You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 18 listopada 2015 | Nr 22 (199)

GazetaInformator.pl
RACIBRZ - POLICJA

Mleczarnia w rkach
OSM Bieru

KOMENDANT
ZWOLNIONY
Fot. Paulina Krupiska

RACIBRZ GOSPODARKA

Fot. Magdalena Kubina

Rozmowy firmy Zott z OSM Bieru dobiegy koca.


Produkcja rusza na pocztku roku.
paulina krupiska

Z kocem padziernika
firma Zott zamkna zakad
produkcyjny w Raciborzu.
Ju kilka tygodni wczeniej
wiadomo byo, e pojawili si
chtni, ktrzy byliby gotowi go przej. Jednym z nich
bya Okrgowa Spdzielnia
Mleczarska Bieru. Rozmowy
zakoczyy si sukcesem. Kilka dni temu podpisana zostaa
umowa sprzeday.
Jak si okazuje, OSM Bieru z zamiarem przejcia raciborskiego zakadu nosia si
ju od kilku lat. Spore zainteresowanie transakcj Bieru
wykazywa ju w 2012 roku.
Wwczas by gotw kupi zakad za 13 mln z. Jednak wczesna Raciborska Spdzielnia Mleczarska zdecydowaa
si przekaza go w rce niemieckiego koncernu. Zamiarem nowych wacicieli nie
bya produkcja tak charakterystycznych dla firmy jogurtw. Dziaalno firmy Zott
w Raciborzu opieraa si na
produkcji twarogu. Mimo
sporych nakadw finansowych na reklam, inwestycja
okazaa si jednak na tyle nieopacalna, e w poowie 2015
roku zaczy pojawia si spekulacje dotyczce sprzeday
raciborskiego oddziau Zotta.
Pniej zarzd potwierdzi t
informacj.

nikw. Jednak ci niezbyt chtnie zapatruj si na propozycj. Nieoficjalnie mwi si o


tym, e z oferty skorzysta kilkanacie osb. Reszta poszuka
zatrudnienia w innych zakadach na terenie powiatu raciborskiego. Gwnie chodzi o
czas. Mimo e pracownicy
otrzymali roczn odpraw od
firmy Zott, to nie chc zwleka
z podjciem kolejnej pracy.
OSM Bieru natomiast zapowiada wznowienie produkcji
na pocztek przyszego roku.
Historia Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Bie-

Pawe Zajc nie jest ju komendantem raciborskiej


policji.
Decyzj komendanta wojewdzkiego policji ins. Pawe
Zajc zosta odwoany z funkcji szefa Komendy Powiatowej
Policji w Raciborzu. Nadinspektor Jarosaw Szymczyk
z KWP ma inne zdanie na temat, jak jednostka powinna
by zarzdzana. Obecnie zostaa uruchomiona procedura
powoania nowego komendanta. Aby zachowa cigo kierowania jednostk, obowiz-

ki komendanta bdzie peni


m. insp. Jacek Draganek, dotychczasowy zastpca P.Zajca tumaczy Andrzej Gska z zespou prasowego KWP
w Katowicach.
Pawe Zajc kierowa raciborsk policj od sierpnia
2011 roku. Do Raciborza trafi
z policji w Rybniku, wczeniej
pracowa w KP w Wodzisawiu
lskim. Na stanowisku prowdopodobnie zastpi go m.
insp. ukasz Krebs z or.
ps

GRZEGORZOWICE - BEZPIECZESTWO

Z kocem padziernika zakoczya si produkcja twarogu przez Zott.


Po krtkiej przerwie technologicznej zostanie ona wznowiona ju w styczniu przyszego roku.
W wyniku zamknicia zakadu prac stracio 90 osb.
Wadze koncernu oraz wadze
miasta zapewniay jednak, e
wsplnie bd szuka nowego inwestora, ktry kontynuowaby tradycje mleczarskie
na Raciborszczynie. Po czasie ogoszono, e nowym wacicielem zakadu jest OSM
Bieru. Spdzielnia z ponad
60-letni tradycj chce w Raciborzu produkowa twarg,
a take przej kadr pracownicz. Wadze OSM Bieru
mwi o tym, e s w stanie
zatrudni wikszo pracow-

M. insp. Pawe Zajc funkcj komendanta


policji w Raciborzu peni od 16 sierpnia 2011 roku.

runiu siga 60 lat. To zakad


specjalizujcy si w produkcji wyrobw dla profesjonalistw w brany cukierniczej,
lodziarskiej, piekarskiej i gastronomii. Spdzielnia jest
laureatem wielu nagrd i wyrnie, m.in. piciokrotnym
zdobywc nagrody Gazele
Biznesu oraz nagrody Orze
Agrobiznesu. W rankingu
prowadzonym przez Krajowy
Zwizek Spdzielni Mleczarskich OSM Bieru znajduje
si w cisej czowce najlepszych zakadw mleczarskich
w Polsce.

WYPADEK
W GRZEGORZOWICACH
16-latek na prostym odcinku drogi straci panowanie nad pojazdem, zjecha
z drogi i uderzy w drzewo.
Raciborscy policjanci wyjaniaj okolicznoci wypadku drogowego, do ktrego
doszo w niedziel 8 listopada przed godz. 17:00 w miejscowoci Grzegorzowice. Ze
wstpnych ustale wynika,
e kierujcy volkswagenem
golfem 16-letni mieszkaniec
powiatu raciborskiego (nie-

posiadajcy uprawnie do
kierowania pojazdami), jadc
od ubowic w stron miejscowoci Ciechowice na prostym
odcinku drogi straci panowanie nad pojazdem. Nastolatek
zjecha na przeciwny pas ruchu, a pniej wjecha w drzewo. W wypadku ucierpiao 5
osb w wieku od 15 do 19 lat.
Wszyscy zostali przewiezieni
do szpitala.
p

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

ulica w. Jana 16

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl

2 Wiadomoci

18 listopada 2015, nr 22 (199) <<

GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

Opaty za wywz mieci maj sporo podroe


pawe strzelczyk

Ewentualno podniesienia opat wiceprezydent Wojciech Krzyek zapowiada ju


w kwietniu, argumentujc to
zmian przepisw i uruchomieniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw
Komunalnych. Wzrost stawki mia by jednak rzdu 1-2
z. Tymczasem w projekcie
uchway w sprawie sposobu ustalania opaty oraz stawek za wywz odpadw komunalnych, ktra trafia pod
konsultacje spoeczne, Urzd
Miasta przedstawi nastpujce propozycje: ustala si
stawki opaty od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych pooonych w gminie
Racibrz za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokoci 13,00 z miesicznie od osoby (jeeli odpady komunalne s zbierane i
odbierane w sposb selektywny) oraz 26,00 z miesicznie
od osoby (jeeli odpady komunalne nie s zbierane i odbierane w sposb selektywny).

A oto jak magistrat uzasadnia konieczno podwyek: obecnie niesegregowane


(zmieszane) odpady unieszkodliwiane s na instalacji
zastpczej, tj. skadowisku
odpadw innych ni obojtne
i niebezpieczne zarzdzanym
przez Zakad Zagospodarowania Odpadw Sp. z o.o.
w Raciborzu. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w ycie
Rozporzdzenie
Ministra
Gospodarki z dnia 16 wrzenia 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadw do skadowania na skadowiskach
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1277)
w zakresie wymaga dla odpadw komunalnych, zgodnie z ktrym odebrane odpady nie bd mogy by
kierowane bezporednio na
skadowiska odpadw. Obowizek kierowania odpadw
do Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadw Komunalnych (RIPOK) podnosi koszty ich zagospodarowania. W zwizku z powyszym
zmiana stawek opat za gospodarowanie odpadami ko-

Fot. Gazeta Informator

9 z miesicznie od mieszkaca tyle obecnie wynosi w Raciborzu opata za wywz odpadw.


Magistrat planuje j podnie, i to do znacznie. Ju wkrtce za t sam usug moemy zapaci 13 z za osob.

~500zl
PIS daje 500,-z to jeszcze mona na 275,89z robi podwyki
i jeszcze starczy na szko i koci i 2,50z na cukierki-dropsy
i karmelki mleczne.
~Podwyzka
Od PIS-u 500z/m-c x 4 dzieci=2000 z/m-c x 12 m-cy
=24000z/rok x 10 lat =240000
z!!!Nic tylko rodzi, a szmal
nasz wsplny sam wpadnie.Tylko PIS mg to wymyli.

Urzd planuje podwyk opat za wywz mieci


13 zamiast 9 z.
munalnymi jest niezbdna
do zbilansowania systemu.
Przyjte w niniejszej uchwale stawki speniaj ustawowe
wymagania i nie s wysze od
2% przecitnego, miesicznego dochodu rozporzdzalnego na 1 osob ogem za
mieszkaca czytamy w uzasadnieniu.

Powysze propozycje to niejedyne zmiany, ktre planowane s w miejskiej gospodarce


odpadami; wzrosn maj rwnie ceny dla nieruchomoci
pooonych na terenie gm. Racibrz, na ktrych nie zamieszkuj mieszkacy, a powstaj
odpady komunalne. Uchwa
zajm si radni w listopadzie.

~podwyzka
podzieli opat na dwie transze
i ju podwyki si nie czuje,nawet zapachu,bo wywioz!Kochani -gromadzcy smieci-lepiej segregowa,mniej foliwek
zbiera,pakowa do rk ,a nie do
kieszeni i spoko,luzik,rczki do
kieszeni i spacerek rekreacyjny!Chopi nikt Ci teraz nie ciemi-

y ,jest wolno.Dzisiaj pikne


wieto Niepodlegoci -czuwaj!
~A tymczasem w Nysie...
Przyznali 500 z na dziecko. Nie
czekajc na obietnice Szydo. Od
miasta. Radni.
~Referendum
Innego wyjcia nie ma. Za Gierka podroa cukier, miso, robotnicy wyszli protestowa na
ulice. dajmy wypowiedzie si
Obywatelom!
~KoKoszhanel
W Raciborzu rzdzi PO a nie
Pis.I to PO odpowiada za podwyki. Co z referendum za odwoaniem prezydentw w Raciborzu bo jestem za?
~eco
A co nie poroeje?

131 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

NIEBOCZOWY - PRZETARGI

Odra jako produkt turystyczny

WIELKA EKSHUMACJA.
PRZENIOS 289 MOGI

Dotychczas temat zagospodarowania raciborskiego


odcinka Odry rozwaany by
w gwnej mierze w kontekcie ochrony przeciwpowodziowej. Jednak mylc o
moliwociach, ktre daje
nam Odra nie powinnimy
widzie w niej jedynie zagroenia. Najwyszy zatem czas,
aby w peni wykorzysta potencja, ktry daje Odra jako m.in. czynnik rozwoju rekreacyjnego, turystycznego,
transportowego, a take integracyjnego tumaczy Urzd
Miasta w Raciborzu. Takiego
samego zdania s przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Raciborzu oraz gminy Rudnik. Samorzdy te zdecydoway si podpisa porozumienie w tej sprawie. Podpisanie
dokumentu miao miejsce
12 listopada w raciborskim
Aquaparku.

