You are on page 1of 49

gladiator '}~~

!ipi!i t:re!ici

DZIEN JAK CODZIEN Z KRWI I KOSCI

3 9

10 12 13 14 17

N owe Cechy z pochodzenia Nowe Cechy z profesji Formularz

Sztuczk1

Choroby zawodowe

SPRZ~T

REGULY I ZWYCZAJE SWIAT W PIGULCE

L1ga Glld1a Areny

23 33 41

42 44 46

rTlrzymaale w rfjkaCh plerwszy suplement do NeuNl6hlmy z serU t.zw. dooatkOw profesyj..L nyclL JIl4l1 pozn.a.ll.Scle Juz podI'Q\lZlllk podstawowy do teJ gry to wleola, m poda:ze.s tworzanla boh&t.Erra nalety wybra.! jedn, z profesJ!. W l!:.olejIlyoh Z6szytach t.ej ser!! b9dzlemy rozwtja4 InIol"maoje 0 ka1;dej z 1l1oh. ZnajdZleole podobne ~yt.uly rozdzlalOw 1 lah koleJnal<!, howiam lab uk lad nle ZOIIt.anle zm lanlony. Dzl'i\kl &emu szybko na uClZyole s 1'1. gdzle znalllM nowe SZtlWZk:l. gdzle Cechy, a gdzls trocbfJ nowego Bl'I"Z'iltU.

Oraoze znaJd4 w Lyall pozyojaoh nows motllwaloJ. dla 8wyah p<lIIl&l1. Wlarzymy, M dzl.,.kJ Dim uda 81q 8tworzyl! ntepowta.rzalne kreaaje ! ubaI"w1l! bohat.erOw z podrpnlka podstawowello. LIsts. nowyoll Szwozek zwll\Z&Dyoh z dan, prafesJII, rozwl:n1.,.ty kataJog 8p~tU, for· mlllB.J'z pozOl"alal!¥1Y uloty6 olflkaw y tyolorys • t.o oz.,.M lob loI'e!Io l.

JeSll eo, 00 prwczytalM do 1;6j pel"y nic Cl nIe wy,laSnta, zapewne me m.Ia.JM je6:r028 do ClZynlanla z NouJ'OIihiml\ . p<lIIt.a.POka1lP~Y=II gr"" rabula.rnl\. W tak!m przypadku muelmy Ot, zmartwle. Znajofl'lOO¢ ze.sad obowll\:ZUJ¥ych w podr~ podstawowym do 1;6J gry jest n1eZb.,.dna., aby zrozumiel! treae nln1ej5ugo dcda.tku. Wystarozy. jeaJi zapyt.88Z 0 nlego w mtejaeu, w ktOrym zaopat.!'Zyla4 &19 w Oladlato.ra. WI.,.aej lnrorm&OJlna 1;6mat gry mo:ilesz t.a.k.te ~ na strooBOh lnt.erustowyob WydAwniotwa Pa:rtal.

Mamy nadzlejfj, M Is.kt.ur& plel"wszaJ pozYOJI Z IIIlrl1 dcda.tk6w profOilsyJoyoh Pl"zynles!e Warn wiele radodo! 1 poiytku.CUkamy na wszelkle komentArze. ltt6re ~01~ nam PJ'ZYIIOtowa.c! w przyszla!c! podr(ICZD1kJ jfJs:rou Ieplej opelnlaJ¥8 Wasze OCIZOkl wanta.

Od tego. ze CheeR byt glBdlabnem, do tego by. byl gl.adlatorem je!lZCZe daleka droga. Daleka I wybohrta. by!imy mien Junolit. Chceaz posluehat 0 tym jak to jeft bye gladlatorem I iyt z walkl na ilrenal:h? Z przyJemno.dit podzlel~ .I~ kllkomil radilml. To 1:0 najwai:nlejllZl! powlem Jui tel'"ilZ. W teJ braniy nle wyatarczy po proiHu dobl'D! Jat po neram ••.

I gladiator y,.

r:!wykly dzletl glo.d1a.tora? Nie jest to UUlka z ma.slem. Wa.lka nil. arente to rite jest apontanlosny przerywnl.k w cooztennosot pterdzenla w fotel. Zeby wy jM na a.renQ, a potem zajae z ms] 0 wla.snych sUa.ch, kaZdy swOj dztsn poWiDlene$ z.amlenle w pieklo, 1m bardz:lej wredny b~dz1esz dill. stable, tym dJutej poclElrgn tssz,

Tak braote, dlatego wielu gls.d1atorOw rna swych trenerow. Wla.anle pc to, by kopa.ll lob w dup!J, gdy tylko wpadnle tm do glowy mtgante slQ cd trenlngu. Stare. prawda mowt, ze by~ swaIm wla.snym szefem, to trudna. sprawa. Jak clQ raz na. tydzlen ktOO nle oplernlczy I to porzadnte. to prl'lspadniesz w~r6d m1ernoty. Po to wla.Sn1e kaZdy gladla· tor pctrzebuJe nad sobEl, trenerlL. WrlL' cajae zM de codztennOOol, wlesz. nie chodzt 0 to, byro mowU 01 teraz, te masz wst.a.c 0 Swlcle 1 przez godz1D$ za.suwa6 popolu z pleca.klem pel:nym pustakow na pleca.ch Rzecz nle w t.ym. byS 00 rsno robU dWleOOle pom pek , czy tet wyko' nywal !nne ewlozenia.. Nle de. slQ tego tak powtedatee - bo ka.tdy gladiator rna wla.sny styl walk!, a u.tem 1 Inne emcserua, osues z Hegemon! ma. eupamte Lnny roektad dn!.a. aU gla.dla.t.er z Nowego Yorku. Ten drugl zawsze rano sptewtL bymn, be. he.,

Wa:rne Jest to. bya mlal SwiadomoM.

Zti ruena gladiators. to nil! Jest praoa na weekend: wyjl!ole na arene, naklepan1e po neraoh j8..k:legoS fre.jera I ska· sowanle ne.grody. Gladle.torem jest sl$ przez caly t.ydzlel'l, kUdego mrestace, roku, ka:Mego dnla, Musls;>; bye wteeanle w formte. bQdzlesz wiQO ew1czyl ken· dyoJ~. b~dzlesz Owlezy) technlk$walkl, bQdzlesz robU tysl~ce rzeczy. Zresztl\, pewnls za.uwa.Zy)eS,.Ut zazwyczaj gll1,' dlatorzy podrO:tuJ~ w grupls . W1'az z kllkoma. kumplaml. Ta ek.lpa pomaga mu, by by) wcl4:t 'II' dobre] dyspozycjl. Razem potem dzlel4 slQ kasl\,-

4

CodzlennoSC gla.dlatora to :l:yole pei· ne wyrzeczen. Muslsz m100 !!wta.domosc, :I:e jeste!l zawodowcem, atwoJa. fuche. ne.lety do jedne] z najbardzts] ntecezptecznych. Jak spec od boJlerow mIL ka.ca. najwytBj rozleje trochQ gorll,CBj wody. Je.k gladiator przyjdzle nlewyspa' ny; alba nie skoncentrowany na arene, to bQdzle trupern. DuZo trentngOw, duto naukr, duro rozwlJanle. swolch umlejlilt· 00001. Tak to nlestety wygltl;da..

Dobra. strona byela glad1atorem? Mu· sLsz slQ dobrze odtywl~ WI$C jeall pod. r6tuJes2 w eklple 1 chlopoy dba.JI\ 0 to, byg wygrywal kaZdl\ walkQ. mozeaa by6 pewlen, :I:e bQdl\ tat dball, by!! mla.l zdrowe zarcte, 001 bQdl!, aaauwse zdechle szczury, IL ty ekskluzywna puszkQ z mlelonkl\ jeszoze sprzed weJny. I nlkt nawet na clebte krzywo nte spcjrzy. Z ka.Zdym dntem bllZej wystli'Pu bli'dzlesz m1aJ slQ cora.z leptej, Gla.dlator przez ca.ly CiU\.B powInlen bye w [ormle, ale w dmu wys~pu powto.len bye w szczycle [ormy. No wi$c wtedy zasuwa.sz care gargets JaklcM prochOw, wlto.mln. co tam maole przygotowaDe. SZykuJesz slli' tat psychlozn1e, metywujesz 61$, roblsz Jeszcze rozgrzewk$ 1 w koneu, w dnlu sta.rtu ma.sz bye napr-awde IIwietnie przygotowa.ny. Nlestety; wielu w na.szeJ branty nie dorobUo a\II eklpy pcmoonlkOw . po tyro wls.4nle poznaje 61$ ama· tor6w. BIOOacy musZl!r zgLnl\o. Taka rueha ·wygrywa lepszy. Lepszy czyll stlnlejszy. leplej odZywlony, leple] przy· got.owe.ny. Tak, waJkl gladlatorow to sport bez ssntyment.Ow. Nlkt nle peohyla Slli' nad debtutantaml.

No wl~nle brac1e. Najgorszy dla erebie bQdzle plerwszy rok. MOdI sle. Zti· bya przetyl. Zwycl$Btwa przy Jdll. p6Z. nrej, Na rozte masz po proatu przetyc 1 nabrs.C do!1w1adczenia.. Un.lka.j wiQO aren ze szozegO]nle brutalnymI regulaml wa.lk1, wyoo(uj 81$. kledy do turnleju zglasza sle ja:.k:1a legendarny r~,

dzten jak codzten

ogOln1e powolutku 81~ wdra2a.j. .1ak od razu na poozll:~ku rzuclsz 8t~ na gl~bo· k&, wod~. utoniess,

Pompkl, btegt. okladanle ple:Oka . to podstawy podstaw. Cwtczenla z zywym partnerem to jut cOO. Szczeg61nle dz1- s1&j . sparing pa.rtnerzy bywaJI!. bardzo l"6:m.t. Fuolla sparlng par-tner-e to dooe n1ewclzl~zne zadanle. Jatll jeszeze jestet kumplem, czY przyjacielem gla· dlatora, ezlonkiem Jego zespolu. grozl 01 Jedynla trochll s1nlakOw. To ncr-malka. Gopzej, Z8 na porz&,dku clzlennym jest. porywanla lucizt

I zmuszanie lch do walkl 0 zy·

ole. Daje 1m 8111 bron. Il\Czy w grupkQ 1 daje Jasny rozkaz - alba wy zabljecla Jego, alba on was. Mimo olbrzymlell staPan, t.aoy per-want, zmuszenl do wal· k! Judzle nte 84 w stante praeotwstawtO slQ zawodowcowL To okrutne. brutalne, leoz Jest CZfil' Sol~ naszego Swlata 1 naszeJ branzy. By gladiator blyszezal 811(1, I umlejetnoSclam1 na arente, mU8ZI\- czasem zginll:¢ niewlnnl1udzle. oaasem na.wet bardzo wlelu.

Sparin[i

Styl i slawa

To powyzeJ to byly podstawy . zwle,zane z tym, ja..k harowae, by przezye. No ale nie zostalat gla.dia.tol'em, by tulac el~ gdzlat w tyle 8t.awld. Chcesz pewnle wstt\:plO do LlgJ. I Z08taO gwtaz~, co? No wI~c jak jut opanujesz trudnll. sztuke untkanta Smleroi, nadejdzie ClZ8.S nakolejny krok, azyl1 szukame pokla.sku tlum.6w.

W OOj bram!:y llczy slQ uwlelbfenta ga.w1edzt. Dzlli'kl ranom stamesa sll! lao gend~ twoja slawa ~dzle I'08la t w konau b'i'dztesz pokonywu.l pl'Zeclwn1kOw JesiroZS przed we~lam no. arene . bfi!dL\ przegrywa.l1 ZIt atraanu przed tcb~ eta· jl\O naprzeclw oleble bedl\- Jut m.lel1 portkl peme etl"a.chu.

Skorozdecydowalat slli' zara.b1aC na arenach, pewnte w1esz, te najlepsl w tyro fa.chu wyrobLU soble 8peoyflczny styl t Image. KosmlCzne fryrury, tatu· aze, nlezwykla. bron. Ka1dy dba 0 to, by tlum go kooha]. Jednl wydzleraJL\ slli' przed walkl\-. innl pluj& na przectwnlka., ktOO walczy ubrany w stl'Oj kslll'-

5

,! gladiator ~,

dza, !.nny z,awsze po walce zjads. seree pokone.nego. Tak bracle, drog1 do mo, byola rozgl081J sl\ doM szaione, jedna.l!:: bez slawy I roz.gJOIIIJ b~dztes:l: zerem.

L10zy al!;! Let Jak~ bronl!\- waJozysz. 1m bardz1ej nlazwykhl. I dzlwe.ozna.. ~ym bard:zlsJ pokoohe..Iq, elQ tllJmy I tyro be.rdzleJ przesre..ne bQd:ziesz mia.! na !lJ'enle. Kabel cd tele.zke. otoozony lamp. oml ohoLnl!:owym! przyru86le ct mae!;! roZgl08U, ale zabM tym kagoo, to .led· nak t.T'udna spra.wa. Dobrze wIQC tebya zIUL.!e.:1.1 Jak IS zloty tircdek w szt uee doberu sp~tu. Za.zwyozaJ jest tal!, ita orga.n.lza.tor wa.lkl dost.arcza bron,. spaarOc1 kt6rej gladlatorzy IlULJII soble cod wybraC. Stl\'d najpopularnIajeze SI\ rOt· ne rmeesa, pa.ly.laneuolly. e. 0 WIele rzad· sze Ramony, ozy Swltchery. I Wldz:l.sz bracle, to Jaden z powocIOw, eta kt61'yoJ) poW\J:l.l8n~ bye uniwersaJny. Dost8.nlesz mleoz., to Swletnle,. uwtelbtasz walozyO mteesam. Da.cIz4 01 g'Jewll;l. ~s.=.e leplej, glewJa to twoJa uluntona bron. Ka~ 01 WBlozyC wldJaml'? Super; wldly to bron, ktCrl\ walczylB§ jeszoze jak mlales pl¢ la •.

NIB moZesz dM sll;! za.skoozyC. PamlQ' t.asz hlstoryjke 0 lyZeczoe? No wlQO wlMn:1e . _ystko, 00 wpadnls cl W 1'1;108 ma byc diablo Dlebezpleczne dla prze· clwnlka. ByJ t8.kl goM Il8. pcludnru, me palIli.\ltam JILk mu bylo ' Gunta.r; ozy jakoo podobnie. NIB w1Bm,czy jeszcee walozy, be t.o by10 kllka lat temu, Facet m!&l prawdzlwy arsene.l bronl, wozU to ze soba na tB.k1m dutym woz!e. Wles.z, wle.zU do jakie~ osady, czy gdrles do knnJpy przy jakle~ drodze I IIle 1'OZ' gi¥lal. A mage ~ob8(lZye'? A mage aproboWat? CO Lylko bylo telazne, alba mla- 10 ohoO koloo, tcmualal pomacac. poma· ChM60bIO. Ja.k COS 8zozeg6lnle olekawe· go przypadlo tnu do gustu, proponowal wa.lk, ' Jeau z nlm wygrs.le~, mogie~ wyb.rM sobte dowoJna, bron z ,lego kolakeJl. Sam g~ alii' we.lozyo bez bro- 01, ty moglea Il8.parzM ozym oho1e.la

6

No L tak w18Snie skompletow.e.l najwlli'kszyarsenal bront b!&lej w tej CZfI' !leI !1w1ata. Gladiator kolekoJoner.

No d.obl'lL, wtQC j&.k jut IJ,Qdzlesz umJ.a.l wszystkim walczyC. powtntenes jednak wybrae SPl'ZIi't, kto1'Y eLQ rozslawl. J~lI bQdzlesz efektownle koaU przeclwn1kOw, ooraz wieoej ludzl becJ.zLe ohalalo WI. wla.ene oozy wldzleO Jak to robisz. W konou nad.ejdzle cJ.zletl, kledy twojemu przoolwn1kowt katll, wybraO bron apo!1rM paly I macaugt, a. toble pozwol!\ waJazyC TI\ Slynna, PIl<\- L&o'O\lohow<\-.

WOOdy motesz wreS2Cla na.ola6zyO sll,i! tym, co osL!\gnl\leIL

Repntacja

i doswiadczenie

coo warto Jellwze doda<! 0 codzl.eDIlym :I:.yclu gladlatoro.? Pewnlel Mo:l:na by ga.da.O caly dzleO, I cal<\- DOC. ZwrOoues uw&ge, te jak gladlator wchodzl do Ja. kleja knajpy, to mety etB.raJl\s!'i! omi· jaC go szsroklm lukJem'? Tak, leplej Ju:l: sememu wa.in1\'C slQ pals. z telaZa, nl:I: wejaO w drag, czl:OWI.Bk.owl za:PablaJ<\-· cemu ns ebJeb na a.renLe. Dz1esls.tkl bltzn, dute. bran, potQ:l:ne umtesnieme . w6zystko to re.zem buduje obraz rsoeta, kt6remu me nal~ sl, napl'ZYk:rzrul.

Zre8ztt\ nIe C.hodz1 0 blt:zny, ale 0 to, Jak Je zdobyle!1. Wle!1nlak z Tekaaau mote po plJa.ku w1ozyO sw6j ezerwony pysk w k08lark{l do trawy I bijd:zle mla.1 bllzn w1QCSj nI2: caly kJub glad1e:torOw. Ale oooJ w1emy, te nle 0 to chodzi.

Gls.d!at.or to facet, kto.ry, by byC w fOYJllle, ie.z:L po tlwlecte 1 szuka klopot6w. MieslfllJ W Ne0d2:ungU CO najlepszy sposOb, by zla.pa.6 troch{l doowtad.ozenta. Warto tez powalezyC t,rooh, ns. rronete, odwledzl0 Begemonl{l. a moaese byC pew1en, te wszystko to potem zapracentuje. Z kru!:da, walk&, w nowYlIh Wl.\·

-

~ dzien jak codzten

runkaoh zdObywasz pra.ktykQ. A prak· tyka. to Jast dokladnie to, cugo cl na.J bardzte] potrzaba, kledy przsclwn1k wyt.r~! 01 bron I sypnle Bol~ po ooason. Glad1a.tor to zajQ<!1e poJega.j~ na latentu, t.azlBZ ad areny do a.rany, ad Z&dy. my 110 zadymy, ad front.u do frontu. Z ka.:tdym zada.nym otosem btdztesz lep· szy. Cor82 trudnlej bfldzl.e clQzaskoczyC.

DoBt.a.n1esz w rylo w Detroit, d08te.n1esz w Miami. zblel'zssz tet w Vegas, a w kotJ.cu pojedzlesz do Nowego Jorku I wleceJ nl.e do.sz slQ Jut ok1a.d&6:. zazwy. czaJ nle opowta.da.m 0 sobie, aJe to a.ku. rat dobry PJ'Zykle.d. ~sto d08ta.wsJem po tble rOmyml la.noucha.m.i I kuJa.mL W konou wyw1alo mnle na pOlnoo, w okollce !rontu 1 spore alq na.uozylem, ta.kte tego, Jak soble radzl0 z rozp¢zonym do gJ'a.n1c wyobra.:tn.1 la.ncuohem. CO olekawe, ma.szyny Molooba. do walk1 wrqoz . til z la.nouchs.mi 1 pllaml, tell:

nazywa slli! glAdtatoraml. W koncu, po kUku miesll\OOCh wyll\dowa.lem na ja. klejS arenle, a. ra.cet ... kull!, na Iannuohu na.przeotw. M6wtli! mu grzeozn1e, by to odlotyl, be zrobl soble krzywdli!, a gose ~ylko szourzy slli! W krzywym usmieohu 1 daJej wyw1ja tl\, kultt- No to postswtiem klJ na satore, zaparlem nog(l, by ml go rue wYJ'walo I czekam. No to jak zakr(lo!l kullj" bardzo si(l zdzlwtl, gdy la.ncuoh zaw1n&l nil. klju I kula z d~ pr(ldkoooltj, wryla mu sl(J w tWILl'Z. Po· wiern 01, ty1u wybltyob Z(lb6w jednym ctosem dawno nIB W1dzlalem. Dentysta

nil. wldownl to wyskoozyl z radoOOl L obela.l mnle caJow&e. Mla.l fuchli! za 100 ga.m blL , tak nil. moje aka.

Przyszlosc

Wlllsz, te skon.czyaz gdZ1~ w ptaehu, pOSrod okrzykOw 1 wrzawy? Nlewle· lu jest taklcb, co odchodzl\ Z zawodu, N1kt zaA me odchodzt bez pamlll,tek po lato.ob walk. B.fiIdzlesz lnwalldlj" nie uctekniesz przed tym. Nla rna nlepokonanyoh goGoI, pr(ldzej, ozy p6ZnJej ktOS potamte 01 koOO1. Potem p6jdztll jut z gOrki, kolejne koneuzje, kolejne operacje, Z roku no. rek b.fildztesz wygll\da.l I lmll sl(J gOl'Zej. W konou me z.dolaez ze~e z areny 0 wlasnye!l sUach. Takl czeka 01(1 kontee, Nle l1cz na nio wtfilCSj·

Nlekt6rym udaje all;l ode~ z klasttZoBtajlj, t.l'eneraml, men&d:tel'aml, ag01· rue mOwtll,C da.1eJ pracuJI\ w bl'anty. &i, 1 tacy, ktOl'zy po zal'obleruu odpowted' nlej 110001 gambll otwlel'o.jl\ jo.kit mteres, kna.jpkQ, ozy jak1S sklep. Jedno Jest pewne, takleJ knajpkl zbyt cb(Jtnle ga.ng1 napad&e rue b.fi!dtj,.

Nlestety. bywa I tak, te konczysz jako spa.rlng part.ner d1a. mlodego gwtaz. dora. To nto przy jemnego, naJkrOtsza drDga na tarnten !!w1a.t. Fa.kt, za sparing! z do!lwladozonym gladiatorem mlodzl placI!, wiele I to ol(lzklob ga.mbll, ale motesz ml wterzy6. nlewtelu wet.el'anOw pot:.l'afi dlugO pocltj,gne,e w tyoh warunka.ch. Duzo doswtadeeenta, msse trlkOw, wszystko to w pewnym momanole jest u!czym w konfronta.oji z mlodztenCZI\ sUtt-

Jak mawtal mOJ kumpel ;;: MiamI. W wsJce lIczy GIQ psyohologl&. oooe byl tre!Ia.rem a.llga.~rdw, ~ Blf;l oa psychologll trochf;l :O:IU1.I. NauozyJ mme t.a.kleJ sprytneJ aztUC2.k:i I powIem et, raktycznle CZM&n dzlalaJo. Mlalem w kaburze kllka. szklAnyoh kuJek, podwedzooych z jakl~ aptekl. W8WlU\t.rz byla dzlwna. 8Ubat&n· oj&. blala, 1 stra.sznJ II d ym lIa W Zfltlrn 1(101 u z powlet rzeeu. Wlesz, przed walk ~ l'1JZ btjalem te kulk I w r6mych mlejsca.Cb al'8ny. No powtem 01. gollcle Die w1eW:lelJ co to jest I dla.czego to !'Obl~ ale tyoh miejsc DB. pJa.cu unlk.all Jak ogn1a.. A jak pewnle pam1Qtam:, wyma.neWl'OWanJe przectwnlka to jw: polowa. sukce' 8U. awoJ!!- drogl,l, U.WSZ8 byJem olekaw. co by!o w tyoh kulkaoh. Chyba. wlLpno, azy je.kO!l I.ILk_

~8

/

Dobra, dolit chrzanlenla. !\lIe bede opowladal 0 hllno.- .. kai:deJ bllzny nil moJej duple. Chce.z mist wtaane. to zac:znlj walc:zyt. eza. na konkrety.

Pora, i:eby' pozna' kllka trlkilw. Pokai:-: d co nleco, " ty potem powle .• z kto d~ tego w.zy.tkJego nauc:zyt. ok? 1\101 na.~pngch .1:1"0- nach znajdzleaz nowe Cechy I !ittuc:zkl, dz1ekl k1:iJrym bedZleaz wydnal wrogilw j8k kukurydq nil mlw;!II::h.'I gladiator _ _ _ _ __ _ ~

-..:

Nowe Cecby

z pocbodzenia

Nlewa.Zne, kim jest,eg, ozym s10 zajmujesz, ozy jest;eg gladtatorem, treserem bestU, lowC£\. mutant6w, ba, moZesz bye nawet radlooperatorem - pon.1ZBze Ceoby z poohodzen1a doetqpne Bet dla klL1· dego!

Pnludniuwa He[emonia

fl; Nakai - Matks. natura Jednym daje, drugtm zablera. MoZe toble poBl!:l\' pUll. rozumu, ale na pewno nie k:rzepy. Nawet. t.wol l!:.umple trzymaJ", slli! cd aleble nil. dyst.a.ns, bo kiedy ohoosz gooois. przyjatnie poklepae, ten kol'lozy zazwycza] nil. ura.z6woo .• Podoza.s walk I bron1~ blalElr zwtJilkSzaBZ poztom zadswaayoh obrazel'l przy wyrzuole 1, 2 lub 3.

Ve[a8

~ Vcbai:: - By1 ktetly!l pewten facet, ktOry w krytyozneJ sytua.oJI zawsze m6- wtl ,.,za.mk:nlj OC3Y. zauIaj mocy". Chyba. by1 z Vegas. W Bwojej turze waUtI mo:tosz zdeoydowaO slli! nil. szaleflllzy atak_ PodwlOeasz nil. to wszystkie segmenty I wall.sz na ~ep, 110Z¥ nil. swoje ruezwykle szczljlacie. Z&pomtnasz 0 regule wszystklob regul, 0 poz1oma.oh trudnoSol testu Ltd. Rzucasz po proetu k20. J~ll wypadlo 11 lub wt~j . trafUeSJ OozywlAcle koleS mose spokojn\e zastosowaO na. to blok. Aba.. Jeszcze Jedno: s.taku Vabank me moana }¥zy¢ Z Zadnyml wymyfllnyml reguIaml (jak op. traflenle selekty:wne, sztuczkt ltd.). Po prostu . jedyoe 00 w teJ t.urze wa.lk1 roblsz, to wallsz nIL oslap I masz 60% szans, :to t.rafU~.

Czlowiek pnstyni

flJ Bez SIractlJ . dobra.. na.gadall silol kOlesle w podr~c:znlku, ee ozlowtek z pustynl to zimny dra.l'l, twardzlel Jakloh malo. Doslownle Ca.klr. POl's. wyo!1\gnt\C z tego ja.k1eS prof1ty, co ll1e? Spra.wa. wyglllda tak, Ze nlgdy nleprzegrasz teBt6w Chara.kteru przed waiklj, (regu· la. .,NlLjplerw epOjrz rnl woozy"). Fakt, rzuca.ez kO!l.¢ml, bo mo:tosz np, takl pojed.ynek ns wzrok wygra.O. Ale w przy· pad.ku, gdy ty obleJesz test a. ;woj prze· alwnik go zda. . nto IiLfoI nte stale, zupel· nte tak Jakby n1kt. me zdAl.

Nowy Jork

~ Zdohy LCZer"I - Wles.z, goSole z Nowego Jor1ru, stoll.oy LIgt, to tak1e uczn1a.· kL Latwo stfol ullZ40 poJ~t.Dl kolesle. Ns.jlepszejest to, te lAtwlej uozyaz s!foI umieJfoItnOElOI, W ktOrych specjaJlZUJl\ SI~ two! lrumple (poetac1e Innycb gra.czy z drutyny). Cs.ly OZELS z n1m1 przebywasz, to 1 podpatrujesz lob 88krety. Je411 postadaJ!\ on1 umleJ~tnoool ze SpeoJal1zaojl WOJownlk nA poz:lomle 4 lub wytszym, mozesa je wykuplO 1 podnoslC za polowfol wyma.ganyoh PD. Mo:2esz w t.en apes6b podnleM umlejfltnooc makByma.lnle do pozlomu 4.

Texas

~ Wore!::: trl!r'h;p\:!Iy . De mtnut dzlen· rue podwtl;C8.SZ na. trentng z worltlem? I 00, o11j,S1!1 wygllj,da jak nowy, no nle? A przeotet prze.tyl z toblj, osJlt tfo! zasra.· nlj, wajno. TwoJe malo przyjmuje obraZenia. jak ten worek. Za.drs.panla szyb· ctej atfol goj~ a sln1a.kl za.n1ka.jl,\- No, ale rue byloby 0 ozym mew1O, gdyby nte pra.wdzlwy bonus, prlLwda? MlfolCZ8okom wystarozajl\ tJ'Zy lekkle rany, :toby za· mlenUy silol w ClfolZkl,\- Tobie trzeba zada.c ooteryl

10

1, z krwi i koscl

Federaeja ApallachOw

~ Ty zaczrtja ska'lczl;l . Ma.sz gest w pojedynkach, w kotIou cdmalego uczy· 11 01, w a.ryaook.ratyoz:nej szkole wa.lkl. JeSll walka ~yna. Slq cd test6w Chao ra.kteru lub Sprytu (testy 1nlojatywy), m~sz bez testu oddaC Inlojatywq PI'UI· o1wnlkow1. W eamtan aa to w plerw· SUlJ tune walk! zyskUjesz bonus ·20% do testOw bJokOw I atakOw.

PoniLdto, za kaMym rszem, gdy prza. clwnlk 01, t.ralla I gdy ma.sz prawo do bloku, mosesa z otego Zl'ezygnowa~ t Pl'ZYJI!.~ oloo"na. klatf;l". W zarman za. to w IIwojej tune walk! zyskujesz bonus . 20% do test6w blokOw 1 a.ta.kOw.

Miami

~ Spadit k:roI:::odylJ . Gdy obey przy· jeZdtajer do Miamt. moma alq pcsmrse, NadepnJe t.a.kl przypa.dk1em na kroko· dyla I od rasu wrzask 1 portkl perne stra.ohu, ewentua.lnle glnle w paszozy zwier'z;aka.. A m1ejscowy? Spokojnle rob1 unik, gasl papterosa na noste k:rokcdy· la I Idzle dalej. Regula? za. kaZdym razem, gdy w wa.lce przoolwn1k 01, tra· (la, zan1m zdeoydujesz ai, na blok, raucasz K20. Jeall wypadnle Jedynka., ten 0108 oi, nle obohodzl. Spokojnle roblsz unik, gaslsz paplerosa 1 ozekasz na lepsze OI08Y

Sail Lake City

~ Nc rrr1e jJ2 rie zclzfwf . Sa.lt Lake City to naprawd, dztwne misstc, Teokra.oja pod samym nosem Molooha, bandy naJgoI'szyoh, naw1edzonych 4wtrOw z ca.lych SI.8.nOw. Naprawdq, nte spostib oil,! juz nlczym zaskoozy~. Podozas wal· lO z dowolnym przeolwnlkiem, moUlsz s.nulow~ Jedrul (1 tylko jedDer) z jege Sztuozek (nle Ceob). Nle, nte mustsz

przed walkl\ wertow~ Jego ka.rty posta.ol. Po prostu . gdy w pewnym momenole walk1 zastosUje on ja.k~ sztuozk~. ktOl'a 01 stl,! zdeoydows.nle rue podoba. . mOwl.sz nwyluzuJ. stary~.l tyJe. Ta.k zbanowana Sztuozka. nle dzlala. mu at do koo.oa walkl z tob~

Misslsipi

f/J Nc m rie jest . MOw1 sl,. UI Gooo\e mad Misslslpl tak naprawdl,! jut me :tyj£\, otrull ele dawno temu na amen. A chodzl\ po Sw1eole tylko d.latego, 2a Jesz· oze 0 tym nle wledZ8,. Tak tm skorodo· walo uk}ad neI'wowy. Wszelk1e kary do teat6w za otrzymane ebr~n1a dzlala· j\ nB. cieble Z opOtnlenJem dwOoh tur walk! (twoloh).

Pos1ernnek

~ Pco::errt:. < Tak t.o Jest, Jak tclEj,' gnlesz go4ola presto z Itn11 rrcntu. Na· wet I!pl w pancerau, I zdzIwl sl" gdy zwrOClsz mu na to uwa.g~. Pancerz pl'Z6. ezkadza 01 0 Wiele mnlej ntt tnnym, Zam1ast norma.lnyoh kar za pancerz, d08tajesz +6% za ka:tdl\ lokaaje Lekkle· go pancerza 1 +15% za katdl\ CiQ:tklego.

Detroit

~ Macho· Za.n1m nast~l zwaro1.e, glad1atorzy obohodZt\ sll,! dookola, spe· 'll\d.&j!\O DS. stebte apoda lba. Przy nJoh nawet Clint Eastwood rna epojrzen1ebobas&. Do tego doohodzl\ jeszcze rytual· ne gesty, kt6re majer udowodnJ(), kto Jest prawdzlwym twardz!eJem na ar-snte. Rzuoasz dodatkower k04011\ podozas teo stu Cha.rakteru przy za.sadzle uNajplel'w sp6j1'Z mI woozy".

11

Nowe Cechy z profesji

Rzud oklem na tf;!lIstf,! pontze], Ha, medzlaJem. :te 01 Slf,! wySZCZ8I"l.y japa. Pr'Zy. jemniej moseez wybleraO z ozterech oech 011 z dwOch (tnasz jeszcze "Nle do Zda.rolaft I "LYUozkf;!" z podrpnika pod. stawowego). Innl mogq. sobie tylko pomar-aye, be r.e Cechy dostf;!pne ell. tylko dla gladla.tor6w.

fiJ 167 bIzn . GdzI.et w okoilca.ch czwar· Wilo roku walk no. areole masz tyle bllzn no. pyeku t reszcte otare, u Jak wobodzl.Qz do knaJpy, to jak04 nlkt n1e mawtj,tpUwowt. :te nale:l:y zeJ.M 01 z drog1. Nawet najba.rdzlej napruty I najbardZlej agr&sywny ga.nger prf;ldzej za· eznte zaozep1aO chlopo6w ze St.a.loweJ PolloJ! nit gJad1atora. Ze Btalow!!. zawsze jest cnoe ctea sunsy. Wa.lka z tobq, to m1ejsce odslonlf,!te jak pa.telnla - rue rna Zadnego ctenia szans na zwyOIf;!BtWo. Wlesz, Jak to dZlala wedlug regul? Za katdym razem. kledy przysluguJe 01 Punkt Reputaojl, dostajesz dwa. punkcy.

fly KJalXa jest ~a . Wleaz czym mlf;ldzy innymt r6znl S1f;! gladiator od byle debUa z pUll. latlouohowl\? Eo gladiator braole to zawodowlec. JedDII Z

ceoh charakteryzuj!\Cych ten Zll.wOd jest walko. na a.renach . ozyll w okretUonym. konkl'etnym mlejSC1J I tarenle. I tak alf,! Bklada., :te Jednym z wa:mlejezych element6w walkl jest wykoI"l.yatanle teo renu do tego, by uzyskaO przewagf;l. ZaPf;lctz16 pI'2eClwnika W r6g, wepchnl!,O go nB. Aelanf;!, naprowadztc no. ja.k¥ mer6wnoSC. Kledy zwykly Owok stante napI"l.eclw gladiatol'a ten wymanewru· je go tak, u tamtensam slf;! zablJe.

Regula? OczywlJcte. Gdy walozysz w zagraconyoh, pelnych mebll. zatloozonyob pomisazozentaeb lub w terenle peluym nleSpodzta.nek 1 r6morodnyoh element6w, uzyskujesa przewagf;l nad lnnym1. Zalemle cd stopma, w Jakim teren walk! Jest upstraony tyml atl'ak· ojamt bf;ldZlesz mlal rome boDUBY. Ocenta to oozywIWLe MG, a ms ty.

Za plerwszy st.opietl (knajpa. z ttum- 1I:Iem goSei, klatka sohodowa) . ma.sz - 10% do tast6w wa.lkl Wl'f;lOZ I brani4 bla- 11\-

Za drug! st<lpletl (zatloozona knajpa, g(!sty las) . masz -20% do test6w walk1 wrf;!cz 1 brontE\: blal~

Za. trzeol st.opletl (fa.bryka. gc1z1e wszystkle UI"l.q.dzen.1a dzlalaJII:. wszystko atf;! rusza, j~dZI ltd.) . ma.sz ·30% do test6w walk! wrecz I bron!4 bl&14 ..

Czy walczylem il mut&ntem? A bo to jednym? CzlOWleku, j& rnam puoha.r ufund.owa.ny pr-uz jednego baga.tego wlaSGlclelB. "'iemBklego z Teksaau. d.la. pogromoy i!ole:rwa.. Nlestety, puohe.r mualalem opo.hn4t. GO!!O oholA! mnte nawet il 06rk, BWa.tae, ale wol&lem ai, me w1~ IlA et&le '" wle4lliBkaml W ka.2dym razle 0 mut.a.ntaoh d.lugo by ~ wlesz. przyroc1a. ! Molooh potr'attll, (&Jne rzeazy z azlcwleklem wyczy· ntc, I nawet me m6W1Q 0 nad)ud:z;kleJ eUa, r:ay wytrzymalcjlo! ale 0 zdolno&llaOh, k.t6re odkry jesz dopisro nil areale. A wtedy jest Jut za.zwyc:zaj za. p('itno. by W?iYWM ~Zlego. Sam wa.lczylem kledy!! z ta.k!m srurczybyklsm eelepatl\ •. no. pol telepal4, bo g~. nadewal tylko w jed:na. stron(l. MOZg mt &10 pralV!e sp&IU

tak a1enl\1 we mnie Ja.k¥ energtlj. Mtgalo ml pT'Wd ocza.m1. m,ySla.1em. to UlIU'Q. W kol'lcu nle wytrzyma· Ism - ja.k mu plep~lllem w Cl28l'ep. to jak r$kl\ odJ~. N~jJepszy dowOd. to to Jego apl'awka. No to jeezcze dl& (ormalnoilot wbUern mu top6r w lub ! :.:Io:tylem oflOja.lne przeproelny na. ~ OI'ga.nlZlLtora wa.!k. 0&11 ml 20 g&lllbll ka.ry I zaazQlI Bzuka.C ncwego pupUka. Ja w ka.tdym ba;d2 raz!e wleceJ tam nle pojeoha.lem.

12

~ z krwi i kosct

Formnlarz

No dobra, Jellt.U glAdl&torem. Orodzll~ slV bycz· klem, eaJe dl':leoll'l.stwo kla.dJeS na Kolan .. """,ystkle okollczne dzLeoLa.k! I w k,Cltlcu slrotu::zy!eS jake geSe, k t6ry mord uJe lnn yoh IllL B..renaoh. Debrzo 01 z tyro? TwO] .. ybOr byl twiadomy, czy p",ypa:dkowy? Mo,:oo ZOIIta.lW do t.ego pnymUIII:On y?

A jlLkle pllUlY na pMlyszlat6? Choesz na arenaoh s~dzlC wiele lat.? Mal"ZY "I 81(1 l<arJera 111180_ .. eaJej okolloy_ czy trektuJesz te w&lkl jako ok~j", do Bzybklego zdobyclags.mbl1?

Masz Js.k,lIllazc:wg61nq, takwk",? Styl? Wzorujesz 81Q ns. Klint? Czy 5q,0108Y, kt6re charekteryru,Jq, olV na a.Nlnle?

A masa jakloM n.hJwygodnyoh przec1wnIk6w? NIt! Iubtsz walczye z kobletaml? SzaJel"loa.ml'i' MalJzynaml? Czy mota kladzleaz ns. zlem!, kaZde&o. kt<; 01 elf nawtn.le?

.Ja.k tam fOI"1lll>? M.a$: jut j,a.kle!I nhorobB,ko? OkJ'ywaaz je, czy me rna. to sensu?

A Olldla 1 L.lga.? Cod 0 ntoh'i' Masz zamlar W814 pie do Jednej z nloh? :Mota Jut w s tlUllloo?

Debra, dobra, stareay tej ga.dkl 0 wa.loe. A 00 robisz na. 00 dzlll'o.? :Muz Jak!e!! tnne 3amt.ereaowsnia? Wles e, nle mustsz ad r&zu Lnteresowa6 sl, rIlozortl\l .Mote zblW"(I.!;;I; kan.y -.; plllta:rmm.J? lIlteresujesz aI, starym kontynent8m? A mo ..... jested ranem meksykailsklego ~la?l

No wtdzlaz. u-skoc::zyloo mnle. A powIedz, og6JDJe wraZllwy typ Z olable? MII.6Z wleJu kumpll? PMly· j&olOI? LublBZ sluchB.e muzykl.'i' :M~ jel;-ZIlZtI zdaru. 01 81", zaaoohac, 001

A wraoo.J~ do &1""oy. PodCZB8 walk.! jaBtoe!! zimny ~yp, ozy jadoa.k 01", podnteeasz? W!esz. wldzlalem goS<lt ce tak al ~ rozgrzewaIJ, 28 a..z Z D.IO h pua buohal&. No wlQO. jeet.eS ol!:rutny? W!Iolekaaz SIt?

ZabUe$ j~ kogoS naarenle? Czy to doplero twoje plerwsze krok.l? Me"-" tylko !lokautUJeIlZ przoolwn1kOw'i'

Maa~ ]a\<!eM .znajOmyoh rozslanyeh po Sr.a.naob? Xo,gOll }togo pokouaJe9.. alba on akopa.l 01 tylak. mote ja.k!egOl! wate1"&na.. ozy tell. d&wnego treners.? .Jest kUku ludzl, u kt61"ynh mo:U!8Z opokojn!e przenOCOYla.<1?

A :Moloch? Oa.ngl? lnt.a!'llSujesz Sli;! ~ czymt poza. a.Nlnq,? Stan~ W obronle slabszych, gdy wldz1Bz ragaB6w rrrzystawlaJ¥ych sl, do kogoo? RUlIZylbyS n& rront, gdyr.y bylo t.rzeba'i' M~ probawa· leS al", Jut z Moloohem?

No PI'OOZ'i', coraz wl""",J ol .. kawyoh l'Z8OZy sl", dowla.dujamy. co? :Mote 00i!I clodasz ad Bleble? Muz "liWil'l!"Z!ljtko'i' O. fajnl.e. Krokadyla'?l Zalll.D!I,?! CzlowJaku. zl'l1J.Mowa.!.E:S?!

