EDGAR ALLIIN POE

TO KOPAKI

••• A •• &&A • •••

TO KOPAKI

TO KOPAKI

KOTTon:, Eva I.JE:AayxoAlKO usoovuxri, Kae<.ilC;, abuvaJ,Joe; Kat «ouocouevoc,

0" Eva rreplepvo f3lf3Aio elxa oKUljJel, ~exaoJ,JEvo eb<.il Kat XPovla aTT" OAOUe;, Kae<.ilc;, f30pu aTT" TOV UTTVO, to KecpoAl xouvouou, oxouoo ~acpvlKCt Eva XTUTTlWa, ocv KCtTTOlOC; va XTUTTouoe, va XTUTTouoe, rnv TTOPTO, aTTaM, LOU ~wJ,JaTiou uou, "Knvevoc eTTlOKETTTIle;, J,JCtAAOV, Bo elvoi au TOe; TTOU XTUTTCtel TIlV rropro uou" elnc. AUTo IJOVCtxa, Kat TiTTOTa oMo.

13

0, val, SUIJOlJal rroxu KaAa

mcv IJlO xpuo VUXTO TOU f1£KEIJI3PI1, KOl TO bauAlo EVa-EVa 4JuXOlJaXWVTOe;, OTO nOTWlJa TOV [OKLO TOUe; anAwvav. nEp[IJ£Va IJ' ovurrouovnoic TI1V auy~ ana TO I3ll3Aia uou IJOTma rropnvopic ~I1TOUO£ 11 l3aoavlolJEVIl KapblO uou YlO HI V£KP~, xalJEVIl EA£Ovapa -

YlO TI1V £~mp£nK~ KOl AalJnp~ aUT~ KaPil nou Ol OYY£AOl OVOIJO~OUV EA£Ovapa xwp[e; ovouc £bw YlO rrcvro IJEV£l.

I ~

Kat 0 aAl~£pO<;, a~t[30l0<;, l-I£raAlKO<; r1XOC:: KOe£ nOP<PuPr1<; KOUPTivoC; TPOI-I0U<; q>OVTOOTlKOUC; 1-1£ nA'1I-1I-1Upl~£ rrou rrorc uic TO TOT£ B£v £iXo VUOO£l .

• ETOl, YlO VO ;")OUXOOW TO XTunr11-10ra H1C; Kop5l0C; IJOU, 4'leUpl~O OUVtX£lO:

"Kovtvoc:: UVO<; eo elvci rrou TOV ~Pr1K£

'1 VUXTO KOl ~'1TO£l va TOV ovoi~w va urre; Auto jJovaxo, KOl rlrrorc 6AAO".

IS

rla ~lO onvun ~E90ppE4Ja, Kal tore, xwpie; rna va Otoro~w onwe; rrpdrrn:

"KUPlE, ~ xuplc uou, o.n Kal va 'ore

- 4J£Aloa - ouyxwpEiorE ~E '1 aM9Ela EiVOl TIWe; IJ' EiXE rtcpsr avoAacppa 0 urrvoc, Kat ~p9are eceic Kat xrun~oare rnv rroprc, nou ~OAlC; evuooo rov ~xo rou xrun~~aroc;" Kl ovol~a a~£owe; OlonAara rnv rroprc, I:Korool, £~w, xm rlrroro OAAO.

16

blOTT&PVWVTOe: HIe: VUXTOe: TO aKoTobl, t~&VO occnouevoc, q>ol3la~tvOe:

KOl o~q>lI3OMoVTOe:, os OVEtpO boa~tvoe:, TTOU TTOTt Ol Ov6PWTTOl OV&lPEUT~KOV, WOTOaO, Il OlWTT~ bEY WPOXTIlKE

KOl KOVtVO 11 oKlvllaio tOwaE all~ool, Kl 0, n 4.1lSUPlaTO EKEi ~tao £lTTWSIlKE nrov n At~n uovo EAEovopa.

Til J\t~1l OUT~ Elj.JlSUplaE ~ovaxo, KOl Il IlXw aTToKpiSIlK& Ei\EovOpO. Auto ~ovaxo, KOl TiTTOTO oMo.

17

rupl~oVTac; na}.l aTO ~w~ano ~OU, us Tl"IV tpuxri uou va epAtyttol,

~ovo at AlYo cxouoc tva OA~O XtUnrllJO, KaTlWC; rno ~UvotO OTl' to npdrro,

"Kart ato nopcneroouo - elno - eo elvot, xwpic; OlJeplf30Aio rou Tlopa9upou,

OC; pi~w lJlO lJono Aomov KOl auto

to oxorswo uuornoto OC; ~tOloAUvW,

oc 'laUxaatl lJla aTlYlJri '1 Kopola lJOU,

Kl aUTO TO ~UOtriPlO OC; ~tOlOAUVtL

- 0 cvcpoc dvm, aUTO, KOl rlrroro o}.Acf'.

J H

Kl ovol~a to napo6upo, orov, ~a<pvlKO, ~£ XOP'l n£plori qrrspoxornbvrnc,

Eva KOpOKl unEpoxo ~£XU6'lK£,

TWV l£PWV 'l~£pwv rou nap£A6oVTO<;. Xwpi<; va KOV£l ours ~lO unOKAlo'l, va ota6d ~la ony~ri ri va l)lOTOO£l, ue XOP'l apxoVTlKri 6POVlOOT'lK£

novw OT'lV noprc tOU l)w~OtlOU uou -

0POVlOOt'lK£ novw ornv rropro tOU l)w~OTlOUKo6LO£ novw • K£i, Kal rlrtorc OAAO.

J "

TOT&, KaeWc; aUTO TO OPV&O ano tl3&Vo nc eAll3&pte: we: Twpa OKE4'£le: IJOU oPXll;£ va 6laOK&60l;&l IJE H'IV TOOO ool3ap~ Kl aUOTl1p~ TOU OTOOI1

"Av Kl OTPlXO, ortcvo slvci TO K&<POAl OOU - sine - oiyoupa liEV elom ovavl)po, <paOlJanKO, I3AOOUpO Kl apXaio KOPOKl, nou OTI1e; vUXTae; TI1V OXel1 nAavLtoOl -

nte; IJOU: rroio EivOl TO apXOVTlKO OOU OVOlJa ntpa EKEi OTI1V nAounbvla aXel1 Tile: VUXTae:~' Flore me TO KopeKl 1J0u anOKpiel1K&.

20

=OCPVlOOTrlKO O'[OV OKOUOO OTT' '[Q O'[OIJO rou OXopOU £K£ivou opveoc '[000 K090po AOYlo va l3yoivouv, OV Kat 11 oTT<ivTllo~ '[OU ~£v £iX£"Kat onouoolo VOIlIJO,

vurrl oAol £iVOl oUIJCPWVOl o' OU'[O:

TTWe; TTO,[E rou Kov£ie; o' curov rov KOOIJO ~£V E,[UX£ va l)£l TTOPOIJOlO TTOUAi

TTOVW O'[IlV TTOP,[O '[ou ~wlJonou rou - opvso, ~ oMo ~Wo, O£ IJlO £lKOVO

TTOVW OTT' '[IlV TTOP,[O rou l)wlJonou '[QU, IJ' EVa reroio OVOlJo: nO,[E mo.

21

Ma to KopaKl, navw an' to ouopeo o~oiw~a, auto to MYla tine ~ov6xa, Ae<; KlOAI"J tOU I"J 4JUXr') a' auto to MYla v' ano~l"JtoUae to KatacpUylO tI"J<;. Ka~la aMI"J AE~I"J bev np6cpepe,

ours Kavtva rou cptepo OaAe4J£,

Wanou eyw e4Jl8uploa: "'AAAOl cpiAOt Ecpuyav Kat uovo u' aCPI"JOav.

AUPlO Kl auto eo CPUYEl, eo neta~El ornnc m:ta~av OAE<; uou Ol EAniliE<;." -Tlore me, to rrouxl uou anOKpie'1Ke.

22

T PEllovrOe: £AOCPPO ~.IE:e: 01'11 yoMvl1 nou rnv l'OpO~£ l.llO reroio OTTOVl'I1011 "I:iyoupo OUl'O TTOU M£l - £iTTO - elvoi OAl1l'OU 11 YVWoI1 KOl 11 oocpio, TTOPIlEva OTTO KOTTOlO l)UOWXo OCPEvrl1 TTOU 11 OKAI1P~ Moipo OTTO tOOO

KOvrO tOY OKOAOu90uo£, WOl'£ ~IlO KOl J.lOVO £TTwM 1'0 l'pOyOOOLO 1'0U TT~POV,

El'Ol TTOU Tile: EATTil)oe: 1'0U OAOl Ol 9p~VOl l'£A£lWVOUV O· OUt~ til I.I£AOYXOAlK~ £TTWl)O.

Ilors - TTOl'E mo.

23

'ETOl, Ka8tix; TO KOpOKl OUvtXl~£

va ~laOK£M~£l Til 8Al~~tVIl ~OU \jJUX~, Tp6~Il~a ~lO nOAu8pova, Kat cnevcvn OTO nouxl Kat TIlV rropro Ka8lo~tvO<:, ~u8ioTIlKa OTO ~aAaKO ~£AOU~O TIl<:.

Tots, ~O~OVTac:; O£ ~la O£lPO nc OKt\jJ£l<: ~OU, cvopurnououvo rl aKpl~W<:

aUTO TO nouxl TOU nap£ASOVTO<:

TO ~AOOUPO aUTO, a~Uva~o, OYPlO, CPPlXTO «ot.ouovuco nOUAi TOU nap£ASoVToc;

StA£l va net orcv Kp!iX;£l: - nOTt mo.

24

AUTO Aomov E\paxvo va I3pw xwpit:; OjJwt:; jJIO At~'1 va npocpEpw

(J'(O 0PVEO, 1l0U TO 130Su] TOU ucnc TWpO KoiYOVTav OTO XOi") rnc \puxr;t:; 1J0u.

AUTO Kat eMa 01<01J0 va 1J0VTE\pW KOSIlOO, TO K£CPOAl IJOU OKOUjJnWVTOt:; novw OTO l3£Aou6EVlO 1J0~LAOPlO

nou TO cpwt:; rnc MlJnot:; VAUKO EAOU~E, novw (J'(O "_'01310, uno TO cpwt:; HIt:; AOjJnac; anAWIJEVa, I3EAou60, nou TO IJEAIl, EKElVIlC;, w!, note me 6EV S' avvi~ouv.

2S

Ton; IJOU ECPavll rno pap tic; 0 cveocc,

An' tva eUlJlatriPl aetato pyaivov euwl>ltc;

oro Xi:plO I:epacpEiIJ, nou, ornoc YAUOtpotioav

to nol>la tOUC; oro rnrruiuc xtunotroav. "6UOtuXE, 0 eeOC; oou - cptiJva~a - oou ott/WEl, Il· auto rc I:epa<pEilJ rou oou npoo<ptpEl

to YAUKO VtKtaP Yla va urrooeoeic

rnv EAEovopa va ~£xaoEu::!

0, rnsc to Kal ~txaoE yU] rrcvro tri vEKPri oou, Xalltvll EA£ovopal"

- Flore mo - to KOPOKl lJou anoKpiellKE.

26

"npOq>r]"{1l - sine - nMo~o TOU oAt8pou, npoonm, opveo ~ l)ai~ova, o.n Kl ov slocrl o napcouoc ov o' tOT£tA£, ~ av

nOAlll rpucuulc O· tPyoA£ £l)w rrepo,

uovo KaL aTpO~IlTO OKO~Il,

O· aUT~ mv tpll~ll, ~ay£~tvll xtbpo

- aTO orrin aUTO nou 11 q>piKIl tX£l OTOlX£lWo£l: n£~ ~OU - o £~opKKw - n£~ ~OU, oA~8£la."

- Flore me - TO KOpOKl ~ou anoKpi8IlK£.

!7

"npO<PriTf") - dna - rrxoouc TaU oMepou - rrpoorrtn, OPVEO ri oal~ova, O,Tl Kl av eloorl r' aUTOV TaV oupcvo nou poe OK£nO~El,

OTO 0EO nou AaTpEUoU~E Kl 01 buo uoc,

nee OTf") ljJUxri aUTri rrou orrcorcoca

av ~EO' OTf") f.laKPlVri EotlJ ~IO ~Epa

e' aYKaAlOOEl ~IO OYla KOPIl

nou 01 OYYEAOl OVo~o~ouv EAEovopa -

~IO onOVLO, ave' aYKaAlOOEl, Aa~npri KOPf") nou 01 OYYEAOI OVO~O~OUV EAEOvopa"

- nOTE rno - TO KOPOKI ~ou anoKplef")KE.

28

To MYla aUTO cc OIl~abE4IOUV TO <ptuYlO oou, bai~ova ri 0PVEO - OUPAU)C;W, avanllbwvTae;, rUplOE nOAl ornv rpucuuic

Kal rnv nAouTwvlKri OXell Tile; VUXTOe;, Kal oc ~ri ~EiVEl uouoo oou <pTEPO Ebw, Oll~obl TWV <pap~aKEpwv Kpauywv oou! 'Aonce riouXIl Til ~ova~lo ~OU!

KaTEl3a an' TO ouoiuiuc Tile; naMobae;!

BYOAE TO po~<poe; oou ~Ee; an' TIlV KapblO uou Kal nETO~E ~aKpuo an' rnv Ko~apri ~OU!"

- nOTE me - TO KOPOKl ~OU anoKpiellKE,

29

KOl TO KopoKl, 1.111 KOUVWVTOe: KOeOAOU TO <pn:po TOU, OTEK£TOl OKOIJO novw

OTO WXpo, YAumo OlJoiWIJQ TI1e: nOAAalioe: rrovur en' TI1V rtoprn TOU liwlJonou IJOU. KOl TO urrno TOU EivOl OIJOlO IJE TO ucnc EVOe: ociuovo nou OVElPEUe:TOl,

Kl enure TO ne:plAouC:El TO <pwe: TI1e: AOlJnOe:, OTO nOTWIJO oKopniC:El TI1 OKLO TOU.

Kat 11 4JUX~ uou, err' OUT~ TI1 OKLO

nou IJEVEl OTO nOTWIJO OOV KUIJO OnAwIJEVI1, -nOTE - nOTE nlA bE eo OI1KWee:i.

1845 -

Jet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful