You are on page 1of 3

25.11.

2015

Di24 (poczta) - Odpowied na pytania dot. serwisu RankingKwiaciarni.pl

MarcinMaj<mmaj@di24.pl>

Odpowiednapytaniadot.serwisuRankingKwiaciarni.pl
2wiadomoci
VitriGroup<kontakt@vitrigroup.pl>
Do:mmaj@di24.pl

24listopada201519:15

SzanownyPanieRedaktorze,
dzikujemyzakontaktwsprawieusugwiadczonychprzezserwisinternetowyRankingKwiaciarni.pl,
nalecydoVitriGroupsp.zo.o.sp.k.ZpowoaniemnazaczonedoniniejszejwiadomociodpisyKRS
spek,chcielibymyudzielikomentarzawsprawiePaskichzapyta,zgodniezprzesanymdaniem.
OdpowiadajcnaPaskiepytania,przedewszystkimzobowizanijestemystanowczozaprzeczy
informacjom,ktredotarydoPaskiejredakcji,jakobyinformacjaocenachusugwserwisie
RankingKwiaciarni.plbyaniewystarczajcaczyniewyrana,tudzieukrytatylkowjegoregulaminie.Aby
przekonasionieprawdziwocitychinformacji,chcielibymyzaprosiPanawpierwszejkolejnoci
dozoeniawizytynastronieOfertaserwisu(http://rankingkwiaciarni.pl/oferta).Jesttostronadostpnaz
kadegopoziomuserwisu,niezalenieodaktualniewywietlanejstrony.Wsposbwyranyinformujeonao
cenachoferowanychusugorazornicachmidzynimi(ogromnaczcionka,przejrzystalistaporwnawcza).
JakmoePanatwozauway,serwiswiadczyusugbezpatnwramachktrejmiecisirejestracja
kontaiedycjapodstawowychdanychkontaktowychorazdwiepatne,rozbudowaneusugireklamowedla
przedsibiorcw.InformacjaowarunkachpatnociznajdujesirwnienastronieOserwisie
(http://rankingkwiaciarni.pl/oserwisie),wzakresktrejwchodzpytaniaiodpowiedzinajegotemat,awrd
nichjednoznacznaodpowiednapytanieCzykorzystaniezserwisujestpatne?.Informacjeteznajdzie
PantakewPrzewodnikuposerwisieRankingKwiaciarni.pl(http://rankingkwiaciarni.pl/przewodnik).
Zostaonudostpnionywwielumiejscachwserwisie,dopobraniawPDFlubdoobejrzeniawprzegldarce
internetowej.Jestrwniezaczanydowiadomociemailwysyanejpobezpatnejrejestracjikontaw
serwisie(juwtymmiejscupragniemywskaza,ezaoeniekontawserwisierejestracjaijego
autoryzacjajestizawszebyazupeniebezpatna).Jesttobardzoobszerny,napisanyprzystpnym
jzykiem(bezprawniczej,czybranowejterminologii)iszczegowyinformatordotyczcywszelkichusug
wiadczonychprzezspk(wtyminformacjiowarunkachpatnocinastr.1316oraz36),rozlicze,
reklamacji,atakenajczciejzadawanychprzezuytkownikwpyta.Oczywicie,informacjeowarunkach
wiadczeniausugznajdujsirwniewregulaminie(http://rankingkwiaciarni.pl/regulamin),jednak
podkrelamyestanowczoniejesttojedynerdoinformacjiwtymzakresie.Naleyzwrciuwag,ena
kadymetapie,zawszepodczaskorzystaniazserwisu,niezalenieodaktualniewykonywanej
czynnociczywywietlanejpodstrony,nadolestronywsposbczytelnywidniejodnonikido5ciu
podstron,spordktrycha3znichzawierajwyraneinformacjeoodpatnociztytuuczci
wiadczonychusug.Wyraamyprzekonanie,epolitykainformacyjnaserwisuwzakresiecenjest
transparentnaiadekwatnadobranowychstandardw.Wystarczyporwnawymienioneinformacjez
informacjamiocenachzamieszczonymiwserwisachniekwestionowanychliderwbrany,takichjak
PanoramaFirm.pl,Pkt.pl,czyZnanyLekarz.pl.Niejestnaszintencjwtymmiejscujakakolwiekpolemikaz
trecistroninternetowychczysposobemdziaaniatychserwisw.Jesttoobserwacja,ktramoeby
naturalnieindywidualnieweryfikowana.Ztychprzyczyn,podkreleniawymagawyraonewewstpie
przekonanie,edocierajcedoPaskiejredakcjiinformacjeniesinformacjamiprawdziwymi.
Nieoznaczatojednak,espkabagatelizujewskazaneprzezPanainformacje.Wrczprzeciwnie,ich
zaistnieniewymagaodpowiedzinapytanieoprzyczyntakiegostanurzeczy.Wtymcelu,pozwolimysobie
przybliyPanuhistorispkiijejdziaalnoci.Jestemystosunkowonowympodmiotemnarynkuusuge
commerce,dziaajcymdopierood2014roku.Rokprzedrozpoczciemdziaabiznesowych,
zdiagnozowalimylukwobszarzeecommerce,jakjestagregacjausugbranowych.Zaprzykad
konkurencyjnychserwiswwiadczcychusugiwtejkategorii,mogpodatakieserwisyjakZnanyLekarz.pl,
czyPyszne.pl.JakzapewnejestPanuwiadome,serwisyotymprofiluumoliwiajpotencjalnymklientom
znalezienieusugodawcwzdanejbrany,wceluskorzystaniazichusug,zdrugiejzastronypozwalaj
przedsibiorcomnapromocjwsieciInternet,awefekciezwikszaniewynikwsprzedaowych.
Postanowilimystworzytakieserwisy,nadajcimwyrniajcenarynkuwartocidodane:
Opracowalimysystemrankingowyusugodawcw,ktrypowstawoparciuozaawansowany
algorytm,promujcyfirmywiadczcewyszejjakociusugiorazbardziejzaangaowanewpromocj
swojejdziaalnoci,uwzgldniajcym.in.liczbiredniocenotrzymanychodklientwistopie
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9b533eb738&view=pt&search=inbox&th=1513ab4e38210ff8&siml=1513ab4e3821

1/5

25.11.2015

Di24 (poczta) - Odpowied na pytania dot. serwisu RankingKwiaciarni.pl

uzupenieniadanychnawizytwce.Rankingipodzielilimynakategorierankingoglnopolski,rankingi
wojewdztwirankingimiejscowoci.Wizytwkifirm,ktrewykupiyusug"Uzupenij"lub"Wyrnij"
swtychrankingachumieszczonenapozycjachpriorytetowychorazswbardzoatrakcyjnysposb
wyrnionewizualnie.
Nawizytwkachzamieszczonychwrankinguudostpniamypenedanekontaktowefirmy,ocenyi
opinieklientworazinteraktywnmapzzaznaczonlokalizacjdziaalnoci.Ponadtona
wizytwkach,ktrychwacicielewykupiliusugpatnpokazujemygodzinyotwarcia,penofert,
opistekstowyorazinformacjedodatkowe.Ztychwizytwekusuwamyrwniereklamyserwisw
zewntrznych(GoogleAdsense)orazodnonikidofirmkonkurencyjnych,ktretopojawiajsina
wizytwkachdarmowych.
Wszystkieopiniedodawanewrankingusprzeznasnabiecomoderowanepodktem
prawdziwociizgodnocizregulaminem.Eliminujemyopiniedodawaneprzezkonkurencjczy
wystawianeprzezwacicielifirmnawasnychwizytwkach.Klientwusugpatnychpowiadamiamyo
nowododanychopiniachpojawiajcychsinaichwizytwkachorazdajemyimmoliwoudzielenia
odpowiedzinanie.
Kadafirma,ktrawykupiunasusugpatnjestprzeznasweryfikowanawCEIDG(lubwKRS)pod
ktemobecnociwrejestrzeorazzgodnocidanychkontaktowych.Natejpodstawiewystawiamy
naszymklientomcertyfikaty"FirmaZweryfikowana",czegoefektemjestm.in.stosowneoznaczeniena
wizytwcefirmyoraznalistachrankingowych.
Klienci,ktrzywykupiunasusugWyrnij,otrzymujwasnsubdomen(np.
mojafirma.rankingkwiaciarni.pl)atakekampanireklamowwGoogleAdwordsowartoci150z
przeprowadzonwcaociprzeznaszegospecjalist.
NaszpierwszyserwisRankingFryzjerw.plpowstanapocztku2014roku.Odtegoczasunieustannie
rozwijamynaszofert,rozbudowujemyfunkcjonalnociserwisw,pracujemynadalgorytmemrankingowym
(jakociekawostkwartowskazatutajfakt,iwpierwszejwersjiserwiswalgorytmrankingowybrapod
uwagtylkoczteryrneczynniki,natomiastobecnieuwzgldniaonkilkanaciernejwagiparametrw,
ktrewzajemnienasiebieoddziauj),ataketworzymykolejneserwisy.Wrdnich,wpoowie2014roku
opublikowalimyobjtyPaskimzapytaniemserwisRankingKwiaciarni.pl,skierowanydoklientwusug
florystycznychorazusugodawcwwtymobszarze.
Wynikiocenyruchuicelwsobiecujce:ogldalnoserwiswronie,wachlarzusugsizwiksza,a
kliencidbajopozycjewrankingach,podejmujcwasnedziaania(wtymmarketingowe)zmierzajcedo
zwikszeniailociwywietlewizytwek,staydopywopiniiklientw,atakeaktualizujzaprezentowan
ofert.Odpocztkudziaalnoci,naszeserwisyodnotowayblisko2milionywizyt,zczego1,5milionaw
