You are on page 1of 47

APROBAT

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA
EDUCATOARE

- IPSSM – ACTIVITATI IN SALI DE CLASA
- IPSSM – ACTIVITATI SPALATORIE
- IPSSM – ACTIVITATI CURATENIE
- IPSSM - TRANSPORTUL INTERN
- IPSSM - LUCRUL LA (MICA)INALTIME
- IPSSM-MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI DEPOZITAREA
MATERIALELOR
- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA
PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE
- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,
INTERVENTIE
- MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR
SI EVACUAREA LUCRATORILOR

IPSSM – ACTIVITATI IN SALI DE CLASA

PREVEDERI GENERALE
1. CONŢINUTUL INSTRUCŢIUNILOR
Art. 1. Prezentele instrucţiuni sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi
sănătăţii in muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, ca
măsură legislativă de realizare a securităţii muncii la nivelul ASOCIATIA GRADINITA ROZA
VENERINI
Art.2. Conţinutul instrucţiunilor proprii particularizează şi concretizează măsurile de prevenire a
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, în raport cu condiţiile reale ale proceselor de muncă
desfăşurate în cadrul ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI
2. SCOPUL INSTRUCŢIUNILOR
Art. 3. Scopul instrucţiunilor proprii este detalierea şi particularizarea prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii
319/2006, standardelor şi altor reglementări în domeniu, la condiţiile concrete de executare
a activităţilor din şcoală, astfel încât să fie stabilite modalităţile de acţiune pentru
prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
Art. 4. Rolul instrucţiunilor proprii este de a particulariza si concretiza masurile de prevenire a
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, in raport cu condiţiile reale ale executării sarcinilor
de muncă.
Art. 5. În raport cu scopul şi rolul menţionate, instrucţiunile proprii sunt acte de natura normelor
“tehnice” de securitate şi sănătate în muncă.
3. SPAŢIUL DE APLICARE
Art. 6. Instrucţiunile proprii ca măsuri legislative de realizare a securităţii muncii, cu arie de
aplicabilitate restrânsă la emitentul lor, sunt obligatorii pentru tot personalul şi elevii
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI, pe timpul desfăşurării activităţilor specifice.
4. MODUL DE REVIZUIRE ŞI COMPLETARE
Art. 7. Instrucţiunile proprii se revizuiesc periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar, ca
urmare a modificărilor de natură legislativă sau tehnologică. În cazul introducerii de noi
operaţii, echipamente, etc. se completează cu măsurile adecvate la capitolul corespunzător
locului de munca la care s-au operat modificările.
Art. 8. Modificările organizatorice, administrative, nu impun nici o revizuire.

CAPITOLUL II
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE SĂLILOR DE CLASĂ ŞI BIROURILOR
Art. 1. Fiecare angajat şi elev trebuie să cunoască şi să aplice instrucţiunile de securitate şi
sănătate în muncă la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 2. Se urmăreşte asigurarea condiţiilor de iluminat şi microclimat în spaţiile şi locurile de
organizare a activităţilor instructiv-educative şi în birouri.
Art. 3. Starea mobilierului din dotare se controlează periodic şi se iau măsuri pentru repararea
sau îndepărtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente.
Art. 4. Tablourile şi vitrinele din sălile de clasă şi birouri precum şi tablele din sălile de clasă
trebuie ancorate şi fixate bine, pentru prevenirea accidentelor provocate prin căderea acestora.
Art. 5. Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute, iar urmele de ulei şi apă trebuie
înlăturate pentru a se evita alunecările. Orice defecţiune în pardoseli va fi semnalată (spărturi sau
rupturi de linoleum, covoare, etc.) pentru a se evita împiedicările.
Art. 6. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o
poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.
Art. 7. Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericol de a se
răsturna sau a lovi altă persoană.
Art. 8. Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de
răsturnare pe spate.
Art. 9. Este interzisă urcarea pe scaunul cu melc (rotativ) pentru a lua un obiect aflat la
înălţime. Pentru această activitate se recomandă un taburet solid, un podium sau o scară
corespunzătoare.
Art. 10. Pentru evitarea accidentărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor
trebuie ţinute închise.
Art. 11. În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame etc.) în
compartimente separate.
Art. 12. Atunci când se foloseşte un cuţit de mână, lamă sau cuter pentru tăierea hârtiei,
degetele trebuie ţinute cât mai departe de tăişul lamei.
Art. 13. La producerea unei tăieturi sau răniri accidentale se va folosi trusa de prim-ajutor sau
se va cere intervenţie de specialitate.

19. 17. 16.se va merge încet. . Art. La ieşirea din clădire. Angajaţii şi elevii trebuie să cunoască schema de evacuare din clădirea şcolii şi să conştientizeze necesitatea deplasării în ordine în localul şi în incinta şcolii pentru evitarea accidentelor pe scări.orice accident cunoscut în incinta şcolii. sertare. Art.nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară pe scări. . Este interzis să se improvizeze podeţe din scaune. . 20.nu se vor verifica documente. 15. 18. orice persoană se va asigura În toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport. nefiind stabile. Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime. Deschiderea uşii se va efectua lent pentru a nu accidenta persoana aflată în imediata apropiere a ei.nu se va merge distrat.toate pagubele materiale produse în urma unui accident. în sălile de clasă. În timpul deplasărilor se priveşte in direcţia de mers. Pentru protecţia personalului care face curăţenie. de preferat să fie lăsate la vedere. .se va sprijini de mâna curentă. trei trepte deodată. . cutii. efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui.se va circula numai pe partea dreapta. deoarece. 14. Pentru ridicarea obiectelor mai grele. cioburile de sticlă vor fi învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal. iar atunci când se transportă pachete în braţe.vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea. . Art. etc. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent. Art. Personalul tehnico-administrativ este obligat să semnaleze: .toate situaţiile periculoase de muncă.Art. . 21. Art. unul după altul în şir simplu. 22. se pot răsturna. Art. în curte. cu faţa înainte. . Art. aşezate unele peste altele. acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea. obligatoriu se va folosi o scară sigură. . Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli: . Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte. sărind cate doua. Art.

10. Art. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul de muncă. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o defecţiune a acestuia. 2. Art. Art. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară. se vor acorda pauze suplimentare faţă de cele obişnuite (7. Art. 1. La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot conduce la incendii. Art. Art. Amenajarea posturilor de muncă intr-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se asigure: . !a poziţiile cablurilor şi la prizele electrice. Art. 3. Punerea in funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă in scris că echipamentul respectiv este in bună stare de funcţionare. 6. 4. de comunicare intre indivizi şi de intimitate. .10 minute la fiecare oră. 8. În cazul în care alternarea activităţilor nu este posibilă. se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.accesul rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului. 7. sau o pauză de 15. Activităţile de prelucrare automată a datelor vor fi planificate si organizate astfel încât activitatea zilnică in faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi. Art. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defecţiune. În timpul lucrului cu video-terminale. . Art. 11.5 . Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal.20 minute la fiecare două ore. Art. iar sarcina de muncă impune utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru.CAPITOLUL III UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL ÎN BIROURI Art. 12. iar timpul total de lucru la video-terminale să nu depăşească 6 ore/zi). 9. 5. Art. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat. . fără întreruperea activităţii in desfăşurare sau cu o întrerupere minimă.

Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte următoarele condiţii : . reşouri. fierbătoare. se vor lua măsuri de deconectare a tuturor instalaţiilor electrice: iluminat. iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii. prize. 14. Această operaţiune revine ultimului lucrător care părăseşte încăperea. 16. 15.să aibă o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor.Art. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat in acest scop. instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice. . Art.să asigure accesul uşor. fişe. Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. construcţia şi amenajarea locului de muncă la video-terminale Factori care ţin de proiectarea activităţi Riscul de electrocutare . . 13. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri electrice.conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva deteriorărilor mecanice. scoatere din priza a aparaturii utilizate (maşini de calcul sau marcat. inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii. veioze etc.).să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol. grupuri stabilizatoare. Factorii de risc se împart în : Factori fizici ai mediului de muncă microclimatul nefavorabil ambianţa sonoră ambianţa luminoasă radiaţii electromangnetice ionizante si neionizante - Factori care ţin de proiectarea. Activitatea la video-terminale se caracterizează prin existenţa unor FACTORI DE RISC care pot determina efecte negative asupra organismului uman. Art. . Art. cordoane de alimentare. La încheierea programului de lucru.

se verifica:  Starea tehnica a echipamentelor tehnice. 5. Art. 10. 14. Deservirea aparatelor electrocasnice si a utilajelor din spalatorie va fi facuta numai de personal care a fost instruit in privinta exploatarii acestor echipamente tehnice. Este interzisa functionarea echipamentelor tehnice daca sistemele de siguranta cu care au fost dotate din constructie sunt defecte. Este interzisa introducerea in uscator a materialelor pe baza de cauciuc sau textura asemanatoare cauciucului. Art. 11. precum si a articolelor din material plastic. Este interzisa purtarea hainelor cu manecile lungi sau a parului lung nelegat si neacoperit. armaturi. Art. revizii sau alte interventii de catre personalul spalatoriei sau de catre alte persoane neautorizate. (Exista pericolul agatarii acestora de catre organele in miscare ale utilajului). Inainte oricarei reparatii sau revizii se va deconecta echipamentul de la reteaua electrica. Acesta se va lasa din mana numai 8 . Art. robinete. Este interzisa utilizarea sau depozitarea de substante inflamabile in apropierea utilajelor sau in incapere. 3. Ex: cuva. 4. Este interzisa lasarea fierului de calcat pe materiale textile.  Izolatia cablurilor electrice. Art. Este interzisa uscarea sau introducerea in uscator a unor articole imbibate cu ulei vegetal (exista pericolul aprinderii acestora). Este interzis executarea de improvizatii la instalatia electrica. Este interzisa executarea de reparatii. Este interzisa punerea in functiune a echipamentelor tehnice daca nu este facuta corect legatura la nulul de protectie sau la centura de impamantare. Art. 15. Inainte de inceperea lucrului. Este interzisa efectuarea oricarei reparatii sau interventii in timpul functionarii echipamentelor tehnice. 7. Art. Art. Art. Art. chimicale inflamabile.  Instalatia de alimentare cu apa. 2. 1. 16. stecherelor si a intrerupatoarelor. Se interzice uscarea articolelor care au fost spalate sau curatate cu benzina.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI IPSSM – ACTIVITATI SPALATORIE Art. 13. Se interzice cu desavarsire anularea intrerupatoarelor de siguranta ale echipamentelor tehnice. 12. Art. Art. Art. 6. Art. 9. 8. neofalina.  Starea prizelor. uscatorul sau cilindrii calandrului. diluant sau alte substante inflamabile. Este interzisa atingerea cu mana a organelor in miscare ale utilajelor. Art.

22. 26. Se interzice personalului din spalatorie ridicarea si transportarea de sarcini (saci cu rufe uscate sau umede) peste capacitatea fizica a persoanei. 27. Art. Este interzisa atingerea partilor fierbinti ale fierului cu mana sau lasarea din mana a fierului pe obiecte combustibile. 21. Fierul de calcat electric se lasa numai pe suporti special confectionati din sarma. 25. Fierul de calcat electric trebuie sa fie dotat cu cordon electric care sa aiba conductor de nul. Pardoseala va fi mentinuta in permanenta curata si uscata. Se interzice apasarea pe butonul de evacuare a aburului cand fierul este orientat spre fata sau spre mainile utilizatorului sau ale altei persoane. Art. ceramica sau metalice. Este interzis lucrul cu fierul de calcat daca cordonul de alimentare are izolatia deteriorata sau daca stecherul este defect. Sunt interzise glumele cu fierul de calcat incins. Este interzis a se lucra cu fierul de calcat daca izolatia cablurilor de alimentare este deteriorata. Art. 20. 19. 9 . 17. fara urme de detergenti sau de substante alunecoase.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI pe un suport neinflamabil. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU UTILIZAREA FIERULUI DE CALCAT ELECTRIC Art. 24. Art. 18. Art. 23. Art. Art. Art. Art. Este interzisa stationarea persoanelor straine in apropierea utilajelor aflate in functiune. Art. Pentru evitarea alunecarii pe pardoseala se interzice purtarea incaltamintei tip papuc fara asigurare la calcai.

Sarcina de munca Activitatile de curatenie includ urmatoarele operati -pregatirea echipamentelor utilizate. etc. spalarea pardoselilor. stergerea pra-fului . obligatorii pentru toti lucratorii care desfasoara activitatea respectiva Scop Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare sau imbolnavire profesionala. bureti. specifice activitatii de curatenie.53/2003. cu modificarile si completarile ulterioare(inclusiv persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii verbale) pentru prestarea activitatii de curatenie. etc.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI IPSSM – ACTIVITATI CURATENIE Obiect Stabilirea unor norme interne. a dispozitivelor si sculelor necesare (aspirator. Dispozitivele folosite sunt: -aspirator de praf -galeata cu mop.) -dotarea cu echipamentul individual de protectie si de lucru -pregatirea diverselor solutii de curatat(dupa caz) si deplasarea la locul de desfasurare a activitatii propriu-zise(inclusiv manipularea prin purtare a diferitelor materiale) -procesul de curatenie propriu-zisa(care include aspirarea. materiale de curatat. precum si activitatilor conexe activitatii de curatenie. 2. Echipamente individuale de protectie si de lucru utilizate Materialele folosite sunt : -detergenti -solutii de spalat geamuri -solutii dezinfectante -apa.) 3. existente in cadrul acestei activitati.stergerea geamurilor. etc. etc.Forta de munca Participantii la procesul muncii sunt persoane angajate cu contract individual de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.Mijloace de munca utilizate(utilaje si materiale folosite). Componentele sistemului de munca 1. halat) -echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime(dupa caz) 10 . teu(dupa caz) -scara (dupa caz) -materiale diverse: lavete. Echipamentele individuale de protectie si de lucru utilizate: -manusi de protectie -masca de protectie. de unica folosinta(dupa caz) -echipamentul individual de protectie impotriva murdaririi excesive (ex.

sunt obligati sa respecte urmatoarele prevederi: -sa respecte procesul tehnologic impus de operatiile efectuate -vor purta. Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente in cadrul acestor activitati. Spalarea geamurilor pe scara se va face numai dupa ce persoana respectiva a fost asigurata impotriva caderilor cu braie si cordite de protectie . exterior. se spala numai in prezenta unui lacatus sau tamplar care sa asigure functionarea corecta a acestor mecanisme de blocare si inchidere-deschidere . prevazute cu mecanisme speciale de inchidere-deschidere. La locurile unde exista pericolul de incendiu.Mediu de munca Activitatea se desfasoara in mediu interior. -vor folosi manusi de protectie in cazul contactului direct cu detergenti. la sol. sarcina de munca. se vor fixa tablite cu inscriptia “ INTRAREA INTERZISA PERSOANELOR STRAINE “. -vor folosi creme de protectie ori de cate ori este necesar. mediu de munca ). deschis. In caz de defectiune a scarii. Persoanele care vor desfasura activitatea la inaltime. lampi(dupa caz) 5. Pe usile de intrare in incaperile in care sunt montate instalatii prin a caror utilaje pentru care nu exista norme sau instructiuni proprii de securitate a muncii. manevrare sau atingere se pot produce accidente. spatiu inchis. In caz de zgomote suspecte. echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare -conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de utilizare a EIP cu prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete ale fiecarui loc de munca. la sol. rau de inaltime. etc.). pe pervazurile ferestrelor. pe scara pentru stergerea prafului pe dulapuri. -aspiratoarele din dotare vor fi folosite numai in stare perfecta de functionare din punct de vedere electric si mecanic. incalziri nejustificate ale cordonului de alimentare. obligatoriu. lucratorii care desfasoara activitatea de curatenie. explozii. in timpul spalarii acestora. -la terminarea lucrului igiena mainilor este obligatorie . -ferestrele de dimensiuni mari. detartranti pentru intretinerea curateniei. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006. peretilor si a casei scarilor. etc. picioare inegale. Scara trebuie sa fie in stare perfecta de lucru(fara rupturi. intoxicatii si surse de zgomot sau vibratii se vor efectua masuratori pentru determinarea nivelului noxelor in comparatie cu CMA si in scopul anihilarii surselor acestora. mijloace de productie. sapunuri. fum. legaturi provizorii. 11 . atunci cand folosirea detergentilor creeaza neplaceri la contactul cu pielea mainilor . proprii celor patru componente ale sistemului de munca ( executant. se va opri imediat aspiratorul si va fi anuntat serviciul tehnic pentru a lua masuri de remediere -la utilizarea scarilor pentru curatarea ferestrelor. nu le este permisa desfasurarea unor astfel de activitati pentru a elimina pericolul de cadere si accidentare. este necesar ca lucratorul sa aiba o sanatate buna: cele care au sau au mai avut simptome de ameteala. vor avea obligatoriu avizul medical cu mentiunea « pentru lucrul la inaltime ». pierderi de echilibru. se va anunta imediat serviciul tehnic pentru remediere -lucrul pe scara la inaltime se va face numai cu asigurarea echilibrului scarii de catre o alta persoana. iar in unele cazuri activitatea se poate desfasura la inaltime(ex: ferestre.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI 4. mentiune inscrisa in fisa individuala de instructaj -este interzisa cu desavarsire iesirea in afara. a stecherului sau a carcasei de protectie.Reguli pentru realizarea activitatii in deplina securitate In scopul desfasurarii activitatii in deplina securitate a muncii.

becuri. frigidere. Masina de curatat podele se va utiliza conform prevederilor instructiunilor elaborate de firma constructoare. langa balustradele scarilor sau pe caile de evacuare. pahare etc ) se va efectua de personalul instruit in acest scop ( cameriste ). schimbarea lenjeriei. mecanici ). Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea echipamentului de protectie si lucru din dotare. Camerele si locurile de odihna vor fi dotate cu scrumiere. Activitatile cu privire la spalatorie. veioze. parchetului etc. iar holurile. se vor desfasura pe baza normelor specifice pentru prestari de servicii. culoare si anexe. lustruit incaltaminte etc. Materialele inflamabile de intretinere si curatenie vor fi pastrate in boxe separate cu respectarea normelor PSI. carpetelor. Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau cordonului de alimentare cu izolatia deteriorata. halatelor de baie si aprovizionarea zilnica cu materiale consumabile ( sapun. Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor. croitorie. Se interzice folosirea de unelte si utilaje care nu corespund acestor verificari. aparate de barbierit. Personalul de administratie si lucratorii cu atributii de control vor efectua zilnic : -verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare. Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare sunt obligati ca inainte de inceperea lucrului sa verifice daca uneltele pe care le folosesc sunt in stare buna si corespund din punctul de vedere al securitatii muncii. Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate sau de personal propriu specializat in acest scop. trebuie sa fie dotat cu cordon electric care sa aiba conductor nul. Covoarele care acopera scarile vor fi fixate pe trepte pentru a evita alunecarea accidentala a personalului si a chiriasilor. hartie igienica. prosoapelor. indiferent de tip si capacitate. Curatenia si aranjamentul spatiilor de cazare.precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop. főenul pentru uscarea parului -verificarea sistemului de conditionare a aerului -verificarea functionarii ascensoarelor -verificarea starii ferestrelor si a geamurilor -verificarea starii mobilierului -verificarea instalatiilor sanitare -verificarea sobelor de incalzit. ASPIRATORUL DE PRAF Aspiratorul de praf.. Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori. in special cele ce utilizeaza gaze naturale. REGULUI PRIVIND TRANSPORTIRULE RUTIERE SI PUBLICE Transportul cu mijloace publice 12 . a salilor comune. coridoarele si scarile vor fi dotate cu scrumiere si vasa cu picior pentru aruncarea resturilor de tigari si chibrituri aprinse. Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor vor fi executate de persoane corespunzator calificate ( electricieni.

etc. troleibuze .va respecta intocmai traseul de deplasare si va acorda atentie respectarii normelor de circulatie . pe timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca sau la sediul firmei si invers cu mijloacele de transport in comun sau pe jos .fiind interzisa traversarea strazii prin locuri nesemnalizate .maxi-taxi . se vor respecta prevederile Codului rutier privind circulatia pietonala. 13 .metrou . Transporturi cu mijloace auto proprii In cazul deplasarilor pe drumurile publice cu mijloace auto proprii se vor respecta intocmai prevederile Codului rutier si se va respecta traseul si timpul normal de deplasare dintre domiciliu si locul de munca declarat .tramvaie .urcarea din mers in mijloacele de transport si circulatia pe scarile mijloacelor de transport care circula cu usile deschise .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI Lucratorii care se deplaseaza la si de la serviciu la domiciliu si invers cu mijloace de transport(publice) .) .trebuie sa respecte urmatoarele reguli : sa declare traseele uzuale si mijloacele de transport folosite pentru deplasarea dus-intors de la domociliu la firma(autobuz .

Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.5 m. Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere. Circulatia pietonilor Circulatia pietonilor. corespunzatoare standardelor.pentru tractoare cu remorci -1. La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor. Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca simultan va fi: . incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. indicatoare etc. Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise. Cand este necesar. Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare. se interzice incarcarea sau descarcarea simultana. in zonele periculoase.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI IPSSM TRANSPORTUL INTERN Generalitati / Cai de circulate si acces Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop. . iar noaptea aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie. In locurile periculoase se vor instala bariere. Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate. de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei. Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei. curate.pentru autocamioane -1m. asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare. 14 . incat sa fie asigurata securitatea circulatiei. Viteze de circulatie Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate.pentru autostivuitoare -2m. Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri). Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate. natura si dimensiunile materialelor transportate.5 m pana la linia de cale ferata. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2. Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate. .

baza fata de care nu exista pericolul caderii in gol LUCRU LA MICA INALTIME-locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m-se adopta de la caz la caz. conform standardelor in vigoare. trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea. in functie de pericolele existente. RAMPE DE ACCES SI SCARI REZEMATE     Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare..ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI Cand lipsesc trotuarele. masurat de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala(solul) sau orice alta baza de referinta artificiala. pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate. in directia lor de mers.apt pentru lucrul la inaltime. capetele 15 . persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective  Inainte de inceperea lucrului. Pentru cele executate din lemn. IPSSM LUCRUL LA (MICA)INALTIME LUCRU LA INALTIME-activitatea desfasurata la minim 2 m. atunci se fixeaza carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale pentru ca scara san u alunece. se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1 m de la capatul superior al scarii Picioarele scarilor trebuie bine fixate. toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime-daca au viza medicala cu mentiunea expresa. In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent.. traversarea se va face dupa ce in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol. prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor  Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri. Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pt. pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus.-va fi inscrisa in fisa individuala de instructaj Persoanele sub 18 ai si peste 55 ani nu vor fi admise pentru lucrul la inaltime  Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat dpdv tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor  Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor  Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. Atunci cand acestea lipsesc.

la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI   inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare. accesul oricarei persoane straine in zona fiind interzis ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE PENTRU LUCRUL LA INALTIME       UTILIZAREA EIP Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate Este interzisa utilizarea EIP importate. cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea maxima de lucru. care se desfac. cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc Scarile duble. DISPOZITIVE SI SCULE PENTRU LUCRUL LA INALTIME      SCARI Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de 1 m fata de capatul superior al scarii Se interzice lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau duble Se interzice utilizarea scarilor -prelungite prin legare provizorie -care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte incaltaminte corespunzatoare pentru evitarea alunecarii Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. Aceste scari trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stalpi 16 . in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli alunecoase. locul(punctul) de ancorare(fix sau mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului. Rezistenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie conform standardelor in vigoare In cazul in care configuratia locului de munca prezinta o zona in care pericolul caderii in gol se poate manifesta prin intrarea lucratorului in aceasta zona. daca acestea nu sunt certificate dpdv al protectiei muncii conform legislatiei in vigoare Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor. Utilizarea EIP este permisa numai prin prinderea sa sigura de un loc de ancorare(fix sau mobil) INSTALATII. este obligatorie purtarea EIP ca sistem pentru limitarea deplasarii. Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor normelor in vigoare Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP. accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor accidentala in timpul lucrului Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m. avertizata vizibil. de la caz la caz. La sol se va asigura o zona de protectie.

lucrarea respectivă poate fi executată în condiţii de securitate şi/sau nu este justificată utilizarea unui echipament tehnic mai sigur. UTILIZAREA SCARILOR 17 . fie a duratei reduse de utilizare. dificultăţilor previzibile şi să permită circulaţia tară pericol. trebuie montate la loc mijloacele de protecţie colectivă împotriva căderilor. Dacă este necesar. de înălţimea ce trebuie atinsă şi de durata utilizării. în funcţie de durata lucrului şi de restricţiile de natură ergonomică. Lucrul temporar la înălţime trebuie efectuat numai atunci când condiţiile meteorologice nu periclitează securitatea şi sănătatea angajaţilor. planşee sau pasarele nu trebuie să genereze riscuri suplimentare de cădere.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI     Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii inaintea fiecarei montari . în funcţie de aprecierea riscului. 2. Lucrul nu poate fi efectuat tară adoptarea prealabilă a acestor măsuri. definitiv sau temporar. într-un sens sau altul. Dimensionarea echipamentului tehnic trebuie adaptată naturii lucrării de executat. Ţinând seama de aprecierea riscului şi. Pot fi utilizate metode de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor numai în cazurile în care. Aceste mijloace trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare care să oprească sau să împiedice căderile de la înălţime şi să prevină. trebuie prevăzută instalarea unor mijloace de protecţie împotriva căderilor. In funcţie de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor precedente. producerea de leziuni angajaţilor.GENERALITATI Dacă lucrul temporar la înălţime nu poate ti efectuat în condiţii de securitate şi în condiţii ergonomice adecvate. trebuie luate măsuri de securitate compensatorii. de pe o suprafaţă convenabilă. trebuie prevăzut un scaun dotat cu accesoriile corespunzătoare. trebuie alese cele mai adecvate echipamente tehnice pentru a se asigura şi menţine condiţii de lucru nepericuloase. Atunci când executarea unei lucrări specifice necesită îndepărtarea temporară a unui mijloc de protecţie colectivă împotriva căderilor. trebuie identificate măsurile adecvate de reducere a riscurilor pentru angajaţi. în limitele posibilului. utilizarea altor echipamente tehnice mai sigure nu este justificată din cauza nivelului redus de risc şi din cauza. Imediat după ce lucrarea specifică a fost terminată. Alegerea făcută trebuie să permită evacuarea în caz de pericol iminent. riscuri inerente acestui tip de echipament. Trebuie acordată prioritate măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală. Mijloacele de protecţie colectivă împotriva căderilor nu trebuie să fie întrerupte decât în dreptul punctului de acces al unei scări mobile sau fixe. reparatiile trebuie facute numai de catre unitati specializate(producator) Este interzisa deplasarea scarilor cand pe ele se afla lucratori ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE PENTRU LUCRUL TEMPORAL LA INALTIME       1. Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de muncă pentru lucrul temporar la înălţime trebuie ales în funcţie de frecvenţa sa de utilizare. Scările nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în condiţiile în care. sistemul de imbinare trebuie sa fie rigid Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de 1 lucrator pentru accesul la si de la locul de munca Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori . eficiente. între un mijloc de acces şi platforme. Trecerea. fie a caracteristicilor existente ale spaţiului de acces pe care angajatorul nu le poate modifica. în special.

va evalua conditiile de securitate si sanatate pentru activitatile specifice acestei operatii cu privire la . fie prin orice alt dispozitiv antiderapant sau procedeu de egală eficienţă.va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare : CARACTERISTICILE MASEI . . în orice moment.instabilitatea sau riscul deplasarii continutului . . conducerea societatii : A. fie prin fixarea părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor. transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a depozitarii tuturor materialelor existente Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se realizeaza in conformitate cu prevederile din . de dimensiuni corespunzătoare şi imobil astfel încât treptele să rămână în poziţie orizontală. Scările suspendate. cu excepţia celor din frânghie vor ti fixate în mod sigur. astfel încât să nu se deplaseze şi sa ţie evitată orice mişcare de balans.greutatea si dimensiunile . angajaţii aibă posibilitatea de prindere cu mâna şi un suport de susţinere sigur.susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorata marginilor. Picioarele scărilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil. muchiilor in special in eventualitatea unei ciocniri EFORTUL FIZIC 18 .efortul fizic depus . purtarea cu mâna a sarcinilor pe o scară nu trebuie să împiedice menţinerea unei prinderi sigure cu mâna. special.plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexie a trunchiului . Alunecarea picioarelor scărilor portabile va ti împiedicată în timpul utilizării.. Scările articulate sau scările culisante trebuie utilizate astfel încât să fie împiedicată mişcarea relativă între subansamble Scările mobile trebuie imobilizate înainte de urcarea pe ele.LISTA INTERNA DE ACORDARE SI UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE".caracteristicile activitatii B. cu excepţia situaţiei în care au fost luate alte măsuri care să garanteze o fixare sigură.dificultatea de apucare .prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici manipularii.caracteristicile mediului de munca .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI    Scările vor ti amplasate astfel încât să le fie asigurata stabilitatea în timpul utilizării. Scările trebuie utilizate astfel încât. TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI DEPOZITAREA MATERIALELOR SCOPUL . In cazul in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate. rezistent. Scările de acces trebuie să aibă o lungime astfel încât să depăşească în mod suficient nivelul de acces.caracteristicile masei . IPSSM MANIPULAREA.

se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor. in siguranta . lazi etc.care antreneaza o miscare brusca a masei .prea mare . inaltimea maxima la care sunt ridicate masele.efort fizic frecvent si prelungit .imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime. fara a se lua masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitatea de timp peste prevederile legale Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie corespunzator si in buna stare 19 .inexistenta unui spatiu sufficient in special pe verticala.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI .instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materialele . instabil sau alunecos Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face cu echipament de protectie adecvat(palmare. distantele de transport manual pe orizontala. pentru realizarea activitatii .care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului . care pot genera dezechilibrari Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multor obiecte se face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator.conditii climatice necorespunzatoare CERINTELE ACTIVITATII .) Se interzice manipularea maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati.insuficienta repaosului fiziologic sau de recuperare . distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau a masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime cuprinse in NGPM Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice. masele transportate manual pe plan inclinat. fara efectuarea controalelor medicale periodice Masele manipulate si transportate manual.pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati .distante mari pentru transportat sarcini ritm impus de procesul de munca care nu poate fi schimbat de salariat              MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele Obiectele ambalate in cutii. trebuie fixate in interioprul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in ambalaje Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole. manusi de protectie rezistente la penetratie etc.care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila CARACTERISTICILE MEDIULUI DE MUNCA .manipularea maselor la mai multe niveluri .

Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni Este interzisa stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii. iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor. cand suprapunerea se face direct pe ambalaje. sa nu prezinte deformari sau deteriorari. butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN BUCATI Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare. determinate de manipularea manuala a maselor luand in considerare urmatoarele elemente de referinta : 20 . incendii si explozii Depozitarea materialelor pe rafturi se face asa in fel incat san nu fie posibila caderea lor Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materialele trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa. salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare-descarcare. greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoselii Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. lazi. trebuie sa fie de cel putin 3 m Se interzice accesul la locul de descarcare-incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE LA MANIPULAREA MANUALA A MASELOR Se iau pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare si/sau de afectare a sanatatii. STIVUIREA.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI                DEPOZITAREA. peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra. acestea vor ridica si cobori sarcina in acelasi timp(la comanda conducatorului operatiei) Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat. care nu trebuie depasita La stivuirea materialelor in incaperi. concomitent de catre mai multe persoane. rasturnarii sau caderii. Se va asigura ca obiectele(materialele) respective sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile In cazul in care o sarcina este incarcata-descarcata sau trnsportata prin purtare. stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei Cand incarcarea-descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise. prevazute in normative. acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului La incarcarea-descarcarea vehiculelor. iar in cazul transportului de materiale lungi.

pardoseala este alunecoasa sau prezinta neregularitati care determina dezechilibrare .nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului .miscarile extreme .pozitiile de munca vicioase si/sau fixe .este prea mare . umiditatea sau circulatia aerului sunt necorespunzatoare  cerintele activitatii : activitatea poate prezenta riscuri.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI  caracteristicile masei . caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor.este necorespunzator din punct de vedere fizic sa realizeze sarcina respectiva .instabila sau are un continut ce risca sa se deplaseze . angajatul poate fi expus riscului daca : . in special de afectiuni dorsolombare daca: .susceptibila sa produca leziuni asupra angajatilor din cauza marginilor si/sau a consistentei sale. in special pe verticala.nu exista suficient spatiu.nu are cunostintele sau instructajul adecvat ori necesar PENTRU PREVENIREA RISCURILOR DETERMINATE DE EFORTUL FIZIC.miscarile bruste . in special in afectiuni dorsolombare. incaltaminte sau alte lucruri personale necorespunzatoare .antreneaza o miscare brusca a masei de transportat . in special de afectiuni dorsolombare.temperatura.pardoseala sau planul de lucru prezinta denivelari care impun manipularea masei la diferite niveluri . pentru realizarea activitatii .incomoda sau greu de apucat .plasata astfel incat trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexia ori ritatia trunchiului . in special de afectiuni dorsolombare.poarta haine.este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila  caracteristicile mediului de munca . daca implica una sau mai multe dintre cerintele urmatoare : .perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare . manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri. daca : .distante prea mari pentru ridicare.pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt instabile .prea grea sau prea mare . efortul fizic poate prezenta riscuri. TREBUIE EVITATE: . in special in eventualitatea unei ciocniri  efortul fizic necesar .ritm al activitatii impus printr-un proces care nu poate fi schimbat de catre angajat  factori individuali de risc .efort fizic frecvent si prelungit care solicita in special coloana vertebrala . coborare sau transport . daca masa este : .miscarile repetitive 21 .locul unde se desfasoara activitatea de munca sau mediul de munca nu permit angajatului sa manipuleze manual masele la o inaltime sigura sau intr-o pozitie de lucru confortabila .

Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare.acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice .egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru 22 .protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate .inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare . Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE   Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice.ingradiri .folosirea mijloacelor de protectie electroizolante .utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit .alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie .scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune .

executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari.izolarea suplimentara de protectie. care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale.esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice .elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice .deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase .folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS) .organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii directe Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice.delimitarea materiala a locului de munca(ingradire) . a metodelor de prim ajutor.folosirea mijloacelor de protectie electroizolante MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE. care sa asigure protectia in orice conditii. si o masura de protectie suplimentara. neutralizare sau decontaminare -elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor -stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea.separarea de protectie .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI     Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: . Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. a riscurilor pentru sanatate si mediu. considerate ca fiind principala. ALARMARE. controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor -asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu -intocmirea planului de interventiei 23 . Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele : .legarea la pamant+legarea la nul de protectie . Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. aplicata echipamentului tehnic . a substantelor pentru stingere. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala. prin atingere indirecta. autorizat si instruit pentru lucrul respective .izolarea amplasamentului . racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician. INTERVENTIE GENERALITATI OBLIGATIILE CONDUCERII -stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor -identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu -intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase.egalizarea si/sau dirijarea potentialelor . reparari. a mijloacelor de protectie recomandate.

aparatelor. stingere a incendiilor. pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru) -obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI) -obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii -reactualizarea. in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor. schemelor de prevenire. instalatiilor.controlul. masinilor. stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului -interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul. supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu . produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor. in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie. dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor. utilajelor. manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie -interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare 24 . defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor -cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor -acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR. dispozitivelor. echipamentelor.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI -asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari -alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor OBLIGATIILE SALARIATILOR -respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor -utilizarea substantelor periculoase. planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase -actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA LUCRARI CU FOC DESCHIS -reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis -interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza. improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile -respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor -interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu -amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor. indepartarea sau protejarea materialelor combustibile. INSTALATIILOR SI ALTOR AMENAJARI -stabilirea regulilor si masurilor generale privind . masinilor si utilajelor cu defectiuni.mentionarea in stare operative a MTPSI . aparaturii si EIP -neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI -comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu. vehiculeaza.pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta -interzicerea exploatarii instalatiilor. deseurilor si a altor materiale combustibile. utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate -acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii 25 . MTPSI. tablouri de distributie a energiei electrice. -asigurarea practicabilitatii si curateniei -semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare -interzicerea blocarii cailor de acces. dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator. fotolii) ASIGURAREA CAILOR DE ACCES. care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie -pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii -asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta -acoperirea cu capace sau grilaje rezistente. de evacuare si de interventie -amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare -interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor. instalatiile. subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata -interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor.pregatirea locului(conform NGPSI) . depozitele.contractul dupa incheierea lucrarii .altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) -functionarea corespunzatoare a ET -obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET FUMATUL -reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie -interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis -instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul -dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere. holuri etc. usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare). canapele. EVACUARE SI INTERVENTIE -asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile. intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva. vase cu apa.instruirea personalului . etc. holurilor.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI -intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant) -obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : . de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon -asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare -marcarea cailor de acces -montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol. nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT -amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere -interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere -interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile -interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse -evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi. a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului. gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului -functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor.

ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI -asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor -asigurarea rezistentei la uzura.constatarile semnalate in teren .prezentarea substantelor. a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale specifice PSI . evacuare si de interventie -efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase -elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative. soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor -protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME efectuarea lucrarilor premergatoare.executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor 26 .propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii -efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie -organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca .starea constructiilor si instalatiilor .montarea indicatoarelor de securitate si de orientare .organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a personalului. si pe durata sezonului rece -asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire -protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute) -asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces.prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. mijloacelor de salvare si de protectie a personalului . instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii .salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite .nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET . stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu. de prevenire si stingere a incendiilor -identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu -interzicerea utilizarii focului deschis -restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) -protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece -indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare -asigurarea rezervei de apa necesara interventiei -comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor -stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII -organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca) .stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor .instruirea salariatilor .

dispuse.) -caile de acces. EVACUARE SI INTERVENTIE -caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie. codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI -alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie -urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului -intreruperea alimentarii cu energie electrica. alunecare. prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare -cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : . la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile. marcat.constructiile. combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje -actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora) -evacuarea bunurilor si protejarea ET -protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura. in refugii sau in alte locuri special amenajate . sau incintele amenajate. nu pot satisface conditiile normate . busculada. astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior. de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii. prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare. reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice. fum.caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat. dimensionate. in mod justificat. persoane > 30) si pe incaperi -planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate. in numar suficient. gaze. conform reglementarilor tehnice. compartimentele de incendiu. alcatuite si marcate. clasele materialelor. amenajat. astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute -la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa. intretinut si utilizabil in orice anotimp 27 . incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie -traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator .trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare.caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI NOTA : -planurile de evacuare au marcate usile. scarile exterioare. trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor. cantitatile. holurile. etc. gaze toxice) -verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare CAI DE ACCES. panica. contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. realizate. corespunzator dimensionate si realizate. trebuie astfel stabilite.asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice . MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr.

produse finite si auxiliare) . hidranti de incendiu. aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor. speciale. iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari.tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat. sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate.constructiile de orice fel(industriale. singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora. sa fie rezistente la compresiune. pichete de incendiu.sa fie mentinute permanent libere si curate.instalatiile tehnologice si anexe . de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate. care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective. de forta si iluminat de siguranta . produse. in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol.realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice .dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta.sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare . pentru a fi usor de recunoscut . trebuie sa fie asigurat permanent la toate : .asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) . incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor -Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI - caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu.mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces. etc. trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. asigurand accesul autospecialelor de interventie . stingatoare.marcate vizibil. acestea vor fi asigurate contra deplasarii 28 .instalatiile. in cazul utilizarii de capace sau grilaje. etc. prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare.claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare. socuri si uzura -Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m. care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) .) si incaperile acestora . precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor. precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta -accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu).celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu CAILE DE CIRCULATIE -Caile de circulatie trebuie sa fie . semifabricate. iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm -Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente.) . social-administrative.depozitele inchise si deschise (de materii prime. posturi telefonice. aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale. obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) .

ca si alte materiale specifice -Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari. santurile. sub forma rigida. un avertisment. prevazute de alte documente normative. in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. salvare si ajutor. autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI -Golurile. mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces .prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor. de avertizare. privind semnalizarea referitoare la evacuare. precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase) SEMNALIZAREA DE SECURITATE -Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca. chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta . aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile.prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. substante sau preparate periculoase.prin gest-semnal sau comunicare verbala. de obligare. o obligatie.prin semnal luminos. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor.prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie -Semnalizarea ocazionala se realizeaza . ALARMARE. de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional -Semnalizarea permanenta se realizeaza . in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare.prin panouri(indicatoare. ca urmare a unor verificari. ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii -Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol -Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii. semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. material si echipament de lupta contra incendiilor. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor . rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare. INTERVENTIE SI PRIM AJUTOR GENERALITATI OBLIGATIILE CONDUCERII 29 .

neutralizare sau decontaminare elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea. instalatiilor. supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu . stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului  interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul. deseurilor si a altor materiale combustibile. controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu intocmirea planului de interventiei asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor OBLIGATIILE SALARIATILOR respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor utilizarea substantelor periculoase.controlul.pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta  interzicerea exploatarii instalatiilor. aparatelor. improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile  respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor  interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu  amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor. dispozitivelor. a riscurilor pentru sanatate si mediu. utilajelor. a mijloacelor de protectie recomandate. masinilor si utilajelor cu defectiuni. a metodelor de prim ajutor. in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie. a substantelor pentru stingere.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI                stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase. INSTALATIILOR SI ALTOR AMENAJARI  stabilirea regulilor si masurilor generale privind . indepartarea sau protejarea materialelor combustibile. dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor. masinilor. pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru)  obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI) 30 .mentionarea in stare operative a MTPSI . aparaturii si EIP neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu. in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor. defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR. echipamentelor. produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor.

instruirea personalului . asigurarea practicabilitatii si curateniei semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare 31 . planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA                    LUCRARI CU FOC DESCHIS reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza. usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare).pregatirea locului(conform NGPSI) . vase cu apa. manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant) obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : .altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) functionarea corespunzatoare a ET obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET FUMATUL reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere. tablouri de distributie a energiei electrice. MTPSI. utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. schemelor de prevenire. instalatiile. intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva. fotolii) ASIGURAREA CAILOR DE ACCES.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI    obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii reactualizarea. dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator. EVACUARE SI INTERVENTIE asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile. depozitele. canapele. nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi. etc. stingere a incendiilor. vehiculeaza.contractul dupa incheierea lucrarii .

soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME efectuarea lucrarilor premergatoare.interzicerea utilizarii focului deschis . de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare marcarea cailor de acces montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol.protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece . care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta acoperirea cu capace sau grilaje rezistente. a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului.asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire .indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare .asigurarea rezervei de apa necesara interventiei 32 .identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu . holuri etc. evacuare si de interventie efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase . si pe durata sezonului rece . gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI                  interzicerea blocarii cailor de acces. ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor asigurarea rezistentei la uzura.restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) .protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute) .elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative.asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces. holurilor. de prevenire si stingere a incendiilor . de evacuare si de interventie amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor. subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor.

cantitatile.montarea indicatoarelor de securitate si de orientare . holurile.organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a personalului. a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale specifice PSI . stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu.prezentarea substantelor.planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate. codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI      alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului intreruperea alimentarii cu energie electrica.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI - comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII    organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca) . MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr.constatarile semnalate in teren . instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor.prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu.starea constructiilor si instalatiilor . combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora) evacuarea bunurilor si protejarea ET 33 .propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca .instruirea salariatilor . mijloacelor de salvare si de protectie a personalului . persoane > 30) si pe incaperi . gaze.stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor . instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii . scarile exterioare.nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET .salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite . clasele materialelor.planurile de evacuare au marcate usile.executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor NOTA : .

) caile de acces. in refugii sau in alte locuri special amenajate . compartimentele de incendiu. alunecare. trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor. astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa. corespunzator dimensionate si realizate.asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) . reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice. realizate. in numar suficient. contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : . de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate. precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta 34 .caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu. intretinut si utilizabil in orice anotimp . prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare. trebuie astfel stabilite.asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice .caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat. asigurand accesul autospecialelor de interventie . alcatuite si marcate. etc.trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare. la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile. busculada.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI   protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura. gaze toxice) verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare CAI DE ACCES. marcat. fum. incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator . amenajat. in mod justificat. sau incintele amenajate.mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces. de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii.caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand.realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice . astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior.constructiile. nu pot satisface conditiile normate . dispuse. EVACUARE SI INTERVENTIE      caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie. panica. conform reglementarilor tehnice. dimensionate.

instalatiile tehnologice si anexe . produse finite si auxiliare) . Cladirile administrative se vor amplasa in apropierea spatiilor de productie. de forta si iluminat de siguranta . DEPOZITELOR SI ALTOR TIPURI DE CONSTRUCTII      Cladirile sau instalatiile tehnologice amplasate in aer liber la care pot aparea emisii importante de pulberi. etc.claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare. produse.) . pentru materiale care produc pulberi la manipulare ce pot fi antrenate de curentii de aer.celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu AMPLASAREA CLADIRILOR. se vor amplasa astfel incat sa se evite poluarea altor zone de munca sau a zonelor invecinate. gabaritele mijloacelor de transport si dimensiunile materialelor 35 . posturi telefonice. stingatoare. daca incaperile administrative sunt situate in spatii zgomotoase. hidranti de incendiu.dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta. trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. astfel ca nivelul acestora san u depaseasca limita maxima admisibila. cladirile si incaperile administrative trebuie sa corespunda si reglementarilor in vigoare referitoare la prevenirea incendiilor CAILE DE CIRCULATIE  Latimea cailor de circulatie din cladiri.constructiile de orice fel(industriale. pichete de incendiu.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI  accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu).) si incaperile acestora . care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) . aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale. precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor.instalatiile. vor fi amplasate la o distanta de 20 m fata de cladiri productive si la o distanta de 50 m fata de cladirile social-administrative. trebuie sa fie asigurat permanent la toate : . in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol. singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora. depozite sau alte incaperi de lucru se stabileste in functie de felul circulatiei.depozitele inchise si deschise (de materii prime. sau sunt invecinate cu asemenea incaperi. vapori gaze periculoase in atmosfera. se vor amplasa cu latura lunga perpendicular ape directia vanturilor dominante din perioada sezonului cald Incaperile administrative trebuie sa fie isolate de incaperile de productie. aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor. amplasarea acestora se va face astfel incat sensul vanturilor domonante sa indeparteze degajarile accidentale din zona spatiilor de munca Depozitele deschise. social-administrative. astfel incat sa se evite intretaierea cu circuitele tehnologice productive sau cu spatii cu emisii nocive Cladirile in care se desfasoara procese tehnologice caracterizate prin degajari de caldura de peste 20 kcal/mc/h. obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) . etc.tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat. prevazute cu ventilare naturala. cu exceptia celor strict legate de spatiile de productie. precum si cele care produc zgomote ce depasesc limitele admisibile. semifabricate. hale. speciale. trebuie prevazute masuri de izolare impotriva zgomotului si vibratiilor.

iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm  Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente. socuri si uzura  Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m.60 L + 0. in cazul utilizarii de capace sau grilaje.sa fie mentinute permanent libere si curate. ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii 36 . acestea vor fi asigurate contra deplasarii  Golurile. prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare.70 L + 0.60 2L + 0. incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor  Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase. electrostivuitoare sau alte mijloace de transport similare motorizate.00 Min 0.80 m(2) L. in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare.sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare . intretinere.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI sau pieselor care se transporta. sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate. iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari. DESTINATIA CAII DE CIRCULATIE CRT 1 Circulatia de pietoni in ambele sensuri si de carucioare intr-un singur sens 2 Circulatie de caruciore si pietoni in ambele sensuri 3 Circulatie intr-un singur sens cu electrocare. santurile. si de pietoni in ambele sensuri 4 Idem in ambele sensuri 5 Circulatia intr-un singur sens cu autocamioane si pietoni in ambele sensuri 6 Idem in ambele sensuri 7 Spatiul de circulatie pentru personalul de desrvire.50(l) 2L + 0. latimea lor nupoate fi mai mica decat cea prevazuta in tabelul de mai jos LATIMEA MINIMA ADMISA A CAILOR DE CIRCULATIE DIN INCAPERILE DE LUCRU NR. sa fie rezistente la compresiune.80 2L + 1. iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase) SEMNALIZAREA DE SECURITATE  Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca.marcate vizibil. care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective. reparatii LATIMEA MINIMA (m) L + 0. pentru a fi usor de recunoscut .latimea maxima a mijlocului de transport (2)-valoarea se stabileste in functie de gradul de periculozitate prezentat de utilajul pe langa care se circula  Caile de circulatie trebuie sa fie . rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare.

semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. de obligare. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE SAU IMBOLNAVIRE STOPUL RESPIRATOR Stopul respirator(asfixia) este stare organismului caracterizata prin oprirea respiratiei si deci prin lipsa oxigenului in sange. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari.oprirea respiratiei si a circulatiei . de avertizare.prin gest-semnal sau comunicare verbala. autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei . sub forma rigida.prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie  Semnalizarea ocazionala se realizeaza .obturarea cailor respiratorii 37 . de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional  Semnalizarea permanenta se realizeaza . un avertisment. ca urmare a unor verificari. ceea ce poate produce distrugerea tesuturile vitale si chiar moartea.prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. o obligatie. precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI  Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale. Cauzele care determina asfixia se grupeaza in 3 categorii : . chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta . Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor.prin semnal luminos.prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor. placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii. salvare si ajutor. prevazute de alte documente normative. ca si alte materiale specifice  Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere. in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces . material si echipament de lupta contra incendiilor.insuficienta oxigenului in aerul inhalat . privind semnalizarea referitoare la evacuare.prin panouri(indicatoare. substante sau preparate periculoase.

Tulburarile circulatiei sanguine antreneaza intr-un termen mai mult sau mai putin scurt si tulburari respiratorii si . boli sau raniri.verificarea existentei respiratiei 4.metoda « gura la nas »  metode indirecte . cele doua functii(respiratia si circulatia) fiind complementare. Respiratia artificiala trebuie sa inceapa imediat.folosind manevra cap rasturnat-barbie ridicata ori impingerea mandibulei fara rasturnarea capului  verificati existenta respiratiei  incepeti ventilatia plamanilor  apreciati existenta pulsului  trimiteti dupa ajutoare(ajutor medical)  reluati respiratia artificiala  verificati inca o data pulsul Cand accidentatul incepe sa respire spontan.ventilarea plamanilor 5. .respiratie zgomotoasa sau dificila . sustinandu-i capul si gatul.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI Caile respiratorii pot fi blocate de spasme musculare cauzate de patrunderea apei sau a alimentelor pe caile respiratorii sau de inflamarea tesuturilor gatului in alergii. FAZELE DE INTERVENTIE-in executarea respiratiei artificiale : 1. 38 . Accidentatii care au prezentat urgente respiratorii trebuie urmariti cu grija. se pozitioneaza in pozitie de siguranta(ea ajuta la mentinerea deschisa a cailor respiratorii si la prevenirea aspirarii de fluide si vomismente).aprecierea capacitatii de raspuns a victimei 2. .deschiderea(eliberarea) cailor respiratorii 3.congestionarea vaselor de sange de pe cap si gat . Creierul poate fi afectat definitiv daca este lipsit de oxigen o perioada mai mare de 4 minute.metoda « gura la gura » .transpiratii abundente imobilizarea toracelui. . stopul respirator antreneaza stopul cardiac. prea repede sau prea rara .verificarea existentei pulsului METODE DE RESPIRATIE ARTIFICIALA  metode directe . Ei au nevoie de ajutor medical urgent. vor urma rapid stopul cardiac.apasare pe piept-brate ridicate SECVENTELE RESPIRATIEI ARTIFICIALE-METODE DIRECTE :  stabiliti capacitatea de raspuns a victimei  verificati existenta respiratiei  chemati ajutoare  pozitionati accidentatul .apasare pe spate-brate ridicate . miscand corpul ca pe un intreg  deschideti caile respiratorii .pe spate. . urechilor si unghiilor .respiratie suprficiala sau prea adanca . starea de inconstienta si apoi survine moartea.respiratie neregulata.coloratie vanata(cianotica) a buzelor. reciproc. . circulatia de aer nu poate fi auzita sau simtita Daca nu se aplica respiratia artificiala. cu atat mai mult cu cat pot aparea dificultati in respiratie. Semnele tulburarilor respiratorii : .

in special a carnii.compresii(apasari) pe torace .constientizarea faptului ca anumite alimente au tendinta de a produce inecari si deci se recomanda precautie la consumul acestora In cazul inecarii prin inghitire trebuie acordat imediat primul ajutor. La o persoana inconstienta.deschiderea(eliberarea) cailor respiratorii . obturarea este cauzata de obiecte straine(de exemplu. RCR trebuie continuata pana cand se obtine o revenire spontana a pulsului si respiratiei sau pana cand victima este preluata de cadre medicale de specialitate.taierea alimentelor. sa tuseasca sau sa vorbeasca). cat si pentru contabilizarea apasarilor se recomanda o numaratoare cu viteza constanta.compresii(apasari)abdominale . iar respiratia artificiala asigura oxigenarea plamanilor.masajul cardiac extern(compresia toracelui) Odata inceputa. Pentru mentinerea ritmului si vitezei. Obstructia cailor respiratorii poate fi prevenita prin : . Aplicarea RCR necesita sase faze de interventie : . rasului sau bautului in timpul mestecarii alimentelor .ventilatia plamanilor . in bucati mici si mestecarea lor completa inainte de a fi inghitite . Daca aerul este impiedicat sa intre in plamani.Circulatia artificiala. La o persoana constienta.evitarea vorbitului.verificarea existentei respiratiei . PRIMUL AJUTOR-in caz de inecare prin inghitire necesita urmatoarele manevre(in functie de varsta si starea fizica a victimei) : .ventilarea plamanilor 39 . determina sangele sa circule.explorarea si scoaterea cu degetele a obiectului strain din gura . deoarece se poate produce obturarea partiala sau completa a cailor respiratorii(obstructia partiala a cailor respiratopii permite doar in parte intrarea aerului in plamaniproducand acces de tuse . Daca primul ajutor nu este acordat.aprecierea capacitatii de raspuns a victimei .evitarea ingurgitarii bauturilor inainte si in timpul alimentelor . limba poate sa cada in fundul gatului si sa impiedice trecerea aerului.verificarea existentei pulsului . persoana isi poate pierde cunostinta. creata prin compresii externe asupra toracelui.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI REANIMAREA CARDIO-RESPIRATORIE(RCR) Reanimarea cardio-respiratorie(RCR) se aplica pentru reanimarea (resuscitarea) unei persoane care nu respira (stop respirator) si a carei inima a incetat sa bata. se poate ajunge la stop cardio-respirator si deces. OBSTRUCTIA CAILOR RESPIRATORII Obstructionarea cailor respiratorii superioare reprezinta blocarea partiala sau totala a cailor de trecere si de patrundere a aerului in plamani. in cazul obstructiei complete a cailor respiratorii persoana va fi incapabila sa respire. alimente).

.daca respiratia spontana se reia.se verifica daca victima are caile respiratorii deschise si daca respira .boala. pe o parte. deoarece manevrele pot sa produca raniri si prin urmare. Orice modificare a acestei stari. dureri mari Masuri preventive: . saliva poate inunda progresiv caile sale respiratorii. Cauzele obisnuite ale lesinului sunt . dar prezinta unele tulburari  victima este inconstienta-victima poate trece dintr-un moment in altul din stare de inconstienta usoara la o inconstienta profunda. traumatisme. se va supraveghea victima pentru a fi siguri ca nu apar dificultati ulterioare . isi controleaza activitatea musculara.se mentine victima intinsa confortabil inca 10-15 min dupa ce si-a recapatat cunostinta Daca revenirea din lesin nu este rapida si completa este necesar ajutor medical. lipsa aerului proaspat .se slabesc hainele la gat.se slabeste stransoarea hainelor la gat. Singura modalitate de a preveni si a trata aceste tulburari este asezarea victimei in pozitie de siguranta. O persoana care lesina va fi inconstienta chiar numai pentru cateva momente. piept. PANSAMENTE SI BANDAJE 40 . picioarele ase ridica la inaltimea de 10-30 cm fata de sol Masuri de prim ajutor : . este un inceput important de accident sau boala. in afara somnului normal. talie . daca este culcata pe spate. reactioneaza la stimuli durerosi precum si atunci cand este interpelata isi da seama. victima are nevoie de ingrijire medicala PIERDEREA CUNOSTINTEI Constienta este starea in care o persoana vorbeste coerent. vederea sangelui) . pentru a evita inundarea cailor respiratorii si inecarea. ceea ce poate provoca stopul respirator.se asigura aer proaspat(se deschid usi/ferestre). LESINUL LESINUL-este rezultatul unei oxigenari temporar insuficiente a creierului. dar fara temperaturi excesive .se asigura aer proaspat si se protejeaza victima de temperaturi extreme .stari emotionale(frca.se aseaza victima in pozitia de siguranta(de recuperare) . fara sa-si dea seama(si fara sa ne dam seama)  victima este in stare de inconstienta profunda-victima isi pierde reflexele sale de securitate si.daca persoana este culcata. Tulburarile starii de constienta se manifesta in 3 situatii :  victima este constienta. perioade indelungate petrecute in aceeasi pozitie(in picioare sau asezat).oboseala. piept si talie . anxietatea.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI INGRIJIRI ULTERIOARE : .persoana va fi incredintata serviciilor medicale de urgenta.se vor intrerupe manevrele pentru inecarea prin inghitire atunci cand caile respiratorii sunt suficient de libere pentru a putea permite aplicarea respiratiei artificiale .

fesi.pansamente improvizate-obtinute din material fara scame.substante dezinfectante :apa oxigenata.pense si foarfece sterile .neaderent si fara scame. sterile. Plaga este insotita de obicei de sangerari si poate avea ca urmare infectia. HEMORAGII PLAGA(RANA. La folosirea bandajelor se respecta urmatoarele reguli : . tinctura de iod.pansamente compresive-pansamente sterile din tifon si alt material absorbant(pernuta de tifon plina cu vata) . prin patrunderea 41 . gros si moale. se folosesc la aplicarea compresiva pe o rana cu sangerare puternica . spirt BANDAJELE(fesi. pliate si impachetate individual sau in numar mare . PANSAMENTUL-este un invelis protector. bumbacul si panza de in sunt materiale potrivite pentru pansamente. astfel incat presiunea sa se exercite uniform pe toata suprafata afectata . aplicat pe o rana. cu banda adeziva .leucoplast .se verifica periodic daca sangele continua sa circule distal fata de bandaj . steril sau curat.foarte absorbant si poros pentru a mentine rana uscata .pansamente. pentru a controla sangerarea. de preferinta alb Materiale de prim ajutor necesare pentru pasare : .se aplica bandajul suficient de strans pentru a asigura ca sangerarea este controlata sau ca imobilizarea este bine realizata . a absorbi sangele si a preveni contaminarea si infectarea acesteia. daca este aplicata prea strans produce durere si impiedica circulatia sangelui . LEZIUNEA)-se intelege orice intrerupere a continuitatii unui tesut(a tegumentelor sau a tesuturilor mai profunde). rivanol 1%.pansamente din tifon(comprese)-de diverse marimi.compresibil.steril sau cat mai curat posibil . a imobiliza parti ale corpului si a fixa atele. in timp ce lana si alte materiale pufoase nu sunt recomandate Tipuri de pansamente : .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI Pansamentele si bandajele sunt elemente de baza in acordarea primului ajutor pentru ingrijirea ranilor si a traumatismelor muschilor.pansamente adezive-pansamente din tifon. tiunghiuri. daca fasa este prea larga cade de pe rana. PANSAMENTUL-trebuie sa fie : . basmaua PLAGI. pentru a reduce posibilitatea lipirii de rana. in special pentru sangerari puternice. Tifonul. rondele)-sunt materiale folosite pentru a fixa un pansament. oaselor si articulatiilor. panza dreptunghiulara. a sprijini un membru sau o articulatie. fesi si comprese de tifon sterile .vata sterila .realizarea bandajarii se realizeaza cu atentie pentru a nu provoca victimei dureri si miscari inutile Tipuri de bandaje : bandaj triunghiular. a mentine compresiunea pe o rana.

. mai rar de om . spini).plagi superficiale-care intereseaza tegumentul in intregime si tesutul celular subcutanat . Ele prezinta margini regulate cu distrugeri minime de tesut . alte organe C.prevenirea infectiei . cu tendinta de necrozare. cu cicatrici .. se vindeca usor. epiderma) .plagi muscate-provocate de muscaturi de animale. cu margini neregulate . vindecarea se produce mai greu . rotunjit. vanatai)-cauzate de obicei de cadere au de o lovitura cu un obiect contondent.combaterea durerii 42 .Aceste rani pot avea orificii mici la suprafata pielii. aceste plagi constau dintr-o asociere de plagi taiate si zdrobite .plagi contuze(contuzii. CLASIFICAREA PLAGILOR A. nervii. sansele de infectie sunt reduse .plagi taiate-provocate de obiecte taioase(cutite. Sangerarea(hemoragia) consta in curgerea sangelui din vase in tesutul inconjurator.plagi zdrobite(laceratii) deschise.distrugerile de tesuturi sunt mai mari. fara sa se produca o sfasiere a tegumentului(piele.simple .perforante-cand strapung un organ cavitar(inima. oasele.combaterea hemoragiei .functie de natura agentului agresor si dupa modul de producere . vasele.functie de multimea straturilor si a elementelor afectate . neted. dar pot fi profunde.penetrante-cand patrund intr-o cavitate a corpului . cu distrugeri minime de tesut. Infectiile la plagile intepate sunt grave .escoriatii(julituri)-care intereseaza numai straturile superficiale ale pielii .plagi profunde-atunci cand sunt depasite aceste straturi si sunt afectati muschii. intestin) .functie de profunzime . cioburi) la nivelul tesutului moale. stomac.functie de modul de prezentare ..complexe D.plagi intepate-cauzate de obiecte ascutite si taioase(aschii. cuie. in cavitati corporale sau in exteriorul corpului.transfixiante-cand strabat intregul diametru al corpului si prezinta doua orificii : de intrare si de iesire E.deschise B. permitand patrunderea microbilor in adancime.inchise .. substantele rezultate fiind toxice pentru organism .plagi impuscate-provocate de armele de foc INGRIJIREA PLAGILOR Obiectivele principale ale acordarii primului ajutor in ingrijirea plagilor sunt : .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI microbilor in tesuturi.. Tesuturile moi sunt cele predispuse la sangerari ca urmare a ranirii lor.

tinctura de iod. ca urmare a ruperii. lipsa covoarelor. deci a deschiderii sistemului circulator printr-un proces distructiv.neutilizarea balustradelor si centurilor de siguranta atunci cand se lucreaza la inaltime TIPURI DE FRACTURI A.suprafetele accidentate sau incarcate cu diferite obiecte(obstacole): unelte.apa oxigenata sau tablete de perogen(10 tablete/200 ml apa) . vata. cu alte cuvinte orice rupere.scarile luminate insuficient si blocate(aglomerate) cu obiecte diferite. . carpetelor sau traverselor . taierii. izbire. cu consecinte grave.folosirea scaunelor pentru a atinge locuri inalte.medicamente care combat durerea .arteriala-sange rosu-deschis. la orice nivel al sau. antinevralgic HEMORAGIA-revarsarea sangelui in afara vaselor sanguine. etc . in acest sens trebuind evitate : . leucoplast . fesi. fara balustrada.exteriorizate-hemoragii produse intr-un organ care comunica cu exteriorul . Hemoragiile determina reducerea cantitatii de sange circulant. incarcat cu bioxid de carbon. care curge in valuri inundand rana .capilara-sange rosu in cantitate mica. alunecoase .externe-la suprafata corpului .interne-intr-o cavitate interna . oxigenat.alcool sanitar. care musteste sau picura . tinctura de iod .venoasa-sange rosu inchis. care tasneste ritmic.prevenirea si combaterea socului Materiale de prim ajutor necesare : .solutie de cloramina(4 tablete/1 l apa) . CLASIFICAREA HEMORAGIILOR dupa vasul de sange . lovitura. odata cu bataile inimii . acoperite cu gheata si/sau zapada . rasucire) PREVENIREA FRACTURILOR-prin adoptarea unor deprinderi de securitate. strivire.ca urmare a actiunii directe sau indirecte a agentului agresor 43 . algocalmin. rivanol 1%.comprese sterile. ca urmare a unui traumatism mai puternic(cadere de la inaltime. a scarilor pliante defecte. deseori se opreste de la sine prin formarea unui cheag dupa locul in care curge sangele . Cele mai frecvente cauze ale hemoragiilor sunt traumatismele. pierderile mari de sange(peste o treime din cantitatea totala de sange din corp) putand provoca instalarea socului hemoragic. cordoane de racord. a scarilor neasigurate . zdrobire sau plesnire(fisurare) a unui os. tamponare. apa fiarta 30 min si racita .pardoselile umede. inteparii sau zdrobirii acestora. materiale.la distanta-fata de orificiul prin care se exteriorizeaza FRACTURILE FRACTURA-intreruperea continuitatii unui os. murdare cu uleiuri..ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI . furtunuri.

deci la locul de actiune a agentului agresor . El se acorda la locul accidentului. una ridica membrul fracturat cu o mana.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI . deci de locul de actiune a agentului agresor B. spiralata) . apoi serpuiyoare. la inceput circulara.unice(un singur focar de fractura) . Obiectivul principal al primului ajutor este reprezentat de imobilizarea focarului fracturii pentru a preveni complicatiile si a alina durerea.  Orice accentuare a durerii indica agravarea situatiei si necesita controlarea pozitiei membrelor. golurile se umplu cu vata  se trage apoi o fasa.functie de numarul de focare de fractura .fractura deschisa-cand s-a produs si o rana prin care focarul de fractura comunica cu exteriorul(ele sunt mai grave. atelele se pun de o parte si de alta a focarului de fractura(sau membrul se aseaza intr-o gutiera speciala)  atelele se invelesc in vata(sau alte materiale moi) pentru a nu leza pielea.fractura completa-intereseaza osul pe toata grosimea sa. trebuie sa se aiba in vedere ca fasa prea stransa stanjeneste circulatia sangelui si accentueaza durerea. in timp ce cu palma cealalta sprijina locul fracturii iar cealalta persoana aplica atelele si trage fasa 44 ...fractura incompleta C. Imobilizarea fracturii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:  ca regula generala.fractura inchisa-cand cel putin pielea a ramas intacta . avand forme variabile(de-a curmezisul. exceptand cazul in care persista un pericol pentru salvator sau pentru victima.multiple(mai multe focare) PRIMUL AJUTOR IN FRACTURI .are rolul sa previna complicatiile si leziunile ulterioare si sa diminueze durerea si umflarea zonei. nodurile de la materialul utilizat pentru fixarea atelelor vor fi facute peste atela si nu pe zona descoperita deoarece pot provoca compresiuni dureroase pe tegumente.. in jurul atelelor si membrului fracturat. a bandajelor si nodurilor si a circulatiei sangelui la extremitati .fractura indirecta-se produce la distanta de locul de aplicare a fortei respective. obtinand astfel o imobilizare provizorie(imobilizarea de durata urmand sa se faca la un serviciu medical de specialitate . fiind insotite de hemoragii) D. a nu stanjeni circulatia sau a nu mari durerea  se evita aplicarea atelelor pe locul unde osul vine in contact direct cu pielea  acolo unde atela nu se poate mula exact pe regiunea imobilizata.fractura directa-se produce la locul de aplicare a fortei respective. orice imobilizare trebuie sa cuprinda doua articulatii(incheieturi):cea de deasupra si cea de dedesubtul focarului de fractura  la membre.functie de modul de prezentare .  Cel putin 2 persoane trebuie sa conlucreze la efectuarea imobilizarii . iar fasa prea larga este egala cu lipsa imobilizarii. Imobilizarea se realizeaza cu ajutorul atelelor confectionate special sau improvizate. piezisa.functie de modul de prezentare .

45 .prin radiatie-determinate de expunertea excesiva la soare. Ranirea pielii prin arsuri sau opariri poate produce pierderea acestor functii si. raze X sau materiale radioactive B. prin inundarea ochiului cu apa.arsurile de gradul trei-leziunile depasesc grosimea pielii. Consecintele lezarii ochiului pot fi foarte grave ajungand pana la tulburari de vedere sau orbire. pe langa durerea mare pe care o resimte victima.arsurile de gradul doi-cuprind toata grosimea pielii . ajuta la controlul temperaturii corpului si retine fluidele acestuia.particula nu poate fi vazuta. electrici sau de radiatii.arsurile de gradul intai-limitate la stratul superficial al pielii .particula este pe cornee . contactul cu obiecte fierbinti sau abur . distrugand si straturile mai profunde : grasime.termice.electrice-produse de curentul electric .-dupa profunzimea lor . Pielea protejeaza corpul de invazia bacteriilor.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI  Dupa imobilizare urmeaza transportarea accidentatului la spital LEZIUNILE OCHIULUI Aplicarea in practica a masurilor de prevenire a accidentelor si de asgurare a sanatatii si securitatii la locul de munca trebuie sa determine evitarea lezarii ochilor. pe piele apar basici cu continut seros sau hematic .-in functie de agentul care le-a provocat . ARSURILE CHIMICE Scopul primului ajutor-este sa dilueze si treptat sa elimine substantele chimice.corosive-cauzate de substante chimice foarte active precum acizii si bazele . pielea este rosie si ustura(exemplu-arsura solara obisnuita) .produse de foc. chimici.particula este incastrata sau s-a lipit de globul ocular . Substantele chimice corosive se vor indeparta prin spalarea ochiului timp de cel putin 10-20 min(se foloseste aparatura speciala pentru irigarea ochiului) ARSURILE ARSURILE-raniri ale pielii sau ale altor tesuturi produse de agenti termici. pericolul principal consta in infectarea continutului veziculelor . desi ochiul e umflat si doare Corpii straini care se incastreaza in ochi sau in tesutul moale de langa ochi trebuie indepartati numai de catre medic. Nu incercati sa indepartati particulele din ochi atunci cand : . O substanta chimica sub forma de pudra trebuie indepartata prin periere. muschi. daca leziunea este intinsa se poate ajunge la complicatii serioase CLASIFICAREA ARSURILOR A.

preferabil steril Este strict interzis : .indepartarea imediata a oricarei surse de presiune a zonei arse(imbracaminte. pana la spalarea(indepartarea) completa a subst. viata accidentatului este amenintata daca arsurile depasesc 10% din suprafata totala a pielii . pentru a reduce inflamarea si basicarea si pentru a preveni lezarea ulterioara a tesuturilor. nervi. implicand distrugerea tuturor structurilor inclusiv a osului EFECTELE-arsurilor si oparirilor sunt determinate de : .arsurile de gradul patru-sunt foarte severe.nu se vor sparge basicile . deoarece extremitatile nervilor din piele au fost distruse .nu se respira si nu se tuseste peste arsuri . nu se pipaie zona arsa . starea fizica si fiziologica PRIMUL AJUTOR-pentru arsura termica : . daca imersiunea nu este posibila se aplica pe zona arsurii imbracaminte curata.acoperirea arsurii cu un pansament curat.timpul cat trece curentul prin corp(timpul de expunere) . se continua inundarea zonei arse si in timpul indepartarii imbracamintii.ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI vase.nu se indeparteaza imbracamintea lipita de zona arsa PRIMUL AJUTOR-pentru arsura chimica : . umezita in apa rece sau in alcool . . arsurile fetii pot afecta respiratia) . alifii sau pnsamente murdare . chimice .curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA dar mai mic de 200 mApericolul de paralizare a functiilor sistemului nervos este foarte probabil si pot aparea stop respirator si stop cardiac .gradul arsurii.imersiunea imediata a partii arse in apa rece sau in alcool pentru a usura durerea. durerea este mai mica. determinat de profunzimea leziunii . incaltaminte) inainte de aparitia inflamarii . lipsit de scame.intensitatea curentului electric .50 mA in cazul curentului continuu Valorile curentilor de mai sus si efctele lor au fost grupate in zone de pericol : .aplicarea de lotiuni.localizarea arsurii(de exemplu.10 mA in cazul curentului alternativ de frecventa industriala .traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp Intensitatea curentului electric-a carui limita de suportabilitate si considerata nepericuloasa este . pana la os .varsta.intinderea suprafetei arse a corpului .curetul care trece prin corp este mai mic de 10 mA-pericol de deces foarte scazut .dupa indepartarea prin spalare a substantelor chimice se continua primul ajutor ca pentru arsura termica ACCIDENTELE DETERMINATE DE CURENTUL ELECTRIC (ELECTROCUTAREA) Consecintele electrocutarii depind de trei factori: .se inunda imediat cu apa rece din abundenta zona arsa pentru a « spala » substantele chimice .curentul care trece prin corp este mai mare de 200 mA-probabilitatea decesului este ridicata si agravata de efectele termice ale curentului electric Timpul cat trece curentul prin corp(timpul de expunere)-este foarte important mai ales in raport cu intensitatea 46 .

piept si zona abdominala .0.2 sec pentru tensiuni pana la 250 V .urmarile intarziate(ore. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR . chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaos .1 sec pentru tensiuni pana la 500 V Traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp-se considera ca foarte periculoase caile : .se aseaza accidentatul intr-o pozitie care sa permita examinarea sa.se verifica starea respiratiei si existenta pulsului .daca accidentatul este inconstient .daca accidentatul este constient .urmarile imediate-se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau circulatorii.mana stanga piciorul drept(axa inimii) .ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI curentului. adica in pozitia culcat pe spate pe o suprafata plana si suficient de rigida .se desfac hainele de la gat. amorteli. respectiv aparitia stopului respirator si/sau cardiac. zile). acestuia i se va face respiratie artificiala sau reanimare cardiorespiratorie  orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala.se manifesta printr-o slabire a fortei musculare.scoaterea accidentatului de sub actiunea sau influenta curentului electric(prin deconectarea instalatiei electrice de la intrerupatorul de alimentare) . ori deces instantaneu prin fibrilatie ventriculara . Cu cat timpul este mai scurt. deoarece ulterior pot surveni tulburari de ritm cardiac 47 .in cazul lipsei functiilor vitale.0. valoarea curentului la care omul reuseste sa se desprinda este mai mare si invers. fara a mai tine seama de eventualele interdictii de miscare a accidentatului.determinarea starii accidentatului .daca accidentatul prezinta vatamari sau raniri .mana dreapta-marginea superioara a bazinului EFECTELE CURENTULUI ELECTRIC-pot avea urmari imediate sau intarziate: . la reluarea activitatii pot aparea tulburari care influenteaza centrul generator de excitatie al inimii. Limitele timpului de deconectare a instalatiilor electrice de joasa tensiune trebuie sa fie de : .