13

I gladiator ~

Sztuczki

Kolesle od podstawkl zarzuolll olli! Sztu()zka.ml, tak ts nle wlesz ktOrll. wybra.6, a Cagas od trentngow once 01 wai8Ill!,c Jeszcze nowe. Wlesz co, za.st.a. nOw 81li! zan1m gloSno wymOw18z swoje Wl!,tpl1walol, be uragas od trsntngOw" wte co robl. I jasti ChCS8Z przetyc na arenls dluuj nit trwa wymOwlenle paolorka, laplej przejrzy j Boble te sztuczkl. To Sztuczkl ella prawdziwych facet6w. Ze· brane zost.aly tu tylko te, kt6re meg&, slli! do czegoS przydlMl na rtngu, Pon1tej masa rll.Illk~, w ktol'ej zo.staly zebrane Sztuczkl z podr~a podstawowego, o Jaklcb gladiator tat ate pow1n1en za· pominee,

Berserker s.113
0108 cbuchem B.I04
Doskok B,110
Kop z obrotu s. 103
Myi!.let jak mllSzyna B. III
Ogtuszen1e 8.104
Rozbrojenle 8.109
Rozr6ba B.I03
Zamach 5.104
Zly 8.110 Atomowe OOerzene

Wyma8an1a: Prcfesja: Gladiator, Budowe. Hl-t, B1jatyka Jub Sztukl walkl lub Brc!'! r~ozna 7+

Opls: Nle Wiem, jak on to robl. W pewnym momenele skupla. w sobte call:!. energt~, caly zapa.s sU I daje temu ujsote w przedzlwnym taneu, w ezaste kt6rego wymacbuja na wszystk1e strony. Jein! rue zatrzymasz taklego warls.· ta w odpowlednLm momencte, z08t;aje z etebte Blto.

DzlaJanle: Glacltator skupla caJe, 8We, energt~ na zadanle najmoontejszego ctoau golym1 r'ilkoma be;<it dan", bronll!,. Atak zajmuje cala, runde, w czasle ktOrej zawodnlk wykonuje skomplLkowa·

14

ny "tanleo". W tym csasie przeolwnik mote atakowa<! z utrudntentem 10%, przy czym na za.blokowanle a.tomowe· go uder-asnta (ta.kZe z 10% utrudnlentem) mow pOOWiq<l!C tylko jaden seg· ment. OdlLllY atak zadaje krytyozne obratenle. Nle mozna wyk:on8ll AU w t.Joku, w cta.snyoh pcmieszcaenteoh, b(t· d.a,c poohwyconym, pnewrOCOnym ant tat, gdy saml kog04 trzymamy lub obezwladnlamy.

COLrterslrlce

Wymalla.nla: Profesja: GJadtator, ZI''ilCz· nose 12.

Opis: Rob zamachnl\l sl1i! nil. tego skur· czybyka., a tamten, Jakby nlgdy nto, odbU Jego uderaeme. Na. wa.mek sekundy mOj kumpel zosta.l wyblty z rytmu, bez ostony, Wtedy tamten gladlator wpakowaJ mu nadztak: w zebro. .. Dzlalanle: Z tej sztuczkl mozna korzy· st;ac w cza.sle rundy przeoiwnika. Za.. m1.a.st stancLardowego bloku lub unlku, gladlator mote odbtc at;ak drugtego wejowntka, wystaw1ajl\.C go w ten eposcb na otwa.rty atak. Gladiator musl wyko' nac! lepszy nut nil. atak (wyrzuclc mniej) nit jego przeolwn1k, dzlqkl cze· rnu zadaje lakk1e obra.tenle,Jesll Jed· na.k wyrzucl w1eooJ . zmarnowa.leg swOj 1 segment, ktory mogleS wykorzystaC np. na normalny bIok. Moma wykonaC tylko jed en counteretrlke w r-undzte przeo! wnlka.

Czlowiek z zeeza

Wym.e.ga.n1a: ProfesJa: GIa.d1ator, Budo· wa 12.+, OdpornoSO nil. b61 1+

Opls: Byl 0 glowl,l wytszy ode mnie. Zada.walem mu Cl08Y, kt(lre tnnych daw· no zmusUyby do poddanla. A an szedll szed.i I parl nil. mme,

Dz1alanle: NlweJuJe negatywne efekty wynlkaJI\C8 z ran 0 10%.

Zarro

Wymaganla: Profesja.; Glacll.a.tor, Broil rq<lZna lub Sztukl wa.lkt 3<

~ z krwi i kosct

Opts: Zorro to byl go~ k:t6ry potJ'8.m· by wycL .. O szpad .. Bwoj.. k.sywktl na t.wolm ubranku,

Dztalan1e: TO sztuczkQ nruelty wyku· pic! oddzlelnie dla. ka.tdeJ brom, Dz:\Qkl ntej gladiator obnlta PT a.t8.ku 0 10% w wybra.nym orom

Dwt.r~

Wymagan.la.: Zr~nooO 14+, Bron blala e-

Opls: Po to lllAIIZ dwle r~, wby wallO wroga po mordzte oblems. Wlesz, do jsdnej mlotek, do dJ'uglej paili' t machasz ja.k 4m1g1ow1eo.

Dz:\alanle: Moma wladat dwlema bl'oo· mt naraz. DzlQk:l temu masa 4. segmen· ty w rundz1.e za.mlaBt standardowych trzeoh, pod w&J'unkiem, Ze w danej rundZle uzywasz obydwu brom, Ponadto ako]e przeprowadza.ne tl\- drugll! bront .. ~. utrudntone dodatkowo o 4Q11t"

Wledzlalem. ze to zroblsz Wymaganta.: Poetrzeganle emoejt 7+ Opia: Telep&ta czy co? Patrzy stQ spade Iba, anal1zujB katde najdrobnlejsze dl'gnlljlCtB twoloh miJilani t przewlduJe katciy twOj atak. Roblsz wyp&d . a on chwUQ wcz~ej odskok. Rli\oblesz z gOry, a on jut rna nad glowl\- tarozQ. Cl101ery mozna dostaO.

Dz1&lan1e: Po wykonanlu udansgo Bar· dzo Trudnego testu POIItrzeganla smooj! (wykonanego przed walk" z danym przeolwn1klem) bahater jest w stanJe przewtdzi.e¢ nastQpne posunlQOle prze· clwnJka mutanta. WszystkJe twoje aiekl w tej waloe Slilo IatwleJsze 0 20%.

Otxr~

WymaganLa: ZrQOZD.OOC 14+, broil rQcz, no. lub sztukl walkl 3<

Opls: Lewa.. prawa . bez rOznlcy. Dz1&l.a.n1e: Nlezaletnle od tego, w kr.o. reJ rQCa trzyma stQ orez, nle dostaJe alQ kar-nego modyrlka.tora za uzywan1e ntewy~w1czoneJ rQkL

Okrzyk bqowy

Wymagan1a: Profesja: Gladta.tor, Chao rakter 12+

OplS: Tylko wet wczeSnJeJ Tic Taoo.. Dzlalanle: Zanlm nastllrPI plerwsze zwarole, gl&dll!.t.or wydl!.Je z sleble praeratllwy okrzyk, dZl0kl czemu automa· tyczrue otrzymuje jeden sukces w teo acle na za.eadach "Najpierw sp6jrz mt w oozy~.

Proszldem w oczy1

Wymagan1a: Profesja: GladJat.or, Spryt 14+

Opts: Wyra.tnle byl0 wld&O, Ze IDga roelezy go lada chwlla. Nlszczyla mu mol" dJil kcpam za kopem. W jedneJ cbwUi tamten dmuchna! jej jaklmS pJ'oszktem w oozy I w jedneJ sakundzte szala. zwy· olQstwa przeobyllla 811jl na strono jej przeclwuLka.. Trzyma.la sl", nteruchomc za tw&J'z, wystawlona na ostateczny ctca

Dzlal&nle: Gl.a.dlat.or ma przygotowa· nycb w za.nadl'Zu kUka trlekOw, ktOre wykorzystuje, by oslablO koncentracJo przeclwn1ka.. Mow to by~ plasek dmucb· ntoty w oozy alba slaby 4I'Odek nasenny wblty przez ek6rv. Efekt utrzymu· je slQ przez jedn,\ rundQ I powoduje ut.rudnlenle PT ataku oraz dz1.aJatJ. defensywnyoh przeclwnlka 0 30%. U:ty· ete sztuczk1 zajmuJe jeden segment 1 mozna jl!lr wykorzyataO tyJko raz w cza· sle ceJego poJedynku. Dodatkowo, je4l\ gladiator ecce, teby nJkt z gaplOw nte zauwazyl brudnego trlku, must zdat Bardzo trudny test Sprytu.

Ptal:nerz

WymaganJa: Profesja: Gladiator, Zreoz· no!!.C 12+, Spryt 14+

Op1B: Pokrywy Elektrolukaa to ost.atnJ krzyk modyl Z rynny t drutu tea da sle CO!! wykomblnowa.c!. AJe z welny ns. pewoo me zroblsz kevlaru, zak1ad? Dzla.lanle: Gladiator potraft stworzy6 pancerz z zebranyol1 to tu, to tam czQ'

16

gladiator

001. Czynno!l6 trwa na tyle dhrgo, :re sztuc:l:k~ moana wykorzyetac tylko poza arena, Gracz us tala z MG wygl~d or-az warto!lc ostony (Iekka, cl~zka). Pa.ncerz, bedz\e spelnlaJ swoje zadante, jeflll platnsrzowt uda ale wykonac Trud· ny teat Sprytu.

Sate

Wymagan1a.: ZrQCZD.OOC 15+ lub Sztukt wallct 5<-

Opts: Koles byl nLesamowtty. Doskakl· wa} do przoolwnlka, :te:by zadac mu 0108 I w jednej ohw1l1 byl par~ krakOw od mego, Czy to z uzyclem r"k, C'ZY to edbljaJI1,O ale od tetany, zaohowywaJ ste, Jakby pnyct!l:ganie na Diego nle d21a. lalo.

Dzi&l&n1e: W efektowny sposeb mozna zaetosowae zasady odakaklwa.nJa (poprzea S&lta, przewrotkl t tnne ouda). Przeolwnik nle zdobywa automa.tycznie ln1ojatywy, leoz wykonuje sit;! test tntcj&tywy,

Sza-za

Wymaganla: Brott reozna lub SztukL walk! lub BLJatyka 3.

Opls: Nle zawsze Jast oeas na pnydlu· gawe pojedynkl, co nle? Zupa. stygnle, a kolo co ohwtla od6kakuje, lazl z mlejBOO na mtajsce t nle choe sll£! porzl\dnle blc jak czlowlek. Mamy na taklego spo· sOb. Szarta. _I ldztesz skoflczyc zupe, Dz1alanie: Mozesz wykona6 szarzQ W pollllozeniu z kaZdym typem ataku wr~cz Jub bron1<i: blall\< W jej erekole PI' ataku obntza sl~ 0 30%, lecz w turze preeciwntka ate b~dzle moane wykony· wac untkOw,

Szcz~wybs

Wymage.nla: Profesja.: Glad1atar, Spryt 14·

Opla: Garry JeZa.l na arenle. Brott odrzucilo rnu nil. pB.l"Q stOp, Wydawalo sl~, :re nto go me Ul'atuJe pned spa.da.jl\Oyro uderzen1em. Wt.edy, nle do kottC& wlem jak, l'ZUoU ale po nOt I wbll go w udo zaskoozonego gladlatora,

DZlalan1e: Raz w cza.sle calego pojedyn· ku jeden na jaden, gladiator moze ponowie nieudany nut kotcte..

WyC2lJerie

Wymagan1a: Spryt 14t, Brott rQozna. 4t Opla: CO prOboWal ol~~, tamten jut mlal przygotowa.ny w tyro mtejsou blok. St&· raj sl~ kopn4c go z zask:oozenia, przeolwnlk odskoozyl chwtllil przed uderzen1em. JaklA szOsty zmysl, ozy co? Dzt&ls.nle: Przew1dujesz ruohy przeclw· n1ka, przez co otrzymuJe on 10% utrud· n!enlado a.ta.ku.

Zbrojnisi:rz

Wymag&n1a.: ZrQoznooc 12+, Spryt 12., Brol'l blala 4t

OpiB; Klady~ ta byla kupa Elm1ecl: polama.na. rolotl&, sple!lntaly dywa.n1k, trooh~ kabla I maly akumulator- z zyrohuls.Jnog1. TroohQ nad tyro postedatalem. I ota E1ektro·tyro-olskawka. Tro· chfil 3 tyro po6wtoz, a rozpleprzysz katdego,

Dzlala.n1e: Potrllflsz stworzy~ nletypowI!, brett do walk1 Wl'~Z z dowolnyoh czQool. C2ynnooc trws. nil. tyle dlugo, ze sztuozkQ moena wykor3ystaO tylko poza aren!l:- Gracz ustala z MG wyglllld, zasa.dy d2talanla I ewentualne modyttkatory wyn1kajl\Oe z utyoia bran!. Kon· strukcja ckszuje slQ udana, je~lt zbrojmtstr-a wykona. Trudny liest bronl bialej.

Jest !oak! facet na ~.bOOz!e, Skarabeusz no. nlego woW", Pl'ZSbral ai, za. jaktegOll a.raba. cay raro.ono. I waJc3y ns. arenlWh bez brent, Jerul oozyw~le Ole I1czye jadoWlt.ego weta. I pod:eJrzanyob paJ!lk6w. Panlka tc dull.katne okrealenJe !.ego, eo facet wywoluje u przeclwnlkOw.

16

'l' z krwi i kosci

Choroby zawodowe

Je.k powszeohnle wtadomo, wojna pozostawtia. po sobie trwa.le plQtno; ten ma. ehora nerkt, 1nny gor¥ZkQ boatotlska., a kogoo zwyozaJnle ~ySol 00 rano, A ty, pa.nte gladiator, J8BteS zd.rowy Jak kon,co?

WldzLsz, fuoh& gla.d1ll.tora. to wspO}' eaesns droga doberu naturalnego. 81a.· be osobnlkl oleprzetrwajl\ w tej branty. Ja.k jesteS gJa.dlatoI'em, to pewnle nle olerplsz oa. hamoftllt;l. m?;Y oateoporozt;l be po plerwezeJ waJoe wygll\da.l· by!! Jak zdecnta meduza, Mam racjQ? No wlaSnle.

Ho, ho, woaJe rue tw1erdzQ. re jestes zdrowyl Bracle, jeszern od tego daJekll JeSli zy jesz z laZenia. po awteole t mol" dowa.nla. tnnyoh . to ch1opl.e mustsa mtee porl\bane we Ibis to jasnal Mote I masz aline ko!lol I aline mlQmle, ale we Ible na pewno masz poprzestawlane. Po trzydz1estu waln1QOlach P&!I\ w lab na pewno dorobll~ slQ ohoroby zawodoweJ. KaMy gladiator jest porl\ba.ny, moresz mt wlerzy6.

No wI~o propozyoJa Jest take.. ZB.mtast bra6 te chor6bska z podrQOZn1ka pod. stawowego I ryzykowa6 Ja.kl\S ba.rdzo nleolekawfl, przypadlo!lollb wystarczy wybra.6 Jadnl\ z chorOb zawodowyoh. Pla.olBz bracte 30 ga.mbU 1 nte muslsz rzuoot na tabelce z podstawk], ty~o wz18,6: cOO z teJ ltsty. Wohodzlsz w to? No to rzuca.j k.20 t ole placz potem ...

Lista chor6b dla Gladiatora

K20 Nazwa
1-4 ZMmlenle
6·7 Zmora
8·10 Czarne drgawy
11-14 Mozatka. 15·17 Na.dpobudl1wo!l6

18-20 Gor¥Zka areny

~ Zacmienie

8koro bylo Jut 0 walenlu maozuga. po Ible· za6mleole to Jedna z popularnlejszych chorOb w teJ bra.n:l:y, wynlkaJI\' oa wla!lnle od zbyt wlelu wBtrzS,SOW mOzgu.

Leltarstwo: za. pOZno na lekarstwo, t.1'"l.Etba bylo slQ oszczQdza6.

Dz1a.ls.n1e: nl.e rna t.u kolajoych st.s.n6w postQPU choroby. Ot, po prostu, maaz potJuczonq, glowQ I nle jest to rewela· cja. Za kaZdym raaem, gdy podCZILB teo stOwo.a jaklej.kolwlek koocl wypadnle 20, oblewasz ten test. Zakr!ilOlJo 01 slQ W gJowle, zamroczylo c1Q t oma.l slQ nle przewr6clleS.

:I: Zmora

Pajama slQ r~eJ u gladJatorOw z pew. nym etatem, po dw6cIl, trzeah late.ch walk na areole. Nle jeatem lekarzem, wll,i1o nle mam POJ!iIOta. co to dokladnte jest. znam tylko objawy. Kledy wojow· nik wa.1czy na arerne, a.drenaltna w nlm buzuje 1 zamienla. go a. mB.S2yn~ do za· bljanla. Po walce, kledy napl!ilOle opada, Ca.cet BIQ rozpada. na kawalkL To obyba co!! z peychtklb a.1e ole jestem pew1en. Wpa.da w otQplenle, totalna klapa. 81a.· da I echo, mozesz do olego mOwlO, py. t.a6: 0 COS, reakoJa bQdzte zn1koma. CQ!l, ta.m mowi, COS odpowlada., ala nieskfadme, powoll, Jakby slQ go!l6 zwyozajnle zepsul. Takls o~plenie trwa k1lka.dz1e·· Bla.t m1nut, n1m Wl'sszote gOS6 slQ z ntego wybudzl.

Lekarstwo: wlta.mtny, na, na, A ta.k na powaznte, najakuteeentejseym lek1em na tego t.ypu dola Jest Opal'ty na metat.onlnle "Keep Sm1l1ngw (dost~pnoae 10%). Z reguly w pa.ozce wartej okoJo 5 gambl1 masz 30 blalych pastylek, a. le-

17

- - - - -

,I gladiator ":>~

.~ -~ - - - ~--

ka.rz m()w1: .ledna na dzletl. JMU nle bralaS lekarstwa. przez dJut.Bzy okres t cboroba slQ rozwtnQ!a, aby wr<lc16 do poprzednl.ego st:.a.nu, musts.lbyS brs.O lek ntsmal regularnte przez Identyomy okres, jakl byJ potnebny do przejtlcla ohoroby w ten stan.

TJ'OOh~ pomagajl\ tak.:te wszelkte euforyzuj¥8 narkotykl (doraZn1e, nle negujf\, jedna.k rozwoju ohoroby). Podobme moze bye e.mltryptyUna, mtanseryna albo doksepln. Znajdz1es2O to z Sza.llB1\ 10% ke.M.a.. a. za.K20 tabietek za.plaolsz tyle sarno gambit. Jest jes2O· oze jedno rozwl~e . nle waIoz.

Dzlal&nle: po za.kotu::zen1.u dowoln.ego atarola bohater wpa.dA w przygn{lblente I otQplenle. Od tej chw1U przez pewlen czae a.utoma.tyoznte oblewa wszystk1e testy reakajl, spadajt\ 1'6w· ntei pozlomy Um1eJQtnoSct 1 Wsp<llczyn· ntkOw.

P1el'Wsze eymptomy: JaSll niB braleii lekarstwa. da.nego dnla, otQplente trwa k20 minut, OmlejQtnoScl spadaj~ 0 1, za.a WspOlozynnlk1 0 2 punkty.

Stan ostry: nie braIo slQ pastylek przez tydz1etl.? No, braohu. Teraz, gdy olQ dopa.dn1e Zrnora, otQpleD.1e ole ~Ie 0111 oholalo puSoh~ - trwa. k2OxlO mlnut. OmleJ~tnoSol spa.daj~ 0 polowli'. zaS WspOlozynn1kl 0 4 punkty1

Stan krytyozny: JuZ rntastae bez ~U!lm1eollu"? Stary, pr081sz BIQ 0 coS zle· go. Zmora w tyro sta.d1um trzyma. przez k20 godzl.nl UmlejQtnoScl 0 polowQ, a WepOJozynnlkl 0 6 punktOw w dOl. Chyba najwytsza. pora podol!lignt\6 portki I ruezy6 na poszuklwanle eudownego leku.

Stan tel'1Jl1nalny: jednak zdeoydowalaS, :te rnasa to w duple. OK., twoja sprawe.. W druglm rntesiaou bez leku wyko' oujeBz Problematyczny test Nlezlomno· ~!. w trzoolm . Trudny test, w czwartyro . Ba.rdzo trudny. a potem ~ kabiy

kolejny . Cholern1e trudne testy. JeSll obJejesz . twoja poataO staje alII N'PC. em Mlst:rza Ol'y. Za.m1en1a sll1 w oSl1. nionego szalenca, barserkera, kt6remu pnepa.lUy BIQ 1'8.Z na ~wsze obwody mOzgowe. Atalruje on d08iownte kaMl\ na.potkanll, lstotQ. MoZna. rzeo. Ze choroba w tym st:.a.nle d08y6 s2Oybko kobo ozy Btl! !lmlerclt\.

J: CZaJ'ne dr[awy

Przede wBzystktm nte muslsz BI~ obew1&l!, n1e zlaple 01\1 to na aren1e. Czar· ne drga.wy majll, eoo wspOlnego z awa· rle, systemu nerwowego. ozy krllgOw, nte w1em. Wladomo. Ze dopa.dajl\ ozlow1.eks. wieozorem, po oalyro dnlu, jak slQ JUZ rozlutn1sz. I wtedy za.azyna. cl{l bra..cle telepae Js.kby!l sledzlal w ozolgu. Przez ca.le cla.lo przeoh~ dreszcze, szczQ' ka.sz 2O'lbs.m1, Nice 01 slli' trzQBt\. tot.s.lny oblQd. Ja.k spleprzona ma.szyna Molo· cna, ate mo:tesz 010 zrobl¢, t.rao1sz Z'U. pelnle kontroJ'l nad ols.lem.

Lek&l'stwo: pytaj 0 kwas walprolnowy, karbaroa.zeplnQ. klona.zepam,gabapen· tynQ. DostQpnoM kB.Zdego 20 tyob lekOw to Jakl~ 10%, a za kabill, tabletkQ plaolsz gambIa. P6kl co. w m1.arQ skuteoz· nyn! leklem Jest dz1a.lk.8. Tornado pl'2ed snem. N!weluje ctrga.wy, ale n1estety, rob! tet 8WOJ8. Aby za pomOCllt lekOw wr<lc16 ze st.a.nu oetrego do woze!niejszego. treeba regularn1e zatyws.,O lek przez 00 najmntej tydz1etl. Aby z krytycznego wrOcl6 do 08trego . przez dwa. tygodnle. A z t.el'm1na.inego? Blty mlest!\(!, chlopie! I bylo 08ZCZII~ na lek.aoh?

Plerwsze eymptomy: doplero zaczy· Ila.sZ przygodQ z drgawaml? Nle plaoz, bljdz1e gonaj. Ody kla.l1ziesz sill na za· sluzony odpoczynek, przez plerWBZI\ godzlnO sen maaz z glowy . teleple elQ I me Z9Sn1es2O za nto, W tym stanle two· jo UmlejfiltooQol spadajQ, 0 polowQ, a. wezystk1e testy s'l: trudnlejsZ8 0 60%.

18

-

~ z krwi i kosci

Stan 08try: nte bralet! leku przez ty· dZtefl? Teleple cl~ jak wytej, ale za kat· dym ra.zem trw&. to juz nle jedn~ a trzy god.z1ny.

Stan krytyozny: one, zapomnlalo sle przez mtestae bI'M tabJetek. Dcptero po szeaalu godzlnaob drgawek mozesazapat6 w sen.

Stan tel'm1nalny: ohlople, no 1 jak ty ehcesa by6 wYPOOZllty, MOI'O 0 sleble nle dba..sz? Od trzech m1eslllCY me blerzesz leku. Teleple ole teraz non-step, Z kr6tr kim! przeI'wamL K20 godz1n telepanta, k20 godzln nor-malnego zyota. Poza tym, gdy mustsa poloty!! Bte spa6 . wszystko przeblega ja.k w stante krytycznym.

~ Mozaika

CbOl'ObskO nazwy ole rna, bo to 1 nle ehorobs po prawdz1e. MOw1my na to rnozatka, be sle dobne koja.rzy. Spoty· kana tylko u weteranOw I doswtadoaonych gla.dlator6w. Motna. rzecz . choreba zawodowa pelnl!; geb!\-

Rzecz w tym, Ze jak mla.Jet! aiedemnasote razy wyblty bark, atedem ra.zy polamane prawe zebra I szel1clokrotnle przetr{j,cone kolano, to w koncu zeozntesz ale braole sypa.6. Tak zwyczajme, jll.k atapa ceramlka.

Dzlalanle: Za. kazdym rsaem, kledy posta6 dostanle obra.Zenla. wykonuje s~ dodatkowy rzut k20. Jet!l1 wypadnle 20, kls.sa obra:l:etl Jest 0 jeden wyuza (obra.1.enle lekkle zmienla sle w ele:l:kle, a oll;1tkle w krytyczne). Mozalka to Itonteo marzett ella gladiator a I kontec karleI'Y. Jak zaoznlesz 811;1 sypa6, 0ZIl8 przel'wa6 tit robote I stanlt6 za bar-ern, w knaJpoe. kt(\rl1, otworzysz za zarotaone PI'Z82 lata plenl¥1ze.

Le kus two: eholalby!ll Dobra. jet1U nle cacess, :teby ct 810 pogorazylo . wyjedZ na wlas, OOPOOZnlJ I zaporonlJ 0 walkaoh I arenta,

:l Nadpobnllliwosc

Nazwa schorzenla ra.ozej rraJerska, ale uwtsr-a mi, Jo..k jut 01 ale tak mOzg zwl· cnruje, :I:e 81e tego dorobls.z, bqdz1e nledobrze. Obja.wy? Nlebe3pleczne. W ohwUl zagro:l:en1a, nadpobudltwy debU zaczy· na mordowa6 wszystk:o W ZB.BlelfU l'likt

Dz1alanle: W chwtll, gdy ktoa go za&ta· kuja Club osobo mu bllskl\, jak przyja· clel, ozy towa.rzysz podr6ty), bohater wpa.<1a w pew1en rodzaj szalu 1 zaczy· na atakowaO BEZ WZOLPlDU na Jakie· kolw1ek ozynn1k1 I warllllki (jBall ktot! mierzy do nlego z karabtnu, nie wply· wa to na nlego . I tak o.takuje). At.&kuje tak dlugo, at unteszkodllwl wszystklch potancjalnych wrogOw. Za. potencjalnych wrogOw uzna.je ale wszystkle 080- by ! latety zywe w najblltszym otocsemu (pomieszczen1e,lokaoja), ale zaoznle cd prawclzl:wych wrog6w. Jet!l1 sle nie opanuje, I'ZU()Q. sle tak:l:e na swych przy· jaelOI. Aby ale opanowae I prze8ta6 ws.lczy6 bohater musl adao teat Chara.k· teru z Poz1omem. Trudnoocl zalatnym od st&nu o.boroby. Test moze wykony' ws.6 CO runde.

Lekuetwo: 4rodk1 uspokajaJf¥l(l. roba.llz· ku, Clesz sll;1. bo mozeea sobta w n1ch przeb181'1I..6 . blene8z albo slaby albo ellny, jak wol1sz. ate efekty:

. Slabszy tpodek uspokajaJ&eY . Po· ziom trudnoocl testu opa.uowanla Jest o 2 mnlejszy (jak podw6jny suwak), za to wazystkle test.y Spryi.u, Peroepcjl. Budowy I Zl'9QZD.OSCI 81\ trudn1ejsza 0 +10%. Dzlala okoio 12 godZln.

. SUn1ej8zy IIrodek uspokAja.J&Cy . Poztom trudnol1cl testu opanowanla je8t o 4 mnleJszy Oak poozwOrny suwak), za to wszY8tkle testy Bprytu, Percepejl, Budowy 1 Zl'llCZIloaot 81\ trudnlejs.za o +30%. Dzlala ckolo l2 godz1n.

P1erwsze 8ymptomy: A wlllC zsm.elo slli· Potem bedZte juJ z g6rk!. No. razle na

/

19 _L

'I gladiator - ~~

opanowanle wymagany jest Tl'uclny test Charuteru.

Stan ostry: Nle p<laluohale$ r ady. dalej grzetn1eBz w tym Il\Jnle. ad rana do wleozora 6w1czeDta.. kUka I'azy w tygodniu walkl Tak alt;! nle da tyol No i proSZQ. m1na,l rok I jut wyma.gamy na opanowanle CholerDle trudDego testu Charakteru.

8tBJl krytyozny: Oada6 jak do ac1any. P1~O lat temu .• gdy alljl doplero zaczyna- 10, mogle4 zawrOCIO. Teraz za p6Zno. Opr6az Chole.l'nie t.rudnyoh testow DB. ops.Dowanle doazed} DOWY problem - IIrOOkl uspokajaja.oe dz!alaJa, 0 polowe gorzej.

~ Gor~czka areny

.Mote d.la olebte rue bIjIdzle to wyglij,dalo jak ohoroba, ale w1en mt, to powa.Zn& eka.za. DB. lllozgu. JedI1 spotka.s2 ltog04 1 JlOZllB.5Z objawy, mowz bye pewlen, te ms, pora.bane pod kopula,_ Glad1atorzy olerpls,oy DS. gorl\Czke rue potrafl!l, opam1lj1taO me 00 mordowania, Kledyg slQ zestanawtalem ska,d to IIle bier&! • czy to wynJ.k d~wladczen z s.r-eny? Stl'aohu przed tym. te jeall przeclwnik zy je, wol~ jest ruebezpleczny? To straszne, w jakim leku zatem ~yje gladiator 1 jak bardzo to wyltrzyw1a jego llw1at.

Dz1aJanle: Gla.dlatorzy og&I'nleOl gOl'4CZka, atakUja, przectwnlka tak dJugo, at go zablJI\- Bohater' rue potran zra.nlO. poprzestaO na zadanlu lekktej rany. nie p(ltrafi od pusote, B Lje tak d.lugo, a.2 prze· olwntk umrze. To pewamo. ohoroba I prQ-dzeJ. czy pOZnleJ gladiator dost;s.Die kulltljl w lebo

G(ly przeolwnlk Jut lezy t nle Jeat w stante walczyO, atalruJesz nadal. W katdeJ t.urze zadajesz najeuniejsze o1oay. Jakie potra.flsz. nle wykonujesZ tadnyoh lunyoh akcJl ani blOkOw. Any elf,! opanowa.C, mue~ zcla6 t.est Cha.rakt.epu na

Poztomle t:rudnollol zalemym ad seanu ohorony.

Lekaretwo: Identyczn!e jak w przypadku NB.dpebud.l1w~1 (poWYZeJ)

Stany ohoroby: tdentyoznle jak w przy· padku Nadpobud.llwoOOl (powYZej)

Repntacja

Wldzls-z. W podrf,!cznlk.u podstawowym do NS (stroDa 140) jest. aaptsene, Ze poozl!,tkows. I'eputaoJa postaol wynosl r6wne Jaden- K&Zdy pocza,tkuJI\CY behal:.er rna PR 1- Malo, co'? Oozywlllole s.utorzy ptsZl!, tam tez, Ze SljIdzla t Boor mafl! maje" wlf,looJ. Opowta.daje" tez 0 tyro. jak zdobywaO kolejne punkty.

.Gladlator" to dodatek do gry. sUa, I'Z&ozy zawlera tl'oohQ nowych, dodatkowYCh reguJ zwta,zanyoh z tworzenlem postact, To.kZe w sprawle Rsput.acji. Otoz. J8k zaozynasz gl'Q roladym gla.dlato:rem, dOBtajeSZ 1 PR 1 wszyatko 81'a. Mozeaz jed.nak postanow!6 gra6 doIlwtado:zonym wojownlklem, weteranem aren. Takl g006 rna nteoo w1eoeJ PR nU jeden, Nawet duzo wtf,looJ. nIz .nleco wlocaJ"1

To ja.k, chcssa pohandlowa6? Oferuje reputa.oJe. slawe t nawet dodam gamble ns faJny sprzQt. W zamtan przetl'~ c1 kolano. Wohodztsz w to?

RegUla jest taka. Rzuoa.sz k20. Wy· nlk to 110&\ dodatkowego PR, ktOrll: mase DB. starele. Za ks.Zdyrzu.t I'Oblsz tez rzut na t;s.bel1 pontze]. No 1 jeszcze, na oslodt;!! dOBtajesz 30 gambll, kuptsz soble pUt;! latlouohows". czy 000.._ De razy moZe8Z rauoac na tabelca? A 11e choeezl Chcssz mleO 60 PR'? No to troohf,l slQ naturJa.sz.--

20

'Y'« z krwi i kosci

-- ---

~ .
Ki!O Pam1ctt:ka Reguhs
1 Zlama.ny nos +5% utrudntenta w testa.oh konte.kt.Ow z osobaml
2·3 StrILBzne bltzny ·20 do test.Ow Zastr!L8UDla, v.-.-
+20 utrudntenla w testa.oh kontaktOw z 080haml
4 Oozy sule1'l.ca. +20% utrudmenta do teat.Ow Empa.tll 1 NegoejaCJt. lr-'
5-6 Klopoty z pamlqol4; +10% utrudnlenla do teat.Ow Sprytu .....
7-8 Klopoty Z konoentraej4; +10% utrudnlenla do wazyatkl.oh teat.Ow opartych n \
Sprycle. a ta.kZe teat.Ow Ka.mufla:tu. Negoejaojl '/
I Prow. pojazdOw
9 TrZ{lel¥Je ai, rQ08 .5% utrudnlen1a przy testa.oh manualnyoh
10 G1uohot.a. +20% do test.Ow Naaluohlwanla.
11 Slaby wz:rok +20% utrudn1enla przy testa.oh Wypa.tl'ywanla /
12 Zla.mana szozQka. +20 utrudnlenla przy testach zwl.4;Z&nyoh z komunlklWj4 !~~
13 Klopoty z ba.Pklem Wyblerz jednl\ z re.k- Przy ate.kaeh z utyolem tej I'filkl If,)
+20% utrudnlenla. do test.Ow.
14 Wrogowle W dutyoh mlaata.oh MG rzuca k20. J8all wypadnle 17 lub :)
p
wi{!C6j, wypu~1 na oteble dodatkowego, wYOI4;gn\Qteeo
.7- kapelusza" wroga. Jean wypadnle 20 - oal4; bandQ
za. co? Za .ciawoo temu".
15 Odlamek P08ta.O ma od.Iamek telaatwa w clele. Gdy podoza.B teatow /,
Sprawn06cllub Jeteiziectw8. na jedneJ z kooolwypa.dnie 20,
PozIom trudn*1 tego teatu pl'Z8Suwa. Sl, 0 Jaden w g.orQ. J
16 Pnetr!¥lOne kolano t20 utrudnlenla przy testa.oh zwl4;za.nyoh z ruohem 11:1t
boha.tera. :~.
17 Par alit dlon! +30 utrudnlenla przy testa.oh manual.nyob, +10% utrudnle- ~
nla do ate.k6w 1 Strzelan1a. z lltyolem teJ dlon!.
18 ObclVte paJce u dlonl +6% utrudnlen1a przy testa.oh manualnych
19 DodatkoWli. choroba Nie ma. to j8k dw1e chorObkl, co me? Je4ll wylosujesz t.&.
<?:awodowa kt.Orl\ ju:t masz - powtorz rzut, chyba., :te MG pozwol1, byd 1
za.mlaat tego zwlQuzyl JeJ stan zaawa..nsowe.n.la.
20 Brak oka +20 utrudnlenla nlemal przy wszystklcb testacb Ot\C=.le z ,~
walkl\l. JeSli wyl08ujeaz to dwukrotnle, blerz dodatkow4; r~
choro~zawodowl\ I zmla.r.a.j. Konlec komblDowa.nla z Repu-
ta.oJI\- ..J

No wive .lado do teJ mte401Dy, m6w10, te z c.hve14 ot&nv na arente I OpUBZCZ(l komUS lomot. DodaIum rue'
skromnie, Ze je8tem w tym nlezly. A onl Wlm1ecby jak banany I pyte..Jtl.. czy wa~ td Irllafem. Ho to ja
Jui czuj{! gamble w powletl'ZU I mOw!o, Ze oczywtac!e ! Ze mOJ ojoleo to gOrnlk. a tQn& dzladka eo B&l'b6rka.
No to m0W14 ml, te tam, za. m1a.stem, tl'28ba go roznle&! w pyJ, nazywa sit TBSOO t Ju~ ~1uL Btor'llt1lof, ld'l ~
nil. mtejsoe, a tam hlperma.rket 8tol. A dz1&dunlo z r&dy m1a.sta uJm1eoha slO pl'28pr_JIIOO I mOW1 do
mnte Wyobrat sotne, te to lIllIBZynB Molooba. No ale W1eaz, :m200 gambll to rue grymasllem, romiOlilem to I
obole.rstwo w pyJ. '.~
F ~;l"
,. ,~. - ~ -- c, -, •
21 -: ~ gladiator "'fi

Krwawy sport

Powolo.nls do tstnlsnl& Llglll8.8t.l\pUo jakletl plQtnaaote. dwadzleOOla!a.t. temu, DzI4 jest to JIll. zamknlQ' La. k&s!.a po8l\lglJ.j!\OOo sl',! wlasnym! regulamt, w kct6rej m&la.zla. alQ ~M bylyah 6(KIz!Ow. Mal'Z8nlem wtalu jest odby¢ podrottyo!a do Nowego Jorm I oobaczy6 pojedynek Pl'Ofeejona..lJ.at6w. Tu JId nazyws. sl, Ich gladlataram.l. Nle W8ZYSCY Jednak oho1sll ryzykOW8.O zycie podl'OtuJ<\O cd mlut.a do mla.sta., teby ZILrOblC na poJedynltl!.Ch wlqoeJ gambll Ja.ko sf,ldzlowte pokoJu mo.Ja, dllOh nad glow!\. oplskf,l I wyzywtenls no. koszt OIIOOy. JednakZe nte maJI\ pl'o.wo. odmOwlO walkL JE!S2C1.e wI",""J jest gladlawrdw. ltt.()~y nte d06!.all 01'1 do Ltgl, b<\dZ nleda.wno rClZJlOCZVIl kartBrQ I me mlell jeazcze xu temu ok.azj!.

Szybko uznano, te walko. no. udept&Ilej -z;leml nle p~Yllt.ol prawd21wym wojown!konL W kUku m1ej.sca<l1l zalnlajoW8J10 budow, are)) lub pnYlltosowyWf>llo do tego celu dawne Jok.ele uzytk:owe. rulny wletowcOw lub ba.rdz\eJ OI'ygtnalne mtejsca. Wladza wtelu wt068k zauwaZyly, te walkll!ol<\,g&J<\' 2 okolla olekawakl.oh II. to. z !towL, tworzy Ok8ZJQ do wymlany towe.rdw. Za.ozQto ~worzyO areny no. tsrenle calego kra.ju I wk.rOt;ce wa.lkl glILdlatorow et.a.ly ai, sportem nllJ'Odowy:m,. jeAJl mozna liZy6 t.a.kl.ego okra81snl&. SIOgnl"to &tIZ po eprawdzone metody. kt6re ml&ly przyotl\lIllI\e do 06ad jeszoze wlqoeJ gao plOW. Wprow&dzono wl~ eale mnOetwo mody1tkaoJI . walkf,l z regule.m.l I w wel'sJl open. Jodnym rodz&jem bl'l:ln! bl\dt WllZystk1m, 00 jest pod I";Ikl\- PojedynClZll tub w dueole. I wtele Innyoh. Bam! zawcdnl.cy ole8Zl\ sl9 ~ lI28.Ounklem I Wlt&Il! 64 w ka.Zdej zapa.d1aj <121=. Ns.wet je4l.l nle rna. w poblUu areDY. ludzle podohodZl\ do gladls.t.or6w Z respektem W obawis przed lob roolnalcl&m.l. Ntkt nle odwaty sl9 no.paM wojownl.k& Dawet wtedy. gdy podrO~ samotnle.

PI'ZllOIw1etlstWlllll Ltg! jest GUdls. Panam et olroell8B8. Jej zalotyolel . glJll(l, kt6ry kate llazywa,ll sieble Ceze.rem • ponoo zne.1azI gdzletl podl'fl'OZllLk do b!lltorl1 st.arotytnalcl. Dowledzla.l 810: ~ n lego 0 walka.ch g1ed.lator6w w Ceea.rlItwis RzymsliClm I tak mu ale to Bpodobalo, te wprowa.d.zU do swej orgsnl' zaej! WIele Owc:zesnyoh zwyczaJOw. Wysta.rczy ja.k wspomnQ w teJ cbwlll tylko tyla, Ze Cezar blel'28 ludzl w ntllWollJ I uLl'zymuje jedynle po to. by sta.ozaU koleJne pojedynkL Czlonkowle GUdll 64 za.przy· s!Qtonymt W1'O(B.m1 za.wodnlkOwLJgt Gd.zlekolWlek epotk&Ja, sle Iln.edatawtolele ebu organlMeJI, motnil. byC pewnym, te dojdzle do wa.lkl na QmwI'l! I zyole w formule open.

Warto taz wBpomnletl 0 nauczyOlelaab, meotoraoh alba m1stl'Zllilh, ja.k nlek~~y z men lubl<\, byd na.zywlUl.l. To ludzla, k~~y w~kn(lU sl, z wa.lkaml. n&letell kledy~ do LlgI, mll.j<\, przedwojenne do!lwtadc:zenla. (na przyklad z kll.D.a..Iem CCB) lub po Pl'08tu twterdzl\. Ze mag<\, ole przygotowa.6 do Btooze· nt& p!erwsZBgo pojedynku. Bam mtalem przed tab, k.!.lku Innych uoznlOw, kr.4rzy t.ak jak ty marzyU o s.Il1.WW ns.jlepsugo wojoW1llk& areny. Wysta.rozy przeJM po kUku wlosKaeh, poopowta.da.C 0 tyolu u.wodowoOw I JIiZ rna siQ KUku oh,tnych. Cz.QM odrzucam na wst.Qple ze wzgledu na wI\tlJi. POBtUl'Q, OZQM nte rna c-z:ym opla.clC ozkoIBn.la, a OZQM jest W IIILJII raz. Tal!. jak ty.

Pomania

Slysmled 0 porwa.n1a.oh? Nle zd&l'ZllJa, sllJ zbyt ozeSw. ELle B<\, na tyle I'egula.rne, to nle magl\ byO przypadklam. Katdego roltu gin<\, ml0d21 ahlopoy, szazegOlnle w!elu nil. ztemla.ch Teksa.8u. Nle gtn~ slabl, snI ohorowlol. Tylko naJaUnl.ejlll. $lad po nlah zntka, doptero po d!"g!oh IB~h rnozna lob spotka.6 gdzle9, aa a.rens.oh kontynentu. I powted.zm,y ""bw _rzs . at m,~y.!.nt w nlczym Ju1; nle pnypomlna.JI\ ohlopaltOw, Irtdryob przed Iaty porWlUlo Z loh domOw. Moloch, Tornado, mute.oJt!. nasa wsp61aweny !lwtst jest pe.I'azywy, II. te pcrwanta, braole. I!COmponuj, slO 'v to bagno wrp IdealnJe. ROZns 11,\ oplnle 0 szkolaeh glll.d1ll.torow, ale nawet lob naJwt ... kBl ZWolennlay wted.zt\, 2:e nlekt<lI'B lob dz]&lanla BI\ pontteJ pa.se.. Porywants mlodych ohlopak6w do szk61 to jedna z olemntejBzych plam IIwtsta gladlatordw. W d.z16lejBzym 4w1eale z prawem bywa Nlm!e, ELle gdzlekolwlek l'U8Zysz J ja.kwkolwtek pl'awo bodztll !.am o~yw&lo, mo2:eaz byo!: pewten . szkOly 1Il8.d1&t.ordw, kt.Ore tam napotka.sz na pewno J8 I&ml~

Wle.lu g1a.dl1l.~rOW wspoms.ga BII,! chemlB,. Podabnoprzed woJu,\ taz wtnl&l doping, 1_ byl z.e.brantony. Dzla nJltL nle IIl& jak BPI'IIWdzlo, c-z:y jestea no. prochlWh, wl~ nls rna 00 uds.wa.6 ono&tlk. BioI" wSZYfMlY. AJba lna.ozej, kaMy kto mote I me. d.OIIL1jp. Gdy wyob0d2lsz na. arenQ. rue rna mlejllea ns sentymllnLy ! pleprzsnle 0 rdwnyob szan.saoh. Jetll1 ud.alo o! ale zdobyd .J&k¥ ohemll,!,.kt6ra zwlekBzy twojemotllwalcl, bylbyt kretynsm, gdyby4 nI.e wzlJi.L OczywUcle zdobywa.nlem tyoll IlrodkOw za.jmUje s1Q 1Jl8llll.dZeI', trener. azy jak go nazwae. G1a.dIaw trenuje, a Jego pomoanlay robl4 00 mOIl!\. by mu ula.twlO zwyclqatwa. JednI dooteJI\ lomoty: na Bpa.r1.Ilgl!.Ch. Innl z&latwls.J, IIwtete :!arole.1nn1 jeszoze oos us. mll,lllnle I wyd.olnoM.

22

S_RZI;

Nle, mildl'illa, In nle Je.Hkapla ruzdzJalu z pud.mwkl. Z,ltIdzie d z g-:by tEn I.runlany ulilmlea'Zek,.gdy twilj, przedwnlk zaanle wywlJat ktOl:'i(IiI z zaprezentowanych daleJ. bruni. alba' kled.ytwoJ topor ut.knle w Jega pancerzu. mk. i.e nle br:dzletlZ miJg) 'go 'WYJilC:.

/

gladiator ~ ~ __ ~

Zbrojownia

Zna.jdZlesz tu smter-etoncsne tela· stwo, ktdre mama spotka¢ n1ernal na. wszyst·kloh aranach post,stan6w. Jak zauwa.Zyaz, g1a.dlatorzy slVgnl,!ll po sprawdzony sp~t. jedne..k rozw6j walk zaowooowal ta.k1.a nowymt typa.m1 broni, Do wyboru, do koloru, ale tylko brott btala, Bo Ja.k811,! pOtnleJ pl'Ulkonasz, gladtatorzy nle wall\: do steble z dystansu. St.rzela.jl\ all,! tylko tClhOrze. My gadamy tu 0 IDf,!sklm aporcte. Do tego trochI,! sprzetu, by stf,! przed scyzorykaml br-onte. Ale najptsrw rzue oklem na cany. ZebyS all,! zbytn10 nte na.palll no. oacka nte na twoJl\: kleszefl.. No, kaleS, jak slO w to wszystko wypoaatysz, bf,!' dzlesz s10 Jut m6g1 pokazae w~ prawdzlwych zawodn1kOw.

Cep

Hslab&rda. Splke'a Halabarda

Xast.et

Kulka Kuaarl-ea11la t.B.tIcru.oh

Ma.czuga

Mleoz

Wot

Morgenstern Na.dzJ&k

NOt

Nuncha.ku

Palka

PUa apallnowa Ramon S!lLtk~ StaJowa sllLtka Swteher &czypca TIlJ'OZiI. olq:!.ka Taroza.lokka Tas&k

Topol'Y TrO.lz4b

Wldly W!6a2n!s

15 gambll 30 gambl1 20gambU 511embU 10 lIambll 2Jl gambll 10 gambU 5gambll 20gambll 15 gambll 16 gambU 20gambll 10 ga.mbl1 28ga.mbll 6gambu 6Ogambl1 40 gambU 10 g&rnbU 60 gambl1 30gambll 10 gambll 10 gambll 6 gambll 20gambll 20 gambll 15 gambll 10 gambl! 10 gambI!

Cep dWlIfeCZUY

TO JellL, braole, )edna. z najg0T8zych zabawok, Jakie znam, Dtuga laga."I: osa.dzonym Il& koO' au Clotarktem, zaWlBsZOnym na, Imauoou- czosto na dro.gtm kaOcu nlektony IIza.lefloy doda.J4 jes?cza ja.kle4 ostrze. 14k na. wazelkl wy· padek. Zeb y dobl'"l:e wa.101:yc ~ bronll1" tJ'2iBbo. aparo Cwtczyc I podnoslC IruLle glazy Jednl\ rVk,," Wcale nte przesa.d.zam . t.Q wlBlka.. Lapol'na. broil, ale gdy .lI\ zaw1nlellZ. La wr6g lIla pf"Ztlrll-bane.

n .. guty .pecJaln .. , Walka ta.ltllo br-Olll" wymaga sporyoh umleJvtnorol I ilaprawdv wtelkleJ BUy· nlkt ponUej 15 punk LOw Budowy lIle bqdz1e potl'a.tU 81.fJ nls, poelugl.wa.ll. A je4lI dodam, Ita gdy k.t06 dost.a.nle czym4 t.ak1m, w z mlajsoa. pada I jest rue do tyola.? ZadaJe obratenla olttkle I nla chronl pne<;l tym Lekkl pa.noerz. Ale DOl! za co!! • a.t.a.k Z8.jmuje l.1'Zy segmenty. Dobf"Ztl slyaZ8.le!I - ~rzy. ObroruL dw&.

Wldzla.lOS ktedy4 wpOr? Pawnle t.a.k. No W wyobrB.t soble wpelr na. dhlg!m ktju "I: meta· Iu. KJedy ktal t.a.klm alV zamaehnte I trza· dole, to blada. obryw8.J!lCemu. Ale IllLjplerw must traflC. Sukln8ynatwo jest nlebezpleoz· ne I jeden bll¢ mote epowodowat Btratq ja. klejd koilczyny_ A jak nte steimle, La mote uldue grotem umleszozonym na lml'lcu, Cd 1'8.ZU ta.k, Ita wychod21 plecamt,

24

Dlug&, dWUI'1,lOZll&. obraZatila lek.kle

-

~r sprz~t

Reguty .peqalne: Atak zaJmuJe tny segmeIlty, obrcna. dwa Pc8ladlL punkt przeblollL pa.nOOI'ZQ.. N!ltt ponl.tej 16 punkt.6w Budowy nle bQdzle potrafU s1f~ posluglws.c " bronlll,.

Crash, czyll Halabarda Spike'a

Wlem,te t.Q brzmJ J8k nazwa ja.klegod cholernego IU'tafBktu, ale 00 '" tego? To po prootu za.krpny wynalazek. jedyny VI !!wleoie, unto kat.. BIaly kruk, rzaklbym. Jak. to wygll\da? A wlesz, Jail: wygli\da glewla? Taite. wl6Qzn1e. z dluglm. p6lkel .... tyoowatym 08tl'Z8llL No to masa Ju:!: p61 balablU'dy Spl.ke'a. Ten lIwlruB dolo:!:yl dl'ugle t&kie OStrze na druglm kenau. Ostrza. al\ t.lLk U8tawlone, te je4ll jedno eeluje VI ruebo, to drugl" w zlem!,. LlLplil J4 ter'a.;: pOOl'Odku I 10"\101 nll\ nad gJow40 ClZII.laz? I wyobrll2 scbte, se to weals nlegluplo - jak z ~bu me ~at1sZ jednym ostreem, to m~ poprawlc! drugtm, po p610bl'OO!e. Klj rna dlugOll¢ ~rzea.h metrOw, wtoo jak. aI, ze,ma.cb· ntesa, to rue ~le 00 zblel'ac!.

Reguty .pecjallU": Atak za.Jmuje dwa segmenty, obrona tea dwa. W kaMeJ rundzle moUez lIkorzyataC z manewru; wykonujesz Barclzo '!'rud.ny t.e8t Bronl rqoznej. Jeall test wyjdzle, mase w tej rundzte U1atwlenle .30% do t.elJtu. JelIlI nte wy jdzle, odWl"Otnle . bQdz\e cl tl'udn1eJ 0 T30'1i1.

PNe~

Kulka

K.udy jej posladacz to kawa.1 skur02ybyka. WI&90!wle to nle jest BIUIllL kula. ale I'Ownlet dOOZOPUlDY do n18J kawoJ l&l'l.ouoha. cnolers~wo nte do z&blokowanlu., a dost.e.(l 'Z czegoo taltJego w czerep to I!lUlle over. Wlascl· me broO Z&B1~gow ... GOOO krl,lCl !fUllfil- jaklell :3 rnetry 0(1 olebl6, w jedIleJ ohwUl d.oskakuJe aa m.Btl' do przodu I pnyplerdzlela 01 z kwkl_ Cza.sem nie trBlI, wtesz. Ale kledy jednak to... Choleretwo Iamie ltadeL A 00 goraze. ruektOrzy montuJI\ jeSZC'ZI! na nle] male azplkwae. NIB d06~. te m~y, to jeszcze rouyw&.

Reguly .pe.;Jalne: Wymag& Bron! rqczne] na 3. I mtnunum 12 ZrqcznOSoI. Atak. podobrue jak obrona, Z&JmuJe d.wa 8egmenty. W w&loo, gdzle jedna. ze 8~l'Qn WlY'Wl> kulkl. clokl ka:!dego z wal~Y!lh (I.f\ utrudnlone 0 20%.

Knsari-[ama

Dluga, dWUl'(IO'mB., obratenle. lekkle

To nte jest tadell wsp6IOZlJ8ny wyn.aiaZek, mlmo :!a wyg14dl1. dztwnla. To bran J&pot\eldego chlopstwa. I ninja z czasOw lIred:nlowleoza.

Kusarl-gama t.Q slerp z dluglm, prostym 08trzam, ustawlollym pod kll-tmn prostym do l'I,l.kojeSll, w ksztalt lItery 1.. BltiM:BSZ w 11I.pt I dagasz. ot. eaja f1]ozofLa.

Do rQkojelli:ll aiel'])lL, na BILlllyro kotlou, przyozeplony jest oketo dzlesloo10metrowy 1aI'I.auoh z ot~aarklem na kcneu, No I tel'lLZ epl'o.wa. aI, nJeeo komplLkuje - w Jewej lapl.!! masz slerp, prawII- wywtja.sZ la.ruIuohern. Cbodzl 0 to, teby SPljt.e.(l przeo:1WI1.llra I&l'l.cuchem I ';;(I.k.luc! sle1'pern, nJe daJ40 slQ przy tyro 'Zablo. Clfl:!:ko to uoble I nJel'lLZ wtd.zla.lem taktoh, 00 dawal! 81, zarzynac Jak IIwtnlakl przez by18 now1cjwlzy. TremlJ dlugo I wytil"wale za. atodoill-, a mote klady' nauC'Zysz s1(l walczyd lrusaJ'1·gamo. wyst.arczaj¥O dobrze, :!aby pokona.!l dupka z hallLbe.rdQ._

A.,"!!uly .peqalne: Wymaga znajOmadel sztuk walkl na 3<. Atak Z&Jmuje tl'1lY S8f1menty. Trzeba mled mlnlmum 15 Zr~odcl, teby poshlglwa.!l ai, k\lll&l'l.gama W kauleJ rundzte motesz skorzyst.a(! z m • newru: wykonujesz Bardz.o '!'rudDy test SZtuk walkL JelIlI test Wy jdzle, mold pl'28C1wnlka 81\ w teJ rundzle utrudnione 0 30%. Je4lI rue wy.ldZle, twoje o.tak1 81\ utrudnlone 0 30%. JaSll podl!Z&S .kQl"Zysta.n1e. z tego me.newru w telIcle na traflenle wypa.dnle 20, Pl'28Ctwnl.k wyrywa 01 alerp z dlonJ I ten leal ben, IlaJBka...

25

r ---

:1 gladiator ~~

Krdtka.. jednol'QIlZIla.. obra.Un1& lekkl"

Czlowlek plerwer;ny utywaJ wge na. zwleIW1' ta 1 kOble&y. Jedna.k k led~ IIlA(ll;ugl wY IIl11o· Cla.ly ln8CllOj n12 d2JBiaJ. DzIll na.~loj joot t..o gazMlJ'ka. O!: PM:ymoeowanymJ dooltoJIl Ja. klmlt gwOOdziam1. Blft.-zeaz Lym =aab I rup w leb WI'Of!&. Albo zblokuje. albo nte, ~OOI.ej nlestety to plerwsze.

