You are on page 1of 38

INST R U KC JA OB SUG I

KLIKNIJ TUTA J, ABY UZYSK A DOSTP DO AK TUALNE J WERSJI ONLINE


tego dokumentu, ktry zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej
wyszukiwania.

WPROWADZENIE
Witamy w Instrukcji obsugi LaCie Porsche Design Mobile Drive. Ta nowa rodzina
dyskw twardych czy wyrafinowanie solidn aluminiow konstrukcj Porsche
Design z najnowsz technologi LaCie. Wyposaony w SuperSpeed USB 3.0, twj
dysk twardy pozwoli Ci na byskawiczny transfer plikw.

Strony zawieraj opis procesu podczania twojego produktu LaCie i wyjaniaj jego funkcje. Jeli niniejsza
instrukcja nie odpowiada na twoje pytania, lub jeli posiadasz jaki problem, skonsultuj si ze stron
Uzyskiwanie pomocy.

ZAWARTO OPAKOWANIA
Twoje opakowanie zawiera:

LaCie Porsche Design Mobile Drive


Kabel USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1)
Skrcona instrukcja instalacji

Uwaga: Plik PDF tej instrukcji obsugi oraz narzdzia programowe s wstpnie wgrane na dysk.

Wane informacje: Prosimy o zachowanie opakowania. W przypadku koniecznoci naprawy lub


serwisowania dysku musi on by zwrcony w oryginalnym opakowaniu.

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE


Twj system operacyjny musi spenia pewne wymagania, aby dany produkt LaCie funkcjonowa poprawnie. W
celu uzyskania listy tych wymaga naley przeczyta opakowanie produktu lub odwiedzi stron pomocy
technicznej dostpn pod adresem: www.lacie.com/support/.

Uwaga: W celu uzyskania optymalnego dziaania przez cze USB, dysk musi by podczony do portu USB
3.0.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

DIODA INFORMACYJNA
Twj dysk twardy posiada diod informacyjn, ktra informuje o konkretnych zachowaniach dysku. Odnie si
do tabeli poniej, aby uzyska szczegy.
Zachowanie diody

Stan

Zapalona, stale

Dysk jest wczony

Migajca

Dostp do danych

Zapalona 1 sekund, wyczona 30 sekund Tryb Eco


Wyczona

Dysk jest wyczony

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

KABLE I ZCZA

USB 3.0
USB jest technologi szeregowego wejcia/wyjcia uywan do podczania urzdze peryferyjnych do
komputera. SuperSpeed USB 3.0 to najnowsza realizacja tego standardu i zapewnia wysz przepustowo oraz
nowe funkcje zarzdzania energi.
Prdko transferu moe osiga do 5 Gbit/s, w przeciwiestwie do USB 2.0, ktre osigao 480 Mbit/s. Oznacza
to, e USB 3.0 jest teoretycznie do dziesiciu razy szybsze od swojego poprzednika.
Twj dysk LaCie posiada kabel SuperSpeed USB 3.0, aby zapewni maksymaln wydajno transferu danych,
gdy podczony do kompatybilnego gniazda USB 3.0. Kabel bdzie dziaa take po podczeniu do gniazda USB
2.0 lub USB 1.1, ale wydajno dysku bdzie zmniejszona do odpowiednich prdkoci tych standardw.
Wtyczka
(do komputera)

Koniec kabla
(do komputera)

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

Koniec kabla
Wtyczka
(do dysku twardego) (do dysku twardego)

KABEL USB-Y
W przypadku, gdy szyna USB w komputerze nie zapewnia niezbdnej energii do dziaania przenonego dysku
twardego LaCie, mona podczy kabel USB-Y do dysku i do gniazda USB 3.0 lub USB 2.0 komputera, w celu
zapewnienia odpowiedniej mocy. Jeli kabel USB-Y nie by doczony do produktu, mona dokona jego zakupu
pod adresem www.lacie.com/accessories/.
Wtyczka
(do komputera)

Koniec kabla
(do komputera)

Koniec kabla
(do dysku twardego)

Wtyczka
(do dysku twardego)

Zasilanie

Dane
1. Podcz pojedyncz wtyczk kabla USB-Y do tylniej strony swojego dysku LaCie.
2. Podcz podwjn wtyczk kabla USB-Y do dwch gniazd USB w swoim komputerze.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

ROZPOCZCIE PRACY
Uwaga: Nie naley ustawia przy sobie wielu dyskw twardych LaCie Porsche Design Mobile Drive, jako e
mog one wtedy ulec przegrzaniu.
Instalowanie dysku twardego LaCie jest proste dla wszystkich uytkownikw, dziki LaCie Setup Assistant.
Prosimy o postpowanie zgodnie z podanymi punktami, aby mie pewno, e wolumen dysku twardego LaCie
zostanie poprawnie zamontowany w komputerze.

KROK 1 - PODCZANIE KABLA USB


1. Podcz kabel USB dysku z komputerem.

2. Dysk zostanie zamontowany w twoim komputerze.

Uwaga techniczna: Jeli szyna USB w twoim komputerze nie zapewnia wymaganej iloci zasilania do
obsugi twojego urzdzenia LaCie, moe by wymagany zakup kabla USB-Y, ktry jest dostpny w
www.lacie.com/accessories. Zobacz Kabel USB-Y, w celu uzyskania szczegw.

Uwaga: Jeli dysk nie zostanie zamontowany na komputerze, przejrzyj tematy rozwizywania problemw
pod adresem Uzyskiwanie pomocy.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

KROK 2 - URUCHAMIANIE LACIE SETUP ASSISTANT


Program LaCie Setup Assistant musi zosta uruchomiony przed rozpoczciem uytkowania dysku. Umoliwi to:

atwe formatowanie dysku, w zalenoci od potrzeb;


skopiowanie instrukcji obsugi na Twj komputer;
zarejestrowanie urzdzenia LaCie
zainstalowanie oprogramowania dla dodatkowych funkcji.

Wane informacje: Jeli nie uruchomisz programu LaCie Setup Assistant lub wyjdziesz z programu LaCie
Setup Assistant po rozpoczciu formatowania, dysk nie bdzie gotowy do uytku i bdzie wymaga
formatowania rcznego.
Instrukcja obsugi oraz inne narzdzia nie bd dostpne i konieczne bdzie ich cigniecie ze strony
internetowej LaCie pod adresem: www.lacie.com/support/.

Uruchom program LaCie Setup Assistant

Uytkownicy systemu Windows


Otwrz wolumen LACIE wybierajc Komputer (Mj komputer dla Windows XP) a nastpnie dwukrotnie kliknij
Start.exe.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

Uytkownicy komputera Macintosh


Otwrz wolumen LACIE na pulpicie, a nastpnie dwukrotnie kliknij Start.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

Konfiguracja
Program LaCie Setup Assistant nie przeszkodzi w korzystaniu z natywnegpo narzdzia do formatowania lub
tworzenia partycji LaCie. Postpuj zgodnie z instrukcjami programu Setup Assistant, a nastpnie przejd do
Zarzdzania dyskami w systemie Windows lub Disk Utility w komputerze Mac w celu ponownego sformatowania
dysku.
Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie oraz poniszymi krokami w celu sformatowania dysku lub
zainstalowania narzdzi:
1. Wybierz jzyk.

