începători

D

EM

L O EC N Þ ST I E R AT IV

Ã

INTRODUCERE
Învãþarea limbii engleze reprezintã în ziua de azi o investiþie indispensabilã pentru viitorul fiecãruia dintre noi. Engleza este mijlocul internaþional de comunicare în afaceri, ºtiinþã, politicã, lumea artelor vizuale ºi, nu în ultimul rând, posibilitatea de stabilire a unor legãturi cu oameni provenind din diferite colþuri ale lumii. ªi în România, pe zi ce trece, limba englezã înceteazã a mai fi consideratã o limbã inaccesibilã. Ne bucurãm cã ºi dumneavoastrã v-aþi hotãrât sã vã lãrgiþi opþiunile de instruire pe care le aveþi în viaþã. Eurocor vã ajutã sã vã atingeþi scopul pe care vi l-aþi propus! Dorim sã vã învãþãm limba englezã pentru a vã putea simþi în largul dumneavoastrã într-o lume în care zi de zi dispar graniþele ce separã oamenii. Termenul englezesc edutainment, care a luat naºtere nu demult prin contopirea cuvintelor education (educaþie, ºtiinþã, învãþãmânt) ºi entertainment (distracþie, amuzament), redã cel mai bine premisa care a stat la baza creãrii acestui curs: aceea de a vã petrece timpul alocat studiului într-un mod util ºi, mai ales, interesant. Cursul Eurocor de Englezã începãtori reprezintã începutul unei incursiuni în universul limbii engleze. Vom pune în discuþie teme interesante, actuale ºi motivante, graþie cãrora obþinerea rezultatelor bune la studiu va veni de la sine, fãrã truda implicatã de învãþatul papagalicesc, monoton, al unei limbi strãine. Seturile de exerciþii diversificate ºi interesante pe care le-am conceput vã vor garanta însuºirea temeinicã a regulilor gramaticale. La secþiunea destinatã comunicãrii veþi face cunoºtinþã cu un vocabular din cele mai diverse domenii ºi vã veþi exersa toate cele patru abilitãþi lingvistice: cititul, ascultatul, vorbitul ºi scrisul. Veþi învãþa expresii din limbajul cotidian – veþi ºti astfel ce fel de limbaj se foloseºte la locul de muncã sau la întâlnirile din societate. Vã vom prezenta, de asemenea, cultura þãrilor în care engleza este consideratã limbã oficialã de stat, purtându-vã într-o cãlãtorie fascinantã în Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite ºi Australia.

-1-

În plus, pentru un studiu atractiv ºi interactiv, puteþi alege ºi opþiunea MultiMedia Plus, varianta de învãþare a limbii engleze pe Internet. Aceasta completeazã caietele cursului de Englezã începãtori ºi vã ajutã sã aveþi o pronunþie excelentã, o gramaticã perfectã, un vocabular de invidiat ºi posibilitatea de a rezolva ºi a trimite temele pe Internet. Exersaþi totul pas cu pas ºi primiþi feedback imediat! Pentru a afla mai multe informaþii despre aceastã aplicaþie, puteþi comanda lecþia demonstrativã gratuitã. ªi ca sã vã convingem de toate aceste argumente, iatã câteva print screen-uri sugestive din aceastã aplicaþie online:

Eurocor vã doreºte un studiu cât mai plãcut ºi multe satisfacþii în învãþarea limbii engleze!

-2-

Modul de organizare a cursului Englezã începãtori
Cursul de Englezã începãtori cuprinde 40 de lecþii ºi are o structurã didacticã atractivã, menitã sã vã ajute în asimilarea optimã a informaþiilor.

Studiul dumneavoastrã este facilitat ºi de alte douã elemente extrem de utile: filtrul roºu, care vã poate ajuta în învãþarea noilor cuvinte ºi expresii ºi în verificarea soluþiilor la exerciþii, ºi suportul audio, înregistrat cu vorbitori nativi, cu ajutorul cãrora veþi dobândi o pronunþie de invidiat. Iar nenumãratele imagini sporesc atractivitatea cursului. În paginile cursului Eurocor veþi întâlni urmãtoarele simboluri care faciliteazã studiul individual: semnificã necesitatea ascultãrii înregistrãrii audio. Numãrul vã ajutã sã gãsiþi pe suportul audio fragmentul care trebuie ascultat

1

desemneazã reguli ºi structuri gramaticale noi

oferã sugestii pentru o învãþare eficientã

evidenþiazã aspectele importante care trebuie reþinute în mod deosebit

Lecþia de faþã constituie o lecþie demonstrativã, care doreºte sã vã familiarizeze cu materialele de studiu specifice cursului EUROCOR de Englezã începãtori. Pentru a vã forma o imagine cât mai clarã asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastrã câteva fragmente din lecþiile acestui curs, conþinând secþiuni teoretice, exerciþii, un model de recapitulare ºi de temã pentru acasã. Din punctul de vedere al numãrului de pagini, ea reprezintã mai puþin de jumãtate din conþinutul unui caiet de studiu.

-3-

Programa cursului Englezã începãtori

Lecþiile 1-2: Vocabular: formule de salut, formule de politeþe aplicabile în situaþii sociale diverse, membrii familiei, meseriile Gramaticã: alfabetul ºi scrierea pe litere; verbul a fi („to be”); numãrul plural al substantivelor; numeralele; pronumele personale ºi interogative; pronumele ºi adjectivele posesive; have got – noþiuni elementare Lecþiile 3-4: Vocabular: casa, apartamentul, mijloacele de transport, direcþii, magazine, locul de reºedinþã Gramaticã: verbul have got; construcþia gramaticalã there is/are; numãrul plural al substantivelor; articolul hotãrât ºi nehotãrât Lecþiile 5-6: Vocabular: zilele sãptãmânii, pãrþile zilei, orele, activitãþile zilnice, mesele zilei Gramaticã: Simple Present; verbul auxiliar do; adverbele de timp ºi frecvenþã Lecþiile 7-8: Vocabular: locul de muncã, meseriile, anunþurile din presã, CV, obligaþiile la locul de muncã, stabilirea unei întâlniri Gramaticã: prepoziþiile in ºi at; adjectivele; verbul modal can; verbul have to; verbul want Lecþiile 9-10: Exerciþii recapitulative pentru partea I Vocabular: familia, oraºul/satul, casa, culorile, timpul, munca, timpul liber Gramaticã: Simple Present pentru to be, have got, make, do, can; adverbele de timp, frecvenþã ºi mod

Lecþiile 11-12: Vocabular: hobby, puncte de interes, disciplinele sportive, teatrul, cinematograful Gramaticã: like doing sth, hate doing sth, prefer (continuare) Lecþiile 13-14: Vocabular: frumuseþe, înfãþiºare, descrierea altor persoane, îmbrãcãmintea, descrierea locurilor ºi a imaginilor, cãrþi poºtale adresate prietenilor Gramaticã: Present Continuous – timpul prezent continuu; adjective care descriu locurile; locul adjectivului în propoziþie Lecþiile 15-16: Vocabular: numeralul ordinal, orientarea în trafic, numele magazinelor, can/can’t ca permisiune ºi interdicþie, mãrimi, materiale, forme ºi preþuri Gramaticã: modul imperativ; prepoziþiile; gradele de comparaþie; some ºi any Lecþiile 17-18: Vocabular: mâncarea, bãutura, hrana sãnãtoasã, dieta, restaurantul Gramaticã: substantivele numãrabile ºi nenumãrabile; much, many; sugestii Lecþiile 19-20: Exerciþii recapitulative pentru partea a II-a Vocabular: descrierea oamenilor ºi locurilor, activitãþi recreative, mâncare, cãlãtorii Gramaticã: gradele de comparaþie ale adjectivelor; Simple Present ºi Continuous – comparaþie; substantivele numãrabile ºi nenumãrabile

-4-

Lecþiile 21-22: Vocabular: evenimente din trecut, rememorarea copilãriei ºi sondarea memoriei altor persoane Gramaticã: Past Simple: „to be”; verbele regulate ºi neregulate; exprimarea timpului; conjuncþiile Lecþiile 23-24: Vocabular: pãrþile corpului omenesc, bolile, vizita la medic Gramaticã: verbul modal should, shouldn’t; verbele modale: must, need; perifraze verbale folosite pentru a acorda sfaturi Lecþiile 25-26: Vocabular: vremea, anotimpurile, lunile, vacanþele, cãlãtoriile, rezoluþii Gramaticã: Present Continuous – exprimarea viitorului; planurile din viitorul apropiat; want to, would like to, hope to, going to Lecþiile 27-28: Vocabular: discuþii despre trecut, sentimentele, simþurile, familia, botezul, logodna, cununia, zilele libere, înmormântarea etc. Gramaticã: Past Simple, adjective, exprimarea datei Lecþiile 29-30: Exerciþii recapitulative pentru partea a III-a Vocabular: vremea, planurile, vacanþele, trecutul, amintirile, ocaziile, aniversarea, sentimentele Gramaticã: Simple Present ºi Present Continuous – exprimarea viitorului; going to, would like to; Past Simple

Lecþiile 31-32: Vocabular: poveºti incredibile, accidente, povestirea ºi relatarea evenimentelor, legea, infracþiuni etc. Gramaticã: Past Continuous (timpul trecut continuu); adverbe de mod; Past Continuous ºi Simple Past; elementele de legãturã: because, so

Lecþiile 33-34: Vocabular: animale, geografie, mediul înconjurãtor, civilizaþie; calculatoare, Internet, scrierea unor e-mail-uri scurte Gramaticã: Future simple (timpul viitor); exprimarea timpului

Lecþiile 35-36: Vocabular: vacanþele, diverse tipuri de cãlãtorii, expresii folosite la aeroport, garã, hotel; asistenþa rutierã, mijloacele de transport Gramaticã: Present Perfect – noþiuni introductive: ever, never, been, gone

Lecþiile 37-38: Vocabular: presã, televiziune, radio; discuþii despre evenimente actuale, ºtiri Gramaticã: Present Perfect – just, already, yet; negaþiile; rãspunsurile scurte