Fot. UM Racibrz

Samorzdowcy bd wsppracowa na rzecz


rozwoju rzeki Odry i zagospodarowania bulwarw.

Koncepcja zagospodarowania rzeki Odry


zakada midzy innymi uruchomienie tramwaju rzecznego.

Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe


Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Gwnym celem, do ktrego chc dy partnerzy


porozumienia, jest przede
wszystkim przygotowanie i
realizacja zintegrowanych
produktw turystycznych
opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych,
rozwj turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej,
powstrzymanie degradacji, podejmowanie dziaa
na rzecz udronienia rzeki Odry w obszarach gmin
Rudnik i Racibrz do klasy
eglownoci oraz uruchomienie tramwaju rzecznego.
Samorzdy zadeklaroway
zaangaowanie wasnych
rodkw budetowych na
ten cel.
Podpisanie dokumentu poprzedzia prezentacja
koncepcji zagospodarowania lewego i prawego brzegu Bulwarw Nadodrzaskich w Raciborzu oraz
budowy przystani w ubowicach (gmina Rudnik).
Podsumowaniem spotkania
bya inauguracja wystawy
historycznej odzi wiosowej
Corvey, ktr od dzi mona podziwia na I pitrze
raciborskiego Aquaparku.
Otwarcie wystawy poprzedzia prelekcja historyczna wygoszona przez Pawa Newerl. Na zakoczenie
spotkania Mariusz Miczek
przedstawi plany nt. reaktywacji tradycji wiolarskiej
w Raciborzu.
p

Fot. Parafia w. Jzefa Robotnika w Nieboczowach

REGION - TURYSTYKA

Prawie 300 mogi zostanie przeniesionych


z cmentarza w Nieboczowach na inne cmentarze.
Firmy Bruki Trawiski
oraz lski Zakad Pogrzebowy za blisko 4,5
mln z bd odpowiedzialne za budow cmentarza, ekshumacj zwok
i ich przeniesienie z terenu budowanego zbiornika
w Nieboczowach na inne
cmentarze. Wadze gminy
Lubomia rozstrzygny przetarg na przeniesienie cmentarza znajdujcego si na terenie budowanego zbiornika
przeciwpowodziowego Racibrz Dolny. Przedmiotem zamwienia bya budowa i zagospodarowanie cmentarza wraz
z przeniesieniem grobw z
cmentarza w Nieboczowach
oraz przeniesieniem lub odtworzeniem (w zalenoci od
stanu technicznego obiektw)
historycznych krzyy i kapliczek z Nieboczoww i Ligoty
Tworkowskiej do Nowej Wsi

lub w inne wskazane miejsce.


W zakres przeniesienia
grobw wchodzi przeprowadzenie ekshumacji ok. 289 mogi, przewiezienie i pochwek
ekshumowanych szcztkw na
nowo budowanym cmentarzu
w Nowej Wsi na terenie gm.
Lubomia oraz na cmentarzach
ociennych wskazanych wczeniej.
O zlecenie ubiegao si
sze podmiotw, aczkolwiek
trzy oferty odrzucono. Wybrano ofert: Lider Bruki Trawiski Sp. z o.o. Partner Remigiusz
Trawiski Sp. z o.o. Partner
Firma Walicki lski Zakad
Pogrzebowy. Cena wybranej
oferty: 4478410,00 brutto.
Ekshumacje maj rozpocz si jeszcze w listopadzie
br. Zakoczenie przewidziano
na kwiecie 2016 roku.
ps

GazetaInformator.pl >>

WAMYWACZE
W RKACH POLICJI
panowie trafili do policyjnego aresztu. Zebrany dzi
materia dowodowy pozwoli
Prokuratorowi Rejonowemu
w Raciborzu wobec dwch
podejrzanych na zastosowanie rodka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Teraz obaj mczyni
mog spdzi nawet 10 lat
w wizieniu.
ps

RACIBRZ - SZPITAL

PRZEWIETL
SZPITALNE FINANSE
Firma z Krakowa sprawdzi sprawozdania finansowe szpitala.
Sze firm ubiegao si
o badanie sprawozdania finansowego raciborskiego szpitala.
Wybrano firm Saldo z Krakowa. Cho jej oferta nie bya
najtasza, to na starocie wraenie zrobio dowiadczenie jej
rewidentw.
Rozbieno w cenie oferowanej za usug miecia si
midzy kwotami 5 tys. a 10 tys.
z. Oferta krakowian - 5,8 tys. z
- bya drug najnisz (taszy

by tylko Tal-Pox z Warszawy).


Dlaczego zatem zdecydowano
si na drosz ofert? - To tylko
800 z rnicy, ale krakowianie
przedstawili bardzo bogate dowiadczenie w tego typu usugach, bowiem udokumentowali badania sprawozda bardzo
wielu szpitali - argumentowa
starosta Ryszard Winiarski na
sesji powiatowej, proszc radnych o poparcie dla tej wanie
opcji. Radni podzielili zdanie
starosty.
ps

PIETROWICE WIELKIE - POLICJA

DWULETNIA WIKTORIA
ODNALEZIONA
Dziewczynka, ktra zostaa porwana przez
matk, zostaa odnaleziona w Pietrowicach
Wielkich.
Poszukiwania trway 4
dni. Wiktoria trafia pod
opiek rodziny zastpczej.
Dziewczynka jest caa i zdrowa. Zgoszenie o zaginiciu
2-letniej Wiktorii wpyno na policj w pitek, po
czym niezwocznie zostay
podjte czynnoci poszukiwawcze. Po ustaleniu przez
ledczych, e dziecko mogo
przebywa pod opiek matki, wobec kobiety rwnie
wszczto poszukiwania.

Dnia 9 listopada 2015


roku Sd Rejonowy w Rybniku zmieni postanowienie
z dnia 3 listopada 2015 r.
w ten sposb, e w trybie nagym zarzdzi umieszczenie maoletniej pod opiek
najbliszej rodziny zaginionych. Po tej decyzji matka
dziecka przekazaa swoj
crk. Dziewczynka jest caa i zdrowa. Zakoczyy si
rwnie poszukiwania kobiety, ktra zostaa odnaleziona przez raciborskich
policjantw w Pietrowicach
Wielkich.
ps

RACIBRZ - AKCJE CHARYTATYWNE

XV GWIAZDKA SERC
Kolejna edycja koncertu charytatywnego
Gwiazdka Serc odbdzie si pod hasem Ale
wkoo jest wesoo.
Koncertu charytatywnego Gwiazdka Serc nie trzeba przedstawia. Od pitnastu lat w grudniu odbywa
si wydarzenie artystyczne,
podczas ktrego przedsibiorcy zgromadzeni wok
RIG-u oraz znane raciborskie osobistoci prezentuj
swoje: aktorskie, piewackie, taneczne, kabaretowe
oraz recytatorskie talenty.
Widowisko ma wymiar charytatywny, gdy dochd uzyskany ze sprzeday biletw
trafia do potrzebujcych,
a wszystkie wystpujce w
nim osoby robi to na zasadzie wolontariatu. Warto

podkreli, e podczas dotychczasowych koncertw


udao si zebra ponad p
miliona zotych.
Tegoroczna Gwiazdka
Serc odbdzie si 11 grudnia w Raciborskim Centrum
Kultury. Bilety - cegieki od
16 listopada bdzie mona
naby w siedzibie organizatora koncertu, czyli w biurze
Raciborskiej Izby Gospodarczej.

REGION

RACIBRZ FINANSE

Obywatelu - zagosuj!

w skrcie

Od 16 listopada bdzie mona gosowa na projekty zgoszone do realizacji w ramach budetu obywatelskiego Raciborza na rok 2016.
Fot. UM Racibrz

RACIBRZ - BEZPIECZESTWO

Dozr policyjny dla 17.


i 25-letnich wamywaczy. Okradali altanki.
Policjanci po uzyskaniu
informacji o serii kradziey
z wamaniem oraz uszkodze altanek podjli dziaania, w wyniku ktrych trafnie wytypowali i zatrzymali
w dniu 4 listopada br. osoby
zwizane z przestpstwami.
Zatrzymani to 17. i 25-letni
mieszkacy Raciborza. Obaj

Wiadomoci 3

18 listopada 2015, nr 22 (199)

paulina krupiska

Projekt budetu obywatelskiego dla miasta Racibrz


na 2016 rok jest w ostatniej
fazie realizacji. Teraz gos
maj mieszkacy. To oni
zdecyduj, pomidzy ktre
inwestycje podzielone zostanie 1,5 mln z. Mieszkacy Raciborza gosowa mog
w dniach 16-29 listopada na
stronie www.raciborz.pl (zakadka - Miasto, podstrona - budet obywatelski), a
osoby, ktre nie maj dostpu do komputera lub internetu, mog odda swj gos
w punktach do gosowania
(wykaz punktw dostpny
na stronie www.raciborz.pl)
oraz w Urzdzie Miasta Racibrz.
W gosowaniu mog
uczestniczy osoby, ktre
ukoczyy 16 lat i s zameldowane na okres stay lub
czasowy w Raciborzu. Kady
uprawniony do gosowania
moe odda 1 gos na projekt
lokalny waciwy dla swojej
strefy zamieszkania i 1 gos
na projekt oglnomiejski.
Naley pamita, aby poda
swj nr PESEL do weryfikacji.

NABR DO SUBY
Od 9 listopada lsko-Maopolski Oddzia Stray Granicznej im. nadkom. Jzefa
Bocheskiego w Raciborzu
prowadzi kolejn rekrutacj
kandydatw do suby. Wraz
z pocztkiem roku sub ma
rozpocz 25 nowych funkcjonariuszy.

Na projekty z budetu obywatelskiego


przeznaczone zostanie 1,5 mln z.
Projekty w zamierzeniach
maj suy wszystkim raciborzanom, a take mieszkacom powiatu oraz przyczyni si do promocji miasta
i regionu. Poza tym speniaj rnorodne funkcje,
poczwszy od poznawczej,
edukacyjnej, rekreacyjnej,
zdrowotnej, wypoczynkowej,
a skoczywszy na sportowej.
Ciekawymi, a zarazem
atrakcyjnymi
projektami
wydaj si by budowa wiey widokowej stalowej bd
drewnianej o pow. od 7 do

12 m.kw. na wzgrzu Lipki


w Brzeziu oraz budowa groty solnej z kaskad solankow w Aquaparku H2Ostrg.
Ciekawym przedsiwziciem
wydaj si pokazy i szkolenia
w zakresie pomocy przedmedycznej, ktre miayby by
prowadzone na raciborskim
Rynku oraz w SP 4, 13 i 15.
Nie lada gratk dla dzieci i
modziey wydaje si budowa bezobsugowego kompleksu wspinaczkowego nad
Odr, ktry przylegaby do
przystani kajakowej.

RACIBRZ - ZAMEK

PRZYWRCI KAPLICY
FUNKCJE SAKRALNE
Radny Micha Wo apeluje
do prezydenta, by kaplica
jak najszybciej moga peni waciw dla tego typu
obiektu funkcj.
Dobiega koca remont kaplicy przy Zamku Piastowskim.
Zarwno zamek, jak i kaplica
pozostaj pod wadaniem starosty raciborskiego. W trakcie
ostatniej sesji Wo poprosi
prezydenta, aby ten wpyn

na starost na przywrcenie
funkcji, ktre powinna spenia, czyli gwnie sakralnych.
Upomnia si te o los organw, ktre zostay rozebrane
i nie wiadomo, gdzie si podziay. Po informacji prezydenta, e instrument skadowany
jest na ul. Klasztornej w piwnicy, zwrci si z zapytaniem
o moliwoci miasta we wspfinansowaniu ich remontu.

O los kaplicy po remoncie


dopytywali si radni - gwnie
powiatowi ju poprzednich
kadencji. wczesny starosta
Adam Hajduk wyklucza jednak moliwo, aby speniaa
funkcj sakraln. Jak twierdzi, adna parafia z Raciborza nie bya tym zainteresowana.
ps

RACIBRZ - EDUKACJA

ZESP SZK ARTYSTYCZNYCH


W RACIBORZU?
Radny Andrzej Ros proponuje, aby na bazie szkoy muzycznej i liceum
plastycznego powoa placwk ksztacc modych
artystw.
W Raciborzu funkcjonuje
szkoa muzyczna, za modzie
utalentowana plastycznie ma
moliwo ksztacenia si w
liceum o profilu plastycznym.

Wiceprzewodniczcy
Rady
Miasta Andrzej Ros wpad na
pomys, aby zastanowi si nad
reorganizacj raciborskiego
szkolnictwa i na bazie istniejcego liceum powoa Zesp
Szk Artystycznych, zwaszcza e od lat rne rodowiska
bezskutecznie dopominaj si
o utworzenie szkoy muzycznej II stopnia.

Radny ma wiadomo,
e zarwno budetowo, jak i
organizacyjnie jest to temat
ciki do udwignicia. Ale
moe to jest wanie ta droga,
ktrej poszukujemy mwi
na ostatniej sesji Rady Miasta,
dodajc, e s ju prowadzone
pewne rozmowy.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Ma trzech synw: Pierwszy - ostry, w uszy szczypie.
Drugi - mikki, chocia dobry biae patki w oczy sypie.

Patronat medialny:

Trzeci - twardy, jak szko gadki. Nazwij synw, nazwij matk i ju ca masz zagadk.

Odpowiedzi mona przesya na konkurs@raciborz.com.pl


Do wygrania ksika Byskotka i jej domek
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

BIEG MIKOAJKOWY
5 grudnia o godz. 11.00 w
Parku im. Miasta Roth w
Raciborzu odbdzie si Bieg
Mikoajkowy. Biuro zawodw
bdzie czynne w dniu zawodw od godz. 9:30 do godz.
10:30 (muszla koncertowa).
Wszyscy uczestnicy, ktrzy
wezm udzia w zabawie,
otrzymaj na mecie sodk
niespodziank od w. Mikoaja.

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

DARY
DLA UCHODCW
Raciborski Orodek Aikido
wraz ze Stowarzyszeniem
Pokolenie organizuje transport darw dla uchodcw.
Dary przewiezione zostan
na Ukrain do Starobielska i
Sewierodoniecka, gdzie przebywa okoo 15 tys. uchodcw
z ugaska i Doniecka (gwnie kobiety i dzieci). Kady,
kto chce, moe pomc. Dary
zbierane s w SP 15 w Raciborzu. Transport planowany
jest na koniec listopada.
LAUR WOLONTARIATU
Organizacje pozarzdowe,
podmioty oraz osoby fizyczne
z terenu miasta Racibrz mog zgasza kandydatw do
wyrnienia Laur Wolontariatu 2015. Termin zgosze
upywa 25 listopada. Bdzie
to pierwsza edycja konkursu.
GWARKI GRNICZE
Gwarki gminy Ndza odbd si 27 listopada od godz.
17:00 w sali OSP Szymocice. Dokadnego programu
imprezy organizatorzy nie
chc zdradza, bo to raz, e
niespodzianka, dwa - maa
tajemnica. Gwarki rzdz
si starym grniczym obyczajem. Staramy si t tradycj
pielgnowa mwi wsporganizator imprezy, Andrzej
Chroboczek.
PRZEGLD CHRW
22 listopada o godz. 15:30
w kociele parafialnym w
Krzyanowicach odbdzie si
V Przegld Chrw Pogranicza. W programie take
koncert jubileuszowy chru
parafii w. Anny w Krzyanowicach.
PIENIDZE
NA KULTUROBRANIE
Miejska Biblioteka Publiczna w Kuni Raciborskiej
otrzymaa dofinansowanie
ze rodkw pozostajcych w
dyspozycji ministra waciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 2015
w ramach programu Kultura
Dostpna. Dofinansowanie
przeznaczone jest na realizacj zadania: Kulturobranie
- wyjazdy do miejsc kultury,
organizacja wydarze kulturalnych pod patronatem
biblioteki. Instytucj zarzdzajc programem jest Narodowe Centrum Kultury.
NARKOTYKI
W MIESZKANIU
Policjanci z raciborskiej
komendy policji otrzymali
informacj o tym, e 24-letni mieszkaniec miasta moe
posiada przy sobie narkotyki. Informacj potwierdzono.
Funkcjonariusze z wydziau kryminalnego, podczas
przeszukania mieszkania
podejrzanego, znaleli 24
gramy marihuany. Mczyzna
usysza ju zarzut posiadania
narkotykw. Grozi mu do 3
lat pozbawienia wolnoci.

4 Edukacja

18 listopada 2015, nr 22 (199) <<

GazetaInformator.pl

REGION RELIGIA

wity Marcin przybywa na Raciborszczyzn


Fot. Anna apka

Z okazji Dnia w. Marcina 11 listopada br. w okolicznych miejscowociach


parafianie bior udzia w uroczystych przemarszach na czele z osob witego.
paulina krupiska

Biskup Tours zmar 8


listopada 397 r. w Candes.
Jego ciao sprowadzono Loar do Tours, a 11 listopada
w pogrzebie uczestniczyo
wielu biskupw i kapanw,
ok. 2000 mnichw i mniszek oraz niezliczone rzesze
wiernych.
Tradycja uroczystoci
ku czci witego Marcina na
ziemi raciborskiej jest bogata; duchowni organizuj
przemarsze, parafianie czytaj fragm. Pisma witego
i piewaj pieni religijne,
modzie inscenizuje wybrane scenki z ycia witego, a najmodsi przygotowuj program artystyczny.
Natomiast parafialne zespoy Caritas wypiekaj rogaliki
witomarciskie,
a ponadto czstuj kaw i
herbat bd rnymi smakoykami. W posta Marcina wciela si przewanie
parafianin bd kapan,
ktry przywdziewa jego
szaty oraz naladuje postaw. W rnych parafiach
zwyczaje witomarciskie
z roku na rok s coraz bardziej urozmaicone, np. orszak wiernych z rycerzem i
ebrakiem na koniach, ktR E K L A M A

Lampiony, w. Marcin na koniu i rogaliki - to obrazek kojarzony z Dniem w. Marcina.


rym modzie symbolicznie
owietla drog. Inny przykad to symboliczny gest
okrycia szat zzibnitego ebraka przez onierza
Marcina. Takie scenki nawouj do czynienia dobra

i niesienia pomocy najuboszym, ktrych patronem


jest wanie biskup z Tours.
W Rudnika tradycja siga dopiero czterech lat.
Jest to pewnego rodzaju
forma zwrcenia uwagi na
witego, co z kolei bardzo
pasuje do niedawnej uroczystoci Wszystkich witych,
gdy oni maj by ywi
w naszej tradycji przekonuje ks. proboszcz Piotr
Spallek. W parafii pw. w.
Katarzyny Aleksandryjskiej
w Rudniku w zwizku z kultem w. Marcina inscenizuje si scenki o charakterze
biblijnym, czyta si fragmenty Pisma witego, a
wierni rwnie wczaj si
w uroczysto, piewajc
pieni religijne. Natomiast
druga cz uroczystoci
odbywa si w kociele i ma
wyrany charakter religijny, czyli naboestwo bd
Msza w.
Warto zwrci uwag na zwyczaje, ktre upowszechnia si w zwizku
z t tradycj. Naley wymieni procesj, ktra przybiera rne formy. Czasem jest
to procesja z pewnego miejsca, np. z jakiej kaplicy czy
spod krzya, innym razem
przemarsz z pochodniami.
Wierni udaj si wtedy do
kocioa i tam obchody kocz si naboestwem bd
Msz w.
W rudnickim kociele
udogodnieniem dla parafian jest bliskie ssiedztwo
groty Matki Boej na podwrku plebanijnym. Nastpuje krtkie przejcie
wok kocioa i wierni udaj si na Msz w. Parafianie aktywnie wczaj si
w organizacj tego wita. Parafialny zesp Caritas podejmuje si przygotowania wypiekw, np.
rogali oraz skromnego poczstunku, czyli kawy i her-

baty. Modzie te pomaga,


zwaszcza w przygotowaniu
jakiej sceny biblijnej nawizujcej do uczynkw miosierdzia dodaje ks. Piotr.
Tradycja kultu w. Marcina jest w wielu miejscach
ywa. W naszej parafii staramy si naladowa innych,
np. jeli chodzi o wypieki rogalikw witomarciskich
przekonuje ks. proboszcz.
Ksidz Piotr Spallek
przekonuje, e witemu
Marcinowi zawdziczamy
wzmocnienie w kociele posugi wobec ubogich, cierpicych i chorych, ktrych
przecie spotykamy na co

dzie. Biskup z Tours daje po prostu dobry przykad. To wanie jego osoba
jest zacht do speniania
dobrych uczynkw, pieszenia z pomoc drugiemu czowiekowi w kadym
czasie i miejscu. W tym roku uroczysto bya przede
wszystkim skoncentrowana
wok propozycji dla dzieci, aby na podwrku plebanijnym mogy uczestniczy
w rnych zabawach, piewach, konkursach czy quizach. Tym razem ksidz
zadawa dzieciom pytania
zwizane z yciem witego
i podawa trzy moliwoci

odpowiedzi, liczc, e moe akurat kto z przybyych


bynie wiedz na temat patrona m.in. dzieci, ebrakw
i onierzy.
Dzieci doczekay si
te przybycia na koniu
witego, a nawet przeprowadziy z nim mini
wywiad. Nie lada atrakcj bya przejadka konna wraz ze w. Marcinem,
w posta ktrego wcieli
si pan Krystian Dziadek
- parafianin ze Strzybnika. Uroczysto ku czci w.
Marcina, ktra zbiega si
z witem Niepodlegoci,
zakoczya si Msz w.

wity Marcin - biskup


Tours ur. si w 316 lub 317 r.
w pogaskiej rodzinie osiadej w Sabarii w Panonii (dzi
Szombathely, Wgry).Kiedy
Marcin by dzieckiem, ojciec
przyby wraz z caym garnizonem do woskiego miasta
Pawii, gdzie obj funkcj
rzymskiego trybuna. W Pawii
pozna si Marcin z chrzecijanami. Mia zaledwie 10 lat,
kiedy wpisa si na list ketechumenw, co spotkao si z
gniewem ojca. W wieku 15 lat
Marcin zmuszony by wstpi
do armii cesarskiej; zosta
oficerem gwardii konnej.
W 334 r. garnizon Marcina zosta przerzucony do Galii w okolice miasta Amiens.
Tu wanie miao miejsce
wydarzenie, ktre odcisno pitno na jego wiatopogldzie. Napotka zim pnagiego ebraka i odda mu
poow swojego paszcza.
W nocy we nie ukaza mu
si Chrystus, odziany w jego
paszcz i mia przemwi do
aniow: Patrzcie, jak mnie
Marcin, katechumen, przyodzia!. Gdy mia ok. 23 lat
w 339 r. w sam Wielkanoc,
jak to byo wwczas w zwy-

czaju, przyj Chrzest wity.


Zgodnie z chrzecijaskim
zwyczajem onierz nie powinien peni suby wojskowej. Marcin porzuci sub
dopiero w 356 r. Po powrocie na Wgry udao mu si
pozyska rodzicw-starcw
dla wiary Chrystusowej. Zatrzymawszy si w pobliu
Mediolanu (ok. 358 r.), narazi si tamtejszym arianom,
a biskup miasta Auksencjusz
wyrzuci go ze swojego terytorium. Wkrtce uda si do
francuskiego miasta Poitiers
(wym. Patje), gdzie przyj go serdecznie tamtejszy
biskup, w. Hilary. Kiedy
wyzna mu, e pragnie powici si wycznie subie
Boej w charakterze ascety,
biskup wydzieli mu w pobliskim Liguge (wym. Ligue)
pustelni, w ktrej zamieszka wraz z kilkoma towarzyszami (360). Gdy w 371 r.
zmar biskup Tours, kapani
i wierni pragnli, aby Marcin,
o ktrym sawa roznosia si
po okolicy, zaj jego miejsce.
Mieszkacy Tours napadli
Marcina i si przywiedli do
katedry i bagali, by przyj
godno biskupa. Dnia 4 lip-

ca 371 r. otrzyma wicenia


kapaskie i sakr biskupi.
Jednym z jego osiagni byo zaoenie klasztoru w Marmoutier (ok.14 km od Tours).Zasyn z dziaalnoci
charytatywnej, uzdrowie,
odprawiania egzorcyzmw,
ewangelizacji okolicznych
wsi i obrony susznej doktryny przed herezjami czy
przesdami.Zmar w Candes
8 listopada 397 r., a 11 odby
si pogrzeb w Tours. Do dzi
uchodzi Marcin za patrona m.in.: ubogich, krawcw,
hotelarzy, onierzy i miasta
Tours.
Podstawowym rdem
informacji o w. Marcinie
jest dzieo Sulpicjusza Sewera - adwokata z Bordeaux
(wym. Bordo) pt. Vita sancti Martini (ywot w. Marcina).
rdo: Ks. W. Zaleski SDB, wici na kady
dzie, d 1982, s. 696699.
I Santi nella Storia, praca
zbior., red. Antonio Tarzia,
Kielce 2009, s. 52-57.
ma

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 22/2015


REGION

GazetaInformator.pl 18 listopada 2015 nr 22 (199)

GOSPODARKA

Bitwa o deputaty
leszek iwulski

Jastrzbska Spka Wglowa aktualnie boryka si z wieloma problemami. Ich gwn


przyczyn jest sytuacja finansowa firmy. Obecnie do zmartwie przedsibiorstwa doczyo jeszcze jedno deputat
wglowy. Deputat to cz
wynagrodzenia za prac, ktr niektre grupy zawodowe
w naszym kraju otrzymuj obok
pensji. Jest on wypacany bd
to w naturze, bd to w postaci ekwiwalentu finansowego.
Podstaw prawn, na bazie ktrej otrzymuj go pracownicy,
s ukady zbiorowe zawierane
w niektrych przedsibiorstwach. Taki dodatek do pensji
mieli rwnie grnicy w JSW.
Z uwagi jednak na bardzo trudn sytuacj finansow firmy
wadze spki zdecydoway si
zlikwidowa to uprawnienie.
Emerytowani pracownicy nie
R E K L A M A

chc si na to zgodzi, poniewa wypowiedzenie dodatku


nastpio wedug nich z naruszeniem prawa. Micha Zapert
reprezentujcy emerytw z
JSW uwaa, e naruszona zostaa zasada lex retro non agit,
czyli e prawo nie dziaa wstecz.
Niedotrzymane zostay bowiem
terminy zawiadomienia byych
pracownikw spki o wyganiciu uprawnienia. Jest to
sprawa, ktra dotyczy dziesitek ludzi. wiadczy o tym reakcja wodzisawskich emerytw
na pojawienie si moliwoci
sdowego rozstrzygnicia tej
sprawy. Przedsiwzicie od samego pocztku pilotowa radny dzielnicy Stare Miasto Alojzy Szymiczek, ktry zaprosi
do Wodzisawia przedstawicieli kancelarii radcw prawnych
Urban i Zapert z Knurowa, by
zajli si spraw tutejszych pracownikw JSW. Na spotkaniu,
na ktrym mona byo wype-

Fot. Jastrzbska Spka Wglowa

Sala gimnastyczna Zespou nr 2 w Wodzisawiu, gdzie odbyo


si spotkanie w sprawie deputatw, bya wypeniona po same brzegi.

Z uwagi na bardzo trudn sytuacj finansow firmy wadze


Jastrzbskiej Spki Wglowej zdecydoway si zlikwidowa
deputat wglowy.
ni penomocnictwa upowaniajce do reprezentowania w
sdzie, zjawiy si tumy. Sala
gimnastyczna w Zespole nr 2 w
Wodzisawiu l. bya dosownie
wypeniona po brzegi. Ludzie

nie tylko wypeniali druki, ale


take brali dokumenty dla swoich znajomych, ktrzy nie mogli
zjawi si na spotkaniu. Micha
Zapert,ktry informowa o tym,
w jaki sposb bdzie dziaa je-

go kancelaria, powiedzia nam:


Nie jest to pierwsza sprawa tego typu, jak prowadzimy. Bylimy ju w sdzie z Kompani
Wglow. I wygralimy. Wyrok
nie jest prawomocny, ale mamy
nadziej, e w toku dalszego postpowania si utrzyma. Sprawa
deputatw pokazuje, e dzisiaj
w Polsce mamy du grup ludzi, ktrzy maj trudnoci z dotarciem do pomocy prawnej. To
wanie emeryci, ktrzy bardzo
czsto nie mog sobie pozwoli
na odpowiednich prawnikw.
Wanie do nich jest skierowana
nasza oferta. Chcemy powtrzy
nasz sukces z Kompani Wglow, chocia zdajemy sobie
spraw z tego, e nie bdzie atwo. Przede wszystkim dlatego,
e w przypadku Kompanii kwestie deputatu byy uregulowane
w ukadzie zbiorowym z pracownikami, natomiast w przypadku JSW trzeba przewertowa cae stosy materiaw. Tym

niemniej nie wtpimy jednak w


powodzenie naszego zaangaowania. Bardzo dobrze si dzieje,
e spraw podnosz media, poniewa dziki temu ludzie maj
moliwo dowiedzenia si o tej
kwestii i walki o swoje uprawnienia. O wielkiej wadze sprawy
mwi rwnie Alojzy Szymiczek, ktry przekonywa: To
bardzo wana sprawa dla naszych mieszkacw. wiadczy o
tym frekwencja. Sala jest pena,
a przecie cz ludzi ju wzia druki i posza. Dla wielu osb
kwestia deputatu znaczy bardzo
wiele. Odebranie im tego wiadczenia oznacza du luk w ich
dochodach. Dlatego te, kiedy
tylko dowiedziaem si o dziaalnoci kancelarii, skontaktowaem si z ni, eby dowiedzie
si, czy moe ona poprowadzi
rwnie spraw JSW. Dzisiaj
mam nadziej, e podobnie
jak w przypadku Kompanii
firma odniesie sukces.

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

REGION GOSPODARKA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ USUGI

Piotr Klima nie odpuszcza wiatrakom Profesjonalny salon


Trwaj protesty przeciwko budowie farm wiatrowych w regionie.
stylizacji wosw Fryzjernia
Prosz na mnie nie krzycze, bo si rozpacz i uciekn tak radny zareagowa na
niky entuzjazm rady miasta
w podjciu tematu szkodliwoci farm wiatrowych. I dopi
swego dyskusja bya. Cho z
drugiej strony trudno okreli
to dyskusj. Na sesji rady miasta przemawia gwnie Klima, przedstawiajc tezy na temat szkodliwoci wiatrakw,
biernoci samorzdowcw w
walce z nimi oraz lekcewacego traktowania mieszkacw przeciwnych tej formie
pozyskiwania energii.
Ale po kolei. Klima prbowa na pocztku sesji doprowadzi do wczenia w jej
program punktu powiconego farmom wiatrowym, ktry
to temat rozgrzewa ostatnio
lokaln spoeczno. Lokaln ale gwnie gmin ssiadujcych z Raciborzem, gdzie
takowe maj powsta. Samego Raciborza problem bezporednio nie dotyczy, std
te przewodniczcy Henryk
Majnusz niezbyt przychylnym okiem patrzy na wakowanie po raz kolejny zagadnienia na forum raciborskiej
rady. Po artobliwym apelu
Klimy zgodzi si jednak na
uwzgldnienie tematu podczas sesji.
Klima wzi niedawno
udzia w protecie przeciwko
budowie wiatrakw w Woj-

nowicach. Prbowa te bezskutecznie doprowadzi do


wsplnego
nadzwyczajnego posiedzenia rad miejskich
Raciborza i Krzanowic oraz
rady powiatu, wanie temu
powiconemu. Nie zamierza
si jednak poddawa i dalej
prowadzi krucjat przeciwko wiatrakom. Dalej posypay si gromy na energetyk
wiatrow i stosunek do niej
samorzdw. Klima susznie zauway, e nie wszystko wyglda tak kolorowo, jak
przedstawiaj to inwestorzy.
To gwnie dla nich jest to
opacalne. Dla ludzi mieszkajcych nieopodal jest to szkodliwe, w dodatku degraduje
grunty rolne kontynuowa.
Doda, e w rejonie Raciborza
ze wzgldw pogodowych nie
ma to prawa bytu po prostu
rednia prdko wiatrw nie
odpowiada wymogom technicznym.
Osobna kwestia to komunikacja na linii wadze samorzdowe - mieszkacy. Nie
ma odpowiedniej informacji,
kto tu kogo buja. Radni
mwi, e to nie oni decydowali, tylko poprzednicy. Ale pamitajmy, e ludzie kiedy nas
rozlicz napomnia. Zaapelowa te o przeciwdziaanie ju
teraz tego typu inwestycjom,
gdy przyszy rzd zapowiada
zaostrzenie przepisw (m.in.
dotyczcych odlegoci od siedzib ludzkich), std widoczny
popiech u inwestorw.

Dugi monolog przynis


zamierzony efekt. Prezydent
w krtkich sowach przyzna,
e jego pogldy w tej materii
s zblione i te entuzjast
energetyki wiatrowej nie jest.
Niemniej jego moliwoci
kocz si na odpowiednich
zapisach w planach zagospodarowania przestrzennego
(pomijajc ju fakt, e inwestycje realizowane s poza jego wadztwem). Pozwolenia
na budow s ju przez starostwo wydane i nie mona ich
cofn bez powodu. Syszc
to radny Jan Wiecha zaproponowa, aby baczniej i bardziej krytycznie przyglda
si ewentualnym kolejnym
staraniom o farmy wiatrowe.
Ma to uniemoliwi powstawanie ich w obszarach przyrodniczo cennych, takich jak
np. rezerwat czok.
Wikszo radnych popara wniosek Klimy co do
zasadnoci
skonsultowania stanowisk z radnymi powiatowymi. Jednak, co do
efektu takiego spotkania,
sceptyczny pozostaje Marek Rapnicki. Ze dowiadczenia wynis z niedawnego podobnego spotkania
w sprawie szpitala. Jestem
pesymist. W niektrych
sprawach s oni bardzo apatyczni. Nie spodziewajmy si
przeomu, e pjdziesz Piotrze na czele pochodu, a za
tob radni powiatowi skwitowa.

Miejsce relaksu i odprenia w przyjaznej atmosferze.


Fot. Studio Fryzjernia

pawe strzelczyk

W naszym salonie fryzjerskim zajm si Tob specjalici.

BEZROBOCIE REKORDOWO NISKIE

Salon Fryzjernia to
miejsce, ktre gwarantuje
profesjonalne usugi fryzjerskie. Jego ide jest indywidualne podejcie do kadego
klienta, nieustanny rozwj
oraz samodoskonalenie. Fryzjernia to studio, ktre oferuje co wicej; czy bowiem
najnowsze trendy fryzjerskie
z wysokiej jakoci kosmetykami do koloryzacji, stylizacji oraz pielgnacji wosw.
Ponadto dba rwnie o dobre
samopoczucie swoich klientw, sprawiajc, by mogli si
zrelaksowa i poczu wyjtkowo.

Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim najnisza od 6 lat.


Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego na dzie 30 wrzenia
2015 roku wysoko stopy bezrobocia w powiecie
raciborskim wynosi 6,7%

Przyjazna atmosfera
i dowiadczenie
O profesjonalizmie salonu fryzjerskiego wiadcz
nie tylko umiejtnoci pracownikw, ale take przyjazna atmosfera. Wanie tego
mog si Pastwo spodziewa w salonie Fryzjernia.

POWIAT RACIBORSKI - PRACA

R E K L A M A

(w woj. lskim 8,2%,


kraj 9,7%). Jak informuje Powiatowy Urzd Pracy
w Raciborzu, w analogicznym okresie roku ubiegego
jej warto wynosia 7,4%.
Liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych wynosi 2452
osoby, w tym 1514 ko-

biet. Stopa bezrobocia


w powiecie od 6 miesicy
ma tendencj malejc. Po
raz ostatni stopa bezrobocia
w powiecie raciborskim bya
tak niska we wrzeniu 2009
r. i osigaa warto 6,5%.
ps

Wieloletnie
dowiadczenie p. Agnieszki oraz Barbary ujawnia si nie tylko w
ich fryzjerskim kunszcie, ale
take w podejciu do klientw, ktrym gotowe s doradzi i pomc w doborze
odpowiedniej fryzury, a take udzieli informacji na temat pielgnacji i stylizowania wosw. Z pewnoci jest
to wic studio fryzjerskie godne zaufania.
Oferowane usugi
Oprcz strzyenia, koloryzacji, modelowania oraz produktowej pielgnacji wosw,
Fryzjernia oferuje zabieg
gbokiego nawilania za pomoc sauny ozonowej. Efekty
tej kuracji s widoczne ju po
pierwszym zabiegu.
Lokalizacja:
Studio Fryzjernia mieci si przy ulicy Jana Matejki 2e/11 w Raciborzu.

Studio Fryzjernia
ul. Jana Matejki 2e/11
Racibrz
Godziny otwarcia:
Od poniedziaku do pitku:
od 9.00-18.00
W soboty:
od 8.00-13.00
Umw swoj wizyt!
Agnieszka: 509 289 853
Barbara: 792 941 972
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

Polub nas na facebooku


facebook.pl/gazetainformator

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

REGION KOMUNIKACJA

<< GazetaInformator.pl

REGION - PRAWO

Koleje lskie czekaj na opinie

Elektroniczne zwolnienia od 2016 roku

Koleje lskie publikuj roczn wersj swojego


rozkadu jazdy i czekaj na opinie oraz wnioski pasaerw.

Od stycznia obowizuj elektroniczne zwolnienia lekarskie.

pawe strzelczyk

Co roku w grudniu
przez wszystkich przewonikw kolejowych wprowadzany jest roczny rozkad
jazdy pocigw. Formalnie nie obowizuje on ani
jednego dnia (poniewa
wprowadzane w cigu roku
s do niego korekty PKP
Polskich Linii Kolejowych
SA). Jednak w rzeczywistoci stanowi istotn podstaw do obowizujcych
w praktyce tzw. rozkadw
R E K L A M A

zamkniciowych,
ktre
uwzgldniaj m.in. prace
remontowo-modernizacyjne zarzdcy infrastruktury
i konieczno wprowadzania w zwizku z nimi zastpczej komunikacji autobusowej.
Koleje lskie, publikujc z wyprzedzeniem roczny rozkad jazdy, umoliwiaj pasaerom wyraenie
swojej opinii na jego temat.
Przewonik tym samym pozyskuje wiedz dotyczc
oczekiwa swoich klientw

i w porozumieniu z PKP
Polskie Linie Kolejowe moe stara si o wprowadzanie sugerowanych zmian w
zaplanowanych tzw. rozkadach zamkniciowych.
Koleje lskie prosz
pasaerw o kierowanie
swoich sugestii dotyczcych ewentualnych zmian
w rozkadzie jazdy na adres: rozkladjazdy@kolejeslaskie.com. Roczna wersja
rozkadu jazdy dostpna
jest na stronie przewonika
w zakadce Rozkad jazdy.

Elektroniczne zwolnienia
lekarskie maj by uatwieniem zarwno dla lekarzy,
pracownikw, jak i pracodawcw. Dziki takiemu rozwizaniu ZUS i pracodawca
bd mieli od razu informacj
o chorobie pracownika, a take liczbie dni jego nieobecnoci.
Wystawianie e-ZLA bdzie
trwao krcej ni wypisywanie
papierowego zwolnienia dziki PUE lub zintegrowanym
z PUE aplikacjami gabinetowymi. Po podaniu numeru
PESEL pacjenta lekarz uzyska

dostp do danych pacjenta,


w tym imi, nazwisko, adres zamieszkania, a take dane jego pracodawcw oraz
czonkw jego rodziny. Adres pacjenta czy dane patnika lekarz bdzie wybiera
z wywietlonej listy. Poza tym
system bdzie weryfikowa dat pocztku okresu niezdolnoci z zasadami wystawiania
zwolnie okrelonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Moliwy
bdzie podgld zawiadcze lekarskich wystawionych wczeniej dla pacjenta.

Jeli pracodawca zaoy


profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomo o wystawieniu jego pracownikowi
e-ZLA i samo zwolnienie. Do
koca 2017 r. lekarz bdzie
mg wystawia papierowe
zwolnienia wedug obecnie
obowizujcych zasad. Jeli
wystawi papierowe zwolnienie, bdzie musia poinformowa pacjenta o koniecznoci
dorczenia zwolnienia pracodawcy czy ZUS-owi w terminie 7 dni od jego otrzymania.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

RACIBRZ GASTRONOMIA

Restauracja Woska na Dugiej 11 w nowej odsonie!


wietna lokalizacja i smaczne jedzenie to cechy, ktrych
nie mona odmwi Restauracji Woskiej (Racibrz, ul.
Duga 11/1). Kilka tygodni temu dotychczasowy waciciel
restauracji zrezygnowa z jej
prowadzenia. Przejy j osoby
z dugoletnim dowiadczeniem
w brany gastronomicznej K&D Pizza World. Restauracja
wrcia do starej nazwy, sprzed
kilku lat Restauracja Woska.
K&D Pizza World to prnie
rozwijajca si firma, ktra z
powodzeniem prowadzi ju jeden lokal na ulicy Opawskiej
54 w Raciborzu i kadego dnia
stara si sprosta wymaganiom
klientw. Przejcie restauracji
Woskiej okazao si strzaem w
dziesitk.
Doceniajc gusta klientw
restauracji, w obecnej Restauracji Woskiej nie wprowadzono wikszych zmian. Wntrze
lokalu odwieono. Teraz ma
przyjemny, ciepy wygld. Odmalowano ciany i wymieniono owietlenie. Teraz to miejsce
idealne zarwno na romantyczn kolacj, jak i na spotkanie
ze znajomymi. Menu zostao
bez wikszych zmian. Standardowymi daniami z menu, jak
to jest we woskiej kuchni, s:
pizza, makarony, pyszne saatki oraz lasagne. Niedrogie
dania to niezwyky atut tej restauracji, tym bardziej e mieci si w okolicach Rynku. Zazwyczaj restauratorzy w takiej
sytuacji podwyszaj ceny. Nie
tutaj. Dla klientw gustujcych

Fot. Restauracja Woska

Restauracja Woska zmienia waciciela.

Restauracja Woska zyskaa nowy, przyjemny wygld.


Zmieniono take menu, tak aby dopasowa je do potrzeb i gustw klientw.
w polskiej kuchni rwnie co
si znajdzie w naszym menu: delikatny kotlet schabowy, karczek
z grilla, poldwiczki drobiowe w
ciecie to niektre z naszych
propozycji, ktre w poczeniu
z pysznymi dodatkami tworz
wymienite zestawy. Nie brak
w nim take roladek wieprzowych z modr kapust i kluskami, a take wspaniaych pierogw z rnymi farszami (ruskie,
misne, z kapust i grzybami).

Zestawy obiadowe zaczynaj si od 9,99 z. Mimo niskich cen waciciele przygotowali dla swoich klientw super
promocje. Smakosze woskich
plackw powinni tutaj czu
si jak w raju. Jeli zamwimy
pizz to drug w tym samym
rozmiarze otrzymamy za p
ceny. Promocja dotyczy pizzy
redniej, duej i gigant. Mona wybra dwa rne rodzaje
pizzy.

Restauracja wychodzi naprzeciw swoim klientom i oferuje rwnie dowz zamwionych


posikw. Za dowz na terenie
Raciborza zapacimy jedynie 2
z, natomiast poza miastem cena jest do negocjacji. Warto pamita take o tym, e restauracja
organizuje imprezy okolicznociowe do 30 osb, takie jak: komunia w., roczek, urodziny itp.
Przyjmuje take zamwienia na
catering.

Restauracja Woska
Racibrz, ul. Duga 11/1
Tel. 32 415 28 89
facebook.com/Restauracja-Woska
Czynne codziennie w godz. 11.00 - 23.00
Niedziela i wita 12.00-23.00
Artyku sponsorowany

REGION - MOTORYZACJA

Kierowco - ubiegaj si o odszkodowanie!


W nietypowych sytuacjach na drodze, kiedy kierowca wskutek uszkodzonej
bd nierwnej nawierzchni rozbije samochd, np.
wjedajc w dziur, nie jest
zdany na ask bd nieask
losu. Jemu te naley si odszkodowanie, mimo e nie
wykupi ubezpieczenia AC. W
przypadku uszkodzenia samochodu wskutek chociaby
najechania na dziur odpowiedzialno za szkod ponosi zarzdca drogi, a porednio
i jego ubezpieczyciel na zasadzie winy, na co wskazuje art.
415 kodeksu cywilnego o obowizku naprawienia szkody.
Do stwierdzenia odpowiedzialnoci za szkod konieczne jest wystpienie
kilku przesanek, dziki ktrym mona domaga si rekompensaty od podmiotu
odpowiedzialnego za stan
nawierzchni lub zaniechanie dopenienia obowizkw
bd niefortunne wykonanie
drogi.
Do wspomnianych przesanek naley zaliczy:
1. Zaistnienie szkody;
chociaby skrzywienie felgi
wskutek wjechania w dziur na drodze, zamanie koczyny na skutek polizgnicia

si na oblodzonej nawierzchni lub chodniku.


2. Szkoda taka musi by
spowodowana
dziaaniem
bd zaniechaniem dziaania, z ktrym ustawa wie
obowizek odszkodowawczy
(wskutek zaniedba ze strony podmiotu odpowiedzialnego za stan drg, nienaprawienia ubytku na jezdni lub
te zaniechania usunicia oblodzonej pokrywy chodnika).
3. Powinien istnie zwizek przyczynowy zachodzcy
pomidzy szkod a dziaaniem bd zaniechaniem, z
ktrym ustawa wanie wie
obowizek odszkodowawczy
(uszkodzenie pojazdu musi by wywoane ubytkiem
bd kolein na jezdni, czyli
dziaanie na zasadzie przyczyna - skutek. Inny przykad
to zamanie koczyny wskutek niefortunnego upadku na
zasypanym niegiem lub oblodzonym chodniku. W tym
przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem usunicia
pokrywy nienej z chodnika
lub jezdni).
Podmiot odpowiedzialny za stan nawierzchni drogi
musi liczy si z tym, e niefortunne wykonanie lub zaniedbanie bd zaniechanie

Fot. AutoZaFree.pl

Uszkodzie samochd, wjedajc do dziury tobie te przysuguje odszkodowanie.


takim przypadku zgromadzi
materia dowodowy z miejsca
zdarzenia, w ktrym on sam
dozna uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu uleg
jego pojazd. Naley wskaza
takie dowody z miejsca zdarzenia, jak: notatka policyjna

Jedynym
przypadkiem,
gdy nie bdziemy
mogli ubiega si
o odszkodowanie,
jest oznakowanie
uszkodzonej jezdni.
AutoZaFree.pl zaatwi za ciebie wszystkie formalnoci
zwizane z kolizj lub wypadkiem oraz dostarczy ci
bezpatny samochd zastpczy z penym bakiem paliwa.
wykonania prowadzi do tego,
e za zaistnia szkod poszkodowany moe go pocign do odpowiedzialnoci i
domaga si rekompensaty
na drodze cywilnoprawnej.
Ciar udowodnienia okolicz-

noci zaniechania lub niedopenienia obowizkw przez


zobowizanego zarzdc drogi spoczywa, zgodnie z art. 6
kc, na poszkodowanym, ktry dochodzi odszkodowania.
Poszkodowany powinien w

ria w postpowaniu dowodowym.


Warto przypomnie o
tym, e zarzdc drogi jest
w zalenoci od kategorii drogi gmina, powiat, wojewdztwo lub Generalna Dyrekcja
Drg Krajowych i Autostrad.
Naley wspomnie rwnie
o drogach wewntrznych, za
ktrych utrzymanie ponosz
odpowiedzialno: wsplnota, spdzielnia czy osoba fizyczna, bdca wacicielem
terenu.
Jedynym przypadkiem,
gdy nie bdziemy mogli ubiega si o odszkodowanie, jest
oznakowanie uszkodzonej
jezdni.

AutoZaFree.pl
Racibrz
ul. Katowicka 9/33

lub stray miejskiej, owiadczenie wiadkw wypadku


bd osb mieszkajcych w
pobliu, a take materia zdjciowy obrazujcy rozmiary
powstaej szkody. Wypadaoby zawsze wzywa policj na
miejsce zdarzenia, gdy sporzdzona notatka policyjna
stanowi nieodzowny mate-

Krnica, koo Krapkowic


ul. Gwna 29
www.autozafree.pl
autozafree@gmail.com
facebook.com/Autozafree
Artyku sponsorowany

10 PLUSY BIZNESU
DLA

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

PLUSY BIZNESU 11
DLA

R E K L A M A

Sklep z bielizn
i artykuami

erotycznymi
Jedyny RaciboRski sklep z bielizn
i aRtykuami eRotycznymi
rowa PanteRa obchodzi
swoje 20-lecie istnienia

Je
i
r
s

bielizna erotyczna w duych


rozmiarach do 3XL - 150 modeli

Czynne:
pon. - pt. 10.00 -18.00
sob. 9.00 - 13.00

racibRz, ul. Staszica 15 lok. 15


tel. 693 155 000

12 PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

REGION GOSPODARKA

Wybuduj gazocig

Fot. Gaz System

Gazocig bdzie przebiega przez teren gminy


powiatu raciborskiego oraz kdzierzysko-kozielskiego.

Przez powiat raciborski oraz kdzierzysko-kozielski bdzie przebiega


gazocig wysokiego cinienia o dugoci ok. 54 km i rednicy 1000 mm.
pawe strzelczyk

Operator Gazocigw Przesyowych Gaz-System rozpoczyna realizacj kluczowego projektu inwestycyjnego, jakim jest
Interkonektor Polska-Czechy,
w ramach ktrego powstanie
gazocig wysokiego cinienia
o dugoci ok. 54 km i rednicy
1000 mm. Tocznia gazu zlokalizowana zostanie w Kdzierzynie-Kolu, a stacja pomiarowa w miejscowoci Owsiszcze.
Trasa gazocigu bdzie przebiegaa przez teren wojewdztwa opolskiego w gminach:
Kdzierzyn-Kole,
Bierawa
i Cisek oraz wojewdztwa lskiego w gminach: Rudnik,
Pietrowice Wielkie, Racibrz,
Krzanowice i Krzyanowice.
R E K L A M A

Celem inwestycji jest


stworzenie dwukierunkowego poczenia przesyowego
pomidzy Polsk i Czechami,
ktre umoliwi ksztatowanie
konkurencyjnego rynku gazu
w Europie rodkowo i Poudniowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objta
jest ustaw z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w winoujciu.
Gminy, na terenie ktrych bdzie zlokalizowany gazocig, uzyskaj dodatkowe wpywy finansowe
w postaci odprowadzanego
corocznie przez inwestora
podatku od nieruchomoci
w wysokoci 2% wartoci od-

cinka gazocigu zlokalizowanego na terenie danej gminy.


Bdzie to kwota regularnie
wpywajca do budetu gminy, ktr mona przeznaczy
na potrzeby spoecznoci lokalnych.
Ponadto Interkonektor
Polska-Czechy bdzie stanowi wany element gazowego
Korytarza Pnoc-Poudnie.
W padzierniku 2013 roku
Komisja Europejska przyznaa inwestycji status Projektu
o znaczeniu wsplnotowym,
natomiast w listopadzie 2014
roku projekt zosta zakwalifikowany do unijnego dofinansowania w zakresie prac
projektowych w ramach instrumentu finansowego czc Europ.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

sylwetki

Z regionu 13

RACIBRZ SPORT

Raptors Racibrz: nie ma to jak spuci komu omot

Redakcja: W jakich okolicznociach powsta zesp


Raptors Racibrz?
Patryk Szach: Pomys na
stworzenie takiej druyny zrodzi si, kiedy ja, Sylwek Rosik,
Mateusz Kusto, Sawek Kusto
i Patryk Wyglenda jedzilimy
na treningi do Rybnika. Uznalimy, e chcemy wypromowa
ten wietny sport rwnie w naszym miecie. Pierwsza rekrutacja odbya si 11 padziernika
2014 r., i to wanie zawodnicy
z tamtej rekrutacji tworz teraz
trzon druyny.
Mateusz Kusto: Pomysodawcami bylimy razem z kilkoma kolegami, z ktrymi gralimy ju w Rybniku, czyli Patryk
Szach, Sawek Kusto, Mateusz
Kusto, Sylwek Rosik i Patryk
Wyglenda. Stwierdzilimy, e
warto zaoy druyn. Akurat
udao nam si to w padzierniku
ub. roku. Przetrwalimy do dzi
i liczymy na rozwj.
Skd pomys na nazw druyny?
PS: Co do nazwy to na pocztku nie bylimy zgodni. Tak
wic uznalimy, e przeprowadzimy konkurs z nagrodami na
nazw. By to dobry rodzaj promocji dla nas. Dziki temu mamy nazw, z ktr si utosamiamy.
MK: Jeli chodzi o pomys
na nazw druyny, to ogosilimy
konkurs na Facebooku, a ludzie
przysyali nam swoje propozycje.
Pniej byo gosowanie i wygraa nazwa Raptors Racibrz.
Jakie s dotychczasowe
osignicia zespou?
PS: Takich prawdziwych
osigni to jak na razie nie mamy, poniewa nie gramy jeszcze
w lidze. Planujemy przystpi do
profesjonalnej polskiej ligi futbolu amerykaskiego w 2016 r. Rozegralimy do tej pory jeden oficjalny mecz, ktry udao nam si
po cikiej walce wygra z Hammers aziska Grne. Dotychczas
jest to nasz najwikszy sukces.
MK: Na razie gralimy jeden
sparing z druyn Hammers aziska Grne 5 lipca br. Wygralimy z nimi 7:6. To by nasz jedyny sparing.
Kto zaopatruje zesp
w sprzt?
PS: Sprzt w wikszoci kupujemy za wasne pienidze.
MK: Na razie kupujemy
sprzt z wasnych skadek.
Czy klub ma sponsora?
PS: Nie, natomiast cay czas
poszukujemy sponsorw.
R E K L A M A

MK: Poszukujemy sponsorw, ale na razie odczuwamy


brak jakiegokolwiek odzewu ze
strony potencjalnych sponsorw.
Liczymy, e rekrutacja, ktra odbya si w dniach 7-8 listopada,
pomoe nam przycign sponsorw.
Gdzie odbywaj si wasze
treningi?
MK: Trenujemy na trzech
orlikach w Raciborzu; w poniedziaki przy Gimnazjum nr 3 na
ul. orskiej, w czwartki - orlik
przy SP 15 na ul. Sowackiego,
a w soboty orlik przy Gimnazjum
nr 1 na ul. Kasprowicza.
Jak wygldaj treningi klubu?
PS: Nasz trening zaczyna
si od dobrej rozgrzewki, potem
przeprowadzamy wiczenia wytrzymaociowe i koordynacyjne
typu drabinki. Pniej przechodzimy do wicze typowo
technicznych pod kad pozycj, eby na koniec jak czas pozwoli zakoczy trening krtk
gierk.

Na boisku kady za kadego musi by odpowiedzialny, a zawodnicy musz ufa sobie bezgranicznie.
Fot. MA

paulina krupiska

Fot. Raptors Racibrz

Wywiad z Patrykiem Szachem i Mateuszem Kustosiem


pomysodawcami zaoenia druyny futbolu amerykaskiego w Raciborzu.

W jaki sposb prbujecie


pozyska dotacje na funkcjonowanie zespou?
MK: Wystosowalimy pismo
do Urzdu Miasta Raciborza, do
budetu obywatelskiego na kwot 50 tys. z jako dofinansowanie do druyny. Mamy nadziej,
e w wyniku gosowania, ktre
odbdzie si od 16 do 29 listopada br. wszystko przebiegnie
po naszej myli i uda nam si
zdoby pienidze, ktre pozwol
nam wystartowa w przyszym
roku w profesjonalnej lidze futbolu amerykaskiego w Polsce.
Koszt wpisowego do ligi wynosi
okoo 4 tys. z.
Czy planujecie uruchomi
sekcj juniorw?
PS: Jeeli bdzie wystarczajca liczba chtnych w wieku 1518 lat, to jak najbardziej planujemy tak sekcj otworzy.
Kto moe sta si czonkiem
zespou? Jakie musi spenia warunki czy kryteria?
PS: Czonkiem druyny moe sta si kady. Futbol amerykaski to sport kompletny.
Kady znajdzie jakie miejsce w
zespole i zadanie, jakie dostanie,
odpowiednio do swoich warunkw fizycznych i predyspozycji.
Tak wic jest miejsce dla kogo,
kto way 60 kg i dla kogo kto ma
160 kg. Jedni biegaj z pik, a inni j api, natomiast jeszcze inni
maj za zadanie im w tym przeszkadza lub ich chroni. Poza rekrutacj do druyny, zapraszamy

Druyna Raptors Racibrz trenuje na orliku przy Szkole Podstawowej nr 15.


rwnie wszystkich chtnych na
nasze treningi, bowiem zawsze
mona przyj i sprbowa swoich si.
MK: Nie ma u nas kryteriw.
Jeli bdzie wystarczajco rekrutw, to uruchomimy druyn juniorsk. Natomiast dla osb
powyej 18. roku ycia znajdzie
si miejsce w zespole. Niewane, czy kto way 50 czy 100 kg,
czy ma 1.50 czy 200 cm wzrostu,
poniewa to jest naprawd tak
wszechstronny sport, e znajdzie
si miejsce dla kadego.
Jak przebiega rekrutacja?
MK: Rekrutacja przebiega
tak, e zaczyna si od rozgrzewki. Nastpnie osoby zainteresowane gr w zespole zostan
poddane testowi, m.in. bieg na

10 i 40 jardw, pompki, takie


sprawnociowe wiczenia. Pniej bd dalej uczestniczy z innymi zawodnikami w treningu.
Jakie s wraenia zawodnikw z gry w futbol amerykaski?
PS: Wraenia z gry s niesamowite; przede wszystkim
adrenalina i ogromne emocje,
ktre towarzysz zawodnikom.
Do tego dochodzi zespoowo
tego sportu. Chyba nie ma na
wiecie bardziej druynowej
dyscypliny ni futbol amerykaski. Zesp musi pracowa jak
jeden organizm. Kady za kadego musi by odpowiedzialny,
a zawodnicy musz sobie bezgranicznie ufa. To z kolei prowadzi rwnie do tego, e dru-

yn jestemy nie tylko na, ale


i poza nim. Jestemy jak jedna
wielka rodzina.
MK: Wraenia z gry s
niezapomniane. Jeli czowiek moe wyj na boisko
i pobiega, i niegrzecznie
mwic spuci omot
drugiemu koledze. Mona
da upust swoim emocjom,
co sprawia, e nie zapomina
si tej rywalizacji.
Jak dugo trwa mecz futbolu amerykaskiego?
PS: Rzeczywisty czas gry
w meczu futbolu amerykaskiego to 48 minut. Spotkanie podzielone jest na cztery
kwarty po 12 minut. Jednak
czsto mecz jest przerywany,
co znacznie wydua czas gry.

Czy mylelicie o wyjazdach


zagranicznych na sparingi
lub obozy?
PS: Na razie mylelimy
o wyjedzie do Czech, gdzie rwnie s druyny futbolu amerykaskiego; jest tam rozwinita
liga. Tak wic mona tam pojecha na obz treningowy, by nauczy si czego nowego.
Jaki film polecisz modym
adeptom futbolu amerykaskiego?
PS: Zdecydowanie polecam film
pt. Wielki Mike. The Blind Side,
ktry opowiada o bezdomnym
nastolatku, otoczonym opiek
przez bogat rodzin. To wanie dziki niej spenia si jego
marzenie i wyrasta na gwiazd
futbolu amerykaskiego.

14 Z regionu

zdrowie

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Bezpatne szczepienia dla dzieci


pawe strzelczyk

Gwne postacie zakae pneumokokowych to


sepsa, zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych, zapalenie puc z bakteriemi,
zapalenie ucha rodkowego, zapalenie puc. Wg bada szacunkowych WHO z
2010 roku, w Polsce rocznie zapada na inwazyjn
chorob pneumokokow
od 11 do 14,5 tys. dzieci,
tj. 25 razy wicej w porwnaniu do badania przeprowadzonego w latach 20012004. Warto doda, e 28
do 71 dzieci umiera z tego
powodu.
Zgonw tych, a take
wielu zakae mona by byo unikn dziki wdroeniu programu profilaktycznego szczepienia dzieci. Nie
s to jednak szczepienia
obowizkowe. Dlatego p.
R E K L A M A

Ostrowicz na sesji zaproponowa, aby miasto wdroyo


program szczepie i pokryo koszty z nim zwizane.
Szczepienia miayby obj
najmodszych raciborzan
w wieku do lat 5 nie tylko z grup podwyszonego
ryzyka, ktrym wiadczenie to bezpatnie przysuguje obecnie (m.in. przedwczenie urodzonym), ale
wszystkie dzieci chodzce
do obka i przedszkola.
Radny
interpelacj sw popar szczegowymi zaleceniami (zarwno
polskimi,
jak
i wiatowymi danymi)
odnonie
epidemiologii zakae, w celu programu
szczepie,
jak
i orientacyjnymi kosztami
wdroenia programu. Odpowied prezydenta opublikujemy, jak tylko bdzie
znana.

Fot. Gazeta Informator

Lekarz zasiadajcy w radzie miasta zwrci si z apelem do prezydenta, by ten finansowa szczepienia dzieci.

Kadego roku od 28 do 71 dzieci umiera z powodu zachorowania na inwazyjn chorob peumokokow.

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

region zdrowie

Cichy zabjca znw grony


Tlenek wgla, czad, cichy zabjca
- okrele jest wiele, ale zagroenie jedno.
dominika zajc

Kadego roku czad zabija


kilkadziesit osb w caej Polsce. W wikszoci przypadkw
winne s niesprawne piecyki
gazowe oraz zablokowane kominy i zatkane kratki wentylacyjne. Korporacja Mistrzw
Kominiarskich Wojewdztwa
lskiego zwraca si z apelem
do wszystkich osb, ktre w
swoich mieszkaniach posiadaj piecyki gazowe o zwrcenie
szczeglnej uwagi na ich stan
techniczny oraz o ich uytkowanie zgodne z wytycznymi
producenta. Istotne, aby system
wentylacji pozwala wszystkim
gazom powstaym w wyniku
spalania wydosta si na ze-

wntrz. Bdzie to moliwe tylko


wtedy, kiedy zadbamy o dopyw
wieego powietrza. Oba systemy powinny ze sob wspdziaa. Tylko wtedy uytkowanie piecykw gazowych stanie
si bezpieczne i nie spowoduje gromadzenia si w mieszkaniu tlenku wgla. Powietrze
zewntrzne do mieszka powinno dopywa przez okna
i drzwi, przez otwory usytuowane w grnej czci okna lub
ponad nim, a przy stosowaniu
nowoczesnej i bardzo szczelnej stolarki okiennej, przez dodatkowe urzdzenia nawiewne umieszczone w oknach,
drzwiach balkonowych lub
w innych czciach przegrd
zewntrznych. Niewaciwie

dziaajca wentylacja powoduje: wzrost stenia zanieczyszcze, iloci wilgoci, dwutlenku


wgla i drobnoustrojw w powietrzu. Wielu z nas nie zdaje
sobie sprawy z tego, e wystarczy tak niewiele, aby zabezpieczy swoje mieszkanie nie tylko
przed gromadzeniem si w nim
cichego zabjcy (tlenku wgla), ale take innych szkodliwych czynnikw, z ktrych chorobotwrcze drobnoustroje to
tylko pocztek wyliczanki. Aby
ustrzec si przed zagroeniami,
jakie niesie za sob czad, przede
wszystkim trzeba wietrzy
mieszkanie, przeprowadza
okresowe kontrole urzdze
grzewczych, nie uszczelnia
nadmiernie mieszka.

RACIBRZ - zdrowie

Akcja oddawania krwi w PWSZ


Ju po raz kolejny studenci i pracownicy Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu bd
mogli odda swoj krew.
2 grudnia w godzinach od
9.00 do 13.00 studenci oraz
pracownicy Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu bd mogli odda krew.
Akcja krwiodawstwa odbdzie
si w auli.
Studenci i pracowni-

cy PWSZ akcje honorowego


krwiodawstwa organizuj ju
od 2004 roku. Pierwsza akcja
odbya si 14 grudnia. Wwczas krew oddao 90 studentw. By to pocztek udanej
wsppracy pomidzy raciborsk uczelni a Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Raciborzu,
ktra trwa do dzi.
Tegoroczna akcja odbdzie
si 2 grudnia. Skierowana jest

R E K L A M A

ps

nie tylko do studentw. Mog


si do niej wczy pracownicy PWSZ oraz wszystkie osoby
chtne do oddania krwi. Krew
w godzinach od 9.00 do 13.00
w auli pobierana bdzie przez
pracownikw RCKiK. Organizatorzy przypominaj o koniecznoci spoycia pierwszego niadania oraz o zabraniu z
sob dowodu tosamoci.
p

zdrowie

Z regionu 15

16 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Niskie temperatury wywieraj duy wpyw na stan


naszego samochodu. Jednym
z najbardziej wraliwych elementw samochodu jest akumulator. Jak zadba o niego,
aby by sprawny w cigu caej
zimy?
Na pocztku musimy
sprawdzi, czy wszystkie elementy czce akumulator z
reszt urzdze s w dobrym
stanie. Naley sprawdzi, czy
na stykach nie ma ladw
korozji, a klemy na akumulatorze nie mog by lune,

<< GazetaInformator.pl

Zadbaj o akumulator

poniewa nie zapewni nam


wydajnego przepywu prdu. Poczenia te sprawdzamy podczas kadego przegldu samochodu czy to zim,
czy wiosn. Jeli klemy lub
bieguny akumulatora s skorodowane, powinny zosta
oczyszczone ze rdzy, np. drucian szczotk.
Jeli akumulator jest
brudny lub wilgotny, moe
traci energi, ktr powinien
magazynowa. Warto wtedy go wyczyci i osuszy. W
zimie bardzo wane jest, aby
bateria bya sprawna i tym samym nie rozadowywaa si

NAPRAWY POWYPADKOWE

18 listopada 2015, nr 22 (199)

zbyt szybko, czemu sprzyjaj


niskie temperatury. Uciekajcy prd moe by te przyczyn utrudnie w adowaniu.
Jeli nie posiadamy akumulatora bezobsugowego, naley sprawdza poziom, a take
stan pynu w baterii. Akumulator niewymagajcy naszej
uwagi tzw. bezobsugowy bdzie szczelnie zamknity, bez
moliwoci zajrzenia do rodka. To wanie tego typu akumulatorw dostpnych jest
dzisiaj na rynku, wypieraj
one powoli stare klasyczne
(obsugowe) baterie.
Jeeli twj akumulator

MECHANIKA POJAZDOWA

ju naprawd pad w profesjonalnym warsztacie, mona podczy go pod urzdzenie, ktre sprawdzi dziaanie
pod obcieniem. Zdarza si,
e wystarczy usun usterk
instalacji, dola wody do baterii lub j doadowa i korzysta z niej jeszcze rok lub
dwa. Zazwyczaj akumulator jest sprawny przez okoo 5-6 lat. Odkd ow sta
si drogim surowcem wielu producentw nauczyo si
go oszczdza. W efekcie
otrzymalimy bateri, ktra dziaa przez 9-10 lat. Niestety w bateriach szybko zu-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

ywaj si elektrody. Jeli


nasz akumulator zblia si
do tego wieku, powinnimy
go wymieni. Czasem akumulator trzeba podadowa.
Podczajc bateri do prostownika, pamitajmy, aby
zawsze jako pierwszy podczy biegun uziemiajcy, czy-

li minus, nastpnie biegun


plus, czyli moc.
O akumulator warto zadba, szczeglnie w zimie,
kiedy jest on najbardziej naraony na uszkodzenie z powodu temperatury i kiedy
wczamy szczeglnie duo
odbiornikw prdu.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

ndza gospodarka

Rozbudowa wodocigu
60 tys. z na budow wodocigu na ul. Dbowej w Ndzy.
pawe strzelczyk

To teren przeznaczony pod


budownictwo mieszkaniowe.
Z kolei prawie 70 tys. z w tym
roku przeznaczono te na poprowadzenie wodocigu na ul.
Wyrobiskowej, gdzie gmina
sprzedaa dziaki przemysowe.
Inwestycj na ul. Wyrobiskowej poczono z ul.
Lecznicz. W sumie powstao okoo 400 metrw sieci.
- Budowa zostaa zakoczona a sie przeznaczona do
eksploatacji mwi Marek Niewrzo, prezes Przedsibiorstwa
Komunalnego
w Ndzy realizujcego inweR E K L A M A

stycj. W przyszym roku ruszy


budowa 200-metrowego odcinka wodocigu na ul. Dbowej w Ndzy. Gmina sprzedaje
tam dziaki pod budownictwo
jednorodzinne.
Sie wodocigow do
rozbudowy planuje gmina, wykonanie zleca Przedsibiorstwu Komunalnemu,
a samo przycze ley ju po
stronie odbiorcw. W cigu roku PK wykonuje rednio 20 nowych przyczy. To nowe domy
i nowi odbiorcy.
Tymczasem na najbliszej
sesji Rady Gminy 9 listopada
radni rozpatrz propozycj taryf za wod na 2016 rok.

wiadomoci

Z regionu 17

18 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

18 listopada 2015, nr 22 (199)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie oferty dla Ciebie!
Dom Finansowy QS ul. Opawska
38 Racibrz (na przeciw E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 tys.! Dla osb ze z histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS ul. Opawska 38 (na przeciw
E.Leclerca). Tel 530 499 444.

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)

Racibrz, ul. Staszica 8


(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


NIERUCHOMOCI

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 669 653 649

na kolorowym tle 14 z

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Wynajm lokal handlowy nowy,


80m2, w Kdzierzynie-Kolu. Cena
400 z. Tel. 696 466 182.

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


ZDROWIE

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja, uszczyca, niewydolno
krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13

PRACA
Restauracja w Raciborzu przyjmie do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej
studentk. Wymagania: aktualna
ksieczka sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel.
501 290 217.

PRACA
FOTOREPORTER

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy
Nawet 300 EUR premii!
Tel. 32 506 55 87

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu,
stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

MOTORYZACJA

MECHANIKA

OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

Tel. 504 476 839

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO KOMIS
SAMOCHODY

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe

ul. Opawska 38 m2
2 pokoje.
Cena: 80 tys.
Tel. 661 705 074.

>> KUPI <<

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

SPRZEDAM
MIESZKANIE

Wynajm 2-pokojowe mieszkanie


w Raciborzu, ul. Lotnicza, 52m,
1 pitro. Kontakt 501 224 638.

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

AUTO-GARA

SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT SAMOCHODW

RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety. Tel.
604 729 874, 502 890 351. Racibrz, ul. Opawska 21/2 (rg
Opawskiej i Ogrodowej).
Usugi: malowanie wntrz oraz
elewacji , tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi
oraz paneli. Wykoczenie wntrz.
Tel. 606 505 169.
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.

Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,


WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

AZBEST

demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY
10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.
Sprzedam meble stylowe XIX
wiek w dobrym stanie. Komoda,
pomocnik i fotel.
Tel. 502 485 955

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

18 listopada 2015, nr 22 (199)

RACIBRZ RCK 20 LISTOPADA

R E K L A M A

WYSTP KABARETU HRABI


20 listopada o godz. 19:00
w Raciborskim Centrum Kultury z programem Tak, e o
wystpi kabaret Hrabi. Program Tak, e o mami prostot i skromnoci. Mniej
wydatkw, wicej korzyci. A

i kabaretowa tradycja w tej


formie lepiej si uchowa. Kobieta ko... potrzebujemy do
tego kobiety i konia. Ale po
co tak zaraz szale? Niech to
nic nie kosztuje! Do skeczu
Kobieta ko wystarczy tyl-

ko kobieta. Tak, e o. Tak, e


o to jednoczenie spotkanie z
klasyk , czyli rdem kabaretu. Rozmieszanie tradycyjnymi rodkami wyrazu, a take standardowymi tematami:
egzamin, baba u lekarza, m

i ona, upierdliwa ssiadka,


policjant, zboczeniec w krzakach, wieniak w panterce,
opowiadanie kawau, anegdoty. Bilety na wystp w cenie
50 i 60 z.

amerykaski chrek wywodzcy si z oryginalnego gospel. Za produkcj albumu


odpowiedzialny by Marcin
Pospieszalski. Mocn stron
wydawnictwa s te bogate
aranacje i mocno rozbudowane instrumentarium. Ma-

teria na pyt nagrano w najlepszych polskich studiach,


a dwie piosenki zmiksowano poza Polsk, na Jamajce,
w nalecym niegdy do Boba Marleya studiu Tuff Gong
oraz w Niemczech. Bilety na
koncert w cenie 35 z.

RACIBRZ KONIEC WIATA 4 GRUDNIA

KONCERT ZESPOU JAFIA


4 grudnia o godz. 20:00
na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu
wystpi zesp Jaa. Grupa
podczas koncertu bdzie promowaa swoj najnowsz pyt pt. Karavana. Krek tra
do sprzeday 18 maja. Sy-

cha na nim wyranie inspiracje soulem, funkiem, R&B,


jazzem i gospel. Sami muzycy
okrelaj j mianem Reggae
out of soul. Do nagrania tego materiau zesp zaprosi
goci. Z Ja wystpili m.in.:
Kayah, Wojciech Karolak i

Repertuar imprez

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

KULTURA ROZRYWKA
18 LISTOPADA CSK PIETROWICE WIELKIE
18 listopada o godz. 11:00 w Centrum Spoeczno-Kulturalnym
w Pietrowicach Wielkich odbdzie si konferencja pt. Czym
ziemia bogata...Najnowsze odkrycia archeologiczne w
rejonie Pietrowic Wielkich. Konferencji towarzyszy bdzie wystawa zabytkw i fotograi.

19 LISTOPADA STARE OPACTWO RUDY


19 listopada o godz. 18:00 w Starym Opactwie w Rudach
Wielkich odbdzie si wernisa wystawy pt. Cisza.
Wystawa to efekt pracy Studenckiego Koa Naukowego Fotograi Artystycznej FOTON.

R E K L A M A

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

20 Reklama

18 listopada 2015, nr 22 (199) <<

GazetaInformator.pl

You might also like