You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 18 listopada 2015 | Nr 22 (199)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

TURZA LSKA SPORT

Kiedy poznamy pomys na muszl?

NOWY MENADER
UNII TURZA
Fot. Justyna Koniszewska

Powoany zosta omioosobowy zesp, ktry stara si wypracowa


koncepcj dla przyszoci wodzisawskiej muszli koncertowej.
DOMINIKA ZAJC

Temat przyszoci muszli


koncertowej w Parku Miejskim
w Wodzisawiu l. poruszany
jest we wszystkich lokalnych mediach od kilkunastu tygodni. Losami muszli interesuje si wielu
mieszkacw, o czym wiadczy
aktywno w mediach spoecznociowych oraz liczba uczestnikw spotka, na ktrych omawiane s ewentualne koncepcje
zagospodarowania muszli. Rozmowy rozpoczy si w sierpniu
biecego roku i do dzi nie zostaa jeszcze podjta ostateczna
decyzja. Muszla parkowa silnie
wpisaa si w krajobraz parku
miejskiego. Problem polega na
tym, e muszla ma tylu zwolennikw co przeciwnikw. Ci pierwsi
uwaaj, e muszla owszem wymaga remontu, ale nadal powinna stanowi cz parku, drudzy
s przekonani, e obiekt naley
wyburzy. Temat jest trudny
i zdecydowanie wart dialogu.
Dlatego te latem podjem decyzj o szerokich konsultacjach.
Mamy za sob wiele dyskusji,
nieraz burzliwych, ale wiem, e
s one konieczne do wypracowania jak najlepszego rozwizania
mwi Mieczysaw Kieca.
W sierpniu odbyo si kilka
spotka. Prezydent rozmawia
z przedstawicielami dzielnicy
Stare Miasto oraz osobami odpowiedzialnymi za tworzenie kultury w miecie. 25 sierpnia w Urzdzie Miasta odbyo si spotkanie
otwarte w szerszym gronie.
Po sierpniowych rozmowach mona wnioskowa,
e wikszo z nas jest zgodna

Nowym
menaderem
czwartoligowej Unii Turza
lska zostaa Magdalena
Figura.
Dotychczasowa rzecznik
prasowa KS 1964 ROW obja stanowisko menadera Unii
Turza. Magdalena Figura, ktra w ROW-ie odpowiedzialna
bya za dziaania marketingowe
oraz prasowe, zdeklarowaa si
do koca roku wspiera klub
w sprawach organizacyjnych.
Nowa menader jest jednoczenie pracownikiem Centrum

Florystycznego Rekpol, ktrej


wacicielem jest Zenon Rek
gwny sponsor Unii Turza.
Nowa menader dostaa pono
bardzo interesujc propozycj
wsppracy ze strony sponsora
klubu. Zakres jej nowych obowizkw bdzie bardzo szeroki,
a mianowicie czeka j te wiele wyzwa, ktre jak twierdz
bardzo lubi. Poza prac zawodow Figura jest sdzi pikarskim.
D

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

GALERIA KARUZELA
BDZIE WICEJ
SKLEPW?

Muszla parkowa silnie wpisaa si w krajobraz parku miejskiego.


co do tego, e park powinien
zachowa swoj rekreacyjn
funkcj. Wiele osb byo rwnie zgodnych, by nadal o tym
miejscu rozmawia, z uwzgldnieniem uwag ludzi tworzcych
w naszym miecie szeroko pojt kultur mwi Mieczysaw

W pierwszej poowie padziernika mieszkacy mieli


moliwo zgoszenia swoich
koncepcji i pomysw na muszl. W tym czasie w mediach spoecznociowych trway burzliwe
dyskusje. Ostatecznie do prezydenta wpyny cztery propozy-

Z punktu widzenia bezpieczestwa


i wzgldw estetycznych muszla parkowa
z pewnoci wymaga kompleksowej
renowacji.
Kieca. Jednym z wnioskw ze
spotkania z mieszkacami byo powoanie zespou, ktrego
zadaniem jest przyjrzenie si
dotychczas zebranym opiniom
i uwagom mieszkacw. Uwagi takie mg przekaza kady.
Dzikuj za kady gos dodaje
prezydent.

cje. W drugiej poowie padziernika prac rozpocz powoany


wczeniej przez prezydenta zesp, skadajcy si z radnych
z dzielnicy Stare Miasto: Izabeli
Kalinowskiej, Mariana Plewnia
oraz Romana Juzka, p. dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewy Wroyny-

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

-Chaupskiej, dyrektora Wodzisawskiego Centrum Kultury


Krzysztofa Jarocha, naczelnika Wydziau Edukacji Ludwiki Kosiskiej, naczelnika Wydziau Inwestycji, Architektury
i Geodezji Winicjusza Kuleja
oraz kierownika Dziau Zieleni
w Subach Komunalnych Miasta Sabiny Wuwer. Przewodniczc zespou jednogonie
zostaa wybrana Ewa Wroyna-Chaupska. Zesp rozpocz
prac od analizy zgoszonych
koncepcji, opinii i uwag. Ze
wstpnych ustale wynika, e
w miejscu muszli z pewnoci
nie powstanie parking ani dziaalno komercyjna. Miejsce to
ma nadal spenia funkcj kulturalno-rekreacyjn. Poza tym
ma by estetycznie i zielono,
tak by miejsce to wspgrao
z otoczeniem i byo przyjazne
caym rodzinom. Tak jak dotychczas nadal powinny odbywa si tam imprezy. Nie zapada jeszcze ostateczna decyzja
odnonie sceny. W gr wchodz bowiem dwie moliwoci,
a mianowicie stay obiekt albo przygotowanie miejsca pod
scen, ktre bdzie mona dopasowa do potrzeb konkretnych imprez. Na wypracowanie
wsplnego stanowiska zesp
ma czas do koca listopada.

Nieocjalnie wiadomo, e
istniej plany rozbudowy
Galerii Karuzela w Wodzisawiu.
Dotychczas inwestor, rma Boza Inwestycje z Rybnika,
nie zdradzia adnych szczegowych informacji dotyczcych planowanej rozbudowy
galerii. Zdaniem zarzdzajcej obiektami handlowymi
Karuzeli Sarahy Klebeko,
koncepcja jest we wstpnej
fazie rozeznania zycznych i

praktycznych moliwoci rozbudowy oraz zainteresowania potencjalnych najemcw.


Z naszych informacji wynika,
e dotychczasowi najemcy s
przychylni stworzeniu dodatkowej powierzchni handlowej.
Galeria Karuzela funkcjonuje
od grudnia 2013 roku. Obecnie jej powierzchnia handlowa
wynosi 6280 m2. Znajduje si
tam 19 sklepw.
D

GRZEGORZOWICE BEZPIECZESTWO

WYPADEK
W GRZEGORZOWICACH
16-latek na prostym odcinku drogi straci panowanie nad pojazdem, zjecha z drogi i uderzy w
drzewo.
Raciborscy policjanci wyjaniaj okolicznoci wypadku
drogowego, do ktrego doszo
w niedziel 8 listopada przed
godz. 17:00 w miejscowoci
Grzegorzowice. Ze wstpnych
ustale wynika, e kierujcy
volkswagenem golfem 16-letni
mieszkaniec powiatu racibor-

Terminale patnicze

skiego (nieposiadajcy uprawnie do kierowania pojazdami), jadc od ubowic w stron


miejscowoci Ciechowice na
prostym odcinku drogi straci
panowanie nad pojazdem. Nastolatek zjecha na przeciwny
pas ruchu, a pniej wjecha
w drzewo. W wypadku ucierpiao 5 osb w wieku od 15 do
19 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala.
P

szczegy
str. 5

Najtaniej w regionie

Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski samorzd

Powstanie Centrum Usug Spoecznych


dominika zajc

Centrum Usug Spoecznych ma by rozwiniciem


dziaalnoci Wodzisawskiej
Placwki Wsparcia Dziennego Dziupla i ma zosta zrealizowane z udziaem rodkw unijnych. Jednostka ta
ma wiadczy rnorodne
usugi dla lokalnej spoecznoci. Mieszkacy bd mogli
otrzyma tam odpowiedni
pomoc i wsparcie. Centrum
Usug Spoecznych ma powsta w zmodernizowanym
starym hotelu, ktry znajduje
si na terenie stadionu. Usugi wiadczy bdzie wykwalifikowana kadra pedagogw,
psychologw i terapeutw. W
ramach dziaalnoci maj odbywa si tam m.in. zajcia
wyrwnawcze dla dzieci, ktre
potrzebuj pomocy w nauce,

zajcia dla rodzicw. By moe w wachlarzu usug znajd


si rwnie terapie i mediacje.
Od 5 listopada ruszyy
konsultacje spoeczne dotyczce Centrum Usug Spoecznych, podczas ktrych
wszyscy mieszkacy mog
zgasza swoje uwagi i wnioski
zwizane z projektem. Czekamy zwaszcza na wszelkiego rodzaju propozycje zwizane z obszarami dziaalnoci
centrum. Jeli widz Pastwo
potrzeb uruchomienia jakiej
jeszcze usugi poza mediacjami, terapiami lub zajciami
dla dzieci, prosimy o zgoszenie jej w ramach rozpoczynajcych si konsultacji mwi
zastpca prezydenta miasta
Barbara Chrobok.
Uwagi i opinie dotyczce
przedmiotu konsultacji powinny by przedstawione w

formie pisemnego stanowiska.


Mona je przesya poczt na
adres: Urzd Miasta, Wydzia
Funduszy Zewntrznych, ul.
Bogumiska 4, 44-300 Wodzisaw lski, skada osobicie w Biurze Obsugi Klienta
Urzdu Miasta (ul. Bogumiska 4b) oraz przesya drog
elektroniczn bezporednio
do naczelnika Wydziau Funduszy Zewntrznych (j.grzes@
wodzislaw-slaski.pl) lub do
kierownika Wodzisawskiej
Placwki Wsparcia Dziennego Dziupla (dziupla@wodzislaw-slaski.pl).
W stanowisku powinno
si znale: odniesienie do
konsultowanego dokumentu
wraz z uzasadnieniem i propozycjami zmian oraz nazwa
organizacji i dane osb upowanionych (w przypadku organizacji).

Fot. Justyna Koniszewska

Centrum Usug Spoecznych ma powsta w budynku


starego hotelu MOSiR na terenie stadionu.

Centrum Usug Spoecznych powstanie w budynku starego hotelu MOSiR.

NIEBOCZOWY PRZETARGI

NIEBOCZOWY PRZETARGI

Wielka ekshumacja
przenios 289 mogi

Wykad Mamuty i Ludzie


Wodzisawskie Muzeum zaprasza na wykad
pt. Mamuty i Ludzie w rodkowej Europie.
Spotkanie poprowadzi wybitny archeolog.

