You are on page 1of 7

Zgromadzenie Misji Kuria Generalna

Droga, ktra sprawi, e staniemy si skutecznymi


porednikami obietnic Boych

Rzym, Adwent 2015


Drodzy Bracia i Siostry, Czonkowie Rodziny Wincentyskiej,

Obietnice Boga
Bd waszym Bogiem, a wy bdziecie moim ludem (Kp 26, 12).
Mio moja nie odstpi od ciebie (Iz 54, 10).
Ratowaem biednego, ktry wzywa, sierot i tego, co nie mia pomocy (Hi 29, 12).
Oto Ja dokonuj rzeczy nowej Czy jej nie poznajecie? (Iz 43, 19).
Kady, kto yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11, 26).
Kto spoywa moje Ciao i Krew moj pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56).
Nie zostawi was sierotami: Przyjd do was (J 14, 18).
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata (Mt 28, 20).

Zgromadzenie Misji Kuria Generalna

Te teksty biblijne uosabiaj i wyraaj relacj Przymierza, ktre Bg zawar z


ludzkoci. Wszystkie zacytowane obietnice, by byy spenione, domagaj si pewnej
formy obecnoci. Pozwlcie, e podam przykady dla wyjanienia tego, co chc
powiedzie.
Kiedy lud skary si na gnbicieli, ktrzy uczynili ich niewolnikami w Egipcie
[Bg by obecny, suchajc ich woania], Bg powouje Mojesza: Id przeto teraz, oto
posyam ci do faraona, i wyprowad mj lud, Izraelitw, z Egiptu (Wj 3, 10); [Bg by
obecny i znalaz rozwizanie sytuacji]. Po zacitym uporze Faraon zagodnia i lud
przeszed przez Morze Czerwone, by rozpocz dugi marsz przez pustyni [Bg by
obecny i wybawi swj lud]. Kiedy lud odczu gd, Bg obdarzy go mann; kiedy
mia pragnienie, woda wytrysna ze skay [Bg by obecny, towarzyszc ludowi w
momentach strapienia]. Bg naprawd by obecny przy ludzie walczcym pod wodz
Mojesza. Wieki pniej, gdy tumy zebray si na innym miejscu pustynnym, by
sucha nauczania Mistrza, stay si wiadkami rozmnoenia chleba i ryb, a ich gd
zosta zaspokojony [Bg by obecny, tym razem fizycznie w osobie Jezusa, jako mistrz,
uzdrowiciel, pocieszyciel]. Tymczasem Mistrz pragn zaspokoi nie tylko ich gd
fizyczny, ale rwnie duchowy. Jam jest chleb ycia. Kto do Mnie przychodzi, nie
bdzie akn; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragn nie bdzie (J 6, 35). Sowa z Listu
do Hebrajczykw podsumowuj to, co prbuj powiedzie: Wielokrotnie i na rne
sposoby przemawia niegdy Bg do ojcw przez prorokw, a w tych ostatecznych
dniach, przemwi do nas przez Syna (Hbr 1, 1-2).
Co to wszystko ma wsplnego z liturgi Adwentu? Jako Rodzina Wincentyska
jestemy wezwani, by kontynuowa misj Jezusa Chrystusa, goszc Dobr Nowin
osobom marginalizowanym, yjcym na peryferiach spoeczestwa: Tak, nasz Pan
prosi, bymy ewangelizowali Ubogich: oto, co czyni i co pragnie nadal czyni przez
nas (Coste XII, 79)1. Angaujc si w ewangelizacj, przygotowujemy drog Panu, a
jednoczenie stajemy si porednikami speniajcymi obietnice Boe. Poprzez rne
posugi, pragniemy mwi za Janem Chrzcicielem: Potrzeba, by On wzrasta, a ja si
umniejsza (J 3, 30).

Dowiadczenie misyjne
By zobrazowa t myl, pozwol sobie podzieli si jednym z mych
dowiadcze misyjnych. Podczas odwiedzin Prowincji Madagaskaru w 2011 roku, w
czasie obchodw jej setnej rocznicy istnienia, nasz wspbrat, ojciec Anton Kerin,
podzieli si kilkoma dowiadczeniami ze swej posugi kapaskiej w tym
odosobnionym regionie. Opowiada o radoci, ktrej dowiadcza, widzc, w jaki
sposb Dobra Nowina o Jezusie zakorzeniaa si pord ludu. Mwi jednoczenie o

wity Wincenty a Paulo: Korespondencja, konferencje, dokumenty, wydane przez Piotra Costea, Pary,
1920-1925, 14 tomw.

Zgromadzenie Misji Kuria Generalna

trudnociach zwizanych z dawaniem wiadectwa wobec ludnoci, ktra nigdy nie


syszaa o imieniu Jezus. Pragnem zobaczy t misj i obiecaem ojcu Antonowi
odwiedzi go w czasie nastpnej podry. Dopiero w kwietniu 2015, mogem
dotrzyma obietnicy. Tak wic przez dwa dni podrowaem najgorszymi drogami,
jakie kiedykolwiek widziaem jako Przeoony Generalny w czasie tych jedenastu lat.
Jest oczywistym, e nie mgbym przeby takiego dystansu za pomoc wasnych
rodkw, poniewa nie znaem tych drg. Oznacza to, e inni musieli mi towarzyszy.
Wizytator, podobnie jak jeden wiecki i ojciec Anton ktry prowadzi pojazd podczas
ostatnich dziewiciu godzin podry na najtrudniejszym odcinku stali si
towarzyszami mej drogi. Gdy w kocu dotarlimy do celu, ojciec Anton zaprowadzi
nas do kaplicy, w ktrej zostalimy powitani przez czonkw miejscowego samorzdu i
wadze religijne. Nastpnego dnia miaem przywilej sprawowania Eucharystii z
ludnoci tej wsplnoty. Bya to niedziela powoaniowa i wygosiem homili po
angielsku, tumaczon nastpnie na jzyk malgaski. Rwnoczenie mogem nawiedzi
jedn z nowych misji (zaoon okoo cztery lata temu i bdc obecnie w rozkwicie),
gdzie odprawiem te Eucharysti. Tak, dotrzymaem obietnicy wobec ojca Antona,
ale jednoczenie odkryem, e on sam i ci, ktrzy z nim pracowali, s porednikami
speniajcymi obietnice zoone przez Boga i naszych Zaoycieli ludowi
Madagaskaru.
W tym czasie Adwentu przypominamy sobie o wiernoci Boga obietnicom
danym naszym ojcom, a ktre zostay przekazane nam jako Ludowi Boemu yjcemu
w wiecie 2015 roku. Rozwaajc te obietnice, uwiadamiamy sobie rwnoczenie, e
konieczna jest nasza wsppraca, by si urzeczywistniy. Chciabym zatem zastanowi
si wraz z wami nad moim dowiadczeniem misyjnym na Madagaskarze i, mam tak
nadziej, przedstawi drog, ktra pozwoli nam sta si skutecznymi porednikami
obietnic Boych.

Wsppraca
Po pierwsze, cakiem sam i sam z siebie nie bybym zdolny speni tego, co
obiecaem. By dotrzyma obietnicy, potrzebowaem pomocy i wsppracy wielu osb,
szczeglnie przewodnikw i kierowcw oswojonych z drogami i znajcymi tras.
Zaoyciele przyobiecali naszym Panom i Mistrzom, e bdziemy gosi Dobr Nowin
o Jezusie Chrystusie i nikt spord nas nie moe, sam z siebie, dotrzyma tej
obietnicy. Od samego pocztku Wincenty mia wiadomo, e powinien do swojej
posugi zaprosi inne osoby, aby by skutecznym. W ten sposb po do dugim
czasie wyprbowania cnoty i zdatnoci Franciszka du Coudray Antoniego Portail i
Jana de la Salle, Wincenty poprosi, by doczyli do niego celem goszenia misji
ludowych (Coste XIII, 204). Wkrtce potem Misjonarze uwiadomili sobie, e oni take
potrzebuj wsppracownikw, poniewa byo jasnym, e Ubodzy cierpi bardziej z
powodu braku organizacji ni braku osb penicych miosierdzie (por. Coste XIII,
423). I tak oto powstay Bractwa Miosierdzia. Pniej, w XIX wieku, kiedy Fryderyk
3

