..

I

es:c. +tOVj4

MES.ACNiK VSETKYCHTERCHOYCANOV ROCNiK 4 CiSLO 1: 1 .. 12 CENA7,50 Sk

o vinsoch, sl'uboch a predsavzatiach

A je tv optit' cas vinfov. siubov a predsavzatl.

Pozerdm do zrkadla a pocitarn bviezd». Vin.(llfem im slastne udanie, shsbujem vernost a s tau najkrajiou sam SI predsavzal zha.sm1l.

A mdme to teda pomaly za sebou. Hviezd» z tohtoroiinej obloh» odch.ddzajll, aby mohl: uvol'nit' nebesky parke: d'alfim adeptkdm "1O[~ntfho tanca. My ostatni si privetivo pripljame na neuprimnosi.

A U1S nds opantali slovd. Zdvlhame svoje .~Ur:: k oblohe v nddeji, te naia Jlasmd hviezda ui konecne vypdsra!a, kele to vlastne iivor im e .. No h) sme to li tomio roku e;<,~te zabudli?

A vinsujem. vdm vsezko, k cornu sme sa nedastali. Ak sa raz stretneme s hviezdami; vertm, 7e si bude. me mar co pavedat'. Dovledy budeme paehavdvat' nove a oslavovat star«.

A sl'ubujem vdm, ie sa nezmenime. Mt:siac po. iiadal hviezdy 0 ruku a odmietol vydat' kr/i.ce rtinu.

No naie] tvdri pdzuje nepokojnd vrdska.

A predsavzal Som si, ie to tak nenechdm.

Zacnem objavovat nove hviezd», abv sam im mohol kurizovat'.Aj napriek ysetkjm fu.d:ikym kotrmelcom Sa mi zachcelo vetil', ie este mdme co :::.akricai buducnosti.

A je 11I opal cas vinsov, slubov a predsavzatt. 10k si redo zavinsujme, posiubuime a skusme nielo s predsavzatim. Ak bude priaznivd kouJteldcia hviezd, moino sa z tobo 0 dvanasf mesiacov a] nieco narodl. Keby ndhodoll nie. nif si z toho nerobte. Alibisti v Ludskom obale U7. teraz vedia, Ee i buduci koniec roka urcite poniikne repardt.

Peter Cabadaj

r=:":

I

i.!!!

II)

1,-

'u i=

J: ft1 II)

..a

1° N

2

MESACNIK VSEfKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

Prehl'ad farsJu1 agend:_ v %rlwdle raka 1993

Blfii .~a z.dVifF roka 1993. R&Jri ehanrimlJllia, ii/ti,ITIU:i, obcJv:xi'm: ci, nan Il.-frreli. kritidt_"I pohfad a bikm.Cru.nt /WrII(nI h» hlKbmliQ.. Vj redky 1111} biloncie potom v)'jadTJIL v &lacJ, ii harmsmogramodi; klMi rnajti. byt jxxlk/adal1l pre budtici roll. VI'l'mi dnlm r_'iell1lf. k m inulost .f1e'uuiTflJ! v mod: JIl danast au, JIG kla,-r; ui ,eil nt:1f1i:>icllll! tml'ni.f. OJ SlL rea. sialo, ui nikto nemw aldrisil, U Itl nRholn. KtJU!so deji" t:XSol>njdi, oko aj ~itNjch sa Iltupiil' znlnf.il' rlJ!dd. Mai,1O by smi! tak nitkdy aj chali v:,-obif, are slai'i na1ll aspm" l'i/»-imn' v:uJ, ch pri:rnanic., ie m""'" t! ~tJr" tal!, aka mal» byf.

Poaime a aj f1IJ na na It mi71u./J')sf pahfadmn Janke} agmdy, aby Ta1mdirw i 1zaJe lerchau V'lOvi'lZ) ml)hli r,-,ilii.Jt Mwfiodhiad okcru:j, ii Jarskej lMlIik)l. PtOSlrednictwm tejtf) ugNidy si 1I16i~ pnjJ(1T!1e1luf v.feJJw 10, co .rn1t preUli ad wria./hll ,oRa a :tci~ n spOl1lUnJliltni oImuvili as0bn8 i spo1DCni W:illky, ii pripad711! si dali pralravz;aiil- - if bud.iumn" u to Urobimll It!pfiL.

1. Dna 10. 1. 1993 presial zvonil na vei:i nas oaJvaC-~ zvon, s.tary Manin, pochadzajuci 1. rosn 1930.Prasklo mu "srdce" (azda od OOu). no \' priebehu ryidft3 mn dvaja fanlki,JanMaigUt aAntoD Ond:ruS, zhooovili nove a 053· dili ho do mona.

2. V ned Iu 17. 1. 1993 ~ u skutocnila zaujfrna v a predmiIka o Chane. Predn;L~jucim bol misionar Rudolf KrajCik SVD, klarj tal ako slaven sky posol misif pD.'obf 45 roko v.

3. Duuu:nma o1mova - Na zaciatku Vdkeho p6sLU, od 21, du 28. 2. 1993, bola" na"ej farnosri duchovna obnova, Dvaja mladC mlsionari, p. Peter Dl.lsiCka a p. Join Stefanec SVD z Nitry, si svojimi fundovanymi lciznami zlskali priazen \·etkjch famfkov.

4. MI'j; ftrojekt.lJoi:Umo hrobu - Ui viae rokov sa nam dart zakomponovat do Boiieho hrobu vfd ine S}'mbolidr.e \"1- jadr nia udalo ~ el eho pialku a Zmil\l)'cln tania Pana JeiiSa. tomto roku, dna 9. 4. ]993, proj kioval SoU hroh akad, soc:har Milan Opalka - tarosta obce, Zrealizoval ho spolocne s Alojzom Muchom.l' a 0 kriZ zhoto eny z pseniCnfch klasov, na krorom sa nachadzala ramie.' hrozna, Na rabernakule je umiestnena monjtrancia a vedra ~lstre[e dlane. 'VSelkoje vyrI:'7..aWlu';; z.dresa,

5. Drohj konoert > PIV1) 'efkonocrni nedefu, 11. 4. 1993, kon . 'naval v nasom ko tol ,za v Ikeho poC-n.l posluchacov, " vdkym uspcch III rletsky pe,,-;ick zbor 'lo"'t"nsk'::~ ho rozhlasu z Brarislav .

6. Pocti.vj nciiez;ca - Chcel by sam eS~e raz V}-ro~lhmi( d pndakova[ za sJachetny tin rnladfka Marka SuSrlaka 7 Kamencov, krorj nasiel dna 25. 4. 1993 vatM obno penali a priniescl ich na Farsk - urad, kde sa po whl<if of prihlasil ich majiter. Daj Bote. ab takaio siarocnosr a pocriv ,{ nevymizli z n<iSej farno li!

7. Deii mJJiUA - Mesiac maj a niesol v znarnenl poboinoSIi', krorych sa wcasmil hojJly FCl deli a mlidci.t:. V n deIu, 9. . 1993, sa LI kntodnila po iW. o~i 08I<1.\'a lia rnatiek, P sviarosmom pozehnanf boli viacdetne maLky obdarovane malou pozomostou.

8. PTvimiihiprijirna7lw- PMijtinovtl nedelu, 6. 6. 199 ,prebehlo naSej larnosti SY3.tC prijfmanie n ich najrnenifch. Bolo pekne slneene poeasie a vSetk-ych 71 den na tUm rado mlllldalosi dobre pripra,mo.

9. &iW Wlo-Pove-eeffit:i sv. om~i. 10.6. 1993, sa 11 kmornil

sprievod k; oltarikorn, pckne vyLdob n -m po oboch stranach ulfc oproti kosrolu, ZllcaSOlilos:a ho " rke mnofsrvo den i dospeljch. V l.ejlo I:flivisJQsti by sorn ehcel pod'akovaf bratom pozhrmlkom, kterf ochotne v macnom pocu- pomah~jli urlrii:-I\'3t' poriadok 'dka: nocVxkriesenie, B<y.lie telo, fi iM cirkevn . prO zi osti).

10. '1'SViach.a luMzov': NitruJrukej~'· V sobotu, 19.G.l99~. zazila nasa f most m itnoriadnu lrkevrui udalo f - Vfll>riacku kOalo\'. Aj W j •. to pri .... il~illm Kaledralneho kosrola v Nitre, \. tonuo roku urobil Oiec kardimil Korec vynimk.u - dern dia conov ITl \'J!S'o'iiI:il na mazov v Terchovej. Bolo p me potasi~, vera rudi, 0 kl'lL u vymohn sa postarall te."tri:lt.)' 2 tranfka, pieval terchoe k1 a teplicskj spevokol, Tf, ·0 sa nemohll XIlCasmil sl:ivnosll, mali prflezito f ju vidi [V ten ixtj veeer na velkej obrazovke pred kosrolom. I pri [ejlo Javnosti vyplnila "or 'y:r ram terchovska muzika

Maria Kciiuva

z.s Terchova - Ustredie v)l-D

] L V n d Tn v pupoludnajSich hodinach, _0. G. 1993, bol pomocnyrn biskuporn Mon . .ltibeknm V}'!lV3If'ny na diakona nas rodik Rohert HanuJ:iak.

12, Na iWiaLok . Petrn a PavIa, 29. 6. H19 , hoi Z3 vel'ke-j IIC-:UU Akokkej ml3dric sbim~Olt" II 'ooe n: nolskV rok (Te Denm) 1992/93.

Tercbova

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVCANOV

3

. Cyrr.7Q''!etodslui dni - .Ad < tVrry roenik nasno podujatia mal slavnostn-y priebeh. Na jeho bohaty program 51 u rtiLe mnohfz vasvefrni dobre pamiiLaLc (3. - 3. 7. 1993) .

. MBdzindrodnj JoTJildnr)' frstivalJcinoiikr:teni dni - t:i dva roky sa !lChadzajll folklorne subory do naslio kUsllJla, kd· sa kona SV. omsa za nosieelov fudovych lr.ldfcif. Sv. ornsu celebrovalo Ii kriazov, z toho dvaja zo &.,~cjaI'sk.a (27.7.199 ).

15. VeCwf 1['ub)1 - Svoje v(.cne sl'uhy " reholnom dome \10 Vrfcku skladala dna 2R B. 1993 rehorn! sestra Z n~rj farnosti - Helena VaUovii.

16. Zali.atok sRolsJufho rokJi J993/94 - Prvy'knil pu 40 rokuch sa ziSli dna 1. 9. 1993 iiaci Lerc.hovskvc.h zakladruch ~kol so svojirni ucirelmi na lavnostnom V~ni-SanCle_ S . om 3 bola cbetovana za ,.vctkyc.h hako\' 11 ic.h pedag6gov.

larnosl7.akonCila peknym prfhosorcm riaditdka. zS Terchova - ustredie. pani V. Androvicm-;i.

17. Skladunie sl'uOOti n.afi.ch kl.eriJwv SJID - Xa sviatnk " arodenia Pann Marie, <.lila . 9. 1993 v Nitre na Kahcirii, kladali svojf> rf>hofnr: ruby fro Marrin C~l (prvyK.nil) a fro Peter Dikos (veene). V iento den zai'.a1 svoj n01.liciaL vo Vidinej fro JarQslmr Lysieao a koncom meslara vsulpil do prveho focnfka Nnrianskeho seminara Peter Ma:runa.

18. Mi.tifrui ,re4sl'a - Nedefa 24. okt6bral993 bola pre naSu farnosr dvojnasobne ~yznamna. 0 10.00 hod. bol na diakana vysvaleny fr. Peter Dikos SVD, ktory sa po dvoch rokoch, s U.spdll}1rn zakondenfrn, vratil ZD suidif cirkevneho prava v Rime. Vysvatil ho Mons. Frantisek Rabek.

19. Du1iCkot.e J/'omienkj' - Po PfVllknit v hi torii nasho ciruorfna sa 11 kutocnila dna 1. L 1. 1993. Z3 velk 'ho poctu verlacich, sv. O!IlSa priamo na iniorfne. Po j ~ kane III prebehla dtlsickova pobcdnost pri Kriii.

20. Advent - Navy drke\'ny rok sa zaeina prvou adventnou nedefou, 2. Ll. 1993. a rna nam pripornenat intenzfvnejsiu prfpravu na prlchod Me$iaSa.Jeiir Kri La V d6s1edku toho by mala b)'e i naSa osobna priprava na vi:rnOCnI' ziatky "zurier enfrn ;a s Bohorn" (spoved'), Prf\eiitosi k rom \1 hude 11. 1 2. 1993 pol'aJ celeho d na,

21. Na zavrsenie ui viacerych cirkevn.Ych slavna-ti tohto mica bude dlIa 23. 12. 1003 (sLwtok) 0 10.00 hod. v 113- som kostole vysvaren9 za knaza fro Peter Dikos 5"VD - diakon, V}'sviac.a~ ho bud aposlolsky nuncius V Rnrnunsku, Mons. Jan Bukovs!tj SVO. Dna 2G. 12. 1993, ml sviatok Sv:'itt'j rodiny a sv. Stefana, hude mat primfcie.

22. Prenrad k1iaish)'ch a rehol:'rljch pooolani tf mzIej famosti od roku 197.5

1. Miroslav Lysiea.n - farar v Trenzianskych Miticiach: \ysvatenydrta 19. 6.198

2. Martin PoZivenel: - kaplan v Neslusi; "}'svalt<oy dna 15. 6.1991

3_ Br. Stefan TIachlic ~·VD - reholne brat: ako \fermi tiSI Sn ~ misionar pracuje od rokn i 99 I \" Bolh'ii

4. P. Peter Dikos SVD - vysvateny dna 23. 12. 1993; du tal misijne urcenie na Novu Cuineu, do i;a!iu bude \'}'komi"<ll Urad prefekta postulamov v Kilre ua Kalv:irii

5. R6bert Hanuliak r ~tudl~t' posledny rocnfk na Bohosloveckej fakult v Bratislave. Dna 2(J. 6. L993 bol vysvaleny na diakona a niekedy le[.{" budtlceha ruka bude vysvatt'ny na 1u'37.3.

6. Fr. Vaclav Mucha SVD - bohoslovec; sruduje 1.eol6giu V. emecl:.u

7. Fr. MartinCingeJ SVD - bobo levee: ~LUduje teologiu v Bratislave

8. Fr. Jaroslav Lysiean SVD - rna dnchovmi pripravu \I noviciate vo Vidine] prj Lucenci

9. Peter Mat'Una - sruduje v plVom rocnikLl Bohoslovecke j fakult)' v _ i tre

to. Ses, Stefania Pomenl:()vii, rehofnyn:t rnenom Margar~ta - rehofa frantiskaniek: predsiavena sestier II Bos;i· ci

l I. es. J!udmi:la Vallova, reholnyrn menom Helena - rehola estier Vykupitdick; rcholnv dom v Riibanl

12. Ses, Maria Podkop6moVli. rehofnjm menorn Katarfna - rehofa fram:is1ciniek: pracuje v rehofnotn dome \I zakopCl

13. . Helena PotoC3rOv3., rehornym menorn Zdi lava-

reholasti r UrSul.fnjek; uCi[e1ka v Trnave

Slnvo 7UJ %liver roka

Tesirn sa . vami na ~ianoCne: 5\ljaLky,jaslic.kovll poboinosf a sl':Ulffie ukonceni roka, VSetlcym Iarnfkom prajem vesele Vianoce a 1iia.smy navy rok 1994. Nech Pan Jeiis prinesie do srdc nas vserkych vera \rzajomnej lasky, hojnos[ milosLf a svaLY vianocny pokoj.

Vas dur::h.m.mj olec p. Joaf Sabo SID

Znu.jkmjiich nuxlIitilib sveta ¥odlitba sv. Augustina Ezkyje dom mojej du-e dokroreho pridcl

Je schatrany

Zvalsi a aprav ho

Tebe je len na pohorsenie Ja to viem a priznarn si to Ale lao bo oeiso(

Kn komu sa mam utiekaf ak nie k leba?

Ocisti rna od maji h sk.rytjch hriechov Pane, chran rna pred cudzlmi hriechmi Vertm, a preto rozpravam

Pane. ty to dobre vie'

Ja scm ri vyznal svoj hriechy, Pane a to proii vlastnej voli

ty 51 mi odpustil zlobu mojhe srdca Neposudzujem tvoj rozsudok a mne tyBi Pravda

a nechcern sa klamaf

lebo LO by bolo na moju skodu

Prete nechcem POSUdzO-WII~ rvoj rozsudnk lebo keby si bral do livahy

vserky hriechy Cloveka, .Pane

kto by pred [t~UoU ob t:fl?

Terchova

Alcad. sochar Mifa:n Opalka starosta obce Terchovol

1. Vo veciach veJ'@jnych neexistuje pojem dari(sa a nedarit' sa, ale jba pojem,Co je alebo, co nie je mozne. V famd na~ich moinos.tl sme ueobili maximum.

2. AnD,. je cim !><I pochvalil. Bez pocitu sarnochvaly moiem povedat', ie obec .lila bez otrasov, Beiny kolotoc livota mim. nedovol'oval pozastav. it sa. nad. tym, ie v obci boli zabezpecene vretky druny sluzieb, i.e sa realizovali investicm:; akcie, ie sa podporoval 5port. kultura, skolstvo, prispieva]o sa socialne slablHm obcanorn, A to v case, ked' 1azk.:i financna situada donutila mnohych mojich kolegov • starostov k vypnutiu verejneho osvetlenia, k zastaveniu cistenia obce atd'. Chcel 'by sorn vyzdvihnlif niektore uskutocnene .investicne prace, Ulica A. F. Kollar.. 1 5 rokov caka.la na plynofikaciu a vodovod, My len realizojeme v tych.to faZlo/eh Ca50ch .. Realizuje

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

sa plynafikacia smemm k HohibkovYm rovniama KrfzoyYm mhikam.. UkoncHi SOle elektrifikaciu, vodovod, upravu vodajemu, instal<iciu verejneho osvetlenia a rozhlasu na Hohibkovych rovniach a Ktfzov~;ich rnlakach. Ukantili sme trojrocne splacanie viae aka S·mili6noveho iiveru a ilrokov na telocvlcnu v Terchove] ~ ustredl .. Pomohli sme pri realizovani vystavby domova dochodcov v T erehove],

V socialnej oblasti srrre aka jediny obecny urad v okrese zabezpeCili a vyclenili v rozpoCte prostriedky pre mnohodetne tocHny a :;tarYchspo~ luobi:annv.

Na dmhu bJs( tvajej ot<1zky odpoviem takto:

V na$om hodnoteni ma ~caine prioritu V'jstavba budov, Vsetci marne tendenciu hodnotit: pram obeenych uradov podYa pQStav;:nyc~ ku!lJjmy~h domov, hotelov a namestl. Tata sfera je vsak sf~rou podnikateFov. Preclove~ ka su prioritou ved menej viditerne - plynoflkacia, kanalizacia, vodovod, Vykope a zakopa sa. Clovek nit nevidr, moino ma dokonca pocit, ie nrc neurobil, alesii to veci pre nelS kaidodenny zivot viae potrebne ako honosne budovy, NavySe su to stery, do ktorich ziaden podnikate] nepBjde.

3.. '!, roku ] 994 mis opal! c~kii, pra~, rnozno obCas bude pnpommat "hoI s veternyrni mlynmi". line progn6zy robirn nerad, Ale v narej pr,lei marne uz priority vytyeene. V investicnej

, vYsta~bE: to bude, na prvo~ rnieste rozvoj mfrafuuld:ury oboe. Hlavnou ulohou bude realizacia vystav'by nove-

ho cintorina. Chceme tief udrz.ai doterajsi Sta.ndard sluzieb, nad'alej podporovat kultllru, sport, prispieva( na socialnu sreru. Prednost' V dotaciach budii mal deti it star, obcania.

4. Aj ked' je tata otazka nekonkretna a n~v~em, co, Tas na mysli,;< chcern za cely obe;o;;ny urad povedat, ze sa bude .. me snaii( vyjst nasim obCanom v ustrety. Zaroven chcem Terchovcanov popreslt I) spolo~nu toleramnost, lebo obecne u'rady SU v suc<l!5nosti v prestavbe: menia sa kompetencie obecnych iiradov, delimituju sa kompetencie zo Statnej spravy na obecrui samospravu (SlWI stvo, zdravotnfctvo, vyplac.anie socialnych davok att:f.), Vytvara sa tie:i nove 6zemno--spriivne clenenie Slovenska, Preto a] my marne d'alSie, navySe s tim suvisiace po,:in.nos!i rs~lenia_ kurzy). No ch~cem UlStf~ v~.· ch T erchov~anov, ze obeeny urad sa bude vse-

rnQznes~~it po .. ma~haf~bCan?m .. !,ase) abce pn neseru vSetkYch zal.ezl.tosll. Strucne povedane - obcania na obscnorn urad~miLdu ~odpor~. S.Ano. Pre nas vsetkjch prajem pokojne rieSe'nie vsetk)leh rroblemov, pocit spolupatrknostl a vzajomnej pomod. To by bolo zaroven mojfm prianim do roku '1994.

Hovorit' a kandidanire rok dopredu sa. neda, Ale vsuvislosti s mojou kandidanirou rnusfm povedat, ze nechcem srrati1' karnak! so svojfrn povolsnim. No na druhej strans mam skusenosti, klima som sarn krvopotne nadobudol a chcem ich odovzdat' obci alebo novemu starostovi,

Terchova

5

Ing. Pavol Kriifoff/': podstarosta obce Terdlov.1

I. NepodariIo sa narn .zabe.zpecit' pre T erchovii dostatok pitnej vody. Vy~ datnosr' pramena Uhliska klesla 0 CC<,! 50% a v sUCasnosti sa previdza prieskumny vrt v bllzkosti jeswuJuceho zdroja, Doposia]' vSak bez postacujLiceho mnoistva. Uvedeny prieskumnx ~~ea!izujeme ~a plneho firrancovania statn.eho POCImku Severoslcvenske vodame a kanalizacie Zi[ina .. Vykomivaterom prac I:e akciova spo!ocnost Vodnf zdroje Hoe$ov. Nepodarilo sa tiez upravit' rniestne kornunikacie, ktore sti zniceneoo dazd'o.vych v6d, plynofihkie a pod. Hnalizovana nebcla ani rniestna komunikacia do Lutisanov. V. tejto stivislosti vsak treba uviest, ze de dneSneho dna nie je dokoneene rnai.etko.ve vysporiadanie,

Daljou skutol:nos{ou, ktora sa v tornto rokunezaviedla, je prakticka aplikacia v~becno·zavaznehanariadenia 0 zi~ votnom prostredi v obci Terchova, Ide tu prednvsetlo/m 0 problem skladok na verej nyeh priestranstvach, zneciscovaw ni~pob:?kov, ciste~i: .. verejnyc~ pnestranstiev a komenikacii po zmmeJ udrzbe atcf.

V neposlednorn rade musfme skonstatovat, ie sme nezreallzovali zabezpecenie opravy regulacie. patoka Vratnanky cestou Povodia Vahu,

2. V roku 1 993 bola otvoremi vjstavba plynovodu na sfdlisku Hohjbkova Raven a v sucasnmti je "Ybudovana prva elapa. lele 0 prfvod na sfdlisko, ai s prfpojkami pre rodinne. domy na ulici A. F. Kollara au Hohlbkov. Nil finaneovani tonto projektu sa podiela obee Terchova 5 clastocnym prlspen(m ~loven5keho plynarenskeha priemyslu Zi!ina.

Oalej sme dokonCili vodovod na sfdlisku Hulubkova Raven. Po jeho konecnej kolaudacii, ako aj kolaudacii cisticky odpadov)lch vOd bude ureeny spl'a.vca vadovodu.

Definitivne sa tiei vyrie~il odvoz do.moveho odpadu. Nad'alej sa bude odv.izatna 5!kladku do PovaZskeho

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Chlmc.a.

V 000001 odovzdany do prevcid2ky Domov . d&hodeov, kde 15 Ibzok je ureenych pre obcanov Terchove]. R.e- I konruukciu objektu a ie~o prevadzku financuje Odvadny urad Zilina,

V najblizSom obdobi sa pripravuje prepojenie . vodovodu Holubkova Roven - Terchovs-ustredie, J~ vybudovane roz5rrenie vodovodu na Uboc a privod na Mlad'einfcku u110u.

3. Osobne chcempokracovat v plvnofikacii sidliska Holubkova Raven, pretoze tu ide 0 problem ekologic.kY. Nernall bysme dopustit, aby taka husta zastavbe rodinnyeh domov na male] vYmere vydavala ned)ichaternu ~ymovli donu.

Dalsfm kFucovym problemom nasej obce (ui scm to. ra .. spa.menul.l je za~ sobovanie obyvateFstva vodou z miestneho vodovodu .. Pocas obdobia ad spustenii'l vodovodu z vodOjemu UhHska klesla vydatnost' pramena

0. cca 50% z p3vodneho mnozstva, Do konca roka sa eSle prevedie prehrbenie vrtu dacca 200m. Lokalita pod Uhl'skarni bola navrhovana aka jedina, kde je podfa druhu a zlozenia hom,fn predpoklad zIska!' z vrtu potrebne mnozstvo vody. Konecne stanovisko bude zname a.Z povyhodnotenf a na ~uklade vysled!<o\l bude vypracovana koncepcia zasobovania obyvaterstva vodou. Ako docasne riesenie tohto stavu by malo poshli:i{ prepojenie vodcvcdov T erchova - ustre- I die a Hohibkova Roven. Pokiaf bude . tento vodojem kapadtne poSt:lcovat'( voda sa bude tlaci{z Holubkove] Rovne do T erchovej. Ak ....sakna,s.tane opacna s;ituacia - eize Uhlisk.i buchi mat dostatok vody ~ mOZe.me vod.u ptetlacat' smerorn na Hollibkollli Roveri, Pansku Liiku, do Greguilov. Sarnozrejrne, ie po vybudovanf prepojenf.

V buducorn roku je bezpodmienecne nevyhnutne prehodnotif tizemny plan obce T erchova. Mala by sa vypracovat as-pon ~tlidia, kde sa. objavia poziadavky abef!, Napriklad: kde- bude namestie, obchodne centrum, podnikatel'skoturisticka zona sosporto..,yn1 vybavenfm, stavebne pozemky pre rodlnne do.my atd'. Tak)ito projekt by 53 poto.m mohol ponuknut' z3ujemcom o inveS-lovanie.

Spornfnal sam vsetky srery, ktorYm5<1 musimenutne venovat, ich rozsah vSak zallisf od financnych prostriedkov.

4. V prvom rade choem povedat'. fe n~ tomtoLira~e nie je rno~ne "Y'?av~ vsetko, lebo Jednoducho Ie zavazne riadlt sa z<ikonmi a z nich ,,),plyvajucich povinnostf, ci. privomoCl pra~

covnilwv Obecneho iiradu, Tu marn na mysli Spoty 0 pozernky, spolunafivanie rodIn, susedov a pod '. Vefk.i cad problemov obcanov je takeho druhu, s ktorYm~u5pojene financie, Ide prsw vazne 0 opravy skupinorych vodovodov, upra:vy komunikiicli,. odkanalizovanie ciest. .. V tejoo oblasti ostala vef'kac3S[ paZI adaviek nevyriesena a presunula sa do budiiceho obdobia. V prfpade,ze obcan je presvedceny o tom, ie nebol dostatoen€ ")'baveny ~ dovo~u zleho p~rstup~ pracovnika uradu, )e potrebne taketo poznatky oznarnit funkcionarom obce .. Iba touto formeu moze byt' vykonand naprava v prospech obCanov.

5. VyrieS:it aspon polovicu zo sporninanych problemov, P.okiar ide 0 kandidaturu do buducich komunalnyeh volieb, jee~te 0 tom predcasne hovorif.

Na zaver chcem popria{ \iSetkym spaluobCanom, priatero.ITI, prihuznym prijemne preirtie zvysku roka 1993 a vera zdravia v roku 1994.

zo rozbovot pod'akova I Peter Cabad:aj

Obecny urad informuje

I. Mimoriadf1e z<Js.~d'JI,.lip zvots! sl.arOSla obce na den 5. 9. 1993, kde boN prerlnesene prJvne ."'anoviskJ suviliiiJce s pmbifimom priv<lti7a.ci(' bfvalych TeciJnicl..ych sluiieh iI ooecneho podmku Terchova.

Slanovjsko proonillSOl JUDr. Skai'.d~ p%va za firmu DAM!T d jUDr. Mri:l~ zovsJ:Y za nbec Terchova. Svojf1 sfanoVl'Skv predniesol i stdrosta obce;

Z. OZ dfla 22. 7Q. 7993 boks 11115etlf?' z dQ ... odu malej uCiiSii posienco« OZ

3. [}iia I Y. 11. 1993.2 .dS/a na 5Vojam riednom .u,sadnuli Obecne za5fupiler SlVO. Z jeflO zavemv vyber.:ime:

ObecniZdstupitefstvo ukJadA:

~ pmVf!(i( 5iJdrlY spef medzi Ql)a;nym uradom Terchov.i J UN/CON Frand (ide 0 moozimimdny sudflY spar)

~ star~lOvi obce vyprJcovaf do budri~ ceh~ zasadnUl;a podki~dv k !Jaklad~ '" trozbiE: vodavoou liolubkova Roven

. - do budtlceho plena pi somne (l7.nAmi firma jAMTFS a firm.'! DAMlf ~'yrieie-nie v/asrnic£va .1m(;teatra Nad bOrami

- !;J.ar05t.rlvi olX:f1 pripravif do bunilr.f'.hu ' plena Ilavril roz(XJCtu obce nd rok 1944

Obecne za.slupitl!r§hto srlIvarujlr.

- investi de nad 30 tisi c Sk,- budci rieSene formou kankurzu pre padnilGitefov z T erchovej

- prideJenie jfilriii firme K/RA., s .. r. o.

: ~ navrh na premenovanie IJlic

ul. Dutiwv LilL llii ulicv Cyrilit if Mf!lD(}a

ul. 9~ maja ,!a Map,vci ..

ul. Ct'fVf:'ne) <l.rmcidy nil vI. sv. MiJrimif

6

MESACNIK VSETKYGH TERCHOVCANOV

TerchoV8

Slovensko tentoraz prve na svete

Ked'ze corazca&tejS:ie objavujem v roznydl novinach kust, neJ.!plne, zavadzajute spravy a dohady na temu hlinenych stavieb, ehcem nasu verejnosf inform 0 vat' 0 vjvine, ale najma vysledku dlhotrvajriceho prDce.'m vyskumu aX u.zivotO.ovania "hlinobetonu". Podotykam,~e aka zastupca firmy TWI EKO ST OF som splnomocneny panom NovotnYm - vlastnfkom patentu - tymto patentom II plnom rozsahu disponovaf Na.~a firma rozpracevala techno16giu tak, Ze sme od Technickeho a skUwbneno iistavu v Bratislava ziskali osvedcenie k realizacii v praktickorn fivote, ako aj pre ostatne stavebnefirmy a sdkromnych podnikatefov. Tentoraz sme teda prvf nielen na Slovensku, ale aj vo svete, V prfpade z8ujmu roM.ete telefonovaf na clsla 0834/94108 alebo 941 98.

Z poverenia pana Novotneho, Slovaka iijuceho v Austraill, rozbehla .'ll1krommi firma. TWI EKO ST or vystavbu termostatickej dosky z hliny. Pouiili srne patent patentovany v USA pod til';lom 502 1202, Australii 608 810, byvalom Sovietskom zvaze 4614749/33, Izraeli 96310 , a II nilS cakajuci na patentovanle. Pri ich aplikacii rni prichadza na urn biblicka myslienka "Adam. vraf sa

k zemi, z ktorej ~i bol vzaty", Clovek d\ t' l1'elin:- ~ ... ojho

iivota prezije v prostredi, bore sj sam vytvoril. Z roluo dovodu je vel'ml d8Jezite, v akorn prostredf tenia ('a~ str,lvi. Je vseobecne zname, ie najlepsie prostredie je prirodzene a teda i byvanie a zdrfiavanie sa v prostredi, budcvanom z pnrednych mat.eriatov, je zdravo me absolntne nezavadne .. Podl'a nasich skusenosti z jednotlivych Iokalft je najidealnejsfm stavebnym rnaterialom drevo a hlina. Drevo ysak zalma. byi, vz.hI'adom na ekologiu, iizkoprofilovym materialorn a tak nam ostava druhy druhy prirodny material . hllna, Vie se, ie v set:ko , co prechadza ohnom a. menf svoje fyzikalne a chemicke vIa stno sti, sa stava voci Noveku agresfvnym. Preto i moderne stuvehne matedruy, aka Ilehla, beton, syporex sa !;tftvaju takymi. Hlina bola 'oddlivna poui.ivana na budovanie obydli. Je ad skU sami .mnohy.mi skU~e:nOf;iami nasich predkov, -pocnu.c starovekym Egyptom a Slovens:korn konciac.

Pan Novotny z Austrdlie, kde je tate fonna bezml, vyvin'ul novO. technologiu na stavbu s.tien domo'll z hliny, obal'ova-

nej betonom. My sme nito technologiu-prevzali a vysk'u:~iIli v nasich klimatickych po dmienkach, pretoze kaidi podnebne pasrno rna svoje Spe'cifika. Dnes SU HZ sku~ky ukoncene a prve stavby novou techno16gitlUfltoja. Na zaklade svojich .skuscnosti, ktoresO\U z-i£kal prj realizaci], sa m6iemvyjadrit' v superlatfvoch, Ttito tecnnclogiu m6i.em pokojne oznaCii ako technologtu E4. s ·tym:i:to prednostami: Ekclogia, Energia. Ekonomia, Estetika, EkoLOgi.a

Pri vystavbe touto technolcglou sa rreznecistuje zivotn~ prostredie [oz.licnjmi emi si ami , ako je tomu v pripade tehliarskeho-ptierrtyslu. Nespotrebiiva sa tiez prevzacne' mnofstvo kyslika, ktore je potrebne .k noreniu. Pri Iikvida-}' cii stavby z hliny nevznikajti uvedenou tecbnologiou mnozstva sutfn, l..at'ai.ujuce prfrodu, ale hlina sa vracia k plneniu svojho prirodzeneho poslania. % Eflergil1

Na vyrobu jednej tehly sa spotrebuje 2 kWenergie. K tomu vsak treba pripoc.ltat' pohonne hmoty .. Fudskd pracu .• pracu mechanizmov do chvfle, pckial' sa tebla dosrane do

rmiru a z3cne plnif svoju Ulohu. Pri novej techno16gii ">'setky tieto naklady odpadavajri, pretoze z hliny, vyhlDe~ nej zoo zakladov a suterenu. si moze stavebnik postavif obvodove ruurivo. Na postavenie jedneho rodlnneho domu louto technologiou sa spotrebuje pribliine 15 litrov benzi·"' nu pri pouziti dusiaceho zariadenia a ubijaea hliny priarno do nuirov na stavbe .. Ide 0 zanedbateYnu cast' \' porovnani s klusickou spotrebou energie,

Ekonomw,

Je to najzaujfmavejsi moment pri apliktidlceJ6ho patemu, Oprcti klasickjm murivam predstavujd naklady na jeden meter kuhicky hmoty len 10% rnaterialovych nakladtrv a ani nie 50% pnice. Tymto ukazovatel'orn sa jay! vefka perspektiva tejto technokigie,

listetika

Je zauji"mave poJ".riei' Iii dva druhy rnuriva stojace vedfa seba, Jedno postavene klasickym sposobom a druhe novou tcchnologiou .. Hlinene panely SLi L1hradne. presne a ne- ' potrebujd nijakti povrchovii tipravu. 0 rejto technologii sa .IZ mnohi odbornici v yj ad rili uznaali yo. K esteti ke v~ak musia pristUpif aj i.ne dobre vlasmosti, ako pozitivny "pi} v na fudsky organizmus .. vyh1cenie pfaradajoveho javu, dobra klima p6sohiaca na dychacie cesty, maly vykyv teplot medzi teplom a zimou, co tiez vedic k setfenill nakladov ria prevadzku,

Vd'aka vi1et'kyrn uvedenyrn vlastnostiarn pornaha nova

I teehnokigia TieSir ekologicke, energeticke, ek 0 nomic ke, esteticke II dokonca i zdsavotne problemy. Z rychto dovedov je vhodna na vystavbu rodinnych dornov, hospodarskych objektov. 6 skladov. ZvLa~i' sa prihoViHa v ca:-loch hospodcirskej .kr:fzy mludym rodimim, ktore si potrebuju Zl:IdavaZit' byvani e. Ved' v tomto iivote ~u cloveku prepotrebne oajmii dye vec.i; chli®b OIlS Kaidodenny a strechanad Wayau

.~telan Opalka

Pozn. Vdp . .<ttefa:n Opalb, duchovny v Caslkovciach,jf> p6vodom z Te-rchov(>j .

TerchoV3

1

MESACNiK VSETKYCH TEROHOVCANOV

Argentina ocain' bratov Muchovcov

Ako vSetci vefrni dobre viete, v uplynuJych diioch navStivila Ludova hudba bratov Muchovcov Argentfnu, Keerie ide 0 krajinu, do ktorej naSinec len tak skoro nezabhidi, poiiadali sme jednotlivych clenov tei to muziky 0 kratke argen tfnske postrehy.

Frantiiek Mucha -

A loft Mucha -

Peter Much.a -

Po navrate z. A~nJ zasui- Stefan M1u::ha -

vam ntb:nr, ie troali cd!uCenLe ad materil'lskej reCi a rodtle'ho kraJa sa nedci zaPlatif a v)'vdiit' nyakjTl! bohatstvom, zis1wn_ym

u cudzom rode. Pretoie scm

o tieto Juxlnoty niMy nehladoval, preiivam poot najbohatfielw

a najSt' ast:nejSieJw c'1nveJuI. na suei«:

Kaidj tl(J(J(lk, lam kiUr so. narodil a tam Me ii_je, dti k tomuto

prostre.diu uTCiti hodnoty. Md:m

Tad Sllf!j' kra.i. SIloje prostredie.

11 klOT071I ii_iem. Osulme sum mal frredstavu, ill Amerika jt! nieio viae. Po nrivite:ve Ju.in.ef A meriky, teda Ca.sti A1gentiny, sam mal

pocit, i.e lo, co mdm doma ma S~ Rudolf Patrrziiak -

vensku -v TerduJvej -je u po-

T(flJ1l(ln{ s Argentinqu pre miia vzdcnqiie a luxlnolntjiie. A je La na ta.k.om malom klisk1.t zeme. •.

Ah mdm hooorit' 0 Argenline

"ak, alw smn ju paznal- je to prBdauIetktm hlm.lni mesto Buenos Aires a j'eho blizlu: okolie. Ide

o obruv.{ki centrum, Juk nje. asi 12 mil obyvaterov. Jt! to mesto pine TGt:n:jch frreJwapent. l1ocI1e7u iivDla, rekld:m, ohcluxiav, lxink a

kolo,rdlnych stavieh, medsi kto'l'{!

pMri, napriklad, tretie "!_ajvclcsie

divadlo sueta - Celan. Co mG

najtIiac tlnjalo, tak to boli ut:fJui

socidlTUI razdiel-; a iivotnd U~

wil obyvalel'sfua. StretnUt'ioImi-

ka pod mramaravjm

mrakodrapom bola normdlna

vee. Videl _wml. peri.firie mesta, kde sii len pledurui dam, be: uod

a socidlnych zariadeni (tzu. mizrlie), To setka sa vefmi (aBw tmima E uT(iPanf.JL~i, vycJmvanimu v podmienkach socializm 11..

Amerika,? Prefudtunosf V mestdch; hluA, vefk£ mnoistoo odpadkav

a ae:rm rieky. ldwueii v.fak a_j rut' park.Y •. tieM rer.ervdci.e a uchvcztni botanicki aihrady, Eudiu? Prilii vefki bohaistoo a priES vel'}u:1 ch.udoba. Ne1:reba aiJl spominaf len na to, to boW porititme. rukou na gOO horxnim,

i£ ekol6gia sa dctjka aj mna

i ked: ii.jem v kraft Wa71071! panenskd prfroda. Vdnm si ho viae, aka predtjm.

Slavriri? Spurllal sam rych frra'elich. OdiJJi., !Jro aJ7p osial:ivenzi mvilienlu: Jlnhody. _

Co mlleTOm? Pobd a uidel som Argtmti1~uf

Amerika jt hrajinou' lW(1U171.jch di.al'av) ngJumernjch mot.?uJsti, lesks: hied" exotirJuj frrirady, ekologick_yeh kata.'itrof, lesknucich sa mniA(xi1-apao a Ta:!.padtiua.fucich sa mizirii. Taka jt! u 1'fU:!jich oliachArgentinp,. A nad rym ",fellI/pm ?tezabu.dnutet,1i slretnutia so Slootikmi, ii.i1ici11li 71a druhom konci sveta. Bo4J. Lo rados! '!' astie a plne oii fz..

Zial' - nod stratenou domoui TIO'lJ., klan;, api/stili fnoti suajfj voli, T~"ba - poeu( matmn.shu. 71;/0 -vidiet' iiv1ch krajalUJV, dotknuf sa irh: apri lpunlicrlhuh friesiiach, iiprim tl,(! si popIo.kat.

Hrdosf - t1a svojpiiDod, na sl.!f!ie rodisko - SlnvetMko Kcmitatovame - i£ nie .... 11. sa71li

I ked' ,r aw.ko za oredsurm, idl rodnd vias( predsa len existuje:

Dnes sa ui 'I1Wtu do mi, po rokoch vylmu71 iua; kedykol'vek T.~dtit'.

listit sam, i.e Amen'ka bet. ROZSllicQ, nie iff Amerikou_ A. kjm som ria in priiie.l, 'l1t1)~{R l som prejst' viaL aka 30 isic hilom:e/;rotJ.

8

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

Le ·s·e zazat sve telko.iako prekllnat tmu

v osobnosf vjmaml'lfih<l slovenskeha prOlailfa spravcu MS. Jozeta Cigt!ra HlOnsketto (2fi 2. 895 Zvo/en • 13. 7. '960 LL,4rL

Atgen. ) sa 000 foollo fI pof)i;a • das . AJ 0 ohi 1 vas ve(mi doble Vlere. Ieieslle POZOStatlcy 0 spISOVate!a a jeho mani

VaJelTe boi v auguslB prevelen6 na NafOOi j CI (. do ManTIa S a10 58 fa pri eiitasff tmtoiOCnMD r3D ~ zakJi ~ najswSej hodnej . ani J. C. Hrooskj v obdobi prvej SJowmskBj (epa ky fa lispeSne 1lieda1. Dnes ui teda odpoClVa jeho 0 v rodnej slovenskei l· " Ittoni . fly nep!es1aI mi7ava Aka dow tahta tvrden;a vam ponlikam HronskEho spomJen a '(taIlDCe,·napisanU te.sne pre:d svojau smrfou v daJekej Argentine. Doteraz bola pub5 ovana Ie v K8Irsdskom Slovakow 8 jB ju vre/o odpolIieam k pozomemu pmCilalliu Sj'.

p.e.

o Vianociach, 0 Sledrom dni myslrm • ani nlet tmy na svete.

Aspori nie Y tom svete, v ktorom sam raslol a k10rysa ml hlboko vnsol do duse. I do srdca,

Za delstva rely rok scm eakaval na utieren,l)rtdne pred S1edrym veCerom sms sa htidali medzi bratml. klo poJ1esle lampas, lebo 10 bali me krasne easy. ked' hocikde poulii:neho svet!a nebolo, ba veei' dolu dorina. i 'S! ho a '" as. Mnohf 0 Ylmociacn ", eela aj m~· nlesH Sf!1E lampas, hod na obto e bolo pIno h'tIIe.zd a eslaC sa naSJro 0 usm eval,

Ale 10 tak. muselo byt

'lied aSiIoko ron sa piesal: woo I sa Knslus PIbl, ve-

sel'me sa... a " sa!

ie mo byf' '01 ldaJo sa i za 0 'ch bas. akobv .

SIch dolil a sa dolu po ybujU akO na 0.0 .

Myslin. an kom ria m nepnSla, tak ako by 1m)' na svete ani

eboIo. Kostolne obloky liarii YO vmilri pine bolo BYe a a blia mali v zra mnoho veselosti ...

Mooho veselost. mooho svetielo sme mali aj he vfallOCnom stromee u a cheeli srns ich mal 8sla viae.

Ale preSli roky e cez rnnohe roky yse~jake Vranoc:e prisli. Veru do!,sla sa neraz !IJ cierriava. Pamalam sa na vel'kLi melellcu, mok:re chumace snehu blcovali IVa(, lanie jednak sme len 911 na polnocml. azca sma cffill ie reba sa nSm nabraf svetia co najvlac: aJ pre

zajtrajsok, al pre d'alsie rol;y .• ,

Tma Ie vi6j na straZl. Hned' sa dotisne. len co sa troc:hu peza-

Ibudnes mysll~r na las, poza~udnes zaza!' svetielko.

Rm 0 Vlanoclach chary bol brat.

Raz 0 VIaJ100iach chy-bala niIDI malka •..

Lebo rm sa roky,

Raz na bojis v Ziikopoch mall sme iba jed u svieClw

o S edrom veten. .osi ju zachov pr e tento '1m, Iak sme IU v mokrom Zlikope pod astern zaiaIi a 'eden po <it em sme ju cho.IIi pllet'Sl.

Ro 944 lanky ~. cI'l popod oblo:ky 0 ~tedrom ~

sv 'e sa' na' . ej' e e . sa . pod .

'. noho tdo Qemav naokolo ho Li2lmsli, • &mQ ui

is sU n3m to • VJanOOe na Slav kedie bo uZ .'

itake:N~ a, ie hare' aelededinY'A

A jedna sme sa premahali 0 veOer i skusovali spievat: Ra-

dt.Jjme sa ... vesefme sa,_

Lenie to neOOla radcs who viCe a, to rrebota sna 10 0 &edre 0 dna, to bolo me.

To boll vSeIko svetielka v mis z predoslych Vianoc;, to boli piesne, 00 v nasich duSiaoh usalaslli sa za o"ych radostnych dnf, to boll Otc8nese. co nam matky hlbokozasleplli do srdoa, to bola viera vo Vykupenf, viera v SpasitefoYI. viera v Km;loyi, to boli stan~, davne sve1ielka, to nas teraz chranili, ally mis nepridusila Ima, to boli davno

zaiate nadeja, ~e preZij~e aj tiet~ uzkos1i... '. . ,

To boU na;vzacnejsle dary. co mm oatall po odrcoch a tad by teraz mal takY hiss. Co by. rom mohol volaf na vSe ky strany a na vSetky matky na vSetkYch 0100'1

• lepSie je zaiinat' S\le 'elka vtasl... Veas zaThajte v d1JSiach va·

Sich deli sve . 0 s. 0 II dare Be1Iehsma_ svelieIka

. a I lebo kaldeho kdesi C . ale

sebe svella. nebude faike vfIe pI1 • _.

i s.om dav • " ale sa neraz mi Ze - . v .

Dnel'1 . anomy z dets!va a en m ,.Jkazi e r.esI jasne

i d as, ked' abOas m neviem, Imde sa OOf,

Jazef Cige' Hrmsky

? ~ffm riuxllitidJ smtn ¥,,~~9:~ . .lpdt:tJ I!·tyoiy' :;"--

.. ~. 'W0l·

.>V1fJir~Vrah;: .._.' :

nlm~\'~b6~1\ ... 1

V('znh~i mojn p mat

. rOzUm~moju \'6Tu V~set.koJ co mB:rn

I Je ll-'OJ dar

,.- tko ri Taciam a pr m ·fa. a.b\' si 00 riadil

podIa smje:J \' ~ k

Kl'd'midaf

svol w:1w .mil .' 1) em d • boall\"

a viae lIZ Wilda': He b m

Terchova

MESACNIK VSETKYCH TERGHOVCANOV

9

Janos{kovske legendy (I.)

ZbqjrJidrJ poklad

Ked poprnvili Jura Jan ~rka. parlol na nai'-n Terchovu verley rmltok, N:ebolo poCui sp<!\', a zen' t= l~li.kanie pri hrabanl ~ na, Iba pastier r6fm; rn oviec si niekedy pri ~ n f zaptskal, J dn ella dria nemu prisid islj chlap, kLorj DIU povedal, it: . i id zobral z peflazf uk:r;'[ych jano1fkollJ \'0

vr.itiian~k.Vch. alach, . ie lOW boba rvo ukrvli, F. 10Cn

JanoSfk~m. pod prfsahou, ie nik nepojde . "inlto perna-

zorn mn, papr il neznamy pastiera, aby s nim isiel k Ukr)l;_ mu pokladu.Kcd' priSli ku akale, \' ktoTt'j sa nachadzal po kJad , k1akli "i a rriknil ju obiSli. POUlIll vnSli IT"/. diem v kale do rnalej jaskyne. Rozhrabali v nej zem a odkryli JX"'niaze, Zbojnik - Jano~ 0\' priatel - nabral pefl:azi pre ba, no obdaroval i pastiera, woven mu \Sa povedal, i. li to peniaze sU. zaprisahane a 2. toho dovodu aby sa do jaskpne vi ar: n evt":lCaL

Pastier pomaly uiival pl"nazf a ked 53 lUU uiinuli, lJlCala he h.rjzt myslic·nka fst znova k pokladu.Je-dn€ho dna sa led;!. vybtal k kal , Trikrarju ob'"iel kolenac"Kya zobral i p i'i;vj lOTito, kolk.o len ladal, Prinlesol ich do grofove] m ·tal(·, kde sa . taral 0 jehn ovce, a ukryl pod dre ... eoe 1110 nice. Za kra[k' cas ale 'latali hynM ovce i kravy. klon' boli v ICjLO lJl(k~Lali. Ouedlhozomrel '\i pastier, Ked'it' drevens tTHl~IlH"2 u;;, bola dO! " zhnil3, panstvo rozkazalc vymenir ,,~etky 1l)(':-<lliI' " ."\'1. lulu pracu si n ~aJu jedneho tesara z mach' ~1arl\'Il(I"-

,OM, Ked' tesdr opr:w val podhtllll, lr.lfU objaeil zlau rlu 'jl\, Tajornstv , nee-hal pr(> ha a dukii[y prillil'sol dumo\'. I..!vola! kmotra a radil sa s nfm. co .. poldadum Ilrohir KmOlnr ponoril ruku do penazi a \' momeme zadtil, ako mu 5lipYd ai po !akel. nmed uJXIZom il kmolra - U!Scird., ab>.. ti:h 0 pefiazf zha.vil, lebo sU nrcite prekli:ue.

o kr.aLky Ca.< kmol.Or preriekol na verejnosti. D tal $3

LD do oSf aj gr6fovL Okami.it \ ... ·slal dr-abo,', ab ~i..qjli, co j na t5'choo r -j h pravdy. Drahy priili k Ie arO\~, ale peniaze nenaSli preLIYL.e boli dohre ukrvre \' pi\l1itnom kaml'nnom mur Tesar lieT p prel, le niekedy "obet: rake: pe-niau \~d I. Odnt:U sa v-: .zacaJi diai \1 tom dome cudne veci. K<-d' '"iel tesarov Sl'tl 50 knou doji( do maSrale O\ice a kravu. d~·n:.· m <tale sa 2 ni"oho nic za 'oTili. Kakoniec museli zavolai Olea, ab im potnohol otvanf ma.sLar, Inokedy z;a.,~ boln POCllt: krik ci h:idku, aka kerf sa 1'1Idi~ bijii. alec sa wda ~ .. tal :i)'Oil, pT ('0 sa had'3 I] 7. nOli a prei':o jn bil. Syn, pr k''-dp ny ot('O\lOll lazkoll. mu odpove-daJ. if' so j, nOli ni-

nerobili.Jen v tichosti dc!iili nYU" a kravu,

Ra7, n sv, Jana. 'Tid ObyvdlC'r mach ).tihovia d(JII10\' a \\\1- del, ako u MarI\"ono\' horf chalnpa. Ked 11<1 druhv den ~t<itil clralupa nepw"kodt'mi, Iudia PO\; dati. if" _ ukradnute a prekliate peniaze prerusali Po ureitom CdSl,". rozhodli d\11ja ubvvatelia osad ' Charvatovia (ncjaky P07il't~11 c a nejaIcy Simon) hlada{ ueto penisze. Pri~li do pivn e ed'taCali k ai, ~imli . jeden na druhom, ie maju 'on k€ hhn'}. o ';untit \~lko nechali tak a n~k.r-a&Ju as ou utiekli domov,

l'ozpl1ivanie Pavia ~oita zapisal Rudolf Patm.o5ak

Pc n, 1tlro frwe5( J»3ul pd71 PI11.'l1I. \{amV1H (JUJT. riJlru 1921 {' Tl'TrJl'1fJf') I'llin m.ru iijUt:i v ~\l.J.reJ M pnihn la1lih" tkda w Irului, us: BrAn ro v easoch.. ket£ aR.O ~(-MtlDn.,."cn.'i dliapec ptfunoat but,)'.

.AkaJcirwifk m:Mjal SVC!Jlto otca

Jedneh dna p vedal tar}' Jann:'i1. 'Ojej zene n tani, v Kubfne je jarm ok, Tie naSe ,"oIy sti uZ -carp, nevladzn akosi mbir' a tak ich. reba predat, Ak sa podarl, kupirn nt-jut> rnlade junee!" Zcrra suhlasila, len mlady Ju~, klorylei:al na peel, ,'rn opytal: "Oiec, a neLujlS sa [ I' na jarrnok, v d' hory su 1 Inf zl ojnrkov?" Sr.aryJfno.'iTk sa \lsal< nedal: 'BLl.'Ze co, \I~ak

:'OI1l rttjakl1 chlap!'' Zobral ieda paru volov a podho na jarrnok, Vol' :;t:astlivo predal, mlade junce ale nekupil. Nakonle lam sr retol priaiela, zabavll 'a H cosl ::j lIj "uhnul". Dom ov d j~i f' I, ked' sa LIZ. m rkalo, Pr~j.d n a Rovrui horu a ttl zrazu vy:;kotf z ml~' chlap ako hora, Zastavl siarcho VinoSika a vravf: "Bohu dusu a mne peniazel" r.arj JinoMk Inn odveri1: "All.' synku, kde b)1 som ja vzal dukarv, hel' soin b 1 pOUI r' len najarmoku."" tcclg<iii, v.sak::i volv predal, Ak ti je ii\'ul mil', da~ peniaze", O.'<LrO povedal zbojnfk. tal' J::inoSik vopchal ruku do "zarendia", vytiahol "S!lIpLkher" s peniazmi a dal ich zbejnfkovi. Ten ani nt."p ak val zobral IX'niaL(, a zmizol v nocnom Ie:<F.

I SW,\1 Janosik!ia mutny pobral I'Z PI( rum' rovno domev,

du J.inok! ' Doma ho 1lZ. oi::akavala uetrpezliva una: "Pre ).Jna Boha, kd., si Lorke ca."y?! Vpd rretf raz ti \'pct>rt1 prilme\1:1111 a I hlapa nikde, Tiez :.1. sa mohol ~~uehmal~ • abv i prj. ~i I 1';[ za vidnal" "Ani sa nepYt.aj, skuii rnoja", H3\' smutn . " an' jan ·1'. "Tannen chalan mi dobre povedal. Ako u tak idem 7. jarmokn. na Rmllr-j hOH: pred mnou vn kocU zhujru'k - chlap ako horn a mefno ich bolo aj riac. til i prl.'do mi'ia, .. ytiahoJ piSLOr a \T3ti "HollU duill :I mnr pc:n.iaze .. 'ui,Co ~m mal robit? PriSit."l :;om 0 ",1-;pl n.' \11 d' Juraj leial na peri a ~~1il sa olr:a; "alec. a OOllo 1 ~j ('hlap ako ja?~ M(1ravdait> 1 pSI. kde sa ry Ill!. neho hrn \ ('hJa -e. To bel chlap ako horn ... ho\'od SIaI'}'JannI'k. VIM}' mlacty Jurko zol'kocil z poce, , 'riah I poza opas' "<.Iupticher" ~ peniazmi. podal ho olcovi a. h.ovori: "Tu mas, olec, 8\0' penjaze. Ok.rnd J sam fa, ahy ia lenlo sk:t (ok nalli'il Uloresom. Al ' ·i.lOa naoci!, i.e nielen ly si chlap, Ddt rnz Ide-In do hfir a budem z. fia{ panov, lebo sa nemoi~m d£\'3( n rivd '. <tki robi .. na n ·1 h rud'och. Zbohom!"

["ozpnivanie A10jm Ch telca zapiSal RudoH Pall'nCiak

POZIf. V ~Diia. jrino;Uuwsk:jril legrmddc:h fn .. .dem polrralauJ aj 11 bu:ducidJ i:islu.dr TERCHOYlg.

10

... ui si ani presne nepamaram, kedy sa onen sweny mipad narcdil. Dokoaca sam zabudol i prosny datum vytJatenia prveho c'fsla. Jeden fakt si vsakpn:dsalen s urcirosrou pamaram. Stale sa 10 v nejaky piatok na konci maroa roku 1990.

Ano, prave vtedy oZ!lamili miestne koslolm'. zvony ("Jurat aje.ho dvaja synovia) Terchovdanom v celom slrom svete nellverildmispravu; Terchova bude mat' po takmer 30 rokocb cpai' svoje noviny. Mesamtk s honosnym pomenovanfm TERCHOV A. lebo vstup medzi sirolcl tunajsiu pospolitosf bo I prinajmen.~om bombasticky, Vyhraval obecny rozhlas, potencialni "kolporteri" cakali, vedno s potencialnymi litatdmi. v miestnych krlm<ich. A doekali sa! Cochvli'a uZ leZalo 700 rytlackov oe.zavislych (v tom case bol eSte tento tem:J.ln modemy) samizdatovych (ana, boli samizdatove, aj ked' ad novembra Di stihla nejaka ta voda vyschnut) novfn TERCHOV A na stole Miestneho kultUmeho strediska, VeTkU VatSinll z nich uchopili kolporteri - dobrovolnici a hybaj s nimi po distrilnicii, Na margo tejto &mosti trsba uviest, Ze tak: premysleny distnbueny system nernali v inkriminovany cas pravdepodobne nijakf kolporieri v cclej federacii (tulo informaciu uv3dutn ako historicky pramdi pre buddcich Irnmikilrov). Nestihol som docitaf ani desiatu stranu, ked' uZ. dVaCUl.!>1'S1l1mo"ymi novinami disponovali vsetky otvorene terchovske krCmove 10k aly (.stanok PNS uZ mal po zayerccnej). Nikto nelutoval vysolif netrad:icnycb 3,20 federalnych kol'lin, aby si mohol zalsth' na

eene easy (a nikdy inak) historicky exemplar rerchovskej iumalistiky. Ba

"I' .", d ,." let ' hotn b

nas 1 sa I[J naro ovci , 'orr oc ome 0 e-

tovali celli plil'koIllDu.. .. Stili sa tak prvymi mccendSmi naiich novin! Co nasiedovalo d'ale], 10 hactam terchovske (co terehovske, vari ani eurdpske) homy ne-' zaZili. Medzi ich styli steny pivnej almasfiry s borovlckovou esenciou prenikol humanilJtickY llic osvety, Chlapi polozali na vlhke stoly svoje pohare a chopili sa bi.elych, e-te staIe tlaciarenskou aromou vonajucich novln. A Cltali yam! A krUtili vam. hJavamil! A neverili yam vlastnym ociam!!!

Pre.~iel Mm vedna s ministrom turHIJ~ej kultfu-y a hlavnYll1 "nacelnikom kolport.eroy" nicktore Z okolii}ch vjcapov, V;:;ade sme mali momoY vidid na.o.l.arovanY ten !sty obraz (nijakf "zmalovaru" chlapi, do-

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVCANOV

davam na upresnenie), A.'lpon na knltky caw")! interval (fllozofi ivrdia. ic nekonernost' okarnihu spocfva v jeho kratkcstil) sa terchovske hostince r8morodych kategerif zmodifikovali do podoby (neodolarelnej) kulnimych ustanoviznf (nie~o na sty1 bratislavskej cielame Cerveny rak). Nikro z cftajl1cich vtedy nenadaval, it Miestna l'udova knifnica ui uzamkla svoje kn:lZne regale., ta!ko mi je veru, verte nti prosim. opisat' moje viedajsie pocity. Toho sa u1. clovek pravdepodobne nikdy nedofije Come sa to podarilo v necelych 24 rokoch!).

Mne osobne sa v predmemy piatok splnil i verky detsky sen, Aspon na hatku chviTu (i ked' filozofl hovoria ... Tl tobo nakecajri). Ze a aky sen ide? Ak cheete, prezradfm boo A aknie, prezradfm 110 tiez. RDZ, to sam bol eire maly faganisko, premysrala moja ehlaptenska hlava 0 tom, preeo chlapi v k:remach (vlasme v ~me, pretofe do 1ych ~ias som poznal len jednu - na Panskej Luke) iba pijii a fajcia (ja 80m If tom obdobi neholdoval ani jednej z uvedenych chlapskych radovanok). Preeo 5i napriklad nesprijemfiujti svoje "drahocerme" chvfle oddychu pr.i pohan (ku) recitovanfm vc..sov (mne sa paRla najma teta Ludmila Podjaverfnska), I':i Cflanfm poviedok (vtody som dte nijakU nepozrral]. S pribGdajLicimi chlpm! i rozumom (1) sorn na naivny d.eI.'lkY napad zabudol. Prisiel VSM jeden jamy narcovy piatok, a ja sorn sa zaealyomalicky -pofichucley rozpamatdvaf. Skoda len, i.e to vselko trvalo tak . tr:J.<:ne knitko ...

Peter CabuJaj

(Ked' sme v Tel'cbovej budovali kapitalizrnus; s. 7-8)

Taklo nejak to bolo pred Iymi slynni rokmi (uf, ako ten ~as uteka). Sme teda na pr.al.lU pi aI.eho Iucnika vydavania TERCHOVE] a to je dovod oslovil' tych, ktod sa na. tvorbe nasho me:taenika podiefaju. Nechajme teda priestor ich pohradu.

Terchova

~~

t4=:.ItMSlt NO¥INl' ~, t~ 'j: t:::DiA UIo~

Na u\'Qd

,,. ... ·'ti_ .. f .. Ilt'04I,,.;. """",,,or ... ,.."" ... ,I~"iL"I~ ;u, _ .. , ... ~II'-" ., .. l,oO'I;M"' __

tid_f ........ 0i004 .... 41~1 .

~I li.i~. Ii~.'t_ tl'J - .

_ "11111 .. 1'._ ...

_ ....t_' • ""M._~t IIIIf ~_.d_,.",,,,,,,,.,,,,,,,""I ... t U'_I' 10. ........ 1_ .. Itt ",'fj •• "".,1106,'. Iio 41 .... • ... , ... _~ ... .:- .. J<...._"'~ ..

....... ~Jj, -.tIII ,.lIioI.r~-

""""" _ .. ol ... , ~ ..

~ .. r4~._&:.a. b.ir_

... ,_Jot. _"'_fi. __ J.~

"'~M: .• ",.._.,d~ .~_r_",o:1,""""''''I.r.JI-

•• .It "1'1' Ji •. uilliM',

.-.. lOo ~'~_ • ]0 .. ..._

foIh_\t,. .,... •• t _1: .. "" ,~ ... ~ ... _.i ... !ill_'

_ •• , ' __ hi ",_ fK-

_J_r , ,. ... _ -

.... 'u __ .,.."" :Ii p:),

_ •• _ l.a", Ii""

_"" .tft .. 1_1. 111'1'

- ............ yl' ..... " .... .,.,...

IT, .tl~I._ '.'otf oN., ...

..6l'" 01'-'1 _ ~., -,- 1_ 1".'" ""'. "10,1 -tol"-=-j' • "f

oIi ",LtluJ 11ft' /llfLIPIJ".'" _J' .,f ....... ~ .. ~ ;1"..

.1· .. .....,. _'- , .... l .. il. _ ~I .. I _ ,"",1,1'" ~L.llldv..;. h"f.jIUao

:~:: ==.:\~or:;': :-X;;:.

.,..l _._" ,.

Al • ~ ""-'f_ Ji- •. _ ., •• h .

.. ~~_ I-'- •

til!:,'_ 1-.1 hI .. til" ~~Io

or_'- , .... .. i.oIb _ .• 11

Jan Miho ml. - lejredaktor TERCHOVEj

Cislo. klore prave drUle v rukach, zavrSuje slvrf); roCnik existencie rulSho, ale i v.gho mesacnfka, Tat ako v~o okolo mi~ preehadaa urc-itym vyvojom, tak: aj terehvoske novmy menia svoju tvar. V lomto smere diifam, i.e It Iepsiemu. Ak rnsm hodnotn' svoje ucinkovlU1ie v novinach, priznam sa, u v tom momenre, ked' rna oslovil Peter Cabadaj podiefai' sa na rvorbe oasho mesaenika. som dost' vahal, Nic podobne saru predtym nerobil. Terchovske noviny sa snaiiu svojim obsahom reagovat' na najcerstvcjsiu historiu nu.~j obcc:, Odr.iZaju mnone problemy, ktore Terchova nul a pred.'>ravuj\l akusi i.iv-u kIVniku lanosikovho rodi..,ka. V .redakenej rade som na~iel ko1ekti'v schopn);ch fudi, ktari vedia co-Io povedat' 'nam ostalnjm_ Motororll, k:tory pohMa cely kolcktiv nov1o, je jtdell z leh zakladatdov - Petel' Cabadaj. Nechcern d'alej vymenuval' d'a1Sich obelav)ich spolupracovnikov a 10 nie preto, zc by si tui0 sku--

Terchova

MESACNrK VSETKYCH TERCHOVCANOV

1 1

10000s1'nczasluzili, ale 1. toho dovodu, aby nas niekro, nebodaj, nepodozrieval zo arnochvaly.Okruh prispievarel'cv hoi seasti rozSireny. co povaiujem za Uspecb.

Vyuilvam tento priestor, aby sam oslovil mJadu terchovskn inteligenciu, Chcem ju vyzval' k spolupraci, k preknnaniu nrtilej pasivity. Mame-zlI. sebou lIZ styri mky poclivej pdce a ponecMvam n13: citatdovi, nech postidi 1010 naSe snaienie. A ake mam predstavy v suvisl,os1i s prichadzajtkim piaryrn roenfkom TERCH()' VE.l'? Budeme polcratovai v tom, l:o a darilo realizovat a clrovcii Mada( i objavovar nove dimenzie zivola Terchoveanov. Osobne 5QID pn:svedceny, ze v naSej krasnej dedine tijU ludia, ktorf nam inajii 1::0 povedat'. Davam si teda za osobnii ulehu, viae sa angafovat' na poli zi.~kavania rychto rl.ld~ pre we noviny. VefIllL by som si prial, aby sa nebali prejavir svoje nllwry prosrredmetvom nMich, ale i. vasicb novfn, Pevne verfm, !e budeme aktivne SPOlupi<I.Coval' s viacerymi obcanmi na~j obce, Sam sa budem, ako funkcionar telesrie postilmutych obcanov, angaZovat' v problemarike zverejilovania informacii a radosliach, ale aj strastiach bandlcapovanych rud! v Terchovej,

Zaverom chcem uprimne pocfakova( vydavatcrstvu ROSA. konkretne majileIovi Jaroslavovi Buchiovi, za bcz.elatou 1.lat naSicb nov in. Jemu, ako aj vSefkjm cilateIom TERCHOYFl prajem sfastoC a vesele Viancce 1993.

Milnn Moral'lik st. - lien reanklnej rady TERCHOVEJ

Ten. kto sa zaujfma 0 dianie v obei. oevyhnume dli potrebu siahnui po nov inach, ktori tala dianie na svojic.b strBnkacb prczontujli. Ciaham zvedavopo kai.dom Usle, 'led' vidy sa v Dam najde ni~o Co rna za:ujima. lo rna pobavl, pripadne i pouCi. Raz !;ompocul v st<inku

i hrube, ndie-tme slevo, klon tiero noviny pol up i1:o. Bola 10 vYak len zleu mlladou vyplavcna zlosl' na <-'ely vel. Akoby niekto "zamrauda!" na .nenaladcnjch husliach, V"csina - teda ti Iudia, co rnaju radi svoju obee a zaujfmaju sa 0 dianie v nej - nachadzajli v nich okrem kritickjch postrchov i slov!'i uznania pre ich tvorcov.

Sam povatujem tieto uoviny za z.;mjfmavu a porneme objektivnu kronilw nvota obce. Davnej§ie zac:hytavali Z1vot obce kronikan. Ich poh!ad. zUieny WI osobn kronikara, zvylajne ovplyvnenynepiSanyml poiiatiuvkami moeuych, nebol a nemohol by!' dost' obsamy a objc:-ktlvny. Chjbala rnu ~irokt.'i WkaIa zaujmov a uazorov ostatnycb rodf.

Osobne prijimam tieto noviny taki, ake

(l Stava sa, ie sa mi v nich i daCo ncp:ili.

Vtedy nenadavam a neodsudzujem, Vladimir Kriio - lien redakcnej mdy Pednieteny Icfskoll - a v pWlved6enl,:k TERCHOVEJ

som zjskal nemalo cennych poznatkov -

vnasam skrze tieto noviny ija svoj pohfad Ked' ma v I'OKu 1990 poiiadali prado iivola tohto spolocen.~tva. Akcny r<1- covnici IvlNv a MKS Terchova 0 spodi~ rychlo no~fnje ~al)~. No aj Il'!a1y, pla- lupdcu pri vydavanf obecnych novfn, m~e.?ok. ak ma vdk.-u. vrhrevDO:I, w'?,cnJo I zalistoval som vo svejej pllInali. A pretoie moze nnrUst' v mobutny plamen zivoro- pfsomnych dokurnenrov nebolo (a asi ich dameho DUCHA. ani niet), napisal sotn do prveho cishl

Nevdojak rni prichadza na urn pieseii TERCHOVF1 sveje vedomosti, Okrem

b}''V. kolegyne Vierky P.: ineho tam bolo uvedene: " ... ostava iba

Vejevieter eel. dolinu, pracovar a verit' vo "[clio zivotnost'."

mila poviem ri n 0'110 11, Bel scm v minulosti primm. kedsa vy-

kde sa dvaja zhovar-J.jiJ, ddvali tel'Chovskl! noviny, Aj 1. loho dovo-

Iudlaich len ovrnvajo. du sam nevef'mi vecil, i.e tieto noviny

Cez nito pieseri vnfmam cines aj tiero budu mai' u.speeh. Neehcel SOID ale brat'

nov in)'. Simi sa mi tribunou na vyslovenie naJadu Iym nads.encom, k10ri as vel'kou mojich pocitov i mySlienok, ktorych jedi- odvahou pu.~thli do Icjto ndahkcj roboty. noo _podst.atoll je, Ze nie 5U v rozpon:: NajvacsieOlu nadSencovi - Petrovi Cabas LASKO - i ked' iivotllil kutoCnos.t' dajovi - 80m povedal, ze 1010 Selko sme "m8jho ja" bola nedprosne tvrdU. ui v minuJosli niekofkoknil z.aiili, air ja

osobne pomOiem. ako budem vediet'. Taklid sam mo povedal, ie by bolo vdmi dobri, keby najnovsie dedinske no-

I Yiny prekonali "rekord" v poCt~ vydanych cl. iel. A stalo sa. TERCHOVA vydr.idza uiStvrt)i rok!

PretO prajem na~im novi.rnim ilspesny

piaty, ale aj desial_. dvadsialy a d'alsie

I rofuiky, aby snah. a plVjch prie.kopnikov tejto Ul)'slienky bola koronovana t1<;pechom. Aby si Ic:rrbovskc noviny ziskaIi die: v3CSl z:iujeDl nielen ci:tatefov,

I ale tiez PriSPieVlJteTOv .. Iba. tak bud ... plnH ulobu. boni mal'i peed viae ako polstoroI tlm v p:n:d .. lavc na.~i pn:dehudcovia.

Rudolf Pclirnciuk - 1Jlk{ndule[' a lien redakcnej rudy TERCHOVB'}

Niekofko ryidilov po Nei.nej revoh1c.ii pruiel 1.a nmo\J Pelcr Cabw:laj :> mySlien-

kou vy~vat'dedmskenoviny. Mojaodpovcd' mcla: "Ideate do toho!" V eril scm v potrebu - informovsf verejnosr

zdokUItu:ntoviI!' h.c t6riu

nahraditl nejestvujUcu ebeemi kroniku. Ones SOUl presvedteny 0 pravoosti

iohto krokn, Ten:hovskC noviny prcZili styri ekononlicky tal.ke tokyo pine bistorickjch zmien, a pn:rastli vSctky moj.e predstavy. Pevmvenm.ze TERCHOV A bude vychadzaf i v budW:nos1i

Za tie styri u pe-.Sni roky chcem pod'akovat' vSetkYm tvcrcom, dopisovate1om, sponzorcm, a duSi naSicb novin - Petrovi Cabadajovi. Osobitnu POZOlllost' pri svojam d'akovanj' musfm vyjadrif vydavatefstvu ROSA. !troce tieto noviny tJaCi bezplatne,

12

MESACNiK VSETKYGH TERCHOVCANOV

Terchovci

Horska sluiba informuje

II

BOl"Slui sluzoEl.. ablest Mala Fatra so skllcm vo "n:itn~j, hodnotila svoju tohto:roenii. MnnosCna V):yoent;j

C1e:nsk:f:j sch6clzi, ktorsi sa. llskutocnila dfia 27. 11. 1993 v Dume HS Vn'iUW. .

Najd81Zit£jf.oll (>:innostol1 jt" zachranna Clnnost., prt ktnrt:.i hoJo nd poaledrie] V}ToCnCj schodze zaznamenanych 95 ,·afn~S:i(""h 7.;i ..... t I" " ..

ISloo.:5 smrtdnych pripadov Sll ia:z'"kYch urazov 5hl'ad8aek

1 lavinod akcia 75rahk_fch urazov

Od 'l.'miku Horske] sluz"by v M:alej Fatee (1954) bolo celkovo zaznamenanyrn: 54 smrtel'njch iirazov

4002 ta.zlt)'ch "LlrazOV

1 G6 hl'adaCiek

5 lavinoyjch akcti .. ".' 9079l'ahkjch (i:razov

2 neevestne osoby

Smrlefne pripa.~v rokn 1993

2ft 2. 1993 . V snehovej laril'lc zahynul 24 roenj D. G. z Kanady. K tejto tragirkfj udslostr dlcilu pri lyim-ani rnuno zjazdO\-ej tra e v frau!: Yd'kcho Krimnn.

If!. 4. 1993 . X.a Kl'aEianskej ),lagm . Gelie hal najdenY

dU}~.i l~:; m:zH!Sl.llV, iJ6 n.x;nS 1. :-'L z Marttne, I'd· ("'ina srnrt.i: \-yct:'}lBnic a poUchlat.ienlE:.

11. 6. 1993 . V dBsledku zasahu bleekom nll -

:Ma1om Krivam ~nul5 J"o6lf ~ .. S . .z Bedztna u 47 J"OCna A_ .It. z Vamavy (obt1ia Poliac-i).

10. 10 .. 1993 . 70 m jumc pod .... reholom Kl'a- I

Cian~ .Mo.g«r}' bol rui,iden~ &5 racny \'. 11.. .07. MaTtina. Pricum suuff: prB\Tdepodobnc SBmovrnlds_

Man·em Motriiek oblastnj ndielnlk HS I....- __ ...;.;JI

(:Iovek - rvorca hndnot

Casto sa z."'Ull~!am nad rym, co sa prave dcje 01;.010 mI.!'. Pozorujem Iud], ako sa spr.i\J-djil, ak~ majli nar.ory. Na dklad{' oelpozorovaneho si ~ uvararn vo svujmn vmuri nbraz 0 prosrredf, v krorom :r.ij1'111. Z mojich vnutornjch analyz vvp1fYa, ie dne$"rui flld4t."i brtos1je nervozna, SliI" ~a po lIiecom pachtiara, ~iekcrl: prestavarn vrumaf aj iWojich najbliiSkh. Nerozumieme si, nase mrslienk), smeruju iba k.iC'dll~nm cidu;. Mai. ' a pokial' 111 ozn 0 vlzcej ako Ina suse-d. l"rovefl ill slenia dosahnje p:rimil1vlleho srupna a degradliicia I1lravn)'Ch hod n til m~ h Iboke ranv. LieCC'1I ie, Ll'l"apia. burl ... nurna vsade-, (:Iuvek, tvorca moraJnych hodnol. suatil ,. oricntariu. Vidina lepSieh"o rona jt" d'ak-ko 7.<1 obzorom, Clovek - hlholci derava ·naclolTd bez du<tr Pukiisme sa naplnh kaidy nijollllU· :,t'ba Iudskou miazgou. tak prepotrebnou na porud~ll'"ni(" -1\:;:-1.30.

I Jan Miho ml.

~ _J

Z najkrajSich modtitieb sveta Alexander Ser~jevic Puskin

, Pusrervn ir::i a pan n~)

, v Inlrkac-h a bojoch ziVOla vyn as Ii rfu:ne mod litb~l

A\iak iiadna z tvchlO rnodli-

tieb '

rna tak nedojima akota

kturtl sa L<lSlO modlia niiSi

, k:nv.i

so smumym! o(:ami Y debe pfiSTU

T\iLO mod Ii tbu sam .>,<1 najrad_5ej modlil

lebo upad<tiuceho

rna vuly prenikla neznamou silou:

Pan Ca.<:m·

vezmi z mojho srrlca ducba lentvosti

a taktici hada lliib), po moci prarnen rozropasnoi Ii

a taktiei rl uch a t.-1.mvosU Za LO t1aj

aby sorn videl, 1.1,07.(' vlasrnt> hriechv

aby rom nad 1;(:' • .11.0111 nevyslovov~IIYrdy rozsudok al . moje srdce ozr.·o.,.-al duch pokory

ooky

a ciSlOtv

Terchova

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVC:.ANOV

13

Misijna nedel'a v Terchovej

"Chodte reda, utle vSetky narody II. krstite -ich v mene Olea. i .svna, i Decha Sviillho, anauete ieh l.athovavat' vSetko, Co SODl Vruil prikaza1 tMI 28, 19-20)." Wmito slovami diva JcZ:iS Kristus, po svojom 1.lllitvychvstani. misijny rozkaz uOem.1oom; Ohlasovar evanjelium, krstif I)ich, co uveria a spravovat ich v Cirkvi. Tmto JeiLWV mi.~i~Yrozkaz sau...L-utornuje a r.adostncll zves( sa siri aj medai pohanmi, ako atom pm-u Skulky aposmlov. No nielen vtedy, ale aj teraz - stale. Spocia1J(u to bolo. naozaj mall hClreil'~ne zmko, klo.n: zaealo lliciJ' v prvotne] Cirkvi, Postupne vsak ni.5tio. aZ sa rozk:omfrilo v rnsatY strom. Dnes ui Cirkev UCl viade, utI vSetky naredy na vSetk)ich svetadlelocb,

Nositefmi Kristovb.o uCenia su kitali - misionari, Oni predst avuj6 ducha obety II. liuy. dneha pnvdy it Zivota JeclnYm z takjchto. mIJiov je aj nM rodak Peter .DikoS. Pr.1ve na misijml nedefu ,(24. 10.), ked')' sme si zvlastpripom.enull n<irocJ1u a Mkti pracu mision.W-ov, bol P. Dikos SVD vysvalaJy alcorn biskupom Mons. FranlLn::om Rabekom na diakona, Nech mu Pan ponuiha v jeho praci a naplni damt.i svojho Ducba, aby mu ...roy a v kaide) chvfli vedel poveda:f: "Pane, ru SORl. Hover, sluba Tvoj potuva (l Sm 3.,10)."

Erulmila Maigritova

Aj sportom sa da slut;t' mladym

Bolo jedno okt6brove popoludnie, ked' sa eelcu Velkou Lrikou ozyvalo skandcvane "do loho, do toho". Nui, nedala mi moje ~en.~k;1 zvedavos!' a opylala som sa, komu boli adresovane tieto pokriky. Dosrala som zaujimavu od()Qved':"V Zahradiskach - rak lelii nazyvajti priestor za potokom na Velkej Luke

, Jana BeTeSikova

ZS Terchova - listredie VILB

- mav;:u:ne futbal. Lentak pre ma.vu, juniori pron seniorern .. Aj I'eruz iSlo ° jeden zo zapasov "jesenneho ~ola". Samozrejme, loho misho. Je to. fajn, k'l:d' nam slarii rozumeju a porom - me ru skOI'O vSetko susedia, Takto sa medzi aami IlpeVnuje priatdsJ::y susedskj z.vazok. Nevieme "Sak, dokedy budeme moe·( vyufiVaI' tento priestor. Ide vlasmeo jedine miesto, kde sieSte mozeme za.'Sportovat'. A dodJlvmne, zt! spoloene paLime aj ohne !N. Jdna alebo cpeksme slaninu. Vted), sa k nam prida i fcruki pohluvie, To sme potom Iwvefta rodssa,"

Aj lakin sa teda Ilpemuju medzlludske vz(ahy. aj takto v),ch.ovavaju slml mladSiu gener.fr:iu. Namic.'ilo zadymenej mlesmosrl UPtedno.~tiiujU CcrstvY vzduch v .krasncjprirode. Je to naozaj pcvzbudive, ie sadre najdu medzi nami faldborlivcl, klan vedia ist mladjmchlapcom v listrety a pre kto.rych je :5portovanie vla~nYm hobby. V tejto suvislol>1i pripomeniem m.tna tYch. ktorf zvyknu praktizoval' spomfnane akcie.

Scniori;. Kalman Hanuliak.. Vincent Hanuliak. Ladislav Putnoky, Un Ma!gtil st., 13n Mlhalcmn,. Jan KiWcriak., Peter Krutofik.. Jozef BedrJiir. Juniori: Pavel Lacech, Roman Hanuliak, laroslav Hanuliak, Jan MaigUl ml., Tomas Stano, Michal Kri1.o. Jan Kriio, Peter Mahut,. Mireslav KriSto.fik. Matos Mihal~alin. Radoslav Mihal~atfn.

C.o dodat na zave:r'1 Aj spon mo.u byf prostriedkom porezumeWa. vzajomllliho. zbli'!Unia sa, ako 0 10m hovorf lalo skulomos'!'.T reba ... ~ak najsf spOsob i.l. ceslU."N~im horlivcom" i;elam,.aby sa naSi,,1 v obci lakY priestor, ktmy by moh.1i vyu7.ivat nielen oni, ale "serei Terch.ove:ania v ka!dom rornom obdobi.

Prislo ne nasuad"es.u

Mai..

i5aku}eme

Na~im piarim mladym Terehovcom, co svojfm krasnym spevom a hudbou doniesli z vla"jj t:ofko radesti a petesenla n!Un,1u d'aleka od n~o milovaneb.o domeva VaSi Magu1hovciz;o Za~ zrivej VAAl to Sitka tfakujw za to vzacne .ortremutie a za Vam milotu a radosf, co sme od Vas dostali,

Pozdravte nam Va~u knisnu Terchovu a aj nam nezabudnutefnt"i Uzrivti.

Vafa MdriIJ MalluthovciPtirovska, Buenos Aires Pozn. Pani Maria Magu1hova - Parovskii. pOsobila v medzivojnovom a vojnovom obdobi ako ui:ild'k.a. v susednej Zazrivej.

Vef.kyje nas Pan

vefk.:i jejeho moe a rnudrost

Chv.irre ho Sh:J.ko Mesiac plIDlel}"

nech v ak_ejkofvl'k rd:i 7.:1:.Tlie \~ .rbvila Chvarte he, nebeske harmonic

a tlt'"i \ .. )'

svedkovia a potvrdhelia zja\'enych provd A 0/, moja dWa

ce If iivot spieva] chvalu Bohu Od rieho

skrze nella

a pre neho :ai \1k-tky VE'Ci viditel'ne i nevidirefne Jemu ~amhnu ~trf r:est a sHiva od vekm' ai na veky Amen

14

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

TerchoV8

DefskYm eerom

'ak P ledne rohtorocne Der 'f: pl.'"rn Jf" , klltocnp hohate, eda take. ake sa na V!anoce paul. A [8 bez zb - tocnych slav, dominuje vianofua temauka, kiora je doplnena prtspevkarni iiakov zo ZS T irchova - truhar Ii, Tie sme 'Z redakcnych dovodov (predcasna uza i .rka dosledku odleru do Argenuny) nei tihli zaradit do a L6brovej TE.RCfiOVEj. Novin 011 je zaujimave interview, nachadzajucc v zavere naSej detskej rubriky. Milf terchovskf najmladiii llterati, vinStti me vam k.r.1sne a s[I:·drf (nielen na dary) vianoenc :viaLk a ... crime, ie nase spolocne Detske pero bud p15aL ajroku 1991.

Vianoclf' z minuJostl

Kaid)i ro sa kona,fli Vi:anOC1! pine l!is ky, radO$ti a pokoja Vledy Way pcccltule nadej na novY a spravodliwl~r ClVot Von' u ]e vSetko pr ryte blelclU perinou, v€a.de panu'! predvianetna n!!ada. aka Ista naJada panovala i kedysi. Moja starka spomfnaJIl na Vlanoce takto;

Je Sled,y del't U! od rana sa IIpratDvaJo a vSade bola v!!llia od kolatov. Ko1.tte, buclTty a el11leb sma pe~'vali v peel. My sme mali pee postavenli V zahtade a chodDi k nm, spomil13.ju staIka, pled aj susedla, Pee sa vykurovala jedrovYm dre\lom, a p eto mall koltile a chllab dobru chut. Potom nllSt fa!; varenia. Vaola sa fanlrova polie-Ilka so susenyml sllvkaml, zvan4 61ema polifNKa., kapustnica, ~ClVa ka!;l, bryndlovt! alebo tvafohoW rezat1Ge. Ked sma mali v~lko hotove, lat;aj sa chysta( s1rom~ek Nleldo mal stromtl!k na zernl, vysvetfuje stat1cA, a lnf ho ve§all na fragar. Fragar bolo dtevo, ktore drfalo poval. Stromfek sa ozdoboval 6eNenymJ jablkaml, ktore sa davali dovnlilra na hrub~ veMl!ky. sal6nkami, medovnl-ekaml, oreohaml, ktera boll ubalene v stan I ole II. nil. vrcholec sa dAvala hviezd II, Ked bolo vselko nallarene,. naPll~ne, poohystane, poprestieraJo sa na sl61. Na stili sa dal cbrus, sviefka, ruzenec, modlilebna kni!ka, peniaze, jafmeil; avos II chUeb. Peed ve~rou gazda vySiel lion pokropli dom vooou. s ktorcu sa patieral prj petenf ch~eb. Ked' bolo V§etko ako rna byt', zatala s.a StedrJi ve~e ra Vsetci sa p ri stol e .s p 01 ~oe P 0- modU~. Rodl6ia uroblll $1Iajim detom na felo krii s medllm, aby boll dobn! aka med po cely rok. Prve sa jedli opIaJky s medom. Potom sa daIa dO vel'kej mtsy tuurava pallavka so sU~Ymj slivkami, rezance, kapusla a o-pekance. Toto vsetko sa jedlo spolOCne l vet1tej misy. Po ve6eri sa opal vietcl pomodlili. PoLom cel! rodin.a oEi~tradzalB spievajtic k pribUll'lym. CeJ~ dedlnB bola \lesela, l kafdej stTany 53. oz)ival spev. Okolo polnocl sa i~o do kosto!a na polnotnO svit!l omsu.

Takito boll VianDce kedysi! A aka sii dnes? Co znamenaj 0 pre nas teral?

Co mamenajli pre mfia1

Rok bel lJjanoc si neviem ani prerlstavif. NBteerm sa ani laic na darteky, stroma.k, kolare, .aI!e na hi ZV~1l a neopakovatel'r1IJ naJarlu a a1moslerll.

V!ielci marne na seba VlaC 6asu aka ina et!y, Sine I~i. Verrni by som sl felala, ally II en 0 den, stedrj den, pocffili ~etcl fudi ... na oeIom svetf moe: Idsky. ktcrli II sebs ukrjvajli Vlarroce. Viem, ~e ro tak nebude.le j "ten 0 deli Qude vera chor)it.h trpIe1, vel'a hladnych hladollaf, \ll!1'a deli bude bez mamy •. Pomysllme na nich. ked budemil sta1 prl pestrom stole plnom dobral, prj fiaria· com s1romceku, mtllno aj im sa aspon na elJviTu zaiiati srdleiko Iiiskou.

T ak teda ·Stas1m! a vl!Sele .. :

Mflnika OlllirllJaV8 VII.B, T8fCbolll- Ostredje

Vianoce

Starj 10k pomllly odhodi lap~nu kab<l£llcu 10 svojich pllec. aby pcsWa 12IJU\'Shli sa.Caro Viall DC ma Z"i1astm m ee, (;h of'!ich !u.o muJe, neifas1nym \~ieva novu nidej, do side r'udf seje hlskll, poke!. harm6niu.

Vianoee sa tichc ake zubate jafll£ sinko vkr6- daju do nasich pnbytkov. flJeZnYm dolykom po hl.'rlzajil tvare unaverryC:h rmli, !<torr sa zabudll smlat. lell srdcla su ehladm! ako kusy radu.

Vianoce - to je hiska ~ priaterstvo. Vtedy kaidy podava pemocnli ruku bli'tnemll, trplacernu, ale I ceJkom cudziemu eloveku.

Na Stedry Vl!l'.er sa rozilaria vianDtne stromteky It n~iQh prihytkDch. Ohlasujil naroden Ie Krista. Jeho IlriChOd. 108m enal novli nAnaj, nove svetlo do tivotatud r, IIInipe nYch ta»:ym j li· votnymi okclnos1:ami. UplMlil leh '10 vie re, ktoni 1m nasiakla do za ako millZga do kQry srromcv.

Napl"' II~ poclt krasy, ked pozerm cio lic:hJit:h a zasneienych ulit oZiarenyc:h sviel!kami. lell larebnosf astra kontl'llstuje s tmou ,mdnYt;h dni.

Van nlklo neprefilli tfeto ~aravnli okam i~y Intenzivnelsie aka dell, preto1e 1a svoju celorocnu pracu dostan Ii odm enu, Pre nleh su dar~eky symbolom 'Jselkej tejto neopakovatelnej aim oslery.

Stedrove~erna nalada pret'lika \lsade, Svetom sa nesu t6ny sta,ych kolled a viano~n~eh piesni. OM. rame olula, aby zapJnili i nasI! domovy.

Po dlllQm~se sl sad~. k stDlu cela radlna.

Spominaju na blfzkych a prialerov. klon nle sli meazi nimi. tudia, ktari nevySii po ce~y rolf z dcmil, teraz na£hadzajli ceslu do ostola, k pliat!rom a1ebo k blfzkym. t5akujli za dalY ume, za stastie a !,okoj. ktorY U nils vladne.

to znamenaju Vianooe pre mfia?

ViiITIOGe - to je mOla rnama, bez ktorllj by bcl m511ivot, .livot mopch surodencov, ale I mol~o olea smulnY ako noc. tutujem dati, ktore mamu nikoy nepoznali. PI1! nich su VianoCE llel'mi smutne. Niektoni odhodila ich \/Iasm! mama, inYm ju \lZala z8.kema choroba a1ebo vojna • najohavnejsia zo lISetlcYch veei na s.vete. Po nej ostli.vaj Ii Ifll.. slzy. zn irene rl c my ,puh.n 11M srd&l iI a samora. V ease. Vianoc by niklo nemil! by(' dm. SamIl1a boli lklli Iliac like boravy rob alebo odret~ koleno

Pnolmrajte sa olcolo seba. Urfite zbalLm, iE m nohi stari rudia sa Gffia zbytotni, apus-teni, zabudli na nlcb ich lI1aslni dl!!ti, kvQH ktorYm sl odrieka6 od us1 UbIlda 1m $11. Sli slalli a rahkc z ranit!rn f. SpYtai e sa ien, ak a sa maju, fi nlee c nepotl1!buju, s.tisnite 1m ruku. Ponladte lvriskavenli war. Darujte im miry usmav. Nebude viis 10 nie staf. To, to vta)( llskale. sa ned; niffm zap latif. 7lIevedJa preco,

no velmi 1m to treba.

A moino es/e viacej aka chlelJ8. Aby 1m v dusi pus/a neba/o. Aby iCh mali radi okafo .•

(M. Rufus)

OJ'ya DmiroSDlla VIlI. B, Tetchev; - Ostredie

V tom 10 ~ priSio VElke nanadEme ad cisara August! popisaf rimsliy svet Vte1c1 sa i§li d<d' za-

isaf. Vybra1 sa al Jozef so svo 011 sniibe"ieou Manau, ktora oola v pofehnanom 5 ave. Sri do Betlehema. Po ceste nastai las Marilinho pOmdu. A porodiJa svojho prvorodeniiho syn~eka JeiiSkanasho pana. Uloiila he do las! ~iek a zallfla do ~Iienok. Necraleko boll aj pastl!!r!, ktorf v noel stroil.zilisvoje stadocveEiek. MedlilYm posL~1 80h svojho anjela k pasllerom, aby 1m zvesloval,ie sa im narodil Maiiis a Pan. On lm pO\ll!dal: 10to vam bude znameTlim. Najdete novorodenlatko zavinute a v jasliach poloienli.' A anjel odllial. k nem u sa pridal zastup anjelov a ZIIelebovail Boha slovam[: ·Sbi.va Bohu na yYscs.tlach a ra zeml . po. koi fud'om debrej, v6le: A pastierl sa pobrali do 8etIehema eer tam prmn, nalll M.triu a ozefa s dleiatkom poloien6 \I jas1iaeh a zlI.vinuIe v plJenkach. Ked to videli, \I~tko vyrozprovali Marii a Jozefovi, ~o im bolo _povedane. Potom sa vnilfli k svelmu stadu a tiez ve!eblll 8oha. Nad maStalkou, kde sa narodil Mesi~, zasvi~lila hvie:zda, ktenl bola. upl ne .Iml. aka oS'tatn~ .. K[;lll od 119c h cdu sa dOlved e Ii l kn ih, ze sa m Ii nar od It nevy kral' v 8elleheme, lebo lak pisal prorok. Potom sa vybrali porrier do BeUahema. Tam Ich vledla hvie.zda. k10rti videli, Zastavill sa al pn mal.tal!<e. a vosH do nai. Tu sa mu poklonili. Da.ravall mu zlalo, !radidle a myrhu. Nesk6r sa vrafJli do svoje] kI3.P"Y.

V!e:ttl, 1.:0 toto diefatko vi dell, velebtll Be Ila a oslavo.wJi je 0 mUdrost. Od lEilo chVlle sIivime kaldorotne tento VEIkj svtatok vidy 25. aecemb.ra.

Monn LulisalJOvs.VlIf. 8, T err:.hov.a - Usfred.ill

Vianoce

1.

Vianoonti ozdoby na stromreku jak perfitky na paMe

Z jed nej strafl'J svQy Jow. l druhej s1rany Maria,

v jasli&at h je uJoien!!

to biibatko premi1ene.

A nad domkom na sala§i svh:ti hviezda velika

a pod l'iou lam anjel kT3sny spieva raaosflIe nllvti zvesll.

Herodes sa ve1'mi hnev4,

1.e nove knle!a prlcMdza,

fe o.n vladnut ta nebude, ked' to dlef:a vel'ke bu. d e.

Maria OndnrsDI"i VI. A Tercbova - {JSllf:dle

Terchova

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Vianoce

15

II.

Dve tisrc rokov uz je tomu. ~o tu bolo di&ta:tko.

na kaldyrok k nam priohadza ako maM nemluv_niatko,

To die(;rtko v ja:sli~kach,

bol n~ Jelis. rriilY.

kto rY za mis zomieraJ

v ut rpen iach

a za nase vim'.

A ked' mu bok prebodll. i/O da a :krv vyslre k ta

a ked' Je~i~l,a n.is zomrel v ul rper1lach na G olg ete

,M61,,,rJndniiori 'VI. A Teichr}1I8 ~ Us1redie

Vianace Srleh p.ada na ,zem,

poleluje ani piiperie.

Zrazu je \Ii s koro vsetko. \lrchy, pella prebiele,

A snen pads d'aiej,

j ahc stale viae avi ac, V noel vrria zavele ~Ima a vel1<e m razy, skero katdy doma je, A zrazu vianot~ den

tu Ie, fa.clost kazcIY v srdei rna, najllla,c deliradulll sa, h os II na sa z raz u chysta, Vlailoce prejdu ~ni voaa,

j e i e he~leslal,e ~ko d a, Onl- sa vralla,eiire pndu,

o ehvil'u su zasa tu.

Maria Bere§fkova VII. B Terohova • Usll'8dia

Zima

Ide zlma, ide mrdz,

V§elko mnne. vsetko mrad, Vbde samy snell.

A ttl dell ~hytia lyre, sane. Utekaj li s a rae 0'1 a~.

S~mY v'i'sl:ot. samy smiech.

Ui! letlasane, uzletia Iyie. Ve(;er IIsetko skone],

Deti v O~i3Chslzo majd.

Juraj Knsto.f/k VII. frieda Terohova - Struhal8n

Sneh

PrI§la zlma • preslo uil: leto, ieseli

Po biely~~ poliar:h studeilymi pnnami Plska sl sne h ovu a .zl~a.dQV aiel u piesei'i Chladl"l"t~jelor, viazl"lu~ hlboko tenk·ymi nohaml:.

Detl zober~lyZe, sank)!, kortu Ie

Vybehno s V)lskolom z d omu na kopec Nafobia. lIule ,. postavill snehulialia, sknl{11u: 'ai, sCll1ioa je villy lepsia ak.o pee."

Sype sa s nieii k neustii.le spa d vys a ke]o b I 0 h y Biely, I'ahulJko po~teJdi .deti, Iy.l:e i saml

Pad~ p'otiGhu~l\y, (;arovnea ne-badane Z.aJuYva stopy .. , (;ozanechaJi rnoje nohy.

Mojamama

l,Ii: vi em . zekai'd Ii lba j edn u

mamu vlastml musf mat

o tom. zeje naj kraj1iia

Qesmie nikdy zapochybova(

Ze10 nie su vr.lsky, ~o war nos], ze i kecf lbelenlHrasne ilU jej \~asy Klo viae v srdel lasl\y ma

Ike c' tresce, h ladka nas mam a J@ v§ak bojfm sa 0 iiu.

jej -pery ¢asto tiS"ko stcn Ii

Aja, stoiac pred ollArom. dvfham 5vol zrak HORE'

Aby najvyssl chranil srdoe matky cho~.

Jan Jani'clk VI. trjsd'a Terr:hoIlB' Slruhareii

Pri ,ada v jeseni Prfroda je v jeseni krilsna. Veveri~ky orechy zbieraju,

nsch komora nie [e prildna,

vtlki d 0 lepfy~ h k raj In od lielaj t1.

OttJranari robiaktml dla

pre smkyl budkyvtakom,

pohoslia roll v lime senom, makom.

Prfro.t.la ie " j esenl k rasna, mnohe strorny 'lim u,

in e lase ni e.

Z bukcv, iavorov a brlez pada listie, ale sm rek a borovica lostaVll.ju zelene,

JozefHajny VI. tn8da T 81G.hova • Stro/ral'8ii

Prisi el ten Gas. ked za I e rle kraj e

~m enili sa v zlte I ukY, h<ije .. 21te lis~e .zo ctromov rollukal mimlJietor

do .dvorov.

Pri~la jesel'l,

zakl,opa.la!la dvere.

paved aJa lelu:

• MOG 5i prebertern.

Te raz vlAtlnl! svetu jesei'l,

vsada po-~uf smllin II plesefl, vletor fIlka:. listie 5 urni, kiUdyv svoiom dome kliri.

Danka Hain4VIJI: tri8da Tetc.hova ·S(ruhareii

.Str.iica P'ri nasorn dorri¢~ku v harach tIl!'!i e e!ite stal eeist.a lie ka. Tam denno-dennezvesela !laS II rdzavy Rello .Stekal ,

Obd:l\lovali he turlstl mnohi ~ed' za~tekal - olVali sa hory

Co sl za p raskal 0 p ovySe v ell r as1i [ud! biivato pri nom ako na namestL

o Ii es &1 rili i straM Ie rt h ovsku bytov k u 'No~ami \JYjlJe na bl~dY mesiae

Co ak nam p rinesie Sf as lie? Vy h rat lak MO'lku,

Aby sme mali peiiazi troch u Iliac.

Jan JlJni5lk VII.f1ieda TercllDII8 -Strohamn

Co pre vas znamenajU . Vianocel

. 5 if m sa u vas spajajU?

(iflterfliel4l )

Stefan Qikos

15 rokov

chsmicka skola.

Sviatky radoml a pok.oja $vomir Janowicz

31 rokoy

kaplilii v miestnom koslole

Typicke rodinnesvialky. Su to dni' narodelll rudi do nadeje,. vz;ijomnej lasky a zmlerenla.

JozctSabQ SLID

67 rokov

miestny pan dekan

Predn ost narodsnla Jel.iSJi Krista. Je to pod" &tatna myslien ka. Osm:tl'lli ie ul len ozdoba.· slrom~eky, koledy. plssns aiel', Prichad Mesfasa p.~edPovedali. u.t proroci .I~ja~. Jeremias, Daniel. Vlanooe a pnchod Mesla~ Ie pre vt9tKYch kres'lanov radostnil uda[o~t nakol1<o Krislus prisiel Ij)Iklipl1 tento svet.

[va MatejQVi1 33 rokov

sOkrom na pretlavatka

Kopll starostJ, vyae hlavy. Dom.ll, aj v robote,

VjncenJ HPd06

61l rckov

nezamestn an'i'

Radost. mier. Vyri$Bnie p~oblemov vltdy.

JwW 8@iio

17 rokev _

lI)!mn&lium Zilina o obrs sa opif.

Maroil8 Vlka!lll 73 rokov d.tlchodkyiia

R a d nstn 6 Vi anoce, zd r avie, fad csf. Te iii me sa

Z 10M, le sa r1am narocl Jeiis,k'tl,

MonikB LutisllnQv;j

1310kov

llacka. 8. B Z8 • Te~t:hova

Ja ni6 nee hoe m m at'i dem do k(istola.

tiwi@_ stailov<l

35 rokov

SUkfO mFia kadernreka

Kra~ny vignotn~ slrom~ek. Ked sa rodina zide pri stole, Vjanotmi pohona, stretnutie s prJbuznyom!.

MWaKdirJv5 :l4ro~ov

n!l matsrske) dovelenke Narcdenie S !}asile(a,

Martin DiJ.7JS

13 rok(lv "

iiak 7. A ZS . Terchova

SyliJIky by mali by{ dnami pokoja. radostl a l!sky vrodlnach. KaMy tiyS1 mal uvirdomif, ie v ij'Qhto dlioch. prisiel na sviti S,pasiter, ktor6tm ka!dy mill/je. Alebo sa as.pofi tak tiiarlme.

vateriii' AndwvicoV8 48 rokov

ri a ditelIrn ZS T e rohova

S~iiltky pokoJa a IAsky.lamys.lenle sa.-nadryrn. ,0:0 vo sve1e eh yba k 10m u. a.b,y b oln a svete poko) a mler. aby deti a statirudla niitrpelL

P'ipraViIt~ KatarlnaS.tJSfiakova VII. A.

Lucia JUfUJ'8; VII. A, TelG.holia -Ostredi8

moriaka pakrl\\! do ztatohreda. Do vype. U primiesame raj6iakovy prellak a aSta chvWu povarme. Jedno~ive porele potom k1adieme na tanier, prelejeme stavou a podavame s varenymi zemiakmi, komp6- tom alebo so sezonnym zeleninovym sa- ': latorn,

16 MESACNIK VSETKYGH TERCHOVCANOV Terchova

Vlusujellle "Vianoenu_ dob'" ·ehnf

... a opaf idem e jesf. Vianoce pont1kajiJ If tamuto"koniCku"vera svfaliJenych pn1eBtostf a zaleii len na nBS; v akeJ kondfcll a hmotnosb' dodychame tenta (ok. NechaJme vsaktUto iivahu bckam a daj'me scvo skut06nemu odbomikovi. Vla.stne pardon, odbomfCkfj, pre.taze do nasej redaMns] "kuchyne" zavitala pani Ofga Chudovska . .Keefze jej rename ui pozname, Ironcrne so slovoma davame prednosf vares~e. Olaj, aby sme r:_ezabudli . DOBRU CHUT VAM VfNSUJE VASA TERCHOVA!

YianoCmi poJievkQ "Slrap!me" (pre 4 osoby)

1,5 I vody, 400 9 kyslej kapusty, 300 9 udeneho bravcoveno pHecka, bcbkovY list, 1 mensia cibufa, 3 lyiice hladkej muky,. 150 9 strakatei iazule, sot; 40 9 bravCovej masn, 3-4 zmkii celeho ciemeho karenla, mleta cerveM paprika, 1 strueik. cssnaku, 1,5 dl kyslej smolany. Prebratu fazuFu den vopred namocfme. Do pripravenej vady uloz[me dobre umyte udeoe pliec,ko, fazufu, sol, cele eierneko~ renle, nadrobno pokrajanu ciburu, cesnak, bobkovy Hst. a nechame varif. Kecf ie rnaso z polovic€ uvarene, pridame kyslu kapustu a dovarrme. Polievku zahustlme zapraz!rou z bravcovej rnasf a hladkej muky, do !dorei pridarne mlelu papriku. Uvarene maso pokrajame na kocky a vklaoome do kaidej porde polievky. Dochutime solou, korenfm, pripadneaj§tipfavau paprikou. Podavarne s ciernym chlebom.

Makove pupacky (pre 4 osoby)

209 drozdia, 3 dl mlieka, 450g hladkej muky, 1 vajce, sar, 100 9 bravcovej masH, 60 9 praskoveho cukru, 100 9 slivkoveho lekvaru. 100g mail.u,40 9 masla. med.

Prlpravfme Sl Iwasak, do ktoreho pridame trocha muky, vyrniesarne a nechame vykysnUt'. Do zvysku muky pridarne vaj.ce, sol; tuk, kvasok, a vsetko vymieSame na hladke cesto . .Hotove vykysnute ceslo vyvafkilme nat hrubsie valceky., kfore nakrajame na rnensie kusky. Jednotlive buchticky posypeme mlet}im makam. zmieSanyro s praskolljim cukrom a polejeme maslom i medam. Nakoniec zdobime lekvarom.

Labuinicky kapor (pre 4 osoby)

750 goeisleneho kapra., 50 9 udenej slaninybez ko.ze, 50 9 masla, 1 mensia 01- bufa, 1/4 I sroolany, 1-2 Iyzrcky hladkej rnuky, mlete cierns korenie, sol,

Kapra nakrajame na porde (podkovicky), Idore prespikujeme slanlnou poklajanou na tanka pa.slky, Poso[ime, okarenfme, a dame pied na masls 5 nadrobno pokrajanou cibuFou. Pocas eecenla prile-

• jeme male mno.Zslvo vody .. Castejsim prilievanim podra palreby vytvorfme vlaslnli. Sfavu, kton:i zaprasime mukou apo opraieni zalejerne rozmiesanou smotanou M6.ieme pod8.vaf s haluskami.

P1neny yianoeny moriak

1 moriak -asi 3 kg, 1 citron,sor,2 zemle, :3 vaicia, 250 9 mleleho rnasa (hydlnovehoalebo brav6oveho s hovadzfm, s pridanfm peelenky moriaka), tdbula, 1 Iyiicka salvle. mtete 6ierne korenle, 1 Iyiica posekanej zelenej petrilenovej viiat.e, 21yiice masla, 1 Iyiicka mlatej cervenej papriky, 11yiica raj6iakoveho pretlaku, 1lyiicka maizeny. .

Umyteho a oCistem2ho moraka pOkvap· kame citr6novlZlu mavow ~z vnutornej i vonkajsej casti p<lsoHme. Ze:mla nakraiame na vacsie kocky, zrniesame s rozstahanymi vajclami, mletYm rnasorn na kocky pokrajanou ciburou, salviou, mletYm korenfm, solou, a prldama posekanu zelem.l petrzlenovu vnat luto hmolu dobre prepracujeme., naplnime jucez kreny otvor moriaka a dobre spojfme (zasljeme). Zbylkom lefta hmoty naplnfme brusnu casf moriaka. Do rozpusteneho luku primiesame mletu papriku a nou polrieme povrch mo~iaka. Prikryjeme ailobalom a v rure peeieme as! 3 hodiny. Pocas pe6enia prelievarne vodou podra potreby .. Poslednu polhodinu pred dokon6enim odstranime alobal a dopeCieme

Medovy kremes; 10 dkg pra.skoveho cukru 25 dkg hladkej muky 1 lyiiCa rurnu 1 vaj,ce 1 fftok 1 verke. Iyilca medu 112 ly.tices6dy·bikartxiny

5 dkg smetolu ~

Vs.etko zmlessrne a. ro.zdelime na. d'ie pclovice. Rozv.afkame. upeCleme a napln} mekremom.

Plnka: 1 !fler mlieka, 4 z1tka.2 zlareklasy. 21yZice hrubej milky uvarir na kaSu. o Po vyc'hladnuti spoi~. 20 dkg rnasla, 15 dkg praskoveho cukruvymieSat a natriel jeden plat. Na vrch dame dornaeu sra~ hacku, prikryjerriea pri1lacfme druhym p!alom. Mazeme daf a} eokoladovll. pole. vu. SfahaCka: 1/21 mlieka uvari(

112 rnasla

20 dkg stuienY pokrrnovytuk (Iva) 1 vajee

1 vanilkovy cukor

Do uvar'ent3ho mlieka dame rnaslo a stu~ ~ zeny tuk nechame .rozpustlL Po Cas rnixovania pridarne vajce a mixujeme 3 mint]·" ty. Potom necharns 12 hodfn stat v chlade. Napokon vys.rahame v sFahati a na~ trierne na plnku.

A eSt! svjalocny nilpoj (4 davky)

Do val:sieho skleneneho pohara dame 4 kocky radu, prllejeme 4 d konaku alebo rumu, 1 dl silnejka.vy, precedenej cez jemnesitko,. 4 01 sladkej smotany, 21y' zicky praskaveho cukru Vsetko dOOre premiesame a precedme do 4 v~l:sjch . sklenfc, ktorepouzf.!ame aj nasumive ~ vino (miskove). Pavrch tohlo mipoja padsypeme eSte lemna zamle10u zmkovou kavou. Dobru cI1uf, pevne zdravie, aj po dobrom Jede, vsetkym T erchov6anom zela

Olga Chudovska rod. HuliCialOva, majsterka ~kuch8rka Uptovsky Jan

Terchova

M ESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

17

A co sioutom vietkom mysli. .. ~

Tak co, ako sa vam paci.! PJ\I}' diel nase] novej rubriky, Aha, U1att.' p .. avdu, ono t.u vlastne ani. rubrika nic jc. AJe aj napriek tomu buderne pokracovar, co poviere Pre urto cl:wfTu si k nam z ned'alekeho Zakopanche (tam zomrel) "odskodi!' Julian TuWim. (189'1-]953). Vy sa v~k [V'Cirire, ako by sreo nom nikdy ucchyrovali. ~o dohrc, pomozeme vo1m. Ide 0 popredneho pofsknw b:'i.'tuib, zakladare la literarnej sk1.lpinr Skamander. Est{' stale vaIn

, to nie nehovorff Necharrie to rad9f"j tak , nt:dl prr-hovnr ia jho aforizrny. Ved' prave tie 110 presh'ivili 11:l celom svere.

Koft rna ;t)'ri nohy .. Pojednej v kaidom rohn.

Poznal sorn zenu, kwra skulila tak, ie pri pbr.i ronila sky za usarni.

, Mui zostava obycajne dlhe pod dojmom, ktory mobil na zenu.

Svedornie je ten t.ichuckf hliisok, hOI? nam Bepka, z.e sa niekto pozera,

Rozdiel medzi lavou aclovekoin: lava doJciie pracovaf celj tjZden bez toho, aby pila, a.,:o;lovek dokaf_.e pit' tjZd.en bez toho, aby pracoval,

Nikto m':eny z neba nespadol, AJe hlupakov '"k{) kcby zhadzovali,

Radio je sb-elyv}'I"I":Hez. Stai'.f pohyb ruky, :oIj(' - richo.

Bo hatslVo,. ktore V sebe skf)ivaju lesy V okol i T ercnove], je jedimine a 0 to vzacnejsie. Vel! ktorY region by sa mohol poehvalif takou cruhovou rozmanltostou, ako terdl0vskl}? Zvlas( preto, ie sa v nom vyskytujLl zivocichy, ktorych d'alej smerom na zapad niet SkUsime yam preelstavlt aspoii tie najvzacnejsie, ala i tie menej marne, ktor)'ieh existenca alebo neexistencia bude zavisief od nas sambtn~h.

V lesoeh sa moz.eme stretnuf s medved'om hnedYm. vynimocne ai lriedkavo srysom ostrovidoma rnackou divou. Uz ccraz castejsie sa vysl\ytuje vlk obycajny, najma na hranici Malej Fatry a Kysuc.

Z porovnej ~eri je hoine zastupena j.elenia, Srilcia a diviacia zver, l kurovitYch vtakov sa. este kde-tu vyskytne hlucMfi ci jariabok, avsak ichstavy su vermi nizke v dosledku hustej siete turistickYch i netutistici<Ych chednikcv, Ictore s(i intenzivne vyuifvane. Klenotom Terchcveja vladeem vzduynu ie ale .orol skalnv. Pohfad na jeho majestiitne knlien'ie nas nap lila h rdosfou, ie ho tu marne, zaroven vsak aj ebrovskouzodpovednestou nielen pred budueimi generiiciami. ale hlavne pred narodom a nebojlmsa p(l\Isdaf, i pred cel)'im svetom. Vetf poelet Stit(l\l, v ktnrych sa tento vzacny dravec vyskytuJe, je uz venni maW· a ieh sravy malu tandenciu klesatpod vplyvom meniacien 'sa podmisnok.

Zo vzacneho vtactva saeste v MalejFatre Ify'skytuje jastrab veJkY a jastrab krahulee. Ich iivot vo vofnei prirode JB vsak nesmierne f.a2:kY, preto~e ie denne ohrozovany elovekom a ta,k castokr.:i1 koncia v pasctach, :kosoch, i.e lezach. Hlboko v lesoch iije 8§te Ifojr skaJny,. sova obyCajm\ i potikkapcavy. V Oierach moieme vidiet trasochvosta horskeho i vodnara obycajneho.

Najbohaltiou i najpa~enlej~ou zlozkou i:ivot':fSstva vsak oSlava hmyz. Z motyrov m6zeme na pestrorarebnych lLikach esle obc<ls

Zc:"n'l, ktora piSe,. p:kha dva zlocllJY: zWicsujC' poc(.'( kniiiek a zmensuje pocei zit"n.

Sen Z~Il)': maC mall I nohu :1 iit na vefkej.

Rozkosne sU ric- rlievoHa! A ~ k .... !nJ si podobne. !';ajrna to jedno:

PQn.adnedievea nikdy nelieta za chlapcom.,. Ci uz niekto niekedy videl, aby pasea nahailala myi?

Istej £t-ne: skoda, i.e sam vas nespoznal precl dvadsiatimi kilarni!

Komar je hmyz S1\'oreny preto, ;lby sa nam much;,' siali sympauckyrni,

Povedar nickornu: idiot- io nie je llr£ka, ale diagn6za. Tulak: Clo\'C'k, ktoreho by nazyvali nmsrorn, kf'hy 1l1:.J.\ penL'aZt'., Plesiua je parochrta zhotovend.zo zadku ..

Neviem, co sa to na tomtu evete stalo! ZaClnllju teraz u.meTa[.taki fudia. ktori predq.ln nikdy neumier.ali. Pesirnista tvrdf, .z:e v5t'Lky ieny Slipobehna. Optimi~HI 1,0

net:vrdf,. ale dtU<1. .

,~ tie llajkrajiiie noh}' sa niekde konCia.

Spedalis.ta: znalec, ktory vie wetko 0 niecom a nie n hO('tcom inom,

Ak rhr:es .~pozna~ ~'voju najvzdial:t'"mjSiB redinu, zbohatni,

Cspechje nieco, co ti priatelianikdy Ileodpustia.

vidief jasoha cervenookeho.

Bohatstvo MalejFatry je nevycfslitefml .. Aby takYm ostalo, musrme sa a to postarat kaidy z nas Svojou laskou. porozumenlm, poehopenfm akonkretnou pomocou mdieme prispief k hrtiemu poslaniu Malej Fatry aka narodneho parku.

Martin BacinskY Sprava NP MF Gberany

18

MESACNrK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

. ~.'

Ifonfrontci.cifl· Valentina' BV'niaka

, ,. , ...

V roeu. 1994 si s!ovenskti laerdma verl?/llosi pripomenie nedoZite sle 7))'roiie narodenia niiSho vel'ki.qJO bdsnika Valentina Beniaka (19. 2. 1894 Ch)morany - 6. 11 1973 Bratislava). Tdto skt1.wcllosf rna inipirot ala k mys!ifo.'tI.ke pokr.jsj( sa pred-

stratt' V. Beniaea prostrednictuom jebo ndzorou: Z tomo dooodu sam sf preitudoual poelOll/l. literdrnu. pnz()sta10st u Archive Uteralttry a umenia MS a pripraui] pre lids Beniakove Kon!ro"tacie klan! napisal na sklonku soofbo t!aZke-oo, avsak umelecky majstrovsktfho a plodt~e1Jo Evota. Je aZ fJeuzerifel'rle, ako stj tteto mys1ienky aktualne efte i dnee.

p.e

t.

Prerazit, prenlkruit do sveta cia sa vselijako a i my, Slovdei, v tornto marne stare skusenostl. Po tureckfch vojnach srnc vyra7j1i a prenikli hiifne a nenavratne na uhorsku Dolrui zem, neskdr aj do Ameriky. Tam sa VSak no s polonadejou, '£ ak zbohameme a tuiba po starej "Iasti bude prillii vefka - moino sa vnitime. Individuilne sme odchadzali aka r meo;elnlci, plitenlciri, najmii al drotan, a -frili, podfa Petofiho, i takUto slivu:

A drottir, SlotJtik, dlbjcb nOb, vlecie sa. ba.ndrdcb po-mary, nos md jak zrela papriku, slzy rnu tecupo lvtiri.

To v n()vsich Ca.<ioch sa ui prenikala lepsie, s hopsasou a janoSfkovskyrni v alaskarni , ked' esre predt)lm sme prenikli bryndzou, co vsak sern ncpauf

lsteie marne arnbfci konfrontacic maleho, al ~ niSha svcta s vefkjm . etorn vonkaisim, do syrnfonle ktordlO s nasou fujarou zapadarne. My ':'iak vi me zahrat aj na ine nastrojc. Vidy sme boli ueenlivi a chytali sa do robory, Kedie du h odjaldiva \ nnul kade chcel, nemarne priCiny I )J~·dpukladar'. ie prave rids by bol

,he-hadzal, ako neobchadzal Sever, B:.lkan, (1 lajgy. Vial a oplodfioval l1~is v minulosti, veje a oplodiiuje n~lsli() ducha i cines. Len rnu nastavit .inrenu, lazar no k sebe a brat' do 1 -ribuzenstva, aby rnohol splyruit " narni. Stare, yerke a hrdei narcdy " dejinarni a velikanskou kulnirou IIII")ZU 111as3t sebes acnost', ie oni vymenu siatko nepotrebujii, 1.e ani ludstvu pofas dejin dali viae, nez «,d ncho dostali, My sa prizname, ze i'l'rpafllt" viae, aka je nas pritok, ba chcerne cerp,d toho eSI.~ viae, any sme zboharli, aby srne vynlstJi a vycibrlli sa na iSI~i urovefi. Potorn i m15 prispevok d.o spolocnej muziky sveta by bol vysoko ceneny a Ziadlici.

u.

Kaide r rneslo, i litcrarne, rna svnjp Ilcnovskr~ roky. M:i ich pre nazbicranie zakladnych poznatkov remcsla, od abecedy pocmic, ai po smiesne ama tatne kotrmelce, vyvrtky a pady. ad "probe ala", az po "chlapca mala" echy bali velrni rrnidrou ustanovizriou, ked puSfali tovariso na cestu svetom sktiSai zivot a dielne inych rnajstrov, cdkukat vyrobne rajornstva a dyf'ha! ovzdusie, v krorom (j kry1e nove r oral' sily a pocitu' ich zavan, Vtedy sa ui poznaiu obrysy 050- bitnej vlasln~j koncepde, tva1Y skUSobnych kamienkov a nidym pracf" na. no ej pioche. Tovaris :;a \tyda a na ' ty vetom, v id I ;1 sktima dielne cudrich majslrov. ale uz vie viae aj a seb , Q svojich schopnasliach a robr konfrontictu; pokiar siaha, a aka vys a dalej. Co do majstrovstva je ui. na urovni inych, 0 lacb druhy r me la a po-

zn3V3. svoju via trui cestu. Chccl by objavovaf a zaroven byt' i "am objavorn no vie, i.e reh prav ~ch objavov nebyva za storocie az tak vera. Vyskytujlj sa obyeajne len aka podenkova moda, urnelc kvetlna - nasuchoreru'i a navoriavkovana, rnoderne vkusna a pt.>kml. Cech Stl vsak predovsetkym svetorn, ktory rna monopol na umr anikle. Ide. pravdafe, 0 cechy zirobko\ll.':' vyznaiu sa vo svojicb veciach a dobre iomu kto sa dostaJ pod ich kridla, aj ked' nie zdy islo a artikel vysokej urovne. Minulost pornika dost pripadov, ze vela takychro vynasanyrh aruklov v kratkom t:a.se zapadlo a dnes sa ui 0 nicb nevie.

lebolo teda vidy tepanym zlatom, co sa narn ako umel cky spcrk predkladalo, V com srne sa nesklamali a co pretrvalo i polstorocie mujho poznania, boll Iranciizski tzv. prekliati basnici a ich prfbuzni uinych narodnych Iiterauir. Tato poezia bola chytluva aka sarlach. mala rnnozstvo epigonov, ktorych vsak nezniesla a prero poodpadali rad- radom. Aj v slovenske] literauire sme mali j dneho iakeho eplgona, dnes by uz boll lnidankou uhadnuf ieho meno,

Boli srne teda uCt'nli\ i, nestacila narn nasa vlastna li"r::l.l' a prebrnk .. l.yah sme za choiar , aim d bre vee!icky. Ueili sow sa najhlizslf' LI Cechov, ale aj Mad'arov, Nemcov, najma vsak u Franruzov, kde boll asi najbohatsf. Brali smr', lavili 111]1<:::, zlievall s vlastnym subsuirrnn a pozorovali spekirs. l('iIi srnc sa, a uc't"nirn obohacovali, co nebola

nepocuva praca. A bolo sa-

mozrejrne, it' sure svoie -ily sk:Usali na prekladoeh. Prekladali sine bez vydavatefskych zmlriv - z vlastne] pasie a potechy, Z "nllit rneho nepokoja, kioryrn me prt'I':.iiali svo],nedobrovofne splt"ndiu i.lll:Jlion.

Kritiku a krilikov SIllC Iwch:'i ... ali su-anou. Narodnych sJ r:izcov po Vajan knm uz nebolo a Sklllt'~IY bol bat.k:om - milym a zdvorilym, pre ktoreho 'Vsma nove pr<'dstavovaln "milLi vee". KrcIJI{C;Y m:J! l'11f(5psky mzhlad, zbieral a '\. 'V 0 lU\,:l.l" new"; tal nty a od I'd a kh palr6noval. V del p 'izbudi' i pnchdlit', kilO

Terchova

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVCANOV

19

slova vyvaiili zlato. Redaktoh Pohladov, co priSli po nom, boli o:proti nem:u len aka lJcni a v nicom sa rnu nevyrovnall. Nove Casopisy vznikali a zanikali - medzi nirni aj Votrubove r prezentaene revue 510- venske dido Pohl'ady vsak pretrvali. Bola io vzacna istota v narode, ktory sa vanutim novych cas ut isiel clem!'. A aenila sa i literarura. Vyrvarali sa skupinky a zdalo sa, lie sa Idu navzajorn pozrar. No nepozrali sa, ani nezozralr, Od narodenia neduztve sa radom rozpadali a ich casopisy posH na vreckovc suchoty. Bola v tom Hi znarna 510- venska famlllarnost a romantlcka rvar Slovenska. ja, Zljlki mirno Bratislavy - hod stale rna tam tahalo - riebral sam ucast v ryehto skupinacho Nechodil som z clazda pod odkvap a po funusoch, no mal som ne-dobry pocit, ie zivot - lireramv zivot - beir mimo rnna. Mal sam sice Cas zahfbii sa do seba, no nemal po ruke kniznice alebo 0- tame, a v.~etko kupovat sa ncdalo, Nakoniec sam sa predsa "uspolkaril", ale to uz je vlanajSf sneh

III

Preklady, ktoryrni si transplantujeme cudzich au lorov, mali by byt' dobre, ba az adekvatne kvalitne. To znamena, ze by sme mali mat, tu dam a, adekvatnych spisovatelov, ktori by zaujate a s chutou prekladab. Nie, ked' s6 v plne] praci na vlsstnej Lvorbe,' ale hravou narnatkou pri cddychu, ako ked si hu-

. dobnlk brnka navy popevok. Lenze treba byt sebakritlckym, slaby prekJad prekladatda i alltora wraZa_ Belie mll 'Lil'Oven a honor, ku ktorcmu sa dop-racoval. Skodi mu u Citatel'a, ktory z takehoro prekladu nepozrul kvalitu Oliginaiu a nevie chapa!, preeo je tento auto!' tak vychvaleny_ A nova basnickfi generacia, ktoni sa chce uCic, stojl pred 12kjrmto autorom V rozpakoch. Kevie jej nie dar, lebo je zle prelozeny.

Basnikove preklady z cudzej poezie clavaju punc i jeho v[asLnemu dielu, preto by tiito tvorbu nemal ani je-den zanedbavat. Komu sily nestaCia, nestaci.a .;nu ani inak. Preklady robin aj filo16govia, a je to .ua mieste, poki:al' ide 0 antiku a uce-bm~, skolske potreby. V tomto prfpade ide 0 vernosf tnmsplantacie a nie adekvatnu basrucru stavu. Ale a

tak, alebo onak sa prcklady z cudzich literanir u nas z roka na rok mn~ziai dobre, le~le ~ menej ,':Ydarene, co znarnena, ze dohariame veci 'i'.arneskan-e a snazfrne sa drtaf krok so siicasnostou. I toto je znarnenie nasho kulturneho napredovania. Ina pozoruhodmi: vee [e hI konzum. Cloveku teplo je U srdca, ked cita vysku nakladujednotlivych die!. najma vyberov zo svetovej poezie. Clovek, ktorj 1JZ dcvrsuje svoj :livol a svoje dielo, je Z'O Sf lea rad, ze Sa dozil tohto velkeho rozmachu. Iba na kvalite ie treba pridavat'. Viae zodpovednostl k citatelovl a narocnosti k sebe sarnemu. Do prekladu musime vlozif edy svo] urn a schopnosli, aby narn [0 vySlo na urovru. Aj z toho dovoru: by STIle nemali prekladaf autum seba slabsleho, i ked' [e vych-yreny a v mode. Obyc:ajne k tornu neprichadza, no myslim 51, ze sa i pri nase] prfslovecne] skromnosti nernu-",Ime tak vefrni podceriovat Konfrontovali srne sa, vieme, na earn sme a pokial narastli, i ked' vonku to este nevedia, lebo nas tak malo poznajii.

Ale a] ked' zostaneme dorna pri peci, konfrontovat a h)lbat sa rnusime. Aby sme si nasH rniesto, zapustili korene a. zakotvili tu, dorna. Poskulovanle za chotare bv nam ncposluzilo, keby sme l~nedbavaH svoj otcovsky grunt. Byvavali sme ustreckovan r. na<M:i,el vsak Cas vacsej zodpovednosti za seba - navzajorn -- i za svoju pracu, alebo ak chcete dielo, tiez, samozrejme, navzaiom. Srne kapustou z [edneho suda a kapusta., dobre pripravena s domicOll slovenskou klobasou, nie je posledny~m jedlom ani pre zahranicnych vychutnavacov, ktOr1 nech S1 tieZ spravia svOjll konfmntaciu_ Vol'aco vy od mis, my od vas, a dohodneme sa. Vlny vedra seba plynutfm vplyvaju na seba, fOlmuju sa a nalievaju obsahom. Miesaju sa a komplikuju svoje osudy, nez narazia na more, v rezervoarc pre vs~tkjch, kde sa kh ce-sta kone,Dostal sa ai tam, nevy~plechnt:it ceston do smadneho piesku, do slc-pej 7iitoky 1·00 kaluzL, ktorU v ziujme zdravia musi' "1'Sllsit slnko, to je nas del'. A ked' aj skoncime pl'ed jcho dovrscnlm, SI-aCl, ze sme boli- ukazovatefmi dcst a smerov k hvl ez.d am, odrazcivym moslikom pre mocnejsich a s(astnejsfch, co plld.u

za narni. Bude pre nas zadosturtrienirn, ze Sa tak stale i nasou zasluhou. Teda "Vivat sequent 5", ako mne to kedysi povedal Vladimir Roy. Nech iijd naslednicn

IV.

Zvykli srne sa uz s Europou konfrontovat ako vlnari a ceny si davame pri vzajomnej kostovke 5VOjich nekrarov Naehytame svoje zajace, tetrovy, hluchane a lnu hl'adami zver, a zivtl iu posielarne do cudziny - na Zapad, aby tam zlepsda plemenltbu. Samozrejme, ze aj my privafume oo-to za tymlo tii':dom. My vsak mime aj v dusevnej oblasti svoie moky revy vinn i, svoiich sympatickych uchacikov a 7.afUbenych hluchanov, 0, krasna Marion, vies ry to? My sme 51 ta ut tolko raz konfrontovall. Vezrnl n.-fs uz aj ty raz na vedomie! Ui prcd stu rokrni mali sme "moderneho" bdsnika europskej vel'kosti - Janka Kra:ra. Co, a kde bolo z neho prelozene do cudze] reCi? A z I Iviezdoslava? Ten 051al i doma le-n ria 7.aplrl kniznimych polic ...

Dochadzarne k fOURJ, ze boli sme tou kucharkou, J...10ra vedela UV3I'it, ale nevedela svoju varku mikat. My brali sme a brall 1O spolocnebo stela, i ked na [eho konci, ale so svojim prist sme nevedeli, a ci sa hanblli, a ci to od nas aka takych ani nechceli? Teraz sa 1.12 majd veci podstatrie inak. Cesty akoby boli prerazene a pomalicky sa i po nich bude mod knicai. NeZ sa tak stale muse! najprv prls( kulnirny vzrast doma. Toto podnebie, lata hrud;;t v nas vytvorila osobilne crty a PYtaiu sa na paletu. FCl[klol' je len im povrchnym, odpocinkovym prejavom_ To viacje usadene hlbsie. Ie skryte a treba ho nijsf, odkl)1', rydolovar, dar mu sat a prezenlovar svetu. Nadisli nove easy, v k:tOrjd1 sa zije a filozofuje slIeasnf'. Nemofu n:is najsl' hli iacich a neoplodm:nych. To je fJrlkllZ pre nast! talenty, pretoze uz nebude prlctadza 'a zapadat' bez povsimnutia_

Konfrontovali sme sa teda s inymi, l so sebou. Srne I, ktori berieme, a clost: pahltne, no marne ambfde :ilj d:ival' Sme mall ;1 skrom-ni, prcLo Lo budu I~ kvapky du veTkeha mora, ale kvapky nase!

20

MESACNiK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

Hobov Dinosaurus na Ariadninej niti

1,

Coraz hlbSie si uoedomufem; ze dnesnj cJovek potrebuje dobre ducbovne slooo. Kde bo Madat? My, dedincania, marne najcastejSie moinost potul bo 'IJ razhlase alebo t.J telev{Zii-. Takrfto slooo if! technokraticke a nemust by( vZdy' dobre. Je ako bozk cez skID. Neda sa poroimat SO sIDuom, ktore pocujeme naduo. Hooori k vtim reCtI'ik, a jebo pery a vaSe lJ,§i $U jedno,

Je nesporne. :ie u Tercbowj ka£dj steamy den a va sviatok v bohosldnku znie ducboone slouo, ktore rnd vysoku Urove7i.

TercbotJSkj pan dekan a jebo maci, priatelia-kiiazi na kazatefnici, d{:ivaj!~ t ud'om :tive aktudJne s/.ovd s nduodam, ako:tit. Lebo Zit je umenie a kto to umenie neoolada; nfe bezducbo, je zula/Y·

Ziwt must mat mySlienku. rei j8 ztnysel. Zmysel Zivota sa musf neustdle obnOvovat. To sa dd len dObrjm duchovnym slmiom, ktore musime vdycbovat' ako kyslfk. Viete si predstavi( Zioot bes: neustdle opakovanjch udych01Y

Mdm jedtiu vjzvu: Obrodzu.jme sa dobrjim slooom, vdychujme ducha. Necbodme po zemi bez Duse. Takj soet. }8 nel'udsky a perspeeuime nemo:iny.

n.

je nedef a poobede, kedy ozaJ kaZdj rna odpoOivaf. Mal by to byf ztikon.

Len sa tros'ku precb ddzk01l, modlitbou i JPrl17Jujrlci suet.

Dnes som si uybral pcsedenie-zamyslenie nad kdz'iiou diakona R6/xwta Hanuliaea:

Adept ducboonebo SlQlICi si prljJravit kdzet1., 1I ktoytf} odrnel! aj dua pojmy' Dinosaurus a Ariadnina nil.

Bol tu uvedeny priklad zo sucas1'lebo filrnu z vedeckeho prostredia. Ndmet je scienne fiction. Vcdci ruiiJli v./antdri z(.{liatr::hu komara. Vek kamara odhadli 17a nieko! 120 milionou rosoo. Komar pred stojow jantamvou smrt ou parazitooal na dirlosauroui. Z hamara sa oedcom podarilo zfska( leru dinosaura, z ktorf!j 1.'Znikla alternatioa obnovy tobto vybYlluteho obrouskeDO Zllierala (na poroimanie - 510n je oproti 11.emu zdpalkQvci krabicka).

Bola by to senedcia. Veodci sa z-amJisleii, akf b~~ to malo zmysel? Z Boze} vole zsoera V'ybytlUtO. Vjs/edok? Nemd zmysel pn:ecit' sa Baze} !loli ... K011.iflC filmu, Staroveka pravda.' ,\'wsIUpiS' dvakrdl do tej ISle} riClky.

Mdm !) sebe tisic 'revolt prietu' Sa kcddej uo/i. Cbcem byf slobodnj. Kazde podrtad ooanie rna o bmedzuJe , Ty m.ys]{s tak, ja i·rlak. No naeontec must~ poeorne urrilit st'a.,:;t{e domou a n(etkicb pros£t' o odpustenie.

Neeb uii rob{ clot.'ek cokoevek, ned; je Clovek bohary, chori, silny, pokqtny, vzdy sa must podriadit niecomu.

rozptjlit dobrou 3pdnkom.

.ifjJDri.C1m, knihou, Spoma1it'

Aspoii doutedy, kim I 1 eexisuqe s ub:I'lan cia, kmrd by preeonaia branicu koneina, ci nehonecna. - branicu z.il'Ofa.

Rad§ej SCI ChJltiin Afiadninej nile, ktord ~yrl1.boljckJ znatmma oz,zaCenu cestu. za ciet om; ktory tuzobne bt adam.

Priatei' R6bert; ud aka za prfklad, za clef, xa zmysel, za obnoou mt?fej vier:}' ,

.Ie nedei a, je na to deii, bex ag6nie bezducbosti sa prejdem slnecn.ou ulicou.

-tn.

Poxndmha na zdoer

vdp. tercbovsk_p deean je urate prezierat.jJ cto~Jek. Ak rnei mcdnost, vzdy po§Te na kazatefnicu osobnost', Itlora, je prijemnou ZJnfmDU pre nas, poe I1vajucich .

No chce sa mi zarOVe1f jJo1iedaf aj to, ie si neoiem predstat'ii tfter tercbOl!.sMbo koslolCi ber lePio zlJtu!ne~ bo, optfmlstickdho blasu a s/o'l.'a,ktore keira, l!}'chovcl!.'a, hoff.

a tercbouseom duchoonom polj pracuje takd lJetkd osobnost, it:? si to v kotobebu dni ani neuuedomujeme.

Nekoneend srdeenost sa snubl s ai'as"njm vzdelanim a pocbopentm pre vM.tko. A ten zmysel pre IJtiP

Rea sam to muse! pouedat. Takpdn deean, akt.i_ie misia l'kraft, ZbOjl1fkol1?

Pris/o na nasu adresu

Vd'aka Yam, Terchovcanial

Hovorfrn Terchovcania, lebo okrem Eudovej hudby bratov Muchovcov a Ruda Patrnciaka aj ten, ktory Va~ k rram daviedol z Marice slovenskej - Pt'[er Cabadaj - na VfI~e s{a5lie je tiel z Terchovej. Porrebovali by sme, aby na Siovenskll bolo aspon desa~ takjch miest, aka je Terchova. Potom by mobU zahranicnf Siovaci CasLejsie zaflvaf take zwak)" aky spollobila VaSa naV5teva u nas v Argenune. Vy ste dosiahli to, co sa nam nepodarilo za Lllnoho rokov. Dill s(e dohromady vsetkych Slovakov, aj l)ich, ako sa im havOff, zo starej emignicie, <U tjch novych. Tf sr.arf prisli pred 60-7Q rokmi aU novf pred 45 rokmi. Vseoci sme s Varni. plakaJi ad radosti a srastia. SlUe Vam za to nesmierne pavd,acnf a len futojeme, !e SID'" Sil Vam La to vsetko nemohli dostatocne odplatii. DakujemvsetkYIl1, horf sa a tUto Va.su vypravu do Argentfny zashUili. No predavSetkjm V:im, bratia Muchovci, patrf naSt! vcfke" Pan Boh zaplac. Vieme, :if' nemaJ~ zasluha~patrf Tehe, Peu'r Cabadaj, tak isto aj Va~im sprievodcolll 1.0 Zilinsk.~j I.e:le.vfzie - redakwrke Hanke L1i.~vf'j a kameramanovi Petrovi Vavrikovi. Bolo to krasne mal Vas tu, a pOCllvat Dakujemc Vam n Vaim obem lebo takw sa aj na Slovt'nc ku V;.J,sou 2.;u;illhOll

dozvedia, i.e v Argentine iij1.1 Slovacl, ktori na svoju vlast' nikdy nezabudli. Ba opac,ne, pracovali cr-lou SV(~()l1 duson a energiou, aby aj Slovensko raz bolo sarnostatne v svojej Slo\'f·nskrJ republike. My sine sa l Vas t.ei"ili, V, ste videli, co 1'0- bim e a spolu sa !f"FlITlf" 7. loho najviic:sieho Bozicho (lam - z

JlaSej Slovenskej republiky. >.

Vdi Ladislav Jankovil Pom. JlIDr. Ladil'lfl\, Janko .... ic (nar. 1 ~n 7) Je ('es:UI~;tl1 pr("dl'C'uam Slovensh~ho kulrflrneho spolkn v Ar~~·lllflw.

Terc ova

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVGA OV

21

Kriiovka pre vsetkych

4

Podobne aka" rmnulom rokn, iak aj v luoroenom posl dnom dvojefsll" nasicb nevin 'me pre v ~ pripravili, vazenf .:iratelia, krii.ovku. Dufame, i.e si s nou hravo poradite a ~1ledok VciSho usilia poSlelf" na znamn adresu - MicsUle kuluime stredisko Terchova (heslo Krliok.a). Zo spravny h histitdov potom vyirebujemf' iroch vy11(-r (HI, ktnrf obdriia od redakcie TERCHOVEJ bodnom - kni.Zn - publikacie, A esLe posledna informacia, vaSe odpovede na naB- krfzov'kar ky rebll. ocakavame najn k6t do 20. januara 1994.

Pris/o na nasu edresu

S udivorn srne si predtal i n epravdivf V>'TO k, ktm-y bol • ir611 ian ad resoY'M1Y D..sejSkole.

Veta: "Aprcpo, dockame sa niek d niecoho aj 20 trnharne?" Tato veta sa ob ohime nezaklada na pravde, prcloze u:i v -k. r. 1002/93 iiaci spoln uGlclmi slovens €bo jazyka pripraviJi niekofko prispevko do novfn I'erchova do rubril.·y DelSitym eerom. Teruo rok pani ncil1"fka p:ilkova ziacke prkJ>evky bne dorudila di"ia G. 10.19930 1. .110 hod. do rdakcie novrn, Ziar, ani \ minulom roku, ani toh to roku m sa uverejnenia n dockali, ° i na' U vinou, 'cJhruje n:is,.i.e nikto L pracovnikov i kmoenost' ueovcril, Takto bolo vrhnutc Llt= etlo na nah"'u Skolu a bola znvafemi praca ziak.ov a uciler iV.

[) ti na8f"j skoly w.n. ' nerrpezlivo ocakavali nove asIa novtn, S ojich prispe kov sa v nich nikdy nedockali. Uvedornujete _ i, ze takro sa odohera chur pracov:H'?!

Chce mid' autor (autori) tejto rubriky timyscln« z:;tvadza(?

Ziadam Vii!:, abv sa \I budticnosti ad pod kriur ke pripomienky podpisovali ich autori.

P. S. K6pie lychlu prac sa naduidzaju uz vy~e rnesiaca na nastenke nil.Sej skoly a Ii vtd~' k dispozfcli J.:. nahliadnuuu ana-

nymnemu aurorovi, _

Pedagogic. praco . aiiaci Z erchova- 'lrnhareil

PaEl1. Tal 'Jtr.<rJ]"~1w wilL. ~'ch jmJ.Wt:TlfJmll U iiu.Jwv ZS Terdwvci - t'nloortTi mI~ uvrujtliii ~ illZJknvq i mf4kf.ntj .iprat,.

22

MESACN IK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

NaSa. ujrva v okt6bravom Cffllt TERCHOlft.] (n,dnika Detskjm perom), abe. ovami 7S TIffChITliti - StJ"uhtirni, 11.Cdata na coo dlho takaf. Reakci:u, na nu sle si moh.li prt:litnt' na jJredc7uf.ik:ajU"j slmne, Co k iomu dOOnt? Ak ,1'711£ niekoho t./,razili) chcem« sa ospravedlnit a TJ:lnimne jJritmat' i.e nes"I.o v nijalwm fnipade (J 1~epn!inos(. uprednost.ii.QlJanie in;ch, ztirrisl aliho diskrimiruiciu. Ve-ct' takouto prdCQU by sme . 7iypmli sehe. Z who diivOOTJ. sme uverqnili Otvorenj fist ZS Terdunui - Struhdreii a teraz chceme k nemou prilniit kuiik£ vynJe,lumil'~

Prispevky~ kiare sme d.ostau z iBjl() Skoly fIred mkam, sme uver'fjnili neskor peto, ~ holi 71prellnostnewi i~ podl'a 1uis aktudlnejJie. Neskor1ie ul bali lWlo t&mv prispevkov neaktudlau: Pr£Jp(!()ky dodanl 6. ] O. 1993, SmJI zmadili do vim~obuno &la navin z dl1lJoou preclfasnej uzrivierky okt6brootiho &la. Taw frrebehla (!Vel-a sk;'" ako po in; mesiace, pretoie hlmm:i tr;oTf"(min. nmJill odcestooali do zahranilia. Na strane dru..hcj sme 111i.1o frrekoaptmi lJefk~~11l zdujmom ZS Terchoud ··StruJuirC71. prispieual v buducnosti do naiid: nfJlnn. Teiime sa na nor 11. sjm{ufrram. u. verime, U smetiskali stabilne1ul dnpisavatefa.

MOdlil/x1 SPf!ii7l}ch rufmdm'

Nasa. Zem

je \'0 vesmfre iba nepatrna hviezda Naszaujemje robif z nej plan -[1:1 na ktorej sa tvory nernuda vojnami

hladorn

. trach Olll

nie sCI rozLrhan€ pOtU::! rary larby ple-ii

a podfa svetovehn nazoru

Daj ndm Pane

odvahu a prcdvtdanie Z361t' lIi teraz tom dielo aby nase deli deli boli hrdf na to

7e Ii fudia

S tau, ktorU Cakcis, nerdtaj

(m-inianlOlogia terchau ke:! po6:ie)

Kosenie

LTbocou kracaju nohy kosca pornal " sprevadza ich uslzena trava,

ai povetrie rana

rozcesne ostrie ocele

a tra a d6stojne ranena padne na kolena

- ked slnko s1zy osusf

zostane len vona.sena na dusi,

Renata Opalkava

V samote

Tak budem tichy ako plamefi a oei moje rozjasneju,

ked' pustovnfkorn raz sa stanem v tom krnji, kde sa skaly smeju,

Tak ako rmidry prorok lasky si zamilujern madre nebe

a lfstku bielej sedmikra ky sa bud em korif aka Tebe.

Koloman. K Geraldin:

Marne Cakanie

Jesenne slnko milo svieti, boakava jasnozlatj' kraj,

na strom e schznici lfstok veti; S tou ktoru c''lk:iS, neral:::'!j.

jesenne slnko milo svieti bozkava smutnczlaty hajj aj list, co pada, napovie ti; s tou, ktoru cakas, rierataj!

IVlilaJI Maravan

Prorokom

Hadzali do mna kamene proroci svojich svetov vSe[ci sa tv:irili blazene

v narkoze zirrmjch kvetov

Necham ich po jednom pozdravif slovorn ktorernu neverili

a zaroven sa musia pripravif nov ui so mnou neratali

I

Pew abrulaj

rercnova

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

23

..

S omierlk Mi t·

Bolo po sviatku sv. Martina. a my srne sa pomaly pripravovali na Vianoce. Aka pnij z predvianoenych sviatkov prisiel sv. Mikulas. Deli pred tYmto sviatkom chodiel/ali dedinou r6zni Mikula~i a co mall, aj keCC poskromne, to rozdali det'om. Vzdy bali spolu Anjel. Miku~as a Celt. co symbolizovalo dobra a zlo. My. den, sme sa najviac Mli 5em. Schovavall sme sa pred nim do Io:l1tov a1ebo pod stel. Ai. neskornie sam sa dOZlledela, !e Mikula!lia rob!1a moja teta Aniclca, ktora u nas bYVala, Anjela pan] UEttel'ka Amalka VaUova a Certa pani Langerol/a. Ta viedla v terchovej protitrach6movu staneu.

SpomiBnkB os 0'. Lucia

Pomaly sa bliiil sviatok sv. Lucie, co bol IJIjnimocn}i deti, pretoze, ako sa novorilo, v jeho priebehu chodili same carodejnice, bosorky, ci skriatkovia a nebolo radno veeer \o/chadzaf von.

Na Luciu sa dieveata vyobliekaJi do bielu!!kYth §orcov, hlavicky mali zababusene do vaperovYch Satlek. z ktor9ch vytfCaJi ranove vlasky a takto chodievali po domoch. K tomuto obleteniu neodmyslitefne palri10 i husacie krfdlo. sktorym povymelaH v§etky klHy. Nechybal pritom spev: 'Iueta, Lucia, kde si prebyvala alo" .. : Opaf al neskoffiie som sa dozvedela, ie islo 0 naSa susedky!

Paw tohto svia1ku naliall diev~ata do misky S vodou nlovo, aby sa dozvedeli, ktora z nich sa "Yda a akj bude jej nastavajuci. Taktiei sa rohill papierlky s 13 men ami a tieto, den po dol. po jednom nicili. A podta toho, co ostal aka posledny. sa mal volaf ich manlel. Aj kecf sum tomu trosku verlla. vldy ml prlsto na urn. ei nakonlec necstslo prave to meno, ktare sl dievca praje.

Medzicasam napadlo mnoha snehua bola ta.kii tuM lima, Ze l doml:ekov viseli cencLile yerke aka stalaldity.

Soomienka as Ilcadenje

Urodaz palf ui bola doma uloien.1. a vsetky vonkaj~ie prace dokoneene. lan bolvycesany a ui sa pripmvovali tIliee na jeho kudele. Po1om sa Z3calo priasr. Aka sam len obdivovala sikovne ruky priadok. ktore dok3zali umne vysukaf tenulinku nit na platne. Skora v kahlom dome existovali krosna a rada sam sa dfvala ne tUto speciaJnu robotu s ieh zostavovanim. nallijanfm osnovy - obytajne z pamuku alebo fanovych niti. TIe sa potom pretahovali eez brda tak.. aby nikde nevznilda spar-acka. S obrtJbou som namotavala nite daclnka. ktory j}otam, za pomaei neinYch pediJov, behal Z jedneho kanc:a na druhY. Platno sa za maJlch elas meralo na rify a knisne koberce boli tkane aj zo zvySkov handritiek a nepotrebnyeh latok.

Nie ktore zen icky a dievea"tfl d ra pavali . perie, ale tam ui: zvyklo oyvaf vesel~ie. RozprAvali sa strasidelne pn"hody. ilSakovake nelJveriterne veei. talde sa tleto dievky niekedy ball !sf domo\l. A aby toho nebolo malo, este aj chlapci ich popod okml strasili.

$pomienka na .fportovsnle

V casoch mOjho detstva bolo v Terchove] vidy vera snehu a tak i naSe hry musef byt' ad:elMitne tejto skutoCnosli. Deti - moji vrstovniCi - mali urobene sano~ky a lyle, ktoni im zhotovili i.ch lia,. ilovia (ak~ je to ten krasne pomenovanie otea). Najviac sa sankovalo na Uboci. pretoietam bali medze a my sme panad tuto prekazku lietali i niel<onm metrov do hlbokeho zaveja snehu.

Ked' som mala asi sedem rokov, dostala sam korcule "kolombusl<y", ktore bali vpredu zaoknih!ene. Dal0 sa teda nlm1 korcurovat' aj po zamrznutom snehu. Najtastejsie sme sa ehodili korcurovat' Podubenec, kde bola plytsia a ~iJtie zamrznuta rleka No as tYmito jedn9mi korcuFami sa dok3zali vyzaMvafvSetci.

Kerf gazdovia za~aJi vyvaza1 na svoje poliCka hnoj, \o/ck8.vala sam leh, aby rna odviezJi.zavesenu so sanolkami. Predo mnou bol vona..,., kopcek. gazda $tal vzadu na saniach a ia v zAvese som si pripatfala ako princezna KoniCky vypa:rarJen~, zvonreky na ozdobenYch chamlitach oengali, Wade kopa snehu a snehovych hvlezdltlek - to bola ectrovmi krajimt

Spomienka aB Vi'Rote

Vianooe sa rYchlo pribliZovali a u mis doma zaeali pripravy na aslavu Boiieha narodenta. V tie dni sme bali Wefei akosi lepSi. My, detl, sme sa tesili na vianocne darteky a tu treba poveda( ze srne neboli narofne. Vt.dy sa nam dostalo len to, co sme nevyhnutne potrebovari. Moju prvu babilru. kfonl mam doteraz. som dostala ako wojroon&. Takuisru mala i moja sestriCka Mercika. Na§a mamicka IQZ povedala, ie strefla v Belej .dve babiky, ktore asl prfdu k nam. Vraj boli vefmi uzimem! a brodili sa v snehu, My sme zatali plakaf, pretoie narn bolo ba.bik futo ...

Pred Vlanocami zaeali chadi( betlehemc! Islo 0 chlapcov z Tercl1ovej, ktorf mali pripravene krasne koledy, a niekedy pri§li aj m13denci z Pol'ska. Medzi pravideln9ch predvianocnych navstevnrkov patrillfobracl, Ja osobne sl najviac spcmrnam na Ondreja zo Z~rlllej, Soplwliaka a Magdalenku.ln(j~uri6znu dvojieu zobrakov tvcrili slepy lid a polohluchy katolfk. Zid sl vfdy nosieval pod pazuchou kohUta, ktoreho mu niektora gazdlnka uvarlla, Tuto postaviCKu si vymadetovala moja rnamicka do keramiky, a ja ju rnam do dnesnyeh dnl doma. Moji vrstovnlci sa na 1}Ichto fudl wtite pamataju.

Nemoi.em tiei. nespomenU1' Andelika, lctorY nam rak co rok prjnasal z Velhory stromcek, Zaclnal v~k tak, ie najskor priniesol nieco nepodohne stromceku a ai potam to bol krasny symbol Vianoc. Andelfk 'fidy maval u seba plno pJechoV9ch prstienkov, ktor./mi nas nid obdarwal.

NaSa izbicka, ktorLi som mala so svojou sestmu, sa nschadzata v zadnej tasti bwaJeho notariatu, kde bol i balkan. Z toho dovodu sme lIefmi dobre videli na kostaL V zime, ked napadlo vera snehu, vyzerali topole, ktore stili na brieiku pred vchodom do kostola, ako majestUne vysoke hory. Obloha mala v noel tmavomodru fatbu a hvfezdy iiarlli sfa zlato. Raz sam lIolala na'mamlcku, aby sa i~la pozrier na hviezdiCky. ktore "idu· do kostola. Ona mi vtedy povedaJa, ie 10 nie sll hviezdicky, ale rudia, ktori idti s lamp~ml na roraty. aby videli na cestu.

Na Stedr9 veeeT mavam nezabudnuterne spomtenky LIZ len preto, Ze i!lo 0 ioY. ako ostatne dni v rolm. Bol pIny lasky, dobrotv, hlbokej (jcty ku vSetkYm, a teSiIi sme sa na Bolie narodenie.

Nie je moine VSetko oplsaf tak, ako by som si zeJaia. V"lem ale, ze spolocne s mojlml narlherny'mi spomJenkami na detstvo patr{m do te~o krajlny. A, samozmjrne. do Terchollej. Je mt lIermi mto, ze iivot 13k ~hlo uteka. no ja eel vSetky starosti a trapen!a, ktore mi boli sudene, myslim na .....as vsetkYch. Prajem yam radostne Vlanoce a vera Bozi.eho pozehnania.

S 18gkou Vals A/iea Bezakova

P. S. Dakujeme na§ej drahej rodac/<e zs jej precltenu spamienku na terchovske detstvaa vyznanie ncMmu spalocntimu (0- dJsku. V mene vSet.kjch cit3tefov nasich novln jej vinsujeme vera zdravia, Boiieho pofehfJania a co najviac nasieh krBsnych siretnut! v milovanej Terchovej.

MESACNfK VSEfKYCH TERCHOVCANOV

Tercbova

'V

C,·iepky z Argentiny

o h-af- Diegil Mar.ld()m., C;rbriefy 5abaliniuo'ej, ale ill tisicov ~_y,cft. S/Ci.,;,iktJV', -!iIl1e ai v rnmro poslednot» tohl'orDrn-on1 «:fC;" 1"CRCHOVfjnovorili. Do ArglJfI!iny sa: v~<lk proo5a /('11 eSle r.u _~. ~ niekD.fkd "newftnychM pas/mhov .ome poziadal! ~e!w. ,,~~povedaneh(J<~ ucas!nika argeminskf'/w pobylu •

C4badiijil •

~a ~ BVf!II05 A ires -

~eisie mestn zo v5el:kYch lYell. I<:tore kto v juznej Ameril<:e ~iJ. J!;: 10 p<a"'1a, pre~iehlavn;e "'r$entrnskE' •. rnosro oc'i~id~e

• eu~u dr?ll1Ou. TUI:? skutoCIT05[p'les-ve,dc,,,,? dl'rnonsl,uJ~ "'~lIl.ame$ta. j~_o urbanizrnus. .lle "I z,volny PrE'I'lV, obchodny ~. c; vonliilist:-i:zl~!'<id rl:,di. ~k? v1ietky mes!a,; ~j IlIJ~rlOS Aires ~ ,"dobl')' vietor") I:e terl10rlom dvorh !VilTI. MIHlm Sl1 bel

~'prillla(. Ie mAe bola. bliHia a syrnpatickejiia nocna verzi .. ii. VIJIa IdhIo "!tiituv ~J,,3"te'L. V priebehu panovania dennliho ,;yetI., ,,~, pI.illtidelne:..ynlsov'ill hluk VYSB 55 tislcov raxikovIo (ralskh aUI_Mh ani .. lJIIj{ neoodem) , obmedzovel nejpocitalerny dav tudf vyruSovali 10' ~lI:lm.ni psie iiki:iJky tozs], typ pre nasich nezameananych, co ~}_ o~!Ol.~jva_li ne\l)'~pi-talerne preRPO[,?pnl;; ,lutobus)'. a nii:il~ -n.<l hqnicav.a (I ked' tarn len konci]a J.'H, t.eploty dosahov .. 11 IU'Io'fSirh lelnych. vy~okl. P~i~!a ale noc a do hlolvneho d~15e~tinskeho ~a r, 'Il101 cfobry vietor. Pflnle~QI >0 sebou pesnolarebrui duhu sveta .Ri.marodjch ,aHam, n{)m.;icich nllb<lr!{If'nv, I\lOOne ieny, t~mpera·

, I meI1t-nyr,h mu-

iL>lI, ,lie aj mnozstvo dotiefavych loh:r,(]_· k()v. rnatiek 5 ko[encami, ttilajLi. ('"e,;; deli "pioniers keho" veku n vym,II'ovM1e lel,Y, dgarel-ou v ';51.1Ch, ok.lz:lICl ,;I. "pi",ajuce 0 okoliul kandel,ih,p. V lyeh rhlln'aeh tu vl;idol veeer, arraklivn~ pnprelka: van)' rilcrebilyml (,mta/iami (irem' "Y( h reklJm. k!<)I~. za zvuku pOlulny.h hudohnlkov. dod<\l· !wi d,1 i rtl~n~hT'llJ ntl(-heml~ r ~Vnrlj " Huanos Aiw, povobnli f hu( zvodne] slobodv a,lil(Jkeho bel' f1ci'i~,

Criepka fl. e tt!ny-z Out!oo.!iU

Pozoroval som lch ill p,U:asi(J a ilk mil"., h",,,,"i! ("> u-tnysk:,,-h. hi;il" sa mi aspof lrosku ,pozn~( du;"_, Mp;enlo:nskci· j(·ny !,~k'('ny, dJnlji, vdo\iy, dochodkyne. to nech.im ,.1.1 va,.). Dn('~ u; m"/em otvorene priznat, ."ie S(Jm u!-,Ine prepadol. Ne,pLvn.ll 50m nil' ., .I.ml'li~k' h.ny

(.Ic(':ny, damy.;.) .

0,l21'",,, pre """IU myse,r zrajme dozivO[nrlll n<"'inA· rnou. Vzdy vzorne \lZI_H'i'm)enr~. n avcnok ncp d· slupne • S uC.lmi crientovanyrni niekde do vzdialeneho nel.lri'il.1 . l.1jomrla lva, (pNfektnc LJpril' vena), sporlDva

PClsI8V.i (kdt

vsetko hlavne

bolo pedantne ukrytcl. zvodny iismev, irirmantn.i chodz,l ,)... pre moj vi· diecky nos nepochopitelny parfum.

Zeny (. Buenosu nam tcda toho vera neohnaiili, sorn vs.1i< pre5Vedfeny, 7e svoje zen:.ke lajomstva ,-1 Ll'ny· seine pi:lklild)' ved'i.1 poelmanivo poruikrnn' tYm.Klori liZ di\:vl'io pozna.ju it'h du~e. C'est la vie.

Crifpok 11/ •• slowki v Argeuti 11('

Spoznali sme ich do.r" <l myslim si, Ie irn podohnf su a j Ii. ktOr)i,",.l rh~m nebolo "jdene ,fretnM. Boli 10 skutocne neoplsatE!Fne .lazitky: urnocncne pntornnostou nasei terchovskej mUliky.Spomienky na ,1",6, med7ivojnove a IIDjnOVe Slovensko, IlOSlal,l'.id. "Ity. poclly Ua5(i<1. vel1:ii ocbora, Neviem veru, ci by S~ rlicklo, '11.1;; vedel p{jsj~· rat' o kr ajanov t<~k •. aka ar,genlinski SlovaCi 0 "slove.nskYd-," Slo\lJ..kov.

Crit'fWk IV. ·Ia a Art;l!'fllI na

, r,llds"k.l skrisenosr -, T vorlve poz~a!lie. ~~~eln,"ulie s vy_ni m.o,tnymi lud mi. Verle rru ale, ze v poro ... naru ~ lamolsrm llvolum este ~lille nernusfme zufa(.

Peter Cabadaj

Terchovci

2.5

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVGANOV

Co fiovori fiorosRpp_ ..

It~ ~lrgle

'\If 23.11. -21.12.

PozndvacU maky

So 10 dlhani - die 0 rueco vyss1 sarni od seba - a to ui je co povedar. Pocas vojny slUiia ako markantne orientacne body 'i' terene, Hlavn zvyknu mivallys1i. prerofesi ju v modernych bytoch n usuile dn:i 0 nfzke plaf6ny.

Pavaha

Vyznacujti sa hiskou k prfrode.

Najviac z nej miluju baiama; do zlatoZlta uf~ceL1ellO a s eerVenOl.l kapustou, Dalej zajaca vo forme papmili a jelena na smotane so zemiakovymi kroketami. Aby mohli tjm to me ratkarn p rejavovaf svoju naklonnost, st;jy-gu sa z nich owiivi' po] ovn ici.

Radi pontihaju ubiedenym a 20 vSt-Uteho najradse] na svete pornahaju mrzakom prejsr cez cesru, Ked' raz dostanu chut pomahat, lY1. Ilic Lvchto Iudf n odradf. Ak sa v take-j ·r.:hvni napochytre nevyskyme m rzak, ktoreho by rnohli previest, vyrobia i ho pohotovo 20 suroviny najbliZsieho zdraveho. A potorn ho povedu, aj keby sa neviern aka vzpieral,

Osud1Mky

V oblasti 1 asky ide u pravych rytierov v tom star-om, nefalsovanorn zrn le slova. CIlia sa idy by" povoIan! bninit' nevinnosf nefneho pohlavia, nedotknuty pd. So ukazkovym prfkladom narodnostnej znisanIi vosti, Hod ich deti byvaju flaroduostne rozmanite, rodina own prlkladnom poraZUJDenf. Bcz najmenstch rrenfc alebo nadrnd'ovania niektorej nacie.

Zcny, narodene v tomto znamenf, by eel' byt najradSej vykvietkovali a vyakvariovali. Okrern toho trpia sklonrni k rneditovaniu, Na upratovanie iru vefa 'as\] nezvy3uje a tak vefk:'i cilsf prfrody nachadza v icb byte In n~jlepsi chranenii rezervaciu - svaby. 0101 , blchy, paviikv, mravce, plosa e a pod.

lizmesincmie

Obcan, ktory j narodeny v :rJUIruenf Strel a, sa najl psie horlf pre zarnestnanie siivisiace s prfrodou alebo umoni.ujuce mu dostarok pohyhu. Moie byt' t da geo16gom, zverolekarom , a ('Ienom dedinskc-

• " I

Z i't;.\Si-IO FO~rO;.\Rc.i-II'/U /;(J

Opfi( phli to stare .mame - pomi3ite rum idPntjfikova( jednotliv~ osoby na ,otografii.

ho divadly, prfpadn kocovnello cirkusu, Doslalok pohybu si vSak moze dopriaf \. kai.dom zarnestnanl, ak bnde robil cosi neocakavane, Budri ho prekladaf z rni sta na

- miesto a tak si pride na svoje. Len ak by to pri .. -ermi prehanal, sud '\0 mOie primiLi( dlhsi 51 posrojet.

pripra.vila Svetlana Homolova

POZ7Z. St:rekum S1lU! uJwnCiu naJu prechddzku huroskopmi, ktorU prevcis po ce~i roktmprtl'()(J()(lliJ -m.arunskd fer fwaJka S1Jelfn.rU1. H omolovd. Touio ce.sWu jrq d' alru:itmJ£ m skutolne origindlnv "r,yklo.d h:rJiezd" a vninu>., £e sa ncr ,Stni~ch Twiich rwvi1'l tretneme shmj aka na. 'l'lU:Siali ...

Z najkrajSich modlitieb sveta ModliJha Indidnovkmma Siou~

6 verky Duch

ktoreho hlas vo vetroch vnfmam ktoreho dych dava Zivot celemu svetu

poeuj rna!

Predstupujem pred teba

aka jedno 1. rvojich mnohych den Ja "am rnaly a slaby

Potrebujem tvoju ilu a rruidrosf Daj

aby sorn vzdy iedol krasny zivot a aby sa moje oei kochali

na purpumvom zapade slnka Daj. aby moje ruky ctili veci ktore si stvoril

a aby moje wi poruli tvoj blas

Daruj rni mudros£' aby sam pozna!

ed

ktore si nauEl mo j n arod

ucenie. ktore si uk.ryJ v li. tocn a v kalach

Snaiim sa ziskaf silu rue na to aby sorn preiil, ojich bratov ale aj ahy sam vede1 zdolat rnojho najva.cSieho nepriatel'a seba samehn

Urob rna schopnym

aby . m s cistymi ruk:ami a pri .. ruyrn pohladom prichJdzal ku tebe

ab) moj duch

ked' raz moj ti vot vybl .. edne prisiel ako zach<ldzajuce slnko bez hanby k tebe

26

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

SiCvestrovskfJm atramentom

Z ~DD"sich

terchovskjcb textov

Hybaj An6a S1) mnou

kym Ii pekne vravim

na vonavOO'I se.ne

komplexov fa zbavrn

Tak sam teda isla

aka miQn pfskaJ

komplexy nezmizli

tenon nove ziskal

V tom slovenskom State vefasancj mate j6dnaz nioh m6i.e by( nebude zaCo pit

Ui scm vSet1<o prepiJ dam kana aj gate

asi zacnem zbya(

v tom slbvenskoffJ' state

Nepdjdem zbya( sam dosf bude zbojnfkov prepadavaf chceme stat aj sukrommkav

Vazen; priam/ia ponukam vam napad zru§ill .wne Vjchod zariad'me sl zapad

Na naSOfTl 4ipade bude sa pit vSade

kto sa nepredbehne smadhy zanrie- v fade

A fak sa v T erchovej kona pohreb navy smadnel10 chova/l

na obecne troV}'

. Anketa

Opafk nam dofutal konlec roka a my by sme sa mali dostavif s nasou pravidelnouanketou. V minulom roku to bolo vermi falke, prstoze sa nam vo svete s1ralila niekoI'ko redaktorov a naSa, polttjtky motlvDvami anketa bola predmetom ostrej kritlky 10 strany nasichsefov. Nakoniec sme !Joll poul!enr,akD to marne raM v budlicnosti. Poucilisme sa teda. skonsoli~ dovali, znormalizovali, no a teraz by sme vam mali predvies( nejakY, v tomto duchu laden9 anketo\1i' vytvor. Zaskocili mis vsak vskutku rn.imoliadhe okolnosti. Nase milo-

vane redakcne lietadlo, aj s n38im milovsn"Ym pilotoma milovanYmiletu§k.ami, vzlietlo - a ui nepristalo. podra poslednych intormacil zo svetovej tlace (Nujorktajms., De..spigel, Pravda a Belske noviny) sa uz stretli a podali $1 ruky s Gagarinom. Stratili sme tiei nase obfllbene redakcne automobily,ktare boli vedno s nasiml obfOberrymi sofermi aobfllbenyml TH- pr-acovnlckami sprivatizovane nejakYmi uradnikmi bliiSie neurcem§ho uradu. Ostali este bicykle, tie a.1e zakazali pouzfvaf policajti, lebo vraj boli sama osmina a cokonca nefungovali ani Sedad!a. ~od~ p.re .• · dlOle~ej poli~aJnej spravy ch9ball vlednom pnpade ajk.olesaa v druhom pedale, Za takejto abnormalnej sitUi1cie nebolo lneho vychodiska, len znasilnit' telefan. Urobili sme tak s verk9m po2itkom a na druhom konci drOtu sa ohlasil HollyWood. Zaskocl10 I):as. to, rnuslme is! s farbou aj smetiami von. Bolo nacim okarnii1e kanaf', preloze nielen spajenie, ale i fllmove hviezdy sll mimoriadne dra:he (udajne eMe drahsie aka tie,co sa v noei spacfruju po oblohe). Cheelo to z nasei strany urYchleneotazku .. ra vsak akosi nie a nie priplachtif. Ke~ sa .l!i zdalo, ie je vSetko v ken, prisiel mipad. Co takto. zarYpaf otazkou, ako sa "·halyviilfakom" paela lerc:hovskl!: zeny a "halyvCilfackam" na§1 chlapl . .Dohodli sme sa, a herti nam peslali svoje odpovede prostrednictvom fa:xov. Tieto odpovede vsak bolo treba selektovaf, pretoze fax 'vyprur aj niekorko takYel1. !(tore napisali jednopohlavne orientovanf "halyvud'aci".. Tu sme museli byf opatrnl, lebo by sa mohol v Terchovej este nlek10 opravnene urazif. Dos.( ale bolo mi;i.tenia nasej T,edakcnej..;slamy, feraz nech mlatla inI; Teda HAL YVUDACL

Anketova otazka: AkD sa vam picia terchovske Zeny. lerchovski muii?

Olell: Nickolson (herec) ~ Tenchovsl<e zeny vobec nepoznam. Preen si ich tam tak upenllvQ strazite? Moino by to bali vybome her,ecky. Mam plan, poSJite ieh do Halyvlldu!

Rubo ReUurd (herec) ~ Prezrel s.am si katal6gsvetovych zien a tie vase som tamneobjavU. Urclte musia by! p6vabne a mudre, ked' sa vedia tak uspesne schovavaf.

OZuna Roberts (herec.ka) ~ Nemam rada chlapov.NljakY'ch! Ani Well od vas. Ked' som bola mala, chcela som sa s. nlml hmt. Teraz som ui vel'ka, a hra( sa ne-

rnenlmla

Ricard Gere (herec) - Dajte mi pokoj so zenami. Radsej povedzte,ci mate v Terchove] filmovestudio. Rad nakrucarn tam, kde to nepcznsm

§aron Sloun (herecka) - Zboznujem vM1kYch chlapov .. len aby mall IJsetlro na spravncm mieste a spravne pripravene.

I To platf a] 0 1geh terehovskYch.

Kim Balsinger .(hereeka) ~ Mllujem vsetko exotieke ~ctvo. mohH by ste ml udat presne suradnlce?

SUllenSpilberg (reiiser) -Informoval sam sa. v aestovn9chkancela.riach. Vel'a tohe nevadeU, udajne su vsak u vas skaly. Fajn. Prfdem do Terehove] a budem tam pokracova1 v Dobl]ani .stratenej arch:Y. Indlandzounsa mam, va§eZeny zoherlem do kornparzu. A potom sa ukaze ...

Diody Foster (herecka) - UZ dlhosom nebola s chlapom, s poriadne postavenym. Ostatnf rna nudla. AI< tam nejakeho mate, rada prfdem. Vraj vase zeny redia zbojnikov, takie uvICHme ...

Kevin ,Koslner (herec) ~ Chcem vediet detally. V§etko! 0 .. K? Ozal, vase zany su' eernosky ... ?

Madona(spevacka) - Co rna o1ravujete takYmito hlOpymi atazkaml? Teraz slime patrebujem skutocneho chlapa. 'Nijalal anaeu. Planujem robif klip,kiory musf byf n.eprekonatern.y. Terchovsk9ch chlapov neooznsm, verfm vsak, :Zeida' p.rave

o tak'}ch, akYch hFadam a potretmjem. >

P~idem do Terchovej a vyberiem si. A ak tam .najdem nie~a ~nimocne, zonerlem

to so sebou a spol'ocne urobime pokra~ ·6ovanie S Madanau v postell. Dufam len, ie to ten junak eels, vydrii ...

Nie, ui dosf! To sa nada cimt, a este k tomu navSteva tej 1rjznltel'lo.y mUZsk:{ch dispozfcif. To sme teda dopracovaH, na buduci rokuz neoude Mi.e. Je to 1akt coraz Vac§ie riilk'o ...

Pri jednom stole

. " ... Jake dobre, ie uj: ten10 poondiaty rok ~ pojde kale lahsle. Sak kdosa rna na to secko dfvaf? IlDroboty uzclovek choalt nernu.sr lako onehda, co rna teda robif?

Terchova

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVCANOV

21

Ja na nich kaslem. Keby som este nebral od nich cosl t tej mizernej podpory, tak neviem, co by som s nimi robel. SO to secko darebaci, Taki i511, jako aj tt, co bacovall pred nlmi.Ja. sa sak rnozern na nich seckYch .. , ale skoda reci. Keby aspom weh penaz! bolo viacej. Aj m! nukall z uradu jakesi robetlsko, ale co rna je po nieh. Aj tak tam u nich nist nezarobfm, Eo sa teda budem ondltAn! do sveta nepojdem. Aby clovek "'.ajesi tahet za robotu isol. To by tak bolo. Babkin gulamet! Nis, na mfia sl neprfdu. Ja sorn aj na komunistov kaslal, budem aj na t}chto. Keby flak este podpory zv,jseli, nemuselo by 10 byt' ei: take zle. Ja uz veru robit' neoudem, ja som sa na~tel dosf. Teraz neeh stat na mna drel Co sl myslf, ze EQ ... Ale, necham to radsej 13k. Mam este vobec na nejakO borovlcku? Ani na pivo ... Pocuvaj, holub, som ti teho navypr.ival, poscaj ze dvaca1 kor(in .. ."

(v jednej z terchovskych krciem)

A tento ste ui poiiuJi? (alebo "pelmeln zo sveta siovetlskeho bumoru)

U svateho Petra klope nlekto na branu a strasne sa smeje.

~ Clovece" co vam is take smiesne? - PYta sa sviltY Peter.

- Ale, ja som ui tu a dole rna este operuju.

slecna, poznate Ibsena? - Nie, ako sa to robr?

Maniel vy.cf1a manzelke: - Ty sl mys!fs, ie sam na teba odkazanY. SCI aj lne ryblckY v rybnlku!

Manzelka sa uskrnie: - Ale ty nechytiS nljaku s tvojfm ubohym cervikom.

IstY rol'nfk z Tercnove] doslahol V\iZnamny chovatel'sk'juspech tYm, ie s'knzil oveu s pastierom. Tar:yto krfZenec sa sam pasie, dojf a este hra pri tom vsetkorn na fujaru!

Vitaj, MfIfla, aka bola svadcbna noc? O. K.

A co mantel? K, O.

Do blazinca pride inspektor. Riaditer mu novort

- Pan inspektor, Ja uz neviem, co rnarn robif.KaidY blazon mi tvrdf, ie le Sandokan.

- Neverte 1m, Sandokan som ia!

Pnde do zelovocu zakaznfk a pyta. sa nedosluchavei predavac!c.y:

- Mate banany?

- Ako?

- Ci mate banany.

- Nie, nernarne, - odpovie nahluchla pre-

davacka.

- A pornarance mate?

- Ako?

- Ci mate pornarance?

- Nie, nemarne, - zase odpovie preda-

vaeka.

- A mrkvu mate?

- Aka?

- Ci mate mrkllu?

- Marne.

- Tak 51 ju strcte do zadkul

- Ako?

- Tak, aby varn vfiatka trcala! - odpovle

z.akaznik.

Matita vravf synovi, ktorY ide do sveta

~ - Nerob vo svete han bu. Zf sl Terchovec,.ale Uk"az, ie si pracovitY, svedomiti, ale co ukradne~, posn domav ...

Pg prehliadke lekar oznamuje pacientke: - Ziaf, plod nema najlepsiu pelonu.

- 80daj by! Ked' si spomeniem na ten

trabant!

Optimista je ten, 10.10 si vezme za rnanzelku sekretarku a rnvsli sl, ie aj nad'alei jei moi:e diktovai.

- Vraj si dostal novu sekretarku?

- KdeZe, Bola ui pouzl1ii.

Policajt vedle po ulici zadrzaneho Zrazu sa strhol vietor a zenie klobuk zadrzaneho ulicou.

- Pusnte ma" nech si dq,honim klobdkl

- Co fa nerna, Myslfs, if scm takY hlupak? Len ty pekne potkaj tu aklobuk ti chytim jar

Pride zena do sarnoobsluby a pYta sa: - Mate cukor?

- Nemame!

- Mate olej?

- Nemame!

- A mate pivo???

- Nemame!!!

- Tak ma bozajte v rift

- Nemoieme, ved' je

tu samoobsluha.

- Ja 5i Vianoce bez pekne] borovlCky nev iem ani preds1avii.

- Ja nle som takY narocny, vypijem, CO pride ...

- Kde budete travlt Silvestra?

- Ako vidy - ja doma pri televfzore a muz

pri posune - z krcmy do krcmy.

Zhovaraju sa dvaja d6chodcovia:

- A vies, ie od Novaho roku 1994 budu dochodcovia dostavaf uhlie? - PYta sa jeden.

-Whlie, a vsetci? - dM sa dliJhY. ~

- Ana, vsetci, - vysvet"i'uje prv) .. Zivo-

ciSne uhlie, aby sme sa z toho dochodku nepoondiali.

10 spomienok AJojza ewesleka

''Teraz su kerYsi rudia taki, ie aj oskvarky hadzu sllepkam. Ale kedysi by si to I'udla inat vazeli, nie jako teraz. Povacsine sa jedavalo ze spoloene] misy a ked'sa nejakY ten oskvarek ukazal, sec! sciahali po niem a varieskami alebo clrevenymi Iyzicami ho pri1allovali ten ku sebe, lake nejakeho mlmornika. Lebo 0 jedzenie bola nudza, nebolo z ceno vy.bierat jako neska, Najv.iac sa jedavalo:: zarana - kapusta ze zernkarnl,

na obed - zemky v kapuste,

na vecer - zase kapusta ze zernkami," pripravil Peter Cabadaj

28

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

Chcczl som vom povedolr,-:

***

V poslednom case sorn akosi uezvykle pricasto roz.mVs!al 0 ve("[::Ich. okolo kr.orydl sa' krut] eely meD dott'rajsi ;iivot. Ked'ie vefmi nerad pfsornne zverejriujem "''Ys!.edky Lakychto uvah, neurobim \)'rJlmku ani teraz. Nie preto, it' by sern mal nejak.e zabrany pubJiko\rd'{ nieeo podobne, sk6r SOlD presvedceo)! 0 Lorn, ie Iudia nemajtirhlli, an i Cas Cf ta [ in te rp retaci e ~ 3.1] a1}Iz.)'

PeteT Cabadaj urfujilcich rudslq'i'cb hodnor jed-

, " notlivca, ~ehra:lam v, lorn nijaky

paradox, aJ ked s: plne uvedomujern, ze nasinec sa musf b~Tif s tak.jmi [aZkosrami, 0 akych ~ mu est!': prednedavrtom ani len nesnfvalo. A prave v tejto rovine vidtrn isui mofnosf p,rihovorir,sa par riadkarni na ltmy palCivc;,j reality.

VsetCi sa snaffme vystttpoval ako Iudia, ktoryrn niekto nieeo ukrado], zobralalebo v temlepsom prfpade nevl~t.i1. A. prf'L07-t; srne n::lv)'knuri eakai na pomoc od in9c.h, c.akaml' <tJ dries. Ze nam niekro niedo vraLi. pornikne, dan~e.le to vern. fahkovypocitanf iivol a neviem, <;1 sucellakychto iivotov Je perspekuvon z hfadiJ;ka tf'j budurnosti, po kWl'r'j iak v.~f'td volame. Pri takomto fivotnom nlWlf vsak unikajti ciaveku ovefa podstautejsie skutecnosti, 0 horjch sfU' tusf, a It' est.e w,dy ve~, zejeho sa Lento problem nedoryka, Nie, prialelia, nase nvot}' a DnSe osudy sa oculi nemilosrdne v nasich v,b:lsmych rukach a z lolita aspektu nie je rozhodl~lin:" cj ."li ue rnky prazdne alebo plne, Zivotm'i rnudrosr nasich siarcch otcov a - materf jasne hovorf, if' fivQr v slovenskych podmlcnkach (a nielen tu) si musime pretrpiet <I odiir ~azdy sam. Ui niet bum hfadat pnciny Ila.<l:e-j biedy kdesi inde. Ak sa nahodou niekLo 0 nieco podobne tale pokiiSa, nepochopil z ekonornieky zurlveho dneska vlastne ni-C ..

'~m ostatnym saehce veri':. it' (radicne slovr-nske hodnotp, zalozene na k.resianslqich princtpccb, su LOll najvacsoll n~dejou,cez kwru sa pozerarne ,'oslrel)' blldiiCl1~1SLi.. V It'"jlO chvfli ani tI najvac~r z nap.-acsiCh sncas nych prorokov 'a m.aa -me ich habarlej) nevedia, aka bude Ulto nasa buducnost \'}'-

zerat, V kaidorn prfpade musl byt zalozf'll:'! n::ll1iecom trvalrplatnom a hodnotnorn, My rente zaklad mime, asp on si neskrorrme rnyalfrn, ak liSak rIlUl z CYdl. iSi onych dfrvodov znbudnerne alebo sa icll jednoducho zrieknerne, nas bo] a lepsiu bnducnost sme uZ v jeho zarodku prehrali, ~yslfm~ vabec na niec.o take ... ?!

**'"

_ ,Casto.5a ma rudia prj viacerych prfleiiLOsLiach vypyruju,

(:0 SI myslfm 0 liC-.asne:j politickej sitl.uk:ii, 0 takejto podobe~Ioven!lkej s[::lumsri, ci ,'obf'C bolo potrcbne rozdelit' bf'Vahi lederaciu, Najednej strane ma clovek radosi, ie sa ho es.le niekto na nieco_ apyca, na. sLrane druht"j ho preoasJeduje obava, preeo Larko flldi venuje LOfkoca!>-U a pozornosti. prave tymto a im podobnym owkaIll, CI dilelllam. Tn ui \lad ani ncmnino homril 0 nejakom m6dnom lrt"ndt" aldJo uprimnej medavosti. kIorasmeruje k snahe 0 flbjek[iviza_ciu po.hfadu cloye~: - S\'i~3$nrka na djanie v()koJ. Ui Il tfdlLO otazkach sa toUl v neJednom prfpade roeli zarodok netolerunde, politickej llt:znli..t.anlivosLi, k.llnfrontiide a Llliby presadi!, l.a kaidLi Cf'nll vlasmu pred:sravu vidl'nia ved verejnYdl. TomOlO skodnimu procesuvyraznou microu na~ pomahaju aj naSe masmedia a takje Jen l,iplm" samozrejme,

ze clovek - suEasnikje ich v('mym zrkadlom, V LOIDlO momente zimcrne nehovorfm 0 polidkorh a ich podieli nil. aktualncm stave, pretoie je who 0 nich wade inde viae aka dost.

Vratirn sa r;>ste raz k spomrnanym otazkam, DruM SID-" venska re pu blika je polirickou realitou a ja oso bne verfrn v jej demokratic:ktl pooohu,v ktore] budu 'l..arucene- wetky zakladne Iudske prava, V tejto suvislosti Ilsak nemozem ohM ani orazku respekiovania zakonnosti, ad horcj sa ooViJa celkova spolocenska k.tfma. Takro zhruba vy'Ze~t1 moje odpovcde Oil vyssie uvedene dopyty rudf. A co sorn tym chrel vlaslfit" povedat? Premy1Iajme pozorne, ked' sa nas niekto na nie('o d81eiil€ PYLa, Vera pftajlldch fudf roli?' nejaw i_mlmk.~· toho, Zf' by si nlj;H odpoved' chceli skutocne '1'pocnf.

Vdm i vera sa I oho I' 11 (I h It ulom obdubi i xlpisal 0 ,I [love-dalo. Xernyslfrn s 1 ::III' ani v 11~~rrJf'nSom, 1.1' sa t olin P()Pf.~'~ 10 a povedalo dosf, pokiaf ide 0 ob,_,,;ahonl stmnkll '},povedaneho, Mr-d rna, 1.(' z urulllll ~ilcill'lItllU iivora vvmlzol hlad po mudrorn slove, t1uch:-lplnf'j rnysJit"nke-, i"i ;IacheUlOn1 Iudskom Cine'. ~e$tracam \'s"k nidej a pevne verlrn, 7.e sa po.mrpolll Gtstl presadf .aj lak(w tniidry hlas, Urcite LO bude mal' !'aik€ v spieu n}ftw~h f:rw_, klamsticv, deI nagog-it', servilnosti, v ken ecnoJ11 dZ~I( -d leu n if'ka III zalet id must, A priive tam, krle vyra>lcie prfsrav rmirlrwh ... lov, 100"l.no. hfadat' ~posobily~h namornfkov na narocntj·pla\1)u po nasej nepokojnej hladine,

*~, '"

v;<itnol sam si, kofko rudi U nas S!) snail slovnc preukazOV"rl( S\l(~U \~eru <I vi.:!'ah k ne], '\-lu£llo sa tis-to proklfllll,kit' dajl' v 1lO'l,;ich 7_f'mcpi~n)'ch ;;frkacil pO<'hopir', atAzkon air Lo.~la\'a, do akrj mi('rr ide [fnno rudom 0 ~kUtofml ~icru, ;1 do akej len a len 0 sl,ba" \:<elci \'..[l1li dobr(' de-me, iI' "j dllf'sn;i Cirkf"v rIOt reiRgc \' pn:OIll rndC' ('im, ,A \.irllll' ai IC;. it" tieto ciny zvykrni rcobil' U. klon Who \'da nen'lhovoria~

M .. l by rom t"Sle napfsat' cusi 0 tt"rchov~k~;dl nudnach, \'f'd:\,SIllPIUI\ do po~lf"dm'ho rnR .. prve-j "pi'.froi'.nice". !'\f'vieln, Ci som v stav(' nif'l~o podulone vl,~~ul(' Ilwhi(, Kt,d' ::om k(:'dy~i pr~ ~ryrrn~ rokt~.ti Pt,~,tl1~l'~d; <lkn 1Ia..~{' Ilmin:, POIlU" navar, prl~lf't ml thnf'd n ... J<l.zjlk 1la7.0V rodneJ oboe', Zrazu Lt'da holj rive Ten:hovi' (ako tn ('udDr nlie, vsa:k) , ,\ kWt,}i:I' 10 mam radsej? Tli novinO\'l'l r,nuil1l pt'elo, ab}' Wll1 pmnvhal tt'j "ncpapiermc!'j" Tcrchovcj, Kcby rom \iiak mohul prt' flu urobif a po mod ("su" \·jac, bol br ~m asi ten najspo-

I<.ojnej~" 'Clovekpod Inkom. .

Peter Cabadaj

Terchova

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVGANOV

29

DAMIT

ponuka

stavby ne kfuc rekonstrukcie steryct: objektov iniinierske siete (vode, p/yn, kanalizacie) lesenarske prece

preda} a montciz plastovych okien a dverf TROGAL (Nemecko)

DAMtT spol. s r. o.

Teri:hova 01306

Tel: 0891953 10 95129 Fax: 089195310

KTO CHCE cost s PROF/TOM, NECH TO SKUSI S OAMIT-om

Co najviac Bcdieho pozennenie, zdrevie, eko aj osobnycb uspechov

Vam v roku 1994

vinsuje DAM!T s. r.o.

rei: 0891204 14 20466 fax: 089/458 61

JA,MTES

Marianske nemestie 20 01001 tiline.

zabezpecuje

stevebno-monteine piece ubytovacie sJutby oochodne 6innos(

Firma JAMTES s.r.o. d'akuje vsetkym Terchovcenom za sooiuprecu v roku 1993

a zeroveh im iela usoesny rok 1994

30

MESACNIK VSETKYCH TERCHOVCANOV

Terchova

Bilancia futbalovej jesene (I.)

Aj ked' vonku vlidne peni zima, my sme tu s futbalom. lesenn» bilancovanie futbalowiho roenika J 993/94 sme rozdefili do dvocb easti. V te] prvej sa pozrieme na uCinkovenie mladsf eh iiakov, starsi ch iiakov a dorsstu. V prvom buducorocnom if sle budeme pokracovar' hodnotentm muistva daspefych.

M/adii iiacl

Toto druistvo sa v tomto rocnfku slubne model ovalo. Chlapci sa este len ucia hrat. Nesmieme sa prllis zarneriavat len na vYsledky, no na druhej strane vidy to chlajlcov lepsie bav'{. ,ked' hra ide a su dobre vysled Ky.

Po prvom debakli (I poslednom) v Byteid 1:6 sme boli smutnf, pretoie srne nemali brankara a bolo evidentne, fe vlnou toho, ze sme mali rnaleho brankara, padlo do nase] siete tal'ko golov. Preto sme tiito sftuaciu rnuseli ihne.d' rieSif. Vyriesili sme ju. Boli srne na "VYSNOM KONCI", presvedctli HUDEKA, ie ho potrebujeme, a skutocne to pomahlo.

Nasledovny =e= Sm8 mali hrai s Belou, ale pocasie tomu nepriala. Potom nas cakala snura 4 zapasov na ihriskach superov, co chlapcl zvladl] viae nei dobra, V Rosine sme vyhrali 2 :0, v Banovej 3 :0, so Zilinou A srne prehrali 1:2 Iba po hruQ.ej

_ ehtbe predneho stopera, ked Zilincania dali v{(azny g61 tri min. pred koncom zapasu,

Chlapcom ureite dobre padla pochvala supera, ako i jeho trenerov a natoYko ich to vyburcovalo., ie o tjiden na hlavnom stadi6ne v ~jline ako [edine rnuzstvo porazili zm· nu 5:1. Potom chlapci mali hrat' jeden zapas doma a chceli sa prot] Predmieru vytiahnuf Aka to uz b'iva, neSfastne srne prehrali 0:1.

V Teplicke srne vyhraH 3:2 a potom srne hrali dohravku doma s Belou. Lepsie zacali nostia, prekvapifi nis uvodnjm g610rn, ale potom Marian Mihalcatin zavelil vyrovnavajtkim g6lom, a vyhrali sme 7:1. Z vysledku vidno, Ze ,e to vynikajuce muistvo. ESte chyba jeden zapas proti Stranayam, ale j !;lez neno _sme na 4. mieste za Zillnou A, Zilinou B a Byteicou. I pri remrze doma so Stranavami by sme obsadili 3. miesto. To je vyborne, ale netreba

pal na vavrinoch. Este je pred nami obrovsky kus prace. a potu na poll spravania sa a vYchovy. Z jednot!~vcov by scm chcel ~zdvihOcit SuPleu, Mlroslava Beresika.. Stetan.a Cin~ela, Mucku, Mackovcina, Mihalcatina, ale vykonnostne p,odrtistli i Bfez.ny, Konstlak;)~omandk, Moran, Iozef 8eresik. Skoda, ze prrstup k treningom je u niektorvch chlapCOy slaby a spekulattvny. Musfme to spolocnymi silami odstrani{, a. odstrani( seri6zne na svojom tele, ale sucasne i duchu, Starslch uz musime, bez ohfadu ne vysledky, zabudovaf do starsich zlakov a v mladsfch uci( nove vychtidzajuce "hvlezdy'' a talenty, ako Ventiich, Hanuliak, Vaclav Bobaii, Dusan Ondrus, Jan Beresik. JuraJ Sekerka a d'alSf, ktorf su tiez prfslubom, V taburke strelcov to vyzera nasledne:

Supica 8 golov

Cingel 5 g61av

Mihalcatin 4 goly

MackovC:rn 2 g61y

Bereilik Miros!' 1 gol

Mucka 1 g61

Mutan 1 gol

Stari, ilacl

Sucasny Kader starslch ziakov bol veFmi silne omladeny, Moina pavedar', 1:8 ornladenla prlnleslo uspech cieYavedomej prace a snazivostl chlapcov. veer odislo devaf starsich ziakov. Tento rok koncla Vallo, Gajdo~ik, Lucan, Bugan, Kacer, Peter Svee, ale kader doplni dostatoeny pocet rnladstch iiakov, ktorf su prfsfubom dcbraho futbalu. Po jeseni je tento kolektfv na 4. mieste, 5 poctom 19 bodov, a taketo umiestnenie je v terchovskom futbaIe slarsfch iiakov po jesennej casti (i co sa tyka poau bodovl historicke, Zacall sme nie najlepsle, Doma srne s Bytei au remizovali 2:2. vifazstvo sme mali na dosah, no 5rastena n<lm nepria.la. V druhom zapa~ sme dostall debakel v Podhon 1 :9. Nazvladli 5me uvod zapasu a vjborne strierajuci domaci zaloz. !lId n~s po. ~voch priamych ~opoch a par akclach mall na lopatkacn. I ked bola hra II poli vyrovnana, dol'll'iici - ked' dosJi k nasej brane - vzdy to bol gal. Je vsak potrebne uznar kvality tohto supera. Toto muistvo vedie s jednou remrzou a 0 jeho kvalitach svedU ito, ie v 13 zapasoch dalo

81 g610v. Venrn, ze na jar doma to bude slager kola, a ie ich porazime. Potom sme mali serlu uspeSnych zipasov a nebyt' nespravodlivej prehry v T rnovom (rozhedca dostal za tento zapas trest zast. cinno9ti), do konea roka sme neprehrali.

T erchova - Predmier 3:', Rosina - Terchova 1 :5, Terchova - Varin 2:2, Trnove - Terchova 2:1, Terchova - Hlboke 6:1, Divinka • Terchova 1:6, Terchova - Visnove 2:0, TepliCka - '[erchova 1:3, Terchova - Mladosf ZA 2:2, Turie - Terchova 1~4, Terchova - H6r~ 3:0 kontumaene. tJra tohto muzstva sa zlepsovala. Skoda bolo straty bodu s varfnom dorna, a prehry v Trnovom. Ie potrebrre, aby sa stanovil realny cie] na jarnu cast', nakol'ko marne pomerne iizky kader 11·12 hracov a este podaktorf z muzstva maju problemy zdravotneho charakteru, Bude zrejme potrebne budovat druzstvo doplnenfrn ml. ziakmi, i ked' postup nie je ai tak d'aleko, Akym srnerorn sa uberieme, to ukaze ztrna, ale asi dame prednosr dlhodobejsej koncepcii pred umiestnenfm,

U jed notl ivcov by sam chcel vyzdv;nnVl P. Vallu, J. Gajdosika, R. Kubalu, ku ktorym sa pridali i cta151, aka P. Svec, Mira Mazgut, Kacer, j. Lucan, M. Hanuliak, P. Koma.cka, Nerncek. Vykonnostne sa zlepsili Rasfo Komacka, Dugan a boli by' sme radi, keby Pero Komacka naSiel formu z prvych zapasov, lebo futbal hraf vie. vtedy patril k nasim najlepSfm hracom.

V tabutke strelcov to v zera nasledovne:

Cajdosfk Jan 10 gelov

Kubala 9 golov

Val 1.0 5 gelov

K.on:'8cka 4 gcSly

Sup rca 3 g61y

Kacer 2 g61y

Bugafi, Nemcek, Mazgut Miro, Maigljt Marian po 1 gole.

(~koda, ze po-et g6lov nie je vyS:S:i~ ale Horky, na ktorYen sme si chceli vylepsit' strelecku bilanciu, neprisli.l

Dorast

Prj hodnotenf druistvo dorastu je polrebmfi povedai, ie toto muistvo 2x po sebe postupilo a v tom[o rocni1<u hra I. triedu, v ktorej si ako novacik nevedie zle.

Terchovci

MESACNfK VSETKYCH TERCHOVCANOV

K.ratku, letnu ,prfpravu n,am ~aru5i1i vracere skutocnostl, ktore mall vplyv jednak na kvalitu prtpravenosti cereho muistva,ako i na taktiku a herny prejav, Nie vsetci ziaci, ktorf presri do tohto druzstva, 501 verill a trenovaIi. je potrebne vyzdvihnUt' tYch, ktorf sa nezafakli. SU to P. janco, S. Dikos, V. sekerka, Vlado Dikos. Bolo by dobra i fiaduce, aby sme v zirnnej prfprave pri' ncltOCh)fch treningoch prlvttall ostatnych dobrych futballstov, ako J. Cingel, M. Komacka~ Jancik, Kubala, J. David(k ...

5 futbalom v terchovskam doraste skoncil, na nasu skodu, J. Mazglit. FutbaJml)f rast muse! prerusi( zo zdravotnych d6vodov Peter ~vec - zalozni'k a P. Hazda (zltacka) - zadny !>top,er. Vyskytli sa narn tiez d'alsiefazkostl. V. Btemy, stredny utocnik. neabsolvoval program, vynechaval treningy a maJ5trovske futbalove zapasy. Kvocka, stredny zaloznfk, po zraneniach tief V}": nechaval. Lacek, zaloznfk, prestal chodit' na zapasy a treningy kveli 1'0- bote a troska aj pre syoj;! rahostajnost, co [e vet'ka skoda. Bozenika skusali v prvom muzstve, za co by sorn chcel ocenit trenera S. Mihu, !<tory mladyrn hracom praje. No i napnek tornuto, mozeme l)yt' spokojnf Znovuzacal po prestavke trenovaf P. Zuziak, kto1 ma sfubny p'r(~up a chl~pc!, a] k~d to miest~mi sknpaloJ zatiahli za t}'ch ostatnych, co by na jar malo by!' prfnosom.

Ch lapel po jesennej casti I. triedy, ako novacik, obsadlli .3. miesto za Strazovom a Krasnom nad Kysucou.

VysJedky s komentarom kYulovych zapasf)v.

"

t

Terchova - L Rovne 1:1

~koda, i.e v tornto subo]! ehybale futbalove slastie a dobty vykon rozhodcu.

Rajec - Terchova 1:3 Terchova - KrasrlO 1:2

Keby sme dokaaali tanto zapas

vyhral,stali by sme V tabu I'ke eSte lepsie. K vyhre sme mali blizsie ako super. Nepremenili sme sance, ba ani dve jedenasky,

Terchova - Belusa 4:1

KoSeca Terchova 1:2

Terchova - Stramv 0:2

Nasmu brankarovl to ne510 a v utocne] faze sa nevyuifli sance, co super umne vyuzil a zasluzene zvr. taztl,

N. Dubnica - Terchova 3:1

ESte tesne pred koncom bola remfza, ale zapas sme nezvladli po psychickej stranke.

Terchova - llava 5:2

Su~er bol vynikajud a hra nam nesla, ale v zavere sme prikladne zabojovali a zvlrazili.

Puchov B - Terchova 0:2

Terchova - P. Teplii 1:0

Super hral vynikajuco, Vflazstvo sme vydreli.

Dohnany - Terchova 2:0

Tento zapas sme mohli vyhrai. Rozhodca vsak bol proti a zahodlli sme vylozene S'ance.

Terchcva - Banova 3:1

Cadca - Terchvna 0:6

Po umnom v9kone a dobreL taktike sme sdperovi dali pocftlt, ze nasa forma stupala a ie srne boli pravorn v tabuFke nad nim.

Z d'ednotlivcov by som cheel vyz vihnUt' vykony P. CajdoSika, T. Blelku,lt Boienika. I. ~Kvocka a Mu~arik v posle?ny'~h. zapaSo:?c~ u~aza~ II, ze su vynikajiicl futballsti, aJ ked im to predtym niekedy skrrpalo. Mesko 3. Romancik svojfm prfstuporn a bojovnost'ou bali tiez plamymi hniemi. V. Breiny rna na viac aka narn ukazuje, no nHeir hlavne od neho a ad trenovanostl. Poslly zo Str,iZe splnlli ocakavanle, Najma Stano, ktnrY je platny predovsetk)1m v natlakovej hre, lebo je to "pap inovs~N typ a pohotovy strelec. Na Buganovi je canna vlastnost' jeho bej0vnost', poctivY prfstup k plneniu trenirtgovych povlnnostf a v neposledndm rade ho vysoko hodnotl~

me ako bezkonfliktny typ CI ave ka, ktory vie uvoFnif slusnym spesobom napatie. Pavel Svec sa zaradil do zakladnej zostavy svoj'imi. zodpovednyml vykonml, len rnusf zlepsit' dochadzku na treningy. Mlady P. Janco ukazal{ fe Iutbal hta{ vie, no niekedy ncaKa na zlepSenie telesnych predpokl adov", Ie jednym z najvacSlch talentov, ale bude to stat eSte vera potu. a snahy. P. Zuziak dostal malo prnezitost(, ale verfine, ze vydrii a dokaze, fe mu mlesto v i::akladnej zostave patri uz v toroto roku.

Mueka, Sekerka, 5. Dikos, Lacek, SlI momentalne na hoslovani v Gberanoch.

Myslrm, ie jar maze by( este lepsia a naSi dorastancl sa posrupne budd zaclenovat a integrovat' do A rnuzstvo tak, aby sme z toho mali vsetci radost,

Tabufka stretcov: 80zen .. k Gajdosfk, Brezny Stano

Kvocka

11 golov po 7 g610v 3 goly

1 gol

Zaverom

Dakujeme hracom vsetkYch rnladefnfckyeh druzstiev za bojovnosf a futbalovy kurnst. Ved' nass muzstva sa umiestnili do 4. miesta! Do d'alSej cinnosti im prajeme vera trpezlivostl v zimnej priprave, nasadenie uspechov a futbaloveho &astia v novom roku.

Aby sa cez. vlanocne svitka a Novy rok .staraH co najucinnejsie nielen 0 svoje tela ale i dU5U. V tomto smere marne yerke rezervy, Prj bllancova.nf 'toht» roku nech kaldy iiacik i Student vstt1pi do svojho sebavedomia, a nech ho pozdvihne k r udskosti a Bohu co najvyssie. Ned? zmiznu z ihrf sk Skarepe slov.a a nenav;si, nedv tam osiane iba nat krasny futbaJ.

Ing. Milan Moravcfk mI. trener mliidue

Ing. Pavol Kriitofik poosfarosta obce Terchova

Pan premier nesJdama/

Obec TerchoV'a touto cestou cfi1kuje predsedovi vJady SR Vladimfrovi MeCiarovi za pridelenie financnych pr?str!e?kov YO vyske _1 300 OOO~- Sk na plynofikriciu. Tieto financie prisft1bil pri svojej septembroveJ navsteve Terchovej.

Zaroven s; dovorujeme IlBSmU rodakovi JUDr. Vladimfrovi Ondru50vl za sprostredkovanie tejto vzacnej navstevy v Terchovej.

_)

~\ ~,., ~

", ~,. fl, . ~ .. ,~

~~ ~ ~g,~!!J~/L/0c/

Tlac farebnych prospektov,

firemnych listov," Vyroba knih, katalogov, reklamnych bulletino» ...

Nezavisle noviny Terchooo: Vydriva Miestne kultUrne stredisho Terchova. Sefredaktor:

Jan Miho ml. Bedokcio: Rudolf' Patrn~iak, Helena La.sii iak ova. Sekrettir redakcie:

Katarina Halapiolia. RedakCnri rada: Peter Cabadaj, Vladimir Krizo, Jozef Gargulak. Milan Moravcik st., Bernard Maruna. Jazykova tipraoa: Peter Cabadoj.

Tine: Vydavatel'stvo ROSA Zilina, Adresa redahcie: MKS Terch,o'Clti, telefon: 951 29. Or} Terchova telefon: 95310. Registracne cislo: 061/92. Vyslo v decembri 1993.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful