Ο Παυσανίας γεννήθηκε σε μια εποχή που επικρατούσε η

λεγόμενη Ρωμαϊκή ειρήνη. Οι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των
ισχυρών ανδρών και φιλόδοξων στρατηγών της Ρ ώ μ η ς για
την κατάκτηση της εξουσίας είχαν προ πολλού σταματήσει.
Η τελευταία σύγκρουση στο Άκτιο (31 π.Χ.) μεταξύ του
Γαΐου Οκταβιανού και του Μάρκου Αντωνίου έδωσε οριστι­
κό τέρμα στις πολύνεκρες αυτές διαμάχες, από τις οποίες οι
δυο τελευταίες διαδραματίστηκαν σε ελληνικό έδαφος, που
από το 146 π.Χ. αποτελεί πλέον τμήμα της Ρωμαϊκής επι­
κράτειας. Ο νικητής του Ακτίου Οκταβιανός Αύγουστος, που
κυβέρνησε ως απόλυτος μονάρχης έως το θάνατο του (14
μ.Χ.) συγκέντρωσε σταδιακά όλες τις εξουσίες στα χέρια
του, διαμορφώνοντας έτσι το μέχρι τότε δημοκρατικό πολί­
τευμα της Ρ ώ μ η ς σε ηγεμονικό με αρχηγό του κράτους,
υπεύθυνο για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική, τον
Αυτοκράτορα.
Τον Ιο αι. μ.Χ. τα σύνορα της αυτοκρατορίας θα φθάσουν
προς βορρά μέχρι το Ρήνο και τον Δούναβη, προς δυσμάς
στον Ατλαντικό, προς ανατολάς στον Ευφράτη και προς το
νότο θα περιλάβουν όλη την παράκτια Αφρική με αρκετό
βάθος ως την έρημο και την Αίγυπτο. Η Μεσόγειος θα κα­
ταστεί πλέον «ρωμαϊκή λίμνη». Η πρώτη εικοσαετία του 2ου
αι. μ.Χ. θα βρει το αχανές ρωμαϊκό κράτος να κατέχει επι­
πλέον τη Βρετανία, βόρεια του Δούναβη τη Δακία (Ρουμα­
νία), νοτιοανατολικά τη Μεσοποταμία (Ιράκ) και να εκτείνε­
ται μέχρι τις ακτές της Κασπίας.
Η ρωμαϊκή κατακτητική πολιτική έφθασε πλέον στο ανώ­
τατο όριό της. Σκοπός των ρωμαϊκών λεγεωνών είναι στο
εξής να φυλάττουν τα σύνορα της αυτοκρατορίας, ενώ στο

15

εσωτερικό απλώνεται μια ειρήνη (pax Romana), που ευνοεί
την ανάπτυξη του εμπορίου, αλλά και την καλλιέργεια του
πνεύματος και των επιστημών.
Σ τ α ευτυχισμένα αυτά χρόνια, που ήταν ελεύθερος ο κα­
θένας να ταξιδεύει με ασφάλεια σ' όποιο μέρος του πολιτισμέ­
νου κόσμου επιθυμούσε, έζησε ο Παυσανίας. Γεννήθηκε γύρω
στα 110 μ.Χ. — ό τ α ν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο
Τραϊανός (98-117 μ.Χ.)— κατά πάσα πιθανότητα στη Μαγνη­
σία του Έ ρ μ ο υ , που κυλά τα νερά του κάτω από τους βόρειους
πρόποδες του Σιπύλου, όρους της Μ. Ασίας. Δεν ήταν Έ λ λ η ­
νας. Προερχόταν από μια πλούσια οικογένεια συντηρητικών
αρχών και με καλές σχέσεις απέναντι στους Ρωμαίους αξιω­
ματούχους της περιοχής, η οποία φρόντισε ιδιαίτερα για τη
μόρφωση του, ώστε να μάθει σωστά την αττική διάλεκτο και
να μελετήσει με άνεση τους Έλληνες ποιητές, φιλοσόφους και
ιστορικούς. Έ χ ο ν τ α ς πιθανώς μια μόνιμη εργασία στη βιβλιο­
θήκη της Περγάμου και οικονομική ευχέρεια λόγω της πατρι­
κής του περιουσίας επιχείρησε από νέος πολλά ταξίδια στην
Αίγυπτο, τη Συρία, την Παλαιστίνη, τη Ρ ώ μ η και σε άλλα
μέρη της Ιταλίας, καθώς και στη νότια Μακεδονία και Θεσ­
σαλία. Τη νότια Ελλάδα ασφαλώς θα επισκέφθηκε περισσό­
τερες φορές, όταν συνέλαβε την ιδέα της συγγραφής της
«Περιηγήσεως», αξιοποιώντας το πάθος του για τη γνωρι­
μία αρχαίων τόπων με τους παμπάλαιους ναούς και τα σε­
βάσμια ιερά, τις τοπικές λατρείες και δοξασίες, τις ιστορικές
μνήμες και λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις, στις οποίες έχει
ιδιαίτερη αδυναμία.
Περιηγείται και περιγράφει χωρίς όμως να ενδιαφέρεται
επισταμένως για την καλλιτεχνική αξία των απειράριθμων
αγαλμάτων των εγκαθιδρυμένων σε δημόσιους χώρους ή σε
ιερά τεμένη, χωρίς να τον συγκινούν αισθητικά οι πολυπλη­
θείς ναοί με τον πλούσιο αρχιτεκτονικό και γλυπτικό τους
διάκοσμο ή έργα φημισμένων ζωγράφων της αρχαιότητας
που είδε και τα οποία διατηρήθηκαν αιώνες μέχρι την εποχή
του με χρώματα ανεξίτηλα στους εσωτερικούς τοίχους στοών.
Π α ρ ' όλα αυτά ο Παυσανίας υπήρξε για τους μεταγενέ­
στερους του πολύτιμη πηγή αφθονίας γνώσεων σχετικών με
τη μυθολογία, την πολιτική ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό,
αλλά και οδηγός της αρχαιολογικής σκαπάνης στην αρχαία
τοπογραφία, όταν άρχιζαν οι μεγάλες ανασκαφές στον Κερα-

16

μεικο και το Δίπυλο (1871), στην αρχαία Ολυμπία (1875),
στην ακρόπολη των Μυκηνών (1876), στον Ορχομενό της
Βοιωτίας (1880), στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου (1881),
στην Ελευσίνα (1882), στην Ακρόπολη των Αθηνών και στην
Τίρυνθα (1884), στη Μαντινεία (1887), στη Μεγαλόπολη
(1890), στους Δελφούς (1892) από Έλληνες και ξένους αρχαιο­
λόγους.
Στην Αθήνα ο Παυσανίας πρέπει να βρισκόταν το 145 μ.Χ.
περίπου. (Προ 15 ετών την είχε επισκεφθεί για τρίτη φορά ο
αυτοκράτορας Αδριανός και είχε εγκαινιάσει το ναό του Ο­
λυμπίου Διός που κτίσθηκε με δικές του δαπάνες). Αποβιβά­
σθηκε στο λιμάνι της Ζέας (Πασαλιμάνι) αρχίζοντας την
περιήγηση του από τον Πειραιά. Αφού είδε τα μνημεία του
Φαλήρου και της παραλίας μέχρι τη σημερινή μικρή χερσό­
νησο του Αγ. Κοσμά (Κωλιάς άκρα), επέστρεψε στον Πει­
ραιά, α π ' όπου παίρνοντας το δρόμο δίπλα στα μισογκρεμι­
σμένα Μακρά Τείχη για την Αθήνα έφθασε στο Δίπυλο και
από εκεί προχώρησε στην Αγορά. Οι πληροφορίες του για τα
δημόσια κτίρια και τους ναούς της υπήρξαν πολύτιμος οδηγός
για τους Αμερικανούς αρχαιολόγους, που ανέσκαψαν όλη
σχεδόν την περιοχή της.
Περπατώντας ανατολικά της Αγοράς και βόρεια του λό­
φου της Ακρόπολης, φθάνει στο χώρο του Ολυμπιείου και
θαυμάζει το Παναθηναϊκό Στάδιο, που μόλις είχε ανακαινι­
σθεί από τον Ηρώδη τον Αττικό, πλουσιότατο Αθηναίο, που
τιμήθηκε στην Αθήνα με πολλά άλλα αξιώματα καθώς αυτό
του «Πρώτου των Πανελλήνων» και στη Ρ ώ μ η έγινε ύπατος
το 143.
Αφήνοντας την περιοχή αυτή, που έχει εξολοκλήρου ανα­
σκαφεί από Έλληνες αρχαιολόγους, προσεγγίζει την Ακρό­
πολη από τη νότια κλιτύ, όπου κάνει λόγο για το τέμενος και
το θέατρο του Διονύσου, δυτικότερα για το ιερό του Ασκλη­
πιού και ανεβαίνει στα Προπύλαια προκειμένου να εισέλθει
πλέον στην Ακρόπολη. Ο ιερός χώρος της αποτελεί προσκύ­
νημα για τον Περιηγητή. Περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια
κατά την αντίληψη του τους ναούς και τα αφιερώματα, μη
ξεχνώντας και τις ιερές τελετές που τελούνταν εκεί, και
έπειτα κατεβαίνοντας μιλάει για το βράχο του Αρείου Π ά γ ο υ .
Η επόμενη περιοδεία του θα γίνει προς την Ακαδημία και
τον Ί π π ε ι ο Κολωνό βόρεια και έξω από τα κατεστραμμένα

17

τείχη της πόλης. Μετά θα επισκεφθεί διάφορους δήμους της
Αττικής μεταξύ των οποίων τον Μαραθώνα, τη Βραυρώνα,
τον Ραμνούντα και την περιοχή του Ωρωπού.
Αφού είδε και τη Σαλαμίνα, παίρνοντας την Ιερά Οδό
έφθασε στην Ελευσίνα. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή
των ναών και των μνημείων της Μεγαρίδας και ο δρόμος
πλέον οδηγεί τον περιηγητή μας στον Ισθμό της Κορίνθου
και στη χώρα των Κορινθίων, για τους οποίους θα κάνει
λόγο στο επόμενο βιβλίο, τα Κορινθιακά του.
Τα Αττικά δημοσίευσε ο Παυσανίας περί το 150. Η περι­
ήγηση της Αργολιδοκορινθίας έγινε γύρω στο 155 και θα
συνεχισθεί με την επίσκεψη του στη Λακωνία και τη Μεσση­
νία. Η συγγραφή των Κορινθιακών, Λακωνικών και Μεσση­
νιακών φαίνεται ότι τελείωσε πριν το 173, αφού ο ίδιος ο
συγγραφέας λέει ότι κατά το έτος αυτό γράφει τα Ηλιακά.
Τα τρία αυτά βιβλία αποτέλεσαν μια ενότητα. Θα ακολουθή­
σει μια δεύτερη ενότητα που θα περιλάβει τα Ηλιακά (2
βιβλία), Αχαϊκά και Αρκαδικά και μια τρίτη με τα Βοιωτικά
και τα Φωκικά. Οι τρεις αυτές ενότητες είναι πιθανό να είδαν
το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Μάρκου Αυρηλίου (161-180 μ.Χ.).
0 Παυσανίας πέθανε το 180 ή ένα δύο χρόνια αργότερα.
Εντούτοις πρόλαβε να εκδώσει σε μια ενότητα όλο το έργο
του —έργο πραγματικά μιας ολόκληρης ζ ω ή ς — ο ίδιος ή
κάποιος άλλος του συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος του
κατά το χρονικό διάστημα της βασιλείας του Κομμόδου (180193 μ.Χ.).
Μολονότι η Ελλάδος Περιήγησις δεν έχει λογοτεχνική
αξία και το στεγνό και επιτηδευμένο υφος του Παυσανία
πολύ απέχει από τη γλαφυρότητα του λόγου των συγγραφέ­
ων της κλασικής, αλλά,και της μεταγενέστερης αρχαιότητας,
εντούτοις το πλούσιο αρχαιογνωστικό υλικό που προσφέρει το
κατατάσσει στα έργα εκείνα που μια ευτυχής συγκυρία διέ­
σωσε για τη μελέτη και γνώση του εθνικού μας παρελθόντος,
τόσο χρήσιμης στις ημέρες που ζούμε.

18

ΚΕΙΜΕΝΟ - METΑΦΡΑΣΗ

ΕΛΛΑΔΟΣ Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ
ΑΤΤΙΚΑ

20

ΕΛΛΑΔΟΣ Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ
ΑΤΤΙΚΑ

Σούνιο

-

Λαύριο.

1. Έ ν α κ ο μ μ ά τ ι τ η ς Ελληνικής γ η ς προς τα νησιά τ ω ν
Κυκλάδων και το Α ι γ α ί ο π έ λ α γ ο ς είναι το ακρωτήριο
Σούνιο τ η ς Α τ τ ι κ ή ς 1 . Κ α θ ώ ς περνά κανείς το ακρωτήριο,
υπάρχει λιμάνι και ναός τ η ς Σουνιάδας Αθηνάς στην κο­
ρυφή

του

ακρωτηρίου 2 .

Πλέοντας

μπροστά

είναι

το

3

Λαύριο , όπου άλλοτε οι Αθηναίοι είχαν μεταλλεία α ρ γ ύ ­
ρου. Υπάρχει κι έρημο μικρό νησί που ονομάζεται του
Πατρόκλου , γ ι α τ ί εκεί ο Πάτροκλος έχτισε τ ε ί χ η και
έσκαψε τάφρο. Ή τ α ν ναύαρχος τ ω ν Α ι γ υ π τ ι α κ ώ ν τριήρεων, τις οποίες ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς 5 , ο γιος του Πτολεμαίου του
γιου του Λ ά γ ο υ , είχε στείλει, γ ι α να συνδράμει τους Α θ η ­
ναίους, όταν εισέβαλε στη χ ώ ρ α τους ο Αντίγονος 6 , ο γιος
του Δημητρίου, ρημάζοντας τη γη και αποκλείοντας την
από τη Θάλασσα με τα πλοία του.
Πειραιάς.
2. Ο Πειραιάς ήταν από πολύ π α λ ι ά δήμος, αλλά δεν
ήταν

επίνειο

πριν

πάρει

την

εξουσία

στην

Αθήνα

ο

7

Θεμιστοκλής . Επίνειο μέχρι τότε ήταν το Φάληρο, γ ι α τ ί
από αυτό το σημείο η π ό λ η α π έ χ ε ι ελάχιστα από τη θάλασ­
σα. Α π ό το λιμάνι αυτό έλεγαν ότι σάλπαραν τα πλοία τ ο υ
Μενεσθέα για την Τ ρ ο ί α 8 και ότι από κει παλιότερα ξεκίΕικόνες, σχεδιαγράμματα,
τόμο του έργου.

χάρτες

και

πίνακες

21

περιέχονται

στον

τελευταίο

(10ο)

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

22

ΑΤΤΙΚΑ

9

νησε ο Θησέας, γ ι α να πληρώσει στον Μίνωα τον φόρο γ ι α
10

τον θάνατο του Α ν δ ρ ό γ ε ω . Ο Θεμιστοκλής, όταν έγινε
άρχοντας τ η ς Αθήνας, έκρινε ότι ο Πειραιάς ήταν σε κ α ­
τάλληλη θέση γ ι α όσους έρχονταν από τη θάλασσα και ότι
εκεί υπήρχαν τρία λιμάνια αντί γ ι α το ένα του Φαλήρου έτσι έκανε τον Πειραιά επίνειο. Και νεώσοικοι 1 1 υπήρχαν
μέχρι τις μέρες μου και δίπλα στο μεγάλο λιμάνι ο τ ά φ ο ς
του Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή 1 2 . Λένε ότι οι Αθηναίοι μετάνιωσαν γ ι α τον
τρόπο που φέρθηκαν στον Θεμιστοκλή και έτσι η οικογένεια
του, αφού έκανε ανακομιδή τ ω ν οστών του, τα έφερε π ί σ ω
από τη Μαγνησία. Τα π α ι δ ι ά του, π ά ν τ ω ς , είναι βέβαιο ότι
μπόρεσαν να παλιννοστήσουν στην π α τ ρ ί δ α . Αφιέρωσαν
μάλιστα στον Παρθενώνα ζ ω γ ρ α φ ι κ ό πίνακα, όπου παρι­
στανόταν ο Θεμιστοκλής.
3. Εκείνο που αξίζει πιο πολύ να δει κανείς στον Π ε ι ­
ραιά, είναι το τέμενος της Αθηνάς και του Δ ί α 1 3 . Και τα
δύο α γ ά λ μ α τ α είναι από χ α λ κ ό - ο Δίας κρατάει σ κ ή π τ ρ ο
και Ν ί κ η , ενώ η Αθηνά δόρυ. Ε δ ώ τον Λεωσθένη, π ο υ
επικεφαλής τ ω ν Αθηναίων και όλων τ ω ν Ελλήνων νίκησε
τους Μακεδόνες στη Βοιωτία και πάλι έξω από τις Θερμο­
πύλες και ύστερα από ισχυρή πίεση τους απέκλεισε στη
Λ α μ ί α 1 4 , απέναντι από το όρος Ο ί τ η , αυτόν τον Λεωσθένη
και τα παιδιά του ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε ο Αρκεσίλαος. Σ τ η μακρά
στοά

15

του Πειραιά βρίσκεται η παραλιακή αγορά, γ ι α

όσους κατοικούν κοντά στη θάλασσα" εκείνοι που μένουν
μακριά από το λιμάνι έχουν άλλη α γ ο ρ ά 1 6 . Π ί σ ω από την
παραλιακή στοά βρίσκονται α γ ά λ μ α τ α του Δία και του
17

Δ ή μ ο υ . Είναι έργα του Λ ε ω χ ά ρ η . Κοντά στη θάλασσα
είναι το ιερό της Α φ ρ ο δ ί τ η ς 1 8 που έχτισε ο Κόνωνας, όταν
νίκησε, τις

τριήρεις

των

Λακεδαιμονίων

κοντά

στην

Κ ν ί δ ο 1 9 , που βρίσκεται στην Καρική χερσόνησο. Οι Κνίδιοι τιμούν ιδιαίτερα την Αφροδίτη και έχουν [τρία] ιερά
προς τιμήν τ η ς . Το αρχαιότερο είναι αφιερωμένο στη Δ ω -

23

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

24

ΑΤΤΙΚΑ

ρίτιδα και το άλλο στην Ακραία Αφροδίτη. Το νεότερο
είναι αφιερωμένο στην Αφροδίτη, που πολλοί την ονομά­
ζουν Κνίδια, ενώ οι ίδιοι οι Κνίδιοι Εύπλοια [Καλοτάξιδη]
Αφροδίτη.
4. Οι Αθηναίοι έχουν στη Μ ο υ ν υ χ ί α 2 0 ένα ακόμη λιμάνι
και ναό τ η ς Μουνυχίας Ά ρ τ ε μ η ς 2 1 . Ό π ω ς προανέφερα,
έχουν λιμάνι και στο Φάληρο, όπου υπάρχει ιερό τ η ς Δ ή ­
μητρας. Ε δ ώ βρίσκεται και ο ναός τ η ς Σ κ ι ρ ά δ α ς Αθηνάς
και λίγο πιο πέρα ναός του Δία και βωμοί αφιερωμένοι
στους λεγόμενους Άγνωστους θεούς, σε ήρωες και στα
παιδιά του Θησέα και του Φαλήρου. Οι Αθηναίοι λένε
π ω ς αυτός ο Φάληρος ταξίδεψε με τον Ιάσονα στους
Κ ό λ χ ο υ ς 2 2 . Έ χ ο υ ν κι έναν βωμό αφιερωμένο στον Ανδρό­
γ ε ω , τον γιο του Μίνωα, που τον ονομάζουν του Ή ρ ω α .
Αλλά όσοι ενδιαφέρονται να μαθαίνουν τα τ ο π ι κ ά θ έ μ α τ α
γνωρίζουν σαφέστερα από τους άλλους π ω ς αυτός ο β ω μ ό ς
είναι του Ανδρόγεω.
5. Σε απόσταση είκοσι σ τ α δ ί ω ν 2 3 από εκεί προβάλλει το
ακρωτήριο Κ ω λ ι ά δ α 2 4 , όπου τα κ ύ μ α τ α έβγαλαν τα ναυά­
γ ι α , μετά την καταστροφή του στόλου τ ω ν Μ ή δ ω ν 2 5 . Εκεί
υπάρχει ά γ α λ μ α της Αφροδίτης Κωλιάδας και τ ω ν θεοτή­
τ ω ν που ονομάζονται Γενετυλλίδες. Ν ο μ ί ζ ω ότι πρόκειται
για τις ίδιες θεές που οι Φ ω κ α ε ί ς της Ιωνίας ονομάζουν
Γενναΐδες. Σ τ ο ν δρόμο από το Φάληρ.ο προς την Αθήνα
υπάρχει ναός τ η ς Ή ρ α ς δ ί χ ω ς σκεπή και πόρτες. Λένε
π ω ς τον είχε κάψει ο Μαρδόνιος, ο γιος του Γωβρύα, και
π ω ς το ά γ α λ μ α της Ή ρ α ς που βρίσκεται εκεί είναι έργο
του Αλκαμένη. Αν, ό μ ω ς , είναι π ρ ά γ μ α τ ι , τότε δεν μπορεί
να καταστράφηκε από τους Μ ή δ ο υ ς 2 6 .
2. Μόλις μπει κανείς στην π ό λ η 2 7 βλέπει το μνημείο της
Αμαζόνας Αντιόπης. Ο Πίνδαρος υποστηρίζει ότι άρπαξαν
αυτή την Αντιόπη ο Θησέας και ο Πειρίθους. Ο Η γ ί α ς ο

25

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

26

ΑΤΤΙΚΑ

Τροιζήνιος, ό μ ω ς , σ' ένα π ο ί η μ α του αναφέρει γ ι ' αυτήν
ότι την ε π ο χ ή που ο Η ρ α κ λ ή ς πολιορκούσε την πόλη Θεμίσκυρα στον Θερμώδοντα π ο τ α μ ό και δεν μπορούσε να
την καταλάβει, η Αντιόπη ερωτεύτηκε τον Θησέα — γ ι α τ ί
ο Θησέας είχε εκστρατεύσει μαζί με τον Η ρ α κ λ ή — και
παρέδωσε την πόλη τ η ς 2 8 . Αυτά λέει ο Η γ ί α ς στο ποίημα
του. Οι Αθηναίοι όμως λένε ότι, όταν ήρθαν οι Αμαζόνες, η
Αντιόπη σκοτώθηκε α π ό βέλος της Μολπαδίας και π ω ς ο
Θησέας σκότωσε τη Μ ο λ π α δ ί α 2 9 . Οι Αθηναίοι αφιέρωσαν
και στη Μολπαδία ένα μνημείο.
2. Ανεβαίνοντας από τον Πειραιά στην Αθήνα βλέπεις
τα ερείπια τ ω ν τ ε ι χ ώ ν που έχτισε π ά λ ι ο Κόνωνας μετά τη
ναυμαχία στην Κ ν ί δ ο 3 0 . Τα τ ε ί χ η που είχε κατασκευάσει
παλιότερα ο Θεμιστοκλής, μετά την υποχώρηση τ ω ν Μ ή δων, καταστράφηκαν όταν είχαν την εξουσία οι λεγόμενοι
Τ ρ ι ά κ ο ν τ α 3 1 . Δ ί π λ α στον δρόμο υπάρχουν πολύ γνωστοί
τάφοι, του Μενάνδρου 3 2 , γιου του Δ ι ο π ε ί θ η , και το κενο­
τάφιο του Ε υ ρ ι π ί δ η 3 3 . Ο Ευριπίδης είχε ταφεί βέβαια στη
Μακεδονία, όπου είχε πάει κοντά στον βασιλιά Αρχέλαο.
Ό σ ο ν αφορά στον τρόπο που πέθανε, γ ι α τον οποίο πολλοί
έχουν μιλήσει, ας είναι ό π ω ς λένε.
3. Εκείνη την ε π ο χ ή οι ποιητές συνήθιζαν να ζουν κοντά
στους βασιλιάδες, ό π ω ς και παλιότερα ο

Πολυκράτης,

τύραννος της Σ ά μ ο υ , είχε στην αυλή του τον Ανακρέο­
ντα, ενώ στον Ιέρωνα στις Συρακούσες είχαν πάει ο Αι­
σχύλος και ο Σ ι μ ω ν ί δ η ς . Κοντά στον Διονύσιο, που αργό­
τερα έγινε τύραννος στη Σικελία, π ή γ ε ο Φιλόξενος και
στον Αντίγονο, τον βασιλιά τ ω ν Μακεδόνων, ο Ανταγόρας
ο Ρόδιος και ο Άρατος από τους Σόλους. Ο Ησίοδος και ο
Ό μ η ρ ο ς είτε δεν ήταν τυχεροί, ώστε να ζήσουν με βασι­
λιάδες, είτε θεληματικά α δ ι α φ ό ρ η σ α ν ο Ησίοδος επειδή
ζούσε αγροτική ζ ω ή και α π έ φ ε υ γ ε τις περιπλανήσεις και
ο Ό μ η ρ ο ς επειδή είχε ζήσει πολύ καιρό μακριά από την

27

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΑ

πατρίδα και προτιμούσε να τον θαυμάζουν οι πολλοί π α ρ ά
να έχει χ ρ η μ α τ ι κ ά οφέλη από τους δυνατούς. Αναφέρει
μάλιστα ο Ό μ η ρ ο ς π ω ς ο Δημόδοκος ζούσε κοντά στον
Αλκίνοο και π ω ς ο Αγαμέμνονας είχε αφήσει κάποιο ποι­
ητή κοντά στη γυναίκα τ ο υ . Ό χ ι μακριά από τις πύλες
υπάρχει τάφος με παράσταση ενός σ τ ρ α τ ι ώ τ η π ο υ στέκει
δίπλα σε άλογο. Δεν ξέρω ποιος είναι, το άλογο όμως και ο
σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς φιλοτεχνήθηκαν από τον Π ρ α ξ ι τ έ λ η .
Δίπυλο

-

Κεραμεικός.

4. Ό τ α ν μπαίνει κανείς στην πόλη βλέπει ένα κτίριο που
χρησιμοποιείται γ ι α την προετοιμασία τ ω ν π ο μ π ώ ν , π ο υ
άλλες γίνονται κάθε χρόνο κι άλλες επαναλαμβάνονται σε
αραιότερα δ ι α σ τ ή μ α τ α . Κοντά του υψώνεται ο ναός τ η ς
Δ ή μ η τ ρ α ς , όπου υπάρχουν α γ ά λ μ α τ α τ η ς ίδιας, της κόρης
και του Ι ά κ χ ο υ , που κρατάει δάδα. Στον τοίχο υπάρχει
ε π ι γ ρ α φ ή με Α τ τ ι κ ά γ ρ ά μ μ α τ α που αναφέρει π ω ς είναι
έργα του Π ρ α ξ ι τ έ λ η . Κοντά στον ναό υπάρχει έ φ ι π π ο ς
Ποσειδώνας, που ρίχνει το δόρυ του ενάντια στον γ ί γ α ν τ α
Π ο λ υ β ώ τ η , στον οποίο αναφέρεται ο μύθος τ ω ν Κ ώ ω ν γ ι α
το ακρωτήριο Χελώνη. Τ ώ ρ α ό μ ω ς υπάρχει εκεί ε π ί γ ρ α μ ­
μα που αποδίδει σε άλλον το ά γ α λ μ α και όχι στον Ποσει­
δώνα. Α π ό τις πύλες μέχρι τον Κεραμεικό υπάρχουν στοές·
μπροστά τους υπάρχουν χάλκινες εικόνες γυναικών κι αν­
δρών που δοξάστηκαν με τα έργα τους.
5. Σε μία από τις στοές υπάρχουν ιερά θεών, και γ υ ­
μναστήριο που ονομάζεται του Ε ρ μ ή . Σ' αυτή βρίσκεται
και το σπίτι του Πουλυτίωνα, όπου λένε ότι γνωστοί Α­
θηναίοι έκαναν τελετή που παρωδούσε τα Ελευσίνια
μυστήρια . Σ τ η ν ε π ο χ ή μου το μέρος αυτό ήταν α φ ι ε ρ ω ­
μένο στον Διόνυσο. Αυτός ο Διόνυσος λέγεται και Μελπόμενος, γ ι α τον ίδιο λόγο που ο Απόλλωνας αποκαλείται
Μουσηγέτης. Ε δ ώ υπάρχει ά γ α λ μ α τ η ς Π αιωνίας [θερα-

29

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

30

ΑΤΤΙΚΑ

πεύτριας] Αθηνάς, του Δία, της Μνημοσύνης, τ ω ν Μουσών
και του Απόλλωνα, το οποίο αφιέρωσε και κατασκεύασε ο
Ευβουλίδης, και ακόμη του δαίμονα Ακράτου, ενός α π ό
τους συνοδούς του Διονύσου* υπάρχει μόνο το π ρ ό σ ω π ο
τούτου χτισμένο στον τοίχο. Μ ε τ ά το τέμενος του Διονύ­
σου βρίσκεται κτίριο που έχει πήλινα α γ ά λ μ α τ α του βασι­
λιά της Αθήνας Αμφικτύονα να παραθέτει συμπόσιο στον
Διόνυσο και τους άλλους θεούς.
Ε δ ώ απεικονίζεται και ο Π ή γ α σ ο ς ο Ελευθερέας που
εισήγαγε τη λατρεία του θεού στην Αθήνα" βοήθησε και το
μαντείο των Δελφών, που τους υπενθύμισε ότι ο θεός είχε
έρθει στον τόπο τους την ε π ο χ ή του Ικαρίου.
6. Αυτός ο Αμφικτύονας έγινε βασιλιάς με τον εξής
τρόπο: Λένε π ω ς π ρ ώ τ ο ς βασιλιάς τ η ς λεγόμενης σήμερα
Α τ τ ι κ ή ς ήταν ο Ακταίος. Ό τ α ν ο Ακταίος πέθανε, τον
διαδέχτηκε στον θρόνο ο Κέκροπας, επειδή ήταν σύζυγος
της κόρης του. Αυτός είχε αποκτήσει τρεις κόρες, την
Έ ρ σ η , την Άγλαυρο και την Πάνδροσο, κι ένα γ ι ο , τον
Ερυσίχθονα, που δεν έγινε π ο τ έ βασιλιάς τ ω ν Αθηναίων,
γ ι α τ ί πέθανε όσο ακόμα βασίλευε ο πατέρας τ ο υ . Στον
θρόνο έπειτα διαδέχτηκε τον Κέκροπα ο Κραναός, ο πιο
ισχυρός άνδρας τ η ς Αθήνας. Ο Κραναός απέκτησε, ανάμε­
σα σε άλλες κόρες, και την Ατθίδα, από την οποία ονομά­
ζουν Α τ τ ι κ ή τη χ ώ ρ α που μέχρι τότε αποκαλούσαν Ακταία. Κάνοντας επανάσταση ενάντια στον Κραναό ο Αμφικτύονας, σύζυγος τ η ς κόρης του, τον ανέτρεψε από την
εξουσία. Κι αυτός, όμως, αργότερα ανατράπηκε από τον
Εριχθόνιο και τους άλλους που επαναστάτησαν μαζί του.
Λένε π ω ς ο Εριχθόνιος δεν είχε π α τ έ ρ α θνητό' ο Ή φ α ι σ τ ο ς
και η Γη ήταν γονείς του.
Αγορά.
3. Η περιοχή Κεραμεικός πήρε το όνομα τ η ς από τον

31

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

32

ΑΤΤΙΚΑ

ήρωα Κέραμο, που λέγεται ότι ήταν γιος του Διονύσου και
της

Αριάδνης.

Η

πρώτη

στα

δεξιά

στοά

ονομάζεται

β α σ ι λ ι κ ή 3 5 . Ε δ ώ είναι η θέση του άρχοντα βασιλιά, που
κατέχει το α ξ ί ω μ α της λεγόμενης βασιλείας γ ι α ένα χρόνο.
Σ τ α κεραμίδια τ η ς στοάς υπάρχουν α γ ά λ μ α τ α από ψημένο
πηλό, του Θησέα να σπρώχνει στη θάλασσα τον Σ κ ί ρ ω ν α
και τ η ς Η μ έ ρ α ς να κρατά τον Κέφαλο, που λένε π ω ς ήταν
πανέμορφος και π ω ς τον άρπαξε η Η μ έ ρ α , επειδή τον
ερωτεύτηκε. Λένε π ω ς από τον Κέφαλο γέννησε αργότερα
τον Φαέθοντα και τον έκανε φύλακα του ναού. Α υ τ ά ανα­
φέρουν και άλλοι, καθώς και ο Ησίοδος στο έπος του γ ι α
τις γυναίκες.
2. Κοντά στη στοά βρίσκονται ανδριάντες του Κόνωνα,
του γιου του, Τιμόθεου, και του βασιλιά τ ω ν Κυπρίων
Ευαγόρα, ο οποίος μεσολάβησε για να δοθούν οι Φοινικι­
κές τριήρεις από τον βασιλιά Αρταξέρξη στον Κ ό ν ω ν α 3 6 . Ο
Ευαγόρας συμπεριφέρθηκε ως Αθηναίος με προγονικές
ρίζες από τη Σ α λ α μ ί ν α , γ ι α τ ί , ανατρέχοντας στο γενεαλο­
γικό του δέντρο, έφτανε μέχρι τον Τεύκρο και μια κόρη του
Κινύρα. Ε δ ώ υπάρχει ά γ α λ μ α του λεγόμενου Ελευθέριου
Δία και του βασιλιά Αδριανού, που ευεργέτησε και άλλους
υπηκόους του, αλλά κυρίως την π ό λ η τ ω ν Αθηναίων.
3. Π ί σ ω είναι χ τ ι σ μ έ ν η σ τ ο ά 3 7 με ζωγραφισμένους
τους ονομαζόμενους δώδεκα θεούς. Σ τ ο ν απέναντι τ ο ί χ ο
βλέπεις ζωγραφισμένο τον Θησέα, τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α και τον
Δ ή μ ο . Η ζ ω γ ρ α φ ι ά δηλώνει ότι ο Θησέας θέσπισε ίσα
πολιτικά δ ι κ α ι ώ μ α τ α στους Αθηναίους. Είναι γ ν ω σ τ ή
στους πολλούς η άποψη π ω ς ο Θησέας είχε παραδώσει
την εξουσία στον δήμο και π ω ς ο λαός κυβερνιόταν δ η ­
μοκρατικά, ώσπου ο Πεισίστρατος, αφού επαναστάτησε,
έγινε τύραννος. Πολλοί λένε και άλλα π ο υ δεν είναι α λ η ­
θινά, επειδή δεν γνωρίζουν την ιστορία, αλλά πιστεύουν
και θεωρούν ακριβή όσα άκουσαν στα παιδικά τους χρόνια

33

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

34

ΑΤΤΙΚΑ

στους χορικούς και τραγικούς α γ ώ ν ε ς . Έ τ σ ι εξιστορούν
διάφορα αναληθή γεγονότα. Τέτοια λένε και γ ι α τον Θ η ­
σέα, που υπήρξε κι ο ίδιος βασιλιάς κι οι απόγονοι του,
μετά τον θάνατο του Μενεσθέα, κράτησαν την εξουσία
μέχρι την τ έ τ α ρ τ η γενεά. Αν με ενδιέφεραν οι γενεαλο­
γίες, θα μπορούσα να α π α ρ ι θ μ ή σ ω όσους ανέβηκαν στον
θρόνο από την ε π ο χ ή του Μελάνθου μέχρι τον Κλείδικο,
γιο του Αισιμίδη.
4. Ε δ ώ 3 8 είναι ζωγραφισμένο και το κ α τ ό ρ θ ω μ α τ ω ν
Αθηναίων στη Μαντινεία 3 9 , όπου είχαν πάει να βοηθήσουν
τους Λακεδαιμονίους. Ο Ξενοφώντας και άλλοι έχουν γ ρ ά ­
ψει γ ι ' αυτόν τον πόλεμο, την κατάληψη της Κ α δ μ ε ί α ς 4 0 ,
την ή τ τ α τ ω ν Λακεδαιμονίων στα Λ ε ύ κ τ ρ α 4 1 , την εισβολή
των Β ο ι ω τ ώ ν στην Πελοπόννησο και την άφιξη τ η ς συμ­
μαχικής αθηναϊκής δύναμης προς τους Λακεδαιμονίους. Η
εικόνα παριστάνει μ ά χ η ι π π έ ω ν . Α π ό τους Αθηναίους ξε­
χωρίζει ο γιος του Ξενοφώντα, ο Γρύλος, ενώ από τους
Βοιωτούς ιππείς ο Θηβαίος Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α ς . Αυτές τις ει­
κόνες ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε ο Ευφράνορας γ ι α τους Αθηναίους. Ο
ίδιος έκανε σ' έναν κοντινό ναό και τον Π α τ ρ ώ ο
Απόλλωνα . Μ π ρ ο σ τ ά στον ναό το ένα ά γ α λ μ α είναι έργο
του Λ ε ω χ ά ρ η , ενώ το άλλο του Απόλλωνα, που λέγεται
Αλεξίκακος, φιλοτεχνήθηκε από τον Κ ά λ α μ η . Λένε ότι ο
θεός πήρε αυτή την επωνυμία, επειδή με χρησμό από το
μαντείο τ ω ν Δελφών λύτρωσε τους Αθηναίους από την
επιδημία που μ ά σ τ ι ζ ε τη χ ώ ρ α στη διάρκεια του Πελο­
43
ποννησιακού π ο λ έ μ ο υ .
5. Έ χ ε ι χ τ ι σ τ ε ί εδώ ιερό της Μητέρας των θ ε ώ ν 4 4 · το
ά γ α λ μ α τ η ς είναι έργο του Φειδία. Κοντά βρίσκεται και το
45
βουλευτήριο τ ω ν λεγόμενων Π ε ν τ α κ ο σ ί ω ν , που είναι βου­
λευτές γ ι α ένα χρόνο. Ε δ ώ υπάρχει ξόανο του Βουλαίου Δ ί α
και ά γ α λ μ α του Απόλλωνα, έργα του Πεισία, και του
Δ ή μ ο υ 4 6 , έργο του Λύσωνα. Ο Π ρ ω τ ο γ ε ν ή ς ο Καύνιος

35

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

36

ΑΤΤΙΚΑ

47

ζωγράφισε τους θεσμοθέτες , ενώ ο Ολβιάδης τον Κ ά λ λ ι π π ο , που οδήγησε τους Αθηναίους στις Θερμοπύλες γ ι α να
εμποδίσουν την εισβολή τ ω ν Γ α λ α τ ώ ν στην Ελλάδα

.

4. Οι Γαλάτες ζουν στην πιο απομακρυσμένη περιοχή
τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς , κοντά σε τεράστιο ωκεανό που δεν μπορεί να
φτάσει κανείς μέχρι την άκρη του και έχει παλίρροιες και
κήτη που δεν μοιάζουν με κανένα α π ' όσα ζουν στις άλλες
θάλασσες. Η χ ώ ρ α τους διασχίζεται από τον π ο τ α μ ό Η­
ριδανό, όπου πιστεύουν ότι οι κόρες του Ή λ ι ο υ θρηνούν γ ι α
το κακό που βρήκε τον αδελφό τους Φαέθοντα. Οι Γ α λ ά τ ε ς
πήραν πολύ π ρ ό σ φ α τ α αυτό το όνομα. Σ τ α π α λ ι ά χρόνια
και μεταξύ τους και από τους άλλους ονομάζονταν Κελτοί.
Αυτοί συγκέντρωσαν στρατεύματα και στράφηκαν προς
την πλευρά του Ιονίου και ρήμαξαν τη φυλή τ ω ν Ιλλυριών
και όσες άλλες ζούσαν μέχρι τη Μακεδονία και τους ίδιους
τους Μακεδόνες και εισέβαλαν στη Θεσσαλία. Και όταν
έφθαναν στις Θερμοπύλες οι περισσότεροι Έ λ λ η ν ε ς έμεναν
αδιάφοροι γ ι α τους βαρβάρους, γ ι α τ ί είχαν υποφέρει πολλά
προηγουμένως από τον Αλέξανδρο και τον Φ ί λ ι π π ο . Α ρ γ ό ­
τερα είχαν καταλάβει ο Α ν τ ί π α τ ρ ο ς και ο Κάσσανδρος την
Ελλάδα, ώστε νιώθοντας όλοι τόσο εξαντλημένοι δεν θε­
ωρούσαν ντροπή να μην υπερασπιστούν τη χ ώ ρ α τους.
2. Οι Αθηναίοι, μολονότι ήταν α π ' όλους τους Έ λ λ η ν ε ς
πιο εξαντλημένοι από τον πολύχρονο Μακεδόνικο πόλεμο
και είχαν ηττηθεί στις περισσότερες μ ά χ ε ς , εκστράτευσαν
με προθυμία με άλλους Έ λ λ η ν ε ς που κατευθύνθηκαν στις
Θερμοπύλες, αφού εξέλεξαν α ρ χ η γ ό τους τον Κ ά λ λ ι π π ο .
Ό τ α ν κατέλαβαν το στενότερο μέρος, εμπόδιζαν την είσοδο
τ ω ν βαρβάρων στην Ελλάδα. Οι Κελτοί όμως ανακάλυψαν
το μονοπάτι, α π ' όπου παλιά οδήγησε τους Μήδους ο
49
Εφιάλτης ο Τ ρ α χ ί ν ι ο ς , κι αφού νίκησαν τους Φ ω κ ε ί ς
που είχαν π α ρ α τ α χ τ ε ί σ' αυτό το μονοπάτι, πέρασαν το

37

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

38

ΑΤΤΙΚΑ
βουνό Ο ί τ η χ ω ρ ί ς ν α τους α ν τ ι λ η φ θ ο ύ ν ο ι Έ λ λ η ν ε ς .
3. Τ ό τ ε

οι

Αθηναίοι

πρόσφεραν

σε

όλη

την

Ελλάδα

π ο λ ύ τ ι μ η βοήθεια, γ ι α τ ί , ενώ βρίσκονταν π ε ρ ι κ υ κ λ ω μ έ ν ο ι
από δυο μ ε ρ ι έ ς α π έ κ ρ ο υ α ν τ ο υ ς β α ρ β ά ρ ο υ ς . Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο
ταλαιπωρήθηκαν

όσοι

βρίσκονταν

στα

αθηναϊκά

πλοία,

γ ι α τ ί ο Λ α μ ι α κ ό ς κ ό λ π ο ς ε ί ν α ι τ έ λ μ α κοντά σ τ ι ς Θ ε ρ μ ο ­
πύλες" ν ο μ ί ζ ω π ω ς α ι τ ί α αυτού ε ί ν α ι τ ο ζ ε σ τ ό νερό π ο υ
ε κ β ά λ λ ε ι σ τ η θάλασσα. Α υ τ ο ί υπέφεραν περισσότερο, γ ι α τ ί
α ν έ β α ζ α ν στα κ α τ α σ τ ρ ώ μ α τ α τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς κ α ι έ τ σ ι β ά ­
ραιναν τ α π λ ο ί α από τ α όπλα κ α ι τ ο υ ς άνδρες κ α ι ή τ α ν
εξαναγκασμένοι να πλέουν σ τ η λ ά σ π η .
4. Μ' αυτό τον τ ρ ό π ο κ α τ ά φ ε ρ α ν τ ο ύ τ ο ι να σώσουν τ ο υ ς
Έλληνες.

Οι

Γαλάτες,

όμως,

μπήκαν

στις

Θερμοπύλες

και, χωρίς να κυριέψουν τ ι ς υπόλοιπες μικρές πόλεις, βιά­
ζονταν ν α λ α φ υ ρ α γ ω γ ή σ ο υ ν τ ο υ ς Δ ε λ φ ο ύ ς κ α ι τ ο υ ς θ η σ α υ ­
ρούς τ ο υ θ ε ο ύ . Ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι τ ω ν Δ ε λ φ ώ ν α ν τ ι τ ά χ τ η κ α ν μ α ζ ί
μ ε όσους Φ ω κ ε ί ς ζούσαν σ τ ι ς π ό λ ε ι ς γ ύ ρ ω από τ ο ν Π α ρ ­
νασσό" έ φ τ α σ ε κ α ι σ ώ μ α σ τ ρ α τ ο ύ τ ω ν Α ι τ ω λ ώ ν , γ ι α τ ί τ η ν
περίοδο αυτή το κράτος τ ω ν Α ι τ ω λ ώ ν υπερείχε σ τ ρ α τ ι ω ­
τικά. Όταν άρχισε η

σ υ μ π λ ο κ ή , έπεσαν κεραυνοί στους

Γ α λ ά τ ε ς κ α ι π έ τ ρ ε ς π ο υ ε ί χ α ν ξ ε κ ο λ λ ή σ ε ι από τον Π α ρ ­
νασσό.

Οι βάρβαροι είδαν επίσης κι

οπλίτες, που τους

π ρ ο ξ έ ν η σ α ν φ ό β ο . Λ έ ν ε π ω ς δύο, ο Υ π έ ρ ο χ ο ς κ α ι ο Α μ ά δοκος, ήρθαν από τους Υ π ε ρ β ό ρ ε ι ο υ ς , ε ν ώ ο τ ρ ί τ ο ς ή τ α ν ο
50

Π ύ ρ ρ ο ς , ο γιος του Α χ ι λ λ έ α . Α π ό τ ό τ ε που ο

Πύρρος

τους β ο ή θ η σ ε , ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι τ ω ν Δ ε λ φ ώ ν τον τ ι μ ο ύ ν , ε ν ώ
π α λ ι ά ε π ε ι δ ή τον θεωρούσαν ε χ θ ρ ό 5 1 δεν π ρ ό σ φ ε ρ α ν τ ι μ έ ς
στον τ ά φ ο τ ο υ .
5. Οι περισσότεροι

Γαλάτες

με πλοία κατευθύνθηκαν

στην Ασία και λεηλατούσαν τις π α ρ ά κ τ ι ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς . Α ρ γ ό ­
τερα οι κάτοικοι της Π ε ρ γ ά μ ο υ , που παλιά λεγόταν Τ ε υ θρανία,

έδιωξαν

τους

Γαλάτες

από

τη

θάλασσα.

Αυτοί

πήραν τ η ν π ό λ η τ ω ν Φ ρ υ γ ώ ν Α γ κ υ ρ α , π ο υ τ η ν ε ί χ ε ι δ ρ ύ -

39

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

40

ΑΤΤΙΚΑ
σει ο γιος του Γόρδιου Μίδας, και κατέκτησαν τη χώρα
π έ ρ α από τον Σ α γ γ ά ρ ι ο — η ά γ κ υ ρ α π ο υ ε ί χ ε β ρ ε ι ο Μ ί δ α ς
β ρ ι σ κ ό τ α ν α κ ό μ η μ έ χ ρ ι τ η ν ε π ο χ ή μ ο υ στο ι ε ρ ό τ ο υ Δ ί α ,
κ α θ ώ ς κ α ι π η γ ή , η λ ε γ ό μ ε ν η τ ο υ Μ ί δ α , π ο υ τ ο νερό τ η ς ο
Μ ί δ α ς ε ί χ ε α ν α μ ε ί ξ ε ι μ ε κ ρ α σ ί γ ι α ν α π α γ ι δ έ ψ ε ι τον Σ ι λ η νό.

Κ α τ έ λ α β α ν , λοιπόν, α υ τ ή τ η ν Ά γ κ υ ρ α και την π ό λ η

Π ε σ σ ι ν ο ύ ν τ α , σ τ ο υ ς π ρ ό π ο δ ε ς τ ο υ βουνού Ά γ δ ι σ τ η , όπου
λένε πως είναι θαμμένος ο Ά τ τ η ς .
6 . Ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς Π ε ρ γ ά μ ο υ π ή ρ α ν λάφυρα από τ ο υ ς
Γ α λ ά τ ε ς και εκεί υπάρχει ζωγραφικός πίνακας του αγώνα
τους κ α τ ά τ ω ν Γ α λ α τ ώ ν . Λ έ ν ε π ω ς η χ ώ ρ α τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν
τ η ς Π ε ρ γ ά μ ο υ π α λ ι ά ή τ α ν ιερός τ ό π ο ς τ ω ν Κ α β ε ί ρ ω ν . Ο ι
ί δ ι ο ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν π ω ς ε ί ν α ι Α ρ κ ά δ ε ς , α π ' αυτούς π ο υ έ φ θ α ­
σαν σ τ η ν Α σ ί α μ ε τον Τ ή λ ε φ ο 5 2 . Ό σ ο γ ι α τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς
π ο λ έ μ ο υ ς , α ν β έ β α ι α έκαναν κ ά π ο ι ο υ ς ,
γνωστοί.

δεν έ γ ι ν α ν

κ α τ ά λ η ψ η της κ ά τ ω Ασίας, την απώθηση των
απ

όλοι

Γ ι α τρία όμως κατορθώματα φημίστηκαν: την
Γαλατών

αυτή και το κ α τ ό ρ θ ω μ α του Τ η λ έ φ ο υ ενάντια στους

άνδρες τ ο υ Α γ α μ έ μ ν ο ν α , όταν ο ι Έ λ λ η ν ε ς , έ χ ο ν τ α ς χ ά σ ε ι
την π ε ρ ι ο χ ή του Ιλίου, λεηλατούσαν το Μ ή ι ο πεδίο νομί­
ζοντας τ ο Τ ρ ω ι κ ή γ η . Α ς ξ α ν α γ υ ρ ί σ ω ό μ ω ς σ τ ο σ η μ ε ί ο ,
στο οποίο π α ρ έ κ κ λ ι ν α α π ' τον λ ό γ ο μ ο υ .

5 . Κ ο ν τ ά στο β ο υ λ ε υ τ ή ρ ι ο τ ω ν Π ε ν τ α κ ο σ ί ω ν β ρ ί σ κ ε τ α ι
η λ ε γ ό μ ε ν η Θ ό λ ο ς 5 3 . Ε δ ώ θυσιάζουν ο ι π ρ υ τ ά ν ε ι ς κ α ι υ ­
πάρχουν

μερικά

μικρά

ασημένια

αγάλματα.

Πιο

πάνω

σ τ έ κ ο υ ν ο ι α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς τ ω ν η ρ ώ ω ν από τους ο π ο ί ο υ ς π ή ρ α ν
α ρ γ ό τ ε ρ α τ ' όνομα τ ο υ ς ο ι φ υ λ έ ς τ ω ν Α θ η ν α ί ω ν .

Γ ι α το

π ο ι ο ς α ύ ξ η σ ε τ ι ς φ υ λ έ ς από τ έ σ σ ε ρ ι ς σ ε δ έ κ α κ α ι ά λ λ α ξ ε τ α
π α λ ι ά ο ν ό μ α τ α τ ο υ ς μ ε νέα τ ο έ χ ε ι α ν α φ έ ρ ε ι κ ι α υ τ ό ο
Ηρόδοτος.
2.
λούν—

Από

τους

είναι

ο

επώνυμους54
Ιπποθόωντας,

41

—γιατί
γιος

έ τ σ ι τους

του

αποκα­

Ποσειδώνα

και

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

42

ΑΤΤΙΚΑ

της

Αλόπης,

κόρης

του

Κερκυόνα,

ένας από τ ο υ ς γ ι ο υ ς π ο υ α π έ κ τ η σ ε

έπειτα
ο

ο

Αντίοχος,

Η ρ α κ λ ή ς από

τη

Μήδα, την κόρη του Φύλαντα, τ ρ ί τ ο ς ο Αίαντας, ο γιος
τ ο υ Τ ε λ α μ ώ ν α κ α ι από τ ο υ ς Α θ η ν α ί ο υ ς ο Λ ε ώ ς , π ο υ λ έ ν ε
ό τ ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε χ ρ η σ μ ό τ ο υ θεού π ρ ο σ φ έ ρ ε τ ι ς κ ό ρ ε ς τ ο υ
για τ η ν κοινή σωτηρία. Ανάμεσα στους επώνυμους είναι κι
ο

Ε ρ ε χ θ έ α ς , που ν ί κ η σ ε τους Ελευσίνιους σε μ ά χ η και

σ κ ό τ ω σ ε τον α ρ χ η γ ό τ ο υ ς Ι μ μ ά ρ α δ ο , γ ι ο τ ο υ Ε υ μ ό λ π ο υ .
Τ π ά ρ χ ε ι κ ι ο Α ι γ έ α ς , ο Ο ι ν έ α ς , νόθος γ ι ο ς τ ο υ Π α ν δ ί ο ν α ,
κ α ι ο Α κ ά μ α ς , ένας από τ ο υ ς γ ι ο υ ς τ ο υ Θ η σ έ α .
3. Ανάμεσα
Κέκροπα
τιμούν.

και

στους
του

επώνυμους είδα

Πανδίονα,

αλλά

κι ανδριάντες του

δεν

γνωρίζω

ποιους

Γ ι α τ ί ο πρώτος Κ έ κ ρ ο π α ς που κυβέρνησε ήταν

εκείνος που π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε την κ ό ρ η του Α κ τ α ί ο υ και μ ε τ α ­
γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ς ε κ ε ί ν ο ς που μ ε τ ο ί κ η σ ε σ τ η ν Ε ύ β ο ι α , γ ι ο ς τ ο υ
Ε ρ ε χ θ έ α , γιου του Πανδίονα κι εγγονού του Ε ρ ι χ θ ο ν ί ο υ .
Κ α ι β α σ ί λ ε ψ ε κάποιος Πανδίονας, που ήταν γ ι ο ς τ ο υ Ε ­
ρ ι χ θ ο ν ί ο υ , κ ι ένας άλλος Π α ν δ ί ο ν α ς , γ ι ο ς τ ο υ Κ έ κ ρ ο π α τ ο υ
δ ε ύ τ ε ρ ο υ . Α υ τ ό ν σ τ έ ρ η σ α ν από τ η ν ε ξ ο υ σ ί α ο ι Μ η τ ι ο ν ί δ ε ς
κ ι όταν κ α τ έ φ υ γ ε σ τ α Μ έ γ α ρ α — γ ι α τ ί ε ί χ ε π ά ρ ε ι γ υ ν α ί κ α
του την

κόρη

έδιωξαν

και τα

του

Πύλα,

παιδιά

του

του.

βασιλιά

Λέγεται

των

πως

ο

Μεγάρων —
Πανδίονας

αρρώστησε και πέθανε ε κ ε ί . Τ π ά ρ χ ε ι το μ ν η μ ε ί ο του σ τ η
Μ ε γ α ρ ί δ α κ ο ν τ ά σ τ η θάλασσα, στον β ρ ά χ ο που ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι
της Αιθυίας Αθηνάς.
4 . Τ α π α ι δ ι ά τ ο υ , ό μ ω ς , ή ρ θ α ν από τ α Μ έ γ α ρ α , α π ο ­
μάκρυναν τους Μ η τ ι ο ν ί δ ε ς κ α ι α ν έ λ α β ε τ ό τ ε τ η δ ι α κ υ β έ ρ ­
ν η σ η τ η ς Α θ ή ν α ς ο Α ι γ έ α ς , που ή τ α ν ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς γ ι ο ς .
Ο Π α ν δ ί ο ν α ς ό μ ω ς δεν σ τ ά θ η κ ε τ υ χ ε ρ ό ς μ ε τ ι ς κ ό ρ ε ς τ ο υ ,
που δεν έκαναν γ ι ο υ ς , γ ι α να ε κ δ ι κ η θ ο ύ ν . Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ να
εξασφαλίσει δύναμη, σ υ γ γ έ ν ε ψ ε με τον Θράκα βασιλιά. Ο
θ ν η τ ό ς ό μ ω ς δεν έ χ ε ι τ ρ ό π ο ν α α π ο φ ύ γ ε ι όσα έχουν ο ρ ί σ ε ι
ο ι θ ε ο ί γ ι ' αυτόν. Λ έ ν ε π ω ς ο Τ η ρ έ α ς , σ ύ ζ υ γ ο ς τ η ς Π ρ ό -

43

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

44

ΑΤΤΙΚΑ

κνης, βίασε την Φιλομήλα" ήταν πράξη αντίθετη με τους
νόμους
κόρης

55

της

Ελλάδας.

Αφού

ακρωτηρίασε

το

σώμα της
56

υ π ο χ ρ έ ω σ ε τ ι ς γ υ ν α ί κ ε ς ν α τον ε κ δ ι κ η θ ο ύ ν . Κ ι

άλλος α ν δ ρ ι ά ν τ α ς τ ο υ

Πανδίονα, που α ξ ί ζ ε ι να τον δει

κανείς, β ρ ί σ κ ε τ α ι στην ακρόπολη.
5 . Α υ τ ο ί ή τ α ν από
Αθηναίους.

τους παλιούς

επώνυμοι για τους

Α ρ γότε ρα ό μ ω ς έγιναν φυλές που πήραν το

όνομα τ ο υ Α τ τ ά λ ο υ τ ο υ Μ υ σ ο ύ , τ ο υ Π τ ο λ ε μ α ί ο υ τ ο υ Α ι ­
γ υ π τ ί ο υ κ α ι του αυτοκράτορα τ η ς ε π ο χ ή ς μου Α δ ρ ι α ν ο ύ 5 7 ,
ο οποίος υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ε π ο λ ύ τ η θ ρ η σ κ ε ί α κ α ι ε υ ε ρ γ έ τ η σ ε τ ο υ ς
υπηκόους του περισσότερο

από

όλους τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς .

Δεν

π ρ ο κ ά λ ε σ ε κανένα π ό λ ε μ ο μ ε τ η θ έ λ η σ η τ ο υ , αλλά υ π ο δ ο ύ ­
λ ω σ ε τ ο υ ς Ε β ρ α ί ο υ ς , π ο υ ζουν π έ ρ α από τ ο υ ς Σ ύ ρ ο υ ς κ ι ο ι
οποίοι ε π α ν α σ τ ά τ η σ α ν . Π ό σ α ιερά θ ε ώ ν , άλλα έ χ τ ι σ ε από
την αρχή κ ι άλλα στόλισε μ ε α φ ι ε ρ ώ μ α τ α και σ κ ε ύ η κ α ι
πόσα δώρα π ρ ό σ φ ε ρ ε σ τ ι ς Ε λ λ η ν ι κ έ ς π ό λ ε ι ς κ α ι σ ' όσους
από τ ο υ ς β α ρ β ά ρ ο υ ς τ ο υ τ ο ζ ή τ η σ α ν , ε ί ν α ι γ ρ α μ μ έ ν α όλα
αυτά π ρ ο ς τ ι μ ή τ ο υ σ τ ο κοινό ι ε ρ ό τ ω ν θ ε ώ ν σ τ η ν Α θ ή ν α .

6 . Ό σ α αφορούν στον ' Α τ τ α λ ο κ α ι στον Π τ ο λ ε μ α ί ο ή τ α ν
τόσο π α λ ι ά , ώ σ τ ε ν α μ η δ ι α τ η ρ η θ ε ί η φ ή μ η τ ο υ ς . Κ α ι όσοι
ζούσαν κοντά σ ε β α σ ι λ ι ά δ ε ς , γ ι α ν α γ ρ ά ψ ο υ ν τ η ν ι σ τ ο ρ ί α
τ ο υ ς , π α ρ α μ ε λ ή θ η κ α ν από π ο λ ύ ν ω ρ ί ς . Γ ι ' αυτό α π ο φ ά σ ι σ α
ν ' α ν α φ έ ρ ω π ο ι α έ ρ γ α έκαναν α υ τ ο ί κ α ι μ ε ποιο

τρόπο

πήραν ο ι π α τ έ ρ ε ς τ ο υ ς τ η ν ε ξ ο υ σ ί α τ η ς Α ι γ ύ π τ ο υ ,

των

Μυσών και των γ ε ι τ ο ν ι κ ώ ν εθνών.
2. Οι Μ α κ ε δ ό ν ε ς π ι σ τ ε ύ ο υ ν ό τ ι ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς , αν κ α ι
θεωρείται γιος του Λάγου

58

, είναι γιος του Φ ί λ ι π π ο υ , γ ι ο υ

του Α μ ύ ν τ α , γ ι α τ ί ο Φ ί λ ι π π ο ς

59

είχε δώσει τη μητέρα του

Π τ ο λ ε μ α ί ο υ σ ύ ζ υ γ ο στον Λ ά γ ο , ε ν ώ ή τ α ν έ γ κ υ ο ς . Λ έ ν ε
π ω ς ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς ε ί χ ε ν α ε π ι δ ε ί ξ ε ι κ ι ά λ λ α ένδοξα κ α ­
τ ο ρ θ ώ μ α τ α κ α ι π ω ς , όταν από τ ο υ ς Ο ξ υ δ ρ ά κ ε ς κ ι ν δ ύ ν ε ψ ε ο
Αλέξανδρος,

αυτός τον υ π ε ρ α σ π ί σ τ η κ ε περισσότερο

τους

εταίρους.

άλλους

Όταν

45

ο

από

Αλέξανδρος π έ θ α ν ε 6 0 ,

ο

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

46

ΑΤΤΙΚΑ
Π τ ο λ ε μ α ί ο ς ε ν α ν τ ι ώ θ η κ ε σ ε όσους ε π ι θ υ μ ο ύ σ α ν ν α δ ο θ ε ί
ό λ η η ε ξ ο υ σ ί α στον γ ι ο τ ο υ Φ ί λ ι π π ο υ Α ρ ι δ α ί ο . Α υ τ ό ς ή τ α ν
ο αίτιος που τα [υποταγμένα] έθνη διαιρέθηκαν σε βασί­
λεια.
3 . Α υ τ ό ς π ή γ ε σ τ η ν Α ί γ υ π τ ο κ α ι σ κ ό τ ω σ ε τον Κ λ ε ο μ έ ­
ν η , που ε ί χ ε διορίσει σατράπη της Α ι γ ύ π τ ο υ ο Αλέξανδρος,
γ ι α τ ί π ί σ τ ε υ ε π ω ς ο Κ λ ε ο μ έ ν η ς ευνοούσε τον Π ε ρ δ ί κ κ α κ α ι
κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α δεν τον

θεωρούσε έ μ π ι σ τ ο . Έ π ε ι σ ε τους

Μ α κ ε δ ό ν ε ς , π ο υ ε ί χ α ν δ ι α τ α χ τ ε ί ν α μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν τ η σορό
του Αλέξανδρου στις Α ι γ έ ς , να του την παραδώσουν.

Κι

έ θ α ψ ε τον Α λ έ ξ α ν δ ρ ο σ τ η Μ έ μ φ ι , σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α Μ α κ ε ­
δόνικα έ θ ι μ α . Ε π ε ι δ ή γ ν ώ ρ ι ζ ε ό τ ι ο

Περδίκκας θα του

ε π ι τ ε θ ε ί , κρατούσε την Αίγυπτο σ' επιφυλακή. Ο Π ε ρ δ ί κ ­
κας ω ς π ρ ό σ χ η μ α γ ι α τ η ν ε κ σ τ ρ α τ ε ί α τ ο υ π ή ρ ε μ ε τ ο μ έ ρ ο ς
τ ο υ τον Α ρ ι δ α ί ο , γ ι ο τ ο υ Φ ι λ ί π π ο υ , κ α ι τον νεαρό Α λ έ ξ α ν ­
δ ρ ο , γ ι ο τ ο υ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ από τ η
Οξυάρτη.

Σκοπός του,

στην

Ρ ω ξ ά ν η , την κόρη του

πραγματικότητα,

ήταν

να

π ά ρ ε ι τον θρόνο τ η ς Α ι γ ύ π τ ο υ από τον Π τ ο λ ε μ α ί ο . Α φ ο ύ
ό μ ω ς ε κ δ ι ώ χ θ η κ ε από τ η ν Α ί γ υ π τ ο κ α ι δεν θ α υ μ α ζ ό τ α ν
π ι α γ ι α τ ι ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς τ ο υ στον π ό λ ε μ ο , σ υ κ ο φ α ν τ η μ έ ν ο ς
κ α ι στους Μ α κ ε δ ό ν ε ς , δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ ε από τους σ ω μ α τ ο φ υ ­
λακές τ ο υ 6 1 .
4 . Ο θάνατος τ ο υ Π ε ρ δ ί κ κ α έ φ ε ρ ε τον Π τ ο λ ε μ α ί ο α μ έ ­
σως στο προσκήνιο. Υποδούλωσε τους Σύρους και τη Φ ο ι ­
ν ί κ η , δ έ χ τ η κ ε τον Σ έ λ ε υ κ ο 6 2 , τ ο ν γ ι ο τ ο υ Α ν τ ι ό χ ο υ , π ο υ
ε ί χ ε δ ι ω χ τ ε ί κ ι ε ξ ο ρ ι σ τ ε ί από τον Α ν τ ί γ ο ν ο , κ α ι ε τ ο ι μ ά ­
στηκε

για

ν'

αντιμετωπίσει

τον

Αντίγονο.

Έπεισε

τον

Κ ά σ σ α ν δ ρ ο , τον γ ι ο τ ο υ Α ν τ ι π ά τ ρ ο υ , κ α ι τον β α σ ι λ ι ά τ η ς
Θ ρ ά κ η ς Α υ σ ί μ α χ ο ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν στον π ό λ ε μ ο , α ν α φ έ ­
ροντας ω ς ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ η ν εξορία τ ο υ Σ έ λ ε υ κ ο υ κ α ι τ ο ό τ ι ο
Αντίγονος, αν αποκτούσε περισσότερη δύναμη, αποτελούσε
α π ε ι λ ή γ ι α όλους.
5. Ο Α ν τ ί γ ο ν ο ς π ο υ από π ρ ι ν ε τ ο ι μ α ζ ό τ α ν γ ι α π ό λ ε μ ο ,

47

\

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

48

ΑΤΤΙΚΑ
αλλά ως τ ό τ ε δεν τ ο λ μ ο ύ σ ε να τον δ ι α κ ι ν δ υ ν ε ύ σ ε ι , όταν
πληροφορήθηκε πως, ε π ε ι δ ή οι Κυρηναίοι είχαν ξ ε σ η κ ω ­
θεί, ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει σ τ η Λ ι ­
β ύ η , κ υ ρ ί ε υ σ ε μ ε έφοδο τ ο υ ς Σ ύ ρ ο υ ς κ α ι τους Φ ο ί ν ι κ ε ς κ α ι
τους π α ρ έ δ ω σ ε στον γ ι ο τ ο υ Δ η μ ή τ ρ ι ο , π ο υ ή τ α ν α κ ό μ α
νέος, αλλά θεωρούνταν σ υ ν ε τ ό ς , κ α ι α υ τ ό ς κ ι ν ή θ η κ ε π ρ ο ς
τον Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο .

Προτού φτάσει, ε π ε ι δ ή άκουσε πως ο

Δ η μ ή τ ρ ι ο ς η τ τ ή θ η κ ε σ ε μ ά χ η μ ε τον Π τ ο λ ε μ α ί ο , α π ο φ ά ­
σ ι σ ε ν α φ έ ρ ε ι π ά λ ι π ί σ ω τον σ τ ρ α τ ό τ ο υ . Ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ,
ό μ ω ς , δεν ε ί χ ε δ ι ω χ τ ε ί ε ν τ ε λ ώ ς από τ η χ ώ ρ α . Ε ί χ ε κ α τ α ­
φέρει

μάλιστα

να

σκοτώσει

σε

ενέδρα

μερικούς

Αιγυ­

π τ ί ο υ ς , ό χ ι π ο λ λ ο ύ ς . Ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς δεν π ε ρ ί μ ε ν ε να φ τ ά ­
σει

ο

Αντίγονος,

αλλά

απέσυρε

τον

στρατό

του

στην

Αίγυπτο63.
6. Ό τ α ν τ έ λ ε ι ω σ ε ο χ ε ι μ ώ ν α ς , ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς έ π λ ε υ σ ε
στην Κύπρο και νίκησε

σ ε ν α υ μ α χ ί α τον

Π τ ο λ ε μ α ί ο υ Μ ε ν έ λ α ο κ α ι τον ί δ ι ο τ ο ν
κινήθηκε

εναντίον τ ο υ . Ό τ α ν ο

σατράπη του

Π τ ο λ ε μ α ί ο , που

Πτολεμαίος κατέφευγε

σ τ η ν Α ί γ υ π τ ο , τ α κ α ρ ά β ι α τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τον κ α τ α δ ί ω ­
ξαν σ τ η ν θάλασσα,
ξηρά.

Ο

ενώ

η

στρατιά του Αντιγόνου

στην

Π τ ο λ ε μ α ί ο ς β ρ έ θ η κ ε σε μ ε γ ά λ ο κίνδυνο, αλλά

κατάφερε να διασώσει την εξουσία του κρατώντας αντί­
σταση

μ ε τον σ τ ρ α τ ό

στο

Πηλούσιο64,

ενώ ταυτόχρονα

αμυνόταν μ ε τ ι ς τ ρ ι ή ρ ε ι ς από τ ο π ο τ ά μ ι . Α φ ο ύ δεν υ π ή ρ χ ε
καμιά

ελπίδα να

καταλάβει

ο

Αντίγονος την

Αίγυπτο,

έ σ τ ε ι λ ε τον Δ η μ ή τ ρ ι ο εναντίον τ ω ν Ρ ο δ ί ω ν μ ε π ο λ ύ σ τ ρ α ­
τό και πλοία, ελπίζοντας να χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι το νησί, αν το
κ υ ρ ί ε υ ε , ω ς ο ρ μ η τ ή ρ ι ο εναντίον τ ω ν Α ι γ υ π τ ί ω ν . Ο ι Ρ ό δ ι ο ι ,
όμως, αμύνθηκαν με τ ό λ μ η και εφευρετικότητα κατά των
πολιορκητών

κ α ι ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς τους έ σ τ ε ι λ ε όση β ο ή θ ε ι α

μπόρεσε.
7. Α φ ο ύ ο Α ν τ ί γ ο ν ο ς δεν κ α τ ό ρ θ ω σ ε να κ α τ α λ ά β ε ι τη
Ρόδο, όπως και προηγουμένως την Α ί γ υ π τ ο , λίγο καιρό

49

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

50

ΑΤΤΙΚΑ
αργότερα
τον

αποπειράθηκε

Κάσσανδρο

67

ν'

κ α ι τον

αντιταχτεί
στρατό

του

στον

Λυσίμαχο66,

Σέλευκου.

Έχασε

έτσι τις περισσότερες δυνάμεις του και π έ θ α ν ε 6 8 ταλαιπω­
ρ η μ έ ν ο ς από τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ π ο λ έ μ ο υ κ α τ ά τ ο υ Ε υ μ έ ν η . Ο
πιο

ανόσιος

μεταξύ των

βασιλιάδων που κατέβαλαν

τον

Α ν τ ί γ ο ν ο κ ρ ί ν ω ό τ ι ή τ α ν ο Κ ά σ σ α ν δ ρ ο ς , γ ι α τ ί , αν κ α ι ο
Α ν τ ί γ ο ν ο ς τον β ο ή θ η σ ε ν α σ ώ σ ε ι τ ο β α σ ί λ ε ι ο τ η ς Μ α κ ε δ ο ­
νίας, αυτός ή ρ θ ε ν α π ο λ ε μ ή σ ε ι τον ε υ ε ρ γ έ τ η τ ο υ .
8. Μ ε τ ά τον θάνατο τ ο υ Α ν τ ι γ ό ν ο υ , ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς κ α ­
τ έ λ α β ε π ά λ ι τους Σ ύ ρ ο υ ς κ α ι τ η ν Κ ύ π ρ ο κ α ι α π ο κ α τ έ σ τ η σ ε
Πύρρο69 στη γη

τον

αποστάτησε,

ο

της

Μάγας,

Θεσπρωτίας. Όταν η

γιος της

την εποχή ήταν σύζυγος του

Βερενίκης

που

Κυρήνη
εκείνη

Πτολεμαίου, κατέλαβε την

Κ υ ρ ή ν η τον π έ μ π τ ο χρόνο μ ε τ ά τ η ν ε ξ έ γ ε ρ σ η τ η ς . Α ν ή τ α ν
π ρ ά γ μ α τ ι αυτός ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς γ ι ο ς τ ο υ Φ ί λ ι π π ο υ , γ ι ο υ τ ο υ
Α μ ύ ν τ α , τ ό τ ε κ λ η ρ ο ν ό μ η σ ε από τ ο ν π α τ έ ρ α τ ο υ τ ο π ά θ ο ς
τ ο υ γ ι α τ ι ς γ υ ν α ί κ ε ς , γ ι α τ ί , ε ν ώ ε ί χ ε σύζυγο τ η ν κ ό ρ η τ ο υ
Αντιπάτρου, την Ε υ ρ υ δ ί κ η , και είχε αποκτήσει μαζί τ η ς
παιδιά, ε ρ ω τ ε ύ τ η κ ε τη Β ε ρ ε ν ί κ η , που είχε στείλει στην
Α ί γ υ π τ ο ο Αντίπατρος μαζί με την Ε υ ρ υ δ ί κ η . Τ η ν αγά­
π η σ ε λ ο ι π ό ν κ ι έ κ α ν ε μ α ζ ί τ η ς π α ι δ ι ά - κ ι όταν π λ η σ ί α ζ ε τ ο
τ έ λ ο ς τ ο υ , ό ρ ι σ ε β α σ ι λ ι ά τ η ς Α ι γ ύ π τ ο υ τον

Πτολεμαίο,

π ο υ έ δ ω σ ε τ ο όνομα τ ο υ σ ε μ ί α από τ ι ς φ υ λ έ ς τ η ς Α θ ή ­
νας, τον οποίο ε ί χ ε α π ο κ τ ή σ ε ι από τ η Β ε ρ ε ν ί κ η , κ α ι ό χ ι
από τ η ν κ ό ρ η τ ο υ Α ν τ ι π ά τ ρ ο υ .

7. Ο

Π τ ο λ ε μ α ί ο ς α υ τ ό ς 7 0 , αφού ε ρ ω τ ε ύ τ η κ ε τ η ν α δ ε λ ­

φ ή τ ο υ Α ρ σ ι ν ό η , μ ε τ η ν οποία ε ί χ α ν τ ο υ ς ίδιους γ ο ν ε ί ς ,
την παντρεύτηκε, αντίθετα με τ ι ς Μακεδόνικες παραδό­
σεις,

αλλά

οποίους

σύμφωνα

κυβερνούσε.

με

τα

Στη

έθιμα

συνέχεια

των

Αιγυπτίων,

τους

σκότωσε τον αδελφό

τ ο υ Α ρ γ α ί ο , ε π ε ι δ ή , ό π ω ς λ έ γ ε τ α ι , σ υ ν ω μ ο τ ο ύ σ ε εναντίον
τ ο υ κ ι α υ τ ό ς ή τ α ν π ο υ έ φ ε ρ ε τ η σορό τ ο υ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ από

51

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

52

ΑΤΤΙΚΑ
τ η Μ έ μ φ ι 7 1 . Ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς σ κ ό τ ω σ ε κ ι άλλον έναν α δ ε λ φ ό
τ ο υ , γιο τ η ς Ε υ ρ υ δ ί κ η ς , γ ι α τ ί π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ ε π ω ς ξ ε σ ή ­
κ ω σ ε τους

Κυπρίους.

Έ ν α ς άλλος α δ ε λ φ ό ς τ ο υ από τ η ν

ίδια μ η τ έ ρ α , ο Μ ά γ α ς , π ο υ ε ί χ ε δ ι ο ρ ι σ τ ε ί από τ η μ η τ έ ρ α
του

Βερενίκη

επίτροπος της

Κυρήνης,

— ή τ α ν γιος της

Β ε ρ ε ν ί κ η ς από τον Φ ί λ ι π π ο , ένα Μ α κ ε δ ό ν α , άνδρα ά γ ν ω ­
στο κ α ι τ α π ε ι ν ή ς κ α τ α γ ω γ ή ς — α υ τ ό ς ο Μ ά γ α ς ε π α ν α σ τ ά ­
τ η σ ε κατά του Π τ ο λ ε μ α ί ο υ και οδήγησε τους Κυρηναίους
εναντίον

της Αιγύπτου.

2. Ο

Πτολεμαίος

είχε

οχυρώσει

την

περιοχή

για

ν'

α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι την εισβολή και π ε ρ ί μ ε ν ε την ε π ί θ ε σ η των
Κ υ ρ η ν α ί ω ν . Α λ λ ά ο Μ ά γ α ς έ μ α θ ε στον δ ρ ό μ ο ό τ ι ε ί χ α ν
ξ ε σ η κ ω θ ε ί οι Μ α ρ μ α ρ ί δ ε ς , οι οποίοι είναι Λ ί β υ ο ι νομά­
δες. Κ ι ε π έ σ τ ρ ε ψ ε τ ό τ ε στην Κ υ ρ ή ν η . Κ ι ενώ ο Π τ ο λ ε ­
μ α ί ο ς ε τ ο ι μ α ζ ό τ α ν να τον κ α τ α δ ι ώ ξ ε ι , τ ο ν σ υ γ κ ρ ά τ η σ ε η
εξής αιτία. Ό τ α ν ετοιμαζόταν ν' αντιμετωπίσει την προ­
έλαση του Μ ά γ α , ε ί χ ε ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ι μ α ζ ί μ ε άλλους μ ι ­
σθοφόρους κ α ι τ έ σ σ ε ρ ι ς χ ι λ ι ά δ ε ς
όμως

ότι

αυτοί

σχεδίαζαν

να

Γαλάτες.

καταλάβουν

Αντιλήφθηκε
την

Αίγυπτο

κ α ι τ ο υ ς ο δ ή γ η σ ε όλους σ ' ένα ε ρ η μ ο ν ή σ ι μ έ σ ω τ ο υ π ο τ α ­
μού.

Αυτοί

εκεί εξοντώθηκαν

μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς κ α ι από

την

πείνα.
3. Ο Μ ά γ α ς , παντρεμένος ή δ η με την Α π ά μ η , κόρη του
Α ν τ ι ό χ ο υ κ α ι ε γ γ ο ν ή τ ο υ Σ έ λ ε υ κ ο υ , έ π ε ι σ ε τον Α ν τ ί ο χ ο 7 2
να παραβιάσει τη

συνθήκη ειρήνης που ε ί χ ε συνάψει ο

π α τ έ ρ α ς τ ο υ Σ έ λ ε υ κ ο ς μ ε τον Π τ ο λ ε μ α ί ο κ α ι ν α κ ι ν η θ ε ί
εναντίον τ η ς Α ι γ ύ π τ ο υ . Ε ν ώ , ό μ ω ς , ο Α ν τ ί ο χ ο ς ή τ α ν έ τ ο ι ­
μος να ξ ε κ ι ν ή σ ε ι την εκστρατεία, ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς έ σ τ ε ι λ ε σ'
όλους α υ τ ο ύ ς π ο υ κ υ β ε ρ ν ο ύ σ ε ο Α ν τ ί ο χ ο ς , σ τ ο υ ς π ι ο αδύ­
νατους λ η σ τ έ ς , γ ι α ν α λ ε η λ α τ ο ύ ν τ η χ ώ ρ α τ ο υ ς , κ α ι σ τ ο υ ς
ισχυρότερους στρατό, γ ι α να τους απασχολεί,

ώ σ τ ε ο Α­

ν τ ί ο χ ο ς ν α μ η μ π ο ρ έ σ ε ι ν α ε κ σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ι εναντίον τ η ς Α ι ­
γύπτου.

Όπως ήδη

έχω

αναφέρει,

53

αυτός ο

Πτολεμαίος

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

54

ΑΤΤΙΚΑ

έστειλε στόλο, γ ι α να βοηθήσει τη συμμαχία των Α θ η ­
ναίων εναντίον τ ο υ Α ν τ ι γ ό ν ο υ κ α ι τ ω ν

Μακεδόνων,

δεν

κ α τ ό ρ θ ω σ ε , ό μ ω ς , τ ί π ο τ ε σπουδαίο γ ι α τ η σ ω τ η ρ ί α τ ω ν
Αθηναίων

. Τα παιδιά που α π έ κ τ η σ ε ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς ήταν

από τ η ν Α ρ σ ι ν ό η , τ η ν κ ό ρ η τ ο υ Λ υ σ ι μ ά χ ο υ , ό χ ι τ η ν α δ ε λ φ ή
του.

Η

αδελφή και σύζυγος του πέθανε νωρίτερα χ ω ρ ί ς

π α ι δ ι ά . Τ ο όνομα τ η ς φ έ ρ ε ι ο Α ι γ υ π τ ι α κ ό ς ν ο μ ό ς Α ρ σ ι ν ο ί της.

8. Η δ ι ή γ η σ η μου α π α ι τ ε ί ν' αναφέρω τα γεγονότα που
συνδέονται μ ε τον Ά τ τ α λ ο 7 4 , π ο υ κ ι α υ τ ό ς ε ί ν α ι ένας από
τους επώνυμους των Αθηναίων. Έ ν α ς Μακεδόνας σ τ ρ α τ η ­
γός του Αντιγόνου,

μ ε τ ' όνομα Δ ό κ ι μ ο ς , π ο υ α ρ γ ό τ ε ρ α

π α ρ έ δ ω σ ε τον ε α υ τ ό τ ο υ κ α ι τ α χ ρ ή μ α τ α στον Λ υ σ ί μ α χ ο ,
ε ί χ ε έναν ευνούχο Π α φ λ α γ ό ν α , τον Φ ι λ έ τ α ι ρ ο . Ό σ α έ κ α μ ε
ο Φ ι λ έ τ α ι ρ ο ς σ τ η ν α π ο σ τ α σ ί α τ ο υ από τον Λ υ σ ί μ α χ ο κ α ι
π ώ ς π ή ρ ε μ ε τ ο μ έ ρ ο ς τ ο υ τον Σ έ λ ε υ κ ο , θ α τ α π α ρ ε μ β ά λ ω
σ τ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τον Λ υ σ ί μ α χ ο . Ο Ά τ τ α λ ο ς ή τ α ν γ ι ο ς τ ο υ
Αττάλου και ανιψιός του Φ ι λ ε τ α ί ρ ο υ . Τ ο υ παρέδωσε την
εξουσία ο ξάδελφος του Ε υ μ ε ν ή ς . Το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κατόρ­
θ ω μ α τ ο υ ή τ α ν ό τ ι α π ώ θ η σ ε τους Γ α λ ά τ ε ς από τ η θάλασσα
σ τ η χώρα, που κατέχουν α κ ό μ η και σήμερα.
2 . Ύ σ τ ε ρ α από τ ο υ ς α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς τ ω ν ε π ω ν ύ μ ω ν , υ π ά ρ ­
χουν α γ ά λ μ α τ α θ ε ώ ν , τ ο υ Α μ φ ι ά ρ α ο υ κ α ι τ η ς Ε ι ρ ή ν η ς , π ο υ
κ ρ α τ ά τον Π λ ο ύ τ ο β ρ έ φ ο ς . Ε κ ε ί υ π ά ρ χ ε ι ε π ί σ η ς χ ά λ κ ι ν ο ς
ανδριάντας του Λ υ κ ο ύ ρ γ ο υ 7 5 , γιου του Λυκόφρονα, κ α ι του
Καλλία, που, όπως λένε πολλοί Αθηναίοι, διαπραγματεύ­
τ η κ ε μ ε τον Α ρ τ α ξ έ ρ ξ η , γ ι ο τ ο υ Ξ έ ρ ξ η , τ η ν ε ι ρ ή ν η γ ι α
χάρη
σθένης

των

Ελλήνων

76

.

Εδώ

βρίσκεται

και

ο

Δημο­

, τον οποίο οι Α θ η ν α ί ο ι ανάγκασαν ν' α π ο σ υ ρ θ ε ί

στην Καλαυρία, το νησί μπροστά στην Τροιζήνα και αργό­
τ ε ρ α τον δ έ χ τ η κ α ν π ί σ ω , α λ λ ά τον εξόρισαν π ά λ ι μ ε τ ά τ η ν
καταστροφή στη Λ α μ ί α

78

.

55

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

56

ΑΤΤΙΚΑ
3. Ό τ α ν για

δεύτερη

φορά

εξορίστηκε, πέρασε πάλι

σ τ η ν Κ α λ α υ ρ ί α , όπου π έ θ α ν ε π ί ν ο ν τ α ς δ η λ η τ ή ρ ι ο .

Μόνο

αυτόν τον Έ λ λ η ν α ε ξ ό ρ ι σ τ ο δεν π α ρ έ δ ω σ ε στους Μ α κ ε δ ό ­
νες κ α ι τ ο ν Α ν τ ί π α τ ρ ο ο Α ρ χ ί α ς . Α υ τ ό ς ο Α ρ χ ί α ς , π ο υ ή τ α ν
από τ ο υ ς Θ ο ύ ρ ι ο υ ς , α ν έ λ α β ε ανόσιο έ ρ γ ο . Π α ρ έ δ ω σ ε σ τ ο ν
Αντίπατρο,

γ ι α ν α τους τ ι μ ω ρ ή σ ε ι ,

εκείνους που

είχαν

α ν τ ι τ α χ τ ε ί σ τ ο υ ς Μ α κ ε δ ό ν ε ς π ρ ι ν από τ η ν ή τ τ α τ ω ν Ε λ λ ή ­
νων σ τ η Θ ε σ σ α λ ί α . Σ ' αυτό ο δ ή γ η σ ε η μ ε γ ά λ η εύνοια τ ο υ
Δ η μ ο σ θ έ ν η γ ι α τους Α θ η ν α ί ο υ ς . Σ ω σ τ ά , μου φ α ί ν ε τ α ι , π ω ς
έχουν π ε ι ό τ ι δεν έ χ ε ι π ο τ έ κ α λ ό τ έ λ ο ς όποιος α φ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι
ολόψυχα στα π ο λ ι τ ι κ ά κ ι ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι τον δ ή μ ο .
4 . Κ ο ν τ ά στον ανδριάντα τ ο υ Δ η μ ο σ θ έ ν η ε ί ν α ι τ ο ι ε ρ ό
τ ο υ Ά ρ η , όπου β ρ ί σ κ ο ν τ α ι δύο α γ ά λ μ α τ α τ η ς Α φ ρ ο δ ί τ η ς ,
ενα τ ο υ Ά ρ η , έ ρ γ ο τ ο υ Α λ κ α μ έ ν η , κ α ι ένα τ η ς Α θ η ν ά ς ,
κάποιου

γλύπτη

από

την

Πάρο,

με

τ'

όνομα

Λόκρος.

Ε δ ώ υπάρχει και το άγαλμα της Ενυώς, έργο των γ ι ω ν
τ ο υ Π ρ α ξ ι τ έ λ η . Γ ύ ρ ω από τον ναό υπάρχουν α γ ά λ μ α τ α τ ο υ
Ηρακλή,

του

Θησέα

και

του

Απόλλωνα,

που

δένει

τα

μαλλιά του με ταινία. Υπάρχουν ακόμα οι ανδριάντες του
Κ α λ ά δ η , που λ έ γ ε τ α ι π ω ς έ γ ρ α ψ ε νόμους γ ι α τ η ν Αθήνα,
και του

Πινδάρου,

στον

οποίο

αφιέρωσαν

οι

Αθηναίοι,

ε κ τ ό ς α π ό ά λ λ α , κ ι α υ τ ό τον α ν δ ρ ι ά ν τ α , γ ι α τ ί σ υ ν έ θ ε σ ε
άσμα π ο υ τ ο υ ς ε ξ υ μ ν ο ύ σ ε .
5 . Κ ο ν τ ά σ ' α υ τ ο ύ ς υπάρχουν α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς τ ο υ Α ρ μ ό δ ι ο υ
κ α ι τ ο υ Α ρ ι σ τ ο γ ε ί τ ο ν α , π ο υ σ κ ό τ ω σ α ν τον Ί π π α ρ χ ο

79

.

Η

α ι τ ί α τ η ς π ρ ά ξ η ς α υ τ ή ς κ ι ο τ ρ ό π ο ς μ ε τον οποίο ε κ τ ε λ έ ­
στηκε

εξιστορούνται

από

άλλους.

Από

τους

ανδριάντες

αυτοί είναι έργα του Κ ρ ι τ ί α , ενώ οι π α λ ι ό τ ε ρ ο ι φ ι λ ο τ ε χ ν ή ­
θ η κ α ν από τον Α ν τ ή ν ο ρ α . Ό τ α ν ο Ξ έ ρ ξ η ς κ α τ έ λ α β ε τ η ν
80

Α θ ή ν α , π ο υ ε ί χ ε ε γ κ α τ α λ ε ι φ θ ε ί από τ ο υ ς κ α τ ο ί κ ο υ ς τ η ς ,
ά ρ π α ξ ε κ ι αυτούς τ ο υ ς α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς ω ς λ ά φ υ ρ α , α λ λ ά α ρ γ ό ­
τερα τους έ σ τ ε ι λ ε πίσω στην Αθήνα ο Αντίοχος.
6. Οι

ανδριάντες

μπροστά

57

στην

είσοδο

του

θεάτρου,

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

58

ΑΤΤΙΚΑ
που ονομάζεται Ω δ ε ί ο , είναι των

βασιλιάδων της Α ι γ ύ ­

π τ ο υ . Ό λ ο ι έχουν τ ο ί δ ι ο όνομα Π τ ο λ ε μ α ί ο ι , έ χ ε ι ό μ ω ς ο
κ α θ έ ν α ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ε π ω ν υ μ ί α . Ο ένας ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι Φ ι λ ο μ ή τ ο ρ α ς , ο άλλος Φ ι λ ά δ ε λ φ ο ς κ α ι ο γ ι ο ς τ ο υ Λ ά γ ο υ Σ ω ­
τήρας

—τον

Φιλάδελφος

ονόμασαν
είναι

έτσι

εκείνος

οι

Ρόδιοι.

που

Από

ανέφερα

αυτούς

μεταξύ

ο

των

ε π ω ν ύ μ ω ν 8 1 . Δ ί π λ α τ ο υ υπάρχει κ α ι η εικόνα τ η ς αδελ­
φής του Αρσινόης.

9 . Ο λ ε γ ό μ ε ν ο ς Φ ι λ ο μ ή τ ο ρ α ς ε ί ν α ι ό γ δ ο ο ς απόγονος τ ο υ
Π τ ο λ ε μ α ί ο υ τ ο υ Λ ά γ ο υ . Τ ο ν αποκαλούσαν έ τ σ ι κ ο ρ ο ϊ δ ε υ ­
τικά,

ε π ε ι δ ή δεν γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε άλλο

βασιλιά, που να τον

μίσησε τόσο πολύ η μ η τ έ ρ α του. Ε ν ώ ήταν ο πρωτότοκος
γ ι ο ς τ η ς , δεν ε π έ τ ρ ε π ε ν α τον καλέσουν σ τ η ν ε ξ ο υ σ ί α , αφού
ε ί χ ε κ α τ α φ έ ρ ε ι από π α λ ι ά ν α τον σ τ ε ί λ ε ι ο π α τ έ ρ α ς τ ο υ
στην Κ ύ π ρ ο . Γ ι α τ η δυσμένεια τ η ς Κ λ ε ο π ά τ ρ α ς 8 2 προς τον
γ ι ο τ η ς αναφέρουν π ο λ λ έ ς α ι τ ί ε ς , ό π ω ς ό τ ι α υ τ ή έ τ ρ ε φ ε τ η ν
ε λ π ί δ α π ω ς ο ν ε ό τ ε ρ ο ς γ ι ο ς τ η ς , ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , θα ή τ α ν π ι ο
υπάκουος.
2 . Γ ι ' αυτό π ρ ο σ π α θ ο ύ σ ε ν α π ε ί σ ε ι τ ο υ ς Α ι γ υ π τ ί ο υ ς ν α
τον ορίσουν β α σ ι λ ι ά . Ε π ε ι δ ή , ό μ ω ς , τ ο π λ ή θ ο ς α ν τ ι δ ρ ο ύ σ ε ,
έ σ τ ε ι λ ε τ ό τ ε τον Αλέξανδρο στην Κύπρο φαινομενικά ως
στρατηγό,

στην

πραγματικότητα

όμως

γιατί

μ'

αυτόν

ή θ ε λ ε ν α ε κ φ ο β ί ζ ε ι τ ο ν Π τ ο λ ε μ α ί ο . Τ έ λ ο ς , αφού τ ρ α υ μ ά ­
τ ι σ ε τ ο υ ς ευνούχους π ο υ θ ε ω ρ ο ύ σ ε π ι ο π ι σ τ ο ύ ς , τ ο υ ς π α ­
ρουσίασε σ τ ο π λ ή θ ο ς υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς ό τ ι ο
επιβουλεύτηκε
αυτά από

και την

εκείνον.

ίδια

κι

ότι

οι

Πτολεμαίος

ευνούχοι

έπαθαν

Οι Αλεξανδρινοί όρμησαν να σκοτώ­

σουν τον Π τ ο λ ε μ α ί ο , α λ λ ά αυτός π ρ ό λ α β ε ν α σ ω θ ε ί φ ε ύ ­
γοντας

με πλοίο

κι

έκαναν

βασιλιά τον Αλέξανδρο

που

ή ρ θ ε από τ η ν Κ ύ π ρ ο .
3 . Η Κ λ ε ο π ά τ ρ α τ ι μ ω ρ ή θ η κ ε γ ι α τ η ν εξορία τ ο υ Π τ ο ­
λεμαίου — τ η ν σ κ ό τ ω σ ε ο Αλέξανδρος, που αυτή φρόντισε

59

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

60

ΑΤΤΙΚΑ
ν α γ ί ν ε ι β α σ ι λ ι ά ς τ ω ν Α ι γ υ π τ ί ω ν . Ό τ α ν μ α θ ε ύ τ η κ ε ο φό­
νος, ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς έ φ υ γ ε φ ο β ο ύ μ ε ν ο ς τ η ν ο ρ γ ή τ ω ν π ο λ ι ­
τ ώ ν . Έ τ σ ι ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς ε π α ν ή λ θ ε κ α ι γ ι α δ ε ύ τ ε ρ η φορά
βασίλεψε στην Α ί γ υ π τ ο

. Κ α τ έ π ν ι ξ ε την επανάσταση των

Θ η β α ί ω ν [της Α ι γ ύ π τ ο υ ] — τ ο υ ς υ π έ τ α ξ ε τρία χρόνια μ ε τ ά
την

εξέγερση

τους

και

προξένησε

τέτοια

καταστροφή,

ώ σ τ ε δεν έ μ ε ι ν ε τ ί π ο τ ε π ο υ ν α θ υ μ ί ζ ε ι τ η ν π α λ ι ά ε υ δ α ι μ ο ­
νία τ ω ν Θ η β α ί ω ν , π ο υ ε ί χ α ν ξ ε π ε ρ ά σ ε ι στους θ η σ α υ ρ ο ύ ς
κ α ι τ ο υ ς π λ ο υ σ ι ό τ ε ρ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς , τ ο ιερό τ ω ν Δ ε λ φ ώ ν κ α ι
τους Ο ρ χ ο μ ε ν ί ο υ ς . Λ ί γ ο α ρ γ ό τ ε ρ α , ό μ ω ς , β ρ ή κ ε τον Π τ ο ­
λεμαίο η σ κ λ η ρ ή μοίρα. Οι Αθηναίοι, που είχαν ε υ ε ρ γ ε τ η ­
θ ε ί π ο λ ύ α π ' α υ τ ό ν , π ο υ δεν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν ' α ν α φ έ ρ ω , α φ ι έ ­
ρωσαν χ ά λ κ ι ν ο υ ς α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς σ ' αυτόν κ α ι σ τ η Β ε ρ ε ν ί κ η , τ ο
μόνο γ ν ή σ ι ο π α ι δ ί τ ο υ .
4 . Μ ε τ ά από τ ο υ ς α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς τ ω ν Α ι γ υ π τ ί ω ν β ρ ί σ κ ο ­
νται οι ανδριάντες του Φ ι λ ί π π ο υ και του Αλέξανδρου, γιου
του Φ ι λ ί π π ο υ . Ή τ α ν πολύ

σημαντικές

μορφές,

για

να

αναφερθούμε σ' αυτούς π α ρ ε μ π ι π τ ό ν τ ω ς . Οι δωρεές έ γ ι ­
ναν, γ ι α ν

αποδοθούν α λ η θ ι ν έ ς τ ι μ έ ς σ τ ο υ ς Α ι γ υ π τ ί ο υ ς

που ή τ α ν ε υ ε ρ γ έ τ ε ς , ενώ ο ι α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς τ ο υ Φ ι λ ί π π ο υ κ α ι
του Αλέξανδρου στήθηκαν ε κ ε ί , γ ι α να τους κ ο λ α κ έ ψ ε ι ο
λαός. Έ σ τ η σ α ν κ ι ανδριάντα τ ο υ Λ υ σ ι μ ά χ ο υ , ό χ ι τόσο από
εκτίμηση,

αλλά

επειδή πίστευαν

ό τ ι θ α τ ο υ ς φαινόταν

χρήσιμος.
5. Ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς αυτός ή τ α ν Μ α κ ε δ ό ν α ς σ τ η ν κ α τ α γ ω ­
γ ή , κ α ι δορυφόρος τ ο υ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ . Κ ά π ο τ ε ο β α σ ι λ ι ά ς
ε ξ ο ρ γ ι σ μ έ ν ο ς μ α ζ ί τ ο υ τον έ κ λ ε ι σ ε σ ε ο ί κ η μ α μ α ζ ί μ ' ένα
λιοντάρι και διαπίστωσε ότι νίκησε το θηρίο. Ο Αλέξαν­
δρος, λ ο ι π ό ν , τον θ α ύ μ α ζ ε κ α ι γ ι α ά λ λ ο υ ς λ ό γ ο υ ς , ώ σ τ ε τ ο ν
τιμούσε όμοια με τους ευγενείς Μακεδόνες. Ό τ α ν πέθανε ο
Αλέξανδρος, ο Λυσίμαχος έγινε βασιλιάς των Θ ρ α κ ώ ν 8 4 ,
που ζούσαν στα σύνορα τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς κ α ι τ ο υ ς κ υ β ε ρ ­
νούσε ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς κ α ι π α λ ι ό τ ε ρ α ο Φ ί λ ι π π ο ς . Α υ τ ο ί θ '

61

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

62

ΑΤΤΙΚΑ
αποτελούσαν μικρό κομμάτι, τ η ς φυλής των Θρακών. Σ υ ­
γ κ ρ ί ν ο ν τ α ς τ ο υ ς μ ε κ α θ έ ν α από τ ' άλλα έ θ ν η , ο ι Θ ρ ά κ ε ς
είναι ο πολυπληθέστερος λαός, με εξαίρεση τους Κ ε λ τ ο ύ ς .
Γι'

αυτό

δεν

μπόρεσε να υποτάξει

κανένας πριν από τ ο υ ς

όλους τ ο υ ς

Ρωμαίους. Ό λ η η

Θράκες

Θράκη

είναι

υ π ο τ α γ μ έ ν η στους Ρ ω μ α ί ο υ ς . Ό σ α μ έ ρ η των Κ ε λ τ ώ ν θε­
ωρούν ά χ ρ η σ τ α ε ξ α ι τ ί α ς τ ο υ κρύου ή τ ο υ φ τ ω χ ο ύ εδάφους
με τη θέληση τους τα π α ρ έ β λ ε ψ α ν . Ό σ α πάλι άξιζαν να
κατακτηθούν τα υπέταξαν.
6. Τ ό τ ε ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς π ο λ έ μ η σ ε με γειτονικούς λαούς,
π ρ ώ τ α μ ε τ ο υ ς Ο δ ρ ύ σ ε ς , ύ σ τ ε ρ α ε κ σ τ ρ ά τ ε υ σ ε ε ν ά ν τ ι α στον
Δ ρ ο μ ι χ α ί τ η και στους Γ έ τ ε ς . Ε π ε ι δ ή α ν α μ ε τ ρ ή θ η κ ε μ ε
λαούς π ο υ

δεν η τ α ν κ α θ ό λ ο υ

υπερτερούσαν

αριθμητικά

έσχατο κίνδυνο,

άπειροι

κατά

πολύ,

στον
αφού

πόλεμο
έφτασε

και
σε

κατάφερε να σωθεί. Ό μ ω ς ο γιος του

Α γ α θ ο κ λ ή ς , π ο υ π ρ ώ τ η φορά ε κ σ τ ρ ά τ ε υ σ ε μ α ζ ί τ ο υ , π ι ά ­
σ τ η κ ε α ι χ μ ά λ ω τ ο ς από τ ο υ ς Γ έ τ ε ς . Ε π ε ι δ ή ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς
έ χ α σ ε κ ι ά λ λ ε ς μ ά χ ε ς κ α ι τον α π α σ χ ο λ ο ύ σ ε π ο λ ύ η α ι χ μ α ­
λ ω σ ί α τ ο υ π α ι δ ι ο ύ τ ο υ , σ ύ ν α ψ ε ε ι ρ ή ν η μ ε τον Δ ρ ο μ ι χ α ί τ η ,
τ ο υ π α ρ α χ ώ ρ η σ ε τ η ν π ε ρ ι ο χ ή π έ ρ α από τον Ί σ τ ρ ο [ Δ ο ύ ­
ναβη] κι αναγκάστηκε μάλλον να του δώσει γυναίκα την
κόρη του.

Ά λ λ ο ι λένε πως εκείνος που α ι χ μ α λ ω τ ί σ τ η κ ε

από τ ο υ ς Γ έ τ ε ς ή τ α ν ο ί δ ι ο ς ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς , ό χ ι ο Α γ α θ ο ­
κ λ ή ς , κ α ι π ω ς σ ώ θ η κ ε , αφού ο Α γ α θ ο κ λ ή ς π ρ ό σ φ ε ρ ε τόσα
στον α ρ χ η γ ό τ ω ν Γ ε τ ώ ν γ ι α χ ά ρ η ε κ ε ί ν ο υ . Μ ό λ ι ς γ ύ ρ ι σ ε
σ τ η ν π α τ ρ ί δ α τ ο υ , π ά ν τ ρ ε ψ ε τον Α γ α θ ο κ λ ή μ ε τ η Λ υ σ ά ν δρα, κ ό ρ η τ ο υ Π τ ο λ ε μ α ί ο υ , γ ι ο υ τ ο υ Λ ά γ ο υ , κ α ι τ η ς Ε υ ­
ρυδίκης.
7. Π έ ρ α σ ε και με πλοία στην Ασία για να σ υ μ β ά λ ε ι
στην κατάλυση τ η ς εξουσίας του Αντιγόνου. Ίδρυσε επί­
σης τ η σ η μ ε ρ ι ν ή π ό λ η τ η ς Ε φ έ σ ο υ που φτάνει μ έ χ ρ ι τ η
θάλασσα κ α ι ε γ κ α τ έ σ τ η σ ε ε κ ε ί τ ο υ ς Λ ε β ε δ ί ο υ ς κ α ι τ ο υ ς
Κ ο λ ο φ ω ν ί ο υ ς , αφού π ρ ώ τ α κ υ ρ ί ε ψ ε τ ι ς π ό λ ε ι ς τ ο υ ς , ώ σ τ ε

63

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

64

ΑΤΤΙΚΑ
ο π ο ι η τ ή ς ι α μ β ι κ ώ ν στίχων Φοίνικας να θρηνήσει την άλω­
ση των Κολοφωνίων. Μου φαίνεται, όμως, ότι ο Ε ρ μ η σ ι ά ν α κ τ α ς π ο υ έ γ ρ α ψ ε ε λ ε γ ε ί ε ς δεν ζ ο ύ σ ε π ι α , γ ι α τ ί θ α θ ρ η ν ο ύ ­
σε ίσως κι αυτός γ ι α την άλωση τ η ς Κολοφώνας. Ο Λυσί­
μ α χ ο ς κ ή ρ υ ξ ε π ό λ ε μ ο κ α ι ε ν ά ν τ ι α στον

Πύρρο, γιο του

Α ι α κ ί δ η . Β ρ ή κ ε τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α , όταν ο Π ύ ρ ρ ο ς κ ά π ο τ ε έ φ υ γ ε
από τ η ν Ή π ε ι ρ ο , γ ι α τ ί συχνά π ε ρ ι π λ α ν ι ό τ α ν , ν α λ ε η λ α τ ή σ ε ι
την Ή π ε ι ρ ο κι έφτασε μ έ χ ρ ι τους βασιλικούς τάφους.
8. Μ ο υ φ α ί ν ο ν τ α ι α π ί σ τ ε υ τ α αυτά π ο υ σ υ ν έ β η σ α ν συνέ­
χ ε ι α . Ο Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς από τ η ν Κ α ρ δ ί α έ γ ρ α ψ ε ό τ ι ο Λ υ σ ί μ α ­
χος σ ύ λ η σ ε τ ο υ ς τ ά φ ο υ ς κ α ι σ κ ό ρ π ι σ ε τ α κ ό κ α λ α . Ο Ι ε ρ ώ ­
νυμος αυτός είναι γνωστό

ότι

έγραψε

με απέχθεια για

όλους τ ο υ ς β α σ ι λ ι ά δ ε ς , ε κ τ ό ς από τον Α ν τ ί γ ο ν ο , τον οποίο
κρίνει μ ε ευμένεια. Τ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τους τάφους των Η π ε ι ­
ρωτών, ότι κάποιος Μακεδόνας

β ε β ή λ ω σ ε τους τ ά φ ο υ ς ,

ε ί ν α ι ολοφάνερο ό τ ι τ α έ γ ρ α ψ ε μ ε μ ε ρ ο λ η ψ ί α . Ο Λ υ σ ί μ α ­
χος, εξάλλου, γ ν ώ ρ ι ζ ε , κατά τη γ ν ώ μ η μου, ότι οι θ α μ μ έ ­
νοι ε κ ε ί δεν ή τ α ν μόνον π ρ ό γ ο ν ο ι τ ο υ Π ύ ρ ρ ο υ , αλλά ο ι ί δ ι ο ι
ή τ α ν κ α ι τ ο υ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ — γ ι α τ ί ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ή τ α ν από
τη πλευρά της μητέρας του Η π ε ι ρ ώ τ η ς και μάλιστα απ' το
γένος των Αιακιδών. Ε π ι π λ έ ο ν το γεγονός ότι αργότερα ο
Π ύ ρ ρ ο ς σ υ μ μ ά χ η σ ε μ ε τον Λ υ σ ί μ α χ ο , φ α ν ε ρ ώ ν ε ι ό τ ι ο ι δύο
η γ έ τ ε ς , α ν κ α ι σ υ γ κ ρ ο ύ σ τ η κ α ν , δεν έ μ ε ι ν α ν α σ υ μ φ ι λ ί ω τ ο ι
μεταξύ τους.

Ο Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς μ π ο ρ ο ύ σ ε να π ρ ο σ ά ψ ε ι στον

Λ υ σ ί μ α χ ο κι άλλες κ α τ η γ ο ρ ί ε ς · η

μεγαλύτερη ήταν ότι

κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε τ η ν π α τ ρ ί δ α τ ο υ , τ η ν Κ α ρ δ ί α , στην θ έ σ η τ η ς
οποίας ί δ ρ υ σ ε τ η Λ υ σ ι μ ά χ ε ι α , στον ι σ θ μ ό τ η ς Θ ρ α κ ι κ ή ς
χερσονήσου.

1 0 . Ό σ ο β α σ ί λ ε υ ε ο Α ρ ι δ α ί ο ς κ α ι μ ε τ ά από αυτόν ο
Κάσσανδρος

85

κι οι γιοι του, ο Λυσίμαχος είχε φιλικές

σχέσεις με τους Μακεδόνες. Ό τ α ν , ό μ ω ς , η βασιλεία π ε ρ ι ­
ή λ θ ε στον Δ η μ ή τ ρ ι ο 8 6 , γ ι ο τ ο υ Α ν τ ι γ ό ν ο υ , ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς

65

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

66

ΑΤΤΙΚΑ
τ ό τ ε υ π ο λ ό γ ι ζ ε ό τ ι ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς θ α τον π ο λ ε μ ο ύ σ ε . Α π ο ­
φ ά σ ι σ ε λοιπόν ν ' α ρ χ ί σ ε ι αυτός τον π ό λ ε μ ο , γ ι α τ ί γ ν ώ ρ ι ζ ε
ο τ ι ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ε ί χ ε α π ο κ τ ή σ ε ι από τον π α τ έ ρ α τ ο υ τ ο
πάθος

ν'

αυξάνει

τη

δύναμη

του

και

συγχρόνως

γιατί

έ β λ ε π ε π ω ς ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , που τον ε ί χ ε κ α λ έ σ ε ι σ τ η Μ α ­
κεδονία ο Αλέξανδρος, ο γ ι ο ς του Κασσάνδρου, μόλις έφτα­
σ ε , σ κ ό τ ω σ ε τον ίδιο τον Α λ έ ξ α ν δ ρ ο κ α ι κ υ β ε ρ ν ο ύ σ ε α ν τ ί
γ ι α εκείνον τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α .
2 . Ε ξ α ι τ ί α ς α υ τ ώ ν ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς π ο λ έ μ η σ ε 8 7 τον Δ η μ ή ­
τριο κοντά στην Α μ φ ί π ο λ η και π α ρ '

ολίγο να έχανε τη

Θ ρ ά κ η . Κ ι ε π ε ι δ ή β ο ή θ η σ ε τ η ν άμυνα ο Π ύ ρ ρ ο ς , κ ρ ά τ η σ ε
τη Θράκη κι αργότερα έγινε η γ έ τ η ς των Μακεδόνων του
Ν έ σ τ ο υ . Ε κ ε ί ν ο ς που ε ί χ ε κ α τ α λ ά β ε ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κ ο μ ­
μ ά τ ι τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς ή τ α ν ο ίδιος ο Π ύ ρ ρ ο ς , που ξ ε κ ί ν η σ ε
από τ η ν Ή π ε ι ρ ο

με στρατιωτική

δύναμη κι είχε καλές

σχέσεις με το Λυσίμαχο την εποχή εκείνη. Όταν ο Δ η μ ή ­
τ ρ ι ο ς π έ ρ α σ ε α π έ ν α ν τ ι σ τ η ν Α σ ί α κ α ι π ο λ ε μ ο ύ σ ε τον Σ έ ­
λ ε υ κ ο , κι όσο κ α ι ρ ό σ υ ν έ χ ι ζ ε τον π ό λ ε μ ο ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , η
συμμαχία Λυσιμάχου και Πύρρου παρέμενε. Ό τ α ν , όμως,
ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς η τ τ ή θ η κ ε 8 8 από τον Σ έ λ ε υ κ ο 8 9 , δ ι α λ ύ θ η κ ε κ α ι
η φ ι λ ι κ ή σ χ έ σ η τ ο υ μ ε τον Π ύ ρ ρ ο . Κ α ι τ ό τ ε ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς
π ο λ έ μ η σ ε τον γ ι ο τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ , τον Α ν τ ί γ ο ν ο , κ α ι τον
ίδιο τον Π ύ ρ ρ ο κ α ι , αφού τ ο υ ς ν ί κ η σ ε , κ α τ έ λ α β ε τ η Μ α ­
κεδονία κ ι α ν ά γ κ α σ ε τον Π ύ ρ ρ ο ν α ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι σ τ η ν Ή π ε ι ­
ρο.
3. Ο

έρωτας

ανθρώπους.
που

Ο

θεωρούνταν

του και
από τ η

συχνά

προκαλεί

Λυσίμαχος,

συμφορές

προχωρημένης

ευτυχισμένος και

ο γιος του Α γ α θ ο κ λ ή ς 9 0
Λυσάνδρα,

πολλές
ο

ίδιος

είχε

παντρεύτηκε την

πια

στους

ηλικίας,

με τα παιδιά

αποκτήσει παιδιά

αδελφή τ η ς Λυσάν-

δρας, τ η ν Α ρ σ ι ν ό η . Α υ τ ή η Α ρ σ ι ν ό η , ε π ε ι δ ή φ ο β ό τ α ν μ ή ­
πως, μόλις πέθαινε ο Λυσίμαχος, τα παιδιά της έπεφταν
στα χ έ ρ ι α τ ο υ Α γ α θ ο κ λ ή , γ ι ' αυτό λ έ γ ε τ α ι ό τ ι σ υ ν ω μ ό τ η σ ε

67

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

68

ΑΤΤΙΚΑ
εναντίον τ ο υ Α γ α θ ο κ λ ή . Έ γ ρ α ψ α ν α κ ό μ η π ω ς η Α ρ σ ι ν ό η
α γ ά π η σ ε τον Α γ α θ ο κ λ ή , αλλά ε π ε ι δ ή α υ τ ό ς δεν τ η ν δ έ χ τ η ­
κε,

λένε πως γ ι '

ακόμα

ότι

αυτό

αργότερα

ο

σχεδίασε τον
Λυσίμαχος

θάνατο

του.

Λένε

πληροφορήθηκε

όσα

τ ό λ μ η σ ε η γ υ ν α ί κ α τ ο υ , αλλά τ ό τ ε π ι α δεν τ ο υ ε ί χ ε μ ε ί ν ε ι
τ ί π ο τ α κ ι ε ί χ ε χ ά σ ε ι όλα τ α α γ α π η μ έ ν α τ ο υ π ρ ό σ ω π α .
4 . Ό τ α ν ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς ε π έ τ ρ ε ψ ε σ τ η ν Α ρ σ ι ν ό η ν ' αφανί­
σ ε ι τον Α γ α θ ο κ λ ή , η Λυσάνδρα κ α τ έ φ υ γ ε στον Σ έ λ ε υ κ ο ,
παίρνοντας μ α ζ ί τα παιδιά και τους αδελφούς τ η ς , που
έ φ τ α σ α ν κ ι α υ τ ο ί ε κ ε ί , ε ν ώ κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ν στον

Πτολε­

μ α ί ο . Ό τ α ν κ α τ έ φ υ γ α ν στον Σ έ λ ε υ κ ο , τ ο υ ς α κ ο λ ο ύ θ η σ ε ο
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , γ ι ο ς τ ο υ Λ υ σ ι μ ά χ ο υ από μ ι α Ο δ ρ υ σ ί δ α γ υ ν α ί ­
κ α . Έ φ τ α σ α ν σ τ η Β α β υ λ ώ ν α κ α ι π α ρ α κ α λ ο ύ σ α ν τον Σ έ ­
λ ε υ κ ο ν α κ η ρ ύ ξ ε ι τ ο ν π ό λ ε μ ο στον Λ υ σ ί μ α χ ο . Σ τ ο μ ε τ α ξ ύ ο
διαχειριστής των χ ρ η μ ά τ ω ν του Λυσιμάχου, ο Φ ι λ έ τ α ι ρ ο ς ,
σ τ ε ν ο χ ω ρ η μ έ ν ο ς γ ι α τον θάνατο τ ο υ Α γ α θ ο κ λ ή κ α ι υ π ο πτευόμενος πως

είχε χάσει

πλέον την

εμπιστοσύνη

της

Α ρ σ ι ν ό η ς , κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι τ η ν Π έ ρ γ α μ ο π έ ρ α από τ ο ν Κ ά ι κ ο κ α ι έ σ τ ε ι λ ε κ ή ρ υ κ α στον Σ έ λ ε υ κ ο ό τ ι τ ο υ π α ρ α δ ί δ ε ι τ ο ν
εαυτό του κ α ι τα χ ρ ή μ α τ α .
5. Ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς , όταν π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ ε όλα α υ τ ά , β ι ά ­
σ τ η κ ε να περάσει στην Ασία για ν'
πόλεμο.

αρχίσει

αυτός τον

91

και έχασε

Π ο λ έ μ η σ ε τον Σ έ λ ε υ κ ο , η τ τ ή θ η κ ε

τ η ζ ω ή τ ο υ . Ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , ο γ ι ο ς τ ο υ από τ η ν Ο δ ρ υ σ ί δ α
γ υ ν α ί κ α , αφού ι κ έ τ ε ψ ε π ο λ ύ τ η Λ υ σ ά ν δ ρ α , π ή ρ ε τ η σορό
του πατέρα του κι ύστερα α π ' αυτά τον μ ε τ έ φ ε ρ ε κ α ι τον
έ θ α ψ ε σ τ η Χ ε ρ σ ό ν η σ ο , όπου ο τ ά φ ο ς τ ο υ φ α ί ν ε τ α ι α κ ό μ η
και σήμερα, μεταξύ της κ ώ μ η ς Καρδίας και της Π α κ τ ύ η ς .

1 1 . Α υ τ ή ήταν η ιστορία του Λυσιμάχου. Σ τ η ν Αθήνα
υπάρχει κι ανδριάντας του
καμία

συγγένεια

μ ε τον

Πύρρου. Ο

Αλέξανδρο,

Π ύ ρ ρ ο ς δεν ε ί χ ε

ανήκαν

μόνο

στην

ίδια γενιά. Ο Π ύ ρ ρ ο ς 9 2 ήταν γ ι ο ς του Α ι α κ ί δ η κ α ι εγγονός

69

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

70

ΑΤΤΙΚΑ
του Α ρ ύ β β α . Ο Αλέξανδρος πάλι ήταν γιος της Ο λ υ μ π ι ά ­
δας, κ ό ρ η ς τ ο υ Ν ε ο π τ ό λ ε μ ο υ . Ο Α ρ ύ β β α ς κ α ι ο Ν ε ο π τ ό '
λ ε μ ο ς ε ί χ α ν π α τ έ ρ α τον Α λ κ έ τ α , γ ι ο τ ο υ Θ α ρ ύ π α . Α π ό τ ο ν
Θ α ρ ύ π α μ έ χ ρ ι τον Π ύ ρ ρ ο 9 3 , π ο υ ή τ α ν γ ι ο ς τ ο υ Α χ ι λ λ έ α ,
μεσολαβούν

δεκαπέντε

γενιές.

Μετά

την

πτώση

της

Τ ρ ο ί α ς , ο Πύρρος ήταν ο π ρ ώ τ ο ς που καταφρόνησε τ η ν
ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η Θ ε σ σ α λ ί α κ α ι έ π λ ε υ σ ε σ τ η ν Ή π ε ι ρ ο , όπου
κ α τ ο ί κ η σ ε σ ύ μ φ ω ν α μ ε χ ρ η σ μ ό τ ο υ Ε λ έ ν ο υ . Ο Π ύ ρ ρ ο ς δεν
α π έ κ τ η σ ε π α ι δ ι ά από τ η ν Ε ρ μ ι ό ν η . Α π ό τ η ν Α ν δ ρ ο μ ά χ η ,
ό μ ω ς , α π έ κ τ η σ ε τον Μ ο λ ο σ σ ό , τ ο ν Π ί ε λ ο κ α ι τον Π έ ρ γ α ­
μ ο , τον μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο α π ' όλους. Κ ι ο Έ λ ε ν ο ς ε ί χ ε έναν γ ι ο ,
τον Κ ε σ τ ρ ί ν ο .
2. Ό τ α ν

λοιπόν

ο

Πύρρος πέθανε

στους

Δελφούς,

η

Α ν δ ρ ο μ ά χ η π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε τον ' Ε λ ε ν ο . Ό τ α ν π έ θ α ν ε ο Έ λ ε ­
νος,

παρέδωσε

την

εξουσία

στον

γιο

του

Πύρρου,

τον

Μολοσσό. Τ ό τ ε ο Κ ε σ τ ρ ί ν ο ς , με αυτούς που ήθελαν από
τ ο υ ς Η π ε ι ρ ώ τ ε ς , υ π έ τ α ξ ε τ η χ ώ ρ α π έ ρ α από τον π ο τ α μ ό
Θύαμη.
τον

Ο

Αρειο,

Π έ ρ γ α μ ο ς πέρασε στην Ασία,
βασιλιά

της

Τευθρανίας,

σε

όπου σ κ ό τ ω σ ε
μονομαχία

για

τ η ν ε ξ ο υ σ ί α , κ ι έ δ ω σ ε σ τ η ν π ό λ η τ ο όνομα τ ο υ , τ ο ο π ο ί ο
έχει μέχρι σήμερα. Σ τ η ν πόλη υπάρχει και τώρα ηρώο τ η ς
Ανδρομάχης, που τον ε ί χ ε ακολουθήσει. Ο Π ί ε λ ο ς έ μ ε ι ν ε
ε κ ε ί σ τ η ν Ή π ε ι ρ ο , κ ι από αυτόν, κ ι ό χ ι από τον Μ ο λ ο σ σ ό ,
καταγόταν ο Πύρρος του Α ι α κ ί δ η κ α ι οι προγονοί τ ο υ .
3 . Μ έ χ ρ ι τον Α λ κ έ τ α , γ ι ο τ ο υ Θ α ρ ύ π α , η Ή π ε ι ρ ο ς ε ί χ ε
μόνο ένα β α σ ι λ ι ά .

Οι γ ι ο ι του Α λ κ έ τ α , όμως, μ ε τ ά από

φ ι λ ο ν ι κ ί α σ υ μ φ ώ ν η σ α ν να
Τήρησαν πιστά τη

μοιράζονται

ίσα τ η ν ε ξ ο υ σ ί α .

