crpanrae YAapue, a YHYTpaIUI-ba KOAeOaI-ba II h>YACKe cxafiocrn, xoje ce Y OBaKO K:pHTH4HHM BpeMeHIIMa Haj60h>e nono.saaajy, aaropsanaae cy U OHaKO TemK'Y caryanajy Y naposv. MHTponOAUT Bacnxrrje HaA33HO ce raaa na t.IeAY upxseaor H napoanor )KUBOTa y sarraanoj XepUeTOBHHH ca pe3HAeH~UjOM Y MaHacTIipy Tapaouiy, KOjH je jam OA speaeaa MHTpollOA1iTa Bacapaoaa 6HO nerrrap OCA06oAHAaQKor noxpera. PaTHe CTpaXOTe, HaMeTh>HBa aKTHBHOCT arenara 3arraAHHX CHAa Ii nanOKHX AeraTa, paaaopozna cnpajeae.seaocr ~pKBeHHX U na-

POAHHX npsaxa U lf3BHTO'llepeHOCT MHornx aapasa saropuasaae cy )KHBOT MHTpollOAHTy, KOjH je no CBOM n03UBY H rroaoscajv 6HO IIpUldopaH Aa y CBeMY TOMe yq:ecrByje. Hapoaao rrpeaarse roBOPH Aa je CB. BaCHAHje MHoro nosrarao Baja IIuB.h>aHllHa, na Aa je U caa mnao HaopY)KaH.38 Ilerap III06ajn1i je 080 rrpeaarse aanacao OBaKO: "OH je ¥BeK 1l0A MaHTHjoM HOCUO no ABe Ky6ype U -aHa ce Aa je 06HAHO nouarao xapaM6alllY Baja IIHBA>aHHHa HH>erOBe t.IeTHHKc".39

360r OBaKO renrxe CHTY3'UHje aa OBOM nOApyq:jy CB. Bacnaaje je, cBaKaKO no CBOjOj MOA6H, rrpeurao 3a MUTpOIlOMITa .H'CTOt.IHO-xepuerosa-nce enapxnje 0 t.IC.MY My je narpajapx nehxn faBpHAO H3Aao CHHOeAHjy y I'pavamnm 27. HOBeM6pa 1651. Y CHHoeAHjH ·cy

Ta<JHO OApeOeHe 06AacTH xoje yAa3e y cacraa OBe enapxaje, aenapXHOTHMa je napebeno Aa nonrrvjy csora BAaAHKy H Aa ypeAHo naanajy BAaAH'!aHCKe rrpaxose H uapcxe nopese. Ifarpajapx nmne "B 60rocrra'cHY enapxrrjy, jexce 30BeT ce Haxnrah II I1AaHY H KoaanraHOBHne H Mopaxy, jezce jeer KaAHAYK npHjenbA>CKH".40 MJITPOIIOAHT Bacnairje ce 'Ben 23. jyna 1651. flOMHlDe xao HaAAe)K:lflI erraexon oaor nOApyq.w. y 3aJIHCY lM>eBa.fuCKOr xaavbepa raBpHAa,41 aAH je raaa, AO A06HBalba caabearrje, OHO MO)KAa caxro aAMHHHcTpaTop OBe lfCTOt.IHOXepuerOBa'IKe enapxaje, nocxrrje CMpTH MHTpO'llOAHTa MaKCHMa H' Ilajcnja." Y enapxrrjn sanaanor AlfjeAa Xepnerosmre ca cjeaaurresr y MaiIacmpy TBPAorny (TpOOHlDY) H3'CAHjeAHo ra je MHTpOnOAHT Apcenaje. OH je Ben xpajest 1653. paAH MHAOCTIDLe sa MaHaCTHp muao y PYCHjy ca 3HatheM narpirjapxa I'aspnaa, KojH je no ApceHujy caao noejep.snee YC.\lCHe 1l0pYKe PYCKOM uapy, Apcemrje ce naje sparno H3 Pycnje. YIlAeTeH y nonjepa.aae ITOAHT}lqKe seae, OH je OHO )KpTBa 06a3pHBocTH pvcxe AHnAoMarnje, xoja je crpaxoaaxa Aa Apcemrje rrpn 1l0BpaTKY He OH aaoynorpsrjedao caoje noarranan.e AHIlAOMaTCKHX TajHH. 3aTO je 6HO nOCAaH rra 3aTOQeH.e y l1aBAO.BICKH MaHacrnp raje je yOKOpO If Y'MpO.43

ss 36ot»mK cI>a:\OOO(\laK.or ¢alKyArrera y Eeonpa;1Jy 1955, 181, 182, 186; op.

M. lItJllUh.cypen, Ka.A. Of{ JICHIBH 3aIBIlA.eAH MWfBHMa, Beorpaa 1960, 119-120. .. 3amt:CH H HanmeR, 1436.

J7 HICTO, 1466--1467.

aa H. Kpy.», Cnoeaemata IMCUlaCTHipa Ocrpora, 1928, 190. ,. 1I. Illotiajuh, HltKUruh, Beorpaa 1938,55.

.. E. Muxaunoeuh, MaH3C1'l1p Ocrpor, 22.

4' 3arnroH 'n Jm:rnll.ClI, 1466.

42 Tletap Illotiaiun :seAH Aa [e ,JIajClll.je 6110 B.A3!AllKa y OHorourry 1645.

Hlbera oy ry6H.\H T~. Maa<cJ1M IlI06ajldi je caaaao ;4,a je BA<mJlI.!Ka Ilajcaje 6HO QA. Hmwmna TrpOOjellIaIHa H Aa je 6Qpa'BHo y MaHa.cTnpy y IlOlIH!Ma n V mync.J<OM MCllHacTHP'Y OB. AYlKe. A sa B.\3AHKY MaKCHMa xasee Aa je 6110 OA I'arsrha 1f3 ,llime (1I. Illatioiuh, Hm\llmIli., 54).

4J CT. AUOUMT;JJuje(Juli, <MiHOIUaijH nenKHX narpajapaxa c PyCH90M y XVII .aeKTy, I'.AalC CKA 48, 1900, 237, 264~ IlasAe AAeuJOKn 3a6u.\,e)Kjll.(} je n nollOA ApceHn:jeBOI'3aTO'leH.a: ,,Je,AjH1OM sa 'BIpeMe, 1Ka,.\. je MooKOBOI<JU iIIa11p'll.!ja'Px CiBJ>" maeao MO.\efl1CTBHije aa napa, lMi\~tm C :AIln1lfjO.M no iIlpaI<\'Y, OBaj je 6eMIIH IMmjpl(>IlOAJIT, 3a?r1eH%B 3lpXlHjepejoR.Y M3IH'l1HIj'Y ,BYHelHOM MIOHaUJIKOM ,Jl.-\.a~, nomao aa ce Ma,,,-o rspoxoaa n ipa3rAeAa, ~lJJJaAelrH y coon: 'HiItKO !Me Helie :rKl3HatrH ••• TeK UITO je ()1II 'llJ3a1ll1ao, <Ji,A.'\{ax oy 'ca l103HaAH n caom:ItI1lUJH llla11JllHj.a.px.y, H <JiH je CMCCTa 6Iro OTJIP,eMA>eH Y 3aTO'l6H.e IV CI1JlaHIY 1Mi~,. Me 'HMa TaKBIfX M3IHacTHpa, Aa je 6o.A.e ·~'I.M'l)(:1,1H !Hero All{ )KJHBeTIH Y ItbHMa" (Bpro, 265) •

24

III

Jlpevaeaura ynpasv csoje HOBe errapxaje, CB. Bacnanje ce aaCTaHlIO Y Oaorourry, AaHanm.eM Hm<lImny. "Y HUK.II.IHny ce 3Ha, rnmre Ilerap III06ajun, Aa je CCAH1llTe MlITpOIIOAHje 6HAO Y Ilomnsa I10peA cass ora rpaaa. Ty je 6HO MaHacmp H KOHalUI (AllOp) BAaAH'IaHOKll, 'IlIje cy ce 3HAHHe join y HeKOAHKO ouyaaae. Kaaa cy ce TYPI.\H HaceAUAH CTaAHa y HHKllIlihy (rro-rerxosr 18. sexa ), npaxa ce Aa je 6eroncKa KY'na Mymosaha aa CllAy OTeAa srpaae MillpOIIOAU'je y IlOIDIMa H y lbIIX ce HaCTamIAa e , To je 61IAO, KaKO caM pallyHa'O,OKO 1717. rOAHHe, H no csoj rrpaxmia Aa je HHKlIIHn OA raaa npecrao 6HTll ceaanrre enapxaje". HCAaM.Qer je npaaao MaKcHMY III06ajHny: ,,3HaM, Alina MH, a TO snajy II Cp6H .If TypI.\H, Aa je Y IIonHMa MaHacTHp 6H0 H Aa ra je MOj rrpaa rrpabea y xapexr npeTBOpHO".44 OrrHc,;-jynH H3rAeA pa3BaAHHa Tara :\1UTponOAHl'CKOr ABOpa, Ilerap Illofiajah 6eAC)KH HapOAHO Ka3HBaI-be Aa je TO "MHTpOnOAHja BAaAllKe BaCHAHja, xojv je on carpaaao","

Hnax, 30ar CBOjHX aCKerOKlIX CKAOHOCTH, arrje ce CB. Bacaanje 3aAOBOh>HO )KHBOTOM Y CBOjOj HOBOj YA06HOj pe3Hr-\emWjH. I-heMY je Tpe6aAa rrvcrmsa II castoha. CBaKaKO Aa cy Ty fficroBY Te)K}bY nOTeHJ~IIpaAe II aeuox,e xoje je U;PHOj fOPH H Xepr~erOBHHH AOHHO KaHAHjcKH par. Ilosnnnzsao je Aa oae Y CBeTY I'opy, xoja ra je najamue npaaaavnxa, aMI Ka~\ aa TO A03HaAome Bjeaonaaxnha, YCPAHO ra MOAlime Aa OCTane y 3eMlbH H ofiehanre My noxroh aa H3Ap)Kasarse. CBeTHTeh> je norrycrao napo.snoj .h>y6aBH, aAH je no-re a Ad Tpa)KH noroz.no MCCTO V KOMe 6Il Morao Aa nponoan csoj HcnOCHHllKli )KH'BOT.46 Bopaseha y IIonHMa OH je cxynrao 0 parrajms lICIIOCHHI.\lL\fa osora xpaja KOjI\ cy ce 0AaBaAU anaxopercxou .lKHBOTY, a aaPOtJIlTO 0 OCTPOIIlKOM nYCTIII-baKV Hcanjn, xojrrje Ben raaa OHO nourrosan xao CBeTHTeh>. Hcaaja je 6na POAOM 6arn 1I3 Ilona xpaj Haxuraha, a nOABU3aBao ce y rreluma Y xojoj ce AaHac HaAa3U roprsa npxaa y xranacrnpy Ocrporv rrocseheaa CB. Kpcrv. Hcanjy cy TYPUH cnaAHAH na I1AammHUII KaA cy npna rryr 3aY3eAH OCTpor_47 CB. Bacnxtrje je npouamao OBy nehany H y rsoj npoBOAHO apnjeue y ITOCTY H MOAHTBH.48 AAH, OH ce aaje MoraooABojUTH OA napoxa H rseroaor peAHfJr03HO-MopaAHor )KHBOTa. IlpeMa· Ka3IIBalhY apxawaaAPHTa HHKOAHMa Paaxeanha CB. Bacaaaje je ynpaR'baO enapxajox

.. Illotiaiuh, HH'.KJl.Illill, 55. os Hero, 55-56.

.. Ilpocsjera 1895, 312.

47 H. AY'1uh, KH.wi<.eBH'H p3l.\OOH II, 22-23; A. Ilaenoeuh, KY:AT09H AHua

KOAOp6a II{ MaKC;\OHaJ.1,a, Q\fC;\epeBO 1965, 244. •

.. Hpocsjera 1895, 312.

fOPIbH MAHACTHP OCTpOr

J\,OlbH MAHACmp OCTpOr

6IKW W dIoIAAilUn.A m.f 1I0P<lJi.m.U. fo(n4At&ll, nOl'fCM7> it ~jfMll 0I0f ,",,\0 ~A?~U "'~?t. cO.. (~ "fm",,~~)~ To.\\.) htM.1£A ~ !trW ~ All 1I0fl\IMAm T~ noim.a.. ~ UiOfit IIiJlllM.~ ~ n.iw.tUt Ti.uit 110 r~lno.l$ irxOAIIWII,f.rO:!u- 603'"","7>fPt ~ ""_~"...v.II~ 'frliIp~~nt.un.

, \ ( \

TKO'" AA Ill" 30_ TN:

~u~o,..., &d"it.

CeeTU Bacunuie Oct pouucu u MaHaCTUp Oct poz

27

H3 Ocrpora nernaecr rOAHHa.O Kaxo je yMpo 1671, 3Ha<rnAO 6H Aa je aarrycrao Hmcnnrh 'II rrpenrao y Ocrpor OKO 1656. rOAHHe.

Ay60KO rrpozcer AYXOMH rpaaanajaaa rrpasocaasaor MOHamTHa,OH ocjeha norpeoy Aa CAY)KH, Aa 6YAe KopHCTaH He CaMO CroH, Ben H ApyrHMa, CBOM HapOAY. CB. B:aCHAHje je paAHO nOTIIyHO Y AVXY HAeja narpnjapxa Ilajcrrja, cssarpajvha Aa he ce HapOA ollyBaTH y BjepH H aamronaaaoj HHAHBHAyaAHocTH He TOAHKO q,H3HlIKOM 6opOOM: KOAHKO CHa)KelbeM H· KYATHBHCalbeM HapOAHe Ayrne, jatIalbeM peAHTH03Hocrn H MopaAa, rseroaarseu HapOAHe KyAType Ii cBHjeTAHx rpaanuaja. 3aTo OH aacroja Aa rserosa nehana npepacre y MaHa'crnp, KOjH 6H xao H ApyrII rrpaBOCAaBHH xranacrapa 6HO pacaauax He casso sjepcxor Ben H njeaoxyrnror AYXOBHor )KIfBOTa y OKOAHOM HapOAY. Crora je nos eo Aa CKynJoa 6paTCTBO y KOMe ce noasaeaue cnoMHlbe jepouoaax Hcaaja, "yHyK rrpaor cseror II npenOAC>6Hor ona namera Hcaaje H3 Oaorourra, H3 cexa Ilona". Hsera je CB. Bacaanje ITOCTaBHO sa arysraaa osora csor MaHacrHpa xaja je upxsa CB. Kpcra 611Aa carpabeaa 1665, a rrocxaje ABHje rOAHHe (1667) H )KHBOIillCaHa ,,6AarocAoBoM CBCOCBCllITeHOr M1ITponOAHTa 3aXAMCKaro KHp Bacaxnja", a "TPYAOM H nOABIIrOM II naarojv" uryMaHa Hcaaje." Honea I.\pKBHl.\e CB. Kpcra ypeaao je CB. Bacaaaje 11 I.\pKBY BaBCAeHJrja rrpecsere BorOpOAHI.\e, lIHjH ce nOCTaHaK HC MO)Ke raxao AaTHpaTH. Ilpexasse roaopa Aa cy jc ITOAIUAH HCllOCHHIUI xoja cy TV )K'UBjeAH nprrje CB. Bacnaaja, AOK je ByK Kapanah 3aI1HCaO no Ka3HBalbY OCTpOIllKor apXHMaHApHTa HHKOAHMa Paaxesaha Aa je OBY llPKBY carpaxao caM CB. Bacaxnje, OHa je njeponarao )KHBOmrcana 1667. KaA H roprsa upxnaua CB. Kpcra. Y lbOj caaa noxanajv MOIlITIf CB. BacHAHja.S1

ACKeTCKo nOABH3aBaffiC CB. Bacaxaja nOA Ocrporosi HHjC fa OABOjHAO OA lberOBor crapatsa aa CBOjy nacrsy H OA apxajepejcxax Ay)KHOCrn. HanpOTHB, lberOB nOABH)KH'HtJKH )KHBOT jour BHllIC je Pa3BHO naposrro nOllITOBaH>e npesra lbCMy. Y BPCMCHY CTaAHHX 6op- 6H, OCKYAHI.\a If orpy6jcAH'X napasa CBeTHTeihCKH AHK CB. Bacnarrja AINHO je HR PY)KY Me5y rpssesr. Hsera cy 3aHCTa caBpeMeHHI.\H AO)KHBA>aBaAH xao ,,3eMa.h>CKOr anbexa H He6ecKor 1I0BjeKa", xao H3a- 6paHH cacya rrpexo xora Irel60 HHTepBeHHIIIe aa 3eMA>'H. <t>HAH'II PaAUtIeBHn je aarnrcao HapOAHO npeaarse Aa je CB. Bacaaaje ,,3a )KHBOTa csora CBaKe roanae AHlIHO 06l1Aa3Ho CBa ceaa AyxoBHe nacrse, HaCTaBA>ajynH .h>YAe aa nyr xpmnhancxora crracessa, re ce jom aa )J<HBoTa csora nOKa3aO BeAHKHjeM lIYAOTBOPl.\eM 'KOMe je aapoa ro-

C80je[7Y'tHU sanuc Ceeroz Bacunuja OcrPOU4JCOZ U3 1639. tooune na py1CDnucno] JC1bU3U AeTonuc JOOaHa Souape U3 16. eexa. K1buza ce nanasu y Ilarpu-

[aptuujcxoj 6u6AUOTellU, P. 47. .

.. Kapatl.UlI., IJa:mM.jepH, 75. 50 3amroH: ill 1H81n1JOH, 1629.

51 MuxflWtoeu1l., M~armp Oonpor, 4.

28

Cneru Bacaxrrje OCTp0IlIKlI H H>erOBO A06a

29

MHAaMa BPBHO, lfllITynH fberOBe aanrnrre H nOMonllf".S2 To je samrcao H narpnjapx Bacaxnje BpKHln y canaeecapy: "YcaMh>eHa CAaBOCAOBh>a, MOAHTBe, Y3Aaxe lf3 AyOHHe cpua H cvsae MOAHTBe (rseroac) KO he HCKaaaTIl? Y )Keh>H Aa 'YCp,4;HO H 60royroAHo nace nosjepean My Hap<?A, CBeTlITeh> ra je rrocjehasao H MapHO ynyliHBao aa rryr cnaceisa. Hseroao yqeH.e ncrxpereeaaanre I'ocnoa paaAHqHlHM qyAecH·· Ma, TaKO Aa cy ce CBII AHBHAH AHBHOM Meoy CBeTHMa, HOBoja!Bh>eHDM Bacaairjv, KOjH TjernH Ajeqy CBOjy y cKp6HMa H Ha:naCTHMa".53

Y TOK'y caor 60paBKa y Ocrporv II asrpaaa,e oaor MaHa'crnpa CB. BacHAIIje je 'OA CBOjUX npH.XOAa xynonao 3eMMY xoja J? rpefiaxo Aa 6YAe MaTepIljaAHH OCHOB aa H3Ap)Ka'Bafbe MaHaCTHpa II rseroaor 6paTCTBa. 0 TOMe cajeaoxa InerOBO aasjenrrajao ImCMO y KOMe ce xaace: "BacHAlfje, MHAOCTlfjy Bozcajefjy) MHTponOAHT 3aXAMCKH II xepueroscxa. Tlmnesr, vajepemrja paan HCTHHII, Aa ce saajer XPHcrrrjarroa KaJKO 6'Hx nexoje spene y OCTPOry, Y nyCTIIH.H. II npHAO)KHX YCPAHO caoj TPYA II csoje lIMeHlIje He rronrreaex, Bora pazn H csernje BOTOp0,1iHue MIIAOCTH paaa. II nOHOBHX asa (?) aexojejy 6paTHjy, KaKO CeCal\-1O AeAO xaace cofiojv. H MH0311 Mll naKOCT Aejame, aAII Bor nOMOmqHHK MIne 6HCT na sacaxo AeAO 6Aaro. If rnrurext aa Y3HaHlIje CAY)Ka6HHKDM UPKOBHHM, no Mfbe KOjH CA'Y)KHTe Bory H cserej BoroPO;\,JlUH y Ocrporv, y crvaeaoj CTeHe, TonAOTH paAII Boxcaje, Aa BCCTe II BlI H xprrcrnjana, no Mlbe KOjH y36YAeTe, nrro xvrrax BelbH Ao aa ABa Haec rporna II no; H Cnaxcnha 3eMloY Y A06po Ilo.se, OT rryra ,'\0 pexe, H C ja30M, aa ABa rpoura, a nrro je InerOBO 6HAO no,'\, A030M TO je rrprr.voxcao UPKBII; H nrro caxt xvrrao 3aHyrAHUY y MHAaHOBuna, y Pan-ra II BYMHAa, aa rponr II 6YKHAY rmrenaue, 6e rnrrenmra cxvna: n y Ilerpa )KuBKoBnna nrro caxr Kynao 3aHyrAUUY aa ~\Ba rporna, a aruue IllTO caM My Aao BHAH Bor H CBeTa Boropoanrra., To cue rrpaaoxcax H Aax UpKBH y Ocrpor aa OKpMLbeHIfje H YTCIlleHHje 6paTHjaM. rAe MH je APym rpvz, H nxremrje, IKoje npHAO)KHX H CneH)KaX sa CBOjy AYIlIY OT csojero vcepxaja, Ty II aajexno Aa je n OBO amue rnrcanoje. Bace rrpeaax sa pvne anunsera Bora II CBCTCj Boropoaaun. Aero 7174 (1666). To je TaKO Aa ce anajer". Ca crpane je AOAaHD Aa je xvrrao H BeAHKH Ao H CBe BAaAoBHna H 3aHyrMIue.54

Honox osor MaHacTnpa ca nenHHcKIfM upxnauawa CB. Kpcra H BaBCAeHJfja npecsere Boropoxane HaAa3HAa cy ce na MaAO~1 aapaBaHKY npexra npJI'·IaJ.by apXHMaHAPlITa HHKoAHMa Pair-rcnaha, xoje

je sarnrcao By'K Kapauah, "ABa cexa, Tomhepaaaha H MHAaHoBHnH C UPKBOM CB. TpOjHUOM; rxjexojaaa oA onajex cezsaxa BAaAHKa Bacaaaje 3eMLbe nOKYITyje jour nOHH)Ke y cexv Ay6paBaMa MjecTo orrnjex xoje cy oHAje HMaAH, a rAjeKojH My cnoje 3eMLbe npOAaAY, xao H onaj Cana AaKoBHn nrro My je npoaao BeLbH Ao, 11 T3KO OH xpene 06aABa cexa, H CBH Bjexonaacaha nOTIIIfllIyMy ce, Aa he Manacrapy Ocrpory. AOKAe roa y lhe~Iy noje xrrrvpbrrje, A3BaTH na roAllHy oA CBaKe Kyne no 6ararn IKHTa II CBaKe rpehe rOAHHe no jeanora 6paBa'. KOA OHe ceocxe upxse OH HaqllHH Kyny aa csoje MAaoe If OA re upxse H xyhe nOCTaHe ITOCMrje MaHacTIIp nOG Ocipouiu, a OHO ce rope Ha30Be to pteu MaHaCTup".55

KaA je aanpumo 1I3rpaAIny, orrcxpov n opramraaunjv MaHacrnpa Ocrpora, noruao je ~IHTponoAHT Bacaxnje C jecenn 1667. y TIen narpnjapxv MaKcHMY (1655-1674, + 1680)56 Aa My H3AO)KH cran-e yenapxnja H y MaHaCTUpy H Aa ce nO}KaAlI na renncohe xoje liMa 360r nana.xa rrojeananx A,YAH KOjH noxvurasajy Aa OAy:3MY Manacrnpy 3eMLbe rcoje je MHTponOAHT xvrmo OA ce.saxa. Ilarpajapx je aa OCHOBY rora narrncao 5. ox rofipa 1667. nHCMO KHC3Y Paaxv y naexre Bpaacerpxnre y KO.\1e rmure KaKO My je BAaAHKa Bacnanje H3AO)KBO "Aa je xvrrno Be,\,H Ao y Cane Aaxoanha aa 12 rporua H ITO. H anrse ce IWjU OT sac xprrcrrrjaa nOKycHT A3 OTHHMHT T(aj) Ao 01' .Man3cTHpa 3DBOMa Ocrpor, xpaxt Beaeaeanja npecseraje BAaAHtUIue aaure Boropoxnue H npHcHoAjC.tlll Mapaje, Aa OTHHMHT jeMY Tocno.i Bor TaKOBO~tY pasopnrea.v iseroa AOM If Inera If lberOBe CHHone H IbcrOBY CTOKY If see InCrOBO HMjeHuje A3 My rOCnOA Bor nopaanr H pacnrra nnesarrv, H Aa ra rpar n xopea TIOrn6HeT na BjeKH, aMB!!. H aa ra Ao If aa APyry 3e~Luy, xojv je xyrrao BAaAHKa re je upxna OCTZlBHO, lIAB je KOjU xpacrnjaarm UpKBH rrpoaao HAil rrprrAO)KIIO oa CBOjy Aymy, nax /l,pyrH 6e3 rtvra npnrrrcxvje, Aa ra npaTHCHe scatca pba, n.era JIlherOB AOM, HAHUPK:OBHO xpaae IfA!H 6e3 ~IYTa rpe, TIOTPO n.era fOOIIOA bOT. H aKO here csojoj UpKBH If CBDJHM xaaorepoxr KpaCTH HAH naKOCT TBOpIITH, a TY)KAffi'i upxnaa H xaxorepoxr MIl.\OCTHlhY A3BaTH, aKO here TaKO 'lHHllTH, aehere OT Bor.a HH jearro Ao6po IfM3TH. A KOjH he rrpecaynrara caje rracaaaje, Aa jeer npOKAeT If A.a ra Tpar nornae, a .OH ce He pacrsopa aa BjeKH aMH~'? '

,; llpocujera 1895, 311. "&orpa,\CKH 0pO,bZlJK, t91.

" Opnrlma.\ V apxrean MaHaOTllipa Ocnpora, Tpaarcxparusaja y KlbH3H r:; MJIXaIL\OBana, Manacrrsp Ocrpor, 21-22.

" Kapauuh, ilPHl"deplf, 74-75.

56 ODY nocjerv 3aGH!oillKIHlO je ITQA I10;\jHHOM 1667. Y QllIOM lDerormoy erm· OK?TI ,AaA:MaTHlHOKH Cm\iOOH KOH"I<llpemdi. OH 'BeMi M je Mll!I1pQI1'OAH'l'a BllIC!H:· A:H:Ja 'Ha ~JYmY Y Ilen rrpanao ,KiHe3 AVKa BA~AaBHlli!H13 Famca, Aa ce sajeaao c tMIKI1pOIl'O.'lfHTOM Hij>3ffiHJO 'Y 0c11p0r U TOM ~'llH.K0M 6oraTo 06AalpHO 1rI0A{)o ~3r.n MaH3ICTHp (E. H. M., c« Bacunuje OcrPOUHCU, Ay6poBHHK 1913,

51 Kapauuh, llplJjM;jepH, 72-73; MuxautUJeuli, Maaaerap Oorpor, 54.

30

31

OBO IIH'CMO je HHTepecaHTHO sa rI03HaBalLe OHACWllH>HX IIpHAHxa ca ABe crpane. Flpe csera YDaAajy'y O'IH rensce, IIIp'OCTO rposae KAeTBe Ha 011MlNape MaHa~THpcKe H'Momme. 3a orpy6jeAe aapasa ca AOUllIlM HaBHKaMa, xoje ce mroy MorAe upeKpal'BTH 6AarHM neAarOlllKHM caajermra. 6HO je norpefian rpou xaerse KOjH je IIpHjerao CTpaxOTOM H nponanrhy rrpes, KOjOM ce 3aCTaHe, 3aAPIIIlie H nposrajeaa npasau )KJmOTa. HHTepocaHTHO" je Aa ce OBO cpeACTBO aa norrpaae.asse rpenramca H ea O.APHjaIhe OA rpnjexa 3aAp)KaAO y HapOAHO'M BjepCU\.'OM .lKHBOTY AH'HapcKor COCTeMa AO AaHac.

TIOCh>eAH>a MHcao y IIHCMy je Ba)K'Ha sa IIOOHaBalbe OHAaillH>HX HHTepKomPeCHOHa.O\HHX oznoca. 11<3 'Ine ce SHAH Aa je l\nITponOMlT Ba:CHMIje 06asHjeCTHo narprrjapxa KaKO 'l1ojeAHHH rrpaBOCAaBHH xpUrnnaHJf KPaAy OA CBOjHx MaHdCTHpa H qUH<.: TI3lKOCT CBojHM Raft ynepHMa, a Aajy MHAOCTIfthy Tyr-!fM, "'RCAR ce CBaKaKO pH'MORaTOAJft!KHM, npxsaaa H~a,\ vnepH.\I8. To ~nITpOrrOAUToBO HerOAOBatbC jacao ra xapaxrepanre xao qyBapa npaaocxans-a, y KOMe OIl BHAll aajsehy BpeAHOCl, H 3aTO ra 6oAl1 LUTO TIOnOKH npaaocxaann nomTyjy Ty.De, a npexra CBO.'vIC rprrjeure. Aa ou cc TO rrpexparaxo a oaxje je nspeaena reuixa KAeTBa. 3aTO nnje crYAO llITO je CB. BaCHAHje yurao y napo.uro caanan,e If npe.a.use xao Be.\1iKH TIOOOPHHK npasocxaas,a, OAa'KAe je ra H~eja yurxa H Y CAY)KUY CB. Bacnaajy KOjy je na OCHOBY napo, •. ",.:,,' rrpeaarsa H nOlIlTOBaH>a aanncao noczrrje jexaora snjexa rrarpajapx rrehxr, Bacaxnje JOBaHOBHh Bpxnh,

OAHOC CB. Bacaanja Ocrponncor rtpewa pH'Mm,aTOAHtIKoj L\PKBU mrje 6no HU arpecasan HH aeTOAepaHTaH58, aMl aKTHB.dOCr pHMOKaTOAHtIKlIX arararopa na rroapyxjv tIHTaBe Tlehxe rrarpnjapnraje, na a 3axyMCKD-Xepu;erOBa'·jtKe enapxaje, 6UAa je Y TO apajesse tIecTO TaKO 6e3<:xhHpHa Aa je MopaAa H3a3BarH neroaoaaa,e rrpeACTaBHHKa Cprroxe U;pI<Be. Y TO apajeve cy TIpHMopcKU pH~IOKaTOAHtIKH OHCKYnn U noje.snrra n3fI1CKH H33CAaHHqH, 3aAYjKeH'H aa nponaranxv sjepCKe ymrje ira OBOM TIOAPy'tIjy, CAaAH Y PHM aasjenrraje, KOjH ce AUjauerpaano pa3AHKyjy oA tIHH>eHHtIHOr CTaH>a. OHH cy na raj HatIHH He rrpesajyha HH OA Aa)KH 06MaIhHBaAH csoje crapjemnae Aa 6R AOKa3aAH csoje vcnjexe H onpanaaan csojv MHCHiv. Haj6oloH rmzMjep je novrnrjaheaa PYCHH IIaBAHIH AeMOKH. IIocAaH Aa Bp6yje cprrcxe ennCKOIIe H rrarpajapxa I'anpaaa na YHHjy, XBaAU ce OH xpajexr 1653. y asajenrrajaaa Aa je caxor narpajapxa rrpaaoano na YHHjy, a narpajapx Ben Y TO apajene rryryje ~' Pycujy, Aa TaMO nabe

OCAOHL\a H nOMonu sa YIPO)KeHO npanocaaazee. Y apnjesae AOK ce rrarpajapx faBpHAO HaAa3HO y Pycaja, naBARH peepepame ecaxo je raj HeTH rrarpajapx, xoja ce HaAa3HO XHkaAe MHlDa AaAeKO, AKtlHO rrpezcjeaaaao cafiopy Y BYAHM'h>Y 'Ha 'KOMe je H3a6paH MliTpOnOMIT 6YAHMh>aHCKH Tlajcaje Aa HAe y PHM Y CTBapH YHHje, aAR ra Typna yxaarmne H )KHBa oxpame. He tMathaMOHTa)Ka je ytIHH.eHa H ca rrplftIOM 0 MopaqKOM cafiopy (1653), na KOMe je T06o)Ke no HapeA6H narpirjapxa I'aspaaa npeacjeaasao MHrporroAHT Ba,beCKo-Y)KHtIKli Je4>mMHje. MeoYTHM, "MOpaQKOra cafiopa, TBPAH JOBaH PaAOH>H11, y HCHmy mrje 6HAO, RHTn je aa lheMY npezcexaaao MHTPOIIOAHT Jc<pTHMuje. CB(~ TO H3Bc/\eHO je, BapaUHO, 6C3 aaarsa narpnjapxa I'aspaaa, xepncrosa-rxora MHTponoAHTa Bacnxnja JOBaHOBHna-Ocrpouncor H MHTporroAHTa Bah>eBCKO-Y)J{J{qKOr JecpnfMHja". To AOKa3yje, aanocsserxy, H jexau pediepar u uasjeurrajy Ilaaannonor aaCh>eAHHK2 y MHcHoHa_pcTBy na CBO.\i Ilo/\,pyy:h', Am.lHHHKa Ey6Hna, yKO~,1e ce i13pW.UlTO BCJ\lI Aa je I1aBAHH AOlliao ca ~10p£PIKUM ary.'.1aHOM MaKCJL\1O:.1 H Aprra ABa nparnona y PHM C 1.;l)KHHM AOKyMCHTlDla (venissero cor, di spacci falsi) Aa cy To6o)KC nOCAaHH OA CIHO,\a II narprrjapxa rrehxora."

Hrrje MaIba cynpornocr H u3Meby BaTHKaHCKHX axara H noCT\'11aKa CB. BacJL\J1ja Ocrponrxor. AOK ce y pediepary 0 To6o)KJbeM m;cMY CB. Bacnxrrja nann AAeKG.lHAPY VII, rmcanosr HaBO,lHOKpajC'A 1660. lUH nO"lJeTKOM 1661, BHAH Aa ce CBeTHTek oopaha rramr aa MarepHjaAHY novoh, rrana Y OArOBOpy noxaazsvje CB. Bacaxaja llITO y rrananoj Aut.{HocrH rrpnaaaje PHMCKY xareapy H Hay.eAHHKa arroCTOAa (hanc sedem et principern apostolorum in humilitatis nostrae persona), a sa rrowoh - nexa ce 06paTH Ay6pOBa'lJKoj perry- 6AHll;'H. Pa3YMHje ee, rroxohn naje OHAO. Ilowoh nnje YCArrjeAHAa HH na Apyro IlHCMO CB. Bacaxrrja H3 1671. (vnrja ce ayreHTHtIHOCT raxobe OCTIOpaBa), naxo cy YIbeMY npHAHKe U;PKBt: y Xepl.{erOBHHH nacxnxane He06HtIHo l\pHRM 60jaMa.60 OBe MOA6e, 6ea 063Hpa Aa AU cy aYTeHTHtIHe HAH He, 6HAC cy sanre rrorpefiae nanCKHM areaTHMa Hero AH CB. BaCHAHjy. IIancKH MHCHOHapH cy IbHMa )Keh>eAH Aa ,.,\OKYMeHTyjy caoje ycnjexe y npHA06rrjalbY cprrcxax u;pKBeHHX npexara. KOHay.HO, 3Ha ee, Aa (..'B. Bacaarrje, AOK oaa]e T06o)Ke Ba-~ naje aa TIOMOn, CBOjUM HOBIlC\1 ofinaa.ea TC ncre rOAHHe napaxaac ca. Feoprrrja y XHAaHAapy. Ilpeva TOMe, 6e3 oOalIpa Aa AR he na-

5l Y CTIOpy ORO upxae on. liMIlje IV QpaxOBIW IIWA P.H:OHa, tV KOjOj oy CAY)KJLUI !H llpaBOCAaBHIH !H PlllMOKaTOMllI:H, cB.BaJmL\HIje je ipa,,\1f sjepcKor MiIc~jJa If eaeorrvaxne rrmlohH IH3Jp0I,\'Y H3 PHiMa, ycrymIO 0By l.lPKBHUY ijJHNlORarOA.1UUiJ.!.a (Paoouuh, PlL\IOKa tK,\~pHja, 336, 352).

Sf Pai)oHUII, PJiMCKa Kypnja,318--321. .

10 Hero 352-353. 0 OBHM IlllICMHMa ~: H. MUAQW, Cs. ~aCHM-rJe OCTpourKH, Ay6POSHlfK 1913; J. Simrak, Vasilije Jov~?V1ic (OSItrolli) prem~ paparna: Aleksandru VII [ K1imentu X, Nova Revsji 10 (1931), SV. ~, PlOlOKa'TOAH'll'ta nporraraxaa (nponaxa nOKynraJlil npomaocru y onepairajasea caaaimsocra). HKI<11IHh 1932.

32

Ap AywaH lb. Kaui.rh

OBCTH BaCHMIje Ocrponrxa H H>eroBO A<~a

33

YKa H Aalbe AOKa'3HBaTH HAH OCIIOpaBam' ayreHTH"l'HOCT H HCTHHHTOCT caspzcaja OBHX axara, )KHBOT CB. Bacaaaja H IbcrOBH nocryrma Haj60lbc rosope 0 lberOBOM I:tpKBeHOM H sjepcxon onpeAjclbeJbY H KaTerOpHtIKlI AeMaHTyjy CBaKY noxmcao 0 lberOBOM HeKaKBOM YHHjaTCTBY. q.H1beHl~qa je Aa jeca, BaCHAHje 6HO BpAO OAaH narpajapxv MaKCHMY, na xora cy TOAHKO BH'KaAH plfMOKaTOAHqH.61 l.IHH.eHlma je Aa je CB. Bacaxaje HajBHUIe l.Je3HYO aa CBeTo": rOpOM IKao csenpaBOCAaBHHM CHOHOM. tIHlbeHHqa je Aa ce 6PHHyO sa Ol1'CTaHaK 11 OAP)KaBalbe upxasa If MaHaCTHpa. lJHlbeHnqajeAa je dsparap f. BmnaAHn sarracao CBOjOM PYKOM Aa je CB. Bacnaaje 6HO "l.JOBjeK MHoro n060 )KaH II peAHTlf03aH, aAlf oxopjean (vnopna) llilf3MarnK H npOTHBaH HaIlIeM peav" (un uomo molto pio e religioso, rna ooccinto scismatico, et ostide a1 nostro ondine )62 AOK je enacxon CHMeOH KOB-

qapeBlfn y CBOM .tbeTonHCY nanacao Ka'KO ce CB. BaOHAHje Mopao Aa 60pu nporas mrosjepne rrponaranae Y Xepneronaan H KaKO cy <ppa-

TPH nerrpecrano pOBapHAlI U 6YHHAU HapOA npOTUB 'lbera. 11 OH XBaAW lberoBy BeAU'KY TI060)KHOCT H crapaise sa MaHacmp Ocrpor," CBe je paAH'O, rpaxcao H AaBao aa orrac csoje upxse U ajepe, a lbHX aaaanrra. HanOClbeTKY, T.IlflbeH~a je Aa ce OCTPOIllKH CBeTHTelb yTKao y caajecr npasocxaaaor cpncxor urapoz,a xao BeAlfKH l.JyBap H n060pHHK rrpaaocaanzsa. To je lfB napoaae A VIlle H napoaaor rrpeA3lba HCT.JHTaO rnrcau iserose cAY)K6e H )K>HTlfja, narprrjapx cpncxn Bacaxaje JOBaHOBun EpKHn, y BpeMeHY KaA je Bor Ben :npOCAaBHO MOWTH CB. Bacnxnja BeAHKHM 'T.JYAOTBOpCTBOM.

CBeTHTC,'bCKH )K:HBOT H HeYMopHU paz, CB. BaCHAHja CTBOPHAJI cy My orpoxan yrAeA Meny caapessenmneaa. Hapoa Ilpne rope H Xepuerosane nOWTOBao ra je xao 6o)KI{jer ~wBjeKa 'lIOCAaHor paMl cnacen.a csora poz.a. 3aTo lbcroBa THxa CMpT Y MaHacTHpy OcTPOry 29. anpaxa 1671. H HHjC MorAa 6HTH cxsaheaaxao KOHaT.IHU pacraHaK HAH ry6HTaK. CB. Bacnaaje OCTao je H AalbC nprrcyrau y)KHBOTY aapoaa, Y HOBHM xareropajaaa, H TO IITplflCYCTBO je nOCTaA:O JOIlIHHTeH3HBHHjc H a'KTUBHHje. Ilourrosarse je npepacao Y KyAT. 0 TOM CBjcAOT.IC H 3arnICH Ii rtpeaarsa. Beh 1671. 3arIHCaHO je: "ITpeCTaBH ce ceetononuoucu BAaAHKa Bacaxnje 3aXOA'MCKH H cxeaaepnjoxa"." ,,A KaA yMpe, npasa apxmaanapar HHKOAHM PaHtIeBUn BYKY Kapar.mny, yxonajv ra HH)KC MaHa'cTHpa Y rpaAHHH. TIOIlITO npobe CCAaM rOAHHa nocxaje 'lbcrOBe CMpTH, npncna ce jeA'HY aoh npO_lJryMaHy )l(yncKora MaHacTHpa, raje ra 30SC BAaAHKa BaCHAHje, Aa ra noxorra

6' Pabonuh, PHiMIOKa ~YiPH'ja; 3~34S_

61 E. H. M(wzatu), 00. Ba.oH.AHje Oc1lpomJcx, 61. f,) Hero, 62.

.. 3a:rmcll H HaTIlHlCH, 1668.

H3 3eM,lbe. KaA npOHrYMaH TO, 'RaO KaKOBY 1fCl'UHY y jYTpy Ka)KC CBOMe ApyWTSY, OHH My CC CTaHY csrajara. To My CC iIIpHCHH U APYra nyr, aAH OH ApymTSY He CMHjaAHe SMIlIe HU lKa3HBaTH; rpehn rrYT My Ha CHY Aonc BAaAHKa BacHAHje 06yqeH IKao BAaAHKa KaA CA Y)KH C Ka,1,HOHHUOM y pYU.H H CTaHe ra KaAHTU, na y jCAaHlIVT YAapn ra KaAHOHHUOM y l.JeAO, a H3 the npcne sarparseay no AHqy, Y TOM ce OH TprHC Ina CHa na PYKaMa aa AIIUC, a TO no AHqY CSC pane OA narpe H OA 60A3 He MO)Ke ea ·lbera Aa ce IIpuxBaTH. J(aA ocTaAH KaAynepH TO sviv H SlfAe, BHIUC My ce mrjecy nOACMIrjesaAH, Hero OAMax Y3My:\WTlfKe 'II rpnoxone H xonare H nobv C lbHMe Aa acxonajv B\aAHKy Bacaxnja, II AowaBum nOA Ocrpor, raje je BCn' 6HAO HCKOAIIKO xa.wbepa, Ka)Ky nrra jc U Ka'KO je, H CBH 3anOCTC xao HcnOCHHUH H CTaHY ce jCAHaKo Borv MOAHTH U 6AeHHja AP)KaTH, na nOWTO TaKO nponeav HCAjeloY Aana OH.~a omAHY aa rpof H orxonajv ra, KaA TaMO, a TO BAaAH'Ka Baca.urje qjCAOK'y'TI H CBeT. TIOTOM ra Y nHBOTY HaMjccTc y UpKBII Y roplbeMY MaH3Cl'Hpy TAje je H AaHailllliH AaH". 65

CSCl II Baca.urje OCTPOWKH )KUBHO je H paaao y BpAO HCMHPHOM nepHo,-,y ircropnje naurer napoz,a. BHAO jc TO apajesre cyxotia Mcny Ap)KaBaMa "4:Hje cy CC cnare, opyxcje H AHIIIAOMaTllja yxpnrraAH H3HaA CpOCKor napoaa U nOBAaT.IHAH ra y renrso Bp3HHO KOAO 60p6e H crpaaan.a. fOTOBO aa uajexo spajeve MHrponOAHTCTsa CB. Bacaanja rpajao je KaHAilfjcKH paT (1645-1669) ca CBOjHM crpaIllHH'M penepxvcajaua y )KHBOTY aaurer napoaa )KClbHOr cA06oAe. BUAo je TO apajexre xajavxa u yCKOKa, nenpecrane 'HecmypHOCTI! H napoanax MHrpaUHja. Y TOM "MerAaHCKOM A06y", KOMe ce naje carxeaao xpaj, MujCIllaAc cy ce Ii y napoaaoj AYIIIH YKpIlITaAC Y3- smueae HAcjc 0 60p6H aa CA060AY ca HaBHKaBalbeM aa IIlba'IKy If T.JHlbClbe 3Aa. Yrpy6HM BpeMCHHMa orpy6c H lbYAlI, orpy6e napasa, OcTPOillKOM CBeTHTClby naao je y AHO Aa y:npaSlba AYXOBHHM )KHBOTOM caora aapoaa Y OB3!KOM\,"'T.JHlfMSpCMeHHMa. EHO jc TO BCAHKH Aap He6a. Cn. BaCHAHjc, HaKO je aKTHBHO yqecTBosao y CSHM 36HBalbHMa csora npesseaa H MHoro Tpnuo OA nenpajarezsa 11 OA CSOjlfX HajoAH)KHX, 'BHCOKO ce Y3AHrao H3HaA CBC IrIp03C H rpy60cm caora 6op6eHor Ao6a H nocrao HCHaAMaWHIi aYTopHTeT Y aapoay. BopaBclm aa )KHBOTa If nocaaje CMpTH BlfCOKO nOA OCTporOM, OH je sa UPHorOpqC H Xepueroaue 6uo H OCTao CHM60ADo)Klfjer CBCBHAeher OKa, rrpea KOjHM ce HHUITa He MO)KC caKpHTH. tIYAa, KojHMa je Bor npOCAaBHO MOillTH CB. Baoaaaja, jOIlI BHIlle cy nojasaaa OBY ajepy Y HapOAY_ 3aTO je 38JKAeTBa ,HaA 'rpOOoM CB. BacHAH'ja HAll

Ka]Xl1l.U1i, fIamMi.jepiH, 75 .

34

CaMO nOMmL3IlLe lberOBa HMeHa 'l:Iaj6oloe jeM'CTBO Y OBOM' HapoAY N! ce rOBOpH H'CTHHa.

IIho ce oaaj na:rHHtiKH HapoA,KojH je JrnJbaAaMa nyra MOraO [I0HOBHTH Hseronrese PHjetm "HeKa 6YAe llITO WIm He MO)Ke" H "HeKa 6YAe 60p6a aenpecrana", aaje H nOTyp'tIHO HH aspoaao Y nIoa'tJKa1II'Ke XOPAeH !ITAaneHWIKe HajaMHHKe, IBen BHCOKO un:jeHHo "qOjCTBO H JY'l:IamTBO", aacayra je Y MHorOMe CB. BaCHAIlja. Ca ocTpoIIIKor BH'Ca oHBHjeKoBKMa qYBa AynIy OBOT aapoaa OA rpajexa H 3Aa xao BeAHKa HapOAHa casjecr, YBHjeK 6YAHa H HCTHHHTa.

MlIAAH CABlIfiEBH:Fi

OHorOWKa MHTpOnOJ1Hja

H CB. BaCHJ1Hje OCTPOWKH

OHOrOIIIT (HHKIIIldi) norrrse H3 IV snjexa, H3 A06a, PHMloaHa, xao BOjHH4KH Aorop, KaCTpYM. Hcropa-rapn KOHcTaHTHH Japesex H illY<PAaj csrarpajv Aa cy Onoronrr OOHOBaAH rOTH Y' nOAOBHHH VI anjexa H OTYAa rrorasre sjepoaarao rseroso HMe OHOrOllIT. KP03 4HTaBY xacnnjv HCTOPHjy Oaorourr je CAY)KHO xao rxasna caoopahajun nerrrap II3~leoy J 3ApaHCKor xropa II BeAIIKor nAaHHHCKor saaeba. Cpoa cy onaj xpaj HaceAHAH Y VII BHjeKY. Y Ao6a Heaarsaha Onorourr je 6HO y cacrasv HeMalbHnKe Ap)KaBe, a K3cHHje cy lb'HMe BAaAaAH: Bojm-IOBUnlI, HHKoAa AATOMaHOBHD., oocaHCKH xpazs TBPTKO, CaHAalo Xpaanh II lbCrOB CHHOBaQ Xepuer Crjenan. ilpeMa MHilitoClhy Jnpexexa, HeMalhUD.I1 cy HMaAH H CBOj loeTHH ABopaQ V Hrrxumhv, y MjecTy IIoII}l.

IIpeTnOCTaB:oa ce Aa je jour nOAOBlUlOM IX sajexa 6HAa noAHflIyra Y Onorourrv QPKBa CB. anocroxa Ilerpa H IIaBAa. To je no rrpeMuby oHAa cafiopna QPKBa aa CBY oxoxnny. OKO QPKBe je seo- 1I1.a rr03HaTO cpezosoajexonno rpod.se y KojeMY ce HaAa3H OKO 400 CTapHX C:IIOMeHHKa. Y OBOj nexponoxn OHOrOllITa orxeaa ce uajeaa n.erona rrpourxocr. OCl4.M OBe aajcrapnje QPKBe y OHorOIIITy cy nocrojaaa II jour ABa xpaxra, QPKBe CB. BeAHKOMyy:eHllKa Teopraja H Ycnenaja Ilpecsere EorOpOAHQC, xao H MaHacrnp CB. BeAHKoMy- 4eHHKa AUMHTpHja y II(){[uIMa. Y 6A1I3mm cawor ABOPQa HeMaH.Hha y IIOTIHlda (AaHaIlflha )KeAe3HHl.JKa CTaHHQa) HaAa3HO ce osa] MaHaCTIIp. Y3 caMH 6CAeld HaAa3IIO ce II enlI'CKOIICKH ABOp-MHTpOnOAIIja. Ao MHTponOAHje ca jY)KHe crpaae 6HAH cy ·KOHaIUi sa xaAyoepe. Hocrojaxe cy qeTHplI MaHaCTIIpcKe KyAe. Haj_BHlIIa je 6HAa OHa y KOjOj je 6lIAa cMjeIIITeHa IIeTpOBCKO"IIOAyxe~erOBa~a eIIHCKOTIHja.

ilia OHOrOIIIKa, Iloayxepueroaaaxa (Hcroxno-xepneroaaaxa) eTIHCKOTIHja je nacrasax yKlfHYTe TIe:rpOBCKe enaoxonaje xoja ce

36

Onorourxa "\HfTpOnO.\l[ja II CB. B:1CH.Ultje OCI POII1;CI

37'

HaAa3HAa Y BHjeAoM IIo.1>Y AO noxe.nca 17. aujci, a. K;Ud q TYPl(l! MaHacTHp CB. anOCTOAa Fle.rpa Ii TIa!3Aa na AlIM Y nrc rB0pJI.\IJ l U~I· MHjy. Y lheMy je AO raz,a 6HAO cjez nurre enncxonnjc aa xpajcu.:

HCTO'IHe Xepueroanne. Hseno cjeanurre ce rrpennje.vo y OllOrOUlT-Ilone. OHorOWKa emrcxonaja, K30 WTO jc HaL\3UlCHU, OOyXB3TCI.\:l je: OHorOWT (HHKlllHt-o_, nxexre ). TIAaHY, KOAaUlIIUOBIlhc H Mopavv (Cnnbexnja - narpnjapxa I'aapn.va MHTponoAliry CB. BaCHAHh"). OBa OHorOUlKa emrcxonnja nocroja.xa jc HCUlTO BlIllIC Or\ 100 rOAHHa.

Ha OBOj emrcxoncrcoj, MIITpOnOAHTcKoj, CTOAIlI(H npnjc CR.

Bacaxnja H3penaAH cy CC CAeAcnH enncxorm: MaKCH\f I'aronnh 113 IIuBc, Tlajcnje Tpedjeuranan (nAC\le ca jYA<IlC ClPClHC Onorourra HenOA 6pAa Tpeojece ) , na je TCK 27. I10Bc.\1(Jpa 1651. .vouiao xurrpo UO.\HT CB. Bacnx nje. Il ocxuje CB. Bacnxnja ,\OUlaO je 1671. r. YCTBpHI l'!111CKOn OIIOrOllJKC MllTpOnO,\Hjc repaCIL\l. 011 CC nO\1HILC 1713/14. r. I10AOBHHOM 18. snjexa. Ka,\:1 cv cc KOlla4HO TYPIHI VCTal'oIL\lf Y Onorourrv, OBa ce erurcxonnja npunoj n.va xiocrapcrcoj. BIlurc CC Ill' Ha,\a3C enucxonn y OHOrOUJTY. jcp H\l jc OIL\;J o IItC'\Hln·nella CBaKa AjcAaTHOCT.

Manacrnp CE. BCAHKO\IYYCIIHKa AlIMlITpHja 0,\,\III<OE30 CC y\ljeTlIllYKOM Ka.\ICHOpC3aYKOM H3paAOM. Y UpKBII CV CC II~L\a.1iL\a qCTlIPlI xaxiena crvfia YMjCTIUrYI<H napabcna, -ronjcvjc BlICHlIC, Ae- 6eAU no i\Rlfje crone ca YCTBopoyraOIlJ1\1 1l0CTO.\,C\1 0;\ AHjClIO HCrecaaor MepMepa, LJHja jc urnpnna ABnjc a /\eO,ullH:l aenvaa crona, Hcnpez, L\pKBe allAH cy vanacrupctcn KOHaUII ca OalllTa:l.13. Jexan je KOHaK 6110 Ila,:.\ BCAIIKHM 1I0;\py.\lOM. xojn jc OHO ,,\Vr ocaxr a urnpox qeTHpH xopaxa. To jc OHO xonarc ca hexnjawa y xojev ey )KHBjeAII xaxvbepa, Ao osor KOHaKa 6HAa je BeAIIKa KYAa, npanera vs 6CACM rpaz.a. xoja je IIMaAa \ICPMCPIIC CTYOOBe YMjeTIIHYKH napabene. KYAa je 6HAa Ayra 17 a nnrpoxa 12 xopaxa, na qeTHpH cnpara, cBaKII ABa MeTpa BHCHHe, II ea name npoaopa BHCIIHe jexHOI' MeTpa. Ilpeaasse Ka)KC Aa je TO 6HAa Onorourxa MIITponoAllja xojv je noz.rrrao CB. Bacaxrrje OCTpOWKll.

Crarse y OBllM xpajeenxsa aa apnjewe AOAaCKa CB. Bacaxnja na MHTponOAllTCKY CTO,\IlL\Y 6llAO je BCOMa TeWKO, IIITO ce Aa BHAjeTll H3 AoeaAalUlher ll3Aarafba. Bani xaaa jc CB. Bacaanje fiopaano y Oaorourrv H y HOBO OCHoBaHoj 3aAY)K6HHH MaHaCTHpy Ocrporv, BOAHO CC KaHAujcKH par (1645-1669). CB. Bacaxnje .ieooo rnjecno Be3aH ca YCTaHl1YKllM yeTaMa H3 OBUX xpajesa, a HapOLIHTO ca qCTaM3 noanaror xapaxtfiaute Baja llHBAJamma. CB. Bacaxnje, )KeAJaH no aBHA<HHYKOr )KIIBOTa rrpeurao je Y OCTpOIliKy IIOnOCHllL\Y OKO 1655. r. Kacanje, xao IIITO vrapbvje a.eroao rrIfCMO, xvnonao je 6aIlITHHc

H CTBOPHO YCAOBe aa A<HBOT xacanjer Opal'CTBa lberOBor MaIl3CTHpa. Ocrpor JC rrocrao uerrrap CTaAHllX YCTOBalha H CpCAllIIITe OCAOOOAIIAa'IKC axunje y Xepneroaann, xoja je OBAjc 6HAa A<IlBa jour OA apexrena MllTponoAHTa Bncapaona. CB. Bacaxrrje je jour II3 Tpe6Hilia YHTaBHX ABaHaeCT rOAHHa noxarao OCA060AItAaYKY axunjy npoTllB Tvpaxa. lbCMy cy y MaHacTltpy TBPAOIllY npaanae aerrpaanxe II3BJCCHC AH4HOCTH H3 OKOAllHe, na H y caMOM MaHaCTllpy. OH je H y HOBOj CpCAllHII Y OCTPOFY nanrao raxobe nenpajarez,a, KOjH cy My !rrpaSHAII naKOCT. 300r rora je XTHO HOBO MjCCTO HanYCT.HTH C aaxjeposa A3 HAC Y CB. ropy, aAH cy ra Bjeaonaaxaha na yeAY ca MIIAYTHHOM OOWKOBllnCM MOAllAIt II yCTaBllAH 06enaBajynll Aa he fa OHll rrouararn III MaHaCTHpy AaBaTHnpHAore y )KHTY H CTOL\H.

CB. Bacaaaje je nOBpeMeHO 06HAa3Ho caoje MaHaCTHpe Y OKOAHHll Oaorourra. Y OKOAHHH aa IbCrOBO spajewe HaA33HAH cy ee CACAChll MaHaCTHpll: cu. AyKe Y HllKWHhKOj )Kyna, KOjH rtorrrse H3 A06a He\q.lhHna, H KOjH je oanrpao aaasrajnv YAory, jep ce HaAa3HO na xapasancxo] MamCTpaAH OA Ilpnxopja aa YHYTpalIHbOCT Cpfiaje H THjCCHO je 6110 nOBe3aH Kp03 CBa BpCMeHa ca MaHaCTHpOM MopaYOM; MaHaCTHp y KYCllAaMa aonoz, Meaep AOAa; MaHaCTHp Y 03PIIHllnHMa-PaCmlL\aMa; II MaHaCTHp y neAHHCKOM AOAy HanOA nAaHHHe Byzonra. Y CBaKOM OA OBHX MaHaCTHpa )KHBjeAo je BmIIe xaaybepa. To je 6110 jacaa AOKa3, KOAHKO je osaj xpaj YBpCTO 'lherOBao TpaAllL\Hjy HeMaHoHna H KOAHKO je 6110 OAaH npaBOCAaBAJY. CB. Bacaxaje je nOBpeMeHO 60paBHO y MaHaCTHpYCB. AYKe y HHKlIlnnKoj )KynH II oxarxe ce xperao no CBOjOj errapxrrja. OH je H3 Ocrpora 1667. r. nvrosao Y IIel1 narpnjapxy MaK'CHMY. Ilparao ra je KHe3 Avrca BA3.\IlCAaBAJCBHn. 1l03HaTo je Aa je CB. BaCHA:Hje HMao rrpacae seae ca HCTaKHYTH'M ibYAHMa YHTaBOr xpaja, a 'aaposnrro ea n03HaTOM nOpOAll1.{OM BAaCTeAHHOBHfia KOjH cy 6HAH y aajreuasoj capasHoH ca Bajosr IIllBAJaHHHOM H ea MAeyaHHMa.

II03HaT je 6HO naTpUOTH3a"M CB. Baonaaja Y lflfTaBOM xpajy H 33'naAlHe H HCTO'YHO xepueronasrxe enapxaje. Iloceoao je 6HO no- 3HaT xao nOABH)KHHK H BCAHKH MOAHTBeHHK, na ra je caa OKOiUlH HapOA Ha311Bao "BeAHKllM 60)KjllM yrOAHHKOM". 360r rserosor nOABH)KHHIIITBa, peanosaasa aa HapOAHe norpetie H rerofie KOA napoaa je jow aa )KHBOTa 6HO "CBern BAaAHKa". BopHO ee ea MHorHM Teurxohaaa Ii HcnpllAHKaMa onaaunser A06a, aAH je venae Aa CBOjV naCTBY OqYBa OA CBlfX naxera KOjH ey C pa3HHX crpaaa AOA33HAH na naur HapOA H na HaJIIIy L\pKBy. Ocrponnca nycrmsa ra je AYXOBHO CHa)KHAa, TaKO Aa je OHa 6HAa aa C'B. Bacaaaja OHO mTO cy xapejcxa H Cl'YAeHHqKa H'OOOCHHQa 6HAe aa CB. CaBY. ITpecTaBHO ee 29. anpnaa 1671. no crapoxi KaAeHAapy y I'oprsesr MaHaCTIlpy Ocrpory.

38

Ilocaaje CeAaM rOAIIHa jana.aa,a y CHY rrpoarvssaay )KyncKor MaHaCTHpa, H3BaBCH je H3 rpo6a KaO HeTA:>eH H rrOCTaB.A:>eH je Y ~PKBH 00. BaBCAClha Y fOPlhCM MaHaCTlIpy OCTPOry rAje ce H AaHaC aaxa- 311, XHA:>aAe rrOKAOHHKa H3 CBHX xpajesa name 3eMA:>C, a qeCTO H H3BaH ise, ca BeA:HKHM rronrrosarseu II notioxoronrhy CKOPO CBaKOAHeBHo noxoae CB. Bacnxnja. IfCKpeHO My CC MOAe H OH HM nOMa)KC.

Osora CBeTHTeA:>a Y nanroj CpTICKOj ~PKBH Focnoz, je oApeAHo aa nocefinv CBOjy MHcUjy, aa nosrohnnxa H ncujexare.sa CBUX HeBOA:>HHX H 60AHllX, xoja ca qBPCTOM ajeposr AOAa3e II rrprrcrvnajv My ~ao BeAliKOM qYAOTBOp~y II BO)KjeM yroAHHKy. He MOry ce 1130pO]aTH paana qYAeca, xoja je I'ocnox npexo isera yqIIHHO II xoje CBaKHM AaHOM qllHH II rroxasvje HaA CBaKHM OHIIM xoja AOAa3H II 'rpa)KH noxioh OA I'ocno.xa nocpCACTBOM osor BCAlIKor CBeTHTeA,a, BeAHKor Eoxcjer YfOAHHKa, BeAHKOf cprrcxor jepapxa H yqllTeh>a, MOAliTBeHIIKa, nOABH)KI-mKa, peamrrex,a CBeTe npasocxaane sjepe, Bacaxnja HOBOI', no YY,\HMa n03HaTOf nrnpoxi -nrrase narue rrxanere.

Mnorn cy ncropnxapn, ~PKBCHlI rmcun, TeOA03H H Ay60KO njepvjyh» "'YAU mrcaxn 0 CBCTOM Bacnxnjy OCTPOIIIKOM xao cpnCKOM apxujepejv, nOABH)KHUKY, HapOAHOM rrpsaxv, a nocefiuo xao Bo)KjC:-l YfOAHHKY II BCAHKO.\l qYAOTBOp~y. If nopex 'rora o6UMHor MaTcpHjaAa xoje je ,\a.\a AO caz,a naura HaYKa OCTaAa cy necaxvnh>eHa H neotijaa.seaa opojna II janna yVAeca xoja cy ce 30HBaAa if xoja CC jour Y13lIjCK 30Iljaiv Ii OIlOj HCAIIKOj II Y\;\CC!Ioj cprrcxo i CHenUhH. MHOfH CC lbYAIl IKeAHI! II fAaAHH CB. IfCTHlIC, HeOCCKC HCTHHe, nocefino AYXOBHO npunpexrajv npuxnxov xoaoaanrha y ORY CBCTHlhY, aa TO Aa AO)KHBC OHO UITO )KClbHO O~ICKyjy, UITO lIM fAaAHa H )KCAHa AYlIla TP3)K1I. )KuBa jc acrana, Aa lie CBaKO KO ce IICTHHC!GI cnpexta aa raxau xau1uYK AO)KIlBjCTlI ocjchaj AYllICBHor MHpa H aaAOBOlbCTRa l! A3.\CKO BlIlIIC 0,\ rora, lIUO cc pnjCqHMa He MO)Ke HCKa3aTH.

CBeTO\1 BacllAlIjy IIOCBcnCIIa je catiopna upxsa y Hmouahy nO,L\,lIrHYT3 y C\aB\, J[ CIImlCI! UPIIOfOPCKH\l jYHa~HMa nOTIIHYAHM Y paroaaxra 0;\ 1875---1880. II oCBchcII3 1900. I'O,\IIHC. HCTOMC CBCTlITC,bY nocseheno jc H jour IICKO.\HKO upxaaa y UPHOj I'opn.

BO)l(O B. MHXAHAOBHfi

O.Q6paHa MaHaCTHpa Ocrpora 1852/53.

Kpajexr 1852. H rroxerxow 1853. roAHlHC je~Ha rpyna 6opa~a (Llpnoropaua H Bpbana}, 3aTBopHBlIlH ce Y Toprsea MalHaC11Jfpy OcTpoI'y, na qCAY ca BOjlBOAoM MUPKOM IIerpOBHheM, AeBCT AaHa je jYHa~IK;H oaoxajesaaa javoj l'YPOKOj aasaaa,

OBa oA6paHa AoI'oAHAa ce Y spajeue rrpsor narraaa Osrep-name (Maxanaa Aaraca - noryp-renor Cp6HHa U3 A1-liKC) aa UpllY I'opy, TYipCKa sojcxa, KojOM je OBOI' rryra Osrep-nazna KOMaaAOBaO, 6pojuAa je 68.000 BojHHKa. Iloaajessena na nCT oapeaa, OBa sojcxa aarraAa je UpHY fopy ca ner-crpaaa. OApeA TYPCKC sojcxe KOjH je araAHpao OA Xep~eI'OBHHe, jeAHuM oAjeA:>elheM onepncao je y npanny I'paxosa, a APYrnM AB3JMa Y npa~y )l(ync HmamdiKc U CTy6HIJ;e. Llpaoropua H 6pnaHII AOqeKaAU oy Typxe, na OBOj CTpaH!H, KOA )l(yncKor MaHacmpa, na BplIlHY U C-ry6muI (IIAalHlIHlmH). Ho, 'HaKO cy lIM na nOqCTKY 6op6c 3aAaAH ja-m nopas, Llpnoropun H BpbaHII, 360f caoje MaAo6pojHOCTll, nnjecv vcnjean Aa cnpaje-re npoAOP rvpcxe sojoxe, TaKO, nocaaje TpOAJHeBHe 6op6e na nOMeHyTHM nOrpaHHYHIL\II MjecTlfMa, AOllIAO je AO aanaaa rypOKC BOjCKC H aa OCTpOf.

He Moryhn oA6paH1ITll )l(yn'CKH MaHacTHp, BojBOAa Mnpxo npCAa31I y OCTPOf, fAje CC, 30. Aeuc:-t6pa 1852. (no CTapOM KaAeHAapy) aarsapa y I'oprsesr MaHaCTHpy, ca rpyrrOM oAa6paHIHX 6op~a, pajenren Aa TIOI'HHe HAU oA6paHH Ocrpomxor CBCTHTeA:>a. H, 3aHCTa, OBa oA6paHa AaTa je ca TaKBHM noxcpraonassea KalKBO CC PHjCTKO cpera y HlCTOPHjlI parosa. YKOAHKO cy Typtra, Y T3AaCHlMa, jase naBakHBaAH, yrOAUKO je KOA 6paHHAa~a CTenCH ornopa H xpa6pocrn CBe amue pacrao. Ca'MO TaKO MOrAl{ cy CC 11 OAp)KaTH AOK HIM, 8. jaayapa, HHjC npH1CTHfAa rrossoh nOA 'BOnC'I'BOM IIepa TOMOBa Ilerponaha (6paTa BAaAHKe Paaa ) H cepaapa MHAa Mapranosaha. IIOpcA Karyrsaaa H BpAO MaAor 6poja Pajesaaa, Y 1II0MOn je npHTCKAO U HelIlTO B jexonaaaaha nOA BoncTBOM Ilona Cresana Paaoaaha (no HeKliMa nona Paaocaaa PaAoB1Iha). ITOlIlTO cy OBH I[[OTHICHY AU Typxe

40

1>0)1(0 D. MHXalL\OBHn

OA6paHa MaHacTHpa Ocrpora 1852/53

41

ll3 Ma'HaCTHpa, MRPKO C APY'lli11BO'M H3Aa3ll ll'3 aaraopa H OAj.\1ax ce npe6aqyjy csa na AecHY crpaav pnjexe 3eTe, a MOlllTH CB. Bacaanja npenoce rra Llermr.e, Aa 6H ce noaparnae y Oerpor TeK 0 BvpbesAaHY H'CTe rOAH'He. OnOM rrPHA'HKOM Maml'CJ1Hp Ocrpor je crpaaao mmre Hero H'KaAa.

A})yTruHT K:lba)KeB, BYK Bp-resrrh, 0 OBOM 60jy II OIlITeheHOCTH Maml'CTHpa, H'3BjellITaBa C IJ,eTH!Iba (17. janvapa 1853) pvcxor KOH- 3yAa y Ay6pDBHllIKY, I'arnha, OBaKO: "KaA cy J1YP~H 6HAJI Df]KOAJIAH MatHaCT}}1p OCTPOillKJI JI xaaa cy y orracHOCTJI 6JIAJI TOAH'KO nor AaBHTH Ilpnoropaua KOjH cv ce yIb 6HAH 3aTBOpHAH, npnreae r. TIepo TOMOB Ilerposseh, rrpeaaaeirr Cenara, H C IberOBOM BOjOKOM C Typl.(HMa ce xpa6po nofiaje H oCA06oAe MaHacTHp C norH6HYheM OKOAO 150 Tvpaxa, a upnoropcxsrje AeceTaK, HO Typua rrrOHOCY CBe JI3 MaHacTHpa topowje CBeTHTeA>a, xojera CYKaA'ynepH KpaAOM rrpena- . jeAJI DBaMO H OCTaBHAH M3HaCI'JIp. f. TIepo TOMvB Mopao ce ca CBOJOM BOjCKDM HOIIDA OCTpDra DAMax BpaTHTH H npirjeha npexo BDAe (pnjexe 3eTe), llIHa4e 6H ra TYPUH ca CBIIjy crpana DrrKOAHAU H )KHBa YXBaTJIAH, 3aTD lIlTO je MHDro MaAO sojcxe HMao cnpasio CHAe TYPCKe" (qeTHffiCKJI ,,3amICH", Klb. XIV, CTp. 133).

ApxHMaHApHT DCTPDlllKH, HW'-.)AIIM Parrsenah. aa CBe spnjexre OTICaAe OliO je Y [opI-beM xranacrapv ca OCTaARM 3aT04eHlII_I,II~la, xpa6po ce Ap)KenH H 4eCTO rrjeaajvhn HpMDC "AHreA BDnIIjaIIIe". A IberOB caaoaan, non Ilepo (ADI.tHIIje apxaxranaprrr Flerpomrje ), 'raxobe aa npajeeae oncaxe, OACAY)KlIO je y Fop-sew MaHaCTlIpy qeTHpH AHTY'prlIje. AMI, Y Be3H ca OCTpDIllKIIM 3aTBopDM, naj avnpecnaanje AjeAyje T3B. "OCTpOIIIKa rpanara". HaHMe, KaA CV TYPI(II. aa nprrjexse orrcaz,e, TyKAH TOIIOBlIMa I'opn.n MaHacTlIp, jeana rpaaara YAeneAa je KPD3 npoaop y MaAY 'BaBeAeHcKY UPKBIHW, Y xojoj no-nrnajv MDlliTII OB~ Bacnasrja. aBY rpaaary, xoja cpehovnn je 0/\MaX excnaoz.npaxa, Kpuo TIel1pOBlIn - Hseroui nawax AOXBaTa roi\!H'M -PYKaMa II Kp03 lI'CTH utpoaop H36aqyje nanoee. 're OBa TaKO exonxoxapa BaH upxse. ApynfM ABjeMa xvxmapav a, xoje cy rarcobe rraxe MCny Ilpnoropue y I'opn,n .MaHacTHp, Boj'BOA3 MUPKO je vcrmo Aa yTpHe (yrYAII) <pIITIIA,e npaje Hero llITOCy CKcnAOAlIpaAC.

a jYHa4KllM rrOABH3lIMa yqcoHIIKa ocrpourxor aarno pa. K30 H OHIIX KOjH cy DBlIMa npnrexxa Y nOMDn, MorAO OII CC AOCTa penn. AAH, nourro jc cepxa DBDra paz,a Aa ce .\laAD unrpe rtoaafianu !1llT3- IbeM 6pDja y40CHliKa ocrponrxor 3aTBDpa II lbHXDBIlX }L\lCHa, TO, :L1 OBY npllAHKy, 1130CTaBA,aMD. TOAlIKD CaJMD pehn heeao JOIl! ._\:1 ce osaj nanaz, Oxrep-nanre na IJ,PHy I'opv AeCIiD na nDl.JeTKV B.\a.1ZlllJ!iIC KIba3a AaHllAa, AOK onaj jour HlIjC 6HO yermo Aa Yl.JBPCTH CIlU j ;Ol:ll cncrexr BAaA<lBllHe H HaMCTHe All4HH aVTopHTCT, KOjH jc ilL'l)li\" \;, I

y YCAUHHMa nepervxapne H HeDpTaH1I30BaHe nojcxe, KaJKBa je oaaa 6lIAa y IJ,PHOj I'opa, Y'CTD, nDMaJlbKaIbe "rrpaxa H DADBa" H ~pyrnx paTH'lIX norpermrrnna yqllHHAH cy Aa- DTnDp Llpaoropana V DBO'M parv, yKynHD vaesum, IHHje 6HD .3aAOBDA>aBajynII. Hesanaeaheno KlIllIDBlITD spnjexie, xoje je DMeTaAD noxpere TY'pCKe sojcxe, H mrrepsemurja 'BeA'HKlIX CHAa nDMDrAlI cy Aa IJ,pHa I'opa DBOM rrpJIAlIKOM rrpohe 6oA,e aero llITO Dli HHa4e 6lIAO. Hnax, H y DBDM parv 6HTKa y IJ,PMHHqU H Y MapTUHunUMa, a napo-nrro oA6paHa Ocrpora, ocrajv KaD oBujeTA!lI rrpasejepa noacpreosaisa aa ADMDBllHy H DA6paHY CBOjlIX CBeTIfIba. Ilfraaaure, DA.opalHa OCTpDra y DBDM parv HAe V pez, HajcA3'BH'lfjHX paTHlIqKIIX nOAHHTa V IfCTOPlljH IJ,pHe I'ope,

a DBOM Aoranajy rmcano je AocTa. AAH, WTD ce Tlf4e 6poja H IIMeHa yqeoHHKa ocrpouexor 3aTBDpa, nHICaHD je ca TDAllKDM H TaKBDM npo raapjeaaonrhv, Aa je CA1I4aH npuxrjep reunco Hahn. Hajaehv, nax, 3a6VlfY H nDMeTIbY, Y TOM nDrAeAY, V4HHHAn cy ADQH'HjH CaCTaBA,a4H CllHCKDBa yqecHHKa 3aTBDpa, Aa 'je AYlliaH BYKcaH, 0'6- jaBA>yjynH HX y QeliHIHCKIIM ,,3aJIlIiCHMa" 1935. roamre (KIb. XIV, CTp. 129-140), y AYXDBHTDj IIPDHHjH C npasoxr npmrujerno: "NieHe je crpax, aKD. ce o.BD TIHTaIbe DCTaBn H AaA>e DTBDpeHD, Aa y OIJiHCKDBIfMa, KOjH ne ce onpesiarn sa cToro~lIllIlblfQy orrcaae Ocrpora, Hehe 6HTH HH sojaoae Mnpxa (Flerpoeaha ), HH HDBlIqe (Lleponaha), HH Marna (Bpfinue ), HH nona Boxe (Majvurxoeaha ) HTA. H, 3EHfCTa, 04lITa je reaaexrnrja nehnae cacraaa.asra AOQHlfjHX crnrcxosa Aa y IbHX yHecy urro Benn 6PDj csojaxpobaxa H rrAeMeHIfKa. Kao jacan ADKa3 aa TOCAY)KII Ib'lIXDBa 3HaTHa paaxrrxa ca najcrapajau OfIHCKOM Y4eCHllKa DCTpDIIIKDr sarsopa KDjlI rrpvxca napoana rrjecxra ("YAapau Onep-rraure aa IJ,PHY I'opv 1852/53"), urracmana y V KlbH- 31I BYKoBe 30lIpKe "CPII'CKHX HapDA!HIIX rrjecasra", na 12 rDAHHa nocA:uje ADranaja (1865). TIDAaqH xoje npvaca OBa rrjecsta OHryPHD rroTu4y DA Y4eCHlfKa 3aTBDpa, najaepoaarmrje, Caea Marosa MapTHIIOBuna, KDjH je cKyrrA>aD, a HcaM rrjesao, encxe jYHa4'Ke njecxre II CAaD Hx By'Ky Kapaunhv. ITa nrratc He MD)KCMD ce nD1'nyHD OCADHHTlI HH na osaj HajcTapujlI 1I3BDP, jep je DH TaK'BC npnpoae Aa ce He MD)Ke cxrarparn CaCB'lIM CHrypHIfM. DBD CTDra llITD HII OA jezne rrjeove He MD)KeMD D4eKHBaTH Aa norrrvno ajepno npnxaxce Aoranaj KDjH orrjeaaaa, na, HapaBHD, HH OA OBe. AAH, H rropez, rora, y HeADcrarxv APvrHx nDY3AaHujlIx 1I3Bopa, DBa rtjecsra jour YBlIjCK oAlfrpaaa npBDpa3peAHy yADry y DAHOCY na nnran,e yqecHlIKa DCTpDllIKor 3aTBDpa.

Ha ana-raj OBe rrjecxie y TOM nDrAeAY AOBDA.HD je'VKa3ao AyIIIaH BYK'caH y cBmf4A3HKY "EpaHHOqlI MaHacTIIpa Ocrpora 1852/53 WAIIHC", 06jaBlbeHoM y nanpnjez, mrmpanoj IKIbH3H ,,3aII'HCH", caxo.

42

5:»)1(0 E. MHIXaRAoBKh

OA6paHa lMaHacrnpa Ocrpora 1852/53

-+3

no HameM MHlIl.tbeIby, tHe H3BOAH H3 1f>e najfioa,e 33K.tbytI'Ke. OA 29 ~a, xoja BYKoBa njocMa HMeHyje xao Y'IeCHHKe ocrponncor saTBo~a, ByKICaH He pa'<IYRa 'IernoplIU:y lhUX aa 6opIle, CBOAeliH TaKO 6po] 6P~HHAau:a na 25, O'lHTO opnjerrrmuvhn ce rrpessa Ka3HBaIbY Apca Ilajenaha (HaBeUlne.Mo xacrnrje ), Ta 'Ie'11H:pH AHlla, xoja noMH1f>e Byxosa rrjecxca, a xoja BYKcaH HC IIpH3Haje I3a panamce (6paHHOQe OcJ1~ora), 30By ce: Aasap BO)Komfn, MIdiYH fB03AeHoBHn, Bypo Aa60JeBHn H Caso Bvpauncosnh. 3a l1pBY TpOj'H~y AP)KH xao "Haj!BjepOBanIHje" Aa cy ,,6HAH MaHaCTHpcKH baQR, HAR cavre", npemOCTaB.bajyna, yrrpano, oMaTpajyhH MorynHM, Aa npC3HMCHa nOA xojmra cy y njecsm Ha3Ha'lCHH "IHljecy npasa rrpeamrena", OBaKBa rrpeTIIOCTaBKa, liITO ce rrr-re npC3IL\1eHa, MorAa 6H ce Y3eTH y Ot:l3IfP jeAJIHO y O.\,HOCY nra Bypa r- t\,aoojcBuna. Jep, rora npC3HMeHa, 3aJICTa, mrje QHAO y UPHOj I'opn Y BPCMCHY 0 xojenv je prrje-r, 're 6Hne Aa je HapOAHH rrjecnmc TaKO lla:mao nOMeHYTor Bypa no ce.w Aa60jeBHnllMa U3 Kojcra OH onaj ono, a xoje ce HaAa3H v nerrocpezno] 6AH31IHH MaHaCTlipa Ocr pora. A lIlT-O CC rnse Bo~oBHna H fB03AeHOBuna, TO CV, na/hr\3, rrpana rrpeaawerra H BYKcaH nrrjc HMao pasxora Aa HX Y OnO\1 cAyYajy AOBOAH Y CyM1f>y, a jonr MaIhe Aa rrperrrocrana,a Aa cv BO/KOBlln H fB03AoHOBHn QUAIl MaHaCTIfpCKH BaU:H HAH cxvre, jep ce OBH (bana HCA\TC) y O;\lIOCHOj rrjecxta H He cno~mH>ry nOrBieIlII'IIIO, ,\,OK CC aa I'no.s.xcnonrrhn Y CTHXY 1292 H3PIf'IllTO Ka)KC ,,'H jvnax fB03;\CHOnIrn Muna". Ha cave HapOAHC njccxie, rranc, jacno npOlfCTIIYC c\a lbell CaCTaB\,<.\cI, nxrerrvjvhn yqecHll'KC aarsopa, mrje I1\laO na y'\IY ,\a n nOCCOlIO lIa31IaYH rrMeHa MaHaCTHpCKlfX baxa, xojn cy TV on.\!!, seh ce y O;\HOCy sra IhHX saxoBOJbHO cawo THMC nITO je IIa xpajv ,\oc\ao "H OCTaAC xtanacrnpcxe BaKe" (cTUX 1318). Illro jc 0,\ :\lall~CTIIpCKUX naKa rtoxieavo caxro Bnaaxa Panucunhn (c~IIX 1452), TO je AOlUAO orvxa IUTO ce BH,\aK PaHYCBlln, ca Mrnt.oxr Bouncotnrhcxt, Kapoxt TICTpOI3J!,\1 MI·L\aTOBHnCM II <l>IL\HIIO.\1 MapnIHOBunCM, IIplIXBaTHo acoxra pHCKaHTHor noCAa, Aa, cnYCTIIBliHl ce "Ha xonone", caxpamr Anojrnnr nonIB\',\HX fionaua H Y.\lp,\or nona J OIlaIIa Paaonrrha ("CTpanrIIAa Tvparca", xaKO fa ll~Ullf~:l f{()!l:\\,C1Il·FII). Knr:\ C",' vo-m 3aTfl!)pa Tl'.'h c rapor H TCIIIKO 60Acnlor lUlIIljC:\J[ ua II()CIL\JL\I(l 113 AOlbLTMaHaCTlipa V fop- 1f>rr Aa He on nao v P\'I,C T\'PUIl\lc\' CnCll\3KO, HI[ OCTa.\II IJaWI, xojn cy OIIAII y aarnopv, IIIIjC"n' cjexjevu CKPlllTCHllX PVI<,\', nerri jc, BalbAa, CBaKH 0.\ IbHX ;\OnpIIIIOCIIO () \Opallll I\O.\IIKO jc xrorao. Ko noanaje xijecro H no.vo acnj Topir.or \laIL\CTJlP~\ Ocrpora, J[ KO\IC je rrosnara 4111bCIIl!l(3 ,\a cy opalllfollll nor.vc.ur.n x Aa na O,\OpaIIC nnnre nOTI(KAII TYPKC lCHlClllll\:\\la, KOjC CV lIj1lric orrca.xe _13 TV cnpxy nprrnpC\1JL\11 011.\11, nero oppKjnl, 1Il'1lL', BjCP,,'jC\W, 1I.\13T11 IIlTllTTa rrpo-

TUB Aa ce H bana, 0 xojaeaa je pnjex, ynpcre y 6opue. To KM, yocraAOM, HaKO ax He HMeHYje, rrpaaaaje H HapO~H'H rrjecmrx. IIjecHHK je, HaMMe, jaooo HaTAacHO Aa jc nojsoaa MIIPKO, nOUITO je jeaan AHO 60PaQa AOAHjeAHo HOBIIQH IJ,epOB'Hny, "Y3eo CBC ApyrnTBO ocraxo", MeOy xoje H "OCTaAe MaHaCTHpcKe baxe". Yocraaoxr, OBO He 6H 6HO rrpan II ycaMJbCH CA yqa j Aa MAaArrnH ye"<ICTByjy y 60p6aMa xao axTHBHlI 60pnn, jep je npnoropcxa rrcroptrja rrvna TaKBlfX rrpnxrjepa. (A KOAHKO TeK TaKBUX rrpnxijepa nxtaxro II 1I3 najaoanje naposnooCA06oAHAa"<IKe 60p6e!). Haseurheno casco ABa npaxrjepa HC MHoro npirje ocrponrxor sarnopa: JOAC rrHA~Tun 0,1, 16 rOAHHa nocjexao je na ,\wrAaHY ABa Illapxoanha (Tvp-nraa ): na O'iJITAeA ABHje BO}' CKe; HOBHua KaAC3Hh, OA HCTO TOAlIKO rOAIIHa, nocjexao je, Y 6op- 6lI, Maxnha hexajv 1839. ro ... \HHC. Os.xjc tRaM CC II HCXOTII'IHO HaMeny PHjCYH BAaAIIKC AalUIAa 1I3 .Topcxor nnjeuua" (1f>CrOB OATOBOP na OAHOCHY npuMjcA6y nrvxiaira CTC(paHa): " .. ,!IMaM oaaje AeceTaK bayaAU, y Kyny ce 6UCMO 3aTBopHAH, MIl ce 6UAII, a TlI6n HaM njeaa". CBC OBO HanOMlUhCMO paxn rora, lIlTO 6n, MrrCAH\W, 6nAO Herrpauc.xno aKO Y opalUfOUC \WHaCTHpa Ocrpora HC 6u ypa'l"nHaAU n baxe xojn cy TaMO 6uAIr.

AKo CBC Y4CCHlIKC sarnopa, xoje noxnrrse BYKOBa rrjecaa 6yAC}'lO cxrarpaxu aa OOPl\C-OpaIIlIOLlC, na npexia TOMe H xranacrapcxe BaKC (IllTO OU, no naiuexr MlIIlL'oCIf,y, OIL\O CHIpaBAaHo, jcp TO mrjecv 6IL\a ;\jcQa - naIUI OCHOBHC IlIl~O\C), on.xa all rrpexia Bvxonoj njeeMu JI3Aa3II.\0 Aa je 6paWL\al(Cl Ocrpora OUAO B1TlIIC OA 29, nnnre aa OHOAUKO KOAHKO jc 6rrAo MalIClCTlfpCKHX baxa, 1I3Y3CB BIIAaKa PaH'ICBIIha, xojn jc y rrjecxur jC~\lIflH 0,1, barca 1Il\1eHWIHO nO\1eIlYT. Kao lIlTO BlIAIL\lO, njccxta Hac He H3BO ... \H nOTITYHO na t.IIICTrIUY, jep IbeH CaCTaB.ba4 CTIIXOM 1318 ("II OCTa.\C \laJlaCTIIpCKe baxe") TO OTe-

»cana.

eTHICal( If.\IClIa yLJCCHHKa OCTpOllIKor aarnopa, no BYKOBoj rrjeCl\lII, caCTaBlIO jc AYlllaH BYKcaII H 06jaBHo y, rope HaBeAeHOM, cnoxr YAaIIKY. Ta.\10 je AOHlIO II Apyrc crnrcxone AO xojnx je AOnrao (I1iHX ner ): Haxra cy AaHac n03HaTU n jour ApyrlfX ner, Meny xojnvra II CllIiG1K KO\laH;\IIpa crape upiroropcxe sojcxe, AYKC Ilonouuha, H3 Bpaxcerpxraua (Ejexonanxnhu ) , tcojn nCMO MaAO HU)Ke TCKcTyaAHo lJaSCCTII. Txaarra xapaxrcpncrrnca osor crnrcxa je y TOMC IllTO caz pxcr: cna AHna lf3 BYKOBC njecxre H3Y3CB ABojHue lhHX (Bypa Aa60j eanha II "Ma pxa nona Aasa" (MHjyrnKoBHna), II1TO IrHjC cAyyaj ca OCTa,\HM cmrcxonnxra. TIOjC,\:IIIIH APyrrr cmrCKOBII H30- cranx.ajv OA BYKOBIIX Arrua ITO 7, 10, 11,12, jexan <rax U 14, a xrjecro IblfX YHOCC Apyra rrMeHa, noaehasajvhn CKOPO CBH BYKOB 6poj. Ho, necpelura crpana OBIIX arrUCKOBa mrje y nOBena1f>Y 6poja -YT'JeCIIlfKa

1>00t(O 5. M'IIocaHAoBHh

Oxopaua .\laHaCTI[pa Ocrpora 1852/53

4S

aarsopa, seh y 3aMjeHMBaffiY BYKOBHX AH'l.la APYI'If'M. Bpoj yqooHHKa nosehasa H crnrca« AY:Ke Ilonosnha, 'laiK AO 49. AAH, 6HAO KaKO 6HAO ca T~M, xao H ca Tal.JiHOlUny RMCHa onnx AHLla xojax nesra KOA BYKa, oaa] crracax 3acAY)Kryje na)KH>y u no TOMe UITO ce ll3 rsera BHAH Aa HMa H TaKBHX OnH'CKOBa y xojmsa ce nOMlflbY 1I ORa AJfl.la BYKaBe rtjeosre aa xoja ByK:CaH xaxce Aa HX He onaMHlhe Hll jeaan crnrcax (BO)KOBHfi, f'Bo3AeHOBHfi, Bvpaurxomth ). C Apyre crpaae, oner, oaaj crmcax MO)Ke 6HTH xapaxrepacrnxaa H no TOMe llITO Hac, 113BjOCHllM 6pojeM nepjaasrxa KOjH cy TaMO nOMcHyTH, a KOjiHX HeMa KOA BYKa, noacjeha Ha Ka3lfBalhe aojsoae Bvpa Maranosaha, yqeoHHKa 3aTBOpa (np1l6R'he)KHO )KH'BKO AparOBHfi - naBelUfieMo xaoarrje ), Aa je MHPKO Ilerpoanh KaA je nOIIIao aa )Kyny HUI~urn:nKY - OAalKAe je H AOIIIao y Ocrpor - Y3eO ca c06oM, nopea OCTaAH'X, H "OKO AeceT nepjamnca". Haxo 3HaMO Aa CDll 6paHHOl.lU )KyrnoKor MaHacTHpa HlfjOCy Y'IeCTBOBaAH H y oA6paHH Ocrpora, Ben casro MaAH lhUXOB AHO, xao H TO Aa ce OBH rrepjaanua, KOjH cy ca BOjBOAOM MlfPKOM 6HAH Y )KyrrH, Hlfjecy MopaAH 'HanH ca ffiHM H Y Ocrporv, nrrarc crnrcax Avrce Ilonoaaha, AOSeAeH y Be3Y ca rrOMeHYTHM Ka3HBalheM Bypa MaTaHOBHfia, YIl'Yfi'yje na npernocTaBKY Aa je 6paHHAal.la MaHacTHpa Ocrpora 6HAO neurro BHIIIe Hero WTO HaM xaayje OAHOCHa BYKOBa njecxra.

y Be3H ca orrlfCKOM Ay~ Horroanha, H<lInOMeHynCMO jour caero TOAlfKO Aa 6n Bvpo Aa60jemrfi H3 BYKoBe rrjecxte Morao 6HTU HAeHTll'laH ca MHPKOM BoreTHHHM Maxaroaaheea 113 cexa Aa60jeBllna, xojn je rrpeaia IIOnOBHneBOM orrHoKY y'·IeCTBOBao y 'OCTPOIllKOM saTBOPY II TaMO nornuvo. HCTO TaKO MorAH 6IfOMO penn 'Aa je II "MapKO nona Aaaa" (MJfjYIllKOBHfi) H3 BYKoBe rrjeoxte UAeHTII'la'H ca f.pyjlll.lOM Aa3apeBHM MllhmrKoBHfieM, KOj'H je no I1orroBlffieBoM CITHCKy Y4OCTBOBaO y 3aTBopy H raxobe TaMO normrvo. IIo. ujeoMll, AaKAe, y aaraopv ranv: Aa6ajeBHn Eypo H Mapxo Aaaapen (MIfjyrnKOBHn), a rro Flonosnheev OITlfCKY: MllPKO BOreTH'H MUAaToBllfi ( Aa60jeBUna) U I'pvjruta Aaaapes MujYlliKoBlfn (U3 Iloaaje). 1 ITOWTO OY Y aareopv rtorrnryxa cawo ABojUl.la y'leCHlfKa, TO 6ilL BalhAa, Aa ce na 060juM MjecTuMa pazur .o IICTIIM AIIl.lUMa, na aaxo ITOA pa3All4lfTHM IIMeH'HMa. Ilojane npearrjeaaasa lfMeHa y aaurew rraPOAY 6HAe cy xecre. rra II Ta OKOAHOCT HAe y rrpnxor OBe rrpernoCTa'BKe. AKO 6u OBa rrpernocraexa 6uAa YMjecHa, xao IIITO MU AP)KUMO Aa jecre, oRAa 6u crracax AYKe IIOrrOBUna 6uo jeAHHH OJ1Ill'CaK KOjII y ce6H CaAP)KH caa _AUl.la H3 BYKOBe rrjecsre. A llITO ce TH"Ie paaxaxe y 6pojy yqeoHllKa (no njecMH: 29, a no Ilonoaahesv onaCKY: 49), MIl 0 TOMe aa caaa He MO)KeMO HeWTO oApebeHuje peha,

H3y3eB TOAUKO Aa CMO AOWAH AO 'yBjepeI-ba Aa je y OCTPOWKOM .saTBOPY 6HAO BHWC .vmra nero WTO UX Jf'.ICHyje BVKOBa rrjecva, Haxiebv CBHX ApyrHx cnUOKOBa Y'.JeCHHIKa ocrponrxor sarnopa, '111 ce uajsnuie opirjesrnuuexto na crnrcak AyKC Flonoaaha, KOjH rAaCH:

"npaHHOlJ,11 xranacrnpa Ocr pora OA Tvpaxa xpajcv 1852. H no-

qeTKO.\;1 1853. rO,,\HHe (y~qeCHJfl~11 aareopa ):

1. Mnpxo Ile rpoaah, sojao.xa, KO.\laH,Ll.aHT aarnopa, II3 Hservura

2. KptVI JOKOB fICTPOBHD., ccnarop, Ii3 Hservura

3. IIepo Jorcos I'Ierpo euh, xaneran, Jf3 Hservura

4. Mawo Bpfinua, BOjBOA3, 1I3 Hserviua

5. HB<lJH BpOHlJ,a, H3 Hservura

6. Cano IIepnhca IT0I10Blfh, ncpjairnx. H3 Hservura

7. Ill henan AOKa4 (Hcjonuh ) , na Hservura (Aym Ao)

8. IIepo KYAIUIOBlIh (Mnxotueuuh ), H3 Hservura

9. Aa.sap BO)KOBUh, H3 Hservuia

10. Pa.ic BYKaAoB KYCTYAIID.. 1f3 Hservtua

11. Paz,e IhIKOAI1H KYCTYAlIh, na Hscrvura

12. CaBO MaTOB MapTHHOBllh. In Eajaua

13. <PII.HfIl MaTOB Map nmoanh, 1I3 Eajnua

14. IIepo JOKOB Map rnuoanh. IU Eajnua

15. Bvpa Maranonrrh, sojno.ia, If3 Fiex.vnha

16. Ilcpo Maranoanh.rccp.xap, I1.1 Fiek.vnha

17. Mol1\'11 fBo3AelIoBllh. J11 fieldllha

18. Pa.\10 nCTpOB JOBOUlIh, nepjarurk, If3 MapKOBlIl!C

19. Ca so Bvpauncoanh. ccp.xap, II3 Llex.uma

20. ITO'll J OBaH PaAOFHlh (KIIC;KCBl!h), BOj BOAa, 1I3 MaPT!III1Ina - BjcAonaBAIffiu

21. ApxInlaHAPHT HHKOi\llM Pauvennh, H3 PO)K3I(a - EjCAO-

naaxnhn

22. Il on Tlepo PaH'lCBJfh, In PO)KaIl3 - EjC.\OrI<lB.\lIhH

23. BHAClK Pau-reuirh, If3 Pozcana - Ejc.vonan.vnhn

24. Mapxo B. Ma.pvnneh, 113 AaOOBuha - Eje,\OI1aIUJfhH

25. Aparo A:IIAPHH MHAaToBHh, ncpjamrx, Jl3 Aa60BlIha - Bje-

AonaBAuhH

26. Myjo PaAeB MI1AaTOBlIn, In Aa60Blfha - Bje.vonaa.urhn

27. Kapo IICTPOB MIIAaToBuh, H3 Aa60Bufia - Bjexonanaaha

28. Ilerap P. MHA3TOBlfh, II3 Aa60Bufia - Bjexorraaanhn

29. MHPKO EOl'eTHH Maz aronnh, 1I3 Aa60BlIfia - EjeAorraBAufiH (normryo y aaruopy)

30. JOBHlJ,a KPKOTHiH MHAaTOBlfn, Jf3 Aa60Buha - BjexonauAHn'll

46

OA6paHa MaHClCTJlpa Ocrpora 1852;53

~7

31. EOillKO KPKOTH'H MHAaToBldi, as Aa60BHna - BjeaonasMInH

32. fOAy6 Bopbajea MHAaToBHn, H3 Aa60BHlia - EjeAOIIaBAHnn

33. PHCTO )KHBKOB AaMjaH'OBHn (lllrHMliHoBHn), H3 Ilozcapa _

Bjeaorraaanhn

34. Mmsa Mapxos Bonncoeah, II3 Opje AYKC - BjeAonarsMrliH

35. MHTap CCKY,UIH Bomxoarrh, .H3 Opje AYKC - EjeAomlBAHnH

36. AHTOImje OAaBHli, MOHax, H3 Xepuerosnne

37. Ilexo Mnhoa Mtrjyurxoanh, KanCTaJH, H3 Iloeaje - Ilje-

Jl1H'BUH

38. lIon Aasap Majyuncoaah, H3 Iloanje - lIjelIIHBI..lH

39. I10n DOKa Majynrxoaah, KOMaHAup, If3 Tloenje - TIjeIJ1HSIJ;H

40. I'pyjnua (Mapxo ) Aasapen Mnjynrxoanh, H3 Ilosnje _

Ifjennraua (nofHHYO y aarnopy)

41. HUKoAa Ilexos Majynncosrrh, H3 IIoBHje - IIjerInIBUH

42. CT3'Hoje 3eAcHOB MIfjYIIl!KOBUn, 113 IIoBHje - lIjeIllUBIJ;U

43. Mnjajxo ABpa:\l.OB Banxonah, rrepjaanx, H3 APCHOBIllTHI..le - II j enramm

44. IIIoro HUKoAHn, cep.xap, H3 )Kyrre Hnxunrhxe

. 45. HBo DOKoB Bojsoaah, rrepjanax, ns )Kyne Hrrxnnrhxe

46. HOBHI..la Lleposah, aojaoaa, U3 ApOOlhaKa

47. )KUBKO Kpcrajnh, rrepjaanx, U3 ApOOI:baKa

48. Aparo HHKIfToBlfn, rrepjamrx, lf3 ApOOI:baKa

49. AHl'YH MaHAHn (fa'laHlIH UAll Mopaeramnr).

:\UI..la nOA cAeACnn!ll 6pojeBHMa ODor CITHOKa: 10, 11, 16, 18, 22, 24,25,28,30,31,32,33,35,36,41,42,43,47,48 U 49 najecy HaBCAeHa Y BYKOBOj njeoxnr. DBO je norpetiao nasaaxarn Aa OU t.IUTaOI..lU, KOjH HCMajy rrpa PYI..lU OAHOOHY MITepaTyPY, MorAu 3HaTU xoja cy CBe AUI..la OA y~IeCHUKa ocrpoutxor aarnopa cnosrenyra y BYKOBoj rrjeCMU, u3Y3eB Bvpa Aa60jeBuna II Mapxa Aasapesa (Mnjyurxoanha), o xojmra je Ben 6UAO prrjesra.

Mu eMO Ben HarAaOUAU Aa je y OCl'POII1KOM 3aTBOpy MorAO 6ura mrnre AUI..la Hero IllTO nx BYKOBa rrjecxia lfMeuyje. Y AOnyHlI a H y nOTupAu rora H3"BemnCMO oaaje jour 'jeAHo aarraacan,e xoje ce HaMene rrpn na)IC;\,UBujoj aHaAIf3U OHHX Mjecra BYKOBe rrjecne y KOjUMa ce nOMHH,Y UMeHa yqooHIfKa aarsopa. A TaKDHX MjocTa HiMa Tp!I: npno, OA CTHxa 1286 AO 1321; Apyro, OA crnxa 1444 AO 1452 If Tpcne, OA CTHxa 1619 AO 1627. Y rrpnow nacycy nafipajajy ce AlfI.la xoja cY pacnopebena Y AiBlfje OOpa'llKe rpyrre H 'lHTaAaI..l rrjecne na npaa Max A06Hja yT.JICa:K xao Aa cy ca TlfM csa npIfCVI1Ha AIIUa HCnpnzeeaa. MeOyTlI'M, xaorraje, KaA je rpIIjeq 0 nOl'lIHyAlI'M H paI:beHHM

y'lOCHHLUJMa aarnopa, A03Haja\10 JOIll H sa HCKa HOBa AHqa, xoja 6H OCTaAa neonosrerrvra Aa ee TO ca lbHMa HHje AoroAHAO. 3Ha'lH, KOAIfKO HlMa<MO pasaora Aa BjepyjeMD Aa cy CBa AlI'IJ;a, cnoereavra y BYKOBOj rrjecua, aaircra yqeCTBOBaAa y OCTPOIJ1KOM aareopv, lI'CTO TOAlI'KO HMaMO pasxora H aa npe11IIOCTaBKY Aa cacras.saa rrjecue arrje muao 1I aa THM Aa OBe y=reoaaxe aarnopa nO'IiMeHIf'lHO naseae. AaKAe, aKO TaJKO CTOjH crnap, Tj. aKO ce noxaxce AOBDiblHO y6jeAA>HBHM, Aa je y OCTPOIllKOM 3aT'BDpy OHAO srrnre yqccHlIKa Hero IllTO ax BYKOBa njeceaa IfMeHyje, OHAa 6H rrcrpaacasarse TpooaAO YCMjePlfTH y TOM rrpasrrv, a He y 06'PaTHO~l, xao IllTO 6H TO xrjexa H3- BjOCHU ayropa.

Y "HCTopHjCK.HM aamrcasra", KI:b. III, CTp. 107, 06jaBlheHa cy ABa AOKYMeHTa uermscxor apxnaa, KOjH npe.acranx.ajv nDTBpAe Upnoropoxor Cenara Aa cy HBO Ilepaures Heaamneanh If3 AOI:bcr Kpaja - UeTIII:be u nCKO EeKlf'llfH Aa'KDBHn (Paaomesnh) H3 Iloacapa - EjcAonaSAUnlI OAAHKOBaHH CpC6PHOM MCAalhDM aa nOKa3aHO jyHaIllTBO y 60p6H C TYPllHMa y MaHaCTHpy OCTpOry 1852/3. roamre. AAU, onaje ce H3"MCnC mrran.e: 0 KojuMa ce rv 60puHMa paan, _ Aa Au 0 OHlI.\1a KOjH cy 6HAU y 3aTBOpy, HAH 0 OHIfMa KOjH cy AjejCT'BOBaAH cno.s,a, BaH 3aTBDpa? Jep, y JIOTBPAH, OAHOCHO "cBHAjeTeA>CTBY", KaKO ce TaMD xazce, 0 TOMe mrje HHIllTa pexeno .

OAAlfKOBaI:ba aa oA6paHY MaHaCTHpa Ocrpora H3AaBaHa cy If xacairje aa sprrjewe Klba3a HHKOAe. TaKBO DAAHKOBaIbe A06HO je II Ilerpornrje PaH'lCBHn (HrYMan OCTPOIllKlI) 1894. rOAHHC, KOjH je xao non IIepo, a He oaK Tlepo, KaKO xaxce BYKcaH, yqccTBoBao y OCl1pOillKOM 3aTBOpy. Thera je jour BAaAHKa Paz,e, xao BpAD .MaADAeTHor, P'YKOIIDAOMHO aa CBClIITcHHKa, na 6Hne Aa ra jc BYKcaH, neofiamrjeurren 0 TOMe, jour YBlljCK CMaTpaD OCTPOIllKliM OaKO.M. OAAHKOBaIbe, 0 KOjCMY je pirj e-r , Aomw je H MHhYH fS03AeHOBIDi, H3 fiCKAlfha, xaje yseurhe, xao paTHHKa, y OCTPOIllKOM 3aTBOpy AymaH ByKcan ereortpaaxano CITOpH.

Flpexsa .mroMY BYKa lIonoBlIna B'lKy Kapaunhy, nlI'CarHOM y KOTOPY 10. jairvapa 1853, yqocHlIKa ocrpouncor saraopa 6HAO 6H 61 (BYlCo6a npenucxa, Beorpaz, 1913, KIh. VII, CTp. 148). MeoYTlIM, B'lK Kapainrh (y Tl pusciepu.ua cpncxo-cnoeencxoz [esuxa, Be'l 1857, CTp. 77) Ka.)K~ Aa Hx je OHAO 33. Ilpesaa narrpajea naaeaenoj rrjeCMH, xao llITO CMO Ben pexarr,: 6HAD 6H HX 29, a npeaa MaKCHMY III06ajHny (M/laou Ll puotopau, Beorpaj, 1873, crp. 14) HlfII1Ta MalbC rtero 200. Aaibe, OJmPHAoR I'onsesah KaJKe Aa lIX je 6HAO 22 ("Montenegro und Montenegriner", Leipzig 1887, p. 33); ApCD TlajeBHJli: 25 (H3 ll pue rope U Xepueioeune, HOBH CaA 1891, CTp. 301); HHhHq,op AyqHn: 34 (Mopa'la H OcTJ>Of - K1-bUXe6HU paooeu, Beo-

48

00)1(0 B. MnxaHAOBHh

rpaa 1892, K1h. II, CTp. 25); 0 Coguelle: 22 ("Histoire du Montenegro et de la Bosnie", Paris 1895, p. 319; Aaaap Ileponah: 30 (MOcrapcxa Sopa aa 1878, CTp. 276); )KH'BKO AparoBlfn: 33 (K1bUJlCe61-lU /lUCT, jaHyap--<j:>e6pyap 1901, erp. 29); I'aspo BYKOBun: 35 ( XepueZ06a'-tlCU U eacojeeuhxu YCTa1-lalC 1875-76, Capajeso 1925,CTp. 4); MHA'YT C. MHAaToBlln: 33 (Y jezaroj 36Hp'u,m;u rrjecacra 0 oA6pa'llH )Kyn:cKor H Ocrpouncor M;maCllupa, nrraxerraaoj Y AeCKOBl.lY 1932); AYIlla'll Bvxcan: 25 (3anucu, 1935, Kilh. IV, CTp. 140); Mapxo Bvja- 4Hn: 49 (31-laJwe1-lUTU l1p1-l0ZOPClCU U xepuetoeanxu jY1-lal1u, Beorpaa 1952, CTp. 257). Haneuiheero jour 6poj yqooHHKa npesaa HeKOAlIiKO cmroxoaa xoje je AymaH BYKcalH 06jaBHo Y rranpirjea UHTHpaHHM 3a'fIHICH~m, CTp. 137-138. HaHMe, anHICaKMHTponOA'HTa I'aapnxa Ao)Kuna (AOl.lHHje narpajapxa Lwnpaao orarcanc KOjH je OH rrpafiaano OA HeKOr ,,npHBaTHor AHUa", CaAp)KH 32 HMeHa; OITH'Ca'K Mapxa MHjywKoBHna raxobe: 32; npora JOBaHa AaMjalHoBHna: 30; Tlepxa C. MHAaTOBHna: 28 H Boraa Maprnnoaaha: 33. Y MeMoapaMa cepz.apa Paxa Tvposa TIAa'MeH~a (AaHac cBojuHa Hcropajcxor HHICT'HTyTa Cf'Llf") HaAa3H ce TpH OIFHlCKa yqocHH'Ka ocrpontxor aaraopa, OA KOjHX ABa xoje jt( OH caCTaBHO, ca no 42 HMeHa (y jeAHoM OA lbHX APyra p¥;Ka AOAaAa 2), a rpehn, ca4HlheH PA HaMa AaHac HOO03HaTor xrnta, ca 33 HlMeHa. Paaeha na 4AaHKY: "Ocrpor xao paruo norrpnurre" (Tlactup, Llermse, MapT-anpHA 1937, CTp. 4112), npodiecop MHPKO AparoBHin caCTa'BHO je CBOj CJIHlCaiK yqecHHKa aarnopa ca 29 AHl.la.

)KaAHMo llITO HaM oaxje npocrop He A03Bo.MtBa A8. CBe no- 3HaTe OrIHlCKOBe Y4ecHHKa ocrpouncor aareopa aaaenewo jom H nolfoMeHH4HO. Jep, casco lhHXOBUM Menyc06HlIM KOH<PPOHl'HpalheM H ynopenuBalheM, xao H Ha OCHOay npH'MjeAa6a, xoje cy sen AaTe na nojeAuHe OIIFJ1CKOBe, MorAo 6H ce aenrro OApeneHHje (nonpmnrje) penH 0 OBOM OIIOPHOM ImTa'lhy. TIo naurea MH'lllibelbY, aa TV cspxv 6HAa 6H norpeona nOCOOHa MOHorpaq,H'ja, H 'HaAaTII ce Aa he ce HeKO HanH Aa H na Taj Ha4HH noxvura Aa AonpHiHece nH'TaH>Y 6poja H HMeHa yqeICHHKa ocrpouncor aarsopa. CBa'KO mrrepecoaaa,e H nanap, ytrulbeH y TOM npasnv, onpaaaaaao 6H anasaj caMor.Aoran~ja, jep 0~6palHa Ocrpora, 0 KOjOj je pirjes, orraaa Y pea HaJAHBHHJHX npnujepa npnoropcxor jvaalllTBa.

Ap HHKO C. MAPTHHOBIHi

3aWTHTa MaHaCTHpa OCTpOra

y CJ1Yl.fajy pata KaO' KYJ1TypHOr A06pa OA SeJ1HKOr aaa-iala

KYATypHa A06pa OA BeAHKor ana-raja sanrnrhena cy MenYHaPOAHHM KOHBeHl.lHjaMa. Ha 6a3H npnmnma 0 3aIllTHTH KyATypHHX A06apa y CA!y4ajy opvxcanor cYK06a KOAH<pHKoBaHHx XamKIIM KOHscmnrjawa 1899. H 1907. rOAHHe If BaIllHHfTOH'CKOr ITaKTa OA 15. anpnxa 1935, AOHHjeTa je, 4. Maja 1954. rOAHHe y Xary, KOHBeHurrja aa 3aIllTHTy KyATypHHX Ao6apa y cAY4ajy OPV)KaHOr oYK06a xojv cy :nOAinncaAe 54 4AaHUl.le Yjeamseaax naunja. OBY KOHBeHuajv je parmpaxoaaaa CaBe3Ha Hapoxna crcvrrurrmra 29. Ael.leM6pa 1955. a 06ja'BfueHa je y AO:AaTKY "CAY:>K6eHOr AHCTa <I>HPJ" OA 2. arrpnaa 1956. rOAHHe. Y 4AaHY 1.oBe KOHBeHiUiIje AaTa je Ae<lmHunnja K'yATypHor Ao6pa, xoje je 06jeKaT MenYHapoAHe aaurrsrre "Ma KaKBO 6HAO lberOBO noprrjexxo HAH rseron corrcrnemrx". Flpeaxrer 3aIlITHTC cy JIOKpel'JIa H HenOKpeTHaA06pa "KO ja cy OA Be -·PKor srravaja aa KyATypHy 6allITIIHy csaxor napoaa": "OllOMeH.HUH .-.r·XHTeKType, YMjCTHOCTH H ncropaje, njepcxa HAll AaH4Kll, apxeoxourxa MjecTa, cxvn rpabesana.ucoje cy IKao ujexnna OA rrcropnjoxor HAH YMjeTHII4Kor urrrepeca, V1Mjel'HH4Ka AjeAa, pvxormca, KIhHre II APYrH TIpeAMeTH YMjeTHlf4KOT, ncropnjoxor HAH apxeoxourxor mrrepeca, xao H Hay'l!HeKOAcKUHje H Ba)KHe xoxexuaje ·K'H>Ura, apxtrsa 'HAH perrpoavxunja nanpajea Ha'BeAeHHX A06apa".

Y Apyroj axnaejn osor qA<l'Ha IKa)Ke ce Aa cy nOA 3aIll1'1lTOM KOHBeHl.lHje H arpaae jcoje 4YBajy OBa A06pa xao H CKAaAHIllTa oapebena aa OKAa}f,aIhC OBHX A06apa y CAY4ajy opvxcaaor cYK06a.

Tpehoxr aAlfHejoM rrpeasnba ce aaurrnra nearapa y iKojll'Ma ce HaAa311 snavajan 6poj 'KYATYP~HX A06apa.

QAaHoM 8. T. 6. OBe KOHBeHl.lHje npeABHna ce ynHC y"MenYHaPOAHH perrrcrap KYATYPHUX A06apa xoja cy [lOA cneuajaanoa 3<1- IllTHTOM".

50

Ap HHKO C. MapTHHCoSIID

51

YrrH:COM y MeDYHapOAffiI peracrap 3aIIITHneHO A06po cTIflIe HMYHH:TeT.

MamWTHp OCTpOr KaO' ujexaaa ca CBIIM CBOjH:M HCTOPH:j'CKlIM H: KyATypHH:M nOKpeTHH:M H: HerrOKpeTHHM 'HHBeHTapOM, C 063IIPOM na nrapoxo paCTIpOCTpa1bti!HH: H: HCTOPHjCKH: aqmpMlIcaffil yrAeA Y HapOAY, Hay,UII H: IKyATypH: lIMa CBe YCAOBe na CTHqaH.e npasa 'Ha MeliyHapoAHH Jl1MYHHTCT YCAyqajy para, THM rrpaje TO npaso HMa y MUpy IIITO norapbyjv nopxre rr03H:THBHIIX CaBe3HHX II peny6A1I'IK1IX saxoaa aa 3aIIITH:TY'QIIOMeHH:Ka KyAType.

Harepecaarao je 'KaiKO je HaiIII paTHH:tJKII HapOA y TeruKHM AaHHMa paranx oxpnraja, xaaa HH: Ocrpor naje 6H:O nonrrebea, qyaao cnor 3aIIITHTHH:Ka Ba'OlIAHja J OBaHOBHiha, Y HapOAY noeaaror noz, HMeHOM CBeTH Bacaanje OcrPOIIIKH:, MHTponOAHTa xepneroaaaxor, KOjH ce y neharroxoj UpKBH OKAOHHO H 1667. if. je HCAH'Kao. Ty je OR 1671. rOAHHe yMpO. Cpncxa npaaocaaaaa npxsa ra je KaHOHH'3HpaAa aa CBeTH:TeA>a H HapOA, He CaJMO npaBOCAaBHH,C Ay60KUlM yaa)KelDeM, Ben TpH: sajexa 'lyBa lDerOB <KyAT.

IIepHoA 6op6e Bacaaaja JOBaHoBHiha xao aapoaaor sobe sa pasaajarse HaJqlIOHaAHe caajecra aa CAOOOAY, aa oKynA>aH,e caara nporas HaUH:OHaAHOr H AYXOBHor pOITCTBa, janzsa ce y rKPH:Tl{qHOj TaMH cpezoser snjexa xaaa je, nonYIIITaH>e 6e3 caxrorrpajeropa, 3Ha'lHAO ry6A>elDe COIICTBeHor irapoanor 6Hna. OHO ce MorAO :yorrjelIIHo aqmpMHcaTH xao rrpmrjep U xao nvr caxio 6eOKOMnpOMH:CHOM 6op- 60M KOjOj je HapOA Aao CBeTa'lKH: opeox. IIYTeBII 6op6e BaCHAHja JOBaHOBH:na cy 6HAH: TPHOBHTH:, jeanaxo OnaCHH: y 6ralDeH>Y aapoanor 6R1na, OA ynajaheisa KOAH:KO OA HCAaMII3aL\Hje. Ha -roj nOAA03U

HHKAa je -nrraaa , Ha)KaAOCT HeAOBOA>HO npoyseaa H CIICTeMam30Baaa, AH:TepaTypa OA upKBeHlIX U HapoAHHX rrjecasta II AereHAa AO HCropajoxe AOKYMeHTaU;Hje. Ho, KyAT xepuercaasxor 'MH:TpcmoAHTa je OCTao HeCMaIDeH nOCAeAH>a TpH najexa xao HCTOPH:jOKO H: <KyATypHO A06po napoz,a xoje je, CBO}HM CBH:jeTAHM npreajeposs Y TeIIIKIIM AaHHMa rrowaraao naIIIe.\1 aapoay y 60p6H nporns nOHY)Ke1ba, nOK9panarsa H ry6iheH>a HaUHOHaAHor 6H:na.

OCTpoIIIKe CBeTKOBH:He cy 6H:Ae <popMa napoaaor AoroBopa, naUHoHaAHe 6opoeHc MaHH<POCTaL\Hje II mrcnapauaje, CBjeTcKH H AOMann nYTOIIllCUH cy HX xao TaKBe 3a6HiheiKHAII.

C 06:mpUM ua TaKaB KyAT Bacnarrja OCTpOllIKor napoz, je, y Haj'KpHTll'lHH:jIIM MOMeHTHMa, TIOA uajeny najrezcnx xcpraaa, 'lyBao MOIIITH Cseror Bacaxaja Aa 'He naAHY aerrpajare.sy Y pvxe. TatI(O cy lDerOBe MOIIITH Kp03 KHIIIy nenprrjaree-oxnx MeTaKa npeHOIIIeHe na U;eTHlbe Aa 6ll ce ca-rysaae AOK onaCHOCT npobe H oA6paHH: ce cxofioaa.

IIpBO npeHOIIIeH>e MOlllTH Bacaarrja OCTpOlll'KOr je 6HAO aa BpHjesre upnoropcxor xrsaaa AaHH:Aa Ilerposnha Hseroura n03uaTO Y UCTOpH:jH nOA UMeHOM "OCTPOIIIKH: sarsop". Aoraliaj je acnpaaao v-qeCHH:K sojaoaa Bypo MaTaHOBH:n.

IIo3I1aTa <ppaHuvcKa KH>lfiKeBHHua MaAaM AAaM nocjeraxa je 1897. rOAH:He Ocrpor H )KeiheAa je Aa neurro BHIIIe caaaa 0 "OCTPOIIIKOM aaraopv", Ilocxrrje 06aBjelllTeH>a 0 OBOM Aoraliajy H3pa3H:Aa je csoje AH:BiheJbe na CA>eAenH: Ha'lHH:

,,KaA CaM rrpaa rryr CTaAa npez, CnOMeH'HKOM 0pAeaH'CKe liesojxe, 06-y3CAe cy Me 'lYAHOBaTe MHCAH: H: ocjeharsa, AOIIIAa casrxao Y HeKH 3aHOC, H rv cast ce aaajerosaaa, Aa ny L\UO )KlflBOT nOCBeTHTH Ha TO Aa y'lHHH:M IIITO A06po aa csoj HapOA. IIpeA nH:BOTO'M CB. BacH:AHja 06Y3eIIIe Me TaJK>Ba ocjehaasa U TY ce nOHOBO sasjeroaax, Aa liy ce OA AaHaC H3 CBujy CHAa CTapaTH, Aa yqHHHM KOAllKO je Maryne 'BlWIe A06pa rrapoay, 'KOMe CB. BaCH:A:Hje npanaaa".

A Aoraliaj 'KOjH je oaymesao MaAaM AAaM ce OAHrpao 1852. H noserxosr 1853. rOAIlHe:

HHIcr.I.IHB. je 6HO nOA TypcKOM 'BAarnny. )Kyna HHKIIInnKa je OTxasaxa nocAYIIIHOCT TYPUH:'Ma n npMIIIAa U;PHOj I'opa. Typcxa xoMaHAaHT Ossep-naura Aarac xpenyo je OA Iloaropmre H: XepueroBHHe, C Ka3HeHOM eK:orreAnUHjOM rra U;pHy ropy. Boj-BOAa MHPKO IIeTpoBHn, 6paT 'K!lba3a AaHHAa, opraaaayje OKO 600 Ilpnoropaua Aa ce 6paHe OA Ka3HeHe exeneaauaje OMep-rraIIIHHe. TYPUH: HanaAHV BeAMKOM OHarOM na )Kyny H'lIIrurnnKY. C Apyre crpaae, no clfCTeMY oKPY)KC1ba HanaA:H: cy TYPUH aa cA060AHe AjeAoBe Llpae rope, OA Iloaropaue, Crryaca, Cxaapa H: KA06YKa. BOjCKy xoja je AOlUAa OA HHI<J1.IHna AO'leKaO je aojsoaa MH:PKO IIeTpoBHn, aAH je Mopao Aa ce TaKTH:'lKH: nOBAa'lH AO )KynOKor MaHacmpa y KojeMY ce Y'illaH'lH ca 300 Ilpaoropana. Boj je iKeCTOKH: noxeo aa naAlDH: AaH (6. jaayapa 1853. no HOBOM CTHAY). TypUH: cy 6HAH KOMnAeTHO 6AoKHpaAH MaHa'CTH:p. Llpaoropnn cry ce 60PH:AH, aA:H HM je HeCTaAO MeTa'Ka, jep cy caHAY'llH: 6HAH y ,uPKBH: a H3Meliy rrpxse H Ma:HaCTHptCKH:X npocropaja 6HO je npocrop xojera cy TYPL\u TyKAH OAOBOM. BojBOAa MHPKO H: cepaap Ilepo Maranoaeh cy peoxapaxa H AOIIIAH AO upxse H3 xoje cy CHaOAHjeBaAH csoje 60Plle MeUHMa. Y 9 earn Y sese 6op6a je HMaAa MaAH: npeaax. Hohv oy TyPL\u nOCTaBH:AH crpa)Ky npexsa Manacrnpv, Aa 611 aa nO)Kun npoAY)KHAll 6opr6y. Typcxa crpaxca je HOKOplIcTHAa noh II pasrnnxa ce Aa niha'lKa no cexv UITO cy Hpnoropnn HCKOPH:CTHA'll H nOByKAHoc y MaHaCTH:p Ocrpor. Bojsoaa Mnpxo je pajenrao Aa ce saraopn y I'opa.a MaHaCTH:p rAje je nHBoT ICB. Bacnatrja H Ty AaAe omop. Ca BOjBOAOM je 6H:AO no npH'laH>y BojBoAe Eypa Maraaosaha 25 Llpnoropaua, 'MeliYTHM Jo-

52

Ap HHKO C. Mapranoaah

3aWT1lTa MaI!acTllpa Ocrpora xao KYAl'YPHOr A06pa

53

BaH CTeq,aHOBHn BHAOBCKR 6pOjH HelIITO B1fiIIe. BHAQBIOKII je TaKDbe, 1877. r. xao paTHH AorrncHHK ca upnoropcxo-rypcxor <ppoHTa, npnno noaarxe OA yqec;ufKa na je 3aHHMibHBO aatipojara lIMeHa CBI'IX xoje je OH 3a6eL'oe)KHo:

Bojsoaa MHPKO Herponah-Hserour; Kpuo JOKOB Ilerposnh HierOIII, ceaarop: Jlepo JOKOB Ilerpomrh-Iberonr, xarreran: aojsoaa Bypo Maranosrrh, CaBO Jlonosah, nepjatrax: sojsoaa MaIIIo Bpfiaua:

MBaH Bpfiaua: IIIoro HHKoAHn; nOKO BOjBOAlm; xarreran IIeKo MH' jYIIIKoBHn; Illhenan 1\oKa'-I Ilejoanh: IIepo K:YAlIHoBHn; 1\33ap Eo)KOBHn; npororron Aaaap Mnjvruxonuh: non nOKO MlfjyrnKOBlIn; Kapa Flerponah MHAaToBlIh; non 1\a30 II3 Crvfiaue H ClIH My Mapxo:

Bypo Aa60jeBHn; apXHMaHApHT HUKOAIIM Pannemrh, ca MaHacrnp .. OKHM nau;m"m; aojsoaa HOBHua Lleposnh: xaneran CaBO MaToB MapTRHoBlfn (napo.um rrjecnax): <PUMITI MaToB MapTHHoBHn; MIlno fB03AeHoBHn; Ilcpo Mapr naoaah: MHKa Maprcosreh H Myjo "MOMqe OA Floxcapa". OBa rpvrra vuran-rennx JYBaKa Gpanaxa je I'opssn Maaacrap ocaxr AaHa. Ha Ocrpor je 6UAO KOHl~eH1'pHcaHo, rrpexa 3aI1HCY BHAoBcKor, 25.000 Tvpaxa. Y 6op6u je HaAO 2.500 Tvpaxa a Y Mauacrnpy cy rrorHHYAH ABojnua: Mapxo, CHH nona Aaaa H3 Cl1'l- 6Hl1;e, II Bypo AaoojeBIfn1

Bojaoz,a n'lpo Maranonnh omrcyje AeTa;,,,e OBe enH30Ae:

Bojsoaa MUPKO IIeTPOBUh, AomaBIUH Y M3HacTlIp Ocrpor pajelIIH Aa ce vman-nt y fOPIbH Mi.aacrup f\a Tint orrpnje-m cjesepnoj TYPCKOj sojcnn Aa ce caCTClIIC ca jY)KHOM, ,'\OK OAOKnpaml Ao6Hjy DOMon OA xrsaaa AaflIl.\a. "IIOAQ)Kaj MaHaCTHpa OcTpora OTIHCaTH je BpAO .rerrrxo, rrpn-ra MaTaHOBHn, - TO jc vrrpano nOAO)Kaj jeAHHC"l'BeH, a 6HO 6H II HC,\OCTyn3H, ~\a je mjeurrruta 6ap urroroz, npnrcKAa Y TIOMOn npapoxa: OCTpolIIKe rpeae crpure K HOOy xao KaKaB UHH, a npa ro.vo ] \llTHlHI npHl",,6no ce je I'opn.n MaHaCTlIp xao xaCTaBHqnHO Ff":eJc\o; OIl ce cacrojn n3 lIeKOAHKO aanehaxa H nehaHHlI;a, y jeAfkj j,\ KOjUX nouanajv MomTH Ocrpouncor LJYAOTBOPUa Bacaxaja",

Ilpnje Hero je nojsoxa MHPKO YUlaO Y I'0PfbH Maaacrnp aapenn Aa ce yHyTpa vnece OKO 1000 6pe~feH3 xaxren,a H nasrjecra HX na 3anenKY, KOA soxe, Aa on liM y CAY'"fajy necraunrne MYHHU;Hje CAy)KHAO aa OAopaHY. TYPllH (;1' aa ner "aHa H<ln3AaAH H j'YPHUlaAH CBHM apn1,bcpHjcKHMcpe,XCTBHMa. Ileror AalIa y npIIDpaTH ttpxnmte

I",.:\,je rrosnsajy MOUlTH CB. Bacnsnje rraao je nYAe (raae) OA TypCKor rona, YAeTjeAo Kp03 MaAH rrpoaop-nrh, H AOK ce rrpaje Hero je eKCIlAOAHpaAO, spheao, CCHaTOp Kpuo Ilerpoanh Hserom 'fa je rOAmi pyxasaa erpafino II n36au;uo HaJ10L'oe. Taxo je OHO CKCI1AOAlfPaAO BaH ItPKBlru;C. 'F\'PLtlI cy n03Yd3aAn Ilpaoropne na rrpeaajy, cAY)KeliH ce ,· .. ancapaa.exc Aa)KHHX DlljOCTlI f\a cY OCTaAl! IIpuoropna KanHTyAH'Ja.\.H. Ho Llpnoropun Y TO mrjecy njepoaaaa, HaAajynn ce Aa he HM ,\pym Ilpnoropnn npnrehn Y HOMOli. Meny yrna1ft!eHlIM Ilpaorop~IB1a '{ I'cpn.csr xranacr upy ABa oy Ben OUAa lTOHmYAa II yMpO non Jonan Paxcnah. Pnjemcno je OllAO 1\::1 ce MpTBa1411 caxpaae aAlI aa 10, AO jeanor 1'p06a lpeoa: .. o HX je cnyC'TIITH y)KeM. OApeAe ce MIDha :.llIPKOB BaI.\KOBUn, Kapo IIeTpoB MHAaTOBlm If <f>u.urn MaToB Map" ]HHOBUh Aa HX caxpane. A.\li K3A cy nOMcHYTe 6opu.e ca 1'pH 'MpTBa. ta cnycruan Y)KCM ,\0 rpooa, TyPLtH narrpaue jvprmr H ABa OA If>lIX ce C3KPHjy eajexno ca ",lpTBaL\HMa y rpooy, a '-l>HAlm MaTOB MapllIHOBUh, }~OjH je 3H30 nenrro TYPCKH, jep je HeKO npnjesse TaMO pa.sno xao paAHUK, YOIIHje Aa noojexce Kp03 TypeKy BOjC!('Y II Aobe AO CCAa Borcrnha (5 KIlAOM(''Tapa OA AOIber xranacrnpa Ocrpora) rAje je 0!10 KILa3 AaHlIAo. l\1apTHHoBHn o6aBHjeCTII 11'H,a3a 0 caryaJ~HjH vnranacnnx Gopaua y I'0pJbeM Ocrpory. Taxa je AOIIIAa nouoh DCTUAIIX IIpnoropaua H rOpILII MaHacTHp je ,\C6AoKllpaH, a apxaJ.tallAPHT Ihwo,\IlM Paa-reenh je H3 rxaca sanjenao:

,,AHreA nomrjaure u!.aroAaTILcj, 4H'CTaja AjeBo paAvJcja ... " 3aBpmaDajyTm CBOj crccnose 0 "OCTPOIliKOM aarsopy", sojsoaa JJypo Marauonnh je cppamwcKoj IGI,lDKeBHHuH pexao ,\a je ~"qeCTBo:Jao y npexo I\,B<l,\eceT 60jeBa ca BOjBOAoM MHPKOM Herposahen a ,\a ILe~ly palma 'leAHqHOr II XA<l.AHOKpBHor jynaxa nnje BHAlfO. "InerOBO jYH<'I:UlTBO ,\3ACKO je na,\M3illHAO jYH3IllTBO ~ra xojera .spyrora X~pHorOpqa. Hserona 061f'tIna 113peKa je oUAa: "Ko H3AP)KU iseros je xreraan!" 2

Kaxa je AeOAOKupan nojno.aa MUPKO Flerposnh ca rpyrron [(pnoropaua, xoja je OpaI-IHAa fOPlhII MaH3CTUp Aa He OH MOIIITII CB. Bacnxnja y npoajea.nuoj parnoj cpeha rraxe y pyxe nerrpajarezsa, jnrjciueao je Aa ce rrpnnpesteno npeHecy y Maaaernp Ilerarscxa. MOHITH <v npennjere npexo lJeBa na Ilerarse y UennbCKH MaHacrap, I'Aje cy OCI'aAe ~IieceI~ ,\aHa H spahene Y Ocrpor Y3 BeAHKO CAaBA:>C napoaa.'

1 loami CI'ClflaHo6111i BU.lO<3C;C· . ;\e:'-::-r KpBamn( ,\alla "CpiI1CKa 3opa", ClI. 9, CTp. 210. Be-r, 1877. 50JICO Muxau.i-: "t!i. Hjl<ma crnrcxv Km1aJHI)IIfpa A~a Ilorroarsha :If .. 1 Bpaxcenpvtana, Y ;PaAY ,,~,tallacnEp OCTP?r :If ell. BaOlIAlHlJe OcrPOIlliKM". (UCTIllbC, 1959.) Ha6pa.ja 49Y'lCClfHKa y OBDJ 60pOH; A. A;, BylCca« ry 1L\aHKV Bpasmoiur Manaorapa Ocnpora 1852(3. ro,.\HHe. (,,3anHICH , K.H.. XIV, CB. 3. cnp. 129-140; Ce:IIT. 1935.) KOMCHTapmnc HCKOAHKD crnscxoaa.

1 0A6paHa )Krylllclwr n Ocrponncor ~mHaCTI!lPa no npw-ralhY t BOjBoAe HYP:1 Maranoanha, 3a6llJbe)KH0 M. AParoBHh. ,~eBHlI AHCT", crp. 27-31., CB. I 11 II, rOA. I, I1.e11H:Ibe, jaayarp-¢eOpyap 1901.

3 A A. BYK:caH: Bpanaona Manacrapa Oorpora 185213. ~e, crp. 133, H3 UCTOM Mjearry; ApeD Ilajeeuh: H3 QJpHe rape 11 Xe;PUCII'OBImfe, C11>. 300. Hoan Caa, 189'1.

AI> H:HKO C. Ma'PTHHOBHh

35

Apyrn rryr Maaacrap Ocrpor je 6HO OCJ6H1A>HO yrpO)KeH OA nenpajare.sa y oCA06oAHAa'tJKHM paTOBHMa 1876-78. Y jYHY 1877. roAHHe -rypcKa sojcxa, nOA iKOMaHAOM CYAejMaH-oname rpetiaaa je Aa ymmrfH upaoropcxy 'BOjOKY, KaKO 6H ce TYIJOKa BOjCKa H3 Crape Cp6Hje, Xepnerosnae H. AHjeAoM AA6aHHje, MOrAa Aa rrpeeana Y Byrapcxy. Ha:jIKPHTHtIHHjH AHO <PPOHTa je 6HO aa AHHHjH IIITO BOAH npexo IIoBHje, Ocrpora, HID Jerry AO )KApe6aoHHKa H Crryxca, mnue BHAOBOKH, "jep je TO 3eMibHWTe anastajao H CAaBibeHO ca CBOj:UX AeBeT K'pBaBHX AaHa". Aa 6H acraxao xepojasaas Ilpaoropaua Y OBHX ,,AeBeT 'KpBa'BHX AaHa", BHAOBOKH aacraaea CBOj paTH'H AOIIHC:

"OBAe ce 6mne 60jeBH pasan OHHMa Y TepMOIIHAaMa OA jYHaxa, lIITO ce CAo6oAHO yOIIopeAHTH Mory ca AeOHHAlWa H 06HAH-

'=--- - " lU1Ma •

TYPlUf cy OpraHH3O'BaAH HaaIaA ca TpH crpaae, Y nAaHY je QHAO YHHllITeILe aojae CHAe Ilpae rope H nOCTaBA>aH>e na IJ;eTltiH,Y jeAHOf rvpcxor name xao I)'BepHepa. TUlM 6H ce pajemaao "IlPHOropoxo 'Il'HTa:H>e" aa TypCKY.

Cy AejMaHnarna je xpeavo H3 HHKlIIHoa xa Il aaaaaaua, 4. jvaa 1877. r. ca 50.000 HH3alMa H 6awH600yxa H ca 5.000 KOMOpuu:jcKHX KOlLa. CAyjeMaH nama je HMao 24 Tona. Ha lliaHHHUlllH je 6HO 'KH>a3 HHKoAa. OH je nosjepao IKoMaHAY HaA 14 6aTaiboHa csoje sojcxe BO'jBOAH Ilerpy BYXOTlfOY 1:1 yrrvrao ra HOIIOA MalHaCTHpa Ocrpora Aa ce caxpaj y y jeAHy IIIY'MY H YAape C 60Ka aa Typxe xaaa lLmtOBa CHAa nanaaae HWKe noaoacaje aa AujeBoj 06aAH pnjexe JeTe. CYACjMaH nama je oseaasao CHa)KaH omop aa ilAaHUHHllH, jep HHje saao aa HOBl! paerropea upaoropcxe sojcxe, aAH je HOlly H3Meby 4. U 5. jyaa npmmjetHo Y rycroj IIIy'MHHOtIOA. Ocrpora npaoropcxy BOjCKy. Ha zecao] 06aAH pajexe 3eTe yrnaHqUO ce BOjBoAa Mauro Bp- 6Hlla ca qeTHpH 6aTaA>OHa. Eop6e cy sobeae aa )KH'BOT U OMpT OA 7. npea BetIe AO 16,. jYHa, xaaa cy TYPIUI cy:36HjeHU rrpessa II~Aropana. Y OBllX AeBeT K'pBaBJIOC AaHa TYPllH cy aa xparxo BpuJ~Me 6uAH 3aY3eAU rOpH>U MaHacTup Ocrpor, Ha OBOM cexropv jefiaao 15.000 llPHoroPOKHX aojamca npOTUB OKO 90.000 Tvpaxa, TY;PI:¥I. cy y OBJIM 6UTKaMa H3I'yOHAH 12.000 BojHHKa, jeanor !lIarny,qeTlfpU

• "'" 4

MupaAa:Ja U J;JlWIe V'f'HIUlpa.

Y )KecTHHU OBJIX oxpmaja Ilpaoropna cy npeaajeaa nOHOBO MOIIITlf CB. Baeaaaja rrpexo KaTYHCKe HaxHje y IJ;eTH'lL'OKU MaHa-

• 5 • •

CTHp, Aa He 611 rraae aenpajaressy y pyxe a KaA Je nenpajarea- ca-

BAaAa'H oneT cy spaheae y Ocrpor. . .

II Y rrponrxon pary y jecea 1943. rOAHHe napTJlI3aHH cy cxpeHyAH na)K;Jf,y npeACTaBHHlUiMa IJ;pKBe Aa je H>JlXOBa )Keiba "Aa CB. BaClIAHje 11 MaHa"CTlip ocranv HeTaKHYTH" 3aTO y Maaacrapv He cxraje 6HTH KBHCAHHillKHX opY')KaHHX caara,"

C 063HpoM na YKa3aHe xapaxrepacrnxe Maaacrapa Ocrpora H H>erOBOr rrarpona, CBH HCTOPHjOKJI H HallHOHaAHHpa3AOOH My Aajy CBOjCTBO anOMeHHKa OA nOCOOHor aaasaja, 3aTO H>erOBO qyaaIhe II aaIIITHTa HMa CBe Y'CAOBe Aa ylJe y peracrap cnOMeHHKa npeasabeHlIX MeOYHapOAHOM KOHBeHillHjoM aa 3aUlTHTY KyATypHHX Ao6apa y cAyqajy oPY)KaHorcYK06a.

• l060R Crel/JOR06uh BWZ06CJCU: Ae»er XpBa'BHX lA.aHa aa, m:TOM MJjec-ry, CTp. 209-211. .' . U 1877

. ' P. J, A(pazulie6uh): IIJpeHoc MonrmIJY OB. B~e Ha e'l"HIH.e •

~. ,,3aJfmICH", KlL. XXIII, 00. 6, orp. 378-79, UC'l1Hlbe liWf 1940.

'Anopuia Konpueuua: TaKB!H cy 6HMI, "'I1'. 217, ~enm.e, 1966.

Ap ibYI>OMHP AYPKOBHIi - JAKIlIHfi

MaHaCTHp OCTpOr y peYH H CJ1HUH

KOAIIKO je Cprrcxa rrpaBOCA<1BHa L\pKBa 33CAY)KllAa aa Cp6e CBe II CBYAa, na II y IJ,PHOj I'opu, 0 TOMe CBe/~Ol.fH 11 MHHlfCTap rrpoCBeTe II L\PKBCHlIX nOCAOBa KHC)KCBHHC UPHC rope J. C. Ilxauenan. OH jc 14. CCIITeM6pa 1907. Mmco .Fluasnaa H pacrmc 0 HAeIbV v npxBy II npasaaa 0 rpa5ClbY YllUTe/oCKor pacrropez,a", lllTO je o6jaB."oeHO lUTa\1ll0M Ira IJ,cnHbY rrcre rOMfHC. Ha crpamr 4. TJlX "IIpaBllAa" ce Ka)KC:

"Mu CPOIl, aKO IlKO )KHBH, MO)KC\10 peha: "Bjepa Hac je OAP)KaAa, nicpa Hac ie cnacnz a".

o ana-rajv CBCTHTC.tbCKCMOnu CBCTor Bacuxrrja OCTpOlUKor H MaHaCTHpa Oc-rpOTaMHOI'H cy I'OBOPlIAU 1I rracaxn. OBAe HaBO,AllMO cauo jeaan npnxrep. IIo3HaTH cp6ujancKH nOAlIl""Hl.fKH CMlIrpaHT Y IJ,PlIOj I'opn, PaHKO Tajcah, 3eM.tbOpaAHHK H AYTOroAH1IIlhll napoaEll nOCA3HUK 1I3 PYAHHl.fKOr cpesa (AHeBHU!K PaH!Ka Tajcnha, '1aQaK 1970), sarracao je 28. uaja 1900. y "CnoMeHJll.{H" Amber ltlaHacTHpa Ocrpora, H3Meby OCTaAor HOBO:

"H3Mc5y MHOru c rapn MaHacrnpa, rAe cy Llpuoropira [JpDCHAll OA Bora MUAOCTH H nOMofl<H, Aauac CTOjU Manacrnp Ocrpor xao aajcseraja ra-nca cnoje BpCTe, y KOM MaHacTIIpy HaAa3HCe II CBe- 1'H RIlEOT, Y KOM je Csertt Bacnasrje.ocoja ry OOraMHAOCTIi. aa osoje nOKAOH'HKe, AaH II noh, 1TpOCII.

InC-MY ira noxxorsen,e AOAa.3H napox CBHjy OKOAHlIX HapOAHOCm: MYCAiHMaHH, rra H [ ... ] Apnavra, AOBOAe H AOHO'Ce csoje TeII1Ke 60AecHe t.J:AaHOBe OA TeAecHe IH AymeIJHe 60Aocrn, H CBaKB, [lOCAe MOAHTBe II TonAII cyaa, spaha ce KynH MaxOM 3ApaB HAH AOBOA>HO nOUpaBA>eH .

OBAe AOAa3e Ha noxajaise H OHa xmta xoja cy 3Apaaa, aaa HX CaMO caBOCT rpnae, a AOAa3e H pa3HH rpemIHmUi, lKAet.J:e rrpez, CsenafinBOTOll, rrpH3Hajy csoje rpexe IH CAa6ocm, 3aTWl OAAa3e ca eeceAlW cpnea H NHllell, ;w: OKpeIlA>eHfIl CBeTHTe.t..e1l, ill lberOBHM Cseraa KpCTOM".

58

Manacrnp Ocrpor Y pe-ur II c.uunr

3a iBpeMe Ilpsor OBe11CKOr para, xaxo je 33JIIHCaHO y "GrroMeHHrra" AOIberMaHacrHpa Ocrpora, 6HAC cy MOIliTU CB. CTeBaHa llPBOseasanor lf3 MaIIacTI~pa C11YAeHlIfl.{e If CB. Apcemrja H3 MaHaCTHpa Kocnjepeaa CKAOlheHe KOACBeTor Bacaanja V Ocrpory, rAe cy ce CBa Tpll cpncxa ceerarezsa 'MOA.1IAa ,)IIpeA llPOCTOAo..\i Cnesmmeera TiBOp. ua aa ocaodoberse H Y'je~Rl:bel:be cprrcxora HapoAa" .

OCBeToM BaomU1:j'V OCrpOillKOM u MaHaC1'Hpy Ocrporv je AOCTa mrcaao, aMi jorn HeMCL'dO rrrou;prmv If AOKYMeHTOBaHy !MOHOrpa<pujy, He C&\iO 0 OBOM CpfllCKOM CBeTUTeibY 'Ben 'H 0 lberOBOM MaHacrapy, KOMe je 1868, ncao n ApyrnIM 'MaHaCT'HplWa y Ilpnoj I'opa,

Ap)KaBa CBa Ao6pa CTaBnAa nOA apeuzv-aaxvn aa paxva Ap)KaBHe xace, paaa ornaparsa napoannx IlIKOAa, n ofiehaxa Aa aa TV vcxvrv

n3Ap)KaBa MaHacrnp, onpaas,a ra n noxpasa H>erOBe TpOIliKOBe.

Onaj KOjH 6VAe [THCaO MOHorpaqmje 0 CBeTOM Baoaaajy II Maaacrnpy Ocrpory, 1'pe6a Aa, nopea onor llITO je 06jaBibeHo, Y3Me Y 06anp <ppooKe iii 'OBe sarnrce 'n HaTIIlfCe, 'laK H Ha 3Ha-qajHHj'H'M rpo- 60BHMa, 'KOjH cV Ca'lYBaHlI, xao IlITO je aa np. oaaj: "Pa6e OO)KH, nO'lIIBa} MlIpHO! - Apcemrje Aa3f11n, lITopyqHlfKKaBaibepHje Klba3a AAeK:CaHApa Kapabcpbesaha. POAJIIO ce y illYMaAHjH - Brrjexo Iloibe r. 1831. 6. AeKeMBpnja, cTaplIHoMojeAonaBAlIn, npeCTaBII ce V Oerporv 31/1. roz, 1904. II 36oroM Ilpaa Topo! T'll ocrajenr 3AaTOM cajaj, a ja 0AOX y noxoj. 3a16p3llf,eHO 01'BOPlITH rpofi",

oYAvnllrmc~ 0 CBeTOM BaclIA.1I}y II MaHaC1'Hpy Ocrpory Mopa nperaeaara 'H lfOKOPU:CTII1'H ApXUB MaHaC'J1l1pa Ocrpora, Apxna MII-rponozsrje, rAe je II APXIIB KOH3IK"TOplfje HlfKlIl'H'liKe. 3aTlIIM AiPX'HB Jyrocxaeaje y Beorpaay: MlfHlfCTapc11BOBepa II MHH!lICTapcrBO npaaae AO 1941, APXHB Cpoaje: Il. O. 3aOCTaBlimma A. Ay6YPHna, K. IV, 22 - OCTPOillKH apx. 1. IV 1815. MOAII xoropexe BAanH Aa nycre 'H3 aarnopa apx. AlOCeHTuja; K. VI, 4 - Ilecaa ,,I1orn6Hja TYPCKHX rrpsaxa aa Bjepy noaOcrporov": Ap:m!B Cpn, axaa. aayxa, 6p. 730 - CBeAO'laBlCJ1BO apx. J. Ilaaaheeaha AaTO uryMaHY H'lfKOAHM{ Ayquliry 1836; 6p. 8264/1-7 - mIOMa H. Pajaxeeaha Byroy OA 1856. AO 1857. I1PH OBOM paAY He Tpooa 3a60paBHTu na 3H3'lajHII pvxoIlHC AYIII3!Ha Bepaha Y IKOM ce HaAa3H ArparOlleHa HOBa rpaba.ja xoja je KplITIf4lKlI pabea. Taj pyxorrac ce qysa 'KOA lberOBe nopoaane y CrrAHry (ryA. Jvpnja KpJ{)KaHUna 11).

BYAyneM HCTpa)KlIBa'lY H IIHCl.{y 0 OBlfM IIIp06AeMIIMa nperropy'lyje ce Aa KOPUCTU H OHO llITO je Ben 0 TOMe rmcaao, a 06jaBibeHo je. OBAe AajeM CaMO OHO !1llT0 CaM :HMaO ry CBOjHM 6eAeIIIKaMa:

Er, KOBaAeBcKi?'r lJeTbJpe M1>cH,u;a Bb lJepHoropiu, C. - Ilerep- 6ypn 1841, 58-64; Xepueroaaaa II Ilpna Topa, Cep6. Hap.HoBHHe 'Tlenrra) 25. VIII 1843; Fljecxra Ha n.::mJaAY cpnoxstjex BHTe30BaX

OA MIITponoAIITa Tle'rpa I Ilerponnha, Cp6CKH xaxeuxap (3arpe6) 1851 (rrpernrcana y Ocrporv): MHAopaA f. Meaaxosnh, )KUBOT II OOW-JaB Ilpnoropaua, H. Ca;\ 1860, 36-37; MaKCIL\1 Illoonjuh, M\a.\1I Llpnoropan 'lICTOpll!OKlIOllIlfCH, Beorpaz, 1873, 85-91; H. AV~Ufh, Mopasra ilf Ocrpor V UPHOj Foprr, fA. Cpn. y'-I. .s.purraa (Bcorpa.x) 1876, 52-70; .AJy6. Koaavemrh, HeKoAHKo cprrCKHXHaJ1IITfCa ;I 6eAC)KaKa, Starine (3arpe6) 1878, 257-273; P., Hnxunrh H Ocrpor, Jasop 1878, 111-114, 119-121; B. M. f. Me.xaxonuh , II. II. Ht.rour, H. Ca.x 1882, 59; A. TOMaHoBHn, Ca Ocrpounce CBCTKoBlme, HOBa 3eTa 1889, 226· 236; fuCTO TIaR\OBlfn, )KuTHje CB. Baca.urja Ocrpouncor, HCTO'fHHK (Capajeso ) 1889, 185-186; Apca Ilajeanh, 113 UPHC I'ope H XepI(CrOBJfHe, H. Caz, 1891, 287-297; Apca Il ajeanh, Manacrnp Ocrpor Y UPHoj I'opn, CpnOKH CHOB (II. Car') 1891, 632-637 (m noxienyror ACAa); MaKCHM M. Lll ofiajnh, CTapHlIL' 3eTe, Eeorpaz, 1892; cDIIAHll PaAn'leBHn, faBpHAO narpirjapx nelucrr noajepaaa 3axoAMHj,y CseTOM Bacaxnjv OCTPOIliKOM, Tlpocajcra (UCTIIl:be) 1893, 457-458; <PIL\HrJ PaAU'leBlIn, CBeTU Bacnxaje, MHTponOAHT xepueroaasrxn, t.IYAOTBOpau OCTPOIlIKH, Tlpocajera (Llermse) 1895, 308-313,361-366; Aaaa ToMaHOBun, Aoraoaj na naWIH!Oj BOAU, opaHKOBO KOAO (CpCM. KapAOBl.{H) 1896,1203-1208; Baco Manojaon fiYKOBlIn, CBeTII Bacnxnje OcTPOIlUll, Bocancxa BlIAa (Capajeso ) 1897, 125-126, 140-141; Karvl:baHIIH, [lOA OCTpOrOM, Haute Ao6a 1898, 6p. 63 H 54; Iljeure nOA Ocrpor, Bocaircxa BIIAa 1898, 207; Tloz, OCTPOroM, I'aac Llpnoropua 1898, 6p. 22; CB., I10A OcTPOroM, nOC3!HCKa BlIAa 1898, 164-165; CTeBaH MIIAllBojeBHn, CBe'laHOCT V OCTpOry, Eocancxa BIIAa 1898, 183-185; )K. AparOBlfn, OA6paHa )KY'l10KOr H Ocrponrxor MaHaCTllpa, K.tbu)KeBHII AHICT (Llermse) 1901,27-31; Haxanop PY)KlflIJ{n, OcTpor, I'aac U;PKBeHH 'KaAeHAap 1900, 208-218; 3Aa"fllN<l'H'H'H, t""l,eca Co. BacuMl'ja Ocrpomxor, Ilpocsjera (Llersnee) 1901, ;'~R-2- 515- 517, 654-655; Haapirjoa Pysapan, O,X-yMCKIIM OOlKCKonuMa H xepueroaaxxaa MlIrponOAHTHMa, MOCTap 1901; C. B. B., CAaBa apXIIMaHApuTa Jlerpomrja PajII'lemJ!J:ia nparo.aost neaeceroroaauasaae CBeIlll· TeHH'l'KOr CAY)K,{)OBalba 6, Maja 1901, HHIGlIlfn 1901, C_ B. B. CnOMerraua 0 neAeceToro~ cae:uITeH1ftfKOr CAy)K()oBa!l:ba apxHMa.HApHTa Ilerpoaaja Pajaxeaaha, HHKllIIIn 1901; Cprrcxa npaeocaasna XepllerOBa'lKO-3aXYMCKa MIITponOAoruja npa xpajy 1900, MOCTap E. H. [HUK"HOP PY)J(II'llln], MaHaCTlIp OCTPOIlIKH., T AaCHIIK Enapxaje HIIllJ!Ke (Hmrr) 1907,' 405-408, 430-432, 461-465; H1f!KaHOp, emrcKOII HlfIlIKH, rIH'OMO Cs. Baeaaaja Ocrponncor IMlITpOIIOA!HTa 3axyMcxor II xeprreroaaaxor 0 HeKOj .KIylIIOB'HH'H 'lI AaBalbY csora HMa!l:ba MaHacmpy Ocrpory, I'aac Enapxaje HlIllIKe 1908, 289-290; AAen:a illaHmti, TIoA OcTPOTOM, Bocaacxa BRAa (Capajeso) 1910, 346;

60

61

Ap:JKaBHH xaaenaap Kpa.s. Llpne I'ope-f Ilapna) 1920, 45; Aeonrnje HHHiKoBHn, Onoesemma. MaHaCTHpa Ocrpora, AaH (Llermse) 1911, CB. 3/4, c. 84-90; E. H. M. [EmroKOII HllKOAUM Maxaur], CB. BaCHARje OcTP91IIIGI, Ay6POBlflIK 1913; Aeosrraje RIIHKoBlln, Maaacrap Ocrpor, fAacHHK Ilpaaocxaane I..\pKBe (Beorpaz ) 1914, 113-134,180- 182; Aeoaraje HUHKoBHn, Ca60p rpa cpncxa CBeTlITe.~a l' MaHacTHpy OCTpOry TOAHHe 1915, Ap-?KamUI xaxenaap Kpaxesmre Ilpae I'ope (Ilapna) 1918, 35-38; l.lYAO npn lilIBOTY CB. Baoaxaja y OCTPOry, Llpaa Topa (Llerrrn,e) 21. VII 1922; Ilerap Illofiajah, Bjea onananha H Iljenraann, Cpn, ernorparpoxn 360PHIIK, 27, 1923, 150-366; I1o:JKap y Oerory, Bexepn,a HOlllTa' (Capajcso ) 1923, 6p. 275; MUA. Ilononnh, 0 Mauacrapv Ocrpory, Ilacrnp 1925, 25-28; HuhlI<pOP AyqlIn, Ocrpor, Bpacrao (Capajeso) 1925, 136-137; Cnoeaeanua Enapxirje aaxvsrcxo-xepneroaavxe, HIIIGInrU 1925; Enncxon Hexrapnje, CnoMelilll.\a Mairacrnpa Ocrpora 1928; CTaHHcAaB BUHaBep, Hrpa ca '':YA6uHOM, Bpexie 1925, Gp. 1730; Mapanr )K'HBKOBnh, YCKpc Y Ocrponncoa saaaacrapv, Bpexie 1928, Gp. 2269; AlIOHlI:ClIje B. MUKOmIn, 0 Ocrporv II Ca. Bacn.vajy, C\OOOAHa xnrcao (Hnxumh) I..IX 1929; HAHja 3AaTlI'-IaHlIH, l:lYAeca Cnerora Bacuanja Ocrpourxora,

Iloaropaua 1929; Muuyn Ilasnhennh, UpHOrOp~lI ry :rrPlI'-Ia.\1a 11 aner/I,OTaMa, KOTop 1929, 65-66 (AaT.); B. A. fB03AcHoBlln-)Ke3epal.\, Hajseha Llpnoropcxa cuermsa, Jvrocxosencxa nourra 1930, 6p. 187; Mapanr BYKun, He MaH. Ocrpora, 3eTa (Tloaropana) 1930, 6p. 17; KpaT1Ka HCTopIIja nopexxa Bounconaha, Illafiau 1930; BYK AparomID, Y Ocrporv KOA Cserora Bacnxaja, IIOAm'lIKa 16. VI 1931; Aa:Mjan TOMlin, H3 )KUBOTa Cs. Bacaxnja Ocrponncor lIYAOTBOPUa, AyXOBHII )roHnOT (Beorpaa) 1931, 1-4; A. A. BYlKcaH, Ca60p y Ocrpory, 3eTcKII rAaCHIIK (UeTHIbe) 1931,6p. 17; J. Iflmrpax, Bacnxaje JOBanosah (Ocrponnca) rrpeua nanaxra: AAeKcaHAPY VII H Y~IIMeHTy X, HOBa peaaja tenAIIT) 1931, 173-185 (AaT.); Jaroslav Urban, Zezapisu v pametnl kneze Ostrogu, Cehoslovacko-jugoslovenska revija 1931-1932, 137-139; A. B., Manacrap Ocrpor, Ilpocsjera (Capajeno) 1932, 228-232; MIIAaH BYKeAHn-AecaHcKlI, Flocera MaHacTlIPY Ocrpory Y UPHOj I'opa, ReAeA.Ha HAycTp~lIja 1932, Gp. 5; PHMoKaToAWIKa rrponarasraa, Ilponaxa noxymaja rrpomaocrn Y orrepairajasra caaalllfb ocra , Hmoulln 1932; PHCTO J. AparnueBlIn, "PllMOKaTOAlflIKa rrponaraaaa - Ilponaan rroxynraja npOllIAOCTII y onepauajasra caaaIIlfhOCTII",3a!1lllCPI (Llermse) , 10, 1932, 369-371; .MHPKO MHjyurKDBH1n, OA6pa'lfa )KynoKor II, Ocrponncor MaHacrnpa, PaTHlI<K (BeorpaA),9, 1933, 75-84; :Hm<.o JOBlIneBHn, IIerpOBAalK:KlI caoop nOA Ocrporou , I1paDAa 1933, 6p. 10310; J.illHMpaK, IIpBH AHO OAI'OBOpa KaAy5eplI.Ma MaHaCT'Hpa Oerpora, ROBa peaaja (Maxapoxa) 1934,

119-135 l,\dl.); J.lllll\lp;tl;, ,\P\IJ[,\IIO o.ironcpa xaxvbepnwa Maaacrnpa Ocrpora, lIoHa lICh~pa 193,4, 227-251; ;\. A. Bvxcan, Bpaanona Maaacrupu Oc rpora 1852/3 IO,\IIHC, 3allucll (UCTlUhe), 14, 1935, 129-140; A. A. I3\.'KC<UI, 3aK.\CTBL1 IIPC,-\ IiUBOTO\l, 3CTCKII rAaCHlIK (Llcruu.c ) 22. V 1935; A. A. BYKCL1H, MaIlL1Cmp Ocrpor, Hserose xu.urc rrpIL\o:;KIUIKa If .Apyru 3aIIHCn, 3arIllcn. 14, 1935, 1-10; Joaan Aa\ljalloBlIn, Bpannoun Marracrnpr, Ocrpora 1852-3, C\OooAHa MIIcao (I-IHEllIIln) 8, il 15. XII 1935; R\zu,a Mujvuncounh, Manacrnp OCfPOI, fIpaB.-\a 1936, op. i1554; MlI.\llBOjC CTaHl;oBIIh. Manacrnp Ocrpor, HOBlI nCTO'-IlIlIE (Capajcno ) 1936, 305-307; Llcrun.c Ocrpor II Xepncrormnn, E!IUXa Ilerpa I, 3armuI, 15, 1936,294-300,357-361; Mupxo Aparormn, OCTPOI xao paruo lTOnpHIIITC, Ilacrtrp 1937,38-39; B. M., )KIIBor II pa.x Cuerora Bacn.vnja OCTpOI![KOr, Mucnottap (Kparvjeaau) 1938, 331-336; MIL\O Bacojcnnh, J L',\aH ,\all 11<1 BC.\III;o\l MaHClCTlfpCKml lI\lalbY, fIpail;\a 1939, Sp. 12509; A. E, [AHTyn BapTYAOBlrhJ, Manacrrrp - »capruurc nauaor W.\HC CReCTII, TI na Br\<l (Bcorpa.i ) 194U, op. 12799; M. WI" ApxrHwIL\pIIT Acorrnrje NiIlTPOBun, EpaTCTBO. K,:L\" Capajeso 1940, 26-28; Ocrpor, KaA. (Llerms.e ) aa 1942, II 1943; r\p M.HACllKO <PJ[,UlnOBlIn, BUjcAH I1aB,\e, HcropnCKII :lL1lUICIl (UCTlHhC), 1, 1948. 168-178, 256-263; P. J. A. [PUCTO J. ApanrhcBuh], BpaHHOI..\H MaHaCTI1pa Ocrpora 1852-3. rO,\HHC, HCTopncxn 3aJlIfCII, 3, 1949, 106-107; )\P B '.aMIMlIp IIcTKoBHh, IIpCL\eA UPKBCHILX CIlO\1CHIiKa Kp03 IlOBCCHIIUY cprrcxora napoaa, Beorpax 1950, 232; CTCB::tH Bvxucnnh, Ilocjera Manacrrrpv OCTpOry, BCCHlIf< (Beorpax ) 1950, 6p. 35; Jonan PaAOlbUu, PliMCKa xvpnja 1I jY:JKHOCAOBCHCKe 30\L'oC, Beorpaz, 1950; Ap A>y6mmp AypKonuu - JaKunrh, Hserour II iseronn capazrraun xao npernaaramm nacpncxe KH,Hre, B1I6AnoTt.~ap (Eeorpaz ) 1950, 257-264; AP A>y6mmp Aypxomrh - Jaxruah, Cpoajaurcxa nrraxma 0 Hserourv H Ilpnoj I'opn, Beorpax 1951; JOBO ibcnana, Ilpocsje-nra PaA (Llermee ) 1. V 1951; AP IIepo IIIoh, Marracrup Ocrpor, BeoHlIK 1. ill 15. I 1952; AmmAo BYAOBlIh, I1mKcIUKa traxrrja 1815-1839, Beorpax 1953,365; AP IIepo Illoh, Ilxan aa IIOAH3afbC AanllAonrpaAa ca exatioparov apx. HH:JK. Apary-mua C. MlB,rynrnoBHna OA 21.Vn 1870, HCTOPlfCKH sarnrca, 11, 1955, 396-405; Baco J. Hnouresrrh, Apxn.\faHApUT AeOHTlIje Mrrrpoeah, crapeunrna Manacrrrpa Ocpora, fAaCHHlK, cAY:JK6C1fl1 AliCT Cpn. npas. npxne 1956, 43; .. \P IIepo Illoh, <l>paIHl.\ycKaKlhlDKemrnl.\a y Ocrporv, Becturx 1. I 1956; AP iUy60MHp AypKoBun - Jaxnnrh, Cponjanoxo-upaoropcxa capazrsa 1830-1851, Beorpaa 1957; Aparn· ura MHAyruHomrn, H3BjOC'Tlije 0 CBpIlIeHOM nocxy y Ilpnoj I'opn, Hcropacxn 3amICII, 11. 1958, 366-371; Tparrxo BYKaHoBnn, IIyrew CB. Bacaxaja Ocrpomxor, Becaax 15. IX 1960; AP A>y6Olmp AYPKD-

62

Maaacrnp Ocrpor y peqJ{ H CAHIU!

6~

_'

nnh - Jaxunrh, Heurro 0 CYA6mI'MKlbIlfra xoje cy 1839. OAHCTe H3 Manacrapa Mopaxe y KHe)l(emnry Cp6njy, I>II6A:HOTeKap (Beorpaa) 1962, 260-263; AP fuy60MUp AypKoBun - Jaxunrh, EHrAe3H 0 HserolIlY H UPHOj fOPH, THTOrpaA 1963; fuy60MHP II. IIaBHneBHn - CAa'IICKIlf, Manacrnp Ocrpor H rseroaa OKOAHlIfa, Beorpaa 1963; Bosco MHXaHAoBlfn, MaHaCTHp Ocrponnca H CB. Bacaxaje, Ilermse 1965; Bopasoje MapHHKOBHJn, CKIma sa TpH noprpera, fOAH!Il.IllbaK <PHA. <l>aK'YA. y H. CaAY, 11/1, 1968, 237-245, 248-249. OcHJM onor rpeoa nperxeaara: Cep6. Hap. HOBHlIfe (Ilenrra) 1845, 245; Mara3H'H cp6- CK'O-AaAIMaTHlIfOKH 1851, 24, 1860, 124, 1866, 103-109; fhac Ilpnoropna 15. VII 1906; Bpeve (Beorpax) 13, 19. H20. IX 1925; 1fAVC1'poBaHH A'HCT (Beorpaa) 1925; 3amrclf 2, 1928, 236-237, 13, 1935, 343-344, 19, 193'8, 165; 23, 1940, 378-379; 24, 1940, 49-51, 301; 25. 1941. 252; Hcropaeeca 3anHCH, 1, 1948, 70-71, 105-112; 5, 1950, 188,- 232-; 6, 1950, 301; 8, 1952, 356; CrroMeHHK CM! 104, 1956, 14-15.

. 3a ncropajv Manacrapa OcrporaBeOMa je aaaxajao mITa'lbe KaKO ce OH paaaajao rpabesaacxa, Tj. Ka'KO je aacrao H KaKO ce AoqHHje rrpomapaaao. OBAe AajeMo y rrpaaory CAJI1Ke Maaacrapa Ocrpora, KaKO 6H 6YAynH HCTOpHqap Morao Aaxnre pelIIHT-H TO nararse, y HaAH Aa he ce jour xoja npoaaha y TOKY HCTpa')KHB3lba rpabe.

CA. 1-2. I'apaaep BHAKHHCOH, HCTaKHYTH qAaH same Hayq-

HHX ApymTaBa, TIOCenlO je 1844. AaA:Ma:nHjy, Upny fopy II XepueroBHHy. Y UPHY fopy AOiliao je cemeMJ6pa 1844. H OCTao je y H>Oj A'Ba Mocella. CBOj pe3YATaT npoysaaaesa lHa OBOM nyry 06jamro je Y AOHAOHy 1849. y KHM3H [lOA HaCAOBOM: Dalmatia and Montenegro, Koja je HAyneroAIHHe IIIpeBeAeHa H na 'HeMa'llGl. (A'P fuy60MHp A'YPKoBHnJ3JKIlIHn, E'HlI"Ae3H 0 Hseronrv H UPHoj I'opa, Tarorpaa 1963, 19-20). Y BHAIKHH'COHOBy AeAY, TOM I, crp. 528. II 542. cy CAIHlKe AOlbeI' H Toprser MaHaCTJolpa.

CA. 3-7. CHJMa MHAymHOmrti je V CBOjOj iK!lMf3H "Tpojececrapcrso", IlITalMiIIaHe y Aajmurry 1837, na CTpaHH 53, nacao Aa je CTaHHlIIa MAanuIIYMa poA~ IlfC[IOA Ocrpora, OAa:KAe je ormnao Aa parvje Y'3 hecapa npn I1plfHllY EBI"emfjy. 11 lH)eroBOj 3aOCTa'BWTH!HH caqyBMI je pyiKOIlHC: ,)IOHoPH", necaa 'HarokaHa 'Y AajlflllHry 1837, y ncojoj ce HBHOCH K:aKO je CHMa .pammIllh>ao ca HryMaHOM MojCHjeM 3eqeBHneM aa UeTHlbY H V OCTPOry. KaKO 6H ,,3aTHCHYAH" .Ioaop KOA IIoBHje 6AH3Y O)KpHHna, Aa ae IiOCH 3eMh>Y, H Aa ry 6YAe MaAH MHClfP (AP fuy60MHp AypKOBHIi-J~, Cp6HjaHOKo- UPaoropcxa capazasa, Beorpaa 19'57, 137). CHMHH CHH APa:rmna, ITPo<I>· apxHTeKTOHJOKOr oreexa TeX'H:lft{lKOr <PaKYATeTa BeAHKe illKOAe y Beorpaay fum je 1869,OA BAaAe na UeTJfWY, n03BaT Aa Aooe V UpHY fopy. Aa mpaAH [JAaH saponm AauHAoarpaAa (Opao, Aa. 1885,

120--122; AP IIepo ilion, llAaJI aa !lIOAH3a:Ibe AaHHAOBrpaAa ca exa- 60paTOM apx. !HH)K. ApaPHIlIe C. MHAY11HHOBHna OA 21. VII 1870, HCTop:a:'OKH earraca, 11, 1955, 396-405; Apamma MHA'Y11HHOBHn, H3Bjecnrje 0 capnreaon irIOCAY Y UPHOj fOPH, HcropHCKH 3amICH, 14, 1958, 366--371. Y 3aOCTaHUITHHH AparlfIlIe MHAYTHHoBlfna, KOja cesvsaaa KOA lberOBa CHHa MHAopaAa (Beorpaa, VA. KHe3 MHAOiliesa 45) HaAa3HAlH cy ce ![JeT npreaea MaHaJC11Hpa Ocrpora, KOjH cy pabena 4-7. Maja 1870.

CA. 8. - <l>pHAej 1M Baaxosah 'HI3AaAH cy Y IIapH'3y 1876. KlhHry» Le Montenegro conteporain« 'Y KOjOj oy, Jf3Meby CTp.286 -

287. AaAH H CAHKy onOh>HOr mrAeAa AOlber MaHacTHpa Ocrpora.

CA. 9. - CHIMa AYIKHH Aa..3H!n, y 3arpe6a'tIKOM :KaAeHAapy "Cp- 606paHY" (33. 1839, Aao je CAHKY AOlber MaHaCTHpa Ocrpora (cp, 51) II 06ja.um.eH.e 0 lbOj (CTp.106).

CA. 10--13. ABa <l>paHll:y3a cy 1895 (AP IIepo ilion, Ba6AHOrpadnrja 0 UPHOj fOPH na CTpaUH'M je3HIUl1Ma, Beorpaa 1948, 27) H3AaAH Y Hapaav IGbHry (H. Avelot et J. de Ia Neziere, Montenegro, Bosnie, Herzegovine), KOjV cy OBOjHM upTe)KIHMa HAYCTpoBaAH. Y TOj Kllbll3H cy, lIfa crp. 157, 159, 161, :If 162. npresca: YAa3 'Y AOlbH Maaacrnp Ocrpor, Ha repaca AOlber MaHacTHpaOcTpora, Toprsn MaHaCTHp Ocrpor H MBOT Cseror BaJCHAHja OcTpOIIlII<or.

CA. 14-16. - lKHe3 AM. rOAHllHH, (MypaBAHH) Y CBOM AeAY "Y CHHH MOPH", rAe je OIIHICao nyr TIO UPHOj fOPH H AaAMal.lHjH, 06jaBA>eHOM y IIeTpOIpaAY 1898, Ma crp. 121-123, Aao je jeAHY <1>0- Torpa<l>lfjy AOlbW" MaHaC11Hpa Ocrpora H ABe I'oprser lMaHaCTHpa OcTpora.

CA. 17. - Y 3arpOOaqK'OM xaaenaapy ,,Op606paJHy'' sa 1901. 06jaBh>eHa je, na CTp. 114, CA:HKa Topiser IMaHaJC11Hpa Ocrpora,

CA. 18. - Y 'KaAeHAapy "PaA" sa 1903, CTp. 70, 06jaBibeHa je CAHKa I'oprser Ma'HaC'I'lfpa Ocrpora H AaTO je (CTp. 86-87) 06jaUIlbeH.e 0 CAHllH.

CA. 19. - Y HAYCTpOBaHoj KIlbH3H "CAHKe lf3 Ilpne Tope" , 06- jaaa-eaoj na UeTlflbY 1910, HaAa3H ce CA'HIKa AOlber lMaHa.cnrpa Ocrpora.

CA. 20--23. - CBe OBe CA'H1Ke cy H3 'fIoBHjer speaeaa. IIo3HaTo je Aa je Fieanja y I'opa.eea MaHaCTHpy OcTPOry neropexa 1923, a HOBa je 03HAaHa 1924. Flpocpecop AP BAaA. P. IIerKoBH'n, nOCAe jeaHe HaY'lHC eK'OKYP3uje no UPHOj I'opn, 06paTHo ce 11. cerrreeaipa 1924. npeAceAHHKY BAaAe, ca TIpeAAOroM Aa ce rrprrrexne Y HOMon TIPH 06HOBH Ocrpora, cxrarpajyha Aa 61I nosroh ,,3a najaehy CBeTHlby Up He rope MaHaCTHp OcTP or , KOjU je CBaKOAHeBHO MOCTO TIO-

6·f

KAOHH'Ka ca CBHX crpaaa Ilpae rope, HI«>A xora ee 0 BeA. I'ocnoba

36rrpa OKO 20.000 AYIIIa. MaHaCTHp AaHH je aaropeo H caaa ce noAlOKe lHapOA1Yfl.l npHA03HMa", rra 6H My TpetJaAO ,,nITO npe CTBOpHTH KpeAHT OA 20.000 - 30.000 AlfHapa". Osaj npeaxor je OAOOjea, jep HH'je BAaAa HiMaAa 6yI.IeTCKY MOryn'HOCT (ApX'HB JyTOCAalmje y Beorpaay. MH'H. nepa 1925, <p. XXI, 43/25). I'oprsa MaHacTHp Ocrpor je orrpae.sen "CaMO H'3 MaHacTHpcI~lIX cpeacraaa, ea iIIpHAO- 3HlMa n06mKHlIX nOKAOHHKa, KOjH [lOCBe~\HeBHO AOArule IKOA Bo)KHjer yroA'H'lfKa Cserora BaCHAHja". To je KOIIITaAO 672.359,51 AHHapa (OrrOMeHllQa Manacrnpa Ocrpora.oos. I, CTp. 362). OBo je ypaDeHO, xao H eBU AOQmrj'lI paAOBU y OcTPOry, 6AaroAapeliH yMeIllHOM BO-

nelbY OBOM CBeTUlbOM Aeonrnja MUl'pOBHna.

ell. 1. A01bu uanactup Oct poi 1844. ZOOuHe

Cn. 3. li380P Y AOF-be.A4- _....~~acrupy Ocrpozy (Conot ) 5. V 1870. 2.00UT-C E3

C1. 4. AOl-bu Alahac:-ru-p £J crx poi 6. V 1870. lOOUHe

ell. 2. Topnec uauactup OC1]pOl 1844. toouue

C1. 5. A01bu -uanactup Oct pot (Ca. Tpojuua] 6. V 1870. uiouue

CIl. 6. A01bu MaH.aCTUp 00' Hctoxa 7. V 1870. wOUHe

CIl. 7. [oP1bU uauacrup OCTPOZ 4. uaja 1870. toouue

C1. 8. ;J.onu .IIQllaCTUp OCTPOl 1876. zoouue

C_1. 10. Y_1a3 V A01bll uanactup OCTPOZ 1895. ioouue

Cl. 9. AOlbli '!r;;WCTlip OCTPOZ 1895. ioouuc

C1. 11. Ha repacu AOl-bez A-taHaCTup Oct poia 1895. ZoOU1U:

CJl. 12. I'opteu uanaciup Oct poi 1895. toouue

CJl. 13.

BUBor Ceetoi BacUJIUja OCTPOUllCOZ 1895. zoouue

CJl. 14. A01bU MaHaCTUp Ocrpoz 1898. tooune

Col. 15. Fopn.u stanacrap Ocrpoz 1898. toouue

Cn. 17. Tomeu MaHaCTUp Oct paz 1900. ioouue

CA. 16. YAG3 y Topteu MaHaCTUP Octpot 1898. ioouue

CA. 18. Topteu MaHaCTUp Oct poz 1902. toouue

CA. 19. AOT-bu uauacrup Oct pot 1910. ioouue

Cn. 29. AOfbll OUO uanactupa DCTPOza

CII. 21. AOT-bu MgJJ.IlCTUp Oct-poi

Cil. 23. KOHalC Aolt>ez MaHaCTUpa Ocrpoia

C1. 24. Toprsu ssanactup QCTPO?

Llap KOHCTaHTuH U Ilapuua 'Jenena, drpecxa Y TOp1be.11 MaHaCTUpy QCTPOZY

C8eTU Casa. tPpec1I:a y fapHH!.M AUlHIJCtU(JY OCT(JO'lY

<PpecKe y C600y Topteet MaHaCT'Upa OCTpOZa

UPKBEHO-PE~HrH03HA .llEJCTBA

Il popox Hcau]a, dipeci:a y Fopu.e.u sianact upy Ocrpory

Ap BAAfOTA fAPAAIIIEBHfi

CseTH BaCH.nHje OCTPOWKH KaO Lfysap n paaocnaarsa

A06a )KHB011a H paaa ,CBeTOr Bacnaaja OCTpOWKOr KaO enacxona cnaaa y aajapasmaja nepaoa acropajeCprrcxe npkse. To je A06a neTOBeKOBHor poncrsa Typuaaa. A reparopaja u,erOBe MHTporroanje ca OKOAHHOM 6HAa je repea KOjH je Te narise najsmne ocerao.

TOKOM 16. sexa OToMaHcKa Ap)KaBa, aa OrpoMHOM npocropy KOjH je 06yxsaTaAa, 06HAoBaAa je rpaaaanaaa, IIITO je HaBeAO MHOre, aapovaro na 3anaAY, aa MHcao, Aa je TypCKO uapcrao OCAaOHAO H Aa ce HaAa3H npea pacnaaosa'. OTYAa ce xpajest 16. II Y npaoj noAOBHHH 17. sexa, nojasao CHa)KaH raaac 1I0KpeTa sa oCAo6oheu,e xpanrhaacxax napoaa HCIlOA TypcKor japssa. OBH nOKpeTH cy aapoqHTO AOIIIMI AO aspaacaja aa BaAKaHcKoM noxvocrpsy, KOA XPHWhancxax aapoaa. OBAe je :IIOTAaqeHH napoa oCAo6oAHAaqKe HAeje jeaaa AOqeKaO, na ce 3aTO Y BeliHM HAll MalLHM rpynaMa H 6yHHO, AH3ao aa YCTaHaK H BOAHO 60p6y nporas asajarcxor ocaajasa.'

Cpncxa aapoa, npereacno npaBOCAaBHe sepe, 1110 CBOMe reorpa<i>cKoM IIOAO)Kajy HaAa3HO ce aa BeTpoMeTHHH, H3Meby HCToKa H 3anaAa. Aa je H xreo aa]e Morao OCTaTH no crpaaa OA CBHX OBHX 36HBal:ba. Hanporas, 6HO je npsa Ha YAapy. 3aTo je IIIOAHOCHO aajseha crpaaaisa H Teper, xoja cy AOAa3HAa ca 06aABeCTpaHe, - xaKO OA OHlIX OA KOjHX je xreo Aa ce OCAOOOAH, TaKO HCTO H OA OHHX OA KOjHX je TpaiKHO nOMon H 3aIIITHTy.

H AO ODOr apexrena crarse npaBOCAaBHOr cpncxor aapoza nOA TYPllHMa 611AO je AOCTa TeIIIKO. HapOA H npxseaa A06pa 6HAH cy orrrepehenn BeAHKHM ArulWHHaMa. Harpajapx je Mopao naahara uapcxoj 6AarajHH sepoeaxoacxa AaHaK 38 l:(eAY npKBY. Osaj AaHaK

I 1. Paoo1bUll, ,PHi.wKa,~a II j.yr<JCAOBeIOOKe 3eMA.e OA 16 AO 19 aexa, fwrpM.1950,12-13.

, 1. V. Hammer, Gesohichte des Osmanischen Reiches V, B. (1623-1659) Posch, 1829.5.271.

88

Ap DAarOTa I'apaaaueanti

CBeTH Bacnareje OcTPOillKH iKaO qyBap np<l!BOCAaB,'Da

89

1 J. Pai)oIVUh,U.KT. AMO, 24 !H.162.

• AT. IIejaT08uh,.CmK;ax. <i>etPMaHa ••. (OnOMeHHK OKA XXXIV Ap¥m

pa3.35) 1903, 105. .

5 XaMUO XaUU6elO8Uh Ilopea IRa CHTI'Hy ;)TOKY 'H KopHllilieH>e HCTIame (llpHAOOH aa Upll'j'eHTaAHY 4>HAOAOm1Y H HCTOpHjy jYI'OCAOBeHCKHx HapotAa nOA :ryp<:KQ'\l BAa,A,aBHHOM VIII-1X) 1958, 81.

• J. Paooteuh, lUIT. AeAO, 6.

7 J. Touuh, Jlehcxa narpsrjapx JOBaIH .H iIlOKJpeT JlipHllllh. ua DaAK?JHC:,O\l nOAyOC11pBY 1598-1614, 3eMYH, 1903, 51.

OOAHIH1 xpmnhaacxna HapOAHMa, HapOt.UITO TaMO rAe je AOMHHHpao YTHI~aj PHMoKaToAWlKe npxse. )J(HBO cy CTyITaAH y rrperoaope ca 3anaAHHM BAaAapHMa8 H PHMCKHM rranosr." Y CBOjIiM mICMJiMa OHHCY H3HOCHAH CBe narrse H HeBOlDe xoje Cp6H rprre OA Typaxa," TpaJKenH oreopeay 3aIllTHTY H H3jaBlDyjynH roronv cnpeMHOCT na aajsehe )KpTBe, caxro Aa Aony AO CAo6oAe."

3anaA nnje HH MHCAHO aa HeKY 036HlDHY nouoh. Taxro ce HIU- , AO caxio na TO Aa ce nabe KO 6H TYPCKO uapcrao norxonasao H3HYTpa, KaKO 6H OHO ca MalhOM CHarOM MorAO HnH na 3arraA. HeKIi cy Te)KHAH nOBpaTKY caor yrnuaja Y rpaHHqHHM 06AacTHMaY 360r CBera rora Cp6H He caxro Aa HHCy A06HjaAH nOM on Hero HM je H oAMaraao. Taxo MAeqa~IH, 60jenH ce caMH n06YHe Cpfia Y rpaHWlHHM xpajeaaaa, rronrro cy OA CBOjHX areaara A03HaAH HMeHa BODa. no- 6YHe, 0 TOMe cy 06aBelllTaBaAH rypcxe BAaCTH, a OBe cy HX XBaTa~ H AHKBHAHpaAH.13

3aHeceH HAejoM 0 ocA060nelhY naur HapOA nnje Morao CXBaTHTH Ce6HqHe aarepece sanaaae xpmnhancxe 6pane, rra je H aa aajMalhH n03HB crynao y axnajy." HaHBHH 6pt-aHH H npHMOPllH, noxeAH cy HanaAaTH TYPKe aa CBe crpane, 3aAajylu:r: JiM AOCTa jaaa. AAH nonrro nOM on naje CTH3aAa HH ca jeaae crpaae MopaAH cy MaAaKcaTH. CaMO cy ce MaAe rpynane y 6PAOBIiTIiM npeAeAHMa, xao lllTO je OHa IIOA BOOcTBOM sojsoae I'paaaa, y OKOA:HHIi HHI<JllHna, aenrro AY)Ke OAP)KaAe.15

Osa] YCTaHHqKIi rroxper je nsaaaao oropxerse, rnes Ii OCBeTY Typaxa. OHH cy caaa KPHBHllY aa CBe csoje aeycnexe, ynyrpannsa TpYAe:>K H onaAalhe caoje MonH 6allaAH aa Cprrcxvnpxnv, H TO He caxio na )KHBH BapOA H npxseay jepapxnjv, xao lherOBe Bone, Hero Ii aa CBe lhHXOBe caermse, xoje cy rAeAaAU Aa OCKpHaBe HAH YHHlllTe. 3aTO cy Ii cnaAHAH MOlllTIi Cseror Case aa Bpaqapy 1594. rOA. Perrpecaxnje cy 6HAe crpaurae. Flarpajapx JOBaH 6HO je OABeAeH y Llapnrpaa, TAe je 06ellleH 1614. rOAHHe.16 BplIIaqKH enHCKOO Teoaop

• H. Pyeapau, 0 nehCKHM naTpU!japcIDfa OA 1557~169O 3aAap 1888

48-50; J. PaAOlhH.li, J¥{T. AeAO, 9.' "

• J. TO.Mun, UHT. AeAo, 51.

'0 B. Cauienueeuh, XYMCKa enapxsrja H enHCKOlIH QA. 1219 AO Kpa,ja XIX nexa, .Borocxos.se" 1939, 277.

II HIl. Pyeapau, 0 nehOKH'M rrarpajapcaaa, 50; J. ToMIdi, Cacranax H paaroaop CpnaKRX naaaapa y Kytl'HMa 19'14 ipllAH YlCTalHKa aa TypKe, Beo!:PaA, 1901.

12 B. Cnujenneeuh, Ilajcaje apxajenacxon H narpajapx CprJIOKM KaO jepapx H KHM~eBlHH Pa;A.H'llK, Beorpaa, ,1933, 19.

II J. TO.Mun, IIehCKH narpsrjapx JOBaR ..• 141.

. '.' J. TO.M~n, YCTaHaK Y DaHaTY 1594, Beorpaa, 1899, 3; B. CAHjen'leBHli, IIa)cHJe ... 26; Joseph, v. Hammer, lUIT. AeAO 271.

IS J. TO.Mun, Ilehcxa rrarr, JOBaR ... 51.

" B. Cnuienueeuh, HCTDpHja opncxe npaBOCAaBIHe I.\PKBe, I MRRXetf, 1962, 352.

OH je oner Mopao HanAanHBaTH OA cseurreacrna H aapoaa.' Ilopez, TOra narpajapca H eTIHCKOnH naahaxa cy uapcxn 6epaT KaKO rrpHAHKoM nocseheesa TaKO H npHAIiKOM CBaKe nposrene Ha uapcxoxr npecroxy. Taj T3B. MH'PH-T5111Kelll H3HOCHO je BHCOKY CyMy, xoja nnje 6lIAa CTaAHa, Hero je 3aBHCHAa OA MaTepHjaAHor craisa Llapeaane. HapoAY H cBelllTeHCTBY 6HO je HaMeTHYT BeAHKH Ap)KaBHH nopea, KOjH cy caMOBOlDHU TYPCKH cAY:>K6eHHllH AH3aAH KaKO HM je KaA rpefiaA04 Y3 TO AeceTH Aeo CBHX npHXOAa Y3HMaAH cy cnaxnje.' 360r naIIAaTe CBHX THX CHAHI.fX Aa)KOHHa H ApyrHx aenpasaa HapOA je 6uo OCIipOMalllHO Ii He3aAOBOlDaH. 3aTO je Ii Te:>KH>a3a ocaotioberse OA TOr japua 6UAa ynex IIpHcyTHa. OCTaBibeH, 6e3 CBOjUX HapOAHUX Bona, aapoz, je y U;PKBH HlbeHHM npeACTaBHHllHMa TAeAao jeAHHY HaAY, na ce oxon-e oxvna.ao II C V,OM Ae.',I'O ,',oopo II 3AO. l.~pKBa je Y3eAa yAory aocnoua nauaoaaxaor oncraaxa, a narpajapx nocrao npeACTaBHHK upxse H nauaje. OTYAa rrarpnjapcn, enHCKOIIH H CBelIITeHCTBO xao jeaaae sobe cprrcxora napoaa, BHAenH H ocehajvnH iseros Te:>KaK nOAO:>Kaj, Mopat.H cy y caaxoj-npaxnua MHCAHTH na rseroao ocaoooben,e.

KaA ce CBe TO HMa y BHAY, onaa je pa3YMA>HBO lllTO je HAeja o <popMHpalhY BeAHKor xpmuhaacxor caseaa, na qeAy ca PHMCKHM nanon, aa 3anaAY, paAU ocaofiobersa xpnurhana OA Tvpaxa, naurxa KOA cpncxor rrpaaocxaaaornapoaa rroaecan repen," Crora ce H parHIi n03UB OA crpane 3anaAHHX BAaAapa H PHMCKe xvpnje y3 najaeha 06enalha aenrro umpno y CBHM CprrCJ\1HM xpajesnwa. Beurro cy nponourena Aa)KHlI rAaCOBH Aa je TYPCKO uapCTBO npez, pacnaaosi H Aa je CYATaH Ben MpTaB.7 360r rora je HaCTaAO speise H HaAa Aa je nacrao qac cxopor ocxotiobea,a. A.\H TO je OHAa caxto roxa Te)Klha, oropxerse H uncprvr 3y6a, jep je HapOA OUO roxopyx H cnpoxralIIaH. Ho H nopez, rora AOlIIAO je AO HH3a YCTaHaKa OA Baaara na AO Cxaapa, a HapOq·HTO AY:>K AHHapcKor rpeoeaa npexo XepnerosaHe Ii Ilpae I'ope, jep je Taj repea OHO Haj6AH)KH 3anaAY a H caxr no ce6H je AaBao HeKY npeAHOCT.

IIpeACTaBHHllH Cpncxe npaBOCAaBHe npxse na qeAY ca narpajapxosr JOBaHOM, y HaAH Aa he JiM 3anaA caa noxeohn, CTaAH cy na qeAo YCTaHKa. OHU cy ynapaaa OqU Ii npY)KaAH pyxe npexa CAO-

90

Ap fill.a.rOTa faJ¥,arneBlJli

'CBeTH B3ICHIA.Hje OC'rpOlIIIW lKao qyma:p np3!BOCll.aBAXl

'11

)KHB je OApaT.17 H CKOPO CBe Apyre BoDe yCTaHHKa, na H KAHp H HapOA nOCTHrAa je crpanma OCOOTa. Maore npaBOCAaBHe upxne H cpncxe aaAY'K:6HHe 6HAe cy nopytneae HAH y I,laMlIje npersopeae. MHora cpncxa OI1lLHlIITa yrameaa, CpnCKH aapoa je H300AeH aa fOAroTy, - 6e3 onpaaaaisa y6HjaH, na KOAaq Ha6HjaH, DeWaH, )KHB CflaA,HBaH H .)K:HB aa KOAau Ha6HjaH. )KeHe H AeBOjKe cy CHAOBaHe, Aeua H3 poAHTeA>CKHX aarpssaja OTHMaHa, na OABODeHa H npanpeMaHa aa aajsehe aenpajare.sa csora HapOAa.18

OBaKBO crpanrao crane Xepneronaaa je Haj6oA>e ocernaa na CBOjOj KO)KH. 360r crreuajaxaax npHAHKa TV je 6HAO najsame 60Aa H crpasaa,a. UpKBe H MaHacrnpH cy lIA>a'tlKaHfI TaKO Aa je H3 'lbHX OAHOweHO CBe nrro je BpeAeAO H WTO ce MorAO YHOB'lHTH. BapOA je XBaTaH, lI!JbaqKaH H OABODeH Y poncrno, TaKO Aa saacra HHrAe

. " . :6 19

naje 6HAa TaKO "BeAHKa Tyrano AP)KaBH]e , xao WTO je HAa Ta~1O.

KOAHKO je HaW HapOA !IIpOlIaTHO raaa y TO npesre, MO)KeMO A06HTH CaMO :6AeAY CAHKY 1H3 oaora WTO cy HeKH CTpaHl~H safiexe)KH~H npoxasehn Y TO CMyTHO speae Kp03 cpncxe 3eMA>e, HAH WTO je CAY'tIajHo na xopnuaaa nexe crape KH>Hre OCTaAO safieaexceao.

TaKO na jCAHOM }'UIHejy y MaHaCTHpy Kocnjepesy. crajaxo je KaKO je y TO speae Tarap nanra rrorytiao AP06lbaqKor BOjBOAY MBana H KaKO cv raaa HaCTaAe "roAIme HeBOA>a H .renrxoha OA HCMaHA' cxor 6oo60)KHHllITBa, qHja rorsetsa H crpaaaa,a xpmnhaacxe qeA>aAH, a HapOqHTO upxae H CBeWTeHHqKOr peaa, naje l.wry,fie HCKa- 3aTH".1JJ

JOIll AeTaA>HHje npaxasyje raaannse craise nacau aanaca KOjH ce aaxaaa na jeAHoM pvxonncv V },taHacTHpy CB. TIaBAa y Cseroj fOPH, fAe ce ronopa, KaKO ce y TO spexte nOBpaTHAa TVpcKa sojcxa nOCAe rrofieae y Vrapcxoj, rrpexo Case H AYHaBa, y cpncxe 3eMA>e, paz.a YMHpelha paje, na xaace: "TIaAHAH cy cexa H rpaaoae, onYCTOnrasaxa MHore npxse, KpaAH CBeTe HKOHe, CKpHaBHAH H pacxonaBaAH CBeTa MeCTa H y A>yTO 3HMCKO A06a cxnz.axv A>yAe AO roxa H fiajaxv UX; HeKC roxe, sesane KOlhHMa sapenoay, svuajaxv, Apyre oner ceuajaxy HAH crpezeaxy. M naje :6HAO MeCTa, fAe HHje :6HAO MpTBHjex - no 6pAHMa, AOAHHaMa, BpToBMMa H nOA>HMa; CBe je 6HAO npenyao MpTBlIjex rajexa. HeK:H cy 6HAH. paCTaBA>eHH H OABOneHu y TYOY 3eMA>Y, - 6paT OA 6paTa, CHH OA ona, MajKa OA CHHa. CBYAa ce Mora qyTH ropxa llAa'tl U paaaise. Jao H TeIllKO HaMa, 1'0-

17 1. Ilonoeuh, Onnrra iROTOplllja LWKBe (rrpeeoa CTOjKOB), Cp, Kapll.OBUH.

1912, II, 576. .

Il HCTo. 579.

" .lb. Crojauoeuh, Crapa cpncxa 3aT1HCH 'Ii lHaTllliCH,SeorpaA, 1923, I, 148.

6p.6801.

. III Hero K:lb. VI, 105, 6p. 10095.

sopaxy, 6oA>e 6H HaM 6HAO, Aa Hac je coo npHMHO jeAaH rpo6, Hero WTO Hac OAsoAe y TVOY 3eMA>y, - H naaxaxy H jaYKaxy jeAaH aa ApyruM. M aarrycrje Ta 3eMA>a cacBHM".21

TaKBa aecpeha 6uAa je 3aXBaTHAa He casso Xepneroaarry, Hero H ueo OCTaAH cpncxa HapOA. TIro BYK H3 Kapaaa KOA Y)KHua, npHAHKOM nperraca jeAHOT jesaabezsa y noxerxy 17. aexa sanacao je, KaKO xpamhaan rpne BeAHKe HeBOA>e OA Typaxa, Aa cy CBeTHlDe MHore aarrynrrene, Aa je y' HapoAY 3aBAaAaAa BeAHKa Tyra H Aa cy Aa)K6HHe HecHoxi.rh,HBe.22 MCTO nornpbyje H jeposroaax Hcaaje H3 MaHacTHpa CB. HUKOAe nOA Ka6AapoM, KaA xazce KaKO je nOCAe para Typaxa ca YrapCKOM HaCTaAO .•. "YHHIllTelbe npxaaa H 6eAaCBeWTeHCTBa H xpUIIInaHCKOf napoaa, y cpnCKMM 3eMA>aMa H ApyrnM xpajesaaa, 6e3'6pojHa yUHCTBa H orrycronrea,e MHorllX COOTHX 06HTeA>H".23

H na APyroj CTpaHH, MOHax uernascxor MaHaCTHpa ABaKYM, TY)KH ce HCTe rOAUHe aa BeAHKY rAaA,6eAY, Tyry H HeBOA>Y KOjH cy npHTHCAU xpnnrhaae OA npOKAeTHX arapjancxax 'tIeAa.24

Ho HeBOA>a Y TO spene aaje AOAa3HAa cpnCKOM npaSOCAaBHOM HapoAy cauo OA Typaxa, OH je AO)KHBA>aaaO crpaunro paaosapasarse H ca Apyre crpane OAaKAe je OqeKHBaO cnaceise. OA Typaxa, xao IllTO CMO BUAeAH, npeTHAO My je acrpeo.serse H 4>H3H'tIKO YHHurren.e, a ca 3anaAa My je nperaaa onaCHOCT Aa H3ry6u csojy sepy.

M3 AyroBeKoBHe 60p6e D3Meoy PHMCKe xypaje H3anaAHllX xpanrhaacxax Ap)KaBa, asamaa je PHMOKaTOAH'tIKa npxsa ca H3BeCHOM npeanomhy. Crora cy Te A~aBe YCBOjHAe H Te)K}bY re npxse, xoja HM je xacaaje oxroaapaaa, 'xao jeaao OA CpeACTaBa y cnposooelny lbHXOBUX excnaaaaja - Te)K}bY Aa CBHlDllXOBH nOAaHHIUI 6yAY pHMoKaToAHLWI. OryAa je AOWAO AO crrposobersa HaCHAHor AP)KaBHOr np03eAHTu3Ma, xojace acno.sasao HapO'tIHTO nporas npanoCAaBHe upxae. IIoMofiy Tor Ap)KaBHOr np03ekUTH3Ma, a nOA noxpoBHTeA>CTBOM pHMCKor nane - nojasaan cy ce yaajara, Taj pea A>yAH je 6uo U OCTao jeaaa OA aajaehax rrpenpexa sa !IIpujaTeA>CTBO H crropasvaeaaese H3Meby HCTO'tIHe npasocaasae H 3arraAHe pmroxaTOAUqKe UPKBe CBe AO AaHac.

Ayro apesrena je yaajahesse aa pa'tlYHPHMCKe xypaje IlliL\O CKOPO HCKA>yqHBO rrpexo sanaaaax Ap)KaBa, xoje cy paaeha sa CBOj paxyn paxaxe y HCTO spene H3a paqyH P·HMCKe xypaje h rseaor yrauaja, MeoyrnM y 16. BeKY, 'ai60r fy6HTaKa xoja cy na 3arraAY

21 HcTO IKH:.. 1,257, 6p. 894; B, CMIljEmtlewID, Hcropaja ... 350. 22 Hero ,KlL. I, 272, Qp. %5; B. CAllijenqe\BH!h, I«:TO .•• 349.

2J Hero K.H:.. I, 251, 6p. 868.

2. Hero KlL. 1,273, 6p. 970

92

93

CAeAHAa YCAeA rrpOTeCT2lHTCKor OABaja1ba, Kypaja rrpeyaaaa eaepraxae Mepe Aa raj ryOHTaK HaAOKHaAH aa HCTOKY. TaKaB IIAaH sa YHHjaherse y to. speae 06YXBaTao je cse xpajese OA JY)KHe HTaAHje 4,0 mBe,l,CKe. To je 6HAO apexe crpanraor rOI-DeI-Da npasocxaes,a: Y YKpajHHH, faAHIUljH, MOAAaBHj'H, BAaIUKOj, EpAeJbY, Yrapcxoj, XpBaTCKoj HlleAo.M HameM ilpHMopjy.25 Y ;Y CBPXY nopez, CTapHX MOo HalUKHX peAOBa CTBapaHH CY H cnellHjaAHH MHCHo.HapCKH peAo.BH~ Meoy xojmsa cy Haj6pojHHj.H 61L\H je3YHTH. Y HCTOM llHJbY o.CHHBajy ce, MKOOe, npa PHMCKOj KYPHjU H MOnHH HHCTHTYTH aa nponaraHAY KaO: Collegium Germanicum (1572), Collegium Graecum (1577), Collegium IlHricum HAp., rAe cY ce MAaAHnH pasnax aapoanocra: Tpna, Cp6H, EyrapH H APym nparrpeuaaa aa MHCHjy Meby CBOjHM aapoaaaa. PaAH 6o.Jbe nponaraaae IIOtIeTKo.M 17. nexa OCHHBajy jour ABe xrohne HHCTHTYllHje BAaCTH aa IIIHpeI-De sepe H TO: Congregatio de propaganda fide H Collegium Urbanum de pro.paganda fide, nane Ypfiana VIII, xoje cy pa3BHAe crpannry nponaraHAy KOA rrpasocaaaaor )KHBJba noa TypCKo.M BAalll!ny.26 Y HallIHM xpajeamsa YAapy cy 6HAH H3AO)KeHH oaa rrpeaexn rAe ce TYPcKa uapeaaaa rpaaasmxa ca 3anaAHHM xpHIUli.aHcKHM Ap)KaBaMa: AyCTPHjOM H MAeTatIKo.M peny6AHKOM.27

ilOA rrpHTHCKOM TypcKor 3yAyMa, napoa je 6e)Kao npexo rpanaue, rpazceha cnaca KOA xpmnhancxe 6pane. MeoYTlIM TaMD cy HX xexaae nose nenozse - rrponaraaaa H sepcxa nparrrcax, Do.JbeM )KHBOTY Mo.rao. ce HaAaTH caao aKO ce oapauao Tlpaaocaaas,a H rrpnMao. pHMOKaTo.AJItIKo. sepoaarse. Taxo, eKo.HOMCKH nOAO)Kaj npanoCAaBHHX JbYAH Y XpHIllnaHCKHM Ap)KaBaMa na 3arraAY mrje 6HD HHnrra 60JbH Hero. Y Typcxoj, a sepcxa H join rDpH.28 "KaneTaHDM HAH nAeMHneM Morao je Cp6HH Aa nOCTaHe, TeK aKD je npenrao y KaTDAHtIKY nepv","

Kaxo cy aycrpajcxe BAaCTH rAeAaAe, na rrpasocaaaaa )KHBaJb, MO)Ke ce BHAeTH H3 jeanor axra MeCHHX BAaCTH xpsarcxor rrpmropja,

ynyneHDr uapy <I>epAHHaHAY, rAe ce xazce: "Aa He rpetia A03BDAHTH oopaBaK KaAynepHMa na rpanmm, jep ... KaA 6H HeCTaAO H ADcaAallIlhHX cpncxax rrorrosa H KaAynepa ca rpannue ... oaz.a OH ce Cp- 6H, a Oc06HTo. MAanH CBeT Meny Cp6HMa, H3 OCKYAHlle csojax nonona, npHKAo.HHo. KaTDAHtIKo.jBepH".30

Oxpafipena npHBHAHHM ycnecaxa, rAe cy ce nojeaaaua H ~lalhC rpyrre, rroz, rrpHTIICKo.M Ap)KaBHHX oprana DApeKAII Ilpanocaaaa,a, caaa ce PHMcKa xypaja 6allHAa cnoxrcnarou na nocao Meny npaBDCAaBHIIMa KDjU cy )KHBCAH npexo rpanaue, noz, TypCKDM BAallIny, Ay6pDBHHK je nocrao uenrap je3YHTCKe nponaranae aa XepueroBHHy. 3a '1AaHo.Be osor peaa HapD'1HTo. cy Bp6uBaHII H30erAIIlle. H3 Xepueronnne H JKHBa,\:' H3 AaAMallHje.31 YAPY)KeHH ca <pp~IheBIVIMa H3 Bocae rcoju cy aHAH nor-uusemt AHpeKTHD Konrperaunju sa nponarauxv CBlHI cnxawa cy aacrojaxn Aa CYCCAHH npanoc.vannn )K~-

. P 32Aa

BaJb 3anaAHc Xepueroanae nDT'HIHe y AYXDBHD:\f nDrAcAY HMy.

OH necpeha 6HAa jour seha no. cpncxn HapDA, .\1HDrn arerrrn vnnje II3 YKpajIIHe, I'aaauaje II Bxamxe, nDCAe raaounser nevcnexa, cnvCTHAH cy CC na EaAKaH, H ADcerAH AD Ilpawopja, rAe cy MIICAHAYI. Aa

• • 13 K

he yCAeA napDAHHX narn.a, HM3TH noso.saa TepCH aa CBD] pax. 0.-

pacrehn 6DraTo. HCKYCTBD y npcsapaxra II AaJKIB1a DHII cy DBAC naneAH MHo.rD 3Aa II 30pKe, He npcsajvha HHDAKaKBHX cpez.craaa caxto Aa orrpasxajv CBDj DrrCTaHaK.34 TaKD cy arenru PIIMCKe xvpnje nO'1CTKDM 17. saxa 6H,ur npcn.vaaaxu aanaz.ae ACADBe Cpncxe npxne, II ojabeHDM, ofiecrtpaazeeuoxt H AD KD)KC DrYA,CHDM HapoAy06enaAH CD:lKY xrarepujaaav H nDAIlTWIKY nowoh caxro ,\a ce DAPCKHC Flpaaocxaa.sa.

Eaur Ta,L\3 KaMl .l~ 1[3L\C,\a.\D Aa jc AOUlAO AD YHIImTClha KaKD cpncxora IIMeHa, TaKD H lherDBC npaBDCAaBHe BCpC, caxt EDr urazse y ueHTpy TIIX HajTeJKHX 301lBalha CBeTHAD DA 'IOBeKa, KDjH CBDjHM )KIIBDTDM H paz.ow. CBDjDM BepDM, spa-m xao CBeTADCT, xoja ~nDKaavje rryT HamCM HapOAY KDjUM rpefia HnH.

ETD y TaKHII"'1 npHAIIKaMa II noz, TaKBIIM o.Ko.AHo.CTHMa 1639. rDAHHC AD,\a3H aa MHTPOlIDAHTa 3anaAHD-xepueroBa'-IKe enapxnje Bacaxnje lDBaHDBHn, ca ceznurrexr y TpeoHHlcKDM MaHacTHpy TBpAD¥-IV. HaKD jc no. roAIIHaMa jour 6110 ,\1 A a/.. (nehnaa HCTDpH'.Japa MHCAH Aa je HMaD caera 29 rDAHHa) nnax je sen 6HO CTeKaD 6DraTo. HCK~TTBO.

10m AOK je OHO cafipar MaHaCTHpa 3aBaAe'5 H TBPADma,36 6Ho. je O~leBIlAau ~1ll0nlX :30IIBalha. A xacnnje, aa apesie CBDr ODpaBI(a KOA BAa,c\HKC Mapxapnja na Ilermsv, xrorao ce yBcpHTII KaKBa o.rraCHDCT npCTH ITpaBoCAaBJby.37 OApaCTaD Y Kpyry jexae n06D)KHe II 'leCTHTe

2S 1. Tlonoeuh, I.Ui<T. ~eAO ••• II, 352-53.

2. Hero; H. MHAanI Hponaratrxa, lbeH nOCTaJHaK JI AaHalllfba ypeA6a, BeoI1><M, 1889, 5~57.

27 1. Ilonoeuh, ~. AeAO .•. II, 353.

28 Ail. J{8U~', Msrrpaaraja Gp6a y XpBaTCKoj TOKOM XVI, XVll if XVIII sexa, Cy6oT~a, 1923, 12; B. CAlljemeBuh, najOHlje, 25.

29 Ail. J{ euh, ~1iaro.

30 AA. Heuh, lIICTO 125; B. CAujen'te(Juh,lla:jcHje ... 39.

q B. Cnujen-ceeuh, Flajcasje ... 28.

\1 l1yj tcnes BojUHOf3Uh, Ay6poBHHK H Ocsrajxajcxo uapcrso I, Beorpaa.

1898,111.

J3 1. JIOIlOlJldl, .l1iHT. III,CAO .•• l I. 353. .'4 1. Paoou.uh, WIT . ..l.eAO ... 29-30.

35 CP. Paou-teeuh, mn. ~WAO 309; H. Munaiu, Csera Bacn.ueje Ocrpouncr, .~y6poBH;rK, 1913,71.

.se H::TO.

11 Hero 49.

94

AP DAarOTa I'apaamesan

Y5

" rt>. Paouweauh, unr. .xe.vo 309.

" Hero ... 71; E. CIlIjL'lI'leUIIIl, Xvacxa enapxnja ... 281 . .., HCTo.

41 CP. Paou-ieeuh, I1I1T. ,\<;;'0 311, CB. Ba.CH.\HjC '\IlITp. xcpueroua-ncu. l.J\',\OTBOPau OCTpOIIIKlJ, "npocDera Llermse. 1895,311.-

42 Hero.

" J, Paooteuh, WIT. ~CAO, 103-104; PC'! VHl~j3T K<\.\ CBllX CT'lIIOBHI[K.a Xepueromnte 11 IJ;PHC I'ope OC3pa.J,\'lJK~ Han,epy, O:lHa'-IaBHO je (!!CIIlTO PY;'KH'O II HC4aCHO, HCTO IIITO II ,pelJ norvpucn.a« .

. '" 3a.TO vcrcopo IlOllITO nocraje errnCKOTI YIIOCn V cnojv T1ITVVI' na nm ropaja X\'\ICKlI - KaKO ce aaa.va Y crapa 13pe,\leII3 E. Cnuien-iccuh, Xy.\ICKZl ClIap . , . 2.'i8,

ran-maa 3H:lO CBe HapOAHe rrorpefie H nesoa,e. MYAPO je auao Aa YTemH H Aa npY)KH CaBeT KaKO KO Aa ce nonama y najrexcnxr MOMeHTHMa.45 Tp3)KHO je OHe KOjH cY Y HY)KAH Aa OH ax xpenno II nossarao MopaAHo, MOAHTBOM H 6AarocAoBoM, H MaTepnjaAIlo - KOAHKO je M()fao. 3aTo Aa 6H napoa H csermse Morao noxrararn rpa)KHO je nOMoB ca CBHjy crpana. II03IlaTa je crnap Aa My je rOAHIIHbY nO~lOB OA 1800 acnpn, aa xraaacrnp TBPAOlll, um.vao qaK H BAaIIIKH BOjBOA3 JOBaH Marej Eacapafia."

Y no-rerxv MIUP0'l10AIIT Bacnxnje je caw muao HapOAY, a xacmrje je HapOA H3 CBUX xpajesa BpBHO K IbeMY, rpazceha rseron caDeT, 3aIllTIITY II rroxioh." TaKaB H,erOB paz, AOHeo ~Iy je BeAIIKH aYTOpHTeT Y BapOAY, Taxo je },UITPOIIOAIIT BaCIL\Hie rr04CO He CZI:IIW Aa My,\PO ynpaax.a ,\yXOBHHM II mUOIOHaAHIlM )KIIBOTO\f nacrse cnoje errapxnje, Hero je nocrao avropnre r If Y4IITe.nBe.\l!KOr npocropa aanaxnor ),e.\a CprrCKC l.(PKI3C.

Il pewa pIHWKaTOMil.(HM:l ono je TOAepaHTaH, aAII He H npewa arenrnwa vnnje. l·b OlIO xraxo ,\OK~'~\leHaTa Ii naaeurraja KOjII cy ca- 4ynaHH B3 TOI'a npexse na xioxce ce 33K"'n~'4HTH Aa crarse aa TepCBY aa BIW.\k xurrpouo \11 fa Bactr.vn ia H1Ijc on,\o pba so, na II O,\HOCH naxrcbv npa noc.vaanux If pnxroxaro.unca 11lICy OUAIl 3aTerHVTH. HanpOTlIB, OIUlI C\' Bp.\O TO.\CpaHTHII. TO\1C je CB3KaKO Aorrpnneo caM MfITpOno.\IH Bacu.vnjc cnojrrxi paxoxi II /Ke.nOM ,\a TH o.anocn 6YAY !lITO iioAlII." n03H~n a je ct nap .\<1 jc ()H vcrvnao pHMOKaTOAIIl.(IIMa I\pKBY cucror 1l.\lIjc v PIIClI\ ,\a ~' il,uj CA\')KC, 3001' OCKYAIIl.(e Y IbHXOSH\! L1.PKIlJ\la:~ HAl! ,\ail'>:! ][,;.:[,0130 BpC~Ie OHAO Y OKOAIIHH PHella HCKU.\I1KO upxana, r.ie c~' 1I~1Il3\1\..'HII4HO C,\Y)KIIAII rrpaBOC,\aBHH 11 p;l\WKaTOAUYKH CBCUlTCIIIIl~II.ou A Aelll3BaAO ce R TO, Aa ce pHMOKaTO.\WIKH napo.x oopahao rrpOBOL\aBHH.\f CBellITeHHl.\HMa Aa aa n,HX oihB\,air "\'~'X()flHC norpcoc." 113 liCKIL\. nsaeurraja BH,lH r;~ I~::' TO Cr:lH,C [IpO.\\';.J~aB~.\() II ,\\'1'0 npcxicua K:1CHIIje.52

TaKBa ro.vcpaurmja H3Mcny npanocaasnor H pIIMOKaTOAHYKOr )f(lfH,nZl r TlI\I xpajcanxia HUjC o .. xronapaxa arerrruwa YHI'Ije, na cy ('!!:! lIC1clOja\JI cnu vt CILU.\la .\a nocejv MP)KtbV II 3aBaAY, KaKO OW 113 rora lllByE,\11 lICKY KUPIfCT 3:1 yl!Hjy. Taxo, noxexa cy y TO npe\lC :lpUlltll'!! I II nccr, ,\a ic nchcx n narpujapx ,.\OOHO OA cYATaHa npu-

npaBOCAaBHe rropoaaue, rAe je OA CBOjHX poaare.sa A<16HO rrpne TeMeA.e npaaocaanaor yqeIba,lI a nocae yqenH KOA csora crpana, CTapeIIIHHe 3aBaACKOr MaHacrnpa, jeposronaxa Caaaraja, H uajsaa aa spesre CBOra 60paBKa y Cseroj fOPH39 II PyCHjH40 OH je re OCHOBe AonYHHO H CHa)KHO YTBPAHO.

3aTo ce OAMax no cryrraisy na TpOH cnoje enapxaje, MHTporroAlIT BaCHAlIje Morao rroxasara xao BeIIIT PYKOBOAHAaQ csoje rracrae aa .CTa3H IIp:lBOCAaBina.41 Haopyzcan 3HafbeM II lfCKYCTBOM Morao je 0AMax npouennrn KOjHM rryn;M xropa HIm II BO_\HTH csoj napoa. Ha HCKYCTBy caoje npour.vocrn Morao ce Ha~rqHTH, Aa ce He CMe HnH Y KpajHOCTH HH y jeAHoM npasuv. 3Hao je AOOpO KaKO je jexaa OA rseroanx rrpeTXOAHIIKa, MHTpOrrO,\IIT Bncapnon, CBOjOM narxourhv rrpOTHB !vpaKa OBe paajapno r- ,\a HapO,A H llPKBY roue AO ncrpetis.ersa, CBOJHM rrperepanuv Y3_\3IhCM V 3:1naA n BC\HKII\l rtouepersev Y PH~ AorrYCTIIO nponar aropnsci YHIIje Aa ponape TO.\IIKO CAOOOAHO, Aa je Ilpanocxaa.vs Y TlL\1 npCACAHMa 6UAO AOBC,,\eHOHa HBIIl.(y rrpOnaCTJ.I.42

BaCI-L\JIje je nourao .ipvru « npauuexr. Cnrvaunja II TIOAO)Kaj rseroue rracrae YKa3HBCL\1l cv ~lY, Aa Y AYxy XpHCTOBa Y4Clba 0 l'nYOltnH i\wny ,nY,\HMa, lL\C.: ,\IIfPU/b\,OHI3H.\1 IIVTeM, cronava CBCTor Cane H OCBeIIlTalrJI.\I rpa.snnnjaxra n:llfle upxse. 3Ilao je Aa ce IIa OYYBaIbY Ilpasocxans,a nnure i\!O)f(C YYHlIlITJI .\IIYlllUI rtpnxie POM, CIlaAa;'Kl'nHaoinhv Ii nOOO)KIIH\I iKlIBOTU\l nero opvzcjexr H cnai OM. UHl'n je 6uo ,'\a KO,,\ napoxa Ot{}'BCl nepv, oOw·lajc II 1I3IwoHaAHY CBCCT. C\1aTpaO je I-\,a cBOjHM AojaAHiI\l AP)K:1H>CM MO)f(e OTK.\OHHTH .OJ\, napo aa H npxse rrsea pasjapcnor oxynaropa, Aa he OAp)Kan,ei\1 AoopHxcyce!\CKHX OAHoca ca crapoceaeormsra PHMOK:1TOAIIYKe sepc CY30HTH YTHuaj areH3Ta vrrn ie nO'-ITTo p,< 1H1 (1"1' 1,,'(," RO\(,.\Jf4J Jl .\3 j'eG",'icIbe~l II YKa311Ban,e.\1 na cTapycpnCKY .\lOh II cxanv 6V,'\I1TII HaLUlOHaAInl CBeCT.44

Y TOi\! IUlIny MIYHO 06a.\33H CBa ce.va cnoje j\,YXOBlIC IIaCTB~', xpenrr u yocnyje Aa je Il paeocxaaz,e CHAa xoja .\IQ)Ee casrvaaru narn HapOA OA KOHatIHe nponacna, Taxo nyTyjynH Kp03 H3pOr\ on je ,'1,0

" (1), l'uou-uoul), uu . . ~l'.\O, 311.

" 1;.1. Il crtcoauli, Ili1Cr.\C,.\ upxucnnx Cf10\IeHHKa Kp03 noaecnmrv OpnCK{)-

ra napo.va £L>(_'rp~, l'hO, 7,26.

'.I Paoou.uh, HaT. ,1c.'1,) 33". " Hcro. 336 H 3b 1

,. 11::1'0.

'J Hero 336.

~i 11C1"u 371.

!LTU ... 372.

96

Csern Bacnxnje Ocrpourxrr KaO -rvaap upanocvauv.a

97

nu.vernjv, ... \a ce CBH pHMOKaTOAHIlH Y Tvpcxoj craa.sajv nOA !-beroBY B,\aCT.53 C.;\Y)KHAlI cy ce CBHM cpeACTBHMa: otiehau.awa. MHTO\1 na 'IaK AOCTaBh>albeM H narsxaisex: KOA TypCKHX BAaCTH. 3aTO cy OHAIl crpax H rpener II BpAO OMP3HYTH.S4 lIMajynH na pacnoxoxcersv BeAHKa xrarepnja.ura CpCACTsa vcnexn cy Aa noje.xnaue Kync Ii OA fhHX crsapajv rpyne xoje cv ponapnxe npOTlIB MIITpOnOAHTa Bacaxnja, a TII'\lC crsapaan MCTC)K H necnoxojcr ao." KopHCTenH cxafie KO-'lYnuxaunje H nexmpno cran.e OIlH cy 0 CBOjU\l vonecnxia nOAHOCIlAH TClt\CII!(l103IlC 1I3BclIITajc Konrpcraunja I' PIi\lY, KOjH CBaKaKO lIHCY

npCACTaBh>aAII CTBapHOCT na repenv. TaKaB fhHXOB paz, vneo je MP)Klby II nOMenby I' OAHOCHMa H3Mc15y RpaBOCAaBHe II PUMOKaTOAH'IKe upxae, lIlTO he ce OApa)KaBaTU Kp03 xnraaa croxeha xacanje, a HapO'IUTO xpajexi npour.vor H nO'IeTKOM onora BCKa, KaA cy TH H3- BClUT,:jH, oner ca oxpebenaxr l\li,beM, H3alUAH na BHACAO.

KaA ce «pajeu npourxora H nO'IeTKO\>l osora sexa nOHOBO nonaxinupnxa HAeja 0 YHlljn, HalUAO ce HeKOAHKO IbeHHX BaTpeHHX fipannaaua, xoja cy na OCHOBY THX nasenrraja II HeKHX nncaaa xoja ce npnnHcyjv CB. Bacnxnjv, noxvuraaaxn I\a AOKa)Ky xax H TO Aa CC CB. Bacn.vaje OXIO OApCKao npaaocaaazsa H rrpeurao na YHlljy?' Mc15ynnl, MH0r11 030H,bHH HayqHHLlH, xao na np. enncxon HHKOAHM MIfA<1lU,57 Jonan PaAOlMdi,'8 A.\CKCa Hanh," a AOHeKAe H Hxapaon PVBapZlL(,bO na H aVTOp OBC KlbH:'KlIl\C, xoja jc WlZlIlIAa y HHKUIHhV

I . . .

1932. rOMII!c/1 I\O'CTa cy YBCP,\)HBO, aa OCHOBY aaaxponaaava, AHHr-

BHCTH'IKHX vnopebeu.a, ronorpaqiuje Aora15aja HAp. AOKa3aAH Aa cy H3BOPHi KYPHjC OlIAl! <paACH<pHKanr.62 UrLb nax onora paxa nnje Aa YAa3H y TV pacnpasv, jep TO caxa oaac nnje TaKO Ba:.KHO. LIaK Ii KaA OM CBa ra IlIICMa xoja cy nparnrcana CB. Baca.vnjv n OHAa aYTeHTHqHa H nncana pYK6M CB. Bacaanja AH'IHO HAll ca IbcrOBHM 3Ha-

lbeM, TO HH MaAO He OH YMaI-bHAO iseroa CBCTlITC.bCKI1 AIIK K;:W 6opuaaa Ilpasocaaaa,e. 1I nope.a rora neworvhe je CAO:.KUTII ce ca OHU\m KOjII H3 THX rmcaxia H3BO,\e nexe 3ClK.bY'IKe KOjH OH MorAU 6aLlHTII MaKaKBy cenxv H3AajcTBa TIpaBoCAClBh>a.

Hnje peaax cAyyaj Aa cy ce jepapcn: narpnjapcn II el1l1CKOnH, He caxio cpncxe Hero II AP\;THX npaBOCAaBHHX npkasa, AonHCHBaAH ca PHMCKIIM nanaxra H Aa cy V II3pa3lBla If pe-ruwa OIL\H H3~l.aUlHII H OAarOHaKAOHII npexia IhH-'la. To je OHO H OCTao CTIIA napaaa XPHurhancxe ,by6aBH Y Te)KI-bH ncnvn.en,a XPlfCTOllC 3an(JllCCTlI - Aa CBn y XpnCTY je.auo oy,_W. Kao lUTO je PII.\WKaTo.\H'IKa upxna lfCTHuaxa )Keh>Y aa cjeaun.en,e, TO je lICTO YBCK 6lIO un.s II Flpanocxaune LlPKBC. 1I ona lIHKaAa HHje 01CAa !lU -'1OL\a OADU ru nperosope. CaMO npn peaxaaaunjn BHAe.\a cc pa3AJIKa. Jep AOK cy npasocxanaa Tp£DKHAH cjearnserse y sepa H .byoaBH, ,\OL\C CC KOA pHMoKaToAHKa nOpeATe)KILC aa cjc.xmsen.cxr l!CTIIl~aO jour jac nujn LlI!.b - no \<111- fhelbe TIpaBOc.\aBHe LlPKBC PH.\lCKOM nann. 1I Ty cy ce npero aopu

5J Hc r o ... 340.

,. Pll\lOKarO_\WIKa rtponarartaa, Haxunrh, 1932, 14. 55 HCTo.

16 A. Theiner, Vetera monurnenta Slavorurn Meridionalium historiarn ijlusarantia, Zagreb, 1875; Miio V;cnceslav Batinic, Djelovanje Franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih sest vjekova, Zagreb, 1881 i 1883; lanka Siinrak Vasiiije Jovanovic-Ostroski prema papama Aleksandra VII ,i Klirncnta X, "Nova Revija", br. 3-4, Sibcnik, 1931; C. Netic, De Pravoslavis Jugoslavis, Vaticanis, 1940.

s H. MUI1am, CBeTH Bacn.urje ... 66. " PHA!CKa KYPHja ... 321 H 351.

" TIHCMO na xpajy KlbIf)KllUC Pnvoxaroxar-nca rrponaran.xa, HHKllTIln,

1932,42-44.

60 Montenegrina. 3eMYH, 1899.

" Pl-L\10KarOAH'lKa nponaraanaa ... 22 l! .-\a,\'c.

62 Hnje pexax cAyqaj, Aa cy ce y PHMY Tm1HAaAH raxsn H C.Hft.I!HH<pa.\CJ!<pHKanr If IHCKopmunaBa.A.H HaMepHO JLliI HCHaMcplIo, KaA cv TO 3a:nCBaAe noT,peOe. II03HaTO je KOAHKO ce _\'lTO vrrorpeoa-aaao 300PHHK HCH;\Opa Cesaracxor Collectio Isidori Mercatoris II ca tbHlMeAOKa3I1Ba,\e HeBepOBaTHe crnapn, a

.-\aHac CBaKO 3JE1. KO ce ca THC\\ HHTepecyje, ,.\a cv TO ¢a\CH<pliKaTH (c. TpoUlIKU, AeKllll]e '113 Ilprcaenora npasa II Beorpax 1938,8-9).

H y OBO'! cAyY:ajy "lOrAH cy narrcxn H3aC\aHHUJI. xojn cv oa.\H IlOC,\aH.H paAlI nportarau.xc 0 vrurjrr, KOPHCTt.~hH c.\aoy KO.\!YJlHK~ulll.iV H neuxta nccpebeuo CTaH,C. C\aTII JI3BCLUTaje xojn He oarosapajv <jHlbC!!lI'IIIO\! c ran.v. caxro ;~a OH onpaaaa.ur cnoje nocrojarse Ta\1O H V PH\!Y ce nprrx a.ravu K~lO .\:ItIHOCTH KOjC Jf\!ajy .wope seae. J.13 HeAocraTKa nOY3.-\aHlLX rraseu.n aja Te1UKU jc crvhn rrpasn CYA 0 nojC,J.ItHHM AoranajllMa, axnxax H3BelilTa ill ronope 0 "~K 11\1 OIlunnxr upu.vuxaxta llAJ! rrpRKa3yj'l nexe ll'llCTIITYUlIjC T~; cc ;\aKO BH_\H TCILWHUH03110 npuxaanaan.e cruapn, Taxo jexan Oc\ TIIX arenara, Ila s \In ;\C\!CKH, 'l je~HO\! naacnrrajv H3 1655. r01AHHe, rosopeha 0 CTa_\.HOCTlI 6paKa KJr\ npanoc.\aSHHX Cpfia, xaxce: "bpaK ce pacraas.a KOA npasoc.vannux Bf'.\O .UKO. Ka,J. ce HeKH O!.\.\yy:e ,\a ce pacrase, o..\Aa3e KOA CBCllITClIl!Ka. a onaj In! rtpvxca jeAHY xtapavv, xojv cvnpvea AP)KC aa xpajese .H cuciur cuux jc npcccve Ii 1,a)K;.!: .. Kao WTO caxt ja rrpecexao OBI' spnuv H paCTaBHO, TaKO ere pa;:TaB:"e.r!1i II lSa" (1. Paoon.uh, PH\LCKa KYPHja ... 323). Oor:>.! rora, K~)c\ npaU{)C\aBHUX 6HAO je 'lBCK TV H raxio 10SCCHIIIX 'CKJfTH I ara , 6l1.\o v K;I.\ ybL'P;:KO\! lIAII HeKOM APY!1O.\! tfll·HY, KCljlf cv ce I1O'fYl(a.\1I II KOpHC.TlI.\H scpv V pba nc cnpxe (H. Munaui, CB. Bacn vnje ... 67). Ca OlJaKBH:>'1 AIIUIHla arenrn vnrrje srajamuecv HMaAH nOCAa, 1Ia cy llO IblL\UBO\! Ka3HBafbY II !HI!.\,a.\1i llOI:PCIUIlC I raaeurrajc. Y ocraAOM, OIICT H3Bclluaj lIaC\C.\iHHK3 nOMCIlYTor TIaB.\HHa ;'1.c.\ICKOr,MHcllo'lapa AU\UlHIIKaby.\llna IJ:I 1657. I'D. Hille , Ka)KC, KaKO jc .. TIall.\HII AOBOO (ry PHM) nrvxrana MaKCU\la II n.eroaa .vpvra c AiDKlIlr\!~OI<Y\!Cl!nn!a" (1. Paoou.uh, uar. ;1,e.\o 321). TIor,p<"IUIIH naseiurajn rroja s.i.nua.vrr cy ce H Y xacunja Bpe"!eHa, ITa ~laK If Aallac, Ka,\ jc TcxmrKa ooaaeurrerr.a ,\OCTHL\a npxvnuu. Taxo 1892 fOA. ClfaOOITHC - .Lc niissioni cat toliche di Milano", AOHeo je nancurraj. y,KO.Me ce KaJKe Aa "CpoIDjaIlIUI. Y BC.UIKO\I 6pojy ocraa.sajv npaaocaaa.ee H npexaee 'l KaTO,\llUH3a\I" (Aoepuh, Karoxnvxa upxsa y Cpfmju, Hrrur, 1930, 40; M. T]J" mull, "BecHlLK CTIU", 1930, 606.). CU!'Y1IOTOMe je .H y HajHoBHje spexe Lnac KOH14Wza (0,\ 7 <Pcopyapa (.Be,'oatfc) 1971. Ha crp. 14) AOHeo .H3BeuITaj Jf3 Beorpaaa, nox lIaCAOBOM "EKVMelHCKM cvcper y Beorpaav", y KOMe CeKaJKe Aa je aa HeKaKBO\l cacranxv roBOpHO ,,IlIpaBOCAamm na.KoH Aasap Ea6nn", a Ha'Ma je n03HaTO Aa Y xaraxorv KAlHpHKa Cpncxe rrpanocaasae LtPKBe !HeMa baxona HH CBellITeHHKa YOITwre rroe, TUM HMeIHOM. Bor .3Ha, MO»<Aane HeKOMe HeKa,A rpeoarn Aa ce H na OBaKBe H13Bemraje [103OBe!

98

CHern B3C1M.lfje OCTPOlliKH KaO qyaap npasocxaaea

99

YBeK npeKUAaAK, jep je jacno Aa .raz,a srune He MO)KC OHTH pCYH 0 CjCAHlbClbY, nOIUTO TIpaBou .. aBHC upi.ue nccruje, a PI·IMOI,anl\W/l\;l ocraje.

AKO Ty cruap nocstarpavo H ca Apyre CTp3He, ca crpane OHAailIH>HX npHAHK3, :'.W)KeMO BH~eTH xaxo je TIOTAaYCUH HapO,A, ca CBOJOM jepapxnjoxr rorr.err 'rernxnv M3TepujaAHIIM CT3lbCM, rrpnrncavr 6eAO.\1, npor-ort.cn 3r,\ y:\l0~1 OA Tvpaxa, xiopao rAe,J,aTH na 3ana)'I" a OC06lfTO HZ( PUMOKaTO,\HYKY UpKHy, xao na cnoje cnacnone, rra nnje HH YYAO Nt cy cc lIoje,J,HIIUH BAH rpvrte oopaha.su pIl~IClnnt narraxta aa IIo:\!Oh npor nn aa jC.\'l!JIlIKOr nenpnjare.va. Tpaacir.vn cv _\faTeplIjaAl-ly H aoj nv noxroh. K3KO 61I CBOSle napoxv O,\aKIllaAH narrse HAIl ra OCAo60,'I,H.\H poncraa." A:u! TO HII najsrau,e He YMalbyje fhHXOBY rrpaBOCAaBHOCT, HHTH noxaavje OAcTyrraIhe O,\, Ilpanocxaas,a: narrpoTIm TO pelJHTO noxasvje fhHXOBY 6pHry, craparse Aa ca-rvsajv aapox

IT03HaTo je, Aa je na HeKOAHKO ro .. vma npe csor rtpecranzeetsa aaaepaB80 Aa noce rrt H OCTaHe y uenrpv npaBOCAaBA>a, CB. I'opn, H casro na BeAHKy MOAOY npasocxaanor napoaa H3 H,erOBe enapxnje, Aa He (JIl InrYOllAH :mwnnHHKa, OH ocraje calhHMa ,'1,0 xpaja )KHBOTa.67 Taj BCTH npanOCAaBHH HapOA, a He YHHjaTIr, nporxaurasa ra aa CBeua, - a He ocybyjy ra, xao IllTO je TO \rtIHHHO Y CBHM ApyrHM CAyyjcBIHla ca OHHMa KOjH cy H3AaAH I1paBOCAaBA:>e. II najsaa, ffierOBe llaCAC~HHKe nnje HMCHOBao PHMCKH nana, Hero HX je 6Hpao cafiop upanoc.xannax CIIHCKona, a, nOTBp5HBao H pyxonoxarao nehcxa narpnjapx.

YrA<LBHO:\I, xnt r portoz ur BacIIAHje vcneo je, Aa Y TOKyrrpBHX ,\CCCT rO,~HHa cnoje vnpase, II ncpez, CBHX reuncoha 1I nexaha. OKynH CBOjy naCTBY H Aa je crrace 0..1. CBHX naxera, KOjIlCY AOAa3HAH ca pa n nix crpana. 3a TO npexie Off ZtKTlIRIJO \TY.CCfBvie V CBHM nOAHTHlJKlL\f II AlmAoM,HcKHM 30UBaH,IHta na TOM TepeHY, KopUCTenH CBaKY IIpHAIIKV /1,21 0 I K;\OJ!lI CBe OBe exexreirre KOjH cy no.xpnaaxn Bepy H \!Opa.\. KO,\, ir.et OBC nacr se. TUMe je crexao yrACc\ II npoxvo ce na \;l,\CKO, HC Ca\10 K<10 acxera, Hero H xao YyBap npaBOCAaBA>a.

aa rrpanoc.vanx-e.

AKO ce y3'\1e \' 003IIP H TO jC,I"HJ-lO Ca'IYBaJ-lO fIHCMO H3 1671. r., xoje ce npanacvje xnrrponoanry Bacnxajv, BHAHMO Aa y fheMY neva HHIllTa nmue 0.\ rooHcrajeHmc KOHBeUUHOHaAHHX pe-nr napaaa nonrronan,a, upran.a reurxor crarsa II rpaxcersa novohn. Taxro ce xa»cc: .. /~a Oil BL'[1\' naruv canvna.vu, cce rn ()4C, TVK\IIC_\IO ce. no ropax KpUAH H no cnaz.ax, KOjU yGoAeH, KOjH ooeuren, KOjH na KOAau naOHjCl!, ... rr[1IL\1)f opa IIIi\' HaJJI\, (IBac:\aIlIiKC) 1I novo.ur IWM'.64 A 3a upuxr \,,'il\' 11()\10h, 1 nucxiv CC Ka;'KL'., .xa jc ,,(Joe,\('iKjc nauie .'by- 6aBII" ... II ,\3 he ce 3aTO "nory MOAHTH .,. aa CBCTHlbV TBOjy".65

,Aa CECT}! Bacnxnjc rmje ono npUCTLL\III~a vanje. Hero Aa je YBeK ocrao AOC.\eAHif npaBOCAaBaQ, TO I'1.OKa3yje uexoxvrma fherOB JlW:BOT II pax, a nornpbvje H xacnaja ncropnja Cpncxe upxse, Kao

. ,.-.-.".

A~'XOBHH nacrup BOAHO Je CBeCTpaHY oopoy aa CBOJY n.:lCTBY, crapao

ce ,.l..3 joj O,\al,Jll~l na ru.e II CalJVBa IhCHY Bepy. Y TO\1 IJ,If \,V lJepuBaTBo ce Ii oGpahao 33 110.\1Oh CHID-la, KOjH cy 611AI1 BO,\,1I11 ,\,a .\,1\· nOMonry y TOj oopon aa cnac napo.xa II IhlIXOBa np8BOC.\3n,\,3. Y;}CTa,\O\I, Aa jc OH 6110 aa YHIljy, KaKO ie OH Guo TaKO HCTaKlI\'Ta Ii

nonvxapna AHlJHOCT, raj ILerOB n01T3 ~1Opao OH OCTaBHTII .\yo.oJl rpar, TaKO /~a ce 0 TOMe He AU "'lOrAO cnoparn. Mebvrnxr, xao ·lIn G 3HaMO, nnje ce HHIIlTa H3.\feliHAO. OH ocraje AO CMpTn nOA nxacn: rrehCKIIX narpnjapaxa II ca IhHMa HMa najnpacnuje o auoce: I1plj~ila CHHneAHje, AonHcyje ce, nocehvje HX, rpaxcn ynvrcrna H canere."

Ho GaUl r<1A<1, KaA ce naxao Aa MO)Ke MHpHO /'..a rrpoavxca na y rapnclbY DCpC 11 HaUHOUCl\HC MHCAH y TUM xpajesnwa, - namuaa l'j' HOBa HCK\,IIlClba, HOBe Te1JJKOne If M\TY.eI-ba.

Y 1'0 BpC\1e nac rao je par H3Meby Tvpcxe napeanne H Mxera'-IKe pCIlyo,uIKe OKO OCTpB3 K;JH13 (Kaaxaje). no H.\1CHy oaora OCTPaa ueo o naj par 0,,\ 1645-1669. rO,l,IIHe Ha3BaT je Kanz .. HjCKH par. Y l(1\t pa rv Llpua I'opa je OHAa na CTpaHH MAe'Ia,'Ia,68 na je paTHH BHxop OOYXBaTHO ueo nojac Jaxpancxe 06aAe, xojn je ,\p)KaAa MAeTa'lKa pC;lyO.Hw:a. Crora ce II XYMCKO-Xepr\erORalJKd errapxnja oner lIaUlAal/ UeHTPy crpaunurx 30HB<lfha H parnnx nonpnurra, nOIllTO ce Bc!nL\1 AC,\O.\1 JI<1,\<lJH.\a na rparuuur H3:\felsy sapahemrx crpaaa. '! "10.\1 B1I.XOpy ,'PlICl,!! uapoz, lillie 3H:l0 KO Myjc ropu nenpnjare.s. Y!la~cL\H cy y 're «pajcse H je.un: H ;\PFH rra ,\OHOCHAH BeAHKO 3AO.

[JDUO C\' \·II3."l,~1\ll \1,\clJl!hlf VI VpCKI! ACO errapxnjc. Tpefiaxo lIM jc \tHoro pOOOBa aa rsaxose xabe na MopIIMa, aa par II TprOBHH\" na CI, 1~;lT3.\H Tvpi«- il Cpfie II O,\HO\ll.\:I npcxo rpaunue." .3anlM. cv If~UI ,,;nIL\ll T\ pun , ILl CC cucrrr.vu CBUjll\l no.xaunuuwa. npnrchn pe-

,) P. fpyjutz, Il panoc.vauna Cpncica npx ua, Eeorpax 1921., 187; ,\1. Tptauh Kaxo cc pasuujaxa Vllllja Y CCBCPllUj AaA\!,u.\lijl!, "BeOlll!K" cnu, beJrpa\ 1929., 407.

" H .. Hzuam, CB. Bacn.vnje ... 82-3; Paooteuh, UHT. ACIO , .. J~/. " H. Ml£;WUl, HC10, 82.

, " 1. Paooteuh, uur. ,\e,\o, 344--5.

" S .\iIlX(JWZot3uh, Manacrnp (k; por ;r CncTH BaOI\Hic OC!'POllJ"H, Ue"lit!.e 195<j, q,

., Ii ». Pve.ipau, Morrrenerpzna, i Ipn.voum» irc ropnj« L!,PiiC rope. 3-:~1\·'! 1 :,q) ,,')--(,1),

,-j .L. Ctoj.mocuh , CTapH cpncxu .:L1TI""CH .• l,i:62 (".tp. 14J.6: .l.tartcoeuh 'I';>~LII"(·BI.(}! H Xj.ua rcxu rrvx , 3a.'f){.'fi. 11>8, 117: .,1. T'puuih, "BU::H1fK" Cl l l.I, 6iV

100

CBeTH Bacmoeje OCTPOIllKli KaO <fYIBap npaeocxaaa,a

101

72 k. Crojauoeuh, lUIT. Ae.<\o. " I, 368. 6p. 1466 H 1467. 7J H. AY'1uh, IUIT. jtl,eAO, 241.

CTHPY cy HaMeTaAH xao Ka3HY rA06y y BeAHKoj cyMn HOBua. AKo, nax, MaHaCTHp nAH npxna Hncy MorAn Aa nxare n HapOA naje Morao Aa npnxynn TOAHKY CyMy HOBua, OHAa cy npOAaBaAII TO 3AaI-be:4 3Ha ce Aa cy TYPUII 1647. rOAlII-Ie aa raj Ha'1HH onvcrorunxn II rrporepaxn CBe ~tAyoep.: 113 xianacrupa Kpxc." CHr~'pIlO je .s.a nnje 60- Ale npoiuao HH MaHaCTl1p TBPAOUl II CBH AP'tTI1 MauacTHpn Y aana.xHO:\I: AeAy Xepneronnne, 3a BpC:\IC o aora paT a xiopao je H pnwoxaTO.\H'1KH 6HcKyn AHTOHH TIPH:\I:H HanYCTllTII Tpeoun,e II npefiaunrn cc na AyopOnaYK~' reprrropnjv."

TIOA TaKBHM OKOABOCTH.\1a napox je xiopao OC)KanI y nAaHHHe, HAII npcxo rpamruc, y l\l.\cTa'1K~· penvfivnxv. A KaKO cy npouian npa130CAaBIIII KOjlI cy nofierxn y MACTa'1KY penyOAIIKY, MO)Ke ce BHACTII H3 jeznor 1I3BcUlTaja aaxapcxor HaA6HcKyna Bepaapxa H3 1648. rOAHHc, 'rAe ce aa Fbnx Ka)KC: "OHH xojn IIHCY XTjcAH npHxBaTHTH KaTOAH'1KC njepc IUH cy I10CAaTII xao POOOEll na xabe, HAH cy rrpoAaHn ca »cenawa nC,\,CmKH,'1 TproBIUIMa H npeaeaena y HTaAHjy HAH \' Apyra xrjecra"." 3001' rora lIlTO nncv XTCAH HanycTlITII npanocxanA>C 1-1 300r BCAlIKe Helle P00011l1M.a, ClIrYPHO je ,\a cy xmorn aarxa- 1ll1.\1I xao pOO:lllll na '\1,\CT3'IKII\1 xabaxta." l\l\eTClUI,!I renepax je ra,\a n.vahao TlO 20 ,\\71(8Ta C3.\10 Y:L\apja aa cBaKY T,\8BY xoja ce yAOBH)

3::1 \UCTa'-IKC ra.vujc." .

TIOH ITO jc xiopao ;l.<t IL.lJIyC III re xpajene, .\lIITPOlIOAIIT Bacn!\lIje lillie () run rao 11:1 TCPl.'l1 pII-\101~aTO,\;14Ke l(PI,BC, UITU Oil CK1K::1KO Y4l1HIIO .,\d jc i.nunjuo ,,!lolll!, nero cc ca HapO,\O:\! cxxouno y fip.xa H nxannuc, Y CKj)OPIITlIja IT cvponnja \1eCTa. Y TO:\! 1'3\H!I(aThV, ca napo.xoxi n IIJJi\'UIJII\J no ba xra. f\OlU(tO je Y IICTOlJlIIl ,\CO Xepueronune, GAmKc (.\000 \lIujoj HPHOj fOPB, rAe cc MOt1 TYJ1C'KC CIL\C nnjc T::1KO jaxo oceha.va."

Y TO npewe je HCTOYHO-XepuerOSa'1Ka enapxuja 6HAa vnpaacH.eHa. Crora je MIITponOAHT BacHA1Ijc no CBOMe aaxrcsv JUJ1 naroBOPY nCnCIWr rrarpnjapxa I'aspnxa, A06HO aa ynpaBy Ty enapxajv, KaKO 6u OAaTAC AaA>C ,.PYKOBO/\lIO CBOjOM naCTBOM na HCTHHHTH rrvr XPHlUnaHCKOr crracersa" .81

Ha OB01l.l repenv, aaapxcasajvhn ce y OKO.\HHH Onorourra, napovuro Y MallaCTllplIMa )Kymi H Ilonmia, rroveo je ,\a crsapa pa-

.,~. "/1;. Crojanoeuh, QHT. ~eAo, III, 57, up. 4981; 1,220, Gp, 716; II, 70, 6p. _414; J?_. C.l:~!';Il'tC(ilil1, Hcropnja, 1,436---437.

:; M. 7 JilllUfz,IUIT.AC.\O .Beoamc CfIlI" 1929, 407.

, 1. Pcoou.uh, J~H r. ~c.\o 338 .

.. 77 pr 1. Sinirak; Crkvena unija u Severmoj Dalmaoi ii u XVII V., Nova

Revija. s ibcnik, 1929, s. 268. .-

" 3:wn;:o61l11, WIT. ~eAO, 106.

: Hcro: ,\of. TPUiUl1, 1lI!1'. MOCTO "BeCHl-iK Cfl Ll ". 1930, 605.---·606.

H. MK1QW, Cu. BaCIL\Hje 62-63.

" .p. Paouncauh, uar. ,.l.eAO 310.

rrpecaaaje THMe UITO cy YAapaAH neha nopea, IIA>al.JKaAH, Be3a.\II, OABOAHAH Y POIICTBO xao pOOA>e, TyKAlI Ii YOIijaAlI.70

Y jeAHoM 3anHCY H3 'rora npexterra, xojn je npermcao H. Ay'·mn ca jeane cpOYA-,e V MaHacTlIpy CB, Tpojuue KOA Il.seaax,a xaxce ce "Aa cy Arapjann (TYP1rH) BeAHKY DeAY '1lIHIiAH CBOjIU! I10AaHH' ~HMa: CBaKOAHeBHO cy AaHaK Y3HMaAH, xpnurhane Be3aAH, na nexe cy 6nAH, Apyre y poncrno OABOAHAH; HeKH 6e)Kaxy Y Tyne 3C:\-Lbe OCTaBA>ajynH cnoje AOMOBe H cexa. Jao, KaKaB IIpH30p ojcmc BII,\Crn! Ocra 3eMA>a nYCTa 6e3 AlYAH, CTOKC II 3eMaibCKHX IIAOAOBa. 3:1- HCTa raaa MHorH )KlIBH samrbaxy MpTBlIM, jep ce TdKBe6cAC He .'\10- raxy TpnjeTH".71

A y jeAHoM ApyroM aanncv H3 1651. rOAlIlIC na jeAHo.'\! Jl.-umejv, y HCTO,\l MaHacTlIpy, OBaKO ce OI1HCyjy HI Aor,lbajH: "Be,UIKa 6c..\8 n HaClIA>e npnracnv naurv 3eMl\-,y, MCIIH H3rAeAa Nt ne oajamc \l::1lhe crpaaarsa nOKOlbeFbY xpatuhancxoxr, Hero UITO jc 6HAO crapoxt 1-13- panx.v y Erurrrv aa spewe <papaoHa KaAa rpahatue vrnpbenc rpa.xo-

Be TIHTOM 1-1 PaM3eCOH Taxa Axn-naiua qCBriin 13A::1,\aUIC xepuc-

rOBa4KOM enapxnjosr OBH '1lm,axy IICiCILba cTaAY XpnCTOBO:\1 xao

c\HB.\oll AaBOB11 II !byTH PI1C()BH, j'.\H :l\lajcBIl KOjH .\CTC .ia nporvrajv CBe ncpvjvhe. AOMOBII CC TI\oatfK8XY, H\lOBI-IIla rpafia.aure II CB8KlI Y3P8CT AlYACKII Y DeAH H TV:m uejmuc. H BepHlU{H II HenepHIH(H KOjn lI:\1aXy IIMOBlIHY, narrvurrajvhrr CCAa II AOMOBe, 6c)Kaxy y crpane rpa.ioue II cexa H nocrajaxv luoenlIlIC y TynlIHl'! ... , T<1,\<1 xranacrnpe IIOCTllrOmC BCAHKe oeAe H crpa.xarr.a, yl.{CI-bHBaX~' IIX, lie ca XJI.\;::1,\aMa aCJIpH, Hero H no TpH II 110 '1CTHpn XHA>af\e rponra y:m:-tax 'I' llc\ :\laH<1CTlIpa".72

KOA 'raxnor crarsa H 3yAyMa Tvpaxa, a OC06UTO norvprma, 1I;)POA HlIje I1MaO Apyre vrexe AO nepe y Bora, na ce casujao OKO CBOjax xranacrnpa H upxasa, rAe cv HaA::13lIAH vrexe Y MOAHTBH 11 caBeT\, CBOjHX rracrnpa, KOjH cy ca H-,HMa AeAlIAlI cnaxy HeBO,bY, Ii ca necxtoxr y3 rvcxe YAHBaAH HM HaAY na 60A>Y 6YAynHOCT.73

IIOllITO cy MaHaCTHpH, a OC06IITO MaHaCTlIp Tnpaour, 61IAH jour H3 pannje n03HaTH xao uerrrpa OCAOOOAHAa'1KHX noxpera, TO ce TypCKH rnen aa fuHX HapO'llITO CBaMIO, KaKO 6H Ta )KaplUllTa mTO npe vracao. HaMeTHMa H ApymM Cper\CTBHMa 'TO cy y BeAHKO 6HAH II OCTToapH,\I-I. TaKO, aa np., aKO 611 ce ,\CClIAO Aa je TyP'1lIH YOl-ljeH HAn naben MpTaB na MaHaCTHpCKOM nAB upKBeHOM A06py, oasoben je y sarsop npeAcTaBHHK upxse lIAl-I MaHacTHpa, a UpKBH n,~ MaHa-

rc lb. Croiauoeuh, IJ;lIT. AeAO ... I, 362, 6p. 1436.

71 H. AY'1uh, K.H.ruKemm ~aAOBJ.{, Beorpaa, 1891, I, 241; Ib, CrojaHO(3l<1'I,

MCTO.

102

CBeTH BaCH.\Hje OCTPOIliKH ,KaO qytBap np3lBOCA3IB!oa

103

~.' [) .l1u;((.nt.ro'·u~1~, uirr. ve.vo ... iU. !J HCTO.

M (!)_ P,lJUt,.{C,iUh, UJtT .. \(.~~\O ... 3L~

~ 1. Pi.aon.ul), Iun }.C" ~ 0 .. " 3-:-1-1. 1:' __

.. 11 !i1n(iaj,;ii. '\h~UH urnrorop.ut IL\H H'CTOPlfjCKH C::THCH, eeorpa.v,

11\73. n.

CBeUITeHHKe H CneUITeHOMOHaxe, xojahe npoAY)KllTH isercay MHCHiv V napoav. TaKo,ic Ocrpor jomaa )KHBOTa BAaAHKe Bacaxnja nocrao cpeaanrre oaaxxehe ce Y 6YA¥ne YTBpOHBal'H sepa y Bora, ihy6aB rrpexia Tlpaaocaaaa.v, HerOBaTH HallHOHaAHa MHcao H noap-

)KaBaTH TC2Klba sa ocxodobeisea.

O,\aTAe je vnpas.sao CBO.1OM enapxajon name OA AeceT roxaua. Haxo je OBO MeCTO 6HAO y nycTHlhH, naje ce oz.aajao OA napoAa, jep cy KHe)KeBH H HapOAHe crapeurane AO.\a3IIAe aa CaBeTOBau.e, a napoxne Mace nouexe cy IInH TaMO, xa H3BOpy cnaceisa.

Bi\aCT MHTponOAHTa Bacnxnja 6HAa je xraxa. aAH lberOBa wXOBHa Mon 6HAa je BeAHKa. HapOA ce CTpaWHO 6ojao Aa ra Ma y qeM He ynpezn H Aa He nanvae lberOBY K;\eTBy. 3aTO cy lberOBY BAaCT fIOllITOBaAH Ii lberoBoj ce BD.h>U nOKOpaBaAlI. J ouraa )KUBOTa je 'IHHHO QYAa 11 napoz, ra je na3IIBaO "cBeTHM".Sl! A no rseroso] 6Aa»cenoj CMPH!, 1671. rOAHHe, Aoral5aAa cv ce LJY,\a, KaKO OPHAHKOM ,\Or\Hpa lbcrOBor HeTpYAe)KHOr TCAa, CB. MowTHjy. TaKO Ii y3 MOAHTBY Y fhcrOBOM xpaxrv. Taxo cy CBeTllTe,\'CKe MOlllTH OCTp01llKOr 'IVADmopua yqHHliAe OBO MeCTO jeAHHM OA aajnocaeheanjnx CBeTH1llTa Y Cpnckoj npaaocaaaaoj UpKBH.

CBeTH BacI1AHje je, Ii nocae csora npecraazsen,a, cseraonrhv csora AHKa ooacjasac Kp03 BeKOBC, He caxro napoz, H3 6AH)KHX xpajesa, Hero je 3y6.ba lberOBe CBeTAOCTH AonHpaAa U AO HajYAaiheHHjHx TaqaKa cpnCKUX noxpajaua. OH je CBOjHM qYAeCHHM AeAHMa rrpoAY)KHO Aa 6YAC 3aWTHTHHK caora napoz,a, xao lllTO je TO 6HO H aa npezre csora OB03CMaibCKor )KHBOTa.

Kaxroz, 6H rracazse Typaxa Y XepuerOBIIHH y3CAO aexnxora Maxa, xepuerona-nca paja npaeocxaaae sepe, 6e)KaAa je nYT Ocrpora, rAc je HaAa3HAa cnac H yTexy. Ty je ra paja, )KeHC, Aella, crapua H CTapHl{C oc rajaxa H no HeKOAHKO rOAIIHa, qeKajynH 6ap MaAO 60,\,e npHAHKc Aa 6H ce BpaTHAH na csoja nona.sena ora.aurra." Haaasehn Ty AYXOBHY H TeAccHY vrexv H peaxno AO)KHB,\'aBalbc CBeTaqKC MOha, jour BHUle cy YTBpbHBaAH CBOjy sepv H iby6aB npexia cseuy, KOja HX N) OtpTU ByqC y nOCCTe OCTP01llKOj CBCTHlbH.90

KYAT CBeTHTc~a, xao H3BOP cnacea,a OA CBHX 6eAa, OCTao je H )KHBH Y AymaMa HapOAHHX Maca, TC ce npenocn C KOAeHa na KOAeHO. Taxo Aa jc aa napoz, y UPHOj I'opn, Xepueroaann H BoeHH CB. Bacnxnje 6no H OCTao CHMBOAcnacaBajyne Ilpasocxaaaeeepe,

CcU,llHKC, ;\yXO!3He L1CHTpe, O,\aKAe ne ce umprrrn npaBOCAaBHa CBeCT II rajnrn nO),\L\a,\<1K, xojn he UIHpllTiI TV CReer. HaL ra auo je II OBAC CBOj onpofiaan MCTOA naCTHpCKC AeAaTHOCTH: 06n.\cL1aK cnnx CCAa CBOjC ,i\YXOBHe naCTBC, r,\e je xpermo, nOy<IaB~O, TClUHO H AC'HIO f\Yuresne II rc.vecne OO'\'CCTl! Te paunja rbCI'OB<.l je Oll.\il _1,.J}:.S;17~Y~..E!!. II rrpeaaira MOAHTBa, '[3 TO JlO\p/I~aBaO je KO\ cnojc nacrue II naL~,-i()!I~~~;; n.~·~;I,'C'7ui(' C\- In \11 '.l' Hcl\\ If a "l\O!:JulY:ILC 0,\ rd,c'u ponc rsa." Y TO,\1 L(Hhr Oll nprrxia qCTOBOb,{ Baja ITiE,'"aHWlZl If noMCl)KC ILCrOBt~ n.vauouc \ 0UpGU I1pUT!fB Hl'npHjalc>A,;} Cp[(n:_()!a Inpo.xa." Hapox CL' DE \-1 I \,d Ub:U !hC'ld if ()U flue ra j'..~ r ne nonv UP!!:! i (1,'1

Ta }berUr~ .. l IIOII\ \[.1 n. h .. ·i· Ii \·)[\,_\'!L";.!i;.~~ HLlr)(),\~t (lE':) IL:.,r .. l n.u.vIC\I1 cy II OB~\e :,lp)I(lh~ Tvpa xa H \l\(~Lm11a. TC C"y' fa. l!()tjC\lf nporoHIITH. TYPCKll ','lId_\!; C\' GUBa,\!! cnc lIellfhll, napo-rn ro no nacc.vuxia H rAaBHIIM llyTCBlHta n.eroue cnapxnje. V jC\iIO.-.I rr.iucturajv lfJ Hc, pacra vrrvhenow Plnl,.'Koj xonrpcranuj.t ;'.l;KC .c K:1KO jc x'-'[wer')· Ba4KH canuax-fier 1662. rO,\JHlC ItDnJ;,l:J 67 VL\C\fIi!'\ crapcrnuua y HUKllIHOY, balb3mnla i! ;\pOO!hclUI'\[;.l. u \ KOjIL\ cv lIer;i[ ;r;,flJ>! n \C' pann, na aarnxt nafiujaun :n KO,\(1!1. Hcx nxta jv, OW':f, ;1;\0 or ,'hI! uore II PYKC, it lICKC jc .xao pacnopu rn, Tqn i\ill! IIX .. va HOCC Y p\:K<1- \1a CBOjy YTPOU\' j\()K IIIIC\' lLi.\:1XIP;.\H, a TO CBC J[[r{) q' 6l!.\l{ OKpllI1 ,'oCUli, ~\a C\ 011.\11 Y C!lupa:3V\!'; c xapa.\!()i;lwOC\t II \L\CTaLJKll.\! liui' fIlii {H.\la".8S

3601' ouax nnx xtac.u.pa \WI;JU1IU.UIT Bacuulj"J' .lUll[ P<lill!j(' na HCKOAHKO ro.urua xropao flUlldll! V u.vnuuncxc npc \C \c', iLl CI:Pll seunja xrec ru, C\,~ ra je napo.x ca flnl:ia~,I~l c \ui~'\\1Ii1 jc .\!ULW noxabarn, a Oil ca lIaCTBO\! .xaxinc \"llpaH'bd r;l. '.'3 ro, T!() "pll!~O.\'! O.,.!lI aCKCTCKO?>,l ;KIIBOTV, ra C\' \lCL'L1 Ib('\ty {).\,·:,lDa;J:t\;t. ,\a (\I CC' Cd\! Morao IIOB;,'';''CHO I1PC,'l.;:nI! ruxoj _\Hl.\rnUII, :,.'l.~ Gil il,.:,'::W21allO CBOjC rexcu.c ,\IOL10 ycrpC\'nrl [[;)C\EI Eorv, H3:\()[Jcll) jc 3<1 C ra.vro I111C- 6HBa!bl~ jc.vro r:u ... YJ xrcc ro V nO)'HUiviv O(,Tpf)U~,,;n crena. lLwa,\Il; MeCh) :-la .\10:,.,'[, r \c:a\u 1l?'!PC.U q()nCI~\, :'i.yll\'jc nor.ve.x npe&'!a Tsopnv C:1l1< ;: :L:piL Tv je Olf,\:l rll'hw!:l en 130,\0\1 a II,lHZU no.xe

. - - - c ~ ~to

113 je.mor o ruopa, ,\enl cv V pojenuvia Wl\a3;L\C nxe.ve 113 C['HLO.

Ha T()\l \I,'CT\' je CUr.1\ll') l !ldj .\l.1iL",:rI'!J r;:)jll ;joraTo ooe:>tJ:.',\Il ca ;nWlbC\! If .\1"\ llnl CPC,\"TBIl\la .sa cr.incrcnuujv.

Ty jc flUIlOBU OKVlTiJU OK,) Cl.'0C rpvuv rrO,\BlDKHHKa H A}'XOBHHX pa.uunca, FOjII cy C(; yIB!\H ll\;(,\!;;fl"'TP l{ cnpexrara xaaap aa

87 E. Muxaunoouh, uwr. ,<\e_\o, •. 11. as "'-t. Ill oiiajuh, tUH. ,.l.C,\O. , . 81.

" A. ITcjo611h, KpOG UPH'\{ ropy tH Xcpl~erOBH'HY, HOSH CaA, 1891,290. '0 liCTD.

I()4

CseTH Bacnxnje Ocrpouncn xao 41'llap npaBOCA~nLba

105

- CIU1BOA cnaca, naxe H vrexe. II caxra rtoxurcao na rsera, AaBaAa je BepHHMa Glare Aa H3AP)K1I CBe TelllKohe' xoje cy ra CHaAa3HAe.

KaA je Ouep-rraura 1853. roxnae nanao Ocrpor, UPHOroP~H cy CB. Bacaxnja nperrexa Ha Llernn,e. AAH KaA ce y npo.sehe rvpcxa nojcxa -nonvxxa, KHe3 AaHHAo napean Aa ce KOB'lIer ca MOlIITUMa cneua BpaTH aa cnoje MeCTO y Ocrporv. CaBpeMeHIIK TUX Aorabaja MaKCllM IIIooajHncBeAOYH: Aa cy caeurreamur y oaopaxra V3 CBe UPKHCHC Y rnapn, xoje CAY)KC aa yne.\HYdBdtbC CBC'IallOCTH, "HOCllAU KOBYer njesajvhn upxsenc TIjeOIe, a HapOA ca csnjy CTpaIIa no- 3ApaBlbaruc ax H3 rryruaxa, a 3aTHM y rOMHAaMa ce AIITHjH npnapy)KHBaLUe. Ha CBe crpane 'Iyjallle ce njeaaise II rpMloaBHHa H3 nyruaxa, Mnora All~a nnbax KaKO O~ paxocrn fL\ayy ... AHlleM na BypbeB-AaH oner ca. Bacaxnja AOHeCOllle y Ocrpor". Ihrcan ,,\aloe xaxce, Aa je TO 611Aa najcrpaumuja 3lIMa OA KaA IoYAH nasrre, uenpesre O'IajHO, a Tvpun cY OUAH nocexn CBa 6p~a II oAHeAu cse urro ee MO)Ke OAHCTH. 3aTO je nacra.va f.\a,\, xoja ce He naMTH. AMI .nourro Ha.\l '\1H.\H rocno.vap" (:\llICAH ua xu.aaa AaIlHAa) "CB. Bacaxnja noaparn, CBe y~ap~e, ry6uTKe H aeso.se 3aoopaBUCMO H TaKO He mharue YOBjCK n03HaTH HHKaKBe ne-raxa, - xao Aa Huey TYP~ll YAapllAH,,?n

Llpuoropau jc cwarpao xao 06aBe3Y Aa eBaKC rO,<\UHe 6ap jeAaH f1VT ro.anurn,e nobc na 1l0KAOlhClbC cseuv TIOA Ocrpor, AKO nax naje OUO y MoryhHOCTlI Aa MI'lIHO OAC, onaa ee 3aAoBOAlaBaO TUMe, lllTO OIl ce norrco na .IlC":O OPAO HAll y3IHHllHHy OAaKAe cy ce MOL\C BUAeTU OCTPOlllKC CTCHC, - rra Ma TO 6UAO YAa.'oeHo na AeceTHHe KHAoMeTapa, - oxperao ce npexia THM CTeHaMa H MOAIIO ee CBeQy.01

Oaaj BC:\lfKH EO)KjII yroAHIIK OAH II z.aaac Ha,\ HaruHM npanoCAaBHHM napoaow, 're ca CBOjIIM 'lIYACCHHM nojaaaxra, a napo-nrro Ae'llelbeM oOAecHHx II II3HeMorAlIx, vrspbyje sepv H xpenn naav, raKO A.a ce npea TUM <paKTOM H rrajoxopexnje cpue xropa npHK.\OHHTH. IIpeA lberomUl nHBOTOM y MaHaCTHpy Ocrporv XHAla~C npaBOCAaBHIiX loYAll, H HC cawo npaBOCAaUlIJlX nero II ApynIx, 113 CBlIX xpaje. sa name 3eMIoe na H H3 JIlIOCTpaHCTBa oKynloajy ee OB;\,C H A06HBajy yrexv. Ty XOAO'IaCHH~lI y THXOj rr060)KHoj MO.\HTl3n occhajv npaBO ormrrerse ea EorOM, ~eAO IoYACKO 6nhc 06y3Me HeKO HC3C:\laibCKO pacnoxoacen,e, xoje sarpejasa cpua II crsapa HeH3MepHY 1I Tnp~y aepy. 3aTO je Ocrpor nocrao haoa 11 naj neha cpncxa cner uu.a."

JeAaH PYCKH nyTOI1lICa~, KOjH je npa xpajv npourxora sexa rrocerao Ocrpor, aarrucao je: "Y CBOMe )KHBOTY HHcaM AO)KHBOO raKO BeAHKe peAHrlI03He ocehajne MonH, xao IllTO CaM TO ocerno rrpea fiHBOTOM CB. BaclI,\l{ja y fOPfhCM OCTporuKOM 1-.IaHaCTHpY".~

Csern Baca.vnje je 6HO H OCTao: BCAHKH jepapx H yqHTelo, MDAHTBeHHI(, BeAHKH CJ:3CTHTe~, EO)KjH yroAHHK, peanarex, II qyBap csere rrpaBOCA<lBHC aepe.

9! M. lllotiaiuh, lUIT. ~e.\o 18-19.

92 A. Ilajeeuh, UJiT .• ~eAo 302.

93 CPo Paouueeuh, IU£T. Ae.\o ... 309.

0' J(H>l3 1.1,.11. Fo.iuumi« (MypaBJUIIH), Y OHH>I Mopx, C. I'lerepovpr, 1898, 135.

PAAE HOBAKOBHFi

CSeTJ.1 BaCJ.1J1Hje OCTPOWHH Y aauie aperae

Flpccran.scn,c CB. BaCIL\lIja 611AO jc:! 1671. y jeAHo H3Y3efHo TClllKO BpCMe name IICToPHjC. To jc nepuoz, BeAJfKUX H ;\\'TOTpajHHx pa rosa Tvpaxa ca 3all:tMIlf.\[ 3e,\L\,a:\1a. "H B 'ra .ve ra xntoro noenaIf,,~ ullcr 0\ npOK,\CIIL\ AtapCII", lIHU1C MOHax xranacrapa Mn.vcurena. fIpo \a.11L\a jc CH,\Wt rvpcxa nojcxa na sanaz, na orv.xa orcrynaxa . .3a ILOM je HaC! yrIliAa a ycrpnjcxa H, KO 3Ha "ll'Hja He, rra OHa OTCTYnaaa, a H3<l Ibe HaHAa3HAH oner Tvpnn. A ORH rrvrena BO/\l!AH CV IIPCKO name 3l~'\L'oe H CTpa;~:L\1I01' Hamel' uapoz,a. Bojcrce cy cejaxe C;\!PT H OCT<lBh>aAe rrycrom. Ono aapo va {lITO je ITpe)KHBeAO CK.\OHIL\O ce no 36crOBHMa, no..'H~TeHO H Y BCAHKOj OCKYAH~H, ca 3e6- ILO\! O'IeKHSaAO llITO fie AOHeTlI cyrpaunsn AalI. "Y BIl, HaMIl", [JAa'Ie IICKll jaAHIlK na pyureamraxta caor xtatracrtrpa H samrcyje: "Il aa Ta Aera 6muc ibyNl para II OA npOKACTIIX TYPKoB II HeM'IoB". To cy rO,\1FHc ,W60Kc H Ta;\1He Hofill pOIIcTBa II Y jeanoj OA lbHX npercrasao ce y I'ocrroxv Bacaxnje JOBaHoBHh, emrCKOII 3aXYMCK<rCKeHAcpujCKH.

I' xac 0 npeCTaBA>CH,y ernrcxona Bacnxrrja OP3l) ce npOHOO Kp03 If,tj[OBY enapxajy, na H Aah>e, naxo BpeMC mrje (mAO rroroano aa OP30 npeaonreise BeeTH. Ernroxon je 6HO A06po II03HaT no CBOM )KHBOTY 'H ACArnm, noceoao paxa BeAHKor saaaran,a Aa casryaa OA <PH3H'1'KO[ lfCTpC{)A:.eIba caoj napo.s. Hseros paz, mrje 6HO CBeAeH aa AOKZlAHe mrrepcce, seh cy rserose axunje 6UAe OA ornrrrereaauaja aa cprtoxn napox. 3aTO je BeCT 0 rserosoj CMpTH 6p30 rrpenrxa OKmipe fhcrOBor V)Ker 3aBH'Iaja I~pHC Tope H Xepueroaaue. A caxro HeKOAllKO rOAUJ-Ia nOCAe CMpUl, no CTapHM Ka3HBalblfMa CC,\MC roAHHe, J-berOBO TeAO je H3B3nCHO H3 3e.\L-be 'IHTaBO II CReTO. CBcnITeh> CC ofijaano II csoje CBCTHTeA>CTBO nOTBpAIIO 'IYAHMa. HapOA xoja ra je noanasao H anao aa rseroa nOABH)KHH'1'Kl1 )l(HBOT, 6C3 meaKBe CV.\1H,e npHXBaTHO je xasnaassa 0 !berOBH\t 'IY/-\HMa H no-teo

lOS

CBeTH Baca.urje OCTPOlIIKl1 Y Harne specie

109

nOCennBaTII rseroae MOillTH CM.ellITCHe Y !bCroBoj HCllOCHlII.UI. Haje CC .lKaAHO TPYA OA neuraversa, Y HeKHM cAY'lajcBHMa II no nmue AaHa, II name 6oco Hero otiyaeno, jep cy CBC TCAeCHe xcprae 6HAe MaAe npexta AYXOBHOj paaocrn xoja CC oBAe A06HBaAa. AOBoneHH cy H AOHoIlleHH renrxn 60Aecml~H H3 OKOAHHC II YAaibeHIIx xpajesa, H3 Bocne, Cpfiaje, na II AA6aHlfje. HMa 3aIIIICa II Apyrlfx CBCAO'laHcrana Aa ce 3HaAO OKynHTH aa MOAIITny y xranacrnpy 1I no ABaAece"r xHibaAa A\lIlla. A TO je aa OHa, a II AaHUIlllba, spC,\1CHa II npaxnxe neoxia nCAIIKlI opoj, KOjH je, caxr no cefin, aa CBaKO rronrronan.e. Bepa y CBCTlfTCJhCTBO en, Bacnanja II lherOBY MOMITneHY IIOMOn KOA bora IlOKpeTZL\a je HapOAHe Mace na nOKAOH1l4Ka nyronaa,a, 6C3 ofisnpa ua Ap)KaBHC rpamnte II APyre npenpexe xoje cy na THM rryroaaisaaa rrcxpcaaaae, HAll na renncohe xoje cy llX ouexasaxe.

l.JYAOTBopCTna en. BaCHAHja 6HAa cy'Pa3HOBpCHa II fipojaa, 0 xojnxia cy Ka:mBaAlI OHlf na xoje CC H3Alf,\a MHAOCT EO.IKja, a cneA041lAH npllcy run OLIeBInUI 11 3JIaJI~H. Kp03 'lYAa ce MaHH<pccTyje MHAOCT Eoacja II IbcrOBa pClI nocraje ,\CAO. l.JYAa cy AeAa EO.IKja, xoja Bor LJlIHlI na paaire Ha'lHHC, a najnmue npexo CBOjlfX vroanmca II J13aapaHlIKa. CHCTliTCiDII HC -nme 'lYNl. o.s, eeoc, Ben Bor 4HHH YVAa npexo IbHX. Cne uno OJIBa, oliBa 0,\ Bora H OC3 I-bCra ntrje MOryhe HHKal\BO 'IYAO. Jez nno je Eo1'Y cse xiorvhe. Eor 'lHHI1 'lYAa no CBOjOj MIL'I.OCTII, lIO 3ac.\}'311 l' mx KOjH My CC ofipahajv, 1I1\H no CBOM npOMlfC,\y Aa cc rrpoc.vann npCKO IbIfX, a vserc paz,a cnaccrsa iDYAH. Pa3All'lHTlI C}' OJL\1I Bll;\OBH EO.IKje noxroha 'IJUheHH npexo CB. Bacaanja OHHM.::t xojn cy na nOKAOIbe1-ba ;\,OA.::t3HAH, rra 6H.\1l OHll n.erOB a po.xa llAn APvre sepe II HUPOAHOCTII. Y Bora HC:\1a rxexatsa aa AH~a JoyAcKa, jep cy CBlI iseroaa Aena. l.JYAOTBopcTBa ofivxnarajy CBY AH'lHOCT 'lOBeKoBY, n.erony AYIlJY H TeAO. Boaecrraxoaa AlI'lHOCT nocraje npenopobena. ocnocofis.ena ~ npoope H SHAH nocefiav MHAOCT bO)Kjy II CB. Bacnxuja. XOAO'laCHlI~ld: lf3 Ocrpora cy ce spahaAll rrperropobenn, paaocnn H YCXHneHlI OHlIM AO.IKHBiDeHHM, na Ce6H HAll APYTlfMa. OHn cy rrpaxaan no KOHa'lHlllTIIMa II nO'lHH~lfMa 0 eBeMy IllTO cy 'lyAll, nHAeAII H AO)roHBCAll, H TaKO npocxana.ajyha Bora norrvxapncaxa n.eroaor CSCTIlTeJoa CB. Bacnxtrja.

CB. Bacaxnje je nOIlJTOBaH H CACl'BiDeH Y Hp.ioj fOPH H Xeprrerosmm BHIlJe Hero Ma KOjH APyI"H cseran. Jour aa cnor 3f$1:aJoCKor )JQfBOTa II jasrre cAY.IK6e, xojy je xao ermcxon 06aBiDao, CB. BaCIIAJIje je pe'ljy II AeAoM paOIIAaMCao orars sepe y AymaMa cnojax caspeaeaaxa. em je II I10CAe CMpTll CBOjHM o6jaBtolHBalbeM:, cBojmw:

CBeTRM H HCTpyAC.lKHIIM TeAOM, 3aTHM 6pojHRM ttyAHMa, yqmrno caxan npoxop Y Ayme JoYACKe. 3a )IOmOTa je noseo TKaTH .lKHBO TK'KBO Jt3..'deby ce6e H csojax CaIIAeMelfHKa, nrro je nOCAe rrpecras ..

Joelha join BIIIlle noja-raao, TaKO Aa je nOCTaAa jexaa AlIBHa AYXOBHa aajeaanua, OHa H AaHac ynpxoc BpeMeHY nocroja, MO?KAa HCWTO y MatbeM 6pojy II OOIIMY, ·H xoja he, aepyjewo, neQHO nocrojarn. HMC CB. Baca.urja nsroaapaao ce ca H3Y3eTHlIM crpaxorronrroaarsew. KaA rOA 6n ce nO.\WHYAO H,eroBO lIMe rOBopHHK 61I ce IIOAHrao, aKO je ceaeo, HAIl naxxonno aKO je crajao, AOAajylin:

CAaBa .'vtv H l\~IL\OCT.H)eroBHM IL\IeHO~I aacaeaoaaaana je lfCTIIHa H ApyrIIx ce ;\OK(;13a mrje OIe,\O Tpa)KIITII, jcp CC nocarvpno 3HaAO Aa ce He 6Il IIIIKO \'CY,\HO ;\U Y3ZLH\ I!(np)_Ke n.eroao HMC. H i\pynrrnec HO yaepen.e Y nocefino qY.\OTBOPCTBO CR. Baca.vnja, xao HapO'lIITOr EO.IKjcr 1I3aOpaIIHKa, 0111\0 je .\\'130KO yKOpClhCHO. Jep 'lYAOTBopcTBa CB. Bacrtxrrja HHCy oHAa nOj,_\O/KHa npOII3BO/oHHM nprr-raxra H rapnelbIIMa, sch xouxpcrna, jacna II O.WCbClIa, na cc 0 fhlfMa rOBopHAO H3 ACqCIllfjc YAe~eHIIjy, II C xo.vena na KO,\CllO.

Marracrnp CB. BaCIL\I1ja aHo jc ,\\,XuBlIO CpC)\HIllTC rrpexo xora ce o.xpxcauaaa m:pnIKa.\l!a nc.sa EOr-YOllCK, a H XOpH30HTaAHa nesa lJ3MCby nojcxanaua ca unrpoxor nO,\PIt'LIja. Hsnx je vjexua.aaaxa AyaoKa nepa Y MIlAoeI' H nOlvlon cu. Bacn.vrrja. Beprnxaxna AyxoBHa seaa He caxio r\a je 6u;\a YBpCTa II cra.vua, aeh II BpAO aKTHBHa. Ca MOAHTBO\! CB. Baca.vnjy, rCTI1~la II CP~C\!, vcrajaxo ce H Aeraao.

~ '-"'.II"

paz.no CBaKOAIICBlUf nocao H OOpllAO aa CAOOOAY . ./I\cHBa sepa o-ra-

I'OBaAa CC na cuarcoxr xopaxv, )KHBeAO ce H paAIIAO no eTH'lKHM xpuuthaucxuxr npIlHl\IfIIIUIa. Y jeAHoM BapOAY xoja je 6HO nxeneaCKH oprannaonau 1I C1l3Klf rcopax II nocrvnax CBOjllX 'lAaHOBa KOI'ITpO.\HCalI, nnjc ce APVKLflljC \!()L\O ;"I(I!BeTlI fiB paxnrn. ITPCA 04HM3 je ysex CBaKQ,\IC 011AO UlTO he 0 IherOBO,\l nOCTyIIKy peha Bor H iDyAll.

Y Ocrporv II nocpeacraou CB. Bacaaaja yanOCTaB.h>eHa je AYXOBHa BC3a ll3Memy OHHX xoja cy ce onae HaAa3HAIi aa 3ajeAHJItH(oj MOAll"I'Bll, 6e3 06311pa OAaKAe cy AOAa311AH. HCTIIHa )KHB()T II jeAHllX H APymx, KOHKpeTHO OHHX 113 Ilpne I'ope H OHllX BaH rse, OHO je p AOTAe 3aCHoBaH na npamnnmaa rrpanocaaane taepe. AAH noaesaHowliy rrpexo Ocrpora AYXOBHO sajezcnrsapcrao AOOlLO\O je CTIe~<pH'laH 113pa3 H qspcTmry. :SHAO je H HMa II y ApyruM xpajenmta aaposnrror nonrrosarsa npesaa MOlliTIiMa cserrrrezsa 1I OKynJoal-ba \ oxpebene AaHe BeAll'KOr 6poja sepmrxa, aAH xoaouamha y Oerpor 3aAHBiDaBajy II 6pojeM H YAaJoeHo:rnhy noceraona, CeM Tora oaae nexsa cAyqajHlfX noceraxaua. Ben HCKlbyrqUBO OHIiX KOjH AOAa3e MOAlfTBe paMi.

Y acropaja Ilpae I'ope ea. Bacaanje IDola noceono aaasen.e. 1I oRAa KaA OY HOIlOA Ocrpora rrpoxaaaae rypcxe xere H AeAHAe ra OA cAo6oAHe Hpae Tope 36iljeHe OKO i\oBheHa, OH je spasao H ocser-

110

CHerH Bacnxnje OCTPOlilKH v naiue BPC\\C

111

,'baBaO napoxne rryrese. Ca. Bacuvnje OHO je MopaAHa cnara OopaI_~a aa o-ryaan,e sepe II CAOOOAe. Iberonaxr U.\leHOM norcperane cy oop6e H aanobeae axuaje. Y CBaKO.\1 nojeamruv en. Bacnxrrje je AYOOKO aapornro H caaaxao U;PKBY Y IberOBOM cpuv, Beaa je TOAHKO 6HAa AYOOKa Aa II Y BajoAcy,~HHjI1\1 AamL\1a csoje ncroprrje Llpnoropun ra HUKaA HIfCY HaUVlllTaAII, nell opvxcjext 6paHHAII aerrpajare.sv Aa ocxpnann n.eroae CR. MOlllTH. To CPOACI'BO II AaHac rpaje, vrrpxoc BpeMeHY, MO)K/\,a y HenITO MaIheM oom.lY H Y ApynfM nHAOBIfMa II. aepyjeero, YBeK he rpajarn.

Caspeneaa '-wneK )KlIBH y C~CBHM APYflRM npHA!HKat.l\1a Hero lLerOBI1 npeun. OH AaHac HMa MOryhHOCT Aa ynosaa H noceavje KOCMOC aa lUTO Ayryje HaUpe1lKY HaYKe. Orrceauyr THMe OH je u3ry6uo mrrepec aa caaaaise Be'-IHHX ncrnua. Ha csojenpcran Ha'-IIfH OTyOeH je OA aepe a JOIll srnue OA nprcse, '-Io'\1Y caapexcena crpyxrvpa APYIlITBa HAe y IIpHAor. ATClf33M ce lIeK3Aa 3aAOBOJbanaO jexuocraamra nernparsev Bora xao rnopua CBCTa II -rosexa H ocrajao y C<pCPH IfHTHMHor. yoeoeH,a .. A,"-H OAKa,,\ ce YKAorrHO y CHCTeM APYIIlTBCHHX BpeAHOC'PIf, OH je rronpHMIiO If AoalIO ,l\,pyrH, IImpH 3aAaTaK H Ae.~yje y cne nrrure cxtepona Ha IIOAPYY.jy )KlIBOT3. CBOjHM rronauiarsexr aTe1l3UM 3a.\laLbyje y OYIlMa uapoxa Bepy H IbCHe cnermse. Jlo.x IberOllHl\I YAapOM ap3a cy ce H3MeHIfAa rAeAalha aa BpeAHOCTH )KHsora a TaI<O II CTpYKTypa AipyiliTBa. Cacenxr je II3MefbCH npebaunsn Hal.IHH ;KIIBOTa, noceouo na ceav. Bxaroaapehn yp6aHlI3aUHjH H cao- 6pahajy y MHoroMe je pasfiajena nepoxo-upxneaa aajearraua H AYXOBHa KOMTIaI<THOCT xoja ce orxe xa.va y 3ajeAHH4KOM peuraaarsv CBOjUX upxaemrx mrrarsa. IIOBC3allOCT OHllX KUjU nepyjy ca CBOjOM U;PKBOM If CBCIIITCHHKOM na H xiehycofiua rrOBe3aHOCT BpAO je Aa6aBa. Bepa je KOA selurae npemxa II3 c<pcpa jasne H opramraoaaae AYxOBHe aajeanaue y npnaarne, HHTHMHC, oxaje COITCTBeHOr AOMa. AaHallIlLeM BepyjyneM tIOBeKY xao Aa je CaCBHM csejeaao Y xojy he U,PKBy noha na MOA:H1'BY, npez, KajHM ce CBellITeHHKOM rrcnoaeanru, rAe nplfMHTH CReTe rajae If 3aAOBOJbHTH Apyre caoje AYXOBHe norpefie. qaK 6n ce PeKAO Aa ce paxrrje HAe y APYry, YAa,befmjy, U,PKBy paaa npmcpnaarsa CBOjUX BepCKJIX pacnoxoxcea,a. HAU, Aa ce norpaxcn MOCTO rAe he ce IfCTJIHOKH MDAIITBeHO Bory npexara, A 3a jeano BeAHKO rro.apvsrje Ocrpor jeaaircra rrpaso MeCTO xoje H3a3IfBa If naxrehe TaKBO paorroaoxcerse. OH je OCTao Y OtIIfMa Bepyjyher napoaa BeA:UKO cseraaanrre xao H y npOIIIAOCTU. ITa H APYrn, MaKap ce HaH3rAeA xAaAHO Ap)Ke rrpesra UpKBH, HHCY caCBUM UHAU<pepeHTHU KaA je y mrran-y ocrponnca CBeTHIf>a. MaHaCTHp je OCTao crennnrre OHlIX KOjH AOAa3e paaa MOMITBe. Hrax BOil,ll HCTO yBepelhe Aa he ce onae 'MOhH rrorrrvno npeaarn Borv U Aa he Ibll-

xosa M'OAlfTBa nocpeACTBOM OB. Baca vaja OBTH YCA:HlUaHa. A.~H AaA<l3C II or.n, xojn If:3 pasrrax vapoxa aaofiaxase CBOjy napoxnjcxv U;pKBy, xpnrranajv nexpnrrene, iMaAe aaynoxojeae cAY)K6e aa YMpAe a He onojaae, lUTO je paatrje 'y.Hi1beHD peruco U caCBIfM U3Y3eTHO. CBaKaKO Aa je TOMe jeaan aA rAaBHHX paaaora Ay60Ka HapOAHO nonrroaaa,e npena OBOM OBeTHAlfIlITV.

UpKBeHa otlaraBOCT HlTje'YBeK ~oc06Ha Aa pacnaxn KOA ,bYAIi npnrynrenv IfCKPY nepe If" noxpeae na aKU;Ifj'y Y U;HJby 06HoBe H YTBpo.RBaJDa naxeaa XpHCTOBe HaYKe Y cserv. Y OCTPOry -raxobe. Ty aeera MHoro AYXOBHIfI<a Aa 6H MorAH Cn3JKOMe XOAOqaoffHKY noCBenITH nOTpe6HY lTIa)KfhY, 3aAp)KaTH'Ce na lherOBIfM np06Ae~IHMa H lheroBoj A'HY.HOCTH, llITO je BeAlfI<'H HeAoCTaTaK. Hesra HH MOHaxa KOjH 6H nponoaeaaxra MOrA'H HaAOI<HaAM~H OHO nrro je rrponYIIITeHO Aa y pasroaopmra, MOAIfTBOM, nOYKOM noxrorrrv CBaKOM rrojeanarrv. OBAe ce najsnure hYTI!, UITa je, y.ecl'O, OOJbe Hero aexa nporrosea. Y hyraisv y.OBeK OCTa-He caM: ca CU00.\1 H Boroxr H rrpevaurhaaa caoj )KHBOT, ceoje nesox,e, caoja rpaxcen,a. Taxa y.yje najzeennsv nponoBeA KOjy ronopn CB. BacHAIIje CBOjHM nopvrcawa, CB. MOIlITIfMa H tIYAHMa, xoja IIH AaHac He rrpecrajv, qYAaTBoIKTBa CB. Bacaxnja HJI'cy HM AaHac .\taIba fIH peba Hero y rrpOIliAOCTH. AOfIOIBA,anajy HX OHili KojH cy HX ,~ocTajHH BAH xoje Eor aa TO ocnOCOOII. Onn KOjU cy bora rAaAHH H )KeAHH, KOjH fa rrenpecrano rpaxce OHII ra rrponaAaae H )KIf Be C IbHM Y OBOM CBeTV. HOCTojII 'IOrVhHOCT ,\a bora r\O)KIf Be H BHAe n.erone MHAOCTIl KpO:3 YYMJTBOpCTBa rseroanx CBCTHTeJba H OlIH xojn xesrajv oz.pebene KBaHITeTe II crrOCOOHOCTII ~WlIJe. AAH OBO 3aBHCH OA MyoaBli bOJKje, xoja OBO He VC\OB.'baB3 'lOBCKOBO.\1 AlItlHOUlhY Ben caojaa rrpOMHCAOM. O'-lHHCKa'by6aB je xaapa .xa .',aje a HC TpajJUI vaspahaj. Ihell olllca:) uuje V P'_'UlIlfPOI(HTCTY 11 oAraBOpy naprnepa 110 OHOj CB3'HOeA!CKoj: Oran Hc6ecKH qIflIH Aa cvnue If3Aa3H H orrja 3Ae H A06pe. Maxocpbe Boxcje norpeca CBC OHe KOjH nepoxr npaxaae CB. Bacnxnjv, npo6ybyjc y lhHMa rxac KOjH If306AJfY.aBa rpexe, oaapaas-vje caBOCT, nperropobaaa H '-IIIHH tIOBeKa HonUM tIOBeROM. TaKaB tI'OBeK rrocraje OIIoco6aH Aa BPWH H3BeCHY MlfCIfjy y csojoj cpezmor, xoja ce He CMe nOTlJ,elbH'BaTH.

CB. Bacnxaje nrrje AOKaAHOr HH IfCKJbyYHBO rrpauocxaanor xapaxrepa. YOCTaAOM CBaK'H CBeTIfTeJb CBOjIfM arrCOAYTHIfM BpeAHOCTHMa If CTOOeHOM ynoA06JbaBalha Borv lfMa HaA:KOH<peqfOHaATIlf xapaxrep, On I1pHIIaAa CBHMa ITa srarc If aHIfMa KOjU He nepyjy, jep ce He .\lory nerapara BpeAHOCTH xoje HaAMaruyjy 06HtIHe ,bVACKe MorynHOCl'H If onAOMewyjy qaBeI<OBY AH'-I1HOCT. A CB. Bacaxnje je TaKaB bO)KjH yrOA!HHK, xoja y Oy.HMa napoaa, ca rro.apyxja y KOMe )KHEe npaBOCA3BHH, KaTaAHu,H H MYCA'HMaHH, HMa KBaAUTeTe ormrrer H

112

Paae HOBaKOBHn

Csera Baca.urje Ocrpouncn Y naure spe.ae

113

CBRMa 3ajeA;Hll'IKOr OBeTIITeloCTBa. 3aTO My AOAa3e aa MOAHTBy 11 1lI0- KAOEbeJLe II HlH'OBepHII W He CaMO y H3y3eTHHM CA:yqajeBHlMa. A OK CBe II ca jeAHaKoM A>y6aBA>Y rrpaaasa: XOAHTe CBH ROjH ere orrrepehenn AyrnesHlIM HAll TeAecHlHM HeMoliHMa II OBIIMa nOAjeAHaKO CBOjHlM MOi\'lITBaMa KOA I'oerroaapa CBeTa rrosraace. AOAa:3e XOAO'la~1I II CBaKH My ce MOAII na CBO}-- Ha'l,HlH "'II OBOjRM je3HROM. OBAe ce y MaAOMe ocrsapyje XpHCTOBa )I<eA>a: Aa OBH jeaao 6YAY. Teunco je 3aMHCAlf'DlI A>erIrne II Y3BlillIemlje MOAiHTBe, KOjy rrpanoce 3ajeA;HH'lKlI II RCTOM MlIJ.ll!t>y Ael.la jeanora Ona He6eCKOr Hsax 06- jeAHEbaBa .h>VUaB BO)Kja II nosroh EberOBa npexo CB~ BaClIAH]a, CBlIMa KOjlI je HOKpeHo rpaxce. I-beMY cy Apam CBlI KOjU xohe Aa ce arracy H Aony AO caanarsa UC11lliHe. I1peA MBOTOM CB. BaClIAHja ocrnapyje ce Menyco6Ho 6paTC11BO, craapajv ce n03HaHCTBa, YTBpnyjy npajarezscrsa. I10KAOHHUII qyjy n ocere "BOBY 3a[j:OBOCT" (JH. 13. 34) 0 Menyco6Hoj A>y6aBH urro nnje 6e3 ana-raja n aKryeAJHOC11I1. OnlIITenn jexan ca APyrnM, .h>VAH ocehajv orrurre 6paTCTBo H rrorpeoy Beher jeAHHcTBa. Ilvrexi noceoaor nourrosaa,a CB. Bacaxnja crsapa ce jeana tIBpCTa aeaa xoja HaA:pacTa nama 3eMaA>CKa rAeAaEba H orpaz,e, seaa sepe, KOjV eaanbe.se XPHlCTOBO jCAIl'HO nosnaje. OCTaAe sese: KpBHe, CPOAHHtIKe. IIAeMeHCKe, Hal.lHOHaA:He aa XplICTa cy CIIOpeAHlIjer aaasaja. 3ap mrje IIOKa3ao PYKOM aa yqeHHKe II CACA- 6eHlIKe, KaA cy My peKAl1 Aa ra CPOd,HHQlI rpaxce H pexao: EBO 6pane Moje (MK. 3, 31-35). Ty HC1Y Mlfcao je paapaxao H CB. an. Ilanae (Tax. 3, 28). 3aTo cy OBH cxvnona y OCTPOry OA BeAIIKor aaasaja aa crnap DO)Kjy V cserv H n.eno YTBpbnB8I-be. CB. Bacaxnje he noMonu TaKBa nacrojan.a, jep Bor npeoaaa TaMO rAe cy A>YAH cxvn",eHU Y HMe rseroso.

OA crro-saunsax YCAOBa V MHorOMe sasaca aaspurasaa,e sepCKHX 3aXTeBa, xao IIITO H Y3paCT sepe II EbeHO OAp)KaBaH:.e y jeAHOM HapOAY 3aBlfCH OA spexreaa H npUMIKa. A AaHaIIIH:.e CIl'OA>He npIIAIIxe HlfCY 'lOBeKy HaKAOTheHe, HarrIpOTHB, OHe ra OTynyjy OA upxse, HHKaKaB H3Y3eTaK rnrje y OBOM noraeay HH Bepyjynn 'lOBeK, KOjH )K'lfBH Y CasPeMeJHOM A;PyrnTBy H nOAAO)KaH je EberOBOM yrnnajy. UAY30PHO 6H 6HAO TPa)KHTH Aa )KlfBH ApyK'HfjIIM )KlIBOTOM, H rooAOBaH OA ApyrnTBa. UIII'l\'lJIaH H3 Apynrr.sa 'lOSeK He 6n: Hlf J..lPKBH oaroaapao, H3rAeAao 611 nenopnaaan H aaaxpon. I(pKBa Mopa )KlfBeTH H paAlITH y CBUM npHMlKaMa H speaemnaa. H 080 apeMe je no BOMI DO)KjOj xao H npomaa B'p&fena, 6e3 063ftpa I.IITO cy yeAOBR paaa aa UpKBy 3HaTHO H3MeI-belm. U nocere MaHaC11HpY Ocrpory HMajy ApyrlI xapaxrep, pexza 611 nOBOkHHjn sa UpKSY. Oaae ce caa He AOAa3H H3 06II4aja, paAl{ BnOeH.a, ose'la!HOCTH HAll nOA ymILlajeM CjY':,' !lllC, Hexra IHl CAVtIajHIIX noceraxana HH TypHCTa.lhHIIUlOCTpOr

He ozroaapa: anje VCTIyraH, HeMa mrrepecarrrrrax CTapHHa. Y Ma:HaCTHP AOAa3e IIOKAOHHl.lH xoja lllIajy TaKBO pacnoaoacea,e Ayrne Aa rpaxce Dora II fuerOBe nosiohn H CBOjy BOlny nOApeoyjy rserosoj BOA>R. 3aTo cy 6poj'laH'O nocere neurro MaEbe Hero y rrpouraocrn, aAH AaHaiillhH nOKAOHHl.lH, 600 CBaKe CY:MI-be, IIMajy TaKBa cuojcraa AYme Aa he CBCAO'lHTH CBYAa 0 cneMoryIlCTBY EO)KjeM li MHAOCTH CB. Bacaanja.

CB. Bacnanje croja na aesmoj AYXOBHOj CTpa)J<H xao H y npornAOCTH. Ha ocrpourxe nenrrepn, rAe noxaaajy EberOBe OBeTe MOmTII, YTI-ftIC Ha casecr H AYIlIe OUHX KOJH ra nocehvjv, a npei;o ODliX n ira xrnore OXAa~,HCAe npexia DOry JI UpKBH. Manacrap Ocrpor je VO'lkIf!] ca AaAeKIIX crpana, lUTO nnje -recr cAyyaj Meby MaHaCTHpIlMa. Oaa C~c o6wmo na CKPOBIITliM .\ICC11HMa, AaAeKO OA rryresa H naceioa. 113 HCiIOCHHl~e en. BaCH."IHja, OAHOCHO I'opn.er xranacrapa rrpy)Ka ce BeMl'·IaHCTBCH IIOrAe,:.\ rra 6eAOII2S,\HhKY pasnmrv II narropaMy cyposor upnoropoxor xpnra. I1r::A OQHMa CC rrpeIIAH~lY AHB/bliHa nAaHlfHC H IIlITOMHHa paBHHUe, IUTO vnvhvje MHCAH Ira csenorvhCTBO Tnopna. CB. BaClIAITje II\!;! 'lBeK npcx OtIHMa CBOj napoz, a napoz, ca r~\aA)cHIlx nacc.sa Ii npo.vaanrrrut npcx COOOM 6eAHHY Maaacrnpa y OCTpOllIKOj AHTHl.lH, icoja OnO\HIfhC H noxceha rra Dora. CBaKH csernrea, je na csojeapcan HaQIIH opnraaaxan, y eDOAI )KHDOry, CBOM IIo,\,mI3HBalbY. CBOjOj MIICUjH. H CBar<H /\0 xpaja CAyr<H cnojoj MlfCHjII. CB. BaCHAJlje je aa cnora aexraz-cxor )KHBOTa, xao Ao6ap nacrnp, na31;O csoj napo.x II crapao cc o u.eronoxr MopaA]fOM AllKy. On JI AaHClC He nanvnrra CBOjy MHClIj'l. Ben ira pasne Ha'lHHe HaATAe,\,a II naan CBOj HClPOA II CBaK1{ Ayury trojexaaavao. A TO he 'IlIHIITR II Y 6YAvne, CBG AO xpaja nexoaa.

BACHAHJE ITEPOBHfi

I{YJlT CB. BaCHJlHja OCTpOWKor Y 6eorpa.QY

ITpaBocAaBHH Beorpabaan, H rrpe H nOCAe para, AOCTOjHO cy ce 0AY)KHAH CB. Bacaxajv OCTPOIliKOM qYAOTBOpIW. TIpe 36 roaana, na HHHUHjaTHBY npodi. AP HHKa MHA>aHJfna, Y Beorpaav 6HAa je OCHOBaHa .oOAHHua CB. Baca.vaja OCTpoIIIKOr, xoja je HOCHAa lberOBO HMe H AHK CBeTHTc,\'a, xao H APY'IliTBO "CBeTH Bacaxaje OCTPOlIlKH", l.lHja cy {)CHHBaYH 6HAH, nopez, rrpodi, AP MHA>aHHna, HajcMJIHCHTHHje i\JIYHOCTH H npeACT3BHHU;H upxnenor 'II ApyllITBenor ,IKHBOT3, jauHE H KyATYPHII paAHIIUH Beorpaxa H rrpexparae Jvroc.vaanje." Ta EO.\IlIIWI A3J1~C BHIIlC He lTOCTOjIf. bUlla je IIpHaaruor rcapaxrepa H er?HCTHpa,\3 je /1,0 1948. rC\\HI!e, KaA3 jc 3BaHH'-l~IO AHKBHi\npaHa II vranreua n.eua xvxsana xnrcaja. ApYllITBO je nocrojaxo ,\0 1945. rOAHHC, xaaa je npecr axa I-berOBa XVM3Ha aKTl!BHOCT. Axn, OHO n ,\3JI3C CH\16oAJPUIO uocrojn H H,crC'B KyAT rrpexsa CR. BLll'JfAlljy n nje ce vracno.

Pd/UI ,l!'l'laja one Eo.uunre 11 APVllil aa, l.llljll je x\,\"aHII 11 xapnra msnn jan.m p:u. liCOC'IlOPHO OCTaBHO 3H34ajEc JI HUMIC rparoue y KV,\TV[1HO',\ l!,liBOTY Iicorpa.xa, lIlTO CC Ge"3 cy,vU-be, lT03HTUBHU O,\FUHAO ua urupen.e II vrupbrraaa.e KVA ra CR. B:lCHAHja y OBC'M rpa,\,y, 1l0Tp,:7);W jc A~ ce OCHpHe~1O .. : lBHeCCMO neurro BIilIIe ,\Cf<,,",Zl, Ki,jll he L,:ilCJ ,\IlTa xy:llami paz, 1!,nXOBHX O~:HUBaqa, eMHli~HTliHX .\CK3pa, HPFBCHIIX J[ ,\P'/UITRCHHX KYAT'IPBHX pd\JIHKa, KOjH cv Y r~,p")~dlfBy ]j Y bOMlH1UI lIece6JFlHO paATlAII !}fl-I3 rO,UIHa, KaKO Y '.UIP\', T<JhO : ::\ npexre para, GecnAa"Ho n pYKOBoneUH elMO BH'lIlHM X\[\1aIUn: qHi\L'BIHIZt ;J ;'oyGaBfuy Ilpe~la CBOMe 6AIDKlbe:\IY, OHaKO

* 1Ip'IL~:Hr(:}~i ll!pH~YIIA>alLa MaTepIIEja.\a II ,~OJ(]YMeHTa.H;rje 0 Eoc\HlllUli '1-1 ApVllITHY "Cn. BacHAHje Ocrpourxn" If lLeJ'OBO.'d KYATy Y Beorpazv noceoao cy -Me 3a,.l/yIlillAli: nJJ'04> •• \p. MHtXaIlLW Ilipo1!lln, AiP. ibyOOM'IIip ,A;-V1pKomtD.-JaKnrah, r-be OAHBepa I'ajrep, AHKa HImKoIDm, UHIUl MIL-haHllln, Aa6PIIAa P~yAOB'lln, rropoanua no-r. AP. Ilepa Illoh a u !1ljJ'OTa fLpBYA Be.-biKOB,Hh, na IH'M ce IH8 HH1>op-'1al(HjaMa If [l!pCAyc]JeTA.HBOC'll11 OBeopAiHO II 1'011.\0 3aXBau-biyje.'l.

116

Bacnxaje Tlepos.ih

11 T CJ3. Bacaxnja Ocrponrxor Y Beorpaav

117

KaKO TO XplUllhaHCTBO YYlf. To cy 6lfAe OCHOBHC If jeAlfHe lIoOYAt: xoje cy nOKpeHYAe H ynaAHAe flAeMeHl1T1I orars ihy6aBH Y cpumia OHHX ihYAH KOjH cy 1934. roxnne OCHOBaAH ApYlliTBO ca nOAHHuoM "CBeTu Bacaxnje OCTPOlllKH", npno APylliTno TaKDe BpCTe Y natnoj 3eJdihH, ca 3aAaTKOM f\a pa an na 3ApancTBcHoM II KyATypr'IOM nO,\H- 3alby napoxa, II Aa nO~1a:;KC 60hHlfMa If HCBO,nHlfVla.

HHHUHjaTop H noxpera-r OCHHBalba nO.\HHU€ H Ap'IUITBa "CBCTH Bacaxaje OCTPOlllKH", 6110 jc I103HaTII xupvpr If HayqHIIK, TIIWHI-Ip cpncxe xirpvprnje npocp AP HIiKO MIl.naIlHh,\CKap n YOBeK nAeMeHlITor xapaxrepa, KOjH ce lIeH3~tepHO, ca rrvno ihy6aBlf n ocehaja, He)KHOCTH 1I naTpHOTIf3Ma O~IIOCHO npexra 60AecHHKY, 6eAHHxy H HeBOinHHK\,. Lleo rseron )KHBOT npeacras.eao je jeAHY H3BaHpeAlIyaETIIBlloCT.'··"

nOAHIIUa KOjV je OH oCHOBao, ca Bp.\O CKp0'\lHHM xrarepnjaxHHM cpeacrnavra, IIMai\a jc npl1Banm, xapaxrep H HaAa3IfAa ce je Y Ilannrheaoj y,mUll op. 21 r.se ce nre lhe HaAa3HAa H <PpaHuycKo-Cprrcxa 60AHlU.l;a, OOHOBaHa nOCAe Ilpnor CBeTCKor para. Hsen ITaTpOH 6110 je Caer n BaCIL\Hje OCTPOilIKH, xojera je ona CBeyaHO npoCAaB,oaAa -CBaKe roxaae 12. xraja. Hwaxa je ;\HBHY Ci\aBcKY HKOIIY, xoja ce AaHac qysa y AOMY r-be AHKe HlIHKOBIIil, 3aCAY)KHe paz.uaue Y OBOj nOAHlIlUI H ApYUlTBY, npe If 3<1 spexre para. CBe AO IbHXOBe A:lfKBHAaUHje, anpaxa 1948. rOAlIHe.

IIpoq). ,\P BIIKO MIL'na'!Hh, fillU je uc.uu.n xvxrauucra II CPHAaarpon, HCYMOPHII oprannsarop nOCAa, XI/IlIa nOAHIHlc II ApYUITBa "CBeTH Bacaxnjc OCTpOlilKH". 3a IbHX jc caropeaao. To cy 6HAa ABa BeAHKa H n,\e:'>telllna u.eroua )KlIBOTfla ocrnapen,a. L\e cy HaULH1' y1'OYHlllTa MHOI'll' HeBO;y,IUIlUI, vrpre CHPOTHI-bCKe cvae II cnamean ihYACKH )KHBOTH.

Ilpe, ... CBOjy CMPT, xoja ra je 1aAeCH.\a, na HCTO TaKO nAC~leHHTO:\1: nOCAY. Y l\-1eKCHKO Cr1THjy, xao AeAeraTa ~IaUIe 3elvLbe, HU VII IIHTepHalWOU<.UHOM XHPypWKOM KOl-.lrpecy 1957. rOAHHe, xao KYATypaH II AVO, KO peAHTH03aH qOBeK, OAaH CBOjH~1: TpaAHUHjaMa, pexao je: "Ja ny y'\lpeTU, aAH MH je )KeAa, Aa CtC o xpxcaaajv TpaAHnrrje ApywTBa, AOKAe I'OA lIMa n.eroanx )KHBlIX YAaHOBa, MaKap H ca jeAHHM '-IhaHOM".

