You are on page 1of 10

UKD 621 77266 025

sww
NORMA

BN-75
2211-35

Krce do zbiornikw
APARATY
CHEMICZNE

aparatw odpornych na korozj


z konierzami przypawanymi

Cinienie

nominalne 2,5 i 6 kG{cm~

(- 0,25 i 0,6 MPa)

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy s\'

z kompletem

rub

nakrtek,

krce

wraz

wykonane;

a/ ze stali odpornej na korozj o rednicach nominalnych

oc;J 10 do 2.00 mm,


nomi-

nalnych od 32 do .:mo mm, stosowane do zbiornikw

i apa-

Norma

przemyle

chemicznym i

okrela rwnie

paratu i wymagania

przemysach

sposoby przypawania

dotyczce

krca

do a-

uszczelek.

do zbiornikw

Objte

norm~

cinieniowych

A, '"'cinienia nominalne 2, S i 6 kG/cm

'

/oko/o

klasy

o, 25

wi

odpowiednio

mog. osign

przy czym

ncjnisze

o
-30 C

o0 c

stano-

oopuszczalne <emperatury, jakie


o
a temperatura 200 C jest

krca,

temperatur. obliczeniow.

oblicze

wytrzymao-

ratu, jeeli wedUg przepisw Dozoru Technicznego

OT/

0-2.1 9/63, zostan. zastosowane;

,;ze

konierzem

na

konstrukcj

dwa rodzaje

ze stali odpornej na

konierza

krcw;

korozj,

W- Z konierzem ze stali w~_>glowej i pr.zylg.

odporn.

na

korozj.
wzgldu

na wykonanie przylgi

rozrnia si

dwie od-

miany:
Z- o przyldze zgrubnej wg PN-65/H-74309,
nacitymi

na niej

trjk.tnymi

/"tt"/

naprenia ciskajce

rni a si dwa wykonania;

dla zakresu temperatur od 0C do 200C,

dla zakresu temperatur od -30C do 200C.


Przykad

i inne, dla ktrych

dla zapewnienia

masy

najni

szczelnoci

po-

wynosz. dla naci.gu montaowego r1; ~ l, 2 kG/


0
r1"=41P
kG
/' ,
mm , a dla naci?gu ruc h owego
s
mm
100
gdzie p jest cinieniem obliczeniowym;
0

oznaczenia

/S/,

a/ krca wykonanego ze stali odpornej na korozj


z konierzem o pr.lyldze zgrubnej /Z/, na ciSnienie

nami-

'

nalne 2, 5 kG/cm , o rednicy nominalnej Dnom- 125 mm


dtvgoci

uszczelki mi~_>kkie o gruboci 3 mm z azbetu lub

azbestowo-kauczukowej

S- z

4,

stosowane bez

ci owych 1 ) wymaganych w dokumentacji rejestracyjnej apa-

aj

ptask. przylg. rozrnia si

W zalenoci od przewidzianego zakresu temperatur, ro:;..

c,

elementy

Krce mog. by

wzgldu

rowkami wg PN-68/H-74373.

o
o
od O C do 200 C,
0

Ze

Zr- o przyldze Zgrubnej i

O, 6 MPa/ dla dwch zakresw temperatur:

od -30C do 2oo

Podzial

Ze

2. Zakres stosowania przedmiotu normy.


krce naley. stosowa

pokrewnych.

Grupa kal<>logowa JV 47

c{ drugi element przynaleny do po/{lczenia konierzowe2


go przewidziany na cinienie nominalne
2,5 kG/cm
lub
2
6 kG/cm , odpowiednio do nominalnego cinienOa krca.
3

b/ z kolnierzami ze stali wglowej, o rednicach

ratw w

0751

BRANOWA

l - 140 l"l"'m, przypawanego do aparatu wg rozwi.-

zania 1 /rys. 4/, przewidzianego dla zakresu


od -30C do 2ooC

temperatur

/U/:

KRCIEC S-Z- 125/140-1 /U

BN-75/2211-35

t.c:zenia,

'

b/ ruby i nakr~_>tki w 1 >.:onane w klasie

j 'i' "'

redniodokadnej

O, 75/ z gatunkw stall podanych w tabl. 4 1Jb innych

o noe gorszydh

wasnociach

wytrzyma/oSciowych;

1
) Norma nie zwalnia od zamieszczania w
dokumentacji
rejestracyjnej szkicu krca wraz z podaniem jego wymiarw, materiau, ciSnienia i temperatury, wyszczeglnionych w normie i wchodz?cych do oblicze wytrzymaocio
wych,

b/ krca z konierzem ze stali wglowej /W/, z

przyl-

g. zgrubn. z nadtymi na niej trjk.tnymi rowkami /Zr/,na

cinienie

nominalne 6

kG/cm~o rednicy

nominalnej Dnom"'

"'150 mm, gruboci rury s 2 ) "'B mm i dtvgoci krca

l ~

= 180mm,przypawanego do aparatu wg rozwi..zania 2, prze-

widzianego dla zakresu temperatur od o 0 c do 200c /N/:

KRCIEC W-Zr-6-1 S0/8- 180-2/N

BN-75/2211-35

2 ) W przypad<u gdy grubo rury krca s przyjtowi~_>k


sz?, ni podano w tabl. 2 i 3, ozna=enie gruboci rurynaley poda po wyriniku rednicy nominalnej.

Zg/ouono przez Minisfersiwo Przemysu Chemicznego


Uslonowiono przez Dyrektora Zjednoczenia 8udowy Aparatury Chemicznej dnia 15 grudnia 1975 r.
jako normo obowizujca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1976 poz. 48 )
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

!91~.

Wolyw do WN 7.7.76. Oddano Oa <ado 23.a76. D"' o<ooono "


00;.1,60 o. w. Nokad 2JOO+ 55 Oq-<. lo m. 2376(76

o'"dnlo 76.

Cboo

6.00

---------

5. Wymiary
a/ Po/pczenie konierzowe krca przypawanego do aparatu, rodzaju s i W wg rys. 1 i tabl. 1
Rodza, W

Rodzaj S
Dnom~ 10 mm-;- 200 mm

Dnom= 32 mm 7 300 mm

krrca

Rys. 1
Dugo krca

Wymiary uslCZelki

okrela

projektant i umics7.cza w oznaczeniu wg P. 4

zgodne z PN-66/H-74375.
T bl-OOo

'

ruba

Masa
Masa
nakrtki

Dnom

mm

Pnom

kG/cm"

dsX/ 5 1)

liczba

masa

sztuk

szluki

'

mm

0,032

o, 011

"

o, 032

o, 011

M!OX40

'

0,035

o, 011

"

MJOX40

'

0,035

MJ2X45

40

MJ2X45

"
S

"

Mt0X35
-

"

"
"

"
'"

rodzaj

'

,,

o, 53

0,48

o, 56

'

0,67

55

0,79

0,97

o, 011

55

0,98

1' 22

0,054

0,016

1, 64

1' 80

1' 98

2,14

'

0,054

0,016

1,80

2,07

2, 22

2,47

Mt2X45

o, 054

"
"

o, 016

2,08

2,35

2, 62

2, 88

M12XSO

'
'
'
'
'

o, osa

0,016

2,56

2,85

3,29

3,56

o,

115

o, 032

3,54

3,94

4, 49

4,89

o,

123

o, 032

"
"
"

3,89

4,26

4,84

5,23

o,

115

o, 032

"

4,11

4,58

5,27

5,74

o,

"

123

0,032

4, 52

4,97

5, tiB

6,13

2, 5 i 6

,,5

z izolacj{l

,,)

'
'

MIOX35

'"

do aparatu

rodzaj

,,

mm

krca

bez izolacji

M16X55

'

M16X60

,,5

M16XSS

'

MI6X60

"

SN-75/2211 -35

cd

tabl

'

.
ruba

Dnom

mm

"5

150

'"

'"
'"

Pnom

kG/cm2

1
dsX ls )

M16X55

'

M16X6S

M16X65

,,5

M16X65

M16X70

' 5
6

' 5
6

'
'
'
'

M16X70
M16X75
M2tJX75
M20X90

,,

izolacj.

')
s ro,.:aj

roiaj
w

,,

,,

mm

B, 70

0,032

o, 131

0,032

o, 123

0,032

o, 131

0,032

'
'

o, 131

0,032

o, 139

0,032

"
"
"
"

o, 139

0,032

0,.147

0,032

0,243

0,061

100

28,3

34,5

0,255

o, 061

105

29,4

35,7

1)Minimalne dugoci rub


l s obliczono,

przyjmuj-c

jednakowe

"
"
"
"

"

"
"
"

6, 37

6, 92

B, 15

7,B5

B,4B

9,63

8,97

9, 61

10,2

11,4

12, o

10,0

10,6

12,4

13, l

15,4

16, 3

20,6

21,5

16,7

17' 6

21,9

22,9

19, 4
20,5

gruboci konierzy krc6w

>

o, 115

M16X60

Masa
nakrrtki

masa
1 sztuki

mm

,,5

' 5

liczba
sztuk

Masa kr6ca do aparatu


bez Lzolacji

24,7

przeciwkonierzy

do mtodi6w

niebezpiecz nych

25,8

2) Wymiar montaowy uwzgldniai.cy moliWo zaoenia rub od strony aparatu


b/ Krciec rodzaju S_ wg rys. 2 i tabl. 2. Krce

odmiany Z nie s.

zalecane

toczenia
Odmiana Z

Odmianq Zr

ISN-7512211-3,--21
Rys. 2

dla

o-

SN-75/2211-35
Tablica 2

Konierz

Rura

dugo 2) 00

Dnom

Pnom

d,

,,, ,.,

,,

izolacji

mm

kG/cm

'

"

"

"
"
"

40

2,5 i 6

6
2, 5

2,6

l, 13

2, 5

3,"

"o

44,5

4, 08

2,5

>30

' 5

>60

220

2,5
6

'"
'"

"'

''
6
' 5
6
' 5

9,47

99, 9

''
11,6

'"'

45,5

"'

"'

"

l~

160

"

"

'" " r16


"5

17,8

6, 3-

219,1 10, o

160

'"

24,1

52,3

"5

, D 0 , d 0 , oraz liczba otworw pod

d, b

" '

o, 28

0,44

o, 56

'"

"

"

55

63

"

" " '

'"

92 1 o

''"

160

"

0,95

"

1,04

16

1,05
1,16

'

1, 41
1, 41

"' " " "


'"

0,80
0,95

ruby- wg PN-72/H-74306.

0,25

'"

'" ~ '"
"
" 260
''" 1"

Masa

,,

60 -

"' "' '"

"' '" '" 167

1' 86
2, 17
2, 17
2,54
2, 62
3,48

f--

'

'"' '" '"

160

3,46
4,43

f-250

1) Dopuszcza si zwikszenie gruboci ciand rury. 2-)Fabrykacyjna dugo rury kr6ca


Wyrrilary. D z

" '
'" " "

"' '" f"16- "o


'60

~2

>00

'"' f"- '"

"
"

"
"

16

3,6

d,

mm

f7,28

76,1

>00

39

"

"

rw

" " "


r- "

'o
"o

d,

Liczba

20,5

"

s, 35

D, l

14,5

>00

57

ruby

"
f"
55
"
" ,.
"
"
f"

2, 40

6
65

l, 75

'"'

mm

"
"

3,6

n,

O! W O-

_,,

"'

d,

0,579

"'

Dw

rury

''

50.

,,

Cj{l

D,

13, 5

30

' 5

z izola-

mm

3,2

otwory

Masa

aparatu

"' "' "'

4,82
6,02

BN-75/2211-35

c/Kr-cie rodzajuW-wg rys. 3 i tabl. 3. Krce

odmiany Z nie S{' zalecane do mediw niebezpiecznych dla

otocze-

nia.
Odmiana Z

Odmiana Zr

A
90"

~(vl

l
Rys. 3
Zamiast nakadki 6 /r-ys. 3/ dopuszcza si warstwowe napawanie /3 war-stwy/ elektrod. z mater-iau odpor-nego ne
r-ozj

-wg r-ys. 3.

kO-

'

SN-75/2211-35

Tabl"oca 3
Rura

Dnom Pnom

mm

~-

"

d,

"'l

Konierz

Olugo 2 )
do aparatu
z izolzolalacj~
ej l
!'

,,

' "'m~

,,,

Masa

2,5

'

"

'

'"

220

'

"o

' 5

55

'
2, 5

90

'"

'

"'
'"
200

'50

2,5

'"

220

'" "

9,47

'"

'"

j'

s, 6

17,8

!59

6, 3

24, 1

's
'
2,5

'"
219, 1

2,5

w,

52,3

52, 9

s, o

'

'"

'"

1) Dopuszcza si zwikszenie
gruboci
3) Rura zwijana

"'

22!

"
f-

290

"'

275

"
f24

"'

250

2733)

324~)

"
1-

63,0

425

"

24

cianki

rury;

"

1,21

!-'--1' 33

90

l, 56

'"

1-- '"
2,37

'"'

!-'--2, 76

55

" " ' ""

" " "

0,095

" " '"


" "' '"

o, 12

'

1-o, 16

3 122

" '"

o, 20

'f---

2, 66

'"
!-'--3, 71

"' '" '"

o, 27

f--3, 73
4, 70
' !-'---

7,22

a, 2a

" "

2"

"' '" "'

0,30

1-

"' '"

"'

4 282

55

'"

10,1
11,0

2 ) Fabrykacyjna dugo rury krca

z blachy

,O

f--2, 40

5, 12

Wymiary; Dz, D 0 ,d 0 , oraz )lczba otwor6w pod ruby- wg PN-72/H-?4306.

1, 24

6,31

:-" "'

50

f---

"

"'

"

1,13

200

'"

70

Masa

,,

mm

2, ci6

225

d, d, d; b

,,

"

r- '"

"5

s
2,5

"

,,

1, 04

205

90

>00

"
" '"
'" r"
"' f""
"
"o

4, 5

'
300

4,0

68,9

'
2,5

'
7,28

D,

Masa

0,89

90

45,5

5, 35

76, l

" r-"

"
" '" "
r'"
"
'" " r-" '"

4, 08

"

Liczba owor

mm

2, 5
50

o,

Otwory
pod ruby

d,

3, 43

" l
44,5

D"

,,

mm

2, 5

D,

' m

rury

Nakadka

23

24

"' "'
344 354

o,"'

0,60

.1o, 67

1l
..,

BN-75/2211-35

6, Rozwipzania konstrukcyjne przypawania

krcw

do zblornlkw1)

O krOca

prostodo powierzch'11 cl any aparatu


lub le.ca w jego
osi

O krca

tworzy
z powlerzchni'i'
ciany agaratu
k.t.;. 90

_wg rys. 4.

O krca

prostado powierzchni .clany aparatu


lub le'i'ca w Jego
osi

O krca tworzy
z powierzchnl'i'
ciany aparatu
kt .;. goo

P<~da

pada

a=0,7~

ht"?..Hfmm

dla

s~ fOmm

pvwinno b!J

Rozwia,zanfe 3
laletany zakre~ stosowania
s~ 15mm

a=fl,7s,

f>- f

d/u

hz">--S+fmm

Rozwia,zarde 4
zakres stasowania

--t''ro..?i''-

la/ecar~g

g~l6mm

l"' !,55
spoina podpawana
lub l gwarantowam;m przetopem grani

Rozwizanie

llt>-St

s~ lO mm powinnv by f~

spoir~a

lub

podpawana

gwarantowanym przetopem grum

Rozwiqwnie 6
lalecMy zakres stoYJWflnia

Zalecany zakrps stasowania s.:f..Smm

16mm~g~4rJmm

spaina podpawana
lub z gwQrantowanym prlrdapem IJrani
Sto:;owai tylko w technicznie umsadniam;ch
przypadka

b.. ls
3 '

bmin"' 6mm

Rys. 4

1) Razwipania

nie obejmuj{' otworw wzmocnionych

piercieniami przypawanymi do cianki aparatu,

BN-75/2211-35

7. Wys>:czelnienie c>:eci i mater-ia -wg tabl. 4.


Tablica 4

Liczba
s>:tuk

Nc
c>:ci

Wys>:c>:eglnienie

0<

Materia

Rodzaj

r-ys, 1+3

Odmiana N

s
Rura bez szwu BZ-D1
E-Dl Wg PN-75/H-74242

'""

'

Konierz wg PN-70/H-74731

'

'

'

stal 1H18N9T 1}
wg PN-71/H-86020

'

w, PN-71/H-86020

'

blacha gruba wg PN-73/H-92120 lub


odkuwka wg PN-71/H-94004 ze stali wg PN-72/H-84020
o gatunkach;
St3SY- dla g ";; 12,5 mm
St3SY12, 5 mm
<; 20 mm
S<=
20 mm

Konierz wg PN-70/H-74731

'

blacha gruba wg PN-69/H-92138 ze stali !H18N9T 1)

'

Nakrtka redniodokadna

'
'

"'l

"

w,

PN-75/M-82144

"

"

Nakadka

'

Wyroby hutnicze powinny

mie

atesty

by

')

zgodna z

podano w tabl. L

<

'
'

>

prt wg PN-60/H-g3015
ze stali St4VC
PN-72/H-84020

ze stali St5
PN-72/H-84020

w,

w,

prt wg PN-60/H-93015

prt wg PN-60/H-93015
ze stali St3S
wg PN-72/H-84020

ze stali St4S
PN-72/H-84020

w,

blacha gruba wg PN-69/H-92138 ze stali !H18NgT1}


wg PN-71/H-86020

materiaowe,

') W technicznie uzasadnionych przypad<ach moie


Liczb rub

"
'"

prt wg PN-60/H-93015

Sruba redniodokadna wg
PN-74/M-82101

'

Odmiana U

Lic>:ba

nakrtek

zastosowany inny gatunek stali wg PN-71/H-86020.

B. Wykonanie

liczb

5rub,

ruby dla odmiany N

a/ wykonawca krcw wg normy powinien mie

zezwo-

/ze s t;; li St5/ cechowa klas S. 6 0

a nakrtki ze stali St4S klas 5 wg PN-70/M-82054. Sruby

lenie /udzielone przez waciwe organy dozoru techniczne-

dl;; odmiany V /ze stali St4VC/ cechowa skrconym

goj dopus>:czajc zakad do spawania stali

kiem stali 4VC zgodnie z PN-72/H-84020,

stalami odpornymi na

wglowych

korozj.

dla rodzaju

S P!l przypawaniu rury do konierza, dla rodzaju


pfz.jl'pawaniu nakadki do konier-za.

>:na-

n;;tomiast na-

krtki /ze stali St3S/ cechowa klas 4 wg PN-70/M-82(54.

b/ Powierzchni pr?ylgi konierza oorobi:

dotyczce

ze

Pozostae

w -

po

Przyklad
cechowarll;; kr6c;; n;;
2
6 kG/cm , dla :;;kresu temperatur N:

cinienie

nominalne

wym<~gania

konierzy wg PN-156/H-74701.

ej Wymag;;nia dotyc>:t~ce odkuwek- wg PN-71/H-94004.


d/ Odchyki wymiarw nietolerow;;nych na rysunkach naley wykona w szeregu tolerancji s /redniodokadnycty' wg

/znak wytwrcy!- 6- N- BN-75/2211-35


10. Zawiadczenie o zgodnoci
norm.

Do

kadej

partii

krcw

wykonania kr-cw
wykonawca powinien

z
za ..

czy za"':iadczenie zawierajce:

SN-75/2205-01.

n;;zw

wytwrcy,

numer zamwienia,
9

Cechowanie

Na obrzeu konier~a krc;; naley wy-

nazw zamcwiajcego,

bi nastpujce dane, oddzielajc mylnikami pos>:czeglnc

znak!:
-znak wytwrcy,
-cinienie

nominalne,

- wykonanie,
-nr BN-75/2211-35

liczb krcw objtych zawi<ldczeniem


wedug rednic

nominalnych

liczb

nakrtek

gwintu i

5rub i

podziaem

odmian,
pod~iaem

wedug

rednicy

dugoci ruby,

-wykaz

uytych materiaw

g;;niami dozoru technicznego

zgodnych z aktu;;lnymi wyma-

'

EN-75/2211-35

nakrtki naley zabezpieczy


kowa

przed

Krce

korozj,

rub

z PN-70/M-82054

nakrtek

powinno

odbywa si

umieszczona nalepka lub wy-

zawierajca;

wieszka

w sposb zabezpieczaj\'CY przed uszkodzeniem.

Pakowanie

by

Na opakowaniu powinna

ruby

wglowej,

Kolnierze ze stali

11. Pakowanie

na:>.:w

lub znak wytwrni,

oznaczenie wg normy przedmiotowej,

zgodnie

mas,

4. 2.

kg.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

''1'!"'"'''''''"'"'.'"-'''''o'"'"'o"'w'"'"i"'"'"'----'"''POC!!m''~
Przemysu

PN-71/H-94004 Stal konstrukcyjna wglowa i stopowa.Od-

Biuro Projektw

kuwki swobodnie kute

Organicznego, Warszawa

PN-70/M-82054 ruby, wkrty i nakrtki stalowe oglne-

2. Normy i dokumenty zwipzane


PN-75/H-74242 Rury stalowe bez szwu
ze stali odpornej na

korozj

Wymiary

przy/

PN-75/M-82144

BN-75/2205-01

konierzy. Cinienie nominalne do 400 kG/cm

Nakrtki szcciok.tne

Odchyki warsztatowe swobodnych wymia-

rw liniowych do 20000 mm

PN-65/H-74309 Rurocigi i armatura. Przylgi konierzy.

Przepisy Dozoru Technicznego DT /0-219/63

Wymiary
PN-68/H-74373 Rurocigi i armatura.
na powierzchniach

uszczetniajcych konierzy_

do przy!g zgrubnych
PN/H-74385

Pismo

Wymiary
paskia

nych

uszczelnie

Ruroci\'gi i armatura. Konierze

okri'g/e

na stosowanic normy bez

oblic~e

r1

naprenia w szyjce konlerza /rurze/,

nia

naprenia

przypa-

r1

o- 2 -

PN-72/H-84020 Stal wglowa konstrukcyjna zwyklej jak<-

Nm-

kwasoodporna/. Gatunki

J-akoci

aroodporna.

nacig

montatowym

przy ruchomym

nacigu,

naci9-l,

ruchowy,

naprenia ciskajce w uszczelce, wywoane na-

a/

wartoci napre

kr6c6w

Blachy grube

PN-60/H-93015 Prty stalowe do wyrobu rub,

;>OI?czeniu

krcw

konierzowym

dla

rodzaju S _ wg tabl. 1-1

b/ wartoci napre w poczeniu

nakrtek i

rozprek pracujcych w podwyszonych temperaturach

ruchowym.

cigiem

i niskostopowej

PN-69/H-92138 Stal walcowana na gorco odporna na kOi

rubach,

cigiem montaowym,

o-;

PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stall k?nszwyklej

rubach pr~y

r1~ _naprenia ciskajce w uszczelce, wywoane na-

PN-71/H-86020 Stal odporna na korzj /nierdzewna

wglowej

naprenia

nacig montaowy,

Nr-

ci oglnego przeznaczenia. Gatunki.

w kryzie,

naprenia

wne okrg/e paskie, Cinienie nominalne 2,5 i 6 kG/cm2

trukcyjnej,

oraz naciilgj montatowe

mi dozoru technicznego OT /0-219/63, gdzie oznaczono:

'

Rurocigi i armatura. Konierze

wymaga-

chowe - wg tabl. 1-1 oraz 1-2, obliczone zgodnie z przepisa-

stalowe na cinienie nominalne do 320 kG/cm , Wymaga-

PN-70/H-74731

do.czania

w dokumen1acji rejestracyjnej,

Naprenia zastpcze

3,
do wyrobu

znak z-11-6/1013/75 z dnia 8. 12.75 r.

UOT

zwalaj.ce

ko'nierzy

Rurocigi. Materiay

PN-66/H-74701

trjktne

Rowki

Rurocigi i armatura. Uszczelki

PN-68/H-74375

rozj

ruby ze tbern szeciok.tnym

PN-74/M-82101

i taroodpornej

PN-72/H-74306 Rurocigi i armatura.


c<:enlowe

go pr.:eznaczenia. Oglne wymagania i badania

wysokostopowe

konierzowym

dla

rodzaju W- wg tabl. 1-2.

" '"" -

T bl"
Cinienie

Dnom

mm

r1

;z

',,
kG/mm '

.,

3,0

"
"

', '' ''


'' ''
4,7

Cinienie Pnom = 6 kG/cm

'

Temperatura obliczeniow
t 0 "'2oooc

Nm

" ",, .,

d"

'G

kG/mm

'' '' "'

''

'

Temperatura obllczeniowa Temperatura obliczeniowa


t 0 ~ 2o 0 c
t .. 2oooc
0

Temperatura obliczeniowa
t 0 _", 20c

,.

"

Pnom- 2, 5 kG/cm

0,5

1052

o, o

10,6

1617

o, o

14,6

2203

o, o

o,,
'o
o, o

'

No

o'~z

kG

o,,

"'
'' ,.,
"'
' 7

'' '' "'

kG/mm

'o
,,7

.,

<f,kT

'

Nm

,.,
1052

'' ''

10,6

1617

4,7

14,5

2203

o-:kr
kG/mrrf!

kG

'' ''
'' ''

''

"

.,

No
kG

'' '' '' "'


,,4

'' "'
'' 4,0 "'
'' '' 5,5 "'
<,4

<,4

Informacje dodatkowe do BN-75/2211-35

cd

lab!

1-1
Cinienie

Pnom = 2, 5 kG/cm

Temperatura obliczeniowa

Dnom

mm

!1;.

'
oh

Temperatura obliczeniowa

t 0 _, 200c
Nm

d,

kG/mm

Cinienie Pnom "'6 kG/cm

Temperatura obliczeniowa

~ 20C

t0

>G

kG/mm

Nc

5,5

5, 2

t2, 2

2705

,o

,,5

2,0

2, 2

11' 7

15, o

3331

,,2

,,5

"'

2, 2

50

5,'

11' 3

16,9

3757

,,2

,,5

2,5

SS

5,2

10, 7

22, 4

4970

,, 2

,,5

,, 5

"

11,0

13,4

14,7

6205

2, '

2,'

'"

1 r, 3

13,5

16,6

6990

2, 2

"'

12, 9

15,9

10,6

8959

2, 5

'50

s,

10,9

11,7

9860

'"

2, 5

11,1

15, 9

13453

''

,,

'
o"
kG/mm

Nm

"
o"

>G

"

02

dk.r

kG/mm

Nc
>G

5,5

12,2

2705

,, 2

2,5

2,2

1052

"'
"'
"'

s,'

5, 5

15,0

3331

2,5

0,2

5,5

1306

5,5

5,2

16, g

3757

o, o

,, 5

5, 5

1521

5, 2

10, 7

22, 4

4970

2,2

2,2

5,'

2069

2,'

1061

5,'

5, s

14, 7

6205

0,5

2,'

s, 2

2628

2,5

,, '

1272

5,2

5, 2

16, 6

6990

2,0

2,0

2,5

3145

,, o

2,

1694

2,5

5,5

10, 6

8959

2,2

2,0

5,0

4185

2, 2

2,2

1990

S,2

s, 2

11,7

9860

0,5

s,'

5, 5

4908

2,4

s, 5

2920

s, 2

5,2

15,9

13453

s, s

2, 5

5,5

7187

mikka

o 9ruboSci

g~

3 mm

2
1, 2 kG/mm
2
d" ~ O, 1 kG/mm

d;

t 0 - 2oo"c

2,2

Uszczell<a

!1'' z

>G

"
"

' 4

Temperatura obliczeniowa

t 0 "'2o"c

,,," ,,

"

o"

d'

'

=1,2kG/mm

'

d;'= O, 25 kG/mm '

'

Tablica -2
Cinienie

Dnom

mm

temperatura obliczeniowa
t 0 = 20C

d~z

,,

dj,_.,
kG/mm

'

Pnom"' 2, 5 kG/cm

S,5

Nm

'

kG/mm

4,2

40

2, 5

s, 5

15, o

3331

0,5

50

5,0

s, 2

16,9

3757

o, 5

55

5,5

s, s

22,4

4970

"

2,'

5, s

14,7

6205

'"

2, s

5,'

16, 6

6990

'"

5, s

5, 5

10,6

8959

'50

S, o

2, 2

11,7

9860

200

S,5

5, 5

15, 9

13453

250

5,4

2,2

13,0

500

2,S

4,5

10,1

0,2

,, '
,,,

,, '
,, '
,, '
,, '

' .

temperatura obliczeniowa temperatura obliczeniowa


t 0 "' 20C
200C

!1;2

>G

'o
2,,
2,5

er;_,.
kG/mm

d'
2

Nm

"
o"

>G

,,

o"

kG/mm

'"
525

s,'

s, o

12,2

2705

''s

s, 5

5,5

15,0

3331

',s

"'

2,S

s, 5

16,9

3757

d,
2

Nc
>G

2,2

1052

2, s

5,,

1306

,, ,

2,S

5, 5

1521

'' 5

504

5,5

5, 5

22,4

4970

2, 2

2,2

5,S

2069

2, 5

1061

s, s

5, s

14, 7

6205

2, 5

2, 2

5,2

2628

s,'

1272

S,2

5,4

16,6

6990

2,5

2, 5

2,S

3145

1694

s, s

s, o

10,6

9959

,, '

2, 5

5, o

4195

,,s

2, 4

1990

2,2

4,S

11,7

9860

2,,

2,0

s,'

4909

,,5

,, '

s, s

2920

2,4

s,,

15, 9

13453

2,5

2,'

5, 5

7187

16486

'',

''o

s, '

3890

s,'

S,2

13, o

16486

s,5

2,0

2,5

9555

19928

2,2

,,2

2, s

5001

5,5

2,0

10, 1

19929

s,'

2,S

s, 2

12269

' 2

,, s
'' 5

'', ,,,

Uszczelka

'

N,

s,'

'' 2

d'

,,

"
d,,

'""

"

2705

Cinienie Pnom ~ 6 kG/cm

temperatura obliczeniowa
t
0 2oo"c

>G
12, 2

'

1,2 kG/mm

d"-~>."o, 1

kG/mm

2,

mikka

2
2

gruboci

' ''

g _, 3mm

O';= 1,2 kG/mm 2


c1.;' =

o, 25 kG/mm