rokubiecym(danezGoogleAnalytics).Wskazujetonaichdynamicznyrozwjicorazwikszyudziaw
rynku.ZtygodnianatydzierosnpozycjenaszychstronrankingowychwwynikachwyszukiwaniaGoogle,co
przekadasibezporednionapopularnowizytweknaszychuytkownikw.WystarczywpisawGoogle
np."kwiaciarniewarszawa"czy"kwiaciarniepozna",abyprzekonasieserwis
RankingKwiaciarni.pljestjunadrugimmiejscuwynikwwyszukiwania.
Niestety,jakwkadymdziaaniubiznesowym,zdarzajsiteklienciniezadowoleni,zrnychprzyczyn
uwaajcyeserwisniespeniaichoczekiwa.Np.zuwaginabrakbezporedniegolubniezwocznego
przeoeniapublikacjiwizytwkinaliczbnowychklientw.JakzapewnejestPanuwiadome,promocjaw
sieciInternetwymagazaupywuczasuorazdbaociounikalnododawanychtreci.Wynikatozmetodyki
algorytmwstosowanychprzezwyszukiwarkiinternetowe.WystarczywspomnieowyszukiwarceGoogle,
ktradepozycjonujestronyzbytszybkoinienaturalnepozycjonowane,ajednoczeniewysokopozycjonuje
treciunikalne.Mamywiadomo,etacykliencimogbyrdeminformacjitaknieprawdziwych,
jakujtewPaskimpytaniu:serwisyRankingkwiaciarni.plnieinformujewyranieocenieusugi
pozaregulaminem.Wyraamyjednaknadziej,eniniejszewyjanieniaorazrzetelnezapoznaniesi
zzawartociserwisu,pozwolPanuzweryfikowatepomwieniaiocenijewsposbnaleny.
OdpowiadajcnaPaskwtpliwowsprawiemoliwocirejestracjiprzezosobynieupowanione,
chcielibymywyjanieserwisposiadarozbudowanysystemautoryzacji,ktrypozwalana
weryfikacj,czyosobawnimsirejestrujcajestupowanionadozawarciaumowywramach
reprezentacjifirmy,ktrejdotyczywizytwka.Autoryzacjatanastpujeprzyuyciu:wiadomociSMS,
wiadomociemail,listutradycyjnegoalboprzelewu1zzrachunkufirmowego.Ponadto,zgodniez
regulaminemserwisu,dozawarciaumowyuprawnienissamiprzedsibiorcylubichreprezentanci.Natej
samejpodstawie,reklamujcysiwserwisieklientskadaowiadczenieijestprzedsibiorcktrego
dotyczywizytwkalubjegoreprezentantem.Podsumowujc,serwiscodozasadywykluczamoliwo
zarejestrowaniasiwnimprzezosobnieupowaniondozawieraniaumwwimieniufirmy.Oczywistym
jest,ipomimonawetnajwyszychstandardwautoryzacjiuytkownikawserwisie,mogzdarzysi
przypadkizawarciaumowyprzezosobdotegonieupowanion.Wprzypadkupowziciawtpliwociwtym
zakresie,spkamoeskorzystazustanowionegowregulaminieprawadoweryfikacjipodanychprzez
uytkownikadanych.Wpraktycespkakorzystaajuztegouprawnienia,jednakesytuacjetakiemaj
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9b533eb738&view=pt&search=inbox&th=1513ab4e38210ff8&siml=1513ab4e3821

2/5

25.11.2015

Di24 (poczta) - Odpowied na pytania dot. serwisu RankingKwiaciarni.pl

charakterincydentalny.Wprzypadkustwierdzenia,euytkownikrejestrujcykontoniebyuprawnionydo
zawarciaumowywimieniudanegoprzedsibiorcy,spkamoeskorzystazustanowionegowregulaminie
prawadousuniciadanegowpisulubkontazzasobwserwisu,atakeprawadonaliczeniakaryumownej.
Wpraktyce,spkakorzystaajuzpierwszegozewskazanychuprawnie,rwnieincydentalnie.Prawodo
naliczeniakaryumownejniezostaoprzezspknigdyzastosowane.Stanowibowiem
zabezpieczenieprzeduytkownikamiusiujcymizamazabezpieczeniaserwisulubintencjonalnie
wpynnajegozawarto.
Jelichodzizaozawarcieumowyowiadczenieusugpatnych,naprocedurjejzawarciaskadaj
si:autoryzacja,uzupenieniedodatkowychinformacjioofercie,zapoznaniesizregulaminem,
zoenieowiadczeniaozapoznaniusiznimorazjegoakceptacji,atakezapisanieformularza.Dla
zawarciaumowyowiadczenieusugipatnejwymaganejestdokonanieprzynajmniejkilkunastu
klikniorazinnychczynnoci,np.wykonanieprzelewuautoryzacyjnego,przepisaniekoduz
wiadomociSMS,czyuycielinkawysanegonadanie.
Dowiadczenianabyteprzezponadptorarokudziaalnocistaysiprzyczynkiemdorozpoczciapracnad
wdroeniemzupenienowychwersjiserwisw,jeszczebardziejprofesjonalnychirzetelnych.Zmianyte
wymagayogromnegonakadupracy,ktradobiegakoca.Publikacjserwiswstworzonychpraktycznieod
nowa,planujemyjuwpierwszejpoowiegrudniabiecegoroku.Poczuwamysidoobowizku
poinformowaniaPanaotymfakcie,poniewaczzinformacjizamieszczonychwodpowiedziachna
Paskiepytaniamoebynieaktualnapopublikacjinowychwersjiserwisw.Wichnowejodsonie
zmienilimywcaociszatgraficzn,stawiajcnanowoczesno,przejrzysto,estetykiuyteczno.
Usprawnilimytakeistniejcefunkcjonalnociorazdodalimynowenp.galerizdj,ktrabdzie
umoliwiawacicielomwizytwekpokazaniewntrzswojejfirmylubefektwswoichprac.Klasyfikacj
rankingowpoczylimyzwidokiemmapy,ktrapozwalazorientowasiwtymcodziejesiwdanej
lokalizacji.Rozbudowalimymenugwneserwisu,pozostajcprzypodzialenadwiegwnepozycje
RankingorazDlafirm,ktrewyranierozgraniczajczserwisuprzeznaczondlawacicielifirmod
czciskierowanejdouytkownikwodwiedzajcychserwiswposzukiwaniuusugiopinii.Wczci
rankingowejudostpnilimynp.funkcjonalnoTwojaokolica,ktrapozwalaodszukafirmyzdanejbrany
napodstawiegeolokalizacjiuytkownika.WczcidlaprzedsibiorcwznalazosimiejscedlastronyOferta
icennikprezentujcejoferowaneusugiorazichceny.Pozwalamysobiezaczydotejwiadomocizrzuty
ekranuztestowej(niedostpnejjeszczepublicznie)wersjinowegoserwisuRankingKwiaciarni.pl.Uprzejmie
prosimyjednakzachowajenaraziewyczniedoswojejwiadomoci,gdyprzezcayczastrwajpracnad
nowymserwiseminiektreelementylayoutumogulecjeszczezmianie,niewspominajcowartoci
marketingowejefektunowejodsony.
Dzikujemyzakontaktsizespkimoliwoustosunkowaniasidonieprawdziwychinformacji,ktres
przedmiotemPaskiejprobyokomentarz.Jednoczeniewyra
amynadziej,eniniejszezapytanianie

zmierzajdozestawienianalecychdospkiserwiswzserwisamiinternetowymiAfisz24.eu,eElov.pl,czy
innymipodmiotamiopisywanymiprzezPanawserwisieDziennikInternautw,acechujcymisinisk
jakociusug,znikomjejekwiwalentnocidocen,atakeichzamieszczeniemwyczniewtreci
stosowanegoregulaminu.Naszastrategiarozwojowaimarketingowajesttegozaprzeczeniem.Jakiekolwiek
porwnaniewtymkontekciebyobydlaspkibardzokrzywdzceiniweczcewielomiesicznepracenad
jakociifunkcjonalnociaminowychwersjiserwisw.Przedewszystkim,wyraamyjednaknadzieje
udzielonePanuodpowiedziorazwyjanieniawprzedmiocieusugwiadczonychprzezspkokasi
pomocneprzyanalizieinformacji,ktrewpynydoPaskiejredakcjiirozwianiuwszystkichwynikajcychz
nichwtpliwoci.
Oczywiciewprzypadkudalszychpytawprzedmiocieserwiswnalecychdospki,pozostajemydo
Paskiejdyspozycji.
Zpowaaniem,
ZarzdspkiVitriGroupsp.zo.o.
VitriGroupspkazograniczonodpowiedzialnocisp.k.
ul.Leszczyskiego4/29,
50078Wrocaw
SdRejonowydlaWrocawiaFabrycznejweWrocawiu
VIWydziaGospodarczyKrajowegoRejestruSdowego
NumerKRS:0000495054,numerNIP:8971796052

7zacznikw

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9b533eb738&view=pt&search=inbox&th=1513ab4e38210ff8&siml=1513ab4e3821

3/5