OBC pe-nt, MOr,\e cy rrorehn, caxco H3 jC~'\HC BCAHKe xpmuhancxe AyilIC, ca lllHpOKHM nOfAeAHMa na )EHBOT, AYXOBHe H KYATypHe BpeAHOCTH, xoje rpeoa z.a )f(HBe rpajuo II OCTaHY nOCAe CMpTH. Jep, speue npovasn TaKO 6p30, H ,oYAH C21 H.;L\te.

nOAHHI(a je HMa.\a 40-50 Ac+:aja. Ilpmraaa je BenHHoM rexce 60AecHHKc, ClfPOTHlbY, yuje je ACyelbe ofin-rno rpajaxo 2-3 Mece-

** Cpncx n APXl!B, en. 7-8, CTp. 927-928, 1958, Klb. II.

ua, d. TO cne 600nAaTHo. liMaA, J' Haj60ihe H najnoaaaraje Aexape cnenajaxacre. Y lbOj cy 0PAlfHh~,_.ili, TIOpeA nprxp, MH,oaHllna, no- 3HaTH AeKapH H XHPYP3H: AP I'eopraje (Bopbe ) BOPHCOS, HaYYHH capaxaax MeAHUHHcKor <PaKYATera, AP Cmsoanh, npods. AP HI'ThaTOBCKH, npcxp. AP Kocaaosnh, rrpod» AP Maxanao Tlpornh, npmaapnjyc AP AYKaBY'-IHHHn HAP.

3a spexse oxvnauuje, AP M. Ilpornh 6HO je TAaBHH Aexap BoAHIIne, KOjH ce 6pHHYO 0 60AecHHUlfMa, ceAHO ::SOAHrrny y MOKPH Ayr, cnacasao 60AeCHHKe OA 60M6apAOBaIba H MH'Ore pOAoihy6e KOja cy ce y rsoj 6HAH CKAOHHAH OA nporona oxyrraropa, I1PH OBOj ::SOAHHUH 6HAO je "ApYWTBO sa npoyaasan,e rrcroprrje Ilpne Tope". nOAHHlIa je aKTHBHO paAIIAa, npe para, OA csor OCHHSaTha 1935, H TIOCAe para AO 1945. rOAHHe, xaaa ce vracaxa rseaa aKTHBHOCT npaBaTHOl' xapaxrepa. Ao 1948. npoAY)KllAa je paz, xao Bojna :&oAHHna, Taaa je HaUHOHaAH30BaHa.

Ho, TheHa xvxraaa aKTHBHOCT oHAa je nepaaasojno sesaaa sa "ApYWTBO CBeTH Bacnxnje OCTPOilIKH", xoje je H OCHOBaHO KaA H nOAHHua. V craapn, I OHO je Thy H OCHOBaAO. f-na OAHBepa Tajrep, AaHac jeanaa )KHBa, 0;\ OCHHBaya ApYUITBa, xoja je 60A!HHUOM AYTO vnpaas.aaa, xaxce: "ApYilITBO je OCHOBaHO 1934. rOAIme, y xa<palIH "MaAH I'paxroaan", na 'IrA}' 6HB. KpYHCKe II Aaexce HeaaAOBHna YAHue".

I-l3 OAoopeHlIX Ilpaanxa ApYUITBa "CseTH Bacnxaje OCTPOnncn", BliAH ce Aa cy H3AaTa 1935. rOAlIHe, xaaa je APYWTBO H ocnonano, nnuunjarnnoxr npocp.",p HHKa Mnz-annha. Il panaxa je cacranuo npodi, 11.P AYlllaHBYKcaH H 1I.\laAa cy 20 y\aHOBa. H3 1-b1IX ce BHAH, ,\a je 3aAaTaK Apy'lllTBa, 6uo Aa pa.va na 3ApaBCTBeHC'(. noAH3aJby napoaa, na je Y TOM UH,bY OCHOBaHa H nOAHHIn AI". 'ITBa "CBCTH Bacaxnje OCTPOUIKll", Y KOjOj he Ap'IlUTBO oworyrurru rrpaBaTHH.\1 AHIJ)I'.la 6eCn,\aTHY ACKapCKY nOMOn If Aeyel-be nOA najrroBO,oHHjIHI YCAOBH:\ia.

3a II31lOnClbc onor xyxranor H nAeMeHHTor urr.va ApYWTBO je lfM3AO H cnoja CPC,l.CTsa: YAaHCKe YAore, rtpnxoz,e OA nOAHHue, noxroh 0,\ ,\P)K3BIIHX H npnaarnnx vcraaona, Ao6pOBOJOiHe npnxore y HOBUY H MaTepIIjaAY.

ITpaBIIf.a ey ITOTnnC,-L\II OCHHBaqH ApYlliTBa: nOqaCHH npe.aCe,\HlIK narpujapx cpncxu Bapnasa. Ilpeaceaaax vnpaae AP faBPliAO AO)J(Hn, MlITponOAHT npaoropcrco-npaaopcxa, rrornpezcesHIlK Ap HHKO MHfuaHHh, npo-p. MeA. ¢aKYATeTa, Mana H. JosaaoBun, npeaceaanx ApYWTBa "K'l-baDnba 30pKa", renepaxna cexperap C'roj au illnaAIljep, HapOAHH nOCAaHIlK, cexperap AP AapHHKaHBKOBHn, Aexap, 6AarajHHK OAHBepa I'ajrep, rrpeaceanax asapumor

118

Ba:cHMI!je Jlepoaah

o;\6opa AP Ilepo Illoh, MHH. V neH3HjH, npeACeAHHK AeKapCKOr CaBCTa AP HHKO MllibalUfn, npodi, MeA. cI>aKYATeTa, npexccanax cI>mIaHcujcKo-eKOHOM'CKC cexmrje Codinja I'lpeaah-Anapajautesah, rrpo-pecop, ITpeAceAHHK OADopa iby6HI.la renepaaa Y:JyH-MupK.oBHha 1I npexceanax HaA30pHor oAbopa Mnaosan UaKoBHn, ceaarop .

.t.\P},l'lTBO je lIMaAO H csoj nexar ca TeK:TOM: "DOAlInlla Apynrraa "CB. Bacn.urje OC'IpOmKU", Beorpa a, Ilaumhena 21." H qAaHcxe xapre ca CAliKOM CB. Bacaaaja Ocrpouncor, y Apxajepejcxow opH:UY, na xojmia ce naxasno II xparax H3BOA H3 I1paBIB.a. ApYLUTBO je nOCTHTAO aaaxajae pe3YATaTe II AOOIIAO BH,'I,Ha ITpJI3HatbCl aa CBOj XYMaHH U HeCOOHqmI paa. Y 6oAHH~!I ir aMOY AaHTH ApymTBo je ITO 3a6e.\CliIKaMa AP I1epa Illoha H3BPIlllL\O DPCKO ll,BCl;\eCeT xn.-\:,aAa aehirx H M3ThHX onepannja. AaTO je na xHibaAe 6eonAaTIlHX AaHa aaje.sao ca MaTepHjaAo.M H ApyrHM norpefiaxra H YCAyraMa. A TO ce MUL\O nOCTHnH je.xnao TPVAOM H nO>l(pTBOBaILeM ~'\PinUTBa. Ha TO.~l nOibY qAaHOBH cy AaAH AHBHe rrpasrepe paaa H noacprnoaaesa aa OITllITe /1,06po, aa apexre rpajarsa ApYlllTB2. OA 1935. /\0 1945. rOAHlIe.

JeAHa nrrasmaaa AlfCTa ApYLUTBao/\ 37'WBHX BCAHKHX A0- OpoTBopa II 39 .\06pOTBopa EOAHHI.le "CB. Bacnxaje OCTPOILfKH" OA .\eueM6pa 1944. ro.anne, rroxaavje HaM, Aa cy y ApYUlTBY 6HAe y'"lIAan.ene HajeMHHeHTHlfje M[ql!OCTH, jaBHH H KVATYPHH pa/l,HHllIf. rrpeaCTaBHHUH ll,pYllITBeHOr H upxsenor )KHBOTa npexparne AjJ.iKaBe Jyrocxasnje.

H aKO je ApYllITBO 1945. rOAHHe xao TaKBO yrallleHo, OBO nrrax, CBe AO AaHac, raxopehn, CHMOOAHlJKH rrocroja H H'Uje vraCHAO CBOjy 3aBeTHy MHcao, oapacaaatse KYATa CB. BaCHAIl'jy OcTPOillKOM. Hserona )KhHH 'L\aHOBH YBeK CV ce c nnjere rov cehaxu AaHa rrpecrana.etsa CB. Bacnxnja Ocrpourxor 12. Maja CBaKe rOAHHe, H HIlCy :m6opas.\,aAH cnoje xpmnhancxe AY.iKHOCTH npesra CBOMe ITaTpOHy cse AO AaHac.

OHB cy ce caK'fIITlhaAH npso y UpKBH Pyxc Jfl.lU , a nOCAe Y upKBH CB. Mapxa, peaaxn CAaBCKH KOAa't.J, rraAHAH cnehe H OAp.iKaBaAH napacroc CBOjHM YMPAHM qAaHOBIrMa: OCHHBaqHMa, BeAHKHM AO- 6POTBopHMa II AOOPOTBopIIMa ApYlliTBa.

Hocaxan II noxperasr oae IIAeMeHHTe ApYlliTBeHe axnaje, CBe AO CMpTl! OHO je AP I1epo Ilion, qHje cy aacxvre aa ApYliiTBO 11 EOAHHllY "CB. Baca.urje OCTPOillKH" 6HAe aeoonopao BeAHKe.

AaHac je na 'qeAV ApYLUTBa I\P fuyOOMHpAYPKOBHn-JaKlllHn.

Kao UITO CSC TC'lC H 6p30 npoxaan, TaKO H ApYliiTBO "CB. Baca.urje OCTPOllIKH", Aaraao ce raca, necraje. H 6HAO 6H AOOPO H xopncno, Aa OHO, IIOCAe 35 rOAHlIa csoje KyATypHe H xYMaHe AeAaTnOCTH, CBOj MopaAHH Ayr H CPYHKllHjy OKO oapacaaarsa KyATa oc..

APYWTBO ~ 60J1HJ.1UA

Cnucax ootipot eopa ApYZUT8a U DOJ1.1LUtle "Ca. Bacu.iuia OCTPOlUK:OZ" y beozpaoy

H'1 ItHU:, ':PC'IOtHHl -r.iauonn ,'jp\ !lInu ~J:I y Hn('f:trH otfltmm,it t(Ui.1 l{p.i. III HI" P 'a'~.vpt ~4 ItJl1't;Jtlr(Jta u ... U'i,",l'l:t Wn! ;W;I ":"tTLl '·Ilpanl'. J'\:'J()!#l~M tf:r,:H1'mli\H, \to; Y :':;:Hl i1 JI".\I"lH"~f JlP~la ,'y,\WIf<t ,:lPY1U1HJ, ~all Ii !!,ljX'HHj nO,1. Ut(J(\flH.

lhFift'lBit .!l11,\,W1Hd H.L'l:kd,,' 11.'I;llIilfHWY I!l.

(J10}ilJ un,hll, :{, _tUtH. 10 :{o 11.<H ';U

4"", Y\,~'c",,~o

"3 'l .. uJta 5: eM ttJI<lUOUH U\I,ljy lc;mahil 'lpallO ,'4.1("" It .. ("J(Yrtlllf!1UH,. MJ.f;(I.,:JIIKil 6t1JI:) tbJrtl.0ti3 'MaU,lpHH4).

'-1.1at1OttH KOj8 fUlahah 60 ,lHff. MCfeQllo .... :3jy upata) J<A3pel1 fflJJ-HtUthe ,HI "livre no jt:.IHOf CnpoM&tUll()f (.JIU~CHtc:~a Hi! nnmyuo 6t:-cIlIIatt10 lIC)t(iJM;,t, ~e K onCplfC3!M' v' -(lO .. ,. IItfny, 3:ta ,Ct'1\e 1hMj) "pallO na 1(('THh:Te 1I0~ "yn ().1 ~J'!4 Y npfWj " npyrnj k.l.tO; Oo..lfHIUt·. '!AaftrOtsH' KOj" n..uh,ajy 30 . ..l_HJL MtC~ 'm,) tB,aj\' np.80 mllHllllW C~ljJl" lit) )t\tUmf (H\.wcHMr;,l \' Tpehy uaty Iloj" he fiHtK npttWthi.:n y 110.';1 C«I«'~ • N t~6e T1U(ot,t~ "pallO ;1;1 KOP"CTlt y np80J M ltpynlJ h:Jla(t1 1J~la}'fT 01 ,:>IrJi 1.1'

H:t 4..UJf.1 t; 4JtaHt tBO Y J\Pl'lI<TkO np('cuje kal 'iJUltt ue JL'alU lI.1aHapHH." "a ;; "t:Cl~lla<

,\PYIlITI10

,.Ci) f)·\lIHI(i OCTPO)h"CKli1'

i; !

KYAT CD. BaCHAHja Ocrponrxor Y Beorpaay

121

.IlPYWTBO

.. C8. BACHnHJE OCTPOWKW'

jeAHHH, H Aa ce CBeTHTelb He 6H npocxaaa-ao na ABa MecTa y Beorpaay, Ben Aa ce TO npocaaaeasse npeaece C 6Aar,OCAOBOM na xpaa en. uapa KOHCTanTHHa H uapmte Jexeae na BQ)KAOB~y. Jep, TaMO je 1960. OO,\HHe, yna.seaa Apyra BeAHKa AyxoBHa 6YKTmLa y '!aCT CB. BaCHAHja Ocrpoinxor qYAOTBop~a, nAeMeH'HTOM HHHIUljarnBOM II nacrojarsea 6paTCTBa xpasra H BepHHKa BO)KAOBa'lKe upxse.

H Ta ce AyxOBHa 6YKTuiba lby6allH H nourroaatsa npesra KYATy CB. BacHAIIja Ocrpouncor He raca, IIlTaBHIlle, OHa ce CBe BeliMa paOIIAaMCaBa H ropa y AYlllaMa H cpinma npaBOCAaBHHX Beorpabana, KOjH ra rrpocaaazsajv aajcaesaaaje y ~PKBH na Bo)KAOBIty. H MHorH HAy H Y Maaacrnp Ocrpor, Aa ce rora AaHa 1I0KAOHe 1Ler~ BHM CBeTHM H ~eAe6HHM MOIIITIIMa.

Beh AeceT rOAHHa, aa AaH npecraasseiea CB. BaCHAH'ja, 12. Maja, y ~PKBH na BO)KAOBQY sprue ce aajcaexaaaje CA~ BO)Kje, yOtUI II na AaH npaaanxa. Ap)Ke ce npnroaae IIponoB~AH 0 )KHBOTy H paAy cnernrezea, 0 H:.erOBHM BpAHHaMa II aacayrassa aa OtlyBaJLe npaaocxanne sepe. Tora AaHa AOManHHH cnpezaajy )KHTO H CAaBCKH KOAa'l, spma ce CB. rajaa jeaoocsehersa - cseurrarse MaCAa, 'lHTajy ce MOAH'PBe aa oaapaae-erse 60AHHX II neBOlbHHX.

Ilopez, osora, y ~pKBII je 1968. roanae, 1I0AHrHyT AHBaH TpOH ca HKOHOM caernrea-a, HenoA KOjC ce HaAa3H }LerOB OMOCPOP, xao Aap MHTponOAHTa upnoropcxc-npaaopcxor AaHlua H MaHaCT!fpa Ocrpora, KojIIM je CBe'leBO t(eAOOHO H HeTpYAe)KHO TeAO 6HAQ npexpaseao npexo xerpaecer rOAHHa.

CBC OBO cBeAO'IH, Aa je KyAT CB. BaCHAHja Ocrponncor y Boorpaay yaeo Maxa H AOlliao AO CBOT nynor rsspaacaja. OH lIMa CBOjy Aeny 1"paAHqHjy, HCTOPHjy Ii 1lI0ce6aH aaaxaj. H yKOAHKO apeese npOAaBH M OAMII'le, y TOAHKO he 6HTH ose seha H Belin; OHO, IIITO je na TOMe XYMaHOM nOlby AonpHHeAO H ypaaaao ApyurrBO .. CB. Bacaaaje OCTPOlUKH" ca BOAHK~OM, OCTane Aa )KHBH rpajao, CII~ MHInane ce, aehe n He MO)ftIC ra spesie H3t>pH'Ca'fH, xao IIITO ne H 12. Maj, AaH npecraaeessa CB. BaCHAHja Ocrpouncor A3 )KlIBH xao saseraa CAaBa ~o)KAOBa'lKe upxse, xao OAPaB H3BaHpeAHO AeIIOr peAurH03HOr ocehassa H IIO)KpTBOBaH.a npaBocAaBHJIX Beorpabana. To je najaemna Aap, KOjH npasoeaaaaa Beorpas, MO)Ke nOKAOHHTH CseTHTelby JlOBOAOM 3(»roAHUllbHue rserosor. npe .... craaxeae.

=-

6p,

.. ~) ,1

I.i. .. ,.'

' ........ ,~- .•

:t~.', .

4 .... ~:_-r~

CHUAtalC lJAaHclCe xapre ApyulTea

.Ce. Bacunuia OCTPO£UICOZ" y Beotpaoy

Ib YEO llAB.HfiEBHR.-CAAIICKH

HeKH n03HaTH nHCUH 0 OCTpory

o OCTPOry nocrojn 60raTa AHTepaTypa OA aYTopHTaTHBHHX II peaouapaanx HamHX H MHornx crpaaax nacaua, OH je IIOCTao AyxoBHa H HaI~HOHaAHa KyAa CBeTJL\,a, !TIa !My saro Ii rresa Hsetotu:

.Bubecce nu "tyoo U snauetee,

Kao ce oeuje Myfbe npexpctuuie? Leona CUHY o{) KOMa ic .108heHY, Apyza CUHY 00 Cxaopa Ie OCTpoZY" ..•

3Ha:MeJDe TUX MYH>a 6HAa je, YCTBapH, nOOHaTa 6op6a sa HapOA,3a lberOBO npOCBeTHO H AYXOBHO y-3AH3aJbe, aarrpeaax H cAo6DAY.

Ynaxcerse H BeAHKD nonrrosasse npesaa CB. BaCIIAHjy OcTPOllIKOl\f nOCTDjII He caxro Y iseroeo] Y)Koj nocTOj6HHII, 'I'Ae je DH )KHBeD H. paAHO, Hero II Y CBHM cprrCKHM noxpajaaaaa w 3eMA>aMa y xojaaa )KHBe Cp6H, na qaK H Y AalielwMKoHJI'lIHeHT'y AMepHKe.

Ocrpory KaD MecTy rae ITOtIHBa CB. Bacaaaje rrocseheae cy MHore AHBHe crpamnte AlITeparype. TaKBH cy H CTHXOBH xpazsa-neCIDIKa H uxone I:

"Y Haul ceetu OCTPOZ ctoie Sanucare nause MYJCe,

H n06jeoe yzpa6lbeHe,

Ka c Kapxoea OHe IlYJCe. Ila 60jeeu c Ap6aHujOM

H cnoo Cnyoca C8aJCOZ oaua, H opyzujex .jouc xUlbaoy, H "tyoeca U MezoaHa ..•.. "

AirrOCTOA HapOAHe caore H A>y6aBH, BeAHKH necaax H KH>IDKeBlmK A>y60MUp n. Henaboeuh, Ocrporv je IIOCBeTHO CBOjy necMy Y KOjOj cy H OBH CTHXOBH:

124

125

. M "

.Dcrpoz - TO Ie OCICBa HaUL a ..•

HHBO MaHaCTHpa, Ka'KO no peAY H 'tfH'CToliH, TaKO H no paaroaoprraa xoje je BOAHO ca apXHMaHApHToM JOCmPoM TIamdieBHneM U OCTaAHM KaAyoepHMa. HaBOAH Aa je Meoy lLHMa nanrao H TaKBHX KOj_ cy ce xperaxa no 3anaAHHM 3eM.&aMa H KOjU cy rOBOpUAH CTpaHHJI jeamnnsa. JeAaH OA KaAyoepa oaBuo ce ABe rozaae y .Ilapaay. TIyKOBHUK Bnjaaa HaBOAH Aa je 6HO 36yILeH H3AarallLHMa HnHTaILHMa 4>HA03<><PcKor peaa xoja cy My nOCTaBA>eHa, TaKO Aa je y jeAHoM MOMeHry pexao "Aa je OH BOjHUK H Aa OBa rnrrarsa 4>HAo304>cKor peaa nperrvnrra HayqHlU.{UMa". Osa] cl>paHqytJ OAaje IIpH3HalLe pasHHM paaroaopava KOjH cy sobeaa, a KOjH cv My, KaKO xasce, 6UAU CKyno~eHII II y If>IIMa je HaAa3HO 'H3paGe MyAPOCTH. Hcraxe Aa je na TOM H3BOpy, na OcTPOry, aanrao n06YAe Aa aarranre OAeA>aK "HajBene Ba)KHOCTH" U KOjH 3aCAY)Kyje "CBaKY na)KlLy tlHTaAa~a". TIyKOBHIIK Bajaaa je na HCTOM Mecry aa6eAe)KUO Aa My je apxaaaaapHT JOCUcp npeaao pexauajy 0 Ocrpory ,,IIITaMnaHY" nUpIIAHIlOM, KOja npeacranssa "IICTHHCKY UCTOPIIjy" xojy cy, xaace, cacrasaxa xaAybepHTorMaHaCTHpa (KfD.Icrp.214). TIHCau AOAaje Aaje H3 Tor ornrca HeKOAHKO noxaraxa ynorpefiao aa CBOjy KlLHry. BHAO 6H

3aHHMA>IIBO Aa ce npoaabe II BHAH KaKBa je TO KHmra 6HAa, A06u-

aena y OcTPOry, KOjOj BIIjaAa rrpnaaje TaKaB aaaxaj. lDy OIl "I0Be:K Morao npoHafiII y lLeroBoj 3aOCTaBIlITHHH, Myaejy IIAH 6n6AHOTeLtH. 3a Hac OIl 1'0 OIIAO tlHTaBO OTKpoBeILe.

KYAT Ocrpora H3pa3IIAa je II <ppamwCKa KlLH)KeBHH~a )/(uaujet AdaM (pobeaa 1836.) meAe)KeHa H y 4>paImYC'Koj eH~IIKAOneAujII xao ocrraaavuaconaca "Nouvelle revue". OHa je nOCeTHAa :UPHY fopy 1897. rOAIIHe. Taaa je noceraaa H MaHaCTHp Ocrpor H yno3HaAa ce ca lLerOBOM HCroPHjOM. 0 CBOjHM YTIrolUiMa nanacaxa je OBe pexn: .Kaaa caM npBII TIYT CTaAa npea CllIOMeHHK OpALaliCKt: A~BojKe. cbV3eA'2 cy Me qV.c\He MIICAII II oceharsa, UUAa can xao Y HeKOM saaocy, II ry cau ce 3aBeTOBaAa Aa liy neo )KUBOT nOCBeTHTH 3a TO, Aa Y'IUHHM UITO A()QPO aa CBOj aapoa, TIpeA hasoTOM CB. BacIIAIIja OcTpoIIIKor 06Y3eIlIe Me TaKBa H'CTa oceharsa, H Ty ce nOHOBO aaseroaax, Aany ce OA AaHa!C H3 CBIIjy CHAa CTapaTH Aa Y"lUHIIM KOAUKO je Moryne sanre A06pa HapOAYKOMe CBf!TII Bacaxnje npanaaa" (KIbH)KeBHII AIICT, jaayap 1901). H AOIICTa, KllLH)KCBHIrl{a je OAp)KaAa csoj 3aBeT, yxa:3yjyIiH aenpecraao nprrjaressCTBO II na)KIby npexra HarneM napoay. 06jaBIIAa je HKTbHry ,,0 U;PHOj I'opa" (Au Montenegro, Paris 1898), a 1918. r, 06jaB'IIAa je u npaxaa xppaauvcxor rrpeaoaa "fopcKor sajeana". TIPIlKa3 rrax lLeHe Klblire ,,0 U;PHOj fOPII" 06jaBHo je Mapxo Hap y "CpnCKOM AJICTY", 3aAap, 1898. rOA. 6p. 44.

"Kod Octpota na BUCUHU, leOa Octpota y nnanuuu ... "

"Had OcrpOWM outno c' 6pdo, Ko "IIJH o6AaIC OHO ctoiu;

H 6e3603tCHUIC ICad za euou,

Od HeICOl ce crpaxa 6oju.

To je 6pdo 'tydHa zneoa, Ocrpouixa ce 30Be Tpeoa ... "

Mnore nOCMe y "IaCT H cAaBY MaHacTHpa Ocrpora cy acneaaHe, axa AaAeKO OH Hac OABeAO Ha6pajalLe TUX rrecasaa, xoje cy My HaIIIli nUC~H U HapOA lIOCBeTIIAH.

HanOAeOHOB H3aCAaHHK nYKOBHHK Buana de Couuie <ppaH~yCKII KOMaHAaHT Xepuer-Hosor. ryBep~ep 06Aacrn Koropa, lIIe<p reHepaAIIITaoa I AHBH3Hje Haapcxe sojcxe y Ay6POB.HHK'~ (1807 _ 1813) nOCeTHO je U;PHY Topy 1810. rOAUHe H 0 IbO.J 06Ja~IIo y TIaplI3Y 1820. r. lI<H>ury y ABa TOMa aa 793 ~TpaHe: "Voyage historique et polrtique au Montenegro (HCTOPlijCKIi H nO.\HTli"lKli nvr

y U;PHY fopy).

OBa Klbnra je npsa nvrornrc ca OIIJfCOM Llpne I'ope, xao IIIT~

IlHCa~ HaBOAH, OHAa MaAO nosnare. Ilojasaaa ce 17.roAuHa npe ByKOBe KlbRre 0 U;PHOj I'opa, U3AaTe',Ha HeMa'IKOM Je3HKY Y Iflrvrrapry 1837. rOAHHe. KOIlHTap li ByK nOKAOHHAU cy BeAHKY na)KIbY

OBOj ny6AliK~lijH.

Bajasa je y CBOMe AeAY nOCBeTIIO BHIIIe crpana MaHacTupv

OCTpory. Yxaavjesro na re crpane cAY)KCnU ce npesoaosr AP Ilepa 1II0na, KOjU je AO Tora perxora AeAa AOlIIao y TIapH3Y II 0 H>~V Aao nOAaTKe aa c. 227-228 csora paxa: "OrAeA 6u6AHorpa<pUje .0- U;PHOj I'opa Ida CTpaHHM jesmnraa", 1I3AaHoC CpITCKe aKaAeMWJe

navxa, 1948.

Hanxse, aa xpajy "IAaHa X, CBeCKa I, Bajaaa nHIIIe 0 ~BOTHOM nar AeAY OcTpOlIIKor npeAeAa. Y "IA. XI rnmre 0 nyry xa "CAaaHOM MaHacrnpy". V tlA. XII 0 CBOM AOAaCKY y MaHa~up, ca onaCOM npsrcryna MaHac-mpf H caxor MaHacnrpa. TImIIe ca YAHBA>eIbeM U KlUKe Aa y MaHacrnp AOAa3e aa rIOKAOH>elbe He cauo CADBeHU, Ben H Ap6aHacH, AaTHHII, na H caMH Typ~H. HaBOAH npaaep Aa je jeAaH TyptlH)I, I<OjH mtje rronrrosao CBeTH xosser, rrao Myras

, no~eA lbera. V "IA. XIII IUIIlIe 0 paTHHM Tpoq.ejHMa y OKOAHHH Ocrpora. HCTH"Ie rOCToupIiMCTBO 'ltoje My je YKa3aHO 'RaO H KyATyPHJI

Ap JOBAH AAJKOBHfi

Ilyr UpHOrOpaL\a CBeTOM BaCHJ1Hjy OCTpOWKOM· 4YAOTBOPL&Y

Osaj 'IAaHaK je CXBaneH KaO MeTOACKa jeAHHH'lla. IIpeA HOCTaBHHKOM-TIHCQeM cy CAYIllaOQH-IIOKAOHHQH CB. Bacnaaja OCTpoIllKOr QYA<YI1BOpJ-la, a ytrnOHHlQa - CBO npOC11paHCTBO Ma rAje OHH lHa IbeMy 6HAH. Ua,." je TrpBO CaI'AeAa11H AY)KHliKe-UpHoropQe, naaoceha na BHAjeAo OTII<:aIK IljeAOBJITOr HMXOBor 6Jdia, y3CTor 113 aeropajcxe nepcrrexnaee. Hocanje je ornrcaa IbRXOBAyr Ceerarexv I'oonosrses«. Y 3aK.,\:.Y'lHOl\1 AHjeNY ynorrrva-eao je fJI3HOmen,e 06Hlha Hserosax Aaposa 0AO;\1 CAOEOAH, xojv cy, va TIOMOn CB. Baoaxuja, O,ACA06oAoBaAlI, cAYlllajyllu IheHO nenpecrano OA3BaJ-baIbe y cpnmia jYlIal.JK1iM H ry AypaMa HerrpoXO,A,HHM.

OrRhA ce YOiITUITe jasnxa rrpsa )KCJba aa ~TpaBOM CAOOoAOM, QPnoropcxe T;\aHfLHe rroxeae cy ;\a GKyn}vajv nonpajare.ee pOlICTBa. CaM0 OA TaKFJ-iX cnUWBHHK:l CTBOPUAO ce fHHje3Ao jynasxe CA060Ae. Y TOj cpe:.l.E>IH, Y3aj,IMHHM yfm~ajeM l1'OBjeKa H npnpoae, IL3rpaAHO Cc·iC.'\<tH,cn~l(HqJH(llJO naur, t:1KKH ,\HK. Ilpna I'opa je Kp03 ejexone, CBC.~'R).f HaAl.Jonjel.JaHCKoHM narropmra 'lYBaAa H Ca'-JY'BaAa CBOjy seMA,\, 1I (,BOjV CA060AY. He cavo cede pa.sst, OA lHajpauHj'Hx csojnx ,\em.} 611Aa je y30p Ea/,Ka.HY If mrjexoj Eeponn xao llIaL.\UTIfOH CAo6o.' .. C'.

/':'/\ ce noz, YAapil.\HMa rypcxor TOIIY3<1 cpvnnnue HUlLIH najncTYP(~HH.iII ApiKaBH H 6ei\el\fH na necpehnoj MapJII~'H (1371), ocMaAHjCKa 6yjHl~;1 TIO'-Ie il,a naasn. Xpafipn, a.\H HeCAO)KHH, 6paHHOlJ,H naaaxy je;\aJcr aa ,1.pjTlIM. Ha TpanI'-IHOM KOCOBY (1389) caxpaiseaa je cprrcxa c.vofioxa. AMi He ella, II He IbeHa aacrana, Ty C.\060AY, II Ty 3aCTaBy npnxuarmne OHB lIITO ce ,IHe nrheure Y AaHQe Be.'~aTH". OHH ce vuranvmne na jeAHOM OA najemnax npxosa KOjH oOMaAHjoKa 6yJULIa lI'HKaAa HH'je MorAa IIIOTOmIT'lI. To je onaj AHlBHH BPX xora je rrsafipao ,;Hajlheml1!Il UpIHOrOpaQ" aa CBOj novnnax - Bjel,lHH AOBherr sjesaora Hseronra,

128

Ap JOBaJH AajKoBHn

AV'r Llpaoropaua CB. BOClli\Wjy Ocll}JOIIlKOM qYAOTBOPUY

129

Ilpna I'opa je npeysexa A'Y)KHOCT MajKe xoja lmK3,A IHHje ycKpaTJIAa MAHjeKo H3 csojax lbeAapa CBOjOj Aje~H xoja cy '·Ie3HYAa aa CAo6oAoM. Oaa je noresaaa May HenOA csora !lIAeMemrror CKyTa ]I

!bHMe HX 6paH'HAa, A'p,)KenH 'Bl:ICOKO y3AHrnyro KOIIA>e Ha KOjeMy ce AoopIIIaAa KpBh>y rronpcxana 3aCTaBa. OKO!be cy 6HAa 6pAa jY'HaqKl:IX KOCTHjy. Ha Aah>HHe cy ce pacnoaaasava Iq>BeHH nOTOllH l:I opeOA CIIAenm OA Aoaopa IIITOOIIajajYHeOo H JYHaQKY CA06oAY.

IIeT BjeKOBa je nOAHBh>aAH TIOAYMjeceq 'YAapao OBOjHM TBPAHM yeAOM xoje ce YBlHjeK AOMHAO 0 snrenncoaaawee,e.

)KPTBeHHKCAOOOAe 6HO je ,~TaAHO )J(eAaH l:I craxno ce sropao 3aAHBam IL\eMeHHl1R..'Vl TIHneM, HOBOM MAaAo..\{ KpBH. Te cy )J(pTBe OHAe CTpaUJHe 11 BeAIfl.laHlCTBeHe. IIOHeKaA cy ~UAe nourrebene caMO CTOTHHe HAH AeCeTlme, aA:H Hlfjecy TIOMHIIIh>aAe na rrpe.aajv, CHary IhHXOBY YCTOCTPvyaBaO je rxac 113 npaajexoacxax rpo60?a, rxac KOjHM je oAjeKHBaAa CJ3aKa rYAypa H CBaKHKaMeH, CBaKH AO 11 CHaKU oplfjer.

- YAPU, 3aKpCT, 06pa3 11 TIOIIITelbe! Hexa l-ICh>YAH ocjere 6uy rrpaaae 300r oaora nacprarsa na HaIIIY CAOOOAY! He AajTe Aa ce yHullITH AOM II paaopn ora.mrrre OHHMa xojnxia je MpcKO poncrso: aa xoje jec \OooAa naj.sennra nocxacrmta Ayrne, a mpaHC'l'Bo 'H KopYMmrpano ooraTcTBo rrajraycmrja 011pOB ... !

GBa sjexoaaa, xpaaaa H ICAaBHa rroejecnnua Llpne Tope OA KoCOBa HaOBaMO BIlMI ·ce, II AalI-~"\alhIf, acmrcana na npnoropcxoj xann, TO:\1 rop.xoxi a:'13.\e:"lV H CH\100AY CAooOAe. U;PHH OKBHP na !boj je <pAOP )KaAOCTH aa KOCOBOM; upsena 60ja aa TjeMeHY oaaanasa KpB npOAHBeHY Y oe30pojHHM 60jeBuMa II oxpinajmra: a ner noxyKPY)J(HHX 3AaTHliX rajrana rrpez.craea.ajv ne1'OBjeKOBHY 6op6y aa oa3HUV 3AaTHC cAo6oAe,,3a Ci\060AHY lI,PHV I'opv.

Hpnoropoxa KaIIHL(a je caCTaBHH AHO )KHBOIDlCHe upnoropcxe nonnse, KojacHM60AH3IIpaCTapy 3aCTaBY. I,Iru..IaAaH je OA upseae CBeAeHe '10xe; AHMuje cy OA CBIL\eHe HAaBe <.wxe; a AOKOJbeHlIL(e CV OA Haj<p:mrnjer 611jeAor cyxna ca xapanasra OA 6HjeAe H3Be3eHe ByHlIL(e. ~pBeHO, nAaBO If 6HjeAo pyxo KpaCHc\O je Llpuoropua.

Ilpaa fop a je oUAa BeAHKa n030pHHua 1I norrpmrrre HUKaA AOBOh>HO rrpexcranzseae ApaMe, na KOjOj ce EOAHAa BjetJHa 60p6a H3- Meby GM'Pl1H U aacrcpcersa. Hsrjexaa Ilpaoropau, na OUO OH BAaAUKa, Klba3 IL\!H Kpa,h,BojBoAa, cepaap, O<pUL(HP lIJ\H 06UyaH !BOjHHK, HUjC 61IO naOUBaH noceaarpasr. CBlI cy 6u.'\u aKTuBHHyqecHHL(U II H3BpIIIHOL(H BeA:HKOr axraaera, 3a KOjlI cy nOAO)KHAH )K'UBOTe na KOCOBY CB. nap Aaaap 1I rseroan BHTe30Bll.

Ilpaoropua cy Y rrpcre 3HaMI ajexonae rropyxe OBOjUX CAaBHHX rrpexaxa, 'Ii OBe cy IIX 1f000Y'HHMI fiopehn ce U rIIHynu. 3aTO Oy

OHH n03HaTH qujeAoM osajery xao 6op6eHU, H'3AP>KMmH U MYAPH rOpIIITaL(;r, nxcxsnhxor coja II vsroja. Ysajex cy 6llAII OpHU, rOTOBll Aam ce6e H osoje, aKO je 000 y TIHTalbY fiapjax CA060Ae. CBaKH Upaoropan noaaocod oojehao CeHaCh>eA'HHKOM 're BeAHKe onIIITeHapoA'He UPOIIIAOCTH !H OBaKH noaaocofi )J(eAHO je Aa HCTa.tO:Ie MNlDI yAllD ceojax npeAa:Ka, csoje IIIOPOAUUe, y TOM BeAHKOM HalCh>eoy.

CBaKU, Ii najaarsn, XTllO je Aa 3Ha,3allCTa, KO je U OAaKAe je.

Kp03 Ha~llOHaAHU 'KOAeK11JIB OH je paorao xao [lojeA'HHaq AO J,lHHOBCKl:IX paasrjepa, a Ii KOAeKTllB je pacrao xpoarseros Al:IYlHH AOOpHHOC.

HIH1I'Aje Bmrre Hero Y U;PHOj I'opa BUTeIllKO jYHanrIlBO naje AO- 6HjaAo TaKO BH'COKY UHjeHY, II HlllI'Aje rpaM3HBO 60raJielbe lHuje 6UAO TaKO npespeao U narpbeao. tIecT je OUO cAyqaj, na rrpastjep, Aa CHHOBaL(-HaAHUyap na IFJJMalbY osora cJ1)UL(a oA6Hje nonyoeny ,8aCT":

Aa, pemoao, 3a:jeAHO pyqajy. Tajcrpau, Y cynrraan He AOIII qOBjeK, same je AaBao aa lFMaIbe Hero IRa jylRa:IlTI'BO, 'H TO. je OHO AOBOh>aH pasaor Aa ra CllH lberDBor cnpowaunmjer 6paTa, aAH jvnaxa II cepAapa, rxeaa c rrpeapersexr, HaKO je OA rsera MaTeplljaAHo 3aBHCHO. Y U'PHOj I'opa HajyrAeA/Hujll h>YAlI MaXOM cy 6HAll caafior eKOHOMcxor crarsa, KOIIITaAo je AOCTa YOjCTBO II jYHaIIIl'BO. Y OCTaMfM aeMh>aMa cBlfjeTa TaKO imje 6HhO. Y fHll'je3AY cA060Ae mrje 6l:1AO Belie rrarpaae OA AHjene pajeva II 6RpaHor opaeaa. If TO je 6llAO AOBO.Jb:HO.

HurAje TaKO, xao y U;PHOj I'opa, H'Hje fulO tJYIBaH H OqYBaH KyAT jYHal.fKHX rrpeaaxa OAp)J(aBalbeMKOHTHHyilTeTa ODOr KyATa KOA TIOTOMaKa. TellIKO je 6UAO OHOM 6paTCTBY xoje naje HMaAO noneKOr jvnaxa. OHO je )J(lfBjeAo 6e3 COTICTBeHe nopoan-me -rpaAHL(Hje. AOMOBllKOjU cy Ca'-llHH>aBaAU TaKBO 6paTCTBO 6HA:H cy AlfllIeHU AUYHor H nenocpeznror yqeurha y TOM 'KyATy Y 'KOMe cy HCTIpenAeTeHH .F£TopHja H Aerenaa, IIITD je lfI'PeA;CTaBh>aAO jeAHY )J(1H'BY CHAy III jeaaa n031ITllBaH MopaAHO-AipyIIITBeHli YHHllAaq. Be3 Tora HeMa rrOACTHl_.\aja aa ITAeMeHll'TO TaKMlfYelbe Ka BHIIIeM A:lfYlHOM'H Apy;nrrneHOM noHOCy II AocTojaHCTBY. Iberoaasse« Tor KyATa, U;pHOrOpaL( ce yYBao OA cxopojcairhxe npeapr.eaaocrn n CBllX saaa xoja ll3 lhe npoaaaxaae, na IIITeTY ABuje najyanmneaaje h>YAcKe spujeanocrn, xoje noce K'pllAaTa RlMeHa: LtOjCTBO H [ynaurreo.

Te ABHje ptrjexa nOCBeAHeBHO cy AOIlnpaAe ~O YBa OBaKOI' Upaoropna, aAIU lbllXOB CMucao paayMlljeBaA'H cy caao oaa KOjH cy 6uJ\u THjecHO nOBe3aHl:I CBOj1llM 6paTCKlllM, nAeMeHOKl:lM.1lI ImlI~ROHaAHlliM BeAlfYUHaMa. tIOjCTBO II jyaanrrno cy H3H'HKAU 113 I.\pHoropoKor xpnra, 'KOj'H je 'YBujeK 6uo CA060AOh>y6HB II TOpA. Ta AB~. nojaa rrpescraaeaaa cy TaKBe BpHjeAIHOCT!H IKoje IIHrjecy rrOA;HOCHA€.HHKaKBe 6e3BpHjeAHOCTU.

130

131

QOjCT80 je HCK.hiY"'IHlBaAO cse nrro ce C H:MM KOCHAO. Hsera HHjecy eacjersaaaaa TpH!jyrM4>aAHH rAaCOBH 600 1M0paAHe caAp)KHHe. ORo je 6HAO aAeKBaTa'HR3pa3 Ayme H npasa a<pHpM~Hja HCTHHcxor 'IOBjeKa rrpoxceror nAeMeHHTornhy. lJojC11BO je 6HAO cxaaheao xao IIAOA xapatcrepa KojH Ce6H aanosajeza, KOjU co6oM BAa,Aa H, IIITO je Ha!jAooaAA>HJBHje, IKOj'H je co6oM 3aAOBOA>aH. Ilpeeaa TOMe, npasa 'IOBjeK je 000 OHa] 'KOjlH je 6uo OIUHM'li'CTa; onaj, KOjH je 6HO CA:HiKa H DpHAHKa CAaBH'HX rrpeaaxa KOjHCY My Yl1PAH nyT AO 'IojCTBa.

JYHaUlT80 ce OYIIITHHCKH H'Hje Pa3AHKOBaAo OA xojcraa. 060je cy HMaAH 3aje.AJHH'lJKOr rrpnjarea,a: neycrpaunrev cAo6oAY, H 3ajeA,HlNKOr aenpajarez,a: Ky;:K3BHl.JAYK H pOllCTBO. JYHaIIITBO je 6HAO· 'IY'Bap CAo6oAe. DHO je 6HAO na CTpa)KIH H MopaAo je Y AO)KHTH CBe oaoje iMopaAHe H MaTepHjaA'He CHAe Aa ra Cal.JY:Ba. Y TOMe ce Kp03 sjexoae oraeaao OM'Hcao jyaanrraa. QHO je 6HAO q,opMa xoja je 6paHHAa CyUITHHy; OHO jeoaxo BeAHKa narpaaa BeAHKe BpHjeAHOCTH. Y rrpHipOAH npaeor jV!H3lITI1Ba HHJe 6HAO aaxera AYAor, aepasdoparor, HeCTaA'HOr. Hajefinao rrpasor jY"HaUITBa 600 rrpaaor xojcraa, H 06- parno. Meby lbH!Ma je MopaAO 6lfTH THjecHO CPOACTBO xao OHO H3- Meby Ayane \If THjeAa.

H3 oaor aonexra rpe6a Aam ryMa'lelbe 'PHTepcKOi\{ 06H'Iajy:

Aa Llpaoropan HAe cAo60AHHX PY;Ky HOlJpeA Ilpaoropxe, nOHeKaA q,opMaAlHO aarosapeae. BBO Tor TYMa'lelba: Hexaaa Huje 6HAa 6e3- onacna HlH'jeAHa craaa 'li fiorasa 'K'pUIHe Hpne I'ope. H3a CBaKOT )K6yHa'H AHTH'Ile apeoao je AYUIM3mfH. no npaaaxy, HRUIaH je 6HO vnepen aa vexaora, KOjH je rronyr MY'lbe pearosao. Y raxsoj caryauaja CBaKH 6H My reper, MaKap OH 6HO H HajMalbH, csrerao Aa vnorpajerin csoje OBHjeTAO opyxcje. AKo 6H Aonao. kyTHX pana, Ilpnoropxa je 6HAa Ty. OHa je UlH'jenaAa AHo. csoje oajehe H 33JBHjaAa pane j'YiHaKy; HAH je npaxaaraaa jararaa 'HA:H I,Ie<PepAap na aacraaa.axa 6o.P- 6y. Mo.)KAa je 6HAo. rrpeumaje rroxcyparn vcexo H jaBHTH3a xpnano paaoojanrre: 'HAH je oranrxa Aa AOHece npaxa H OAOBa 6o.PUY-AoMah1my. Mor AO ce AOCHTH Aa oanece ca nOnpHIIITa 60p6e nOI1lfHY Aor My)Ka, Aa ce 'He 6H HenpHjaTeA> caaxao cjexvhn My L\aBy, H Aa noCAHje, H3pa-rqyn'H U njesajvhn Y3 KOAlfjeBKY, aacmrraaa COKOAHna Aa H on IKaA nopacre yaajex HAe iITpBH, jYHal.JKH ce CT3JBA>ajyhH na 6HA>er AHH-AYlllMaHHHY. 11 jour HewTO, upnoropcxe CTa3e cy yBHjeK 6HAe rnjecae aa ABoje Aa HAY vnopeao, 3aTO npaa je vorao 6HTH caMO jeaan H TaKaJS xoja je AMao. opue jYHaqKo. H KOjH je Ao6po nosaasao nvr. BoAH'l ymrjeK HAe npaa, HapO'lHTO KaA ce npOAa3H KpOO lHeno3Hary 'liM! onacav 30Hy. Cpavysrar je 6oJITOH 1[10 KOMe Y Kaq,aHY npBH My)K YAa3H, jep ce He 3Ha Aa nehe HaHhH na rmjanor.

OHa KOjH ce pyrajy U;pHOro.PUH'Ma "Aa jamy, a xcene HM noce nmopere", HeyMjeoHo xapmcapajv Y.1IlbeHHl.JHO crarse, jep lHe nosaajy AYOo.Ke xopjexe anreurraa HHTH 06HQaje lhHMC aucrmpacane.

HH Y jeanoj 3et\{A>H CBH'jeTa naje )KeHa..cynpyra HMaAa smue AOCTojaHC'G3a, HIITH je oznrpaaa 3Hal.JajHHjy ,¥AOry OA Ilpnoropxe. OHa je 6HAa Ayma AOMa. Ha n,oj je Kyha nO'lHBaAa. JeAiHHo. je ona pacnoxaraxa OHHMIIITO ce HMaAO. My)K 6H 6HO npeapea aKO 6H ce MHjelliao. y OHO lliTO je cnaaaao y )KeHHHY HaAAe)K)HOCT: yrOCTHTH jeAoM H rnrhe«, a 1f3HaA csera A06pOM BOA>OM. Llpnoropxa je 6HAa 06pa3 lMy)Ky. OHa je 6HAa AOMahHH KaA je My)K 6HO ozcyran, KaA je 6Ho. ira 6paHHK:y oraufinne. OHa je 6HAa H Bo.jHH'K-60Pa:u; C nyIUKOM Y pvun AOK joj MY)K, opaT HAH CHH He 3aBpUIe C jeaoeaxoje lIM je H3 AaAeKor AOMa AOlmjeAa. Henprrjarezsv anje rpefiaao AaTH npez.axa. Llpnoropcxa rrvunca MopaAa je Ba3Aa rrvuam. lhy je 'IeCTO nyHl1Aa Ilpnoropxa, a Llpnoropau je iHHlliaHHo.. Hrrje TO paanxa caMo. A>y6HI~a PaAYHOBa, TO cy AlfCTo.M 'IHlbeAe Llpnoropxe.

Ilpnoropau II Llpnoropxa ujeAOKYJ]HH'M CBOjUM CTaHo.M noapa)K3IBaAII cy Po.AHTeA>e, MY)KeBe II »cene :KOCOBOKJIX jvaaxa. Do.A aa 'H3- ry6A>eHlIM KOCOBOM ymrjeK je 6Ho. npIIDyTaH H on ce )KH'Bo. naje orxexao caxio 'KP03CHM6o.AJIl.l1Ka 3HaMelba xoja OIIlI rroce Ha CBOjRM raasasra (UpHOro.PKa HOCH UpHy MapaMY HAH 'IIfnKaHH upan seo, a Llpnoropau; BH.\]eCMo., xanv C UpHHM <PAOPo.:\I), Hero. H KPo.3 l.JyAOCHO 'II nOTpeCHO cnvraaan,e 60Aa - q,H3WIKor H AYllieBHOr - Aa ce npHPo.AHHM nYTeM OApa3Ho. na o.HOM AHUY H Y o.HHM Ol.JHMa xoje C', norrpmure Tora 6o.Aa. CByrAje y caajerv, MUCA:HM, OCUM Y U;PHo.j I'opn, A>Y,il;CKH je jasno O,\60Ao.BaTH csoje cnoa-aunse ll: YHyTpaUIlbe rpavae y3 javx H cyae. 3anCTa csvraje! AAH KOCOBKa AjeBOjKa naje qyAa no- KpBaBOM pa360jHIIITY jayx TeII1'KlIX pan.enaxa H caMpTHUKa, Hero je CalMO HlllAa C 'Ko.HAHPOM BnHa upsenora li IKoMaAOM XA>e6a 6lfjeAora oz, ssrresa Ao. aaresa xoja cy ce OnpaIIlTaAH o.A csajera c HaAOM Aa he He'KaAa KocOB06H~H ocseheao. H3rAeAaAH cy, TH BHTe- 30BH, AocTojaHcTBeHo, oxpenvrnx AHUa xa Aujenoj 6YAyhHocrn. OHH KOjU cy H3MaKA.H TyPCKo.M jararanv, sjepao cy HMUTHpaAH CBOje CAaBHe rrperxe OA KOCo.Ba HaOBaMo.. MO)KAa 6H ce lHerAje namao 'lO'1jeK KOjH MO)Ke Ao. HajBRUI'HX paaajepa Aa nperpna 6o.A, aAH A:t MO)Ke YI1Y:IlIHTH osoj AyUIeBHH 6o.A 6ea pornia uBanaja, He Mo.)Ke ce HHI'Aje BHAje-rn OCHM Y 36jery A>y6HTeA>a cA06oAe. lJaK H Aa'HaJC ce nabajv C1paBHl.JHH rrpasopa: KaA Po.AHTeA>H caxpassyjy csoje jeAIHHO 'IeAo., CY3Y He nvurrajv, jep cy onn nepCOHmpJm<ruurja O'leBa KOCOBCKHX 6opaua, a MajKe - Majxe Jyroaaha, qHjH AHBHH AHK HHKaA He JfU1'<IooaBa ll3 lbHXOBHX cpna, Ta Y30p-<MajKa je npOCBHCHyAa o.A 60Aa sa H3ry6A>eRHM CH'HOBHIMa, a Aa jaano HHje HCKa.3aAa crpa-

132

Ayr Ilpnoropaua CB. BacKAll1jy Ocrponrsoa lfy>\OTBOpUy

133

n:my 6y;py xoja je 6H'jecHHAa Y }beHoj BeAIfKoj WaTepHHCKoj AYlIIH. H:Jry6u-m AjeI.ly II My)Kcl, CBHX Aocer MyrnKHX raaaa, 'H He OPOCHTII AHlle, TIOTpOCHa je CKaOKa 'Koja je cpacaa, YVKaAa ce Y QljeAOKynHo 6Hne Maj,Ke-UpHoropKe.

Ayx. Ilpaoropua H Llpaoropxe Y'BHjeK: je 6HO aaopvzcaa, HHKaA AeM06HAHCaH. Y'BHjeK je paroaao H yMHpao, jep ce}beroBH'M HOCHOUHMa 'lHHHAO Aa Hajocy y MHpy )KlfBjeAH H yMHpaAIf If KaA Hlrje 6HAO oxpuraja. _CTaAHO HM ce KOCOBO npasapaao, H IHerrpOCTaHO cy )KHBjeAH Y lberoBoj a"llMoc<PepH. JeAHHO ce, rAeAaHO If3 Te neponexTHBe, MorAO cX'saTHTH, na UPSH Max HeAOnNHO, OllTHlMHICTIflIKO H3- paxcaaaise cavxemha yllsHjcibeHI1M pOAHTeibUMa HAll jeAHOM OA cynpyxcrrmca :mor ry6Hl'Ka Apyrora: "CpenHO TH (SaM) 6HAO", 'HAH ,iHa3ApaSibe TH (saM) secez-e", HAH "OCTaTKy HanpeACIIK" IfTA. Haxo cy ce ose paje-m asroaapaxe (a H caaa ce nouexax qy JY) y3 "'Baibaihe cysa na AHl.U~Ma OHHX KOjU cy rrspaxcaaa .... H caynemhe, O)KaAOIIlneHH CYHM, y3 IIyH rarrvha oosnrjex, 'BpAO caesano 3aXBafuHBaAU. To cy qmneAH y3 norpecnv "MY3IfKY" AHpiblfBHX raacosa TY)K6aAlfI.la H aapUuaA>KH', Meny 'KojIfMa cy ce tHCTHuaAe )KaAOIIojKe cecrapa H cnaxa rrpexnnryaor: cecrpe C OTnyIIlTeHHM SH!jemJ;HMaKoce AO HH)Ke rrojaca 1: ;':'rpneHHM AHUHMa corrCTBeHHM HOKTHMa, a cnaxe C OCTpH'lKeHHM UAeTeHIfI.laMa. 3aTo je [JOCTaAO rrOCAOBIftlHO: "TeruK.O 6paTY 6e3 cecrpe H Ajesepy 6e3 oaaxe, jep HX HHKO Apyrlf He YMlfje O)Ka.Mfl1H".

HHKaAa ce He MO)Ke AO xpaja AopefiH Aa cy ropan Ilpaoroprra OOAH HOSH Onapraarra, a AHq'He Llpaoropxe, lbuxose njepae iby6e, caxrorrperopae MajKe II jeamrcreene 'yqHTe.h>lfI.le MopaAa uBHTeIIITBa, AocTojiHe HacibeAHuue KAa:cHqHHX xceaa.

O6oje - Llpaoropau u Ilpaoropxa - noajeznaxo cy AlfjeAHAH cAaBy Ilpae I'ope, jepcy 3ajeAHJ{qK:H rseroaaxn 'H OqyBaAH rsjeKosHy SOA>Y Aa ce 60pe aa, HHl.,IHM HerroMyneHY, cAo6oAY.

Ha Kpajy eBO pajesa AHqHOr CIfHa CAaBHor ona - toy6oMHPa, CHHa iIIpOTe Marirje H3 EpaHKOImHe, xoje je 1f3rosOPHO y CAaRy crape Llpne Tope H lbeHe cxoooae:

..... C6e cy cpncxe 3i?MJbe Y rybuna PYl1u, Aal1MaH ux llaTUHU, a rypwe ux TYPl1u;

Ao [eouno stana I1pHa Topa CTOjU.

Kao Hojee JC061.feZ, norona c' He 60ju.

C opyxcies« y PYl1U 00 Buooea oana

Ao oauac je OHa CIla6HO OOpJlCaHa ...

I1pHa Topo CBeTa, 30pO nauset oanat Ilapeeuua cpncxa 6e3 TypCJCOl ifJepMaHa! Te6e ja n030pa8JbaM ca C8aJCOla xpaja .•. "

<I>H3HOHoMHja Ilpaoropua 6HAa je expopMibeHa YAorOM cserare.sa, xoja cy lfM 6HAH S05M, HacTa'BHMl.\H, MOAHl'SeHHUH. OHH cy lIM 6HAH HecmxO.AlHII paaa qm3MqKOr, sjepcxor H MopaAHor OI1CTaHKa. 3aTO cy oaernre.sn, Ha peAaTH'BHO MaAOM rnpocTOpy, 6HAli 6pOjHO HMJI03aHTHO aacrvnx.ena. Aa nOMeHeMO CB. Apcenaja, OS. Bacaxaja, CB. Crediana H OS. Flerpa. CBH cy 6HAlH SeAH!Ke Y3AaHHue H aacrvnHHUH MYKOTprrHHX ropurraxa.

CsaKH OBeTHTeibCKJI AHK je 6HO OA HeHCKa3a:HOr aaasaja, aAH ce ARK CS. Bacnxaja Ocrponncor H3Y3eTHO RCTMu;ao. OH je rrpaxaaTHO Ilpaoropue H craezsao HX nOA CBOjy caerrrre.scxv 3aIIll'HTy, YSHjere 6pHHynH ce aa IhllXOBY sjepy H CA060.A;Y. OH ce nOCTaBHO xao xooa» orau KOjH ce crapa 0 H36jerAoj AjeUH csojoj. XpaHHO IIX je njcpoxr, npHje cnera. AHjeq'HO HIM je H AYIIlY H THjeAO. BOAHO HX je II3 60ja y 60j. EHO je yrpozceaaa (a CBH cy Llpaoropuu 6HAU yrpo)KeHM) 30jer, aaurrnra. "I10M03H EO)Ke H SEen' Bacnauje" 6HO je rrOCSCAHeBHH H l1OCBeHon.HH MOAeoaH upnoropcxor )KHBiba.

Ca MOAHTsaMa cserov Baca.vajv MajKa je aaaajaxa csoje xeAO. C lberoBHM lI.\leHOM ce AOAa3IIAo na caajer, 60PHAO H npexaaaxo V ApyrH csnjer. EO)K iH CBeTHTclo ie cxnaherr xao nOCAaHHK He6a KOjH je AOIIlao Aa noncz,e na Hefio, y cAaBY. Hseros MaH3cnrp, nonyT AaCTHHor nnrjeaaa, H3lbeApeH je y OCTPOllIKIIM rpeaaxra. OH je Aap nefiecxe cxaae. AjeAuh je uapcrsa EO'IKjer; orrsnurre xoje je TpH arrjexa rpnjaxo 03e6.\a cpua.

Cvposo IloAlIeoibc, cypol3 )KHSOT, CBe CypOBO, xpvnacaxo 6II ce AHBA)H1IO~1 ~\a HHje OIUlTO.\lA-.CHO npncvxcracv Boxcjer VrO,\lIIIKa. OH jc AOIfPHHHO CBOjH'M CBCTHTCibCKIHI oAarocAoBo.\1 Aa ce 3ApY)Ke cyPOBOCT Hsjepa II na xpajv Aoolfje nAeMCHHTIf AHK. Llpnoropau je 6uo nACMCHIITH MyqeHHK, y MaAOM rseros Y30p-CBeTHTeib Bacnxaje. OH je VBnjeK H CBVr,\Hje Guo CBjC;\OK qYAa OCTpoIIlKor I1paBC;\HIIKa. II 3aTO ra je caaraa H csvrxje L\OPH<p1fKOBaO If rrpaarraao. CTaAHO My je 6HO na je3HKY II CTaAHO My je 6HO norpeoair. I1oTpe6aH je 6HO Aa If3.\iUPH ~aKp3ibcHe; Aa cxirae 6peMeHa ca naronapenax rpnjexoss ,\,yuJa; ,\<1 AOHcce iby6aB raxso rAje je mrje 6HAO; Aa He A03S0AII Aa CC K311AHAO yraca qHjH je 'lKH'lKaK npeiurjer C Kocosa, Aa nopea 1CjTHlIa ;\O,\a caoje CSCTHTCA>CKO nocpeAHHUlTBO npez, npajecroz.ow Tnopua.

Mnore :mmL\ia: OTKYA TO Aa Llpaoropun npnxsare Xepuerosna, H3 Ilonons 110.'ha, .sa OBara cseua-narpona? 3aTO IIlTO CBeTHTe.h>CTBO HC.\la IICPH<peplfja H 3aTO !lITO cy ra ImAjeAH H yrroaaaxn y CBOjOj q:JCAHHH, Meby IbHMa je el1HCKOl'TOsao H naurao MHp y mynA-oj CTHjeHu xao rr-rc.vu-pa.axauua. Y Jhoj cy ce HacAabJfBaAH HajcAaoHM l,lhe.\1 Bjepc y 'hera, I10CPO,\HHKa H aacrvrnnnca lbPlXOBa KOA CBeBH-

134

Ap JOB31H Aa;jKoBllll

Ayrr Ilpaoropaua CB. Bacaxnjv Ocnpouncoa 4V'AOTBOPQY

135

IIIIber. UpHOrOpIUI cy 6HA'H CBjOOHH YAOre OB. Bacaxrrja U TO Ca3HaIDe HX je tJmneAO OMilfPeHHM, IIAeMeHlHT'H!M, BeAplllM, 06y3eTH!M aeoIIli'CH!BHM OIITHlMlDMOM. Y'BHjeK cy 6HAli C MaAlfM MaTepujaAHHIM AlIjeAoM 3aAOBOtDHlI, jep cy 6HAH nooje~H 06HAHor MOpaAHOr OAara xoje HM je HeUITeAHMlflle AHjeAHo AHBHH Do)KjU YrOAHHK, CBeTH Bacaxaje Oerpounca.

HeH'OKa3aH je CaJB Ay:r KOJHlM je Llpaoropue, U He CalMO lbHX, 3aAY)KHO CB. Bacaxrcje. OH je TONHIKO !BeAHKH Aa ce MO)Ke CaJMO naCAyrHTU. Heaa 're raa Be xoja 6u MorAa OCMH!CAHTll OHO IIITO je OH oAjeAOTBOpUO, RUTU nepa IKoje 6u yt.\fjeAo H3AO)KUTII cav yAOry xojv je raj Apxaoserare.s oaarpao Y npOIllAOCTU AOMHe Ilpne I'ope U InCHHX BpAeTHHX SpAa. Jep, OH je ouo CBe IllTO noscjeha aa Y3BHIllCHO. OH je 6HO 4>aKTop opaTCrna U jCAuHcTBa. CYCTaAllM na TOM nOAPYtJjy aKTHBHOCTH OUO je lHeucllpIIHa ancmrpauaja. OH je OUO CBeTHTeln-yjeAuHuTC!o paanax HauuoHaAHOCTH. Eao je CTaAHO npacvran csjeaox spxyacxe 6pnre 0 CBHMa )KClnIIUM npanae U MUAOCTU. OH je nostarao Aa ce cxxemy spaaae. lIBPCTC K30 OCTPOlTIKO CTujCInC, KOjC cy osjexoajevaxe, TPHOBUM BjeH4eBIHm, Ol'"HnCHe rAaBC MytJcHuKaLlpnoropua.

Haxo Huje OUO H3AO)KCH TaKO nCAHIKOM HCKyIIIClbY xao OHII xoja cyce H3cTaHHf.I1 OKO AOBnCHa, OCTPOIllKUX rpexa, AypMIITopa, KO,\<WBa. HHKO OA IbRX auje BHU'e TpmlO Aa ou casryaao sjepv, nMe H oOH4ajc. Ca\1H ntrjecv 6UAIl l<tAPII Aa H3AP)KC na 6paHIiKY. IToTpCOHa 'U\l je 6HAa nmua noxroh II oua HL\<l je npvxceaa nocpCAIHIJlITBOM HCT!oeHUX xepoja, CBCTIITCJba. bC3 thHx, carypuo .jc, HC 6H CC .'-'10rAo OAp)KaTI! II ca4YB3TH OHO IllTO UX jc xpacu.vo njexosuaa:

KpCT Ii CAOOOAa.

Y lLCApH\la ocrpourxor crrrjea.a 4~mao jc CTpa)KY CB. BaCHARje. Ty je 6uo rAaSHH urrafi Llpaoropana. OAaTAe nx je OH xynao. opaHHo,Kpujcllu0 njepoxi n HaAml, 6AlfcTajynH jeeanbexcxov tJuCTOTOM. Ha tJ'. "l Wl'·um je ofiaa.sao onojv MHCHjy, H 3aTO My je UMC Be3HBaHO C HMt'HO.\! bO)KjJIM: "bO)l(C H CB_ Bacaxnje, nOM03HTe!" HAH jour jeAHOCTaBHIlje: "OHCTJf Baca.urje, nOM03H!"

Moxeha ce caxro IbeMy, Ilpaoropun cy HCKa31IBaAH rroejeperse y lbcrOBO 3aCT\-"l1HIIUITBO, rseroao 3aY3IrMaIne aa IblIX rrpez, npOCTOAOM Tnopua. Il pn oopahaa.v My nOAH3aAII cy rxase, jep OH je 61I0 rope, \[ nxamrna, AafuC OA 3eM!ot.! H 6AII)KC Borv OA OCTaAHX. 3aMHIlllnaH je, jep je TO OHO, xao CBe'THOHUK H vnonarurje CBllMa KOjIt-Cy ynapaA1-1 rrorxex y IberOBO 3CAW!nCKO npenna atrurre. OH je 6HO vrjexa H OCTaAuMa IbcrOBlIM nOKAOIlHUHMa ~~.:IlrrpKaHlIM no 3eMJ'olfHOM urapy. CBI-IMa je 6no npez, 04-II.\la, y cpuy, J.\H3aK. 011 je CBOj HayK caonurranao CBl-L"'m xoja cy My njepoaaxn, CFlOjUM "tJYAillMa 'll tJYAeCII-

Ma". To je 4HHUO aenpecraao OA csora upeacraueenaja. npnje TpIICTa rOAIIHa.

KaA jc npIITH'CKaAa sarennca rresozea npII3HBao ce xao 1fI0)Kapna KOM~l!IJAa. HIllAO ce IbeMY nOI'HYTe rxaae y rseroav KAHjeT H 6A;jeAo npes, lberoslIM CBC"J1IIM MOIIITIIMa. "KaA je. aerrpajarez, npHTHcxao ca CBaKe crpane 6paHHouu cy ce CKAaIbaAH y TBpA/H MaJHacTHp H craa.saar, nOA KOMaHAy CBeTIITe!oa. qecTo nvra ce BOAHAa aesanaxrheao xpsaea 6op6a xao OHa y TOKY "AeBeT KpBaSIIX AaHa", KaA je 43 Llpnoropua OAOlheBaAO TOAlI'KOM 6pojy CTOTllHa (1853). HH OHH, HH OCTaAH xoje je HY)KAa TaMO cxaaisaaa, ceoje xepojcrao HHjecy ce6u npnnHCUBaAH, Hero BeAIIKOM AOManHHY H 3a.lJlTlITHHKy, CBeTOM Bacaxnjv.

OB. Bacaxnje je 6uo nevracnaa 3y6!oa xoja je 6HAa rryroxaa nOKAOHHUlIMa CseTUX lIAeaAa, lfH'ja jc OH 6HO HH:KapHa~uja. Bea 'Iberose UHTepBcHuuje HajY3BUUIeHHjc He 6H cajaxo 6AHCTaTe!oHOM CBjCTAOluhy. He60 OU ce nOMpa41IAO n3HaA npnoropcxax BpAeTU, a OHO MaAO oopaanaor 3CM!oHIllTa xao COAOM 6u ce nVIllHO.

A3!BaT je nOCchCAH>ll HOB4nn caxro ~\a 3eMaJ'o'OK~ AOM Bozcjer ITocAaHHKa 6YAe IllTO lnemUlf, npHKAaAHuju, jcp je :6IIAO jacno Nt 6e3 lberoBor npncycrsa y oxpurajana, oojeBHMa, crpaaarsmra, ABaapcxa AUKOBH npHMHTIIBHIIX nAeMuna OHAH 6H AIIllJCHH cxofioanor jeanrca 6e3 xojer ce He MO)KC C 6eCAOBecHOluny oecjeAIITH. Bea ncAHKor yrOi\HHKa rOpIlIT<lK OIl HOCTelO 3eMJhaH, rpouran, neaanaxcen. Eno 6H 6C3 OCOOHHa KOjC cy ra Kp03 sjcxoae KpaCIIAe xao 6PHAHjanr npar II rtpca.

3a onux rpncra rOMIlIa Tt:lKA3 jc H3 Toprser MaHaCTl!pa, l' , "OBycra cseror Bacu.urja, uyjlU(a njepe. Ta~1O je 6llAO BPCAO CBUX AYXOBHUX Ao6apa. 3aucTa, OCHM rpo6a Xprrcroaor, naje OHAO rrocjehenajer xoaosaurha. Tlpaao je 4YAo Aa My HMe jour anje IfCnHC3IHO UPBCHIIM CAOBH.\la y K3,v':HAapy name upxse. Jep, IhcrOBC cy aacavre HCH3MjepHC. OB jc o.apxcao BjOpCKY arnocdiepv cpez.n.era srrjexa, CAaBHHX Heaaisnha. 33 CBY CAaBY II BCAlftJUHY MJIHYAHX AaHa Upnoropun, H He caxto OHH, Ayryjy vrnuajv Ocrponncor qYAOTBopua. OH UX je CTaAHO ofiacjaaao cajerxonrhc Ilapcraa CAa'BC. I'ocrroz, 1'3 je cnyCTJIO na 3eM!oY, HAll oo!oe peueno Ha KaMCH H y xaxrea, KaKO 6.lI C TBPAIIHC YAHBao IllTO TBPDy njepv.

Onora xora je Bor nOXBaAlIO, 40njeK HC MO)KC AOBO!oHO noXBa,UfTn 11 ircrahn fberoBy BpCA;HOCT. To inrje Morao Y4UInern H1I mrcan OBUX peaosa. Oil ce C3MO Morao npUKlnY4IITII c.\aBHHM AY)KIfHUHMa, KOjH cy MV OCT3AII Bje4110 ofianeamr .13 CBC OHO IUTO HX je crlUbeAO 4YAOTBOpl~H\la Y 6op6uMU ca nenpnjare.suva IblIXOBor 011- nUHKa. Ayryje MV CU CBHMa xoje jt:' IIHCIIIfpHcao ,.\Cl oAH,eryjv nexu-

136

Ap JOBaH AajKoBuh

Ayr Hpuorop.ci.i cu. B7£1!.\Hjy CX:I1pOmKOM 4Y;.l.OTB:JPllY

137

CAOSOAA

Be3 '[eue 6u nacenaeanu 3eMfbY VZy6U, uujeuu U cnujenu, jep 'CIt CU ooxcuen.a] U uaoaxnyhe sa nIleMBHUTO.

Ona] tcoji« re zyucu. 0 epaty HOCU OMl.fY rupancrea.

OH [e ocnujenuo 3a npaeoy u oTynuo 3a UCTUHy.

Foiu ce t etic, jep My je ponCT60 aYlue noupasuno BUO. lbetoee o-cu He .MOlY oa llleoajy T60je ciajno nuue.

Ayzu MpaJC u ponCT60 oyiue 3aT60pUIltL CyMy onu 3a C6jeTIlOCT. C'106000 31laTHa, TU cu auojeno ceujy xo]e nuje TtlJWa 06y3e/la. Tu cu ooctuucyhe ceeta HeOOCTlOtCIl0l.

y retiu cy C6U - Ma;1U U 6eJ1UJCU, CUJ1IlU H nejaxu - [eouaxu. Ko yxcuea T60je nnoooee nuue Aty je (J3apeHO T60joM'

cejernotuhy, TOMe je oyu«: oreopeua 3a cnon-auoeu ceuiet nposopuua 1beHU.M.

Tu [e npoejerpaeatu, ocejescaeatu, eeoputu; yxnauau:

ycra jaJlOCT.

A0360fba6alu joj oa ce paoy]« U »canoctu; oa ywecteyje y

Ty3U U cpehu.

C1l06oiJo, lCaD CU y lCa6e3Y ceujet naTll C T060M. Kao cu sapotinsena TU CU »etu KOjU JCy:ncu U vpy]«. Kao t e neua cynue He zpuje U seuiesoe He cujajy. llujena eacen.ena nnaue y uohu 6e3 sope.

Il naue 6e3 cy3a, jep JCao re ueua HeMajy ce 3a UlTO nponuieeatu.

qaHCTBeHY npeacrasy 0 - CA060AH. CBaKH Ilpnoropau je C njecnasKHM 3aHOCOM rosopao 0 rsoj. To <nIH'li H OH, C OOKVA:HIW AapOM, aAH C BeAlHKOM 6AaroAapHollihy CBeTOM Bacaxrrjy OcTPOWKOM qYAOTBOPuv H AHBihelbeM 60pl.lHMa aa CA060AY, Ma rAje OHU 6H1HI U Ma Ka,A. OHH )KlfBjeAH.

Kao TLl xaxceu oa cu. 3J1aTHa - uuiecau cee pexao.

Kao Ttl xaince.u oa uuauc tcpuna - HU TO nuje 0060fbHO. Kao TU xaxceu oa uoetu lCyoa »cenuui - MaJlO je peueno.

Kao TU tcaxceu oa 60llUlU tecta xoheui - HUlUTa nujecau pexao. Ttl cu najeehe snauetee noo He60M.

Iesuicosi ce He MOJlCe UCICa3aTu 6eILLl.faHCT60 T60la UMeHa. Haipe-turuiu 6u ,1Ul.fUO na My ua 6 ua lCao 6u TO nOICYlUao. Puie-i je cJ1a6 CllP0600l-lUJC onota lUTO 6u oytua xrjena oa xaoce. Tu' ee MOJlCeUA ca""w ocjeruru, a He ea3HaTU.

Tu. eu naonoeie-iancxa no C60M CMUCIlY U 6peOI-lOCTU. Hajtiauxca CLL CPtl)' icao CLL rpenvruo oOCYT1ta.

Henosuara cu lL uenpusnara 00 OH07a lCOjU re yxcuea. CIl06000 6ajlla, nuicaoa nujecu -iesny.na - C-':aJlHO CU tiuna

saooeorsna, He ca .M1LOA1, Hew C060M, ceou cu yeujev: 6U1la 0060fbHa.

A oner scene paou cu. CT80pe1W, jep ca.At TU [a, uoejex,

T60je [eouuo u 00 eajxaoa MU,106a1-LO uesusc:«.

Jato nujecau HUlCa() ca.It lCad case C T060M.

Y eujev: eLL sa Melle snanu.ia 6UUle 00 ceeta U C6aLtela. Ttl ynocuui nnaueu y OYLUy II csiucao sa nOTX6aT.

Be3 reiie JlC1WOT je rastnuua, a npeucyhe tiecuucnuua. TpeHyTaIC C T060M epeonuja je oo 6jeLtHOCTU 6e3 retie.

SUTtt C oPYZUAt xoju re 60llU - 311aLlU 6UTU c T060M U C 1bUM. Te)IC1ba 3a T060M ctupa je lC0J1U1W 08a nnauera.

Ceujec je 3a To60M xp.ZUO U »cpt eoeao ceo Hscao [e 3a ucr •.

I '

l ep, lCO je y retiu - 1te1103HaTa My je raua.

BC3 re6e uapviy Atp:nc1bQ U 3a6UCT ..

Ko vtncuea y rctiu - 'raj YJICu6a fby6a6 It cpehy,

Kao CaM C r060At lCOO lCyhe ca""" Ma to]« OHa tiuna. Ynopeben.e c T(f)60M C8e je tiesepujeono - HUUlTa6HO je. CaMO C T060M ce Mo:nce MUCIlUTU, pehu, uanucatu,

cee tut:o CPlfC J1CC.1U U ""tucao nanasce.

BC:J ietie UYUIll hvru, U Lty.1a cy yupren.ena.

Be3 retie C6e jc 1-ILLtuTa, C8e je 6ecMuc.1utf.a. Ko re Wta rpeiia re ttY8aTU, 6paHuru,

[ep TU cu uajn.eniuu oap 00 C8UX oapoea.

3a t etie epujeou oaru IJ1a6Y, jep je 6e3 retie HUlUTa6Ha. Ko y retiu :ncU6U uexa y retiu U HCCTaHe,

y cjenuu reojux 61lllCTa8Ux patuupeuux xpuna. C8eTtL Bacunuje, uvea] nauiy C/106ooy!

MonHTsa, CSeTOCT,

"'YAO

Alp tIEAOMHP C. APAIIIKOBHfi

3Ha"laj MOJlHTBe aa peJlHrH03HOMOpaJlHH H<HBOT xpaurhaaa

MHora cBjeAO'IaH'CT'Ba 'H3 )KlIBOTa 11 paaa I'oonoaa Hcyca XPHCTa pjesarro rosope 0 TOMe 'KOA1IKO je BeAIJIKlI aaanaj OH IIpHAaBao MOAHTBH. H CaM je MOAHl1BOM vnrao Iy cnajer. V,BOA y Hseros jaDHH )Kif BOT 611Aa je 4O~A:HeBHa M'OAJroBa Y ny'CTHH:rll (MT 4,1 H A. Mp 1,12; AK 4,1 11 A.). A jeBaHOeAJ«:;1'lI Hac H3Bjenrra'Bajy Aa ce fOOOOA Hcyc

. XpHCTOC rrpaje CBCl'KOr Aoraoaja nparrpeaao MOAHTBOM, Y MOMeHTRMa TH'IllHHe, 6l1Ao CaM, 6HAO Y IIpHCycT'By CBOjlfX yqeHHKa, HAH aajeA;Ho C HmMa. OH y.3HMa yq:emha H y 3ajeAHH'IKHM 'MOAIITBaMa irapoaa y caaaroraaa (AK 4,1511 A.), aAH xaaa je 6l1'Bao caM YMOAHTSlI, raaa je 'H3pa)KaBaO lbeH rrpasa CMHCao.

Ilpaje csora crpaaaisa na IKpcTy XPHCTOC ce TOIIAO MOAH. ITo'iHlbe OA Tajae aesepe, HaCTaBA.a Y feTCHMaHOKOM BP'lY, 06paha ce CBOMe OLlY (JH 17, 1-26) MOAeDH Aa ra IKpoHQM )KPTBOM xojv he IIp'lIHH'jeTH aa onaceise A.YAH npOCAaBH xao xoajexa CAaBOM xojy je HMao xao jeAUHOPOA;HH C'HH Ii Aoroc lberOB rrptrje craaparsa CBHjera, Aa ,lberoBe yqeHHKe OAP~H y HCTHHIlITOM Ca3HalbY Aa cy yjeAHIbeHH Y MeoycOOHoj A.y6aBH H y A.y6aBH npesaa OLtY H CHHy Y [eAHO jeA;HH'CTBO, xao lIlTO cy OH III OTaLl, H Aa csajer IIpeKO lDHX, KOjH ce lMeoyco6Ho 'BOAe, Ca3Ha Aa je OH OnaCHTeA. caajera Kora je OTaLl HOCAao. OBY MOAH1'BY XPHCTOC aacraazsa liyrKe H na nyry xa fOArora, a saepnreaa je aa xpcrv, y MOMeH1'Y 'KaAa je npeaasao CBOj AYX (AK 23, 46).

fOOIIOA Hcyc XPHCTOC je HeHaAMalIlHB yqHTeA. 11 jeA;HHcTBeHH 06pa3a:l.l MOA!H'l"Be. Hseroan yqeHlnlH fa MOAe: .Tocnoae, HayqH Hac MOAHTII ce Bory" (AK 11,1), a OH HlM 3aTO H Aaje Haj60Ml 06pa3aLt MOAHTBe: O'ie lUUU. ITo Hserosoa yqewy HHjeA;Ha Apyra AY)KHOCT H'Hjft TaKO BeAHKa, H HHlIlTa APYTO He npenopysvje ca TOA'HKO lICTHuaa,a, xao lIlTO TO q'HHH ca MOAHTBOM. H anOCTOAH cy, IIIO yrAeAY aa XpHCTa, YKa3HBa.Uf npBlL\I xpmnhamnra Htt,. aaaxaj MOAHTBe. T,)

142

143

HCTO CY y<1liAH II BeAUK1I U;PKBCHH OU;H H cse-rarezen. YCTBapH, Aa 6H HeKO, no CYAY UPKBC, 6no CBCT, Mopa rrprrje csera Aa 6YAC 'lOBjCK oA MOAHTBe. Jep, Y )KHBOTy npaaax xpanrhana HHIIlTa ReMa Beny CHAY oz, MOAHTBe. "He nocroja HIDlITa jaxe OA MOAlITBe, HHTH n,oj paBHO, jCAHaKo", Ka)KC CB. JOBaH 3AaTOYCT. OEO je KAaCU'lHO cpopMYAHcalhC Y'leTha UPKBC 0 MOAHl'BH.

Hajnosnarnje crape ACCPHHHU;HjC nojxia MOAHTBe nOTH'lY OA CB. Hnaa H3 Anxape (Canajcxor) H CB. JOBaHa Aa.\IaCKHHa. ITo lbHXOBOMMHIIllbeu,y MOAHTH npe csera 3Ha'lH: ry3AH3aTH AYX K Bory, a 3aTHM: MOAHTH OA Bora OHO IIlTO npncraje MOAHTH. CnCTH Tpnroprrje HHCKII je pexao sa MOAHTBY Aa jc OHa Pa3TOBOP, AHjaAor c E?rOM. A jexan HOBHjH TCOAOlIlKH pje-nunc Ka)KC .Ja MOAHTBY Aa je OHa na H3BjecTaH Ha'lHH CPOpMYAll..:aHO HAH y nojnose 06YXBanCHO oaronapatse C lby6aBlby na my6a3HY BOlbY Eoxorjv. MOAlITBa jc, y CBaKOM CAY'lajy, craise, paCnOAO)KCThC Ayme xoja BOAH. OHa je H paCnOAO)KCThC AYllie xoja aKTHBHO iby6I1. OHa je, AaKAc, voxijepeaa npessa )KUBOTY. Crora je HeKaA II recxonrja 3Ha'lHAa 6aB!nelbC MOAIITBOM. Haxo je reoxornja y xacnnjexe CBxaTaJbY npCTe)KHO 6aBlbClbC HaYKoM, aKTHBHOCT paayxra, HIIZtK ce ne cxnrje OAjc"'IIBaU[ oA MO.UITBe. HanpOTHB, reoxorirja Mopa npeTIlOCraBHTH \10.\HTBY, Mopa je paaaajarn, Jep OHa je HenITO BHllIC OA Y3AH3al-bZt YMa xa Bory. OHa je Bam AHjaAor C BorOM, y KOMe CC Hallie MUCU! II naure ~pu;e He caxro Y:~I\lIjKy AO npnjecroxa Bozcnjer. nero J[ :\IH cavtt CTO]HMO npc.x Boro xr, 1301' cmrcxo.nt ,\0 Hac, ofipaha HaM ce H oxronapa na naruc \1:oA6e xoje My yflVhyjC.'vlO npCKO MOAHTBe. MOAliTBa je HeroI3PC\lCIIO H nmK'aIICKa If ."'YACKel puje-t. To je cvcper nora H l.)OBjeKa

Y pa31oBoPY .",yO~IIHL

qrllbellIll(a .xa 'lL!IljCK :\lUjKC Aa pasronapa C Boroxi Haj6o:I>H je AOha3 n.erouc ~',\HLIHOCTJi C DOlO,\l, a ~3 TO H AOKa3 Aa je OR CHlI nonnrjH IIO ii\<\l'OA,n!L Mo.un aa xpmuhaunuoaa HHjC, AaKAC, IIPOCTO cno.sno 1I0i\pZtJl~aB,HhC CnaCIITC.\,CHC MO.UlTBe; TO je vnvraprse onurren.e c XpHCTO,\I, CTaAHO, YllpCTO, 06HaB.baHO y csaxoj MOAHTBH, xoje nocrojano npO"Hpc Y "~'OIlHY rscrone A~'llie. To jc npaso, HCTHtrrrro vyeCTBOBCllhC Y AHja.\Ory B:n1cbV Bora Aoroca H nora Oua Y CBCTO;lC Ayx:y (B. Puv 8,26 II l'a.v 4, 6), A LIOBjeK tcojn cc MO.\H npn.nia io CBOjy III1JIJ ramIOCT IlPC,\ ilcln~ljcpIlo ne,\nI~lIM H C!leTlL\1 Eoj (),\L Y lfCTO npnjexie MOAHTila ra Y3,\Hj!(C nsnaz, MaTepnjaAHe TBaWi If, lIOCT<lIL'na ra AIIIJ,e:\-1 K AHIJ,y rrpexia bury. MO,\UTBa jc rrajsehn II llajfIAol'~IlliTl1jH aKT KOjH je sroajex K:t;\ap ALl Y'UfHil, jep H,OMe OH p,l3i'oIlapLl C DUrO\!,

Curu«» uupanalbe u caaxa c\Y)Koa bury .rpetia ,A.a 06YXBaTH Hallie njc.\OJ,YIIJ10 ollhc. OWl rpeoa Aa cy napaa 11 aaiuera rujexa

H aanre Aywe. Jep no plIjC'lHMa CB. anOCTOAa ITaBAa:MH CMO AY)KHH Aa npocaaaesasro Bora H THjeAoM CBOjRM (1 Kop 6,20). ITPOCAaBMaILe 'H cAY)K6a Borv Y TujeAHMa HallIHM spum ce KaA ce npCKpCTlIMO, KaA KAetIHMO, KaA MeTaHHII~eMo, KaA paAlfMo OHO lIlTO je no BOmH EO)KHjOj. Y AYllIaMa HallIHM rrax Bory CAY)KHMO KaA MlfCAlIMO o H>eMY, ,kOlA Te)KHMO Aa My CC npH6AHJKIfMO, na 'laK rH Aa ce cje.4;HHHMO c H>lf:M, H K3A )KCMLMO Aa HOIIYHHMO Hserone sanoeajecna. Te ABH'je spcre npocaaaa.atsa nAH CA y)KeTha nary cnojeae cy Y XPHmnaRcKOM 60rocAY)Keruy, Y rrjeceraaa H MOAHTBaMa, yje,AHO. 3aTo ce Ha lb.JIX rAeAaAo OAYBHjeK xao na MonHo cpeacrno aa BC3Y H3- MeDY Bora 1H xoajexa. A UpKBa je y .CBOjlf~ MOAHTBaMa aa 60rocAY)Keruy otiyxaaraaa norpeoe CBH'jy ,'bYAH sajezno.

MOAHTBa je oopahaise Eory MHCAHMa H pajexmaa. IToMoliy MOAHTBe qOBjeKcTyna y 3ajcAHHU;Y C EOrDM H OTKpH13a npea IbHM csoje RajAyUlbc H najacxpeaaje MHCAH H )Kelbe. ITo plfje'lRMa CB. JOBaHa 3AaToycTa aa aprrjcsae MOAHTBe JhYAH 3aHCTa ronope C EorOM. Kp03 Thy OHU AOAa3e y 3ajeMIHIJ,y II ca aHDeAIIMa, CBeU;HMa H npaBeAHHIJ,HMa, H 'lHlIe npasa nO)KaHCKH csajer. TaKBa aeaa orpaHH'lCHOra lbYAcKor 6IIha ca nOJKaHCKIIM canjeroxr He ocraje 6C3 nocmeAHwl HU Y )KHBOTY. QHa crnapa OHY jKllBY H cajeonv Te:tKH.y xoBjeKoBY aa np1I6AH)Kelbe nary H sa HaCAOH na Hsera y CBHMa MOMeRTHMa caora )KUBOTa; uapo-nrro aa HaCAOH Y HeMonH, 61IjeAH H naru,n.

Xpaurhancxa ~w.\HTBa je pasroaop H3MCby Bora H xosjexa. nOMohy u.e '10BjeK AOAa3U Y UL:nOCpCAllH AOAHP ca CBCMonHHM H csezaajyhmr bO)KaHOKHM AYXOM H OTKpUBa npez, I-hllM CBe OHO lIlTO je Y ILeMY HajAyome II najcxpaseaaje. O'lajHII oOAecHHK noaazce caoje OlIH H MOAU aa 03;\pall.-'belhC, nOTHlUTelIII rpjeuurax Tpa)KU orrpourraj aa CBojC rpajexoue, 3cMibopaAHHK H 3aHaTAHja nOrOA'He yCAOBC 3a aanpeaax Y cnOMC paav UTA. CBH OHII "HUlTY", "Tp3)Ke", "KyIJ,ajy" II He ryoe ajepy Y Moli .MOAHT'BC. Jep, - no pujeqUMa caxrora t ocnoaa Hcvca XpHCTa - KaA mYAH, HaKO 3AH no IIpHpOAH CBOjOj, He Aajy CHHY CBOMe KaMeH, KaA Tpa)KH xzsefia, HAH 3MHjy, KaA 3aHllITC pnfie, "KOAHKO lie upnje Orau Balli He6ccKH AZtTH AO- 6pa OHHMa KOjH fa - MOAe!" (MT 7,7-11).

AAH, H nopez, rora ofieharsa. norpjeunro ou ce CXBal'UAO, aKO 6H ce O'leKHBaAO Aa he ce uelly-WITH CBaKa naura MOA6a, a jour norpjennurje aKO ce HCIIYlbelbe oxeecyje oaxrax. )Kema I'ocnoaa Hcyca XPUCT3 6uAa je Aa lbYAcKe MOAlIT13e 0YAy ynpaBmeHe aa norpeoe naurera )KHBOla, na OHO llITO BOAH ocrnapea-y UapCTBa EO)KHjer ira 3eMtnH. "HmTHTC najnpajeetapcraa iseroaa II npaBeAHOCTH rserene - pexao je Oa - H CBe OBO Ao~ ... ahe BaM ce" (MT 6,33). rOCJIOA

144

3Haqaj MOAH1'BC aa p~.\lilH03HG-'MOpaA::H JKHBOT xpuruhaera

145

Mcyc XPHCTOC je )KeAHO Aa OCAo6oAH lbYAe OA nperepaaor crpaxa sa CBOj )KHBOT aa 3eMlbH H OA MaAoAymHocTH sa 6YAyhHOCT, H Aa npHKytIIH CBe lbHXOBe MohH aa paa na ocraapersy BOlbeEo)KHje II aa 3eMlbH xao IIITO je aa 'He6y. To ce 'Mopa 3HaTH, aKO ce )KeM{ Aa MOAHTBa 6YAe rrpasa paarosop c Boron H nenocpeaan AOAHP C lbHM.

OcUM Tora :Mopa ce 3HaTH H TO Aa CBe name !MoMie 'He Mopajy 6HTH 0AMax HCnyH>eHe. nYTeBH nO)KHjH cy HeH.'CIJHTa'HH (P.uM 11.33) H Y M'HOI'HM npHAHKaMa BHARMO H CaiM'H Aa je 6HAO 60lbe 1U1'O aexe naure MoAi6eHHCY O~Max 'H10nY'lbeHe. AAH MOAHTBaKaO pasroaop C Boross Mopa ce pa3AHKoBaTH OA 06wIHHX paarosopa H Apyr.uM oco- 6HHaMa. OHa Mopa 6HTH crporo o:J6HlbHa. qOBjeK Mopa 3HaTH·Aa y MOAHTBH CTOjH npea aajcaapmeaajaa, HajMohHHjHM H HajY3BHIlIeHH.iHM EHheM, 'H 3a1'O CBe rseroae MiH'CA'H H )Kelbe Tpe6a Aa :rIOTHl·IY H3 nornvae npeAaHOCTH wry H Iberosoj CB. 'BOlbH. Y OCTO spnjexre H cpue 'tJOBjeKoBo rpetia Aa 6YAe 'H1OIIYIbeHO HajY3BHllleHHjHM ocjenaIhHMa HCKpeHOCTH, rrpaaz,e, crprr.sea,a H A>y6aBH.

HanOClbeTKY, MOAHTBa rpetia Aa je CA060AHa OA csaxor AHqeMjepcTBa H cyjere, H OA 'MHorora roaopea,a. "A rn KaA ce MOA'HIU EOTY, YOH Y c06y CBOjy, aarsopa spara", rrpenopv-maao je fOOIIOA Mcyc XPHCTOC OBOjH'M clbeA6eHHqIWa (MT 6,6). ApymM pajesmra, aa spajesse MOAHTBe 'tJoBjeK rpetia Aa ce oCAo6oAH CBaKOA'HeBHHX MHCNH H Aa ce rroavae y ce6e cauora. Jep H3pa3H "c06a" H ,,3aTBOpeaa npara", KOjH OY oaaje ynOTPHjOOlbeHH, oaaasraaajv rpazcetse oaora IIITO je 60lbe y qOBjeKY H npH'6AR)K3Balbe wry. CBe TO oner HaIlIAO je jour jaxa H3pa3 Y AalbHM pHjetmMa I'oonoxa Hcvca XPHCTa: "A KaA ce 'MOAHTe, He rosopare MHoro ... jep 3Ha Orau sam UITa BaM rpeoa, npnje Hero lllTO ra 'MOAlITe" (MT 6, 7-8). Ilpasa XPHII1liaHOKa MOAHTBa rpeda Aa je amne Y'HolUe!be csojax MHCA'H y Eo)KaHCKH Ayx H xaajepe Boxorje, a He rpaaceese 3eMalbOKHX 6Aara H TIOTpe6a. OHa rpeda Aa je norpefia cpua, Nt je H!3pa3 3axBaAHOCTH rrpeeaa Eory H nparrpeua aa noT'tJlflba'Balbe Hserosoj cseroj BOlbH.

JeAHHO TaKBa MOAHT'Ba MO)Ke rrpH6MDKHTH xoajexa Bory H AOHHjeTH 6AarocAoB H noaoh aa CB3IKH !beI'OB piA.. TaKBa MOAHTBa je npasa AYXOBHa xpana aa )KHBOT !Ii 6e3 lDe HeMa cnaceisa. 3aTO CB. anOCTOA TIaBAe H nperropysje lbYAHMa: ,,Ee3 rrpecraaxa ce MOA.PfTe Eory" (1 COA 5,17).

HajrAaBHHjH eAeMeHTH .MOAHTse cy 'Bjepa y MNHor Bora, y 60)KaHCKO "TH", - njepa y crsapao IIpHCYCTBO EO)KHje, OAII. y tJDlbeHHqy Aa je Eor 6AH3Y Hac; OHa je aKTHBHH H )KHBH paarosop Eora H xoejexa. M aenrro nmrre OA csera TOra: ajepa Aa je npHCyCTBO Bozorje rrpn HaIlIlfMMOAIoITBaMa HeIIITO MHoro BHlUe OA 6hH-

CKOCTH KOjy oaaasaaa CBYAanpHCyTHOCT Bozcaja. To je, jacanje pexenc, njepa y npHCy'CTBo EO)KHje H3 lby6aBH rrpeua HaMa, raje Bor )KeAH Aa ce HaAa3H V3 Hac xao HCTIfHHl'lI Eor H Orau aaur, Aa 6H qyo aanre MOA6e H Aa aa HiHX OAfOBOpU.

MOAHTBa ce paaaaxyje Ii no YCAoBHMa H OKOAHOCTHMa noa KOjHlMa ce BpUIH. Hlro ce TlflIe Hat.IHHa, ona MO)Ke OOTH ynyrpannsa, HAH MHcaOHa H OIIOlbHa, OAH. OHa xoja ce aapazcaaa )KHBHM rAaCOM, YCMeHO. OHa <MO)Ke Aa HOOH: If. xpaxrep npexsena y KOMe ce 06aBlba, HAR AHqa xoja yt.IOCTByjy y 'lbOj. Hajsaa, MOAHTBe 'pa3AHKyjeMo u y OAHOCy na CaAp)KHHY. Ty je, rrpaje caera, MOA6a, MOlbeIhe, KaA rpa)KUMO OA nora Aa HaM rroxrorne TIpH pjeinaaarsv arannrx MaTepH:jaA-

t-::

HHX H MopaAHHX npooxewa, HAH KaA MOAHMO Aa Hac oCAo6oAU OA

neaaha HAH Aa Hac 3alllTHTH OA c3eHTyaAHHx tteaozsa, 3aTHM aaxaaxaocr, eaxapncrnja, KaA aaxsazsvjexto Borv aa A06pOt.IHHcTBa 'ROja HaM, xao Ao6ap Orau, rrpvxca H306HAHO, xao mTO je narrp, njeCMa Mojcnjeaa (2 Moj 15,1-18) H Mapajaea (2 Moj 15,21), na CAaBOCAOBlbe, AOKcohonfja, HAH XBaAa, HAH XHMHa, 'KaA XBaAH1MO H CAaSHMO SeAHt.IHHY H cAasy Bozcajv, xao urro je narrp. njecxra AeBope (CYA 5, 2-31) H TpH orpoxa (AaH 3, 51-90) H, aajaax, HcrrOBIIjecT,Kaif, ITOKajaBIUH ce, HCIIoBHjeA3:.\{O caoje rpnjexoae H MOAHMO aa onpourraj, xao nrro je nanp. MOAHTsa Aaapnje (AaH 3, 24--45), TIcaAaM 50. HAp. CBe OBe MOAHTBe. Mory Aa ce npure nojeanaa-mo HAH Meoyc06HO rroaesane. 06Ht.IHO ce CBe OBe BpCTe najaeurhe 'HaAaae y jeaaoj HCrojMOAHTBH, rro ofipaouv MOAHTBe I'ocnosjse H aaxpahe, aAH 3aTO najcaxpxcajuuje AHTypmjoKe njecsae: "Te6H nojeM, Te6e 6AarOCAOBHM H Te6H 6AarOAapHM I'ocnoae, H MOAHMO Te, Boace Haul".

MOAIJ:fTBa je norpetina sa V3AH3aIhe pexaraosao-jaopaxnor )ftH~OTa na BHlllH crenea. Ilparosop lHeKHX Aa Ear, nourro je CBe3HaJyhH If nyH A06poTe H lby6aBH, 3Ha IUTa HaM je nOTPe6Ho MHOro npaje Hero My ce 06paTHMo MOAHTBOM H rrpyxca HaM A06pa 6e3 noTpe6e. Aa MH TO TP3)J(HMO,OHAa MOA1HBa we caao Aa H'Hje norpeona, Hero je H H3AH'lllHa, - HHje OCHOBaH. Haxo Orau HaIU 3Ha nrra HaM je nOTpe6HO, 0 qeMy cajeaoua CaM XPHCTOC (MT 6,8),HIIaK HaM rrperropyqyje Aa ce MOAlfMO H qaK Hac yqH KaKO Aa ce MOAHMO (MT 6, 9 II A.). "IIIUl'lITe, H Aahe BaM ce; l'pa)lcrfTe, H Hahn here; xvuajre, n ornopahe BaM ceo Jep -cBaKH KOjH srurre, Ao6HIaa, H KOjH .rpaaca, aaAa3H, H OHOMe KOjH xvua orsopahe ce" (MT 7, 7--8). "II CBe IUTO Y3HlUTeTe y 'MOAHTBH, axo sjepyjere, A06HneTe" (MT 21, 22; HCTO:

Mp 11, 24; JH 16, 23). OBe Cnacare.seae pajexa anOCTOAH cy TaKO H CXBa1'HAH, na ce, nocxaje Hserosor Ba3HOCeIba, aparnanra ce y Je-

146

147

pycaAHM, "CBll jeAHClIKo II jeAHOAYIllHO MOh>axy Borv" (AA 1, 14). H He caao TO. ORR he y l.llljeAoM. C'80M Aa.",eM .*llBOry 1I0CTarn y MOM:IT'Bll II Y cAy.)K6ll paje-ra" (AA 6,4). Crora CB. nOCTOA I1aBAe H Hac canjervje Aa ce 6e3 npecranxa MOAllMO Borv (L'Cox 5, 17). ,,He 6pmmre ce Hll aa IIITO, xaxce OH y nocaaaaua <I>HA1fI1h>aHHMa, Hero y CBeMy MOMITBOM H 'MO,belheM ca 3aXBah>HBalheM xasyjre nary )Keh>e csoje" (4,6)."H CBaKOM MOAHTBOM H MOh>elheM MOAIHTe ce Borv y Ayxy y CBaKO A06a - mnue on. arrOCTOA I1aBAe &pecqllMa - R paaa Tora 6A;HTe ca . CBaKHM Tprrh>elheM H C MOAHTBOM aa cae" (6, 18). HCTO 'raxo Hac caservje H CB. anOCTOA JaKOB: "MOAHTe ce Borv jeAaH aa A:pyrora, Aa 03ApaBlITe" (5, 16). Tlpeera TOMe MOAHTsa je BO)KHja aanonajecr, xoja rrspazcaaa Hserosy BOh>Y, a HeTO TaKO H aanra BeoMa Ba)KHa AY)KHOCT.

MOAllTBa je aa Hac BeOMa KopHCHa. OHa Hac AOBOAll 6AH)Ke Bory, qllje je IIPHCYC1'BO aa Bp.Hje~1e naure MOAllTBe ocjerno, TaKO Aa yqBpIllnyje HaIlly ajepy y Hseroav h>yoaB-JIpeMa HaMa II Hserono OqHHCKO rrpoannr.san,e 0 HCLVla, rra Hac crora II naopyacasa ceajexoIllny II CHPYPHornny y renrxoj 60p6H y )KHBOTy. Aah>e,MOAHTBa Hac IllTHTH OA rpjenmnx MHCAH II orpabyje Hac npo rnnv nanaz,a HCKymen.a H rpnjexa, a Ca~lHM TIiM YHa.rrpenyje naui sjepcxn H MopaAHH )KHBOT. 3aTo I'ocnoz, 11 aanosrrjeaa: "BAHTe Ii MOAHTe ce Bory Aa He naanere y aanacr" (MT 26,41). Moxarna je H Ao6ap caaje rnnx, KOja Hac, C jeaae crpane, y rrpajaraaxi carvaurrjaaa. 3aAp)J(ana Oi\' IICrraaa HAH norpjenmor TyMaqClba 6HTHHX qllh>eBa )KHBOTa, xao lIlTO je 6HO cxv-raj ca 6C3YMHlL\1 fioraraurext H3 jeaarrbexcxe npa-re (AK 12, 16-21), a cz.pvre crpaae y )KaAOCTHMa Hac rjeum II qVBa OA AerrpHMHpaHocTH 11 rreCIIMH3.Vla y y6jenClhY Aa HHKaKBa crpa aatsa osora snjexa uajecv AO~TojHa CAaBe xoja Hac ouexyje y 6YAyneM BHjeKY, a !Koja je npanpexcsena aa OHe xojn ce y3Aajy y Bora H xoja apure lberoBY BOh>y. Hajsaa, MOAHTBa, xao naur AHjaAor C E01'OM, OAp)I(aBa Hac y CTaAHOM onurreisv C I-bHM, ornapa spara nannrx cpua H ocraaa-a CA060AHOM 6AarOAaT Bozcajv Aa y lhIIX vbe, KaKO 6H npocnajernxa. OqHCTllAa H onAeMeHIIAa qHTaB naur )KllBOT.

MO;\IITBa nesta rrpOCTO csorcao A:Y)KHOCTH rrpexta Eorv, Hero Ii 3Ha4:aj AY)KHOCTH npexia HaMa caMIIMa. OHa je AY)KHOCT xoja ce paba H3 HajlIIACMeH1ITHjer O,A:HOCa qOBjeKa npewa Borv, oxnoca KOjU o.apebvje caxra OO)KaHCKa h>y6aB, xoja qOBjeKY Aaje cne xao Aap, xoja xohe Aa je qOBjeK 6paT XPHCTOB, CliH EO)KlljH, Aparn no 6Aaroxa'nr.

A KaKO rpeoa ' Aa ce MOAIIMO, 611AO Y qpKBII, 6llAO Y CBO~1e AOMY? 0 TOMe, aancra, rpefia paaamnzeara II rpeda ce nay-tara Aa ce MO;\lIMO. Jep CB. arrOCTOA I1aBAe xazce KaKO HaM CBeTII Ayx no-

Ma)Ke y HaIl.IHM caafiocrmra II AOAaje: "Jep He 3HaMO aa lllTO neMO ce MOAHTII xao llITO rpefia. AAH ce caer AYX MOAli aa Hac y3AIIcajHMaKojll CC He MOry HCKa3aTH" (PHM 8,26). To 3HaqH Aa Mll He 3HaMO Aa ce MO'AHMO Bory KaKO rpeoa H 3aTO HaM je [lOTpe6IIa noxroh Cse ror Ayxa. Ta noscoh HaM je 'Ben npyxceaa TaKO, IllTO HaM je UpKBa AaAa MOAHTBC HaIIHcaHe no aaaaxiryhy Cserora Ayxa, KOjmra neMO Ce MOAHTH KaKO y upxaa, TaKO H y AOMY, II Y cauoha.

AMI MH ocjehawo rrorpeoy Aa y MOAHTBli, casrocraano H CBO.iIIM pajevnva, H3pa3HMO csoje ocjeharse H norpefie, H ,.\,a CBOjH:M YMOM HCBOjli.\1 plljet.JlIMa 6ecjcAIIMO C EorOM. Kaxoheno ce y oamr npH.HIKaMaMOAHTH Eory, yqH Hac caM I'oonoa Hcvc XpnCTOC V CBOjoj Becjexa na ropn Ii Y ABHje npn-re: 0 MHTapy II <papHcejy II 0 HerrpaBeA/HOM CYAHjII H YAOBHqR.

Y EecjeAII na ropn (MT 6, 5-16) XPHC:rOP ocybyje MOAIITBY npnrsopaua. ocvhvje MHoro60Illqe xoja cy C;'K>jHM 60roBliMa rOBOpHAH Ayre MOAliTne, jep cy sjepoaaxn Aa OBH He snajy lhHXOBe IIOrpefic, II Aa He~1a.iy BO/be Aa liM nOM01'HY, ITa cy llX AyrHM roBOpGM rpefiaxt: Aa naroaope Aa liM nononrv. OH HaM Aaje MOAHTBY ,,()qe' Ham", xoja je H y IIOfAeAY OOAHKa, II y rrorxeav caapzorae ysop aa naure .\IOAIITne.

PIIje4:II One nata H3a3HBajy KOA Hac nosjeperse Aa he Bor, xojn HMa Mon If BOh>y, 1I xojn je na IHe6ecHMa, HerrY'HliTH CBe Hallie rrposoe. lIMe Boxcnje ce npnanajexao csero.n xao TaKBO ce CAaBH H neAHqa. A UapcTBO Eoxcnje HMa Aa 6YAe npaanaro caYAa, Aa BAaAa CBYAa na 3eMibH. I10peA Ilapcrna Boaorjer II Hseroae BAaAaBliHe rpefia Aa ce spurn no.sa EO;KIIja cBYAa, KCliKO na Hooy, TaKO H na 3eM,blf.

Y Onenauiy ce Aa,be MOAHMO CaMO' aa OHO UITO je najnorpefinaje, rj, aa xh>eG. H TO ce MOAHMO aa XLbOO IIOTpeOHH, AHeBHII, a !He aa nyne )KIITHHqe; MOAlfMO ce aa XLbe6 casao aa jeaan AaH.

Aah>e, MOAW.10 cc Aa HaM 50r orrpocrn rprrjexe rranre, MeoyTIIM. ~.m cxnrjcao Aa ce HaAaMO onpourrajy rprrjexona CaMO aKO II ~\lf Ol!POCTlIMO OHHMa xojn CV HaMa carpajenmxn. MOAliMO ce II Aa Hac Eor He YBeAe y ncxvnren,e, rj. MOAHMO Bora /~,a llITe.AH nanry ...:Aa60CT II Aa He A03BOAH Aa AOOCMO y HCKYIllelhe. Hajnocxaje, MOMLMO ce Aa Hac Bor U3l)aBH OA 3Aa, Tj. OA rpajexa H CBa'KOr APYror sxa.

Aax.ve, OBa xparxa Tocnootea MOAuTea, xojv TaKO qeoTO H3- rosapavo a Aa, MO)l\"\'a, II He MIICAHMO 0 Ibe3HHOj .. \y60Koj caap)KHHH, caapzor qHTaB )K'llBOTHH rrporpav 'Y fAaBHHM AHHHjaMa, O,A. <mjer OCTBapeH.a 3aB'lllCH cneha caaxor nojesnnna.

148

149

y npHtIH 0 uurapy u ¢apucejy(AK 18, 10--15), narxauraaa ce

"

Aa MOAH1'Ba Mopa mUH cxposma H csijepaa. ¢apHcej H ne MOAH

Dora HH 3a IllTO. Hserosa MOAHTBa je rop ao BeAHtIaIDe casrora ce6e lIaA APYJ1HM ibYAHMa. Mjecro Aa ce MOAH OH H3HOCH rrpea Bora cnoje aaxr iese aa OCHOBY YMHllIibeHHx aacxyra. H3HocH npao rpnjexoae KOjHx HeMa, a 3aTH.M cnoje BPAH'HC xoje HMa. A 'He cjeha ce rpajeXOBa xoje HMa, HHTH BpAHHa KOjHX HCMa. Llapmnrx je, nanporaa, CAH'Ka csrjepnocra. Csjecraa csoje 'KplfBHue HMa caste jeAlHY jeAHHY MOA6y, - Aa My Bor oYAe MHAocpAaH. OH lfMa na yMY caxro csoje rpajexose, 'KOjH ra -nrue neaocrojaaa CBaKe DO)l<1Ije MHAOCTH.

Y npa-nr nax 0 Henpa6eOHOM cvouju u Y008Ullu (AK 18, 1-8), CnOCHTeib HaM rcaavje Aa Tpeoa Aa ce MOAHMO csaraa, 6e3 yMopa. CYAHja H3 OBC npHtIeHHje lIcnYHHO MO,\OY yAoBwmHY HH 360r MHAocpba, HH npaBCAHOCTH, Hero je nofiebea jeAHHo rrcrpajuourhv YAOBHue.

CaM GnaCHTCib je MOAHTBH rrparnrcnaao BCOMa BeAlIiKY Mon.

KaA anOCTOAH He xroroure 113AHjetIHTH i\,e'lKa orrcjexnvror AeMOHOM,

. pexao je: .Daaj ce POA C!.eMOHa) MO:iKC HCTjepaTH casro MOAHTBOM H nOCToM". CnaCHTC;b, Aaibe, nperropvsyje MOAHTIlY aa npajarez.e H aenpnjarex,e: "A ja BaM xaxcev: ibYOHTe nenprrjarezse csoje HMOAHTe ce Dory oa OBC KOjH aac rune" (MT 5,44).

Y cnHCHMa CB. anOCTO,\a po,m raxobe oanoro MjecTa xoja ronope 0 TOMe urra je MOAHTBa H KaKBa OHa rpeoa Aa je. Tarco CR. .anOCTOA IIaBAe npenopvsyje MO,\Ii,my tIHCTe canjecrn H rpaxcn Aa tIOBjeK npn MOAHTBH Mopa 6HTH [lyH tby6aBH H nOMIIp:\:-I!BOCTH: .Xohv, AaKAe, Aa '\'I',\H na CBaKO.\f MjeCTY, KaA ce MOAe Lory, nOAH:iKV CBeTe pvxe, OC3 rrsena H csabe" (1 THM 2, g);. OH 'rpaxcu Aa ce MOAHMO aa CBe ibYAc (1 TH'\1 2, 1), xerrpecrano (1 COA 5, 17; KOA 4, 2). A CB. anOCTOA JaKoB nara: "TpnH AH KO Meny 'BaMa?", na OArDBapa: .Hexa Ce MOM" Je AHKO seceo? Hexa XBaAH Bora ... MOAHTe ce Dory jeaan aa ,\;r'ora, Aa oaapana.are. MHoro MO)f(e nouoha CHa)f(Ha MOAHTIJa Rpa.8CAHOra" (JaK 5, 13-16).

IIOpCA nprnsjepa H pajesa Cnacare.sesux Ii aTIOCTOAa, 0 MDAUTBll cY rOBopHAH Ii MH01'1l upKBeHH OUH, HCnOCHHU'll H MOHaCH. Y Tunutcy liMa j~AHa rroyxa 0 MOMITBH, xojy oy HanHCaAH MOHaCH aa ocnonv csora AYXOBHor MOt.HTBeHor HCKYCTBa. Y TOj nOYUH ce xazce Aa MO,\.HfBy rpefia nOtIHHoaTH ca ymUKefheM H CTpaXOM DO)f(HjHM, na, aKO je MOIylie, pacraapa r a jc ;1 CY3aMa; MOAIoHBY rpeoa 'lHHHTH AYX(;M H rtrjexo», rAc,\<.lh dE ca Dory; tIOBjeK .rpetia Aa Y3- noca MOAHTBy CBHM cpuext, TJije,\OM cl AY"XOM. Csern AHTHOX KaJIKe:

"IlOIliTO je MOAHTBa fiecjexa YMa K Eorv, TO yM rpeda Aa je raxaor paonOAO)KCH,a, Aa MO:iKC 6ecjeAHTH DOry". Y MOA'Hl'BH He rpe6a

YHOrO 6ecjeAHTH, jep ce YMHOrHM paje-nnsa Pa3HDe yM. JeAHa pajeu MHTapeBa YMHAOCTHBHAa je Dora H jeana pajes aspexeaa ca sjePOM onacxa je pa3i60jHHKa. JOBaH AeCTBll'IHHK xaace: "He MYAPHce Y pajeamaa npHAHKoM TBoje MOAHTBe, jep ce DOry MO)Ke yrOAHTII npocrast AjeTJfJbCKHM pajevassa 6e3 yxpaca". IIpHAHKoM MOAHTBe H crajaisa illpeA Boron He rpefia MaIllTaTH aenorpefiaaer MHCAHMa H MOAHTH ce aa HenOTpOOHO. TaKBa MOAHTBa je 6eonAo~Ha.

MOA'llTBa MO)Ke 6HTH 6eCKopHCHa, na H rpjenrna, KaA ce, aanp .• Y rso] OBa'KO MOA'H: .Toonoxe, nrra caM TH carpnjenmo Aa Me OBaKO Ka3HHIll?", HAH KaA ce OHa npersapa Y HeKy BpCTY paonpe H porrTalba,KaA Hac CHane xaxaa HeBOibaHAH OoAeCT. Cnacare.e jefiao CHH DO)KHjH H Bor, H pacnehe je rrperpnno npanrrajvhn H MOAeliH ce aa OHe xoja cv ra pacnmsaan. KaA je CTe<PaH AetIatroKH U3ry6HO CHHa 3aBaITHO je paje-noaa npasexaora J OBa: .Toorroa AaAe, I'oCTIOA Y3e!"

HCKpeHa MOAHTBa npernocraassa aoicpeaa paa y UHloY Aa Bor BAaAa y HaMa. Tpefia ce MOAHTH H caa, H 3ajeAHO. JeAHHO OHH KOjH cy aavxeaa Aa ce MOAe caaa, MOry ce AYXOBHO cnojara H yjeAHHH1'H ca AP'/fHM BjepH'HUHMa, jep aaajy IlITa he MOAHTH jeAHH sa APyre OA caora 3ajeAHHtIKOr OQa na tHooy. MeoyrHM, nojeaana-ma .AUtIHa MOAHTBa npHKAaAHa je caao Y OKBHPY napoxaje, sajeaaaue. Jep HHKO mrje xpaurhauaa CaM aa ce6e, Ben jCAUHO xao tIAaH UPKseaor rajexa. Ila HTIaK rpeoa nosera ca MOAHTBOM KOA xvhe. H raAa, KaA je caM 'y OBOjOj COOH, xpanrhamm He OH rpetiaao Aa ce MOAH jeAHHo sa ce6e. KaA rOA je aa KOibeHHMa npea OueM !lIe6eCKHM,OH anje casr, He6OCK'H Orau mrje caao lberOB Orau, Hero Orau CBHX Hac. Tpeoaxo OH Aa 6YAe csjecraa tImheHHue Aa H MHOfH APYra raxobe iKAetIe y HCTO 'BpHjeMe, rrpea HCTHM Ouea He6ecKHM, H CBaKO Mopa H3HHjeTH npea Bora nmue Hero casro caoje npasarne H AHtIHe norpeoe HAH saxrjeae, HAH jaaarsa. II AHtIHa MOAHTBa no CBOMe oncery Mopa 6HTH cafiopna, cBe06YXBal'Ha, aace.sencxa.

Y Ilpaaocaasnoj UpKBH nocroje npOnH!CH jyraprse H BetIeplhe MOAH1'Be, xoje je CBa'KO AY)f(aH Aa 'lHTa. OHe cy caopaae Y KlhHry 3Bany lJacOC/106. OH je MOAHTBeHO npaBHAO, KlbHra xpahax CAY)K6H. xoje AOnYiIlITajy H npemocraazsajy H AHtrHH H3AHB n06o)f(HocTH. fAaBHH narxacax mrje, MenYTHM, na tIHTalbY rnx IIIpOnHCaHHX MOAHTaBa, Ben aa AYX08Hoj KOHueHTpaUHjH njepHHKa. "KaA ce IIIpOOyAHllI, aa nOtIeTKY AaHa, CTaHH ca rro6o)f(:Houdiy npea cseaaaeher Dora. Ilpexpcra ce H peua: "Y HMe OQa H CHHa H OBeTOTa Ayxa. AMHH." Ilocaaje npH3HBa CBeTe Tpojaue OCTaHH y MHpY HeKO spajeae Aa OH csoje MHCAH H ocjehassa orprnyo OA OB03eMaA>OKHX 6PHra. 3aTll'M nOAa'KO t{HTaj clbeAene MOMfTBe H TO I.tHjeAHM CBOjHM 6H-

150

Ap ~OM'HP C. ApawKOBlin

3Haqaj MOAIITBe aa peAIIl'H03HO-MOPaAHH )KHJ30T xpmrrhaeta

151

heM. Y MOAHTBH je npOOAeM KaKO KOH~elITpHcaTH na)KJbY, Ka'KO erajara npea Boross H He mUH pacrpojen OB03eMamcKHM 6pHraMa. To ce nOCTH:>Ke YBje)K(iaBaJH:.eM Y MOAHTBH.

MO.-\lITBa rraje.orpaaaseaa na oapebeae lIaCOBe AaHa. OHa 6P1 M:opaAa nocrara HaBH'Ka HAH jeaaa eras. Tpetiaao 6H Aa ce XPHumaHHH ocjeha CTaAHO Y npacycrav BO)KHjeM. UHID MOA.HTBe je Aa ysnjex 6YAeMo C BorOM. A MOAHTH ce, 3HaqH A~'XOBHO rpaAHTH HOBora <roajexa Y crapoxr xoejexv, Y CTapOM AAa'MY·

MOAI-ITBa je ymrjeK AOCTY!fIHa CBaKOMe, 60raTOM H caposraxy, nAeMHihy H ceIDaKy, jaxosr H cAa6oM, 3ApasOM H 60AeCHOM, rrpasexHOM H rpjeurnosr. Moh MOAHTBe je BeAHKa. H3HaA csera OHa rrpnaaaqH Ayx DmKHjH. Ilorpara aa AYXOM Moryna je sa CBe sjepaaxe H H3BaH MalHaCTHpa, Y CB'HjeTY. AYXOBHO o~BajaJH:.e OA "oBora csajera" He npernocraazsa 06aBe3HO H onoz-ao pacrajarse H rroaxavease oA csajera. HanpOTHB, crnuaise Cserora Ayxa je Cpe,\CTBO OCBe-

hersa LtjeAOKYIfIHor )KHBOTa.

Ilpaaocaasua AYXOBHOCT He AorrywTa rrpaasserse pa3AHKa H3-

Meoy AH'-IHOCTH. OHa nperrtocrana.a KOHaliHY jeA'HaKOCT CBUX njepHH'Ka. Ilocroja casco jeaan II HCTH ~Hib aa cne, KaKO sa MOHaxe TaKO H aa cBjeTOBH:.aKe, KaKO sa CBeWTeHCTBO TaKO H aa HapOA: AHllHO onnrrea,e ca DorOM, Kp03 Hcvca XpHCTa, Y CUAU CBCTora Ayxa. Cxynraj Bora Aa 6H re OH SHAHO.

MUTporroAHT MOOKOOOKH <I>H~apeT (1782-1867) je caCTaBlIO jeAHY AHBHY MOAHTBy, Y xojoj ce, nopez, OCTaAor, xaxce: ,,0 rocnoae ... TIOAa)KeM CBOjy HaAy y Te6e. HeMaM APy,re )KeLbe AO Aa HCnyHl-fM Tsojv BOIDY. Hayva Me KaKO Aa ce MOA!HM. MOAu ce Tn caa y MeHU".

Ilocroje pa3HH crvmseea MOAIITBe. Ilo-raase ce ca npexxmsa-

H:.eM II MOIDa'Kal-beM, Kp03 naraaauasarse CBOjuX [JOTpeOa H HeAOCTaraxa rrpez, Boron. To je IfIOlieTHH'-IKa MOAHTBa. Y.cTBapH, Bor BH'~H H 3Ha aaure norpetie U HeBOIDe MHoro 60IDe Hero MH caMU. OH je YBujeK cnpeaan Aa ce YMujewa H nosrorrre, qalK H nprrje 'Hero yon nrre 3aMOAHMO. OHAa AOAa31I 3aXBaAHOCT aa OBY DO)KaHCKY IDy6aB. To je BHIIlH crenen, 3axBaAHocT KOHaliHO BOAII He3auHTepecoB~~oM xBaIDeH:.y II BeAHqaa.y Bora. OBAje ce cvoxaaaeao ca IberoBHM cjajesr u CAa'BOM, II rrpocaaae-asto ra 11 360r 'H:.erOBOr HeH3pe~HBOr BeA'UqaHCTBa IDy6aBH. Y npasocaanaoj npxseaoj TpaAHl(HjH MOAHl'Ba je, AaKAe, Borouearpauaa.

HHAHBHAyaAlHa MOAHTBa je YBOOeH:.e y TajHY Hpxse. Ta TajHa

je oTKpHBeHa H 06jeAoAa'l-beHa Y 3ajeAHlI'l'KOM, napoxajcxost H caKpaMeHTaAHoM cAY)KeH:.Y Ilpxae. A ~eHTa'P 3ajeAHH'tIKDr 6orocAY)f(eH:.a je eaxapacraja, HBXapHcTHja je TIpaBO oTKpDBeH:.e XpH'CTa,

CAHKa Hseronor- HCKyrrHTeIDcKor AjeAa. KaA rOA ce CAY)KH esxapacraja, XpuCTOBa npxsa csjeaosm 0 CBOMe rOCIIOAY H YqHTeibY. AAH y iso] je aeurro saure OA 06u'IHor IDy,\CKOr cnjeao-rersa. "Ao5HTe rra neTe BUAjeTH" (In 1, 39). A OHH KOjH rrpaaase OTBOpeHa cpua II ca npanoxr ajeposs, Mory Aa BHAe U AOAHpHy caxsora I'ocnoaa, KOjH je YBHjeK npacyran U ofiaraaa y CBOjuM rajnaxia. Y CBeTOM TIpHlIewliy caxi je XPlJ1CTOC rrprrcvraa. OH varrjerc ITOHOBO AOAa3H Meoy sjepHHKe. Y CYlllHfHU, CBaJKO cAy)KeH:.e esxapacraje je caeaa Tajaa Bexepa, npOAY)KeHa H HaCTaBibCHa. XPHCTOC je npHOYTaH II xao CBeIIlTeHHK H xao )KpTBa. CaM OH BPIlIH rajav H nOHOBO pasaaje CBOjHM BjepHH~HMa csoje AparOI~jeHo Tnjexo II KPB, xao HCKyrrHTeIDHY xpanv, xao xpaHY nje41HOI' )KHBOT3.

Kao CBCIlITeHII 06peA eBXapH'CTHja je 3ajeAHIIl{Ko YlIec1'BOBalI-be y 60rOCAY)KelbY. H'CKpeHa carAaCHOCT MHorHX Aa OCTaHY H Aa ce MOAe aaje.mo. CaM Ha3HB nuryptuja vrrpaso H oarrasana 3ajeAHU'lJ:KO AjeAOBaH:.C. OHa noapaaysmjeaa a [enoeatee, a He caero pnjes.

BeOMa je ::maqaj'BO A3 cy CBC MOAHTBe rrpez, rtprrxeurhe cacrasIDCHe y MHO)KHHH. CBCWTemlK He C.'\.y)KH Y H.\1e CBOjC, Ben y HMe napoz,a. Haxo je H:.eMY jeAHHoMe AaTO oaaaurherse Aa Y3HOCH sajeaHH'lJ:KC MOAHTBC H Aa roaopn y lIMe CBIfX, anax OH He npercrana,a casro ajepnnxe y rrapoxajn, OH rrpaje csera npercraa.sa XpHCTa. Crora y lliMe uajexe upxae OH rOBOpI-I: "MH ce MO.'\.HMO". A xpaja.a LIHID 6oroCAY)KClba je Aa vcnocrasn If oajexoaje-rn rrpacno cjezjru.aBaI-bC ca Boroxr. y XPI-fCTY Hcycy, H Y 3ajeAHIIl.{II n.erose U;pKBe. Kpajssa narxacarc je AYXOBHH. U;lI,-n xpmuhaacxor JKHBOTa - nope.s CTHQaI-ba AHYHC CBeTOCTH If caspurerrcraa, H paxa aa OCTBapeH:.Y Llapcrna Boxcirjera ''Ba 3eMibH -, I- jecre H CTII~aH:.e CBeTOra Ayxa, Yrjernnrex,a, KOjHM\ cv BjepH~ YBeAeHH y 3aje,A,HHlW CBeTe U;pKBe. 3a rrOCTH3aJ{'(~ csera onora csaxaxo je najfiox,e CPCACTBO - MOAHTna. OTYAa H lbeH BC.'\.UKH aaa-raj aa pCAHrU03HO-l\IOpa,\HU )IGiBOT CBaxor xpaurhamrua.

BACO HBOIllEBHfi

JlHTyprHjcKH eJ1eMeHTH y KYJ1TY Ce. BaCHJ1Hja OCTpOWKor

KYAT CB .. BaCI1Auja no-reo je AaBHO v naruexr napoxv. JOIl1 OA rtocxenn.nx rOAHHa n.eroaor 3e.\laibCKor )KUBOTa. Hapo.xje BpeMeHoM A06po vnosuao a.eroav AHY:HOCT II AjcAa, napo-urro 0.\ xa.s.a .Ie 60paBHO Y OCTPOIl1Koj HcnOCHHUH, rAje je npeA icpaj )Klmora ncno.sasao A3p MOAHTBe H Y:YAOTBOpCTB3. A nOIllTO cy "IY nanr.vn npOCAaB.'heHO T11jeAo 11 IIoY:eAa Y:YAecHa oaapas.sen,a npeA IherOBHM MOIl1THMa, KyAT ce ja-rao H Il1HPHO.I1 TO He caxro .\lenv npaBOc.\aBHIIMa Hero n:

HHOCAaBHHMa rra Y:aK H Mcny nexpnnrhaunxra OC3 003Jfpa na lIaUHOHaAHY rrpmIaAHOCT H je3HY:KO noapvxje. Y 10,\1 Ky.\Ty jour 0.\ noY:eTK3 noY:eAH cy Aa ce MaHH<pecTyjy MHorn 06AlIUH AHTyprHjcKor )K.HBOTa xao: MOAHTBa, TIOCT, TIOKAOHHY:K3 nYTOBaIha, 3aKACTBa, saajer, IIpHA03H, cafiopn, rpaxrsa xpaxioaa nocsehermx CBeTHTe,\:,y H CAHKafhe iseroaax IIKOHa. Cse OBO lIITO ce OA noverxa KyATa MaThe BHIl1e TIOjana.nnaxo y naponno] 11060)KHOCTH H HpCMeHOM CBe jacmrjc <popMHpaAO csoj H3pa3 H AjeAOBalhe II AaHac ce He casso aaxpacaxo Hero ce Ii Aaibe n.ervje.

EOfOCA Y)K£EHH TEKCTOBI1

1. C\y)f(6y en. Bacnaujv nanncao je I10C.\CAfhlI cpnCKII narpujapx V Ilchu BaCHAHie Jouanosnh-Bpxnh. Iloc.vnje xamneu.a H npo rjepaaarsa, narpirjapx je 60paBHO y U;PHOj fOPH OA noxerxa noness- 6pa 1767. AO oxroopa 1769. r. I1Mao je raaa OKO ne.iecer ro.\HH3 H Y:ecTO je lI1oooibeBao. CaBpeMeHHUH ronny olbeMY Aa je BpAO xonre lf3rAeAao.! 3a spajeue 60paBKa y U;PHOj fOPH rrponeo je,

I iby6o_wutP AYPlw6un-JalCuwn, Y~eo il,er.HJH.ICKe MIJ.I!IlPOII1o.Ufje V 6op6H aa ycrIOCTaBloa1be ~OBHor craesa ry Opnoxo] npaB(lCA3IBHOj lIIp'KBH, OpTIICJ. a npaBOQAa'BHa l.lJlKBa (CIIo:.\f~ 0 7~ aJYTOKexpa.mje) EeoI1P~ 1969, 244.

154

Baco Hsoureaah

155

npexia rrpexaa-v, OKO iuecr MjeceUH y MaHaCTHpy Ocrpory H TOM rrpHAHKOM nanacao CA Y)K6y.2

V rsoj H3HOCH 11 onacyje cserare.seae rrOABHTe H BpAHHe. 1:13- Jdeoy OCTaAor rosopa 0 rserosoj TprreA>HBOCTH rrpeua OHHMa KOjH cy My AOCanHB<iAH, 0 npanrrassy OHHMa KOjH cy ra spajebaxa, 0 rOCTO-iby6A>y HMHAOCpOy. HCTHtle My xpafipocr Ii My)KeBHOCT y oA6paHlI npaBOCAaBA>a. 3a lberOBe, liaK-AOHOCTH npesra nOABH)KHHillTBY IJ(a)Ke Aa cy CA1{t{He ApeBHHM CBeTHTeibHMa cpncxe 3eMA>e CHMeOHy H CaBH.3

CB. Bacnanje ce BeAlf"lIa H rrpaxaayje ce CBeTOCT rseroaor )KHBOTa H AjeAoBalbe nocaaje :rIpOHaAaCKa H>erOBOr rrocsehenor THjeAa. AHPCKHM TOHOBHMa PlfjetlH rseroa AYXOBHH AHK ce vnopebyje ca CYWIaHOM cBjeTAoIIIny;4 OH je ,,6AHcraBH cBjeTHoHHK KOjH cpncxe xpajeae rrpocnjehyje".' H ,,60rOHOCHH orau, 60rOMYAPH apxnjepej, npe6Aa)KeHH CBeillTeHOCAY)KHreA>".6 Y BpAO HMrrpeCHBHHM .. rerarpopaxr a nncau vxasvje aa CBeTHTClbCSV nacrupcxv CAY)KoY II ooraTO KOPHCTH y06Ifl1ajeHe cHM60Ae H ernrrere, TaKO A06po noanare OA CTapane y 6orocAY)K6eHoj nOe3HjH: "AaHac caja vcnoweaa cserora y Ocrpory xao npecsajerao CYHue" 7 HAH: "qYBajynn nonjepeno eraAO, xao najcjajaaja 3BHje3Aa yxpacno CH ra 3paUHMa npaBOCAaBHHX AorMaTa H oaarnao CH OA l-bera TaMy jepecn".' CBeTHTe.o\, je "APBO AjeBcTBclIOCTH, nacrup H yYHTCjb xpnurhana, yKp2.C upx seun, npnMjep A06poTe Meoy apxnjepejrma H MOHaOHMa".9 OH je "orAeAaAO cpncxe 3eMA>e, jep ocaooaba OA rpjexosaor poncrna H nporona 3Ae Ayxone".IO II ofipaha My ce nOXBaAOM "Y3pacTao en xao MHpncaH UBHjeT y 3axYMibY, 60rOHOCHl1 o-re, H CBHMa npHHOCliUI norrvr MUpH-

C • "!ly 0

a AapOBe acuje.sea,a . XBaAHTHHM CTHXHpGMa ra Be,\HYa " tie

orana, rrpnujepv CBemTeHCTBa H AjeBcTBeHOCTH, cnaro MOHaxa, csjernOHiflie ibyoaBH, naaope 'IYAeca, cacvae UO)KaHCKOr Ayxa".12

Ilarpajapxon ayrorpad. OBe CAY)KOe CHrYPHo Aa je ocrao y MaHaCTHpy HAH je, MO)KAa, 0AMax nperracan, na ce AOUHHje yMHO)KaBao. He 3Ha ce mTO je CaH>HMe AaHac. Aa AH ra je HMao fieorpaaCKH MHTponoAHT Maxanxo KaA je cnpexrao H3Aalbe CpOA>aKa HAH je

H OH KOPHCTHO CaMO rrperrac? AaHac je CaqYBaH CaMO [eaaa nperrac CAY)K6e y I(eTI1ffiCKOM MaHacTupy. To je PYKOIDIC BeAIflIHHe 21 x 15 c.'rf. ca no neraaecr peaosa Y PycKD-CAOBeH'CKoj peueasaja xao H OpK· rHHaA. Ilocraaa,a ce IlHTaJ:bC Aa All je Y IIpeIIHcy HAll Y 6eorpaAOKOM CpDiba:Ky ynajero cse AOCAOBue KaKO je narpajapx aanacaov Bea opHTHHaAa H ynopeA6e ca HaMa rr03HaTHM reKCTOM cAY)K6e He MO)Ke ce HHWTa 3aKibyqHTH. Ha nerarscxosr [IpeIIHCY cAY)K6e rnnue ,,lIpe. nacax non Ilepo Paasenah MjeceI{a Maja 1854 rOA".13 To je AommjH apxauanapar Ilerpoaaje Paaxeaah, aacrojarea, M. Ocrpora. Yrrpaaibao je xao MHpCKH CBemTeHHK (1878-79) H xao apXHJdaHApHT (1887-1907) .14

CA Y)Koa je AO caaa rrpaa H jeAHHH [IyT nrrasmaaa H TO Y 6eo-rpaACKO.\{ H3AatbY Cp6A>GKa 1861.15

2. CB. Bacnxrrje y Ornnroj CTHXHPH Cp6HMa CBeTHTeibHMa. KapaoBaQKU .\UiTpOnOAHT JOBaH Bopbesnh jour xao spnrasxa eJIHCKOI1 (1750--69) HAH, tlaK jam panaje xao apXHMaHAPHT, aanacao je OB~' CTI!XHPY, no MIIuL\:,elbY Hxapnona Pvsapua", Ca Pvnapue, BHMMHllLbe.lbeM CAa)Ke ce H Bopbe PaAojIfllHn, jep je y Ae'IaHHxra rrponaurao pyxomrcnv KlbHry "ITapaKAlIc CTe<l>aHY 30BOM Ae'-IaHCKH", HaIIJICaHY y Bprnuv "HacTojaHHjeM H H)KAHBeHHjeM Joana I'eoprnjeasraa, OOHCKona". Y OBOj KlbH3H je H lberOBa nOXBaAna craxapa CpnCKHMCBeTHTeibHMaP Craxapa je 06jaBibeHa Y He. lWAHKO pexaxuaja TeKCTa. Oaajehexro ce 3aAp)KaTH caxro na OHHM penaxnnjana xoje ce oxnoce na pa3HOA:HKe aspaae H .lbUXOB nopeAaK OAHOCHO CB. Bacnxnja. Taxo npsa rxaca .TIpeocnjaursene H csjarnj Bacnxrrje HOBHj, saxoaxrcxnj apxnjepejy H tlYAOTBoptle".18

2 Aeouruje Ilaenoeuh, KYATOBH Alfl{a KOlA Cp6a :n MaKeAOH3l.la, CMCAepeao 1965, 161.

J EoJ/Co MUXaWZOBUIi, M3lHacTlH1p Oc npor :n cs. Bacnxneic OC1'POlll!KH, Ile-

'I1IIIf,e 1959, 17-18. .

• BlWi Y CAYJKOn Maaa sesepa,a, lHa focrroAH B03Bax crtrxirpa 2. Cxa-

aa .... , K30 U cTIlIXJH1Pa 1. na J\lHTIlljH ry TeKcry BeU\J~KC IBe'leplhe. 'BeA. sesepa.a, CA,3iBa ata AHTHiu.

• ,BeA.B. Ha CTllIXOBJne CT. 2. .

7 M. R ua rOCIIQAH IB03B3!X 'CT, 2.

• M, 11. JIa fOClIlQA;H 'BOOB3!X 'CT. 1.

• M. B. CA3iBa IlIa fOClll'O!AH 1BOOBaX. 10 B. lB. Ha foc.no:AJH B03B3!X 6. CT. 11 K3lHOH, IljOCMa 8. CT. 3.

12 Ha xsaatrre ... CT. 3.

Il AYUlaH BylCCaH., PiyKOIllI«:H UCTHIlOOKOI" iMaJH3iC'I1Hjpa, 360pIHuK sa IHICTOpiHIjy JY)I(He CpfiHje 'H cY<:eAl1lHlX oQIAacTIH, I CiKOI1i1\:.e 1936, 51. iii. MH:xaHAOBiHlh, H. A. 45.

" MUXaU/lOBUIi, 17-18.

is Ci\'y)K6a je mTaMIIaJHa y 6eorpaAcKoM Cp6t.,aKY Ha CTp. 186-194 110A HacAcmo~t "IIaMjaT IDKe 'IlO C'sja11HX 01"J.la aramero 'MHI1pon:OAJHrraB~a, HeTh>eHO IID'llFBaljrylll'laro B Ocrpoeje, :s lJepIIQj I'opje, Hexe II1jeoMe !KaHOHa (6haxceaa), 'I'porrap :Ii KOlMaK 1M'Y3K'IKIH je 06PawHo 1110 KapAOBaI'J!lroM HaII1jesy no'lliBllilI rrpora E!paJHiKO lJ;iBejlldi. 06jalBlbeHo ry iKIH>iH3H ,,Kap.AOBa'IKo noJ3JHJe Cps. 1DAK CT3:BHO Y HOTe EpaJHiKO UBejIHlli, IDA30 Mrum1PHje Cre4>alHQmlIh, ~ 1970, 147-150.

" l!/lQPUOH Pyeapau, IlipaM.0IlIliQIH aJrH<M.OIWKH, CpIIJQKiH CHuH, QpeMoKH KapAOBQH 1890, 458.

17 Bopbe en. Paooiusuh, Apx:n:baKoH JOBaH, nHCau cTUXoBa(XVIU B.), KH.rnKeBHa :3CiJfBaJba IH CT!BaIPaaba !KOlA. Qp6a II{ ~ IBeKIY III 'Y '"I1YiPOKO Ao6a, HOBH CM 1%7, 305.

1& ilia peAa~a lH&\amI ce V C"mllDqlIH llrr8lMllUlHoj 'Y iSeHy 1771. II{ IKIlbH."JH "C06pa!lmje 1f36paJI!HX MOAHTB aa KeAejHoje ~ejICmO, Il1Pl/IA.OIM H ~ Be.!mjeM npeocsjarrrseaaro a!PXiHemtIOKOI1a KalM~ Joaaa T~eBIH'la".

156

157

Baco Hoowemdi

TIPA3HJiK CB. BACJiAJiJA

3HaqH Aa ce 6or0CAYJKeH.e Tora AaHa spnra ca 6AeHHjeM HAB, npewa l~pBeHOM 3HaKY, [lOARjeAejHoM CAYJK60M_24

OAAYKOM CB. apxnjepejcxor cafiopa CpnCKC npaaocxasne upKBC OA 14. jYAa 1962. napebeao je "Aace xaorrpasaara cpncxa CBC· THTeA>H y Cpncxoj npaaocxasnoj UpKBH H cpnCKOM aapoay nourrvjy H CAaBC CBeTHTH/bC" 25 rrpexa HMCHHKY Y KOMC CC 'CB. BaCH/\Hje IE1- AMH na 49. Mjecry. Can nama CBCTHTCA>H, OCHM CB. CaBC, HMajy AOKaAHII ana-raj y npa3HOBaIbY. Taxo je H ca AaHOM ynoKojclba CBeTHTeibCBor. Y nOMeHYTHM enapxajaua TO je 3aITOBjeAHII rrpaanax rrpeMa ocaenrranoj TpaAHIUfjII H IbcrOBOM KYATy KOjH ce rajn Y OBIIM xpajemosa. OAaTAe II vrnuaj napo arror KyAT a Y 60rOCAY)K6eHHM KI-bHraMa. CaMO Y HeKJIMa OA lbHX npa3HHKCB. Bacaxnja Y MeCel.\OCAOBY narnrcau je upnernrxt CAOBHMa. Taxo je II Y HeKHMa sanfiorocAY)K6cI-fJ.L\I xaxeuz.apnxia IIITaMTIaHHM na ~n,o,"'\p~n.Jj'i nO_\1CH1TTIIX enapxnja," THnHK npeasuba aa osaj rrpa3HIII\. qHTalbe oAPcneHHX aaqaAa H3 anocro.va H enanbes,a, xoja ce nnave qIlTajy na CBCnITeA>CKe npa3HHKe.27

Y OB11M rcpajeanxra IIpa:mHlZ CB. Bacnxnja ce npOCAaBA>a cs. xnrvprujow, .\W.\IITilUc,\On.hJI\I<l II .urrnjaxia. TaKO je V OKOAIIHH II rpaxy Ilpajenox.v, Y <nrranoj Xcpncronnnu II CByTAjc Y Llpnoj Topn II Il pmropjv. Y TO.\IC CC IIOCCGl!O IICTlItlF r;UKC.nH Y CBH\la CC,\IJ\!a H KOTOPY, 1I HC cavo otr aje raje cv IIpKBe I-beMY nocnehene nero II Y ApyrHM napoxnjaxra. Ha Taj AaH napox AOAa3H H3 ,\aAeKa njeurxe H 60co~, BenHHOM aasjeran aa 3ApaBIne YKynaHa H aa narrpexax Y npnnpeaa. Tlpmtjep je UpMHIU~a II OKOAHHa napa H YAUUlba OAaKAe ce HAC H no AeceT KHAO"\IeTapa I\a CC Aone AO npKBHUe CB. Bacaanja ua PH6fbaKY KOA napa. Hexa cexa cy osaj AaH Y3eAa xao 3aBjcTIIHY y3 nornen,e AHTIIje (Tpfia,v). Hna-re cByrAje y OBOM xpajv TO je aa BjepIIIIKe aanonjcxnn AaH KaA ce He paxn y 3eM/bII. Ilpaanoaarse nparn HapOi\HO necex.e npez, UpKBOM.

Y APyroj ce TIpIl3I1Ba "CBjaTHj BaCHAHje, HOBHj qyAoTBopqe 3axoAMcKIIj, apxajepejv npeocajanrseae"."

A rpeha aepaaja je cxpahena TCKCT npeTXOAHe "CBjamj BaCHAHje HOBHj, qyAOTBOpqC 3aXOAMCKHj".20 OBY CTHXHpY KOMnOHDBaAII cy HCHaA Bapaxxa II KOCTa MaHojAoBHn.21

3. AKaTHcT CB. BaCH.UIjy OCTpOlllKOM. Harracao ra je 1947. r. "npe3- BHTCP Bacnxnje nOA HaCAOBOM ,,AKaTIIcT lVKe BO cBjaTIIX ornv HallIcMY BacHAIIj Y MHTponoAHTY OCTPOJKCKOMY qYAOTBOPUY". HaAa3I1 ce Y pyxonncv, nacan na narrapy 06I1tJHe OCMIIHe, UPKBCHQCAOBCHCKIIM je3HKoM H CAOBHMa, MaCTIIAOM UPBCHIIM II l.\PHHM. TCKcT je vxpamea no crpaaauassa upTaHIIM oxsnpa Y opnaaeaTHUll. flo )KeA>H ITHI.lI'IeBoj qYBa CC Y Ocrpory.

JOlU OA 1678. r., xaz.a cy MOllITlI II3BaneHc H3 3e~Lbe II rrporxallICH 6HO aa CBeTHTeAJa, no-reo je Aa ce npasnvje AaH KaAa ce ynoKOjHO. To je 29. arrpnx no CTapOM CTHAY, OAHOCHO 12. Maj AaHac no HOBOM xaxeaaapv.

CBe AO mrcaasa CA Y)K6e Tora AaHa ce spmaao 6orocA Y)KelbC no npaanxv aa CBeTHTeA>a H3 onnrrer MHHcja. Kaxo je cAYJK6a BpAO KaCHO nrraxmana, TeK HaKOH CTO rOAHHa OTKaKO je aanacaaa, aaje ce Morao CB. BacIIAHje na I-berOB npa3HHK CAaBIITH Y upxsaaa aa nOAp\r<.fjy rA,je je 6IIO BeOMa 3a:na)KCH IberOB KyAT APYK-tlHjC Hero no npaaaxv H3 OIIll1TCr MlfHcja, jep je CAY)K6y nocjeaoaao casio Ocrpor. HCTlIHa, lIU ,c\aHaC aehaaa napoxaja HCMa fieorpaacxo H3AalbC Cp6- A>aKa, na Ce KOPHCTII H3BOA II3 I-berOBC cAY)K6e, AjCAHMH"IHO urrasrnan Y 360PHHKY 60rOCAY)K6CHliX rrjecava."

Borocavaceu.a CC npnre H napox caerxvje osaj AaH Y OHIIM xpajCBHMa rAje je paasnjea KYAT_ A TO cy Llpaoropcxo-rrpasaopcxa H Aa6p0-6ocaHcKa MIITponoAlija II 3axy~lcKO-Xepl.\erOBaqKa enapxrtja.

CAY)K6a CB. Bacnxajy 06Uh>e)KeHa je Y THIIH'KY HI\I1 caxro upBeHHM KPCTOM llAll UPBCHIIM KPCTOM ca nOAYKpyroM OA03AO.23 To

" V IKlbHI3H "KaHOIHH lJIPeIIlOi.l.o6HrHx H 6oIraHocmli."{ oren HaurniX OllMeoHa H asjarmreA>a CaBIH cep6oImiIx, BeH~ja 1776.

1tl,,5paTCT8o", MlJCr sa Bjt;poKO H HaJ>OAIiO rspocejehiraaese, Xl, Capajeso. 1935, 1l.

21 B. Paoojuuuh, H. \<\. 305.

22 360PHHK UPKBeHHIX 6orOoC.AYI)KJ(5eHliX necassa, IIlCaAaMa H MOJUlraBa, BeolpaA ,1908, 282-.283.

II A. Ilaenoeuh, H. \<\. 161.

,. Tnrnncon. Mocx na 1906. r.\. 47.; Aa iap Mnnrcounh. Xeop ro.vortrja, 10. " I'xacmnc CTI IJ; , Beorpax, 1962, Gp. 9. c rp. 282-283.

" Capajcncxn C\VA<COlllfl< III lI;QS. If TpC'iJl!l!K, nrra xnrnn v CPC'.KKHM Kapvoauiora 1926. OOlfh>Cn(allaiy npa.nm« UPllOHH\! C.\ODlI\13 ,\O<Hf\! rx~orpa~\CKII CAY;'KcGIiIIK In 1838. II IIC CIIO\IiITI,e CBCflIW'"a V \ICCCIW':.\'J'l\'. KaAelf.\ap "OCTpor",KoiH ic 1!3A,UIIO cavto 1942. II lY-U. h~IU 11,"\;,11>(, UIJi!('['()il\C;«()npH\lO)1cKC wirr porro.vnjc na l Icrrur.v. ,\Ol!OCH IlPBCIIH\1 C \Ollll.\!:l Ii.Uili! 0:30I:1 ILpa:JIlHiKa, A na ic rapn in IlPllOIOPCFii !/ILl\111:lill! I(ZUl'fT.\ar "I'PVlii:1" nt ra vurau v ,\Il!TPO[]O,\T1jCKOj xrr.nronc-t.rrn.u" ;n 1838. r. If '"C cuovnnr.c OKl: JT'lZnmLK. Pal vo r jc r a i II ITO cv CC KiL\CH .. \3PHjY\Hf V CPOlljV Jl I1.'lH\' To pv HIllTOp" Dna,lJ{ ILl Kap.\Ona4KC MIITpOnO\Hjc, rxjc CC Hltje llIilflrilD KVAT CIlCi'IlfC,\,C[" l'V.:.iO{ BOWlin Ka,\C1f¥\apJI, nopeA. KH3l1YKllX:\IVYCHlLKa 11 en, Me'I'IOII;1lIi1l1O,\CII 'j, lIe ell. Hacn \lIia ca 031IaK0\1 "CIl. BaCIL\lIja, CIH1CKOrra CcpC;":haro" (ITpZl'lO(,I:lIlHHj llCPK0UHHj haACJUap, H:~c~albC MOCKOBCKC narpu i a.pnnrjc 1947--19=;0.

HAil "ell. BaCIL\Hja, enacxona .1ZlXO,I\ICKarO" (Ka.\CH,\apH aa 1962-1970.).

158

Baoo :RBOllIeBnn

Aarvprssjcxn eAeMeHTH y K'YAny CB. Ba.cHAHja O::Tpoumc.or

159

MOIDTH

TUX npnnosnjexaxa. Taxo ce Y jeaaoj OA ilf>HX K8JKe: ,,KaA cy My OTBOPHAH rp06 rseroao .rajeao ce 6jeme nOCBeTHAO H MHpHcaAO je aa 6oCHlbaK".31

Ha HeKOAHKO Mjecra 3aIIHcaHO je AaHaC Y AHTepaTypH rseroao )KBTHje H3 npeaarsa xoje cy renepanajasaa qYBaAH MOHaCH Y Ocrpory. Taxo BYK Kapauah rnnne, no Ka3HBaIhY raz.annser apxmranapnra HHKOAHMa Paanenaha, Aa je AOiliao H3 MaHacHlpa CB. eBaHreAHCTa AYKe Y )l(ynH Haxniahxoj HrYMaH Pa<!>aHAO Kocajepeaan KOA OCTpoIIIKHX HOIIOCHHKa H 'Ka3aO HM Aa je BHAllO TPHnyT MHTponOAHTa Bacaaaja Y CHY H Aa My je pexao Aa My npenecy nOCBeneHO rajexo H3 rpofia Y qPKBy. nOCAHje MOAHTBeHllX 6AHjelba H jeAHoHeAjelbHor BpAO crporor nOCTa oraope rpoo "a TaMO BAaAHKaBacHAHje ujexoxyn a caer". lIoTOM "ra yliHBOT aassjecre yqpKBH y Toprsex MaHaCTHpy, rAje je H AaHallHbH AaH".28

JeAaH 3anHC y cerrrenfiapcxon MHHejy, nexaaannsa csojaaa M.

Ocrpora, a caaa y UpKBH CB. HAHje KOA tTIlbeBa.lba, CHrypHO cnaaa y najcrapaje caxysaae 'IlOAaTKe 0 MOiliTHMa CB. BaCHAHja. Ilacao ra je 1732. T. OCTPOiliKH jepouoaax BacHAHje.29 Te acre rOAHHe y cenTeM6py nocjerao je Ocrpor Haprenaje lIaBAoBHh, eIIHCKOn H3 CpexCKHX Kapaosana, TaAa y qHHY apXHMaHAPHTa, H y jeAHoM 3anHCY OIIOMHlbe cserrrrezseae MOiliTH y KHBOTY, Y KOMe ce rropez, lbHX '-lyna u rrocsehena pyxa MAaAeHua CTaHKa, q06aHqeTa OA 15 rOAnHa.30

Bjepoaarno Aa je 0 .M. WTHMa rrocrojaxo 3HaTHO BHIIIe aanaca H3 Tora H paaajax apestena, MO)KAa H 0 AaHY U qHHY ornaparsa rpo- 6a H npeaocv MOIIITli H3 rp06a Y qPKBY. lIoxape MaHacTHpa Ocrpora y paronaaa, OC06HTO OA 1852 r., YHHiliTHAe cy rOTOBO CBe crape xa.are H AOKYMeHTe.

Y napoaaoj YCMel!oj KJbH)f(eBHOCTH )f(HTHje ce nperrpasasaao BHlIIe OA ABjecTa rOAHHa, pa-rvnajvha OA rOAHHe rrpenoca MOIIIfHjy AO xpaja npOIIIAor sajexa xaz.a cy ofijanzsene y IIITaMnH lICKe OA

Ilarpajapx Baca.vaje y CBOjOj CAY)f(()H CBeTHTe&.Y aa BH'IIIe MjeCTa cnojamse MOIlITH, lbHXOBO qYAeCHO AjeAoBalbe H n06o)f(HoCT njepnnxa xojn npez, ThIIX AOAa3e. Taxo ce y Tponapy aaraamaaa A8 je I'ocnox no .3aBpmeTKY .3e:\lalbCKor )f(RBOTa, a a60r Y3BHIIIeHe CAy)K6e, y,\OCTOjllO CB. Bacnxnja napoxare MHAOCTH Aa My ce rajeao cauvsa ucnpona.ax.aso H TaKO, 6AaroAany Eo)f(jOM, "paCnaAlbIIBO ce npersopa Y xepacnas.enno"." Flncau C>AY)K6e Aa.lbe HCTHtIe Aa je THjeao oCTaAO nuure rOAHHa Y rp06y H 6HAO rrpocaasxeao: ,;THjeAO' rnoje OCTaSlUH xuroro rOAHHa y 3eM.-'DH noxasa ce .lbYAHMa aepacnaa.\,JIBO". 'i CSCTOCT iserosor )KHBOTa II CAaBa xoje ce YAOCTOjHO aa He()\, oojaB.\,CHa je CBlljCTY ¢aKTO\! qYAecHo- oxvaaaax MOIIITH: ,,Ha))0,\ npoc.vana.a CBeTy yClIO~tCHy TBOjy KOjOM ce H no CMpTH noxal\jl' L'B jCT.\OCT ;'KUBOTa tnora , o-re OorOHOCHH".34

3aTl! l'lll'fIITC,b IIO'IIIBa y Ocrporv qIITaB H uerpyaezcaa (CAyatGa. .\1., \.\ "(_"L'P"';', 11:1 .',k·IIO,\JI BO:lI3aX, crnxupa 3.).

ILL:I, )HC ~IOIIIJII l\llIpllllly. 0 TOMe ce qeCTO narroumse y KaHOBy Jld IYf!WII,,\. "KIlBOT Y KOMe Ae)KH rnoje CBeTO rnjexo MHpHllle xao hU;'J<II! )1dj, O(Hchr.ivhll njepnnrce H CAY)f(HTelbe y TBOjOj 06HTeA>Il"." n,\II: ,.l\1iQIllCrBOjHX MOlUTH T..JYBa H 6paHH njepae OA csjercxc np,hal!IUTJlIlC"36 ,.IllTHTOM npaBOCAaBA>a qyBaIII lbYAe caoje oA'-n:lIn-'dll' )'T:cil, o rpabvjvhu ax OA cMpAlbHBe 3A06e MHP.HCOM TBOjHX (1\'1'''1(;,-1111' .\\(1l11T1I". Hserone MomTe cy qYAoTBopHeHAHie'-le OA pa.iuu \." I '.L'L rn : "CBC KOjH rrpaxaae xos-rerv TBOjUX MOiliTH ABjC'-IHIU ( \ Iii I'·, f11".

17 Kparxn TmmK, IDA. CB. apx, CHlHOAa, Eeo8>M 1970, 18.

II Byx Kapauuh, Hpmrjepa cprrcxo-c.voneucxor jeanxa, Seq 1857,75. il et ap lllotiaiuh, EjeAOTIaBAP.nH 11 Iljeunrstnr, Cprrcxn ernorparpcxa 360pHHK, CK A, Krs, XXVII, Hace.sa H TIOpeKAO CTaHOBHHUlTBa, Kl-h. 15. Beorpaa 1923, 168-- 169. AHOHHM, CB. B3JOHAHje OCTPOllIKH, Illevarasaa 3eTcKe 6aHOBl-me, Llermse [931, 323. 0 TOMe TlOCTOj11 3anHC y Ocrpory: .,I1pecr3SH ce CBf!TOlIO'lll'BI:ll! B.\J.AlH'Ka Bacuxnje aaxoaescxa 11 CKeHAepujCKH or 6HT,!'ja 7179, 3arrncu ]1 'HaTIllr0IL KIh. I c. 407.

" 3a.I1.HC f.\aCH "C.irja Klffitra rxaroxeaaja MHIH'~j cerrreeaspaja xpasra .3a· BCU.mrn:ja BAa,~Wlm~eHaIIJe Boropoainte 11 I1jmCHOAjOBe Mapssje, HA_jillKe 1I0"--I:..l{. BajYT npexpacuaja MOllITI1 CBf!T. BaCUAHj3 1732 rrOAIIHca iepOMoH3X Bacaxnje" foy6. Crojaaroaah, 3a.mrcll 11 HaTII:HCH,Klb. II, Beorpaa c. 89.

;,0 0 TOMe -je sarracao apXHMaHAPHT Flapremrje "HM.>\a.'l.eIlell CTaIl£KO naCTHp OBUd.'d "TO/IMA Borv no CHX npeweaax. rrpecraaaxcja B A,f!TO 1714. OKTOB· psrja 13, 'IlO3paL'1:a oaojcro loeTa 15. PY'Ka jero oopjeraercja B ,pauje cajararo Bacaaaja <X.--rP03KafO irjeaa. s. 3axOAMHjH 6AH3 Ay6poBHHKa B neursepje naammcKOj. Ja nocjerxx ra B JbeTO 1732 ujeojaua cerrr. 13. 32IIHCHH HaTInIC!~, 1OL. III, 191; IlIeMaTH3nM EoKOKOTOpcKe enapxxje I3a .1888, 39.

"KJlllUT L i IIUj 11M )'10111THMa Aaje oaapane-erse CBHMa !KOjH ADAa:le H OC.\'),l),lh,111 cc (U. 60ACCTH".'· l-Lu!: "ilPHMHO en Aap AHjeqelba KOjH.Vl .\lljC41IUI IICILH,t:y.HBe 60Aecrn H OArOHHm nexacre AYxoae"."

J! Ca. Bacn.utje O~.~! ,K)lllKII, cpIICKa Hapo,~Ha repnnoajerxa, Bocancxa DBxa, 15. V 1897. ;.i,y;.WI/l By>;C{Ul, Hciap r Ile-rpouuh lbcrour J! IherO'BO ..'\06a, Llen-fH><; l';.:d, 2 L

'1 Beorpa .. \CKH Cp6ib::lK, l~f'] .. .l l.utia r H)Kc IlO C!'1cr,f' ",,1.\ irruue-ro Ul!

~IO.\'I}fTa Bacrrxaja, HCTAl'f2HO I1("'{Hl}..;_qVlll-l.arO H ().._.-;,;,,; "ijt ,'~_'t· F i.~(~P!ioJ roI"'l..

je B. Bel. nc.i. ='Ie:j)lhH CT. 3.

3J CA31l3, CTIIX. na craxoeau,e " H a .vn r. CT. 2.

" KaJlOClIH, rrjecssa 3 CT. 2. ... I'ljecsaa 5. CT. 8.

n Ha Y. :SC'l. CT. 2.

.. Ha MIT. CT. 1.

" Ha xaa.AJ.ne CT. 3.

160

Baco HBOmeSAA

Kp03 IbCrOBC MOlllTH AjCAyjC 6AarOAaT CBCTOr Ayxa aa h>YAC:

"KHBOT C rsoja« MOlllTHMa rrporrosnjeaa CHAa 6AaroAaTH CBCTOra Ayxa xoja KpO.3 MOlllTH npojaa.svje ajepnmra MHAOCT H YyBa OCrpor Y KOMe MHpH'C AHj e-ra " ,40

o TOMC ronope H Ch>eAenH CTHXOBH:

"CrraCaBalll oA 6HjeAe CBe KOjH Y sjepn II l'oy6aBli AOAa3e TBOjHM MOlllTHMa".41 "TaKo ce pa3AllYHTllJvl AapOBHMa II Y\ACCHMa vxpacn KilBOT C TBOjHM MOIiiTUMa".42 "MOlllTH AUjCYC A:.YAC H OCAOOaD3.jy HX oA 6oAecTll, 3aTO CC BCCCAH H paavj UpKBO ocrpounca C OKOAHHM npeajexmca, jep sacja CBHjcTAa vcrroxrena 6Aa)KCHOr Bacnxaja" .43 qYACCHli Aap AujCYCIba xojn je OA Bora A06HO y npoc.vaax.enoxr THjeAy oxyn.ea OACBYKYAa ''''yAC npex IhCroBC MOlllTU: Jow y nOYCTKy CAY)l(OC cnOMHIbY CC OHH "KOjU AOAa3C Kl-IBOTy".44 Ao\a3c "h>YAH Aa ueAHBajy CBCTC H 'lYAOTBOPHC MOlllTH oorOHOCHora oua nauiera"." If y KaHOHY CC YCCTO cnO"IHhC ,\OAa1aK nOK"\OHHKa: .FlpaaoCAaBHU HapOA 113 3aXp,Ih>a, Cxenxepnje II UPHC Tope IIOLUTVh,hu TC UCAUBa TBOjC M0111TH".46 Ilncau cc xio.vn CBCTHTCh>Y" Cnacanaj cne OHC xojn Y njepn II "bVOaBI! Ao"\a3C npex KOJ3<rer TBOjUX \WLUm".47

JaYHHa ajepe yTFlpls\'jc ce y cpunxia npaaoc.vannnx <IY.\CClIJ{\1 Aje.\OBalbCM :\WIllTII: "Aa on If no cxiprn HCTPY"\C;'KHolunv U .xapovt acnje.sea,a AHjCYIIO OO\CCIlt' II LI\,B30 npauoc.van hC v Ocrporv noYI1Ba nonojaae.enn Bacn.vn ie "."

Taxo cc "naKcua .h\',,\II\ta HCOCKBPlhCH II ncnpona \\,f1B npnHlljcBlllH ceoc XPllCTV Y nenopo-my )KPTBy".49

Y cnuaxcapv cc cnoxunt.e KaKO je CBCTIITC/b "pa3HIHt <I\r,\,CCHHM ,c\jcAH\l3 npoc.vanx.en 0.\ bora Il .vujc-nt CDC xojrr. nCKpCIlO .~OAa3C npc.x IhCrOBl' \10UITll". IlO\\JIIJ,l' nc caxio ajepunxe nero If .. A0- 6pOAYWHC .\lYC\I1\laHC xojrr rv ~O,\a3C 1\<1 ce MO;\C Ii 'rpaxcc 0:1, n.era noxrohn n 03ApaBA:.efhC OA CBOjUX ~WLUemIlIX II TjCACCI!JJX OO,\CCTH." 3 <.1 TO ce ,,3L1xy.\tA:.C Ii Ckcu.vcpu ja IhH\\c\ 1I0!IOU!, a Ll pna I'opa II TIPUMOpjC vxaavjv ITa <Iy,\,a".'O

If3 nojexmtrrx 3al1HCLI y IObH311 IIPHi\O.iKIII1K<.1 Mall<.1CTHpa OcTpora asanoj "OrrrIlTI1 AHCT" TO CC JlCTO BHAII. Y jCAHOM 0;\ IhllX lTIIme 1760. L Aa y \1. Ocr porv novnna CB. Bacaxnje H qy.\,CCHO Auje-

'0 Ila MIT. CT. 3 .

.. CTHX. 2. Ita CTIfXOB. " 2. c ic.xc.vcu.

" Xna.virrc. Cx ana ... .. Ha xr, Bell. CTp. 2 .

., Ha BC;\. B. CT. 6.

" KaHDa, II. 4. CT. 3.

41 Ha B. nc-r. CT. 2. 1Ia CTHXORHoe . .. Ca11K3cap V cAy)!(6H.

" HKOC.

50 Ha XBallJ1TC CT. 2.

l_f',i:' '~~~AUri!tii. Otoq,VM ,." .... J, r-IA" I~ ... " U"""""I"'- ".!~\,~ JOt !~1? (r"tt sos .. ·"~·~L &:t'-~,1i ~ .. ,' f."fI ,\""I-ll'l.. "'''' ,.,.01 rt<.l\ 111'0 ;>i.M IJot.Vt ~~ ~,~ ... .r« fYfIl "3"~"'''';U-''"'fT''''W''''' TA , .. "fK !.Ur .. t.1I4 f\U~f' ~ .lC,"\M;.' .I'';'~;l?f'"'~''''' ff,It. tTM.\f";I'I~~"""~ lurot rl."" T"~t JI",""\."-,",0. U'~~'IQ r.u~\jl' rl. ... :lf4 ;.~(1 .:wt-. l!? 1: ~'f";f .~ftiA \yifT' Ei",r" U",",!"UA .\.). ... "'1'.

v

t:l •• w ~"(Tu .(Kf ""9 ... ...-.... r.ln.w .... ri""""'~;.M»i"""_ T\'" .. ~ ..... \I'(t."''\1,1. '1m", ,til) "\IlIA ">,,' w.. ... 6,w .t tnt .... .... ~ ,.. . ..".,_ .?"'U L60ti'l ~~~~' Ai36y"i. ~" t~ T\uw It f.,m4\.:' wX".\I'w"f~f'QIIJ.t &.!J..w\M"i..Ut~ ~ r...:o.~M ~ -W:A .{;-. eo

~"'~, ... """", ......... ~ .","4J,"'~,Q"," ~t.& 1"'1, nu 0,....1' ~,;\;t.

rOpibJ1

C6eTU Bacunu]e OC1'POUllCU U suiuacrup OCTPOl

nWIOT Y !COM nO'tU6ajy MOUlTU C6eTOZ Bacunuja OCTPOUl!COZ

i\.HryprnjcKH eAeMeHni Y KYA11V CB. BacHAllija OcTPOIIIKor

163

'111.51 JeMa rpyna nOKAOHHKa H3 <poqe A@lIIAa je 1762. r. ,\U ce noK.'\OHH CBeTIITe.h>V H nexnsa lherOBe MOlIITH.S2

Y aprrjexse caora 60paBKa y Ilpaoj fOPH Y CBOjCTBY AHII.\()MaTCKor npeacranaaxa, q,paHUYCKH nyKOBHHK Bnjaxa Ae Coxmjep nocjerao je H Ocrpor ill 0 lbeMY ornuapno name Y CBOMe n03HaTOM AjeAY "IlOAHTHYKO H HCTOPHjCKO rrvronaese no UPHOj fOPH", lllTaMTIaHOM Y IlapH3Y 1820. Y lbeMY, nopea OCTaAor,O MOlIITHMa rraure: "Ty y xarrexa 6oraTo vxparnenoj BHAH ce xoaxer OA KHIIapHCOBor ApBeTa Y KOMe vcpea CBlIX CBOjUX "tlYAeca sa HaBHjeK 'l10YHBa CB. Bacaxaje. Hserona 3eMHH OCTaUH npvxcajv ce o60)KasalhY nOKAOHHKa TeK nocxnje 6ecKpajHHx MOAHTaBa, 6AHjeIba, norpvxceaoCTH H i}(OHTeMIIAaUHje, xoje Aajy OBOM YHHY nonjeperse jeane 60- )KaHCKe MHcTepuJe. Hajaaz, ce xoaxer oraapa, nOAU)Ke ce xpaj nOKposa H cseran ce vxaayje npez, )Keh>He norxeae Y xojana ce "tlHTajy AUBh>effie H nourroaaise rroxopenax casjecrn"." Bnjaaa je lIIKpT H HenOTIIyH, y ornrcy MOlIITH H "tlHHa oraaparsa KHBoTa nocaaje nperXOAHlIX MOAHTaBa. 113 IberOBUX AeCKpHrruuja He BHAU ce KaKO cy ce H KOAHKO MOlIITlI 011KpUBaAe BjepHHUHMa. Aa All ee OTKpHBaAa casro AeCHa PYKa AjeAUMH'IHO, xao lIITO ce npaKTUKOBaAO Ayro apeuena cse AO npex xpaj npourxor sajexa. <PpaHUY3 rranre pOMaHTnqHO y noeTCKOM CTUAY H IIeMa AHpeKTHor npaxaanaatsa AeTah>a H3 Ocrpora, Aa je rnrcao CYBO <paKTorpa<pCKH CHrypHO 6H ce TaKO ca'-IYBaAC MHore nojezjrnocrn aa xoje RHlUe He 3HaMO.

EHrAeCKH HaYYHlIK BUAKHHCOH nocjeruo je Ocrpor Y HserolUeBO ,'>.o6a, neraje OKO 1840. r. H 0 MOlliTaMa xazce: "I-heroBo CBeTO rnjexo xoje CTOjH H3AO)KeHO y xoa-rerv jour je npezoaer 06o)KaBa-

h U f . ,,~

!ha rrpaBOCAallHHX XPHllI ana pne ope U CYCJeAHHX 3eMah>a .

PYCKH HaYYlUIK n IIVTOHHcau Jerop KOBah>eBCKH 6HO je Y Ocrporv 1841. r. H cse'rau je aa Ibera oeTaBHO BpAO HMrrpecHBHy yorroMeHy. Y onacv upxnnue Baaeaersa nanonmse Aa je "upKBa y KOjOj rrOYHBa rnjexo cseTorrOt.JHHllier Bacaxaja CHpOMalIIHa H rajecaa, jeana MO)Ke Aa ce CMeCTH 20 .h>YAH".55 KOBa.h>eBOKH je 6HO y OcTPOry nocanje Bajaxe na TIm AeueHHje. Ilpena TOMe IberOB H BHjaAHH onac upxaaue Tpe6aAO 6H Aa ce noavaapajv. aAH KOA KOBah>eBCKOr je peaanaja, jep name BHlIIe q,aKTorpa<pCKH Hero Bajaaa, no KOMe je OBa upxsana 60raTO YKparneHa. PaYYHajynH aa oaaaunse npn-

S1 Onurrnr AHlCT, c. 393. Sl Onurrn J\lH'CT, 311.

!l Viala de Sommieres, Voyage his.tJOrique et pwj,tique au Montenegro I, Paris 1820, chapdtre XI !p. 213. BHljaAa je GllO rvsepaep KOT~pa Y Af>- 6a <pp3IH~YOKe o.KIynllltwje BORe Koropoxe (1807-1&13) M. H6pooBau, BHJja.Aa

Coxejep, Hap. eUQ.HJKA., I, 353. .

54 lb. AYPlCoeuh, EHmAe3ll 0 lherowy H U}lHQj fOPH, TiltI'onpcu. 1963,250 . .. Ewp Koeaneecxu, qepHoropllSl H CAaBJKH'CKlle :leM.UI, Ona. 1872. 65.

164

Baco HOOllIeBHfi

165

AHKe CBe 6oraTcTBo npxsane 6HAO je Y CKPOMHHM AapoBHMa H npaA03HMa njepaaxa nehnnosoj 60rm.Wh>Ho.

<\HrAHKaHOKH CBeUlTemIK AeHTOH nocjerno je Ocrpor 1865. 0 MOUITHMa murre: "TheroBo rajeao 3aTBopeHO Y jeAHoM KOB'-Iery CTOjH Y MaAOM xpastv. Hserose MOIIITH TaKO ce 06o)KaBajy Aa TIOHeKaA no 20.000 h>YAH va OHe crajene H3~tDY AO OBe npxnane noxoze H cseuy ce nOKAOHe. H 60caHcKll MycAHMaHH nonrryjy IberOBe MOIlI-

~TH, a HCTO TaKO H OCTaAH xpnurhana"."

Apca Ilajesnh je 6opaBHo y UPHOj fOPH Y apnjeue para 1876. r. H rnnne Aa je "ueAHBao CBeqeBY AecHHUY Kp03 6eAH TaHKH Beo".57 UPHOroPCKH HCTOpHqap Aaaap TOMaHoBHn xasyje y jeAHoM OA CBOjHX 'lAaHaKa Aa "y UpKBHUH no-rasa lJ;jeAoKYTIHO rnjexo CB. Bacnanja Ocrpourxor, aajcaaanajer cpncxor CBeTHTeh>a".58

ApXHenHCKon <l>IIAapeT Y CBOMe AjeAY "CBjaTIIje jY)KHHX CAaBjaH" npovxana )KIITHje CB. BacHAIIja, na 3aKh>Y'Iyje: "ilO'-IHBajyhII y OCTPOry HOBojaBh>eHH BacIIAHje Aaje ircnje.sena OHlIMa KGjII AOAa3e lDerOBIIM MOlllTHMa. Kao lllTO je aa )KIIB6Ta 6HO MHAGCTHB no THjeAY H AYIlIH, TaKO H no CMpTH noxrazce He caao sjepaaMa, Hero H npOCTOAYIlIHHM :\fYCAHMaHHMa".59

<l>paHiUYCKH nYTOIIHCUH ABeAD II HH3Hjep IIllIIlIY Aa ,,:IberOBO nepacnaa.saso ¥IjeAo noxnaa aa BPXY nAaRHHe, y DB. I'opssesa MaHaCTUPY". Y jeAHoM uprexcy npnxaavjv caexea KHBOT, AHO liKOnocraca H ajepnaxe KaKO rrpnxase Aa uexnaajv MOIlITJf.60 CBeT03ap fiopoaah AOAa3HO je Y Ocrpor 0 TpojH'lHH-AaHY 1897. r. H 3a6Hh>e)KJIO je Aa ce "MOIliTU IberOBe 'lYBajy y MaAoj, BpAO MaAoj UpKBH y AHjerroM nHBoTY, KOjH je paaa nOKAOHHKa orsopea, Te CBaKO }dO)Ke ueAHBaTH xpcr na rpYAHMa CBeTHTeh>a H iberoBY y 6ypym.ryK ooMOTaHY PYKY".

AHMHTpHje fOAHUHH nocjerao je Ocrpor HCTe rOAHHe Y APYW' TBy II. A. POBHHcKor H sarracao Y CBOMe nYTOIIHcy: "TaMO ce caaa aaaaae MOIlITIIIberOBe, npocxas.seae CBOjHM 'lYAOTBOPCTBOM".62

BeAHKH noananaaau H npajarez, Llpae I'ope IIaBAe A. POBHHCKH Y CBOMe KanHTaAHOM AjeAY: .Llpaa fopa Y CBOjOj npollIAOCTH H caxanasocrn" aa smue MjecTa anOMHH>e CB. BaCHAlIja, ""OHOCH !LerOBO )KJITHje H orracyje KaKO cy H3BaOeHe H3 rpofia IberOBe MOIlITH: ,JIOCAlIje onora Ca3BaHO je 6HAO CBellITeHCTBO H no upKBeHOM

jiCTaBY cy ra [JOAO)KHAH y KHBOT Y !.lPKBH H HapOA je IIO'-IeO Aa ce oKYTh'ha Aa 6H BHAeo CBeTe MOlllTH II !.leAHBaO ax: CTaAHO ce TaMO Aoraoajy acnjezeeasa OA paaaax 6oAecTH."63

ApXHMaHApHT AHoHHCHje MHKOBun H3 Jfanrrposnha xao BpAO MAaA xaxvbep mnao je Y Ocrpor y spnjexre exnrrpaunje 1882. r. Cjeharsa ca Tor 60paBKa Y Ocrporv OIIHcao je MHoro AOUHHje, na, 1I3Meoy OCTRAor, 0 MOIliTHMa xaeyje: "CB. BAaAHKa Bacnanje ujexoxyrraa IIO"tIHBa y ApBeHOM xoaxery rrpn rpean (,CTHjeHH). KaA caxr My cnOMeHYTe rOAHHe 6HO aa nOKAOlbCIbe nO'lHBaO je npez, rtpecroHOM llKOHOM Xpncra Cnacarezsa. TIoMaKAH ra npn rpexn paaa CX0Annjer rrpaxaaa nOKAOHHKa. AeCHa My pyxa H3AO)KeHa lleAHBaIby".64

Aeorrrtrje TIaBAoBHn 'crrO'MillDe Aa ce "KHBOT pamrje ornapao paAH neanaaisa KpCTa na rpYAilMa II ffieroBe AeCHe pyxe. PYKa je AOUHHje nOKpHBeHa KaA je MluporrOAHT Mnrpodian BaH npaaerao Aa HeKH nocernoun noxvnraaajv Aa y3My Aeo MOIlITH".65

o KOB'lery y KOMe no-maajy MOIliTH MaA0 3Ha:\10. HaHMe, He 3HaMO KOAHKO je H KaKHX n'HBOTa 6HAO rrpnje osor AaHallIIber. Y ~llTlljy ce xazce Aa cy OCTPOIliKH MOHaCH rrpenajexn caertrrex.a H3 rpo6a y KHBOT v UpKBH.66 MO)Ke ce rrpernocranara Aa je TO 6HO KOB'ler xora je HeKO OA MOHaxa na 6p3llHY ·Ha'lllHllO HAll HeKO OA AOManllx MajcTopa. Pa'lYHajynu rra onaaum.e reurxe npaxnxe 1I neMorynHocTll TpaHOIIopTa CHrypHO Aa naje AOHlljeT H3 HHOCTpaHCTBa, IlITO 6H ce 06H'lHO MorAO pauyaarn aa PYCHjy. Ilarpajapx BpKHn 'leCTO y CAY)K6H cno amse KUBOT ca MOIlITllMa.67 0 KHBOry nenrro name TIHllIe Bnjaxa II aKO ce rennco OCAOHHTH na IberOBe noaarxe. OH TBPAH Aa je "KOB"tIer narrpaa.sen OA xanapacosor APBeTa".68 Aa AH je TO onaj HCTH KliBOT xoja je BHAeo II onncao y CAY)K6H narpnjapx Bacaxaje TCIliKO je pehn HAH je, MO)KAa, AC~HHje rrafiaazserr. MO)Ke ce rrperrrocraarrrn Aa je H Bajaxa AOHeKAe y npaBy YKOAHKO npernocranaao Aa cy MOHaCH HeKaKO Ha6aBHAH ROA HallIHX MajcTopa KOB"tIer OA THCOBllHe HAH nexor APyror IIAeMennror MaTepHjaAa, aKO He y njexana, a OHO 6ap Aa je 6HO 06Ao)KeH 60h>llMH 06paoeHHM ApBeToM. Ill ro je 6HAO AOllHHje ca KHBOTOM, aa

KOjH Brrjaaa xazce Aa je OA KHmIpHCa, HeM a AaHac nozaraxa. Aa AlI je Morao Aa z.orpaje y apnjexse KaA je AaHallIIbH npaaoxcea? AaHallIH>H KliBOT no raxe H3 1852. r. 0 TOMe nOCTojH 3aIIHC yrpasa-

" B. AeHTOH, HeK<MHKO IA.Mia 'If UipHoj 1"qpH, C>1PaIHUH 0 UPHOj rqpH R

UipHoroplUtMa, 3amtoH, XVII, 3, Uenm.e 1937, 149.

'" A. llajeeuli,fu UipHe rope II Xepneroaaae, HOBH CaA 1891, 294.

.. A. Touauoeuh, Ca OCTpOlUKe OBerowmBHe, Rosa 3eTa, Uenm.e 1889, 231. .. Apxuenucxon <PWU1peT. CB5Irie IWKHHX CAaBlIH, Cn6. 1893, 70.

• H. Avelot et I.de la Niloitre, MOl1Itenegro, Paris, 1895, 161~162.

ft CeeToaap Eop06uh, nOA Ocrpol'OM,Soc. BKAa 1898, 185.

• AuMul'PUU rOJUU4UH, Y CIfHJI MOp.lli., Cn6. 1898, 127.

., Il, POt!JUHC1CUU, Ilepnoropis B e.lli. npomaoa H Hacro;ruuqew, T. II, qacr". Gn6. 1909, 158.

.. AuoHUcuje MUIC06U1I, Ocrpor ry UipHoj rapH, 3acra:sa qp. 267, H. Qv.

22. XI 1928 .

" A. llaeJlO8ulI, 161.

.. Kapauuh, llpHMjeptl ..• 75.; ma60jldi, 169. ., Beorpaaexa Cp(U.ax., c. 1&6-194.

• Viala, p. 213.

166

Baco liBOI.lIeBHn

167

pan na Cpe6PHOj .rrAO'UI nplftIBplll!neHoj aa CpeAHHH KHBOTa C npeaThe crpane HcnOA rroxaomra. Ha IIAOqH rnnne "AAeKcaHAap MapHHOBun UeTHH.CKH rrpHAO)KH y Tpcry 1. arrpnxa 1852. r".fD

CBeTHTe,'b je HeKOAHKO nyra npeaonrea H3 MaHacTHpa H CKAa}baH upeA HaAHpalbeM TypcKe sojcxe. IIpBH rrvr xaaa je HYMaH fiynpaaah 1714. r. Harrao UpHY fopy. Taaa cy KaAynepH .aaxona .H CBeTHTeJba KOA pexe 3eTe H,DKe Bpaxcerpsraua. l.IHTaBY rOAHHY Ty ce aaxaarsao. Pexa je npenaaaensaxa H TherOBO rro'HIBaAHIlITe, aAH

" 70 ce BOAa naje AOTaKAa cserrrrezsa HH TherOBOr xoauera .

Apyrn nvr y npnjene Ouep-naumae oncaae Ocrpora 1852. r. :U;pHOrOp1.(H aa qeAY C BeAHKHM BOjBOAoM MHPKOM Ilerpoaahev H3any Hony H npobv Kp03 TYPCKy BOjCKy. COOoM cy HOCHAH CBeTlITeJba Ha jeaaoj AaOUH, a nparno fa je apXHMaHApHT HHKOAHM PajaqeBHn. Taaa je rrpenajer na Ilermse. Bojsoaa Mauro Bp6HUa ca HeKO'AHKO JbYAJI rtposvsre ce xpos TYPCKy orrcaAy H H3 I'oprser MaHacrapa aaaecy KHBOT Holiy.71 IIO'CAeAThJI nvr je rrpenonrea 1877. r. TO'KOM JYHa Te rOAUHe 6HAe cy "OrOpqeHe 6op6e OKO M. Ocrpora. KHe3 HHKoAa je napeaao Aa ce CBeTHTeJb OAMax npenece aa Llermse. Llpnoropcaacenar n03IIBa neKAHOKOr xanerana Aa nonrazee OApeA OA IlIC3AeceT JbYAH KOjH he OA 6jeAWlKe AO uermscxe rpamrue Aa rrpeaecv cnerarezsa.Tlpeaajer je y OBOM HCTOM xoaserv II caa ra je npaTIIO MO'Hax XPIICTo<P0P (A>cnana), 't.fyBap KHBO'Ta.72 Ha Ilermsv je OCTao AO' 1878. f. xaaa je spahea y OCTPOr. Oxeaaaau II yqecHl1K y OBOMe npenocv 6HO je A>y60MHp HeHaAoBHn, KOjH 0 TOMe name:

"To je 6HAa BeAIIKa CBeqaHOCT. OA UpKBC AO xpaja Llermsa xoexer cy HOCHAH KHe3 HHKoAa, ja (KHC3 MH je O'BIIM YK<13aO rroxacr) H jour srerapa BojBO'Ae".73

MmKAa je 3a6HA,e)KeH y MaHacmpcKoM JbeTOnHcy H jour jeAaH MaAH rrpeaoc CBeTHTe,'ba y caMOM I'optseu MaHacTIIpy. TO' je 6IIAO y <pe6pva~y 1942. r. TaAaIlI1bH aacrojarea, apxaaaaapar Aeoaraje MHT i J, !!1 HapeAHO' je Aa ce CBeTHTeJb II3 npxnaue CKAOHH 360r jaxe KaHOHaAe oxynaropcxax TonOBa ca Boreraha, OHAaJllllbH qpap KlIBOTa HfYMaHa Tepacass tIeqyp V3 IIOMon MaHaCTHpCKe 6pane II IICKYllIeHHKa npeaao .je xoexcr ca MOllITHMa II3 upxse y MaAy nenIIHCKY npocropajv AO caaona na ApyroM crrpary KOHa'Ka. Ty

cy rrpeaajere rasa OAe)l(Ae, KH.IITe .H KaHAHAa II TaMO ce AP)KaAO npaBHAO aa KpaTKO spajene KOAHKO je CBeTHTeJb Ty 6opaBHo. Y TOMe je H nOTIIHCaHH yq:eCTBOBaO xao 6orocAoB.

3a TIOCAeAH>HX 't.feTpAeCeT rOAHHa ABa rryra je CBeTHTeJb npeCBAaqeH. lIPBH rryr ,,1927. f.MeThaAH cy caexeae OAe)KAe BHCOKOnpeocaehean I'aspaxo H Hexrapaje ca apXIIMaHAPHToM OCTPOllIKHM".74 ApYTH rryr, 18. arrpaaa 1962. r. "H3BpllIHO je CBeqaHH 't.fHH npeotiaa-rersa" MHTPOIIOAHT npaoropcxo-rrpaaopcxa AaHHAo Y3 caAjejcTBo H '!lOMOn enacxona aaxysrcxo-xepneronacxor BAaAHcAaBa H ocxropnue rrpeaarrrepa MOHallIKor H MHpcKor peaa, tIUH je 06aBJbeH nocaaje CB. AHTyprIIje npebeocsehemrx AapOBa.75 TOM TIPHAHKO'M OMo<POp ca crapor opnara MHTponoAHT je TIOKAOHHO UpKBH CB. KOHCTaHTHHa H Jeaene na BO)KAOBUY y Beorpaav, fAje ce CBaKe rOAHHe CBeqaHO npocaaaa.a npaBHHK 'CB. Bacnaaja, a caKOC H errarpaxn,» MaHaCTHpy )KHToMIIcAHny.76 AjeAIIn pamrje CBeTHTeJbeBe OAe)KAe qYBa ce yUpKBH CB. HHKOAe y KOTOPY. TO' je KOMaA 6HjeAe CBHAC, H3L\eAa O'A cruxapa."

MOAHTBA

Hpaa MOAH1'Ba yrryhena cBeTHTeJbY CHryPHO' Aa je 6HAa H3 00- urrer :\1HHeja HAH H3 cpua OCTPOIlIKHX HcnOCHHKa KaA cy yrAeAaAH rserone MOllI1'H. Ilo )KHTHjy ce HaTIO'MHThe Aa ce npez, ornapasse rpooa KaAynepH "cTaHY jeaaaxo Dory ce MO'kHTH H 6AeHHje Ap)KaTH".78 TeK nocanje TOAHKO BpCMeHa, CKOpO AeBeAeceT rosrraa. KaA ie narpnjapx narmcao CAY)K6y rrocroje O<pUUHjeAHH MOAHTBeHH TeKc1'oBH vrrvhenn CBCTHTClbY. OBAje neMO cnOMeHYTH CaMO' aexe OA ThHX:

"bAarOAaT npecaerora Ayxa cajeaoxa Aa CH CAHqaH an OCTO'AHMa no qYACCIIMa xojasra AaA.lbe H 6AH)KThe npocsjehvjem H O'A 6HjeAe H363BJballI, 331'0, 60roHOCHH, OCAo60AH OA JbyTHX HeBO'Jba H sapaapa CBe OHe KOjH 're npocaaa.sajy H y .Jby6aBH rn03HBajy".79 HAH:

"YMpTBH naure rjexecne CTpaCTH H nOXO'Te, 3aYCTaBH 6ypy AymeBHl1X HeMHpa YTBPAH CBe Hac KOjH HCKpeHO npaaaajewo rsojv CBeTY

.. Flpessa OBOM HeOOHooaHO je aHO !lITO ll1HiI.lIe A. TaMaHOBHn Aa je KHBOT 1Il0KAOIHUO YTAeAHH Cpfumr m Tpcra 1"b~o ~, T3ICT Q.pHoropcKOf xaeea AaHHAa. TOMaHoBHn, 231.

70 A. MWC08Uh, H. 1&.. 22 :XI 192,:1

71 TOMQ.H.08UIi, 231, A1uxaIU106iA.1l, 8., )l(usx:o APaz06uh, OA6paHa )Kyocsor ill Ocrpouucor MaH3C11Hipa,KH,WKtlli:1iH .'lJHlCT, I-II,IleI1HJH.e 1901, 37.

71 PUCTO Apazuhe8uh,fitpaHoc MOlll'I1HIjy os. BaCKAMja iRa IleT1HH>e 18n. 3anHau XXIII 6, IlertHHoe 1940, 378-379.

7l tby60Mup HeHaO08uh, 0 I(tpHoroPQRMa, CK3 Beorpaa 1929, 206.

74 J06aH 3e'1e8Uh, CB .. Bacnassie y Ocrporw, ilpaJBO!CAaBHa xpamnaacxa

331je.A;HKIm, KparyjeBal.{1928, 7-8, 9. 7S erro.,wHlU.{a M. Ocnpora, 480.

7. fLpam.oc .. \.aIlJHM MHCHOHap, 1, 1963,21.

T7 qYB'l ce Y K,VflHJjlHll.mi ca 331rnlJCOM ,,0iA OA~e 00. Ba.cHAIH)ja ~ 1898". 3a'1"0 IHRje y ~aJBIY A. TIalBAoBHlli,!C. 164, K3Aa UWNl All ce Y KOTOPY ~aa xecrmra Mourrujy CB. BaoH.A.lllja.

11 Kapauuh, 75.

" Ha AUT. CT. 3.

168

Baco Haomesah

AmyprnjlCKu MeMeHTH Y KYA11Y CB. BaclfAHlja OC'I'p{)'lIIKOT

169

ycnoMeHY".~ ,;MOAHMO TH ce H36aBH Hac OA CBHX saaa H aeso.sa COOjHM MOAHTBaMa".81 ,,MOAJI ce aa CTMO Tooje Aa ce cnaca OA 3AHX

. "82 '16 . e" 83

aassjepa arapjaacxax . ,,..nOAH ce sa aame AyIII .

AAH H rrpaje nacarsa cAy)K()e HMaMO MOAHTBe xoje caaa sjepaalUI ynynyjy cBeTHTeh>Y xao COOMe 3aCTynHHKy npea Boron aa caoje aapaas,e H IIOMeH yMpAHMa. To najssemue RAYCTpyje noxseavra KJbHra npHAO)KHRKa 'M. Ocrpora 3BaHa "OI1lllTH AH'CT", xojv CMO paaaje cnoMeHYAR. OBaKaB HaBRB J(lfbHre AaBao ce y cTapRHR aa MaHacTRpCKe AHIITHXe (qHTYA>e) y xojmta cy ce 3anHCHBaAH )KHBH H YMpAH aa esxapacrn-nce noaeae na npOCKOMBAHjH, jeKTeHRjH aa YMpAe R nocaaje eIIHKAC3e. MOAHTBeHH qHHOBH KOjH ce crrosrmsy Y OBOj KlbH- 3H nnjecv AHpeKTHO Hero IIocpeAHO YlfIyneHH cBeTHTeA>y To cy, yrAaSHaM, HeKOAHKO spcra H Ha3HBa IIOMeHa aa )KHBe H YMpAe qAaHOBe llOpOAHL(a, xoje HX YIIHCyjy Y AHIITHxe. OSAje je npaeacraeao pajes 0 6PH3H )KHBHX aa YMpAe H aa CBOjy Aymy. 3aTo CBe spcre OBHX rroueaa HMajy Ay60KO caKpaMeHTaAHH,3a:npaBo esxapncraxHH, HCKYIIHTeA>CKH CMHcaO. To je AparOL(jeHR 360PHHK MOAHTaBa KOjH cBjeAOqH KOAHKO cy H3IllH npeua MHCAHAH 0 3arp06HoM )KHBOTy. OCTPOlIIKH "OIlliITH AHCT" je jeaan OA MHorHX KOjH ce xvaao y HaUIHM MaHacTHpHMa aa oapxcanarse AHTyprHcKor npasaaa, II IIOpea MorY<UHOCTH 3a eBxapHCTHqHY MOAHTBY y csojoj napoxajcxoj L(pKBH, l\1HOrH cy AOAa3HAH H 3aIIHCHsaAH T3S. "BjeqHe rroueae" aa ce6e H csoje y Ocrporv IIOpeADO)Kjer yroannxa ca )KeA>OM Aa H OH npanonorne fbHXOBe MOAHTBe. V OBOj KfbH3H HaBoAM ce aame Ha3Hsa aa jeAHy HCTy BpCTy MOAHTBe. II He casco TO Hero ce IIOHeKaA jeAaH A06po n03HaTH AHTypmjC}('H TepMHH KOjH ce OAHOCH Ha MOAHTBe 3a MpTBe npnvjersvje H aa MOAHTBe 0 3ApaBA>Y H cnacersv )KHSHX.

Ha npBOM MjecT¥ je pnje-r 0 CUOMHlhalbY yMpAHX y TOKY qerpaecer AaHa. To je y MHOrHM xpajesmta IJ,pHe I'ope H Ilpaaopja n03HaTH "capaHAap", aaarrrnpaaa rpxxa TepMHH3a03HaKY <rerpaecer AHTyprHja HAH IIOMeHa yMpAHX na npOCKoMHAHjH H y jeKTeHHjasra y pa3A06A>Y OA CMpTH IIOKojHHKa AO HCTeKa UleCT HeAeA>a HAR qeTpAeceTHHL(e xaaa, IIO yqefbY 0 MHTapCTBHMa, Ayrne yMpAHX Harrynrrajv caaxv Be3Y ca OSHM cnajerou u OAAa3e na rrpaapeueaa HAH rroceona CYA. II AaHac napoz, y OSHM xpajesmsa MHoro 6pH'He aa eexapacraxae rroxiene HAR nocefine saynoxojeae AHTyprHje. ArrOlIITO je MaHaCTHp Ocrpor CBeTHAHUITe raje je rrprrcvran H- CBeTHTeh>,

KOjH IIOMa)Ke HapoAy AapOM MOAHTse H llYAeCHHM HCL(jeA>efbHMa, OHAa je HapOA rrncao y MaHaCTHp!,:KY qHTyh>y HMeHa )KHBUX H '{MPAHX, Ap)KaO AUTyprHje H 3aIIHCHBaO lIOMeHe H THMe javao KyAT CB. Bacaarrja. ilPBH noz.ana H3 OBe KilhHre AaTHpajy jOlII OA 1713. r., lIITO He 3Hct"1H Aa HX aaje H paaaje 6HAO. Taxo jexaa 3aIIHC 0 MOAHTBH aa YMpAe y TOKy qeTPAeCeT AaHa H3 IIoMeHYTe rOAHHe rAaCH:

"IIHca seAHKH capanaap. 3HaHo 6Yfl,H. Haxra Bor Aa IIpOCTH". HeKH cy ce6H sa )KUBOTa IIHCa1\H capaaxap Aa 6H ce no CMpTH cnoMHlhaAH y eBXapHcTHjH onaje nopez, CBeTHTeA>a: .Tlaca JOBaH ce6e capanAap aa Aymy". "IIHca Capa COOH capanaap". JeAaH nOKAOHHK H3 Capajesa "IIHca capanaap y L(pKBH Aa CAY)KH CB. BacHAHjH npOCKOMHAHjy". HeKH IIHlIIy capaaxap aa ce6e HAH aa ce6e H csoje. HeKH rrpHAO)KHHK H3 Bapa aarnrcao je "BeAHKH capanxap 6paTY aa AylIIy, a fbHMa aa 3ApaBA>e.84 Xepueronasxn l\IHTPOIIOAHT ABKceHTHje yIIHcao je 1765. r. y OCTPOry ABa capanaapa, CB010j MajL(H H cefin. MHO-

18 ~ ~

ra csenrrena AHua H3 . B. mnuv aa ceoe capanxape Y xranacrnpy.

Capanz.ap y OCTPOUIKOj KlhH31I liMa II csoje CHHOHIHle xao

It IJ ~ It. "

"IIOMeHHK , "qeTpAeceTHHua , "IIPOCKOMHAH]a II "OTIlllTH AHCT .

Taxo "IIHca KaTIeTaH AYKa fiCAOBHn OT saponrn PHCHa OL(Y Bypy

III ~ "Ix"l1 TX 0

lleTpAeceTHHUY, TIlICa TIHpO ceon TIm.leHlIK ..lAll: nca uB

CBOjOj MaTepu OIIlllTH AHCT". IIn3K TepMHH .xmurra AHCT" Morao 6H Aa HMa umpe ana-rerse OA caparrnapa. OHO 6H CAHllaH IIAH It~eHTIIsran Tep:"uIHy "IIapycHja" KOjH ce raxobe oaxje cvcpelie. .Tlnca IIapyCHjy aa AYIllY CBOjy".86 Ilapvcaja lIMa caKpaMCHTaAHO-AOrMaTCI~1I ana-raj. To je HCTO UITO II "BjellHH nO\IeH", H3pa3 KOjH ce AaHac vrroTpe6A>aBa y qHTyA>aMa MaHacTIIpcKHM, H rpefia Aa osaavasa cr: \HO cnoxcsn.an,e y uYAynHocTH, raxopehn AO Apyror AOAaCK:l L: (0)'!her xao lIITO II 3HaQU onaj Tep.\1HH.

Aa je capannap HMao He caxro rrpnwjenv aa MpTBe Hero II sa )KHBe H IbHXOBO 3;\paB.'he cajeao-re HeKH 3anHCII H3 OBe xrsnre xao: "ilHca AaMjaH ce6e aa 3ApaBA>e capauxap". .Tlporojepej CHMCOH CHHY capan aap aa 3ApaBA>e". Iloncraje ce y KfbII3II II jacao narxamana pa3AHKa capauz.apa ,,3a 3ApaB;'hC" II "yconllUI", a IIH[,\je He MO)Ke Aa ce OAPCAH na lllTO cy MHCAIIAH TIPIIAO)KHHL(H. Onaje cc nopen AlITyprIIjcKHx eBxapHCTHqHIIX nO:\IeIIa aa )KHBe II YMpAe CIIOMIIfby II APi'HI OOPCr\H. To cy "O;e\eHHja" II "M3cAa". Taxo 1762. r. AODOllle IIOKAOHIIUH I13 <Dolle II "Ap)Kallle 6AeHIIja II MacAa". A 1763. r. "TInca AHApIIja ByKOB capanxap H n.\3TII. Bor Aa npOCTII. II CAV)KH-

.. KaHoH, njecwa 9., CT. S.

" BCA B. aa I'oonoxa IBO.3B3JC"CT. 4. ez KaHoH, n. 5., CT. 1.

" BeA.B. Jia r. BOO. CT. 1.

.. KIDiHra npltAO)KJ1HKa M. Ocnpora. c. 3., 20., H 123. " Kisura rrpIfAO)KHlLKa, 320, 383, 147, 159, 121, 141. .. Hero, c. 6, 19,20, 13, 86.

171

170

Baoo .IiBouIeBHh

;\ll1yprujcKH eAOMe.HTH Y KYATY CE. Bacn.urja OCl'pOlm:Or

Y CnOMemU~H M. Ocrpora aaxaae ce 3a6IIlbe)KeHe MOAHTBe CBeTIlTeA>y cacraa.sene oz, noje.annaua. Taxo jez.an nOKAOHHK nanre 1903. 1'.: "Mo;\HO caxr TH ce y Hy)K,~n, y 6HjeAII, y TybHHH, Y Ta~1HHuava H THCIl :\m 6IIO 3aUlTHTHHK H ca-ryaao Me y HCBO:naMa".93 Haw n03HaTH CTHOAor Ap THxo~1Hp Bopbesah npHAIIKOM nocjere OCTpOry ca yqeHHL(H)"la YlJHTClbCKe llIKOAe 1904. r. aanncao je xparKy ~IOAHTBy.94 Ha Cpbes-aau 1924. r. _\.lOAH ce TaAallIH>H npnoropcxrr MHTporroAHT I'aspnao CB. Bacaxnjv "Aa CBOjIIM MOAHTBaMa Borv HCI1pOCH MHp H cAory Mcny 3aKpBkeHC U;pfIOrOpI{e".95 Ty HaAa3HMO MOAHTBe BojHHKa A06poBolna~a H Apynlx yqecHHKa H3 OCA06oAHAa-

4KIfX parosa. MOAHTBe aa 3ApaB}oe II 'onpollITaj rpjexoBa.96 3aHH\IklIBe cy II xparxe MOAHTBe TaAallIH>er ertncxona 3axYMcKo-palllKor Hexrapnja nanacatre 1926. H 1929.1'.97

Ha aaapnrerxv AKaTHcTa CB. Bacuxnjy OA "npe3BlITepa BacHAlIja" 1947. T. HamrcaHa je jeana MOAHTBa.

KOAHKO ce ~lIjeHII \1Q,\HTB<l aa o3ApaB,belhe OOAccHHKa y Ocl'pory IIIIllIe AP JOBaH Kvja-mh y cnojnxt npoyqaBalf>HMa Me/\ll~mre y U;PHOj I'opa: ,,11~la AUCTa cAY1.IajcBa aa xoje ce y napoay ronopn Aa 60AecHIIKY nnje nO~lOrAO AOK My ce rraje 04lITaAa MOAHTBa. 11

'" .

TeK nocxaje If>C OOACCHlIKY ce OKPCHYAO na ooz,e, aacnao Je II cna-

sao MlIpHO Ay)Ke BpCMCHa, Ina qcra je 6p30 II caCBIIM oaapasno. 11 AaHac ce qeCTO "llyje y U;PHUj I'opn ,,3acnao K:lO nocxaje MOAuTBe". I10peA MOAHTBe xojv 'un3. xa.vybep OOi\CCHHKY npex CBeqeBHM nlI-

n " 08

BOTOM, 60AeCHlIKa qeCTO ocraa.sajv Aa npeaohn HcnOA HBOTa.

CB Tlerap U;eTHlhCKH y nOCAaHH~aMa EjcAorraBAunliMa cnosm-

. . "

ise CBeTUTC.ba H nplI3llBa ra C IlapO,:l,o.\1 Y MOAIITBaMa.

Moh \lOAUTBC y Ocrpory AYOOKO jc ocjerno nacau CAY)KOe, npororsenn nchxn narpnjapx, rra CC na Kpajy cnnaxcapa ?BaKO .\10- AH I'ocnoxy aa HapoAHO jCAHHCTBO: ,,0 CHIle II Pexn EO)KJa, cafiepn Hac y jeauo, xao TIITO C\lO HCKaA AaBHO 6HAH, Aa OliCMO BeAlIlJaAli MliAOCT Taojv II CA3BlIAli npecsero lIMe Tnoje no MOJ\lITBaMa MaTepe

Tnoje".'?'

Y Ocrporv ce AO)KHBlbaBa npasa IIKYMeHcKa MOAlirBa, jep ce

CBlI 6e3 0631Ipa na KOH<peclije YCPAHO MOAe aa cnoje Ao6po 1I rrperropyqyjy 3acTymmlllTDy CB. Bacnaaja. OHliMa KOjlI He Mory AonlI, pobatm AOHOCC AjeAoBe lblixone oajehe (xany lIAll KOllIYkY) Aa ce HaA H>HMa qlITajy MOAliTBe aa rjexecao H AYXOBHO 3ApaBke.

11 Aallac y Ocrpory ce Ap)KlI HCTO MOAliTBeHO IIpaBHAO: capaaAaplI, napycnje, oAeHlIja (qlIH ocaehersa neTO~Ae6HlIqe-MaAe OCBeheae XACINUne noce noxsoaaua CBojlIMa KynlI, Jep ce aa CBe nonxe-

. ) 1I "CBClllTa=e MacaAa" - ]' eAeOCBenelbe.

HHqHO BpllIHO OBa] qllH <co

ure 6AeHHja 'II0paAH poaa Aa lIM Focnoa AaPyeT no H'>HXOBY )KeAaHHjy". Apyrn Oller "AJ"KanIe 6Ae~ja H csenrranre MaCAa".17

Cae OBe pasae MOAHTBe II 06peAJI IIIOHeKaA ce onOMHlbY HeOApebeao. Taxo 1760. T. JocmP HlIKOAHH KaTypHli, cecrpah cepaapa fieAoBHna H3 PHcHa ,,nuca Y MaHa'crlIp Ocrpor CB •• BaClIAHjy ea aapaBke csoje H Ha'IIpeAaK H A06pH rpar aa MHoraj'a .h>eTa".88 H Bajaaa cnoMlilbe rrOKAOHlIqKe MOAHTBe rrpea KlIBOTOM. OH je BHAllO ,,6ecxpajne MOAliTBe, 6Aelba, rpxerse, eKCTa3e".89 A AeHroH rrame Aa y Ocrpor AOAa3e MYCAliMaHli xao ,H xpumnaHlI"y 60AecTu CBOjOj 1I HeBOklI, re ce rrpea caesesaa nliBoToM ys MOAlITBe, xoje liM qlITa xaAynep, MOAe aa cefie, CBOjy rropoAlI~y H caoje npajarea,e, Y caxry HeAjekY KaA caxt 61IO y OCTPOry BliAliO caM ABa 60AeCHlIKa, KOjlI cy Ty 61IAli AOHeceHlI rAje y cjerrmm OA upxae Ae)Ke Y y6jeOelby Aa he lIX To lICL(lIjeAliTli. 11 ja CC Y3AaM Aa HX je rsaxoaa rrpocra ajepa (UaCAa".90 Apca Ifajenah je 3ana31I0 Aa ce Llpnoropna y MOAlITBH ofipahajy CB. Bacnarrjv: "AeCli All ce jYTPOM HAll seaeposr 0 aaxoxy cvnua Aa ce Ilpuoropau lIAli Llpaoropxa aa rryry nabe 6AlI)Ke DCTPOlliKOj crnjeaa, oxpenvhe CC nCTO TaKO C MOAIITBOM nliBOTY CB. Bacnvaja" .91

Y Ocrporv cy ce A,Y,l,H "MOAHAII aa 3ApaBke 1I cpehv CBOjIIX H CBHjy 1I 6UAli cy YCAUllIaHH rrpewa CHa31I csoje njepe II npexra CBOjlI~I Ao6pm,I AjcAHMa. 113 pa3HHX xpajesa AOHOCliAli cy qlITYlbe CBOjHX Aparux rroxojnnxa, a y K~;jlIMa cy PCAOM aarrrrcana 6IIAa UMeHa y~1pAnx npe.xaxa. AOCTa nyra Bp.\O AaACKHX, qaK AO pOAOHaqeAHHKa".92

17 Hero, 159, 359.

.. HeTo, 311, 225, 31, 393. " Viala, 213.

'" ,4eJlTON, 149.

91 A. llajeeuh, 302.

92 Kaaens.ap Ocnpor aa 1942, LJ;CTIDf,C, c. 16--17. 91 G."lOt.'>feImI!l.la M. Oerpora, 35 .

.. OnOM. 40.

" Hero, 132.

.. HCTO, 152-·156, 203 .

" Hero, 26: 293. . A'P\'}Je Y [(ptHoj .. Ap lOGaN Kyjawuh, ilpMAo;m IHCTOpHJ.n :Ml~o:lhJelbe J.le,AJHUlfH-

Fopa AO xpaja 1918. CAH, n0ce6Ha H3AaHra, KH..

CKHX HaYKa, KID. 3. Eeor;p<ll4. 1950., 65-66. ltha [(enm.e

.. A. BYJCcaH, IlOCA<liHiHQe wrrponOAllTZL Ilerpa I Ilerpos ,

t93~, 146. #!__ B~~~'U'J'a

... neo11Pal4.CKlll Op6ma:K, CmI~ap y CA\OK'U>1 CB. ..........~ .

172

Baco liHUIUeUllh

173

TIOeT

H osaj nOCT, xao II CBII OCTa"UI, 6IIAO nponacana AHTypnIjCKOl\I AIIClUirrAHHOl\1 HAH Y3CTH rrocefino xao aaaje r, I}Ma eBxapHCTH'my CBPXY. 3aTo H AaH3C \!lIOnI npez, nOA .. 13aK Y Ocrpor 3anOCTe, OC06HTO YO'lH HCKor npa3HJIKa.IOO

3a noverax nOCTa Y Ky,\TY CB. Bacir.vaja orrer CC 110:mBaMO npBO na )nllTIljc cserora. Il pe.x OTBapaIbC u.eroua rpofia can xtoxacu CTPOTO ,,3arrOCTe xao lIcrrOCHHlUI, na lIOIllTO 13KO npo uc.xv lIC,\jC"bY AaHa, OHAa OTHAY 11a rpof H orrcorrajv ra. OTaAa OHAe nope» KIIBora CTOjH jexnaxo no je.xan rrOCHlIK".101 OA oHAa je OIL\O cr<L\HO nopez, MaHaCTIIp3 HCfIOCHHKa. BIL\KJIHCOH je BHAliO Aa ,,08,\e caxa )KlfBH jeaan nvcr msax, KOjlIjC .xourao 113 TYPCKC Aa npOBeAC OC1<11'3K CBOJHX ;\aHa y OBO\! CBCTOM CKAOHIUlTTY Cal\loo),plllrLlIL<l".102 ACHTUH IIUrue Aa jc "CaAaWl-bH ,\\,XOBl!IIK , .. vianacrupv TaKO BC.\HK IIClIOCHlIK ,.'\a He jeAc He GL\lO \ICCa HII jaja HII .\L\ujCKO HO Cd.\10 nOBphe".I03 TOMaHoBHh nanovnuse Aa "Inla lIVCTlUhUKU O,\HOCHU IICnUCWIK3 KOjII )KIIne OKO xtauacrnpa". Cno xuur.c HCnOCl!lIKa Flc rpa ucoj n )nHBH "ynojanU-\II v uivvn" H je.xnor xi.vabcr II\TTHll,aK<l· nope.x I'opn.er MaHacnrpa.104 II03HaTe cy 6HAe 013,\je HcnOLIiHI~e JOKe MlIPUBllh III Yran.a KOA Llcrmr,a, xoja je npone.va v \ldIWCT1!pr Fie.vnja Il nucpCKa nmue OA TpH~\CCeT ro.xnna V C{PCl{ (HI IIUCTV. ITOC',bCAJ-b\- rOAHBY ce nOABlnaBaAa \. [opIbe\! \1<llILlCTlIPV r.vjc je II \'\lpAa 1926. r. EnAa jc cecrpa cseroropcxor HCIIOCHilKLl MHHe Mnpo airha.:" HCflOC!Il!' ua Mapnja TIAaMeHau y'\!pAa je v Ocrporv 1929. r.J00 Hn IleKOMIKO rOMHa nocxnje Hpaor CBjCT,:IWi' para ,\0IU,\3 jl' Y Ocrpor H3 TIapaaa jeana MAaAa PrCKHlLZt J!llTC,\l'KT~a,\Ka If npoue.va HCKO npnjc Me y jeaaoj nehmnr nope., Foprr.cr xianacr upa. Cr poro je UOCTlL\3, 06Aa'lHAa ce y ~\yry upnv xa,\,lI!!\ O_\ rpvoor TKaH>(_~ II JlOCIL\U callAaAe OA KOpl' ca .xpncha. V 1I0C.\l?,\II,C. 1().\IIII''': T)' cy ce IIU,\BlUZlUa,\C ABHje crapnjs HcnOCHHl~e xoje l'\" cc lJ)Jl'A cwp r II :l<l.\lUI:aIWL\C. To cy cecrpa Croja H3 I'paxona H cecrpa MCAaHHja H.1 Kvxa.

V MaHaCTHpcKoj CnOMClIlfUH 'lCCTO ce crroxunr.v )JOK,\OlllfUl1 xojn AOA33e OB,L\je Aa ce HCTIoBIIje,,\e H npn-rccre H rrpnnpcxtajy ce MaIbe nmue CTporHM nOCTOM jC,l,HY CC,\\UlIIV Y04H llCKC)I" Bdler rrpa- 3HHKa xao II npez, IIp33HHK cscrora. CKOPO CBaKIf ,\0.\33aK ajepmrxa y Ocrpor Be3aH je y3 nO,,\BHf 1I0cTa, IIOCBenCHor npHMi.HLy CB. TajHH, ClAM H MOAMTBeHoj ycnoMcHH na CBCTHTCAla. OA crapane ce naMTH H rrocr ncnpez, rrpaaamca en. Bacaanja. 3aTo AaHe "OA Bypbena AO Bacax.eaa AHe napo z, Ha3HBa HCAjeiboM CB. oua BaCHAHja H MHOfH je npenOCTe".107

3AKAETBA

TIOOO)nIIOCT naurer uapoxa npC\-13 Ocrporv H lberono\-! CBeTI-ITC,\,\ ,\,Oonja nvnohv csora napasa II npnwjene y nnute npcra AIIT"prrrjcxnx OO,\BKa, xao UlTO ow BHAjeAII y nperXOAHH.\1 norAaB/bHMa. Jcxan 0,"1, lLIIX je II 3<lKACTua.

J13L\e~\3 0,\ OH,\3 1\3;:\ <Y n04CAH Aa My ce MOAC H 3aKAHIbaAH cy ce npez, IbH.\1 y3 nsronapaise n.erosor HMeHa. 0 TOMe mrnre Apca TIajcBIrh: "l.IcCTO llyiIC'lll KaKO ce Llpnoropau HAll Llpnoropxa HMC-

• .' "109

BO.\! CB. BaCILHlj3 KyH\/ II 3i.lnCpallUJY ,

3aK!l.erBa npe.i CBCTHTCibC\-1 BplI1HACl ce y BpAO Ba)hHHM npn_\IIK<l,\1a Ka;"I, je Y TIInalI,V casnau,e HCTHHC xoja ce APYKlIllje He \10- »ce A03HaTH. Taxo Bvxaxe P<lAOIbMn mnne 1822. r. CB. TIeTPY LleTIllbCKOM .xa ,\U3BOMi Oc\WPIIl(If Ih\'Mi ca Hservma Aa .',lory nohn Y

110 Ocrpor ,\<.1 ce TaMO 3aK)fIIV,

CTCBaH AVlUlh H3nOMIUbC /\a je rroxaran,e 3aKAeTBe npez, CB.

. III

BacHAHje\1 YCAOB Aa ce casna 0 He'leMyrnTo, Je Herr03HaTO.

llecTo cy H OKpHR"oeHH AOAa3HAII Aa npez, KHBOTOM nO.\a)KY 3aKAeTBY. Ty ce apunrxo MIIpCJ-be II cvben.e va 3aKAeTBY Aa ce MHp nehe nora3IITM. Taxo HCTO M Y HMOBHHCKHM cnoposaxa. CnOMH:fbY ce U 3aKAerBe rra CUHa IIOA nHBOT CB. BacIIAIIja" Aa ce YTBPAH rpa-

" 112 3

anna y nocjeAy nxanaae H3.\1eny Bpaxcerpwaua II )KY!1AJaHa, a-

KAeTBY y BHAY aasjera. ooehanor npez, CBeTIITeibeM, ca CBPXOM Aa ce canvsa MMOBIIHa OA nrrere cnoxnnse II OCTpOlllKM "OTIlllTU AllCT".1!3 Hexa ,,3aBjeToBarne CBOjy CTOKY Y M. Ocrpor aa cserora rrpopoxa HAUjyl14 II TaKO ce ofiehame Aa AaBajy na cBaKY rOAIIHY

• " 115

no 6paB HAH no JeAaH rpour .

10, Kapauuhc Ts,

HU BUIlIi:U1iCOH, 251. 'OJ AeHToH, 148.

, .. TOMaHoauh,234.

lOS CnOL\1eJUma M'aH. Ocrpora, 255, 293. '" Hero, 79.

'17 A. MW(08Uh, 3acTaBa 22. XI 1928.

'1M 11.. Tlaenoeuh, 166-·167.

'09 A. Tlajeeuh, 302. XIV TT

lIO A. BYlCcaH, HCKCMIIiKe 6llibeun<e IH3 q,CMlKAopa, 3a.rrHCH, X , ._.,em-

IDe 1940, 61.

'11 CTe6aH AY'-lUh, )KmsoT Ii 06WlajH lIACMe:Ha Kyqa, Cpu. erurorpads.

,36opHn:K 1931. 577.

112 llio6aju1i, 284. III H6. 263.

'14 M6.284.

"" MuxaU/106u1l, 38.

174

Baoo liBaweBIili

175

KaA nezocrajv AOKa3H y nexoj KPHBH~H 6HAO je y06HtIajeHo Aa ee MAe y Ocrpor H noxaace OOKAeTBa npea OTBOpeHHM KHBOTOM. Taxo 6H ce OCYMlbUqeHH OIIpaBAao.116

Ilopez, csera osora TI03Hal' je H rrpasrjep 3aKAeTBe xao KAeTBe HaA n03HaTHM KpH.BI~eM y liMe CB. BaC'HAHja y cAyqajy xpabe. CTapeurana ceaa n030Be na cxyn CBe OApaCAe MyrnKap~e H OHH pajeme Aa ce "AaAe 'KAeTBa V3 Y3BHKe "AajTe aMHHe". AKo ce y MeOYBpeMeHy YKpaAeHa CTBap aabe, BAaCHHK janzsa MjeIllTaHHMa Aa He AOAa3e aa "aMHHe". OKO AH ce He aabe, y oapebena AaH" cxyne cy MYIllxapnn H npez, lbHMa BAaCHlIK YKpaAeHe CTBapH xyne ouora KO My je yKpao. OH CKHHe i<any, npexpcra ce, npH30Be Dora II CB. BacaAHja y rronoh H OHAa npoxamse AOIIIoBa, a y3 cBaKY rseroav KAeTBy npacyraa B~y I1AM1:IH". JeAHa OBaKBa KAeTBa OAp)KaAa ce 1930. Y POAHOM Mjecry cserora (Ilonoao nozse Y Xep~eroBHHH).117

IIPHA03H

uerosaae • " 3a IIpHAore H3 iIlpHMopja nOCTojH napoxara IGbHTa. IIpHMopuH cy npaaaraan MaxOM y.A>e (6o~y HAH xonary) II BHHO CBe AO 1859. Ha jeAHoM MjecTY y OBOj KHoH3H TIHIIIe "Kyn'HIlle ce saBjeTHHe npmsopcxe CBe AO 1859. rOAHHe".119 npHAO~H cy BpAO Pa3- HOAHKH no MaTepHjaAHoj speanocra. Taxo "npHAO)KH H nOCAa 1'0- CIIoAap Ilenro cepaap fieAoBlrli OT PHcHa MHoro~jeHoje KaHAHAO Y M. Ocrpor rAje no=rasajer cB.BaCHAHje Aa CTOjHT sarne ilbera H Aa ropa; CBaKe roaaae yh>e. Aa maa,e AOK 0YAe rseroaa Tpara nOA BeAHKOjy KAerBojy".12O

liMa AOCTa npaaora y nexperaaaaxa: ,,3HaHO 6YAl! KaKO Aobe Bajo KOMHeHOBlfn y M. Ocrpor H npHAO:>KlI ce6e II CBOjlIM POAHTe.A>eM aa Ayrny saaorpaa II Ky'liy H [lITO lIMa OaIllTHHe Aa My 6YAe cnonen AOK je CAY:>KlITeA>aX KOA CB. Bacnaaja. 11 AOK !)KHB 6YAe Hexa ce IbHM XpaHJI, Aa Aaje y MaHaCTHp no ABa BJIeApa BHHa aa H>erone xhepa Ayrny".1l1 "IIJIca o~y ABa capanaapa, MaTepH jeaaa H ce6e jeaan H AaAe 6aIllTJIHY H ocass ~eKHHa".l22 "IIpJIAo)Ke AeBer MOTIIKax aaaorpaaa H TIIIca eeOe II CBOjHM pOAllTeA>eM cnouea KOA CB. BaCJIAJIja~'.123 JeAaH nOKAOHHK H3 Hoaropane "nJIca Ce6H capaaaap H o~y IIpOCKOMHAHjy. IIHca H oDena ce y M. Ocrpor Aa Aaje 3a )KJIBOTa no TOBap COAJI ce6H H aacexry AOMY aa 3ApaBA>e 11 aanpeaax" .124

BHaAa rrnure Aa "He AOHoce rrpnaore CB. Bacnanjv casro rrpaBOCAaBHH Ilpnoropua, Bocamnr, Cp6HjaHI~JI JI AaAMaTH~ Hero TaKO HCTO JI AA6aHJ-lJI. MHOro6pojHH ra PJIMOKaTO~H nocjehvjy, rra TaKO JI TypUJI". BHAllO je Aa je ~pKBJI~a "BpAO 60rara AapOBJIMa".125 Apca IIajeBJIn nnnre Aa je BJIAllO H3HaA KHBOTa "MHoro HKDHHUa y pa3HHM 06AJIilJIMa, 3AaTHIIX H Cpe6PHJIX HOBaUa, MeAah>a II

Y MaHaCTJIpy Ocrpory ce rrpaaazce OA nosrerxa KY,\Ta CBerHTeA>eBOr, OAHOCHO OTKaKO je aapoz, noxeo Aa AOAa3H. AAJI u3rAeAa Aa cy ce npJIA03JI AaBaAH H paaaje y apajesre BeAJIKOr HCnOCHJIKa npenosodaor ona Hcaaje qJIje cY MOIllTJI TypUJI CnaAJIAH Y 17 B.118

113 cnOMeHYTeKIbHTe npHAO)KHHKa casaaje ce 0' BpCTaMa npaAora H lbHXOBOj HaMjeHH. ITPJIA03H cy HeKaA BOTHBHJI (nposfieaa JIAH oAaroAapHH), a nOHeKaA 6eaycAOBHJI Kao JI3pa3 n06o)KHocTJI H npaaoca. 0 TOMe TIJIIlle nonenrro H AyrnaH Byxcan, KOjH je no OBOj KIbJI3JI npoysaaao COUJIjaAHY crpvxrypy, eKOHOMCKH H TIOAJITHqKH noaozcaj npJIAO)KHIIKa TOKOM 18. B. OH 3aKh>yqyje Aa je "Ceh>aK raasHII npIIAO)KHHK. I1PHA03JI cy ce AaBaAH aa yTIHC y nOMCHHK, caparrAap, y npoCKOMIIAJIjy, y ormrra AHCT JI aa H3BjccaH 6poj AeTYPoHja II aa 6AeHHje ... CBe ce OBO naahaxo rOTOBJIM HOB~eM: ueKHHJI, raAHjepJI, AHHapJI II rpoum. PJIjeTKJI cy npJIA03JI y HaTypJI JI rora je BeOMa MaAO: ABJI3e, TOBap COAH, rrsexa, [ynau, rnnenaua, KyKYPY3, nemxnp, MapaMa, CBHTa, CyKHO, sroxa JI oajeha, Hajseha 6poj rrpaAO)KHHKa je H3 Haj6AH)Ke OKOAJIHe MaHaCTHpCKe (yrAaBHoM H3 6jeAOnaBAHnKe HaXJIje), na 3aTJIM YOITIllTe JI3 Ilpae rope (JI3 xarvnCKe H pnjesrxe naxaje), na HeIllTO MaAO JI3 Ilpauopja, Beene H Xep-

II. H6. 26.

m Bopuaoje Apo61bQlCoauh, EHToAOI'Hja aapoaa J;yrOOAlUlIHje, I Beorpaa 1960, 230.

. III Huhudiop AY'Iuh, nyroB3lLe t<p03 UPJIY ropy, K.H.la<eaHolI ~OIIIII,

KH.. 3. Beorpaa 1893, 313.

'" AYUtaH Byxcau, MaHaCT.Iq> Ocrpor, lbeI'OBaKlnHTa 1Il,PHA000000000a H APYTH 3am11C1H, 3atIHCH XIV, 1, Llermse 1935, 1-2, 5. RYKcaH lHaBOA'lI ilIPHA.Ore I_l Y 6oroc.'\Y)K6e!mM KH.m'a~ia. Htrrepecaaran je 6anIHIC AapoA3.BQa na npRMJepKY 6eorpalACKor CA.Y)Ke6HiHKa nrrasmaaor 1838. r. .Tpemaa pa6 Bo)K~:H J~ BaH BYKwmn, JKJi"I'eA> IH xyneQ K3 rpaaa Y6a, poAOM K3 Mocrapa, npHAO.)KH :x;p~ CB. ona Bacaaaja [lOlA Oc11}>DI'OM sa CIIOMeH npH OorocAY)Kemrjry cooj H CBOJe oynpyre Mape, 0 OUH 0BeTH lKaA 6y!Aere :rJiPItHOCHA.lHAYXOBHJy JKPTBY sra 6eaKpmrn *P'l1BeHHx aa o'lHIllheH.e rpexa PONl 'IOBe'lOOKOI', 6oro1olY6a:mo MDMIIM, yo~ MOA.HIM, MOA!HTe CB. 0Qa B<lJClMHja lA.a coojHM MOAlllTBaMa yMOMI COO.l\UfAOCTHBOr Bora IH Cna.ca HaIlIera Hcyca XiplHCTa Aa 6Aa.rOICAORH no Hel& Mepifmj 6AarOCTIH coojoj MeRe, rpemaor ~a ODOr MaAOI' Aapa CB. BaClilAJIIjry IH Aa Aapyje HaM Aen;e, 'Y3.A1P)KH HlH je lHa OA<my CBeTOr IHMffila coor H PalAOCT erac MOAcliH MY ceo Aa 6H HaM Ear H CD. Bacnaaje MA.aIA~e Aao H no)KJlfBIHO 19. jyJ\Hja 1863 r, Ha Y6y." ByIocaiH IH~ 145 Mjec-ra OAaIM.e AOAllOO UpHA<Xm.

120 Omura AHeT, 393. III HCTO, 29.

III HCTD, 30.

III Hero, 89.

124 Hero, 100.

125 Viala, 211-12, 214.

176

Baco Hsomeaah

177

APyrlix nOAo6HliX craapn xoje OOAeCHlfL(li na )KpTBeHliK cseuy AOHecome". Typna AOM13e Aa ce "nOKAOHe KUBOTY CB~eBOM Ii cran.sajv na lhera paane crnapn OA Bene BpeAHOCTU." Tlajeaah crroamse jeanor MYCAliMaHaH3 Hnxumha KOjU je y spnjerae oncaz,e Ocrpora 1852. r. nvuao aa KpCT H rroAYAuo, na je "AOHeo nylllKy U OCTaBllO na KUBOT, nexasao CBeL(a U 03ApaBHo".126 KOBaA>eBCKU onoxnnse cpe- 6pHe BOTUBHe npnxore OOWIHO Y MHHujarypHHM <pHrypaMa pyKy, Hory H O<nI, xoje ance HAll cy y KUBOTy. To npnxaxcy OHH KOjH cy ce 113AHjel.IllAU OA paaaaxooaecrn nocpeannurmoxr cserora. "To je jeAHHCTBeHa MaHacHIpcKa pH3HlIL(a", 3ClKfuyl.Iyje KOBaA>eBcKU.127

Jour aa )KUBOTa CB. Bacx.urja y .6jeAorraBMIDUMa "CBaKa Kyna ce y II.AeMeHY OllAa otiaseaaaa Aa MaHaCTHpy Aaje roannuee 6aralll )KUTa, PYHO nyHe II rpYAY cupa, a CBaKe Apyre no OBIla. Ao CKOPO je, rnrnre III06aj.an 1923. r., TO CBaKa xvha AaBaAa MaHaCTlrpy".I2S IIPllA03U cy 6H.'\11 11 Y aaajenrraa.nxra: "PaHlrje cy MHoru, OC06UTO casroxpaan u OHll xoja cy HarrYUITaAH rrAeMe H CCAHAll, aaneurraBaAU cnoje UMalbe MaHaCTHpy. Caxroxpann cy .raaa AOAa3HAH '1 MaHaCTUp, Y lheMY )KHBjeAu 11 YMHPaAH".129 OCTPOlllKH KaAy5epli cy AooHjaAH aa CBOjy OOliTeA> npaxore U rmcarrnjoxr.

Y MaHaCTlrpy je yBeK )KUBeAO rro HCKOAHKO xaxybepa, lIlllAli cy Y IIJICafUfjy xvnehn npnxore sa MaHaCTlIp H Ao.\a3enu AO Capajesa, Tlehn H Cxa apa". Illofiajah npnxasyje ocrpourxor urYMaHa Feoprrrja BYKaAIIHOBIfna ll3 cexa Iloxapaha y Bpaxcerpxnnma, IIOJHaTor jynaxa orrjeaanor y napo aaoj noesnja. Hurao je y nncauajv cue l.IaK AO lilYM<1!,l,ujc. IIOrHHYo je 1831. r. cxynzsajvha MHAOC· HlbY Y ApooH>aL(lL\1aYo Taxo Hserour MOAH avcrpajcrcor noraa sapa y KOTOpy I'afipnjcxa Haasnrha 1833. 1'. ~I,a A03BO,\H OCTPOlllKH\{ Ka;\ynepHMa /\,a C'\OOOAlIO Mory KynHT1I npn.vore Y '1,'0'1 \-teny Boxe.vuva. Hserom y IIHCMY HaBOAU l.ImLellHlry Aa cy ce rrojcanmr nOKeA>H 0,\ npnje 150 roxana AOAa3enH y Ocrpor aaujerosaxn Aa Aajy CBaKC rpche rOAlIHC M. Ocrporv npn.vorc '1 'It,,y ,,113 cmCTor oAaroroBjcflllja 1I lIPC' fIU!'VKC en. Bacrr.vnjv",":

Hseroiuea 6paT IIepo TOMOB 3aBjeUITaO je Ocrporv 100 TaAllpa.132 Hllnmpop AY"-Iun name Aa nOKAOHHL(1l AOAa3e y Ocrpor "H aaajenrraaajv ce Ao6poBOA>HO Aa maA>y~rrpHAor CBaKe rOAUHe AOK cy )KUBU Y BOCKY H TaMjaHy".133 3aBjeTHe npaaore cnomnse H naseAeHa HapOAHa rrpnnoajerxa 0 CB. BacHAHjy.l34

OHH KOjH He Mory '1 Ocrpor nohn maA>y npnaore no APyrnMa.

"Hehe y Ocrpor HUKO nohn lIITO nehe no ,lheMY KO nocaarn aasjer cBeTlneJ'oy".135 0 3aBjeTHlIM npuxoaaxia '1 Ocrporv nmue H naur erHOAor CUMa Tpojanoanh: "Y Te)KIIM 60AecTHMa UAY Y Ocrpor, 're ce aasjervjv ca. BacHAHjy H OCTaBe npuaore y HOBL(Y, )KCHCKe '1 rra<i>raxia U Pa3HOM HaKHTY, a MymKapL(H ABH3aKa oasjera, OBL(Y jaxoBUL(y HAll mTO H\l je Apyro MHAO. Ko ce rOA easjeroaao, OH ce spaha H3 MaHacTHpa vrjeuren H cnoxojao l.IeKa mTO My je cYA6uHa AOCYAHAa".136

• IIpu.\03H cy MopaAHa ooauesa njepnnxa II U3pa3 lhUXOBor njepcxor AO)KIIBA>aja. 3aTO "lIOOO)KHH canjer AOHOCH U npnaaxce pasae rrOKAOHe, a AOOUBa aa TO ocseheno yA>e If xAe6 (ca 6AeHuja-ocBeherse rreToXA>c6HJIL(e B, H.), "BacIIAHjcBY nOAUL(Y" U Apyre CBeTe CTBaplI lIJTO HOCH C060M Aa xroxce vnorpefi.saaarn xao l.IYAOTBOPHH

t " 137

AujeK KaA My HeKO 060AJl, aaaexrorne HAH ra caane "HeHaAHa .

Hanm rrce.sennna-neuazfiapn n03HaTH cy no CBOjUM BeAUKUM rrpHA03HMa OCTpor'1. HOBJ! KOBaK '1 I'opn.exr MaHacTHpy noxnrnyr je, KaKO xaxce sarrnc y C!IO_\lCHHI~U "I1Pll.\03UMa n060)f(HHX nOKAOHHKa xoju CBLlKO_\l!CflIlO /"O\a3e KOA Boxcjer yroAIIHKa" (sanae apXH~1. Aeon rnja 1926.) .1'"

nOKAOHI14KA TIVTOBAI-bA

AHOHllMHlI nncau nouenyror l.IAaHKa 0 MaHacTHpy Ocrpory name 1931. r.: "HAe ce AaHliMa, na H 60co, Aa ce AOne Y Ocrpor, H ca crpaxoxr II nonrroaarseu npncryna CBeL(Y nueaaaajy rseroae CBere MOnU. PeA je Aa ce H OA AOlher MaHacTHpa Kp03 ryery UIyMy KP-

"6 A. Il ajeeuh, 293,300-301. . _

ll7 E. K06GJZceclCuu, qepHoropiJK H C.\aB;'KjHC~le 3CMu\,H, Cr1'6, 1872; 6)----00. Il8 Illatiojuh, 169. Kapauah je 3a6llLDe)KHO rDPelAMbe Aa cy CBll bjCAOIIan-

AHhH jour aa )f(!l£BOTa cBe"I1lITeJbY 06ehaNH Aa he M. OCl'~ory ,,AOK.\e rOA ce y lWMY rroje Ae-ry;pmrja Aarna1'lI era roPJHHy OA CiB3lKe Kyhe oa~a:rn »orra (15 xr.), a CBaKe -rpehe no je,.lJHora 6parna." POlllHlH'CKll JIHllIe Aa cybjCAOI13JBAiliih.H CBa:Ke roAllHe !\,OK mrje KHe3 AaHHAO saopaaao ;',aBaAll Ocrpory no KA06YK (ner OKa - 7,50 ~Kr.) )KIUa H CBaKe qerBpTe lIO OBHa" qcp'HOrOpIJK, T. II, q. 4, On6. 1909, 156.

11. llJo6ajun, 284.

lJO HICTO, 284. .

mn. II. Hseiotu, IJ;eAOKlYlI:ma AeAa,IIipocBeTa, Beorpaa 1951, IQIb. 1, 193- 194. ilaJeMa Hsercaueson Ka:mBa1biY :rJIIJ.l.M03H cv ce ~ Y Oerpor O11K3lKO ce caersrre.s reporxacao.

132 BVKOBa :rupcfliHJCKa, Klh. VII. Bcorpax 1913,312.

m H. Ayt.tuh, Ocrpor Y ~PHOtj I'opa, .KtbiIDKC1l<HJI PClAOBJI, Klb. II, 1892, 17-18. H3JBO,\H ,KaKO jc '0 caoopv era T,pojWI1HlH AaH 1864. r:yrro3Hao ~a 6era KOjlH ,,cBaiKe IXlj1;liHe Aoaoce n:\iH JlOllIa.My 'Y BOCK.y ,1LAH Ta.Wja!Hry npf!,.\O.r Ocnpory xao 3aIBjer". 11 Kapainrh cnocunse jey~Hor 6era M:..'l HlllKlJ..nItha q]Hja Je xcena, no MO:\Ml'BaMa Y OcrpOIY, IPOWH.:\a CHlHa, na nrazse MaJfacrHpY CBaKe r~He no OK',' nocxa (Hproajepa. 74-75.).

,~ Bocancxa BilIAa, 15. V 1897.

ns Tostanoauh, 231. .

". CUMa Tpojanoeuh, fAaBHlI op!l'OKIH )K1IYl1BeIHH CJ6Hq3JJiH, E11H'O."-.OllIlKa I'DaOa IH pacsrpaee, CKA, Cprr, ernorpazp. 'OOopHllllK, 1Kilh. XVII, Beonpaa 1911, 9.

- IJ7AHOHUM, Maaracrsep Ocnpor, IIIe,\i. 3eTaK.e 6aiHomme, u;.e-mm.e 1931, 324. ,,. Muxaunoeuh, 10; Orro,'dtlHlHIl.laM. Ocrpora, .362.

178

Baco HBOWemtli

IIIeBHTHM rryress HAe y rOp!LH MaHaCTHp Cserry - njemxe, Y UPHOj I'opa H cycjeAHHM xpajeaaaa aesra BHIIIe csernae OA cseror BaCHAHja ••• Ocrpor je ~yK napoaa H3 CBm: HaUWX Kpajesa".139 TaKO je 6HAO OA CTapHHe H AaHac. TeIIIKa paraa rrycromessa H necaryPHOCT nyroBaH.a TIOBpeMeHO cy O'MeTaAa n:OKAOHHKe. Taxo je 6HAO TOKOM 18. H 19. B. Y paTHHM rOAHHaMa xao H aa spajexe npsor II Apyror csjercxor para,

OMeTaH.a TIOKAOHH'IKHX nyroaaasa y 18. B. CnOMRH,1:! BYKcaH y OIIHCy nOMeHyre KlLHre npHAO:>KHHKa: "llpHAHKe y APyroj .nOAOBHHH XVIII B. 6HAe c:y TaKBe Aa ce BeOMa MaAO KO oaaazcaaao Aa ADbe y Ocrpor, jepcyl TypIUI 6HAH CBYAa HaOKOAO. Tlpeesa TOMe aajseha 6poj npHAO:>KHHKa je H3 Haj6AIDKe OKOAHHe ... " 140

Y 19. B. cy HajH3pa3HTHje rrorenrsohe 1852. H 1877. r . KaA cy ce H MOIliTH CKAaH.aAe. YCAeA paTHHX nycrourersa.

llOKAOHH'lKa nYTOBaJH.a cy noxexa OAMax 'IBM ce CBeTHTeh> nporaacaoc O TOMe ce cnOMHlbe H y H>eroBoj CAY)K6H aa sanre MjeCTa. Ilacan OBe cAy)K(5e HCTH'Ie KaKO AOAa3e npea KHBOT MHom Aa ce Ae'le 'Ii nexasajy MOllITH. llOKAOHHI.J;H AOAa3e "ca CBHX crpana, H3 Ilpae rope, Cxensepnje H 3axYMAla".141

llYKOBHHK BHaAa name Aa "MaHacTHp HMa AHeBHO MHoro noCeTHAan;a".I42 AeHTOH je 3a!I1a3HO Aa ce "Ty BRAe .h>YAH H3 EOCHe, AA- 6aHHje, Xepueroanae H H3 najeae Llpae rope, xojaaa je aajaeha cpeha KaA MOry KaKaB 'KOMaAHn OA caesese Xa.A.HHe OTKHHyTH H Y aMajAHjy ra YllIHTH ... KapaKTepHCTH'IHO je Aa oaor cseror BacaAHja He CAaBe casao xpHIIIhaHH".143

. A BHAKHHCOH ce H xacaaje Ao6po cjehao csora cvcpera ca noKAOHHI.J;HMa: "Y Ocrporv cpexa CMO aexe xpanrhaae H3 XepueroBHHeKojH cy 6HAH na noxaorsen.y CB. Bacaxajy, EHAH cy ynaAh>HBO AeTIH h>YAH, MHoro BHIIIH H MYCKYA03HHjH OA Ilpnoropana, KOjH cy 3HaTHO H3HaA npocesnror pacra, JeAHa rpyna je 6JiAa ca )KeHaM~". Ilopea IbHX ,,'IaK H TYPUH Y A06a MHpa nocenyjy rseron rp06 Aa 6H OA caeua Tpa)KHAH 6AarocAoB, MaAa npanaaajy APyroj aepa. BHAeo casr HX KaA YAa3e y UpKBy ca nOIIITOBalbeM ca KOjHM nyTHHUH 'IeCTO nocehyjy caera MeCTa xoja cy nocseheaa HCTOM Borv KOMe OHM CAY)Ke, aAH npanaaajy 'lAaHOBHMa Apyre 3ajeAHHUe".I44 CAn'lHO name H TOMaHOBHn; .Bjepa H nourroaasse nrro Y')KHBa OBM CBeTMTeh> y cpnCKOM HapOAY nOAH)Ke Ocrpor xao Haj3HaMeHHTHjy CBeTH'lbY

119 AHOHUM, MaJH3C11H!P Ocrpor, Illea. 3er. OOHomme, 3.24. 1«1 ByICCD.H, Ka.ura qpRAOJKHllK.a, 3aniuaI1935, 2.

14. C~ 08. B8IClRA.HIj'Y, KaiHoH IRa jyrpeH>y, 0.4, cr. 3, fl. 6. CT. 3. M2 Viala, 218.

.., AemoH, 3amIau: 1937,149. ... Aypr;oBUh, DOIM. A.· 250.

Xooouacnuuu U3 IIon06a nOIba y XePtlelO6UHU noo OCTPOZOM

AOJta3aIC noICJlOHWca na catiop Y OCTPOZ II etpoeoan

1970. tooune

181

180

aa [(HjeAoM baAKaHy. Opuje csera y HeOOJbaMa CBOJHM oBAje AOAa3e Ha aasjer CpOU, xaroamra H ~aMeAOBIUi UCTO KaO .npaBOCAaBHH. AaHac oBAje AOAa3e CpOU H3 csajex cpncxajex noxpajaaa H3 Crape Cp6uje, myMaAHje, Boese H AaAMa1UIje, Aa 06~e H He cnOMHlLeM".I45 y ~HjeMe CBOra 60paBKa y Upuoj (['OPH HeHaAOBHIi ce ARlIHO pjepHo Aa "TypUH xepneroaaxxa H AaHac AOAa3e y Ocrpor CB. BaCHAHjy aa HOI.leA>eH,e''_1'46.

IIoMeHYTH PYCKH nYTOIIHca~ AHMHTpHje fa.AH[(HH CAl{qHO je aat?HJbe)KHO Y CBOjHM UMIIpeCHjaMa: ,,lbeMy aa HOlleJbeH.e AOAa3e ajepmma H3 paaAlftmTHX npeajeaa npaBOCAaBHOr Jyra. IIOKAOHH!l.lH H3 AaAMaI.tHje, bOCHe, XePQerOBHHe AOAooe CTaAlHO. II He caao npaBOCAaBHH, He caao xpHIIIfiaHH Hero U 'MyCAHMaHH, KOjH cy 'IIOCTaAR CgjeAOIW qyAecHHX 03ApaBJbeH:.a. OKYIl!ibajy ce OKO KHBOTa CBeTUTeJbeBOr H MOAe ra aa nOMan. OHH Bjepyjy y Mon cacBacnanja, AY- 6oKo AO)KHBJbaBajyliH BeAHllaHCTBeHOCT xpamhaacxe- 6e3rpaHH'IHe 10 y6aBH" .147

cI>paHllY~KH nYTOIIHCIUI AHeAO H HH3Hjep BHAjeAH cy 0 TpOjHlIHH-AaHY 1894. r. Aa je y Ocrpor AOIIIAO "ocaM AO AeceT XHloaAa noKAOHHKa caCBHX crpana Baaxaaa, Cp6Hje, AaAMaI.lHje, XepneroBHHe ••. HofiHBajy rAje CTHTHy, H3HaA AOH:.er MaHaCTHpa, ([IOA BeAPHM He60M, Mehy crajeaaaa. A YBelIe ce CBe 'IIaAHHe nAaHHHe OCBHjerae BeAHKHM BaTpaMa".I48

HHliml>op AV'tUfn mnne Aa "Bjepa y Bora H Hserosa yroAHHKa CB. Bacnaaja AOBOAH 6oAocHHKe y Ocrpor rOTOBO H3 csajex CPlICKHX noxpajaaa, a OCOOHTO H3 Up He I'ope, Xepnerosaae, Boxe H 3eTe. CBe XHTa Aa ce rrOMOAH Borv H Hseroay yrOAUHKy, Tpa)Ket;~ CBOjHM M¥KaMa OAaKlIlHUe. Mehv lIOKAOHHllHMa HMa H Typaxa J. TypKHa.a xoje TaKoBe AOBOAH njepa y Bora. Haje jeaaa ([IpHMjep Aa H xpaurhaaa H TypIUI AOXOAe y Ocrpor C KaKBOM AyroTpajHoM YHYTpaIIHJ:,OM 6oAeurliy, Te ce H3 Ocrpora spahajy C yaepeaeu Aa HM je oxaxnraao ... Ha Toj HooecKoj BHCHHH npea I.lPKBHllOM y caaoi CTHjeaa H 'KOA Boxcjer vroanaxa lIH'CTO ce ocjeha AyxoBHa jallHHa H Hexa rajarrcraena MHAHHa npozcaaa cpne H nopaba HajAyOloe pOOMHIllloaa.e 0 CooH H ycmlie 0 cBHjeT¥".I49

IIoMeHVT3 napoana npanosnjerxa BeAH aa CBeTHTCloa Aa My ce .. II ;l.au .xaaac H AO snjexa noxxaisa caa AHjerm pnnrhanxvx H CBaKU rrpann Cp6IIH".l9J POBHHCKH HaBOAH KaKO Ilpaoropnu MHOro nourrvjv cnerrrrea,a. Flopex }hHX "rrpaBOCAaBHH Cpfia II.'} XepQerOBHHe 'ICCTO nocjehvjv oaa] MaHaCTnp, naaasehu y lheMY He C3MO 3aAOHO.-bClhe cnojitx peAUfH03l:1IIX nOTpe03, nero If OA.\lOP, ocjehajvhn CC caCBIIM C.\OOOAHO".l5i CnO\UHhC xaxo avcrpnjcxe BMICTH HapO'IHTO O\1CTajy nOKAOHH'IKa nvrosan,a CBOjIlX Ap)l(aBJbaHa TaKO Aa "HCKHMa nnjecv CC AaBaAH nacourn. Apyre cy no nOBpaTKV H3 pasne na-nnre 3AoCTaBibaAH II 'IaK 3aTBap<uII y TaMHHI(C. Y CTaHo.BA,eH ie 6HO H urrrujvncxn naaaop y caxioj Llpnoj fOpH".152

l.JeIUKH nYTo.ITHCau AY,\BIIK Kvfia onncyje .. \o..\8.3aK oo.ACCHHKa Ko.A caerrrrex,a. Ocrpor Ha3IIBa CAo.BeaCKIIM Jepvca.utxiow II xajJ(C ,\a AOAa3H II AO 20.QOO nOKAOHllKa H3 CBIn xpajcna BaAKaIfa.153

1103HaTa <ppaHUYCKa KfblDKCBlIW(a )f(lI.\lIjCT A\a\f nocjerrrva je OCTPOf 1897 1I 3anjcTCJB3.\Cl cc nrc," KUBOTO,vl .ia he c c ,,In CHHjy CUAa craparn Aa y'IIIHH KO.\l!KO jc \lOq he nrrnre ,\oopa 113[lO,\\" KOMe CB. Bacnxnje npana.ia". I1o.K,\OHHllKH nvr Y Ocrpor lIZ; H,\' i·e raKO AjcAoBao. ~\a q' jc "OOY3CAC llYAHOBaTC ~mC\H II ocjchau,a, .. \0- WAa cast xao Y l!CKIl :lZlIlOC II TV caxr CC 3<lBjcTOBa.\J." .154

ITpoTo.baKOH l.Ipuoropcxe xnrrpono.vnje tPHAIHl PaAIf<ICBHh npluaKO.\1 CBOjHX np,\() <JCCTllX nocjera Ocrporv VII03H8.0 je HCljOOlbC Ha'IUH AOAaCKa II oopaBKa IlOK.\OliIlK3.

TaKO je, nopex ocraxor, 3an33Ho. "KOAHKO c~' upcxra CBCTHTCloy r3}{YTII AYXOM nOOO)KHOCTU ocotinro MOCTapUH ;1 Capajesun, nnbern CC MO)l(e IllTO :\Ulorc oo.raTC If" orxrjene rocrrobe -:;1 cnojoxr Ajel(O_\1 3-4 cara njeuixe oo.coHore HAy lT3 ,L\OlH':r V [OpH,H .\IaI-IaCHIp, fAjc HH'IHQC na.xajv npez, nHBOTo..v! CB. 'ly.vJTBOPU<l Baca.vnja. I-beMY Ao.Hoce ua KOlbllMa H Y xorapmtaxia ,\jetw H 'leA"", "lo<JCry, arpxeav. ImjcMY, L\yXy, 113HCMOfAY H cyxy, re ca TBP,\lI\1 ~"6jeoea.eM na MHAOCT Boxorjv II CB. BaCIL\Hja npenohnaajv KO,\ CBeU3 na H3MjeHHUY H cjvrpa AaH ua GOloe 6HBajy, saajeurraaajvha ce Aa waloY TIOA Ocrpor npnaore CBaKe rOAHHe AOK cy )KHBII. AOHcTa BeAHl..{aHCTBeH npnaop KOjU ce TaKO CTaAHO Y Ocrporv BllOCTH MO)l(e

I" TO.MaHOBuJt, 231.

l* lb. Heuaooeuh, 205.

147 A. fo.llULIUH, H. 'jI\. 127. foAHl.1HH iA.a1A>e mmne; "Y Oc:-I,pooy ce ooje:ha Ay6HHa (p6AHI'HOCJHo-KOHTeMD.\ammror IPa.crrQAO)KeH.a lKOle lIM~a ¥ OHOj ~ o6H:re.MI. Y Ta1aIOM paaIQAOOKewy 'J1PC6a IA,a ce oajem ;.wxooua opeha H npaam MH'p • .• y 0IlI0IMe )I(DB(YI1y IHIHIjOO3IM aaao sa jaqa peMmI03Ha aojehaH.a Hero 0H3IKIBa IKaIKlBa CaM 14,00ICHBH0 ~ IWOOl'OIM 08. BaomMfja". ,(c. 1311, 135).

.41 Avelot - Ni1.i~re. 161-162. '

..., H. AYOCuJt, H. i<\. 17-48.

1SO Bocancxa BllAa, 1897, 141.

'" P08UHCKU, tIepHoropi,t;., T. 11.'1. I c. 40:\; 'I. II. 571); T. ill, 239--240. IS2 POOUHCl(ll, 240. V Ibt~l'On;CHO 'lPH\i'-~Me OMer:uu 'ce O'T('(>lH''',\~\1 /,10l!a·

CHMa ,.:\3 Ky'iJIC H BOT}IUBC ;:r-'l~AU_:-(_ I, f)(I'KB Koropcnoj J\:lO 1:1';-;-) ("\~n n.:a/.\leAH

"Ilp!L\{xlul1 HanOMC:Ha HaUi~! .1fl),,'\ (l(). 1:~} - .'

." Ludvik KUDO. Na ('-"·;'c Bore V ('raze i8'.'2, 4,13--A2G.

1"-4 _'_Kt4BKO ,,J.1.PO/Ct:ut.:. ?'\ >'.fC':2·VH .\HCT. 1__.1!, .~:,,~:.-:- ~l:,~

182

183

KOjH TOAHKO 3aHOCH nOKAOHHKe Aa MHorH no aame nyra nOA Ocrpor AOAa3e".I5S

Paaaxeaaha nOTBpoyje H jeaaa caspeaena nOAaTaK KaKO HeKH CBOje 60AeOHHKe noce y Ocrpor -aa KOlbHMa H xopnaua. A~~rH AaHHMa HAY neurxe, jep Ap)Ke Aa H TO noaaxce. IToceTHoIlH Y3HMajy BOAHIly H3 a-eroae nehane, HonHBajy nOAlberOBHM nHBOTOM cnasa-

. ,- ,

jY OOCOHorH".I56

IIOAallH 0 nOKAOHH'9KHM nYTOBalbHMa' CaqYBaHH cy KaKO' y noMeHYToj KlbH3H npHAO)KHHKa ("OTIllITH AHCT") TaKO H y MaHaCTHpCKOj Cnoaemma, Ty cy 3a6eAeillKe He caMO KaAYDepa Hero H caMHX nOKAOHHKa.157 JeAaH OA nOKAOHHKa je sanacao y Cnosreaaua Aa CBeTHTeA>y "Ha 'lIOKAOH.elbe AOAa3H napoz, CBHjy OKOMIHX aapoaaocra, MYCAHMaHH, AaTHHH, na H AHRlbH ApHayTII AOBOAe ,H AOHoce csoje reunce 6oAecHHKe ... OA TeAeCHe H YAme 60Aecrn H CBaKO nOCAe MOAHTBe H. TOlL\HX cyaa apaha ce KynH MaXOM 3ApaB HAH AOBOA>HO rronpasA>eH. OBAe AOAa3e aa noxajarse 'If OHa AHIla xoja cy aapaaa, aAH lbHX caao casecr rpase, a AOAa3e H pa3HH ApyrH rpeumaua, KAeqe npea CBetIeBHM liHBOTOM, npaaaajv csoje rpenrxe H CAa6OCTH, aaservjv ce Aa name nehe rpeunrra, 3aTHM OAAa3e BeCeAHM cpnea H AH'lteM' H OKpensseaa CBeTHTe{beM".158 A ApyrH je 3aTIIfCao: "Y OBOM CBeTOM MjecTY tIOBjeK A06Hja AymeBHe H .rjexecae yrjexe H HOltjeA>eH.a. Boacja 6AarOAaT H3OOHAHO ce H3ARBa aa csaxora KO TBojHMa MOllITHMa H MO-

, AHTBaMa npacryna" /59 HeKH AOAa3e He CaMO CBaKe rOARHe, Hero H no HeKOAHKO nyra roaaunse, a HeKH CTaAHO AelteHHjaMa OA csora

• 160 Y .

AjeTHlbCTBa. jeAHOM aarnrcy nOKAOHHK HaBHBa CBeTHTeA>a ,,3a-

WTHTHHK CAa6HX, H HeBOA>HHX, ltjeAHTeA> iIeAY)KHHX, no6opHHK CAD-

oOAe".161 ITOKAOHHIUI AOA~ H Ap)Ke nocr, oc06HTO 0 AaHy CBeTHTeJbeBOr npeACTaBA>e1ba, HOIIoBHjeAajy ce H npHtIewliyjy.l62 MHom AOxaae Aa ce 3aXBaAe aa nOMofuI H YCAHIlleHHM MOAHTBaMa!63 Ty cy H 3allMCH aa jespejcxosa H apaTICKOM H MOAHTBeHe )KeA>e aaosjepHHKa.l64 JeAaH MYCAHMaHCKH sjepcxa npeACTaBHHK 3anHCaO je y CnOMeHHI.tH 1928. r. .Bor Aao Aa aam aapoa YBHjeK ca HajBeMM YBjepeIbeM OBO MjecTo 6YAe WTOBao, A>y6HO H Y MacaMa nocjehaBao".16S Taxo ce onxoae H CTpaHI.tH y BeliHHH.I66 3a'l1HCH ° nOKAOHH'llKHM nYTOBalbHMa Y Ocrpor H AaHac ce aacraa.sajy Y rroueavro] KfbH3H xoja HMa HeKOAHKO CTapHX HcnYIbeHHX CBe:3aKa.167 To je CBe rpaba 0 AYXOBHOM :>KHBOTY Hamer aapoz,a, nOCOOHO o rseroasea Beaana ca OCTporOM, xao H 0 KyATy CB. BaCHAHja KOJH je AaBHO rrpemao nanre Ha1Ul0HaAHe rpaaaue.

155 ~ PaOu"e6~, CR. Bac:uwtje, ~ x~, 'lY'AOo 'l1BOp~ 0C1'p0lllK.H, IlpocBJ6Ta, llemn.e ,1895,362-363.

. ... A. Ilaenoeuh, 18. \4.. 163. Huje'TRto OHO IIlI'O ~ mtIIJe iA,a ce ,,AaHac

HaJ~ AOHOC~ 6oAecHH'Ko~ OAeAO .a.a !IpeHoIm" (c. 1(6). To Ije CaMO y H:Jyae'l1HHM CAY'laje&HMa K3'J, ~e TeWKO \4.0ReT.H 6oAecHax.a, HaKO H calM m«:aQ H3lBOA,H Aa ce iH TeIlJiKJI OOAecntaQH \4.0H0Ce. Y TaI<IIDIM pH!je'J1K!UM qp!H.-\HK3!.\la 0i6IH'm0 ce I4,OHOCiH 00A00lmIK0Ba' ~ IIMH IKaDa IA,a ice iH3IA, IIbOM <NHrra ~ H Aa ~ 1<IHlBOO'OM 1lIpeH~. HeraRaH je fi<WlTaIK AA ,AalH3C nocera J~ .. H~, npeMa ~etPEHW ~a ORa ~e OBaiKe ro,A,mIe 6poJIIIHJa .H TO.He ~o 0 c~ ~a 18 Ht!lA(jeA.aMa IHero 18 np6KO ceaMHqe. HHue Ta'lHlO Aa je ,~~ Bj~ Aa 0BeTaU w\etIH :y,rAaBHOM Q.\ D.CWI!BHUe 18 6ec.HiH.Aa , ~ep HalPQA. :BIJepyiJe Aa 1ie ~ IIICIBIjeAHTH qA CBaIKe OOAecm.'3aTO ,,'lTV \A.OA8ae lPaAIH AIHIjeqen.a !Ha.ilPamIOBpICHHljH 6oAooI-llnm" (AP JOBaH KYJa'lHh, IJamA'OOH :HCTOpHJjH ~p3iBCTBeHe K!YIAny:pe Up-He rope, 66).

." ,PrullTH .utcT" y Oc11POl'V CUOMHIbe IIlOK.AOHHKe H3 CBHX Kipajesa Llpne

Tope, a ,AUe\HMlH'lHO m .EiocHe, XtW'UefOIDlHe H Qp6nje. ' '

.,. CnQMenmtl.ta M. 0c1uJ0ra. 1900. c. 6.

'" CnoMcniHua, 19.

, .. CnoMeHIBla. c. 7.

, .61 C. 60. 161 c. 79.

163 c. 72, 105, 106, 120 H 201. '64 103, 204.

163 280.

". 62-63.

167 Aa cy llOKAOHHtiKa nyrOBallLa y Ocrpor IIO'IeAe BpAO paao, Q,AjMax no OTKPHBaH.Y MOllITH H rrporaamersy CIBeI1HTfetDa AOOHajeMO ~HO !He caero H3 rserose CAY)K6e Y KOjOj ce roeopa 0 TOMe Kao 0 Heqe~ nrro je ooli ry06HtIajeao Y H<liJ>OAY Hero H &3 nOM~e 'KIHiHI'e Ma!H~ 1fIIPHli\000000000a. 3arro XY<AT CB. BaoHMfja lH:Hje ce ja'le lIlIHJlIIID TetK ,,arKaJKO ~e nrrasataaa 'IberOBa 0A'Y)K6a H lOOI'OBO iHMe iYillAO ry armrny C1'HlXlRpy Qpi6HMa CBeTHTeM!JMa" (Jlaaaomdi c. 164) a C 1'HM Y BeaR H 1ll0000HJHtIKa nyI'OB3Ilba, Ijep 1H3Ip(J\A, iHH \A.aJHaIC Be 3Ma cxopo HIHllITa 0 OBH!M 60:r0c.\iy~ MeMlMa. TOIMaJIimHih TaJKO HCTO IlPaBH ~y KalA, IlI!ille aa ~~e: "QA. KalA, je rrosreo qp!Il!CKiH 1H3IP?'A 11m CBHX IKpaljeBa CpIICIGIIJex 01A 11PH \BI.Jepe !K IbeMJY AOAa3HTIH C 'l'OIMm(OM !ElJepoM Y nOMon H>eTOBy, HillIjecaMi Morao HlIII.llTa CTau\.HO \4.03HaTH, aAIH na 0BaKiH Ha'IHH TO ~()qamlie 6Hhe TeK nosreao ry ,AjpyIJ'Oj IITOAOBHIHIH iIJPOIIlAora BHljexa, aKO V3Me.\W IA,a ce 06jaBiHo nolle1'KOM m:roraBHIjetK.a" (TOMalHOBlIIli, 231). KH.IHIra npHAO)KJH:HKa 6J:r...\,eJI<iH iIIOKJAOHJlIKe H \4.llIpoA8SUe IjOllI lHa lI1O'IeJ1Kry 18. B. To je AOKaJ ,Aa ce HacT3.'BA:.3u\a ~ja 0 KOjOj oy 3alIMCaiHe ryonOMelHe rymmrreIHe H.i\!H lOY ce YCMe!HIO <ty<Ba:Ae. 000 je TaJtiHO QUYjemro IH Operea lleJ1Komdi ry IWOYllaBawy ocrpomxor )f(HBIOI]HCa; ,,K3.Aa cy MOUITH HaDelHe neae, a aaTIllM rspeHeT~ ry Ma!HacTH.p, Ocrpor je DQtlOO .a.a 0KJYIl1A>Cl DOIMOHIHIKe H3 OKOMIIHIlt iK.pajesa, a BacJMlHjje Oc'11lJOIUKlH IIIOCTao de !H3Ij[ijJOOAaJM.eHIHIjH OBe'I1HTeub" (Cperea TIel1lwmdi., 3IwIe CAm<e ry Oc'I1POl¥ m 1666/67. r. - lHenocmaTO AeAIO CAHKapa P3iAV\Aa, 3orpa<t>. '1<11COIIHIC sa QpeWIJIOBetKOBHIyy<Me'I1HOCT. 2. faAq»llja <PPecaKa, Beonpaa, 1967, 32.

J1pymIa DOK.AOHHtIKa nyI'OBaH>a, ~a ~ 11P3l4lRUlHljOM H3 n~e,a,HH!W( iKlPajesa, !UM&\a cy <pa.mIje, \4.OK ce HmAO IlljeIDKe, HOBOje ~ooe II» AaIlJtje QA, KOjHX ce mtje ~a.AO IH OBOje BOlle 11m I1P\'IIYe 1I1000OHHKa. To oy 6HAH CT3(pIHjiH JDY-NI Koju lOy .AJWH,1HH3 nwma IHIWlJ\iH 0 ca6opm.ta. TaKO oy, 1Ha~jep. baKeAlIH m nojewmnx MljecTa HIIL\H Y ~3IMa npalBUeM KJpImoIIJIHje---.f\p8XOBO-JI.mcmHlh--Ocnpor, a.apafiaiAIH ce ~o Opje /wIKe ~83eliiH ICpOO 3arapaq, BeAelCTORO. tIe&o, lije.\HUe, BeKAHtie !II ffieryme. ODe IJOKiAOHHKe CTaHOBH'IIlllTBO l'PHOropcKHX ceaa nplIMaAO de lila K<JIHa'lHIIrI'e Y CBOIje AOMOBe H TaKO ay ce C1'HU8u\a npKjaTtWCma. fiormam: BOt;a 1OOIKiA000000a m BajeAe 6Bo ae AaiHHAO 3AoK0IIIHih (1866-J924) IKOjll ce Y MAalmM ~3IMa HJM(jeomo ry 0c::1t.PQa1y Q.\ aese TeruKe 6oAecTII.

184

hmypmjcIGI eheMeHm Y XYAllY CB. BacHAHlja Ocrpomxor

185

CAOOPH

ABaAeceT xnlhaAa".179 Apca Flajeanh xaxce aa CBe CKOPO OCTpOIllKe cafiope Aa ce "Y OBe AaHt! aapoz, H3 canjv xpajesa Llpne I'ope, BoCHe, Crape n HOBe Cp6nje, Xepueroaaae n Bor re rnrra xojnx rcpajeaa JOIll, MHoro6pojHo caerae Ha crcvrrone upxneae 0 AerypDujn"_IB() POBnHcKn TBpAn Aa 0 "TpojnqnH-AaHY, ocnM Xepueroaaua, cxvrrlhaAa ce Maca aapoaa n3 aajvaa.senajax cpncxnx xpajesa xoja ce aaxase noz, BAamny Typcxe u Aycrpnje. )KHTeA:.H npoaaauaja OKynapaanx OA Aycrpaje, noaaocehn CBaKlI rrpnrncax OA crpane aycrpajcxax BAaCTH, noseaa cy jour anure AOAa3nTH y MaHaCTHp OcTpor, aaxaaeha y ffieMY AYIlleBHH 0A.\10P" .181 H HeHaAOBun mnne Aa ce ,,0 AYXOBHMa cKynA:.a CHAaH CBeT H3 I..1,pHe I'ope II XenueroBHHe·'.I82

Ca60p 0 AyxoBHMa Y Ocrporv najzsermre je OTIHCaO Aasap ToMaHoBHn y jeanoj penopraoxa KaA je rrparno KHe3a HHKOAY aa npasHHK 1889. r.OH mnne: ,iOc06HTO H3 Bocae H Xepueronane TIOl.JHenaPOA npHAOAa3HTH Ben y qeTBpTaK, a raxobep H H3 YAa1heHHjux xpajesa Llpae Tope. Ill'ro ce THqe 6AH)KlbllX naxaja, H3 lbHX napoz, AOAa- 3H Y Cy60TY BeqepH-Y HebeA:.Y. OC06HTO cHpoMaIllHHJH napoz, nOIllTO npacryna Csenv OAMax ce sphe. Ai\H HX HMa KOjH TY croje TpH qeTHpH AaHa, OC06HTO II3 Xepueroanne, KOjH nOCTe ocass AaHa, na ce Ty HCIIoBHjeAajy H npa=reurhyjv, a CBaKH AaH HAY Y I'opn.a MaHaCTHP no jexaa n 'ITO ABa rrvra Aa Cseua nexnaajv ., . OA AOffier MarIaCTHpa CMO caajexr rrYTCM HapOA cpajeraxn, a oner je aa nasra lUIjexa AUTuja OAUAa. Y3 nvr je MHOIllTBO cuposraxa OAcByKYAa KOjH TU pvxy npvxcajy ... KaA CMO 6UAU 6AU3Y (Fopiser MaHaCTIrpa) qyo ce BeAUKU )KaMOp U H3 rora )KaMOpa rro KOjU rxac MaHUTa ... TYAa je Ben no A:.eCTBaMa CBe rrvao napoaa mTO qeKa Aa IIpHCTyTIH, a He MO)Ke ce npacryrnrra Hero jeaan no jeAaH".I&3

t.{eCTO ce crrOMHilbe U cafiop 0 HerpoB-AaHy.lS4 TOMaHoBun ITHme Aa ,,0 IIeTpoBYAHeBu 6YAe orter AOCTa" nOKA.oHUKa.l85 TaKO HCTO H 0 Beaaxoj I'ocrrcjaaa.l" Cnosom,e ce II cafiop 0 HAflH-AaHY.1r7

Hrrax nocxnje TpojHl.JHH-AaHa aajaemhe ce cn.oMHlbe xao ca- 60pCKH AaH npa3HHK CB. Bacaaaja, To ce onaaca aajpamrje Y ffie-

Y Ocrporv cy Ca60PH.o AyxoBlIMa, Jlerpoa-aanv, HAllH-AaHY, Beaaxoj I'ocnojaaa H npasaaxy CB. Bacnanja. He 3Ha ce TatIHO KaA cy noseaa DBH ca60PH .0 nojeAHHHM npaaaanaaa.

Hajnocjeheaaja je catiop .0 AYXDBHMa. 0 TOMe je rmcao JOIll Kapauah: ,,0 Tpojaua AOAa3H napoa He casso H3 cae Ilpae fope H H3 ocraaajex 06AH)KJf,Hj_ex [lAeMeHa nero H H3 Xepnerosaae H H3- Bocne, re ra ~jeAyjy HIIpHAa)Ky KOIlITD M.o)Ke".I68 ID06ajHh je 06- jaaao ADCTa H3 aapoaaor npeaassa ~o cafiopmsa: llKaA je nporaaurea 3a cnena H HaMeuITeH y I'opaex MaHaCTHpy Mace CBeTa OA raAa A.o AaHac AOAa3e npexo neae rOAHHe, aajsanre .0 TPDjHl.JHH-Aaay".I69 BYK.o llOfIOBHh ofiaajenrraaa Kapanaha 0 BeAHKOM ca60py y OCTPDry .0 AVXOBHMa 1854. r.170 Henrro KaCHH-je jaBJb3. 'My Aa je AYXOBCKHM CBeqaHDCTHMa Y OcTPDry 1860. r. IIpHcYcTBOBa.o KHOO HHKDAa, rra aacraaa,a: IIHa TpojHItlHH-AaH Ka3aAH cy MH Aa ce nOA Ocrporosr 6HjeAH csajer caerao, OKD 8000 Ayrna".l7l Kapauah je mrrao Hseroma 1845: r. Aa All ,he sa TpojHtIHH-AaH mm Y Ocrpor, II'HllIe My Aa 6H H oa )KCAHD raaa Aa TaMD ADbe ill arrrepecyje ce Aa AH ADAa3e OHAa H Xepuerosna.t" Ayquh je npaxasao TPDjHl.JHHCKH cafiop Y OCTPOry 1864. r. aa KOMe je H caM ~ecTBoBaoy3 If AeHToH je A03Ha.o Aa ItY Ocrpor .0 Tpojanaaa AOAa3H CHAaR HapDA.174 Y nOMeHYToj CnOMeHlinH CBaKe rDAHHe cy ce peracrposaaa DBH cafiopn y 3am1CHMa BHneHHjHX [lOKADHHKa, H3 KDjHX ce caraeaa 6poj nOKA.oHHKa, TDK npocxase H nDjeAHHH AeTaibH.17STaKD je sojaoaa Haaja TIAaMeHau; aanacao 1907. r. Aa je .0 AYXDBHMa Te rOAHHe 6HAD IIBpAO MHDro noKADHHKa, MHDrD BHlIIe nero paHHjHX rDAHHa".176 AeHTDH je aa6HA:.e.)KH.o Ka3HBalLe DCTPOWKHX MOHaxa Aa nexe roAHHe .0 AYXDBHMa 6YAe H AD 20.000 nDKADHHKa.177 HaCTDjaTeA. M. OCTpDra apXHMaHAPHT HHKDAHM PaHtIeBHh 06aBHjecTHD je Hseroma Aa je 0 TPDjHtIHHCKOM ca60py y OCTpDry 1843. if. 6HA.o AOCTa BjepHHKa.17I If '{OuaHDBHh CIIDMHlLe Aa je ,,6HAD rDAHHa KaA je onaj 6PDj AOIIHpaD

NIl KapO¥U1t, H. II\. 75. . ... IlI06aju1t, 283.

• ,. ByxoBa npemtoKa, KH.. VII, :Seorp8l&, ,1913, 239. m BYKOBa npersscxa, 365,367.

m BYJC,oBa npen, VIJ367.

m H. Aytiu1t, Mopaqa H Oc1por •.• 17-18. .,. AeHToH, 148.

ID CnoMeHHlUl M. Ocrpora, c. 51, 61, 65, 81, 19, 106, 107, 121, 193, 201,

256,273.

.,. CnoMeIQ[QIl, 55. m AeHrOH, 149.

m AyUlQH BYlCca, IbBjeurraj 0 ca60py IV 0cTpgry, Jamul, 4, 1941, 252.

.79 TOMaH.OBU~, 231-232 . I" A. llajeBuh, 288.

II. POBUHCJCU, T. Ill, 239--240. III H euaooeuh, 205.

III TOMaHoBuh, 230, 233.

• .. Illooajuh, 283; CuoM. M. 0c:-l1p0ra, 6, 106, 285; llajemdi, 288; Haaso- 1IHh. 166.

I" TOMtlH06Uh, 231.

• .. Ilajeeuh, 288; llaIBAOBHIi, 166. Ik> Ka.:JHBaIH:;y caaanneer Hac-rojare.w HI¥M3IHa ~pa4mMa 0 npa3HtHKly ¥JOneJrnJja flipecBeTe &>rapQAHQe 'V 1JOtCMfje. _palHHM roAHf{a.Ma 6vlA.e H iA,O 10.000 illOKIAOHHKa.

... BytK:oaa~. VI, 23.

186

Aarvprajcxa e!l.('\leHTH Y K¥AI¥ CB. Baca.vaja O:':T'pO!.lIKOr

187

rosoj cAY)K6I1. MCTO TaKO HMaMO BHIlIe IIOAaTaKa II y AHTepaTypIl II 3anIlCIIMa. TOMaHOBHU OIIOMHlbe CKOPO CBe cafiopcxe AaHe, a aa npa3HHK CBeTIITekeB xasce Aa ce "IIpHKyllka 'IlOAOCTa nOKAOHHKa". H TaAa "HapoA IIpeKO uajexe HOUH npacryrra Caeuy xao npexo AaHa".I88 ° CBetlaHOCTIIMa H 6pojHHM nOKAOHHUHMa YOqIl osor npasHHKa OBaKO murre jeaaa oxeaaaan xpajest nponiaor sajexa: ,,IllTO roo OKOM MO)Kelll YXBaTHTII HHKllllfUKor IIOka II OKOAHue CBe je TO npHTHCKO HapOA. Caerao ce ca CBHjy crpana. XlIkaAaMa sarapa rryuxera. IIOA OHO AeceTaK uaaopa cjeae ca CBOjOM qekaAH H xaxsananrv fipaha MyxaMeAaHUH. MaAO' rroaa.se rpeceupnoropcxo opo. 3a H>HM ce paaanjexce 3BeK 3BOHa ca MaHaCTHpcKe upxaaue. E, naKO ra je nOA Ocrporosr CBaKe 60rOBeTHeroAHHe YOqH CB. BaCHAHja".189 Hexaaaunsa nacrojare.s nporojepej JOBaH AaMjaHoBHu rracao je 0 OOOM ca6opy: "OBora AaHa peAOBHO CBaKe rOAHHe AOAa3H BeAIIKH aapoa H3 pa3HHX xpajesa cpncxe 3eMi\>e Aa ce nOKAOHH CB. ouv BacHAHjy".I90

IIoKAoHHqKa rryrosaisa H Ca60PH Y Ocrpory cy HajOqHrAeAHHja AOKa3H 0 'Y:YBalhY II paasojy KyATa CB. BacHAIIja y cpnCKOM aaPOAY· 3aTO "HHje noeaaja xaace xaxce Aa AYXOBHa CBeTAOCT H>erOBa AHKa, xojaspa-ra H3 Ocrpora, ofiacjaaa Kp03 BeKOBe He caao aapoa 6A:H)KHX xpajesa Hero H oaaj H3 CBe Ilpne Tope, Xepnerosaae II A<>opor AeAa Bocae. MHTHMHH KyAT CBeTHTeky, KOjH )KHBH Y AyrnaMa aapoaa, peaxno AO)KHBkaBalhe nAOAOBa iserose CBeTOCTII II lfLerOB or aCKCTCKor )KHBOTa, CBe TO HeYMHTHO AOKa3yje qIlCTOTY rseronor rrpaaocxaanor )KHBOTa, paaa H y;qelba".191 AAH, xao nrro CMO BHAjeAH, lherOB KyAT je AaBHO rrpeaasaurao HauHOHaAHII HHBO H pa- 3BHO ce He casso y CBeIIpaBOCAaBHOM CMHCA y AjeAOBa'H>a Hero jom HAake y MOAHTBeHO jeAHHcTBO CBHjy oaax KOjIl oBA,je y Ocrpory aaaase ce 3ajeAHO y sjepa H nOY3AaJDY Y MHAOCT bo)KHjy H sacrynHHllITBO CBeTHTeka.

MoKOHE

1. AHOHHM, <l>peoKa Y Up Kim BaBeAeJDa (fOpH>H MaHacrnp Ocrpor) 192

2. fcmPHAO AHMHTpHjeBHu, MeAakoH-HKoHa y ApBeTY H3 1713. r.

MaH. Mopasa 193

3. AAeKcHje Aasoaah-Bjeaono.ean, HKOHa Y ApBery H3 1816. r. napaKAHC CB. HHKOAe y AeqaHHMa (CA. 1) 194

4. CHMeoH Aa30Bnn-bjeAOIIokaU,'HKoHa Y ApBeTY, notl.XIX B.·y Top!heM MaHacTHPy.l95

5. Bacnxaje BHHOBCKH, HKOHa y APBery 113 1892. r. y AOILeM MaRaCTHpy.l96

6. AHOHHM, HKOHa na UHHKy H3 1892. r. y UpKBH ceaa Cnaaa KOA, HHKmHua.l97

7. AHOHHM, HKOHa na nAaTHY H3 1892. r. y npKBH CB~ Bacaaaja y

Baarajy (CA. 2).198 .

8. AHOHHM, HKOHa na rrxarnv 113 1899. r. y UpKBIi H'HKIUIdiKoj (CA. 3).199

9. AHOH1IM, HKOHa na nanapy, rOAIIHa HeII03HaTa, no 6AaI'OCAOBY MHTponoAHTa Marpodiana Baua H3AaAa ~H>H)Kapa II. M. KaAybeposaha Ha UenfH>y.200

.11 TOMfl1W6Wt, 232.

, .. Creeau MUAUeojeeu1t, ~emmt IIeT lHanaAeamL, 1Iioc3lH'ClKa 'BHAa 1398. 18.>-184. V AaA>eM TeKlC1TY mIllIe: "KlliO mro je JepylCaAHM tia6a 00 ODe x.pHWhaHe TaKO ,je nero H Oc-rpor sa CBe Gp6e 6e3 Q)3CMHKe Bje;pe. OBoe TIl AODe KA>aCTHX H caKaTHX. nOKynh>eHHX H CAHjenH!X H ~OjH C rope naAajy H csax OAe 3,AjpaIB IH lBeceo C3.'MO axo ce no CBOM a3XO!HV Q4. opua Bory IH CBeIIW OOMOA:H".

,. Ioeasc AClMjan06uJt, Amt:je QPK'OOHe OOO'laHOC11H, fl.pcJCBjera, Ue1'llfiLe 1894, 380. 0 caOOpHMa y 0c::rp0Jy Y HOBH'je BPHdeMe llHlIIe jewIIH Haw caspe'MeHHK H ~~: ,,Aox. cv ce lPaHHje ry lMaHalCmpy QAjp)l(aB&\a !AlBa 11Pa.A.HllHOHaMfa ca.6qpa 0 TjpOjH'DIHIY.lNJe .H TIet1JXl'BY1AIHe, casa ay TaMO IMIHOl'06poj~ AaHH 'V TOK"f I'O,AjRHe nocraaa ca6ifpaMm.uTe ajep&lHKa. CKJOfpO 0BaK0nl 1IPa:JHHK.a H OBaKe 1He,.xjeA.e AOAa3e paaH:H lJOlCIAlaHltDH ca CBHX CJ'IP3Ha" ,(!S. MlaaH.\.OIIHb. H. ~ 10.).

III DOJeO ClUljt!n'lesWt, XYJ.IlCU enapXlHja R EnaOICOIIII ~ 1219. AO ~a XIX a. JioI'OCAOB&e, 3-4, 1ieori>3IA ,1939, 284.

,u A. Ilaenoeun .MIHIChH Aa de ,,BHIllIe IKOsqera ~ H>erOIB ARK aa neI'iJmcKoj CTeHH V 18. B." (c. 164).

'93 V ,A,OlbOj 30HIH Ay6opeatHor oKBIHIPa.Be.MIKe HKOlre YIClIeHH'ja EoroMaTCJ)e V 'M. Mopa'IJI lRaAa3e ce ry 1Me,A.&bOHHlMa m<OHHLle CIB.HuKOAe, ICD. Case, 08. OHMeaHa M:RpoTo<mBOr, CB. Kltp.HAa ~oco4>a H cB.Ba.cHAII'ja. CBeT.HTeh> je aaCAHlKCIIH \4.0 rrojaca Y OOMlCTllIBpHOHry, 6e3 MHT,pe, lAiyre ocoee H qp3lA.e, lA,ec:HOM PY.Xo.\f 6AarocHA>a, a Y AHjeBOj 14.P)f(H eBaHoeA>e.fu llHCMa jepossoaaxa Cre-

<pCllHa {KaAlHiKa) M. Mopaaa 25. VIII 1970. .

, .. HaAa3H ce lHa HKOH'OCTaoy n3ipaKMiICa CD. HHiKoAe. A. Ilaenoeuh, 164.

C.I\!Il"IaIH 1MaHH'p llPHKaaHBaIba xao IH Ha IMQpa'lKojHKoHH. CBeTHTeA> je Y II<MIHCTaBpHOH'Y, 6ea tdJHTpe, ca 6HjeAHM OMo<PopoM, AOOHffilOM 5AarocHA>a, y..wjesoj .I{p)f(!H esaabeae.

, .. Ca IHlKOHOCTaca y UplWH BalBe(A.eHoa (foplLH lMaHacmp) A. TOManoeuJt, H.'A.231.

, .. HKOIHa oe qysa y mrum: npocKOMJHAIHje yltPK'BH CB. Tpojane (AOlLH MalHa'C"l'lHp). Ha naasoj n03a,AiHHH CD. BacHMllje HacAHKCIIH Ije ry caxecv ca llPOO' fK>6HjeAIHM KlpCTOBHMa, 6HjeAHM OM<><PoPoM iH 3AaTHOM MK11pOM. Pabeaa III!) yrAeAY aa HKOHy CuMOOHa Aa30BHlia 'V UPJQBH BaBe,A.eJLa, jep [e a~)f(aA3 Hem 'l1peTMaH.

'" Flpessa DHCMY jeponoaaxa Topaaaa Koaaseaaha, napoxa VBHAycHl(a OA 3. IX. 1970. .

,. CBenrreA> je Ha'CAIHKaH y calKocy ca JdH'l1PO.\I .H OMocI>opoM, lA.ec:JDlUOil &8J'OCHh,a y AHjesoj AP)f(J}{ )KeaaA. (IIHCMO CBeWT. AHroHHja J.tmrrauOBH1ha. napoxa y !SAaa'ajv 14. IX 1970).

'''HxoHa je pabena y PyCHjH, V HKOH'OIIHCHOj mKO.AH CD. CHHoAa. Ha- 48WI ce ~ cjeoopHHX IA.BeP.H (pa3Mjep 1,85 X 0,90 M.).

- OBa HKOHa 1HaAa3H ce H .A,aHac y \M:HOI'HIM lKl\~h3!Ma H Itpx;Balla.

188

Baco HBOIllemID

189

.

10. JepOMOHaX JOCH<p (Karypah), HKOHa aa IB.aTHy H3 1906, IWKBa

y 0630BH'llH KOA Ilermsa (CA. 4) .all

11. <l>paIbO Ilarxep, HKOHa na IIAaTHY H3 1908, npxsa CB. HHKoAe y KOTOPY (C_ft. 5).m

12. <l>PaIhO Ilarxep, HKOHa na IL\aTHY 113 1911, npxsa MaH. Barse KOA PHcHa (CA. 6) .203

13. AHOHHM, HKOHa aa IIAaTHY, rOAHHa HeII03HaTa, npxsa M. Basse KOA PHCHa (CA. 7).

14. YP!=>III I1peAH'n, HKOHa na MepMepy 113 1925. Hseromesa npxaa na AOBneHy.204

15. AHOHHM, HKOHa na IIAaTHY, rOAHHa Hen03HaTa, npxsa CB. AYKe y KOTOPY (CA. 8).

16. <l>eoAop PaB'IeHKO, HKOHa na rrAaTHY H3 1928. r. npxsa y AOIbeM MaHacrnpy.

17. AHOHHM, HKOHa na IIACl,THy H3 1930. r. upxsa y K-yM60py (E. Koropcxa) ('CA. 9).

18. Aparo EaAa6YIIIHIh, HKOHa Y Ay60pe3Y, H3 1932. r. upxsa y KYM- 60py (CA. 10).

19. AHApej EUneHKo, HKOHa na IIAaTHy ll3 1948. r, npxna y JlpnjerrOA>Y (CA. 11).

20. Jepouoaax HaYM (AHAPHO), <ppecKa H3 1969. r. upxsa Y AOIbeM MaHaCTHpy (CA. 12).205

X PAMOBH

Ilpnozopcxo-npuuopcxa uurponanuia

:101 CR. BlllCHMIIje Ha.c.mK3iH je ry C3JKOOY, ca 6HjeAJW OM~ H BJMO mroKOM IMiR'I1POM. AOOHOM [pylKOM 6AOO'OIClM>a, a 'Y AIHIjesoj ""1'JKlH ·)Ke3aJA. iflipeKo OMocpopa ce BllAe IK;IJICT H fi3lHalmja.

lQ1 :Qm1A~ nplllKaaylje CBe'I1RTeh>a 'Y CKiPYffitOj ~, 06Y"1cHa ry lPaIOKOWHO 3AaTOTKaH opnar,

JJl) ORa Um'AepaBa 'RIKOHa CB. BacHAHja pa3Mm<yje ce 3fIa11HO OA Ilt.OTop.

CKe, jep je mmue 1H3II'AallIe:H aIOKeTCKH u\GIJK CBe11HTefua, a opcrarr je.MIOCT3!BHlHIjH.

:101 HKOHa' je palieHa KajMOJlIHIM 60jaMa Ha 6HjeAOM OllAen3J'JIKOM MepMe. py. iHaJAa3H ce rtpna "OOHO OA iIlPOOOPa ry arrcJiWH. Ha HICTOM MepMepy fLpeAH'h je lHacAiHIKao ~e II iHiKOHe lOB. Ilerpa Llersnscxor, OB. CTe(p3JHa Jlnneposor " CB. JOBaHa BAaAH'MHlpa. ih. AYPJC08un, Hcropmja Hseronreae 3aA'\')K{iH!He aa AQIBneay, rAacHRK Cflfl, 4. Beorpaa, 1969, 14, 17.

2115 Y AaDH llIPKB-C CB. Tlpojmte "OOHO 0.\ ry'Aa3a CBe1'lITelD de !IJlPHlKaBaIH IJJpeMa IHlKOHJH iIf3 Haxnraha, a [JQpeA rsera ay 60AeamJIqH K.Ojlli MOAe aa .~3lB!oeu H>e. llpeiA CBe'I"J1:Teh,e:\{ je \MlljeTe ry iKoNlfjelBWf. C ~eB-C C'I1paIHe OHe:\~jeAa ~\.ieBOjlKa tK,AetJiH y posa XaJoIHlHH II OKAOITlDCffiIX P'Y1CY MOA.H. TIQpeIA H>e ry ClHTIHa· TY!PH nlHiIlle "CBeTHTeh> ,<\jeoojmr o~llljellm :je:mK". C It\eaHe CTP~ 0It\ csena KAetm: TIY'P"JilllH y llOAepaiHOM QAHje!.ry, C rpy!Kry ayMy C[J<Marno)f(Da, a 1rl'Op<'lA rsera )KCI-£a 1-1 OCTaAJI rwa11HO.QllI. MaNo lAah>e '-!;OB/jeoc y lliJ1I'M~jOKQM lHapo0tMIOM OAItjeAY HAe na rrrraxaxta, a sa lbHM "'-eHa II OHB ca 'HaTOBapefmM 1K00IeM. Y iII'HCK~H mmre "Hap0A TJP~ ~e1oelba II cnaca lI{ 0t-J,p0Iy, Tl! nptHlHOClJ caoje MHAoAape".

1. Bjesonaaaaha cy AaBHO aa CBOMe xaryay y IIAaHHHH CmsajeBHHa -(AOKaAHTeT PY)J(Jfila) nOAHrAH 3aBjeTHY npKBHny CD. BaCHAHjy. I10peAlbe ce Kyn'H cafiop CBaKe roaaae OHAHH-AaHy.206

2. PHl6H.aK, KOA 3y6ana H3HaA napa. Llpxaaua je DpAO MaAHX pa.3- Mjepa (6 x 4 M.) I'pabeaa je OA TecaHqr xasreaa H MaATepa. I1oARrao je KHe3 HHKoAa 1886. r. Y CilOMeH ocaajarsa napa. KHe3 je npHAO)KHO H HKOHOCTac. A 1894. r., rrpHAHKOM ocsehea,a, rrpeCTOAOHaCIt.eAHHK AaHHAo Cpe6pOM TKaHO oAjejalbe. Ocaehea,e je H3BpIlIHO TaAalllill>H rrapox y Eapy CBeIIITeHHK Bacaaaje BYKOTHn H .TOM IIpHAHKOM OAp)KaO nponosajea, xoja je IIITaMrraHa y "I1POCBjeTH" (Llerarse 1895). UpKBHna HMa j~AHO BpAO MaAO 3BOHO H caCBHM Tp0IIIaH HKOHOCTac. Ha AaH xpassosne CAaBe OBAje ce cKyYL\>a napoa CBe TpH sjepoacnoaajecra H3 Bapa, BaTHM njepaana H'3 Crraxa H UpMmru;e. HeKH 'rora AaHa rrponjeuraxe no 10 H 15 'KM. H TO 60cH Aa 6H OAp)KaAH CBOj sasjer. Hapoa "PHAa)Ke nopex HOBna H AapOBe y AOMan'llM rrpOH3BOAllMa (YA>e, BHHO H CHp) 2C17 (CA. 1).

3. HHKIIIHn. 3a rpaAlby OBe MonyMeHTaAHe upxse, AO AaHac najaelie H aajssennre y Marponoxaja, rrpnnpejaao ce TepeH OA 1886. r. I10 HaAory pycxor CB. CHHoAa AOlliao je npodi, apxarexrvpe I1pe06pMKeHCKH 1891. r. Aa H3paAH nanpr. Ilpoyaasao je M. I1HBy H Mopaqy H H3paAHO IIAaH KOM6HHanH.ie naaaarajcxor CTHAa ca HeKHM rroce6HHM AOAanHMa. 3a rpaAlby je yrroTpe6A>eH aaj- 6oh>H KaMeH H3 oKoAHHe.208 TeMeh>e je OCBeTHO MHTpDrrOAHT MHrpopaa EaH, a npaa KaMeH 1lI0CTaBHO KHe3 HHKoAa 4. jYAa 1895. KHe3 je TaAa npea BeAHKHM HapoAHHM CKynOM OAP)KaO 6ecjeAY y KOjOj je, 'IIOpeA ocraxor, pexao: "Y 3HaK OHe AyOoKe rr06o)Kaccra IIITO je vcabeaa y cpuy MOMe H Mora aapoaa npena OBOM Bo)KjeM yroAHHKy "Aa nOAH)Ke OBY aaAY)K6HHY" H TO 6aIII y OHOrourry, y aeraanneoj enapxaja caerare.seaoj. Ycpea paCKOMaAaHora Hap0Aa cBeMorynH nor 06jaBH CBeTHTeh>a KOjH TaAa rrO'Ie OKyntoaTH rrpeA CBOjHM fumoTOM Cp6e 6ea pa3AHKe sjepe HB CBe BoCHe H Xepuerosaae, illYMaAllie H Crape Cptiaje, 3ere H cnera I1pHMopja, rAje cy ce ca Ilpaoropuaaa sajeano Borv MOAHAH H

:100 Illotiajuh, lB. A. 169. llQ.8/108uh, 164.

_, IIBcMo npqre na&Aa p~ tH!3:Eioapa OA 23. IX 1970.

- P06UH.aU, H. A. III, 334-336: rtl.lNlJlUH, 120. "OHOCH CHHMKe u:pK.Be Y JI3I1P~.

190

191

csera IiHBOT njeAHBaAH, TAje ce yAah>eHa H paaaajezeeaa 6paha H3Meoy ce6e n03HaBaAa H TaKO 06HaBh>aAH AYIIIeBHO HapOAHO jeAHHCTBO. Ilo6mKHH IIOKAOHH1lH, apahaaa cy ce na YAaJDeHa OTlhHIIITa De cy 6AlDKIlbHjeM rrpanosajeaaaa 0 qyAecHMa OCTPOIIIKOT CBeHlTeh>a".1iYJ

AHMCH3Hje 'UpKBe cy: 33 x 23 x 34 M. Kynoaa y rrpecjexy HMa 8,5 M. ca 12 nposopa. ABa peaa CTy60Ba AHjeAe ynyrpamlhOCT xpaaa na TpH aabe. CTy60BH cy, xao H cpacaAa upxse, OA· 6HjeAoT rpaaara, IlO'lIAO'IaHa je qCTBopoYTaOHHM H ocuoyraoaaa 6HjeAHM H IIAaBHM nAOqaMa. HKoHoCTac je OA 6HjeAoT MepMepa, Aap AHApHje Caarpoca H3 ATHHe. Ilapanerae IIAOqe H ABa cry5a npea uapcxnx ABepHMa cy OA seaeaor MepMepa. HKoHe cy paoeHe y caaoaaxaoj axoaorpadicxo] IIIKOAH y PYCHjH H lhHXOB ayrop OCTao je Hen03HaT. CaMO HKOHe aa CBHMa ABepHMa paAHO je CAHKap BaCHAHje BHHOBCKH H3 Ilozropane. Iler 300Ha Ha6aBA>eHHX y HTaAHjH, IIOKAOHHO je KHC3 Ilerap KapaOOpDeBHIi. PaAOBe cy H3BOAHAH nosaara HeHMapH MHAOIII Aenerah H3 Xepueraosora H TOMO I'epaxah ca Kopsyae IIOA HaA30pOM rAaBHOr AP)KaBHOr HH)KelhCpa Mapxa ByKaHOBHD.a. 1899. T. 3aBpWeHH cy CBH orro.sna paAOBH. Hxoaocrac je IIOCTaBA>eH 1900. H AOBpmeHa yHyTparrm.ocT. tIeTHpH BCAHKa KpHCTaAHa IIOAHjeAeja H318. B. aa- 6aBA>eHa cy H3 ABopa Kapaa Eyp60HcKor y Kacepm KOA HarryA>a. Oaaj xpass je nOAHTao 'KHC3 HHKoAa Y3 BCAHKY HOJJqaHy 110- Moli pvcxor napa Haxoxe II H CB. CHHOAa Y CIIOMeH H3mHyAHM Llpaoropaaaa H Xepnerosnaaa y ocA06oAHAaqKHM paTOBHMa 187~1878. r.210 .Ocaehesse je H3BpIIIHO MHTpOIIOAHT MHTP<XPaH EaH ca A06pocaHcKHM MH-rpOIIOAHTOM CaBoM KOCaHOBHD.eM, y IIPHCYCTBY KHooa axaerasse H lhHXOBOr 3CTa KHe3a Ilerpa KapanopoeBHlia, xao H nocaaaaxa Pycaje H Tpxxe, 15. asrycra 1900. lIHHoAjejcTBOBaAO je 12 CBeIlITeHHKa H3 pa3HHX npaoropcxax naesreaa. Cjyrpaaan OAp)KaH je CBeqaHH napacroc CBHMa nomHyAHM yqecHHIUlMa y OBHM paTOBHMa.2l1 (CA. 2.)

4. CIIHAa KOA BHAYca. Tpazrsa je nosexa jOIII 1885. r., aAH ce saapIIIHAa TeK 1901. OBY llPKBY je nOAHTAO 6paTCTBO KOBaqeBHIia, 0 qeMy IIOCTOjH HaTlIHC HaA sparaaa. fpaDeBHH'CKe paaose B3BeO

je MajCTop CTaHKo KOBalqeBOO H3 PHDaHa KOA Hmamdia, a BKOo HOCTac 1902. r. Baco ByjH'lH'li H3 AOAoBa, KOA BHA~ H Bajo MHAaTOBWi H3 Aa60BHlia IlOA Ocrporou. Ocseheese je H3Bpnmo MHTpOIIOAHT MHTPocpaR BaH 1902. r.2U

S. OOOoBBI.la KOA l(enm.a, napoxaja KOHm.mjCKa. HHH1lHjaTopB aa rpaAH>y OBe llPKBHll.\e 6uAH cy neropaua ceasaxa, YrAeAHBX AOo MafiwIa, OA KojHX ce cnOMltlhC JOKO MapK'HIlDlli H3 O63oBHlle. CKy:IL\>aAH cy npasore y Mjecry H KOA CBOjHX neqaA6apa y AM~ pH1Ul. I'paaao je B'yp<> APenyH H3 ,A,y60nm.a. AOBpweHa je 9. IX 1906. r. Ocseherse je H3BpnmO MH1pOII0AHT ~bnpocpaH 15. X 1906. rOAHHe. H3H3A apara'nocroja HaTIIHC: "OBaj xpaa CB. Bacaaaja OcTPOillKOT qYAOTBOp1.t3 O3lIAa ce A06poBoMIHM IIpHAO- 3HMa 1906. r.".213 (CA. 3.)

6. Kproop. fpaAlha je noseaa 1910., a AOBpmeHa 1914. Ocseheaa je 1919. r. nOAHfHYTa je npasosaaa napoxajaaa, oco6HTo IIOMOo pana, Paaose cy H3B0A1IAH MajCTopH H3 KYM6<>pa H KyTa.214

(CA. 4.) .

7. A06poTa. 3a IIOTP~ nP~AaBHor >KHBA>a nOAHfHyTo je rpo6- A>e OAMax IlOCAHje npsor cajercxor para, l(PKBHml je carpabeaa 1927. 1'. H OCBeneILe, je H3BpIIIHO npora JOBaR Byrum, napox H3 Koropa. (CA. 5.)

8. Ha npeAAor Y;npaBHor oA60pa l(p~~ oInIJ."l'HHe y Koropy OA 27. IX 1964. r. MHTpOIIOAHT AaHHAo A0300AHO je CKynIoalhC IIpBAora aa rpa.AllLY HOBe llPKBe y A06po-r:u. AxhRja CKyYI.h>3lf>a IIpHAOI'a nosexa je 1965. Tlpojexr je B;JPaAHO apXHTeKTa JOBaR MRAOIIIeBHn H3 KOTOpa. 3HAaAH cy MajcropH Eo)KO H DaBAe Mpmy A>a B3 fp6A>a. fpabeua je O,A, 6eToira ca ltOMIlO3HllBjOK QPIM> HOI' rpamrra y cpacaAH. TeMeA>H cy OCBeneHH 14. asrycra 1966. OcBefieH.e upxse H3BpIDHO je MHTpOIIOAHT AaHHAO 10. Maja 1970. Dpsy cAaBY osa] XPaM je IIpaaHOBaO cnera ABa AaHa Aornmje.Z15 (CA. 6.) .

Aa6p0-6ocaHC'ICa MUT'pCmo/luja

1. ITpajenOA>e. ~ OBe npxse H3rOpHO je y IIpOIIIA.OK paTY saro cy BpAO OCKYAHH OOAauH 0 HCTopHjaTY HoeHe rpassse. Ha KOADy napoxajaaa Aa CKylIA>ajy npaaore sa noAIB&C xpaaa,

2lZ IlBa.to jepouoBaxa rqpaiwl (KoaaRemma) napoata V ~a.<¥. 3. IX 1970.

1lJ IhlcMO DpOTe KOMHeHa PaAVCBHoBltllia 113 UenmLa OA S. IX 1970. , 2M IIHCMO lJPOTe MapKa lIHKoAHha IS blljeA.e OA 24. VIII 1970.

us YCMeHa caoouITeIIIoa opoTe Boro6oja M.aAowemma H CBellIIT. MOt.NRAa

KpRBoK~ 1m KOTOpa. .

192

Baco llBOlli~B}m

193

MHTpOnOAHT 3aXYMCKO-xepqeroBal.IIGI Cepa<}>HM Ileposah Aao je CBOj 6AarOCAOB aa rrpoxaay Kp03 Hpnjerrox,e y jYAY 1890. r. I'paarsa je TpajaAa l.JeTHpH rOAHHe. Ocseherse je 06aBHo MHTpOrrOAHT paIIlKo-IIpH3peHcKH AHoHHcHje 14. cerrrexifipa 1899. r. IIo A03BOlUl cYATaHoBOj 6HAO je ocseheao li nOCTaBA>eHO 3BOHO y jaayapv 1910. IJ,plmy je rpaaao rAaBHH nemaap IIepo HHHl.JHn H3 cexa CeAo6pe KOA Jlpajenozsa. TIOAHrHYTa je npHAo3HMa napoxajaaa, HapOl.J:HTO rprosana. Hxonocrac je 06HoBHo 1948. r. aKaAeMCKH CAHKap AHApej EHqeHKo. Ha IIpa3HHK CB. Bacaaaja HapOA Y OBOM xpajv He paaa, AOAa3e Aa rrpacycrnvjy CB. AHTypraja H3 MeCTa H OKOAHHe. Jlpa cnoweny CBeTHTeA>eBOf HMeHa MHOrn: YCTaHY, CKHHY xany H IIpeKpCTe ce Y3 pajesa "MnAOCT My!".216 (CA. 7).

Ma.A:JoeM Y fAaBY H 6aqeH y KOPHTCKY jaMY 1941. r, Taaa je cnazse-

aaupxseaa apXHBa.219 (CA. 10.) ..

4. YAor KOA KaAHHOBHKa. U;pKBa je rpabena OA 1906. AO 1908. f. npHAooHMa HI3 aapoaa. HMa 3BOHHK na npecxmra ca TpH 3BOHa. CTIIPH HKOHOCTac je yHHIIlTeH Y TOKY para. Y OOOM xpajy IIOCTOja BeAHKa no6o?KHocT rrpexsa cBeTHTeh:>y.220 (CA. 11.)

5. oorAalllH'h KOA EHAene. Harpaaisa je rpajaaa Of\' 1910. AO 1913. r, rrpKA03HM.a napoxnjana. lIMa MaAR 3BOHHK na npecanua. Xpau je AO CROpO Guo C3(:BHM 33fi1;tUTCn OC3 H.KDHOCTaca H VT~pH. Ac) npnje Ht"KOAHKO rOAJfH.:1 UAje OHAD NX~TylIW) apunrrn ooroCA,{:>K.eH,e. Oaxje ce IUPO\ :;aK.uube f-1MCHOM CBcn·neA,a "Cl:!crora MH BaC:HAHje" ,111

6. Cnp-ryre KU1, XepI{GfEDB)1'. Hexocrajv noz.atm 0 GUTj Cq.1KBH.

Saxy.ucxo-xepuetoea-uca enapxuja

1. Baaraj KOA Mocrapa. 3HAalbe noxeao 1892., a xpaxr AOBpIIIeH H OCBeneH l.IHHoAjejcTBoBalbeM MHTporroAHTa Cepadiaua 1893. r. Carpaben je HCKA>yrqHBO OA rrpaaora napoxnjana KOjHCY ce cxynA>aAH y spajesre HryMaHa CHMooHa Toaopoanha IT3 M. :>KJrrOMHcaaha KOjH je oncAY)KHBaO OBY napoxnjy. Majcropa cy 6HAH lI3 Ilonona IIoA>a OA xojax ce H AaHac CIIOMHilbe "MajcTop TOMa". 3BOHHK je AorpaoeH 1934. Ha HaTIIHca HaA BpaTHMa casaaje ce Aa je npxna nOAHrHYTa "TpYAOM H rrpHA03HMa Cpn'CKOf npasoCAaBHor aapoaa 1892. r." OIJpaBA>eHa je 1965.117 (CA. 8.)

2. Mlnn:A>eH KOA lby6HllLa. Ao 1900. oaaje je rrocrojaxa crapa upxBHUa A06pHM AHjeAoM rpabena y 3eMA>H y KOjOj je, rrorrpeaarsy, CA Y)KHO cB.BacHAHje jour xao CBeIIlTeHOMOHax. CaB rpabesaaCKH MaTepHjaA ca lbe yrroTpe6A>eH je IIpHAHKOM 3HAalba OBe caAaIlllbe. IIOKpHBeHa je IIAOl.laMa xoje cy nabene y cycjeAHHM MajAaHHMa. OCBe'D.eHa je 1900. r. 3BOHHK je CaCTaBA>eH OA ABa xaMeHa 6AOKa ca jeAHHM 3BOHOM.218 (CA. 9.)

3. ABToBaq. 3eMA>HIIlTe aa rpaAlby OBe upxne AapOBaAH cy MjecHH rprosnn 0 l.IeMY ce l.IyBa HamHC HaA BpaTHMa. U;pKBa je IIOAHrHYTa npITA03HMa napoxajana, PaAOBH cy IIOqeAH 1906., a aaspIIleHIT 1907. Ocaehea,e je H3BpIIlHO MHTporroAHT Ilerap 3HMolbHn 1908. r. fpaAHTeA>H cY 6HAH H3 KpYIIleBHqa KOA Xepnernonor. Hexsa HIT AaHac 3BOHHKa. I'pabena je Y apnjesre CBeIIITeHHKa CIIHpHAOHa CTapOBHna, CHHa npeaaarepa f AHropa H3 cexa Caxsofiopa KOA ABToBqa, KOjH je MyqeHHl.IKH BaBpIIlHO )KHBOT - y6HjeH

l16 IIlIICMO rrpore fipaHHMHJpa IIYpHna H3 IIpHjerrolha.oA 14. VIII 1970. 111 TIHC.'dO CBell.IT. AHToHHlja IJ.BHTaHoBHna iH3 Bnaraja OA 14. IX 1970. 211 IlHCMO CBell.IT. BeAHMlilpa Bpeisa H3 .Iby6mha OA 5. IX 1970.

lfyoa CeeTOZ Bacu~1uj~ OcrPOUUt;;Ol, tppecxa y MWiaCTUpy OCTPOZY, paiJ [eposeonaxa Hayua (AHopufia) 1969. tooune

CaeTU Bacunuie Oct pouucu, AHOHUM, MaHaCTUp Batea

CeeTU Bacunuje OCTpomICu, UICOH.a U3 Ky.M6opa,

pao Apaza Banatiytuuha, 1932. zoo.

,-'8eTU Bacunuje Ocrpouu:u . -~':OHa U3 uanacrupa Bucoxu AettaH.u, pao Anexouja Aa306uha us 1816. zoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful