Melayu Islam Beraja dalam Sains dan Teknologi PENDAHULUAN

Sebelum beralih kepada tajuk perbincangan adalah lebih baik kita menyentuh sedikit mengenai konsep Melayu Islam Beraja. Melayu Islam Beraja yang dihasrat menjadikan Negara Brunei Darussalam serta seluruh isi di dalamnya sebagai ³Baldatun Taubatun Warabbatun Allah. Ghafur´ Negara iaitu Negara yang sejahtera, sentiasa sentiasa menuju di ke bawah arah

perlindungan

Brunei

Darussalam

akan

kesejahteraan jika raja, kerajaan dan rakyat benar-benar mengamalkan dan menghayati falsafah Melayu Islam Beraja berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam.

Negara

Brunei

Darussalam

bukanlah

Negara

sekular

yang

menganggap

perubahan diri atau kehidupan seorang individu itu berlaku dari hasil perubahan sekitar (sains dan teknologi). Konsep perubahan yang diajukan oleh Barat (sekular) sangat berbeza dengan pandangan Islam kerana Islam mentafsirkan bahawa konsep perubahan itu ialah hasil dari manusia itu sendiri, bukan sekitaran yang mengelilingi manusia (Ahmad, 1979: 231) seperti yang termaktub dalam firman Allah dalam surah alRa¶d:11 yang bermaksud:

³Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berusaha merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.´

Dalam firman di atas ini dapatlah ditafsirkan bahawa manusia diberi kebebasan untuk bertindak secara mutlaq dan terhad. Manusia juga mampu membuat perubahan dalam dirinya dengan adanya jiwa dan akal yang dikurniakan oleh Allah untuk

manusia memilih dan berfikir. Menurut Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahawa Islam membebaskan akal, mendorong supaya menganalisis dan mengamati kejadian

alam sekeliling. Islam mengangkat

tinggi kedudukan ilmu dan ahli-ahli ilmu serta

mengalu-alukan sesuatu yang baik dan bermanfaat´

1

Beralih pula kepada Konsep Sains dan Teknologi yang ingin dikaitkan dengan tajuk pembentangan. Konsep Sains dan Teknologi yang dimaksudkan di sini ialah ilmu pengetahuan hasil, yang teratur berdasarkan dari akal dan kebenaran manusia. yang berkaitan daripada dengan itu, perbuatan ada yang dan dan

industri

yang

dicipta ilmu yang

Selain

mentafsirkan

bahawa

sains

teknologi merupakan progresif dan

maklumat-maklumat hasil pemikiran

penemuan-penemuan

sistematik,

dinamik

kebijaksanaan manusia dengan membuat kajian-kajian yang teliti dan teratur pada alam yang Allah ciptakan. Oleh yang demikian, dapatlah dirumuskan bahawa sains dan teknologi itu adalah hasil dari pemikiran manusia untuk mencipta sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan, kemudahan atau menjadikan sesuatu itu unik dan berguna serta untuk mengisi kehidupan yang lebih sempurna.

Jadi telahpun

dapat

diaplikasikan dalam

hasil

sains manusia

dan

teknologi

yang

dimaksudkan disedari.

itu

tertanam

kehidupan

sehari-hari

tanpa

Beberapa

contoh yang dapat dilihat, jika dahulu orang harus menempuh jarak yang lama hingga beberapa tahun untuk pergi ke sebuah negeri atau tempat namun sekarang hanya ditempuh beberapa jam sahaja (kenderaan). Seorang anak di Brunei dapat berbicara langsung dengan ayahnya di New York dengan hanya mengangkat genggang telefon (alat komunikasi; telefon bimbit, internet, MSN dan lain-lain). Begitu juga halnya mengetahui berita-berita terkini dengan hanya melihat pada kaca televisyen dan mendengar radio dan banyak lagi teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh saintis.

Oleh

yang

demikian

hasil

huraian

mengenai

Konsep

Melayu

Islam

Beraja

dengan Konsep Sains dan teknologi dapatlah kita kaitkan satu persatu. Di Negara Brunei Darussalam juga tidak terlepas dalam menghadapi perubahan era globalisasi dan ilmu sains teknologi, walaupun masih berpegang pada konsep Melayu Islam

Beraja. Perkara ini dapat dilihat dari segi aspek kebudayaan, kemudahan, undangundang, kesihatan, pertahanan, pendidikan, sosial dan juga ekonomi.

Dari aspek kebudayaan sebenarnya merangkumi pelbagai aspek antaranya adat resam, kepercayaan, kesenian, perundangan dan sebagainya. Kebudayaan di Negara
2

Brunei

Darussalam

juga

kini

sudah

terpengaruh

dengan

sains

dan

teknologi.

Penggunaan sains dan teknologi dalam kebudayaan bangsa Brunei semakin diguna pakai pada masa ini. Salah satu contoh yang ketara kini ialah dalam adat memanggilmanggil (memohonkan) untuk sesuatu majlis doa selamat, jika dahulu tuan rumah yang berhajat untuk menjemput seseorang ke majlisnya akan datang kerumah seseorang itu dan yang berhajat itu sendiri akan menyampaikan hajatnya melalui empat mata. Akan tetapi kini orang lebih senang menggunakan telepon ataupun teks pesanan ringkas (SMS). Perkara ini terjadi adalah disebabkan adanya kemudahan teknologi IT yang penggunaanya memudahkan lagi para penggunanya untuk berhubung. Namun nilai-

nilai murni yang diterapkan dalam Melayu Islam beraja masih wujud seperti beramah mesra sesam insan, mengunjungi sanak saudara dan jiran berhampiran dan saling

tolong-menolong tetangga dan sanak saudara akan berita semasa.

Di lihat

dari

aspek

perubatan,

sebelum

adanya

ilmu

sains

dan

teknologi,

masyarakat melayu mengamalkan perubatan bomoh dan dukun. Dengan kemunculan ilmu sains dan teknologi, ianya melahirkan pakar-pakar perubatan moden dan kini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan perubatan moden berbanding perubatan bomoh dan dukun. Ini adalah kerana dalam perubatan bomoh dan dukun terdapatnya amalan dilarang syirik dan kurafat(menyembah benda lain selain Allah) yang mana 18 ianya yang

keras dalam agama Islam.

Dalam firman Allah,

surah al-Jinn:

bermaksud:

³Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah´. Kini Beraja juga di Negara Brunei Darussalam dalam yang memegang konsep arus Melayu Islam dalam Baginda

tidak

ketinggalan

mengikuti perubahan yang canggih.

kemodenan Duli

mempunyai

teknologi-teknologi

perubatan

Kebawah

Sultan sangat mengutamakan dalam melahirkan warga yang sihat dan sejahtera bagi meneruskan negara. kesinambungan pembangunan dan menentukan hala tuju masa depan

Baginda

berasa bersyukur

kini Negara

Brunei Darussalam telah

setanding

dengan negara-negara maju. Kita bolehlah berbangga dengan kedudukan dan status
3

yang kita kecapi itu yang tidak lain dan tidak bukan ialah hasil kerja keras raja yang kita sayangi yang sentiasa menitikberatkan kesihatan rakyat dan penduduk negara ini.

Beralih

kepada

aspek

pertahanan

Negara

dalam

memfokuskan

mengenai

peralatan dan senjata. Islam menuntut umatnya mempersiapkan diri dengan segala ilmu dan teknologi yang perlu untuk menghadapi musuh, dan persiapan ini termasuk dalam tuntutan fardu kifayah. Allah berfirman dalam surah al-Anfal: 60 yang bermaksud:

³Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan apa saja kekuatan yang kamu sanggup dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh´.

Dalam firman ini dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Allah menyuruh umatnya menyiapkan diri atau bala tentera dengan apa saja cara untuk mencari jalan demi mempertahankan umat Islam. Di Negara Brunei Darussalam dengan berkonsepkan

Melayu Islam Beraja telah menubuhkan Angkata Bersenjata Di-Raja Brunei berserta peralatan-peralatan senjata, satu angkatan yang terpenting yang memegang

tanggungjawab untuk memastikan keselamatan negara terjamin dan rakyat dilindungi daripada sebarang ancaman dan bahaya. Dengan menggunakan senjata api hasil dari ilmu sains dan teknologi yang Walaupun dikatakan sangat di Negara di Brunei mata dicipta, dapatlah digunakan untuk tujuan tertentu. Darussalam menggunakan namun tidak senjata api yang yang dapat dibuat

bahaya dan

masyarakat

Brunei,

undang-undang memegang dan

ketat

terkawal supaya

masyarakat

menggunakan

senjata tersebut tertentu seperti

dalam kegiatan sehari-hari. menanamkan sikap

Segala yang dibuat keamanan,

mempunyai tujuan kemakmuran dan

mempertahankan

kesejahteraan Negara di samping menolong penduduk supaya dalam keadaan selamat dan tenteram.

Mengenai aspek kemudahan pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan beberapa Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah

menyediakan

jabatan

kerajaan

untuk

memberi

kemudahan-kemudahan

4

kepada rakyat seperti

talian telefon, bekalan elektrik, saluran air dan banyak lagi yang

disediakan. Dari segi undang-undang pula seperti undang-unang jalan raya, Kebawah Duli juga menyediakan tiang lampu isyarat untuk memberi kemudahan kepada

pengguna jalan raya supaya mengikut peraturan berhenti atau berjalan. Semuanya dari hasil ilmu sains dan teknologi. Di lihat di kedai-kedai juga ada menjual keperluan harian seperti seterika, penghawa dingin, mesin pengisar dan banyak lagi dan

semuanya hasil dari ilmu sains dan teknologi. Tujuan utama tersedianya kemudahankemudahan tersebut adalah supaya penduduk Negara Brunei Darussalam akan dapat mencari rezeki halal, tidak mencuri serta menolong rakyat dalam mencari keperluan harian.

Aspek pelajaran

pendidikan dapat atau

dilihat

dalam kurikulum sekolah yang studies´ yang menggunakan

mengadakan untuk

komputer

³computer

komputer

membuat tugasan di samping melayari internet

untuk kemudahan mencari sumber-

sumber dari luar. Selain komputer terdapat juga mesin fotokopi, µprojector¶, OHP, airkon, kipas angin, segala media cetak dan elektronik dan baru-baru ini muncul teknologi jalur lebar (broadband) semua yang disebutkan di atas adalah lahir dari ilmu sains dan teknologi yang dapat digunakan demi kesejahteraan dan kesenangan rakyat di Negara Brueni Darussalam. Rakyat dan penduduk juga akan dapat menimba ilmu pengetahuan tanggungjawab. lebih di samping untuk memberi kemudahan dalam mengerjakan

Sebagai kesimpulannya,

Melayu

Islam

Beraja

menerima

sains

dan

teknologi

yang telah dicipta kerana terdapatnya kemudahan dan mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada pengguna. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang dicipta tersebut, manusia tidak rugi dan bertambah maju serta celek akal untuk mengetahui sesuatu yang baharu. Allah Ta¶ala mencipta manusia intuk menggunakan ilmu pengetahuannya

bukan sahaja untuk mengenal Tuhan tetapi juga untuk berbakti sesama insan dengan menggunakan cara yang baik lagi halal untuk mencapai tujuan dan tidak melanggar batas-batas ajaran Islam.

5

Agama Islam juga tidak

sepenuhnya menerima

kemunculan ilmu

sains

dan

teknologi ini selagi tidak melanggar dari batas-batas Islam. Firman Allah dalam surah Al-Imran: 104 yang bermaksud: ³Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.´

Walaupun

perkembangan

sains

dan

teknologi di

Negara

Brunei

Darussalam

sederhana dan tidak begitu maju namun negara masih kekal aman, makmur dan bahagia dengan apa adanya dibandingkan negara yang maju dan berkembang dengan sains dan teknologi walhal kemerosotan dan ketidakamanan terjadi. Antara perbuatan yang boleh ditegah dalam penggunaan ilmu sains dan teknologi ialah seperti melanggar dan menjejaskan kehormatan, kedaulatan dan ketinggian yang selayaknya bagi raja yang menjadi ululamri.

"Kenakalan-kenakalan yang kita maksudkan itu kelihatannya adalah oleh segelintir orang. Mungkin saja dari luar negara, tetapi dengan kecanggihan ICT- teknologi perhubungan dan maklumat ianya mudah melarat-melarat yang mengundang juga kenakalan orang-orang di dalam negeri," Demikian dimuatkan dalam lain halnya dengan dan sekarang, dimana maklumat tidak yang diisi betul dan dan

komputer

alat-alat

perhubungan

semuanya

berfaedah yang memerlukan kepada penggunanya berhati-hati dan meneliti maklumat berkenaan. Kerana itu Allah Subhanahu Wataala awal-awal lagi memberikan

peringatan sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Hujuraat:6 yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasakh membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan".

6

Bibliografi

Abu Bakar Haji Kassim (1993). Islam, Sains dan Teknologi, cetakan Zafar Sdn. Bhd, cetakan pertama, Kuala Lumpur. Haji Mohd. Sanusi Mahmood (1975). Mengenal Islam dan hubungannya dengan Sains dan Teknologi, dicetak oleh Al-Ahmadiah, Johor Baharu. M.T. Zen (1984). Sains, Teknologi dan Hari Depan Manusia, penerbit PT Gramedia, cetakan ketiga, Jakarta Indonesia. Zainuddin Sardar terjemahan Rosnani Hashim dan Abdul Karim Abdul Ghani (1991). Sentuhan Midas: Sains, Nilai dan Persekitaran menurut Islam dan Barat, penerbit dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. http://abuhanis.blogspot.com/2006/08/islam-mementingkan-sains-dan-teknologi.html http://www.brunet.bn/news/pelita/18jan/berita16.htm http://www.pelitabrunei.gov.bn/news/pelita/15julai/kk.htm

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful