You are on page 1of 2

ffiord

C@

Een "chord scale" is een toonladder die hoort bij een bepaald ahkoord en die er de functie van
uitdruht. ln eenchord scalevinden wij het basisnateriaalvoor het improviserenover, en het uitbouwenvan eenahhoord.
ln dit artikel gaat het uitsluitend over chord scelesop diatonische (laddereigen) septiemahkaoro

den in mejeur en mineur. ln eenvolgendartihel behandelenwe dan de niet-diatonischeahhoorden


en hun chord scales.ln figuur t worden de diatonischeakhoordennog eensop een rii gezet.

geduidmet S (scale)en hun toonladderEltet vinden van een chord scaleop een
FEdiatonischakkoordis gemakkelijk.
graad (bijv. s4). zij kunnen als doorop
het diatonisch
akkoordEmz(tttmz)
in C magangsnootgebruikt worden in een horijeur bijvoorbeeldis dit eenvoudigweg
(melodische)
de
zontale
situatie,maarmogen
majeurtoonladdervan de toonsoortwaarhet
nietin eenverticale
situatiesamenmethet
stukin staat,in dit gevalC majeur,maarwel
akkoordklinken.
verplaatst
naarzijn3"graad,d.w.z.van Etot
E. Zo'n verplaatsteladder noemenwe een Analoogkunnenwe de diatonische
akkoormodus(E:mode).
lederemodusheefleeneigen naam,ontleendaan het 6rieks.Demajeur toonladderzelf wordt ook de lonische EEtil
modusgenoemd.
Diatonische
drieklanken
in C ma.ieur
In figuur z wordende 7 diatonische
akkoorden in C maleurgegeven,mel hun bijbehorendemodi. Degrondtoonvan iederakkoord
is tevensde eerstenootvan de modus.ledere
modusis opgebouwduit de vier akkoordtonen, mel ertussenin
diatonische
doorgangsnoten(passingtones=PT).
Onderiederemodusstaatde analyse
van elke individuelenoot.We onderscheiden
drie
typennoten:
r) Akkoordtonen:Dezewordenmet eenarabischcijferaangeduid.Letwel, als referentie geldt altild de parallellemaleur
toonladder,
zodatbijv. de noot F in de D
Dorische
laddeyhetcijferb3 krilgt.
z) Tensions:Dezewordenbenoemdmet T9,
Trr, enz. Tensions
vinden we doorgaans
eenhelestapboveneenakkoordtoon.
Het
zijn "extensies" van het akkoord
( r , 1 , 5 , 2 , 9 , r r .Z. .e) k. u n n e nw o r d e nt o e g e voegdaanhetakkoord
3) Avoid noles (te vermiiden noten.):Deze
bevindenzicheenr/? stapboveneenak=r
koordtoon(uitzondering
is 56in Dorisch
stapbovenakkoordtoon).
Zewordenaan-

den met hun bijbehorende


chordscalesvinden in mineurtoonladders,
te wetenantiek,
harmonischen melodischmineur.Tensions
en avoidnoteswordenop gelijkaardige
wijze
gevonden
alsin majeur.Hieronder
volgende
diatonische
akkoorden(in Romeinse
cijfers)
in de drie mineurladdersmet hun relatieve
modi.

CDmEm

Am

I--{)-G}

AJ

IV

lllm

llm

Vlm

Vlldim

Brn?risr

Diatorrische
scpt makktxrrden r C nrajcur
Dm7

ErnT

Fraj?

c7

Am7

Ilm?

lllmT

lVmaj7

V7

VlmT

Fm7

Gm7

Abmaj?

CrnaiT
A-

(t

lmajT

VllmTb5

Diatonischesepl :makkoorden n C A e o l i s c h
Cm7

A -___

DnrT{[51

EbnrajT

1---+-

(t-

l_

tBil
Pla

-rl+l----

:_L

d'6
InrT

IlnrTb5

blllmajT

lVmT

VnrT

hVlmajT

bvil7

Fm7

C7

Abrnuj?
lr}

llldinrT
rrlQ

Dialonischescpt makkoordcnn C halnr.nri


('nt(nrili7)

l)nr /{P)}

t__

E rn:ri(+)r

--o-

{dr-r:
I nt(nra.i7)
Diatonischc
sc

Ilm7b5

blllntaj7/,5

lVnrT

v7

bVlrnaiT

(;7

A t ) ] / ( D )|

VlldinrT

:nrakktxrrden n (' nrelrxl.n

Cnr('

DrrtT

=.--_ __...

js:_

t_/,*',
EDrrra.i

-:-:g:-r

#-

._-$:

{
llmT

hlI lmaj7#5

tv7

VInr7b.5

IJ llt /(e) )

:._'*,VllnrTh5

Muziekmozaiek kondigt met


trotsdegeboorteaon
vonde website

UFIIH

i&&fl

Ewg
!i|t)i!1lt!,Jnai!|i,{j!az

lT9
ErnT

z
De ouders lozz en Folk zijn heel gelukkig met de flink uit de kluiten gewossen
boreling. Hij zal gevoed worden met
heel wat informatie over de activiteiten
van Muziekmozaiek.

I
G7

.|rl tlt

G Mixolydisch

nruzieknrozaiel<

Muaiekrnozaie,k
is uenhuisd

A Aeolisch

uan Oonpsstraat

67 naae

de Wi3nqaandstnaat

911d9!Geolisch)

He111-o_!irS!

tvtelodisch

lm7

Aeolisch

lm(majz) harmon.mineut
l l m 7 b 5 L o c r i s c$hr 3
b l l l * m a i 7 l o n i s c#h5

lm6

m e l o d .m i n .

llmT
blll*A

Dorischb9
L y d i s c h1 5

lV7

L y d i s c hb 7

V7

M i x o l .b r 3

Vlm7b5

L o c r i s c$h9

llmZb5

Locrisch

blllmajT

lonisch

lVmT

Dorisch

Vm7

Frygisch

bVlmajT

Lydisch

bvllT

Mixolydisch

D o r i s c#hr r
M i x o l y db. 9 , b r 3
b v l m a j T L y d i s c1h9
VlloT
L o c r i s cbh4 ,o 7
lVmT
v7

V l l m T b 5 A l t e r e dd o m

5 in 6ooiP<.

NEuwsdfept
vzw,
Muziekmozoi'ek
Wijngoordstroat
5, t755Gooik
Alle onderecontoctenblijvendezelfde:
tel oz 532z8 38,fox 02 45234 94,
info@muzmoz.be,
www.muziekmozoiek.be

3-i'teva
tuur:
'The Chord ScaleTheory t lazz Harmony,B. Nettles,'RG'ei - Ad'-'ance
,Mu:t:
- BetRieP'.5:
'Modern
Pullrg
Ted
Pease/Ken
voicings,
iazz
-!-