You are on page 1of 7

1

OCHRONA WARTOŚCI INTELEKTUALNEJ
INNOWACJA:
· wytwór (idea, metoda, rzecz) spostrzegany przez przedmiot przyzwyczajenia jako nowy
· oznacza nowy, sposób zaspakajania określonych potrzeb; odnosić można do wszystkich aspektów
działalności ludzkiej
· wszystko, co spostrzegane jest jako nowe, niezależne od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy
· Innowację należy rozumieć jako modyfikację wyrobu, usługi, procesu prod. lub technologii
Innowacyjność: 1. Japonia 2. USA 3. Korea Pd (...) 33. Polska
Innowacje (wynalazki): * procesy wytwórcze, * prod.
Innowacje (postęp techniczny)
Historia gospodarki rynkowej od 1776 roku
- towar – prod. gospod .rynkowej
- w gospod. każdy chce zaspakajać swoje potrzeby (towary)
- podział prod. przez instytut wymiany
- zmiany w technice: duże i małe (drobna-dyskomfort)
- w gospod. rynk. ważna jest decyzja zakupu danego towaru
- miernik innowacji: liczba patentów, przyznaje się w różnych miej. (Urząd Patentowy w Pl)
„Każde przeds. ,aby się mogło rozwijać efektywnie i dynamicznie potrzebuje innowacji: nowych pr.,
nowych technologii, nowych systemów organizacji i zarządz., marketingu itp.”
Z pkt widzenia przds. innowacją jest każda zmiana, która go dot., prowadząca do zwiększenia
efektywności wykorz. jego zasobów.
Gospodarka Nakazowa Rynkowa
Firmy War. dział: centralne zarządz.Podst. cel: wykonyw. planów Konkurencjazysk
Państo Rządzi gospod. Wspomaga gromadzenie
Innowacje brak Podstaw. narządziaczynny wzrost
PATENTY – istota i podstaw. Uwarunkowania
· dok. wydany przez „państwo” dający wł. wynalaz. prawo do wyłącznego dysponow. nim na terenie
danego kraju w określonym czasie.
ŕ prawo stosow. wynal. w proc. gospod.
ŕ wyłączne prawo udzielania zezwoleń licencji) na jego stosow. w proc. gospod.
· prawna gwarancja monopolu techn. wł. wynal.
· kompromis między interesem społ. (państwa) a interesami wł. wynal.
· ujawnienie istoty wynal. opisie patentów (zastrzeżenia patentów) jako podst. war.
· ograniczony zasięg czasowy i terytorialny jako dodatkowy war. Monopolu
HISTORIA patentów:
· ustawa wenecka –1474, 10-letnia ochrona
· angielski statut o monopoloach – 1624: przywilej dla pierwszychi prawdziwych wynalazców
· prawdziwe początki w USA – 1790
· Francja – 1791: ustawa w spr. pożytecznych odkryć i środków zapewniających.
BADANIA SYSTEMU PATENTOWANIA. PODSTAW.ZAS.SYST.PATENTOWANIA
· podstawą uzyskania patentu jest posiadanie wynalazku spełniającego kryteria patentowalności. Syst.
pat. musi określać sposób, tryb i przedmioty dokonujące kwalifikacji wynal. z punktu widzenia ich
zdolności patentowej
· podst. zasady syst. patent.
1. z. Asymilacji (każdy przedmiot ma takie same prawa)
2. z. priorytetu konwencyjnego (międzynarodowe prawo)
3. z. ochrony praw os.3
4. z. obowiązku stosow. opatent. wynal.

3.Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) · 1971 – Układ o Współpracy Patentowej (PCT) (Polska od 1990) · 1973 – Konwencja o Patencie Europejskim (Monachijska) · 1994 – Światowa Organizacja Handlu (WTO)w miejsce GATT. wymienienia go jako twórcy w opisach. rejestrach oraz in. kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne narzędzia potrzebne do korzystania z wynal. dok. budowy lub zestaw. OCHR. Przemysł. (10+10) Urząd Patentowy RP udziela w/w tytułów ochr. które stanowią: · Patenty na wynalazki (wyd. (25). v Korzystający w dobrej wierze z wynal. Wynal. oraz sposoby diagnostyki v Twórcy wynal. PRZEMYSŁ.2 MIĘDZYNARODOWY SYST. * wzory zdobnicze (5+5).. wytworów. rejestracji znaków towarowych (Polska należy od 1991) · 1961. jeżeli wg wynal. WYNALAZEK – to nowe w skali światowej rozw.NAJWAŻNIEJSZE ZASADY USTAWOWE · Patenty są udziel. odkryć. posiadające poziom wynalazczy i nadający się do prod. byłoby sprzeczne z porządkiem publ. teorii nauk. umysłowej lub gospod. uważa się za nadający się do przemysł. patentowego i świad. nowe w skali światowej i użyteczne . 2. o stałej postaci. geograf. zasad i metod dot. 3. (INTELEKT. · za wynalazki nie uważa się: 1. na obszarze RP. * ozn. · 1866 – Konwencja Berneńska o ochr. wynalazki. 3 w okresie do 3 lat od dnia udzielenia patentu PRAWA PATENTOWE – OCHRONA Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. stos. przedm. Prawo to przysługuje również temu. może z niego nadal korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie. (bezterminowo od dnia wpisu do rejestru). uważa się za nowy. Dział. · 1891 – Porozumienie Madryckie o międzynar. stosowania: 1. (nauk. Zw. Wynal. które są nowe. WZÓR UŻYTKOWY – rozw. przysługuje się prawo do uzyskania patentu. 3. Autorskich) · Prawa ochronne na: * wzory użytkowe (5 lat+5 ew. uważa się za posiadający poziom wynalazczy. Wnoszenia opłat okresowych. WŁ. wytworów o char. nadają się do przemysł. programów dla maszyn 6. których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjjętych zasad nauki 5. Wł. jeżeli ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. planów. przez os. w jakiejkolwiek dział. wynagrodzenia. jedynie estetycznym 3. przemysł. sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurg. *topografie ukł. Dzieł liter. wynal. może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany w sposób w rozumieniu techn. przemysł. przez os. w jakim dotychczas korzystał. 2. v Uprawniony patentu lub licencji nie może nadużywać swojego prawa. * znaki towarowe wg ust. jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego. I metod matemat. (TRIPS) (Polska od 1995 w WTO) PATENTY A WYNALAZKI . Nie uważa się za nadużycie prawa uniemożliwienie korzystania z wynal. kształtu. przedstawienia informacji · patentów nie udziela się na: 1. posiadają poziom wynalazczy.. scalonych (10). nie wykluczając rolnictwa. lub terapeut. Międzynar.. odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biolog.) · 1883 – Konwencja Paryska. oraz gier 4. w chwili stanowiącej o pierwszeństwie korzystania z wynalazku przez os. w szczególności przez uniemożliwienie korzystania z wynal. * znaki towarowe · Prawa rejestracji: * wzory przemsył. Ochr. dok. Stanu techniki.) i artyst. jeśli nie jest on cz. których wykorz.. 10 lat). dot. o wynal. na wynal. sposoby hodowli zwierząt lub roślin 3. lub dobrymi obyczajami 2. Pod war.. Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelekt. i publ.

Zakłada się. 20 lat) wyjątki np. w Urzedzie Patentowym WYJĄTEK stanowi: · pierwszeństwo obl. które nadaje się do odróżnienia właśnie tego prod. bezterminowa) · Wzór przemysłowy (25 lat) OZNACZENIE GEOGRAF.) · Prawa do rejestr. bad. Zależy od: · Sprawności organizacyjnej · Siły ekonomicznej · Czasu i skali wdrożenia innowacji (tj zastosow. szampan.: · Prawo wyłącznego korzystania z niego w sposób zawodowy i zarobkowy na całym obszarze państwa · Daje przewagę nad konkurentem w obiegu handlowym · Pomaga przy negocjowaniu umowy o korzystaniu z prod. Koniak. ZNAK TOWAROWY – dowolnego rodzaju oznaczenie. wg daty wyst. barwie.-rozw. kształtowanej dział. nadająca się do przemysłowej prod. oznaczenia geograf. Posiadanie prawa wyłącznego umożliwia wł. mazowszanka Przykład: pióro do pisania Patent: wynalazek pióra jako narzędzia do pisania atramentem Wzór użytkowy: pióro z dodatkowym elementem (skuwką).. Na towarach mogą zamieszczać informacje o istnieniu ochrony: · Prawo ochrony na znak towarowy mogą wskazywać. (ochr. że ich znak został zarejestrowany przez umieszczenie znaku towarowego ® · Rejestracja topografii – mogą umieść na top.. właściw. zmniejszenia ryzyka ekonom.. ekonom.. która pozwala go zaczepić o kieszeń Wzór zdobniczy: usprawnienie funkcjonalności oraz wyglądu poprzez zmiane kształtu i rysunku Znak towarowy: znak umieszczony na piórze lub opakowaniu w celu identyfikacji jego producenta Parker PRAWO WYŁĄCZNE Posiadanie prawa wyłącznego na konkr. że jakość zależy od pochodzenia. która przejawia się w kształcie. zgłoszenie wynal. Lub wyznaczony pełnomocnik) dla wynalazku: · Podanie o udzielenie prawa . identyfikujący towar jako pochodzący z tego terenu.: · Tworzenie okresowego monopolu prawnego · Dyktowanie wyższej ceny · Zwrot kosztów dotychczas poniesionych badań · Stanowi gwar. napis: „rejestrowane oznaczenie geograf. wynalzaku w państwie INFORMACJA o tytule ochronnym na wyrobach. (25 lat) · Topografia ukł. wzoru użytk.. wzoru przemysł. scalonych (10 lat) · Oznaczenia geograf. zawierających chronione rozw. daty pierwszego prawidłowego zgł. Lub prod.” lub znak G Nadużywanie powyższych ozn. wynal. potrzebne do uzyskania ochr. konkurencji Maksymalny czas ochrony · Patenty na wynalazki (ochr. uprawnieni z : · patentu na wynal. prod) Uzyskanie patentu. prawa z rejestr. Na wystawie publ · pierwszeństwo ozn. wzór zdobniczy · prawa do rejestr. odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca (kraju. regionu). prod. na podst.(usługi) od prod. w Urzędzie Patentowym: (każda os. w proc. – słowne nazwy ozn.. znak T · Rej. przedstawiony w sposób graf.. powierz. na wzór użytk. zawierającej chronioną topograf.3 WZÓR PRZEMYSŁOWY – nowa i oryginalna postać wytworu. · prawa ochr. prawa ochr. To jak efektywnie ten monopol zostanie wykorzystany przez przeds. leki · Wzory użytkowe (10 lat od daty zgłoszenia) · Wzory zdobione (5+5 lat) · Znaki towarowe (10+10+10. Podlega karze grzywny lub aresztu!! Dok.. zapewni jego wł.

4 · Podpis danego rozw. !Prawa zbywalne. (zastrzeżenia. barwa. elem. Geograf. podlegają dziedziczeniu. dla nazw geograf. przedsiębiorcy ! prawa wyjątkowe ŕpracodawca. którzy z tego będą korzystać CHRONOLOGIA postępowania patentowego: 1. (prawo skargi do Sądu Nadzw. dodatk.. dla znaków towarowych: · podanie i opis znaku · fotografie lub taśmę z nagraniem · wykaz towarów lub usług.. ornament. zgłoszenie do UP (data. forma przestrzenna. pat. po 18 mies. dodatk. decyzja o przynaniu ochr. klasyfik. oznacz. dla których ten znak jest przeznaczony zgodny z miedzynarod. lecz zgłasz. · wskazanie przedsiębiorców. od której obowiązuje ochrona) 2. dodatk. pełnomocnictwa) dla wzorów użytkowych: · podanie lub wniosek o rejestrację · opis rozwiązania · rysunek · ew. · wniosek o rejestrację · określenie ozn. dok. dot. zgłoszeń patentu & tytuł wynalazku & dziedzina techniki & podanie źródeł & opis istoty działania & szczegółowy opis działania ( z parametrami) & zastrzeżenia patentowe (1 zdanie) & rysunek *obowiązkowy dla wzorów użytkowych ZNAKIEM TOWAROWYM z punktu widzenia ustawy mogą być: wyraz.ŕpozostałe np. Zostaje przyznany numer patentowy 3. (klasy) · in. ew. melodia ! Patentŕdot. do którego się odnosi · wskazanie czego to będzie dot. ! Znak towar.depatisnet – niemiecki UP & Dane bibliograf. a nie idee. ! Urząd Patentowy ochrania rozw.) . znak towar. z którymi będzie wykorzystywany · określenie granic terenu. ! Prawa wyłaczne przysługują gł. dok. rozmówcy (umowa). pracodawcy (obowiązek pracy). Twórcy. musi być rozpatrzone 4. forma opakowania. wynalazku ! Prawa ochr. · Zastrzeżenia patentowe · Rysunki (niekiedy konieczne) · Skróty opisu · In.ŕprawa wyłączne nie dla wynalazcy.. gdy rozwój powstał w rezultacie pracy lub zamówienia ZABRANIA SIĘ: · wprowadzania w błąd · fałszywe pochodzenie towaru lub usług · naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa · ponawianie lub nieuczciwe zachowanie · utrudnia dostęp do rynku · nieuczciwa reklama · nierealne badania · nieprawdziwe atesty · naśladownictwo Występuje również prawo do wspólnej własności wynalazku (grupa) Zastrzeżenie patentowe jest najważniejsze przy składaniu wniosku .

. 3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. Opracowanie cudzego utworu. Int.O. w szczególności tłumaczenie.5 RZECZNIK PATENTOWY – osoba. które chcemy chronić PRAWO AUTORSKIE 1. symbolem matemat. Przedmiotem prawa autor. antologie.W. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty.) b) plastyczne c) fotograficzne d) lutnicze e) wzornictwa przemysłowego f) architekt.I. W szczególności przedmiotme prawa autorskiego są utowry: a) wyrażone słowem. przeznaczenia i sposbu wyrażanie. urbanistyczne g) muzyczne. 4. 5. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia. Zbiory. nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały.. który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Średni czas przyznawania patentu w Polsce . KNU – klauzula najwyższego uprzywilejowania WIPO . wybory. 2. chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. o ile przyjęty w nich dobór.art. public. . 4) proste informacje prasowe. lub 3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim. dzieła liter. 3. jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 2. 5. który określił war. Przepisy ustawy stosuje się do utworów: 1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub 2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą. 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne. Jest każdy przejaw dział.ok. Art. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. Char. 4. 1. . znaki i symbole. adaptacja... układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Art. Art. 2. Oraz programy komp. 4. znakami graf. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne). ustalony w jakiejkolwiek postaci. jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. kartograf. niezależny od wartości. twórczej o indywid. Art... bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. Za opracowanie nie uważa się utworu. (182 państwa) PCT – układ. bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego. materiały. 2) urzędowe dokumenty. naukowe. która ułatwia nam zgłoszenie patentu. lub 4) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.-urban. naukowe.. i) Audiowizualne 3. słowno-muzyczne h) sceniczne. chociażby miał postać nie ukończoną.Światowa Org. przeróbka. (lit. 7 lat Jak wniosek przesyłamy faxem –data wpłynięcia = data dostarczenia oryginału Wł. choreograf. archit. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.do ubiegania się o zbadanie zdolności patentowej dla wynal.

wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu . 16. 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. 5) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego. Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu . Producenci i importerzy magnetofonów. autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Art. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego . że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu Autorskie prawa osobiste Art. z tym że w przypadku urządzeń reprograficznych kwota ta przypada w 100% twórcom. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd. 9.producentom fonogramów i wideogramów. twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia . a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie . 3) wprowadzenie do obrotu. Art. o których mowa w ust. w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej. że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie. 2) 25% . 6. magnetowidów i innych podobnych urządzeń. że wielkości udziałów są równe. 7) wyświetlenie. 6) wystawienie. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie.6 Art. 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. W rozumieniu ustawy: 1) utworem opublikowanym jest utwór. Domniemywa się. czystych nośników służących do utrwalania przy użyciu tych urządzeń utworów w zakresie własnego użytku osobistego oraz urządzeń reprograficznych są obowiązani do opłat na rzecz twórców. artystów wykonawców oraz producentów fonogramów i wideogramów. 2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji. który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie. a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu. 3.ich twórcom. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: 1) utrwalenie. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. w wysokości nie wyższej niż 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. 50. Art. przypada: 1) 50% . W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy . 2) zwielokrotnienie określoną techniką. 4. 3) utworem rozpowszechnionym jest utwór. 1. 1.twórcom. . 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 8) najem. Domniemywa się. przysługują producentowi lub wydawcy. twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.artystom wykonawcom. Jeżeli z umowy nie wynika. który za zezwoleniem twórcy został udostępniony publicznie. Art. 4) wprowadzenie do pamięci komputera. na podstawie wkładów pracy twórczej. 2. 11. 2. twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd . Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat. 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. 1. 20. 3) 25% .

2. 81. twórca adaptacji utworu literackiego. 12) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną. W razie dokonanego naruszenia może także żądać. Ochrona wizerunku. publiczna impreza. krajobraz. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej. 11) nadanie za pośrednictwem satelity. podmiotem i właścicielem jest producent. OCHR. 1. Twórca. jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 1. sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub . AUT. 10) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną. podlega grzywnie. . która dopuściła się naruszenia. którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem. zawodowych.7 9) dzierżawa. operator obrazu. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnienie utworu przeprowadzenia nadzoru autorskiego. może żądać zaniechania tego działania. dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie. a w szczególności: reżyser. aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Gł. w szczególności politycznych. 69. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. aby osoba. 115. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania. twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza. Jeżeli naruszenie było zawinione. PRAW OSOB. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. które wniosły wkład twórczy w jego powstanie. jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. społecznych.na żądanie twórcy . adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji Art.zobowiązać sprawcę. Odpowiedzialność karna Art. Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby. Art.