2. Prosz przeczyta umow licencyjn przed klikniciem przycisku Next. Nacinicie przycisku Next oznacza
akceptacj umowy licencyjnej.

3. W celu podziau na partycje dysku LaCie uyj suwaka. Przesunicie suwaka w lewo spowoduje zmniejszenie
rozmiaru woluminu Compatible (nazywajcego si te czasami LaCie Share; dotyczy systemu Windows i
komputera Mac). Jeli nie chcesz tworzy woluminu Compatible / LaCie Share, przesu suwak do koca w
lewo. Wolumen LaCie zostanie sformatowany w zalenoci od systemu operacyjnego, jako NTFS dla systemu
Windows i HFS+ dla komputera Mac. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Next w celu rozpoczcia
formatowania.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

Windows

Mac
4. Pojawi si okno z komunikatem informujcym, o tym, e dysk zostanie sformatowany. Aby kontynuowa
,wybierz Yes.

Windows

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

10

Mac
5. Program LaCie Setup Assistant sformatuje dysk twardy.

6. Zarejestruj urzdzenie LaCie. Aby kontynuowa nacinij przycisk Next.

Nowe konto

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

11

Istniejce konto
7. Wybierz oprogramowanie, ktre ma by zainstalowane. Aby kontynuowa nacinij przycisk Next.

Windows

Mac
8. Program LaCie Setup Assistant przedstawi podsumowanie instalacji. Kliknij przycisk Finish, aby zamkn
Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

12

program. Dysk twardy LaCie jest gotowy do uytku.

Windows

Mac
Program jest instalowany w urzdzeniu a nie komputerze. Zostanie on umieszczony na woluminie o nazwie
Compatible/LaCie Share. Jeli taki wolumin nie istnieje, program zostanie zainstalowany na woluminie LaCie.
Wane informacje: Uwaga oprogramowanie LaCie moe by zainstalowane w dowolnym momencie. Po
zakoczeniu formatowania program LaCie Setup Assistant bdzie dostpny na woluminie:

LaCie: jeli zostaa utworzona jedna partycja


Compatible/LaCie Share: jeli zostay utworzone dwie partycje

W celu zainstalowania dodatkowego oprogramowania uruchom program LaCie Setup Assistant i postpuj
zgodnie z powyszymi krokami.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

13

KROK 3 - INSTALACJA LACIE DESKTOP MANAGER (OPCJONALNIE)


Zainstaluj LaCie Desktop manager, aby zarzdza rozszerzon funkcjonalnoci swojego dysku. Przejd do LaCie
Desktop Manager, aby uzyska wicej szczegw.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

14

LACIE DESKTOP MANAGER


LaCie Desktop Manager odblokowuje cay potencja twojego dysku LaCie. Pozwoli Ci na zobaczenie
zaawansowanych informacji o swoim dysku oraz na konfigurowanie Trybu Eco.
Uwaga: LaCie Desktop Manager nie jest kompatybilny ze wszystkimi urzdzeniami LaCie. Tylko
kompatybilne urzdzenia LaCie ziostan wywietlone w LaCie Desktop Manager.

INSTALOWANIE LACIE DESKTOP MANAGER


Jeli LaCie Desktop Manager nie jest zainstalowany w twoim systemie (sprawd w menu Start systemu Windows
lub folderye Aplikacje w Mac), mona go zainstalowa klikajc dwukrotnie ikon dysku w oknie Mj
komputer/Komputer (Windows) lub na pulpicie (Mac), otwierajc folder LaCie/Software, a nastpnie
uruchomiajc instalatora znajdujcego si w folderze systemu operacyjnego.

Windows

Mac

Gdy instalacja zostanie zakoczona, uruchom LaCie Desktop Manager z zasobnika systemowego (Windows) lub
paska menu (Mac).

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

15

Windows

Mac

Uwaga: Jeeli rcznie sformatowano dysk przy uyciu narzdzia dyskowego swojego systemu operacyjnego
zamiast lub po uruchomieniu LaCie Setup Assistant, bdzie trzeba pobra LaCie Desktop manager z
www.lacie.com/support/.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

16

ZAKADKA INFO
Po uruchomieniu LaCie Desktop Manager, zobaczysz, e wszystkie kompatybilne podczone urzdzenia LaCie
pojawi si w kolumnie po lewej stronie. Wybierz dysk, ktrym chcesz zarzdza, i upewnij si, e zakadka Info
zostaa wybrana. Na tej stronie mona zobaczy zaawansowane informacje o dysku, takie jak nazwa urzdzenia,
wewntrzny numer seryjny dysku (a nie numer seryjny produktu LaCie ), dostpna pojemno, typ poczenia,
itp.
Na tej stronie moesz rwnie sformatowa dysk.
Uwaga: Jeli klikniesz Formatuj i podysz za instrukcjami, wszystko z danej partycji zostanie usunite.
Jeli masz informacje, ktre chcesz chroni lub nadal uywa, wykonaj kopi zapasow tych informacji przed
wykonaniem krokw.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

17

ZAKADKA ECO
Domylnie, twj dysk przejdzie do trybu Eco po piciu minutach bezczynnoci, aby oszczdza energi. Aby
wyj z trybu Eco zwyczajnie uzyskaj dostp do danych znajdujcych si na dysku, a automatycznie on
wystartuje.
Moesz zarzdza t opcj przy pomocy LaCie Desktop Manager. Kliknij zakadk Eco.
Uwaga: Jeli nie widzisz zakadki Eco, twj dysk twardy jest niekompatybilny z trybem Eco. Sprawd
www.lacie.com/support/ pod ktem aktualizacji produktu, ktra pozwolia by na korzystanie z tej opcji
twojemu dyskowi.
Odznacz opcj Automatyczny tryb oczekiwania z powodu nieaktywnoci, aby wyczy tryb Eco, lub
wybierz okres braku aktywnoci po jakim dysk przejdzie w tryb Eco.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

18

USUWANIE DYSKU
Urzdzenie zewntrzne typu USB, FireWire i eSATA s podczane na zasadzie plug & play, co oznacza, e
urzdzenia do przechowywania danych LaCie mog by podczane i odczane podczas pracy komputera. W
celu niedopuszczenia do usterek wane jest, aby postpowa zgodnie z odpowiednimi krokami podczas
odczania urzdzenia.

UYTKOWNICY SYSTEMU WINDOWS XP


Na pasku zada (w dolnym prawym rogu ekranu) kliknij ikon Odcz (maa zielona strzaka, znajdujca si nad
ikon urzdzenia). Pojawi si komunikat z lista urzdze dla ikony Odcz (powinien on zaczyna si od sw
Bezpieczne usuwanie). Kliknij na urzdzenie do przechowywania danych w tym oknie.

Pojawi si komunikat: Bezpieczne usuwanie sprztu (lub podobny). Teraz mona bezpiecznie odczy
urzdzenie.

UYTKOWNICY SYSTEMU WINDOWS VISTA I WINDOWS 7


Na pasku zada (w dolnym prawym rogu ekranu) kliknij ikon wtyku (biae zaznaczenie w zielonym okrgu).

Pojawi si komunikat, oznaczajcy, e urzdzenie moe by teraz bezpiecznie odczone.


Wybierz pozycj Odcz dla urzdzenia, ktre ma by odczone. Pojawi si komunikat, oznaczajcy, e
urzdzenie moe by teraz bezpiecznie odczone.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

19

UYTKOWNICY KOMPUTERA MAC


Przecignij ikon urzdzenia do przechowywania danych do kosza. (Ikona pokazana poniej jest ikon
urzdzenia USB. Twoje urzdzenie do przechowywania danych ma ikon, ktra wyglda jak samo urzdzenie.)

Gdy z pulpitu zniknie ikona, moesz odczy urzdzenie do przechowywania danych.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

20

FORMATOWANIE OPCJONALNE I TWORZENIE PARTYCJI


Standardowe urzdzenia przechowywania danych LaCie wywietlaj komunikat przypominajcy o wczeniu
programu LaCie Setup Assistant przy pierwszym podczeniu do komputera (Windows lub Mac). Program LaCie
Setup Assistant pomaga szybko sformatowa urzdzenie do przechowywania danych zgodnie z naszymi
wymaganiami.
Prosz uwanie przeczyta ponisze informacje, jeli:

Zamkne program LaCie Setup Assistant podczas rozpocztego formatowania.


Chcesz ponownie sformatowa urzdzenie do przechowywania danych po ukoczeniu formatowania przez
LaCie Setup Assistant.
Posiadasz urzdzenie do przechowywania danych LaCie, ktre nie ma programu Setup Assistant (np. pamici
USB LaCie).

O RODZAJACH SYSTEMW PLIKW

Uytkownicy systemu Windows


FAT 32: FAT jest akronimiem od ang. sw File Allocation Table. Jest to system plikw, ktry powsta na
pocztku programw DOS. Pocztkowo FAT by 16-bitowy, ale po drugim wydaniu systemu Windows 95 zosta
rozszerzony do 32 bitw, przyjmujc nazw FAT 32. Teoretycznie rozmiary wolumenu FAT 32 mog mie od 1MB
do 2 TB.
Jest to natywny system plikw systemu Windows 98 i Windows Me, kompatybilny take z Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Gdy FAT 32 uywany jest wraz systemem: Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista i Windows 7 rozmiar wolumenu jest ograniczony do 32 GB (przez narzdzie do tworzenia partycji
Windows np.: Disk Manager), a rozmiar pojedynczego pliku jest ograniczony do 4 GB.
NTFS: To akronim od sw New Technology File System. Jest natywnym systemem plikw dla systemw
Windows NT, 2000, XP, Vista i 7. NTFS posiada kilka funkcji, ktre nie s dostpne w przypadku FAT 32:
kompresja plikw, szyfrowanie, prawa dostpu, kontrola i dyski lustrzane. Minimalna wspierana objto
wolumenu dla NTFS wynosi 10 MB, a maksymalna - 2 TB podczas uruchamiania w formacie MBR. Najnowszy
format GPT nie ma ogranicze dla plikw ani rozmiarw partycji. Wolumeny utworzone w NTFS s natywnie
uywane dla odczytu i zapisu w systemach Windows NT, 2000, XP, Vista i 7. Wersje wczeniejsze systemu
Windows i Mac OS w wersji X 10.5 lub wyszej mog obsugiwa operacje odczytu i zapisu dla partycji NTFS z
pomoc dyskw innych firm.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

21

Porwnanie NTFS i FAT 32 znajduje si w poniszej tabeli.


Formaty systemu plikw Windows
Stosuj NTFS, jeli:
bdziesz uywa urzdzenia do przechowywania danych tylko z systemem Windows XP, Vista i 7, poniewa
ich wydajno bdzie wysza w porwnaniu z FAT 32. Ten system plikw jest kompatybilny w trybie tylko do
odczytu z systemem Mac OS 10.3 lub nowszym.
Stosuj FAT32, jeli:
bdziesz uywa urzdzenia do przechowywania danych zarwno dla komputera z systemem Windows, jak i
Macintosha. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku jest ograniczony do 4GB.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

22

Uytkownicy komputera Mac


Mona dostosowa urzdzenie do przechowywania danych przez ponowne jego sformatowanie lub utworzenie
partycji z odrbnymi formatami systemu plikw. W celu zapewnienia optymalnej pracy w rodowisku Mac OS
naley formatowa i tworzy partycje urzdzenia do przechowywania danych jako jeden duy rozszerzony
wolumen Mac OS.
Mac OS rozszerzony (HFS+): Mac OS rozszerzony odnosi si do systemu plikw wykorzystywanego przez
system Mac OS X. HFS+ to bardziej optymalny system w porwnaniu do starszego HFS dziki bardziej
efektywnemu wykorzystaniu miejsca na dysku twardym. W przypadku HFS+ nie ma ograniczenia rozmiaru pliku.
System plikw MS-DOS (FAT 32): Jest to system plikw firmy Microsoft, bardziej znany jako FAT 32. Zastosuj
go w przypadku uywania urzdzenia do przechowywania danych LaCie zarwno na komputerze Mac, jak i na
komputerze z systemem Windows.
Porwnanie HFS+ oraz FAT 32 (MS-DOS) znajduje si w poniszej tabeli.
Formaty systemw plikw Mac
Uywaj HFS+, jeli:
bdziesz uywa urzdzenia do przechowywania danych tylko na komputerze Mac. Wydajno bdzie
wysza w porwnaniu z systemem FAT 32. HFS+ NIE JEST kompatybilny z systemem Windows.
Stosuj FAT32, jeli:
bdziesz uywa urzdzenia do przechowywania danych zarwno dla komputera z systemem Windows, jak i
Macintosha. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku jest ograniczony do 4GB.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

23

INSTRUKCJE FORMATOWANIA
Ponisze kroki pomog sformatowa i podzieli na partycje pami masow. Wicej informacji na temat wyboru
optymalnego systemu plikw znajduje si w rozdziale O rodzajach systemw plikw.
Uwaga: Formatowanie spowoduje usunicie caej zawartoci urzdzenia magazynujcego. Firma LaCie
zdecydowanie zaleca utworzenie kopii wszystkich danych znajdujcych si na urzdzeniu
magazynujcym przed przeprowadzeniem poniszych krokw. Firma LaCie nie ponosi
odpowiedzialnoci za jakkolwiek utrat danych zwizan z formatowaniem, tworzeniem partycji
lub uytkowaniem urzdzenia magazynujcego LaCie.

Wana informacja: Formatowanie partycji LaCie spowoduje wykasowanie zaczonych instrukcji obsugi i
narzdzi. Prosz skopiowa wszystkie dane, cznie z dokumentacj i oprogramowaniem z partycji LaCie,
przed rozpoczciem formatowania magazynu danych. Instrukcje obsugi oraz wybrane oprogramowanie
mona rwnie pobra ze strony internetowej pod adresem: www.lacie.com/support/.

Uwaga: Przeczytaj dokumentacj swojego systemu operacyjnego w celu uzyskania informacji na temat
ponownego formatowania i tworzenia partycji dla urzdzenia magazynujcego.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

24

Uytkownicy systemu Windows

Uwaga techniczna w przypadku wolumenw wikszych ni 2 TB: Windows XP 32-bitowy - Ta wersja


systemu Windows nie rozpozna wolumenw wikszych ni 2 TB; Windows XP x64, Vista i 7 - Wszystkie te
wersje mog rozpozna wolumen wikszy ni 2TB. Jednak dyski musz by skonwertowane do systemu
plikw GPT zanim bdzie mona utworzy partycje wiksze ni 2 TB. W tym celu przejd do Zarzdzania
dyskami w systemie Windows i kliknij prawym klawiszem myszy dysk. Wybierz Konwertuj na dysk GPT.
Teraz bdzie mona utworzy partycje wiksze ni 2 TB.
1. Sprawd, czy urzdzenie magazynujce jest podczone i widoczne w komputerze.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy Komputer i wybierz opcj Zarzdzaj. W oknie Zarzdzaj wybierz
Zarzdzanie dyskami.
3. Na licie urzdze do przechowywania danych znajdujcej si porodku okna Zarzdzanie dyskami znajd
swj dysk LaCie.
4. Domylnie partycja zostanie utworzona na urzdzeniu z oprogramowaniem firmy LaCie. Postpuj zgodnie z
instrukcjami systemu operacyjnego, aby usun istniejc partycj.
5. W celu utworzenia nowej partycji, wybierzNowy wolumin prosty. Postpuj zgodnie z instrukcjami systemu
operacyjnego, gdy pojawi si kreator tworzenia nowego woluminu prostego.

Uytkownicy komputera Mac


1. Sprawd, czy urzdzenie magazynujce jest podczone i widoczne w komputerze.
2. Wybierz pozycj Narzdzia z menu Id na pasku Findera.
3. W folderze Narzdzia kliknij dwukrotnie pozycj Narzdzie dyskowe.
Narzdzie dyskowe spowoduje wywietlenie komunikatu Wybierz dysk, wolumin lub obraz. Wszystkie
podczone urzdzenia do przechowywania danych, partycje lub ikony dyskw pojawi si w tej kolumnie.
Urzdzenia magazynujce mog pojawia si kilka razy. Grna nazwa jest nazw producenta urzdzenia i
obejmuje pojemno po sformatowaniu.
4. Wybierz urzdzenie do przechowywania danych z lewej kolumny.
5. Kliknij zakadk Wyma.
6. Wybierz system plikw z rozwijanego menu. Wicej informacji na temat wyboru formatw plikw znajduje si
w czci O rodzajach systemw plikw.
7. Nadaj wolumenowi nazw.
8. Kliknij Wyma i zatwierd wybr w pojawiajcym si oknie.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

25

UZYSKIWANIE POMOCY
Jeli masz jakie problemy ze swoim produktem firmy LaCie, odnie si do poniszej tabeli z list dostpnych
zasobw.
L.p. rdo

Opis

Lokalizacja

Skrcona
instrukcja
instalacji

Przedstawione w
skrcie kroki
przydatne przy
uruchamianiu
produktu

Wydrukowana i zaczona w opakowaniu produktu lub do


cignicia w formacie pliku PDF na stronie internetowej
produktu

Strony
pomocy
technicznej

Zawieraj
interaktywne artykuy
umoliwiajce
rozwizywanie
najczciej
wystpujcych
problemw

www.lacie.com/support/, wybierz swj produkt, a nastpnie


kliknij zakadk Rozwizywanie problemw.

Instrukcja
obsugi

Zawiera popularne
artykuy zwizane z
rozwizywaniem
problemw

ZobaczTematy zwizane z rozwizywaniem problemw


poniej

Pomoc
techniczna

Utwrz konto na
lacie.com, zarejestruj
swj produkt i
wypenij wniosek o
wsparcie

Utwrz konto tutaj:


www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff

Uwaga: Firma LaCie jest oddana dostarczaniu wysokiej jakoci produktw, ktre udoskonalaj ycie naszych
klientw. Zachcamy do utworzenia konta i zarejestrowania swojego produktu na stronie, by pomc firmie
LaCie w oferowaniu wsparcia technicznego na najwyszym poziomie.www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?
logout&rtn=mystuff. Mona przesa do nas wane sugestie oraz otrzyma aktualne informacje o swoim
urzdzeniu firmy LaCie.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

26

TEMATY PROBLEMW

Uwaga: Interaktywne rozwizywanie problemw, wyjtkowo skuteczna droga rozwizywania problemw


zwizanych z dziaaniem produktu, jest dostpne na stronie www.lacie.com/support/. Wybierz swj produkt,
a nastpnie kliknij zakadk Rozwizywanie problemw.

Wszyscy uytkownicy

Problem: Moja prdko transferu plikw jest zbyt niska.


P: Czy do tego samego gniazda s podczone inne urzdzenia USB?

O: Odcz wszelkie inne urzdzenia USB i zobacz, czy wydajno dysku si zwikszya.

P: Czy dysk jest podczony do gniazda USB 2.0 w twoim komputerze lub hubie?

O: Jeli dysk jest podczony do gniazda lub huba USB 2.0, jest to notmalne zachowanie. Urzdzenie SuperSpeed
USB 3.0 moe dziaa na poziomie wydajnoci USB 3.0 wycznie wtedy, gdy jest podczone bezporednio do
gniazda lub huba USB 3.0. W przeciwnym wypadku urzdzenie USB 3.0 bdzie dziaa z nisz prdkoci
transferu. Rozwa zakup karty USB 3,0.0 PCI Express Card (dla komputerw stacjonarnych) lub karty
ExpressCard 34 (dla laptopw), aby umoliwi swojemu komputerowi osignicie maksymalnej prdkoci
przesyu danych w USB 3,0.0.

P: Czy dysk jest podczony do gniazda SuperSpeed USB 3.0 w twoim komputerze?

O: Sprawd, czy sterowniki SuperSpeed USB 3.0 zarwno dla karty magistrali hosta oraz urzdzenia zostay
zainstalowane prawidowo. Jeli masz wtpliwoci, odinstaluj sterowniki i zainstaluj je ponownie.

P: Czy twj komputer lub system operacyjny obsuguje technologi SuperSpeed USB 3.0?

O: Prosimy o odniesienie si do opakowania produktu, lub o skonsultowanie si ze stron wsparcia produktu pod
adresem www.lacie.com/support/, aby sprawdzi minimalne wymagania systemowe.

P: Czy wewntrzny dysk twojego komputera ogranicza prdkoci transferu?

O: Jeli twj komputer posiada mao wydajny wewntrzny dysk twardy (typowo laptop lub netbook), ograniczy to
prdko transferu, jako e prdkoci osigane przez dysk wewntrzny bd znaczco nisze od tych
osiganych przez dysk twardy USB 3.0 LaCie.

P: Co robi w przypadku zgubienia kabla USB 3.0?

O: Moesz dokona zakupu zamiennika pod adresem www.lacie.com/accessories/. Alternatywnie, moesz


uywa kabla USB 2.0, ale w tym przypadku twoja prdko transferu danych zostanie ograniczona do prdkoci
USB 2.0.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

27

Problem: Otrzymuje komunikaty bdw transferu danych.


P: Czy zosta wywietlony komunikat Bd -50 w czasie kopiowania danych na wolumen FAT 32?

O: W przypadku kopiowania plikw lub folderw z komputera na wolumen o systemie plikw FAT32, konkretne
znaki specjalne nie mog by skopiowane. Znakami tymi s midzy innymi:
?<>/\:
Sprawd swoje pliki i foldery, aby upewni si, e znaki te nie s uywane.
Najprostszym rozwizaniem problemu jest sprawdzenie plikw pod ktem niekompatybilnych znakw, zmiana
ich i wznowienie transferu danych.
Jeli jest to powracajcy problem, albo nie moesz znale plikw z niekompatybilnymi znakami, rozwa
przeformatowanie dysku na system NTFS (uytkownicy Windows) lub HFS+ (uytkownicy Mac). Zobacz
Formatowanie opcjonalne i tworzenie partycji.

P: Czy po wyjciu z trybu upienia zosta wywietlony komunikat, e dysk zosta odczony?

O: Zignoruj ten komunikat. Dysk zostanie ponownie wywietlony na pulpicie. Dyski LaCie oszczdzaj energi
zwalniajc po przejciu komputera w tryb upienia, a po wybudzeniu go mog nie mie wystarczajco czasu na
rozpdzenie si po wyjciu ze swojego trybu upienia.

Uytkownicy Mac OS X

Problem: Ikona dysku nie pojawia si na pulpicie.


P: Czy oba koce kabla USB zostay prawidowo przymocowane?

O: Sprawd, czy oba koce kabla USB s prawidowo wcinite w odpowiednie gniazda. Sprbuj odczenia kabla,
czekania 10 sekund, po czym ponownego jego podczenia, lub sprbuj innego kabla USB. Gdy komputer nadal
nie bdzie wykrywa napdu, wycz i ponownie uruchom komputer. Wci nie dziaa? Czytaj dalej.

P: Czy dysk otrzymuje odpowiedni ilo energii?

O: Jeli dysk jest podczony do twojego komputera przez USB i nie jest wywietlany w Apple System Profiler, to
moliwe e nie otrzymuje wystarczajcej iloci energii z szyny USB twojego komputera. Sprbuj podczenia
kabla USB-Y, tak jak opisano w sekcji Kabel USB-Y.

P: Czy twj program Finder jest skonfigurowany tak, aby nie pokazywa dyskw twardych na pulpicie?

O: Przejd do programu Finder i sprawd czy w Preferencje > zakadka Oglne > Pokazuj na Biurku: jest
zaznaczona opcja Dyski twarde. Jeli nie jest, przejd do nastpnego tematu.

P: Czy twj dysk montuje si w systemie operacyjnym?

O: Otwrz Narzdzie Dyskowe (Aplikacje > Narzdzia > Narzdzie Dyskowe). Jeli dysk jest wymieniony w
kolumnie po lewej, sprawd swoje preferencje Findera, aby dowiedzie si dlaczego nie jest wywietlany na
pulpicie. Jeli to nie pomoe, moe by konieczne sformatowanie dysku. Zobacz Formatowanie opcjonalne i
tworzenie partycji.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

28

P: Czy konfiguracja twojego komputera spenia minimalne wymagania systemowe do uytku z tym dyskiem?

O: Prosimy o odniesienie si do opakowania produktu, lub o skonsultowanie si ze stron wsparcia produktu pod
adresem www.lacie.com/support/, aby sprawdzi minimalne wymagania systemowe.

P: Czy wykonae odpowiednie czynnoci instalacyjne dla swojego systemu operacyjnego?

O: Przeled kroki instalacji pod Rozpoczcie pracy. Sprawd, czy nie zrozumiae le lub pomine jakiego
kroku, lub czy nie podae za instrukcjami dla innej konfiguracji.
Wci nie dziaa? Moe to by wada sprztu lub inny problem. Czas na kontakt z www.lacie.com/support/.

Uytkownicy Windows XP, 2000, Vista i Windows 7

Problem: ikona dysku nie pojawia si w Moim Komputerze/Komputerze.


P: Czy oba koce kabla USB zostay prawidowo przymocowane?

O: Sprawd, czy oba koce kabla USB s prawidowo wcinite w odpowiednie gniazda. Sprbuj odczenia kabla,
czekania 10 sekund, po czym ponownego jego podczenia, lub sprbuj innego kabla USB. Gdy komputer nadal
nie bdzie wykrywa napdu, wycz i ponownie uruchom komputer. Wci nie dziaa? Czytaj dalej.

P: Czy dysk otrzymuje odpowiedni ilo energii?

O: Jeli dysk jest podczony do twojego komputera przez USB i nie jest wywietlany w Menedzerze Dyskw, to
moliwe e nie otrzymuje wystarczajcej iloci energii z szyny USB twojego komputera. Sprbuj podczenia
kabla USB-Y, tak jak opisano w sekcji Kabel USB-Y.

P: Czy dysk jest wymieniony w Menederze Urzdze?

O: Wszelkie dyski LaCie pojawiaj si w co najmniej jednym miejscu Menedera Urzdze.


Aby przej do Menedera Urzdze, kliknij Start i wybierz Uruchom. W Windows Vista opcja 'Uruchom' nie
pojawia si domylnie, dlatego wcinij [Klawisz Windows] i [R] na swojej klawiaturze.
Wpisz komend: devmgmt.msc
Kliknij OK, a wywietli si okno programu Meneder Urzdze. W celu rozwizania problemu zajrzyj do sekcji
Dyski Twarde. Moe wystpi konieczno kliknicia + po lewej stronie.
Jeli nie jeste pewien, czy twj dysk jest na licie, odcz i ponownie go podcz. Pozycja, ktra ulegnie zmianie,
jest twoim dyskiem LaCie.

P: Czy dysk w ogle si nie wywietla?

O: Przejd do tematw fizycznego rozwizywania problemw powyej.

P: Czy twj dysk jest wymieniony obok niezwykej ikony?

O: Meneder Urzdze Windows zazwyczaj potrafi dostarczy informacji na temat usterek w akcesoriach. Nie
wywietla konkretnej przyczyny ani rozwizania, ale moe pomc w rozwizaniu wikszoci problemw.
Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

29

Problematyczne urzdzenie moe by znalezione dziki swojej niezwykej ikonie. Zamiast normalnej ikony,
opartej o rodzaj urzdzenia, jest to wykrzyknik, znak zapytania lub X.
Kliknij na tej ikonie prawym klawiszem myszy, a nastpnie wybierz Waciwoci. Zakadka Oglne pokae,
dlaczego urzdzenie nie dziaa.
Wci nie dziaa? Moe to by wada sprztu lub inny problem. Czas na kontakt z www.lacie.com/support/.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

30

RODKI OSTRONOCI
Uwaga: Bardzo wane jest korzystanie z przewodu zasilania dostarczonego z produktem, poniewa jest to
przewd ekranowany, speniajcy standardy emisji FCC. Chodzi rwnie o to, aby zapobiega zakceniom
odbioru pobliskich radio i telewizorw.

Uwaga: Zmiany dokonane bez zgody producenta mog mog uniewani prawo uytkownika do korzystania
z tego urzdzenia.

Wane informacje: Wszelka utrata, uszkodzenie lub zniszczenie danych w trakcie uywania dysku LaCie
jest wyczn odpowiedzialnoci uytkownika, a firma LaCie pod adnym pozorem nie moe by
pocignita do odpowiedzialnoci za odzyskiwanie lub przywracanie tych danych. Aby zapobiega utracie
swoich danych, firma LaCie zdecydowanie zaleca przechowywanie DWCH kopii danych; jednej np. na
zewntrznym dysku twardym, a drugiej na dysku wewntrznym, innym dysku zewntrznym lub innym
przenonym urzdzeniu do przechowywania danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
tworzenia kopii zapasowych, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Wane informacje: 1 TB (terabajt) = 1 000 GB. 1GB = 1000 MB. 1 MB = 1 000 000 bajtw. czna
dostpna pojemno rni si w zalenoci od rodowiska pracy (zwykle do 10% mniej na kady TB).

PRZEPISY DOTYCZCE ZDROWIA I BEZPIECZESTWA

Wycznie wykwalifikowany personel jest uprawniony do przeprowadzania konserwacji produktu.


Przeczytaj niniejsz instrukcj obsugi i postpuj zgodnie kolejnymi etapami konfiguracji urzdzenia.
Nie naley otwiera obudowy dysku twardego, ani te dokonywa prb jej demontau lub modyfikacji. Nie
naley wkada metalowych obiektw do wntrza dysku, poniewa wie si to z ryzykiem poraenia problem,
poaru, spicia lub niebezpiecznych emisji. Dysk twardy dostarczony przez LaCie nie posiada czci moliwych
do serwisowania przez uytkownika. W razie podejrzenia wadliwego dziaania urzdzenia, zle jego
sprawdzenie autoryzowanemu serwisowi LaCie.
Unikaj naraania urzdzenia na dziaanie deszczu, nie uywaj ute rzdzenia w pobliu wody, pary wodnej lub
wilgoci. Nigdy nie kad obiektw zawierajcych pyny na dysku LaCie, jako e mog si wla do jego wntrza.
Nieprzestrzeganie tego zakazu zwiksza ryzyko poraenia prdem, zwarcia, poaru oraz zranienia.

OGLNE WSKAZWKI DOTYCZCE UYTKOWANIA

Wymagane zasilanie 100-240 V~, 50-60 Hz, (przy wahaniach napicia zasilania 10% nominalnego lub
przejciowego przepicia odpowiednio do kategorii przepiciowej II).
Nie naley naraa dysku twardego LaCie na: dziaanie temperatury poza przedziaem od 5 C do 30 C (41 F

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

31

do 86 F), wilgotnoci powietrza przy eksploatacji przekraczajcej 10-80%, bez skraplania, lub na wilgotno
wzgldn poza 10-90%, bez skraplania. Moe to uszkodzi dysk twardy LaCie lub znieksztaci jego obudow.
Unikaj kadzenia swojego dysku twardego LaCie w pobliu rda ciepa, nie naraaj go te na dziaanie
promieni sonecznych (nawet przez okno). Kadzenie swojego dysku twardego LaCie w zbyt zimnym
rodowisku rwnie moe go uszkodzi.
Nominalna wydajno chodzenia na wysokociach do 2000 metrw.
Jeli twj dysk posiada przewd zasilania, zawsze odczaj go od gniazda elektrycznego w przypadku
zagroenia uderzeniem pioruna lub jeli nie bdzie uywane przez duszy okres czasu. W przeciwnym razie
zwiksza si ryzyko poraenia prdem elektrycznym, zwarcia elektrycznego lub poaru.
Uywaj wycznie zasilacza doczonego do urzdzenia (jeli wystpuje).
Nie korzystaj z dysku twardego LaCie w pobliu innych urzdze elektrycznych, takich jak telewizory, radia lub
goniki. W przeciwnym razie mogoby doj do zakce w dziaaniu innych produktw.
Nie stawiaj dysku twardego LaCie w pobliu rde zakce elektromagnetycznych, takich jak monitory
komputerowe, telewizory lub goniki. Zakcenia elektromagnetyczne mog mie wpyw na prac i stabilno
dysku twardego LaCie.
Nigdy nie uywaj zbyt duej siy na dysku twardym LaCie. W wypadku stwierdzenia jakiej nieprawidowoci,
przejd do rozdziau dotyczcego rozwizywania problemw.
Zabezpiecz swj dysk twardy LaCie przez zbytnim naraeniem na dziaanie kurzu w czasie pracy lub
przechowywania. Kurz mgby przedosta si do urzdzenia i spowodowa jego uszkodzenie lub wadliwe
dziaanie.
Nigdy nie uywaj benzyny, rozcieczalnikw, detergentw ani adnych innych produktw chemicznych do
czyszczenia zewntrznej czci dysku twardego LaCie. Tego rodzaju rodki mogyby odksztaci i odbarwi
obudow. Do czyszczenia uywaj wycznie mikkiej, wilgotnej szmatki.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

32

INFORMACJE O GWARANCJI
Firma LaCie oferuje doskonay serwis i wsparcie techniczne gwarantowane przez nasz szeroki system
trzywarstwowej polityki gwarancyjnej. Nasza 1-, 2- i 3-letnia polityka obejmuje kompleksowe, bezpatne zasoby
dostpne przez Internet, pomoc techniczn naszego eksperta w domu klienta oraz naprawy i/lub wymiany
sprztu na caym wiecie. Aby skorzysta z tej gwarancji, prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym LaCie na
stronie www.lacie.com/support/, gdzie mona znale pomoc online i informacje kontaktowe. Mona rwnie
kontaktowa si z przedstawicielami w miejscu zakupu, ktrzy bd w stanie Wam pomc.
Standardowe gwarancje rni si w zalenoci od produktu. Aby zweryfikowa status gwarancji produktu i
dowiedzie si, ktry standard gwarancyjny obejmuje twj produkt, wprowad numer seryjny produktu na
www.lacie.com/support. Jeeli pod nazw twojego produktu nie wymieniono adnej gwarancji, oznacza to, e
gwarancja wygasa.

UAKTUALNIENIA GWARANCJI
Jeeli chcesz przeduy okres gwarancyjny, moesz zakupi Srebrny, Zoty lub Platynowy Plan, albo
Zaawansowan wymian (Advanced Exchange). Wicej szczegw na www.lacie.com/warranties.

INFORMACJA PRAWNA
Standardowa ograniczona gwarancja LaCie obejmuje wszystkie produkty. Przeczytaj ponisze zasady i warunki.

Polityka ograniczonej gwarancji LaCie


LaCie (LaCie) gwarantuje pierwszemu nabywcy, e zakupiony sprzt jest wolny od wad materiaowych i
produkcyjnych przez okres jednego (1), dwch (2), trzech (3) lub piciu (5) lat, w zalenoci od modelu, daty
oryginalnej wysyki z LaCie, gdy jest on uywany normalnie i jest odpowiednio serwisowany w razie potrzeby.
Jeli stwierdzisz usterki objte opisan powyej gwarancj, jedynym i wycznym zadouczynieniem bdzie, w
zalenoci od uznania LaCie: i) naprawa lub wymiana produktu bez opat dla Ciebie, lub, jeli naprawa lub
wymiana urzdzenia nie jest dostpna, (ii) zwrot aktualnej wartoci rynkowej produktu. Uytkownik przyjmuje do
wiadomoci i akceptuje, e produkt zamienny, wedug wycznego wyboru LaCie, moe by nowym produktem
lub produktem naprawianym. W celu naprawienia szkody, naley zwrci produkt w okresie gwarancyjnym i
zaczy do kadego zwracanego produktu (i) kopi oryginalnego dowodu zakupu w celu weryfikacji gwarancji;
(ii) numer autoryzacji zwrotu; (iii) imi i nazwisko, adres i numer telefonu; (iv) kopi rachunku sprzeday
posiadajcego odpowiednie numery seryjne LaCie, jako dowd daty pierwotnego zakupu detalicznego; oraz (v)
opis problemu. Klient ponosi wszystkie koszty transportu dla zwracanego produktu. Produkt musi zosta
zwrcony LaCie w kraju pierwotnego zakupu detalicznego. Niniejsza gwarancja odnosi si tylko do produktw
sprztowych; oprogramowanie LaCie, media i podrczniki s licencjonowane i serwisowane na podstawie
odrbnego pisemnego porozumienia. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeeli produkt by niewaciwie
uywany lub zosta uszkodzony w wyniku wypadku, naduycia, lub niewaciwego zastosowania; jeli zosta
zmodyfikowany bez zgody LaCie; lub jeli numer seryjny LaCie zosta usunity lub jest nieczytelny. Jeeli klient
wykupi opcj rozszerzonej opieki LaCie (ACO) dla tego produktu, bdzie ona wana przez trzy (3) lata od chwili
aktywacji.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

33

ZA WYJTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI OKRELONEJ POWYEJ, WSZYSTKIE PRODUKTY S SPRZEDAWANE W


STANIE, W JAKIM SI ZNAJDUJ (AS IS), I LACIE WYRANIE WYCZA WSZELKIE GWARANCJE KADEGO
RODZAJU, WYRANE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM GWARANCJE WARTOCI HANDLOWEJ,
NIENARUSZANIA I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU. NIE ZGASZAJC DALSZYCH OGRANICZE
OGLNEGO CHARAKTERU POWYSZEGO POSTANOWIENIA, NIE GWARANTUJE (1) WYDAJNOCI LUB WYNIKW
UZYSKANYCH PODCZAS UYWANIA TEGO PRODUKTU, (2) E PRODUKT JEST ODPOWIEDNI DLA CELW KLIENTA,
(3) E INSTRUKCJA JEST WOLNA OD BDW, LUB (4 ) E PODCZAS UYWANIA URZDZENIA NIE ZOSTAN
UTRACONE ADNE DANE. RYZYKO ZWIZANE Z WYNIKAMI I WYDAJNOCI JEST PONOSZONE PRZEZ KLIENTA.
GWARANCJA I NAPRAWY WYMIENIONE POWYEJ POSIADAJ CHARAKTER WYCZNY I ZASTPUJ WSZELKIE
INNE, USTNE LUB PISEMNE, WYRANE LUB DOMNIEMANE.

WYCZENIA I OGRANICZENIA
Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko do produktw sprztowych wyprodukowanych przez lub
dla LaCie, ktre mog by identyfikowane przez znak towarowy LaCie, nazw handlow lub logo umieszczone
na nich. Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do adnych, nie wyprodukowanych przez LaCie,
produktw sprztowych lub jakiegokolwiek oprogramowania, nawet jeli s pakowane lub sprzedawane ze
sprztem LaCie. Producenci, dostawcy lub wydawcy, inni ni LaCie, mog dostarczy osobne gwarancje dla
konsumenta, ale LaCie, w zakresie dozwolonym przez prawo, dostarcza swoje wyroby w stanie, w jakim si
znajduj (as is). Oprogramowanie dystrybuowane przez LaCie, zawierajce lub nie zawierajce nazwy marki
LaCie (w tym, ale nie ograniczajc si do oprogramowania systemowego) nie s objte niniejsz ograniczon
gwarancj. Zapoznaj si z umow licencyjn doczon do oprogramowania, aby uzyska szczegy co do
swoich praw w odniesieniu do jego stosowania.
LaCie nie gwarantuje, e dziaanie produktu bdzie nieprzerwane lub wolne od bdw. LaCie nie ponosi
odpowiedzialnoci za szkody powstae w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczcych uywania produktu. Ta
gwarancja nie obejmuje: (a) materiaw eksploatacyjnych, chyba e uszkodzenie nastpio z powodu wad
materiaowych lub produkcyjnych; (b) kosmetycznego uszkodzenia, w tym zarysowania, wgniecenia i zamanych
plastikowych oson portw; szkd spowodowanych przez uycie z produktami innymi ni LaCie; (d) szkd
spowodowanych w wyniku wypadku, naduycia, powodzi, poaru, trzsienia ziemi lub innych przyczyn
zewntrznych; (e) szkd spowodowanych przez eksploatacj produktu poza dozwolonym lub zamierzonym
zastosowaniem, opisanym przez LaCie; (f ) szkd wyrzdzonych przez napraw (w tym modernizacja i
rozszerzenia) dokonan przez kogokolwiek, kto nie jest przedstawicielem LaCie lub autoryzowanym serwisantem
LaCie; (g) produktu lub jego czci, ktra zostaa zmodyfikowana, aby zmieni funkcjonalno lub wydajno,
bez pisemnej zgody LaCie; lub (h) jeeli jakikolwiek numer seryjny produktu LaCie zosta usunity lub jest
nieczytelny.
aden sprzedawca LaCie, przedstawiciel lub pracownik nie jest upowaniony do wprowadzania modyfikacji,
rozszerze ani dodatkw do niniejszej gwarancji.
Wszelka utrata, uszkodzenie lub zniszczenie danych w trakcie uywania dysku LaCie jest wyczn
odpowiedzialnoci uytkownika, a firma LaCie pod adnym pozorem nie moe by pocignita do
odpowiedzialnoci za odzyskiwanie lub przywracanie tych danych. Aby zapobiega utracie swoich danych, firma
LaCie zdecydowanie zaleca przechowywanie DWCH kopii danych; jednej np. na zewntrznym dysku twardym,
a drugiej na dysku wewntrznym, innym dysku zewntrznym lub innym przenonym urzdzeniu do
przechowywania danych. LaCie oferuje kompletn lini napdw CD i DVD. W celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat tworzenia kopii zapasowych, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
LACIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WTRNE USZKODZENIA WYNIKAJCE
Z NARUSZENIA GWARANCJI, LUB WEDUG TEORII PRAWNYCH, W TYM UTRATY ZYSKW, PRZESTOJW,
WARTOCI FIRMY, USZKODZENIA LUB WYMIANY SPRZTU I MIENIA, A TAKE WSZELKICH KOSZTW
ODZYSKIWANIA, PRZEPROGRAMOWYWANIA, LUB REPRODUKCJI OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH
PRZECHOWYWANYCH NA LUB UYWANYCH Z PRODUKTAMI LACIE, NAWET JELI ZOSTAA POINFORMOWANA O
MOLIWOCI WYSTPIENIA TAKICH SZKD.
Niektre stany nie zezwalaj na wyczenie lub ograniczenie domniemanych gwarancji lub odpowiedzialnoci za
szkody przypadkowe lub wtrne, wic powysze ograniczenie lub wyczenie moe nie dotyczy Ciebie.
Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

34

Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa, ktrych ilo moe rni si w zalenoci od kraju
Twojego zamieszkania.
Otwarcie opakowania, korzystanie z produktu lub zwrot zaczonej karty rejestracji potwierdza, e
przeczytae/-a i zgadzasz si z warunkami niniejszej umowy. Uytkownik ponadto zgadza si, e jest to peny i
wyczny stan porozumienia pomidzy nami i zastpuje wszelkie propozycje lub wczeniejsze porozumienia,
ustne lub pisemne, a take wszelkie inne uzgodnienia midzy nami odnoszce si do przedmiotu niniejszej
umowy.
Przeczytaj uwanie wszystkie informacje zwizane z gwarancj i rodkami ostronoci korzystania z nowego
produktu LaCie w instrukcji obsugi. W przypadku produktw zakupionych w Stanach Zjednoczonych, moesz
skontaktowa si LaCie pod adresem 22985 NW Evergreen Parkway, Hillsboro, Oregon 97124. Email:
sales@lacie.com. Strona internetowa: www.lacie.com. Obsuga klienta: 503-844-4503.

Usuga rozszerzonej opieki (DOA)


W rzadkich przypadkach, nowo zakupiony produkt LaCie moe by dostarczany w stanie uszkodzonym.
Pracujemy nad wyeliminowaniem tych problemw, ale niestety takie sytuacje mog pojawi si od czasu do
czasu. W cigu 15 dni kalendarzowych od daty zakupu, jeli wystpi problem z nowym produktem LaCie,
prosimy o zwrot produktu do miejsca, gdzie zosta pierwotnie zakupiony. Wymagane bdzie okazanie dowodu
zakupu.

Ostrzeenia dla klienta


Prosimy pamita o utworzeniu kopii zapasowej swoich danych przed wysaniem dysku LaCie do naprawy. LaCie
nie moe pod adnym pozorem zagwarantowa integralnoci danych pozostajcych na zwrcony dysku. Nie
udzielamy adnego zabezpieczenia dotyczcego odzyskiwania danych i nie moemy by pocignici do
odpowiedzialnoci w wyniku utraty danych na dyskach lub nonikach zwrconych LaCie.
Wszystkie produkty zwracane do LaCie musz by bezpiecznie zapakowane w oryginalnym pudeku i
dostarczane z wniesion opat pocztow, za wyjtkiem produktw zarejestrowanych w opcji rozszerzonej opieki.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

35

INFORMACJE PRAWNE

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie 2013 LaCie. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej publikacji nie moe by
reprodukowana, przechowywana w systemie udostpniania danych ani przesyana w adnej formie ani adnymi
rodkami elektronicznymi, mechanicznymi, przez kserowanie, nagrywanie lub innymi sposobami, bez uprzedniej
pisemnej zgody LaCie.

ZMIANY
Materia zawarty w tym dokumencie suy wycznie do celw informacyjnych i moe ulec zmianie bez
uprzedzenia. Mimo dooenia wszelkich stara podczas przygotowywania tego dokumentu, aby zapewni
dokadno dostarczanych informacji, LaCie nie ponosi odpowiedzialnoci wynikajcej z bdw lub brakw w
tym dokumencie lub wykorzystania zawartych w nim informacji. LaCie zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian i poprawek w projekcie produktu lub instrukcji produktu bez zastrzee i bez obowizku powiadamiania
kogokolwiek o wprowadzonych poprawkach i zmianach.

OWIADCZENIE O ZAKCENIACH FEDERALNEJ KOMISJI KOMUNIKACJI


Urzdzenie to zostao przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzdze cyfrowych klasy B,
zgodnie z czci 15 przepisw FCC. Ograniczenia te maj na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakceniami w instalacjach domowych. Sprzt ten generuje, wykorzystuje i moe emitowa fale
radiowe i, jeli nie jest zainstalowany i uywany zgodnie z instrukcj, moe powodowa zakcenia w cznoci
radiowej. Jednak nie ma gwarancji, e zakcenia nie wystpi w konkretnej instalacji. Jeli sprzt ten powoduje
szkodliwe zakcenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co mona sprawdzi poprzez wczenie i wyczenie
sprztu, uytkownik moe podj prb usunicia zakce poprzez jeden z nastpujcych rodkw:
1.
2.
3.
4.

Zmian orientacji lub pooenia anteny odbiorczej.


Zwikszenie odlegoci midzy urzdzeniem a odbiornikiem.
Podczenie urzdzenia do gniazdka w innym obwodzie ni ten, do ktrego podczony jest odbiornik.
Skonsultuj si ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy.

Ostrzeenie FCC: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, nie zatwierdzone przez stron odpowiedzialn za
zgodno mog uniewani prawa uytkownika do korzystania z tego urzdzenia.
Urzdzenie jest zgodne z czci 15 przepisw FCC. Dziaanie urzdzenia podlega nastpujcym dwm
warunkom: (1) To urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zakce, oraz (2) urzdzenie to musi
akceptowa wszystkie odbierane zakcenia, wcznie z zakceniami, ktre mog powodowa niepodane
dziaanie.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

36

Wana informacja: Owiadczenie FCC dotyczce ekspozycji na promieniowanie: Urzdzenie jest


zgodne z limitami FCC ekspozycji na promieniowanie okrelonymi dla rodowiska niekontrolowanego.
Urzdzenie powinno by instalowane i obsugiwane z odlegoci minimalnej 20 cm pomidzy radiatorem, a
Twoim organizmem.
Nadajnik nie moe by wspuytkowany lub dziaa w poczeniu z inn anten lub nadajnikiem.
Dostpno pewnych okrelonych kanaw i/lub operacyjnych pasm czstotliwoci jest zalena od kraju i
oprogramowania fabrycznego zainstalowanego w celu dopasowania urzdzenia do wymaga w kraju docelowym.
Uytkownik nie moe zmienia ustawie oprogramowania producenta.

WEEE
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produktu nie wolno wyrzuca razem z
innymi odpadami domowymi. Do odpowiedzialnoci uytkownika naley pozbycie si zuytego
sprztu przez przekazanie go do specjalnego punktu zbirki i recyklingu zuytego sprztu
elektrycznego i elektronicznego. Selektywna zbirka i recykling zuytego sprztu pomaga w
zachowaniu zasobw naturalnych i zapewnia, e utylizacja odbywa si w sposb chronicy zdrowie
czowieka i rodowisko. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, gdzie mona dostarcza
niepotrzebne urzdzenia do utylizacji, naley skontaktowa si z lokalnym urzdem miasta, subami
oczyszczania lub sklepem, w ktrym nabyto produkt.

DEKLARACJA PRODUCENTA - CERTYFIKAT CE


Firma LaCie owiadcza, e produkt ten jest zgodny z nastpujcymi standardami europejskimi:
Dyrektywa kompatybilnoci elektromagnetycznej (2004/108/EC); Dyrektywa niskonapiciowa:
2006/95/EC

ZNAKI TOWAROWE
Apple, Mac, Time Machine oraz Macintosh s zastrzeonymi znakami towarowymi firm Apple Computer, Inc.
Microsoft, Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation. Inne znaki towarowe wymienione w tej instrukcji obsugi s wasnoci ich poszczeglnych
wacicieli.

KANADYJSKIE OWIADCZENIE O ZGODNOCI


Niniejsze urzdzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjsk norm Interference-Causing Equipment
Regulations.

JAPOSKIE OWIADCZENIE O ZGODNOCI


Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

37

Jest to produkt klasy B wedug klasyfikacji Voluntary Control Council for Interference [Woluntaryjnej Komisji
Kontroli Zakce] dla urzdze komputerowych. Uywanie go w pobliu radia/TV moe powodowa zakcenia.
Zainstaluj urzdzenie zgodnie z instrukcj. Niniejsze owiadczenie nie ma zastosowania do LaCie Cloudbox.

Instrukcja obsugi Porsche Design Mobile Drive

38