You are on page 1of 2

POLSKA WSPLNOTA NARODOWA

ZARZD NACZELNY
ul. Hoa 25 m. 13, 00-521 Warszawa, telefon: 22 621 55 71, 22 629 36 06
www.pwn.waw.pl, e mail: pwn@pwn.waw.pl
PKO BP SA Odzia 10 w Warszawie, nr 77 1020 1013 0000 0802 0118 8408

Warszawa, 2 padziernika 2015 roku


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Panie Prezydencie !
We wrzeniu 2015 roku wadze samorzdowe miasta Pienina dopuciy si
bezprawnego i haniebnego czynu zburzenia Pomnika Generaa Armii Radzieckiej Iwana
Czerniachowskiego.
Genera Iwan Czerniachowski jako dowdca 3. Frontu Biaoruskiego Armii Radzieckiej w
II wojnie wiatowej mia wielkie zasugi w wyzwalaniu pnocno-wschodnich ziem polskich
spod ludobjczej, nazistowskiej okupacji niemieckiej oraz w przywracaniu Polsce Warmii i
Mazur. By genialnym strategiem oraz odwanym, ofiarnym i bohaterskim onierzem. W
wyzwalaniu Polski ponis najwysz ofiar odda w ofierze swoje ycie. Poleg bohatersk
mierci onierza i dowdcy. Zburzenie Pomnika tak wielce zasuonego Czowieka-onierza
jest rzecz niesychan w cywilizowanym wiecie.
Zburzenie tego Pomnika nie jest jednorazowym wybrykiem nieodpowiedzialnych i
zdemoralizowanych wadz miasta Pienina i powiatu braniewskiego. Jest to przejaw perfidnej
ustanowionej odgrnie akcji usuwania z Polski wszelkich pomnikw Armii Radzieckiej a nawet
Wojska Polskiego, upamitniajcych wyzwalanie naszego Kraju i uchronienie Narodu Polskiego
od zagady zaplanowanej i wykonywanej przez nazistowskie Niemcy. Jest to swoiste
faszowanie historii. Albowiem w Polsce toleruje si istnienie pomnikw ludobjcw z UPA i
niemieckiego Wehrmachtu, a nie toleruje si pomnikw onierzy radzieckich walczcych z
tymi ludobjcami. W lad za tym idzie niszczenie grobw onierzy radzieckich polegych na
polskiej ziemi.
W niewystpujcym w innych Krajach haniebnym inspirowaniu i planowaniu usuwania w
naszym Kraju pomnikw onierzy radzieckich i wszelkiej o nich pamici bierze udzia caa
obecna wadza rzdowa i samorzdowa w Polsce, bior udzia wszystkie obecne w Sejmie i
Senacie partie rzdzce i opozycyjne. Ale najbardziej w tym nikczemnym postpowaniu
wyrnia si Pana partia - Panie Prezydencie - partia o sprzecznej z czynami nazwie Prawo i
Sprawiedliwo.
Usuwanie pomnikw onierzy radzieckich i wszelkiej o nich pamici jest czci
zakrojonej na szerok skal antyrosyjskiej kampanii, prowadzonej przez wadz w Polsce
na zlecenie jej zachodnich sojusznikw. Ta szkodliwa dla nas kampania antyrosyjska suy
skonfliktowaniu Polski z Rosj, wmwieniu Polakom nieistniejcego zagroenia Polski przez
Rosj, pozyskania Polakw do ewentualnej konfrontacji Zachodu z Rosj, uzyskania aprobaty
Polakw dla zbudowania w Polsce szkodzcej nam wielkiej antyrosyjskiej bazy wojskowej
1

https://de.scribd.com/collections/3742168/Narodowcy

NATO, czego Pan Panie Prezydencie jest najgorliwszym zwolennikiem. Ale coraz wicej
Polakw zdaje sobie spraw z tego, e Rosja to bratni Kraj, z ktrym sojusz byby dla Polski
najkorzystniejszy.
Usuwanie pomnikw onierzy radzieckich pozostaje w racej sprzecznoci z polskim i
midzynarodowym prawem oraz sprawiedliwoci, ktre nakazuj szacunek i cze dla
milionw onierzy walczcych w II wojnie wiatowej z nazistowskimi Niemcami, a zwaszcza
dla ponad 600 tysicy onierzy radzieckich i kilkudziesiciu tysicy onierzy polskich polegych
przy wyzwalaniu Polski spod ludobjczej okupacji niemieckiej.
W imi nalenego szacunku i czci dla onierskiego trudu i przelanej onierskiej krwi
damy zachowania w Polsce grobw i pomnikw onierzy radzieckich oraz nazw obiektw i
ulic im powiconych. damy odbudowania zburzonych pomnikw onierzy radzieckich, a
zwaszcza odbudowania Pomnika Generaa Iwana Czerniachowskiego w Pieninie. damy
wikszego ukazywania w przestrzeni publicznej szacunku i czci dla Wojska Polskiego, ktre ma
znaczcy udzia w wywalczonym gwnie przez Armi Radzieck Wielkim Zwycistwie 1945
Roku, przesdzajcym midzy innymi o istnieniu Polski.
W imi mioci do Polski, w imi przyjani Polski i Rosji wzywamy wszystkich, w tym
rwnie Pana Panie Prezydencie do przeciwstawienia si burzeniu pomnikw onierzy
radzieckich i niszczeniu ich grobw, do przeciwstawienia si antyrosyjskiej polityce wadz w
naszym Kraju, do przeciwstawienia si obecnoci w Polsce wrogich nam wojsk NATO !
Przewodniczcy Bolesaw Tejkowski
Upowaniony do reprezentowania:
Zarzdu Naczelnego Polskiej Wsplnoty Narodowej
Rady Krajowej Polskiego Komitetu Sowiaskiego
Zarzdu Gwnego Stowarzyszenia Przyjani Polsko-Rosyjskiej

Wezwanie Andrzeja Dudy do przeciwstawienia sie antyrosyjskiej


polityce wadz w naszym Kraju
Napisa Sowa.blog.quicksnake.pl () dzisiaj w 17:52 w kategorii Bolesaw
Tejkowski,
...W imi mioci do Polski, w imi przyjani Polski i Rosji wzywamy
wszystkich, w tym rwnie Pana Panie Prezydencie do przeciwstawienia
si burzeniu pomnikw onierzy radzieckich i niszczeniu ich grobw, do
przeciwstawienia si antyrosyjskiej polityce wadz w naszym Kraju, do
przeciwstawienia si obecnoci w Polsce wrogich nam wojsk NATO ! Upowaniony do
reprezentowania Zarzdu Naczelnego Polskiej Wsplnoty Narodowej Rady Krajowej Polskiego
Komitetu Sowiaskiego Zarzdu Gwnego Stowarzyszenia Przyjani Polsko-Rosyjskiej
Przewodniczcy Bolesaw Tejkowski
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Bolesaw-Tejkowski/Wezwanie-Andrzeja-Dudy-doprzeciwstawienia-sie-antyrosyjskiej-polityce-wadz-w-naszym-Kraju
2

https://de.scribd.com/collections/3742168/Narodowcy