You are on page 1of 12

Tweede jaargang nummer: 5

November 2015

Verschijnt huis aan huis in:

Gemeente Maassluis
en Maasland
In deze uitgave o.a.

De belangrijkste
punten voor
de apotheekzorg
in 2016
Pagina 3

Samengesteld
gezin: ‘Is de
nalatenschap
goed geregeld?’

Kraamzorg&zo:
‘Trend om thuis
te bevallen lijkt
door te zetten’

Pagina 5

Pagina 9

Nieuwe locatie GGZ Delfland
in Maassluis
Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft burgemeester Karssen van Maassluis onlangs de
eerste polikliniek van GGZ Delfland in Maassluis officieel geopend. Ook GR1PP en FACT,
onderdelen van GGZ Delfland, opereren nu vanuit deze nieuwe locatie.
Met de komst van de nieuwe vestiging van
GGZ Delfland kan er nu, geheel volgens
het credo van GGZ Delfland, “Persoonlijke
zorg dichtbij” aangeboden worden aan
de inwoners van Maassluis. Ron Sponselee,
voorzitter Raad van Bestuur van GGZ
Delfland is blij met de nieuwe locatie.
“De inwoners van Maassluis werden doorverwezen naar één van onze locaties in
Naaldwijk, Vlaardingen, Schiedam of Delft.
Door de opening van deze polikliniek kunnen cliënten behandeling en begeleiding
gewoon krijgen in hun eigen stad”.
Goede samenwerking
Het pand waarin de GGZ locatie huisvest
is van Stichting onder een Dak (Stoed).
Stoed begeleidt psychisch en psychosociaal
kwetsbare mensen naar een betekenisvol
leven en helpt hen hun plek in de samen-

leving weer in te nemen. Robert van der
Krogt, bestuurder van Stoed: “GGZ Delfland en Stoed vullen elkaar goed aan met
betrekking tot het aanbieden van goede
ketenzorg aan mensen met een psychische
stoornis. Ieder op zijn eigen vakgebied.
Door de komst van GGZ Delfland naar
Maassluis is deze keten alleen maar
sterker geworden”.
GR1PP en FACT
In de polikliniek aan de Monseigneur
W.M. Bekkerslaan biedt GR1PP, onderdeel
van GGZ Delfland, cliënten behandelingen
aan binnen de Generalistische Basis GGZ
(GBGGZ). Hierbij gaat het om cliënten die
te maken krijgen met een lichte, matige
of ernstige en chronisch enkelvoudige
psychische stoornissen. Na verwijzing
door een huisarts doorlopen cliënten

Jasper Wanders:
‘Goede voetzorg
wint aan
belangstelling’

een be handeling die kan bestaan uit 5, 8
of 13 sessies, afhankelijk van de ernst van
hun problematiek (zorgzwaarte).
Ook het FACT-team van GGZ Delfland opereert
vanuit de nieuwe locatie. Het FACT-team
biedt al geruime tijd ambulante zorg in
Maassluis, maar had nooit een locatie in
Maassluis. Het team biedt behandeling
en begeleiding aan mensen met een
psychotische kwetsbaarheid en ernstige
psychiatrische problematiek. De meeste
patiënten zijn bekend met schizofrenie en
verwante psychotische stoornissen, waarbij er sprake is van meerdere problemen
op verschillende levensgebieden. Ook
bieden zij zorg aan patiënten die bekend
zijn met een dubbele diagnose, dat wil
zeggen een psychotische stoornis en
verslavingsproblematiek.
Kijkt u voor meer informatie op de website
van GGZ Delfland: www.ggz-delfland.nl

Pagina 11

FRONTtaal

Beste lezers.
Nu de herfststormen langzaam plaats maken
voor een wat meer winters weerbeeld, is het
heerlijk om te genieten van huiselijke gezelligheid. We hopen natuurlijk dat het lezen van
de laatste GZBW van het jaar daaraan zal bijdragen. Ons blad zit in ieder geval weer vol
met nieuws op het gebied van gezondheid,
zorg en welzijn. Op de pagina van de Rijnmond
Apotheek een artikel over de belangrijkste
punten voor de apotheekzorg in 2016. Ook
leest u hoe afbeeldingen de z.g. laaggeletterden
kunnen helpen bij het innemen van hun medicijnen. Dennis Hofstra verteld over de nieuwe
plannen bij Fysiotherapie Hofstra; nieuwe medewerkers, uitbreiding van de locatie en volop
plannen voor het nieuwe jaar. Ook maakt u
kennis met podoloog Jasper Wanders die met
zijn praktijk een stevige groei doormaakt en
zijn cliënten o.a. thuis bezoekt. We gingen
ook op bezoek bij Maria Beek-Vervoorn die
enkele weken geleden haar Geboortecentrum
Westland opende in Monster; ruim zestien
kraamverzorgsters leveren dagelijks vertrouwde zorg aan stellen met gezinsuitbreiding.
De zorgmanager ziet dan ook een sterke
toename in het aantal thuisbevallingen in de
regio. Diëtist Marjolein de Nie komt in haar
column terug op de berichtgeving over het
wel of niet eten van rood en bewerkt vlees.
Dit en nog veel meer leest u in GZBW. Losse
exemplaren zijn verkrijgbaar bij onze adverteerders. Wij wensen u veel leesplezier en….
alvast sfeervolle feestdagen toegewenst!
Peter Keijzer
Uitgever GZBW

Aanlevering van nieuws
en advertenties

Burgemeester Karssen feliciteert onder toeziend oog van de bestuursvoorzitter Sponselee van GGZ Delfland directeur Sylvia Verweij
met de nieuwe locatie.

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

De volgende uitgave van
Gezond Zijn / Beter Worden verschijnt
in februari 2016. Reservering van uw
advertentieruimte vóór 20 januari a.s.
Tel.: (0174) 516 512. Per email: info@gzbw.nl
W W W. G Z B W. N L

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

GR1PP, voor behandeling van
psychische problematiek in Maassluis
en omstreken.
GR1PP is een onderdeel van GGZ Delfland waar behandelingen worden
geboden voor uw geestelijke gezondheid.

Wat is Generalistische Basis GGZ?

De verwijzing
Toestemming voor jeugd

Waar in Maasluis?

Wat kost het?
Start van de behandeling

Aanmelden
Uw verwijzer kan u aanmelden of u
kunt zelf contact opnemen met GR1PP.
Dit kan via info@gr1pp.nl of via ons
aanmeldbureau in Delft.
T: 015-2608992.

De behandeling

Meer informatie

WWW.GR1PP.NL
2

GR1PP is onderdeel van GGZ Delfland

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

RIJNMOND APOTHEEK

Gezond Zijn / Beter Worden

Uw zorgverzekering van 2016
In december maakt u weer de keuze welke
zorgverzekering het beste bij uw situatie
past. Ook in 2016 verandert de zorg. De
belangrijkste punten voor de apotheekzorg
leest u op deze pagina.
Iedereen in Nederland heeft een verplichte
basisverzekering. De overheid bepaalt welke
zorg er in het basispakket wordt opgenomen. Daarnaast kunt u bij elke zorgverzekeraar kiezen uit één of meerdere aanvullende
pakketten om u extra te verzekeren tegen
zorg die niet onder de basisverzekering valt.
De basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke zorg, maar toch moet u soms
een deel zelf betalen. Dit komt allereerst
doordat iedereen vanaf 18 jaar een verplicht
eigen risico heeft. Voor 2016 is dit eigen
risico vastgesteld op € 385. U betaalt het
eigen risico niet aan de zorgverlener, maar

uw zorgverzekeraar verrekent dit met u
persoonlijk. Niet alle zorg valt onder het
verplicht eigen risico. Zo valt onder andere
huisartsenzorg en de verloskundige hierbuiten. Naast het verplicht eigen risico kan
het zo zijn dat u voor een geneesmiddel
een eigen bijdrage moet betalen omdat de
basisverzekering niet alles vergoed.
In Nederland bestaan er drie verschillende
soorten basisverzekeringen: de naturapolis,
de budgetpolis en de restitutiepolis. Wat is
het verschil tussen deze drie polissen? De
meeste verzekeringen zijn een naturapolis.
Uw zorgverzekering sluit een contract af
met verschillende zorgverleners en vergoedt
dan de zorg die valt onder de basisverzekering. Gaat u naar een andere zorgverlener,
dan is de kans groot dat u een deel van de
kosten zelf moet betalen. Bij een restitutiepolis kunt u gaan naar de zorgverlener van

uw eigen keuze. Voor een budgetpolis geldt
dat u bij bepaalde aandoeningen maar
gebruik kan maken van een beperkt aantal
zorgverleners. Zo kan het voorkomen dat
als u een budgetpolis afsluit, u niet voor uw
herhaalmedicatie naar uw vertrouwde apotheek kan gaan.
Ook maken sommige zorgverzekeraars
gebruik van het zogenaamde preferentiebeleid. Dit houdt in dat uw zorgverzekeraar
aanwijst welk merk van het geneesmiddel
de apotheek aan u moet leveren. Hierdoor
kan het voorkomen dat u steeds moet wisselen van merk.
Heeft u nog vragen over uw zorgverzekering
met betrekking tot medicatie en hulpmiddelen, neem dan contact op met uw apotheek
of met de zorgverzekeraar.

Laaggeletterdheid en medicijngebruik

In Nederland is 1 op de 9 mensen, oft ewel
1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65
jaar, laaggeletterd. Laaggeletterde hebben
moeite met lezen en rekenen, dus ook met
de schriftelijke medische informatie die zijn
van hun zorgverlener krijgen. Ongeveer
twee derde van de laaggeletterden is autochtoon.
Mensen die moeite hebben met taal hebben vaker een slechtere gezondheid. Zo
hebben ze vaker diabetes, hartinfarcten en
psychische klachten. Laaggeletterden leven
gemiddeld 7 jaar korter en 14 jaar in een
minder goede gezondheid dan gemiddeld.
Laaggeletterdheid kost de gezondheidszorg
ook veel, namelijk € 127 miljoen per jaar.
Dit komt door meer ziekenhuisopnames
en bezoeken aan de huisarts door bijvoorbeeld verkeerd medicijngebruik, maar ook
door verkeerde gezondheidskeuzes.

In het voorbeeld wordt het gebruik van een
oogdruppel met behulp van afbeeldingen
weergegeven. Wilt u voor iemand uit uw
omgeving op deze manier informatie over
het geneesmiddelengebruik hebben? Kom

November 2015

Berichtenservice
Wilt u weten wanneer de medicatie voor u
klaarstaat? Geef dan uw e-mail adres aan ons
door. Zodra de medicatie voor u klaar staat,
krijgt u een e-mail van ons. Deze service geldt
ook voor onze service-punten in Westeinde en
Maassluis-Oost.

Herhaalservice
Vanaf heden is het niet meer noodzakelijk dat u
de huisarts benadert voor uw herhaalrecepten.
Dit kunnen wij van u overnemen. Wij zorgen dat
elke drie maanden uw geneesmiddelen voor u
klaar staan. Zodra de medicatie gereed is, krijgt
u van ons bericht. Dit doen wij in nauwe samenwerking met uw huisarts. Inmiddels nemen ruim
400 cliënten van ons deel aan onze herhaalservice. Wilt u deelnemen aan deze service,
laat ons dit dan weten per mail of per telefoon.

Uw medische
gegevens delen?
Begin dit jaar is het waarneemsysteem uit de
lucht gegaan. Hiervoor is het LSP (Landelijk
Schakelpunt) in de plaats gekomen. Op dit
schakelpunt kunnen zorgverleners zoals de
huisartsenpost of de dienstapotheek uw gegevens inzien als dat nodig is. Dit kan bijvoorbeeld
zijn als u met spoed naar een dokter moet. Wij
mogen dit echter alleen delen als u daar zelf
toestemming voor geeft. Dit om uw privacy te
kunnen waarborgen. U dient hiervoor zowel bij
uw apotheek als bij uw huisarts apart toestemming te geven. Heeft u dit nog niet gedaan?
Loop dan even langs om het formulier in te vullen.

dan naar de apotheek en wij maken samen
met u de informatie in orde.
Bron: www.knmp.nl en
www.bijsluiterinbeeld.nl

www.rijnmondapotheek.nl
Lia Boekestein
Lia werkt al meer dan 25 jaar voor de Rijnmond Apotheek en is daarmee een vertrouwd
gezicht naar onze klanten toe. Tevens is zij gespecialiseerd in incontinentiematerialen.

Contactgegevens
Rijnmond Apotheek
Schubertlaan 1
3144 BH Maassluis
T: 010-5912209
F: 010-5921531
E: info@rijnmondapotheek.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 19:00
Zaterdag: 10:00 - 14:00
Zondag gesloten
Ook kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag
via een kluis-systeem uw medicijnen ophalen.
Vraag naar de mogelijkheden aan de balie.

Het onjuist gebruik van medicatie en verminderde therapietrouw (het innemen van
de medicatie volgens voorschrift van de
arts) komt onder laaggeletterden veel voor.
Zo komt het voor dat de reden van het geneesmiddel gebruik onvoldoende wordt begrepen en dat er te vroeg met het medicijn
wordt gestopt. Verder hebben laaggeletterden moeite met het lezen van de informatie
op het etiket en de bijsluiter.

Kortingsbon

NIEUWS VAN DE

15% korting*
op alle huidverzorging
en losse verkoop

Om ervoor te zorgen dat ook laaggeletterden hun medicijnen goed innemen, zijn
er afbeeldingen ontwikkeld die hen hierbij
kunnen helpen.

*Bij een besteding van
minimaal €10,Knip deze bon uit en lever in!

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

3

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

HEEFT U EEN LAAG INKOMEN

EN/OF

EN EEN INDICATIE VOOR LANGDURIGE
ZORG (WLZ/AWBZ-INDICATIE) OF EEN

HEEFT U EEN LAAG INKOMEN
EN IS UW VOLLEDIGE EIGEN
RISICO VERBRUIKT?

WMO-MAATWERKVOORZIENING?

Laag inkomen en
hoge zorgkosten?
Kijk dan snel of u recht heeft op een vergoeding van € 75,00
of € 150,00 via de regeling ‘Tegemoetkoming meerkosten
2015’. Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
kunnen tot 1 juni 2016 een aanvraag indienen. Toekenning is
onder andere afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen & Schiedam
Advertentie

Diëtistenpraktijk
Marjolein de Nie

Wat moet u doen? Ga naar een van de wijkteams in uw gemeente voor meer
informatie. Ook kunt u terecht bij ROGplus in Maassluis. Dat kan aan onze
balie op maandag-, dinsdag,- en donderdagmorgen tot 12.00 uur. Neem
dan uw (gezamenlijke) inkomensgegevens* van 2013 mee. U kunt natuurlijk
ook eerst op onze website kijken. Hier vindt u naast enkele voorbeelden ook
de aanvraagformulieren. U kunt deze uitprinten, invullen en opsturen naar
onderstaand adres.
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het invullen van de formulieren?
Ga dan naar het spreekuur van de Formulierenbrigade in uw gemeente.
Bel naar de gemeente of kijk op de website van uw gemeente voor de tijden/
plekken van het spreekuur. Maak gebruik van deze regeling, hij is er voor u!
*Let op: geen jaaropgave of loonspecificaties maar wel uw inkomensverklaring 2013
van de Belastingdienst.

ROGplus
Bezoekadres: Uiverlaan 20-B Maassluis
Postadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis
T (010) 870 11 11
E info@rogplus.nl
I www.rogplus.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
8:30 tot 12:00 uur
en 13.00 tot 16.00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 12:00 uur

Advertentie

De nieuwe locatie van Kraamzorg&zo aan
de Havenstraat 6 in Monster heet:

‘Geboortecentrum Westland’

Voor al uw dieet- en
voedingsvragen!
Specifieke aandachtgebieden zijn:
Voedselovergevoeligheid (voedselallergie,
voedselintolerantie en coeliakie)
Voeding en kinderen
Praktijkadressen Maassluis
Kindercentrum Maassluis - Hellingkade 1 - 3144 EJ Maassluis
Tel: 010-7142925 - www.dietist-maassluis.nl
‘t Startpunt - V. v. Goghlaan 2 - 3141 KS Maassluis
Tel: 010-7142925 - www.dietist-maassluis.nl

Hier kan je terrecht voor informatie over
kraamzorg, borstvoeding, verhuur van borstkolven,
diverse borstvoedingshulpmiddelen, meegroei/voedings
bh’s, draagdoeken/draagzakken (verkoop en verhuur),
verhuur van Co-Sleepers, babymassage en
zwangerschapsmassage.
Ook geven wij voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders
van hun eerste kindje zodat ze goed op weg geholpen worden.
In december starten we met het geven van
borstvoedingsinformatieavonden die door een
borstvoedingscoach gegeven wordt.
Ook organiseren we regelmatig draagdoekworkshops die
aangeboden worden door een draagdoekconsulent.
Kraamzorg&zo is ruim 3 jaar geleden gestart als enige echt
Westlands kraambureau en heeft in de loop van de jaren al heel
wat gezinnen blij gemaakt met een mooie kraamweek.

www.kraamzorgenzo.com
info@kraamzorgenzo.com – tel. (06) 5057 7666

4

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

Nieuwe ontwikkelingen bij
Fysiotherapie Hofstra

Gehoorschade
na festivalbezoek
Het risico op gehoorschade na een muziekfestival kan worden verminderd door het dragen
van gehoorbescherming. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht. Zij ontdekten
dat tijdelijk gehoorverlies ruim vijf keer zo vaak
voorkwam bij bezoekers die geen oordoppen
droegen vergeleken met dragers van oordoppen.
In de groep zonder oordoppen werd meer tijdelijk gehoorverlies waargenomen: een verslechtering van het gehoor werd gemeten bij 42 procent
van de mensen zonder oordoppen en bij slechts
8 procent van de mensen met oordoppen. Dit
betekent dat de kans op tijdelijk gehoorverlies
direct na het festival 5,3 keer zo hoog was bij
mensen die geen oordoppen droegen. Ook hadden proefpersonen zonder oordoppen vaker last
van oorsuizen (tinnitus): 38 procent ten opzichte
van 12 procent. Met deze studie laten de onderzoekers zien dat preventie van gehoorschade
door gebruik van oordoppen tijdens festivalbezoek effectief kan zijn.
Bron: UMC Utrecht

tuffende boten? En na afloop gezellig naar de zithoek voor koffie,
thee of een gezond drankje… heerlijk toch? Een tweede activiteit
is het starten van een orthopedische revalidatiegroep, die als
onderdeel van het behandeltraject veel kan toevoegen aan onze
reguliere behandelingen”.

Foto: GZBW

Nieuwe gezichten
Dennis wijst trots op de frisse kleuren van de fysioruimte. Emmers
latex en bijna uitgedroogde rollers staan ongeduldig op hem te
wachten. “Het is niet alleen de praktijk die uitgebreid is. Om de
groei bij te kunnen houden werken we nu met z’n drieën. We zijn
heel blij met Vivianne Koene die als fysio- en sporttherapeut ons
team is komen versterken. Maar ook fysio-en master manueel
therapeut Dirk de Jong is een geweldige aanwinst voor de praktijk.
De praktijk is hierdoor breed inzetbaar op het gebied van algemene fysiotherapie, sport en wervelkolom problematiek.

Wie de afgelopen periode bij Fysiotherapie Hofstra is geweest,
heeft de verbouwingsactiviteiten niet kunnen missen. Ook in de
personele bezetting is er een en ander veranderd. Het is duidelijk dat 2016 met nieuw elan zal worden ingezet.
Dennis Hofstra creëert met de inrichting van een nieuwe, extra
ruimte de mogelijkheid om door te groeien. “Hoognodig”, zegt
de fysiotherapeut, wijzend op meer behandelmogelijkheden en
ruimte om met groepjes te gaan werken. “We willen ons in de
breedte gaan ontwikkelen. Een van de nieuwe activiteiten is
Mindfulnesscoaching, dat in een mooie, rustige ruimte gegeven
gaat worden. Met aangenaam weer stappen we deur uit en zit
direct op de groenstrook van de Waterweg. Hoe ontspannen
kun je worden van het geluid van kabbelend water en voorbij

Natural Running
Bij Fysiotherapie Hofstra bestaan nog meer plannen die in het
nieuwe jaar verwezenlijkt zullen gaan worden. “We willen de
groei in goede banen leiden. Te snel groeien zou ten koste kunnen gaan van het geven van persoonlijke aandacht. Iets waar
we om bekend staan. Lopen heb je immers ook stap voor stap
geleerd?” Het woord is gevallen, ‘lopen’. Dennis haakt onmiddellijk in om ‘Natural Running’, onder de aandacht te brengen.
“Een cursus die bestaat uit drie avonden van twee uur of één
dag van zes uur. Hierbij kijken we naar de techniek op de
loopband met een camera analyse, gaan we buiten trainen om
de techniek te verbeteren. De nadruk ligt vooral op het landen
onder het lichaam en niet voor het lichaam zodat het lichaamsgewicht beter verdeeld word over het lichaam en niet alleen op
de benen. Hierdoor zal er minder druk op de enkels, knieën en
heupen ontstaan zodat blessures minder kans krijgen. Na de
cursus kan de klant pijnvrij en blessure vrij hardlopen met
een goede techniek op verschillende snelheden. Op zaterdag
21 november j.l. hebben we een cursus gegeven, maar ook in
het nieuwe jaar staan er diverse dagen en avonden gepland”.
Meer info op www.fysiotherapiemaassluis.nl

Meedoen
in de samenleving
Bij mensen met beperkingen is de behoefte
groot aan meer sociale contacten en activiteiten
in de vrije tijd. Drie op de tien mensen met een
ernstige lichamelijke beperking voelt zich sterk
eenzaam, zo blijkt uit de Participatiemonitor
2015 van het NIVEL. In 2014 wil ruim een derde
van de mensen met een ernstige lichamelijke
beperking vaker ergens naartoe en andere
mensen ontmoeten. Onderzoeker Tineke Meulenkamp: “Mensen met beperkingen willen
graag meedoen in de Nederlandse samenleving,
maar dat is niet altijd even makkelijk. Het is een
uitdaging voor onze samenleving om wegen te
vinden zodat deze mensen wel zo goed mogelijk
kunnen meedoen. Deze monitor laat zien dat
het in de afgelopen jaren op sommige gebieden
makkelijker is om te participeren: meer mensen
met een lichamelijke beperking doen vrijwilligerswerk en maken gebruik van het openbaar
vervoer. Ook ouderen doen op dit moment volop
mee: hun participatie verschilt weinig van de
totale bevolking. Maar, het aantal mensen van
zeer hoge leeftijd stijgt de komende jaren, waardoor ze kwetsbaarder zijn om buiten de boot te
vallen. Het is belangrijk hier alert op te blijven.”
Bron: Nivel

Samengesteld gezin: ‘Is de nalatenschap goed geregeld?’

Het regelen van een erfenis bij een samengesteld gezin ligt altijd erg gevoelig. Het is
niet eenvoudig om zo’n erfenis te regelen.
De kinderen hebben moeten wennen aan
de situatie dat ze hun eigen ouder moeten
‘delen’ met de nieuwe partner. Die gevoeligheid is goed te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat de ouder die een nieuwe liefde
heeft gevonden na een echtscheiding of een
overlijden van zijn/haar partner de erfenis,
dan wel de nalatenschap goed regelt. Het
begint bij het opmaken van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
(of partnerschapsvoorwaarden), met daar-

aan gekoppeld een testament. Zonder testament kan de situatie zich voordoen dat de
kinderen van de overleden ouder een deel
van de erfenis aan zich voorbij zien gaan
naar de stiefouder. De huidige wet voorziet
in bescherming van de langstlevende (stief)
ouder. Kinderen kunnen hun deel pas opeisen
nadat ook de langstlevende (stief)ouder is
overleden.
Problemen
Hoe u het ook regelt, de mogelijke problemen moeten niet worden weggedrukt. Wat
bijvoorbeeld als uw nieuwe partner na uw
overlijden zijn/haar testament weer aanpast
en alleen zijn/haar eigen kinderen tot erfgenaam benoemt? Wat als kinderen niet willen
dat uw nieuwe partner de erfenis krijgt? Wat
als stiefkinderen een groter deel van de erfenis willen hebben, enz. Kortom, als u een
nieuw gezin gaat vormen is het raadzaam
om u goed te laten informeren bij de notaris over de nieuwe erfrechtelijke situatie.
Voor meer informatie neemt u contact op
met Steffie Michels of Jennifer Fluitman,

zij zijn als notarissen verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten.
Telefoon: (0174) 637 570
www.westlandpartners.nl

Patiënten kiezen
voor eHealth

Steffie Michels

Patiënten willen handige online toepassingen
om hun zorg te regelen. Zij zien voordelen in het
opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet. Ook willen zij via het internet recepten aanvragen, een afspraak maken
met de dokter of de zorgverlener een e-mail
sturen met een vraag. Dat lijkt hen gemakkelijk
en tijdbesparend. Een derde van de zorggebruikers vindt het handig om online zijn eigen
medische gegevens in te zien. Nederlandse
zorgverleners zijn druk in de weer met eHealth.
Artsen gaan zich het komende jaar onder andere
inspannen voor het elektronisch uitwisselen van
informatie en voor de mogelijkheid om online
afspraken te maken. Dit blijkt uit de verschenen
eHealth-monitor 2015.
Foto: GZBW

In Nederland is het geen uitzondering meer:
bijna 10% van de gezinnen in Nederland
is samengesteld. Een samengesteld gezin
houdt in dat na een echtscheiding of overlijden van een partner, een ouder opnieuw
hertrouwt of samen gaat wonen met een
niet-biologische ouder (stiefouder) van
haar/zijn eigen kind(eren). Maar wat gebeurt er met de nalatenschap als één
van de ouders komt te overlijden?

November 2015

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

5

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

Vreem

Sterke to

We word
of erger,
daardoor
andere h

Vreemd plekje op uw huid?
Sterke toename van huidkanker in Nederland

Bij twijfel
naar de P

Vreemd
plekje
op
uw huid?
We worden
z’n allen
ouder
en hebben
het vroeger
nietdezo
nauw genomen
met de
zon, is een kleinschalige kliniek
De Pellegrinus
Kliniek
We worden
met z’n met
allen steeds
oudersteeds
en hebben
het vroeger
niet zo nauw
genomen met
zon,

U kunt in
van spata

Sterke toename van huidkanker in Nederland

of erger,
gebruikgebruik
gemaakt van
de zonnebank.
Hetzonnebank.
aantal mensen Het
in Nederland
huidkanker
of erger,
gemaakt
de
aantal
mensen
in Nederland
metdehuidkanker
neemt
voor
behandeling
van huidproblemen, open
Wilt uvan
‘spatader-vrij’
de zomer
in? met
neemt
daardoor
toe.
Denk
hierbij
aan
eenaan
veranderende
moedervlek,
een
zwerend
plekje
of zwerend
daardoor
sterk
toe.
Denk
hierbij
een
veranderende
moedervlek,
een
plekje
of
een
benen
en
spataderen.
In de Pellegrinus Kliniek staat
We
worden
metsterk
z’n allen
steeds
ouder
en
hebben
het
vroeger
niet
zo
nauw
genomen
met
de
zon,
Neem nu actie en geniet straks van de zon!
eenofandere
huidafwijking
niet
vanzelf
erger, gebruik
gemaaktdie
van
de
zonnebank.
Het aantal
mensen in Nederland met huidkanker neemt
andere
huidafwijking
die
nietverdwijnt.
vanzelf
verdwijnt.
u als patiënt centraal, o.a. door veel persoonlijke

Bel vand

niet uit zichzelf.
Sterker, ze kunnen
snelzwerend
verergeren. Laten
behandelen
dus, om
daardoor sterk toe. Denk hierbijSpataderen
aan eenverdwijnen
veranderende
moedervlek,
een
plekje
of een
erger te voorkomen. En om straks weer met blote benen naar buiten te kunnen. Bij ons stappen dagelijks
andere huidafwijking die niet vanzelf
verdwijnt.

aandacht en korte wachttijden.
kan deze u doorsturen
naar
de
Pellegrinus
Kliniek
voor
verder
onderzoek
en
behandeling
door
de
dermatoloog.
het Spataderkeurmerk
van patiëntenvereniging
De Hart- en Vaatgroep
mogen voeren.
naar de Pellegrinus Kliniek voor verder onderzoek en behandeling door de dermatoloog.

Bij twijfel is het verstandig om uw
huisarts
advies
nodig
deze Kliniek?
u doorsturen
tevreden
patiënten
deur
uit, blijte
datvragen.
ze de stap hebben
gezet.
Waaromkan
Pellegrinus
Bij twijfel is het verstandig
omomdeuw
huisarts
omIndien
advies
tedevragen.
Indien nodig
Omdat wij:onderzoek en behandeling door de dermatoloog.
naar
Pellegrinus
Kliniek voor
verder
Bijde
twijfel
is het verstandig
om uw
huisarts om advies te vragen. Indien nodig kan deze u doorsturen
als houder van het ZKN-keurmerk aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

U kunt in de Pellegrinus Kliniek ook
terecht
alle andere
en de behandeling
ten opzichte
vanvoor
het ziekenhuis
belangrijke huidaandoeningen
voordelen bieden:
UU
kunt
in dein
Pellegrinus
Kliniek ook
terecht
voor
alle terecht
andere
huidaandoeningen
en de behandeling
kunt
de Pellegrinus
Kliniek
ook
voor
alle andere
huidaandoeningen
- onze
arts is gespecialiseerd
in de behandeling
van spataderen,
spataderen.
lige kliniek
Spataderen... ze zienvan
er lelijk
uitspataderen.
en als ze erger worden,
van

liniek
en, open
pen
s Kliniek staat
ersoonlijke
iek
staat
nlijke

van spataderen.

krijg je er beslist last van. Niet mee doorlopen dus! Daar

en de behandeling

- geen wachtlijst (afspraak binnen een week) en een snellere doorloop van het behandeltraject.

is vandaag de dag ook geen reden meer voor. Want

Maak er een ‘spatader-vrije’
van! Bel vandaag nog met 010 - 449 33 11.
Bel vandaag nog met 010-449
33 11 zomer
in Schiedam

dankzij de nieuwste behandelmethoden (zoals laser) is

Bel vandaag nog met 010-449 33 11 in Schiedam

behandeling tegenwoordig minder pijnlijk, met minder
kans op complicaties, en bent u sneller op de been.

Laan van Bol’es 3 f
3122 AE Schiedam

t 010 - 449 33 11
f 010 - 449 33 10

info@pellegrinus.nl
www.pellegrinus.nl

Advertentie

Goede zorg, nu!
DC Klinieken bestaat uit 14 medisch specialistisch centra waaronder
DC Klinieken Schiedam. Al 20 jaar levert DC Klinieken kwalitatief
hoogstaande zorg in een persoonlijke en patiëntvriendelijke omgeving.
Met een verwijzing van uw huisarts kunt u vrijwel altijd direct een
afspraak maken en wordt uw behandeling volledig vergoed* door
uw zorgverzekeraar.

Spataderen... ze zien er lelijk uit en als ze erger word

krijg je er beslist last van. Niet mee doorlopen dus! D

is vandaag de dag ook geen reden meer voor. W

Bij DC Klinieken Schiedam kunt u terecht voor:

dankzij de nieuwste behandelmethoden (zoals lase

• MRI en Röntgenonderzoek
• Echografie

behandeling tegenwoordig minder pijnlijk, met min

• Bloedprikken

kans op complicaties, en bent u sneller op de been.

• Uitstrijkjes
• Gynaecologie
• Neurologie
• Maag- darmonderzoek (scopie)
* Met uitzondering van het eigen risico. Voor MRI gelden afwijkende vergoedingen.

Voor meer informatie of vragen: www.dcklinieken.nl. Of neem contact met
ons op via (010) 449 3280 of schiedam@dcklinieken.nl.

Laan van Bol’es 3
3122 AE Schiedam

6

Schiedam

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

BVO Maassluis zoekt vrijwillige chauffeurs

Grotere biodiversiteit
in regio goed voor bijen

Foto: GZBW

Hebt u wekelijks een aantal uurtjes vrij, beschikt u over een eigen
auto en lijkt het u leuk om hiermee mensen te ondersteunen
als vrijwillig chauffeur? Dan is de Begeleidende Vervoerservice
OproepCentrale Maassluis (BVO Maassluis) op zoek naar u.
Vrijwilligers van de BVO Maassluis stellen hun privé auto en
tijd beschikbaar om inwoners van Maassluis die wegens gezondheidsredenen niet in staat zijn gebruik te maken van het
openbaar vervoer, tegen onkostenvergoeding van A naar B te
brengen. Hierbij bieden zij ook begeleiding en een luisterend
oor. Als vrijwillig chauffeur beschikt u over een geldig rijbewijs
en eigen vervoer. U bent sociaal, geduldig en heeft een rustige
en verantwoorde rijstijl. Wilt u graag een steentje bijdragen als
vrijwillig chauffeur? Neem dan contact op met de BVO Maasluis
via 06 - 57 56 29 65. Vrijwilligers van de BVO Maassluis krijgen

begeleiding van de coördinatoren van de OproepCentrale. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan de interessante cursussen en
scholingen die de OproepCentrale organiseert.

Parkinsonzorg bij
Fysiodocwerk

Gezondheidsmarkt in Maasland
Careyn preventieve zorg organiseert in samenwerking met Welzijn Midden-Delfland een
gezondheidsmarkt met het thema ‘zorg thuis’. Belangstellenden zijn van harte welkom op
woensdag 25 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Singelhof, Hofsingel 18 in Maasland.
Op deze markt zijn diverse organisaties aanwezig die met preventie, zorg, welzijn en veiligheid
te maken hebben. Robs Bikecenter toont de nieuwste elektrische fietsen en biedt de mogelijkheid uw rollator technisch te laten controleren, fysiotherapeut Rosita Stolze benadrukt het
belang van bewegen voor ouderen. Bij Beter Horen kunt u terecht voor gehoorcontrole. Verder
zijn aanwezig: Zonnebloem, Nanny4granny, SansSouci, T-Zorg, Puur en (h)eerlijk, ergotherapie,
E-domotica, zorg en techniek thuis, Medipoint en Lifesafe voor mobiele alarmering. Ook bestaat
de mogelijkheid uw bloeddruk en uw bloedsuiker te laten meten. De diëtiste is er voor o.a.
een vetmeting. Bezoek aan de Gezondheidsmarkt is GRATIS en belangstellenden zijn vanaf
10 uur van harte welkom! Voor meer informatie: Quincey Ruis, wijkverpleegkundige Careyn
06 - 1090 1780 of Mariët Barendse, welzijnsadviseur Welzijn Midden-Delfland, 06 - 1366 3017

November 2015

Sinds kort zijn de diensten van Fysiodocwerk in Maassluis uitgebreid met zorg voor
de patiënt met Parkinson. Over de ziekte
van Parkinson is steeds meer bekend en
daarmee ook over de beste zorg voor de
patiënten met dit ziektebeeld. Er is inmiddels
een goed werkend netwerk voor Parkinson
opgericht. Hierdoor is de deskundigheid van
de betrokken zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten, verder vergroot. Fysiodocwerk
is inmiddels ook bij dit netwerk aangesloten
en geschoold volgens de laatste inzichten op
het gebied van de begeleiding en revalidatie
van deze bijzondere patiëntengroep. “Het is
uitermate boeiend om deze patiënten te begeleiden en de kwaliteit van leven te helpen
verbeteren”, aldus Gerard van der Wees,
Parkinsonfysiotherapeut bij Fysiodocwerk.
Naast specialisaties fysiotherapie en manuele
therapie, beschikt men binnen de praktijk
over specifieke kennis op uiteenlopende
gebieden zoals bekkentherapie, arbeidsfysiotherapie, sportfysiotherapie, actieve revalidatie en doelgroepenbegeleiding van mensen
met systeemaandoeningen, zoals Diabetes
Mellitus type 2 en COPD (longaandoening)
op het gebied van bewegen en leefstijl.

In de berm van het ‘ontbrekende’ stukje A4 in
aanbouw tussen Delft en Schiedam is onlangs
bloemenzaad uitgestrooid. Het gaat om soorten die
goed voedsel voor bijen leveren zoals nectar en
stuifmeel. De initiatiefnemers hopen zo iets te
doen aan de massale bijensterfte in Nederland.
De A4 wordt op deze manier de eerste Honey
Highway (honingsnelweg) ter wereld, aldus
Rijkswaterstaat Het initiatief wordt gesteund
door o.a. gemeente Midden-Delfland. Wethouder Govert van Oord: ”De realisatie van
de Honey Highway is een goed voorbeeld van
samenwerking, met name tussen overheid en
burgers. En we realiseren met dit project samen
een bijdrage aan een grotere biodiversiteit.’’ De
reactie van imker Gerrit Stuurman uit Naaldwijk
is positief: “Een goed idee voor onze regio waar
nog veel braakliggende stukken liggen”.

1,2 miljoen mensen
met huidaandoening
Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben een
chronische huidaandoening, zo meldt de Telegraaf. Ruim 830.000 mensen (5 procent van
de bevolking) hebben last van eczeem, nog eens
meer dan 400.000 (2,4 procent) hebben psoriasis.
Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Het aantal mensen met zo’n
huidaandoening ligt nu iets hoger dan tien jaar
geleden. Toen zei 4,4 procent te kampen met
eczeem en 1,7 procent met psoriasis. Eczeem
komt relatief veel voor bij jonge kinderen.
Vrouwen hebben er meer last van dan mannen.
Het is een niet-besmettelijke ontstekingsziekte
van de huid, die gepaard gaat met roodheid,
zwellingen, vochtblaasjes, kloofjes maar vooral
met jeuk. Psoriasis is een chronische huidontsteking waarbij plaatselijk te veel en te snel
nieuwe huidcellen worden aangemaakt. De
aandoening leidt tot jeukende, rode, schilferende
plekken. Psoriasis komt met name voor bij
mensen van middelbare leeftijd en meer bij
mannen dan bij vrouwen.

Advertentie

‘Omdat bewegen
verder brengt’

• Fysiotherapie
• Fysiotherapie in de Wijk
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Arbeidsfysiotherapie
• Revalidatie algemeen
• Revalidatie bij oncologie
• Beweegprogramma’s voor
Diabetes, COPD en hartfalen

Voor jong en oud is bewegen
belangrijk om gezond door
het leven te gaan en te kunnen blijven sporten, werken
en langer zelfstandig thuis te
blijven wonen.

• Preventieve training
• Perfect Pilates
• Ergotherapie

Fysiodocwerk in Maassluis is hierin gespecialiseerd. U staat
in onze aanpak centraal en we werken samen met u aan een
gezond en actief leven. In de praktijk, in de wijk of aan huis.

De Vloot 206D | 3144 PK Maassluis | 010-5916341 info@fysiodocwerk.nl | www.fysiodocwerk.nl

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

7

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

Advertentie

Met mooi haar
voel je je goed!
Veel mensen hebben last van haarverlies. Haarinstituut
Westland biedt u de allernieuwste haarwerken en
pruiken die aanvoelen als uw eigen haardos en…
niet van echt zijn te onderscheiden!
• Wij zijn al meer dan 15 jaar een begrip op gebied van
haarwerken en pruiken
• Pruiken met een zacht antibacterieel binnenwerk
• Discrete behandeling in privé ruimtes
• Reservering van haarwerk mogelijk tot dat
u het nodig heeft
• Service aan huis en ziekenhuis is geheel gratis
• Verzorging van het haarwerk (ook in het haarinstituut)

Indien noodzakelijk bezoeken we u óók thuis.
• BORSTPROTHESES
• BIJPASSENDE COMFORTABELE LINGERIE
• MODIEUZE BADMODE

Maak een afspraak voor een vrijblijvend haarconsult.

Maak kennis met het uitgebreide assortiment.
Belt u ons voor een vrijblijvende afspraak!

Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 621 936
Email: info@womencarewestland.nl - www.womencarewestland.nl

Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 6219 36
Email: info@haarinstituutwestland.nl - www.haarinstituutwestland.nl
Advertentie

2O16 komt
er aan!!
Ons team
is uitgebreid
en staat
voor u klaar!

Maasweg 8a - 010-5916027 - www.fysiotherapiemaassluis.nl

Adverteren in 2016?
Elke advertentie in regionaal huis-aan-huisblad
‘Gezond Zijn / Beter Worden’ valt op!
Adverteer in een blad waarin èlke publicatie gezien èn gelezen wordt.
Kijk op www.gzbw.nl voor de aantrekkelijke tarieven!

8

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

Maria Beek-Vervoorn (Kraamzorg&zo):

‘Trend om thuis te bevallen lijkt
door te zetten’
Het aantal thuisbevallingen in de regio
neemt weer toe. Dat constateert Maria BeekVervoorn van Kraamzorg&zo. Het geloof in
eigen kunnen en de geborgenheid thuis, ooit
zo vanzelfsprekend, zijn belangrijke redenen
om voor een thuisbevalling te kiezen.

gewoon langs komen voor advies, kraambenodigdheden of een aantal bijproducten
zoals draagdoeken, co-sleepers e.d. Het is
zo fijn dat we nu in ons eigen bedrijfspand
voorlichting kunnen geven aan jonge stellen
waar het eerste kindje op komst is. Er komt
zoveel op ze af”.

Nieuwe bedrijfsruimte
Maria combineert moeiteloos een interview
met haar werk. Tijdens ons gesprek staat zij
twee kersverse vaders telefonisch te woord
die beiden melden dat er een zoon is geboren. De bijzonderheden worden genoteerd

Meer activiteiten
De keuze voor een nieuw pand is een
schot in de roos. De mogelijkheden om
diensten van Kraamzorg&zo nog verder te
professionaliseren zijn legio. Maria schetst
een aantal actuele activiteiten: “We geven
op woensdagochtend instructie over babymassage, dit is een cursus van zes weken.
Maar we geven ook zwangerschapsmassage
op een speciaal aangepaste tafel waar de
moederbuik in een uitgespaarde vorm kan
verdwijnen. Weet je hoe lekker het voor
een aanstaande moeder is om op je buik
te kunnen liggen”? Helaas moeten we het
antwoord schuldig blijven maar kunnen ons
er wel wat bij voorstellen. Cadeaubonnen
voor een dergelijke verwenbeurt worden
door Maria van harte aanbevolen. “In december worden er avonden gegeven door
een borstvoedingscoach. In 2016 wordt er
zwangerschapsbegeleiding gegeven met
yogaelementen en ontspanningstechnieken.
Geen zweverig gedoe maar puur gericht
op de bevalling en de periode erna. En
ongetwijfeld zullen er nog meer activiteiten
volgen waar we later wat meer over zullen
gaan vertellen”, zegt Maria, die nog genoeg
pijlen op haar boog heeft. “Bij alles wat we
binnen Kraamzorg&zo doen, staat het belang van het kindje voorop. WIJ kunnen ons
aanpassen maar een pasgeboren baby niet.
Dit is ook wat we ouders meegeven. Verplaats je bij alles wat je doet in de positie
van het kindje en creëer op deze wijze een
warme en welkome omgeving”.

Foto: GZBW

Bangmakerij is onder de aanstaande moeders
vaak de belangrijkste reden om toch maar
te kiezen voor ziekenhuisbevalling. Zorgmanager Maria Beek-Vervoorn ziet en hoort
verhalen die in veel gevallen schromelijk
overdreven worden. “Het snel communiceren op bijvoorbeeld sociale media is een

heel intens en vertrouwd en wint het steeds
meer van allerlei overdreven verhalen die
volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Eigenlijk keren de tijden van toen weer terug. Je
bevalt bij voorkeur thuis en kiest pas voor
het ziekenhuis als de (huis)arts of verpleegkundige anders adviseren”.

van de kanalen waarop horrorverhalen tot
stand komen. Natuurlijk, met alle zorg voor
moeder en kind is de kraamafdeling in het
ziekenhuis een plaats waar ‘als er iets fout
gaat’ snel ingegrepen kan worden. Wat
niet betekend dat er iets fout zàl gaan. Van
tevoren is al lang bekend of er enig risico
is bij de bevalling en dan is het ziekenhuis
de beste keuze omdat directe zorg voor
handen is. Het wordt natuurlijk een ander
verhaal als een pijnloze bevalling de hoofdreden zou zijn. Want pijn heeft bij een
bevalling wel degelijk een functie; kracht en
boosheid verplaatsen zich naar het gebied
waar een kindje uit geperst wordt. En als er
vervolgens een wolk van een zoon of dochter
geboren is, ben je als kersverse moeder
zo trots. Juist omdat je het zélf gedaan.
Weet dat het lichaam meer aan kan dan
je denkt.”, aldus Maria, die onderstreept
dat vrouwen die thuis bevallen, - mits ze
niet in een bepaalde risicogroep vallen minder kans op complicaties hebben dan
vrouwen met een geplande bevalling in het
ziekenhuis. “De beleving van een bevalling
is voor veel moeders in een thuissituatie

en de afspraak voor kraamhulp wordt ingevuld door twee van de in totaal zestien
gediplomeerde kraamverzorgsters, waarvan
er vier in opleiding zijn. “Onze medewerkers
zijn allemaal enthousiaste meiden die zelf
moeder zijn. Dus met een minimum leeftijd
ongeveer 30 jaar. Juist een kraamverpleegster die zelf een kindje heeft weet wat er
bij een bevalling komt kijken en… wat er
nodig is om het huishouden draaiende te
houden”. De zorgmanager die zelf moeder
van vier kinderen is en nog maar drie jaar
geleden met Kraamzorg&zo is begonnen,
beschrijft haar groeiend werkgebied: “We zijn
begonnen in gemeente Westland, Hoek van
Holland en gemeente Midden-Delfland. Maar
blijkbaar spreekt de kwaliteit van ons werk
aan bij de zorgverzekeraars zodat we soms
ook in Den Haag, Delft of Rotterdam voor
kraamzorg gevraagd worden”, aldus Maria,
die tot voor kort met haar man vanuit
huis werkte. “Door de aanhoudende groei
waren we genoodzaakt om naar een grote
bedrijfsruimte uit te kijken. Deze hebben we
uiteindelijk in de Havenstraat in Monster gevonden en sinds enkele weken kan men nu

Meer info op www.kraamzorgenzo.com

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

November 2015

Ongeboren baby
herkent liedjes
Uit een nieuw onderzoek blijkt dat een ongeboren baby een liedje herkent als hun moeder
dat gedurende enkele weken regelmatig zingt.
Dat schrijft de Daily Mail. Onderzoekers van de
Universiteit van Florida vroegen 32 vrouwen, die
elk 28 weken zwanger waren, om zes weken
lang elke dag drie keer hetzelfde kinderliedje te
zingen. Vervolgens vroegen ze de vrouwen om
naar een laboratorium te komen voor onderzoek.
Daar bleek dat de hartslag van de ongeboren
baby trager werd als een onbekende vrouw
hetzelfde kinderliedje zong. Als de onbekende
vrouw een ander liedje zong, vertraagde de
hartslag van de baby niet. Om er zeker van te
zijn dat de moeder de hartslag van de baby niet
beïnvloedde, moesten de moeders tijdens de
test met koptelefoons naar een stuk klassieke
muziek luisteren. “We wilden van de baby weten
of hij/zij het liedje herkende”, zo zegt Charlene
Krueger, die het onderzoek leidde. “Uit ons
onderzoek blijkt dat de stem van de moeder
belangrijk is voor een ongeboren baby. De foetus
herkent de stem van de moeder en reageert
daar op.” Krueger hoopt dat door haar onderzoek dokters en verpleegkundigen die zorgen
voor te vroeg geboren baby’s vaker opnamen
met de stem van de moeder aan de kinderen
laten horen. Volgens haar heeft dat een positieve
invloed op hun ontwikkeling.
Bron: NU.nl

Schuldgevoel jonge
meiden over eetgedrag
Nederlandse meisjes tussen de 16 en 22 jaar
zijn steeds bewuster bezig met hun eetgewoontes. Maar liefst vertig procent geeft aan zich
schuldig te voelen over hun eetgedrag. Dit blijkt
uit onderzoek van Human Concern, een GGZinstelling die zich specialiseert in eetstoornissen. Bijna een kwart van de 500 ondervraagde
meiden is ontevreden over hun gewicht. Meer
dan een derde (38%) geeft aan zich zorgen te
maken als ze aan het einde van de dag niet
voldoende of gevarieerde waardevolle voedingsstoffen hebben binnengekregen. Fors meer dan
vorig jaar, toen was nog ‘maar’ 21,5 procent hier
bang voor. Een zorgwekkende ontwikkeling,
vindt Carmen Netten, oprichter en directeur van
Human Concern. Volgens haar is het goed mogelijk
dat een deel van deze jonge meiden bezig is
met het ontwikkelen van een eetstoornis, of
deze al hebben. “Het is van groot belang te
onderzoeken waar deze obsessie met (gezond)
voedsel en dus sterke controlebehoefte vandaan
komt. We zien bijvoorbeeld dat obsessief gezond
eten steeds vaker als ‘normaal’ wordt gezien
op social media en dat het veel invloed heeft
op het leven van deze meiden. Dit zijn dan ook
zorgwekkende trends en ontwikkelingen die
niet onderschat mogen worden. Het is belangrijk
de signalen snel te herkennen.” Voor mensen
met een eetstoornis en hun familie en vrienden
organiseert de GGZ-instelling de eerste Eetstoornis Bewust Zijn Dag 2015. Deze vindt plaats op
zaterdag 28 november.
Bron: Telegraaf

9

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

Advertentie

Westland e.o.

Voor:
• Rolstoelen
• Scootmobielen
• Rollators
• Sta-op
• relaxfauteuils
• Bad-, douche- en
toilethulpmiddelen
• Zorgledikanten
• Matrassen

≡ komt aan huis
≡ op locatie
≡ praktijk

Naaldwijk & Wateringen

• direct leverbaar
• deskundig advies
• grote voorraad
• hoge kortingen
• gratis parkeren
• lekker kopje koffie
• gratis uitleen

SPECIALE ACTIE 



Bezoek onze showroom!
U vindt bij ons een groot
assortiment mobiliteitshulpmiddelen.
Gebruikte en nieuwe
rolstoelen, scootmobielen en rollators
voor zeer lage prijzen,
maar met een deskundig
advies.
Knip deze advertentie uit
en neem de advertentie
mee naar onze winkel.
U ontvangt 10% korting*
op al onze nieuwe
producten.

online afspraak via: wanderspodologie.nl

Het Welzijnswarenhuis
Schinkelse Baan 6
2908 LE Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl

Kijk voor aanbiedingen op onze website:
www.welzijnswarenhuis.nl
* geldig t/m 31 december 2015

COLUMN

‘Mogen we nu ook geen rood en bewerkt vlees meer eten?’

10

Vorige week was er veel nieuws over rood en bewerkt vlees (bijvoorbeeld salami,
knakworstjes, bacon, frikandellen) en dat dit net zo kankerverwekkend zou zijn
als roken en asbest. De WHO (World Health Organisation) maakte bekend dat
op basis van overtuigend wetenschappelijk onderzoek het eten van 50 gram
(of meer) bewerkt rood vlees op een dag geeft 18% meer kans op darmkanker.
Het eten van bewerkt vlees zou net zo kankerverwekkend zijn als roken en
asbest! Is dit echt zo?
Onder rood vlees wordt niet verstaan vlees dat niet goed doorbakken is, maar
alle vleessoorten die rood van kleur zijn als ze rauw zijn, zoals rund- en kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees, paardenvlees en geitenvlees. Het gaat ook om
alle vormen, zoals hamburgers, gehakt, karbonades of lamskoteletten. Rood
vlees bevat gezonde voedingsstoffen zoals eiwitten, ijzer en zink, en maakt
daarom deel uit van een gezond voedingspatroon.
Bewerkt vlees is vlees waar iets mee gedaan is om het langer houdbaar te laten
zijn of om de smaak te verbeteren. Als vlees is geconserveerd door middel van
roken, drogen, zouten of door toevoeging van conserveringsmiddelen kunnen
kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) ontstaan. Deze stoffen kunnen
cellen in ons lichaam beschadigen wat tot kanker kan leiden. Toevallig is
50 gram per dag net wat de gemiddelde Nederlander eet!
Het is nog niet bekend welke stoffen in bewerkt vlees kanker kunnen veroorzaken.
Er wordt gedacht dat het zogeheten heemijzer (de stof die rood vlees zijn kleur
geeft) de darmwand kan beschadigen en een mogelijke verklaring zou kunnen zijn.
Maar er zij ook speculaties over nitriet, nitrosamines en andere eng klinkende
stoffen. Van elke 100 Nederlanders krijgen er zes ooit darmkanker waarvan de
meesten boven de 65 jaar zijn. Als 100 Nederlanders alle frikadellen, leverworst
en ander verduurzaamd vlees afzweren en de WHO heeft gelijk, dan krijgen over
een aantal jaren nog maar vijf in plaats van zes van de 100 Nederlanders darmkanker. Gezien de goede voedingsstoffen, die ook in rood vlees zitten, past dit
dus wel in een gezonde voeding! Maar je hoeft niet elke dag rood vlees te eten.

Uit onderzoek blijkt wel dat de mensen, die wel veel rood vlees eten, vaak weinig
plantaardig eten. Ze profiteren dus minder van de gezonde eigenschappen van
plantaardige voeding.
Rood en bewerkt vlees wordt door het IARC (The International Agency for Research
on Cancer) ingedeeld in categorie 1. Dit is de categorie waarbij het absoluut met
zekerheid te zeggen is dat een stof of product kankerverwekkend is. Zo komt het
dat rood en bewerkt vlees dus nu samen met roken en asbest als kanker-verwekkend
gezien wordt. Maar deze categorie zegt niets over hoe kankerverwekkend een stof
is. Het eten van rood en bewerkt vlees is toch stukken minder kankerverwekkend
dan roken of asbest! En zoals al eerder gezegd past rood vlees best in een gezonde
en vooral gevarieerde voeding!
Voorkomen dat er niet teveel rood vlees en bewerkt vlees gegeten wordt kan door:
• Eet 2 (of meer) dagen per week een maaltijd zonder rood vlees en kies dan voor
kip of ander gevogelte, (vette) vis of een vegetarisch alternatief, zoals ei, vleesvervanger of peulvruchten.
• Gebruik (een deel van) of vervang in plaats van
het vlees in sauzen of stoofpotten vis, bonen,
linzen of champignons of andere groenten.
• Kies op brood als hartig beleg ook voor kaas,
vis, sandwichspread of wat vaker voor zoet
beleg,zoals bijvoorbeeld appelstroop, jam of
pindakaas. En voor meer variatie door ook
eens rauwkost zoals komkommer of tomaat op
brood te eten.

Marjolein de Nie, diëtist
Diëtistenpraktijk Marjolein de Nie

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

Podoloog Jasper Wanders:

‘Goede voetzorg wint aan belangstelling’

Foto: GZBW

Werkwijze
Een bezoek begint met het plannen van
een afspraak. Vaak gebeurt dit nadat er is
doorverwezen door een huisarts, pedicure
of fysiotherapeut. Men kan natuurlijk ook
zèlf een afsporaak maken. Jasper: “Bij de
eerste afspraak plan ik een gesprek in voor
podologisch onderzoek, dat bestaat uit het
in kaart brengen van houding, voeten en
schoeisel. De behandeling is gericht op
mobiliteit en beperking van de klachten.
Bij kinderen kunnen de klachten onderdeel
zijn van de groeifase waar ze in zitten. Het
groeiproces nauwlettend volgen is dus een
voorwaarde. Om klachten te verminderen en
in sommige gevallen helemaal te verhelpen,
maak ik vervolgens aanpassingen voor in
de schoenen. Vroeger sprak men over het
aanbrengen van steunzolen. Dat klonk als
een enorme ingreep. Die tijd licht ver achter
ons. Tegenwoordig spreken we over aangepaste zolen op maat, inlays of therapiezolen.
Als de zolen zijn aangemeten kunnen ze
na ongeveer een week opgehaald worden”,
aldus Jasper, die adviseert om niet met
klachten te blijven lopen. Tevreden constateert hij dat voetzorg steeds meer aan belangstelling wint. “En terecht als je bedenkt
dat we gemiddeld 8.000 tot 10.000 stappen
per dag doen!”
stoornissen en de daaruit voortvloeiende
klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De therapie bestaat uit het
aan de voet toepassen van corrigerende/
stabiliserende of beschermende technieken, zoals ortheses en zoolcorrecties. Een
podoloog behandelt o.a. een afwijkende
stand van de voeten, voetproblemen bij
kinderen, stand- afwijkingen van de tenen,
klachten die optreden na overbelasting,
vermoeidheidsklachten, sportblessures enz.
Ook bij specifieke patiëntgroepen kunnen
we als podologen helpen om klachten te
verlichten en zelfs te voorkomen. Je kunt
dan denken aan mensen met reuma of
diabetes die klachten krijgen door een
afwijkende voetstand of looppatroon. Bij de
laatst genoemde groep voeren we dan ook
regelmatig preventieve voetcontroles uit”.

Hij heeft zich in februari van dit jaar gevestigd als podoloog in onze regio. Vanaf dat
moment is het leven van Jasper Wanders
(39) positief veranderd. “Heerlijk om cliënten
van hun voetproblemen af te helpen. Dat kan
op diverse plaatsen in de regio maar ook bij
de mensen thuis”, aldus de Heulenaar, die
graag en veel met mensen werkt.
Het beroep podoloog is bij veel mensen
onbekend. Vaak associeert men het nog
steeds met ‘het aanmeten van steunzolen’.
Jasper Wanders erkent dat dit beeld nog
steeds bestaat. “Wellicht omdat niet altijd
goed duidelijk is wat we doen. Daarom is
het goed om eerst uit te leggen waar podologie voor staat. De podologie (‘voetkunde’)
is een wetenschap die zich richt op het
voorkomen en behandelen van voetfunctie-

Tips van de podoloog…
Voor kinderen die nog niet kunnen lopen zijn soepele schoenen het beste. Als ze
eenmaal gaan lopen, neem dan een betere schoen. Laat kinderen thuis lekker op
blote voeten of sokken lopen, dan blijven de spieren in hun voeten goed getraind.
Zo bestaat er minder kans dat ze later te veel naar binnen/buiten komen te staan.
Heeft u twijfels of uw kind wel goed loopt, kunt u er altijd er naar laten kijken.
Voor diabetische voeten moeten de schoenen aan de bovenkant lekker soepel zijn.
Ook moeten er geen naden aanwezig zijn. Deze geven niet mee en er is grote kans
dat er teveel druk ontstaat op de voet. Met een diabetische voet moet u nooit op
blote voeten lopen. Heeft u veel drukplekken onder de voet zoals eelt, dan kunt u altijd langs komen om te kijken of de druk met een therapiezool beter te verdelen is.
Zo is er minder gevaar voor wonden. Neem dan wel schoenen waar het voetbed uit
kan zodat er een therapiezool in kan.

Bezoek aan huis
Ruim een half jaar na de oprichting van
Wanders Podologie groeit het aantal cliënten
gestaag. “Ik heb een wat andere aanpak
dan anderen”, glimlacht Jasper, met enige
trots verwijzend naar het aantal huisbezoeken die hij wekelijks overdag of ‘s-avonds
aflegt. “Men vindt het fijn om in eigen omgeving over de ontstane klachten te praten.
Dat geldt niet alleen voor senioren maar
ook voor ouders met opgroeiende kinderen
of thuiswerkenden. Nee, voorrijkosten bereken ik niet. De service-aan-huis verleen ik
graag. Op deze wijze hoop ik de cliënt snel
aan optimale mobiliteit te helpen. Mocht ik
constateren dat het klachtenbeeld niet binnen ons behandelingsgebied valt, verwijs
ik door naar een medische pedicure, een
fysiotherapeut of (huis)arts”. Hoe kan men
een afspraak maken? “Dit kan o.a. online.
Op mijn internetsite staat een agenda waar
men kan zien waar en wanneer men terecht
kan; bij Hofland van Geest Sportbegeleiding
in Naaldwijk, bij Family Sports in Wateringen
of gewoon… bij de cliënt thuis. Een paar
gegevens invullen en de afspraak is gemaakt.
Maar simpel een telefoontje of een email
sturen kan natuurlijk ook”. Ook het bedrijfsleven en de sportsector zijn voor de
nieuwe praktijk interessant. “Als blijkt dat
er binnen de onderneming sprake is van
veel rugklachten, kunnen voetproblemen
de oorzaak zijn. Een vrijblijvend gesprek op
locatie biedt dan al snel duidelijkheid. Bij
sportverenigingen geef ik o.a. presentaties
over voetzorg om blessures te voorkomen”.
Of een consult bij Wanders Podologie vergoed wordt is afhankelijk van de zorgverzekeraar. U kunt dit zelf checken op de pagina
‘vergoedingen’ op www.wanderspodologie.nl

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

November 2015

Thema-avond
winterdepressie
Wat gebeurt er in ons brein, in ons hoofd, in
ons lijf, in ons leven als we een winterdepressie
hebben? Op dinsdag 19 januari organiseert
SuXeed, praktijk voor (werk)stress en ADHD, een
thema-avond over winterdepressie bij The Greenhouse, Jupiter 400 in Honselersdijk. Tijdens deze
thema-avond vertelt Marja van der Ende over
de oorzaken van winterdepressie, de functie
ervan en hoe je er zelf voor kunt zorgen dat je
er minder last van hebt. Zowel lichamelijke,
als mentale en emotionele factoren krijgen de
aandacht. Aanmelden kan via www.suxeed.nl/
event/winterdepressie.

Wateroverlast vergroot
gezondheidsklachten
Soms kan er in korte tijd extreem veel regen
vallen, waardoor de riolering het regenwater niet
direct kan afvoeren. Het water blijft dan op straat
staan en kan voor overlast zorgen in huizen of
gebouwen. Mensen die met dit water in contact
komen, hebben een 3 tot 7 keer hogere kans
op (milde) gezondheidsklachten zoals diarree,
overgeven, keelpijn of huidklachten. Dit blijkt
uit een peiling van het RIVM. Het regenwater op
straat of in huis kan verontreinigd zijn met opborrelend rioolwater dat uit de riolering omhoog
komt. Ook verontreinigingen zoals hondenpoep
en vogelpoep zijn in het water aanwezig. Naar
schatting hebben zo’n 8000 locaties per jaar
in Nederland last van wateroverlast. Het RIVM
voert op dit moment nader onderzoek uit om te
achterhalen hoeveel mensen daadwerkelijk gezondheidsklachten krijgen na wateroverlast. Ook
wordt onderzocht wanneer, waar en in welke
mate deze gezondheidsklachten optreden en op
welke wijze mensen kunnen anticiperen op deze
gezondheidsrisico’s.
Bron: RVIM

Fietsen en lopen
belangrijker geworden
Fietsen en lopen zijn de laatste jaren belangrijker
geworden als de smeerolie van ons mobiliteitssysteem. Dat concludeert het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek ‘Fietsen
en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit‘ dat
onlangs werd gepubliceerd. Nederlanders zijn
sinds 2004 vaker en verder gaan fietsen (+9%)
en lopen (+13%). Vooral de e-fiets wordt steeds
vaker gebruikt, ook voor woon-werkverkeer
en door steeds jongere gebruikers. Met name
in stedelijke gebieden groeit het aandeel van
de fiets. De groei is wel ongelijk verdeeld over
bevolkingsgroepen. Niet-westerse allochtonen
lopen meer en kiezen minder vaak voor de fiets.
De voordelen van fietsen en lopen zijn evident
als het gaat om gezondheid, milieu en leefbaarheid. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ongelukken waarbij een fietser betrokken is, ontstaan in
sommige steden fietsfiles en zijn stallingen op
stations en in binnensteden vaak overvol. Het
KiM sluit het onderzoek dan ook af met de vraag
wat de bevindingen betekenen voor het Nederlandse fietsbeleid in de nabije toekomst.

11

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015
Advertentie

Westland Partners,
uw partner in zorg.
Uw partner op het gebied van:

a
a
a
a
a
a
a

AWBZ
Testament
Levenstestament
Bewind
Afwikkeling nalatenschap
Volmacht
Toezicht ten behoeve van kwetsbare ouderen

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek op ons kantoor in Naaldwijk of in Wateringen
via 0174-637500.

maak een

afspraak
Galgepad 21, Naaldwijk

0174 637 500

Plein 13H, Wateringen

www.westlandpartners.nl

C O L O F O N
‘Gezond Zijn/Beter Worden’ beschrijft actuele zaken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid en verschijnt in een
oplage van 17.000 stuks huis-aan-huis in gemeente Maassluis en Maasland. ‘Gezond Zijn/Beter Worden’ verschijnt
vijf keer per jaar (februari, april, juni, september en november).
Losse exemplaren zijn na de bezorging af te halen bij de adverteerders.
Adres copy en reservering / toezending advertentiemateriaal: Idee Reclame & Communicatie t.a.v. Gezond Zijn/Beter Worden
Postbus 124 - 2678 ZJ De Lier - Tel. (0174) 516 512 info@gzbw.nl - www.gzbw.nl
De inhoud van deze krant is door ons met de grootste zorg samengesteld. De redactie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of eventuele wijzigingen.