συμφωνία τους και,

όταν ο

Αλέξαν­

δρος, γ ι ο ς τ ο υ Ν ε ο π τ ό λ ε μ ο υ , π έ θ α ν ε σ τ η Λ ε υ κ α ν ί α κ ι η
Ολυμπιάδα

επέστρεψε

στην Ή π ε ι ρ ο

από

τον

φόβο

του

Αντιπάτρου, ο Α ι α κ ί δ η ς του Α ρ ύ β β α έδειξε αφοσίωση σ'
αυτή και εκστράτευσε μαζί της, για να π ο λ ε μ ή σ ε ι κατά του
Αριδαίου

και των

Μακεδόνων,

71

παρά το

γεγονός

ότι

οι

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

72

ΑΤΤΙΚΑ
Η π ε ι ρ ώ τ ε ς ή τ α ν απρόθυμοι, ν ' α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν .
4 . Μ ε τ ά τ η ν ί κ η τ η ς η Ο λ υ μ π ι ά δ α φ έ ρ θ η κ ε ανόσια κ α ι
σ χ ε τ ι κ ά μ ε τον θάνατο τ ο υ Α ρ ι δ α ί ο υ κ α ι α κ ό μ α π ι ο ανόσια
σε κάποιους Μακεδόνες, ώ σ τ ε θ ε ω ρ ή θ η κ ε πως τ η ς άξιζε
αυτό που έ π α θ ε από τον Κ ά σ σ α ν δ ρ ο 9 4 . Ο ι ί δ ι ο ι ο ι Η π ε ι ­
ρ ώ τ ε ς , ε π ε ι δ ή μ ι σ ο ύ σ α ν τ ό σ ο τ η ν Ο λ υ μ π ι ά δ α , δεν δ έ χ ο ν τ α ν
α ρ χ ι κ ά τον Α ι α κ ί δ η . Κ ι όταν μ ε τ ο π έ ρ α σ μ α τ ο υ χρόνου
τον σ υ γ χ ώ ρ ε σ α ν , τ ό τ ε η επάνοδος τ ο υ σ τ η ν Ή π ε ι ρ ο α π ο τ ρ ά π η κ ε από τον Κ ά σ σ α ν δ ρ ο . Έ π ε ι τ α ο Α ι α κ ί δ η ς π ο λ έ μ η ­
σ ε μ ε τον αδελφό τ ο υ Κ α σ σ ά ν δ ρ ο υ , τ ο ν Φ ί λ ι π π ο , κ ο ν τ ά
στους Ο ι ν ι ά δ ε ς . Ο Α ι α κ ί δ η ς π λ η γ ώ θ η κ ε κ α ι λ ί γ ο α ρ γ ό τ ε ­
ρα τον β ρ ή κ ε ο θ ά ν α τ ο ς 9 5 .
5. Οι

Ηπειρώτες τότε δέχτηκαν

β α σ ι λ ι ά τον Α λ κ έ τ α ,

γ ι ο τ ο υ Α ρ ύ β β α κ α ι μ ε γ ά λ ο αδελφό τ ο υ Α ι α κ ί δ η , που ε ί χ ε
δ ι ω χ τ ε ί από τ ο ν ίδιο τον π α τ έ ρ α τ ο υ , ε π ε ι δ ή ή τ α ν ο ξ ύ θ υ ­
μος. Μόλις ε π έ σ τ ρ ε ψ ε στην πατρίδα του, σ υ μ π ε ρ ι φ έ ρ θ η κ ε
τόσο μ α ν ι α σ μ έ ν α , ώ σ π ο υ μ ι α ν ύ χ τ α ο ι Η π ε ι ρ ώ τ ε ς επανα­
σ τ ά τ η σ α ν κ α ι σ κ ό τ ω σ α ν κ ι αυτόν κ α ι τ ο υ ς γ ι ο υ ς τ ο υ . Α φ ο ύ
τον σ κ ό τ ω σ α ν , έφεραν π ί σ ω τον Π ύ ρ ρ ο , γ ι ο τ ο υ Α ι α κ ί δ η .
Μόλις επέστρεψε ο

Πύρρος, ο Κάσσανδρος εκστράτευσε

α μ έ σ ω ς εναντίον τ ο υ , γ ι α τ ί ή τ α ν α κ ό μ η νεαρός κ α ι δεν
ε ί χ ε εδραιωθεί στην εξουσία. Ό τ α ν οι Μακεδόνες εκστράτ ε υ σ α ν εναντίον τ ο υ , ο

Πύρρος κ α τ έ φ υ γ ε στην Α ί γ υ π τ ο ,

στον Π τ ο λ ε μ α ί ο τ ο υ Λ ά γ ο υ . Ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς τ ο υ έ δ ω σ ε γ ι α
σύζυγο μ ι α α δ ε λ φ ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν τ ο υ α π ό τ η ν ίδια μ η τ έ ρ α ,
κ α ι μ ε Α ι γ υ π τ ι α κ ό στόλο τον έ σ τ ε ι λ ε π ί σ ω σ τ η ν Ή π ε ι ρ ο .
6. Ό τ α ν έ γ ι ν ε

βασιλιάς

ο

Πύρρος,

επιτέθηκε πρώτα

εναντίον τ ω ν Κ ε ρ κ υ ρ α ί ω ν , γ ι α τ ί έ β λ ε π ε ό τ ι τ ο ν η σ ί τ ο υ ς
βρίσκεται

ακριβώς

απέναντι

από

τη

χώρα

του

και

δεν

ή θ ε λ ε ν α τ ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι κ α ν ε ί ς γ ι α ο ρ μ η τ ή ρ ι ο εναντίον
τ ο υ . Ό σ α έ π α θ ε στον π ό λ ε μ ο μ ε τον Λ υ σ ί μ α χ ο μ ε τ ά τ η ν
π τ ώ σ η τ η ς Κ έ ρ κ υ ρ α ς κ α ι π ώ ς , αφού έ δ ι ω ξ ε τον Δ η μ ή τ ρ ι ο ,
κ υ β έ ρ ν η σ ε τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α , α π ' όπου τον έ δ ι ω ξ ε μ ε τ η σ ε ι ρ ά

73

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

74

ΑΤΤΙΚΑ
τ ο υ ο Λ υ σ ί μ α χ ο ς , που θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι τ α σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α γ ε ­
γ ο ν ό τ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τον Π ύ ρ ρ ο , τ α ανέφερα ή δ η ε ξ ι σ τ ο ρ ώ ­
ντας τ η ζ ω ή τ ο υ Λ υ σ ι μ ά χ ο υ .
7 . Δ ε ν ξ έ ρ ο υ μ ε κανένα Έ λ λ η ν α π ρ ι ν από τον Π ύ ρ ρ ο , π ο υ
π ο λ έ μ η σ ε εναντίον τ ω ν Ρ ω μ α ί ω ν γ ι α τ ί λ έ ν ε ό τ ι ο Δ ι ο μ ή ­
δης κ α ι ο ι Α ρ γ ε ί ο ι , π ο υ ή τ α ν μ α ζ ί τ ο υ , δεν έκαναν ά λ λ η
μ ά χ η μ ε τον Α ι ν ε ί α . Τ ο υ ς Α θ η ν α ί ο υ ς , που μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν
έλπιζαν να καταλάβουν
εμπόδισε ν'
θρία

τους

και

ολόκληρη

αποκτήσουν πείρα των
στις

Συρακούσες96.

Ο

την

Ιταλία,

Ρωμαίων η
Αλέξανδρος,

τους

πανωλε­
γιος

του

Ν ε ο π τ ό λ ε μ ο υ , από τ η γ ε ν ι ά τ ο υ Π ύ ρ ρ ο υ αλλά μ ε γ α λ ύ τ ε ­
ρος α π ' αυτόν, π έ θ α ν ε σ τ η Λ ε υ κ α ν ί α π ρ ο τ ο ύ σ υ μ π λ α κ ε ί μ ε
τους

Ρωμαίους.

12. Έ τ σ ι ο Π ύ ρ ρ ο ς ή τ α ν ο π ρ ώ τ ο ς από τ η ν Ε λ λ ά δ α τ η ν
π έ ρ α από τ ο Ι ό ν ι ο , που ή ρ θ ε ν α π ο λ ε μ ή σ ε ι μ ε τ ο υ ς Ρ ω ­
μ α ί ο υ ς - ή ρ θ ε , αφού τον κ ά λ ε σ α ν ο ι Τ α ρ α ν τ ί ν ο ι , ο ι ο π ο ί ο ι
β ρ ί σ κ ο ν τ α ν από π ρ ι ν σ ε π ό λ ε μ ο μ ε τ ο υ ς Ρ ω μ α ί ο υ ς - ό μ ω ς
μόνοι τ ο υ ς ή τ α ν αδύνατο ν ' α ν τ έ ξ ο υ ν κ ι ε ξ ά λ λ ο υ ο Π ύ ρ ρ ο ς
τ ο υ ς ό φ ε ι λ ε μ ι α α ν τ α π ό δ ο σ η ε υ ε ρ γ ε σ ί α ς , αφού τ ο ν ε ί χ α ν
βοηθήσει

με πλοία

στον π ό λ ε μ ο

κατά των

Κερκυραίων.

Κ υ ρ ί ω ς ό μ ω ς έ π ε ι σ α ν τον Π ύ ρ ρ ο ο ι π ρ έ σ β ε ι ς τ ω ν Τ α ρ α ν τ ί νων, λ έ γ ο ν τ α ς ό τ ι η Ι τ α λ ί α , ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς ε υ η μ ε ρ ί α ς τ η ς ,
ά ξ ι ζ ε όσο ο λ ό κ λ η ρ η η Ε λ λ ά δ α κ ι ό τ ι ή τ α ν α ν ά ρ μ ο σ τ ο ν α
φύγουν ά π ρ α κ τ ο ι αφού ήρθαν ω ς φ ί λ ο ι κ α ι ι κ έ τ ε ς .
άκουγε τα λόγια των πρεσβευτών,

Ενώ

θυμήθηκε την άλωση

τ ο υ Ι λ ί ο υ κ α ι έ λ π ι ζ ε π ω ς ο π ό λ ε μ ο ς αυτός θ α ε ί χ ε τ η ν ί δ ι α
έ κ β α σ η , αφού α υ τ ό ς , που ή τ α ν απόγονος τ ο υ Α χ ι λ λ έ α , θ α
πολεμούσε ενάντια σε αποίκους των Τ ρ ώ ω ν .
2 . Ε π ε ι δ ή αυτό τ ο υ ά ρ ε σ ε κ α ι κ α θ ώ ς δεν α ν έ β α λ ε τ ί π ο τ ε
απ'

όσα

αποφάσιζε,

άρχισε

να

εξοπλίζει

αμέσως

πλοία

πολεμικά και μεταγωγικά, για να μεταφέρει ιππείς και
ο π λ ί τ ε ς . Τ π ά ρ χ ο υ ν β ι β λ ί α ανδρών, που δεν ε ί ν α ι ε π ι φ α ν ε ί ς

75

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

76

ΑΤΤΙΚΑ
γ ι α τ η σ υ γ γ ρ α φ ι κ ή τ ο υ ς ι κ α ν ό τ η τ α , τ α οποία έχουν τ ί τ λ ο
ότι είναι απομνημονεύματα των πράξεων του. Δ ι α β ά ζ ο ν τ α ς
τ α θαύμασα την τ ό λ μ η του Π ύ ρ ρ ο υ , που έδειχνε σ τ η μ ά χ η ,
και τη διορατικότητα του για μελλοντικές συγκρούσεις. Ο
Πύρρος πέρασε με τα πλοία στην

Ιταλία χ ω ρ ί ς να τον

κ α τ α λ ά β ο υ ν ο ι Ρ ω μ α ί ο ι - αλλά κ ι όταν έ φ τ α σ ε δεν έ γ ι ν ε
α μ έ σ ω ς α ν τ ι λ η π τ ό ς . Ε μ φ α ν ί σ τ η κ ε γ ι α π ρ ώ τ η φορά μ ε τ η
σ τ ρ α τ ι ά τ ο υ τ η ν ώρα π ο υ ο ι

Ρ ω μ α ί ο ι συμπλέκονταν

τους Ταραντίνους και ε π ι τ ι θ έ μ ε ν ο ς ξαφνικά,

με

όπως ήταν

φυσικό, προξένησε π α ν ι κ ό 9 7 .
3 . Ε π ε ι δ ή γ ν ώ ρ ι ζ ε , ό μ ω ς , π ο λ ύ κ α λ ά ό τ ι δεν μ π ο ρ ο ύ σ ε
ν ' α ν τ ι τ α χ θ ε ί α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά στους Ρ ω μ α ί ο υ ς , α π ο φ ά σ ι σ ε
να σ τ ρ έ ψ ε ι εναντίον τους τ ο υ ς ε λ έ φ α ν τ ε ς . Ο π ρ ώ τ ο ς α π ό
τους

βασιλιάδες

στην

Ε υ ρ ώ π η που

απέκτησε ελέφαντες

ή τ α ν ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , όταν ν ί κ η σ ε τον Π ώ ρ ο κ α ι τ ι ς δυνά­
μ ε ι ς τ ω ν Ινδών. Μ ε τ ά τον θάνατο τ ο υ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ , τ ο υ ς
χρησιμοποίησαν κι άλλοι βασιλιάδες" τους περισσότερους
όμως

είχε

ο

Αντίγονος.

Αυτά τα θηρία α ι χ μ α λ ώ τ ι σ ε

ο

Π ύ ρ ρ ο ς σ τ η μ ά χ η μ ε τον Δ η μ ή τ ρ ι ο . Ο ι Ρ ω μ α ί ο ι τ ρ ο μ ο ­
κ ρ α τ ή θ η κ α ν σ τ η θέα τ ο υ ς , γ ι α τ ί ν ό μ ι σ α ν ό τ ι δεν ή τ α ν ζ ώ α ,
αλλά κ ά τ ι ά λ λ ο .
4. Το

ελεφαντόδοντο,

που

χρησιμοποιόταν

για

έργα

τ έ χ ν η ς μ ε τ α χ έ ρ ι α τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν , ή τ α ν γ ν ω σ τ ό σ ' όλους
από π ο λ ύ π α λ ι ά . Τ α ζώα ό μ ω ς α υ τ ά , π ρ ι ν π ε ρ ά σ ο υ ν σ τ η ν
Α σ ί α ο ι Μ α κ ε δ ό ν ε ς , δεν τ α ε ί χ ε δ ε ι κ α ν ε ί ς , ε κ τ ό ς από τ ο υ ς
ίδιους

τους

γειτονικές
από

Ινδούς,
μ'

τους

Λίβυους

αυτούς π ε ρ ι ο χ έ ς .

τον Ό μ η ρ ο ,

και

Αυτό

που παρουσιάζει τα

όσους

ζούσαν

αποδεικνύεται
κρεβάτια

και

σε
και
τα

σπίτια των πλουσιότερων βασιλιάδων στολισμένα με ελε­
φαντόδοντο, χ ω ρ ί ς πουθενά ν ' α ν α φ έ ρ ε ι τ ο ζ ώ ο ε λ έ φ α ν τ α .
Π ι σ τ ε ύ ω ό τ ι , α ν ε ί χ ε δ ε ι ή μ ά θ ε ι γ ι ' αυτό τ ο ζ ώ ο , θ α
περιέγραφε

μάλλον

αυτό

παρά

γερανούς.

77

τη

μάχη

Πυγμαίων

με

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

78

ΑΤΤΙΚΑ
5. Τον Πύρρο έ π ε ι τ α έφεραν σ τ η Σ ι κ ε λ ί α π ρ ε σ β ε υ τ έ ς
από τ ι ς Σ υ ρ α κ ο ύ σ ε ς . Ο ι Κ α ρ χ η δ ό ν ι ο ι ε ί χ α ν α π ο β ι β α σ τ ε ί
εκεί και κατέστρεφαν τις πόλεις των Ελλήνων. Τ ώ ρ α πο­
λιορκούσαν τ ι ς Σ υ ρ α κ ο ύ σ ε ς , τ η
υποταχτεί.

Ο

Πύρρος,

μ ό ν η π ό λ η π ο υ δεν ε ί χ ε

ακούγοντας

αυτά από τ ο υ ς π ρ έ ­

σ β ε ι ς , ά φ η σ ε τον Τ ά ρ α ν τ α κ α ι τ ο υ ς Ι τ α λ ι ώ τ ε ς τ ω ν π α ρ α ­
λ ί ω ν κ α ι , αφού κ α τ ε υ θ ύ ν θ η κ ε σ τ η Σ ι κ ε λ ί α , α ν ά γ κ α σ ε τ ο υ ς
Καρχηδονίους

να

σταματήσουν

την

πολιορκία

των

Συρακουσών98. Έχοντας μάλιστα υπερβολική εμπιστοσύ­
νη στις δυνάμεις του, αποφάσισε να ναυμαχήσει με τους
Καρχηδόνιους, τους πιο

έ μ π ε ι ρ ο υ ς από τ ο υ ς

βαρβάρους

σ τ η θάλασσα, αφού ή τ α ν π α λ ι ά Φ ο ί ν ι κ ε ς τ η ς Τ ύ ρ ο υ , χ ρ η ­
σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς εναντίον τ ο υ ς Η π ε ι ρ ώ τ ε ς , π ο υ ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ­
ροι από τον κ α ι ρ ό τ η ς ά λ ω σ η ς τ ο υ Ι λ ί ο υ δεν γ ν ώ ρ ι ζ α ν τ η
θάλασσα ο ύ τ ε τ η χ ρ ή σ η τ ο υ α λ α τ ι ο ύ . Ε π ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν τ η
γ ν ώ μ η μου και οι στίχοι του Ο μ ή ρ ο υ στην Οδύσσεια:
ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι π ο υ δεν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ η θάλασσα
ούτε τρώνε φαγητό αλατισμένο.
13. Ο Π ύ ρ ρ ο ς , όταν η τ τ ή θ η κ ε , ε π έ σ τ ρ ε ψ ε με όσα π λ ο ί α
του

απέμεναν

στον

Τάραντα.

Εκεί

έπαθε

πάλι

μεγάλη

κ α τ α σ τ ρ ο φ ή κ α ι , ε π ε ι δ ή ή ξ ε ρ ε ό τ ι ο ι Ρ ω μ α ί ο ι δεν θ α τ ο ν
άφηναν ν α φ ύ γ ε ι χ ω ρ ί ς ν α δώσουν κ ι ά λ λ η μ ά χ η , π ρ ο ε τ ο ί ­
μ α σ ε τ η ν υ π ο χ ώ ρ η σ η τ ο υ μ ε τον ε ξ ή ς τ ρ ό π ο . Ό τ α ν ε π ι ­
στρέφοντας
επιστολές
άλλους

από
στην

τη

Σικελία ηττήθηκε,

Ασία

βασιλιάδες

και

τον

στρατό

έστειλε

Αντίγονο99

και

από

αμέσως

ζ η τ ώ ν τ α ς από

άλλους

χρήματα

— από τ ο ν Α ν τ ί γ ο ν ο ζ η τ ο ύ σ ε κ α ι τ α δυο. Ό τ α ν ο ι α γ γ ε ­
λ ι α φ ό ρ ο ι έ φ τ α σ α ν κ α ι τ ο υ έδωσαν τ α γ ρ ά μ μ α τ α ,
ντρωσε τους άρχοντες,

συγκέ­

Η π ε ι ρ ώ τ ε ς και Ταραντίνους, και

δ ί χ ω ς ν α τους δ ι α β ά σ ε ι τ ι ς ε π ι σ τ ο λ έ ς ε ί π ε ό τ ι θ α φ τ ά σ ε ι
σ υ μ μ α χ ι κ ή β ο ή θ ε ι α . Γ ρ ή γ ο ρ α λοιπόν έ φ τ α σ ε φ ή μ η σ τ ο υ ς
Ρ ω μ α ί ο υ ς ό τ ι Μ α κ ε δ ό ν ε ς κ ι ά λ λ ο ι Α σ ι α τ ι κ ο ί λαοί φθάνουν

79

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

80

ΑΤΤΙΚΑ
γ ι α ν α β ο η θ ή σ ο υ ν τον Π ύ ρ ρ ο . Ο ι Ρ ω μ α ί ο ι α κ ο ύ γ ο ν τ α ς τ ο
έμειναν άπραγοι, ενώ την ε π ό μ ε ν η νύχτα ο Πύρρος δ ι έ σ χ ι ­
σ ε τ ι ς β ρ α χ ώ δ ε ι ς α κ τ έ ς τ ω ν βουνών π ο υ λ έ γ ο ν τ α ι Κ ε ρ α ύ νια.
2 . Μ ε τ ά τ ο π λ ή γ μ α σ τ η ν Ι τ α λ ί α , αφού ξ ε κ ο ύ ρ α σ ε τ ο ν
σ τ ρ α τ ό τ ο υ , σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α κ ή ρ υ ξ ε π ό λ ε μ ο στον Α ν τ ί γ ο ν ο ,
μ ε α φ ο ρ μ ή α ν ά μ ε σ α σ ε άλλα κ α ι τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι δεν τ ο υ
έ σ τ ε ι λ ε β ο ή θ ε ι α σ τ η ν Ι τ α λ ί α . Ο Π ύ ρ ρ ο ς , αφού ν ί κ η σ ε τ ο ν
στρατό του Α ν τ ι γ ό ν ο υ 1 0 0 και τους

Γαλάτες

μισθοφόρους

του α π ώ θ η σ ε στις παραλιακές π ό λ ε ι ς , ο ίδιος κ α τ έ λ α β ε
τ η ν άνω Μ α κ ε δ ο ν ί α κ α ι τ η Θ ε σ σ α λ ί α . Τ ο μ έ γ ε θ ο ς α υ τ ή ς
της μάχης και τη

σπουδαιότητα τ η ς νίκης του

Πύρρου

φανερώνουν τ α όπλα τ ω ν Κ ε λ τ ώ ν , π ο υ α φ ι ε ρ ώ θ η κ α ν σ τ ο
ιερό

της

Ιτωνίας

Αθηνάς,

μεταξύ

των

Φερών

και

της

Αάρισας, και το ε π ί γ ρ α μ μ α πάνω σ' αυτά:
3 . Τ ι ς α σ π ί δ ε ς α υ τ έ ς κ ρ έ μ α σ ε δώρο σ τ η ν Ι τ ω ν ί α Α θ η ν ά
από τ ο υ ς θ ρ α σ ε ί ς Γ α λ ά τ ε ς ο Π ύ ρ ρ ο ς ο Μ ο λ ο σ σ ό ς
κ α τ α σ τ ρ έ φ ο ν τ α ς όλο τον σ τ ρ α τ ό τ ο υ Α ν τ ι γ ό ν ο υ . Δ ι ό λ ο υ
παράξενο.
Οι Αιακίδες και τώρα και παλιότερα ήταν π ο λ ε μ ι σ τ έ ς .
Π ρ ό σ φ ε ρ ε ε δ ώ α υ τ έ ς τ ι ς α σ π ί δ ε ς , αλλά α φ ι έ ρ ω σ ε κ α ι σ τ ο ν
Δ ί α της Δ ω δ ώ ν η ς τις ασπίδες των Μακεδόνων. Σ ' αυτές
υ π ά ρ χ ε ι αυτό τ ο ε π ί γ ρ α μ μ α :
Αυτές κάποτε υπέταξαν την πολύχρυση Α σ ι α τ ι κ ή γ η ,
α υ τ έ ς έφεραν τ η δ ο υ λ ε ί α κ α ι σ τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς .
Τ ώ ρ α ό μ ω ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι κ ο ν τ ά σ τ ο υ ς κ ί ο ν ε ς τ ο υ ναού τ ο υ
Δ ί α ορφανές,
λάφυρα από τ η ν υ π ε ρ ή φ α ν η Μ α κ ε δ ο ν ί α .
4. Σ τ ο να μην κ υ ρ ι έ ψ ε ι ο Πύρρος ολόκληρη τη Μ α κ ε ­
δονία, μ ο λ ο ν ό τ ι ε ί χ ε φ τ ά σ ε ι κ ο ν τ ά σ ' αυτό κ α ι ή τ α ν έ τ ο ι μ ο ς
να διαφυλάξει ό,τι ε ί χ ε στα χέρια τ ο υ , αιτία ήταν ο Κ λ ε -

81

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

82

ΑΤΤΙΚΑ
ώ ν υ μ ο ς . Α υ τ ό ς ο Κ λ ε ώ ν υ μ ο ς , π ο υ τον έ π ε ι σ ε ν α α φ ή σ ε ι τ η
Μακεδονία και να σπεύσει στην Πελοπόννησο, ήταν Λα­
κεδαιμόνιος. Φρόντιζε να φέρει εχθρικό στρατό στη χώρα
τ ω ν Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν γ ι α μ ι α α ι τ ί α π ο υ θ ' α ν α φ έ ρ ω , αφού
μ ι λ ή σ ω για την οικογένεια του Κ λ ε ω ν ύ μ ο υ . Ο Παυσανίας,
που ή τ α ν ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν σ τ ι ς Π λ α τ α ι έ ς 1 0 1 , ε ί χ ε
γ ι ο τον Π λ ε ι σ τ ο ά ν α κ τ α , ε γ γ ο ν ό τον Π α υ σ α ν ί α , π ο υ ο γ ι ο ς
του

Κλεόμβροτος

σκοτώθηκε

στα

Λεύκτρα

πολεμώντας

τον Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α κ α ι τ ο υ ς Θ η β α ί ο υ ς . Γ ι ο ι τ ο υ Κ λ ε ο μ β ρ ό του ήταν ο Α γ η σ ί π ο λ ι ς κ α ι ο Κ λ ε ο μ έ ν η ς . Ε π ε ι δ ή ο Α γ η σίπολις

πέθανε

άτεκνος,

ο

Κλεομένης

κληρονόμησε

τη

βασιλεία.
5. Ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς γ ι ο ς τ ο υ Κ λ ε ο μ έ ν η ο ν ο μ α ζ ό τ α ν Α κ ρ ό ­
τατος και ο νεότερος

Κλεώνυμος.

Ο

Ακρότατος πέθανε

ν ω ρ ί τ ε ρ α . Έ τ σ ι , όταν α ρ γ ό τ ε ρ α π έ θ α ν ε ο Κ λ ε ο μ έ ν η ς , δ ι ε κ ­
δ ί κ η σ ε την εξουσία ο γιος του Α κ ρ ό τ α τ ο υ , ο Α ρ έ α ς .
Κ λ ε ώ ν υ μ ο ς τ ό τ ε μ ε κ ά π ο ι ο τ ρ ό π ο κ α λ ε ί τον

Ο

Πύρρο στη

χ ώ ρ α . Ο ι Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι δεν ε ί χ α ν π ά θ ε ι π ο τ έ τ έ τ ο ι α κ α ­
τ α σ τ ρ ο φ ή π ρ ι ν α π ' τ α Λ ε ύ κ τ ρ α κ α ι δεν π α ρ α δ έ χ ο ν τ α ν π ω ς
είχαν η τ τ η θ ε ί σ ε μ ά χ η π ε ζ ι κ ο ύ . Έ λ ε γ α ν , μ ά λ ι σ τ α , π ω ς ο
Λεωνίδας είχε νικήσει στη
στρατό

κ α ι δεν

μ ά χ η , αλλά ε ί χ ε ο λ ι γ ά ρ ι θ μ ο

μπόρεσε να κ α τ α σ τ ρ έ ψ ε ι ολοκληρωτικά

τους Μ ή δ ο υ ς * έ λ ε γ α ν α κ ό μ α ό τ ι ο Δ η μ ο σ θ έ ν η ς κ α ι ο ι Α ­
θ η ν α ί ο ι δεν ε ί χ α ν α λ η θ ι ν ά ν ι κ ή σ ε ι σ τ η Σ φ α κ τ η ρ ί α , αλλά ό τ ι
είχαν κ λ έ ψ ε ι τ η ν ί κ η μ ε σ τ ρ α τ η γ ι κ ή α π ά τ η .
6. Η π ρ ώ τ η σ υ μ φ ο ρ ά π ο υ γ ν ώ ρ ι σ α ν ή τ α ν σ τ η Β ο ι ω τ ί α
κ α ι α ρ γ ό τ ε ρ α έ π α θ α ν φ ο β ε ρ ή κ α τ α σ τ ρ ο φ ή από τον Α ν τ ί ­
πατρο κ α ι τους Μακεδόνες. Τ ρ ί τ ο ς ήταν ο π ό λ ε μ ο ς με τον
Δημήτριο,

που ή ρ θ ε σ τ η γ η

Όταν έγινε η
εχθρικό

εισβολή

στρατό,

του

τους ως απρόσμενο

Πύρρου,

παρατάσσονταν

οι

κακό.

βλέποντας τέταρτο
ίδιοι,

καθώς

και

οι

Μεσσήνιοι και οι Α ρ γ ε ί ο ι σύμμαχοι τους. Ο Πύρρος ν ί κ η ­
σ ε κ α ι θ α κ υ ρ ί ε υ ε μ ε μ ι α έφοδο τ η ν π ό λ η . Ά ρ χ ι σ ε ό μ ω ς τ ι ς

83

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

84

ΑΤΤΙΚΑ
επιδρομές και τις λεηλασίες στη χώρα κι έμεινε για λίγο
άπρακτος.

Οι

Σ π α ρ τ ι ά τ ε ς πρόλαβαν να προετοιμαστούν

γ ι α π ο λ ι ο ρ κ ί α , αφού

μ ά λ ι σ τ α η Σ π ά ρ τ η από π ρ ι ν ,

από

τον π ό λ ε μ ο μ ε τ ο ν Δ η μ ή τ ρ ι ο , ε ί χ ε β α θ ι έ ς τ ά φ ρ ο υ ς , ι σ χ υ ρ ά
χ α ρ α κ ώ μ α τ α κ α ι στα σ η μ ε ί α που ή τ α ν π ι θ α ν ό τ ε ρ ο ν α δ ε ­
χτούν ε π ί θ ε σ η υπήρχαν στέρεες κ τ ι σ τ έ ς κατασκευές.
7. Κι ενώ ο

Π ύ ρ ρ ο ς χ ρ ο ν ο τ ρ ι β ο ύ σ ε μ ε τον Λ α κ ω ν ι κ ό

πόλεμο, ο Αντίγονος ανακτώντας τις πόλεις της Μακεδο­
νίας β ά δ ι ζ ε σ τ η ν Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο , γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς ό τ ι ο Π ύ ρ ρ ο ς
δεν θ α ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι σ τ η ν Ή π ε ι ρ ο , α ν κ α τ α κ τ ή σ ε ι τ η Λ α κ ε ­
δαίμονα κ α ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς τ η ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ , αλλά
ότι θα συνεχίσει τον π ό λ ε μ ο που ε ί χ ε αρχίσει σ τ η Μ α κ ε ­
δονία.
στρατό

Ε ν ώ ο Α ν τ ί γ ο ν ο ς ε τ ο ι μ α ζ ό τ α ν να κ α τ ε υ θ ύ ν ε ι τ ο ν
του

από

το

Άργος

στη

Λακωνία,

έφτασε

στο

Ά ρ γ ο ς ο ί δ ι ο ς ο Π ύ ρ ρ ο ς . Ν ί κ η σ ε ξανά κ α ι μ α ζ ί μ' α υ τ ο ύ ς
που είχαν τ ρ α π ε ί σε φ υ γ ή μ π ή κ ε στην π ό λ η , όπου, όπως
ή τ α ν φ υ σ ι κ ό , ο ι άνδρες τ ο υ δ ι έ λ υ σ α ν τ ι ς τ ά ξ ε ι ς τ ο υ ς .
8 . Ε ν ώ μ ά χ ο ν τ α ν γ ύ ρ ω από τ α ι ε ρ ά , τ α σ π ί τ ι α , τ ο υ ς
στενούς

δρόμους κι

άλλα

σημεία

στην

πόλη,

ο

Πύρρος

β ρ έ θ η κ ε μόνος τ ο υ κ α ι χ τ υ π ή θ η κ ε στο κ ε φ ά λ ι . Λ έ γ ε τ α ι
ότι

σκοτώθηκε

από

μια

γυναίκα

που

τον

χτύπησε

με

κ ε ρ α μ ί δ α 1 0 2 . Ο ι Α ρ γ ε ί ο ι υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν π ω ς δεν ή τ α ν γ υ ­
ναίκα α υ τ ή π ο υ τ ο ν σ κ ό τ ω σ ε , αλλά η Δ ή μ η τ ρ α μ ε γ υ ν α ι ­
κεία

μορφή.

Α υ τ ά λ έ ν ε ο ι Α ρ γ ε ί ο ι γ ι α τον θάνατο

του

Π ύ ρ ρ ο υ κ α ι τ α κ α τ έ γ ρ α ψ ε σ ' ένα π ο ί η μ α τ ο υ ο Λ υ κ έ α ς ,
ντόπιος ε ξ η γ η τ ή ς . Σ ύ μ φ ω ν α με χρησμό του θεού, οι Α ρ ­
γ ε ί ο ι έ χ τ ι σ α ν στον τ ό π ο π ο υ π έ θ α ν ε ο

Π ύ ρ ρ ο ς ιερό τ η ς

Δ ή μ η τ ρ α ς . Ε δ ώ β ρ ί σ κ ε τ α ι και ο τάφος του Πύρρου.
9 . Μ ε ε ν τ υ π ω σ ι ά ζ ε ι τ ο ό τ ι τ ρ ε ι ς από τ ο υ ς λ ε γ ό μ ε ν ο υ ς
Λ ι α κ ί δ ε ς β ρ ή κ α ν τον θάνατο μ ε τον ίδιο τ ρ ό π ο α π ' τον θ ε ό ,
αν ο Α χ ι λ λ έ α ς , ό π ω ς λ έ ε ι ο Ό μ η ρ ο ς , φ ο ν ε ύ τ η κ ε από τ ο ν
γιο του

Π ρ ι ά μ ο υ , τ ο ν Α λ έ ξ α ν δ ρ ο , κ α ι τον Α π ό λ λ ω ν α , ο

Π ύ ρ ρ ο ς , γ ι ο ς τ ο υ Α χ ι λ λ έ α , σ κ ο τ ώ θ η κ ε από τ ο υ ς Δ ε λ φ ο ύ ς

85

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

86

ΑΤΤΙΚΑ
με εντολή της Π υ θ ί α ς και ο Πύρρος, γιος του Α ι α κ ί δ η ,
π έ θ α ν ε μ ε τον τ ρ ό π ο π ο υ λ έ ν ε ο ι Α ρ γ ε ί ο ι κ ι ό π ω ς γ ρ ά φ ε ι ο
Λυκέας. Β έ β α ι α ο Ιερώνυμος ο Καρδιανός έγραψε διαφορε­
τ ι κ ά από α υ τ ά , γ ι α τ ί όποιος ζ ε ι κ ο ν τ ά σ ε β α σ ι λ ι ά π ρ έ π ε ι ν α
γ ρ ά φ ε ι μ ε τ ρ ό π ο α ρ ε σ τ ό σ ' αυτόν. Α ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι κ ι ο
Φίλιστος

ν'

αποσιωπήσει

τις

ανόσιες

πράξεις

του

Διονυσίου103 με την ελπίδα ότι έτσι θα επέστρεφε στις Σ υ ­
ρακούσες, τ ό τ ε μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α σ υ γ χ ω ρ ή σ ο υ μ ε π ι ο ε ύ κ ο λ α τον
Ι ε ρ ώ ν υ μ ο , που έ γ ρ α φ ε γ ι α ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ε ι τον Α ν τ ί γ ο ν ο .

14.

Έτσι

τελείωσε

η

ακμή

των

μ π α ί ν ο υ μ ε στο Ω δ ε ί ο τ ω ν Α θ η ν ώ ν

104

Ηπειρωτών.

Καθώς

, αξιοθέατα υπάρχουν

κ ι αλλα κ α ι τ ο ά γ α λ μ α τ ο υ Δ ι ο ν ύ σ ο υ , που β ρ ί σ κ ε τ α ι ε κ ε ί .
Ε κ ε ί κ ο ν τ ά ε ί ν α ι η κ ρ ή ν η που ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι Ε ν ν ε ά κ ρ ο υ ν ο ς .
Δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε έ τ σ ι από τον

Πεισίστρατο.

Σε ολόκληρη

τ η ν π ό λ η υπάρχουν π η γ ά δ ι α , αλλά μόνο α υ τ ή ε ί ν α ι π η γ ή .
Π ι ο ψ η λ ά από τ η ν κ ρ ή ν η ε ί ν α ι χ τ ι σ μ έ ν ο ι ναοί, ο ένας τ η ς
Δ ή μ η τ ρ α ς κ α ι τ η ς Κ ό ρ η ς , ο άλλος τ ο υ Τ ρ ι π τ ο λ έ μ ο υ , όπου
υ π ά ρ χ ε ι ά γ α λ μ α τ ο υ . Θ α γ ρ ά ψ ω όσα λ έ γ ο ν τ α ι γ ι ' αυτόν,
αλλά θ α π α ρ α λ ε ί ψ ω όσα αφορούν σ τ η Δ η ι ό π η .
2.

Από

αρχαιότητα

τους Έ λ λ η ν ε ς ,
των

εκείνοι που

Αθηναίων

και

τα

αμφισβητούν την

δώρα,

που

λένε

ότι

έχουν από τ ο υ ς θ ε ο ύ ς , ε ί ν α ι ο ι Α ρ γ ε ί ο ι , ό π ω ς κάνουν α π ό
τους βαρβάρους οι Α ι γ ύ π τ ι ο ι γ ι α τους Φ ρ ύ γ ε ς .

Λέγεται

λοιπόν ό τ ι όταν ή ρ θ ε στο Α ρ γ ό ς η Δ ή μ η τ ρ α , τ η ν φ ι λ ο ξ έ ­
νησε ο Π ε λ α σ γ ό ς και ότι η Χρυσανθίδα, γνωρίζοντας για
την αρπαγή της Περσεφόνης, την εξιστόρησε. Λ έ ν ε α κ ό μ η
π ω ς ο ι ε ρ ο φ ά ν τ η ς Τ ρ ο χ ί λ ο ς , ε π ε ι δ ή τον μ ι σ ο ύ σ ε ο Α γ ή ν ο ρας, α ν α γ κ ά σ τ η κ ε ν α π ά ε ι από τ ο

Άργος στην Α τ τ ι κ ή .

Ε κ ε ί π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε μ ι α γ υ ν α ί κ α από τ η ν Ε λ ε υ σ ί ν α κ α ι α ­
π έ κ τ η σ ε από α υ τ ή ν δυο γ ι ο υ ς , τον Ε υ β ο υ λ έ α κ α ι τον Τ ρ ι π τ ό λ ε μ ο . Ο ι Α ρ γ ε ί ο ι αυτά λ έ ν ε . Ο ι Α θ η ν α ί ο ι , ό μ ω ς , κ ι όσοι
έμαθαν

κοντά

σ'

αυτούς

λένε

87

πως

εκείνος

που

έσπειρε

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

88

ΑΤΤΙΚΑ

πρώτος

ήμερο

καρπό

ήταν

ο

Τριπτόλεμος,

ο

γιος

του

Κελεού.
3 . Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α έ π η τ ο υ Μ ο υ σ α ί ο υ , α ν ε ί ν α ι κ α ι αυτά
του Μουσαίου, ο Τ ρ ι π τ ό λ ε μ ο ς ήταν γιος του Ωκεανού κ α ι
τ η ς Γ η ς · σ ύ μ φ ω ν α ό μ ω ς μ ε αυτά τ ο υ Ο ρ φ έ α — ο ύ τ ε α υ τ ά
μου φαίνονται έ ρ γ α τ ο υ Ο ρ φ έ α — ο π α τ έ ρ α ς τ ο υ Ε υ β ο υ λ έ α
και του Τ ρ ι π τ ο λ έ μ ο υ λεγόταν Δυσαύλης και η Δ ή μ η τ ρ α
τους χάρισε τους καρπούς για να σπείρουν,

επειδή

της

έφεραν νέα από τ η κ ό ρ η τ η ς . Τ έ λ ο ς , ο Χ ο ι ρ ί λ ο ς ο Α θ η ­
ναίος α ν α φ έ ρ ε ι στο δ ρ ά μ α τ ο υ Α λ ό π η π ω ς ο Τ ρ ι π τ ό λ ε μ ο ς
κ ι ο Κ ε ρ κ υ ό ν α ς ή τ α ν α δ έ λ φ ι α , αλλά ενώ ε ί χ α ν μ η τ έ ρ α τ η ν
κόρη του Α μ φ ι κ τ ύ ο ν α , είχαν πατέρα ο Τ ρ ι π τ ό λ ε μ ο ς τον
Ράρο

κι

ο

Κ ε ρ κ υ ό ν α ς τον

Ποσειδώνα.

Είχα

σκοπό

να

π ρ ο χ ω ρ ή σ ω σ ε όσα γ ρ ά φ ω κ α ι σ τ η ν π ε ρ ι γ ρ α φ ή όσων υ ­
πάρχουν στο ιερό τ η ς Α θ ή ν α ς π ο υ λ έ γ ε τ α ι Ε λ ε υ σ ί ν ι ο , α λ λ ά
είδα ένα όνειρο π ο υ μ ε σ τ α μ ά τ η σ ε . Π ρ έ π ε ι ν α σ τ ρ α φ ώ σ ε
όσα ε ί ν α ι όσιο να γ ρ ά φ ε ι κ α ν ε ί ς γ ι α όλους.
4. Μ π ρ ο σ τ ά , λ ο ι π ό ν , σ' αυτό το ι ε ρ ό , όπου β ρ ί σ κ ε τ α ι κ α ι
το άγαλμα του Τ ρ ι π τ ο λ έ μ ο υ , υπάρχει χάλκινο

βόδι που

ο δ η γ ε ί τ α ι για θυσία- υ π ά ρ χ ε ι επίσης ανδριάντας που πα­
ρ ι σ τ ά ν ε ι κ α θ ι σ τ ό τον Ε π ι μ ε ν ί δ η τον Κ ν ώ σ ι ο , ο οποίος λ έ ν ε
π ω ς β ρ έ θ η κ ε κ ά π ο τ ε σ ' ένα αγρό κ α ι μ π ή κ ε κ α ι κ ο ι μ ή θ η κ ε
σε μ ι α σ π η λ ι ά

-

ο ύπνος ό μ ω ς δεν τον ά φ η σ ε π ρ ι ν π ε ρ ά σ ο υ ν

σαράντα χ ρ ό ν ι α . Έ ζ η σ ε σ τ ο ε ξ ή ς γ ρ ά φ ο ν τ α ς ύ μ ν ο υ ς κ α ι
ε ξ α γ ν ί ζ ο ν τ α ς π ό λ ε ι ς , τ η ν Α θ ή ν α κ α ι π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς . Ο Θα­
λ ή ς , π ο υ σ τ α μ ά τ η σ ε τ η ν ε π ι δ η μ ί α σ τ η Σ π ά ρ τ η , δεν ή τ α ν
ο ύ τ ε σ υ γ γ ε ν ή ς τ ο υ Ε π ι μ ε ν ί δ η ο ύ τ ε κ α τ α γ ό τ α ν από τ η ν ί δ ι α
π ό λ η μ ε α υ τ ό ν αλλά ο Ε π ι μ ε ν ί δ η ς ή τ α ν από τ η ν Κ ν ω σ ό ,
ενώ ο Θ ά λ η ς ή τ α ν Γ ο ρ τ ύ ν ι ο ς , ό π ω ς γ ρ ά φ ε ι κ α ι ο Π ο λ ύ μ ν α σ τ ο ς ο Κ ο λ ο φ ώ ν ι ο ς σ' ένα έ π ο ς τ ο υ γ ι α τ ο υ ς Σ π α ρ τ ι ά ­
τες σχετικά μ' αυτόν.
5 . Π ι ο π έ ρ α ε ί ν α ι ο ναός τ η ς Ε υ κ λ ε ί α ς , α φ ι έ ρ ω μ α κ ι
αυτός από τ η ν ί κ η κ α τ ά τ ω ν Μ ή δ ω ν , π ο υ έ φ τ α σ α ν στον

89

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

90

ΑΤΤΙΚΑ
Μαραθώνα105. Ν ο μ ί ζ ω ότι οι Αθηναίοι είναι πολύ περήφα­
νοι γ ι ' α υ τ ή τ η ν ί κ η . Α κ ό μ α κ ι ο Α ι σ χ ύ λ ο ς , όταν π λ η σ ί α ζ ε τ ο
τ έ λ ο ς τ ο υ , δεν μ ν η μ ό ν ε υ σ ε τ ί π ο τ ε ά λ λ ο , α ν κ ι ή τ α ν π ο λ ύ
γνωστός για τα π ο ι ή μ α τ α του και για τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή του
σ τ ι ς ν α υ μ α χ ί ε ς τ η ς Σ α λ α μ ί ν α ς κ α ι τ ο υ Α ρ τ ε μ ι σ ί ο υ 1 0 6 , αλλά
έ γ ρ α ψ ε τ ο όνομα τ ο υ π α τ έ ρ α τ ο υ κ α ι τ η ς π ό λ η ς τ ο υ , π ρ ο σ θ έ ­
τ ο ν τ α ς ό τ ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ η ς γ ε ν ν α ι ό τ η τ α ς τ ο υ ε ί χ ε τ ο άλσος τ ο υ
Μαραθώνα και τους Μήδους που α π ο β ι β ά σ τ η κ α ν ε κ ε ί .
6 . Π ά ν ω από τον Κ ε ρ α μ ε ι κ ό κ α ι τ η λ ε γ ό μ ε ν η Β α σ ί λ ε ι ο
στοά β ρ ί σ κ ε τ α ι ο ναός τ ο υ Η φ α ί σ τ ο υ 1 0 7 . Δ ε ν μ ε κ α τ έ π λ η ξ ε
τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ε κ ε ί μ έ σ α δ ί π λ α στον Ή φ α ι σ τ ο ε ί ν α ι σ τ η ­
άγαλμα της Αθηνάς,

γ ι α τ ί γνωρίζω την παράδοση

σ χ ε τ ι κ ά μ ε τον Ε ρ ι χ θ ό ν ι ο .

μένο

Πρόσεξα όμως ότι τα μάτια

της είναι γαλανά, όπως έ λ ε γ ε ο μύθος των Λ ι β ύ ω ν . Αυτοί
λέγουν ό τ ι η Αθηνά είναι κόρη του

Ποσειδώνα και της

Τ ρ ι τ ω ν ί δ α ς λ ί μ ν η ς κ α ι γ ι ' αυτό έ χ ε ι γ α λ α ν ά μ ά τ ι α ό π ω ς
και ο Ποσειδώνας.
7 . Ε κ ε ί κ ο ν τ ά β ρ ί σ κ ε τ α ι ιερό τ η ς Ο υ ρ α ν ί α ς Α φ ρ ο δ ί τ η ς 1 0 8 .
Π ρ ώ τ ο ι οι Ασσύριοι λάτρεψαν την Ουρανία. Ακολούθησαν
οι Π ά φ ι ο ι της Κύπρου και οι Φοίνικες στην Ασκάλωνα τ η ς
Π α λ α ι σ τ ί ν η ς . Ο ι Κ υ θ ή ρ ι ο ι π ή ρ α ν τ η λ α τ ρ ε ί α τ η ς από τ ο υ ς
Φοίνικες. Σ τ η ν Αθήνα την εισήγαγε ο Αιγέας, πιστεύοντας
ό τ ι ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς ο ρ γ ή ς τ η ς Ο υ ρ α ν ί α ς κ ι αυτός ε ί χ ε μ ε ί ν ε ι
ά τ ε κ ν ο ς — γ ι α τ ί μ έ χ ρ ι τ ό τ ε δεν ε ί χ ε π α ι δ ι ά — κ ι ο ι α δ ε λ φ έ ς
του είχαν πάθει σ υ μ φ ο ρ ά 1 0 9 . Τ ο ά γ α λ μ α τ η ς , που υ π ά ρ χ ε ι
σ τ ι ς μ έ ρ ε ς μ α ς , ε ί ν α ι από Π ά ρ ι ο μ ά ρ μ α ρ ο , έ ρ γ ο τ ο υ Φ ε ι δ ί α .
Οι κάτοικοι του Αθηναϊκού δήμου των Αθμονέων λένε πως
τ ο ιερό τ η ς Ο υ ρ α ν ί α ς π ο υ β ρ ί σ κ ε τ α ι ε κ ε ί ι δ ρ ύ θ η κ ε από τον
Π ο ρ φ υ ρ ί ω ν α , β α σ ι λ ι ά α ρ χ α ι ό τ ε ρ ο κ ι από τον Α κ τ α ί ο . Σ τ ο υ ς
δ ή μ ο υ ς λ έ ν ε κ ι άλλα π ο υ δεν μ ο ι ά ζ ο υ ν μ ε όσα λ έ ν ε όσοι
κατοικούν στην π ό λ η .

15.

Προχωρώντας

προς

τη

91

στοά,

που

ονομάζεται

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

92

ΑΤΤΙΚΑ
Π ο ι κ ί λ η 1 1 0 από τ ι ς ζ ω γ ρ α φ ι έ ς τ η ς , β λ έ π ε ι ς μ π ρ ο σ τ ά ένα
χάλκινο Ε ρ μ ή , μ ε την ε π ω ν υ μ ί α Αγοραίος και κοντά μ ι α
π ύ λ η · π ά ν ω σ ' α υ τ ή ε ί ν α ι τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν ο τ ρ ό π α ι ο από τ η
νίκη των Αθηναίων σε ι π π ο μ α χ ί α εναντίον του Π λ ε ι σ τ ά ρ χου, αδελφού του Κασσάνδρου, που ήταν ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ
ι π π ι κ ο ύ κ α ι τ ω ν μ ι σ θ ο φ ό ρ ω ν . Σ τ η στοά α υ τ ή π α ρ ι σ τ ά ν ο ­
ν τ α ι π ρ ώ τ ο ι ο ι Α θ η ν α ί ο ι π α ρ α τ α γ μ έ ν ο ι εναντίον τ ω ν Λ α ­
κεδαιμονίων στην Οινόη τ η ς Α ρ γ ο λ ί δ α ς 1 1 1 .

Η

ζωγραφιά

δεν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο α π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α τ η ς μ ά χ η ς ο ύ τ ε η ρ ω ι κ ά
κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α , αλλά τ ι ς π ρ ώ τ ε ς σ τ ι γ μ έ ς τ ο υ α γ ώ ν α , τ η ν
ώρα π ο υ ο ι α ν τ ί π α λ ο ι α ρ χ ί ζ ο υ ν τ η σ υ μ π λ ο κ ή .
2 . Σ τ ο ν μ ε σ α ί ο τ ο ί χ ο β λ έ π ε ι ς τον Θ η σ έ α κ α ι τ ο υ ς Α θ η ­
ναίους ν α π ο λ ε μ ο ύ ν τ ι ς Α μ α ζ ό ν ε ς , τ ι ς μόνες γ υ ν α ί κ ε ς π ο υ
ο ι σ υ μ φ ο ρ έ ς δεν τ ι ς έκαναν ν α χάσουν τ η ν τ ό λ μ η τ ο υ ς
στους κινδύνους" αν κ α ι η Θ ε μ ί σ κ υ ρ α ε ί χ ε π έ σ ε ι σ τ α χ έ ρ ι α
τ ο υ Η ρ α κ λ ή κ α ι ο σ τ ρ α τ ό ς που έ σ τ ε ι λ α ν σ τ η ν Α θ ή ν α ε ξ ο ­
λ ο θ ρ ε ύ τ η κ ε , αυτές ήρθαν στην Τ ρ ο ί α γ ι α να πολεμήσουν
τους

ίδιους

τους

Αθηναίους

κι

όλους

τους

Έλληνες112.

Δ ί π λ α στις Αμαζόνες β ρ ί σ κ ο ν τ α ι οι Έ λ λ η ν ε ς που κ υ ρ ί ε ­
ψαν τ ο Ί λ ι ο κ ι ο ι β α σ ι λ ι ά δ ε ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ο ι γ ι ' αυτό π ο υ
αποτόλμησε ο Αίαντας σ χ ε τ ι κ ά με την Κ α σ σ ά ν δ ρ α 1 1 3 .

Η

ζ ω γ ρ α φ ι ά έ χ ε ι κ α ι τον ίδιο τον Α ί α ν τ α κ α ι τ η ν Κ α σ σ ά ν δ ρ α ,
μαζί με άλλες α ι χ μ ά λ ω τ ε ς γυναίκες.
3 . Τ έ λ ο ς σ ε ζ ω γ ρ α φ ι ά υπάρχουν ο ι άνδρες π ο υ π ο λ έ μ η ­
σαν στον Μ α ρ α θ ώ ν α . Α π ό τ ο υ ς Β ο ι ω τ ο ύ ς ο ι Π λ α τ α ι ε ί ς κ α ι
όσοι ή τ α ν από τ η ν Α τ τ ι κ ή σ υ μ π λ έ κ ο ν τ α ι μ ε τ ο υ ς β α ρ β ά ­
ρους. Σ τ ο σ η μ ε ί ο αυτό ο ι α ν τ ί π α λ ο ι ε ί ν α ι ι σ ό π α λ ο ι σ τ η
μ ά χ η , αλλά στο κ έ ν τ ρ ο τ η ς π α ρ ά σ τ α σ η ς φ α ί ν ο ν τ α ι ο ι β ά ρ ­
β α ρ ο ι π ο υ σπρώχνουν ο ένας τον άλλο προς τ ο έ λ ο ς . Σ τ ο
τέλος τ η ς ζωγραφιάς εικονίζονται τα Φοινικικά πλοία και
οι Έ λ λ η ν ε ς να σ κ ο τ ώ ν ο υ ν όσους β α ρ β ά ρ ο υ ς π ρ ο σ π α θ ο ύ ν να
σκαρφαλώσουν σ τ α κ α ρ ά β ι α . Ε δ ώ ε ί ν α ι ζ ω γ ρ α φ ι σ μ έ ν ο ς κ ι
ο ή ρ ω α ς Μ α ρ α θ ώ ν α ς , π ο υ έ δ ω σ ε σ τ η ν π ε δ ι ά δ α τ ο όνομα

93

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

94

ΑΤΤΙΚΑ

τ ο υ κ α ι ο Θ η σ έ α ς , ο οποίος ξ ε π ρ ο β ά λ λ ε ι από τη γη κ α ι η
Αθηνά κι ο Η ρ α κ λ ή ς , γ ι α τ ί οι κάτοικοι του Μαραθώνα,
όπως λ ε ν ε , ή τ α ν ο ι π ρ ώ τ ο ι π ο υ λ ά τ ρ ε ψ α ν τον Η ρ α κ λ ή ω ς
θεό. Από τους π ο λ ε μ ι σ τ έ ς σ τ η ζωγραφιά φαίνεται καθαρά
ο

Καλλίμαχος,

που

είχε

εκλεγεί

πολέμαρχος

από

τους

Α θ η ν α ί ο υ ς , ο Μ ι λ τ ι ά δ η ς , ένας από τ ο υ ς σ τ ρ α τ η γ ο ύ ς , κ α ι
ο ή ρ ω α ς ο λ ε γ ό μ ε ν ο ς Έ χ ε τ λ ο ς , στον οποίο θα α ν α φ ε ρ θ ώ
αργότερα.
4. Υ π ά ρ χ ο υ ν ε δ ώ κ α ι χ ά λ κ ι ν ε ς α σ π ί δ ε ς · σ' ά λ λ ε ς υ π ά ρ ­
χ ε ι ε π ι γ ρ α φ ή ό τ ι π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από τ ο υ ς Σ κ ι ω ν α ί ο υ ς κ α ι
τους σ υ μ μ ά χ ο υ ς τ ο υ ς κ ι ά λ λ ε ς , π ο υ ε ί ν α ι α λ ε ι μ μ έ ν ε ς μ ε
πίσσα γ ι α ν α μ η ν κ α τ α σ τ ρ α φ ο ύ ν από

τον χρόνο κ α ι τ η

σκουριά, λ έ ν ε π ω ς ε ί ν α ι τ ω ν Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν π ο υ α ι χ μ α λ ω ­
τ ί σ τ η κ α ν σ τ η νήσο Σ φ α κ τ η ρ ί α 1 1 4 .

16.

Μ π ρ ο σ τ ά σ τ η στοά υπάρχουν χ ά λ κ ι ν ο ι α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς

του Σ ό λ ω ν α , π ο υ έ γ ρ α ψ ε τ ο υ ς νόμους τ η ς Α θ ή ν α ς 1 1 5 , κ α ι
λ ί γ ο π ι ο π έ ρ α τ ο υ Σ έ λ ε υ κ ο υ , π ο υ τ ο υ π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν από
νωρίς β έ β α ι α σ η μ ά δ ι α γ ι α τ η μ ε λ λ ο ύ μ ε ν η κ α λ ο τ υ χ ί α τ ο υ .
Ξεκινώντας

μαζί

μ ε τον

Αλέξανδρο

από τ η

Μακεδονία,

κ α θ ώ ς π ρ ό σ φ ε ρ ε θυσία γ ι α τον Δ ί α σ τ η ν Π έ λ λ α , τ α ξ ύ λ α
που

βρίσκονταν

πάνω

στον

βωμό

κινήθηκαν

μόνα τ ο υ ς

προς τ ο ά γ α λ μ α τ ο υ θεού κ α ι άναψαν χ ω ρ ί ς φ ω τ ι ά . Α φ ο ύ
π έ θ α ν ε ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , ο Σ έ λ ε υ κ ο ς φ ο β ή θ η κ ε τον Α ν τ ί γ ο ν ο ,
που η ρ θ ε σ τ η Β α β υ λ ώ ν α , κ α ι ζ ή τ η σ ε άσυλο σ τ η ν α υ λ ή τ ο υ
Πτολεμαίου του Λάγου. Ε π α ν ή λ θ ε όμως στη Β α β υ λ ώ ν α ,
ν ί κ η σ ε τον σ τ ρ α τ ό τ ο υ Α ν τ ι γ ό ν ο υ κ α ι σ κ ό τ ω σ ε τον ί δ ι ο .
Α ρ γ ό τ ε ρ α , όταν ε κ σ τ ρ ά τ ε υ σ ε εναντίον τ ο υ ο γ ι ο ς τ ο υ Α ν τ ι ­
γόνου Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , ο Σ έ λ ε υ κ ο ς τον έ π ι α σ ε α ι χ μ ά λ ω τ ο .
2 . Ό τ α ν αυτά τ έ λ ε ι ω σ α ν θ ε τ ι κ ά γ ι α τον Σ έ λ ε υ κ ο κ α ι σ ε
λ ί γ ο τ έ λ ε ι ω σ α ν τ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τον Λ υ σ ί μ α χ ο , π α ρ έ δ ω σ ε
όλη τ η ν εξουσία τ η ς Α σ ί α ς στον γ ι ο τ ο υ Α ν τ ί ο χ ο κ α ι ο
ίδιος σ τ ρ ά φ η κ ε σ τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α

95

-

ε ί χ ε σ τ ρ α τ ό από Έ λ λ η ν ε ς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

96

ΑΤΤΙΚΑ
και βαρβάρους. 0 Π τ ο λ ε μ α ί ο ς , ο αδελφός της Λυσάνδρας,
π ο υ ε ί χ ε κ α τ α φ ύ γ ε ι από τον Λ υ σ ί μ α χ ο σ ' αυτόν κ α ι ονο­
μαζόταν Κεραυνός, ε π ε ι δ ή ήταν έ τ ο ι μ ο ς για τ ο λ μ η ρ ά εγ­
χ ε ι ρ ή μ α τ α , α υ τ ό ς ο Π τ ο λ ε μ α ί ο ς , όταν ο σ τ ρ α τ ό ς τ ο υ Σ έ ­
λ ε υ κ ο υ έ φ τ α ν ε σ τ η Λ υ σ ι μ ά χ ε ι α , χ ω ρ ί ς ν α τον π ρ ο σ έ ξ ο υ ν
δολοφονεί τον Σ έ λ ε υ κ ο . Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α , αφού ε π έ τ ρ ε ψ ε ν α
πάρουν

οι

βασιλείς

Μακεδονία116.
που

Απ'

τ ό λ μ η σ ε ν'

όσα

τα

χρήματα,

ξέρω

ήταν

αντιμετωπίσει

τους

ο

βασίλεψε
πρώτος

Γαλάτες,

στη

βασιλιάς
που

τον

σ κ ό τ ω σ α ν σ ε μ ά χ η . Τ ό τ ε α ν έ β η κ ε στον θρόνο ο γ ι ο ς τ ο υ
Δ η μ η τ ρ ί ο υ Αντίγονος.
3 . Ε ί μ α ι π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι ο Σ έ λ ε υ κ ο ς ή τ α ν από τ ο υ ς
β α σ ι λ ι ά δ ε ς ο π ι ο δ ί κ α ι ο ς κ α ι ε υ σ ε β ή ς προς τ ο υ ς θ ε ο ύ ς .
Α υ τ ό ς ε π έ σ τ ρ ε ψ ε σ τ ο υ ς Β ρ α γ χ ί δ ε ς τ η ς Μ ι λ ή τ ο υ τον χ ά λ κ ι ­
ν ο Α π ό λ λ ω ν α , π ο υ ε ί χ ε μ ε τ α φ ε ρ θ ε ί από τον Ξ έ ρ ξ η κ α τ ά τ α
Μ η δ ι κ ά στα Ε κ β ά τ α ν α . Κ ι όταν ί δ ρ υ σ ε τ η Σ ε λ ε ύ κ ε ι α σ τ ι ς
όχθες

του

ποταμού

Τίγρητα

κι

εγκατέστησε

εκεί

τους

Βαβυλώνιους, άφησε άθικτα τα τ ε ί χ η της Βαβυλώνας, το
ιερό τ ο υ Β η λ κ α ι τ ο υ ς Χ α λ δ α ί ο υ ς π ο υ ζουν γ ύ ρ ω α π ' α υ τ ό .

17. Σ τ η ν αγορά τ ω ν Α θ η ν α ί ω ν υπάρχουν κ ι άλλα [ ι ε ρ ά ] ,
π ο υ δεν ε ί ν α ι κ α τ α ν ο η τ ά σ ε όλους, κ α θ ώ ς κ α ι β ω μ ό ς τ ο υ
Ε λ έ ο υ , π ο υ ε ί ν α ι ο π ι ο χ ρ ή σ ι μ ο ς από τ ο υ ς θεούς σ τ η ν
ανθρώπινη

ζωή και τις μεταβολές τ η ς τύχης·

οι

μόνοι

Έ λ λ η ν ε ς που τον τ ι μ ο ύ ν ε ί ν α ι ο ι Α θ η ν α ί ο ι . Α υ τ ο ί δεν α γ α ­
πούν μόνο τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς , αλλά κ α ι τ ο υ ς θεούς λ α τ ρ ε ύ ο υ ν
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο από τ ο υ ς άλλους α ν θ ρ ώ π ο υ ς , γ ι α τ ί έχουν β ω ­
μ ό γ ι α τ η ν Α ι δ ώ , τ η Φ ή μ η κ α ι τ η ν Ο ρ μ ή . Ε ί ν α ι φανερό
π ω ς όσοι ε ί ν α ι ε υ σ ε β ε ί ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο από τ ο υ ς άλλους ε ί ν α ι
και πιο ευτυχισμένοι.
2 . Σ τ ο γ υ μ ν ά σ ι ο 1 1 7 , που δεν α π έ χ ε ι π ο λ ύ από τ η ν αγορά
κ α ι λ έ γ ε τ α ι τ ο υ Π τ ο λ ε μ α ί ο υ , από τ ο όνομα αυτού π ο υ τ ο
κατασκεύασε, υπάρχουν αξιόλογοι να τους δει κανείς μ α ρ -

97

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

98

ΑΤΤΙΚΑ
μάρινοι Ε ρ μ ε ς κ α ι χάλκινος ανδριάντας του Π τ ο λ ε μ α ί ο υ εκεί βρίσκεται και του Λιβύου Ιόβα και του Χ ρ υ σ ί π π ο υ
από τ ο υ ς Σ ό λ ο υ ς . Κ ο ν τ ά σ τ ο γ υ μ ν ά σ ι ο ε ί ν α ι ιερό τ ο υ Θ η ­
σέα, όπου υπάρχουν ζ ω γ ρ α φ ι έ ς τ η ς μ ά χ η ς τ ω ν Α θ η ν α ί ω ν
εναντίον τ ω ν Α μ α ζ ό ν ω ν .

Ο

ίδιος π ό λ ε μ ο ς υ π ά ρ χ ε ι σ τ η ν

ασπίδα τ η ς Αθηνάς και στο

βάθρο του

Ολύμπιου

Δία.

Σ τ ο ιερό τ ο υ Θ η σ έ α ε ί ν α ι ζ ω γ ρ α φ ι σ μ έ ν η α κ ό μ η η μ ά χ η
τ ω ν Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν κ α τ ά τ ω ν Λ α π ι θ ώ ν , όπου ο Θ η σ έ α ς έ χ ε ι
ή δ η σ κ ο τ ώ σ ε ι έναν Κ έ ν τ α υ ρ ο , αλλά η μ ά χ η γ ι α τ ο υ ς άλλους
είναι ακόμη ισόπαλη.
3. Σ τ ο ν τρίτο τοίχο υπάρχει ζωγραφικός πίνακας που
δεν

είναι

σαφής

για

όποιον

δεν

γνωρίζει

όσα λ έ γ ο ν τ α ι

σ χ ε τ ι κ ά , γ ι α τ ί π έ ρ α σ ε π ο λ ύ ς χρόνος [από τ ό τ ε π ο υ έ γ ι ν ε
τ ο έ ρ γ ο ] κ α ι γ ι α τ ί ο Μ ί κ ω ν α ς δεν ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε όλο τον μ ύ θ ο .
Ό τ α ν έ φ ε ρ ν ε σ τ η ν Κ ρ ή τ η τον Θ η σ έ α κ α ι τ ο υ ς άλλους ν έ ­
ους, ο Μ ί ν ω α ς ε ρ ω τ ε ύ τ η κ ε τ η ν Π ε ρ ί β ο ι α . Ε π ε ι δ ή α ν τ έ δ ρ α ­
σε κ υ ρ ί ω ς ο Θ η σ έ α ς , ο Μ ί ν ω α ς ο ρ γ ι σ μ έ ν ο ς τον π ρ ό σ β α λ ε
λ έ γ ο ν τ α ς τ ο υ α ν ά μ ε σ α σ ε άλλα ό τ ι δεν ε ί ν α ι γ ι ο ς τ ο υ Π ο ­
σ ε ι δ ώ ν α , γ ι α τ ί δεν μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α φ έ ρ ε ι π ί σ ω τον σ φ ρ α γ ι δ ό λ ι θ ο , π ο υ έ τ υ χ ε α υ τ ό ς να φορά, αν τον έ ρ ι χ ν ε σ τ η θ ά λ α σ σ α .
Α φ ο ύ ε ί π ε α υ τ ά , ο Μ ί ν ω α ς π έ τ α ξ ε τον σ φ ρ α γ ι δ ό λ ι θ ο . Λ έ ν ε
ό τ ι ο Θ η σ έ α ς α ν α δ ύ θ η κ ε από τ η θάλασσα κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ ο ν
σ φ ρ α γ ι δ ό λ ι θ ο κ ι ένα χρυσό σ τ ε φ ά ν ι , δώρο τ η ς Α μ φ ι τ ρ ί τ η ς .
4 . Γ ι α τον θάνατο τ ο υ Θ η σ έ α λ έ γ ο ν τ α ι π ο λ λ ά κ α ι α ν τ ι ­
κρουόμενα. Λένε πως έ μ ε ι ν ε δεμένος ε κ ε ί
τον ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ε ο Η ρ α κ λ ή ς .

118

μ έ χ ρ ι ς ότου

Η πιο π ε ι σ τ ι κ ή εκδοχή απ'

όσα άκουσα ε ί ν α ι η ε ξ ή ς : Ό τ α ν ο Θ η σ έ α ς ε ι σ έ β α λ ε σ τ ο υ ς
Θεσπρωτούς για ν' αρπάξει τη γυναίκα του βασιλιά τους,
έχασε το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μέρος τ η ς στρατιάς και ο ίδιος κ α ι ο
Πειρίθους

— γ ι α τ ί και ο

Περίθους εκστράτευσε για να

ε π ι σ π ε ύ σ ε ι τον γ ά μ ο — α ι χ μ α λ ω τ ί σ τ η κ α ν κ α ι ο Θ ε σ π ρ ω τός βασιλιάς τους κ ρ ά τ η σ ε δέσμιους στην Κ ί χ υ ρ ο 1 1 9 .
5 . Σ τ η Θ ε σ π ρ ω τ ί α υπάρχουν κ α ι άλλα α ξ ι ο θ έ α τ α , κ α ι τ ο

99

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

100

ΑΤΤΙΚΑ
ιερό τ ο υ Δ ί α κ α ι η ι ε ρ ή δρυς τ ο υ θεού σ τ η Δ ω δ ώ ν η " κ ο ν τ ά
στην Κ ί χ υ ρ ο β ρ ί σ κ ε τ α ι λ ί μ ν η που ονομάζεται Αχερουσία κ ι
ο

ποταμός Αχέροντας"

ά σ χ η μ α νερά.

εκεί

ρέει και

ο

Κωκυτός

με τ'

Πιστεύω πως ο Ό μ η ρ ο ς , επειδή είχε δει

αυτά, τ ό λ μ η σ ε ν α γ ρ ά ψ ε ι σ τ α π ο ι ή μ α τ α τ ο υ γ ι α τον Ά δ η
και να δώσει στους ποταμούς του τα ονόματα των ποτα­
μών τ η ς Θ ε σ π ρ ω τ ί α ς . Κι ενώ τ ό τ ε ο Θησέας ήταν α ι χ μ ά ­
λωτος, οι γ ι ο ι του Τυνδάρεω εκστρατεύουν στην Άφιδνα,
καταλαμβάνουν

την

πόλη

κι

έδωσαν

την

εξουσία

στον

Μενεσθέα120.
6. Ο Μ ε ν ε σ θ έ α ς δεν σ κ έ φ τ η κ ε τ ο υ ς γ ι ο υ ς τ ο υ Θ η σ έ α ,
π ο υ ε ί χ α ν κ α τ α φ ύ γ ε ι στον Ε λ ε φ ή ν ο ρ α τ η ς Ε ύ β ο ι α ς . Ε π ε ι δ ή
ό μ ω ς θ ε ω ρ ο ύ σ ε τον Θ η σ έ α δύσκολο α ν τ ί π α λ ο , α ν ε π έ σ τ ρ ε ­
φ ε από τ η Θ ε σ π ρ ω τ ί α , π ρ ο σ ε τ α ι ρ ί σ τ η κ ε τον λαό μ ε κ ο λ α ­
κ ε ί ε ς , ώ σ τ ε , όταν σ ώ θ η κ ε ο Θ η σ έ α ς , ν α ε κ δ ι ω χ θ ε ί . Σ τ έ λ ν ε ­
τ α ι λ ο ι π ό ν ο Θ η σ έ α ς στον Δ ε υ κ α λ ί ω ν α σ τ η ν Κ ρ ή τ η ,

οι

ά ν ε μ ο ι ό μ ω ς τ ο ν έ β γ α λ α ν στο ν η σ ί Σ κ ύ ρ ο " ο ι Σ κ υ ρ ι α ν ο ί
τον π ε ρ ι π ο ι ή θ η κ α ν ε ξ α ι τ ί α ς κ α ι τ η ς έ ν δ ο ξ η ς κ α τ α γ ω γ ή ς
τ ο υ κ α ι γ ι α όσα α υ τ ό ς ο ί δ ι ο ς ε ί χ ε π ρ ά ξ ε ι .

Γ ι ' αυτό ο

Λ υ κ ο μ ή δ η ς σ χ ε δ ί α σ ε τον θάνατο τ ο υ .
Ο σ η κ ό ς τ ο υ Θ η σ έ α χ τ ί σ τ η κ ε από τ ο υ ς Α θ η ν α ί ο υ ς μ ε τ ά
τ η ν ά φ ι ξ η τ ω ν Μ ή δ ω ν στον Μ α ρ α θ ώ ν α , όταν ο Κ ί μ ω ν α ς , ο
γιος του Μ ι λ τ ι ά δ η , κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε τ η Σ κ ύ ρ ο —παίρνοντας
ε κ δ ί κ η σ η γ ι α τον θάνατο τ ο υ Θ η σ έ α — κ α ι έ κ α ν ε α ν α κ ο μ ι δή των οστών του στην Α θ ή ν α 1 2 1 .

Βόρεια

πλαγιά

της

Ακρόπολης.

1 8 . Τ ο ιερό τ ω ν Δ ι ο σ κ ο ύ ρ ω ν ε ί ν α ι π ο λ ύ π α λ ι ό 1 2 2 . Ο ι
ίδιοι παριστάνονται όρθιοι κι οι γ ι ο ι τους έ φ ι π π ο ι . Ο Π ο ­
λ ύ γ ν ω τ ο ς ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε ε δ ώ τον γ ά μ ο τ ο υ ς μ ε τ ι ς κ ό ρ ε ς τ ο υ
Λ ε υ κ ί π π ο υ κ ι ο Μ ί κ ω ν α ς όσους έ π λ ε υ σ α ν σ τ η ν Κ ο λ χ ί δ α μ ε
τον Ιάσονα, μ ε μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η μ ά λ ι σ τ α τ έ χ ν η ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε τ ο ν
Ά κ α σ τ ο κ α ι τ α άλογα τ ο υ .

101

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

102

ΑΤΤΙΚΑ
2 . Π ά ν ω από τ ο

ιερό τ ω ν Δ ι ο σ κ ο ύ ρ ω ν

τέμενος της Αγλαύρου.

Λένε πως η

β ρ ί σ κ ε τ α ι το

Αθηνά έδωσε

στην

Α γ λ α υ ρ ο κ α ι τ ι ς α δ ε λ φ έ ς τ η ς , Έ ρ σ η κ α ι Π ά ν δ ρ ο σ ο , τον
Ε ρ ι χ θ ό ν ι ο π ο υ τ ο π ο θ έ τ η σ ε σ ' ένα κ ι β ώ τ ι ο κ α ι τ ο υ ς απα­
γ ό ρ ε υ σ ε ν α ε ν δ ι α φ ε ρ θ ο ύ ν γ ι ' αυτό π ο υ τ ο υ ς ε μ π ι σ τ ε ύ τ η κ ε .
Π ε ι θ ά ρ χ η σ ε μόνον η Π ά ν δ ρ ο σ ο ς - οι ά λ λ ε ς δύο ό μ ω ς άνοι­
ξαν τ ο κ ι β ώ τ ι ο κ α ι , μ ό λ ι ς είδαν τον Ε ρ ι χ θ ό ν ι ο , τ ρ ε λ ά θ η κ α ν
κ α ι ρ ί χ τ η κ α ν από τ ο π ι ο α π ό κ ρ η μ ν ο σ η μ ε ί ο τ η ς α κ ρ ό π ο ­
λ η ς . Α π ό ε κ ε ί α ν έ β η κ α ν ο ι Μ ή δ ο ι κ α ι σ κ ό τ ω σ α ν όσους
Αθηναίους νόμιζαν ότι γνώριζαν τους χρησμούς καλύτερα
α π ' τον Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή κ α ι ε ί χ α ν ο χ υ ρ ώ σ ε ι τ η ν α κ ρ ό π ο λ η μ ε
ξύλα κ α ι π α σ σ ά λ ο υ ς .
3 . Ε κ ε ί κοντά ε ί ν α ι τ ο Π ρ υ τ α ν ε ί ο , όπου έχουν γ ρ α φ τ ε ί ο ι
νόμοι του

Σόλωνα και

βρίσκονται

αγάλματα των

θεών

Ε ι ρ ή ν η ς κ α ι Ε σ τ ί α ς κ α ι α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς άλλους α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς
κι αυτός του Αυτολύκου του π α γ κ ρ α τ ι α σ τ ή . Τ ο υ ς ανδριά­
ντες του Μ ι λ τ ι ά δ η και του Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή , αλλάζοντας τ ι ς
ε π ι γ ρ α φ έ ς , τ ο υ ς μ ε τ έ τ ρ ε ψ α ν σ ε α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς ενός Ρ ω μ α ί ο υ
κ α ι ενός Θ ρ ά κ α .
4. Α π ό εδώ κατεβαίνοντας προς την κ ά τ ω π ό λ η , υπάρ­
χ ε ι τ ο ιερό τ ο υ Σ ά ρ α π η 1 2 3 , τ ο υ θ ε ο ύ τ ο υ οποίου τ η λ α τ ρ ε ί α
ο ι Α θ η ν α ί ο ι ε ι σ ή γ α γ α ν από τον Π τ ο λ ε μ α ί ο . Τ ο π ι ο φ η μ ι ­
σ μ έ ν ο από τ α ι ε ρ ά τ ο υ Σ ά ρ α π η σ τ η ν Α ί γ υ π τ ο β ρ ί σ κ ε τ α ι
σ τ η ν Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α , αλλά τ ο π ι ο α ρ χ α ί ο σ τ η ν Μ έ μ φ ι . Σ '
αυτό δεν ε ί ν α ι δυνατόν ο ύ τ ε στους ξένους ο ύ τ ε κ α ι σ τ ο υ ς
ι ε ρ ε ί ς ν α μ π ο υ ν , π ρ ο τ ο ύ θάψουν τον Ά π ι

124

. Κ ο ν τ ά σ τ ο ιερό

τ ο υ Σ ά ρ α π η β ρ ί σ κ ε τ α ι ο τ ό π ο ς , όπου λ έ ν ε ό τ ι σ υ ν ε ν ν ο ή θ η ­
καν ο Θ η σ έ α ς κ α ι ο Π ε ι ρ ί θ ο υ ς γ ι α να ε κ σ τ ρ α τ ε ύ σ ο υ ν σ τ η
Σ π ά ρ τ η κι έπειτα στη Θεσπρωτία.
5 . Κ ο ν τ ά ε ί ν α ι χ τ ι σ μ έ ν ο ς ναός τ η ς Ε ι λ ε ι θ υ ί α ς , π ο υ ή ρ θ ε
από τ ο υ ς Υ π ε ρ β ό ρ ε ι ο υ ς σ τ η Δ ή λ ο κ α ι β ο ή θ η σ ε σ τ η γ έ ν ν α
τ η Λ η τ ώ - λ έ ν ε π ω ς ο ι ά λ λ ο ι , α π ' α υ τ ο ύ ς [τους Δ η λ ί ο υ ς ]
έ μ α θ α ν τ ' όνομα τ η ς Ε ι λ ε ι θ υ ί α ς . Ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς Δ ή λ ο υ

103

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

104

ΑΤΤΙΚΑ
μ ά λ ι σ τ α προσφέρουν θ υ σ ί ε ς σ ' α υ τ ή κ α ι ψάλλουν τον ύ μ ν ο
του Ωλήνα. Οι Κ ρ ή τ ε ς νομίζουν ό τ ι η Ε ι λ ε ί θ υ ι α είναι κόρη
τ η ς Ή ρ α ς και γ ε ν ν ή θ η κ ε στην Α μ ν ι σ ό τ η ς Κνωσού. Μόνο
στην

Αθήνα

τα

ξόανα

της

Ειλειθυίας

είναι

καλυμμένα

μ έ χ ρ ι τ ι ς ά κ ρ ε ς τ ω ν π ο δ ι ώ ν . Ο ι γ υ ν α ί κ ε ς έ λ ε γ α ν π ω ς δύο
είναι Κ ρ η τ ι κ ά , α φ ι ε ρ ώ μ α τ α τ η ς Φ α ί δ ρ α ς , και ότι το αρ­
χ α ι ό τ ε ρ ο τ ο έ φ ε ρ ε ο Ε ρ υ σ ί χ θ ο ν α ς από τ η Δ ή λ ο .

Περιοχή

Ολνμπιείον.

6 . Π ρ ο τ ο ύ μ π ε ι ς σ τ ο ιερό τ ο υ Ο λ ύ μ π ι ο υ Δ ί α — ο β α σ ι ­
λ ι ά ς τ ω ν Ρ ω μ α ί ω ν Α δ ρ ι α ν ό ς α φ ι έ ρ ω σ ε κ α ι τον ναό κ α ι τ ο
ά γ α λ μ α , που α ξ ί ζ ε ι ν α δ ε ι κ α ν ε ί ς , από τ ο οποίο ω ς π ρ ο ς τ ο
μ έ γ ε θ ο ς , ε κ τ ό ς από τ ο υ ς κολοσσούς τ ω ν Ρ ο δ ί ω ν κ α ι τ ω ν
Ρ ω μ α ί ω ν , όλα τ ' άλλα α γ ά λ μ α τ α ε ί ν α ι μ ι κ ρ ό τ ε ρ α -

είναι

κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο από ε λ ε φ α ν τ ό δ ο ν τ ο κ α ι χρυσό κ α ι η ο μ ο ρ ­
φιά τ η ς τ έ χ ν η ς τ ο υ ξ ε π ε ρ ν ά τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ο υ — β λ έ π ε ι ς δύο
α ν δ ρ ι ά ν τ ε ς τ ο υ Α δ ρ ι α ν ο ύ φ τ ι α γ μ έ ν ο υ ς από Θ ά σ ι ο μ ά ρ μ α ρ ο
κι

άλλους

δύο

από

Αιγυπτιακό.

Μπροστά

στους

κίονες

έχουν σ τ η θ ε ί χ ά λ κ ι ν ε ς ε ι κ ό ν ε ς , π ο υ ο ι Α θ η ν α ί ο ι τ ι ς ο ν ο μ ά ­
ζουν α π ο ί κ ο υ ς π ό λ ε ι ς 1 2 5 . Ό λ ο ς ο π ε ρ ί β ο λ ο ς ε ί ν α ι τ έ σ σ ε ρ α
στάδια και γ ε μ ά τ ο ς ανδριάντες, γ ι α τ ί κάθε πόλη αφιέρωσε
ε κ ε ί ανδριάντα τ ο υ β α σ ι λ ι ά Α δ ρ ι α ν ο ύ . Η Α θ ή ν α ό μ ω ς τ ι ς
ξ ε π έ ρ α σ ε όλες κ α ι α ν έ θ ε σ ε τον κ ο λ ο σ σ ό , π ί σ ω από τον ναό,
τον οποίο α ξ ί ζ ε ι ν α δ ε ι κ α ν ε ί ς .
7 . Τ α αρχαία π ο υ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι στον π ε ρ ί β ο λ ο ε ί ν α ι ένας
χ ά λ κ ι ν ο ς Δ ί α ς , ένας ναός τ ο υ Κ ρ ό ν ο υ κ α ι τ η ς Ρ έ α ς κ α ι
τ έ μ ε ν ο ς τ η ς Γ η ς που επονομάζεται Ο λ υ μ π ί α . Σ τ ο σ η μ ε ί ο
αυτό τ ο έδαφος έ χ ε ι α ν ο ί ξ ε ι γ ύ ρ ω στον ένα π ή χ υ , α π ' όπου
λ έ ν ε ό τ ι έφυγαν τ α νερά μ ε τ ά τον κ α τ α κ λ υ σ μ ό τ η ς ε π ο χ ή ς
του

Δευκαλίωνα

-

στο

χάσμα

αυτό

ρίχνουν

κάθε

χρόνο

αλεύρι σταριού ανακατωμένο με μ έ λ ι .
8. Π ά ν ω σ' ένα κίονα β ρ ί σ κ ε τ α ι ο α ν δ ρ ι ά ν τ α ς τ ο υ Ι σ ο ­
κ ρ ά τ η , π ο υ ά φ η σ ε τ ρ ί α π ρ ά γ μ α τ α γ ι α ν α τον θ υ μ ό μ α σ τ ε :

105

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

106

ΑΤΤΙΚΑ

τη φιλοπονία, αφού έζησε ενενήντα οκτώ χρόνια δίχως να
σταματήσει να έχει μαθητές, τη σωφροσύνη, αφού έμεινε
μακριά από την πολιτική χωρίς να αναμειγνύεται στα
κοινά και την αγάπη του για την ελευθερία, αφού μετά
την αγγελία για τη μάχη της Χαιρώνειας στενοχωρήθηκε
και πέθανε με τη θέληση τ ο υ 1 2 6 . Ακόμη υπάρχουν Πέρσες
από Φρυγικό μάρμαρο κρατώντας χάλκινο τρίποδα και
αξίζει να προσέξεις και τους ίδιους και τον τρίποδα. Λενε
ότι το αρχαίο ιερό του Ολύμπιου Δ ί α χτίστηκε από τον
Δευκαλίωνα και για ν' αποδείξουν πως ο Δευκαλίωνας
κατοίκησε στην Αθήνα επικαλούνται το ότι ο τάφος του
βρίσκεται κοντά στον τωρινό ναο.
9. Ο Αδριανός κατασκεύασε κι άλλα έργα στην Αθήνα"
ένα ναό της Ήρας και του Πανελλήνιου Δία και κοινό ιερό
για όλους τους θεούς. Το πιο φημισμένο όμως είναι οι
εκατό κίονες από Φρυγικό μάρμαρο - οι τοίχοι είναι φτιαγ­
μένοι από το ίδιο υλικό με τις στοές. Υπάρχουν εδώ και
οικήματα με οροφή επίχρυση κι από αλάβαστρο, στολισμέ­
να με αγάλματα και ζωγραφιές. Μέσα σ' αυτά υπάρχουν
β ι β λ ί α 1 2 7 . Υπάρχει και γυμνάσιο με το όνομα του Αδρια­
νού, που έχει κι αυτό εκατό κίονες από τα λατομεία της
Λιβύης128.
19. Μετά από τον ναό του Ολύμπιου Δ ί α βρίσκεται
κοντά το άγαλμα του Πυθίου Απόλλωνα. Υπάρχει επίσης
κι άλλο ιερό του Απόλλωνα, με την επωνυμία Δελφίνιος.
Λένε πως, όταν ο ναός είχε χτιστεί εκτός απο την οροφή,
έφτασε στην Αθήνα ο Θησέας, άγνωστος ακόμη σε όλους.
Ε π ε ι δ ή φορούσε χιτώνα μέχρι τα πόδια και τα μαλλιά του
ήταν όμορφα πλεγμένα, όταν πλησίασε τον ναό του Δ ε λ φ ι νίου, αυτοί που έχτιζαν την οροφή τον ρώτησαν κοροϊδευ­
τικά γιατί γύριζε στους δρόμους μόνη μια παρθένα σε
ηλικία γάμου. Ο Θησέας, χωρίς να τους απαντήσει, έλυ-

107

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

108

ΑΤΤΙΚΑ

σε, όπως λένε, τα βόδια από την άμαξα, που ήταν κοντά
τους, και εκσφενδόνισε την οροφή της πολύ ψηλά, πάνω
από το ύψος που τοποθετούσαν τη στέγη.του ναου.
2. Γ ι α το μέρος που ονομάζουν Κ ή π ο υ ς 1 2 9 και για τον
ναό της Αφροδίτης δεν λέγεται τίποτα στην Αθήνα. Ούτε
όμως και για την Αφροδίτη, που είναι τοποθετημένη κοντά
στον ναό' έχει σχήμα τετράγωνο, όπως και οι Ε ρ μ ε ς , κι η
επιγραφή της αναφέρει ότι η Ουρανία Αφροδίτη είναι η
μεγαλύτερη από τις Μοίρες. Το άγαλμα όμως της Αφρο­
δίτης των Κήπων είναι έργο του Αλκαμένη και ένα από τα
λίγα αξιοθέατα της Αθήνας.
3. Υπάρχει και ιερό του Ηρακλή, το λεγόμενο Κυνόσαργες. Διαβάζοντας τον χρησμό, μπορούμε να μάθουμε
για τη λευκή σκύλα. Υπάρχουν και βωμοί του Ηρακλή και
της Ή β η ς , κόρης του Δ ί α που, όπως νομίζουν, παντρεύ­
τηκε τον Ηρακλή. Έ χ ε ι χτιστεί ακόμα βωμός της Α λ κ μ ή ­
νης και του Ιολάου, που συμμετείχε στους περισσότερους
άθλους του Ηρακλή. Το Λύκειο πήρε το όνομα του από τον
Λύκο, γιο του Πανδίονα - απ' όταν, όμως, χτίστηκε μέχρι
τις μέρες μας, το θεωρούν ιερό του Απόλλωνα. Γ ι α πρώτη
φορά εδώ ο θεός ονομάστηκε Λύκειος. Λένε ότι κι οι
Τ ε ρ μ ί λ ε ς πήραν την επωνυμία Λύκιοι από εκείνον, επειδή
σ' αυτούς κατέφυγε ο Λύκος, όταν τον καταδίωκε ο Α ι γ έ ­
ας.
4. Πίσω από το Λύκειο βρίσκεται ο τάφος του Νίσου, τον
οποίο, όταν βασίλευε στα Μέγαρα, σκότωσε ο Μίνωας και οι
Αθηναίοι τον έφεραν εδώ να τον θάψουν. Σύμφωνα με την
παράδοση, στο κεφάλι του Νίσου υπήρχαν κόκκινες τρίχες,
που αν κόβονταν έπρεπε αυτός να πεθάνει. Όταν ήρθαν στη
χώρα του οι Κρήτες, κατέλαβαν μ' επιδρομές τις πόλεις της
Μεγαρίδας και πολιόρκησαν τον Νίσο, που κατέφυγε στη
Νίσαια. Τ ό τ ε λέγεται ότι η κόρη του Νίσου ερωτεύτηκε τον
Μίνωα και έκοψε τα μαλλιά του πατέρα της.

109

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

110

ΑΤΤΙΚΑ

5. Έ τ σ ι λένε ότι συνέβησαν αυτά.
Αθήνας είναι ο Ιλισός και ο Ηριδανός

130

Τα ποτάμια της
, που χύνεται στον

Ιλισό και έχει το ίδιο όνομα με το Κελτικό ποτάμι. Ο
Ιλισός είναι αυτός, όπου λένε ότι έπαιζε η Ωρείθυια, όταν
την άρπαξε ο άνεμος Βορέας· κι ο Βορέας την έκανε γυ­
ναίκα του και χάρη σ' αυτή τη συγγένεια βοήθησε τους
Αθηναίους και κατέστρεψε τις περισσότερες τριήρεις των
βαρβάρων. Οι Αθηναίοι θέλουν ο Ιλισός να είναι ιερό και
άλλων θεών και υπάρχει εκεί βωμός των Ιλισιάδων Μου­
σών. Δείχνεται μάλιστα το σημείο, στο οποίο οι Πελοποννήσιοι σκότωσαν τον βασιλιά της Αθήνας Κόδρο, τον γιο
του Μελάνθου.
6. Περνώντας τον Ιλισό είναι η περιοχή που ονομάζεται
Αγρες. Ε κ ε ί υπάρχει ναός της Αγροτέρας Ά ρ τ ε μ η ς . Λένε
ότι εδώ κυνήγησε για πρώτη φορά η Ά ρ τ ε μ η , όταν ήρθε
από τη Δήλο και γ ι ' αυτό τον λόγο το άγαλμα της έχει
τόξο. Υπάρχει και στάδιο από λευκό μάρμαρο, που είναι
θαύμα για όσους το βλέπουν, όχι όμως και για όσους ακούν
μόνο γ ι ' α υ τ ό 1 3 1 . Το μέγεθος του θα το υπολόγιζε κανείς
από το εξής: από ψηλά αρχίζει ένα βουνό, πάνω από τον
Ιλισό, σε σχήμα μισοφέγγαρου, και κατεβαίνει στην όχθη
του ποταμού με δυο πλευρές ίσες και παράλληλες. [ Ε κ ε ί ]
χτίστηκε το στάδιο από τον Ηρώδη τον Αθηναίο και για
την κατασκευή του καταναλώθηκε το περισσότερο μάρμα­
ρο που υπήρχε στα λατομεία της Πεντέλης.
2 0 . Από το Π ρ υ τ α ν ε ί ο

132

ξεκινά ο δρόμος που ονομά­

ζεται Τρίποδες. Ονομάζουν έτσι τον τόπο από ναούς τόσο
μόνο μεγάλους, ώστε να τοποθετούνται πάνω τους χάλκι­
νοι τρίποδες και μέσα να υπάρχουν αξιομνημόνευτα έργα"
υπάρχει ένα άγαλμα Σατύρου, για τον οποίο λέγεται πως ο
Πραξιτέλης καμάρωνε. Λένε ότι, όταν κάποτε η Φρύνη του
ζήτησε το ωραιότερο έργο του, εκείνος εύκολα δέχτηκε να

111

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

112

ΑΤΤΙΚΑ

της το χαρίσει, αλλά δεν ήθελε να της αποκαλύψει ποιο
θεωρούσε ο ίδιος ωραιότερο. Τ ό τ ε , λοιπόν, τρέχοντας μέσα
ένας υπηρέτης της Φρύνης είπε ότι το σπίτι του Πραξιτέλη
άρπαξε φωτιά και ότι τα περισσότερα έργα του καταστρά­
φηκαν, όχι όμως όλα.
2. Ο Πραξιτέλης αμέσως πετάχτηκε έξω από την πόρτα
και έλεγε ότι όλοι οι κόποι του είναι χαμένοι, αν η φωτιά
είχε φτάσει στον Σάτυρο και τον Έ ρ ω τ α . Η Φρύνη του
είπε να περιμένει και να δείξει θάρρος, γιατί δεν είχε πάθει
κανένα κακό, αλλά ότι παγιδεύτηκε με τέχνασμα και απο­
κάλυψε τα καλύτερα έργα του. Έ τ σ ι , η Φρύνη διάλεξε τον
Έρωτα. Ένας νεαρός Σάτυρος που προσφέρει ποτήρι,
βρίσκεται εκεί κοντά στον ναό του Διονύσου. Ο Έρωτας
που βρίσκεται μαζί και ο Διόνυσος είναι έργα του Θυμίλου.
Νότια

πλευρά

της

Ακρόπολης.

3. Το αρχαιότερο ιερό του Διονύσου βρίσκεται κοντά
στο θέατρο. Στον περίβολο υπάρχουν δύο ναοί και δύο
Διόνυσοι, ένας από τις Ελευθερές κι ένας που φιλοτεχνή­
θηκε από τον Αλκαμένη από ελεφαντόδοντο και χρυσό.
Υπάρχουν εδώ και ζωγραφικοί πίνακες, ένας με τον Δ ι ό ­
νυσο να οδηγεί τον Ήφαιστο στον ουρανό. Σύμφωνα με την
παράδοση των Ελλήνων, η Ήρα πέταξε τον νεογέννητο
.Ήφαιστο και εκείνος, κρατώντας της κακία, της χάρισε
ένα χρυσό θρόνο με αόρατα δεσμά, πάνω στον οποίο δέθηκε
η Ήρα, μόλις κάθισε. Ο Ήφαιστος δεν ήθελε να πειστεί σε
κανέναν από τους άλλους θεούς 1 3 3 , ο Διόνυσος τότε —στον
οποίο είχε μεγάλη εμπιστοσύνη ο Ή φ α ι σ τ ο ς — τον μέθυσε
και τον οδήγησε στον ουρανό. Ό λ ' αυτά είναι ζωγραφισμέ­
να, καθώς και ο Πενθέας και ο Λυκούργος, που τιμωρού­
νται για την ύβρι τους προς τον θεό, και η Αριάδνη που
κοιμάται, ενώ ο Θησέας πλέει μακριά της και ο Διόνυσος
που έρχεται να την αρπάξει.

113

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

114

ΑΤΤΙΚΑ

4. Κοντά στο ιερό του Διονύσου κ&ι στο θέατρο υπάρχει
134

κτίσμα , που λενε οτι είναι απομίμηση της σκηνής του
Ξ έ ρ ξ η . Χ τ ί σ τ η κ ε για δεύτερη φορά, γιατί το πρώτο πυρ­
πολήθηκε από τον Σύλλα, όταν κατέλαβε την Α θ ή ν α 1 3 5 .
Αιτία του πολέμου αυτού υπήρξε το εξής: Ο Μιθριδάτης
βασίλευε στους βαρβάρους που ζούσαν γύρω από τον Ε ύ ­
ξεινο Πόντο. Ποια ήταν η αφορμή με την οποία κήρυξε τον
πόλεμο στη Ρ ώ μ η , με ποιον τρόπο πέρασε στην Ασία,
πόσες πόλεις ή υπέταξε με πόλεμο ή έκανε συμμάχους,
αυτά ας απασχολήσουν όσους ενδιαφέρονται να μάθουν
για τον Μιθριδάτη. Ε γ ώ θα αναφέρω όσα αφορούν στην
άλωση της Αθήνας.
5. Υπήρχε κάποιος Αθηναίος, ο Αριστίωνας, τον οποίο ο
Μιθριδάτης είχε για πρεσβευτή στις Ελληνικές πόλεις.
Αυτός έπεισε τους Αθηναίους ότι ο Μιθριδάτης ήταν κα­
λύτερος από τους Ρωμαίους. Δεν εισακούστηκε όμως απ'
όλους, αλλά μόνο απ' όσους ανήκαν σε λαϊκά στρώματα,
και όσους από τον λαό προξενούσαν ταραχές. Οι αξιόλογοι
Αθηναίοι τάχθηκαν εθελοντικά με τους Ρωμαίους. Σ τ η
μάχη που έγινε νίκησαν οι Ρωμαίοι και τον Αριστίωνα
και τους Αθηναίους, που τράπηκαν σε φυγή, τους κυνήγη­
σαν μέχρι την πόλη, ενώ τον Αρχέλαο και τους βαρβάρους
στον Πειραιά. Ο Αρχέλαος ήταν στρατηγός του Μιθριδά­
τ η , που οι Μαγνήτες που ζουν στο Σίπυλο, όταν παλιότερα
εκστράτευσε εναντίον τους, τραυμάτισαν τον ίδιο και φό­
νευσαν τους περισσότερους βαρβάρους.
6. Άρχισε η πολιορκία της Αθήνας και ο στρατηγός του
Μιθριδάτη Ταξίλος, που έτυχε να πολιορκεί την Ελάτεια
στη Φωκίδα, μόλις οι αγγελιαφόροι έφεραν την είδηση,
πηρε τον στρατό του και προχώρησε στην Α τ τ ι κ ή . Όταν
πληροφορήθηκε αυτά ο Ρωμαίος στρατηγός άφησε μέρος
του στρατού του να πολιορκεί την Αθήνα και ο ίδιος με το
μεγαλύτερο μέρος της δύναμης του συνάντησε τον Ταξίλο

115

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

116

ΑΤΤΙΚΑ

στη Βοιωτία. Τρεις μέρες αργότερα, ήρθαν αγγελιαφόροι
και στα δύο ρωμαϊκά στρατόπεδα, αναγγέλλοντας στον
Σύλλα ότι είχε αλωθεί το τείχος των Αθηναίων και σ'
εκείνους που πολιόρκησαν την Αθήνα ότι ο Ταξίλος είχε
ηττηθεί σε μάχη στη Χαιρώνεια. Ο Σύλλας, όταν επέστρε­
ψε στην Α τ τ ι κ ή , φυλάκισε στον Κεραμεικό όσους Α θ η ­
ναίους εναντιώθηκαν σ' αυτόν και διέταξε να οδηγηθεί σε
θάνατο ένας από κάθε δεκάδα με κλήρο.
7. Ε π ε ι δ ή ο θυμός του Σύλλα κατά των Αθηναίων δεν
καταλάγιαζε, μερικοί διαφεύγουν κρυφά στους Δελφούς,
για να ρωτήσουν μήπως είναι πεπρωμένο να ερημωθεί η
Αθήνα. Η Πυθία έδωσε τον χρησμό για τον ασκό 1 3 6 . Μετά
απ' αυτά ο Σύλλας προσβλήθηκε από την αρρώστια 1 3 7 , που
μαθαίνω ότι βασάνιζε και τον Σύριο Φερεκύδη. Είναι αλή­
θεια ότι στους περισσότερους Αθηναίους συμπεριφέρθηκε
με μεγαλύτερη αγριότητα από αυτή που θα περίμενε κανείς
από Ρωμαίο. Ό μ ω ς νομίζω ότι δεν ήταν αυτά η αιτία της
συμφοράς του, αλλά ο θυμός του Ικεσίου, γιατί σκότωσε
τον Αριστίωνα βγάζοντας τον από το ιερό της Αθηνάς,
όπου είχε καταφύγει.
Η Αθήνα, που έπαθε τέτοιες καταστροφές από αυτόν
τον πόλεμο των Ρωμαίων, άκμασε πάλι όταν ανέβηκε στην
εξουσία ο Αδριανός.
2 1 . Σ τ ο θέατρο των Αθηναίων υπάρχουν ανδριάντες των
ποιητών που έγραψαν τραγωδίες και κωμωδίες, οι περισ­
σότεροι όμως των πιο ασήμαντων. Γ ι α τ ί , αν εξαιρέσει
κανείς τον Μένανδρο

138

, δεν υπάρχει ανδριάντας κανενός

απο τους περίφημους κωμικούς ποιητές. Από τους γνω­
στούς τραγωδούς υπάρχουν ο Ευριπίδης και ο Σοφοκλής.
Λένε ότι ο Σοφοκλής π έ θ α ν ε

139

, όταν οι Λακεδαιμόνιοι

εισέβαλαν στην Α τ τ ι κ ή και ότι ο αρχηγός τους είδε στον
υπνο του τον Διόνυσο να τον προτρέπει να τιμούν τη νέα

117

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

118

ΑΤΤΙΚΑ

Σειρήνα με τις καθιερωμένες τιμές τ ω ν νεκρών. Και του
φαινόταν ότι αυτό το όνειρο είχε σχέση με τον Σοφοκλή
και την ποίηση του, γ ι α τ ί συνηθίζουν, ακόμα και σήμερα,
να παρομοιάζουν τη μαγεία τ ω ν π ο ι η τ ι κ ώ ν και π ε ζ ώ ν
έργων με τη Σειρήνα.
2. Ο ανδριάντας του Α ι σ χ ύ λ ο υ 1 4 0 νομίζω ότι έγινε πολύ
μετά τον θάνατο του και τον ζωγραφικό π ί ν α κ α της μάχης
του Μαραθώνα. Ο Αισχύλος έλεγε π ω ς , όταν ήταν έφηβος
και κοιμόταν στην εξοχή φυλάγοντας σταφύλια, είδε τον
Διόνυσο που τον προέτρεψε να γράψει τραγωδία. Ό τ α ν
ξημέρωσε, θέλοντας να υπακούσει, δοκίμασε και έγραψε
με ευκολία. Αυτά λοιπόν έλεγε ο Αισχύλος.
3. Π ά ν ω στο λεγόμενο νότιο τείχος, προς το θέατρο,
βρίσκεται επίχρυση κεφαλή της Γοργόνας Μέδουσας και
γύρω α π ' αυτή έχει κατασκευαστεί αιγίδα. Πάνω από το
θέατρο υπάρχει σπηλιά στους βράχους κ ά τ ω από την
ακρόπολη 1 4 1 . Και π ά ν ω στη σπηλιά είναι τοποθετημένος
τρίποδας. Μέσα σ' αυτή υπάρχει παράσταση του Α π ό λ λ ω ­
να και της Άρτεμης, που σκοτώνουν τα παιδιά της Νιόβης.
Κι ε γ ώ ο ίδιος είδα αυτή τη Νιόβη, όταν ανέβηκα στο βουνό
Σίπυλο. Ό τ α ν κανείς βρίσκεται κοντά, δεν φαίνεται παρά
βράχος και γκρεμός, χωρίς τη μορφή γυναίκας θλιμμένης ή
οτιδήποτε άλλο. Αν απομακρυνθείς περισσότερο, θα σου
φάνει π ω ς βλέπεις μια δακρυσμένη και θλιμμένη γ υ ν α ί κ α .
4. Προχωρώντας προς την ακρόπολη τ ω ν Αθηνών από
το θέατρο, βλέπει κανείς τον τάφο του Κάλω. Αυτόν τον
Κάλω, γιο της αδελφής του και μαθητή του στην τέχνη,
τον σκότωσε ο Δαίδαλος και κ α τ έ φ υ γ ε στην Κρήτη κι
αργότερα απέδρασε στον Κώκαλο στη Σικελία. Το ιερό
του Α σ κ λ η π ι ο ύ 1 4 2 είναι αξιοθέατο και γ ι α όσα α γ ά λ μ α τ α
του θεού και τ ω ν π α ι δ ι ώ ν του βρίσκονται εκεί και γ ι α τις
ζ ω γ ρ α φ ι έ ς . Μέσα σ' αυτό υπάρχει π η γ ή , που κοντά της
λένε ότι ο γιος του Ποσειδώνα Αλιρρόθιος ατίμασε την

119

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

120

ΑΤΤΙΚΑ

Α λ κ ί π π η , κόρη του Άρη και σκοτώθηκε από τον Άρη"
και. γ ι ' αυτό έγινε η π ρ ώ τ η δίκη γ ι α φόνο.
5. Ανάμεσα σ τ ' άλλα είναι αφιερωμένος ένας Σαυροματικός θώρακας. Βλέποντας τον θα έλεγε κανείς ότι οι
βάρβαροι δεν ήταν κατώτεροι τεχνίτες από τους Έ λ λ η ­
νες. Οι Σαυρομάτες ούτε οι ίδιοι εξορύσσουν σίδηρο ούτε
τον εισάγουν, γ ι α τ ί ζουν πολύ απομονωμένοι από τους
βαρβάρους της περιοχής. Λ ό γ ω της έλλειψης αυτής, ε π ι ­
νόησαν το εξής: στα δόρατα βάζουν αιχμές από κόκαλα
αντί γ ι α σίδηρο και έχουν τόξα και βέλη από ξύλο κρανιάς
και κοκάλινες αιχμές στα βέλη τους. Και πετούν στους
εχθρούς, όσους πετύχουν, σκοινιά με θηλιές και ύστερα
αλλάζοντας την κατεύθυνση τ ω ν αλόγων τους ρίχνουν κ ά ­
τω τους δεμένους με τις θηλιές.
6. Κατασκευάζουν τους θώρακες με τον ακόλουθο τρό­
πο: Καθένας τρέφει πολλές φοράδες, επειδή η γη τους δεν
είναι μοιρασμένη σε ιδιωτικούς κλήρους και στο έδαφος δεν
φυτρώνει τ ί π ο τ α άλλο παρά άγρια βλάστηση και αυτοί
είναι νομαδικός λαός. Αυτά τα άλογα δεν τα χρησιμο­
ποιούν μόνο στους πολέμους, αλλά και ως θυσία στους
τοπικούς θεούς και ως τροφή. Αφού μαζέψουν τις οπλές
τους, τις καθαρίσουν και τις κομματιάσουν, φτιάχνουν α π '
αυτές κ ά τ ι που μοιάζει με φολιδωτό δέρμα μυθικού δρά­
κοντα" κι οποίος δεν είδε ποτέ παράσταση δράκοντα, έχει
δει τους χλωρούς καρπούς του πεύκου. Όποιος φ α ν τ ά ζ ε τ α ι
ότι το κατασκεύασμα από τις οπλές μοιάζει με τις εγκοπές
του καρπού του πεύκου, δεν κάνει λάθος. Ανοίγουν τρύπες
σ' αυτές, τις ράβουν όλες μαζί με νεύρα αλόγων ή βοδιών
και τις χρησιμοποιούν γ ι α θώρακες, που δεν είναι κ α τ ώ τ ε ­
ροι στην εμφάνιση και στην ανθεκτικότητα από τους Ελλη­
νικούς, γ ι α τ ί αντέχουν στα κοντινά χ τ υ π ή μ α τ α ακόμα και
στις βολές.
7. Οι λινοί θώρακες δεν είναι το ίδιο χρήσιμοι στη

121

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

122

ΑΤΤΙΚΑ

μάχη, γ ι α τ ί επιτρέπουν στα σιδερένια όπλα να τους τρυ­
πήσουν. Ωστόσο είναι χρήσιμοι στους κυνηγούς, γ ι α τ ί
π ά ν ω τους σπάζουν τα δόντια τ ω ν λιονταριών και τ ω ν
λεοπαρδάλεων. Λινούς θώρακες βλέπεις αφιερωμένους
και σε άλλα ιερά και στο Γρύνειο 1 4 3 , όπου βρίσκεται το
ομορφότερο άλσος του Απόλλωνα με δέντρα και ήμερα και
άλλα άκαρπα, που προκαλούν ευχαρίστηση με την ευωδιά
ή τη θέα τους.
22. Μετά το ιερό του Ασκληπιού προχωρώντας κανείς
από εδώ προς την ακρόπολη, βλέπει τον ναό της Θέμιδας.
Μπροστά σ' αυτόν υπάρχει σωρός από χ ώ μ α [τύμβος], c
τάφος του Ιππολύτου. Λένε ότι πέθανε από κατάρες. Γνω­
ρίζουν καλά, ακόμα και όσοι από τους βαρβάρους έμαθαν
την Ελληνική γ λ ώ σ σ α , τον έρωτα της Φαίδρας και όσα
τόλμησε να κάνει η τροφός της γ ι α να τη βοηθήσει. Υπάρ­
χει τάφος του Ιππολύτου και στην Τροιζήνα. Εκεί λέγο­
νται γ ι ' αυτόν τα ακόλουθα.
2. Ό τ α ν ο Θησέας θα παντρευόταν τη Φαίδρα, επειδή
δεν ήθελε, αν αποκτούσε παιδιά, ούτε να κυβερνούν τον
Ιππόλυτο ούτε να βασιλεύει αντί γ ι ' α υ τ ά , τον στέλνει ν'
ανατραφεί κοντά στον Πιτθέα και να γίνει βασιλιάς της
Τροιζήνας. Μετά από καιρό ο Πάλλας και τα παιδιά του
επαναστάτησαν εναντίον του Θησέα, ο οποίος, αφού τους
σκότωσε, έρχεται στην Τροιζήνα, γ ι α να εξαγνιστεί. Εκεί
γ ι α π ρ ώ τ η φορά είδε η Φαίδρα τον Ιππόλυτο, τον ερωτεύ­
τηκε και μηχανεύτηκε τον θάνατο του. Στην Τροιζήνα
υπάρχει μυρτιά που τα φύλλα της είναι όλα τρυπημένα.
Λένε ότι αυτή δεν φύτρωσε έτσι, αλλά έγινε από τον πόθο
του έρωτα της Φαίδρας και από την καρφίτσα που είχε στα
μαλλιά της.
3. Ό τ α ν ο Θησέας ένωσε τους Αθηναίους από τους
δήμους σε μία πόλη, καθιέρωσε τη λατρεία της Πάνδημης

123

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

124

ΑΤΤΙΚΑ

Αφροδίτης και της Πειθώς. Τα παλιά τους αγάλματα δεν
υπάρχουν στην εποχή μου, κι αυτά που σώζονται είναι
έργα διάσημων καλλιτεχνών. Βλέπεις εδώ κι ένα ιερό
της Κουροτρόφου Γης και της Δήμητρας Χλόης. Για τ ι ς
επωνυμίες αυτές μπορεί κανείς να μάθει μιλώντας με τους
ιερείς.
Ακρόπολη.
4. Η ακρόπολη έχει μια είσοδο" δεν μπορεί να υπάρξει
άλλη, γ ι α τ ί είναι όλη απόκρημνη και με ισχυρό τείχος. Τα
προπύλαια έχουν οροφή από λευκό μάρμαρο και ακόμα και
σήμερα ξεχωρίζουν για την ομορφιά και το μέγεθος τ ω ν
λίθων. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά για τα αγάλματα τ ω ν
ι π π έ ω ν , αν παριστάνουν τα παιδιά του Ξενοφώντα ή αν
κατασκευάστηκαν για να στολίσουν την είσοδο. Στα δεξιά
τ ω ν προπυλαίων είναι ο ναός της Απτέρου Νίκης. Από το
σημείο αυτό φαίνεται η θάλασσα και λένε ότι εδώ έπεσε ο
Αιγέας και σκοτώθηκε.
5. Γιατί το καράβι, που έφερνε τους νέους στην Κρήτη,
είχε ξεκινήσει με μαύρα π α ν ι ά , αλλά ο Θησέας — έ π λ ε ε με
τόλμη προς τον λεγόμενο ταύρο του Μ ί ν ω α — είπε στον
πατέρα του ότι, αν επέστρεφε νικητής κ α τ ά του ταύρου, θα
ύ ψ ω ν ε λευκά ιστία. Από τη λύπη του όμως που έχασε την
Αριάδνη, ο Θησέας το λησμόνησε. Εδώ ο Αιγέας, όταν είδε
το πλοίο να γυρίζει με μαύρα πανιά, π ί σ τ ε ψ ε ότι ο γιος του
ήταν π ι α νεκρός και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον βρά­
χο. Και υπάρχει γ ι ' αυτόν στην Αθήνα το λεγόμενο ηρώο
του Αιγέα.
6. Αριστερά τ ω ν προπυλαίων υπάρχει οίκημα με ζ ω γ ρ α ­
φικούς π ί ν α κ ε ς 1 4 4 . Ανάμεσα σ' αυτούς που δεν χάθηκαν
από τον χρόνο, βρίσκονται του Διομήδη και του Οδυσ­
σέα, ο τελευταίος στη Λήμνο να παίρνει το τόξο του Φι­
λοκτήτη, ενώ ο πρώτος από την Τροία το άγαλμα της

125

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

126

ΑΤΤΙΚΑ

Αθηνάς. Ανάμεσα στις ζωγραφιές παριστάνεται ο Ορέ­
στης να σκοτώνει τον Αίγισθο και ο Πυλάδης τους γιους
του Ναυπλίου που έχουν έρθει να βοηθήσουν τον Αίγισθο.
Επίσης [παριστάνεται] η Πολυξένη κοντά στον τάφο του
Αχιλλέα, όπου πρόκειται να σφαχτεί. Ο Όμηρος σ ω σ τ ά
παρέλειψε αυτή τη σκληρή πράξη. Μου φαίνεται π ω ς
έπραξε καλά που είπε ότι ο Αχιλλέας κατέλαβε τη Σκύ­
ρο, παρά τη διαφορετική άποψη ότι ο ήρωας ζούσε με τις
κοπέλες στη Σκύρο, γεγονός που ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε ο Πολύγνω­
τος. Αυτός ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε και τον Οδυσσέα στις όχθες του
ποταμού να στέκεται δίπλα σ' αυτές που μαζί με τη Ναυ­
σικά έπλεναν, όπως έγραψε γι αυτά κι ο Όμηρος.
7. Υπάρχουν κι άλλοι ζωγραφικοί πίνακες και ο Αλκι­
βιάδης, που στη ζ ω γ ρ α φ ι ά υπάρχουν σημεία της νίκης τ ω ν
αλόγων του στη Νεμέα. Βλέπει κανείς και τον Περσέα να
κατευθύνεται στη Σέριφο φέρνοντας την κεφαλή της Μέ­
δουσας στον Πολυδέκτη. Δεν θέλω ν' αναφέρω όσα αφο­
ρούν στη Μέδουσα στα Α τ τ ι κ ά . Παριστάνεται ακόμη
στους ζωγραφικούς πίνακες, εκτός από τον νέο που κου­
βαλά τις υδρίες και τον παλαιστή που ζ ω γ ρ ά φ ι σ ε ο Τιμαίνετος, κι ο Μουσαίος. Θυμάμαι ένα ποίημα, στο οποίο
παρουσιάζεται ο Μουσαίος να έχει την ικανότητα να π ε τ ά ­
ει, δώρο από τον Βορέα. Νομίζω ότι το έγραψε ο Ονομάκριτος και δεν υπάρχει άλλο γνήσιο έργο του Μουσαίου,
εκτός από τον ύμνο στη Δήμητρα [που τον έγραψε] γ ι α
τους Λυκομίδες.
8. Στην ίδια είσοδο προς την ακρόπολη υπάρχει Ερμής
που τον ονομάζουν Προπύλαιο και Χάριτες, που λένε π ω ς
είναι έργα του Σωκράτη, του γιου του Σωφρονίσκου, γ ι α
τον οποίο είναι μάρτυρας η Πυθία π ω ς ήταν ο σοφότερος
άνθρωπος, πράγμα που ούτε στον Α ν ά χ α ρ σ η 1 4 5 είπε, αν και
εκείνος το ήθελε και είχε πάει στους Δελφούς μ' αυτό τον
σκοπό.

127

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

128

ΑΤΤΙΚΑ

2 3 . Οι Έλληνες λένε, ανάμεσα σ' άλλα, ότι υπήρχαν
ε π τ ά σοφοί. Λένε ότι ένας α π ' αυτούς ήταν ο Λεσβίος
τύραννος κι άλλος ο Περίανδρος, γιος του Κ υ ψ έ λ ο υ 1 4 6 . Ο
Πεισίστρατος και ο γιος του Ιππίας ήταν πιο φιλάνθρωποι
από τον Περίανδρο και σοφότεροι και στην πολεμική τέχνη
και στην πολιτική, ωσότου, εξαιτίας του θανάτου του
Ι π π ά ρ χ ο υ 1 4 7 , ο Ιππίας άφησε την οργή του να ξεσπάσει
και σε άλλα και σε βάρος μιας γυναίκας που την έλεγαν
Λέαινα.
2. Α υ τ ή , όταν φονεύτηκε ο Ίππαρχος, — ό σ α λ έ ω δεν
έχουν γραφτεί παλιότερα, αλλά τα πιστεύουν οι περισσό­
τεροι Α θ η ν α ί ο ι — ο Ιππίας τη βασάνισε μέχρι θανάτου,
επειδή γνώριζε π ω ς ήταν ερωμένη του Αριστογείτονα
και πίστευε ότι ήταν αδύνατο να μην ήξερε γ ι α τη σ υ ν ω ­
μοσία. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μόλις πήρε τέλος η
τυραννία τ ω ν Π ε ι σ ι σ τ ρ α τ ι δ ώ ν 1 4 8 , οι Αθηναίοι έφτιαξαν
χάλκινη λέαινα στη μνήμη της γυναίκας· δίπλα της βρίσκε­
τ α ι άγαλμα της Αφροδίτης, που λένε ότι είναι αφιέρωμα
του Καλλία και έργο του Κάλαμη.
3. Κοντά σ' αυτό βρίσκεται ένας χάλκινος ανδριάντας
του Διιτρέφη τραυματισμένου από βέλη. Αυτός ο Διιτρέφης, α π ' όσα λένε οι Αθηναίοι, ανάμεσα σ τ ' άλλα, οδήγησε
π ί σ ω [στην πατρίδα τους] τους Θράκες μισθοφόρους που
δεν έφτασαν έγκαιρα και ο Δημοσθένης 1 4 9 έφυγε πλέοντας
γ ι α τις Συρακούσες. Και έ φ τ α σ ε 1 5 0 στον Χαλκιδικό Εύρι­
πο, όπου βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας η Β ο ι ω τ ι κ ή
πόλη Μυκαλησσός. Και προχωρώντας από τη θάλασσα ο
Διιτρέφης την κατέλαβε. Οι Θράκες δεν σκότωσαν μόνο το
μάχιμο πληθυσμό τ ω ν Μυκαλησσίων αλλά και τις γυναίκες
και τα παιδιά. Αυτό αποδεικνύεται απο το εξής: οσες
Βοιωτικές πόλεις είχαν καταστραφεί από τους Θηβαίους,
κατοικούνταν στην εποχή μου, γ ι α τ ί οι κάτοικοι τους διέ­
φ υ γ α ν κ α τ ά την ά λ ω σ η . Αν οι βάρβαροι δεν είχαν επιτεθεί

129

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

130

ΑΤΤΙΚΑ

και κ α τ α σ φ ά ξ ε ι όλο τον πληθυσμό της Μυκαλησσού, οΐ (
επιζήσαντες κάτοικοι θα έπαιρναν π ά λ ι την πόλη.
4. Σχετικά με τον ανδριάντα του Διιτρέφη, μου προξέ­
νησε κ α τ ά π λ η ξ η το γεγονός ότι είναι χτυπημένος από
βέλη, ενώ οι Έλληνες, εκτός από τους Κρήτες, δεν χρησι­
μοποιούν τόξα. Γνωρίζουμε π ω ς οι Οπούντιοι Λοκροι, που
ο Όμηρος τους παρουσίασε να έρχονται ενάντια στην Τροία
με τόξα κ αι σφεντόνες, ήδη κ α τ ά τους Μηδικούς πολέμους
πολέμησαν ως οπλίτες. Η χρήση τ ό ξ ω ν δεν επιβίωσε ούτε
στους Μαλιείς, νομίζω ότι δεν τη γνώριζαν πριν από τον
Φιλοκτήτη και την εγκατέλειψαν πολύ γρήγορα. Κοντά
στον ανδριάντα του Διιτρέφη — δ ε ν προτίθεμαι ν' αναφέ­
ρω τα λιγότερο ενδιαφέροντα α γ ά λ μ α τ α — υπάρχουν αγάλ­
ματα θ ε ώ ν , όπως της Τγείας, που λένε ότι είναι κόρη του
Ασκληπιού, και της Αθηνάς με την επωνυμία επίσης Υ­
γεία.
5. Τπάρχει μικρός βράχος, όσος γ ι α να καθίσει ένας
μικρόσωμος άνδρας. Λένε ότι, όταν έφτασε στη χώρα ο
Διόνυσος, σ' αυτόν ξεκουράστηκε ο Σιληνός. Σιληνούς
αποκαλούν τους ηλικιωμένους Σατύρους. Επειδή ήθελα
να μάθω περισσότερα α π ' όλους γ ι α το ποιοι είναι οι Σά­
τυροι, συζήτησα γ ι ' αυτούς με πολλούς. Ο Εύφημος από
την Καρία είπε ότι, ενώ έπλεε στην Ιταλία, ξ έ φ υ γ ε από τ η ν
πορεία του εξαιτίας τ ω ν ανέμων προς την ανοιχτή θάλασ­
σα, στην οποία δεν ταξιδεύουν. Έ λ ε γ ε ότι υπάρχουν εκεί
πολλά ερημονήσια και άλλα όπου ζουν άγριες φυλές.
6. Οι ναυτικοί δεν θέλουν να προσεγγίζουν στα νησιά
αυτά, επειδή είχαν αγκυροβολήσει προηγουμένως και είχαν
αποκτήσει κάποια πείρα γ ι α τους κατοίκους αυτούς. Ανα­
γ κ ά σ τ η κ α ν , όμως, [να αράξουν]. Τα νησιά αυτά οι ναυτικοί
τα ονομάζουν Σατυρίδες. Οι κάτοικοι τους είναι κοκκινοτρίχηδες κι έχουν στα ισχία τους ουρές μακριές όσο τ ω ν
αλόγων. Μόλις τους είδαν, αφού όρμησαν στο πλοίο χωρίς

131

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

132

ΑΤΤΙΚΑ

φωνές, ρ ί χ τ η κ α ν στις γ υ ν α ί κ ε ς του πλοίου. Τ έ λ ο ς οι ναυ­
τ ι κ ο ί τ ρ ο μ ο κ ρ α τ η μ έ ν ο ι έ β γ α λ α ν στο ν η σ ί μ ι α γ υ ν α ί κ α απο
βαρβαρική

φυλή.

Οι Σ ά τ υ ρ ο ι ασέλγησαν πάνω

της

όχι

μόνο μ ε τ ο σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο τ ρ ό π ο , α λ λ ά κ α ι σ ε κ ά θ ε μ έ ρ ο ς
του σώματος τ η ς .
7 . Σ τ η ν α κ ρ ό π ο λ η τ η ς Α θ ή ν α ς , ε κ τ ό ς από ά λ λ α ε ί δ α κ ι
ένα χ ά λ κ ι ν ο π α ι δ ί , π ο υ κ ρ α τ ά ε ι π ε ρ ι ρ ρ α ν τ ή ρ ι ο , έ ρ γ ο τ ο υ
Λ υ κ ί ο υ , γ ι ο υ τ ο υ Μ ύ ρ ω ν α , κ α ι τον Π ε ρ σ έ α , π ο υ ε ί χ ε ο ­
λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ι τον άθλο τ ο υ σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η Μ έ δ ο υ σ α , έ ρ γ ο τ ο υ
Μύρωνα. Υ π ά ρ χ ε ι και ιερό τ η ς Β ρ α υ ρ ώ ν ι α ς Ά ρ τ ε μ η ς , που
το άγαλμα της είναι έργο του Π ρ α ξ ι τ έ λ η και η επωνυμία
τ η ς θ ε ά ς π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από τον δ ή μ ο τ η ς Β ρ α υ ρ ώ ν α ς . Ε κ ε ί
β ρ ί σ κ ε τ α ι κ α ι τ ο α ρ χ α ί ο ξόανο, ό π ω ς λ έ ν ε , τ η ς Τ α υ ρ ι κ ή ς
Άρτεμης.
8. Έ χ ε ι αφιερωθεί κι

ο

λεγόμενος

Δούριος

ίππος151,

κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο ς από χ α λ κ ό . Ό τ ι τ ο κ α τ α σ κ ε ύ α σ μ α τ ο υ
Ε π ε ι ο ύ ήταν

μηχάνημα για τη

διάλυση

των τειχών,

το

γ ν ω ρ ί ζ ε ι όποιος δεν θ ε ω ρ ε ί α ν ό η τ ο υ ς τ ο υ ς Φ ρ ύ γ ε ς . Λ έ γ ε ­
ται ότι
Έλληνες

μέσα σ'
και το

αυ τό

το

χάλκινο

άλογο

μπήκαν

ομοίωμα

του

οι γενναιότεροι
είναι

στο

σχήμα

σύμφωνο με αυτά. Ο Μ ε ν ε σ θ έ α ς και ο Τ ε ύ κ ρ ο ς π ρ ο β ά λ ­
λουν σ κ ύ β ο ν τ α ς π ρ ο ς τ α έ ξ ω , τ ο ί δ ι ο κ α ι ο ι γ ι ο ι τ ο υ Θ η σ έ α .
9. Α π ό τους ανδριάντες μ ε τ ά το άλογο είναι αυτός του
Ε π ι χ α ρ ί ν ο υ , που τ ρ έ χ ε ι με τ η ν πανοπλία του σε αγώνα,
έ ρ γ ο τ ο υ Κ ρ ι τ ί α . Ο Ο ι ν ό β ι ο ς π ρ ό σ φ ε ρ ε στον Θ ο υ κ υ δ ί δ η ,
τον

γιο

του

Ολόρου,

σπουδαία

υπηρεσία"

κατάφερε

με

ψήφισμα ν' ανακληθεί ο Θουκυδίδης στην Αθήνα. Ό τ α ν
ό μ ω ς αυτός ε π έ σ τ ρ ε ψ ε , τον δολοφόνησαν κ α ι υ π ά ρ χ ε ι τ ά ­
φος τ ο υ κ ο ν τ ά σ τ ι ς Μ ε λ ι τ ί δ ε ς π ύ λ ε ς .
10. Ό σ α αφορούν στον α θ λ η τ ή τ ο υ π α γ κ ρ α τ ί ο υ Ε ρ μ ό λ υ κ ο κ α ι στον Φ ο ρ μ ί ω ν α , γ ι ο τ ο υ Α σ ω π ί χ ο υ , ε π ε ι δ ή τ α
έχουν γ ρ ά ψ ε ι ά λ λ ο ι , θ α τ α π α ρ α λ ε ί ψ ω .

Θα προσθέσω ό­

μ ω ς κ ά τ ι γ ι α τον Φ ο ρ μ ί ω ν α . Ε ν ώ ο Φ ο ρ μ ί ω ν α ς α ν ή κ ε σ τ η ν

133

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

134

ΑΤΤΙΚΑ

τ ά ξ η των ευγενών Αθηναίων και ήταν περίφημος για τους
ένδοξους π ρ ο γ ό ν ο υ ς τ ο υ , β ρ έ θ η κ ε χ ρ ε ω μ έ ν ο ς . Α π ο σ ύ ρ θ η κ ε ,
λ ο ι π ό ν , κ ι έ ζ η σ ε στον δ ή μ ο τ η ς Π α ι α ν ί α ς . Ό τ α ν ο ι Α θ η ­
ν α ί ο ι τον ε ξ έ λ ε ξ α ν ν α ύ α ρ χ ο , α ρ ν ή θ η κ ε ν α ε κ π λ ε ύ σ ε ί " γ ι α τ ί
χ ρ ω σ τ ο ύ σ ε π ο λ λ ά κ α ι δεν ή τ α ν δυνατόν, π ρ ι ν ε ξ ο φ λ ή σ ε ι τ α
χ ρ έ η , ν α τον ε μ π ι σ τ ε υ τ ο ύ ν ο ι σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς . Έ τ σ ι , ο ι Α θ η ­
ναίοι

— ήθελαν

οπωσδήποτε

τον

Φορμίωνα

ναύαρχο —

π λ ή ρ ω σ α ν τ α χ ρ έ η σ ε όσους χ ρ ω σ τ ο ύ σ ε .

24.

Ε δ ώ έ χ ε ι φ ι λ ο τ ε χ ν η θ ε ί κι η

Αθηνά να χ τ υ π ά τον

Σ ι λ η ν ό Μαρσύα, γ ι α τ ί π ή ρ ε τους αυλούς, που η θεά ή θ ε λ ε
ν α τ ο υ ς π ε τ ά ξ ε ι . Π έ ρ α α π ' α υ τ ά , όσα έ χ ω α ν α φ έ ρ ε ι , υ π ά ρ ­
χ ε ι η λ ε γ ό μ ε ν η μ ά χ η τ ο υ Θ η σ έ α μ ε τον τ α ύ ρ ο π ο υ ονομά­
ζεται

Μίνωας,

μήτε

άνθρωπος

επικρατεί να λέγεται.
εποχή

ήταν

μήτε

θηρίο,

όπως

Γ ι α τ ί οι γυναίκες, όπως και στην

μ ο υ , γεννούσαν τ έ ρ α τ α π ο λ ύ π ι ο π ε ρ ί ε ρ γ α κ ι α π ό

αυτό.
2. Υ π ά ρ χ ε ι και ο Φ ρ ί ξ ο ς , γιος του Α θ ά μ α ν τ α , που τον
ε ί χ ε μ ε τ α φ έ ρ ε ι σ τ ο υ ς Κ ό λ χ ο υ ς κ ρ ι ά ρ ι - αφού τ ο θ υ σ ί α σ ε σ ε
κ ά π ο ι ο θ ε ό — ό π ω ς υ π ο θ έ τ ο υ μ ε σ ' αυτόν π ο υ ονομάζουν ο ι
Ορχομένιοι Λαφύστιο—
με την
Τπάρχει
του

ελληνική
επίσης,

κι έκοψε τους μηρούς,

συνήθεια,
ανάμεσα

τους
σε

κοιτάζει

άλλα

να

σύμφωνα

καίγονται.

αγάλματα,

και

ένα

Η ρ α κ λ ή , που κατά τον μύθο π ν ί γ ε ι τους δράκοντες,

κ α ι τ η ς Α θ η ν ά ς ν α β γ α ί ν ε ι από τ ο κ ε φ ά λ ι τ ο υ Δ ί α . Τ π ά ρ χ ε ι
κ α ι ένας τ α ύ ρ ο ς α φ ι έ ρ ω μ α τ η ς β ο υ λ ή ς τ ο υ Α ρ ε ί ο υ π ά γ ο υ ,
που

για κάποιο

λόγο

τον

αφιέρωσε

η

βουλή-

πολλά

αν

ήθελε θα υπέθετε κανείς.
3. Έ χ ω π ε ι και πρωτύτερα ότι οι Αθηναίοι ασχολούνται
μ ε τ α θ ε ί α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο από τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς .

Π ρ ώ τ ο ι αυτοί

έδωσαν στην Αθηνά την ε π ω ν υ μ ί α Ε ρ γ ά ν η , π ρ ώ τ ο ι τ ο π ο ­
θ έ τ η σ α ν Ερμες χ ω ρ ί ς άκρα κ α ι σ ' α υ τ ο ύ ς υ π ά ρ χ ε ι σ τ ο ν ναό
μ α ζ ί [ μ ε τ η θ ε ά ] κ α ι ένας δ α ί μ ο ν α ς , φ ύ λ α κ α ς τ ω ν α ξ ι ο -

135

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

136

ΑΤΤΙΚΑ

σπουδαστών έργων. Ε κ ε ί ν ο ς που θ ε ω ρ ε ί σπουδαιότερα τα
έ ρ γ α τ έ χ ν η ς π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν από π α λ ι ά , μ π ο ρ ε ί ν α δ ε ι κ α ι τ α
ακόλουθα. Υ π ά ρ χ ε ι ένας άνδρας π ο υ φορά κράνος, έ ρ γ ο τ ο υ
Κλεοίτα,

ο

οποίος τα πρόσθετα νύχια του κ α τ α σ κ ε ύ α σ ε

από α σ ή μ ι . Υ π ά ρ χ ε ι κ α ι ά γ α λ μ α τ η ς Γ η ς ν α ι κ ε τ ε ύ ε ι τ ο ν
Δ ί α να φέρει τη βροχή, ε ί τ ε γιατί οι ίδιοι οι Αθηναίοι την
είχαν ανάγκη

είτε γιατί σ'

όλη

την

Ελλάδα είχε πέσει

ξηρασία. Ε δ ώ βρίσκεται και ο Τ ι μ ό θ ε ο ς , γιος του Κ ό ν ω ­
να, κ α ι ο ίδιος ο Κ ό ν ω ν α ς . Τ η ν Π ρ ό κ ν η , π ο υ ε ί χ ε σ χ ε δ ι ά σ ε ι
κ α κ ά γ ι α τ ο π α ι δ ί τ η ς , τ η ν ίδια κ α ι τον Ί τ υ α φ ι έ ρ ω σ ε ο
Αλκαμένης.

Έχει

κατασκευαστεί

επίσης

η

Αθηνά

που

ε μ φ α ν ί ζ ε ι το δέντρο τ η ς ελιάς και ο Ποσειδώνας το κ ύ μ α .
4. Υπάρχει και άγαλμα του Δ ί α ,

έργο του Λ ε ω χ ά ρ η ,

κ α θ ώ ς κ α ι τ ο υ ο ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο υ Π ο λ ι έ α , τ ο υ οποίου θ ' ανα­
φέρω το τ υ π ι κ ό τ η ς θυσίας, χωρίς όμως να γ ρ ά ψ ω και γ ι α
τον τ ρ ό π ο μ ε τον οποίο λ έ ν ε ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε . Β ά ζ ο υ ν
π ά ν ω στον β ω μ ό τ ο υ Δ ί α τ ο υ Π ο λ ι έ α κ ρ ι θ ά ρ ι α ν α μ ε ι γ μ έ ν ο
μ ε σ ι τ ά ρ ι χ ω ρ ί ς ν α τ ο φυλάσσουν. Τ ο β ό δ ι , π ο υ κ ρ α τ ο ύ ν
έτοιμο

για

θυσία,

πλησιάζει

στον

βωμό

και

αρχίζει

ν'

α γ γ ί ζ ε ι τ ο υ ς σ π ό ρ ο υ ς . Κ ά π ο ι ο ς από τ ο υ ς ι ε ρ ε ί ς , π ο υ ονο­
μ ά ζ ο υ ν βουφόνο, αφού σ κ ο τ ώ σ ε ι τ ο β ό δ ι κ α ι ρ ί ξ ε ι ε κ ε ί τ ο ν
πέλεκυ — γ ι α τ ί επικρατεί αυτή η συνήθεια— φεύγει βια­
στικά.

Αυτοί,

επειδή

δεν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ ο ν άνδρα ο ο π ο ί ο ς

ε κ τ έ λ ε σ ε τ η ν π ρ ά ξ η , δ ι κ ά ζ ο υ ν τον π έ λ ε κ υ .
5 . Α υ τ ά γ ί ν ο ν τ α ι μ ε τον π α ρ α π ά ν ω τ ρ ό π ο . Ό σ ο ν αφορά
στον ναό, που ονομάζουν Π α ρ θ ε ν ώ ν α , από τ η ν μ ε ρ ι ά π ο υ
μ π α ί ν ο υ ν , όσα β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο λ ε γ ό μ ε ν ο α έ τ ω μ α , όλα ανα­
φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ η γ έ ν ν η σ η τ η ς Α θ η ν ά ς , ε ν ώ σ το π ί σ ω α έ τ ω μ α
παρουσιάζεται η φιλονικία του Ποσειδώνα με την Αθηνά
για την κυριαρχία τ η ς γ η ς . Το ίδιο το άγαλμα είναι κα­
τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο από ε λ ε φ α ν τ ό δ ο ν τ ο κ α ι χ ρ υ σ ό . Σ τ ο μ έ σ ο τ η ς
περικεφαλαίας σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι π λ α σ τ ι κ ή εικόνα τ η ς Σ φ ί γ γ α ς

137

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

138

ΑΤΤΙΚΑ

— όσα αναφέρονται, σ τ η Σ φ ί γ γ α , θ α τ α π ω σ τ α Β ο ι ω τ ι ­
κ ά — και στα πλάγια αυτής βρίσκονται γ λ υ π τ έ ς παραστά­
σεις

γρυπών.

6. Ο Α ρ ι σ τ έ α ς από τ η ν Π ρ ο κ ό ν ν η σ ο λ έ ε ι στ ο έ π ο ς τ ο υ
ό τ ι οι γ ρ ύ π ε ς αυτοί μ ά χ ο ν τ α ι γ ι α το χρυσάφι εναντίον των
Α ρ ι μ α σ π ώ ν , π ο υ κ α τ ο ι κ ο ύ ν π έ ρ α από τ η χ ώ ρ α τ ω ν Ι σ σ η δόνων. Τ ο χ ρ υ σ ά φ ι , π ο υ φυλάσσουν ο ι γ ρ ύ π ε ς , β γ α ί ν ε ι από
τ η γ η . Ο ι Α ρ ι μ α σ π ο ί ε ί ν α ι όλοι μ ο ν ό φ θ α λ μ ο ι από τ η γ έ ν ­
νηση τους κι οι γ ρ ύ π ε ς είναι θηρία όμοια με τα λιοντάρια
κ α ι έχουν φ τ ε ρ ά κ α ι σ τ ό μ α α ε τ ο ύ .
7 . Ό σ ο γ ι α τ ο υ ς γ ρ ύ π ε ς αυτά μόνο λ έ ω . Τ ο ά γ α λ μ α τ η ς
Α θ η ν ά ς ε ί ν α ι όρθιο μ ε χ ι τ ώ ν α μ έ χ ρ ι τ ι ς ά κ ρ ε ς τ ω ν π ο δ ι ώ ν
κ α ι στ ο σ τ έ ρ ν ο τ η ς ε ί ν α ι κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν η από ε λ ε φ α ν τ ό ­
δοντο

η

κεφαλή

της

Μέδουσας.

Κρατά

Νίκη

τεσσάρων

π ή χ ε ω ν , σ το άλλο χ έ ρ ι δόρυ, κ ο ν τ ά σ τ α π ό δ ι α τ η ς β ρ ί σ κ ε ­
τ α ι α σ π ί δ α , κ α ι δ ί π λ α στο δόρυ φ ί δ ι , π ο υ

ίσως είναι ο

Εριχθόνιος. Σ τ ο βάθρο του αγάλματος υπάρχει ανάγλυφη
παράσταση της γέννησης της

Πανδώρας.

Σ τ α ποιήματα

του Ησιόδου και άλλων π ο ι η τ ώ ν αναφέρεται ότι η Π α ν δ ώ ­
ρα ε ί ν α ι η π ρ ώ τ η γ υ ν α ί κ α .

Προτού γεννηθεί η Πανδώρα

δεν υ π ή ρ χ ε τ ο γ υ ν α ι κ ε ί ο γ έ ν ο ς . Ε δ ώ ο ί δ ι ο ς είδα α ν δ ρ ι ά ν τ α
μόνο τ ο υ β α σ ι λ ι ά Α δ ρ ι α ν ο ύ κ α ι σ τ η ν ε ί σ ο δ ο τ ο υ Ι φ ι κ ρ ά τ η ,
που κατόρθωσε πολλά και θαυμαστά έ ρ γ α 1 5 2 .
8 . Π έ ρ α από τον ναό υ π ά ρ χ ε ι χ ά λ κ ι ν ο ά γ α λ μ α τ ο υ Α ­
πόλλωνα, που λένε ότι κατασκεύασε ο Φ ε ι δ ί α ς . Τον αποκα­
λούν Π α ρ ν ό π ι ο , γ ι α τ ί , όταν ο ι α κ ρ ί δ ε ς [ π ά ρ ν ο π ε ς ] κ α τ έ σ τ ρ ε ­
φαν τ η γ η , ο θ ε ό ς ε ί π ε ό τ ι θ α τ ι ς δ ι ώ ξ ε ι α π ' τ η χ ώ ρ α . Κ α ι
β έ β α ι α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν ό τ ι τ ι ς έ δ ι ω ξ ε , δεν λ έ γ ε τ α ι ό μ ω ς μ ε π ο ι ο
τρόπο. Ε γ ώ ο ίδιος γ ν ω ρ ί ζ ω ό τ ι τ ρ ε ι ς φορές και με διαφο­
ρ ε τ ι κ ό τ ρ ό π ο κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ α ν ο ι α κ ρ ί δ ε ς από τ ο βουνό Σ ί πυλο, άλλες έδιωξε ο ορμητικός άνεμος, άλλες η βροχή που
έ σ τ ε ι λ ε ο θεός κ ι έ π ε ι τ α η μ ε γ ά λ η ζ έ σ τ η τ ι ς ε ξ ό ν τ ω σ ε κ α ι
άλλες τ ι ς έ π ι α σ ε ξαφνικό κρύο κ α ι τ ι ς κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε .

139

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

140

ΑΤΤΙΚΑ

2 5 . Τ έ τ ο ι α είδα να συμβαίνουν μ' αυτές. Σ τ η ν ακρόπο­
λ η τ η ς Α θ ή ν α ς β λ έ π ε ι κ α ν ε ί ς τον Π ε ρ ι κ λ ή , γ ι ο τ ο υ Ξ α ν ­
θ ί π π ο υ , κ α ι τον ίδιο τον Ξ ά ν θ ι π π ο , π ο υ ν α υ μ ά χ η σ ε μ ε τ ο υ ς
Μήδους σ τ η Μ υ κ ά λ η 1 5 3 . Ο ανδριάντας του Π ε ρ ι κ λ ή , ό μ ω ς ,
β ρ ί σ κ ε τ α ι α λ λ ο ύ . Δ ί π λ α στον Ξ ά ν θ ι π π ο σ τ έ κ ε τ α ι ο ανδριά­
ν τ α ς τ ο υ Α ν α κ ρ έ ο ν τ α από τ η ν Τ έ ω , π ο υ π ρ ώ τ ο ς μ ε τ ά τ η ν
Σ α π φ ώ έγραψε κυρίως ερωτική ποίηση.
μοιάζει

με μ ε θ υ σ μ έ ν ο που τραγουδά.

Και στη μορφή

Κοντά σ'

Δ ε ι ν ο μ έ ν η ς έ χ ε ι φτιάξει την Ινώ, κόρη του

αυτόν

Ινάχου,

ο

και

τ η ν Κ α λ λ ι σ τ ώ , κ ό ρ η τ ο υ Λ υ κ ά ο ν α , π ο υ υπάρχουν κ α ι γ ι α
τ ι ς δύο α κ ρ ι β ώ ς ό μ ο ι ε ς δ ι η γ ή σ ε ι ς , ό τ ι δ η λ α δ ή ο Δ ί α ς τ ι ς
ερωτεύτηκε και ότι η Ή ρ α οργισμένη

μεταμόρφωσε την

π ρ ώ τ η σ ε α γ ε λ ά δ α κ α ι τ η ν Κ α λ λ ι σ τ ώ σ ε αρκούδα.
2 . Κ ο ν τ ά σ τ ο Ν ό τ ι ο τ ε ί χ ο ς , [ β λ έ π ε ι κ α ν ε ί ς ] τον λ ε γ ό μ ε ν ο
π ό λ ε μ ο τ ω ν Γ ι γ ά ν τ ω ν , π ο υ ζούσαν σ τ α μ έ ρ η τ η ς Θ ρ ά κ η ς
κ α ι στον ι σ θ μ ό τ η ς Π α λ λ ή ν η ς , τ η μ ά χ η τ ω ν Α θ η ν α ί ω ν μ ε
τις

Αμαζόνες,

Μήδων

και

τη

την

νίκη

τους

στον

Μαραθώνα

καταστροφή

των

Γαλατών

κατά

στη

των

Μυσία,

α φ ι ε ρ ώ μ α τ α τ ο υ Α τ τ ά λ ο υ 1 5 4 , δύο π ή χ ε ω ν τ ο κ α θ έ ν α . Ε κ ε ί
σ τ έ κ ε τ α ι και ο Ολυμπιόδωρος, δοξασμένος για τα μ ε γ ά λ α
του

κατορθώματα,

δίνοντας κουράγιο

που
σ'

ήταν

όσους

ανάλογα

των

οι απανωτές

περιστάσεων,

αποτυχίες τους

γονάτισαν και τους στέρησαν την ελπίδα για το αύριο.
3. Γ ι α τ ί η αποτυχία σ τ η Χ α ι ρ ώ ν ε ι α 1 5 5 ήταν η αρχή τ η ς
σ υ μ φ ο ρ ά ς γ ι α ό λ η τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α ι έ κ α ν ε ε ξ ί σ ο υ δούλους
και

όσους

αδιαφόρησαν

των Μακεδόνων.

και

όσους

τάχθηκαν

στο

πλευρό

Ο Φίλιππος κατέλαβε τις περισσότερες

π ό λ ε ι ς . Μ ε τ ο υ ς Α θ η ν α ί ο υ ς π ά λ ι σ ύ ν α ψ ε φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά συν­
θ ή κ η ε ι ρ ή ν η ς , αλλά σ τ η ν π ρ ά ξ η τ ο υ ς έ β λ α ψ ε α φ α ι ρ ώ ν τ α ς
τ ο υ ς όλα τ α ν η σ ι ά κ α ι π α ύ ο ν τ α ς τ ο υ ς από τ η ν ε ξ ο υ σ ί α σ τ η
θάλασσα. Γ ι α κάποιο δ ι ά σ τ η μ α οι Α θ η ν α ί ο ι έμειναν άπρα­
γ ο ι , όσο β α σ ί λ ε υ ε ο Φ ί λ ι π π ο ς κ α ι έ π ε ι τ α ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς . Ο ι
Μ α κ ε δ ό ν ε ς , όταν π έ θ α ν ε ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , ε π έ λ ε ξ α ν γ ι α β α -

141

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

142

ΑΤΤΙΚΑ

σ ι λ ι ά τον Α ρ ι δ α ί ο 1 5 6 , ε ν ώ ό λ η η ε ξ ο υ σ ί α ε ί χ ε σχεδόν π α ρ α ­
δ ο θ ε ί στον Α ν τ ί π α τ ρ ο . Τ ό τ ε ο ι Α θ η ν α ί ο ι δεν ά ν τ ε ξ α ν ά λ λ ο
όλη η Ε λ λ ά δ α να είναι στα χέρια των Μακεδόνων. Ε τ ο ι ­
μάστηκαν, λοιπόν, γ ι α π ό λ ε μ ο ξεσηκώνοντας κ α ι άλλους.
4 . Σ τ ο π λ ε υ ρ ό τ ο υ ς β ρ έ θ η κ α ν από τ η ν Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο τ ο
Ά ρ γ ο ς , η Ε π ί δ α υ ρ ο ς , η Σ ι κ υ ώ ν α , η Τ ρ ο ι ζ ή ν α , οι Η λ ε ί ο ι , οι
Φ λ ι ά σ ι ο ι κ α ι η Μ ε σ σ ή ν η , ε ν ώ από τ ο υ ς έ ξ ω από τον ι σ θ μ ό
τ η ς Κορίνθου οι Λοκροί, οι Φ ω κ ε ί ς , οι Θεσσαλοί, η Κ ά ­
ρυστος κ α ι ο ι Α κ α ρ ν ά ν ε ς τ η ς Α ι τ ω λ ι κ ή ς σ υ μ μ α χ ί α ς 1 5 7 . Ο ι
Β ο ι ω τ ο ί , π ο υ κ α τ ε ί χ α ν τ η ν ε ρ η μ ω μ έ ν η από τ ο υ ς Θ η β α ί ο υ ς
Θ η β α ϊ κ ή γ η , φοβήθηκαν μήπως οι Αθηναίοι εποίκιζαν τη
Θ ή β α κ ι έ τ σ ι δεν σ υ μ μ ά χ η σ α ν μ α ζ ί τ ο υ ς , αλλά ε π ι π λ έ ο ν
όσο μπορούσαν ε ν ί σ χ υ α ν τ η δ ύ ν α μ η τ ω ν Μ α κ ε δ ό ν ω ν .
5 . Σ τ η σ υ μ μ α χ ι κ ή δ ύ ν α μ η μ π ή κ α ν σ τ ρ α τ η γ ο ί από κ ά θ ε
π ό λ η κ α ι α ρ χ η γ ό όλων ε π έ λ ε ξ α ν τον Α θ η ν α ί ο Λ ε ω σ θ έ ν η ,
τόσο ε π ε ι δ ή η π ό λ η τ ο υ ή τ α ν σ π ο υ δ α ί α , όσο κ α ι ε π ε ι δ ή ο
ίδιος ήταν ε μ π ε ι ρ ο π ό λ ε μ ο ς . Ε ξ ά λ λ ο υ ε ί χ ε προσφέρει πολλά
κ α λ ά σ ε όλους τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς - όσοι υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν ω ς μ ι σ θ ο ­
φόροι τ ο υ Δ α ρ ε ί ο υ κ α ι τ ω ν σ α τ ρ α π ώ ν τ ο υ κ α ι ο Α λ έ ξ α ν ­
δρος ή θ ε λ ε ν α σ τ ε ί λ ε ι γ ι α ν ' α π ο ι κ ή σ ο υ ν τ η ν
Λ ε ω σ θ έ ν η ς π ρ ό λ α β ε τ ό τ ε και τους
Ευρώπη.

Περσία, ο

έφερε με πλοία στην

Τ ώ ρ α κατορθώνοντας λαμπρότερα έργα ξεπερ­

νούσε τ ι ς ε λ π ί δ ε ς π ο υ σ τ ή ρ ι ξ α ν σ

α υ τ ό ν . Μ ε τ ά τον θ ά ν α τ ο

τ ο υ όλοι έ ν ι ω σ α ν α π ο γ ο ή τ ε υ σ η , κ α ι γ ι ' α υτ ό ν ι κ ή θ η κ α ν . Η
Μ α κ ε δ ό ν ι κ η φρουρά ε ι σ έ β α λ ε σ τ η ν Α θ ή ν α , κ α τ έ λ α β ε τ η
Μ ο υ ν υ χ ί α , ύ σ τ ε ρ α τον Π ε ι ρ α ι ά κ α ι τ έ λ ο ς τ α μ α κ ρ ά τ ε ί χ η .
6. Ό τ α ν π έ θ α ν ε ο Α ν τ ί π α τ ρ ο ς , η Ο λ υ μ π ι ά δ α ή ρ θ ε από
τ η ν Ή π ε ι ρ ο κ α ι , αφού σ κ ό τ ω σ ε τον Α ρ ι δ α ί ο , γ ι α ένα μ ι κ ρ ό
δ ι ά σ τ η μ α κ υ β έ ρ ν η σ ε - αλλά σ ύ ν τ ο μ α α ι χ μ α λ ω τ ί σ τ η κ ε κ ι ο
Κ ά σ σ α ν δ ρ ο ς τ η ν π α ρ έ δ ω σ ε στον λ α ό . Ό τ α ν έ γ ι ν ε β α σ ι λ ι ά ς
ο Κάσσανδρος

— θ ' α ν α φ έ ρ ω όσα αφορούν σ τ η ν Α θ ή ν α —

κ υ ρ ί ε υ σ ε τ ο φρούριο Π ά ν α κ τ ο σ τ η ν Α τ τ ι κ ή κ α ι τ η Σ α λ α ­
μ ί ν α . Ό ρ ι σ ε σ τ η ν Α θ ή ν α τύραννο τον γ ν ω σ τ ό γ ι α τ η σ ο φ ί α

143

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

144

ΑΤΤΙΚΑ

του Δ η μ ή τ ρ ι ο , γ ι ο του Φανοστράτου. Τ ο ν α ν έ τ ρ ε ψ ε , ό μ ω ς ,
από τ η ν τ υ ρ α ν ν ί α ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , γ ι ο ς τ ο υ Α ν τ ι γ ό ν ο υ , π ο υ
ή τ α ν νέος κ α ι ε υ ν ο ϊ κ ά δ ι α κ ε ί μ ε ν ο ς π ρ ο ς τους Έ λ λ η ν ε ς .
7. Ο Κ ά σ σ α ν δ ρ ο ς , π ο υ έ ν ι ω θ ε τ ρ ο μ ε ρ ό μ ί σ ο ς γ ι α τ ο υ ς
Α θ η ν α ί ο υ ς , π ρ ο σ ε τ α ι ρ ί σ τ η κ ε τον Α α χ ά ρ η , ο ο π ο ί ο ς ε ί χ ε
ε π ι ρ ρ ο ή στον δ ή μ ο , κ α ι τον έ π ε ι σ ε να σ κ ε φ τ ε ί μ ι α νέα 158 '
τυραννία
απέναντι
στους

.

Η τ α ν ο αγριότερος τύραννος που γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε

στους

θεούς.

Ο

ανθρώπους

και

Δ η μ ή τ ρ ι ο ς του

ο

πιο

ασεβής

Αντιγόνου,

απέναντι

αν και

είχε

διαφορές τ ό τ ε με τους Αθηναίους, α ν έ τ ρ ε ψ ε 1 5 9 την τυραν­
νία τ ο υ Α α χ ά ρ η . Μ ε τ ά τ η ν ά λ ω σ η τ ο υ τ ε ί χ ο υ ς [ τ ω ν Α θ η ­
νών], ο Λ α χ ά ρ η ς κ α τ έ φ υ γ ε στους Β ο ι ω τ ο ύ ς . Ε π ε ι δ ή άρπα­
ξ ε από τ η ν α κ ρ ό π ο λ η χ ρ υ σ έ ς α σ π ί δ ε ς κ α ι ε ί χ ε γ υ μ ν ώ σ ε ι
από

τα πολύτιμα

Αθηνάς160,

στολίδια του

πίστευαν

το

ότι ήταν πολύ

ίδιο

το

άγαλμα

πλούσιος.

δολοφόνησαν τ ο ν Α α χ ά ρ η κ ά π ο ι ο ι Κ ο ρ ω ν α ί ο ι

6

Γι'

της
αυτά

.

8. Ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , ο γ ι ο ς τ ο υ Α ν τ ι γ ό ν ο υ , π ο υ α π ε λ ε υ θ έ ­
ρ ω σ ε τ η ν Α θ ή ν α από τ ο υ ς τ υ ρ ά ν ν ο υ ς , δεν τ ο υ ς π α ρ έ δ ω σ ε
τον Π ε ι ρ α ι ά α μ έ σ ω ς μ ε τ ά τ η φ υ γ ή τ ο υ Α α χ ά ρ η κ α ι , όταν
ν ί κ η σ ε στον π ό λ ε μ ο ,

τ ο π ο θ έ τ η σ ε δ ι κ ή τ ο υ φρουρά σ τ η ν

π ό λ η , οχυρώνοντας το ονομαζόμενο Μουσείο. Το Μουσείο
ε ί ν α ι μ ι κ ρ ό ς λ ό φ ο ς α π έ ν α ν τ ι από τ η ν α κ ρ ό π ο λ η , μ έ σ α στον
α ρ χ α ί ο π ε ρ ί β ο λ ο τ ο υ τ ε ί χ ο υ ς , όπου λ έ ν ε ό τ ι τ ρ α γ ο υ δ ο ύ σ ε ο
Μ ο υ σ α ί ο ς κ α ι τ ά φ η κ ε , όταν π έ θ α ν ε σ ε β α θ ι ά γ η ρ α τ ε ι ά .
Α ρ γ ό τ ε ρ α ε κ ε ί χ τ ί σ τ η κ ε κ α ι μ ν η μ ε ί ο γ ι α έναν Σ ύ ρ ο 1 6 2 .
Τ ό τ ε ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , αφού π ε ρ ι έ β α λ ε μ ε τ ε ί χ ο ς τον λ ό φ ο ,
τον κ α τ ε ί χ ε .

2 6 . Κ α ι ρ ό α ρ γ ό τ ε ρ α 1 6 3 , κ ά π ο ι ο ι άνδρες α ν α λ ο γ ί σ τ η κ α ν
τ ο υ ς π ρ ο γ ό ν ο υ ς τ ο υ ς κ α ι τον ξ ε π ε σ μ ό τ η ς δόξας τ η ς Α θ ή ­
νας. Α μ έ σ ω ς ε ξ έ λ ε ξ α ν σ τ ρ α τ η γ ό τ ο υ ς τον Ο λ υ μ π ι ό δ ω ρ ο .
Α υ τ ό ς ο δ ή γ η σ ε κ α τ ά τ ω ν Μ α κ ε δ ό ν ω ν σ τ ρ α τ ό από άνδρες
και γέρους και εφήβους, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος κρίνε-

145

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

148

ΑΤΤΙΚΑ

'Ενδοιος

ήταν

Αθηναίος

στην

καταγωγή,

μαθητής

του

Δ α ι δ ά λ ο υ , τον οποίο α κ ο λ ο ύ θ η σ ε σ τ η ν Κ ρ ή τ η όπου κ α τ έ ­
φ υ γ ε μ ε τ ά τον φόνο τ ο υ Κ ά λ ω . Υ π ά ρ χ ε ι ά γ α λ μ α τ η ς Α θ η ­
νάς π ο υ κ ά θ ε τ α ι , έ ρ γ ο δ ι κ ό τ ο υ , μ ε ε π ι γ ρ α φ ή π ο υ μ α ρ τ υ ρ ε ί
ότι το αφιέρωσε ο Κ α λ λ ί α ς και το έ φ τ ι α ξ ε ο Έ ν δ ο ι ο ς .
5. Υ π ά ρ χ ε ι κ α ι ο ι κ ο δ ό μ η μ α , που ονομάζεται Ε ρ ε χ θ ε ί ο .
Μπροστά

στην

είσοδο

του

υπάρχει

βωμός

του Ύ π α τ ο υ

Δ ί α , όπου δεν θ υ σ ι ά ζ ο υ ν π ο τ έ ζ ω ν τ α ν ά π λ ά σ μ α τ α ,

αλλά

αφήνουν γ λ υ κ έ ς π ί τ ε ς κ α ι δεν σ υ ν η θ ί ζ ο υ ν ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν
ο ύ τ ε κ ρ α σ ί . Ε κ ε ί μ έ σ α υπάρχουν β ω μ ο ί τ ο υ
όπου

θυσιάζουν

και

στον

Ερεχθέα,

σύμφωνα

Ποσειδώνα,
με κάποιο

χ ρ η σ μ ό , του ήρωα Β ο ύ τ η κ α ι τ ρ ί τ ο ς του Η φ α ί σ τ ο υ . Σ τ ο υ ς
τοίχους β λ έ π ε ι ς ζ ω γ ρ α φ ι έ ς του γένους των Β ο υ τ α δ ώ ν . Το
κ τ ί σ μ α είναι διπλό κ α ι υπάρχει μέσα π η γ ά δ ι με θαλασσινό
ν ε ρ ό . Α υ τ ό δεν ε ί ν α ι π ε ρ ί ε ρ γ ο , γ ι α τ ί τ έ τ ο ι α υ π ά ρ χ ο υ ν σ ε
άλλους π ο υ κ α τ ο ι κ ο ύ ν στο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τ η ς χ ώ ρ α ς κ α ι σ τ ο υ ς
Αφροδισιείς

Κάρες.

Γι'

αυ τό ό μ ω ς τ ο π η γ ά δ ι α ξ ί ζ ε ι ν '

α ν α φ έ ρ ε ι κ α ν ε ί ς ό τ ι όταν φ υ σ ά ε ι ν ο τ ι ά ς α κ ο ύ γ ε τ α ι μ έ σ α
ή χ ο ς κ υ μ ά τ ω ν . Σ ' ένα β ρ ά χ ο υ π ά ρ χ ε ι τ ο σ χ ή μ α τ η ς τ ρ ί α ι ­
νας. Λ έ ν ε ό τ ι α υ τ ά ε μ φ ά ν ι σ ε ο Π ο σ ε ι δ ώ ν α ς , γ ι α ν α δ ι ε κ δ ι ­
κήσει την κυριαρχία της χώρας.
6. Η άλλη π ό λ η και όλη η γη [της Α τ τ ι κ ή ς ] είναι α φ ι ε ­
ρωμένες στην Α θ η ν ά . Ό σ ο υ ς θεούς κι αν λατρεύουν στους
γ ύ ρ ω δ ή μ ο υ ς , δεν παύουν ν α τ ι μ ο ύ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ η ν Α θ η ­
νά. Α υ τ ό π ο υ θ ε ω ρ ε ί τ α ι α γ ι ό τ ε ρ ο α π ' όλους, π ο λ λ ά χ ρ ό ν ι α
π ρ ι ν συνενωθούν ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι τ ω ν δ ή μ ω ν σ ε μ ί α π ό λ η , ε ί ν α ι
το άγαλμα της Αθηνάς που β ρ ί σ κ ε τ α ι στη σημερινή ακρό­
π ο λ η , που τ ό τ ε ονομαζόταν π ό λ η . Υ π ά ρ χ ε ι φ ή μ η ό τ ι τ ο
ά γ α λ μ α έ π ε σ ε από τον ουρανό. Δ ε ν θ α ε ξ ε τ ά σ ω α ν έ χ ε ι έ τ σ ι
ή α λ λ ι ώ ς . Ο Κ α λ λ ί μ α χ ο ς κ α τ α σ κ ε ύ α σ ε χρυσό λ υ χ ν ά ρ ι γ ι α
τ η θεά.
7. Το γ ε μ ί ζ ο υ ν με λάδι μ έ χ ρ ι τ η ν ίδια μέρα του ε π ο μ έ ­
νου χ ρ ό ν ο υ . Τ ο λ ά δ ι α ρ κ ε ί γ ι α ν α ε ί ν α ι α ν α μ μ έ ν ο τ ο λ υ χ ν ά ρ ι

149

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

150

ΑΤΤΙΚΑ

στον

ενδιάμεσο

φτιαγμένο

χρόνο

μέρα

και

νύχτα.

από Κ α ρ π ά σ ι ο λ ι ν ά ρ ι , τ ο

Το

φιτίλι

είναι

μόνο ε ί δ ο ς π ο υ δεν

κ α ί γ ε τ α ι σ τ η φ ω τ ι ά . Π ά ν ω από τ ο λ υ χ ν ά ρ ι υ π ά ρ χ ε ι χ ά λ κ ι ­
νος φ ο ί ν ι κ α ς , π ο υ φ τ ά ν ε ι μ έ χ ρ ι τ η ν οροφή κ α ι δ ι ο χ ε τ ε ύ ε ι
τον κ α π ν ό .
ριού,

δεν

Ο Κ α λ λ ί μ α χ ο ς , ο κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ή ς του λυχναήταν

μεταξύ

των

πρώτων

καλλιτεχνών,

αλλά

ήταν ο πιο επιδέξιος εφευρέτης, ώ σ τ ε πρώτος κατάφερε
να ανοίξει τρύπες στην πέτρα και β ρ ή κ ε τη λ έ ξ η « κ α τ α τ η ξ ί τ ε χ ν ο ς » ή , αφού τ η ν β ρ ή κ α ν ά λ λ ο ι , τ η ν έ κ α ν ε δ ι κ ή τ ο υ .

27. Σ τ ο ν ναό τ η ς Π ο λ ι ά δ α ς υ π ά ρ χ ε ι ξ ύ λ ι ν ο ς Ε ρ μ ή ς π ο υ
λένε

ότι

μυρτιάς

είναι
τον

αφιέρωμα του

κρύβουν.

Κέκροπα.

Αφιερώματα

Τα κλαριά

άξια

λόγου

μιας

από

τα

α ρ χ α ι ό τ ε ρ α ε ί ν α ι ένα π τ υ σ σ ό μ ε ν ο σ κ α μ ν ί , έ ρ γ ο τ ο υ Δ α ι δ ά ­
λου κ α ι από τ α λάφυρα από τ ο υ ς Μ ή δ ο υ ς ο θ ώ ρ α κ α ς τ ο υ
Μ α σ ι σ τ ί ο υ , που ήταν ε π ι κ ε φ α λ ή ς του
Πλαταιές

και

ένας

ακινάκης

ιππικού τους στις

[περσικό

ξίφος],

που

λένε

ό τ ι α ν ή κ ε στον Μ α ρ δ ό ν ι ο . Γ ν ω ρ ί ζ ω ό τ ι τον Μ α σ ί σ τ ι ο τ ο ν
σκότωσαν Αθηναίοι ι π π ε ί ς . Ο Μαρδόνιος, ε π ε ι δ ή πολεμού­
σ ε εναντίον τ ω ν Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν κ α ι σ κ ο τ ώ θ η κ ε από Σ π α ρ ­
τιάτη,

δεν

θα

δέχονταν

οι Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι ούτε

ίσως

θα

ε π έ τ ρ ε π α ν στους Α θ η ν α ί ο υ ς ν α πάρουν τον α κ ι ν ά κ η .
2. Γ ι α τ η ν ε λ ι ά δεν μ π ο ρ ο ύ ν να πουν τ ί π ο τ ε άλλο π α ρ ά
μόνο ό τ ι ε ί ν α ι α π ό δ ε ι ξ η τ η ς θ ε ά ς , κ α τ ά τον α γ ώ ν α γ ι α τ η
χώρα [της Α τ τ ι κ ή ς ] . Λ έ ν ε ακόμα πως η ελιά κ ά η κ ε , κατά
τ η ν π υ ρ π ό λ η σ η τ η ς Α θ ή ν α ς από τ ο υ ς Μ ή δ ο υ ς , αλλά π έ τ α ξ ε
τ η ν ιδια μ έ ρ α β λ α σ τ ό που έ φ τ α σ ε δύο π ή χ ε ι ς .
Ο ναός τ η ς Π α ν δ ρ ό σ ο υ β ρ ί σ κ ε τ α ι σ υ ν έ χ ε ι α τ ο υ ναού τ η ς
Α θ η ν ά ς 1 6 4 . Π Π ά ν δ ρ ο σ ο ς ή τ α ν η μ ό ν η αθώα από τ ι ς α δ ε λ ­
φές π ο υ δεν π ρ ό δ ω σ ε τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η τ η ς θ ε ά ς 1 6 5 .
3 . Τ π ά ρ χ ε ι κ ά τ ι π ο υ μ ε ε ν τ υ π ω σ ί α σ ε κ α ι δεν τ ο ξέρουν
όλοι"

γι'

αυτό

θα

το

περιγράψω.

Π ο λ ι ά δ α ς κ α τ ο ι κ ο ύ ν δύο π α ρ θ έ ν ε ς ,

151

Κοντά
που

στον

ναό

της

οι Αθηναίοι τ ι ς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

152

ΑΤΤΙΚΑ

λ έ ν ε α ρ ρ η φ ό ρ ε ς . Α υ τ έ ς ζουν γ ι α ένα δ ι ά σ τ η μ α κ ο ν τ ά σ τ η
θ ε ά . Ό τ α ν έ ρ χ ε τ α ι η μ έ ρ α τ η ς γ ι ο ρ τ ή ς , τ η ν ύ χ τ α κάνουν τ α
ε ξ ή ς : τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν κ α ι μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν π ά ν ω σ το κ ε φ ά λ ι τ ο υ ς
όσα τ ο υ ς δ ί ν ε ι η ι έ ρ ε ι α τ η ς Α θ η ν ά ς , χ ω ρ ί ς ν α ξ έ ρ ε ι ο ύ τ ε
αυτή τι τους έδωσε ούτε αυτές τι μεταφέρουν. Κοντά υ­
πάρχει μέσα στην π ό λ η 1 6 6 περίβολος της λεγόμενης Αφρο­
δίτης των Κ ή π ω ν και προς τα εκεί φυσικό υπόγειο πέρα­
σ μ α , α π ' όπου κ α τ ε β α ί ν ο υ ν ο ι π α ρ θ έ ν ε ς . Α π ο θ έ τ ο υ ν ε κ ε ί
κ ά τ ω αυτά π ο υ μ ε τ έ φ ε ρ α ν , γ ι α ν α πάρουν κ ά τ ι άλλο π ο υ
μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν κ α λ υ μ μ έ ν ο . Κ ι α υ τ έ ς τ ι ς αφήνουν π λ έ ο ν ε λ ε ύ ­
θερες και σ τ η θ έ σ η τους στην ακρόπολη οδηγούν άλλες.
4 . Δ ί π λ α στον ναό τ η ς Α θ η ν ά ς υ π ά ρ χ ε ι ά γ α λ μ α η λ ι κ ι ω ­
μ έ ν η ς γ υ ν α ί κ α ς , η Σ υ ή ρ ι ς , μ ε ύψος π ά ν ω από ένα π ή χ υ κ α ι
λένε ότι ήταν διάκονος τ η ς Λ υ σ ι μ ά χ η ς 1 6 7 . Υπάρχουν κ α ι
δύο χ ά λ κ ι ν α α γ ά λ μ α τ α ανδρών ν α ε τ ο ι μ ά ζ ο ν τ α ι γ ι α μ ά χ η *
ονομάζουν τον ένα Ε ρ ε χ θ έ α κ α ι τον άλλο Ε ύ μ ο λ π ο ' όσοι
Αθηναίοι γνωρίζουν την

ι σ τ ο ρ ί α δεν

ξεχνούν ό τ ι εκείνος

π ο υ σ κ ο τ ώ θ η κ ε από τον Ε ρ ε χ θ έ α ε ί ν α ι ο Ι μ μ ά ρ α δ ο ς , γ ι ο ς
του Ε υ μ ό λ π ο υ .
5. Π ά ν ω σε βάθρο υπάρχουν κ α ι ανδριάντες του Θ ε α ι ν έ τ ο υ , π ο υ μ ά ν τ ε υ ε στον Τ ο λ μ ί δ η , κ α ι ο ί δ ι ο ς ο Τ ο λ μ ί δ η ς ,
π ο υ ω ς ναύαρχος τ ω ν Α θ η ν α ί ω ν π ρ ο κ ά λ ε σ ε μ ε γ ά λ ε ς κ α τ α ­
στροφές και στις ακτές τ η ς
μέρη,

Πελοποννήσου και σε άλλα

πυρπόλησε τα ναυπηγεία των Λακεδαιμονίων

στο

Γύθειο, κ α τ έ λ α β ε την πόλη των περιοίκων Β ο ι έ ς και τα
Κύθηρα. Αποβιβάσθηκε στη Σικυώνα και, επειδή λεηλα­
τ ο ύ σ ε τ η γ η , ο ι Σ ι κ υ ώ ν ι ο ι π ο λ έ μ η σ α ν εναντίον τ ο υ . Α υ τ ό ς ,
αφού
Όταν

τους

διέλυσε,

αργότερα

τους

καταδίωξε

επέστρεψε

στην

προς

Αθήνα,

την

πόλη168.

έστειλε

Αθη­

ναίους κ λ η ρ ο ύ χ ο υ ς σ τ η Ν ά ξ ο κ α ι σ τ η ν Ε ύ β ο ι α κ α ι ε ι σ έ β α ­
λε

με

στρατό

στη

Βοιωτία.

Λεηλάτησε

το

μεγαλύτερο

μέρος τ η ς χώρας και μ ε πολιορκία κ α τ έ λ α β ε τ η Χ α ι ρ ώ ­
νεια. Ό τ α ν ό μ ω ς π ρ ο χ ώ ρ η σ ε [επιστρέφοντας] στην π ε ρ ι ο χ ή

153

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

154

ΑΤΤΙΚΑ

τ η ς Α λ ι ά ρ τ ο υ και ο ίδιος σ κ ο τ ώ θ η κ ε σε μ ά χ η και ολόκλη­
ρος ο σ τ ρ α τ ό ς τ ο υ η τ τ ή θ η κ ε 1 6 9 . Α υ τ ά ή τ α ν όσα έ μ α θ α γ ι α
τον

Τολμίδη.
6 . Τ π ά ρ χ ο υ ν κ α ι α ρ χ α ί α α γ ά λ μ α τ α τ η ς Α θ η ν ά ς , π ο υ δεν

έχουν α λ λ ο ι ω θ ε ί , αλλά ε ί ν α ι μ α υ ρ ι σ μ έ ν α κ α ι δεν α ν τ έ χ ο υ ν
σ τ α χ τ υ π ή μ α τ α , γ ι α τ ί τ α π ρ ό σ β α λ ε η φ ω τ ι ά , όταν ο ι Α ­
θηναίοι κατέφυγαν

στα πλοία και

ο

[Πέρσης]

βασιλιάς

κ α τ έ λ α β ε τ η ν ε ρ η μ ω μ έ ν η από άνδρες π ό λ η . Υ π ά ρ χ ε ι α κ ό ­
μ η π α ρ ά σ τ α σ η κ υ ν η γ ι ο ύ κ ά π ρ ο υ , π ο υ δεν ξ έ ρ ω μ ε α κ ρ ί β ε ι α
α ν ε ί ν α ι ο Κ α λ υ δ ώ ν ι ο ς , κ α ι τ ο υ Κ ύ κ ν ο υ που μ ά χ ε τ α ι κ α τ ά
του Η ρ α κ λ ή . Λ έ ν ε ότι αυτός ο Κύκνος, ανάμεσα σε άλλους,
σ κ ό τ ω σ ε τον Λ ύ κ ο τον Θ ρ ά κ α , σ ε μ ο ν ο μ α χ ί α μ ε έ π α θ λ ο .
Τ ε λ ι κ ά τον σ κ ό τ ω σ ε ο

Η ρ α κ λ ή ς στις όχθες του ποταμού

Πηνειού.
7. Ανάμεσα
Θησέα

σε

όσα

είναι και το

λέγονται

εξής:

ο

στην

Τροιζήνα

Ηρακλής,

για

όταν ή ρ θ ε

τον
στην

Τ ρ ο ι ζ ή ν α στον Π ι τ θ έ α , ά φ η σ ε τ η λ ε ο ν τ ή τ ο υ γ ι α ν α δ ε ι π ν ή σ ε ι . Τ ό τ ε τον π λ η σ ί α σ α ν μ ε ρ ι κ ά α γ ό ρ ι α τ ω ν Τ ρ ο ι ζ η νίων κ α ι μ α ζ ί μ ' αυτά κ ι ο Θ η σ έ α ς , π ο υ ή τ α ν ε π τ ά χ ρ ό ν ω ν .
Ό λ α τ α αλλα π α ί δ ι α έ τ ρ ε ξ α ν ν α φύγουν

μόλις είδαν τη

λ ε ο ν τ ή , ε ν ώ ο Θ η σ έ α ς , αφού β γ ή κ ε έ ξ ω χ ω ρ ί ς φ ό β ο , ά ρ π α ­
ξ ε ένα π έ λ ε κ υ από τ ο υ ς υ π η ρ έ τ ε ς κ α ι ε π ι τ έ θ η κ ε α μ έ σ ω ς
ν ο μ ί ζ ο ν τ α ς ό τ ι τ ο δ έ ρ μ α ή τ α ν [ζ ωντανό] λ ι ο ν τ ά ρ ι .
8. Α υ τ ό ς ε ί ν α ι ο π ρ ώ τ ο ς μ ύ θ ο ς π ο υ λ έ ν ε γ ι α τον Θ η σ έ α
σ τ η ν Τ ρ ο ι ζ ή ν α . Λ έ ν ε ε π ί σ η ς ό τ ι ο Α ι γ έ α ς έ β α λ ε κ ά τ ω από
ένα β ρ ά χ ο τ α υ π ο δ ή μ α τ α τ ο υ κ α ι τ ο ξ ί φ ο ς , γ ι α ν ' α π ο τ ε ­
λέσουν γ ν ω ρ ί σ μ α τ α τ ο υ γ ι ο υ τ ο υ , κ α ι α ν α χ ώ ρ η σ ε μ ε π λ ο ί ο
για

την

σήκωσε

Αθήνα.
τον

Όταν

βράχο

και

ο

Θησέας
έφυγε

έγινε

δεκαέξι

παίρνοντας

όσα

χρόνων,
του

είχε

α φ ή σ ε ι από κ ά τ ω ο Α ι γ έ α ς . Ε ι κ ό ν α α υ τ ο ύ τ ο υ μ ύ θ ο υ υ ­
π ά ρ χ ε ι σ τ η ν α κ ρ ό π ο λ η , ο λ ό κ λ η ρ η από χ α λ κ ό , ε κ τ ό ς από
τον β ρ ά χ ο .
9 . Α φ ι έ ρ ω σ α ν κ ι άλλο ά θ λ ο τ ο υ Θ η σ έ α . Ο μ ύ θ ο ς έ χ ε ι ω ς

155

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

156

ΑΤΤΙΚΑ

ε ξ ή ς : ένας τ α ύ ρ ο ς λ υ μ α ι ν ό τ α ν τ η ν υ π ό λ ο ι π η Κ ρ ή τ η κ α ι τ η
χ ώ ρ α γ ύ ρ ω από τον π ο τ α μ ό Τ ε θ ρ ί ν α . Τ η ν ε π ο χ ή ε κ ε ί ν η ο
άνθρωπος φοβόταν τα θηρία περισσότερο, όπως το λιοντάρι
τ η ς Ν ε μ έ α ς και του Παρνασσού και τα πολύ μεγάλα φίδια
που υπήρχαν παντού και τα αγριογούρουνα τ η ς Κ α λ υ δ ώ ­
νας, τ ο υ Ε ρ ύ μ α ν θ ο υ κ α ι τ ο υ Κ ρ ο μ μ υ ώ ν α τ η ς Κ ο ρ ι ν θ ί α ς .
Έ λ ε γ α ν ό τ ι άλλα γ ε ν ν ι ό ν τ α ν από τ η γ η , άλλα ή τ α ν ι ε ρ ά κ ι
ανήκαν στους θ ε ο ύ ς , ε ν ώ ά λ λ α ε ί χ α ν α φ ή σ ε ι οι θ ε ο ί γ ι α να
τ ι μ ω ρ ή σ ο υ ν το ανθρώπινο γένος.

Οι Κ ρ ή τ ε ς αφηγούνται

π ω ς α υ τ ό ς ο τ α ύ ρ ο ς ή τ α ν σ τ α λ μ έ ν ο ς σ τ η γ η από τον Π ο ­
σ ε ι δ ώ ν α , γ ι α τ ί ο Μ ί ν ω α ς , π ο υ δ ι α φ έ ν τ ε υ ε τ η ν θ ά λ α σ σ α , δεν
τ ι μ ο ύ σ ε τον Π ο σ ε ι δ ώ ν α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο από τ ο υ ς άλλους θ ε ­
ούς.
10.

Λένε πως

αυτός

ο

ταύρος

μεταφέρθηκε

από

την

Κ ρ ή τ η σ τ η ν Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο . Κ α ι ή τ α ν α υ τ ό ς ένας από τ ο υ ς
δ ώ δ ε κ α άθλους τ ο υ Η ρ α κ λ ή . Ό τ α ν α φ έ θ η κ ε σ τ η ν κ ο ι λ ά δ α
τ ο υ Ά ρ γ ο υ ς , π έ ρ α σ ε διά μ έ σ ο υ τ ο υ ι σ θ μ ο ύ τ η ς Κ ο ρ ί ν θ ο υ
κ α ι κ α τ έ φ υ γ ε σ τ η ν Α τ τ ι κ ή , στον δ ή μ ο τ ω ν Μ α ρ α θ ώ ν ι ω ν ,
σ κ ο τ ώ ν ο ν τ α ς όποιον έ β ρ ι σ κ ε κ α ι τον γ ι ο τ ο υ Μ ί ν ω α , τον
Ανδρόγεω.

Ο

Μίνωας

έπλευσε στην Αθήνα

—πεισμένος

ότι αίτιοι του κακού ήταν οι Α θ η ν α ί ο ι — και κ α τ έ σ τ ρ ε φ ε
τ η γ η τ ο υ ς , ω σ ό τ ο υ σ υ μ φ ώ ν η σ α ν ν α τ ο υ δίνουν ε π τ ά κ ο ­
ρ ί τ σ ι α κ ι άλλα τ ό σ α α γ ό ρ ι α γ ι α τον λ ε γ ό μ ε ν ο τ α ύ ρ ο τ ο υ
Μ ί ν ω α , γ ι α ν α κ α τ ο ι κ ο ύ ν [ως δ ο ύ λ ο ι ] στον Λ α β ύ ρ ι ν θ ο τ η ς
Κνωσού.

Ο

Θησέας,

στην ακρόπολη

όπως

λέγεται,

κ α ι τον θ υ σ ί α σ ε σ τ η

ο δ ή γ η σ ε τον ταύρο
θεά.

Το αφιέρωμα

είναι του δήμου του Μαραθώνα.

28. Δ ε ν μ π ο ρ ώ τ ί π ο τ ε ξ ε κ ά θ α ρ ο ν α π ω γ ι α π ο ι ο λ ό γ ο
α φ ι έ ρ ω σ α ν χ ά λ κ ι ν ο ανδριάντα στον Κ ύ λ ω ν α , π ο υ ε π ι χ ε ί ρ η ­
σε να ε γ κ α τ α σ τ ή σ ε ι τ υ ρ α ν ν ί α 1 7 0 . Ί σ ω ς να το έκαναν, ε π ε ι ­
δ ή ή τ α ν π ο λ ύ ό μ ο ρ φ ο ς κ α ι ένδοξος γ ι α τ η ν ί κ η τ ο υ στον
δίαυλο σ τ η ν Ο λ υ μ π ί α 1 7 1 κ α ι ε ί χ ε π α ν τ ρ ε υ τ ε ί τ η ν κ ό ρ η τ ο υ

157

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

158

ΑΤΤΙΚΑ

τυράννου τ ω ν Μ ε γ α ρ έ ω ν Θ ε α γ έ ν η .
2. Ε κ τ ό ς α π ' όσα ανέφερα υ π ά ρ χ ο υ ν κ α ι δύο α ν α θ ή μ α τ α
που

κατασκεύασαν

οι Αθηναίοι

από

το

ένα

δέκατο

των

λαφύρων π ο λ ε μ ι κ ώ ν ν ι κ ώ ν τ ο υ ς · ένα χ ά λ κ ι ν ο ά γ α λ μ α τ η ς
Αθηνάς172

από

τους

Μήδους

που

αποβιβάστηκαν

στον

Μαραθώνα, έργο του Φ ε ι δ ί α . (Λένε ότι η μ ά χ η των Λ α π ι θών κ α ι τ ω ν Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν σ τ η ν α σ π ί δ α τ η ς Α θ η ν ά ς , κ α θ ώ ς
κ α ι οσα ά λ λ α τ μ ή μ α τ α τ ο υ α γ ά λ μ α τ ο ς ε ί ν α ι σ κ α λ ι σ μ έ ν α τ α
σφυρηλάτησε ο

Μυς,

αλλά κ ι α υ τ ά ,

όπως και ό,τι άλλο

έ φ τ ι α ξ ε ο Μ υ ς , σ χ ε δ ι ά σ τ η κ α ν από τον Π α ρ ρ ά σ ι ο , τον γ ι ο
του Ευήνορα. Η α ι χ μ ή του δόρατος αυτής τ η ς Αθηνάς κ α ι
τ ο λ ο φ ί ο τ η ς π ε ρ ι κ ε φ α λ α ί α ς τ η ς ε ί ν α ι ο ρ α τ ά α κ ό μ α κ α ι από
τ ο Σ ο ύ ν ι ο ) . Τ ο άλλο α ν ά θ η μ α ε ί ν α ι ένα χ ά λ κ ι ν ο ά ρ μ α από
τ ο ένα δ έ κ α τ ο τ ω ν λ α φ ύ ρ ω ν τ η ς ν ί κ η ς κ α τ ά τ ω ν Β ο ι ω τ ώ ν
κ α ι τ ω ν Χ α λ κ ι δ έ ω ν τ η ς Ε ύ β ο ι α ς . Ε κ ε ί υ π ά ρ χ ο υ ν δύο α κ ό ­
μα αναθήματα.

Ο

Π ε ρ ι κ λ ή ς του Ξανθίππου και το πιο

α ξ ι ο θ έ α τ ο από τ α έ ρ γ α τ ο υ Φ ε ι δ ί α , ένα ά γ α λ μ α τ η ς Α θ η ­
νάς, η ο π ο ί α από αυτούς π ο υ τ η ν α φ ι έ ρ ω σ α ν α π ο κ α λ ε ί τ α ι
Λημνία.
3 . Σ τ η ν α κ ρ ό π ο λ η , ε κ τ ό ς από αυ τό π ο υ έ χ τ ι σ ε ο Κ ί μ ω ­
νας, γ ι ο ς τ ο υ Μ ι λ τ ι ά δ η , λ έ γ ε τ α ι ό τ ι τ ο υ π ό λ ο ι π ο τ ε ί χ ο ς
κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ ε από τ ο υ ς Π ε λ α σ γ ο ύ ς , π ο υ έ ζ η σ α ν ά λ λ ο ­
τ ε κ ά τ ω από τ η ν α κ ρ ό π ο λ η " λ έ ν ε ό τ ι α υ τ ο ί π ο υ τ ο έ χ τ ι σ α ν
ήταν ο Αγρόλας κ α ι ο Τ π έ ρ β ι ο ς . Δ ε ν μπόρεσα να π λ η ρ ο ­
φ ο ρ η θ ώ τ ί π ο τ ε άλλο γ ι α τ ο π ο ι ο ι ή τ α ν α υ τ ο ί , παρά μόνο
πως ήταν Σ ι κ ε λ ο ί στην κ α τ α γ ω γ ή που

μετοίκησαν στην

Ακαρνανία.
4. Κατεβαίνοντας
μ έ χ ρ ι τα προπύλαια,
της,

μέσα

σε

κανείς

όχι

βλέπει

σπηλιά,

ιερό

στην

μια π η γ ή
του

κάτω

πόλη,

αλλά

νερού κ α ι κ ο ν τ ά

Απόλλωνα173.

Λένε

ότι

εδώ ζ ε υ γ ά ρ ω σ ε ο θεός με τ η ν κόρη του Ε ρ ε χ θ έ α Κ ρ έ ο υ ­
σα. Γ ι α τ ο ιερό τ ο υ Π ά ν α λ έ ν ε τ α ε ξ ή ς : ο Φ ι λ ι π π ί δ η ς ε ί χ ε
σταλεί στη Λακεδαίμονα για ν' αναγγείλει ότι οι Μ ή δ ο ι

159

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

160

ΑΤΤΙΚΑ

είχαν αποβιβαστεί στη γη τους. Ό τ α ν γύρισε, ό μ ω ς , είπε
ότι οι Λακεδαιμόνιοι ανέβαλαν την εκστρατεία, γιατί είχαν
έθιμο να μην αρχίζουν πολεμικές επιχειρήσεις, προτού
γεμίσει το φεγγάρι. Ο Φ ι λ ι π π ί δ η ς έλεγε ακόμα π ω ς , όταν
ο Πάνας τον συνάντησε στο βουνό Παρθένιο, του είπε π ω ς
είναι στο πλευρό των Αθηναίων και θα πολεμούσε μαζί
τους στον Μαραθώνα. Αυτόν λοιπόν τον θεό τίμησαν γ ι α
την υπόσχεση του.
Άρεως

Πάγος.

5. Υπάρχει ο λεγόμενος Άρειος Π ά γ ο ς , διότι δικάστηκε
π ρ ώ τ η φορά ο Αρης. Έ χ ω ήδη αναφέρει π ώ ς ο Αλιρρόθιος
φονεύτηκε από τον Άρη και για ποιο λόγο. Λένε π ω ς
αργότερα δικάστηκε εδώ και ο Ορέστης γ ι α τον φόνο τ η ς
μητέρας του. Ε δ ώ βρίσκεται και β ω μ ό ς της Αρείας Α θ η ­
νάς, που αφιέρωσε, όταν α θ ω ώ θ η κ ε . Τ ι ς α κ α τ έ ρ γ α σ τ ε ς
πέτρες, στις οποίες στέκονται οι κατηγορούμενοι και οι
κατήγοροι, τις λένε της Ύ β ρ ε ω ς και τ η ς Αναίδειας.
6. Εκεί κοντά είναι το ιερό των θεών, που οι Αθηναίοι
αποκαλούν Σεμνές κι ο Ησίοδος στη Θεογονία τις ονομάζει
Ερινύες. Ο Αισχύλος ήταν ο π ρ ώ τ ο ς που τις παρίστανε με
φίδια μαζί με τα μαλλιά στο κεφάλι τους. Τα α γ ά λ μ α τ α
αυτά, ό π ω ς και τ ω ν υποχθόνιων θεών που βρίσκονται ε δ ώ ,
δεν προκαλούν κανένα φόβο. Υπάρχουν και α γ ά λ μ α τ α του
Πλούτωνα, του Ε ρ μ ή και της Γης. Σ τ ο σημείο αυτό προ­
σφέρουν θυσίες όσοι αθωώνονται στον Αρειο Π ά γ ο . Π ρ ο ­
σφέρουν θυσίες και για άλλους λόγους ξένοι, αλλά και
πολίτες της Αθήνας.
7. Σ τ ο ν περίβολο υπάρχει μνημείο του Οιδίποδα" ερευ­
νώντας έμαθα ότι τα οστά του μεταφέρθηκαν εδώ από τη
Θήβα. Και όσα λέει ο Σοφοκλής σχετικά με τον θάνατο του
Οιδίποδα, δεν μου επιτρέπει να τα π ι σ τ έ ψ ω ο Ό μ η ρ ο ς , ο
οποίος λέει ότι, μόλις πέθανε ο Οιδίποδας, ο Μηκιστέας

161

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

162

ΑΤΤΙΚΑ

π ή γ ε στη Θήβα και συμμετείχε σε επιτάφιους αγώνες.
8. Οι Αθηναίοι έχουν και άλλα δικαστήρια, που δεν
έχουν τόσο μεγάλη φ ή μ η . Το ένα λέγεται «παράβυστο»
και το άλλο «τρίγωνο» - το π ρ ώ τ ο ονομάστηκε έτσι επειδή
βρίσκεται σε μη κεντρικό μέρος της πόλης και εκδικάζο­
νται εκεί ασήμαντες υποθέσεις, ενώ το δεύτερο πήρε το
όνομα του από το σ χ ή μ α του.

Άλλο λέγεται «βατρα-

χιούν» [πράσινο] κι άλλο «φοινικιούν» [πορφυρό], ανάλογα
με το χ ρ ώ μ α τους και έτσι ονομάζονται μέχρι σήμερα. Το
πιο μεγάλο δικαστήριο, στο οποίο συγκεντρώνονται οι
περισσότεροι είναι το λεγόμενο Η λ ι α ί α . Γ ι α τους φόνους
υπάρχει, ανάμεσα σε άλλα, και αυτό που ονομάζουν «επί
Π α λ λ α δ ί ω » , το οποίο εκδικάζει υποθέσεις ακούσιας αν­
θρωποκτονίας. Ό λ ο ι συμφωνούν π ω ς ο π ρ ώ τ ο ς που δικά­
στηκε εδώ ήταν ο Δ η μ ο φ ώ ν τ α ς ' γ ι α την αιτία όμως υ π ά ρ ­
χουν διαφορετικές απόψεις.
9. Λένε π ω ς , όταν κυριεύτηκε η Τροία κι ο Δ ι ο μ ή δ η ς
επέστρεφε με τα πλοία του στην π α τ ρ ί δ α , μόλις πλησίασε
στο Φάληρο, νύχτωσε. Ε π ε ι δ ή οι Αργείοι στο σκοτάδι
νόμισαν ότι βρίσκονταν σε άλλη χ ώ ρ α κι όχι στην Α τ τ ι ­
κ ή , έκαναν απόβαση στο Φάληρο σαν σε γη εχθρική. Ο
Δ η μ ο φ ώ ν τ α ς έσπευσε να τους αποκρούσει, χ ω ρ ί ς κι ο ίδιος
να γνωρίζει ότι αυτοί που έκαναν απόβαση ήταν Αργείοι.
Σκότωσε

αρκετούς

από

αυτούς

και,

αφού

πήρε

το

Π α λ λ ά δ ι ο 1 7 4 , έφυγε. Σ τ η συνέχεια το άλογο του Δ η μ ο φ ώ ντα έριξε κ ά τ ω , π ά τ η σ ε και σκότωσε έναν Αθηναίο [πολε­
μιστή], που δεν τον είχε δει. Γ ι ' αυτό ο Δ η μ ο φ ώ ν τ α ς π α ­
ραπέμφθηκε σε δίκη για φόνο, άλλοι λένε από την οικογέ­
νεια του σκοτωμένου κι άλλοι από το κοινό των Α ρ γ ε ί ω ν .
10. Σ τ ο

«επί Δελφινίω» δικαστήριο δικάζονται όσοι

ισχυρίζονται ότι διέπραξαν φόνο δικαιολογημένα, ό π ω ς ο
Θησέας που αθωώθηκε γ ι α τον φόνο του Π ά λ λ α ν τ α και
τ ω ν γ ι ω ν του που επαναστάτησαν.

163

Προτού αθωωθεί ο

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

164

ΑΤΤΙΚΑ

Θησέας, συνηθιζόταν κάθε φονιάς να εξορίζεται ή να θα­
νατώνεται με τον ίδιο τρόπο. Τ π ά ρ χ ε ι και το δικαστήριο το
λεγόμενο «εν Π ρ υ τ α ν ε ί ο » , όπου δικάζονται σιδερένια κι
άλλα άψυχα π ρ ά γ μ α τ α και π ι σ τ ε ύ ω ότι άρχισε η λειτουρ­
γία του ως εξής. Την ε π ο χ ή που βασιλιάς τ ω ν Αθηναίων
ήταν ο Ερεχθέας, σκότωσε γ ι α π ρ ώ τ η φορά βόδι στον
βωμό του Πολιέα Δία ο βουφόνος και αφήνοντας εκεί
τον πέλεκυ έφυγε από τη χ ώ ρ α εξόριστος. Ο ε γ κ α τ α λ ε ι μ ­
μένος πέλεκυς δικάστηκε κι αμέσως αθωώθηκε" δικάζεται
μάλιστα γ ι ' αυτό τον λόγο κάθε χρονιά.
11. Λένε π ω ς πολλά άψυχα τιμωρούν δίκαια τους αν­
θρώπους. Πιο σπουδαίο και φημισμένο είναι ο ακινάκης
του Κ α μ β ύ σ η 1 7 5 . Κοντά στη θάλασσα, στον Πειραιά, βρί­
σκεται η Φ ρ ε α τ τ ύ δ α . Ε δ ώ οι εξόριστοι, για τους οποίους,
αφού φύγουν, προκύπτει νέο αδίκημα, απολογούνται από
πλοίο προς αυτούς που τους ακούν από τη στεριά. Σ ύ μ φ ω ­
να με τον μύθο, ο π ρ ώ τ ο ς που απολογήθηκε με αυτό τον
τρόπο ήταν ο Τεύκρος προς τον Τ ε λ α μ ώ ν α ότι δεν είχε
καμιά ανάμειξη στον θάνατο του Α ί α ν τ α . Αυτά τα ανέφε­
ρα γ ι α όσους ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να μάθουν γ ι α τα
δικαστήρια.
29. Κοντά στον Άρειο Π ά γ ο δείχνουν ένα πλοίο, που
κατασκευάστηκε για την π ο μ π ή τ ω ν Παναθηναίων. Αυτό
το πλοίο ήδη π ι α έχει ξεπεραστεί. Κανείς όμως δεν γ ν ω ­
ρίζω να ξεπέρασε το πλοίο της Δήλου, που έχει εννιά
σειρές κ ω π η λ α τ ώ ν κ ά τ ω από το κ α τ ά σ τ ρ ω μ α .
Ακαδημία.
2. Οι Αθηναίοι έχουν επίσης έξω από την π ό λ η , στους
δήμους και κ α τ ά μήκος τ ω ν οδών, ιερά θεών και η ρ ώ ω ν και
τάφους

ανδρών.

Ακαδημία

176

Πολύ

κοντά

επίσης

βρίσκεται

η

, τ ό π ο ς που κ ά π ο τ ε ανήκε σε ιδιώτη, ενώ στην

165

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

166

ΑΤΤΙΚΑ

εποχή μου είναι γυμνάσιο. Κατεβαίνοντας προς αυτήν συ­
ναντάς τον περίβολο της Ά ρ τ ε μ η ς και τα ξόανα της Αρίστης
και τ η ς Καλλίστης, που ό π ω ς ε γ ώ ν ο μ ί ζ ω συμφωνεί και το
ποίημα του Π ά μ φ ω . Αυτά τα ονόματα είναι επικλήσεις τ η ς
Άρτεμης" ενώ γ ν ω ρ ί ζ ω και άλλα που λέγονται γ ι ' αυτές, θα
τα παραλείψω. Τ π ά ρ χ ε ι και μικρός ναός, μέσα στον οποίο
φέρνουν το ά γ α λ μ α του Διονύσου του Ελευθερέα, που μ ε τ α ­
φέρουν κάθε χρόνο σε καθορισμένες μέρες.
3. Σ' αυτό τον τόπο υπάρχουν αυτά τα ιερά, κ α θ ώ ς και
οι τάφοι π ρ ώ τ α του Θρασύβουλου, του γιου του Λύκου,
άνδρα που θεωρείται ο γενναιότερος από τους εκλεκτούς
Αθηναίους και από τους μεταγενεστέρους του και α π '
όσους έζησαν πριν α π ' αυτόν — θ α παραλείψω τα περισσό­
τερα και θ' αναφέρω μόνο όσα κάνουν π ι σ τ ε υ τ ή την άποψη
μου.

Εκείνος

κατέλυσε

την

τυραννία

τ ρ ι ά κ ο ν τ α 1 7 7 , ξεκινώντας στην α ρ χ ή

των

λεγόμενων

με εξήντα άνδρες

από τη Θήβα και έπεισε τους Αθηναίους που στασίασαν
να συμφιλιωθούν και να μείνουν πιστοί στη συμφωνία.
Π ρ ώ τ ο ς είναι αυτός ο τ ά φ ο ς και κοντά σ' αυτόν του Π ε ­
ρικλή, του Χαβρία και του Φορμίωνα.
4. Υπάρχει επίσης τάφος προς τιμήν όλων τ ω ν Α θ η ­
ναίων που σκοτώθηκαν στις ναυμαχίες και στις μ ά χ ε ς
στην ξηρά, εκτός από κείνους που αγωνίστηκαν στον Μ α ­
ραθώνα. Γιατί οι τάφοι αυτών βρίσκονται στον τ ό π ο τ η ς
ηρωικής πράξης τους, ενώ οι άλλοι στον δρόμο που οδηγεί
στην Α κ α δ η μ ί α .

Πάνω

σ'

αυτούς είναι τοποθετημένες

στήλες, στις οποίες αναφέρονται τα ονόματα και ο δήμος
καθενός. Π ρ ώ τ ο ι τάφηκαν εκείνοι που κυριάρχησαν κ ά π ο ­
τε στη Θράκη μέχρι τη Δραβησκό και τους οποίους φό­
νευσαν οι Ηδωνοί, αφού έκαναν αιφνιδιαστική επίθεση.
Λέγεται επίσης ότι έπεσαν π ά ν ω τους κεραυνοί.
5. Σ τ ρ α τ η γ ο ί ήταν και άλλοι και ο Λέαγρος, α ρ χ η γ ό ς
της δύναμης, και ο Σ ω φ ά ν η ς από τη Δεκέλεια, ο οποίος

167

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

168

ΑΤΤΙΚΑ

σκότωσε τον Ευρυβάτη από το Ά ρ γ ο ς , που κ ά π ο τ ε είχε
νικήσει στο πένταθλο στα Νέμεια, ο οποίος βοηθούσε τους
Αιγινήτες. Αυτός ο στρατός ήταν ο τρίτος που έστειλαν οι
Αθηναίοι έξω από την Ελλάδα, γ ι α τ ί εναντίον του Πριάμου
και των Τ ρ ώ ω ν πολέμησαν όλοι οι Έ λ λ η ν ε ς έχοντας κοινή
αφορμή - μόνοι εκστράτευσαν οι Αθηναίοι με τον Ιόλαο στη
Σ α ρ δ ώ , γ ι α δεύτερη φορά στη σημερινή Ιωνία και γ ι α
τρίτη φορά στη Θ ρ ά κ η .
6. Μπροστά στον τάφο υπάρχει στήλη που παριστάνει
μαχόμενους ιππείς" τα ονόματα τους είναι ο Μελάνωπος
και ο Μ α κ ά ρ τ α τ ο ς , οι οποίοι έτυχε να σκοτωθούν, ενώ
είχαν π α ρ α τ α χ τ ε ί εναντίον των Λακεδαιμονίων και τ ω ν
Β ο ι ω τ ώ ν , εκεί όπου είναι τα σύνορα τ η ς Ελεωνίας και
της Τ α ν ά γ ρ α ς . Τ π ά ρ χ ε ι και ένας τ ά φ ο ς Θεσσαλών ι π π έ ­
ων, οι οποίοι εξαιτίας τ η ς παλιάς φιλίας ήρθαν, όταν οι
Πελοποννήσιοι μαζί με τον Αρχίδαμο εισέβαλαν με στρατό
στην Αττική" κοντά σ' αυτόν υπάρχουν τάφοι τοξοτών από
την Κ ρ ή τ η .

Υπάρχουν επίσης μ ν ή μ α τ α Αθηναίων: του

Κλεισθένη, από τον οποίον ορίστηκαν οι φυλές και προς
τιμήν τ ω ν ι π π έ ω ν που σκοτώθηκαν, όταν οι Θεσσαλοί
ανέλαβαν αυτόν τον αγώνα από κοινού με τους Αθηναίους.
7. Ε δ ώ βρίσκονται θαμμένοι κάποιοι Κλεωναίοι που
ήρθαν μαζί με τους Αργείους στην Α τ τ ι κ ή . Θα γ ρ ά ψ ω
την αιτία, όταν η διήγηση μου φτάσει στους Αργείους.
Τ π ά ρ χ ε ι και τάφος τ ω ν Αθηναίων, οι οποίοι πριν από
την εκστρατεία τ ω ν Μήδων πολέμησαν ενάντια στους Αι­
γινήτες. Ή τ α ν λοιπόν δίκαιη η απόφαση του δήμου, το ότι
και οι Αθηναίοι είχαν δώσει το δ ι κ α ί ω μ α να θάβονται
δημόσια οι δούλοι και ν' αναγράφονται τα ονόματα τους
σε στήλη. Αυτό φανερώνει ότι οι δούλοι υπήρξαν γενναίοι
στον πόλεμο με τους αφέντες τους. Υπάρχουν και ονόματα
άλλων ανδρών, είναι ό μ ω ς διαφορετικοί οι τόποι στους
οποίους αγωνίστηκαν. Και των πιο διακεκριμένων α π '

169

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

170

ΑΤΤΙΚΑ

αυτούς που εκστράτευσαν στην Ό λ υ ν θ ο , ό π ω ς και του
Μελησάνδρου, που έπλευσε με πλοία στην άνω Καρία
μέσω του π ο τ α μ ο ύ Μαιάνδρου.
8. Τ ά φ η κ α ν και αυτοί που πέθαναν στον πόλεμο με τον
Κάσσανδρο και όσοι Αργείοι συμμάχησαν κ ά π ο τ ε μαζί
τους. Λένε ότι η σ υ μ μ α χ ί α τ ω ν Α ρ γ ι τ ώ ν έγινε μ' αυτό
τον

τρόπο.

Όταν

έγινε

σεισμός

στη

χώρα

των

Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν 1 7 8 , αποστάτησαν οι είλωτες στην Ι θ ώ μ η
και οι Λακεδαιμόνιοι κάλεσαν σε βοήθεια γ ι α την α π ο σ τ α ­
σία και άλλους και τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι έστειλαν
εκλεκτούς άνδρες και γ ι α στρατηγό τον Κ ί μ ω ν α , τον γ ι ο
του Μιλτιάδη. Και οι Λακεδαιμόνιοι, επειδή τους υποψιά­
στηκαν, τους έστειλαν π ί σ ω .
9. Οι Αθηναίοι όμως δεν ανέχτηκαν την προσβολή και
ενώ επέστρεφαν, συμμάχησαν με τους Αργείους, οι οποίοι
π ά ν τ α υπήρξαν εχθροί των Λακεδαιμονίων. Μετά α π ' αυτό,
όταν επρόκειτο να πολεμήσουν οι Αθηναίοι στην Τ α ν ά γ ρ α 1 7 9
ενάντια στους Βοιωτούς και τους Λακεδαιμονίους, έφτασαν
γ ι α να βοηθήσουν τους Αθηναίους οι Αργείοι. Ε ν ώ υπερί­
σχυαν οι Αργείοι, νύχτωσε και έτσι η νίκη δεν ήταν βέβαιη·
την επόμενη μέρα, ό μ ω ς , επικράτησαν οι Λακεδαιμόνιοι,
επειδή οι Θεσσαλοί πρόδωσαν τους Αθηναίους.
10. Θ' αναφέρω κι αυτούς, δηλαδή τον Απολλόδωρο, τον
αρχηγό των μισθοφόρων, που ήταν Αθηναίος και στάλθηκε
από τον Αρσίτη, τον σ α τ ρ ά π η της Φρυγίας του Ε λ λ η σ π ό ­
ντου, για να διασώσει την πόλη τ ω ν Περινθίων, όταν ο
Φ ί λ ι π π ο ς είχε εισβάλει με τον στρατό του στην Περινθία.
Αυτός λοιπόν έχει ταφεί εδώ, κ α θ ώ ς και ο Εύβουλος, ο γιος
του Σπινθάρου, και άλλοι άνδρες, οι οποίοι, αν και ήταν
ανδρείοι, δεν ήταν τυχεροί, δηλαδή αυτοί που επιτέθηκαν
ενάντια στον τύραννο Λ α χ ά ρ η και εκείνοι που σχεδίασαν
την κατάληψη του Πειραιά, ενώ τον φρουρούσαν οι Μακε­
δόνες, οι οποίοι προδόθηκαν από τους συνεργούς πριν να

171

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

172

ΑΤΤΙΚΑ

μπει σε εφαρμογή το σχέδιο και σκοτώθηκαν.
11. Βρίσκονται επίσης θαμμένοι κι αυτοί που σ κ ο τ ώ θ η ­
καν στην Κόρινθο. Ο θεός φανέρωσε καλά κι ε δ ώ , ό π ω ς και
πάλι στα Λεύκτρα, ότι αυτοί που αποκαλούνται από τους
Έ λ λ η ν ε ς γενναίοι δεν είναι τ ί π ο τ ε χωρίς την Τ ύ χ η . Οι
Λακεδαιμόνιοι, βέβαια, αφού νίκησαν τότε τους Κοριν­
θίους και τους Αθηναίους, κ α θ ώ ς και τους Αργείους και
τους Βοιωτούς, κατόπιν μόνο στα Λεύκτρα δεινοπάθησαν
τόσο πολύ από τους Βοιωτούς. Μετά α π ' αυτούς που π έ ­
θαναν στην Κόρινθο, ελεγειακοί στίχοι λένε π ω ς η ίδια η
στήλη είναι στημένη και γ ι ' αυτούς που πέθαναν στην
Εύβοια και τη Χίο και γ ι ' αυτούς που σκοτώθηκαν στα
έσχατα της Ασιατικής ηπείρου και στη Σ ι κ ε λ ί α .
12. Ε π ί σ η ς αναγράφονται τα ονόματα των σ τ ρ α τ η γ ώ ν ,
εκτός από του Ν ι κ ί α , και τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν μαζί με τα
ονόματα των Αθηναίων και τ ω ν Π λ α τ α ι έ ω ν . Το όνομα
του Νικία παραλείφτηκε γ ι α τον ακόλουθο λόγο. Α υ τ ά
που γ ρ ά φ ω είναι σύμφωνα με όσα λέει ο Φίλιστος, ο
οποίος είπε ότι ο Δημοσθένης έκανε συνθήκες γ ι α χ ά ρ η
άλλων και όχι του εαυτού του και όταν τον συνέλαβαν
επιχείρησε ν' αυτοκτονήσει - ενώ ο Νικίας παραδόθηκε με
τη θέληση του. Δεν γ ρ ά φ τ η κ ε λοιπόν το όνομα του Ν ι κ ί α
σε στήλη, γ ι α τ ί θεωρήθηκε εκούσια αιχμαλωτισμένος και
άνδρας ανάξιος γ ι α τον πόλεμο.
13. Τ π ά ρ χ ε ι κι άλλη στήλη, που αναγράφει τα ονόματα
αυτών που πολέμησαν και στη Θράκη και στα Μ έ γ α ρ α και
όταν ο Αλκιβιάδης έπεισε τους Αρκάδες της Μαντινείας
και τους Ηλείους να αποστατήσουν από τους Λ α κ ε δ α ι μ ο ­
νίους και εκείνων που νίκησαν τους Συρακούσιους πριν
φθάσει στη Σικελία ο Δημοσθένης. Έ θ α ψ α ν επίσης αυ­
τούς που ναυμάχησαν στον Ελλήσποντο, αυτούς που α γ ω ­
νίστηκαν εναντίον τ ω ν Μακεδόνων στη Χαιρώνεια και
εκείνους που εκστράτευσαν μαζί με τον Κλέωνα στην

173

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

174

ΑΤΤΙΚΑ

Αμφίπολη

180

,

Τανάγρας

181

, αυτούς που οδήγησε στη Θεσσαλία ο Λ ε ω -

όσους

σκοτώθηκαν

στο

Δήλιο

της

σθένης, όσους έπλευσαν με τον Κίμωνα στην Κύπρο κι
ακόμη εκείνους που έδιωξαν μαζί με τον Ολυμπιόδωρο
τη φρουρά των Μακεδόνων, το πολύ δεκατρείς άνδρες.
14. Λένε οι Αθηναίοι ότι έστειλαν μία μικρή βοήθεια και
στους Ρ ω μ α ί ο υ ς , όταν αυτοί πολεμούσαν με γείτονες κι
αργότερα, όταν έγινε η ναυμαχία τ ω ν Ρ ω μ α ί ω ν με τους
Καρχηδονίους, έφτασαν πέντε Α τ τ ι κ έ ς τριήρεις. Υπάρχει
λοιπόν και τάφος αυτών τ ω ν ανδρών. Ή δ η έ χ ω αναφέρει
τις ανδραγαθίες του Τολμίδη και τ ω ν ανδρών του, κ α θ ώ ς
και τον τρόπο με τον οποίο πέθαναν. Ας γνωρίζει εκείνος
που επιθυμεί ότι κι αυτοί είναι θαμμένοι σ' αυτό τον δρόμο.
Επιπλέον είναι θαμμένοι αυτοί που νίκησαν μαζι με τον
Κίμωνα μέσα σε μια μέρα τη μεγάλη μ ά χ η , στην ξηρά και
τη θάλασσα182.
15. Ε π ί σ η ς έχει ταφεί εδώ ο Κόνωνας και ο Τιμόθεος,
που δεύτεροι αυτοί, π α τ έ ρ α ς και γιος, μετά τον Μιλτιάδη
και τον Κ ί μ ω ν α κατόρθωσαν ένδοξα έργα. Ε δ ώ είναι θαμ­
μένος ο Ζήνωνας, ο γιος του Μνασέου, και ο Χ ρ ύ σ ι π π ο ς
από τους Σόλους και ο Νικίας, γιος του Ν ι κ ο μ ή δ η , που
ήταν άριστος στη ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ανάμεσα στους συγχρόνους
του.

Ε π ί σ η ς ο Αρμόδιος και ο Α ρ ι σ τ ο γ ε ί τ ο ν α ς 1 8 3 , που

σκότωσαν τον Ί π π α ρ χ ο , γιο του Πεισιστράτου, και ρήτο­
ρες, ό π ω ς ο Ε φ ι ά λ τ η ς , που αλλοίωσε τους νόμους του
Αρείου Π ά γ ο υ , και ο Λυκούργος, γιος του Λυκόφρονα.
16. Α π ό τον Λυκούργο εξασφαλίστηκαν γ ι α το δημόσιο
ταμείο έξι χιλιάδες πεντακόσια τ ά λ α ν τ α περισσότερα α π '
όσα συγκέντρωσε ο Περικλής, ο γιος του Ξ α ν θ ί π π ο υ . Ο
ίδιος κατασκεύασε σκεύη για τις ιερές π ο μ π έ ς προς τ ι μ ή ν
της θεάς και χρυσές Νίκες και τον στολισμό τ ω ν εκατό
παρθένων, κ α θ ώ ς και όπλα και βέλη και τετρακόσιες
τριήρεις γ ι α τις ναυμαχίες. Ανάμεσα στα οικοδομήματα,

175

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

176

ΑΤΤΙΚΑ

κατασκεύασε το θέατρο, το οποίο είχαν αρχίσει, άλλοι,
ενώ τα έργα που έχτισε κ α τ ά τη διάρκεια τ η ς εξουσίας
του στον

Πειραιά είναι οι νεώσοικοι και το γυμνάσιο

κοντά στο λεγόμενο Λ ύ κ ε ι ο 1 8 4 . Ό σ α είχαν κατασκευα­
στεί από χρυσό και ασήμι, όταν ο Λ α χ ά ρ η ς έγινε τύραν­
νος, τα έκλεψε.

Αυτά τα οικοδομήματα σώζονται και

μέχρι την εποχή μας.
30. Μ π ρ ο σ τ ά στην είσοδο της Α κ α δ η μ ί α ς υπάρχει β ω ­
μός του Έ ρ ω τ α με ε π ι γ ρ α φ ή που λέει ότι ο π ρ ώ τ ο ς Α θ η ­
ναίος που πρόσφερε αφιέρωμα στον Έ ρ ω τ α ήταν ο Χ ά ρ μος. Λένε ότι ο βωμός ο λεγόμενος του Α ν τ έ ρ ω τ α , π ο υ
βρίσκεται στην π ό λ η , είναι αφιέρωμα μετοίκων, γ ι α τ ί κ ά ­
ποιος Αθηναίος με το όνομα Μέλης, απορρίπτοντας τον
έρωτα του μετοίκου Τ ι μ α γ ό ρ α , τον προκάλεσε ν' ανεβεί
στον ψηλότερο βράχο και να πέσει κ ά τ ω . Ο Τ ι μ α γ ό ρ α ς ,
που λίγο ενδιαφερόταν γ ι α την ζ ω ή του και ήθελε να
ευχαριστεί τον νεαρό, π ή δ η ξ ε κ ά τ ω . Ο Μέλης ένιωσε τόσο
μετανιωμένος, όταν είδε τον Τ ι μ α γ ό ρ α νεκρό, ώστε τον
ακολούθησε και πέφτοντας από τον ίδιο βράχο σ κ ο τ ώ θ η κ ε
κι αυτός. Α π ό τότε οι μέτοικοι θεωρούν τον Α ν τ έ ρ ω τ α
πνεύμα που πήρε εκδίκηση γ ι α τον Τ ι μ α γ ό ρ α .
2. Σ τ η ν Α κ α δ η μ ί α υπάρχει και β ω μ ό ς του Π ρ ο μ η θ έ α ,
από τον οποίο ξεκινούν τρέχοντας με αναμμένες λ α μ π ά δ ε ς
προς την π ό λ η . Το α γ ώ ν ι σ μ α προϋποθέτει ότι όσο τρέχει
κανείς δεν θα σβήσει ο δαυλός του. Αν αυτός που φτάσει
π ρ ώ τ ο ς έχει σβησμένη λ α μ π ά δ α , χάνει τη νίκη και κερδίζει
ο δεύτερος. Αν έχει σβήσει και του δεύτερου ο δαυλός, τ ό τ ε
θεωρείται νικητής ο τρίτος. Κι άμα έχουν σβήσει οι δαυλοί
όλων των δρομέων, δεν ανακηρύσσεται κανένας νικητής.
Υπάρχει βωμός τ ω ν Μουσών, του Ε ρ μ ή και μέσα [στην
Ακαδημία] της Αθηνάς· έφτιαξαν και του Η ρ α κ λ ή . Υπάρχει
και δέντρο ελιάς, που λένε ότι είναι το δεύτερο που φύτρωσε.

177

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

178

ΑΤΤΙΚΑ

3.

Κοντά

Πλάτωνα

185

στην

Ακαδημία

βρίσκεται

ο

τάφος

του

. Ο θεός του φανέρωσε από νωρίς π ω ς θα

γινόταν ο μεγαλύτερος φιλόσοφος. Ο Σ ω κ ρ ά τ η ς , όταν θα
γινόταν μαθητής του ο Π λ ά τ ω ν α ς , την προηγούμενη ν ύ χ τ α
ονειρεύτηκε κύκνο να πετάει και να κουρνιάζει στην α γ κ α ­
λιά του. Οι κύκνοι συνδέονται συνήθως με την τέχνη τ η ς
μουσικής, γιατί λένε π ω ς ένας μουσικός με το όνομα Κ ύ ­
κνος είχε γίνει βασιλιάς τ ω ν Λ ι γ ύ ω ν στη χ ώ ρ α απέναντι
από τον Ηριδανό και πέρα από τη γη των Κελτών. Ό τ α ν
πέθανε, κ α τ ά την επιθυμία του Απόλλωνα, μ ε τ α μ ο ρ φ ώ θ η ­
κε σε πουλί. Μ π ο ρ ώ να πιστέψω ότι ένας μουσικός κ α τ ά ­
φερε να γίνει βασιλιάς τ ω ν Λιγύων, αλλά δεν δέχομαι π ω ς
ένας άνδρας μεταμορφώθηκε σε πουλί.
4. Σ' αυτή την περιοχή της χ ώ ρ α ς φαίνεται ο π ύ ρ γ ο ς
του Τ ί μ ω ν α , που ήταν ο μόνος που δεν έβρισκε άλλο τρόπο
για την ευτυχία, π α ρ ά την απομάκρυνση από τους άλλους
ανθρώπους. Ε δ ώ 1 8 6 υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Ί π π ι ο ς
Κολωνός και που είναι το π ρ ώ τ ο μέρος τ η ς Α τ τ ι κ ή ς , όπου
λένε ότι ήρθε ο Οιδίποδας —διαφέρουν από την ποίηση του
Ομήρου, όσα λ έ γ ο ν τ α ι — και βωμός του Ι π π ί ο υ Π ο σ ε ι δ ώ ­
να και τ η ς Ι π π ί α ς Αθηνάς και ηρώο του Πειρίθου, του
Θησέα, του Οιδίποδα και του Αδράστου. Ο Αντίγονος
εισβάλλοντας έκαψε το άλσος του

Ποσειδώνα και τον

ναό" αυτός είχε καταστρέψει και άλλοτε με τον στρατό
του τ η γ η τ ω ν Αθηναίων.
Δήμοι

Αττικής.

31. Οι μικροί δήμοι τ η ς Α τ τ ι κ ή ς , ό π ω ς έτυχε να κα­
τοικηθεί ο καθένας, άφησαν τα εξής μνημεία. Σ τ ο ν Αλιμούντα υπάρχει το ιερό της Θεσμοφόρου Δ ή μ η τ ρ α ς και της
Κόρης, ενώ στον Ζ ω σ τ ή ρ α 1 8 7 κοντά στη θάλασσα υπάρχει
βωμός της Αθηνάς, του Απόλλωνα, τ η ς Ά ρ τ ε μ η ς και τ η ς
Λ η τ ώ ς . Λένε ότι η Λ η τ ώ δεν γέννησε εδώ τα π α ι δ ι ά τ η ς ,

179

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

180

ΑΤΤΙΚΑ

αλλά ότι μόνο χαλάρωσε τη ζώνη τ η ς λίγο πριν γεννήσει.
Α π ' αυτό πήρε το όνομα της η π ε ρ ι ο χ ή . Έ χ ο υ ν και οι
Προσπάλτιοι

ιερό

τ η ς Δ ή μ η τ ρ α ς και της

Κόρης,

ενώ

στους Αναγυρασίους υπάρχει ιερό τ η ς Μητέρας των θε­
ών. Οι Κ ε φ α λ ε ί ς 1 8 8 λατρεύουν ιδιαίτερα τους Διοσκούρους
και τους αποκαλούν Μεγάλους θεούς.
2. Σ τ ι ς Π ρ α σ ι έ ς 1 8 9 υπάρχει ναός του Απόλλωνα. Λένε
ότι εδώ έρχονται οι π ρ ώ τ ο ι καρποί [απαρχαί] τ ω ν Υπερβο­
ρείων, ότι οι Υπερβόρειοι τους παραδίδουν στους Αριμασπούς και οι Αριμασποί στους Ισσηδόνες. Α π ' αυτούς οι
Σκύθες τους πηγαίνουν στη Σ ι ν ώ π η και οι Έ λ λ η ν ε ς τους
μεταφέρουν στις Πρασιές, α π ' όπου οι Αθηναίοι τους φέρ­
νουν στη Δήλο. Αυτοί οι π ρ ώ τ ο ι καρποί είναι κρυμμένοι
μέσα σε άχυρο και κανείς δεν τους βλέπει. Σ τ ι ς Πρασιές
υπάρχει και μνήμα του Ερυσίχθονα που πέθανε στο ταξίδι,
ενώ επέστρεφε από τη Δήλο μετά το τέλος τ η ς θεωρίας.
3. Έ χ ω ήδη πει π ω ς ο Αμφικτύονας έδιωξε τον συγγενή
του εξ α γ χ ι σ τ ε ί α ς Κραναό, που ήταν βασιλιάς της Αθήνας.
Λένε ότι ο Κραναός και οι σύντροφοι του κατέφυγαν στον
δήμο Λ α μ π τ ρ έ α , όπου πέθανε και τ ά φ η κ ε . Υπάρχει και
στην

εποχή

μου

το

μνήμα

του

Κραναού

στους

Λα-

μπτρείς. Σ τ η ν περιοχή Π ο τ α μ ο ύ ς βρίσκεται ο τάφος του
Ί ω ν α , του γιου του Ξούθου — έ ζ η σ ε κι αυτός στην Αθήνα
και μάλιστα ήταν πολέμαρχος τ ω ν Αθηναίων στον πόλεμο
εναντίον της Ελευσίνας.
4. Έ τ σ ι λένε γ ι ' αυτά. Σ τ η Φ λ ύ α 1 9 0 και στον Μυρρινούντα υπάρχουν βωμοί του Απόλλωνα Διονυσοδότου, τ η ς
Ά ρ τ ε μ η ς Σελασφόρου, του Διονύσου Ανθίου, τ ω ν Ισμηνίδων νυμφών και τ η ς Γ η ς , την οποία μάλιστα ονομάζουν
Μεγάλη θεά. Άλλος ναός έχει βωμούς της Δ ή μ η τ ρ α ς Ανησιδώρας, του Δία Κτησίου, της Τιθρωνής Αθηνάς, τ η ς
Κόρης

Π ρ ω τ ό γ ο ν η ς και τ ω ν λεγόμενων Σ ε μ ν ώ ν

θεών.

Σ τ ο ν Μυρρινούντα έχουν ξόανο της Κολαινίδας. Οι Αθμο-

181

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

182

ΑΤΤΙΚΑ

νείς λατρεύουν την Αμαρυσία Ά ρ τ ε μ η .
5. Αφού κ α τ ά λ α β α ότι οι εξηγητές δεν είχαν έγκυρες
πληροφορίες γ ι ' αυτά, συμπεραίνω το εξής. Σ τ η ν Εύβοια
υπάρχει η Αμάρυνθος, όπου λατρεύουν την Αμαρυσία.
Έ χ ο υ ν όμως και οι Αθηναίοι γιορτή της Αμαρυσίας, π ο υ
δεν είναι λιγότερο φημισμένη από την Ευβοϊκή. Ν ο μ ί ζ ω
ότι έτσι πήρε το όνομα αυτό στους Α θ μ ο ν ε ί ς 1 9 1 και π ι ­
στεύω ότι στον Μυρρινούντα ονομάστηκε Κολαινίδα από
τον Κόλαινο. Ό π ω ς ήδη είπα, πολλοί δήμοι υποστηρίζουν
ότι είχαν βασιλιάδες αρχαιότερους από τον Κ έ κ ρ ο π α . Ό ­
π ω ς λένε στον Μυρρινούντα, ο Κόλαινος κυβερνούσε τη
χ ώ ρ α τους πριν από τον Κέκροπα.
6. Τ π ά ρ χ ε ι και ο δήμος Αχαρνές. Εκεί λατρεύουν τον
Απόλλωνα τον Αγυιέα και τον Η ρ α κ λ ή . Έ χ ο υ ν και βωμό
της Τ γ ε ί α ς Αθηνάς. Επονομάζουν την Αθηνά Ι π π ί α και
τον ίδιο τον θεό Διόνυσο Μελπόμενο και Κισσό, γ ι α τ ί
ισχυρίζονται ότι εδώ φύτρωσε γ ι α π ρ ώ τ η φορά ο κισσός.
3 2 . Τα όρη τ η ς Α τ τ ι κ ή ς είναι το Πεντελικό, όπου
υπάρχουν λατομεία, η Πάρνηθα, που προσφέρεται γ ι α κυ­
νήγι αγριόχοιρου και αρκούδας, και ο Υ μ η τ τ ό ς , όπου οι
μέλισσες βρίσκουν την π ι ο κατάλληλη τ ρ ο φ ή , με μοναδική
εξαίρεση αυτές τ η ς περιοχής των Α λ α ζ ώ ν ω ν . Γ ι α τ ί στους
Αλαζώνες οι μέλισσες, ό π ω ς και τ' άλλα ζ ώ α , είναι ελεύ­
θερες να τρέφονται και δεν τις κλείνουν σε κυψέλες. Ό π ο υ
βρεθούν αυτές δουλεύουν και παράγουν μια ουσία που δεν
ξεχωρίζεται σε μέλι και κερί.
2. Έ τ σ ι έχουν αυτά. Οι Αθηναίοι έχουν στα βουνά τους
α γ ά λ μ α τ α θεών. Σ τ η ν Πεντέλη υπάρχει ά γ α λ μ α τ η ς Α θ η ­
νάς, στον Τ μ η τ τ ό του Υμηττίου Δ ί α και βωμοί του Ο μ βρίου Δία και του Προοψίου Απόλλωνα. Σ τ η ν Πάρνηθα
υπάρχει χάλκινο ά γ α λ μ α του Παρνηθίου Δία και βωμός
του Σημαλέου Δία. Σ τ η ν Πάρνηθα υπάρχει κι άλλος β ω -

183

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

184

ΑΤΤΙΚΑ

μός, όπου προσφέρουν θυσίες άλλοτε στον επονομαζόμενο
Ό μ β ρ ι ο και άλλοτε στον Α π ή μ ι ο Δ ί α . Υπάρχει και μικρό
βουνό Α γ χ ε σ μ ό ς και εκεί ά γ α λ μ α του Α γ χ ε σ μ ί ο υ Δ ί α .
Μαραθώνας.
3. Προτού μιλήσω γ ι α τα νησιά, θ' αναφερθώ στα σχε­
τικά με τους δήμους. Ο δήμος του Μαραθώνα απέχει το
ίδιο από την πόλη τ η ς Αθήνας και την Κάρυστο στην
Εύβοια κι εκεί οι βάρβαροι νικήθηκαν σε μ ά χ η και κ α θ ώ ς
αναχωρούσαν έχασαν πολλά καράβια. Σ τ η ν πεδιάδα υ π ά ρ ­
χει τάφος τ ω ν Αθηναίων και π ά ν ω του στήλες με τα ονό­
μ α τ α τ ω ν νεκρών κ α τ ά φυλή κι άλλος για τους Π λ α τ α ι ε ί ς
από τη Βοιωτία και τους δούλους.
4. Αυτή ήταν η π ρ ώ τ η φορά που πολέμησαν οι δούλοι.
0 Μιλτιάδης, γιος του Κ ί μ ω ν α , έχει ιδιαίτερο μνημείο,
γιατί πέθανε αργότερα, μετά την α π ο τ υ χ ί α του στην Π ά ρ ο
γ ι α την οποία τον δίκασαν οι Αθηναίοι. Ε δ ώ κάθε ν ύ χ τ α
έχει κανείς την αίσθηση ότι ακούει χ λ ι μ ι ν τ ρ ί σ μ α τ α αλόγων
και άνδρες που μάχονται. Ό π ο ι ο ς επίτηδες προσπαθήσει να
δει, θα του συμβεί κάτι κακό. Αν, ό μ ω ς , δεν έχει ακούσει
γ ι ' αυτά και του συμβούν τ υ χ α ί α , οι δαίμονες δεν εξοργί­
ζονται. Οι κάτοικοι του Μαραθώνα λατρεύουν όσους σκο­
τ ώ θ η κ α ν στη μ ά χ η ως ήρωες, κ α θ ώ ς και τον Μαραθώνα
που έδωσε το όνομα του στον τόπο και τον Η ρ α κ λ ή , τον
οποίο λένε ότι π ρ ώ τ ο ι αυτοί από τους Έ λ λ η ν ε ς λάτρεψαν
ως θεό.
5. Ό π ω ς λένε, όταν έγινε η μ ά χ η 1 9 2 , πήρε μέρος κι ένας
άνδρας που έμοιαζε με αγρότη στην όψη και την ενδυμασία
του. Αφού σκότωσε πολλούς βαρβάρους με το αλέτρι του,
μετά τη μ ά χ η έγινε άφαντος. Οι Αθηναίοι ζήτησαν χ ρ η ­
σμό, ο θεός δεν έδινε άλλο χρησμό π α ρ ά να τιμούν τον
ήρωα Ε χ ε τ λ α ί ο . Υπάρχει μάλιστα και τρόπαιο από μ ά ρ μ α ­
ρο λευκό. Οι Αθηναίοι λένε π ω ς έθαψαν και τους Μήδους,

185

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

186

ΑΤΤΙΚΑ

γ ι α τ ί είναι ιερό καθήκον να θάβει κανείς τον νεκρό. Δεν
μπόρεσα, όμως, να βρω κανένα τ ά φ ο , γ ι α τ ί ούτε σωρό
χώματος ούτε άλλο σημάδι μπόρεσα να δω. Μάλλον τους
έριξαν όπως έτυχε σε μεγάλο λάκκο.
6. Στον Μαραθώνα υπάρχει μια π η γ ή που τη λένε
Μακαρία, γ ι α την οποία λένε τα εξής. Ό τ α ν ο Ηρακλής
έφυγε από την Τίρυνθα μακριά από τον Ευρυσθέα, μετοί­
κησε στον φίλο του Κήυκα, τον βασιλιά της Τραχίνας.
Μόλις ο Ηρακλής έ φ υ γ ε από τους ανθρώπους κι ο Ευρυ­
σθέας αναζητούσε τα παιδιά του, ο βασιλιάς της Τραχίνας
τα έστειλε στην Αθήνα, επικαλούμενος τη δική του αδυ­
ναμία αλλά και την ευχέρεια του Θησέα να τα βοηθήσει.
Ό τ α ν ήρθαν τα παιδιά ως ικέτες, προκάλεσαν τον πρώτο
πόλεμο τ ω ν Πελοποννησίων με τους Αθηναίους, γ ι α τ ί ο
Θησέας δεν τα παρέδωσε στον Ευρυσθέα που τα ζητούσε.
Τότε οι Αθηναίοι λέγεται ότι πήραν χρησμό π ω ς ένα από
τα παιδιά του Ηρακλή έπρεπε να θυσιαστεί με τη θέληση
του, αλλιώς δεν θα νικήσουν οι Αθηναίοι. Τότε αυτοκτό­
νησε η Μακαρία, κόρη του Ηρακλή και της Δηιάνειρας
δίνοντας στους Αθηναίους τη νίκη και στην π η γ ή το όνομα
της.
7. Στον Μαραθώνα υπάρχει και λίμνη που είναι ελώδης
στο μεγαλύτερο μέρος της. Οι βάρβαροι, επειδή δεν ήξε­
ραν τους δρόμους, υποχωρώντας έπεσαν σ' α υ τ ή . Λένε
π ω ς τότε έγινε η μεγάλη σ φ α γ ή . Πάνω από τη λίμνη
υπάρχουν πέτρινα παχνιά τ ω ν αλόγων του Αρταφέρνη
και σημάδια από τη σκηνή του σε βράχους. Από τη λίμνη
π η γ ά ζ ε ι μικρό ποτάμι, που παρέχει νερό κατάλληλο γ ι α
τα ζ ώ α , αλλά στην εκβολή του στο πέλαγος γίνεται αλμυ­
ρό και είναι γεμάτο ψάρια θαλασσινά. Λίγο πιο πέρα από
την πεδιάδα υ ψ ώ ν ε τ α ι το βουνό του Πάνα και ενδιαφέρου­
σα σπηλιά. Η είσοδος της είναι στενή, αλλά όταν μπαίνεις
μεσα βλέπεις δωμάτια και λουτρά και το λεγόμενο κοπάδι

187

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

188

ΑΤΤΙΚΑ

κ α τ σ ι κ ι ώ ν του Πάνα, δηλαδή βράχια σε σχήμα κ α τ σ ι κ ι ώ ν .
Βραυρώνα.
33. Από τον Μαραθώνα απέχει κ ά π ω ς η Βραυρώνα,
όπου λένε π ω ς βγήκε στη στεριά η Ιφιγένεια, κόρη του
Αγαμέμνονα, όταν έ φ υ γ ε από την Ταυρίδα, φέρνοντας μαζί
της το άγαλμα της Άρτεμης. Αφήνοντας εκεί το άγαλμα,
π ή γ ε στην Αθήνα και ύστερα στο Άργος. Τπάρχει εδώ και
αρχαίο ξόανο της Άρτεμης, και θα πω αλλού ποιοι έχουν,
κατά τη γ ν ώ μ η μου, το αρπαγμένο από τους βαρβάρους.
Ραμνοΰντας.
2. Πηγαίνοντας α π ' τον παραλιακό δρόμο στον Ωρωπό,
ο Ραμνούντας απέχει εξήντα στάδια από τον Μαραθώνα.
Εκει τα σ π ί τ ι α τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν είναι δίπλα στη θάλασσα.
Αίγο π ά ν ω από τη θάλασσα, υπάρχει ιερό της Νέμεσης 1 9 3 ,
που είναι η πιο αμείλικτη α π ' όλους τους θεούς απέναντι
στους ασεβείς. Και τους βαρβάρους, που αποβιβάστηκαν
στον Μαραθώνα, φαίνεται π ω ς τους βρήκε η οργή αυτής
της θεάς, γ ι α τ ί νομίζοντας π ω ς τ ί π ο τ α δεν θα στεκόταν
εμπόδιο να υποτάξουν την Αθήνα, είχαν φέρει μάρμαρο
από την Πάρο γ ι α να κατασκευάσουν τρόπαιο σαν να
είχαν ήδη νικήσει.
3. Στο μάρμαρο αυτό σκάλισε ο Φειδίας άγαλμα της
Νέμεσης. Στο κεφάλι της θεάς έβαλε στεφάνι που είχε
ελάφια και μικρά αγάλματα Νίκης. Στο ένα χέρι της κρα­
τάει κλαδί μηλιάς, ενώ στο δεξί φ ι ά λ η , που π ά ν ω της
απεικονίζονται Αιθίοπες. Δεν μπορώ ούτε ο ίδιος να ε ξ η ­
γ ή σ ω την απεικόνιση Αιθιόπων ούτε θα δεχόμουν τη γ ν ώ ­
μη όσων λένε ότι γνωρίζουν, ότι δηλαδή τους σκάλισαν εκεί
εξαιτίας του ποταμού Ωκεανού, γ ι α τ ί οι Αιθίοπες κατοι­
κούν σ' αυτόν και ο Ωκεανός είναι πατέρας της Νέμεσης.
4. Στον Ωκεανό, όχι τον ποταμό, αλλά στο πιο μακρινό

189

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

190

ΑΤΤΙΚΑ

σημείο της θάλασσας που δεν μπόρεσαν να φτάσουν οι
άνθρωποι, κατοικούν οι Ίβηρες και οι Κέλτες. Στον Ωκε­
ανό βρίσκεται και το νησί τ ω ν Β ρ ε τ τ α ν ώ ν . Από τους Αι­
θίοπες που ζουν πέρα από τη Συήνη, κατοικούν τελευταίοι
προς την Ερυθρά Θάλασσα οι Ιχθυοφάγοι. Ο κόλπος γ ύ ρ ω
από τον οποίο κατοικούν λέγεται τ ω ν Ιχθυοφάγων. Οι πιο
δίκαιοι ζουν στην πόλη Μερόη και στην Αιθιοπική πεδιά­
δα. Αυτοί δείχνουν το « τ ρ α π έ ζ ι του ήλιου» κ α ι , εκτός από
τον Νείλο, δεν έχουν άλλο ποταμό ή θάλασσα.
5. Τπάρχουν κι άλλοι Αιθίοπες που ζουν κοντά στους
Μαύρους και φτάνουν μέχρι τους Νασαμώνες. Οι Νασαμώνες, που ο Ηρόδοτος ονομάζει Άτλαντες, ενώ αυτοί που
λένε ότι γνωρίζουν τα μέτρα της γης τους αποκαλούν
Λιξίτες, είναι οι Λίβυοι που κατοικούν πιο μακριά από
όλους, κοντά στο βουνό Ά τ λ α ν τ α . Αυτοί δεν καλλιεργούν
τίποτα και ζουν από τα άγρια αμπέλια. Ούτε αυτοί οι
Αιθίοπες ούτε οι Νασαμώνες έχουν ποτάμι. Τα νερά από
τον Ά τ λ α ν τ α κατεβαίνουν σε τρία ρέματα, αλλά κανένα
τους δεν φτιάχνει ποταμό, γ ι α τ ί τα απορροφά όλα η άμ­
μος. Οι Αιθίοπες κ α τ ά συνέπεια δεν ζουν δίπλα στον Ωκε­
ανό η σε οποιοδήποτε ποτάμι.
6. Το νερό του Ά τ λ α ν τ α είναι θολό και στις π η γ έ ς του
υπάρχουν κροκόδειλοι όχι μικρότεροι από ένα π ή χ υ , που
μόλις πλησιάσει άνθρωπος βουτούν στο νερό. Πολλοί ισχυ­
ρίζονται ότι τα νερά αυτά αναβλύζουν ξανά από την άμμο
και σχηματίζουν τον Νείλο της Α ι γ ύ π τ ο υ . Ο Άτλας είναι
τόσο ψηλός, ώ σ τ ε λένε ότι η κορυφή του α γ γ ί ζ ε ι τον ου­
ρανό. Είναι αδιάβατος από τα νερά και τα δέντρα, που
φυτρώνουν π α ν τ ο ύ . Γνωστή είναι μόνο η π λ α γ ι ά του προς
τους Νασαμώνες, δεν γ ν ω ρ ί ζ ω όμως κανένα που να έχει
πλεύσει από την πλευρά του προς το πέλαγος.
7. Αρκετά όμως είπα γ ι ' αυτά. Ούτε αυτό το άγαλμα
της Νέμεσης ούτε κανένα από τα π α λ ι ά έχει φτερά. Φτερά

191

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

192

ΑΤΤΙΚΑ

δεν έχουν ούτε τα πιο ιερά ξόανα της Σμύρνης. Αργότερα
όμως — γ ι α τ ί την ήθελαν να παρουσιάζεται ως συνέπεια
του έ ρ ω τ α — της έβαλαν φτερά, όπως του Έ ρ ω τ α . Τώρα
θα αναφερθώ στα ανάγλυφα π ά ν ω στο βάθρο του αγάλμα­
τος, αφού ε ξ η γ ή σ ω π ρ ώ τ α αυτό, γ ι α να γίνει σαφέστερο.
Οι Έλληνες θεωρούν μητέρα της Ελένης τη Νέμεση και ότι
η Λήδα μόνο τη θήλασε και την ανέθρεψε. Πιστεύουν
ακόμη, και αυτοί και όλοι, ότι πατέρας της Ελένης ήταν
ο Δίας και όχι ο Τυνδάρεως.
8. Ο Φειδίας, έχοντας ακουστά αυτήν την ιστορία, π α ­
ράστησε τη Λήδα να παραδίδει την Ελένη στη Νέμεση.
Κατασκεύασε και τον Τυνδάρεω με τους γιους του και έναν
άνδρα με το όνομα Ιππέας δίπλα σε άλογο" ακόμη τον
Αγαμέμνονα, τον Μενέλαο, τον Πύρρο, τον γιο του Αχιλ­
λέα, που ήταν ο πρώτος άνδρας της Ερμιόνης, της κόρης
της Ελένης. Τον Ορέστη τον παρέλειψε, επειδή είχε σκο­
τ ώ σ ε ι τη μητέρα του, αλλά π α ρ ' όλα αυτά η Ερμιόνη
έμεινε όλο το διάστημα δίπλα του και γέννησε παιδί του.
Στη συνέχεια στο βάθρο υπάρχει ο λεγόμενος Έποχος και
ένας άλλος νεαρός. Δεν άκουσα τίποτε άλλο γ ι ' αυτούς"
μόνο π ω ς είναι αδέλφια της Οινόης, που έδωσε το όνομα
της σ' αυτό τον δήμο.
Ωρωπός.
34. Στην εποχή μας οι Αθηναίοι κατέχουν την περιοχή
του Ωρωπού, ανάμεσα στην Α τ τ ι κ ή και στην Ταναγρική
γ η , που αρχικά ήταν Βοιωτική" πολέμησαν πολλές φορές
γ ι ' αυτή, αλλά ποτέ δεν την εξασφάλισαν, μέχρι που ο
Φίλιππος τους την παραχώρησε, όταν κατέλαβε τη Θή­
βα. Η πόλη είναι παραθαλάσσια. Δεν έχει τίποτα το εξαι­
ρετικό, γ ι α να το αναφέρω. Υπάρχει ωστόσο σε απόσταση
δώδεκα σταδίων από εκεί ένα ιερό του Αμφιάραου.
2. Λέγεται ότι τον Αμφιάραο, κ α θ ώ ς έφευγε από τη

193

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

194

ΑΤΤΙΚΑ

Θήβα, άνοιξε η γη στα δυο και τον κ α τ ά π ι ε μαζί με το
άρμα του. Λένε π ω ς αυτό δεν συνέβη εδώ αλλά στο λεγό­
μενο Λρμα, στον δρόμο από τη Θήβα στη Χαλκίδα. Οι
κάτοικοι του Ωρωπού ήταν οι πρώτοι που π ί σ τ ε ψ α ν ότι ο
Αμφιάραος ήταν θεός, αλλά έπειτα το π ί σ τ ε ψ ε όλη η Ελλά­
δα. Μπορώ ν' αναφέρω κατάλογο πολλών α ν θ ρ ώ π ω ν της
εποχής εκείνης, που τ ι μ ώ ν τ α ι στην Ελλάδα ως θεοί. Σε
μερικούς, μάλιστα, έχουν αφιερωθεί και πόλεις. Ο Ελαιούντας στη Χερσόνησο αφιερώθηκε στον Πρωτεσίλαο, η
Βοιωτική Λεβάδεια στον Τροφώνιο, ενώ στον Ωρωπό υ­
πάρχει ναός του Αμφιάραου με άγαλμα από λευκό μάρμα­
ρο.
3. Ο βωμός είναι χωρισμένος σε διάφορα τ μ ή μ α τ α . Το
ένα είναι του Ηρακλή, του Δία και του Παιώνα [θεραπευ­
τ ή ] Απόλλωνα, ενώ το άλλο τ ω ν η ρ ώ ω ν και τ ω ν σ υ ζ ύ γ ω ν
τους. Στο τρίτο τιμούν την Εστία, τον Ερμή, τον Α μ φ ι ά ­
ραο και τους γιους του Αμφιλόχου. Ο Αλκμαίωνας, εξαι­
τίας της αδικίας προς την Εριφύλη, δεν τ ι μ ά τ α ι ούτε με
τον Αμφιάραο ούτε δίπλα στον Αμφίλοχο. Το τέταρτο
τμήμα του βωμού είναι αφιερωμένο στην Αφροδίτη, στην
Πανάκεια, στην Ι α σ ώ , στην Υγεία και στην Αθηνά Π α ι ω ­
νία [θεραπεύτρια]. Το π έ μ π τ ο είναι αφιερωμένο στις Νύμ­
φες, στον Πάνα και στους ποταμούς Αχελώο και Κηφισό.
Για τον Αμφίλοχο οι Αθηναίοι έχουν βωμό και στην πόλη
και στον Μαλλό της Κιλικίας υπάρχει το πιο αλάνθαστο
μαντείο της εποχής μου.
4. Κοντά στον ναό στον Ωρωπό υπάρχει π η γ ή , που τη
λένε του Αμφιάραου. Δεν θυσιάζουν ποτέ εκεί ούτε ε ξ α γ ν ί ­
ζονται ούτε χρησιμοποιούν το νερό της γ ι α εξαγνισμό με
πλύσιμο τ ω ν χεριών. Ό τ α ν όμως κάποιος θεραπεύεται από
αρρώστια σ ύ μ φ ω ν α με τον χρησμό του μαντείου, τότε
ρίχνει στην π η γ ή ασημένια και χρυσά νομίσματα, επειδή
πιστεύουν ότι από εκεί ξεπρόβαλε ο Αμφιάραος ως θεός. Ο

195

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

198

ΑΤΤΙΚΑ

γιος του Ευρυσάκη και εγγονός του Αίαντα, έγινε Αθη­
ναίος πολίτης παραδίδοντας τη Σαλαμίνα στους Αθη­
ναίους. Πολλά χρόνια μετά από α υ τ ά , οι Αθηναίοι έδιωξαν
τους Σαλαμινίους, με την κατηγορία ότι έδειξαν επίτηδες
δειλία στον πόλεμο με τον Κάσσανδρο και ότι μάλλον εκ
προθέσεως παρέδωσαν την πόλη τους στους Μακεδόνες.
Καταδίκασαν σε θάνατο τον Αισχητάδη, που είχε εκλεγεί
στρατηγός στη Σαλαμίνα και πήραν όρκο να μη λησμονή­
σουν ποτέ την προδοσία που τους έκαναν οι Σαλαμίνιοι.
3. Υπάρχουν ακόμα τα ερείπια της αγοράς και ο ναός
του Αίαντα" το άγαλμα του είναι από ξύλο εβένου. Οι
Αθηναίοι τιμούν ακόμα και σήμερα τον ίδιο τον Αίαντα
και τον Ευρυσάκη" υπάρχει μάλιστα στην Αθήνα βωμός
του Ευρυσάκη. Ot Σαλαμίνιοι δείχνουν ένα βράχο 1 9 4 κοντά
στο λιμάνι και αφηγούνται π ω ς εκεί καθόταν ο Τελαμώνας
και παρακολουθούσε το πλοίο που έ φ ε υ γ ε με τους γιους του
στην Αυλίδα, γ ι α την κοινή εκστρατεία τ ω ν Ελλήνων.
4. Όσοι κατοικούν στη ζ α λ α μ ί ν α λένε π ω ς , όταν πέθανε
ο Α ί α ν τ α ς 1 9 5 , φύτρωσε το λουλούδι γ ι α π ρ ώ τ η φορά στη
γ η . Είναι λευκό, με χρώμα προς το κόκκινο, μικρότερο
αυτό και τα φύλλα του από τον κρίνο. Πάνω του έχει
γράμματα, όπως και του υακίνθου. Για την κρίση τ ω ν
όπλων άκουσα μια ιστορία τ ω ν Αιολέων, που αργότερα
κατοίκησαν το Ί λ ι ο . Λένε π ω ς , όταν ναυάγησε το καράβι
του Οδυσσέα, τα όπλα ξεβράστηκαν κοντά στον τάφο του
Αίαντα. Έ ν α ς άνθρωπος από τη Μυσία μου είπε κ ά τ ι και
γ ι α το ύψος του Αίαντα.
5. Καθώς η θάλασσα είχε παρασύρει την πλευρά του
τάφου προς την ακτή, δεν ήταν δύσκολο να μπεις στο
μνήμα και με παρακινούσε να συμπεράνω το μέγεθος του
νεκρού από το εξής. Τα κόκαλα στο γόνατο, που οι γιατροί
ονομάζουν μύλες, ήταν ίσα με τον δίσκο που ρίχνουν τα
παιδιά στο πένταθλο. Ε γ ώ δεν θ α υ μ ά ζ ω το ύψος α υ τ ώ ν

199

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

200

ΑΤΤΙΚΑ

που ζουν πέρα από τους Κέλτες και συνορεύουν με χώρα
έρημη από το ψύχος, οι οποίοι ονομάζονται Καβαρείς.
Είναι όμοιοι με τους νεκρούς τ ω ν Α ι γ υ π τ ί ω ν . Θα αναφέ­
ρω όσα μου φάνηκαν αξιοσημείωτα.
6. Έ ν α ς πολίτης της Μαγνησίας κοντά στον Ληθαίο
ποταμό, ο Πρωτοφανής, είχε νικήσει στην Ολυμπία σε
μία μέρα στην πάλη και στο παγκράτιο. Ληστές μπήκαν
στον τάφο του, νομίζοντας π ω ς θα έβρισκαν εκεί κ ά τ ι ν'
αρπάξουν. 'Τστερα μπήκαν κι άλλοι και είδαν ότι τα π λ ε υ ­
ρά του Πρωτοφανή δεν ήταν χωρισμένα, αλλά ενωμένα
από τους ώμους μέχρι τις χαμηλότερες πλευρές, που οι
γιατροί ονομάζουν νόθες. Μπροστά από την πόλη Μίλητο
υπάρχει το νησί Λάδη, από το οποίο έχουν αποκοπεί νη­
σάκια. Το ένα λέγεται του Αστεριού, επειδή εκεί λενε ότι
είναι θαμμένος ο Αστέριος, γιος του Α ν α κ τ ά και εγγονός
της Γης. Ο σκελετός του δεν είναι μικρότερος από δέκα
πήχεις.
7. Κάτι άλλο που μου προκάλεσε έκπληξη είναι μια
μικρή πόλη της π ά ν ω Λυδίας με το όνομα Τημένου θύ­
ρες. Μια καταιγίδα εκεί έγινε αιτία να ανοίξει ένας λόφος
και να φανούν κόκαλα, που το σχήμα τους σ' έκανε να
πιστεύεις π ω ς ήταν ανθρώπου, αλλά το μέγεθος τους δεν
θύμιζε άνθρωπο. Διαδόθηκε σε όλους η φήμη π ω ς ο νεκρός
ήταν του Γηρυόνη, του γιου του Χρυσάορα, και π ω ς δικός
του ήταν κι ο θρόνος. Πράγματι, σε μια προεξοχή του
βράχου είναι σκαλισμένος ένας θρόνος. Ονόμαζαν ένα χεί­
μαρρο ποταμό Ωκεανό και έλεγαν μερικοί π ω ς οργώνοντας
έβρισκαν κέρατα βοδιών, γ ι α τ ί ο μύθος παρουσιάζει τον
Γηρυόνη να εκτρέφει άριστες αγελάδες.
8. Τους αντέταξα το γεγονός ότι ο Γηρυόνης βρισκόταν
στα Γάδειρα, όπου δεν υπάρχει ο τάφος του, αλλά υπάρχει
ένα δέντρο που παίρνει διαφορετικές μορφές. Τότε οι
εξηγητές τ ω ν Λυδών μου έλεγαν την αληθινή ιστορία,

201

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

202

ΑΤΤΙΚΑ

ότι ο νεκρός ήταν ο Ύ λ λ ο ς , γιος της Γης, κ α ι ότι ο
ποταμός είχε το όνομα του. Είπαν ακόμα ότι ο Ηρακλής
βάφτισε το παιδί του Ύ λ λ ο δίνοντας του το όνομα του
ποταμού αυτού, επειδή είχε ζήσει γ ι α ένα διάστημα κοντά
στην Ομφάλη.
36.

Στη

Σαλαμίνα

—επανέρχομαι στο

θέμα

μου—

υπάρχει ιερό της Άρτεμης κ α ι ένα τρόπαιο γ ι α τη ν ί κ η ,
στην οποία συντέλεσε ο Θεμιστοκλής, γιος του Νεοκλή.
Υπάρχει και ιερό του Κυχρέα. Λένε π ω ς , ενώ οι Αθηναίοι
ναυμαχούσαν με τους Μήδους, εμφανίστηκε στα πλοία
ένας δράκοντας. Ο θεός χρησμοδότησε στους Αθηναίους
ότι ήταν ο ήρωας Κυχρέας.
2. Μπροστά από τη Σαλαμίνα βρίσκεται νησί που λέγε­
τ α ι Ψ υ τ τ ά λ ε ι α . Εδώ οι βάρβαροι είχαν αποβιβάσει τετρα­
κόσιους άνδρες. Ό τ α ν ο στόλος του Ξέρξη ηττήθηκε, οι
Έλληνες π ή γ α ν στην Ψ υ τ τ ά λ ε ι α κ α ι σκότωσαν κι αυτούς.
Στο νησί όμως δεν υπάρχει κανένα άγαλμα φιλοτεχνημένο.
Υπάρχουν μονάχα ξόανα του Πάνα, φ τ ι α γ μ έ ν α το καθένα
πρόχειρα όπως έτυχε.
Ιερά

οδός.

3. Καθώς πηγαίνει κανείς από την Αθήνα προς τ η ν

Ελευσίνα ακολουθώντας την οδό που οι Αθηναίοι ονομάζουν ιερα (196), συναντά το μ
Μεγαρείς διέπραξαν ανόσιο έγκλημα εναντίον τ ο υ ' ενώ είχε
πάει σ' αυτούς ως κήρυκας, ζ η τ ώ ν τ α ς να μην εκμεταλλεύο­
νται τη χώρα, σκότωσαν τον Ανθεμόκριτο. Εξαιτίας αυτής
της πράξης τους, οι δύο θεές είναι ακόμη οργισμένες μαζί
τους. Σ' αυτούς μόνο α π ' όλους τους Έλληνες ούτε ο
Αδριανός δεν έκανε ευεργεσίες.
4. Μετά τη στήλη του Ανθεμοκρίτου, βρίσκεται ο τάφος
του Μολοττού, που είχε επιλεγεί στρατηγός τ ω ν Α θ η ν α ί ω ν

203

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

204

ΑΤΤΙΚΑ

όταν εκστράτευσαν γ ι α να βοηθήσουν τον Πλούταρχο στην
Εύβοια. Η περιοχή Σ κ ί ρ ο ν 1 9 8 πήρε το όνομα της ως εξής.
Ό τ α ν οι Ελευσίνιοι πολεμούσαν κ α τ ά του Ερεχθέα, ήρθε σ'
αυτούς μάντης α π ' τη Δωδώνη με το όνομα Σκίρος, που
ίδρυσε το αρχαίο ιερό της Σκιράδας Αθηνάς στο
Φάληρο 1 9 9 . Σκοτώθηκε στη μάχη και οι Ελευσίνιοι τον
έθαψαν κοντά σε χείμαρρο. Τώρα η περιοχή κα ι το ποτάμι
έχουν πάρει το όνομα του.
5. Εκεί κοντά είναι το μνήμα του Κηφισοδώρου, η γ έ τ η
του δήμου και δεινού αντιπάλου του Φιλίππου, γιου του
Δημητρίου και βασιλιά της Μακεδονίας 2 0 0 . Ο Κηφισόδωρος κατάφερε να κάνει συμμάχους τ ω ν Αθηναίων βασιλιά­
δες, όπως τον Ά τ τ α λ ο 2 0 1 της Μυσίας και τον Πτολεμαίο 2 0 2
της Α ι γ ύ π τ ο υ , κ α θ ώ ς και ανεξάρτητα έθνη, όπως τ ω ν Αι­
τ ω λ ώ ν , και νησιώτες, όπως τους Κρήτες και τους Ροδίους.
6. Και επειδή η βοήθεια από την Α ί γ υ π τ ο , τη Μυσία κα ι
από τους Κρήτες καθυστερούσε πολύ, οι Ρόδιοι, που ή τ α ν
ικανοί μόνο σε ναυμαχίες, δεν κατόρθωναν πολλά εναντίον
του πεζικού τ ω ν Μακεδόνων. Έ τ σ ι ο Κηφισόδωρος με
άλλους Αθηναίους έπλευσε στην Ιταλία και ζήτησε τη
βοήθεια τ ω ν Ρ ω μ α ί ω ν . Η Ρ ώ μ η έστειλε ισχυρή δύναμη
κ α ι στρατηγό και προκάλεσε τόση φθορά στον Φίλιππο κ α ι
τους Μακεδόνες, ώστε αργότερα ο γιος του Φίλιππου
Περσέας έχασε τον θρόνο του και οδηγήθηκε αιχμάλωτος
στην Ιταλία. Ο Φίλιππος αυτός ήταν γιος του Δημητρίου.
Κι αυτός ο Δημήτριος ήταν ο πρώτος που έφερε την οικο­
γένεια του στην εξουσία στη Μακεδονία σκοτώνοντας τον
γιο του Κασσάνδρου Αλέξανδρο, ό π ω ς εξήγησα π ρ ω τ ύ τ ε ­
ρα.
37. Μετά από το μνημείο του Κηφισοδώρου, έχει τ α φ ε ί
ο Ηλιόδωρος Άλις. Ζωγραφικός π ί ν α κ α ς τούτου υπάρχει
και στον μεγάλο ναό της Αθηνάς. Είναι θαμμένος εδώ κα ι

205

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

206

ΑΤΤΙΚΑ

ο Θεμιστοκλής, γιος του Πολιάρχου κα ι τρίτος απόγονος
του Θεμιστοκλή που πήρε μέρος στη ναυμαχία κ α τ ά του
Ξέρξη κ α ι τ ω ν Μήδων. Από τους απογόνους του θα π α ­
ραλείψω τους άλλους, πλην της Ακεστίας, κόρης του Ξενοκλή κ α ι εγγονής του Σοφοκλή, γιου του Λέοντα. Όλοι
μέχρι τον τέταρτο προγονό της, τον Λέοντα, υπήρξαν
δαδούχοι 2 0 3 . Όσο ζούσε είδε δαδούχο π ρ ώ τ α τον αδελφό
της Σοφοκλή, ύστερα τον σύζυγο της Θεμιστοκλή κ α ι ,
όταν αυτός πέθανε, τον γιο της Θεόφραστο. Τόσο τυχερή
λένε π ω ς ήταν.
2. Προχωρώντας συναντάς το τέμενος του ήρωα Λακίου
και τον δήμο Λακιάδες, στον οποίο έδωσε το όνομα του.
Εδώ βρίσκεται και το μνήμα του Νικοκλή από τον Τάραν τ α , που υπήρξε ο πιο διάσημος κιθαρωδός α π ' όλους.
Υπάρχει και βωμός του Ζέφυρου, κ α θ ώ ς κα ι ιερό της
Δήμητρας και της Κόρης. Τιμούν ακόμα τον Ποσειδώνα
κ α ι την Αθηνά. Στην περιοχή αυτή λένε ότι ο Φύταλος
φιλοξένησε τη Δήμητρα και εκείνη, γ ι α να του το α ν τ α π ο ­
δώσει, του χάρισε το δέντρο της συκιάς. Αυτό που λ έ ω
επιβεβαιώνεται κι από την επιγραφή στον τάφο του Φυτάλου:
Εδώ ο βασιλιάς και ήρωας Φύταλος δέχτηκε τη σεβάσμια
Δήμητρα, που αποκάλυψε τον πρώτο καρπό δέντρου,
που το γένος τ ω ν θνητών ονομάζει ιερή συκιά.
Από τότε στο γένος του Φυτάλου αποδίδονται άφθαρτες
τιμές.
3. Προτού περάσει κανείς στην απέναντι όχθη του Κη­
φισού, βλέπει το μνήμα του Θεοδώρου, του μεγαλύτερου
τραγικού ηθοποιού της γενιάς του. Στον ποταμό είναι
αγάλματα της Μνησιμάχης και ένα άλλο αφιέρωμα του
παιδιού της που κόβει τα μαλλιά του γ ι α τον Κηφισό. Η
συνήθεια αυτή υπάρχει από παλιά σ' όλους τους Έ λ λ η ν ε ς ,

207

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

208

ΑΤΤΙΚΑ

όπως μαρτυρείται και στα ποιήματα του Ομήρου, ο οποίος
μνημονεύει τον Πηλέα να ορκίζεται στον Σπερχειό ότι θα
κόψει τα μαλλιά του Αχιλλέα, αν γυρίσει σώος από τ η ν
Τροία.
4. Στην απέναντι όχθη του Κηφισού βρίσκεται αρχαίος
βωμός του Μειλιχίου Δία. Εκεί εξαγνίστηκε ο Θησέας από
τους απογόνους του Φυτάλου, όταν σκότωσε μαζί με λη­
στές και τον Σίνι, που ήταν συγγενής του από τον Πιτθέα.
Εδώ βλέπει κανείς και τον τάφο του Θεοδέκτη από τη
Φασηλίδα, καθώς και του Μνησιθέου, που λένε ότι ήταν
καλός γιατρός και είχε αφιερώσει αγάλματα, ανάμεσα τους
και του Ιάκχου. Στον δρόμο έχουν χτίσει μικρό ναό που
λέγεται του Κυαμίτη. Δεν γ ν ω ρ ί ζ ω με σαφήνεια, αν τον
ονόμασαν έτσι επειδή αυτός πρώτος καλλιέργησε κυάμους
[κουκιά] ή αν έδωσαν αυτό το όνομα σε κάποιον ήρωα,
αφού δεν μπορούσαν να αποδώσουν την εύρεση α υ τ ώ ν
στη Δήμητρα. Όποιος είδε τα Ελευσίνια μυστήρια ή διά­
βασε τα λεγόμενα Ορφικά, ξέρει γ ι α ποιο πράγμα μ ι λ ώ .
5. Από τα μνημεία που διακρίνονται γ ι α το μέγεθος και
τον διάκοσμο, το ένα ανήκει σε κάποιο Ρόδιο μέτοικο στην
Αθήνα και το άλλο κατασκεύασε ο Μακεδόνας Άρπαλος,
που λιποτάκτησε α π ' τον Αλέξανδρο στην Ασία και ήρθε
με πλοίο στην Ευρώπη. Ό τ α ν όμως έφτασε στην Αθήνα,
τον συνέλαβαν, αλλά δωροδόκησε πολλούς άλλους και φ ί ­
λους του Αλεξάνδρου και δραπέτευσε ξανά. Παλαιότερα
είχε παντρευτεί την Πυθονίκη, γ ι α την κ α τ α γ ω γ ή της
οποίας τ ί π ο τ α δεν γ ν ω ρ ί ζ ω - έμαθα όμως π ω ς ήταν εταίρα
στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Την ερωτεύτηκε μάλιστα
τόσο, ώ σ τ ε όταν πέθανε της έχτισε το πιο λαμπρό μνημείο
[ κ ε ν ο τ ά φ ι ο ] 2 0 4 α π ' όσα είχαν οι Έλληνες ιδιαίτερα αξιοθέ­
ατο.
6. Τπάρχει και ιερό με αγάλματα της Δήμητρας και της
Κόρης, καθώς επίσης της Αθηνάς και του Α π ό λ λ ω ν α 2 0 5

209

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

210

ΑΤΤΙΚΑ

Αρχικά είχε χτιστεί μόνο γ ι α τον Απόλλωνα. Λένε ότι ο
Κέφαλος, γιος του Δηίονα, όταν μαζί με τον Α μ φ ι τ ρ ύ ω ν α
έδιωξε τους Τηλεβόες, έζησε στο νησί που από το όνομα
του λέγεται Κεφαλληνία - ζούσε πριν στη Θήβα, εξορισμέ­
νος από τ η ν Αθήνα γ ι α τον φόνο της γυναίκας του Πρόκριδας. Ύ σ τ ε ρ α από δέκα γενιές, οι απόγονοι του Χάλκινος
και Δαίτος έπλευσαν στους Δελφούς και ρώτησαν τον θεό
αν μπορούσαν να γυρίσουν στην Αθήνα.
7. Ο θεός τους πρόσταξε να θυσιάσουν π ρ ώ τ α στον
Απόλλωνα, σε όποιο μέρος της Αττικής έβλεπαν τριήρη
να πλέει στη στεριά. Ό τ α ν οι δύο νέοι έφτασαν στο λεγό­
μενο Ποικίλο όρος 2 0 6 , είδαν φίδι να σέρνεται βιαστικά στη
φ ω λ ι ά του και έκαναν εκεί θυσία στον Απόλλωνα και μόλις
επέστρεψαν στην πόλη τους έκαναν Αθηναίους πολίτες.
Μετά από αυτό υπάρχει ναός της Αφροδίτης 2 0 7 και
μπροστά σ' αυτόν τείχος από απελέκητους λίθους, που
αξίζει να δει κανείς.
38. Οι λεγόμενοι Ρ ε ι τ ο ί 2 0 8 εμφανίζουν μόνο ροή ποτα­
μιών, γ ι α τ ί το νερό τους είναι θαλασσινό. Θα μπορούσε να
π ι σ τ έ ψ ε ι κανείς ότι τα νερά αυτά ρέουν υπόγεια από τον
Εύριπο της Χαλκίδας και χύνονται σε θάλασσα χαμηλότε­
ρη. Λένε π ω ς οι Ρειτοί είναι αφιερωμένοι στη Δήμητρα και
στην Κόρη. Μόνον οι ιερείς επιτρέπεται να ψαρεύουν εκεί.
Α π ' ό,τι ξέρω εκεί βρίσκονταν στην αρχαιότητα τα σύνορα
Αθήνας και Ελευσίνας.
2. Ο πρώτος που κατοίκησε την περιοχή πέρα από τους
Ρειτούς ήταν ο Κρόκωνας, γ ι ' αυτό και μέχρι σήμερα την
ονομάζουν ανάκτορο του Κρόκωνα. Οι Αθηναίοι λένε ότι
ο Κρόκωνας είχε σύζυγο του τη Σαισάρα, κόρη του
Κελεού. Δεν το ισχυρίζονται ολοι, αλλά μόνο όσοι ζουν
στον δήμο τ ω ν Σκαμβωνιδών. Δεν μπόρεσα να βρω τον
τάφο του Κρόκωνα. Για το μνήμα όμως του Ευμόλπου,

211

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

212

ΑΤΤΙΚΑ

συμφωνούν Αθηναίοι και Ελευσίνιοι. Λένε ότι αυτός ο
Εύμολπος ήρθε από τη Θράκη και ήταν γιος του Πο­
σειδώνα κ α ι της Χιόνης. Η Χιόνη λένε ότι ήταν κόρη
του Βορέα και της Ωρειθυίας. Ο Όμηρος δεν αναφέρει
τίποτα γ ι α την κ α τ α γ ω γ ή του, αλλά στα ποιήματα του
χαρακτηρίζει τον Εύμολπο ανδρείο.
3. Στη μάχη Ελευσίνιων και Αθηναίων σκοτώθηκε ο
Ερεχθέας, ο βασιλιάς της Αθήνας, και ο Ιμμάραδος, γιος
του Ευμόλπου. Ο πόλεμος έληξε και ορίστηκε σ υ μ φ ω ν ί α οι
Ελευσίνιοι να είναι στο εξής υπήκοοι της Αθήνας, αλλά να
τελούν αυτοί τα Ελευσίνια μυστήρια. Ο ίδιος ο Εύμολπος
και οι κόρες του Κελεού ήταν υπεύθυνοι γ ι α την τελετή
προς τις δύο θεές, που ο Π ά μ φ ω ς και ο Όμηρος τις απο­
καλούν το ίδιο Διογένεια, Παμμερόπη κ α ι Σαισάρα. Πε­
θαίνοντας ο Εύμολπος, άφησε τον νεότερο γιο του, τον
Κήρυκα, γ ι α τον οποίο οι Κήρυκες οι ίδιοι ισχυρίζονται
ότι ήταν γιος του Ερμή και της Αγλαύρου, θυγατέρας
του Κέκροπα, αλλά όχι του Ευμόλπου.
4. Υπάρχει ηρώο του Ιπποθόωντα, α π ' τον οποίο πήρε
το όνομα της η φ υ λ ή . Και κοντά του Ζάρηκα. Για τον
τελευταίο λένε π ω ς έμαθε μουσική από τον Απόλλωνα,
αλλά ε γ ώ π ι σ τ ε ύ ω π ω ς ήταν Λακεδαιμόνιος και ήρθε ως
ξένος σ' αυτή τη χώρα και π ω ς α π ' αυτόν πήρε το όνομα
της η παραλιακή πόλη Ζάρακα στη Λ α κ ω ν ί α . Αν υπάρχει
κάποιος ντόπιος Αθηναίος ήρωας με το όνομα Ζάρηκας,
δεν ξέρω τ ί π ο τ α γ ι ' αυτόν.
Ελευσίνα.
5. Στην Ελευσίνα ρέει ο Κηφισός, πιο ορμητικός από
τον άλλο, που ανέφερα προηγουμένως. Κοντά του είναι η
θέση Ερινεός, α π ' όπου λέγεται ότι κατέβηκε ο Πλούτω­
νας, όταν άρπαξε την Περσεφόνη. Σ' αυτόν τον Κηφισό,
όπως λένε, σκότωσε ο Θησέας τον ληστή Πολυπήμονα,

213

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

214

ΑΤΤΙΚΑ

που είχε την ε π ω ν υ μ ί α Προκρούστης.
6. Οι Ελευσίνιοι έχουν ναό αφιερωμένο στον Τριπτόλεμο
και άλλο στην Προπύλαια Άρτεμη και τον Ποσειδώνα
Πατέρα. Υπάρχει και πηγάδι που λέγεται Καλλίχορο,
όπου γ ι α π ρ ώ τ η φορά χόρεψαν και τραγούδησαν προς
τιμήν της θεάς οι Ελευσίνιες γυναίκες. Άένε ακόμα π ω ς
το Ράριο πεδίο ήταν το πρώτο που σπάρθηκε και έδωσε
καρπούς και γ ι ' αυτό έχουν το έθιμο να παίρνουν από εκεί
χοντροαλεσμένο κριθάρι και να φτιάχνουν γ λ υ κ ά ψ ω μ ά κ ι α
γ ι α τις θυσίες. Εκεί κοντά υπάρχει το αλώνι του Τριπτολέμου και ο βωμός του.
7. Όνειρο μου απαγόρεψε να περιγράψω όσα υπάρχουν
μέσα από το τείχος του ιερού. Και είναι φανερό ότι οι
αμύητοι δεν πρέπει να πληροφορούνται γ ι α όσα απαγορεύ­
εται να δουν. Ο ήρωας Ελευσίνας, που έδωσε το όνομα του
στην πόλη, άλλοι λένε π ω ς ήταν γιος του Ερμή και της
Δαείρας, κόρης του Ωκεανού κι άλλοι ποιητές θεωρούν
πατέρα του Ελευσίνα τον Ώ γ υ γ ο - γ ι α τ ί οι αρχαιότερες
από τις παραδόσεις, επειδή δεν υπάρχουν γ ι ' αυτές έ π η ,
έχουν επιτρέψει να πλαστούν πολλά, κυρίως σχετικά με τη
γενεαλογία τ ω ν η ρ ώ ω ν .
Ελευθερές.
8. Αν στραφεί κανείς από την Ελευσίνα στη Β ο ι ω τ ί α ,
συναντά στα σύνορα με την Α τ τ ι κ ή τη χώρα της
Π λ ά τ α ι α ς 2 0 9 . Κάποτε τα σύνορα της Αττικής ήταν στις Ε­
λευθερές, αλλά αφού οι Ελευθερείς προσχώρησαν στους Α­
θηναίους, ορίστηκε σύνορο με τη Βοιωτία το βουνό Κιθαι­
ρώνας. Οι Ελευθερείς προσχώρησαν όχι εξαναγκασμένοι
με πόλεμο, αλλά εξαιτίας της επιθυμίας τους να γίνουν πο­
λίτες της Αθήνας και λόγω του μίσους τους γ ι α τους Θη­
βαίους. Στην πεδιάδα αυτή υπάρχει ναός του Διο­
ν ύ σ ο υ 2 1 0 , α π ' όπου το αρχαίο ξόανο μεταφέρθηκε στην

215

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

216

ΑΤΤΙΚΑ

Αθήνα. Εκείνο που βρίσκεται σήμερα στις Ελευθερές είναι
απομίμηση του αρχαίου.
9. Λίγο πιο πέρα συναντά κανείς μικρή σπηλιά και
κοντά της πηγή με κρύο νερό. Λένε ότι, μόλις η Αντιόπη
γέννησε τους γιους της, τους άφησε σε τούτη τη σπηλιά
και ότι στην π η γ ή αυτή τους βρήκε ένας βοσκός, τους
έλυσε τα σπάργανα και τους έπλυνε γ ι α π ρ ώ τ η φορά. Στις
Ελευθερές σώζονται ακόμη τμήματα του τείχους και ερεί­
π ι α τ ω ν σ π ι τ ι ώ ν . Είναι ολοφάνερο ότι η πόλη ήταν χτισμέ­
νη λίγο πιο ψηλά α π ' την πεδιάδα, προς τον Κιθαιρώνα.
Δρόμος προς τα Μέγαρα.
39. Άλλος δρόμος, που ξεκινάει από την Ελευσίνα,
οδηγεί στα Μέγαρα. Ακολουθώντας αυτό τον δρόμο συνα­
ντά κανείς το πηγάδι που λέγεται Άνθιο. Ο Π ά μ φ ω ς π α ­
ρουσίασε σε ποίημα του τη Δήμητρα να κάθεται σ' αυτό το
πηγάδι με μορφή γριάς, μετά την αρπαγή της κόρης της.
Από εκεί οι κόρες του Κελεού, πιστεύοντας ότι ήταν Αργ ε ί α , την π ή γ α ν στη μητέρα τους - έτσι η Μετάνειρα της
εμπιστεύτηκε ν' αναθρέψει το παιδί της.
2. Λίγο πέρα από το πηγάδι υπάρχει ιερό της Μετάνειρας και μετά τάφοι εκείνων που εκστράτευσαν κ α τ ά της
Θήβας. Γιατί ο Κρέοντας, άρχοντας της Θήβας που κ υ ­
βερνούσε ως επίτροπος του Λαοδάμαντα, του γιου του
Ετεοκλή, απαγόρεψε στις οικογένειες τ ω ν νεκρών να τους
θάψουν. Ο Άδραστος ζήτησε τη βοήθεια του Θησέα και
ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Αθηναίων και Β ο ι ω τ ώ ν . Ο Θη­
σέας νίκησε στη μάχη και έφερε τους νεκρούς στην περιοχή
της Ελευσίνας, όπου και θάφτηκαν. Οι Θηβαίοι ισχυρίζο­
ν τ α ι ωστόσο π ω ς με τη θέληση τους παρέδωσαν τους
νεκρούς και αρνούνται ότι έγινε μάχη.
3. Μετά από τους τάφους τ ω ν Αργείων, υπάρχει μνήμα
της Αλόπης, που λένε π ω ς , όταν γέννησε από τον Ποσει-

217

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

218

ΑΤΤΙΚΑ

δώνα τον Ιπποθόωντα, εδώ τη σκότωσε ο πατέρας της
Κερκυόνας. Λέγεται π ω ς ο Κερκυόνας αδικούσε τους π ε ­
ραστικούς και με άλλους τρόπους και αναγκάζοντας τους
να παλέψουν μαζί του παρά τη θέληση τους. Την εποχή
μου ο χώρος, που απέχει λίγο από τον τάφο της Αλόπης,
ονομάζεται ακόμη Παλαίστρα του Κερκυόνα. Λένε ότι ο
Κερκυόνας σκότωνε όσους πάλευαν μαζί του εκτός από τον
Θησέα, ο οποίος τον νίκησε μάλλον με επιδεξιότητα. Ο
Θησέας πρώτος επινόησε την τέχνη της πάλης και ύστερα
α π ' αυτόν καθιερώθηκε η διδασκαλία τ η ς . Πριν από αυτόν
στην πάλη χρησιμοποιούσαν μόνο το μέγεθος και τη σ ω ­
ματική δύναμη.
Αυτές ήταν, κ α τ ά τη γ ν ώ μ η μου, οι πιο σημαντικές
παραδόσεις και τα περισσότερα αξιοθέατα της Αθήνας.
Διάλεξα από την αρχή από πολλά μόνο όσα έκρινα άξια
να κ α τ α γ ρ α φ ο ύ ν 2 1 1 .
Μέγαρα.
4, Κοντά στην Ελευσίνα βρίσκεται η λεγόμενη Μεγαρίδα. Στην αρχαιότητα ανήκε κι αυτή στην Αθήνα, αφού ο
βασιλιάς Πύλας την άφησε στον Πανδίονα. Αυτό αποδει­
κνύεται κι από τον τάφο του Πανδίονα σ' αυτή τη χώρα,
καθώς και από το ότι ο Νίσος παραχώρησε στον Α ι γ έ α ,
τον πιο μεγάλο της οικογένειας αυτής, τη διακυβέρνηση
της Αθήνας και αυτός έγινε βασιλιάς τ ω ν Μεγάρων και της
περιοχής μέχρι τ η ν Κόρινθο 2 1 2 . Οι Μεγαρείς ακόμα και
σήμερα το επίνειο τους ονομάζουν α π ' αυτόν Νίσαια. Ό­
ταν αργότερα βασιλιάς της Αθήνας έγινε ο Κόδρος
, οι
Πελοποννήσιοι εκστράτευσαν κ α τ ά της Αθήνας. Και επει­
δή δεν κατάφεραν τίποτα σπουδαίο, γύρισαν π ί σ ω , κυρίευ­
σαν όμως τα Μέγαρα, που ανήκαν στην Αθήνα, και επέ­
τρεψαν να κατοικήσουν οι Κορίνθιοι και όσοι από τους
άλλους συμμάχους ήθελαν.

219

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

220

ΑΤΤΙΚΑ

5. Έ τ σ ι άλλαξε ο τρόπος ζ ω ή ς αλλά και η διάλεκτος τ ω ν
Μεγαρέων κι έγιναν Δωριείς. Λένε ότι η πόλη πήρε το
όνομα της, όταν βασίλευε στη χώρα ο Κάρας, γιος του
Φορωνέα. Τότε γ ι α π ρ ώ τ η φορά οι κάτοικοι έ φ τ ι α ξ α ν ιερά
της Δήμητρας κι ονόμασαν τότε την πόλη τους Μέγαρα.
Αυτά λένε οι ίδιοι οι Μεγαρείς γ ι α τον τόπο τους. Οι
Βοιωτοί όμως λένε ότι ο Μεγαρέας, που ήταν γιος του
Ποσειδώνα και ζούσε στην Ογχηστό 1 4 , ξεκίνησε με Βοιω­
τικό στρατό να βοηθήσει τον Νίσο στον πόλεμο κ α τ ά του
Μίνωα. Σκοτώθηκε στη μάχη, και τ ά φ η κ ε εκεί και η πόλη
ονομάστηκε α π ' αυτόν Νίσαια, ενώ πριν την έλεγαν Νίσα.
6. Οι Μεγαρείς λένε π ω ς δώδεκα γενιές μετά τον Κάρα,
τον γιο του Φορωνέα, ήρθε από την Α ί γ υ π τ ο ο Λέλεγας,
έγινε βασιλιάς τους και τον καιρό της βασιλείας του ονο­
μάστηκαν Λέλεγες οι κάτοικοι. Ο Κλήσωνας, γιος του
Λέλεγα, γέννησε τον Πύλα και ο Πύλας τον Σκίρωνα.
Αυτός πήρε γυναίκα του την κόρη του Πανδίονα. Λίγο
καιρό αργότερα ο Σκίρωνας διεκδίκησε την εξουσία από
τον Νίσο, που ήταν γιος του Πανδίονα. Τη διαφορά τους
διευθέτησε ο Αιακός, που έδωσε τη βασιλεία στον Νίσο κα ι
στους απογόνους του και τη σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ηγεσία στον
Σκίρωνα. Ο Μεγαρέας, όπως λένε, ή τ α ν γιος του Ποσει­
δώνα και όταν παντρεύτηκε την Ιφινόη, κόρη του Νίσου,
διαδέχτηκε τον Νίσο στη βασιλεία. Τον Κρητικό πόλεμο
κ α ι την άλωση της πόλης τους κ α τ ά τη διάρκεια της
βασιλείας του Νίσου δεν θέλουν να τα ξ έ ρ ο υ ν 2 1 5 .
40. Στην πόλη τους υπάρχει κρήνη, που λένε ότι έχτισε
ο Θεαγένης. Ό π ω ς έχω ήδη αναφέρει, η κόρη του παντρεύ­
τηκε τον Κύλωνα τον Αθηναίο. Αυτός ο Θεαγένης, όταν
ήταν τύραννος, έ φ τ ι α ξ ε αυτή την κρήνη, που γ ι α το μέγε­
θος της, τη διακόσμηση και το πλήθος τ ω ν κιόνων της
αξίζει να την δει κανείς. Α π ' αυτή τρέχει το νερό τ ω ν

221

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

222

ΑΤΤΙΚΑ

Σιθνίδων ν υ μ φ ώ ν . Λένε ακόμα οι Μεγαρείς ότι αυτές οι
Σιθνίδες νύμφες είναι ντόπιες. Μία α π ' αυτές ζευγάρωσε
με τον Δία και γέννησε τον Μέγαρο. Ο Μέγαρος, που ήταν
γιος του Δία και αυτής της νύμφης, γ λ ί τ ω σ ε από τον
κατακλυσμό της εποχής του Δευκαλίωνα βρίσκοντας κ α ­
ταφύγιο στις κορυφές τ ω ν Γερανιών, που δεν είχαν ακόμη
αυτό το όνομα, αλλά τα ονόμασαν Γεράνια, επειδή ο Μέ­
γαρος κολύμπησε ως εκεί ακολουθώντας τις κραυγές τ ω ν
γερανών που πετούσαν.
2. Κοντά σ' αυτή την π η γ ή υπάρχει αρχαίο ιερό. Στην
εποχή μας βλέπει κανείς εκεί αγάλματα Ρ ω μ α ί ω ν βασιλέ­
ων και ένα χάλκινο άγαλμα της Άρτεμης της επονομαζό­
μενης Σωτείρας. Λένε π ω ς οι στρατιώτες του Μαρδονίου,
που εισέβαλαν στη Μεγαρίδα, θέλησαν να επιστρέψουν στη
Θήβα, στον Μαρδόνιο. Τότε η Άρτεμη έφερε τη νύχτα σ'
αυτούς που βάδιζαν, έχασαν τον δρόμο και έφτασαν σε
ορεινή περιοχή. Προσπαθώντας να εντοπίσουν αν ήταν
εκεί κοντά εχθρικό στράτευμα, έριχναν τα βέλη τους και
χτυπούσαν βράχο εκεί κοντά που έβγαζε βογκητό" κι αυτοί
συνέχιζαν να ρίχνουν βέλη με όλο και περισσότερο ζήλο.
3. Στο τέλος εξαντλήθηκαν τα βέλη, αφού έριχναν με
μεγαλύτερη προθυμία νομίζοντας ότι τόξευαν εχθρούς.
Μόλις ξημέρωσε, τους επιτέθηκαν οι Μεγαρείς και πολε­
μώντας οπλίτες, εναντίον αόπλων που δεν είχαν πολλά
βέλη, σκότωσαν πολλούς. Γ ι ' αυτό τον λόγο κατασκεύα­
σαν το άγαλμα της Σωτείρας Άρτεμης. Εδώ υπάρχουν και
αγάλματα τ ω ν λεγόμενων δώδεκα θεών, που λένε π ω ς είναι
έργα του Πραξιτέλη. Η Άρτεμη όμως είναι έργο του
Στρογγυλίωνα.
4. Πέρα α π ' αυτά, στο τέμενος του Δία, που λέγεται
Ολυμπιείο, υπάρχει ναός που αξίζει να τον δει κανείς. Το
άγαλμα όμως του Δία έμεινε μισοτελειωμένο, γ ι α τ ί άρχισε
ο πόλεμος τ ω ν Πελοποννησίων κατά τ ω ν Αθηναίων, κ α τ ά

223

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

224

ΑΤΤΙΚΑ

τον οποίο κάθε χρόνο οι. Αθηναίοι ρήμαζαν με στόλο και
στρατό τη χώρα τ ω ν Μεγαρέων και τα δημόσια κτίρια
κατέστρεψαν και τους ίδιους έφεραν στο έσχατο σημείο
φτώχειας. Το άγαλμα του Δία είναι από ελεφαντόδοντο
και χρυσό μόνο στο πρόσωπο, ενώ το υπόλοιπο είναι από
πηλό και γύψο. Λένε π ω ς ήταν έργο του ντόπιου τεχνίτη
Θεοκόσμου, που όμως συνεργάστηκε με τον Φειδία. Π ά ν ω
από το κεφάλι του Δία βρίσκονται οι Ώρες και οι Μοίρες.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το πεπρωμένο μόνο στον Δία υ π α ­
κούει και ότι αυτός ο θεός βάζει τις εποχές με τη σειρά που
πρέπει. Π ί σ ω από τον ναό βλέπεις μισοτελειωμένα ξύλα.
Ο Θεόκοσμος σκόπευε να τα στολίσει με ελεφαντόδοντο
και χρυσό γ ι α να ολοκληρώσει το άγαλμα του Δ ί α .
5. Μέσα σ' αυτό τον ναό υπάρχει χάλκινο έμβολο από
τριήρη. Λένε π ω ς το πλοίο αυτό έπιασαν, όταν ναυμάχησαν
κ α τ ά τ ω ν Αθηναίων στη Σ α λ α μ ί ν α 2 1 6 . Οι Αθηναίοι σ υ μ φ ω ­
νούν με τους Μεγαρείς ότι απομακρύνθηκαν γ ι α ένα διά­
στημα από το νησί, αλλά ότι ο Σόλωνας με ελεγειακό
ποίημα προέτρεψε τους Αθηναίους να διεκδικήσουν το νη­
σί. Οι Αθηναίοι νίκησαν στον πόλεμο και επανέκτησαν τη
Σαλαμίνα. Οι Μεγαρείς όμως ισχυρίζονται π ω ς κάποιοι
δικοί τους εξόριστοι, που ονομάζονται Δορύκλειοι, π ή γ α ν
στους κληρούχους της Σαλαμίνας και παρέδωσαν το νησί
στους Αθηναίους.
6. Μετά από το τέμενος του Δία, κ α θ ώ ς ανεβαίνει κανείς
στην ακρόπολη, που ονομάζεται ακόμα Καρία από τον
Κάρα, τον γιο του Φορωνέα, συναντά ναό του Διονύσου
του Νυκτελίου. Συναντά και ιερό της Αφροδίτης Επιστροφίας, μαντείο που ονομάζεται της Νύχτας και ναό του
Κονίου Δία, χωρίς σκεπή. Τα αγάλματα του Ασκληπιού
και της Τγείας είναι έργα του Βρύαξη. Εκεί είναι και το
λεγόμενο μέγαρο της Δήμητρας. Λένε π ω ς το έ φ τ ι α ξ ε ο
Κάρας, όταν βασίλευε.

225

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

226

ΑΤΤΙΚΑ

41. Κατεβαίνοντας από την ακρόπολη από το βορινό
τμήμα, βλέπει κανείς κοντά στο Ολυμπιείο μνήμα της
Αλκμήνης. Λένε ότι αυτή πέθανε στον δρόμο προς τα
Μέγαρα, όταν ταξίδευε από το Αργός για τις Θήβες. Οι
Ηρακλείδες διαφώνησαν τότε - άλλοι ήθελαν να πάνε το
π τ ώ μ α της Αλκμήνης π ί σ ω στο Αργός και άλλοι στη
Θήβα, γ ι α τ ί στη Θήβα είχαν τ α φ ε ί τα παιδιά του Ηρακλή
από τη Μεγάρα και ο Αμφιτρύωνας. Ο θεός τ ω ν Δ ε λ φ ώ ν
αποφάνθηκε ότι καλύτερα ήταν να τ α φ ε ί στα Μέγαρα.
2. Από εδώ ο εξηγητής μας οδήγησε σ' ένα μέρος που
έλεγε ότι ονομαζόταν Ρους, γ ι α τ ί εκεί κάποτε έρεε νερό
α π ' τα βουνά π ά ν ω από την πόλη. Ο Θεαγένης, που ή τ α ν
τότε τύραννος της πόλης, άλλαξε τη ροή του ποταμού και
έχτισε εκεί βωμό στον Αχελώο. Εδώ κοντά έχουν και
μνήμα στον 'Τλλο, τον γιο του Ηρακλή, που μονομάχησε
με τον Αρκάδα 'Εχεμο, γιο του Αερόπου. Θα ε ξ η γ ή σ ω
αλλού ποιος ήταν αυτός ο 'Εχεμος, που σκότωσε τον ' Τ ­
λλο - και ο Ύ λ λ ο ς τ ά φ η κ ε στα Μέγαρα. Ορθά θα χαρακτη­
ρίζαμε τον πόλεμο αυτό εκστρατεία της γενιάς του Ηρα­
κλή στην Πελοπόννησο στη διάρκεια της βασιλείας του
Ορέστη.
3. Κοντά στο μνήμα του 'Τλλου βρίσκεται ναός της
Ίσιδας και δίπλα σ' αυτόν του Απόλλωνα και της Αρτε­
μης. Λένε ότι τον έχτισε ο Αλκάθους, όταν σκότωσε το
λεγόμενο Κιθαιρώνιο λιοντάρι. Ανάμεσα σ' αυτούς που
σκότωσε αυτό το λιοντάρι λένε π ω ς ήταν κι ο Εύιππος, ο
γιος του βασιλιά Μεγαρέα. Ο μεγαλύτερος γιος του βασι­
λιά Τίμαλκος είχε ήδη σκοτωθεί από τον Θησέα, όταν
εκστράτευσε στην Άφιδνα με τους Διόσκουρους. Ο Μεγαρέας, λοιπόν, έταξε ότι θα δώσει την κόρη του και θα κάνει
διάδοχο του στον θρόνο όποιον σκοτώσει το Κιθαιρώνιο
λιοντάρι. Το θηρίο νίκησε ο Αλκάθους, γιος του Πέλοπα.
Αυτός έχτισε και το ιερό όταν έγινε βασιλιάς, αφιερώνο-

227

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

228

ΑΤΤΙΚΑ

ντάς το στην Αγροτέρα Αρτεμη και στον Αγραίο Α π ό λ λ ω ­
να.
4. Αυτά έτσι λένε ότι έγιναν. Θα ήθελα να εξιστορώ τα
γεγονότα σ ύ μ φ ω ν α με τους Μεγαρείς, αλλά δεν συμφωνούν
με όλα. Είμαι βέβαιος ότι σκότωσε το λιοντάρι στον Κι­
θαιρώνα ο Αλκάθους, αλλά ποιος έγραψε ότι ο Τίμαλκος, ο
γιος του Μεγαρέα, είχε εκστρατεύσει ποτέ στην Άφιδνα με
τους Διόσκουρους; Και π ώ ς , αν π ή γ ε , τον σκότωσε ο
Θησέας, αφού και ο Αλκμάνας στον ύμνο που συνέθεσε
γ ι α τους Διόσκουρους λέει ότι κατέλαβαν την Αθήνα και
πήραν αιχμάλωτη τη μητέρα του Θησέα, όμως ο ίδιος ο
Θησέας είχε φ ύ γ ε ι 2 1 7 ;
5. Και ο Πίνδαρος έγραψε ποίημα σύμφωνο με αυτά και
π ω ς ο Θησέας, επιδιώκοντας να γίνει γαμπρός τ ω ν Διο­
σκούρων, άρπαξε την Ελένη και τη φύλαξε έως ότου έ φ υ γ ε
γ ι α να συνεργαστεί με τον Πειρίθου στον λεγόμενο γάμο.
Για όποιον έχει ασχοληθεί με γενεαλογίες είναι φανερό ότι
οι Μεγαρείς είναι ανόητοι, αν ο Θησέας είναι απόγονος του
Πέλοπα. Γνωρίζουν, όμως, την αλήθεια οι Μεγαρείς και
την κρύβουν, γ ι α τ ί δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι η πόλη
τους αλώθηκε όταν βασίλευε ο Ν ίσος, αλλά ότι τον δια­
δέχτηκε ο Μεγαρέας, γαμπρός του Νίσου, κι αυτόν ο
γαμπρός του Αλκάθους.
6. Φαίνεται π ω ς , όταν πέθανε ο Νίσος και τα π ρ ά γ ­
ματα είχαν πάρει άσχημη τροπή γ ι α τους Μεγαρείς, ο
Αλκάθους έφτασε από την Ή λ ι δ α στα Μέγαρα. Απόδει­
ξη είναι και το γεγονός ότι έχτισε α π ' την αρχή τα
τείχη, αφού τον αρχαίο περίβολο τον είχαν καταστρέψει
οι Κρήτες.
Για τον Αλκάθου και το λιοντάρι, που το σκότωσε στον
Κιθαιρώνα ή κάπου αλλού, και έχτισε ναό της Αγροτέρας
Άρτεμης και του Αγραίου Απόλλωνα, αρκετά μίλησα.
Κατεβαίνοντας από αυτό το ιερό, συναντά κανείς ηρώο

229

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

230

ΑΤΤΙΚΑ

του Πανδίονα. Έ χ ω ήδη επισημάνει ότι ο Πανδίονας είναι
θαμμένος στον λεγόμενο βράχο της Α ι θ υ ί α ς 2 1 8 Αθηνάς.
Τιμάται όμως και στην πόλη τ ω ν Μεγάρων.
7. Κοντά στο ηρώο του Πανδίονα υπάρχει και μνήμα
της Ιππολύτης. Θα γ ρ ά ψ ω και όσα λένε γ ι ' αυτήν στα
Μέγαρα. Ό τ α ν οι Αμαζόνες εκστράτευσαν κατά της Αθή­
νας εξαιτίας της Αντιόπης και νικήθηκαν από τον Θησέα,
οι περισσότερες σκοτώθηκαν στη μάχη. Η Ιππολύτη, που
ήταν αδελφή της Αντιόπης και αρχηγός τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν ,
κατάφερε να γ λ ι τ ώ σ ε ι με λίγες γυναίκες στα Μέγαρα.
Επειδή όμως ο στρατός της ηττήθηκε και βρισκόταν σε
μεγάλη απελπισία, καθώς δεν μπορούσαν να γυρίσουν σώες
στην πατρίδα τους, τη Θεμίσκυρα, αυτή πέθανε από τη
λύπη της και την έθαψαν εδώ, φτιάχνοντας μνημείο που
μοιάζει στο σχήμα με ασπίδα Αμαζόνας.
8. Εκεί κοντά είναι και ο τάφος του Τηρέα, που είχε
παντρευτεί την Πρόκνη, την κόρη του Πανδίονα. Οι Μεγα­
ρείς λένε ότι ο Τηρέας ήταν βασιλιάς στις λεγόμενες Παγές
της Μεγαρίδας, αλλά π ι σ τ ε ύ ω ότι υπάρχουν μαρτυρίες αδιά­
ψευστες π ω ς βασίλευε στη Δαυλίδα, πέρα από τη Χαιρώνεια.
Γιατί παλιότερα οι βάρβαροι κατοικούσαν το μεγαλύτερο
μέρος της λεγόμενης σήμερα Ελλάδας. Ό τ α ν λοιπόν διέπρα­
ξε ο Τηρέας αυτά κατά της Φιλομήλας και οι γυναίκες τα
άλλα κατά του Ί τ υ , ο Τηρέας δεν μπόρεσε να τις π ι ά σ ε ι 2 1 9 .
9. Και τούτος αυτοκτόνησε στα Μέγαρα. Αμέσως του
κατασκεύασαν τάφο με συσσώρευση χώματος και κάθε
χρόνο χρησιμοποιούν στη θυσία μικρά χαλίκια αντί γ ι α
χοντροαλεσμένο κριθάρι. Λένε π ω ς εκεί εμφανίστηκε γ ι α
πρώτη φορά το πουλί τσαλαπετεινός. Οι γυναίκες ήρθαν
στην Αθήνα και πέθαναν από το κλάμα, θρηνώντας γ ι α όσα
υπέφεραν οι ίδιες και γ ι α την εκδίκηση που πήραν. Και
φημολογείται π ω ς οι γυναίκες μεταμορφώθηκαν σε χελι­
δόνι και αηδόνι, επειδή τα πουλιά α υ τ ά , όπως π ι σ τ ε ύ ω ,

231

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

232

ΑΤΤΙΚΑ

έχουν λυπητερό κελάηδημα που θυμίζει θρήνο.
42. Στην πόλη τ ω ν Μεγάρων υπάρχει και άλλη ακρό­
πολη, που έχει το όνομα του Αλκάθου. Ανεβαίνοντας εκεί
βλέπει κανείς στα δεξιά του το μνήμα του Μεγαρέα, που
ήρθε από την Ογχηστό ως σ ύ μ μ α χ ο ς τους κ α τ ά την εκ­
στρατεία τ ω ν Κρητών. Δείχνεται εκεί και εστία τ ω ν λεγό­
μενων θεών Προδομέων. Λένε ότι ο πρώτος που θυσίασε σε
αυτούς ήταν ο Αλκάθους, όταν επρόκειτο να αρχίσει την
κατασκευή του τείχους.
2. Κοντά στην εστία υπάρχει πέτρα, όπου λένε ότι
ακούμπησε την κιθάρα του ο Απόλλωνας, γ ι α να βοηθήσει
τον Αλκάθου στην οικοδόμηση τ ω ν τ ε ι χ ώ ν . Και φαίνεται
α π ' αυτό π ω ς κάποτε τα Μέγαρα ήταν υποτελή στην Α­
θήνα, γ ι α τ ί έστειλε ο Αλκάθους την κόρη του Περίβοια
μαζί με τον Θησέα γ ι α τον φόρο στην Κρήτη 2 2 0 . Ό τ α ν
χτιζόταν το τείχος, όπως λένε οι Μεγαρείς, συνεργάστηκε
και ο Απόλλωνας αφήνοντας στην πέτρα την κιθάρα του.
Αν ρίξει κανείς ε π ά ν ω μικρή πέτρα, ακούει ήχο σαν π α ί ­
ξιμο κιθάρας.
3. Αυτό με ε ν τ υ π ω σ ί α σ ε , αλλά πιο πολύ με κ α τ έ π λ η ξ ε
ο κολοσσός τ ω ν Α ι γ υ π τ ί ω ν . Στις Α ι γ υ π τ ι α κ έ ς Θήβες,
μετά το πέρασμα του Νείλου προς τις λεγόμενες Σύριγ­
γες, είδα άγαλμα καθιστό που έβγαζε ήχους. Οι περισσό­
τεροι το ονομάζουν Μέμνονα. Αυτός λένε ότι ήλθε από την
Αιθιοπία στην Αίγυπτο και έφτασε μέχρι τα Σούσα. Οι
κάτοικοι τ ω ν Θηβών, όμως, λένε ότι το άγαλμα δεν είναι
του Μέμνονα, αλλά του Φαμένωφα, που ήταν ντόπιος.
Άκουσα ακόμη να λένε ότι το άγαλμα είναι του Σ έ σ ω στρι. Ο Καμβύσης 2 2 1 το έκοψε στα δυο. Το κομμάτι από
το κεφάλι ως τη μέση είναι ριγμένο κ ά τ ω , αλλά το υπό­
λοιπο είναι καθισμένο και θρηνεί κάθε μέρα που ανατέλλει
ο ήλιος και ο ήχος του μοιάζει με αυτόν που βγαίνει, όταν

233

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

234

ΑΤΤΙΚΑ

σπάζει χορδή κιθάρας ή λύρας.
4. Οι Μεγαρείς έχουν βουλευτήριο. Λένε π ω ς κάποτε
ήταν εκεί ο τάφος του Τιμάλκου, που αρνήθηκα προηγου­
μένως ότι είχε πέσει θύμα του Θησέα. Στην κορυφή της
ακρόπολης έχουν χτίσει ναό της Αθηνάς. Το άγαλμα της
είναι όλο επιχρυσωμένο, εκτός από τα 'πόδια και τα χέρια αυτά και το πρόσωπο είναι από ελεφαντόδοντο. Υπάρχει
εδώ και άλλο ιερό της Αθηνάς της επονομαζόμενης Νίκης
και άλλο της [Αθηνάς] Αιαντίδας. Οι εξηγητές τ ω ν Μεγα­
ρέων παρέλειψαν να πουν κ ά τ ι γ ι ' αυτό, αλλά θ' αναφέρω
όσα υποθέτω ότι συνέβησαν. Ο γιος του Αιακού Τ ε λ α μ ώ νας πήρε γ υ ν α ί κ α του την Περίβοια, την κόρη του Αλκά­
θου. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Αίαντας, όταν κληρονόμησε τον
θρόνο του Αλκάθου, έ φ τ ι α ξ ε το ά γ α λ μ α της Αθηνάς.
5. Ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα ή τ α ν φτιαγμένος από
πλίνθους. Αργότερα ο βασιλιάς Αδριανός τον έχτισε π ά λ ι
με λευκό μάρμαρο. Ο λεγόμενος Πύθιος [Απόλλωνας] κα ι ο
Δεκατηφόρος μοιάζουν με α ι γ υ π τ ι α κ ά ξόανα - αλλά αυτό
που ονομάζεται Αρχηγέτης μοιάζει με τα έργα τ ω ν Αιγι­
ν η τ ώ ν . Ό λ α είναι φτιαγμένα από έβενο. Άκουσα κάποτε
έναν Κύπριο, που γνώριζε να ξεχωρίζει τα θεραπευτικά
φ υ τ ά , να λέει ότι ο έβενος δεν έχει ούτε φύλλα ούτε καρ­
πούς, ότι ποτέ δεν τον βλέπει ο ήλιος κ α ι οτι οι ρίζες του
είναι βαθιά μέσα στη γ η . Οι Αιθίοπες τις βγάζουν κα ι
έχουν άνδρες που ξέρουν να τις βρίσκουν.
6. Υπάρχει και ιερό της Δήμητρας της Θεσμοφόρου.
Κατεβαίνοντας από εκεί υπάρχει μνημείο του γιου του
Αλκάθου, του Καλλίπολη. Είχε και μεγαλύτερο γιο ο Αλ­
κάθους, τον Ισχέπολη, που τον έστειλε ο πατέρας του στον
Μελέαγρο, να βοηθήσει στην εξόντωση του θηρίου στην
Α ι τ ω λ ί α . Εκεί, όμως, σκοτώθηκε και πρώτος έμαθε το
νέο ο Καλλίπολις - έτρεξε τότε στην ακρόπολη — τ η ν ώρα
που ο πατέρας του πρόσφερε θυσία στον Α π ό λ λ ω ν α — κα ι

235

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

236

ΑΤΤΙΚΑ

σκόρπισε τα ξύλα από τον βωμό. Ο Αλκάθους, που δεν
ήξερε ακόμη γ ι α τον θάνατο του Ισχέπολι, καταδίκασε τον
Καλλίπολι γ ι α ασέβεια και στην οργή του τον σκότωσε ε π ί
τόπου, χ τ υ π ώ ν τ α ς τον στο κεφάλι μ' ένα από τα ξύλα που
πετάχτηκαν από τον βωμό.
7. Στον δρόμο προς το πρυτανείο είναι το ηρώο της
Ινώς, που περιβάλλεται από πέτρινο φράχτη. Μέσα έχουν
φυτρώσει ελιές. Οι Μεγαρείς είναι οι μόνοι Έλληνες που
ισχυρίζονται ότι το κύμα έβγαλε τη νεκρή Ινώ στην παρα­
λία της χώρας τους. Λένε επίσης ότι τη βρήκαν και την
έθαψαν η Κλησώ και η Ταυρόπολη, θυγατέρες του Κλήσωνα και εγγονές του Λέλεγα. Λένε π ω ς αυτοί την ονόμα­
σαν πρώτοι Λευκοθέα και της προσφέρουν θυσίες κάθε
χρόνο.
43. Λένε ότι έχουν και ηρώο της Ιφιγένειας, γ ι α τ ί και
αυτή πέθανε στα Μέγαρα. Από τους Αρκάδες όμως άκουσα
άλλη εκδοχή και γ ν ω ρ ί ζ ω ότι ο Ησίοδος στο ποίημα του
«Κατάλογος γ υ ν α ι κ ώ ν » δεν αναφέρει ότι η Ιφιγένεια π ε ­
θαίνει" λέει π ω ς γίνεται Εκάτη χάρη στην απόφαση της
Άρτεμης. Ο Ηρόδοτος συμφωνεί με τους Αρκάδες και
γράφει ότι οι Ταύριοι, κοντά στη Σκυθία, θυσιάζουν ναυα­
γούς σε μια παρθένα Ιφιγένεια, κόρη του Αγαμέμνονα. Οι
Μεγαρείς τιμούν και τον Άδραστο. Λένε π ω ς κι αυτός
πέθανε στα μέρη τους, ενώ επέστρεφε με τους στρατιώτες
του μετά την κατάληψη της Θήβας. Α ι τ ί α , καθώς λένε, του
θανάτου του ήταν τα γηρατειά και ο θάνατος του
Α ι γ ι α λ έ α 2 2 2 . Κι ο Αγαμέμνονας έχτισε ιερό της Άρτε­
μης, όταν ήρθε να πείσει τον Κάλχαντα που ζούσε στα
Μέγαρα να τον ακολουθήσει στην Τροία.
2. Αένε ότι στο πρυτανείο είναι θαμμένος ο Εύιπππος, ο
γιος του Μεγαρέα, και ο Ισχέπολις, ο γιος του Αλκάθου.
Κοντά στο πρυτανείο υπάρχει πέτρα, που την αποκαλούν

237

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

238

ΑΤΤΙΚΑ

Ανακληθρίδα, επειδή — α ν το π ι σ τ ε ύ ε ι κ α ν ε ί ς — η Δήμη­
τρα, περιπλανώμενη α ν α ζ η τ ώ ν τ α ς την κόρη της, την κ ά ­
λεσε επανειλημμένα με θρήνους κ α ι από εκεί. Οι γυναίκες
τ ω ν Μεγάρων επαναλαμβάνουν ακόμη και σήμερα αυτή
την τελετή, που αναβιώνει το περιστατικό αυτό.
3. Τάφοι υπάρχουν και μέσα στην πόλη τ ω ν Μεγάρων.
Στον ένα έχουν θάψει τους νεκρούς από την εκστρατεία
τ ω ν Μήδων και το άλλο, το λεγόμενο Αισύμνιο μνήμα,
ανήκει κ α ι αυτό σε ήρωες. Ό τ α ν ο Υπερίονας, γιος του
Αγαμέμνονα, ο τελευταίος βασιλιάς τ ω ν Μεγαρέων, δολο­
φονήθηκε από τον Σανδίονα εξαιτίας της αλαζονείας και
της απληστίας του, οι πολίτες αποφάσισαν να μην αφήσουν
ποτέ π ι α στην εξουσία μονάχα έναν άνδρα, αλλά να έχουν
εκλεγμένους άρχοντες, που ο ένας να ακούει τον άλλο. Τότε
ο Αίσυμνος, ο πιο σεβαστός α π ' όλους τους Μεγαρείς, π ή γ ε
στους Δελφούς και ρώτησε τον θεό με ποιο τρόπο θα
ευημερούσαν. Ο θεός έδωσε χρησμό που έλεγε, μεταξύ
άλλων, π ω ς οι Μεγαρείς θα ευημερούσαν μόνο αν έπαιρναν
τις αποφάσεις τους με την πλειοψηφία. Επειδή νόμισαν ότι
αυτός ο χρησμός αναφερόταν στους νεκρούς, έχτισαν το
βουλευτήριο τους εκεί, γ ι α να περικλείει το βουλευτήριο
και τον τάφο τ ω ν η ρ ώ ω ν .
4. Βαδίζοντας από εδώ προς το ηρώο του Αλκάθου,
όπου στις μέρες μου οι Μεγαρείς φυλάγουν τα έ γ γ ρ α φ α
τους, συναντά κανείς μνήμα που έλεγαν οτι είναι της
Πύργους, της γυναίκας του Αλκάθου, πριν από τον γάμο
του με την κόρη του Μεγαρέα, την Ευαίχμη. Έ ν α άλλο
είναι της κόρης του Αλκάθου Ιφινόης, που λένε π ω ς πέθανε
πριν παντρευτεί. Έ τ σ ι καθιερώθηκε το έθιμο τα κορίτσια
πριν τον γάμο να προσφέρουν χοές στο μνήμα της Ιφινόης
και να της αφιερώνουν μέρος από τα μαλλιά τους, ό π ω ς
ακριβώς άλλοτε τα κορίτσια στη Δήλο έκοβαν τα μαλλιά
τους γ ι α την Εκαέργη και την Ώ π η .

239

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

240

ΑΤΤΙΚΑ

5. Δ ί π λ α στην είσοδο του Διονυσίου βλέπεις τον τάφο
της Αστυκράτειας και της Μαντώς· ήταν θυγατέρες του
Πολυίδου, γιου του Κοιράνου, γιου του 'Αβαντα, γιου του
Μελάμποδα, ο οποίος είχε έρθει στα Μέγαρα γ ι α να εξα­
γνίσει τον Αλκάθουν από τον φόνο του γιου του, του Καλλίπολι. Ο Πολύιδος έχτισε το ιερό του Διονύσου και αφιέ­
ρωσε ξόανο που σήμερα είναι κρυμμένο, εκτός από το
πρόσωπο" αυτό μόνο φαίνεται. Εκεί δίπλα υπάρχει Σάτυ­
ρος από μάρμαρο της Πάρου, έργο του Πραξιτέλη. Αυτόν
τον λένε Πατρώο και το άλλο άγαλμα του Διονύσου με την
επωνυμία Δασύλλιος λένε ότι το είχε αφιερώσει ο Ευχήνορας, γιος του Κοιράνου και εγγονός του Πολυίδου.
6. Πιο πέρα από το ιερό του Διονύσου, υπάρχει ναός της
Αφροδίτης. Το άγαλμα της είναι από ελεφαντόδοντο και
επονομάζεται Πράξη. Είναι το πιο αρχαίο άγαλμα που
υπάρχει στον ναό. Η Πειθώ και η άλλη θεά η λεγόμενη
Παρήγορη είναι έργα του Πραξιτέλη. Του Σκόπα έργα
είναι ο Έ ρ ω τ α ς , ο Ίμερος και ο Πόθος, αν τα έργα τ ω ν
θεών α υ τ ώ ν είναι τόσο διαφορετικά όσο τα ονόματα τους.
Κοντά στον ναό της Αφροδίτης υπάρχει ιερό της Τύχης [με
άγαλμα], επίσης έργο του Πραξιτέλη. Και σε έναν άλλο
ναό εκεί κοντά, ο Λύσιππος έκανε τις Μούσες και τον
χάλκινο Δία.
7. Οι Μεγαρείς έχουν τάφο του Κοροίβου. Τα έπη γ ι α
τον Κόροιβο που είναι κοινά με τ ω ν Αργείων, θα τα π α ­
ραθέσω εδώ. Ό τ α ν βασιλιάς στο Άργος ήταν ο Κρότωπος,
η Ψαμάθη, κόρη του Κροτώπου, γέννησε γιο από τον
Απόλλωνα. Επειδή φοβόταν πολύ τον πατέρα της, εγκα­
τέλειψε το παιδί, που το βρήκαν και το σκότωσαν τα
τσομπανόσκυλα του βασιλιά. Ο Απόλλωνας τότε στέλνει
στο Άργος την Ποινή. Αυτή λένε ότι άρπαζε τα παιδιά α π '
τις μανάδες τους, ώσπου τη σκότωσε ο Κόροιβος γ ι α το
καλό του Άργους. Μόλις όμως τη σκότωσε, δεύτερη κ α -

241

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

242

ΑΤΤΙΚΑ

τάρα, τρομερή επιδημία, έπεσε. Τότε ο Κόροιβος π ή γ ε
εθελοντικά στους Δελφούς, να ξεπληρώσει στον θεό τον
φόνο της Ποινής.
8. Η Πυθία δεν επέτρεψε στον Κόροιβο να ξαναγυρίσει
στο Άργος και τον διέταξε να πάρει ένα τρίποδα από το
ιερό και να τον κουβαλήσει μέχρι να του πέσει και όπου του
πέσει, εκεί να χτίσει ναό του Απόλλωνα και εκεί να ζήσει.
Ο τρίποδας του γλίστρησε στο βουνό Γερανία και χωρίς να
το καταλάβει του έπεσε. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στο χωριό
Τριποδίσκοι. Ο τάφος του Κοροίβου είναι στην αγορά τ ω ν
Μεγάρων. Ελεγειακοί στίχοι έχουν γ ρ α φ τ ε ί γ ι ' αυτόν που
ιστορούν τα σχετικά με την 'Εαμάθη και τον ίδιο τον
Κόροιβο. Πάνω στον τάφο είναι τοποθετημένη γ λ υ π τ ή
παράσταση που τον παρουσιάζει να σκοτώνει την Ποινή.
Α π ' ό,τι είδα ξέρω π ω ς αυτά είναι τα αρχαιότερα λίθινα
αγάλματα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
44. Κοντά στον Κόροιβο είναι θαμμένος ο Όρσιππος,
που νίκησε σε α γ ώ ν α σταδίου στην Ολυμπία τρέχοντας
γυμνός, όταν οι αθλητές συνήθιζαν να φορούν π ε ρ ί ζ ω μ α .
Λένε ότι αργότερα έγινε στρατηγός ο Όρσιππος και α φ α ί ­
ρεσε μια έκταση της γειτονικής χώρας. Πιστεύω ότι ά φ η ­
σε επίτηδες το περίζωμά του να πέσει, επειδή ήξερε ότι ο
γυμνός τρέχει γρηγορότερα από τον ζωσμένο.
2. Κατεβαίνοντας από την αγορά και ακολουθώντας την
λεγόμενη Ευθεία οδό, υπάρχει στα δεξιά ιερό του Προστατηρίου Απόλλωνα. Πρέπει όμως να κάνει κανείς μια
μικρή παράκαμψη, γ ι α να το συναντήσει. Εκεί μέσα υ­
πάρχει ένα ενδιαφέρον άγαλμα του Απόλλωνα, κ α θ ώ ς και
αγάλματα της Άρτεμης, της Λητώς και άλλα, έργα του
Πραξιτέλη. Στο αρχαίο γυμνάσιο κοντά στις πύλες τ ω ν
λεγόμενων Νυμφάδων, υπάρχει βράχος που έχει σχήμα
μικρής πυραμίδας. Τον λένε Απόλλωνα Καρινό και εκεί

243

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

244

ΑΤΤΙΚΑ

υπάρχει ιερό τ ω ν Ειλειθυιών θεών. Αυτά έχει να επιδείξει
η πόλη.
Νίσαια.
3. Στο επίνειο που λέγεται ακόμη ως τις μέρες μας
Νίσαια, όταν κατέβει κανείς, βρίσκει ιερό αφιερωμένο
στη Δήμητρα τη Μαλοφόρο. Για την επωνυμία της, μετα­
ξύ άλλων, λέγεται ότι ονόμασαν την Δήμητρα Μαλοφόρο οι
πρώτοι που έθρεψαν πρόβατα στη γ η . Η σκεπή του ιερού
καταστράφηκε α π ' την πολυκαιρία, όπως θα μπορούσε
κανείς να συμπεράνει. Εδώ οι Μεγαρείς έχουν ακρόπολη,
που τη λένε Νίσαια. Κατεβαίνοντας από την ακρόπολη
βλέπεις κοντά στη θάλασσα το μνημείο του Λέλεγα, που
λενε ότι ήρθε από την Αίγυπτο γ ι α να βασιλέψει και ότι
είναι γιος του Ποσειδώνα και της Λιβύης, κόρης του Επάφου. Απέναντι α π ' τη Νίσαια είναι το νησάκι Μ ι ν ώ α .
Εκεί είχε αγκυροβολήσει ο Κρητικός στόλος στον πόλεμο
κ α τ ά του Νίσου.
Παγές.
4. Η ορεινή Μεγαρίδα συνορεύει με τη Βοιωτία. Εκεί
είναι οι Μεγαρικές πόλεις, Παγές και Αιγόσθενα. Αν κάνει
κάνεις μια μικρή παράκαμψη από την κεντρική οδό που
πάει στις Παγές, βλέπει ένα βράχο γεμάτο με μπηγμένα
βέλη, τον οποίο τόξευαν κάποτε οι Μήδοι μέσα στη
ν ύ χ τ α 2 2 3 . Στις Παγές υπάρχει χάλκινο άγαλμα της επονο­
μαζόμενης Σωτείρας Άρτεμης, που αξίζει να το δει κανείς.
Έ χ ε ι όμοιο σχήμα και σχεδόν ίσο μέγεθος με το άγαλμα
της στα Μέγαρα. Εδώ υπάρχει και ηρώο του Αιγιαλέα, γιου
του Αδράστου. Σκοτώθηκε στον Γλίσαντα στην π ρ ώ τ η
μάχη που έδωσαν οι Αργείοι, κατά τη δεύτερη .εκστρατεία
τους εναντίον τ ω ν Θηβαίων. Τον έφεραν οι συγγενείς του
και τον έθαψαν στις Παγές της Μεγαρίδας. Το ηρώο του

245

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

246

ΑΤΤΙΚΑ

ονομάζεται, ακόμη Αιγιάλειο.
Αιγόσθενα.
5. Σ τ α Α ι γ ό σ θ ε ν α 2 2 4 υπάρχει ιερό του Μελάμποδα, γιου
του Αμυθάονα, και σε στήλη ανάγλυφο μικρόσωμου άνδρα.
Θυσιάζουν στον Μελάμποδα κάθε χρόνο και τελούν γιορτή.
Λένε ότι δεν δίνει χρησμούς ούτε από όνειρα ούτε με άλλο
τρόπο. Στο Μεγαρικό χωριό Ερένεια άκουσα κ ά τ ι άλλο.
Ό π ω ς λένε, η Αυτονόη, κόρη του Κάδμου, μόλις έμαθε τον
θάνατο του Α κ τ α ί ω ν α 2 2 5 και περισσότερο γ ι α τις συμφορές
του πατρικού της οίκου, μετοίκησε εδώ από τη Θήβα. Και
της Αυτονόης υπάρχει στο χωριό αυτό μνήμα.
Προς

τον

Ισθμό.

6. Στον δρόμο από τα Μέγαρα στην Κόρινθο βλέπει
κανείς, ανάμεσα σε πολλούς τάφους, και του Σαμίου αυ­
λητή Τηλεφάνη. Έ χ τ ι σ ε τον τάφο, καθώς λένε, η Κλεο­
πάτρα, η κόρη του Φίλιππου και εγγονή του Αμύντα.
Υπάρχει και μνήμα του Κάρα, γιου του Φορωνέα, που
αρχικά ήτανε σωρός χώματος αλλά αργότερα, σ ύ μ φ ω ν α
με χρησμό του θεού, διακοσμήθηκε με πέτρωμα κογχιτη.
Τέτοια πέτρα βρίσκεις μόνο στα Μέγαρα και πολλά κτίρια
της πόλης είναι φ τ ι α γ μ έ ν α από α υ τ ή . Είναι λίθος πολύ
λευκός, πιο μαλακός α π ' οποιοδήποτε άλλο και είναι γε­
μάτος κοχύλια. Αυτή είναι η εμφάνιση του πετρώματος.
Τον δρόμο, που ονομάζεται ως τις μέρες μας Σκιρωνίδα,
τον έφτιαξε πρώτος, όπως λένε, ο Σκίρωνας, όταν ήταν
στρατηγός στα Μέγαρα. Αυτός πρώτος, όπως λένε, άνοιξε
τον δρόμο γ ι α να βαδίζουν άνδρες χωρίς αποσκευές. Ο
βασιλιάς Αδριανός, όμως, διαπλάτυνε τον δρόμο πολύ και
τον έκανε τόσο άνετο, ώ σ τ ε διασταυρώνονται και άρματα
από αντίθετες κατευθύνσεις.
7. Υπάρχουν πολλές ιστορίες γ ι α τα βράχια που υ ψ ώ -

247

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

248

ΑΤΤΙΚΑ

νονται εκεί που στενεύει ο δρόμος. Για τη Μολουρίδα λένε
π ω ς από εκεί ρίχτηκε στη θάλασσα η Ινώ κρατώντας στην
αγκαλιά της τον μικρό της γιο Μελικέρτη, επειδή ο Λέαρχος, ο μεγάλος της γιος, είχε δολοφονηθεί α π ' τον π α ­
τέρα του. Σ ύ μ φ ω ν α με την παράδοση, ο Αθάμας σκότωσε
τον γιο του, επειδή τρελάθηκε. Αλλοι λένε ότι δεν μπόρεσε
να συγκρατήσει τον θυμό του κ α τ ά της Ινώς και τ ω ν
παιδιών που είχε αποκτήσει μ' α υ τ ή , μόλις αντιλήφθηκε
ότι ο θεός δεν ευθυνόταν γ ι α τον λιμό στον Ορχομενό και το
φαινομενικό θάνατο του Φρίξου, αλλά ήταν όλα σκευωρίες
της μητριάς τους Ινώς.
8. Έ τ σ ι η γυναίκα έτρεξε στη θάλασσα και έπεσε από
τον βράχο μαζί με το παιδί της και υπάρχει μύθος που λέει
ότι ο γιος της τελικά σώθηκε από ένα δελφίνι. Αυτό μετέ­
φερε το αγόρι μέχρι τον ισθμό της Κορίνθου, όπου μετο­
νόμασαν τον Μελικέρτη σε Παλαίμονα και ανάμεσα στις
πολλές τιμές που του έκαναν, ήταν ότι του αφιέρωσαν τα
Ί σ θ μ ι α . Πιστεύουν ότι ο βράχος Μολουρίδα είναι ιερός από
τη Λευκοθέα και τον Παλαίμονα, αλλά ότι τα βράχια τα
οποία βρίσκονται πέρα από αυτόν είναι καταραμένα, γ ι α τ ί
ο Σκίρωνας που ζούσε κοντά του π έ τ α γ ε από εκεί στη
θάλασσα όσους περαστικούς συναντούσε. Από κ ά τ ω μια
χελώνα κολυμπούσε να καταβροχθίσει όποιον γκρεμιζό­
τ α ν . Εκτός από το μέγεθος και τα πόδια, που μοιάζουν
με της φ ώ κ ι α ς , οι θαλασσινές χελώνες είναι όμοιες με
αυτές της στεριάς. Ο Σκίρωνας τελικά πλήρωσε τις αδι­
κίες του, όταν τον π έ τ α ξ ε στην ίδια θάλασσα ο Θησέας.
9. Στην κορυφή του βουνού υπάρχει ναός του Αφεσίου
Δία. Λένε π ω ς όταν κάποτε η Ελλάδα υπέφερε από τρο­
μερή ξηρασία, ο Αιακός θυσίασε στον Πανελλήνιο Δία,
στην Αίγινα, όπως όριζε χρησμός. Τότε ο Δίας άφησε τη
βροχή να πέσει και από τότε λέγεται Αφέσιος. Εκεί υπάρ­
χουν, επίσης, αγάλματα της Αφροδίτης, του Απόλλωνα και

249

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

250

ΑΤΤΙΚΑ

του Πάνα.
10. Προχωρώντας απαντά κανείς το μνήμα του Ευρυ­
σθέα. Λένε π ω ς στο σημείο αυτό τον σκότωσε ο Ιόλαος,
την ωρα που ο Ευρυσθέας έφευγε από την Α τ τ ι κ ή μετά τη
μάχη που έδωσε με τους Ηρακλείδες. Κατεβαίνοντας από
τον δρόμο αυτό προβάλλει το ιερό του Απόλλωνα που τον
λένε Λ α τ ώ ο . Αμέσως μετά είναι τα σύνορα της Μεγαρίδας
προς την Κορινθία, όπου λένε π ω ς μονομάχησε ο 'Τλλος, ο
γιος του Ηρακλή, με τον Αρκάδα 'Εχεμο.

251

Με τα σύμβολα

<

>

σημειώνονται γραφές που προστέθηκαν

στο αρχαίο κείμενο από νεότερους μελετητές, ενώ με τα [ ] δηλώ­
νονται γραφές που κρίθηκαν αφαιρετέες (οβελιστέες). Σε [ ] περι­
κλείουμε επίσης επεξηγήσεις τ η ς μετάφρασης.

1. Ο Παυσανίας έρχεται από τη Μικρά Ασία περνά με
πλοίο από το ακρωτήριο του Σουνίου για να συνεχίσει το
ταξίδι τους προς τα βόρεια και να φθάσει στον Πειραιά.
2. Από τα διαβάσματα του ο περιηγητής ξέρει ότι εδώ
υπάρχει ναός της Αθηνάς. Βλέποντας από το πλοίο τα ερεί­
πια του ναού του Ποσειδώνα ψηλά στον βράχο του ακρωτη­
ρίου, νόμισε ότι είναι ο ναός της Σουνιάδας. Γύρω στα 145
μ.Χ., που αρχίζει την περιήγηση της Αττικής και οι δυο
λαμπροί ναοί του 5ου αι. π.Χ. είχαν εγκαταλειφθεί και ερει­
πωθεί —πριν από 150 χρόνια. Το λάθος του Παυσανία, ο
οποίος δεν επισκέφθηκε τον χώρο, αλλά απλώς τον είδε από
τη θάλασσα, διαπιστώθηκε το 1900, αφού είχαν αρχίσει πλέον
οι ανασκαφές στο τέμενος της Σουνιάδας Αθηνάς, που βρί­
σκεται γύρω στα 400 μ. ΒΑ του ναού του θεού της θάλασσας.
Το λιμάνι, ρηχό και κατάλληλο για τα αρχαία πλοία, έχει
μετατραπεί σήμερα σε μια όμορφη παραλία για κολύμβηση με
ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη θέση ίσως αρχαίας εμπορικής
στοάς.
3. Πρόκειται για το βουνό της Λαυρεωτικής με τα μεταλ­
λευτικά ορύγματα και όχι για το σημερινό Λαύριο στην Α
παραλία, που ιδρύθηκε και πήρε την ονομασία του μετά το
1865, όταν άρχισαν οι εργασίες της Εταιρίας Μεταλλουργείων
Λαυρίου.
4. Σήμερα Γαϊδουρονήσι.
5. Είναι ο Πτολεμαίος Β' ο Φιλάδελφος (285-246 π.Χ.)
βασιλιάς της ελληνιστικής Αιγύπτου και γιος του Πτολε­
μαίου του Λάγου, στρατηγού του Μ. Αλεξάνδρου και ιδρυτή

254

το 323 π.Χ. του Βασιλείου της Αιγύπτου.
6. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Αντίγονος ο Γονατάς (277239 π.Χ.), γιος του Δημητρίου Πολιορκητή, θέλοντας να
επιβάλει την κυριαρχία του στην Αττική εκστράτευσε προ­
σωπικά το 265 π.Χ. εναντίον τ ω ν Αθηναίων, ηγέτες τ ω ν
οποίων ήταν ο Χρεμωνίδης και ο αδελφός του Γλαυκών της
αντιμακεδονικής μερίδας. Ο Χρεμωνίδειος πόλεμος, από το
όνομα του πρώτου, διάρκεσε μέχρι το τέλος του 262 π.Χ. με
αποτέλεσμα οι Μακεδόνες να εγκαταστήσουν φρουρές στην
Αθήνα και τον Πειραιά και στη πολιτική ζωή να κυριαρχήσει
το μακεδόνικο κόμμα.
7. Εκλέχτηκε επώνυμος Άρχων για το έτος 493-492 π.Χ.
Το αττικό έτος άρχιζε από τα μέσα Ιουλίου.
8. Περί το 1200 π.Χ.
9. Κάθε χρόνο προσφέρονταν ως «βορά» του Μινώταυρου
εφτά νέοι και εφτά νέες. Ο μύθος απηχεί κάποια οικονομική
εξάρτηση της Αττικής από τους Μινωικούς Κρήτες πριν από
το 1450 π.Χ, οι οποίοι από το 1600 π.Χ. και μετά κυριαρχούν
στο Αιγαίο.
10. Τον Ανδρόγεω, γιο του Μίνωα, έστειλε ο Αιγέας ενα­
ντίον του μαραθωνίου Ταύρου, ο οποίος όμως τον σκότωσε.
11. Οι νεώσοικοι ήταν ειδικά υπόστεγα μήκους μέχρι 35
μέτρων (όσο και το συνηθισμένο μάκρος των τριηρών) με
συνεχόμενες ξύλινες αμφικλινείς στέγες, που στηρίζονταν σε
κιονοστοιχίες από αράβδωτους λίθινους κίονες κάθετες προς
την παραλία. Για κάθε πλοίο, που τοποθετούνταν ανάμεσα σε
δυο σειρές κιόνων, υπήρχε σκαλιστή στον βράχο ή κτιστή
κρηπίδα επικλινής προς τη θάλασσα με ένα αυλάκι στο μέσο
για να υποδεχτεί την καρίνα της τριήρους. Οι αρχαίοι δεν
άφηναν ποτέ τα πλοία τους στη θάλασσα για να μη σαπί­
ζουν. Αναφέρονται 94 νεώσοικοι στον Κάνθαρο (το λιμάνι
του Πειραιά), 82 στο λιμανάκι της Μουνιχίας (Τουρκολίμα­
νο) και 196 στο λιμάνι της Ζέας (Πασαλιμάνι), τον κυρίως
πολεμικό ναύσταθμο" συνολικά 372. Στη συμβολή της οδού
Νεωρείων με τον παραλιακό δρόμο Ακτή Τρύφωνος Μουτσοπούλου στο Πασαλιμάνι έχουν ανασκαφεί νεώσοικοι και δια­
τηρούνται στο υπόγειο πολυκατοικίας. Αυτούς είδε ο Παυσα-

255

νιας, που αποβιβάστηκε, φαίνεται, εκεί, διότι μόνο στο λιμάνι
της Ζέας διασώζονταν μερικοί στην εποχή του και χρησιμο­
ποιούνταν ακόμη, εφόσον οι Αθηναίοι υπό τη ρωμαϊκή διοί­
κηση είχαν κάποια αυτονομία εκλέγοντας τη βουλή τους και
τους εννέα άρχοντες και διατηρώντας μερικά δημόσια πλοία.
(Αναπαράσταση νεωσοίκων υπάρχει στο Ναυτικό Μουσείο
Πειραιώς).
12. Κοντά στη σημερινή σχολή Ναυτικών Δοκίμων με
αναστηλωμένο αράβδωτο κίονα ύψους 9 μέτρων περίπου.
13. Βρισκόταν στην περιοχή του ναού της Αγίας Τριάδας.
14. Πρόκειται για τον Λαμιακό πόλεμο (323-322 π.Χ.) που
κήρυξαν οι νότιοι Έλληνες εναντίον τ ω ν Μακεδόνων, μόλις
πληροφορήθηκαν το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Ο Λεωσθένης σκοτώθηκε στην πολιορκία της Λαμίας (322 π.Χ.) και ο
σύγχρονος του ζωγράφος Αρκεσίλαος τον απεικόνισε πιθανώς
σε μια στοά του ιερού λίγο μετά τον θάνατο του. Ο πίνακας
αυτός διατηρήθηκε 465 χρόνια για να τον δει ο Παυσανίας και
δεν ξέρουμε πόσα άλλα. Αξίζει να θαυμάσει κανείς τις τεχνι­
κές γνώσεις των αρχαίων ζωγράφων!
15. Ή τ α ν κτισμένη στη σημερινή Ακτή Ποσειδώνος, όπου
υπάρχει το εμπορικό κέντρο του σύγχρονου Πειραιά.
16. Είναι η Ιπποδάμεια Αγορά, το κέντρο της οποίας ήταν
περίπου στη διασταύρωση τ ω ν σημερινών δρόμων Γρηγ.
Λαμπράκη και Τσαμαδού, όπου και η Πλατεία Δεληγιάννη.
Ο Περικλής είχε αναθέσει στον Μιλήσιο αρχιτέκτονα Ιππόδαμο στα μέσα του 5ου π.Χ. αι. να εκπονήσει το πολεοδομικό
σχέδιο του Πειραιά με δρόμους φαρδείς και κάθετους σ'
αυτούς στενότερους, ώστε ο οικοδομήσιμος χώρος να κατα­
νέμεται σε μεγάλα ορθογώνια τετράπλευρα. Αυτός σχεδίασε
και την Αγορά, που έλαβε το όνομα του, βόρεια του λιμανιού
της Ζέας.
17. Είναι προσωποποίηση του λαού των Αθηναίων. Παρό­
μοιο άγαλμα είδε ο Παυσανίας και στην αγορά της Αθήνας. Ο
Λεωχάρης έζησε τον 4ο π.Χ. αι.
18. Το ιερό της Αφροδίτης με το επίθετο ίσως της Ευπλοίας βρισκόταν πιθανώς στο βόρειο τμήμα της Ηετιωνείας
Ακτής, όπου ο Σταθμός του ΟΣΕ Πειραιώς και ΝΑ της

256

Πύλης της Ηετιωνείας με τους στρογγυλούς πύργους, που
έχουν ανασκαφεί στον μικρό λόφο ακριβώς πάνω από το
σιδηροδρομικό σταθμό.
19. Ο νικημένος εξαιτίας της απρονοησίας του στη ναυμα­
χία τ ω ν Αιγός Ποταμών του Ελλησπόντου από τους Λακε­
δαιμονίους (405 π.Χ), που κυρίευσαν τον επόμενο χρόνο την
Αθήνα (τέλος Πελοποννησιακού Πολέμου) αυτοεξόριστος Α­
θηναίος στρατηγός Κόνων με οικονομική βοήθεια τ ω ν Περ­
σών και κυπριακά, ροδιακά και φοινικικά πολεμικά πλοία
νίκησε τον σπαρτιατικό στόλο τον Αύγουστο του 394 π.Χ.
στα μικρασιατικά παράλια της Κνίδου και επέστρεψε στην
Αθήνα την άνοιξη του 393 π.Χ. φέρνοντας και άλλα περσικά
χρήματα για την ανοικοδόμηση τ ω ν τειχών, που είχαν κατε­
δαφίσει οι Λακεδαιμόνιοι το 404 π.Χ. Με τα ίδια χρήματα
έκτισε και το ιερό της Αφροδίτης.
20. Το σημερινό Τουρκολίμανο ή Μικρολίμανο. Η ετυμο­
λογία της λ. Μουνιχία δεν είναι γνωστή. Ί σ ω ς είναι όνομα με
ρίζα όχι ελληνική. Όλα τα χειρόγραφα της Περιηγήσεως
έχουν υ. Σε επιγραφές γράφεται με ι, που είναι η ορθή γραφή.
21. Βόρεια του σημερινού κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου
της Ελλάδος διαπιστώθηκαν ίχνη του ναού με ανασκαφές
που έγιναν στη μικρή χερσόνησο της Μουνιχίας πριν κτιστεί
το κτίριο.
22. Είναι η Αργοναυτική εκστρατεία πριν από το 1200 π.Χ.
23. Το στάδιο είναι περίπου 185 μέτρα.
24. Η μικρή χερσόνησος του σημερινού Αγ. Κοσμά.
25. Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας που έγινε στις 28 ή 29
Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ.
26. Ο γλύπτης Αλκαμένης άρχισε να εργάζεται από τα
μέσα του 5ου αι. π.Χ. Επομένως, όταν ο Μαρδόνιος, στρα­
τηγός του Ξέρξη, λεηλατούσε την Αθήνα και τα περίχωρα της
το 480 π.Χ πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας το άγαλμα
της Ήρας δεν είχε ακόμη κατασκευαστεί, όπως σωστά λέει ο
Παυσανίας. Το πιθανότερο είναι ότι παλιότερος ναός της
Ήρας καταστράφηκε από τους Πέρσες και στη θέση του
κτίστηκε αυτός που είδε ο περιηγητής ούτε θύρας έχων ούτε
οροφον.

257

27. Από τις Ιτώνιες Πύλες στο νότιο τμήμα του περιβόλου
των τειχών, τα οποία την εποχή του Παυσανία είχαν καταρ­
ρεύσει. Ο Παυσανίας δεν μπήκε από εδώ.
28. Η εκστρατεία του Ηρακλή εναντίον των Αμαζόνων
στη Θεμίσκυρα, που βρισκόταν στη νότια παραλία του Ευ­
ξείνου, μεταξύ των σημερινών πόλεων της Σαμψούντας
(τουρκ. Samsun) και Κερασούντας (Giresun), έγινε πριν από
την Αργοναυτική εκστρατεία και την επίθεση του κατά της
Τροίας του Λαομέδοντα, πατέρα του Πριάμου. Αν θέλουμε
στα μυθικά αυτά γεγονότα να δώσουμε μια χρονολογική
υπόσταση, θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε μέσα στο 13ο
αι. π.Χ. Η συμμετοχή του Θησέα αποτελεί μεταγενέστερη
αθηναϊκή παράδοση.
29. Την εκδικήθηκε γιατί ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον
Θησέα.
30. Βλ. Αττικά 1, 3 και σχόλιο.
31. Το 404 π.Χ.
32. Ο γνωστός κωμωδιογράφος (342-291 π.Χ.).
33. Ο Ευριπίδης (484-406 π.Χ.) λέγουν ότι κατασπαράχτη­
κε από τα κυνηγετικά σκυλιά του Αρχελάου, βασιλιά της
Μακεδονίας από το 413 μέχρι το 399 π.Χ.
34. Σ τ α τέλη Μαίου του 415 π.Χ. λίγο πριν ξεκινήσει ο
Αθηναϊκός στόλος για την εκστρατεία της Σικελίας κατά τη
διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.).
35. Ο Παυσανίας, αφού περπάτησε —περιγράφοντας δεξιά
κι αριστερά του ό,τι έβλεπε— την αρχαία οδό από το Δίπυλο
προς την Αγορά, εισέρχεται πλέον στον ανασκαφέντα από
τους Αμερικανούς χώρο έχοντας δεξιά του τη Βασίλειο
στοά. Η στοά αυτή, έδρα του άρχοντα Βασιλέα, αποκαλύφθη­
κε το 1970 βόρεια από την τάφρο του Ηλεκτρικού σιδηροδρό­
μου Αθηνών-Πειραιώς.
36. Βλ. Αττικά 1, 3 και σχόλιο.
37. Η στοά του Δία νότια της βασιλικής στοάς.
38. Σ τ η στοά του Δία.
39. Μάχη της Μαντινείας (27 Ιουνίου ή 4 Ιουλίου του 362
π.Χ.), όπου σκοτώθηκε ο Επαμεινώνδας, στρατηγός των
Θηβαίων, που εισβάλλοντας για τέταρτη φορά στην Πελο-

258

πόννησο πολέμησαν εναντίον των συνασπισμένων Λακεδαιμο­
νίων και Αθηναίων. Η μάχη υπήρξε αμφίρροπη.
40. Από τους Λακεδαιμονίους τον Αύγουστο του 382 π.Χ.
41. Σ τ ι ς 6 Ιουλίου του 371 π.Χ. Ο Επαμεινώνδας με τη
λοξή φάλαγγα νίκησε τους μέχρι τότε αήττητους Σπαρτιάτες,
οι οποίοι στη σφοδρή αυτή σύγκρουση της Βοιωτίας έχασαν
και τον βασιλιά τους Κλεόμβροτο.
42. Βρίσκεται ακριβώς στα νότια της στοάς του Δία.
43. Κατά τον λοιμό αυτόν των ετών 430 και 429 π.Χ.
πέθανε και ο Περικλής (Σεπτέμβριος 429).
44. Είναι το λεγόμενο Μητρώο νότια του ναού του Π α τ ρ ώ ­
ου Απόλλωνα.
45. Πίσω και προς τα δυτικά.
46. Βλ. Αττικά 1, 3 και σχόλιο.
47. Οι εννέα άρχοντες, οι οποίοι εκλέγονταν στην Αθήνα
για ένα χρόνο από το 683/682 π.Χ. ήταν ο Επώνυμος Άρχων,
που έδινε το όνομα του στο έτος της αρχής του, ο Άρχων
Βασιλεύς με θρησκευτικές και δικαστικές αρμοδιότητες, ο
Πολέμαρχος, αρμόδιος για τον στρατό αλλά και με δικαστι­
κά καθήκοντα και οι έξι Θεσμοθέτες, που είχαν ως αποστολή
τους την καταγραφή των νόμων, αλλά και την εκδίκαση
διαφόρων υποθέσεων. Ί σ ω ς θα μπορούσαμε να τους παραβάλουμε με τους σημερινούς υπουργούς.
48. Το 279 π.Χ.
49. Το 480 π.Χ.
50. Πύρρος = ξανθός. Είναι το άλλο όνομα του Νεοπτό­
λεμου, γιου του Αχιλλέα.
51. Τον θεωρούσαν εχθρό τους γιατί κατά την παράδοση
είχε προσπαθήσει να κλέψει αφιερώματα. Γι' αυτό και τον
σκότωσαν μέσα στο τέμενος των Δελφών, όπου και τον έθα­
ψαν.
52. Γιος του Ηρακλή και της Αύγης.
53. Ανασκάφθηκε από τους Αμερικανούς και βρίσκεται
στη δυτική πλευρά της Αθηναϊκής Αγοράς, νότια του Βου­
λευτηρίου.
54. Απέναντι από τα δημόσια κτίρια της δυτικής πλευράς
της Αγοράς βρέθηκε στις ανασκαφές η θέση, όπου ήταν στη-

259

μένοι οι ανδριάντες των Επωνύμων, ανατολικά του Μητρώου
και σε απόσταση 12-14 μέτρων α π ' αυτό.
55. Της έκοψε τη γλώσσα για να μην πει το πάθημα της
στην αδελφή της Πρόκνη.
56. Οι δυο αδελφές, εκδικούμενες τον Τηρέα, έσφαξαν τον
γιο του Ί τ υ , που είχε αποκτήσει με την Πρόκνη.
57. Ή τ α ν οι φυλές Ατταλίς προς τιμή του βασιλιά της
Περγάμου Αττάλου Α' (241-197 π.Χ.), Πτολεμαΐς προς τιμή
του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Β' του Φιλαδέλφου
(285-246 π.Χ.) και Αδριανίς προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκρά­
τορα Αδριανού (117-138 μ.Χ.).
58. Βλ. Αττικά 1, 1 και σχόλιο.
59. Φίλιππος Β' βασιλιάς Μακεδονίας (359-336 π.Χ.) και
πατέρας του Μ. Αλεξάνδρου.
60. Το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα.
61. Το 321 π.Χ.
62. Ή τ α ν στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου και από το 321
π.Χ. διοικητής της σατραπείας της Βαβυλώνας.
63. Τα γεγονότα αυτά έγιναν το 312 π.Χ.
64. Βρίσκεται στον ανατολικό βραχίονα του Δέλτα του
Νείλου.
65. Το 306 π.Χ. Από τότε ο Δημήτριος ονομάστηκε Πο­
λιορκητής, μολονότι δεν κατόρθωσε να κυριεύσει τη Ρόδο.
66. Βασιλιάς της Θράκης, ένας από τους διαδόχους του Μ.
Αλεξάνδρου.
67. Γιος του Αντιπάτρου, τον οποίο άφησε ο Μ. Αλέξαν­
δρος διοικητή-αντιβασιλέα της Μακεδονίας, όταν άρχιζε την
εκστρατεία του στην Περσία το 334 π.Χ. Ο Κάσσανδρος
διαδέχτηκε τον πατέρα του μετά τον θάνατο του το 319
π.Χ. αλλά στερεώθηκε στην αρχή το 316 π.Χ., όταν εξόντω­
σε την Ολυμπιάδα, τη σύζυγο του Φιλίππου Β'. Βασίλεψε στη
Μακεδονία μέχρι τον θάνατο του στα 297.
68. Σκοτώθηκε σε μεγάλη ηλικία στη μάχη της Ιψού το
301 π.Χ.
69. Βασιλιάς της Ηπείρου (296-272 π.Χ.).
70. Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος.
71. Οριστικά θάφτηκε ο ταριχευμένος Μ. Αλέξανδρος στην

260

Αλεξάνδρεια. Βλ. και Αττικά 6, 2.
72. Αντίοχος Α' ο Σωτήρ, βασιλιάς της Συρίας (280-260
π.Χ.).
73. Βλ. Αττικά 1, 1 και σχόλιο.
74. Βλ. Αττικά 5, 5 και σχόλιο.
75. Πρόκειται για τον ρήτορα και πολιτικό Λυκούργο (390324 π.Χ.), έναν Αθηναίο που διακρίθηκε για τη χρηστότητα
του, την ευσέβεια και την εντιμότητα του. Οι συμπολίτες του
του εμπιστεύτηκαν τη διαχείριση του δημόσιου ταμείου για
τρεις τετραετίες από το 338 μέχρι το 326, μολονότι ο νόμος
απαγόρευε να εκλέγεται κανείς και για δεύτερη τετραετία.
Αύξησε τα ετήσια δημόσια έσοδα από 600 τάλαντα σε 1200
και τον αριθμό των πολεμικών πλοίων (τριηρών) σε 400.
76. Η ειρήνη του Καλλία ή Κιμώνειος ειρήνη έγινε το 449
π.Χ.
77. Ο ρήτορας Δημοσθένης (384-322 π.Χ.)
78. Βλ. Αττικά 1, 3 και σχόλιο.
79. Το 514 π.Χ. Ή τ α ν αδελφός του τυράννου Ι π π ί α , ο
οποίος κράτησε την εξουσία μέχρι το 510 π.Χ. οπότε αποκα­
ταστάθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα.
80. Το 480 π.Χ.
81. Βλ. Αττικά 5, 5 και 7, 1-3 καθώς και σχετικά σχόλια.
82. Ο σύζυγος της Κλεοπάτρας Πτολεμαίος Η' ο Ευεργέ­
της Β' (145-116 π.Χ.), όταν πέθανε, κληροδότησε σ' αυτήν τη
βασιλεία (το 116), η οποία, σαν φιλόδοξη που ήταν, ήθελε ως
συμβασιλέα τον νεότερο γιο τους Αλέξανδρο και όχι τον
πρωτότοκο Πτολεμαίο, που εδώ ο Παυσανίας αποκαλεί ει­
ρωνικά Φιλομήτορα.
83. Από το 88 μέχρι το 80 π.Χ. οπότε και πέθανε.
84. Από το 323 μέχρι το 281 π.Χ.
85. Βλ. Αττικά 6, 7 και σχόλιο.
86. Τον Πολιορκητή στα 294 π.Χ.
87. Το 288 π.Χ.
88. Σ τ α 286 π.Χ.
89. Ο πρώτος βασιλιάς (321-280 π.Χ.) του ελληνιστικού
κράτους της Συρίας, που περιλάμβανε και τη Βαβυλωνία.
Βλ. Αττικά 6, 4 και σχόλιο. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής

261

συνελήφθη και πέθανε στην αιχμαλωσία το 283 π.Χ.
90. Βλ. Αττικά 9, 6.
91. Στην περιοχή της Μαγνησίας του Σιπύλου το 281 π.Χ.
92. Βλ. Αττικά 6, 8 και 9, 8.
93. Δηλ. τον Νεοπτόλεμο. Βλ. Αττικά 4, 4.
94. Βλ. Αττικά 7, 1 και σχόλιο.
95. Το 313 π.Χ.
96. Το 413 π.Χ. κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
97. Η μάχη αυτή δόθηκε το 280 π.Χ. κοντά στην Ηράκλεια
της Λευκανίας στον κόλπο του Τάραντα.
98. Το 278 π.Χ.
99. Είναι ο Αντίγονος ο Γονατάς, βασιλιάς της Μακεδονίας
(277-239 π.Χ.), γιος του Δημητρίου Πολιορκητή.
100. Το 274 π.Χ.
101. Η μάχη των Πλαταιών κατά την οποία νικήθηκαν οι
Πέρσες του Μαρδονίου έγινε το 479 π.Χ.
102. Το 272 π.Χ.
103. Ο Φίλιστος ήταν σύμβουλος του τυράννου των Συρα­
κουσών Διονυσίου Β'.
104. Σ τ ο κέντρο της Αθηναϊκής Αγοράς.
105. Το 490 π.Χ.
106. Το 480 π.Χ.
107. Είναι το σημερινό Θησείο στη δυτική πλευρά της
Αγοράς.
108. Ακριβώς πάνω από την τάφρο του Ηλεκτρικού Σιδη­
ροδρόμου και νοτιά της.
109. Η Πρόκνη και η Φιλομήλα. Βλ. και Αττικά 5, 4.
110. Σ τ α βόρεια της Αγοράς.
111. Δυτικά του Αργούς.
112. Στον Τρωικό πόλεμο του 1200 π.Χ. περίπου.
113. Ό τ α ν κυριεύτηκε η Τροία ο Αίας, ο γιος του Οϊλέα,
Λοκρός, απέσπασε την κόρη του Πριάμου Κασσάνδρα από το
άγαλμα της Αθηνάς, όπου είχε καταφύγει μπαίνοντας στο
τέμενος της θεάς. Οι αρχηγοί των Ελλήνων έσπευσαν, δια­
μαρτυρόμενοι έντονα για την ανόσια πράξη του, να τον λιθο­
βολήσουν, αλλ' αυτός κατέφυγε στον βωμό της Αθηνάς και
γλίτωσε τον λιθοβολισμό. Η σκηνή αυτή είχε απεικονιστεί

262

πιθανώς από τον ζωγράφο Πολύγνωτο στην Ποικίλη Στοά.
114. Το 424 π.Χ. στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Μια τέ­
τοια ασπίδα βρέθηκε στις ανασκαφές και εκτίθεται στο Μου­
σείο της Στοάς του Αττάλου.
115. Το 594 π.Χ.
116. Ο Πτολεμαίος Κεραυνός βασίλεψε στη Μακεδονία
από το 280 έως το 279 π.Χ., γιατί σκοτώθηκε από τους
Γαλάτες.
117. Δεν έχει ανασκαφεί και υποτίθεται ότι βρισκόταν
αμέσως ανατολικά και πίσω από τη Στοά του Αττάλου,
που δεν την αναφέρει ο Παυσανίας.
118. Έμεινε δεμένος στον κάτω κόσμο μαζί με τον Πειρίθουν, όταν προσπάθησαν να απαγάγουν την Περσεφόνη. Τους
ελευθέρωσε ο Ηρακλής, που κατέβηκε στον Άδη για να συλ­
λάβει τον Κέρβερο.
119. Είναι η Εφύρα της Θεσπρωτίας.
120. Ο πατέρας του Μενεσθέα ήταν εγγονός του Ερεχθέα.
Βλ. και Αττικά 1, 2.
121. Το 469 π.Χ.
122. Βρισκόταν στις υπώρειες της βόρειας πλευράς του
λόφου της Ακρόπολης. Η ακριβής θέση του δεν έχει εντοπι­
στεί.
123. Υποτίθεται πως βρισκόταν στην περιοχή της σημερι­
νής Μητρόπολης.
124. Είναι ο ιερός ταύρος, ενσάρκωση του αιγυπτιακού
θεού Όσιρι. Ό τ α ν το ζώο πέθαινε το αντικαθιστούσαν με
άλλο.
125. Οι χάλκινες αυτές ανάγλυφες εικόνες ήταν αφιερώμα­
τα διαφόρων άλλων πόλεων γ ι ' αυτό και οι Αθηναίοι τις
ονόμαζαν αποίκους πόλεις.
126. Ισοκράτης 436-338 π.Χ.
127. Είναι η λεγόμενη Βιβλιοθήκη, βόρεια της Ακροπόλε­
ως και της Ρωμαϊκής Αγοράς.
128. Δεν έχει ανασκαφεί και είναι άγνωστη η θέση του.
129. Βρισκόταν κοντά στο Ολυμπιείο και στη δεξιά όχθη
του Ιλισού.
130. Ο ποταμός Ηριδανός σήμερα είναι υπόγειος και φά-

263

νηκε στον ανασκαμένο χώρο του Κεραμεικού.
131. Βρισκόταν στη θέση του σημερινού σταδίου.
132. Βλ. Αττικά 18, 3.
133. Για να επιστρέψει στον ουρανό και να ελευθερώσει την
Ή ρ α από τα αόρατα δεσμά της.
134. Είναι το λεγόμενο Ωδείο του Περικλή, ανατολικά του
ιερού του Διονύσου με το θέατρο.
135. Το 86 π.Χ.
136. Τους είπε δηλ. ότι θα αποκτούσαν παιδιά κι έτσι θα
αυξανόταν πάλι ο πληθυσμός της Αθήνας, που είχε σε μεγάλο
βαθμό ελαττωθεί εξαιτίας των τρομερών σφαγών του Σύλλα.
137. Είναι η φθειρίαση, που δεν καταπολεμούνταν εύκολα
στην αρχαιότητα και πολλές φορές οδηγούσε στο θάνατο.
138. Βλ. Αττικά 2, 2.
139. Το 406 π.Χ. στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πο­
λέμου.
140. Αισχύλος 525-456 π.Χ.
141. Η σπηλιά αυτή σήμερα έχει μέσα ένα εκκλησίδιο.
142. Έ χ ε ι ανασκαφεί και βρίσκεται δυτικά του θεάτρου του
Διονύσου και κάτω ακριβώς από το νότιο τείχος της Ακρό­
πολης.
143. Στην Αιολίδα της Μ. Ασίας.
144. Η λεγόμενη Πινακοθήκη.
145. Σκύθης σοφός που έζησε στο τέλος του 7ου και στις
αρχές του 6ου αι. π.Χ. Είχε μείνει πολύ καιρό στην Ελλάδα
και είχε εξελληνιστεί.
146. Στην Κόρινθο.
147. Το 514 π.Χ.
148. Το 510 π.Χ.
149. Στρατηγός στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέ­
μου.
150. Ο Διιτρέφης.
151. Μπροστά από το Βραυρώνιο.
152. Ο Ιφικράτης, στρατηγός των Αθηναίων στον Κοριν­
θιακό πόλεμο, νίκησε στρατιωτικό σώμα των Σπαρτιατών
(352 π.Χ.).
153. Της Μ. Ασίας το 479 π.Χ.

264

154. Είναι ο Άτταλος Α' (241-197 π.Χ.) που μια φυλή των
Αθηναίων πήρε το όνομα του. Βλ. Αττικά 8, 1. Τα αφιερώ­
ματα αυτά πρέπει να έγιναν στο 200 π.Χ. περίπου.
155. Το 338 π.Χ.
156. Το 323 π.Χ. Βλ. Αττικά 10, 1 και 11, 4.
157. Πρόκειται για τον Λαμιακό πόλεμο. Βλ. Αττικά 1, 3
και σχόλιο.
158. Το 297 π.Χ.
159. Το 294 π.Χ.
160. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς μέσα στον
Παρθενώνα.
161. Κορώνη. Πόλη της Βοιωτίας.
162. Πρόκειται για τον γνωστό λόφο του Φιλοπάππου, ο
οποίος είναι ο Σύρος που αναφέρει ο Παυσανίας. Το ταφικό
μνημείο κατασκευάστηκε περί το 115 μ.Χ.
163. Το 287 π.Χ.
164. Δυτικά του Ερεχθείου.
165. Βλ. Αττικά 18, 2.
166. Κ ά τ ω από τη βόρεια πλαγιά του λόφου της Ακρόπο­
λης.
167. Ή τ α ν ιέρεια της Αθηνάς.
168. Στρατηγός των Αθηναίων. Οι στρατιωτικές επιχειρή­
σεις του έγιναν το 457 π.Χ.
169. Τ ο 447 π.Χ.
170. Το 636 π.Χ.
171. Λίγο μετά το 640 π.Χ.
172. Το άγαλμα αυτό στεκόταν δυτικότερα του ναού της
Πανδρόσου και του Ερεχθείου.
173. Σ τ η βορειοδυτική απόκρημνη πλαγιά της Ακρόπολης.
174. Ιερό ξόανο που οι Έλληνες απήγαγαν από την Τροία.
175. Επειδή ο Καμβύσης, βασιλιάς των Περσών (529-521
π.Χ.), σκότωσε τον αδελφό του Σμέρδι κι έδειξε ασέβεια προς
τον θεό των Αιγυπτίων Άπι (τον ταύρο) χτυπώντας τον με το
ξίφος του, αυτό το ίδιο ξίφος τον τραυμάτισε άθελα του και
από την πληγή, που μολύνθηκε, πέθανε.
176. Βόρεια της Αθήνας.
177. Το 403 π.Χ.

265

178. To 464 π.Χ.
179. To 457 π.Χ.
180. To 422 π.Χ.
181. To 424 π.Χ.

182. Στις εκβολές του Ευρυμέδοντα ποταμού της Μ. Ασίας
το 470 π.Χ.
183. Οι λεγόμενοι τυραννοκτόνοι, που αγάλματα τους ειδε
ο Παυσανίας στην Αγορά, Βλ. Αττικά 23, 1-2.
184. Βλ. Αττικά 8, 2 και σημείωση.
185. Στην Ακαδημία είχε το σπίτι του ο Πλάτων και
δίδασκε.
186. Βορειοανατολικά της Ακαδημίας.
187. Στην αρχή της χερσονήσου της Βουλιαγμένης.
188. Αρχαίος δήμος στην περιοχή της σημερινής Κερατέας.
189. Το σημερινό Πόρτο Ρ ά φ τ η .
190. Το σημερινό Χαλάνδρι.
191. Το σημερινό Μαρούσι (Αμαρούσιον από την Αμαρυσία Άρτεμη).
192. Το 490 π.Χ.
193. Έ χ ε ι ανασκαφεί.
194. Ο βράχος βρισκόταν σε μια από τις δυο χερσονήσους
που κλείνουν από βορρά και νότο τα σημερινά Αμπελάκια.
Από εδώ έφυγαν για την εκστρατεία της Τροίας οι δυο γιοι
του Τελαμώνα, ο Αίας και ο Τεύκρος.
195. Αυτοκτόνησε πέφτοντας πάνω στο ξίφος του, που είχε
στήσει όρθιο στο έδαφος. Η αιτία ήταν η προσβολή που
αισθάνθηκε όταν τα όπλα του Αχιλλέα δόθηκαν στον Οδυσ­
σέα κι όχι σ' αυτόν.
196. Ο Παυσανίας, αφού περιόδευσε την Αττική και τα
γύρω της νησιά, το νησί της Ελένης (Μακρόνησο), το νησί
του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι) και τη Σαλαμίνα, επανέρχε­
ται στο Δίπυλο, α π ' όπου θα πάρει την Ιερά Οδό για να
φτάσει στην Ελευσίνα.
197. Ο Ανθεμόκριτος ήταν κήρυκας, που λίγο πριν αρχίσει
ο Πελοποννησιακός πόλεμος, στάλθηκε από τους Αθηναίους
για να πει στους Μεγαρείς ότι δεν έχουν δικαίωμα να καλ­
λιεργούν αγρούς που ανήκουν στο ιερό της Ελευσίνας.

266

198. Η θέση Σκίρον βρισκόταν στην αρχή της Ιεράς Οδού.
199. Βλ. Αττικά 1, 4.
200. Είναι ο Φίλιππος Ε' (220-179 π.Χ.).
201. Άτταλος Α' (241-197 π.Χ.).
202. Πτολεμαίος Ε' ο Επιφανής (205-181 π.Χ.).
203. Ιερό αξίωμα στις τελετές των Ελευσίνιων.
204. Η Πυθονίκη πέθανε στη Βαβυλώνα.
205. Η θέση του ιερού ήταν όπου σήμερα είναι κτισμένη η
Μονή Δαφνίου.
206. Το Ποικίλο Όρος είναι το βουνό πάνω από το Μο­
ναστήρι του Δαφνίου.
207. Ο χώρος έχει ανασκαφεί και βρίσκεται δεξιά του
σημερινού δρόμου προς την Ελευσίνα λίγο μετά το μοναστήρι.
208. Σήμερα λίμνη Κουμουνδούρου.
209. Η Πλάταια ανήκε πάντοτε στη Βοιωτία, αλλά ήταν
σύμμαχος των Αθηναίων. Γι' αυτό και 1000 Πλαταιείς πολέ­
μησαν στο πλευρό των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα το
490 π.Χ.
210. Έ χ ε ι ανασκαφεί και βρίσκεται δεξιά του δρόμου που
πηγαίνει στην Κάζα, ακριβώς απέναντι από τη διασταύρωση
με τον άλλο δρόμο που στρίβει αριστερά για τα Βίλλια και
συνεχίζει προς τα Αιγόσθενα (Πόρτο Γερμένο).
211. Εδώ τελειώνει η περιήγηση του Παυσανία στην Αττι­
κή. Θέλησε όμως να συμπεριλάβει στα Αττικά του και την
περιγραφή της περιοχής των Μεγάρων.
212. Ο Νίσος ήταν αδελφός του Αιγέα.
213. Είναι ο τελευταίος κληρονομικός βασιλιάς των Αθη­
ναίων.
214. Πόλη της Βοιωτίας νότια των Θηβών.
215. Βλ. Αττικά 19, 4 καθώς και 1, 2 με το σχετικό
σχόλιο.
216. Η ναυμαχία αυτή θα έγινε πριν από το 570 π.Χ, όταν
τότε πλέον οι Αθηναίοι με αρχηγό τον Σόλωνα προσάρτησαν
οριστικά στο κράτος τους τη Σαλαμίνα και εγκατέστησαν
κληρούχους.
217. Ό τ α ν εισέβαλαν στην Αττική οι Διόσκουροι και κα­
τέλαβαν την Άφιδνα, ο Θησέας με τον Πειρίθουν είχε εκστρα-

267

τεύσει στη Θεσπρωτία, βλ. Αττικά 17, 4-5.
218. Βλ. Αττικά 5, 3.
219. Βλ. Αττικά 5, 4 και σχόλια.
220. Βλ. Αττικά 17, 3.
221. Βλ. Αττικά 28, 11 και σχόλιο.
222. Γιος του Αδράστου που σκοτώθηκε πριν τελειώσει η
εκστρατεία των Αργείων κατά της Θήβας.
223. Βλ. Αττικά 40, 2-3.
224. Σημερινό Πόρτο Γερμένο, όπου υπάρχει φρούριο του
4ου αι. π.Χ.
225. Καταφαγώθηκε από τα κυνηγετικά σκυλιά του, ενώ
κυνηγούσε στον Κιθαιρώνα.

268

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful