You are on page 1of 4

Regulamin konkursu na najlepszy biznesplan

§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe
Direct – Inowrocław przy Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki, z
siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43, 88 – 100 Inowrocław.
§2
Partnerzy przedsięwzięcia
Partnerem przedsięwzięcia jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Enterprise Europe Network przy
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
§3
Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter ogólnopolski. Uczestnikami konkursu mogą być osoby
pełnoletnie do 28 roku życia, zainteresowane założeniem własnej działalności
gospodarczej, w szczególności pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy.
§4
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszego pomysłu na biznes, wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób młodych, a przez to walka
ze skutkami kryzysu oraz przyczynienie się do utworzenia nowego miejsca pracy.

2. W konkursie wyłoniony zostanie 1 laureat. Oceny wyników konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie 3 osób. Każdy z uczestników konkursu będzie miał możliwość założenia własnej działalności przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. którego pomysł oceniony zostanie najwyżej przez Komisję Konkursową. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. Poznańska 43. która odbędzie się w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego. 2.Inowrocław przy Wydziale Zarządzania WSG. która zostanie ogłoszona przed zamknięciem naboru zgłoszeń. .pl lub pocztą tradycyjna na adres: Punkt Informacyjny KE Europe Direct. O zakwalifikowaniu wniosku do udziału w konkursie decyduje data wpływu. 3. §7 Ogłoszenie wyników konkursu 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres e – mail: europe_direct_inowroclaw@byd. 3. Komisja zastrzega sobie prawo rozdziału nagród oraz ewentualnej zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.§5 Warunki uczestnictwa w konkursie Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja treści regulaminu konkursu. §8 Nagrody i wyróżnienia 1. Uczestnik konkursu odpowiada za prawdziwość danych wpisanych do formularza. §6 Nabór wniosków 1. 2. 3. ul. 88 – 100 Inowrocław. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi. z dopiskiem „Konkurs na najlepszy biznesplan”. podczas konferencji wieńczącej obchody „Europejskiego Tygodnia MŚP 2011”. Projekty biznesplanów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 1 października 2011 r.

iż istnieje możliwość rozszerzenia podanego katalogu przez Uczestnika. Biznesplan musi zawierać następujące informacje: A. §9 Konstrukcja biznespalnu 1.4. Laureat pierwszego miejsca Konkursu poza nagrodą rzeczową otrzyma nagrodę w postaci 3-miesięcznego zwolnienia z opłaty miesięcznej za korzystanie z usług AIP przy WSG. w tym wszystkie planowane koszty. Opis planowanego przedsięwzięcia C. Organizator konkursu jednocześnie zastrzega. 3. jak również prognozę działalności na najbliższe dwa lata.pl/regulamin. . Dane Wnioskodawcy: a) dane przedsiębiorstwa b) życiorys zawodowy wnioskodawcy B. miesięcy. 2. Warunkiem realizacji powyżej nagrody jest utrzymanie firmy w AIP WSG przez co najmniej 6. Rezultaty działalności. Projekt biznesplanu należy przesłać w trzech egzemplarzach. wraz z dołączonym życiorysem autora. Plan marketingowy a) Opis produktu / usługi b) Charakterystyka rynku c) Konkurencja na rynku d) Opis działań promocyjnych e) Prognoza sprzedaży f) Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia D. Biznesplan powinien zawierać opis rozwoju przedsiębiorstwa od podstaw. 4. Plan inwestycyjny. Szczegóły działania firmy w ramach AIP przy WSG określa Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości dostępny pod adres http://inkubatory. E.

406. Wszelkich informacji nt. tel. e – mail: europe_direct_inowroclaw@byd. konkursu udziela Organizator konkursu – Punkt Informacyjny KE Europe Direct – Inowrocław.pl (zakładka aktualności).pl . Informacje na temat konkursu wraz z dokumentacją konkursową – regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie Europe Direct – Inowrocław www. wew. 2.edino.byd.§ 10 Postanowienia końcowe 1. 052 567 00 90.