Wadze gminy Lubomia


rozstrzygny przetarg na przeniesienie cmentarza znajdujcego si na terenie budowanego
zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny. Przedmiotem zamwienia bya budowa
i zagospodarowanie cmentarza
wraz z przeniesieniem grobw
z cmentarza w Nieboczowach
oraz przeniesieniem lub odtworzeniem (w zalenoci od stanu technicznego obiektw) historycznych krzyy i kapliczek
z Nieboczoww i Ligoty Tworkowskiej do Nowej Wsi lub w
inne wskazane miejsce.
W zakres przeniesienia grobw wchodzi przeprowadzenie
ekshumacji ok. 289 mogi, przewiezienie i pochwek ekshumowanych szcztkw na nowo budowanym cmentarzu w Nowej
Wsi na terenie gm. Lubomia
oraz na cmentarzach ociennych wskazanych wczeniej.
O zlecenie ubiegao si
sze podmiotw, aczkolwiek
trzy oferty odrzucono. Wybra-

Fot. Parafia w. Jzefa Robotnika w Nieboczowach

Budowa nowego cmentarza i ekshumacja zwok


bd kosztoway cznie 4,5 mln z.

Prawie 300 mogi zostanie przeniesionych z cmentarza


w Nieboczowach na inne cmentarze.
no ofert: Lider Bruki Trawiski Sp. z o.o. Partner Remigiusz
Trawiski Sp. z o.o. Partner
Firma Walicki lski Zakad
Pogrzebowy. Cena wybranej
oferty: 4478410,00 brutto.

Ekshumacje maj rozpocz si jeszcze w listopadzie


br. Zakoczenie przewidziano
na kwiecie 2016 roku.
ps

19 listopada o godzinie
16.00 w Urzdzie Stanu Cywilnego odbdzie si wykad pt. Mamuty i Ludzie w
rodkowej Europie Wykad
nawizuje do cennego znaleziska ciosu mamuta, jakie
miao miejsce na terenie powiatu wodzisawskiego. Spotkanie poprowadzi wybitny
archeologi specjalista epoki

kamienia, autor wielu publikacji prof. dr. hab. Jan Micha


Burdukiewicz. Profesor i kierownik Zakadu Archeologii
Epoki Kamienia Uniwersytetu Wrocawskiego. Prowadzi
badana na wielu stanowiskach
archeologicznych w Europie i
Azji. Uczestnicy wykadu dowiedz si m.in. Jak i gdzie
yy mamuty? Kiedy i dlacze-

go wymary te ssaki? Czym si


odywiy? Jakie s perspektywy dalszych bada wykopaliskowych na wodzisawskim
stanowisku?. Organizatorami
spotkania jest Muzeum w Wodzisawiu lskim oraz Urzd
Miasta Wodzisawia lskiego. Wstp wolny.
d

WODZISAW lski wypadki

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Wypadek na Pszowskiej.
Zgin mczyzna
Fot. Gazeta Informator

Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe


Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Na Pszowskiej w Kokoszycach doszo do tragicznego


wypadku, w wyniku ktrego zgin 54-letni kierowca.

16 listopada po godzinie
18.00 w Kokoszycach na ul.
Pszowskiej doszo do zderzenia autobusu z samochodem
osobowym. Autobus jadcy
w stron Wodzislawia zderzy
si czoowo z jadcym w przeciwnym kierunku volkswagenem golfem. Jak wynika z
ustale policji, kierowca osobwki z nieustalonych przy-

czyn zjecha na przeciwlegy


pas ruchu. Wypadek okaza
si tragiczny w skutkach dla
54-letniego mczyzny kierujcego golfem. Jak wynika z
naszych ustale ofiar wypadku by mieszkaniec Sosnowaca, kierownik apteki na ul.
Pszowskiej.
d

GazetaInformator.pl >>

Uniewaniono
przetarg na
wywz odpadw
o na ten cel budet w wysokoci 12 500 000 z. W zwizku z
tym urzdnicy podjli decyzj o
uniewanieniu przetargu. Teraz
miasto ma dwie alternatywy; albo ponownie rozpisze przetarg,
albo wprowadzi zmiany w dokumentacji przetargowej. Decyzja jeszcze nie zapada.
d

gorzyczki BEZPIECZESTWO

Poar odci
drog ucieczki
W Gorzyczkach przy
ul.Kopalnianej doszo do
poaru w budynku jednorodzinnym.
Poar mia miejsce 11 listopada okoo godziny 20:00
w kotowni budynku jednorodzinnego przy ul. Kopalnianej
w Gorzyczkach. Dym wydostajcy si na klatk schodow rozprzestrzeni si niemal
na cay budynek, odcinajc
drog ucieczki osobom znajdujcym si wewntrz domu.
Podczas poaru w budynku
przebywao w sumie 11 osb.

Trzem z nich udao si opuci budynek, natomiast pozostae 8 osb przeszo na


balkon, skd zostali ewakuowani przez przyby na miejsce stra poarn. Podjto
jednoczenie dziaania ganicze. Trzy osoby zostay ewakuowane przy pomocy drabiny, pozostae wyprowadzono
po oddymieniu klatki schodowej. W wyniku zdarzenia 5
osb trafio do szpitala, w tym
troje dzieci.
d

WODZISAW lski praca

Konferencja
dla pracodawcw
i pracownikw
Powiatowy Urzd Pracy w
Wodzisawiu lskim zaprasza na konferencj pn.
Nowe perspektywy rozwoju dla pracodawcw i
pracownikw w oparciu o
rodki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Konferencja odbdzie si
1 grudnia o godz. 11:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92
w Wodzisawiu l. W jej trakcie bdzie poruszonych wiele
ciekawych zagadnie z zakresu
przedsibiorczoci. Uczestnicy

dowiedz si midzy innymi, co


to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jakie dziaania mog by sfinansowane w firmie,
kto moe ubiega si o rodki z KFS, a take jak otrzyma
dofinansowanie. Prowadzcy
wprowadz rwnie w temat
skutecznej rekrutacji i selekcji pracownikw w firmie oraz
doradztwa w tym zakresie ze
stronu urzdu. Bdzie take
mowa o znaczeniu PR i marketingu w rozwoju firmy.
d

WODZISAW lski bezpieczestwo

No odblaski
bd bezpieczny
W ramach akcji Bezpieczny, bo widoczny wodzisawscy policjanci prowadzili na drogach powiatu
akcj uwiadamiajc.
12 listopada policjanci wodzisawskiej drogwki wyruszyli na
drogi powiatu, by uwiadamia
mieszkacw o zagroeniach, jakie czyhaj na niewidocznych
uczestnikw ruchu drogowego.
W jesienne wieczory szybko zapada zmrok, a pieszy czy rowerzysta
staje si niewidoczny. Warto pamita, e niewielki, odblaskowy
element przyczepiony do odziey moe uratowa nam ycie.
Niestety wci niewiele osb ma
wiadomo, e brak tego elementu zagraa ich bezpieczestwu na drodze. Dla porwnania,

poruszajcy si na nieowietlonym odcinku drogi pieszy jest widoczny dla kierujcego pojazdem
dopiero z okoo 40 metrw. Ten
sam pieszy, z elementem odblaskowym widziany jest ju z odlegoci 150 metrw. Ta rnica
pozwala kierowcy bezpiecznie
wyhamowa i omin pieszego.
Akcja wodzisawskich policjantw pokazaa, e w naszym
powiecie nie brakuje osb, ktre
nie s wiadome niebezpieczestwa na drodze po zmroku. W
czasie prowadzenia akcji funkcjonariusze napotkali wielu spacerujcych i rowerzystw, ktrzy
nie posiadali adnych elementw
odblaskowych.
bs

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

region

Izba Przyj w remoncie

w skrcie

Na wodzisawskiej Izbie Przyj wida ju pierwsze


efekty trwajcego od miesicy remontu.
Fot. UM Wodzisaw lski

wodzisaw l. gospodarka komunalna

Do przetargu przystpiy tylko dwie firmy, ktre


zaoferoway kwot wysz
od zaplanowanej na ten
cel.
Jaki czas temu miasto ogosio przetarg na wywz odpadw w Wodzisawiu.
Wpyny dwie oferty, najnisza na kwot 13 220 506 z,
przy czym miasto zaplanowa-

Wiadomoci 3

18 listopada 2015, nr 22 (199)

dominika zajc

Inwestycja ma charakter
remontu generalnego. Oprcz
remontu cian i posadzek wymieniona zostanie instalacja
elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz stolarka drzwiowa i okienna. Wykonano ju
renowacj czci korytarza
gwnego na parterze szpitala. Wyburzenie cian znacznie
zwikszyo jego przepustowo,
co z pewnoci pozytywnie
wpynie na funkcje komunikacyjne. Z myl o pacjentach
zaprojektowalimy i wyodrbnilimy dodatkowe gabinety
lekarskie. Dzi moemy powiedzie, e zakoczy si pierwszy etap planowanych robt.
W pierwszej poowie listopada
rozpocznie si kolejny, tym razem w holu gwnym i w gabinetach zabiegowych, dlatego
prosimy pacjentw o jeszcze
troch cierpliwoci mwi dyrektor szpitala Boena Capek.
W kolejnym etapie wyremontowany zostanie gabinet zabiegowy. Remont gabinetu bdzie
obejmowa jego poszerzenie i
wymian wykadziny podogowej. Oprcz tego wyodrbnione zostanie pomieszczenie rejestracji Izby Przyj.

Izba Przyj po remoncie (zdj. powyej)


i przed remontem (zdj. poniej).

Konkurs I Pszowski Dzie Wolontariusza 2015


Urzd Miasta w Pszowie ogosi konkurs promujcy wolontariat.
na potrzeby bliskich, ssiadw,
organizacji czy szeroko pojtej spoecznoci lokalnej. Kart zgoszeniow naley zoy
w kancelarii Urzdu Miasta
Pszw w terminie do 1 grudnia 2015 r. Wrczenie nagrd
dla zwycizcw I Pszowskiego
Dnia Wolontariusza 2015 nastpi 5 grudnia 2015 r. w Par-

ku Jordanowskim w Pszowie
w czasie trwania Midzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Wszystkich serdecznie zachcamy do zgaszania kandydatur. W zaczeniu przekazujemy
regulamin wraz z kart zgoszeniow informuje magistrat.
j

WODZISAW lski EDUKACJA

Spotkaj si z prezydentem
Co roku jesieni lub zim
prezydent miasta Mieczysaw Kieca odbywa cykl
spotka z mieszkacami
naszego miasta.
Wodzisawianie bd mieli
okazj spotka si z prezydentem w kadej dzielnicy. Zachcamy do udziau. To doskonaa okazja, by z pierwszej rki
pozna najwaniejsze infor-

Policjanci spotkali
si z modymi
kierowcami
Policjanci z Wodzisawia spotkali
si na zajciach profilaktycznych
z uczniami Liceum Oglnoksztaccego w Rydutowach.
Temat szkolenia nawizywa do
kampanii Z modym kierowc w drodze po dowiadczenie.
Stre prawa kontynuuj rwnie profilaktyczne spotkania z
najmodszymi. Odwiedzili te
uczniw Szkoy Podstawowej w
Krostoszowicach.
Uwaga
na wamywaczy!
Wodzisawscy policjanci apeluj
do mieszkacw powiatu o zwracanie uwagi na osoby obce poruszajce si w okolicach domw
i mieszka. W ostatnim czasie
doszo bowiem do kilku wama
na terenie powiatu wodzisawskiego. Sprawcy, wykorzystujc
fakt nieobecnoci domownikw,
wamuj si i kradn wartociowe przedmioty, gwnie biuteri
i pienidze.

POWIAT WODZISAWSKI PRAWO

Konkurs I Pszowski Dzie


Wolontariusza 2015 ma na
celu podkrela Urzd Miasta prezentacj oraz promocj wolontariatu. Do konkursu mog by zgaszane osoby
dziaajce w rozumieniu ustawy
o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, jak rwnie zwykli obywatele otwarci

Uderzy w radiowz
14 listopada policjanci zatrzymali
42-letniego kierowc, ktry zdecydowa si na jazd samochodem pomimo cofnitych uprawnie do kierowania. Na dodatek,
wykonujc manewr cofania,
spowodowa kolizj z radiowozem policyjnym. Za lekcewaenie
decyzji starosty grozi mu teraz
kara nawet 2 lat wizienia.

macje, porozmawia na interesujce tematy lub te zapyta


o wane dla Pastwa sprawy.
Harmonogram spotka:
23.11. godz. 17:00 Jedownik-Turzyczka-Karkoszka SP
nr 2, ul. Ks. Antoniego Roboty 7; 24.11 godz. 17.00 Radlin
II OSP, ul. Bolesawa Chrobrego 156; 30.11 godz. 17.00

Nowe Miasto Gimnazjum nr


2, ul. 26 Marca 66; 1.12 godz.
17.00 Wilchwy ZSP nr 2, ul.
Jastrzbska 136; 2.12 godz.
17.00 Kokoszyce OSP, ul. Oraczy 6; 7.12 godz. 17.00 Zawada OSP, ul. Modzieowa; 8.12
godz. 17.00 Stare Miasto ZS nr
2, ul. Waowa 5.
d

Konkurs Domu Ksiki


Ma trzech synw:
Pierwszy ostry, w uszy szczypie. Drugi mikki, chocia dobry
biae patki w oczy sypie. Trzeci twardy, jak szko gadki.
Nazwij synw, nazwij matk i ju ca masz zagadk.
Nagrod ksika "Byskotka i jej domek"
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Docz online do
Karty Duej Rodziny
Firmy i instytucje, ktre chc doczy do programu Karta Duej
Rodziny mog zrobi to szybciej.
Wystarczy, e wypeni i wyl
deklaracj online. Nowy Modu
Obsugi Partnera w ramach
programu Karta Duej Rodziny
dostpny na stronach rodzina.
gov.pl oraz empatia.mpips.gov.
pl uatwia przystpienie do programu.
Zbirka
dla zwierzakw
Samorzd uczniowski w Zespole
Szk nr 1 w Wodzisawiu lskim ogosi akcj, ktra bdzie
trwaa do koca listopada. W jej
ramach zbierane bd produkty,
ktre mog przysuy si czworonogom. Z racji nadchodzcej
zimy szczeglnie przydadz si:
rczniki, koce, kodry, ktrymi
bdzie mona wyciela boksy,
jak rwnie produkty ywnociowe, takie jak makarony i karma.
Kolejna
stacja benzynowa
Przy ulicy Witosa, obok Statoil i
Biedronki powstaje nowa stacja
paliw w Wodzisawiu. Bdzie
to stacja ekonomiczna Lotos
Optima.
Nieczynne biuro
Rzecznika
Konsumentw
W najbliszy czwartek, 19 listopada nieczynne bdzie biuro
Powiatowego Rzecznika Konsumentw. W zamian rzecznik
przyjmowa bdzie w rod 18
listopada w godzinach od 9-15.
Konkurs na stroik
witeczny
Prezydent Kieca ogasza konkurs
na najpikniejszy witeczny
stroik. Do 10 grudnia naley dostarczy do Biura Obsugi Klienta wasnorcznie przygotowany
stroik. Warunek praca ma zawiera jeden z kolorw naszego
miasta, a wic szary, czerwony
lub granatowy. Rozstrzygnicie
nastpi 18 grudnia, a nagrody zostan wrczone podczas
Wsplnej Wigilii z Mieszkacami, ktra przypada na 20 grudnia br.

4 Edukacja

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

LUBOMIA EDUKACJA

Niezwyka lekcja fizyki


Fot. Powiat wodzisawski

Nietypow lekcj fizyki w I LO poprowadzi duet astronomw-pasjonatw z naszego powiatu.


dominika zajc

Uczniowie klas o profilu


matematyczno-fizycznym w
I Liceum Oglnoksztaccym
im. 14 Puku Powstacw lskich w Wodzisawiu lskim
w ramach niecodziennej lekcji
astronomii mogli spojrze na
nasz planet z orbity oraz dowiedzie si, dlaczego jest tak
wyjtkowa i jak wpywa na swoje najblisze otoczenie. Lekcj
poprowadzi duet pasjonatw
astronomii z Pszowa i Rydutw.
Lekcja pod tytuem Trzecia planeta od Soca Ziemia. Drobne ciaa Ukadu
Sonecznego to kolejne zajcia z cyklu Spotkania z astronomi prowadzone przez
ASTROHUNTERS.PL. Uczniowie przebyli kosmiczn podr
w przeszo. Przeledzili histori powstania naszej planety, a
take niezwykych cia niebie-

Lekcj astronomii w I LO poprowadzi duet pasjonatw astronomii z Pszowa i Rydutw.


POWIAT WODZISAWSKI SPORT

Stypendia ministra
dla uczniw ZST

Pasjonaci fotografii
odebrali nagrody

Uczniowie
ubiegajcy si
o stypendium
musz rwnie
uzyska w ostatnim roku szkolnym
redni ocen
minimum 4,80.
Adrian Katryniok, Daniel
Mazurek odebrali dyplomy z
rk minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej podczas uroczystej gali
zorganizowanej w auli dawnej
biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Auditorium Minus). Jestecie fantastyczni. Gratuluj sukcesw i ycz
kolejnych komplementowaa nagrodzonych pani Joanna

Kluzik-Rostkowska. Szymon
Kuczaty (jako najlepszy ucze
Technikum nr 3) i Marcin Kozubowicz (najlepszy wrd
uczniw III Liceum Oglnoksztaccego) zostali nagrodzeni stypendiami Prezesa Rady
Ministrw. Caa czwrka nagrodzonych uczniw znalaza
si w elitarnym gronie, do ktrego nale najlepsi uczniowie
z caej Polski. Adrian Katryniok
odebra te Stypendium Wojewdztwa lskiego. Nagroda zostaa mu wrczona przez
wicemarszaek
Aleksandr
Skowronek w Sali Kolumnowej Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa lskiego.
Kapitua wybraa najlepszych z najlepszych. To
oznacza, e jestecie najlepsi
w swoich dziedzinach w wojewdztwie lskim. Mam nadziej, e stypendium pozwoli kademu z was na realizacj
swojej cieki rozwoju i swoich
pasji powiedziaa pani wicemarszaek, gratulujc sukcesu
przybyym uczniom. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest form nagrody dla
uczniw, ktrzy mog pochwali si wybitnymi osigniciami
edukacyjnymi. Aby j zdoby,
naley zosta m.in. laureatem
dwch olimpiad przedmiotowych. Stypendia Prezesa Rady
Ministrw to nagrody przyznawane przez premiera. Otrzy-

Fot. Powiat Wodzisawski

Uczniowie Zespou Szk


Technicznych w Wodzisawiu l. wyrnieni.
Czterech reprezentantw
Zespou Szk Technicznych
w Wodzisawiu l. znalazo
si wrd grona najlepszych
uczniw w Polsce. Szymon
Kuczaty, Marcin Kozubowicz,
Adrian Katryniok i Daniel Mazurek zostali uhonorowani najwaniejszymi nagrodami w
kraju. Adrian Katryniok zosta
rwnie wyrniony Stypendium Wojewdztwa lskiego.

Fot. ZST

wodzisaw lski edukacja

skich, takich jak planetoidy czy


komety, ktre powstay w procesie formowania Ukadu Sonecznego. Na zakoczenie odbyy si
warsztaty poczone z obserwacjami powierzchni Soca przy
uyciu specjalistycznych teleskopw. Duym zainteresowaniem cieszy si sprzt, z ktrym
prelegenci pojawili si w szkole,
m.in. 6-calowy teleskop Newtona na montau paralaktycznym
oraz lornetka astronomiczna.
Dla mnie osobicie bya to sentymentalna wizyta, gdy spdziem w murach tego liceum
cztery wspaniae lata; poznaem
wielu niesamowitych ludzi, spotkaem nauczycieli, ktrzy swoj prac potrafili zaszczepi w
modych ludziach pasj i rozbudzi ciekawo wiata. Bardzo
dzikujemy za zaproszenie i z
radoci czekamy na kolejne
podsumowa lekcj jeden z prelegentw Micha Witek.

Uczniowie ZST
zostali uhonorowani
nagrodami.
muj je wybitnie uzdolnieni
uczniowie szk, ktrych ukoczenie umoliwia uzyskanie
wiadectwa dojrzaoci. Nagrody przyznawane s na podstawie analizy wynikw w nauce. Z kolei otrzyma je mog
uczniowie koczcy rok szkolny promocj z wyrnieniem,
uzyskujcy przy tym najwysz
w danej szkole redni ocen lub
uczniowie wykazujcy szczeglne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy.
Stypendium Wojewdztwa
lskiego jest wyrnieniem
przyznawanym uczniom szk
ponadgimnazjalnym, mogcym pochwali si znaczcymi
osigniciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi,
ktrych zainteresowania wykraczaj poza ramy programu
nauczania.
zst

Spotkanie starosty wodzisawskiego z najlepszymi uczestnikami konkursu.


5 listopada laureaci powiatowego konkursu fotograficznego Rnorodno
krajobrazowa i kulturowa
powiatu wodzisawskiego
odebrali nagrody.
W gabinecie starosty Tadeusza Skatuy odbyo si spotkanie z najlepszymi uczestnikami powiatowego konkursu
fotograficznego oraz oficjalne
wrczenie nagrd za najlepsze
fotografie. Celem konkursu byo m.in. odkrywanie, promowanie i popularyzowanie pikna przyrody, a take poznanie
dziejw i rnorodnoci kulturowej naszego powiatu. W
konkursie wzio udzia siedemdziesit prac, z ktrych jury wybrao siedem najciekaw-

szych. Sfotografowanie pikna


przyrody wymagao od uczestnikw konkursu powicenia.
Jak wszyscy zgodnie stwierdzili, najlepsz por na fotografie
krajobrazu jest wczesny poranek, bo wanie wtedy panuj
najlepsze warunki owietleniowe. Dlatego uzyskanie dobrego zdjcia wymaga wczesnego
wstawania.
To wanie niezwyke wiato o poranku zadecydowao,
e za najlepsze zdjcie uznano
Wschd soca w Gokowicach autorstwa Rafaa Sitka.
Drugie miejsce otrzyma Dawid Lach za zdjcie pt. Mga,
a trzecie Szymon Froncek za
zdjcie pt. Zimowy wschd
soca nad Wieliktem.

Wyrnienia otrzymali: Adam Kot za zdjcie pt.


Zapaem, Dariusz Gojny
za zdjcie pt. Cikie ycie,
Dawid Lach za zdjcie pt.
Droga oraz Grzegorz Meisel za zdjcie pt. Zimowy
wschd soca.
Wystaw wszystkich zdj
nadesanych do konkursu bdzie mona oglda od 12 listopada w Rydutowskim
Centrum Kultury Feniks.
Z pocztkiem roku wystawa przeniesiona zostanie do
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisawiu lskim.

tyczn... Laur Kozowsk i


jej ksik pt.Nie ma takiego bagna, z ktrego nie da si
wyj. To niezwyka historia
wspczesnej kobiety. Kiedy
nasz wiat rozpada si na tysic kawakw, trzeba sta si
zwyczajn niezwyczajn, eby
pokona przeciwnoci losu i
odkry swoj si. Naley sta
si wiadom i uzmysowi

sobie, e jestemy odpowiedzialni za to, co nam si przydarza i za to, co z tym robimy.