Zgromadzenie Misji Kuria Generalna

Ozanam zaoy Konferencje witego Wincentego a Paulo, poprosi Siostr


Miosierdzia, by formowaa i towarzyszya czonkom tej nowej grupy studentw
uniwersytetu: Siostra Rozalia [Rendu udzielaa im poytecznych rad, sporzdzaa
dla nich list rodzin do odwiedzenia i odstpowaa im swoje bony na chleb i miso,
spodziewajc si, e Konferencja, jeszcze zbyt moda, pniej uczyni podobnie2. W
tym samym czasie, Katarzyna Labour prosia ksidza Jana Mari Aladel o wspprac
przy tworzeniu grupy dziewczt i chopcw, znanej dzisiaj jako Stowarzyszenie
Wincentyskiej Modziey Maryjnej.
Wsppraca ma zasadnicze znaczenie dla naszego istnienia jako Rodziny
Wincentyskiej. Nikt nie moe sam skutecznie gosi Dobrej Nowiny. Nikt sam nie
moe zbudowa struktur czcych wiat w sie mioci. Nikt i adna ga Rodziny
Wincentyskiej nie moe zna jedynej lub uprzywilejowanej drogi, ktra pozwoli jej
czonkom naladowa Jezusa Chrystusa, Gosiciela Ewangelii i Sug Ubogich. Ale
kiedy dzielimy si naszymi darami i talentami, kiedy jednoczymy si we wsplnym
projekcie, kiedy sowa my i nasz staj si waniejsze ni ja i moje, wtedy
moemy razem, w Chrystusie i jako Rodzina Wincentyska, dokona zmiany. Wszyscy
razem, w Chrystusie i jako Rodzina Wincentyska, umoliwiamy spenienie si dzisiaj
wczorajszych obietnic.

Czu si niekomfortowo i podejmowa ryzyko


Po drugie, by dotrzyma obietnicy danej ojcu Antonowi Kerin, musiaem
pokona trudne drogi, niosce ryzyko i sprawiajce, e czuem si niekomfortowo. To
samo rozumowanie moe by zastosowane do nas jako Rodziny Wincentyskiej, jeli
chcemy pozosta wierni obietnicy bycia sugami osb zapomnianych, opuszczonych,
porzuconych, sugami naszych braci i sistr yjcych w ubstwie i ndzy. Jeeli
jestemy uczciwi, sdz, e wikszo z nas mogaby przyzna, e nie czujemy si zbyt
komfortowo we wsppracy. Wsplne podjcie suby jest bardziej wymagajce ni
indywidualne i poniewa to jest bardziej wymagajce, czujemy si naturalnie
niekomfortowo, a nawet bdziemy starali si unika takiego dziaania.
Powimy troch czasu, aby przyjrze si kilku wymogom, ktre moglibymy
odebra jako zagroenie: suba we wsppracy zakada gotowo do rezygnacji z
kontroli i wadzy, sprzymierzenia si z innymi jako rwnorzdnymi partnerami podczas
podejmowania decyzji, zapraszania Ubogich, by zasiedli z nami przy stole, przy
ktrym podejmowane s decyzje majce wpyw na nich i ich rodziny. Ten styl suby
wymaga otwartego i uczciwego dialogu oraz gotowoci osignicia kompromisu,
negatywnie postrzeganego w ostatnich latach jako sabo, porzucenie ideaw i
zasad moralnych. To wszystko moe sprawia, e czujemy si niekomfortowo,
poniewa istnieje ryzyko znajdujce si w samym centrum naszej obecnej
rzeczywistoci i ktre zaprasza nas, was i mnie, do zmiany (a czujemy si zawsze
2

Baunard, Fryderyk Ozanam, Z jego korespondencji, J. de Gigord, Pary, 1913, s. 98.

Zgromadzenie Misji Kuria Generalna

niekomfortowo i jestemy zaniepokojeni w obliczu zmian). Zarwno wy jak i ja,


jestemy zaproszeni do zmiany sposobu wzajemnego oddziaywania na siebie,
sprawowania naszej posugi, wyraania solidarnoci wobec najsabszych w
spoeczestwie. To, w jakim stopniu pragniemy zaangaowa si w proces
nawrcenia, okreli, w jaki sposb, z Chrystusem i Rodzin Wincentysk, zmienimy
nasze dzisiaj i jutro oraz wyznaczy sposb, w jaki wczorajsze obietnice stan si
dzisiejsz rzeczywistoci.

Elementy, ktre bd charakteryzoway nasz wspprac


By zmieni co w obecnym wiecie i doprowadzi do spenienia wczorajszych
obietnic, pewne elementy musiayby charakteryzowa wszystkie nasze wsplne
wysiki. Wiem, e gdybymy chcieli sporzdzi list niezbdnych elementw,
wczylibymy modlitw (we wszystkich jej formach), praktyk cnt, czytanie Pisma
witego i refleksj, uwane suchanie znacie list tych elementw. Tymczasem
chciabym odnie si do innych, ktre nie zawsze znajduj miejsce na naszych listach,
a ktre, jak sdz, s konieczne, jeli chcemy by skutecznymi i przekonywujcymi
porednikami Boych obietnic. Moja lista, poza elementami wspomnianymi powyej,
zawieraaby rwnoczenie:

Ciekawo Jednoczc si w posudze wraz z innymi gaziami i czonkami


Rodziny Wincentyskiej, zobowizujemy si do nieustannego poszukiwania
porzdku pord chaosu oraz sensu pord zgieku i cierpienia. To
poszukiwanie prowadzi do postawienia sobie pytania: dlaczego?, a
kontynuujc je, odkrywamy inne pytanie, inne dlaczego?, nastpnie inne
pytanie, inne dlaczego?. Jednake ta ciekawo powinna dodawa nam
odwagi kroczenia nowymi drogami, nawet jeli oznacza to, e bdziemy
poranieni, poturbowani, brudni, poniewa zdecydowalimy si pj na
drogi bdce jeszcze w trakcie budowy (por. Evangelii Gaudium, 49).

Krytyczna analiza Ciekawo idzie w parze z krytyczn analiz. Ciekawo


pyta: Czy to prawda?, podczas gdy krytyczna analiza uzdalnia do widzenia
poza sformuowaniami takimi jak: To jest sposb, w jaki zawsze to
robilimy! Zawsze tak dziaalimy! Ten element analizy krytycznej zasuguje
na szczegln uwag, poniewa jestemy wezwani, by uczestniczy w
Nowej Ewangelizacji, nowej w swym zapale, metodach i sposobie wyraania
si.

Twrcza wyobrania Mio jest twrcza a do nieskoczonoci (Coste XI,


146). Wasze Zgromadzenie [wasza grupa lub ga Rodziny Wincentyskiej]
wwczas nie byo tym, czym jest obecnie, naley sdzi, e dzi nie jest
jeszcze tym, czym bdzie, a wreszcie Bg doprowadzi je do stanu, w jakim
5

chce je mie (Coste IX, 245). Ciekawo prowadzi do form twrczej


wyobrani, ktre z kolei wspieraj nas w wysikach goszenia Dobrej Nowiny
jako rzeczywistoci aktualnej, zarazem dobrej i nowej dla Ubogich.

Zgromadzenie Misji Kuria Generalna

Gliniane naczynia To wiadomo uzdalnia nas do zachowania perspektyw


i widzenia siebie takimi, jakimi jestemy: Pamitaj, e prochem jeste i w
proch si obrcisz (Liturgia rody Popielcowej). Dzikuj Ci, e mnie
stworzye tak cudownie, godne podziwu s Twoje dziea. I dobrze znasz
moj dusz (Ps 139, 14). Posuchajmy, co Wincenty mwi o sobie: Jestem
synem rolnika, ktry pilnowa wi i krw, i dodam, e to jest nic w
porwnaniu z moj niewiedz i zoliwoci (Coste IV, 215); tak ndzny jak
jestem, gosz kazania innym, a jestem peen przekltych myli (Coste X, 12);
O Zbawicielu, przebacz temu biednemu grzesznikowi, ktry psuje wszystkie
Twoje zamiary, ktry si im sprzeciwia i wszdzie mwi na przekr (Coste XI,
271); Panie, obiecuj trwa mocno w dobrze rozpocztym dziele,
poniewa to bdzie Ci mie (Coste X, 196). Kady z nas posiada dary, talenty
i siy. Kady z nas ma swe ograniczenia, wady i saboci jestemy zarazem
wielcy i mali!
Zdolno do marze o lepszym wiecie Jako czonkowie wielkiej rodziny,
mamy marzenia i wizje nowego dnia: I ujrzaem niebo nowe i ziemi now,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminy I otrze z ich oczu wszelk
z, a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ni krzyku, ni trudu ju [odtd]
nie bdzie, bo pierwsze rzeczy przeminy (Ap 21, 1. 4); Niech sprawiedliwo
wystpi jak woda z brzegw i prawo jak potok nie wysychajcy wyleje (Am
5, 24). Kiedy pracujemy w maej czci wiata, moemy mie pokus, by
myle, e nasza posuga jest nieistotna w oglnym planie rzeczywistoci. Ale
to nieprawda. Powinnimy sobie wyobrazi, e wszyscy jestemy czci
ogromnych puzzli, skadajcych si z setek maych kawakw. Chocia
jestemy jednym kawakiem, niemniej jest on istotny i ma ogromn warto.
Ten kawaek, nasz kawaek ukadanki, ze wszystkimi pozostaymi skutecznie
przyczynia si do zmiany wiata razem zmieniamy wiat.

Podsumowanie
yjemy w wiecie, w ktrym kadego dnia niektrzy skadaj wszelkiego
rodzaju obietnice i zapominaj, e je zoyli. Tymczasem ludzie spodziewaj si, e
bdziemy postpowa inaczej, e bdziemy odwani i dotrzymamy naszych obietnic,
obietnic Boych i naszych Zaoycieli. W XIX wieku lud francuski by zniechcony i
rozczarowany. Zoono mu obietnice, ale wikszo ludzi w dalszym cigu ya w
ubstwie. Fryderyk Ozanam rozumia t sytuacj i zwrci si do czonkw Konferencji
witego Wincentego a Paulo sowami, ktre rwnie dla nas, yjcych w XXI wieku,
6

Zgromadzenie Misji Kuria Generalna

s wezwaniem. Chciabym nimi zakoczy t refleksj: Ziemia oziba. To do nas,


katolikw [jako Rodziny Wincentyskiej] naley przywrci yciodajne ciepo, ktre
wygaso, rozpocz na nowo wielkie dzieo odnowy, rozpocz take er
mczennikw3 Czy nic nie uczynimy, by upodobni si do tych witych, ktrych
kochamy i czy bdziemy zadawalali si jczeniem nad bezpodnoci obecnego
czasu? Jeli nie potrafimy kocha Boga tak, jak oni Go kochali, co bez wtpienia
powinno by dla nas wyrzutem, jednak jeszcze nasza sabo moe i w tym znale
cie usprawiedliwienia, bo wydaje si, e trzeba widzie, by kocha, a my nie widzimy
Boga jak tylko oczyma Wiary, a nasza Wiara jest taka saba! Ale ludzi, ubogich, widzimy
oczami ciaa. Oni s tutaj i moemy woy palec i rk w ich rany, a na ich czole s
widzialne lady po koronie cierniowej. Tu nie ma ju miejsca na niedowierzanie.
Powinnimy upa do ich stp i powiedzie za Apostoem: Tu es Dominus et Deus
meus. Jestecie naszymi mistrzami, a my bdziemy waszymi sugami. Jestecie dla nas
witym obrazem tego Boga, ktrego nie widzimy, i nie potrafic kocha Go inaczej,
[bdziemy kocha] Go w waszych osobach4 .
Niechaj w czasie przeywania Adwentu Bg nas wszystkich bogosawi! To czas,
w ktrym spenia On obietnice zoone naszym przodkom i odnowione dzisiaj; czas, w
ktrym Bg wypenia swe obietnice, zwracajc si do nas jako pokornych narzdzi i
gorliwych sug.
Wasz brat w witym Wincentym,

G. Gregory Gay CM
Przeoony Generalny

Listy Fryderyka Ozanama, Listy z okresu modoci (1819-1840), Wyd. Bloud & Gay; (List do Lonce Curnier,
23 lutego 1835).
4

Ibid., (List do Louis Janmot, 13 listopada 1836).

You might also like