Quadre de pronoms per a 2n ESO. Es basa en els exercicis treballats.

Aquest quadre no contempla alguns casos més a estudiar posteriorment.

Funció

Forma del pronom

Què substitueix

Exemples d'usos de pronoms

1.Per al CD que porta determinant article,
possessiu o demostratiu
2.Per al CD que porta numeral, indefinit
o no va acompanyat de res
3.Per al CD que siga una oració
composta amb QUE / SI / Interrogativa
indirecta (SSubstCD), o en lloc de açò,
això, allò.

1.Jo he vist el cotxe, tu no l'has vist. He llegit la seua novel·la, tu no
l'has llegida. Heu vist aquells xics? No els hem vist (-os).
2.Jo tinc pa i tu no en tens. He comprat dos barres i tu n'has comprat
una. He rebut molts regals i tu n'has rebut pocs.
3.Saps quina hora és? Jo no ho sé. Has vist això que m'he comprat? No
ho he vist. Li he preguntat si vindrà amb nosaltres i diu que no ho sap.

CD

1.El, la, els, les, i la
resta de les seues
formes (l', 'l, -los, -les,
'ls, etc.)
2.En, n','n, -ne
3.Ho, -ho

CI

Li, -li (sing. m. i f.)
Els pronoms de CI no tenen gènere sinó
A elles no els deixaré els apunts. Va, vinga, deixa'ls els apunts a les
Els, -los, 'ls (pl. m. i f.) nombre singular i plural (com LE, LES en companyes. Que no, no vull deixar-los res, m'he enfadat amb elles. A ta
cast.)
mare no li tornes a contestar així!

CC

1.Hi, -hi
2.En, n','n, -ne

1.Per als complements que usen la
preposició A, AMB, EN, PER (dins,
sobre, entre, i la resta EXCEPTE “DE”)
2.Per als complements que usen DE o
DES DE

1.He anat amb els pares i tu no hi has anat. Quan vages pel carrer no hi
córregues. Escric amb boli però tu no hi escrius, sinó amb llapis.
2.Véns de casa? No en vinc. Vinc de l'insti.

CRV

1.Hi, -hi
2.En, n','n, -ne

1.Per als complements que usen la
preposició A, AMB, EN, PER (dins,
sobre, entre, i la resta EXCEPTE “DE”)
2.Per als complements que usen DE.

1.Pensa ja a terminar! No hi pense encara! Jo somie ja amb l'estiu
mentre que tu no hi somies. Em dedique a les tomates i tu no t'hi
dediques.
2.Estic content de conéixer-te però tu no n'estàs contenta.

CPred

Hi, -hi (però hi ha casos Adjectiu darrere d'un verb no copulatiu
especials)

Escolte sempre atent però tu no hi escoltes. Baixem carregats i ells no hi
baixen, no han agafat cap maleta.

Atribut

Ho, -ho (amb
determinant, no)

Sóc metgessa i tu no ho ets. Sembla un insecte, en canvi, no ho és.

Adjectiu darrere d'un verb copulatiu: Ser,
estar, semblar, paréixer.