Lecþiile 39-40: Exerciþii recapitulative pentru partea a IV-a Vocabular: legea, infracþiunile; mediul înconjurãtor, civilizaþia, cãlãtoriile, mass-media, ºtirile Gramaticã: recapitularea timpurilor verbale învãþate

-5-

Învãþarea oricãrei limbi strãine începe cu alfabetul ºi pronunþia sunetelor ei distinctive. Pentru transcrierea foneticã, cursul foloseºte Alfabetul Fonetic Internaþional (International Phonetic Alphabet – IPA). Pentru a vã fi mai uºor, am redat în tabele similitudinile sunetelor englezeºti cu cele româneºti. Lecþia 1

-6-

Fiecare lecþie începe cu precizarea principalelor noþiuni pe care le veþi învãþa ºi cu o „micã încãlzire” – Warm-up. Începând cu aceastã secþiune, caietul este presãrat cu numeroase exerciþii. Lecþia 2

-7-

Gramatica este o cale sigurã de a învãþa corect o limbã strãinã. În cursul nostru nu veþi gãsi înºiruiri de informaþii teoretice, ce ar putea fi plictisitoare, ci prezentãri succinte, menite sã vã ajute în asimilarea rapidã a regulilor gramaticale. Iatã un fragment din secþiunea Grammar Lab. Lecþia 2

-8-

Atunci când învãþãm o limbã strãinã, ne dorim în primul rând sã vorbim cât mai fluent. Cursul nostru îºi propune sã vã ajute sã pronunþaþi cât mai corect sunetele limbii engleze, prin secþiunea Pronunciation ºi, desigur, prin suportul audio înregistrat cu vorbitori nativi. Lecþia 2

-9-

Partea de comunicare – Communication vã ajutã sã vã extindeþi vocabularul ºi sã întreþineþi o discuþie în limba englezã, pe diverse teme de interes.

Lecþia 4

- 10 -

Prin audiþia unor cuvinte sau texte în secþiunea Listening vã veþi exersa abilitatea de ascultare. ªi ca totul sã fie cât mai interactiv, aceastã secþiune se asociazã celorlalte unitãþi de conþinut. Lecþia 6

- 11 -

Citirea ºi scrierea sunt etape esenþiale în învãþarea unei limbi strãine. Pentru a vã dezvolta cât mai eficient aceste abilitãþi, aveþi la dispoziþie exerciþii foarte interesante în secþiunea Reading and writing.

Lecþia 1

- 12 -

În partea de Speaking a fiecãrei lecþii veþi învãþa sã comunicaþi fluent în limba englezã. Nu aveþi nevoie de un partener real de dialog, pentru cã suportul audio vã oferã ºansa sã vã evaluaþi corectitudinea replicilor. Lecþia 4

- 13 -

Pentru îmbogãþirea culturii dumneavoastrã generale, în paginile cursului nostru veþi gãsi informaþii utile despre cultura englezã, în secþiunea The world of English. Veþi fi pregãtit astfel pentru explorarea unei þãri fascinante, încãrcatã de frumuseþe ºi istorie. Lecþia 4

- 14 -

Nenumãratele exerciþii presãrate de-a lungul materialului vã oferã posibilitatea de a pune în practicã cunoºtinþele asimilate. Pentru a vã evalua rãspunsurile, aveþi la îndemânã secþiunea de rãspunsuri la exerciþii – Key. Lecþia 1

- 15 -

Pentru o sintetizare a cunoºtinþelor asimilate, veþi gãsi la sfârºitul fiecãrei lecþii o recapitulare – Grammar Summary.

Lecþia 2

- 16 -

În fiecare lecþie veþi achiziþiona noi termeni, în funcþie de tema discutatã. Gãsiþi astfel de-a lungul lecþiilor secþiunea de Mini dictionary sau Word bank.

Lecþiile 1-2

- 17 -

Pentru a verifica modul de însuºire a cunoºtinþelor asimilate din fiecare caiet, puteþi rezolva tema pentru acasã, care valorificã deopotrivã gramatica, citirea, vorbirea, ascultarea ºi scrierea. Lecþiile 5-6

- 18 -

Vã prezentãm o selecþie din secþiunea Dictionary, aflatã la finalul fiecãrui caiet, cu ajutorul cãreia puteþi învãþa cuvintele noi ºi apoi vã puteþi verifica pronunþia cu suportul audio. Lecþiile 1-2

- 19 -

Temele se rezolvã pe formulare speciale, care se trimit ulterior spre corectare profesorului personal.

Cu exemplul de formular de temã pentru acasã, se încheie lecþia demonstrativã a acestui curs. Sperãm cã v-am convins prin toate fragmentele selectate cã învãþarea limbii engleze este mai uºoarã ºi mai atractivã ca oricând. Aveþi toate resursele necesare în paginile acestui curs, cât ºi în opþiunea MultiMedia Plus pentru a vorbi fluent aceastã limbã de circulaþie internaþionalã. Vã dorim mult succes ºi vã aºteptãm sã deveniþi cursant al Institutului nostru, înscriindu-vã la cursul Englezã începãtori!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro
- 20 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful