• •

Kata nama merupakan kata yang merujuk kepada orang, binatang, tempat, benda maujud, benda bukan maujud dan sebagainya. Kata nama dapat digolongkan kepada:  Kata nama am  Kata nama khas

⇒ Kata Nama Am • • • • • Kata nama am ialah kata yang menyatakan makna benda, perkataan, atau konsep yang umum sifatnya Kata nama am hidup. Contohnya: pengetua, ayam, guru, tentera dan kambing Kata nama am tak hidup. Contohnya: maktab, sekolah, persastuan, pertubuhan dan padang Kata nama am konkrit. Contohnya: kereta, lori, kapal terbang, gunung dan komputer Kata nama am abstrak. Contohnya: cerita, roh, masalah, pendapat dan kisah

⇒ Kata Nama Khas  Kata nama khas merupakan kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar Kata nama khas hidup. Contohnya: Perdana Menteri, Rosilawati dan Sang Kancil Kata nama khas tak hidup. Contohnya: Kedah Darul Aman, Malaysia, Masjid Negara, Pahlawan Pasir Salak dan Panasonic


Kata Ganti Nama Diri • • Kata ganti nama diri ialah kata yang menjadi pengganti kata nama orang Kata ganti nama diri dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu:  Kata ganti nama diri pertama. Contohnya: saya, aku, beta, kami dan kita  Kata ganti nama diri kedua. Contohnya: awak, kamu, kalian, anda dan engkau  Kata ganti nama diri ketiga. Contohnya: beliau, dia, nya, baginda dan mereka

Kata Ganti Nama Diri Singkat • Beberapa kata ganti nama diri di atas dapat disingkatkan seperti yang berikut:     • • • Engkau menjadi kau Aku menjadi ku Kamu menjadi mu Dia dan ia menjadi nya

Sungguhpun kata-kata di atas disingkatkan tetapi maknanya tetap sama Dalam tulisan, kata singkat kau, mu, dan nya hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya Kata singkat kau diletakkan di awal kata sahaja

 Lukisan yang kaulukis itu sungguh menarik.
• Kata singkat ku boleh diletakkan di awal atau akhir kata

 Datanglah ke rumahku pagi esok.  Kusakiti hatimu yang tulus cintaku.
• Kata singkat mu diletakkan di akhir kata

 Dengarkan sebuah lagu untukmu.
• Kata singkat nya diletakkan di akhir kata sahaja

 Lukisannya sungguh menarik.

Kata Ganti Nama Tunjuk • • • Kata ganti nama tunjuk ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan seseorang, sesuatu benda, atau perkara Ada dua kata ganti tunjuk sahaja, iaitu ini dan itu Tugas kata ganti nama tunjuk dan ayat-ayat contohnya adalah seperti yang berikut:     Sebagai penanda kata nama, iaitu yang hadir selepas kata nama Sebagai subjek dalam ayat Sebagai prediket yang dikedepankan dalam bentuk ayat songsang Sebagai penentu belakang

Kata Ganti Nama Tempat • Kata ganti nama tempat ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama tempat. Kata ganti tersebut ialah sini, sana, dan situ

Kata Ganti Nama Tanya • • • • • Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membina ayat-ayat Tanya. Kata ini digunakan untuk bertanya tentang manusia, binatang, benda, tempat, dan bilangan. Contoh kata ganti nama tersebut ialah siapa, apa, mana dan berapa Siapa digunakan untuk bertanya orang Apa digunakan untuk bertanya tentang binatang atau benda Berapa digunakan untuk bertanya bilangan atau jumlah sesuatu Mana digunakan untuk bertanya tentang manusia, binatang, benda, dan tempat

Kata Ganti Tak Tentu • • Kata ganti tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu seperti Apa-apa digunakan untuk mengganti nama benda atau hal yang tidak tentu

Mana-mana digunakan untuk mengganti nama benda atau nama tempat yang tidak tentu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful