You are on page 1of 2

HUMAN CAPITAL

op
‘We willen vlak
k
inhoudelij r gaan
intensieve rken’
samenwe
Denise Blonk- van Bokhoven,
HR Manager, sociale- en slagkracht

Wendy Oostvogels,

Mark Torenvliet,

HR Adviseur,
sociale kracht

HR Analyst, denkkracht

Kristel van Wijngaarde

Mariet Talma,
HR Manager,
persoonlijke kracht
10

/ NOVEMBER 2015 / NR11

Carien Tebbens,
HR Manager, slagkracht

Manager HR operations,
denk- en stuurkracht

Inge van Nispen, consultant bij Meurs HRM, i.nispen@meurshrm.nl

©Peter Arno Broer

Inge de Jongh,

HR-team
ManpowerGroup
Iedere maand brengt consultant Inge van Nispen
met behulp van e-portfolio’s de unieke talenten
binnen een team in kaart. De krachtvelden
van Meurs HRM staan hierbij centraal.
Deze keer spreekt zij met het HR-team van
ManpowerGroup.

Manager HR services,
sociale- en slagkracht

KRACHTVELDEN
Denkkracht: analyses maken, je eigen oordeel

den,

TEAMWORK

vormen en dit onderbouwen. Open staan voor
nieuwe invalshoeken. Stuurkracht: op doortastende en geloofwaardige wijze richting en
sturing geven aan personen en situaties. Een
mening of visie uitdragen en tot leven brengen. Slagkracht: binnen de gestelde termijn
resultaten behalen die voldoen aan de gestelde
kwaliteitseisen. Een zichtbare bijdrage leveren
aan gestelde doelen. Kansen zien en benutten.
Sociale kracht: met verschillende mensen relaties aanknopen en deze onderhouden. In uiteenlopende sociale situaties een passende rol op je
nemen, posities en belangen juist inschatten en
hier goed mee omgaan. Persoonlijke kracht:
je in uiteenlopende omstandigheden staande
houden, je soepel aanpassen aan mensen en
situaties. Doen wat je wilt of moet doen. Kalm
blijven en goed met onzekerheid omgaan.

D

eze maand ontmoet ik
het HR-team van
ManpowerGroup, verantwoordelijk voor de
HR van de vaste medewerkers. ManpowerGroup helpt haar klanten en
kandidaten succesvol te zijn in de veranderende wereld van werk. De groep
bestaat uit meerdere merken. Elk
merk heeft zijn eigen focus: uitzenden, detachering, recruitment, assessments, outsourcing en/of consultancy.
Wat is kenmerkend voor deze organisatie? Denise: ‘Hier werken dynamische,
gedreven types.’ Kristel: ‘We springen
op iedere kans. De markt verandert
continu én snel. We werken hard om
onze marktpositie te versterken en
schuiven op van uitzender naar partner
in HR.’ Op welke marktontwikkelingen spelen jullie in? Denise: ‘We zien
een kanteling van werkgeversmarkt
naar kandidatenmarkt. Daarnaast
wordt het searchproces sterk gedigitaliseerd.’ Mark: ‘Een grote groep mensen
heeft minder behoefte aan bemiddeling. Daarentegen hebben bepaalde
doelgroepen juist extra hulp nodig om
aan het werk te komen.’ Mariët: ‘In
deze economie, The Human Age, is
menselijk talent dé onderscheidende
factor in organisaties.’
Het team staat voor meerdere opgaven.
De eerste focus ligt op talentontwikkeling. In de bedrijfsvisie van ManpowerGroup gaat het over talent centraal
stellen. Hoe doen gebeurt dit in de
eigen organisatie? Het team geeft
enthousiast enkele voorbeelden. Zo is
er aandacht voor medewerkers in een
nieuwe rol, om te zorgen dat zij hun
talenten effectief inzetten. Er is een
talentpool en een diversiteit aan online

leerlijnen. De interne doorstroom is
hoog. Ieder jaar worden talentreviews
gehouden en opengesteld aan alle
medewerkers. Leidinggevenden worden gestimuleerd in gesprek te blijven
met hun medewerkers. Inge: ‘We willen medewerkers een ontwikkelreis
bieden. We hebben oog voor zowel
resultaten als werkplezier.’ Een tweede
speerpunt is dat HR meer evidenced
based wordt gevoerd. Mark: ‘De verzamelde data geven ons bijvoorbeeld
zicht op de kenmerken van medewerkers met een hoog verzuim of medewerkers die bij ons succesvol zijn.’ Tot
slot is het team druk met de modernisatie van de arbeidsvoorwaarden van
alle labels.
Kijkend naar de verdeling van de vijf
krachtvelden is het team in balans. We
zoomen in op ieders unieke kracht.
Carien is stabiel en daadkrachtig, een
echte aanpakker. Mariët is leergierig en
onderzoekend van aard. Inge is optimistisch en brengt energie in het team.
Kristel is gedreven en gefocust op continue verbetering. Denise is relatiegericht en sterk in het zichtbaar maken
van individueel talent. Mark is inventief in het zien van verbanden en gaat
graag de diepte in. Wendy is de nieuwste aanwinst in het team en verdiept
zich in de drijfveren van mensen.
Dit HR-team werkt nog niet zo lang
met elkaar samen, de teamleden zijn
tot nu vooral druk geweest met hun
eigen werkzaamheden. Carien: ‘De
samenwerking is al goed op het intermenselijke vlak. De volgende stap is
om op inhoudelijk vlak intensiever te
gaan samenwerken.’ Kristel: ‘Nu we
meer zicht krijgen op elkaars talenten
ontstaat de synergie.’ 
/ NOVEMBER 2015 / NR11 11