BADSTAD

8370 BLANKENBERGE

GEMEENTERAADSFRACTIE
VLAAMS BELANG

Blankenberge, 12 november 2015
Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3§2 van
het reglement van orde.
Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 17 november 2015.
Voorstel van raadsbesluit in verband met de organisatie van de opvang van tot 8 Syrische
asielzoekers in Blankenberge
Toelichting
Nu toch ook in Blankenberge zal na overleg met Fedasil voorzien worden in de opvang van
asielzoekers. Weliswaar niet in een Lokaal OpvangInitiatief (LOI) maar in een zogenaamde
"Hervestigingsplaats" zullen tot 8 erkende asielzoekers, “wellicht Syriërs” gedurende minstens 12
maanden worden opgevangen. Concreet zullen in de appartementen van de kerkfabriek, de
vroegere dekenij gevestigd boven de school voor Bijzonder Onderwijs (BuO) De Schuit in de
Onderwijsstraat, de asielzoekers hun uitvalsbasis hebben. Het pand wordt gratis ter beschikking
gesteld door de Kerkfabriek Sint-Rochus, maar er dienen tal van werken te gebeuren waaronder
het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel.
Naar aanleiding van de komst van 300 asielzoekers op de luchtmachtbasis van Koksijde en nog
eens 200 asielzoekers op de landmachtbasis in Lombardsijde nam burgemeester van Koksijde
Marc Vanden Bussche (Open VLD), sinds kort voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg,
alvast een aantal maatregelen die ook in de media uitlekten:
- dagelijks huiszoekingen door de politie in de slaapplaatsen van de asielzoekers;
- de agenten moeten op dat moment kogelvrije vesten dragen;
- de politie wil inzage in alle gsm-nummers van alle asielzoekers die zijn ondergebracht;
- er moet een logboek komen dat alle activiteiten van de asielzoekers registreren.
- bij de minste inbreuk op deze regels, zou de politie iemand 12 uur lang kunnen
vasthouden.
Open VLD liet trouwens in een nationale persmededeling op 22 oktober ’15 weten dat “een
algemeen protocol met goede afspraken over de samenwerking tussen gemeentebesturen,
politiediensten en asielcentra dringend nodig is. Niet enkel in Koksijde, maar in heel wat steden
en gemeenten die opvang organiseren. Burgemeesters zijn zelf vragende partij voor meer en
beter overleg met betrokken instanties. De partij neemt intussen ook het initiatief om de eigen
mandatarissen en burgemeesters samen te brengen voor een uitwisseling van “best practices” bij
de opvang van vluchteling.”
Intussen blijft het nog steeds opvallend stil inzake de realisatie van de sinds januari 2013
beloofde doorgangswoning voor crisisopvang van personen die dakloos werden door
onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld familiale redenen, uithuiszetting door een
deurwaarder, gevaar voor de volksgezondheid, brand-of waterschade…
De vraag stelt zich dan ook:
- Welke werken er dienen plaats te vinden, wat de kostprijs daarvan is en door wie die
gedragen worden;
Vredelaan 74, 8370 Blankenberge – tanguy.veys@skynet.be – 0477/36.52.34

-

Welke bijkomende kosten inzake opvang en begeleiding voorzien worden en door wie die
gedragen worden;
Hoe lang de Kerkfabriek Sint-Rochus het pand ter beschikking stelt;
Welke gevolgen deze opvang heeft voor de werking van school voor Bijzonder Onderwijs
(BuO) De Schuit;
Welke afspraken er gemaakt werden tussen het stadsbestuur, de politiediensten en de
verantwoordelijken voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers;
Welke maatregelen er door het stadsbestuur genomen werden om de overlast veroorzaakt
door de komst van de asielzoekers te beperken;
Wanneer de realisatie voorzien is van de sinds januari 2013 beloofde doorgangswoning
voor crisisopvang van personen die dakloos werden door onvoorziene omstandigheden.

Voorstel
Artikel 1
De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van het college van burgemeester en
schepenen inzake de organisatie van de opvang van tot 8 Syrische asielzoekers, in het bijzonder
in antwoord op de vragen:
- Welke werken er dienen plaats te vinden, wat de kostprijs daarvan is en door wie die
gedragen worden;
- Welke bijkomende kosten inzake opvang en begeleiding voorzien worden en door wie die
gedragen worden;
- Hoe lang de Kerkfabriek Sint-Rochus het pand ter beschikking stelt;
- Welke gevolgen deze opvang heeft voor de werking van school voor Bijzonder Onderwijs
(BuO) De Schuit;
- Welke afspraken er gemaakt werden tussen het stadsbestuur, de politiediensten en de
verantwoordelijken voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers;
- Welke maatregelen er door het stadsbestuur genomen werden om de overlast veroorzaakt
door de komst van de asielzoekers te beperken;
- Wanneer de realisatie voorzien is van de sinds januari 2013 beloofde doorgangswoning
voor crisisopvang van personen die dakloos werden door onvoorziene omstandigheden.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om dringend
werk te maken van de sinds januari 2013 beloofde doorgangswoning voor crisisopvang van
personen die dakloos werden door onvoorziene omstandigheden.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de nodige
maatregelen te nemen om de overlast veroorzaakt door de komst van de asielzoekers te
beperken.

Tanguy Veys
Gemeenteraadslid