You are on page 1of 6

Kinia 2008

Zagadnienia na egzamin –
Ochrona Własności Intelektualnej
1. Przedmiot Prawa Autorskiego
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym (samodzielnym) charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,
naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa
przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słownomuzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym
wizualne i audialne).

Przedmiotem prawa autorskiego jest więc rezultat pracy twórcy.
Np. komputer nie jest twórcą, bo nie robi nic samodzielnie tylko to co ma
zaprogramowane i jest obsługiwany przez człowieka.
(Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać
nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek
formalności.)
Twórczość - oryginalność + twórczość równoległa = paralelna (dwóch twórców
niezależnie od siebie tworzy to samo)

twórczość – zakaz naśladownictwa (plagiatu)
oryginalność – niepowtarzalność
oryginalność to coś więcej niż twórczość, wszystko co
spełnia kryteria oryginalności, spełnia też kryteria
twórczości.
Jeżeli coś jest twórczością nie musi być oryginalnością, ale jeżeli coś jest oryginalnością
to na pewno jest twórczością.
Oryginalność – charakter przedmiotowy (ocena utworu przez kogoś z zewnątrz)
Twórczość – charakter podmiotowy (subiektywny) (ocena utworu przez twórcę =
podmiot, )
Oryginalność zewnętrzna – forma wysłowienia np. dosłowne przytoczenie (cytat) lub
forma opisowa.
Oryginalność wewnętrzna – treść
Np. program telewizyjny w różnych gazetach nie ma oryginalności wewnętrznej bo
treść jest taka sama we wszystkich, natomiast może wyróżniać się wyglądem, układem
itd. jest to oryginalność zewnętrzna.
1

Autorskie Prawa Osobiste Jest to ochrona więzi twórcy z utworem. zatajenie twórcy przez inną osobę niż twórca. który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Autorskie Prawa Majątkowe Prawo do korzyści majątkowych z eksploatowania utworu.Prawo do autorstwa utworu ( Prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem.Utwór pierwotny – oryginalny utwór np. dziedziczeniu. Dualizm Praw Autorskich Twórcy przysługuje pełnia praw autorskich. wykazać różnice) 3. jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. podlegają obrotowi czyli podlegają zbyciu.Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności (Twórca może swobodnie decydować . dziedziczeniu.) . są niezbywalne nie podlegają wygaszeniu. (Za opracowanie nie uważa się utworu. Autorskie prawa osobiste nie podlegają zbyciu. twórca może się ich wyzbyć) (na egzaminie należy je porównać.) 2.autorskie prawa osobiste – (prawo do autorstwa. Ochronie podlegają niemajątkowe interesy twórcy . czy i kiedy utwór zostanie udostępniony odbiorcom) . licencji. dziedziczeniu. nienaruszalności. czyli : Niemajątkowe . twórca nie może się ich wyzbyć) Majątkowe – autorskie prawa majątkowe – ( prawo do czerpania korzyści z utworu podlegają zbyciu. adaptacja filmowa „Pana Tadeusza” Wajdy – scenariusz Do opracowania potrzebna jest zgoda autora chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu 4. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza Utwór zależny – (2w1 utwór pierwotny + opracowanie) Opracowanie cudzego utworu. Naruszenie tego prawa: przywłaszczenie sobie utworu. prawo do anonimatu. adaptacja. pseudonimem. takie jak: . przeróbka. wygaszeniu. w szczególności tłumaczenie. wprowadzenie w błąd co do jego autorstwa. Np. dziedziczeniu ani wygaszeniu. Autorskie prawa majątkowe podlegają też wygaszeniu po 70 latach od śmierci autora chyba że umowa stanowi inaczej. (Jeżeli autor jest nieznany to wygasają 70 lat po pierwszym wydaniu) 2 . anonimatu.Prawo do integralności (nienaruszalności) utworu (Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu i prawo do rzetelnego wykorzystania utworu) .

Ustawodawca wyodrębnił 3 rodzaje: druk. czy że się nie należy. analogowy Kryteria: 1. natomiast w prawie autorskim jest inaczej. że się należy. ale jak jest ustna to tak jakby była pisemna i pracodawca ma obowiązek wydać pisemną umowę.* Wyłączna np.Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. że się należy lub gdy umowa milczy ] Jeżeli z umowy nie wynika. dźwięk – cyfrowy. wiele wydawnictwo może wydawać daną książkę (tylko pisemna) wydawnictw. chyba że ponownie je odkupi – nowa umowa (tylko pisemna) Licencja (korzystanie) Utwór wraca do autora. ** jeśli umowa milczy na temat czy licencja jest wyłączna. Pola Eksploatacji . [ w prawie pracy umowa musi być pisemna. Rozpowszechnianie 3. niezależnie od siebie wydaje ta samą książkę ** (może być ustna) * (licencja) Utwór wraca do autora. jeżeli przy przeniesieniu albo licencji wyłącznej umowa została zawarta ustnie to taka umowa nie jest ważna w świetle prawa.5. że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie. twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. czy umowa milczy. twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (każda technika nowe pole eksploatacji) 2. natomiast w prawie autorskim tylko w tedy gdy umowa mówi. tylko jedno Niewyłączna np. czy niewyłączna interpretujemy ją jako niewyłączną. Jeśli jest na czas nieokreślony można ja wypowiedzieć z rocznym wyprzedzeniem – jeśli umowa milczy licencja wygasa po 5 latach. Publiczne odtwarzanie. Przejście Autorskich Praw Majątkowych Przejście Autorskich Praw Majątkowych Dziedziczenie Umowa Przeniesienie (zbycie) utwór nie wraca do autora. W prawie pracy przy umowie o pracę zawsze należy się wynagrodzenie nieważne czy umowa mówi. udostępnianie 3 .

Do chwili nie ujawnienia swego autorstwa. która dopuściła się naruszenia: . autora zastępuje producent lub wydawca. Sankcje Z Tytułu Naruszenia Autorskich Praw Osobistych ! Zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych ma charakter niemajątkowy Twórca.Twórca Za twórcę uważa się osobę.ewentualny 8.wydania uzyskanych korzyści . może go udostępnić pod pseudonimem lub anonimowo. którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem.zapłacenia w podwójnej (niezawinienie). potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili dochodzenia (w chwili gdy idziemy do sądu jaka jest wartość rynkowa utworu) Zawinienie łac. Podmiot prawa Autorskiego . 4 . . sprostowanie) i złożyła przeprosiny. zadośćuczynienie Jeżeli naruszenie było zawinione: -sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną albo . w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie (np.dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. a producent czy wydawca działający w jego imieniu nie nabywa jego praw a zastępuje go w wykonywaniu jego praw.na żądanie twórcy . 7. Nadal jednak podmiotem prawa pozostaje działający anonimowo twórca utworu. culpa (bez złego zamiaru)  wina cywilistyczna .zaniechania naruszenia (żeby na przyszłość nie naruszać) . dolus (zły zamiar) :  wina karnistyczna . która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe. aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. w jaki sposób autor oznaczy swój utwór zależy tylko i wyłącznie od niego. To. której nazwisko jest uwidocznione na egzemplarzach utworu lub w jakikolwiek inny sposób zostało przedstawione do publicznej wiadomości. żądać. Zagrożenie naruszenia – sankcja – zaniechanie Dokonanie naruszenia – sankcja – przeprosiny. aby osoba.bezpośredni .usunięcia skutków naruszenia . Ujawnienie autorstwa utworu przysługuje twórcy z tytułu posiadania przez niego praw osobistych. Sankcje Z Tytułu Naruszenia Autorskich Praw Majątkowych Twórca może żądać od osoby.zobowiązać sprawcę. a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione.wina w szerokim tego słowa znaczeniu łac.6.

ziarno. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego. pracodawca. owoce. oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. 5 . poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej. o projekty racjonalizatorskie. oznaczenia geograficzne. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym. unikalne rozwiązanie techniczne. Domniemywa się. ewentualnie anonimowo. Wynalazek . o wzory użytkowe. fachowe wykorzystanie utworu. budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. znaki towarowe. itd. nienaruszalności treści i formy utworu. zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Własność przemysłową należy rozumieć nie tylko w stosunku do przemysłu i handlu. zwierzęta. najczęściej poprzedzone przez pomysł. przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobu o cechach wzoru użytkowego. międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa.rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego. nie opatentowane dotychczas. itd. Według prawa patentowego wynalazek to. w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej.      Każdy kto. a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie . ale także do przemysłów rolnych (wino. o topografia układu scalonego. ma prawo do: autoryzacji utworu.) i górniczych (minerały. kontrola nad wykorzystaniem swojego dzieła przez innych. decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu. którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Utwór pracowniczy – Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej. 9. 3. dotyczące kształtu.nowe rozwiązanie techniczne.). nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. przysługują producentowi lub wydawcy. wody mineralne. ochrona konkurencji. w tym: o wynalazki. o wzory przemysłowe. tworzy dzieło z tytułu posiadanych praw osobistych. projekty wynalazcze. Przedmioty Prawa Własności Przemysłowej Własność przemysłowa . 2.ich twórcom. Zgodnie z polskim prawem do przedmiotów własności przemysłowej zaliczamy: 1. 4. że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu. 5.

Znak towarowy – niepowtarzalna nazwa. obejmujący w szczególności opakowanie.jest to "nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części. projekt. z wyłączeniem programów komputerowych. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. (nie wiem czy jest wszystko w dwóch ostatnich punktach 8 i 9. konturów. strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. fraza. obraz lub motyw użyty przez przedsiębiorstwo podczas kampanii reklamowych w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów. kształtów. logo. ale będą jeszcze omówione na wykładzie przed samym egzaminem) 6 . kolorystykę. symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego. nadana mu w szczególności przez cechy linii. symbol.Wzór przemysłowy .