Ksika wzrusza do gbi i napawa nadziej. Oparta jest na
dowiadczeniu autorki, ktra
zdobya swj osobisty Mount
Everest zaprasza dyrekcja
biblioteki.

wodzisaw lski edukacja

Spotkania autorskie w bibliotece


W ostatnim tygodniu listopada placwka zaprasza na spotkania z Laur
Kozowsk oraz Thomasem Arnoldem.
25 listopada o godz.
17:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wodzisawiu lskim w sali multimedialnej zaplanowane jest spotkanie autor-

skie z Thomasem Arnoldem.


Thomas Arnold (Arnold
R. Paczek) urodzi si w
1985 roku w Rybniku. Obecnie mieszka w Rydutowach.
Ukoczy farmacj na lskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuje w zawodzie. W
2013 roku ukazaa si jego
debiutancka powie, thriller medyczny pt. Anestezja,

natomiast dwa lata pniej


33 dni prawdy. Kiedy
nie pisze, sam chtnie czyta.
Najczciej siga po ksiki sensacyjne, przygodowe,
kryminay oraz thrillery. Do
jego ulubionych autorw nale: B. Haig, R. Ludlum,
D. Brown, C. Cussler,
H. Coben, M. Palmer, J. Patterson... Nasz go bdzie

promowa swoj najnowsz


powie Tetragon, kolejn
cz przygd z udziaem detektyww Adamsa i Rossa
podkrelaj organizatorzy.
Z kolei 27 listopada o godz.
17:30 odbdzie si spotkanie
autorskie z Laur Kozowsk.
Niesamowite spotkanie z
energetyczn, przycigajc
niczym magnes, charyzma-

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 22/2015


region

GazetaInformator.pl 18 listopada 2015 nr 22 (199)

gospodarka

Bitwa o deputaty
Fot. Jastrzbska Spka Wglowa

Sala gimnastyczna Zespou nr 2 w Wodzisawiu,


gdzie odbyo si spotkanie w sprawie deputatw, bya wypeniona po same brzegi.
leszek iwulski

Jastrzbska Spka Wglowa aktualnie boryka si z wieloma problemami. Ich gwn


przyczyn jest sytuacja finansowa firmy. Obecnie do zmartwie przedsibiorstwa doczyo jeszcze jedno deputat
wglowy. Deputat to cz wynagrodzenia za prac, ktr
niektre grupy zawodowe w
naszym kraju otrzymuj obok
pensji. Jest on wypacany bd
to w naturze, bd to w postaci ekwiwalentu finansowego.
Podstaw prawn, na bazie
ktrej otrzymuj go pracownicy s ukady zbiorowe zawierane w niektrych przedsibiorstwach. Taki dodatek do
pensji mieli rwnie grnicy w
JSW. Z uwagi jednak na bardzo trudn sytuacj finansow
firmy wadze spki zdecydoway si zlikwidowa to uprawnienie. Emerytowani pracowR E K L A M A

Z uwagi na bardzo trudn sytuacj finansow firmy


wadze Jastrzbskiej Spki Wglowej zdecydoway si
zlikwidowa deputat wglowy.
nicy nie chc si na to zgodzi,
poniewa wypowiedzenie dodatku nastpio wedug nich
z naruszeniem prawa. Micha
Zapert reprezentujcy emerytw z JSW uwaa, e naruszona zostaa zasada lex retro non

agit, czyli e prawo nie dziaa


wstecz. Niedotrzymane zostay
bowiem terminy zawiadomienia byych pracownikw spki o wyganiciu uprawnienia.
Jest to sprawa, ktra dotyczy
dziesitek ludzi. wiadczy o tym

reakcja wodzisawskich emerytw na pojawienie si moliwoci sdowego rozstrzygnicia tej


sprawy. Przedsiwzicie od samego pocztku pilotowa radny dzielnicy Stare Miasto Alojzy Szymiczek, ktry zaprosi do
Wodzisawia przedstawicieli
kancelarii radcw prawnych
Urban i Zapert z Knurowa, by
zajli si spraw tutejszych pracownikw JSW. Na spotkaniu,
na ktrym mona byo wypeni penomocnictwa upowaniajce do reprezentowania w
sdzie, zjawiy si tumy. Sala
gimnastyczna w Zespole nr 2 w
Wodzisawiu l. bya dosownie
wypeniona po brzegi. Ludzie
nie tylko wypeniali druki, ale
take braki dokumenty dla swoich znajomych, ktrzy nie mogli
zjawi si na spotkaniu. Micha
Zapert, ktry informowa o tym,
w jaki sposb bdzie dziaa jego kancelaria powiedzia nam:
Nie jest to pierwsza sprawa

tego typu, jak prowadzimy.


Bylimy ju w sdzie z Kompani Wglow. I wygralimy.
Wyrok nie jest prawomocny,
ale mamy nadziej, e w toku dalszego postpowania si
utrzyma. Sprawa deputatw
pokazuje, e dzisiaj w Polsce
mamy du grup ludzi, ktrzy
maj trudnoci z dotarciem do
pomocy prawnej. To wanie
emeryci, ktrzy bardzo czsto
nie mog sobie pozwoli na odpowiednich prawnikw. Wanie do nich jest skierowana
nasza oferta. Chcemy powtrzy nasz sukces z Kompani
Wglow, chocia zdajemy sobie spraw z tego, e nie bdzie
atwo. Przede wszystkim dlatego, e w przypadku Kompanii
kwestie deputatu byy uregulowane w ukadzie zbiorowym
z pracownikami, natomiast w
przypadku JSW trzeba przewertowa cae stosy materiaw. Tym niemniej nie wtpimy

jednak w powodzenie naszego


zaangaowania. Bardzo dobrze
si dzieje, e spraw podnosz
media, poniewa dziki temu
ludzie maj moliwo dowiedzenia si o tej kwestii i walki o
swoje uprawnienia. O wielkiej
wadze sprawy mwi rwnie
Alojzy Szymiczek, ktry przekonywa: To bardzo wana
sprawa dla naszych mieszkacw. wiadczy o tym frekwencja. Sala jest pena, a przecie
cz ludzi ju wzia druki i
posza. Dla wielu osb kwestia
deputatu znaczy bardzo wiele.
Odebranie im tego wiadczenia
oznacza du luk w ich dochodach. Dlatego te kiedy tylko
dowiedziaem si o dziaalnoci kancelarii skontaktowaem si z ni, eby dowiedzie
si, czy moe ona poprowadzi
rwnie spraw JSW. Dzisiaj
mam nadziej, e podobnie
jak w przypadku Kompanii
firma odniesie sukces.

6 PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

POWIAT wodzisawski GOSPODARKA

Jeszcze s rodki na dziaalno


Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisawiu lskim prowadzi
uzupeniajcy nabr wnioskw o przyznanie rodkw na podjcie
dziaalnoci gospodarczej.
dominika zajc

Wodzisawski PUP informuje, e nadal posiada rodki w ramach realizowanego w roku 2015
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego na przyznanie osobom
zainteresowanym podjciem
dziaalnoci gospodarczej
dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania
wynosi 20 000 z.

O dofinansowanie mog
ubiega si wycznie osoby
bezrobotne powyej 30 roku
ycia, ktrym ustalono II profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Dziaania zaplanowano dofinansowanie na
otwarcie wasnej dziaalnoci
gospodarczej lub ustalono I
profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Dziaania
zaplanowano i uzasadniono
celowo ubiegania si o dofinansowanie na otwarcie wasnej dziaalnoci gospodarczej.
Mczyni do 50. roku ycia, ubiegajcy si o dofinan-

sowanie musz speni jeden


z wymienionych warunkw:
pozostawa nieprzerwanie bez
pracy przez okres co najmniej
12 miesicy, mie wyksztacenie rednie (z wyczeniem
szkoy policealnej) lub nisze oraz aktualne orzeczenie
o stopniu niepenosprawnoci.
Wnioski mona skada
kancelarii Centrum Aktywizacji
Zawodowej do wyczerpania limitu rodkw przeznaczonych
na t form wsparcia. Szczegy oraz regulamin na stronie
www.pup-wodzislaw.pl.

REGION GOSPODARKA

Piotr Klima
nie odpuszcza wiatrakom
Trwaj protesty przeciwko budowie farm wiatrowych w regionie.
Prosz na mnie nie krzycze, bo si rozpacz i uciekn tak radny zareagowa na
niky entuzjazm rady miasta
w podjciu tematu szkodliwoci farm wiatrowych. I dopi
swego dyskusja bya. Cho z
drugiej strony trudno okreli
to dyskusj. Na sesji rady miasta przemawia gwnie Klima,
przedstawiajc tezy na temat
szkodliwoci wiatrakw, biernoci samorzdowcw w walce
z nimi oraz lekcewacego traktowania mieszkacw przeciwnych tej formie pozyskiwania
energii.
Ale po kolei. Klima prbowa na pocztku sesji doprowadzi do wczenia w jej program punktu powiconego
farmom wiatrowym, ktry to
temat rozgrzewa ostatnio lokaln spoeczno. Lokaln ale
R E K L A M A

R E K L A M A

gwnie gmin ssiadujcych z


Raciborzem, gdzie takowe maj powsta. Samego Raciborza problem bezporednio nie
dotyczy, std te przewodniczcy Henryk Majnusz niezbyt
przychylnym okiem patrzy na
wakowanie po raz kolejny
zagadnienia na forum raciborskiej rady. Po artobliwym apelu Klimy zgodzi si jednak na
uwzgldnienie tematu podczas
sesji.
Klima wzi niedawno
udzia w protecie przeciwko
budowie wiatrakw w Wojnowicach. Prbowa te bezskutecznie doprowadzi do
wsplnego nadzwyczajnego
posiedzenia rad miejskich Raciborza i Krzanowic oraz Rady
Powiatu, wanie temu powiconemu. Nie zamierza si jednak poddawa i dalej prowadzi
krucjat przeciwko wiatrakom. Dalej posypay si gromy na energetyk wiatrow i

stosunek do niej samorzdw.


Klima susznie zauway, e nie
wszystko wyglda tak kolorowo,
jak przedstawiaj to inwestorzy. To gwnie dla nich jest
to opacalne. Dla ludzi mieszkajcych nieopodal jest to szkodliwe, w dodatku degraduje grunty rolne kontynuowa. Doda,
e w rejonie Raciborza ze wzgldw pogodowych nie ma to prawa bytu po prostu rednia
prdko wiatrw nie odpowiada wymogom technicznym.
Osobna kwestia to komunikacja na linii wadze samorzdowe mieszkacy. Nie ma
odpowiedniej informacji, kto
tu kogo buja. Radni mwi,
e to nie oni decydowali, tylko
poprzednicy. Ale pamitajmy,
e ludzie kiedy nas rozlicz
napomnia. Zaapelowa te o
przeciwdziaanie ju teraz tego
typu inwestycjom, gdy przyszy rzd zapowiada zaostrzenie
przepisw (m.in. dotyczcych

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ USUGI

Profesjonalny salon
stylizacji wosw Fryzjernia
Fot. Studio Fryzjernia

DLA

Miejsce relaksu i odprenia w przyjaznej atmosferze.


Salon Fryzjernia to miejsce, ktre gwarantuje profesjonalne usugi fryzjerskie. Jego
ide jest indywidualne podejcie
do kadego klienta, nieustanny
rozwj oraz samodoskonalenie.
Fryzjernia to studio, ktre oferuje co wicej: czy bowiem
najnowsze trendy fryzjerskie z
wysokiej jakoci kosmetykami
do koloryzacji, stylizacji oraz
pielgnacji wosw. Ponadto
dba rwnie o dobre samopoczucie swoich klientw, sprawiajc, by mogli si zrelaksowa
i poczu wyjtkowo.
Przyjazna atmosfera i dowiadczenie
O profesjonalizmie salonu
fryzjerskiego wiadcz nie tylko
umiejtnoci pracownikw, ale
take przyjazna atmosfera. Wanie tego mog si Pastwo spodziewa w salonie Fryzjernia.
Wieloletnie dowiadczenie p.
Agnieszki oraz Barbary ujawnia
si nie tylko w ich fryzjerskim
kunszcie, ale take w podejciu
do klientw, ktrym gotowe s
doradzi i pomc w doborze
odpowiedniej fryzury, a take
udzieli informacji na temat pielgnacji i stylizowania wosw.
Z pewnoci jest to wic studio
fryzjerskie godne zaufania.
odlegoci od siedzib ludzkich),
std widoczny popiech u inwestorw.
Dugi monolog przynis
zamierzony efekt. Prezydent w
krtkich sowach przyzna, e
jego pogldy w tej materii s
zblione i te entuzjast energetyki wiatrowej nie jest. Niemniej jego moliwoci kocz
si na odpowiednich zapisach
w planach zagospodarowania
przestrzennego (pomijajc ju
fakt, e inwestycje realizowane s poza jego wadztwem).

W naszym salonie fryzjerskim zajm si Tob specjalici.


Oferowane usugi
Oprcz strzyenia, koloryzacji, modelowania oraz produktowej pielgnacji wosw,
Fryzjernia oferuje zabieg

gbokiego nawilania za pomoc sauny ozonowej. Efekty


tej kuracji s widoczne ju po
pierwszym zabiegu.
Studio Fryzjernia
Racibrz, ul. Jana Matejki 2e/11
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. od 8.00-13.00
Umw swoj wizyt!
Agnieszka: 509 289 853
Barbara: 792 941 972
Artyku sponsorowany

Pozwolenia na budow s ju
przez starostwo wydane i nie
mona ich cofn bez powodu.
Syszc to radny Jan Wiecha zaproponowa, aby baczniej i bardziej krytycznie przyglda si
ewentualnym kolejnym staraniom o farmy wiatrowe. Ma to
uniemoliwi powstawanie ich
w obszarach przyrodniczo cennych, takich jak np. rezerwat
czok.
Wikszo radnych popara
wniosek Klimy co do zasadnoci skonsultowania stanowisk

z radnymi powiatowymi. Jednak, co do efektu takiego spotkania, sceptyczny pozostaje


Marek Rapnicki. Ze dowiadczenia wynis z niedawnego
podobnego spotkania w sprawie szpitala. Jestem pesymist. W niektrych sprawach s
oni bardzo apatyczni. Nie spodziewajmy si przeomu, e pjdziesz Piotrze na czele pochodu, a za tob radni powiatowi
skwitowa.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

Polub nas na facebooku


facebook.pl/gazetainformator

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

REGION KOMUNIKACJA

<< GazetaInformator.pl

REGION - PRAWO

Koleje lskie czekaj na opinie

Elektroniczne zwolnienia od 2016 roku

Koleje lskie publikuj roczn wersj swojego


rozkadu jazdy i czekaj na opinie oraz wnioski pasaerw.

Od stycznia obowizuj elektroniczne zwolnienia lekarskie.

pawe strzelczyk

Co roku w grudniu
przez wszystkich przewonikw kolejowych wprowadzany jest roczny rozkad
jazdy pocigw. Formalnie nie obowizuje on ani
jednego dnia (poniewa
wprowadzane w cigu roku
s do niego korekty PKP
Polskich Linii Kolejowych
SA). Jednak w rzeczywistoci stanowi istotn podstaw do obowizujcych
w praktyce tzw. rozkadw
R E K L A M A

zamkniciowych,
ktre
uwzgldniaj m.in. prace
remontowo-modernizacyjne zarzdcy infrastruktury
i konieczno wprowadzania w zwizku z nimi zastpczej komunikacji autobusowej.
Koleje lskie, publikujc z wyprzedzeniem roczny rozkad jazdy, umoliwiaj pasaerom wyraenie
swojej opinii na jego temat.
Przewonik tym samym pozyskuje wiedz dotyczc
oczekiwa swoich klientw

i w porozumieniu z PKP
Polskie Linie Kolejowe moe stara si o wprowadzanie sugerowanych zmian w
zaplanowanych tzw. rozkadach zamkniciowych.
Koleje lskie prosz
pasaerw o kierowanie
swoich sugestii dotyczcych ewentualnych zmian
w rozkadzie jazdy na adres: rozkladjazdy@kolejeslaskie.com. Roczna wersja
rozkadu jazdy dostpna
jest na stronie przewonika
w zakadce Rozkad jazdy.

Elektroniczne zwolnienia
lekarskie maj by uatwieniem zarwno dla lekarzy,
pracownikw, jak i pracodawcw. Dziki takiemu rozwizaniu ZUS i pracodawca
bd mieli od razu informacj
o chorobie pracownika, a take liczbie dni jego nieobecnoci.
Wystawianie e-ZLA bdzie
trwao krcej ni wypisywanie
papierowego zwolnienia dziki PUE lub zintegrowanym
z PUE aplikacjami gabinetowymi. Po podaniu numeru
PESEL pacjenta lekarz uzyska

dostp do danych pacjenta,


w tym imi, nazwisko, adres zamieszkania, a take dane jego pracodawcw oraz
czonkw jego rodziny. Adres pacjenta czy dane patnika lekarz bdzie wybiera
z wywietlonej listy. Poza tym
system bdzie weryfikowa dat pocztku okresu niezdolnoci z zasadami wystawiania
zwolnie okrelonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Moliwy
bdzie podgld zawiadcze lekarskich wystawionych wczeniej dla pacjenta.

Jeli pracodawca zaoy


profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomo o wystawieniu jego pracownikowi
e-ZLA i samo zwolnienie. Do
koca 2017 r. lekarz bdzie
mg wystawia papierowe
zwolnienia wedug obecnie
obowizujcych zasad. Jeli
wystawi papierowe zwolnienie, bdzie musia poinformowa pacjenta o koniecznoci
dorczenia zwolnienia pracodawcy czy ZUS-owi w terminie 7 dni od jego otrzymania.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

RACIBRZ GASTRONOMIA

Restauracja Woska na Dugiej 11 w nowej odsonie!


wietna lokalizacja i smaczne jedzenie to cechy, ktrych
nie mona odmwi Restauracji Woskiej (Racibrz, ul.
Duga 11/1). Kilka tygodni temu dotychczasowy waciciel
restauracji zrezygnowa z jej
prowadzenia. Przejy j osoby
z dugoletnim dowiadczeniem
w brany gastronomicznej K&D Pizza World. Restauracja
wrcia do starej nazwy, sprzed
kilku lat Restauracja Woska.
K&D Pizza World to prnie
rozwijajca si firma, ktra z
powodzeniem prowadzi ju jeden lokal na ulicy Opawskiej
54 w Raciborzu i kadego dnia
stara si sprosta wymaganiom
klientw. Przejcie restauracji
Woskiej okazao si strzaem w
dziesitk.
Doceniajc gusta klientw
restauracji, w obecnej Restauracji Woskiej nie wprowadzono wikszych zmian. Wntrze
lokalu odwieono. Teraz ma
przyjemny, ciepy wygld. Odmalowano ciany i wymieniono owietlenie. Teraz to miejsce
idealne zarwno na romantyczn kolacj, jak i na spotkanie
ze znajomymi. Menu zostao
bez wikszych zmian. Standardowymi daniami z menu, jak
to jest we woskiej kuchni, s:
pizza, makarony, pyszne saatki oraz lasagne. Niedrogie
dania to niezwyky atut tej restauracji, tym bardziej e mieci si w okolicach Rynku. Zazwyczaj restauratorzy w takiej
sytuacji podwyszaj ceny. Nie
tutaj. Dla klientw gustujcych

Fot. Restauracja Woska

Restauracja Woska zmienia waciciela.

Restauracja Woska zyskaa nowy, przyjemny wygld.


Zmieniono take menu, tak aby dopasowa je do potrzeb i gustw klientw.
w polskiej kuchni rwnie co
si znajdzie w naszym menu: delikatny kotlet schabowy, karczek
z grilla, poldwiczki drobiowe w
ciecie to niektre z naszych
propozycji, ktre w poczeniu
z pysznymi dodatkami tworz
wymienite zestawy. Nie brak
w nim take roladek wieprzowych z modr kapust i kluskami, a take wspaniaych pierogw z rnymi farszami (ruskie,
misne, z kapust i grzybami).

Zestawy obiadowe zaczynaj si od 9,99 z. Mimo niskich cen waciciele przygotowali dla swoich klientw super
promocje. Smakosze woskich
plackw powinni tutaj czu
si jak w raju. Jeli zamwimy
pizz to drug w tym samym
rozmiarze otrzymamy za p
ceny. Promocja dotyczy pizzy
redniej, duej i gigant. Mona wybra dwa rne rodzaje
pizzy.

Restauracja wychodzi naprzeciw swoim klientom i oferuje rwnie dowz zamwionych


posikw. Za dowz na terenie
Raciborza zapacimy jedynie 2
z, natomiast poza miastem cena jest do negocjacji. Warto pamita take o tym, e restauracja
organizuje imprezy okolicznociowe do 30 osb, takie jak: komunia w., roczek, urodziny itp.
Przyjmuje take zamwienia na
catering.

Restauracja Woska
Racibrz, ul. Duga 11/1
Tel. 32 415 28 89
facebook.com/Restauracja-Woska
Czynne codziennie w godz. 11.00 - 23.00
Niedziela i wita 12.00-23.00
Artyku sponsorowany

REGION - MOTORYZACJA

Kierowco - ubiegaj si o odszkodowanie!


W nietypowych sytuacjach na drodze, kiedy kierowca wskutek uszkodzonej
bd nierwnej nawierzchni rozbije samochd, np.
wjedajc w dziur, nie jest
zdany na ask bd nieask
losu. Jemu te naley si odszkodowanie, mimo e nie
wykupi ubezpieczenia AC. W
przypadku uszkodzenia samochodu wskutek chociaby
najechania na dziur odpowiedzialno za szkod ponosi zarzdca drogi, a porednio
i jego ubezpieczyciel na zasadzie winy, na co wskazuje art.
415 kodeksu cywilnego o obowizku naprawienia szkody.
Do stwierdzenia odpowiedzialnoci za szkod konieczne jest wystpienie
kilku przesanek, dziki ktrym mona domaga si rekompensaty od podmiotu
odpowiedzialnego za stan
nawierzchni lub zaniechanie dopenienia obowizkw
bd niefortunne wykonanie
drogi.
Do wspomnianych przesanek naley zaliczy:
1. Zaistnienie szkody;
chociaby skrzywienie felgi
wskutek wjechania w dziur na drodze, zamanie koczyny na skutek polizgnicia

si na oblodzonej nawierzchni lub chodniku.


2. Szkoda taka musi by
spowodowana
dziaaniem
bd zaniechaniem dziaania, z ktrym ustawa wie
obowizek odszkodowawczy
(wskutek zaniedba ze strony podmiotu odpowiedzialnego za stan drg, nienaprawienia ubytku na jezdni lub
te zaniechania usunicia oblodzonej pokrywy chodnika).
3. Powinien istnie zwizek przyczynowy zachodzcy
pomidzy szkod a dziaaniem bd zaniechaniem, z
ktrym ustawa wanie wie
obowizek odszkodowawczy
(uszkodzenie pojazdu musi by wywoane ubytkiem
bd kolein na jezdni, czyli
dziaanie na zasadzie przyczyna - skutek. Inny przykad
to zamanie koczyny wskutek niefortunnego upadku na
zasypanym niegiem lub oblodzonym chodniku. W tym
przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem usunicia
pokrywy nienej z chodnika
lub jezdni).
Podmiot odpowiedzialny za stan nawierzchni drogi
musi liczy si z tym, e niefortunne wykonanie lub zaniedbanie bd zaniechanie

Fot. AutoZaFree.pl

Uszkodzie samochd, wjedajc do dziury tobie te przysuguje odszkodowanie.


takim przypadku zgromadzi
materia dowodowy z miejsca
zdarzenia, w ktrym on sam
dozna uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu uleg
jego pojazd. Naley wskaza
takie dowody z miejsca zdarzenia, jak: notatka policyjna

Jedynym
przypadkiem,
gdy nie bdziemy
mogli ubiega si
o odszkodowanie,
jest oznakowanie
uszkodzonej jezdni.
AutoZaFree.pl zaatwi za ciebie wszystkie formalnoci
zwizane z kolizj lub wypadkiem oraz dostarczy ci
bezpatny samochd zastpczy z penym bakiem paliwa.
wykonania prowadzi do tego,
e za zaistnia szkod poszkodowany moe go pocign do odpowiedzialnoci i
domaga si rekompensaty
na drodze cywilnoprawnej.
Ciar udowodnienia okolicz-

noci zaniechania lub niedopenienia obowizkw przez


zobowizanego zarzdc drogi spoczywa, zgodnie z art. 6
kc, na poszkodowanym, ktry dochodzi odszkodowania.
Poszkodowany powinien w

ria w postpowaniu dowodowym.


Warto przypomnie o
tym, e zarzdc drogi jest
w zalenoci od kategorii drogi gmina, powiat, wojewdztwo lub Generalna Dyrekcja
Drg Krajowych i Autostrad.
Naley wspomnie rwnie
o drogach wewntrznych, za
ktrych utrzymanie ponosz
odpowiedzialno: wsplnota, spdzielnia czy osoba fizyczna, bdca wacicielem
terenu.
Jedynym przypadkiem,
gdy nie bdziemy mogli ubiega si o odszkodowanie, jest
oznakowanie uszkodzonej
jezdni.

AutoZaFree.pl
Racibrz
ul. Katowicka 9/33

lub stray miejskiej, owiadczenie wiadkw wypadku


bd osb mieszkajcych w
pobliu, a take materia zdjciowy obrazujcy rozmiary
powstaej szkody. Wypadaoby zawsze wzywa policj na
miejsce zdarzenia, gdy sporzdzona notatka policyjna
stanowi nieodzowny mate-

Krnica, koo Krapkowic


ul. Gwna 29
www.autozafree.pl
autozafree@gmail.com
facebook.com/Autozafree
Artyku sponsorowany

10 PLUSY BIZNESU
DLA

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

PLUSY BIZNESU 11
DLA

R E K L A M A

Sklep z bielizn
i artykuami

erotycznymi
Jedyny RaciboRski sklep z bielizn
i aRtykuami eRotycznymi
rowa PanteRa obchodzi
swoje 20-lecie istnienia

Je
i
r
s

bielizna erotyczna w duych


rozmiarach do 3XL - 150 modeli

Czynne:
pon. - pt. 10.00 -18.00
sob. 9.00 - 13.00

racibRz, ul. Staszica 15 lok. 15


tel. 693 155 000

12 PLUSY BIZNESU

18 listopada 2015, nr 22 (199)

DLA

REGION GOSPODARKA

Wybuduj gazocig

Fot. Gaz System

Gazocig bdzie przebiega przez teren gminy


powiatu raciborskiego oraz kdzierzysko-kozielskiego.

Przez powiat raciborski oraz kdzierzysko-kozielski bdzie przebiega


gazocig wysokiego cinienia o dugoci ok. 54 km i rednicy 1000 mm.
pawe strzelczyk

Operator Gazocigw Przesyowych Gaz-System rozpoczyna realizacj kluczowego projektu inwestycyjnego, jakim jest
Interkonektor Polska-Czechy,
w ramach ktrego powstanie
gazocig wysokiego cinienia
o dugoci ok. 54 km i rednicy
1000 mm. Tocznia gazu zlokalizowana zostanie w Kdzierzynie-Kolu, a stacja pomiarowa w miejscowoci Owsiszcze.
Trasa gazocigu bdzie przebiegaa przez teren wojewdztwa opolskiego w gminach:
Kdzierzyn-Kole,
Bierawa
i Cisek oraz wojewdztwa lskiego w gminach: Rudnik,
Pietrowice Wielkie, Racibrz,
Krzanowice i Krzyanowice.
R E K L A M A

Celem inwestycji jest


stworzenie dwukierunkowego poczenia przesyowego
pomidzy Polsk i Czechami,
ktre umoliwi ksztatowanie
konkurencyjnego rynku gazu
w Europie rodkowo i Poudniowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objta
jest ustaw z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w winoujciu.
Gminy, na terenie ktrych bdzie zlokalizowany gazocig, uzyskaj dodatkowe wpywy finansowe
w postaci odprowadzanego
corocznie przez inwestora
podatku od nieruchomoci
w wysokoci 2% wartoci od-

cinka gazocigu zlokalizowanego na terenie danej gminy.


Bdzie to kwota regularnie
wpywajca do budetu gminy, ktr mona przeznaczy
na potrzeby spoecznoci lokalnych.
Ponadto Interkonektor
Polska-Czechy bdzie stanowi wany element gazowego
Korytarza Pnoc-Poudnie.
W padzierniku 2013 roku
Komisja Europejska przyznaa inwestycji status Projektu
o znaczeniu wsplnotowym,
natomiast w listopadzie 2014
roku projekt zosta zakwalifikowany do unijnego dofinansowania w zakresie prac
projektowych w ramach instrumentu finansowego czc Europ.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

sylwetki

Z regionu 13

RACIBRZ SPORT

Raptors Racibrz: nie ma to jak spuci komu omot

Redakcja: W jakich okolicznociach powsta zesp


Raptors Racibrz?
Patryk Szach: Pomys na
stworzenie takiej druyny zrodzi si, kiedy ja, Sylwek Rosik,
Mateusz Kusto, Sawek Kusto
i Patryk Wyglenda jedzilimy
na treningi do Rybnika. Uznalimy, e chcemy wypromowa
ten wietny sport rwnie w naszym miecie. Pierwsza rekrutacja odbya si 11 padziernika
2014 r., i to wanie zawodnicy
z tamtej rekrutacji tworz teraz
trzon druyny.
Mateusz Kusto: Pomysodawcami bylimy razem z kilkoma kolegami, z ktrymi gralimy ju w Rybniku, czyli Patryk
Szach, Sawek Kusto, Mateusz
Kusto, Sylwek Rosik i Patryk
Wyglenda. Stwierdzilimy, e
warto zaoy druyn. Akurat
udao nam si to w padzierniku
ub. roku. Przetrwalimy do dzi
i liczymy na rozwj.
Skd pomys na nazw druyny?
PS: Co do nazwy to na pocztku nie bylimy zgodni. Tak
wic uznalimy, e przeprowadzimy konkurs z nagrodami na
nazw. By to dobry rodzaj promocji dla nas. Dziki temu mamy nazw, z ktr si utosamiamy.
MK: Jeli chodzi o pomys
na nazw druyny, to ogosilimy
konkurs na Facebooku, a ludzie
przysyali nam swoje propozycje.
Pniej byo gosowanie i wygraa nazwa Raptors Racibrz.
Jakie s dotychczasowe
osignicia zespou?
PS: Takich prawdziwych
osigni to jak na razie nie mamy, poniewa nie gramy jeszcze
w lidze. Planujemy przystpi do
profesjonalnej polskiej ligi futbolu amerykaskiego w 2016 r. Rozegralimy do tej pory jeden oficjalny mecz, ktry udao nam si
po cikiej walce wygra z Hammers aziska Grne. Dotychczas
jest to nasz najwikszy sukces.
MK: Na razie gralimy jeden
sparing z druyn Hammers aziska Grne 5 lipca br. Wygralimy z nimi 7:6. To by nasz jedyny sparing.
Kto zaopatruje zesp
w sprzt?
PS: Sprzt w wikszoci kupujemy za wasne pienidze.
MK: Na razie kupujemy
sprzt z wasnych skadek.
Czy klub ma sponsora?
PS: Nie, natomiast cay czas
poszukujemy sponsorw.
R E K L A M A

MK: Poszukujemy sponsorw, ale na razie odczuwamy


brak jakiegokolwiek odzewu ze
strony potencjalnych sponsorw.
Liczymy, e rekrutacja, ktra odbya si w dniach 7-8 listopada,
pomoe nam przycign sponsorw.
Gdzie odbywaj si wasze
treningi?
MK: Trenujemy na trzech
orlikach w Raciborzu; w poniedziaki przy Gimnazjum nr 3 na
ul. orskiej, w czwartki - orlik
przy SP 15 na ul. Sowackiego,
a w soboty orlik przy Gimnazjum
nr 1 na ul. Kasprowicza.
Jak wygldaj treningi klubu?
PS: Nasz trening zaczyna
si od dobrej rozgrzewki, potem
przeprowadzamy wiczenia wytrzymaociowe i koordynacyjne
typu drabinki. Pniej przechodzimy do wicze typowo
technicznych pod kad pozycj, eby na koniec jak czas pozwoli zakoczy trening krtk
gierk.

Na boisku kady za kadego musi by odpowiedzialny, a zawodnicy musz ufa sobie bezgranicznie.
Fot. MA

paulina krupiska

Fot. Raptors Racibrz

Wywiad z Patrykiem Szachem i Mateuszem Kustosiem


pomysodawcami zaoenia druyny futbolu amerykaskiego w Raciborzu.

W jaki sposb prbujecie


pozyska dotacje na funkcjonowanie zespou?
MK: Wystosowalimy pismo
do Urzdu Miasta Raciborza, do
budetu obywatelskiego na kwot 50 tys. z jako dofinansowanie do druyny. Mamy nadziej,
e w wyniku gosowania, ktre
odbdzie si od 16 do 29 listopada br. wszystko przebiegnie
po naszej myli i uda nam si
zdoby pienidze, ktre pozwol
nam wystartowa w przyszym
roku w profesjonalnej lidze futbolu amerykaskiego w Polsce.
Koszt wpisowego do ligi wynosi
okoo 4 tys. z.
Czy planujecie uruchomi
sekcj juniorw?
PS: Jeeli bdzie wystarczajca liczba chtnych w wieku 1518 lat, to jak najbardziej planujemy tak sekcj otworzy.
Kto moe sta si czonkiem
zespou? Jakie musi spenia warunki czy kryteria?
PS: Czonkiem druyny moe sta si kady. Futbol amerykaski to sport kompletny.
Kady znajdzie jakie miejsce w
zespole i zadanie, jakie dostanie,
odpowiednio do swoich warunkw fizycznych i predyspozycji.
Tak wic jest miejsce dla kogo,
kto way 60 kg i dla kogo kto ma
160 kg. Jedni biegaj z pik, a inni j api, natomiast jeszcze inni
maj za zadanie im w tym przeszkadza lub ich chroni. Poza rekrutacj do druyny, zapraszamy

Druyna Raptors Racibrz trenuje na orliku przy Szkole Podstawowej nr 15.


rwnie wszystkich chtnych na
nasze treningi, bowiem zawsze
mona przyj i sprbowa swoich si.
MK: Nie ma u nas kryteriw.
Jeli bdzie wystarczajco rekrutw, to uruchomimy druyn juniorsk. Natomiast dla osb
powyej 18. roku ycia znajdzie
si miejsce w zespole. Niewane, czy kto way 50 czy 100 kg,
czy ma 1.50 czy 200 cm wzrostu,
poniewa to jest naprawd tak
wszechstronny sport, e znajdzie
si miejsce dla kadego.
Jak przebiega rekrutacja?
MK: Rekrutacja przebiega
tak, e zaczyna si od rozgrzewki. Nastpnie osoby zainteresowane gr w zespole zostan
poddane testowi, m.in. bieg na

10 i 40 jardw, pompki, takie


sprawnociowe wiczenia. Pniej bd dalej uczestniczy z innymi zawodnikami w treningu.
Jakie s wraenia zawodnikw z gry w futbol amerykaski?
PS: Wraenia z gry s niesamowite; przede wszystkim
adrenalina i ogromne emocje,
ktre towarzysz zawodnikom.
Do tego dochodzi zespoowo
tego sportu. Chyba nie ma na
wiecie bardziej druynowej
dyscypliny ni futbol amerykaski. Zesp musi pracowa jak
jeden organizm. Kady za kadego musi by odpowiedzialny,
a zawodnicy musz sobie bezgranicznie ufa. To z kolei prowadzi rwnie do tego, e dru-

yn jestemy nie tylko na, ale


i poza nim. Jestemy jak jedna
wielka rodzina.
MK: Wraenia z gry s
niezapomniane. Jeli czowiek moe wyj na boisko
i pobiega, i niegrzecznie
mwic spuci omot
drugiemu koledze. Mona
da upust swoim emocjom,
co sprawia, e nie zapomina
si tej rywalizacji.
Jak dugo trwa mecz futbolu amerykaskiego?
PS: Rzeczywisty czas gry
w meczu futbolu amerykaskiego to 48 minut. Spotkanie podzielone jest na cztery
kwarty po 12 minut. Jednak
czsto mecz jest przerywany,
co znacznie wydua czas gry.

Czy mylelicie o wyjazdach


zagranicznych na sparingi
lub obozy?
PS: Na razie mylelimy
o wyjedzie do Czech, gdzie rwnie s druyny futbolu amerykaskiego; jest tam rozwinita
liga. Tak wic mona tam pojecha na obz treningowy, by nauczy si czego nowego.
Jaki film polecisz modym
adeptom futbolu amerykaskiego?
PS: Zdecydowanie polecam film
pt. Wielki Mike. The Blind Side,
ktry opowiada o bezdomnym
nastolatku, otoczonym opiek
przez bogat rodzin. To wanie dziki niej spenia si jego
marzenie i wyrasta na gwiazd
futbolu amerykaskiego.

14 Z regionu

zdrowie

18 listopada 2015, nr 22 (199)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Bezpatne szczepienia dla dzieci


pawe strzelczyk

Gwne postacie zakae pneumokokowych to


sepsa, zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych, zapalenie puc z bakteriemi,
zapalenie ucha rodkowego, zapalenie puc. Wg bada szacunkowych WHO z
2010 roku, w Polsce rocznie zapada na inwazyjn
chorob pneumokokow
od 11 do 14,5 tys. dzieci,
tj. 25 razy wicej w porwnaniu do badania przeprowadzonego w latach 20012004. Warto doda, e 28
do 71 dzieci umiera z tego
powodu.
Zgonw tych, a take
wielu zakae mona by byo unikn dziki wdroeniu programu profilaktycznego szczepienia dzieci. Nie
s to jednak szczepienia
obowizkowe. Dlatego p.
R E K L A M A

Ostrowicz na sesji zaproponowa, aby miasto wdroyo


program szczepie i pokryo koszty z nim zwizane.
Szczepienia miayby obj
najmodszych raciborzan
w wieku do lat 5 nie tylko z grup podwyszonego
ryzyka, ktrym wiadczenie to bezpatnie przysuguje obecnie (m.in. przedwczenie urodzonym), ale
wszystkie dzieci chodzce
do obka i przedszkola.
Radny
interpelacj sw popar szczegowymi zaleceniami (zarwno
polskimi,
jak
i wiatowymi danymi)
odnonie
epidemiologii zakae, w celu programu
szczepie,
jak
i orientacyjnymi kosztami
wdroenia programu. Odpowied prezydenta opublikujemy, jak tylko bdzie
znana.

Fot. Gazeta Informator

Lekarz zasiadajcy w radzie miasta zwrci si z apelem do prezydenta, by ten finansowa szczepienia dzieci.

Kadego roku od 28 do 71 dzieci umiera z powodu zachorowania na inwazyjn chorob peumokokow.

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199

region zdrowie

Cichy zabjca znw grony


Tlenek wgla, czad, cichy zabjca
okrele jest wiele, ale zagroenie jedno.
dominika zajc

Kadego roku czad zabija kilkadziesit osb w caej Polsce. W


wikszoci przypadkw winne s
niesprawne piecyki gazowe oraz
zablokowane kominy i zatkane
kratki wentylacyjne. Korporacja
Mistrzw Kominiarskich Wojewdztwa lskiego zwraca si z
apelem do wszystkich osb, ktre
w swoich mieszkaniach posiadaj
piecyki gazowe o zwrcenie szczeglnej uwagi na ich stan techniczny oraz o ich uytkowanie zgodne
z wytycznymi producenta. Istotne, aby system wentylacji pozwa-

la wszystkim gazom powstaym


w wyniku spalania wydosta si
na zewntrz. Bdzie to moliwe
tylko wtedy, kiedy zadbamy o
dopyw wieego powietrza. Tylko wtedy uytkowanie piecykw
gazowych stanie si bezpieczne i
nie spowoduje gromadzenia si
w mieszkaniu tlenku wgla. Powietrze zewntrzne do mieszka
powinno dopywa przez okna
i drzwi. Niewaciwie dziaajca
wentylacja powoduje: wzrost stenia zanieczyszcze, iloci wilgoci, dwutlenku wgla i drobnoustrojw w powietrzu. Wszystkim
zaley na tym, aby mieszka w

czystym i komfortowym otoczeniu. Wielu z nas nie zdaje sobie


sprawy z tego, e wystarczy tak
niewiele, aby zabezpieczy swoje
mieszkanie nie tylko przed gromadzeniem si w nim cichego
zabjcy (tlenku wgla), ale take
innych szkodliwych czynnikw,
z ktrych chorobotwrcze drobnoustroje to tylko pocztek wyliczanki. Aby ustrzec si przed zagroeniami, jakie niesie za sob
czad, przede wszystkim trzeba
wietrzy mieszkanie, przeprowadza okresowe kontrole urzdze
grzewczych, a take nie uszczelnia nadmiernie mieszka.

RACIBRZ ZDROWIE

Akcja oddawania krwi w PWSZ


Ju po raz kolejny studenci i pracownicy PWSZ
w Raciborzu bd mogli
odda swoj krew.
2 grudnia w godzinach
od 9.00 do 13.00 studenci
oraz pracownicy Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej w
Raciborzu bd mogli odda
krew. Akcja krwiodawstwa
odbdzie si w auli.
Studenci i pracownicy PWSZ akcj honorowego
R E K L A M A

krwiodawstwa organizuj ju
od 2004 roku. Pierwsza akcja
odbya si 14 grudnia. Wwczas krew oddao 90 studentw. By to pocztek udanej
wsppracy pomidzy raciborsk uczelni a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ktra trwa do dzi.
Tegoroczna akcja odbdzie si 2 grudnia. Skierowana jest nie tylko do stu-

dentw, lecz mog take si


do niej wczy pracownicy
PWSZ oraz wszystkie osoby chtne do oddania krwi.
Krew w godzinach 9.00-13.00
w auli pobierana bdzie przez
pracownikw RCKiK. Organizatorzy przypominaj o koniecznoci spoycia pierwszego niadania oraz o zabraniu
ze sob dowodu tosamoci.
p

zdrowie

Z regionu 15

16 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Niskie temperatury wywieraj duy wpyw na stan


naszego samochodu. Jednym z najbardziej wraliwych elementw samochodu jest akumulator. Jak
zadba o niego, aby by
sprawny w cigu caej zimy?
Na pocztku musimy
sprawdzi, czy wszystkie
elementy czce akumulator z reszt urzdze s
w dobrym stanie. Naley sprawdzi, czy na stykach nie ma ladw korozji,
a klemy na akumulatorze

<< GazetaInformator.pl

Zadbaj o akumulator

nie mog by lune, poniewa nie zapewni nam wydajnego przepywu prdu.
Poczenia te sprawdzamy
podczas kadego przegldu
samochodu czy to zim, czy
wiosn. Jeli klemy lub bieguny akumulatora s skorodowane, powinny zosta
oczyszczone ze rdzy, np.
drucian szczotk.
Jeli akumulator jest
brudny lub wilgotny, moe
traci energi, ktr powinien magazynowa. Warto
wtedy go wyczyci i osuszy. W zimie bardzo wane
jest, aby bateria bya spraw-

NAPRAWY POWYPADKOWE

18 listopada 2015, nr 22 (199)

na i tym samym nie rozadowywaa si zbyt szybko, czemu sprzyjaj niskie


temperatury. Uciekajcy
prd moe by te przyczyn utrudnie w adowaniu.
Jeli nie posiadamy akumulatora bezobsugowego,
naley sprawdza poziom,
a take stan pynu w baterii.
Akumulator niewymagajcy naszej uwagi tzw. bezobsugowy bdzie szczelnie
zamknity, bez moliwoci
zajrzenia do rodka. To wanie tego typu akumulatorw dostpnych jest dzisiaj
na rynku, wypieraj one po-

MECHANIKA POJAZDOWA

woli stare klasyczne (obsugowe) baterie.


Jeeli twj akumulator
ju naprawd pad w profesjonalnym
warsztacie,
mona podczy go pod
urzdzenie, ktre sprawdzi
dziaanie pod obcieniem.
Zdarza si, e wystarczy
usun usterk instalacji,
dola wody do baterii lub j
doadowa i korzysta z niej
jeszcze rok lub dwa. Zazwyczaj akumulator jest sprawny przez okoo 5-6 lat. Odkd ow sta si drogim
surowcem wielu producentw nauczyo si go oszcz-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

dza. W efekcie bateri,


ktra dziaa przez 9-10 lat.
Niestety w bateriach szybko zuywaj si elektrody. Jeli nasz akumulator
zblia si do tego wieku,
powinnimy go wymieni.
Czasem akumulator trzeba
podadowa. Podczajc
bateri do prostownika, pamitajmy, aby zawsze jako

pierwszy podczy biegun


uziemiajcy, czyli minus,
nastpnie biegun plus,
czyli moc.
O akumulator warto zadba, szczeglnie w zimie,
kiedy jest on najbardziej
naraony na uszkodzenie
z powodu temperatury i
kiedy wczamy szczeglnie
duo odbiornikw prdu.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

18 listopada 2015, nr 22 (199)

Rozrywka 17

WODZISAW LSKI SPORT

Charytatywny maraton na Mancie


PAULINA KRUPISKA

Na pywalni Manta w Wodzisawiu lskim odbya si


kolejna edycja maratonu pywackiego. Setki zawodnikw
wskoczyo do basenu, aby
wesprze tegoroczny cel akcji, ktrym byo zebranie funduszy dla dzieci dotknitych
chorobami ukadu oddechowego, w tym mukowiscydoz
czy astm oskrzelow.
Wydarzenie otworzy prezydent Wodzisawia lskiego, Mieczysaw Kieca, ktry
jak co roku wystartowa
jako pierwszy, dodajc swj
wkad do cznej puli. Warto
zaznaczy, e jeszcze przed
uroczystym otwarciem maratonu na terenie pywalni,
w penej gotowoci czekao
ponad stu zawodnikw, a wysoka frekwencja utrzymywaa si przez cay czas trwania
akcji. Poza dziesitkami zwykych ludzi dobrego serca zjawiy si take zorganizowane grupy, w tym chociaby
wspierajcy pywalni ze Stacji Ratownictwa Grniczego
KWK Marcel, Aligatory czy
podopieczni Modzieowego
Orodka Wychowawczego w
Rudach.
Warto wyrni najmodszych uczestnikw maratonu
dzieci i nastolatkw. Picioletni Wojtek pokona imponujcy dystans trzech ki-

lometrw, a jedenastoletnie
Magda i Wiktoria przepyny
po 13 kilometrw, dokadajc
razem 26 km do cznej puli
kilometrw.
Wiemy te, e podczas
tegorocznej edycji maratonu pywackiego zosta ustanowiony imponujcy rekord:
cznie pywacy pokonali dystans 1,748 kilometrw i 750
metrw. Aby dobrze zobrazowa odlego, wystarczy sobie wyobrazi, e odlego
Wodzisawia lskiego od
przyldka Rozewie, najdalej
wysunitego punktu Polski
na pnocy, to okoo 600 kilometrw. Gdyby za chcie
zagospodarowa wszystkie
kilometry, ktre przepynito
podczas maratonu, to mona
by dosta si z Wodzisawia
l. do stolicy Grecji Aten.

R E K L A M A

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

Fot. Justyna Koniszewska

Uczestnicy charytatywnego maratonu pywackiego pokonali tras jak z Wodzisawia do Aten.

18 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

18 listopada 2015, nr 22 (199)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Jesienna promocja! Kredyt z
oprocentowaniem 4,9%, gotwka do 255 tys. z, bez zbdnych
formalnoci, szybka decyzja kredytowa! Racibrz Tel. 882 19 34
34 lub 882 19 33 33.
Najwikszy wybr poyczek pozabankowych w miecie! Szybko,
bez zbdnych formalnoci, wysokie kwoty, duy wybr. Tel. 882
19 34 34 lub 882 19 33 33.
Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez
BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 669 653 649

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Chwilwki szybko i dyskretnie.


Minimum
formalnoci,tylko
trzy podpisy, pienidze w tym
samym dniu. Zapraszamy!! Tel.
723 321 555.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas
znajdziesz najwicej ofert
pozabankowych i bankowych. Tel. 505 403 206. Zapraszamy!

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Restauracja w Raciborzu przyjmie do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej


studentk. Wymagania: aktualna
ksieczka sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel.
501 290 217.
Szukam murarza do budowy domu 100m2 z porothermy. Budowa na wiosn 2016r. Najlepiej
murarz wraz z pomocnikiem budowlanym. Wodzisaw lski.
Tel. 728 943 967.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania:
umiejtno robienia
dobrych zdj,
wasny sprzt fotograczny,
dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

RNE

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy
Nawet 300 EUR premii!
Tel. 32 506 55 87

Zatrudni pomoc kuchenn do


pracy w restauracji Dworek nad
stawem mieszczcej si w Wodzisawiu lskim przy ul. Modzieowej 300 k. Wymagana aktualna
ksieczka zdrowia, mile widziane
dowiadczenie. Tel. 669 997 979.

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.

Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ
Sprzedam meble stylowe XIX
wiek w dobrym stanie. Komoda, pomocnik i fotel.
Tel. 502 485 955
Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT

LUSARSKO-MECHANICZNY

biuro@raciborskiemedia.pl

Mariaska 1, 47-400 Racibrz

SPRZEDAM MIESZKANIE
M3 w Radlinie po czciowym
remoncie nowe okna, azienka
w kafelkach nowe sanitaria do
mieszkania przynalena piwnica
i strych. Cena 72 tys.
Tel. 508 255 973.

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA

SKUP SAMOCHODW POWYPADKOWYCH! Kupi kady samochd do 10 000 zotych, Rydutowy, tel. 511 510 883.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Adam Majnusz
Tel. 32 4151880

>> KUPI <<

Oferuj drobne naprawy samochodowe. Co si popsuo? Jest


do wymiany? Potrzebna Ci rada? Zadzwo! Na pewno si dogadamy. Wodzisaw lski, tel.
605 642 257.

Wykonam wszystkie drobne prace: tapetowanie, malowanie i inne. Tel. 723 672 519.

CV prosimy wysya na adres

NIERUCHOMOCI
WYNAJM
2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, powierzchnia 52m, 1 pitro.
Kontakt telefoniczny
501 224 638.

Usugi: malowanie wntrz oraz


elewacji , tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. Tel. 606 505 169.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

Pokrycia dachowe, ciesielka,


blacha trapez, blachodachwka,
obrbki blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

18 listopada 2015, nr 22 (199)

RYDUTOWY RCK FENIKS 18-19 LISTOPADA

R E K L A M A

SEANS FILMOWY MARSJANIN


Rydutowskie
Centrum
Kultury zaprasza na seans lmowy Marsjanin. Seanse zaplanowano na 18 i 19 listopada o godz. 20:00 (seanse 3D).
Czas trwania lmu 142 min. O
lmie: po nieudanej ekspedycji Mark zostaje sam na Mar-

sie. Mimo znikomych zapasw


oraz zerwanej cznoci z dowdztwem, mczyzna stara si
przetrwa w trudnych warunkach. Bilety na seanse lmowe
3D w cenie 16 z (normalny), 14
z (ulgowy) do nabycia w sekretariacie RCK-u od poniedziaku

do pitku w godz. 9:00-17:00


lub na 30 min przed seansem
w kasie kina. Telefoniczna rezerwacja biletw pod numerem
telefonu: (32 ) 45 77 006. Zarezerwowane bilety naley odbiera najpniej 30 min przed
seansem.

WODZISAW LSKI WCK 21 LISTOPADA

KONCERT GERMANA BRASSA

Wodzisawskie Centrum
Kultury zaprasza na niebywae wydarzenie w ramach
X Midzynarodowego Festi-

walu im. Gorczyckiego. Na


wodzisawskiej scenie wystpi GERMAN BRASS 21 listopada o godz. 19:00. Bilety w

cenie 150 z. German Brass


to pochodzcy z Niemiec jeden z najlepszych dtych blaszanych zespow na wiecie.
German Brass nie tylko tworzy histori muzyki dtej, od
czasw swojego powstania (tj.
1974 roku), ale do dzi kontynuuje swoj drog pen sukcesw, jednoczenie pozostajc pionierem w tej piknej i
jake widowiskowej dziedzinie muzyki. German Brass z

powodzeniem stworzy rnorodno w jednoci poprzez niespotykane dotd perfekcyjne poczenie dwiku
dziesiciu wspaniaych i renomowanych solistw z najlepszych orkiestr niemieckich.
Jako zesp wykonuj muzyk
kameraln przy jednoczesnej
dynamice rodem z orkiestry
symfonicznej, ktr tylko mosine instrumenty s w stanie wydoby.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

WODZISAW LSKI WCK 29 LISTOPADA

RODZINNE SPOTKANIA Z TEATREM

WCK serdecznie zaprasza


na przedstawienie w ramach

Rodzinnych Spotka z Teatrem "Kozioek Matoek i jego


przygody" w wykonaniu aktorw Teatru Prym-Art z Rudy
lskiej. 29 listopada o godz.
16:00. Cena biletu 15 z. Muzyczna bajka, pena ciekawych
przygd oraz niezapomnianych

wrae. Zabawne perypetie,


nietuzinkowe dialogi bohaterw oraz wartko toczca si akcja, we wspaniaej autorskiej
muzycznej i scenogracznej
oprawie, czyni spektakl niezwykle ciekawym zarwno dla
najmodszych widzw, jak i dla

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
18-19 LISTOPADA RCK FENIKS RYDUTOWY
18 i 19 listopada o godz. 17:30 w Rydutowskim Centrum Kultury
mona zobaczy lm Praktykant. O lmie: Ben nie odkrywa
urokw emerytury. Wkrtce rozpoczyna sta w redakcji strony
internetowej o modzie.

tych starszych. Przed Rodzinnymi Spotkaniami z Teatrem


dla rodzicw z dziemi kolejna
odsona cyklu Bawmy si razem. W programie: Zabawki z
domowej szafki, czyli zabawy z
gabinetem logopedycznym LOGOPUS (cykl bezpatny).

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

20-26 LISTOPADA RCK FENIKS RYDUTOWY


Seanse lmowe RABUSIE FISTASZKW odbd si w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks 20-22 listopada o godz.
17:00 (seanse 3D), 23-24 listopada o godz. 17:00 (seanse 2D),
25 listopada o godz. 15:00 (seanse 2D), 26 listopada o godz.
17:00. O lmie: 1 genialna wiewirka, 10 gangsterw z przypadku i 1000 kilogramw orzeszkw. Szykujcie si na najmieszniejszy skok w historii kina...
22 LISTOPADA KOCI EWANG. WODZISAW
22 listopada w kociele ewangelickim w. Trjcy (ul. Minorytw)
o godz. 18:30 odbdzie si koncert improwizacji i kompozycji
w rnych stylach w ramach Wodzisawskiego Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej MUZYKON. Wystpi: Ireneusz Gyk
(Katowice), wibrafon, Bernard Maseli (Katowice), marimba.
W programie: klasyka, jazz, blues itp.: I. Gyk, M. Davis,
J.S. Bach, improwizacje.
R E K L A M A

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

20 Reklama

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

18 listopada 2015, nr 22 (199)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl

You might also like