Kr6tka.. jed.nOl"~a.. obl'UeDia ol,tkle

CI,:tartIk. ;r.8wloSO!:Ony na krOtklm lBl'louohu. a to wezystko polllCZOne z kr6tk1m dnewoem. Po trulf!lliu W lsb m6zg szuka. sobte lnnego mtejsee, gdzle mote Z&mlflSzk~. Cz&sam1 n!Bkt6rzy owanlacy. wzorem gotel z dawnycb CZ&&6w, na.b1ja.ll!. soble odwaZn.l.k rozma.ltyml kolca.ml. TUB bror'l nest w6wCtZIUI roma.ntYIIZIlIlIlAZW, Owla.zdy Zlu'lUInej. I fa!!:· tyczol"'lIdy udeM:y~ nJm je.k1ogod mutant.a. to wtd.zl gw~y. ~ oh wile. be p(rtnieJ pr=8'taje wldzle(! cokolw1ek.

Reguly .• peq Ine: Aby 81.,. tyro debM:8 z.a.mo.cbn'14 tI'Ulba. m100 nJoll· 0114 ~~ powyt.eJ 13 JlU.Ilkt6W. Atal< za.jm\lje c1"o,& segmenty. obrona. &at d"a. deall podazu Wstu Ll'aIlenia wynuc18Z 20. ozno.czo. to, te mogl811 tra.t16 8teble • a.by unlk.n'\O Leltklego obl'UeDia., mU8l8z zda6 dodetkowy Problematyazny test Bronl rljOZnej.

Nadziak

Krdtka., jed.nOl'eozna, obra.tenta. lekltla

Pnypom1na pomn1ajs:wny kIlor, zakol'lClzony z jednoJ Btrc.my IIZplkuJ· eem, ZabOjcza. zahaweczka.. _gOln1e przyllatna w walee 'I: Lyml. kt6- I""ilY wlo~. te zbroje. 1m pomoto. Nadzlak wym:nlsD.lola ns.daje sl(l do udowadnlB.nll1. tm, te nle m1elll'aojl. Newet je:!!ll trarlez Jek.ko, bqdzLesz mlal p'wnOllC, to 081ana, kt6TIl neat twOJ wrog. me pozost.B.nle ntenaru=s..

Reguty .pec;jaln : At.ak z&Jmu;e jaden segment. Te8tujeez oczywt· Sole Rudow,. ale paml(lta.J, te musWz jeJ mloo co na.Jmnlej l.2, aby poslu· gtwa.4 81~ til bronlll,. J8IIlI &rallsz, nlezaletn1a 011 za.danyoh obJ'ual'!. Z&W8Z80trzymUjea.z d_ I1topn1e pr=b1oia panoona.

PUa 8palinowa

Dlug&, dwurpna., obl'a.tenill. leklde

Mama. klodyl! wa!ozylem czymt t.B.klm. Do<tam. 2e przeclwko godclow1. ktAll'y tet mlal pU,. da mlalem jll plel'W1>zy raz w r~kll.Oh. On rnlai dobl'S 7 stAlp I 140 kilo wagt. 0. do WIlO potpalll robl6 mlynkl z WIlOZODC!. pU" (l0i!k! powalaJ sarnym wygl"dam. MI8J m88';l bllzn ns oteie I glowle, wlB.ilnle 011 pUy . .PozIlOO bylo po ~pa.nllj stroktu.r-.m. jedno oko, tM:y palce na jednej dJonll aztery nil. drugleJ. Pra· wle odoll\l m1 leb. Ale n1auwaga spowodowala., te Dawtd ooo1l\l lJolla.towt nog! na wysokoOOl Iydkt. Wlftrz m1. to nlebezplOOZIlB zaba.wka..

Rl!guly .peeJ lne: Atak zajrnuje 11,,& segmen~y. Trzeba. poslB.d~ mInimum 12 punk:t6w Bullowy. &by )lJ u!yw&<l. Pal:! we. ste.rozy na 12 tur walk!. Za.oln& sl, PM:Y WYl""iluoenlu 19 lub 20 w teIlole IUL traIlen1e. Rozl'Uoh pUy eprBwdza. Btv <.a.twym teetem m.oohan!kl. PNlbe mo.tna. ~ w klddej tllJ'Z.Cl. walks pUll jest a.utomatycznle trudnlejBza 0 20%. Poslada jednu pawlen a.tut . w ka.tdeJ tune walkl motel!z zdscydowa6 sl, DB Bpecje.lny a.ta.k za tM:y selJIIHlnty. Wtedy pna Z&da.jII obra.tenla CIQtkte I dodatkowo at.ak ten poelada. jeden punkt pr-.mbtale paru!Bl""ZO.

26

-

~ sprz~t

Ramon

He. he. !tledy plel'wszy ra.z Q tym UBlysza'l lem. bylem OII~ wyplty. Wtesz., copomyllla·

!em? ~ to Jak14 goM, koory wa.lczy za ciebte, ~

he, he, ?otem mt ,leden poka.zru. co to. I wtesz - ~;::==::::~~~:-:~~~~~~

co zoba.czylem'l Ostne pUs.rkl staloweJ e promtentu 15 c:aJJ. zamcntaWDJle na dluglm klJU. Same z,oby dlugte na 3 we. I kroclell,p wck61

wlasnej OBI z pr~dkCll!loI", k11kuaet obro!.Ow nil '-------------------------' &ekund~, Czlowleku. nJl.wet pile. spallDowa 81~ nle umywa. Dwume~rowy sztyl jsB~ odpowled.nlO dlugt. aZi!by przeolwnik do ctebte nle doszed.l. A ty tylko odpowlednlo maohasz I uwaZasz. t.eby 0\ UflW nte pobrudztia oIuoh6w. Pam1~taJ, te CZMem OIItrze mote sll;l zaol¥ a.lba zabralmle pa.l1wa. Wtedy maruy tw6J los.

R .. guly .pedaln .. : Atak zajmuje Clwa segmenty. WaLka rs.monem ,lest aut.omaty=te trud.nleJSZ& 0 3oO'Ib. PaliwlI starczy Da l:2 tur, a Ramon zaolna stQ przy wyrzuoontu 19 tub 20 Pl"ZY teOOle na traflente. RO'M'ucb plly sprllwdza 61~ Latwym testem meollanlkl. Pr6b\l mama. powta.r'Za.O ¥II kaideJ tUJ'Zll NLwelu.js jeeen pozlom pa.noena. W kaideJ I'undzle moteez skol'ZYlIt.aC z manewru: wykonujellZ Ba.rdzo trud.ny teat Bront I'QOZDsj. JeAll test wyjdzte, pUa w teJ tune zadaje obl'atanla CI~tkle t nlweluje 1 punkt pancerza. Je4l.! DIe wy jd21e, walk& w tej turze Jest utrud.nlona a kolejne 30%.

SWisher

CUBa to ludzle rue wymyall!rl Swb",!' jest ol~tka" metalewl!r r(lka.wIoI\, podobnl!r do tych. JakIe motna ZQ~yC w przedwojennyon podrpnlkaoh de blBtorU. Zroblona jest z wytrzyma· leJ blaoby L oelanla r,k, po Jokl8¢. Sams. w soble nle jest md· nlll rllWelaoJEt- nap!eprzajl!rO nls. kogoo [Ilotesz go na,Jwyt.eJ lek· ko 2deIormownc. No dobra, mou troob~ ba:l"dzleJ nit "Iek.ko". sednem sprawy jest natormast specjalny meeharuzm za1ruIta· lowany W okollcaob knykc1. ZnaJduje sl(l tam schowek dlugtch nIL kUKa oentymetorow IlZpon6w. kOO!'e wyeuwa.J4 s!~. gdy DJl.Clsn¥ "spust" um1eazozony po wewn~t.rzneJ s tron.le dIOllJ.

Reg:uty •. pe<;jillln .. : At&k zaJmuje .!&den s.egment. W przypadku wYI'2UJJeDla na kooet 20. mecnamem Wege. ullZkod2enlu. kt6re moana naprawt6 po walce. za pomOOl!r IlZtuozkl ZbroJm1stl'Z lub Problema~yozn. go tescu Meohanlkl. Swisher na rOC" traktuje 81, jako Iskltl panoeJ"Z. Swisher ze sohowanyml kolcaml to olemal te.ro28. (prawdzlwe przedlutenle I'VklJ), zaS Swlahsr z wysunlfltyml kolca.ml je6~ nlezllll bl'Oo14- Na POOZl!rtku !taMeJ rundy deoydujeBZ. ozy korzystas<: ~ kolo6w 02y nla, Jean nle- Blok! w t.eJ tune b\ldzlesz mllLl ulatwtone 0 :30%. W wazellde a.t&k1 usrudntone 0 30%.

Wielkie szczypce

NO. areOla wiele wldztalelD' wtelkl sakatar. azozypoe hutnl~. jaldell powt~k!lZOlle komblnerkl, ale czegoa taklego nLgdy. OpowLadalL mt tylko, te Jak14 gladiator z Teksa.6U rna takla wlelkle .zozyP08. Czlowteku. ale dose, te macha nlml Jak plea agonem, to je!lZOZe dorobll na lob ko1'lou DlU4 IlZplkul· 001'1 Z gwoidzl. l"aJne ponoe bJ1zny Z06tawta., a 6w Teltsat'tozyk wygral po 5 lat.aoh tylkll dwts walkL Ma Ich kolo 100 na rak_

Reguly .~ .. In .. : No, rue wymagaJ zbyt wiele. to napraw~ klepska bran. At&k zaJmuJe dwa seg· menty. Walka wtelklml s=ypoaml jest utrudnloDB 0 40%.

W kaideJ mrna moUlsz skorzyatM z maneWl'U: zamlsst 8tandardawegO ataku podeJmUjss2 pr6b\l poohwyoenla bronl pneolwnlka (r6wnle~ dw .. segmenty). Wyk.onujsllZ Bardzo trudny test Brenl TQOZD8J. JeI!ll test el~ powtedzte . udalo 01 sl, zakleszozye jego brol'l. Wtedy pl'6buje8Z mu jill wyrwao (JeIIen

27

I: gladiator ~

- -~-

sesment). UstlLl sam peetem trudnoOO! testu Sudowy I wykona.j go. Je4l1 01 &1Ii' powtedzte, twOj przeol walk must rOwnlet wykona.! takl sam test (jedlln BlIgm8nt W ewoJIIJ Lurza). JoolJ mu nle wyjdz!e· wyrywl>oflZ mu bl'Otl. kloOra. &pa.da. kilka metrO .. da..lej. JdII na.t.omla.e~ przeo!wnlk zds. ~t . nie wyrwa.loo mu bron!. ale on t.a.k2e JIIJ rue wy&wobodzt1. Tera.z pore nil. jego Bardzo tiMldny ~~ Bronl I'~lIj (dwa 88gmenty w IIwoJeJ tUI'2e). Doplero. jeSll go zds, wyswobodzU 8woll\ brol'l..

Tasak

KrOtka.. jed.nor~a. obratenla. lekkle

KledyS podobnego spnli'tu utywa.no do claoha.nla mlecha.. Pot.em byl", I I

wojna., t.ILI.lak ur<lel do met.ra d.lu:goOOl t :30 centymetNlw szerokoOOt. ~

Cl,1kle ja1o.: enolere, nlebezplac:me jak dwle. La.pltwl 001 Laklego w }apt .. PI

I beJ blegnleIU: na pl'Z8<llwntka.. Tasa.k swoJe w~y. wloe przeclwnik me. Q

utrudnlone blokowanls. Kledy wejdzle, t.o OULOhQ rozlupie bez preble- ___

mu Ty lko pa.ml0taJ . OBIJ'II, s1;ron II do PI'ZlICI wn Ike.. be InWlZ8J on cdb!je .

t.a.sak I utnles'Illeb BOble.

muga. dWUJ1KlZno.. obratenle loki!: 1 e

Groinle wygllld&- W Burnie to taka. wlOcznla

z trzem& grocam1. Sluolta.J. la.plssz tot.o w lapt

llatasz za pl'Z8Olwn1kle:m po ca..leJ sreare, Po· ...::--- __

o!.w1cz tylko beJowy okrzyk. t.o mOM napra.w. -- __ :=.:;;::=-- .... __ --0",

dO godt slO zlamie, No t nle za.pomnlj odpo-

w[ednleJ maskl, he. he.

A wldly? Stsry, wldly to )edne z najgorszych I naJbardzlej wrednych brent, ja.kle kledykolwtl!k wynaJl!ZlOno. Nle wlem O'Ily LrzymaJQ,c I'll rli'ku mtecs cdwa.Lylbym el~ zaatakowat jaktegoll ehcler-negc roln1ka zna.JduJl\08&O Blli' na drugtm. kol'lau WIde!. Ow8. clenkle OB~rza., mlO~y ktorymt mote utkn~e Inny or\l~ Gdy ktoe wle. 00 z 1iII bronl4 roblol, to bez problemu ml}u traJlC 01, I'll brzucll. A wtedy, oblop:.1'lll!, Itlasz przechlapa.ne. Nil. amen. A pooluglwa.o! el' wldlaml umte byl" wlellnl&k.

Regu.y .peoj .. ln .. , Ata.k 1 obrona :w.Jmuj" po dwa segmenty. Nlweluje jeden poolom p&noerza.

Nareszal,,_ Co pr-awda., najOZO!IoleJ mOwtllC .LaIvZa· bOdZlemy tu mlel! 1Ul myal! wsz.elklepomyalowe samol'Obkl z bl8.llza.nyoh pokryw cd $mlemlkOw, IIItUku desek, plyty wlOroweJ I~P. Sam wyblenesz BOble, czy wol1sz dtwtg&t 004 01(1182880, za. to me» ntejszagc, czy t.et La..kte I"kkl" byl" co. ItloOl'e wytrzyma jaden otos I polenl Z powl'Otem na 8:mletnlk.

Reguly .pec;J .. lnll!' Gdy uzywa.ez tarczy, nl.e mozesa utywa..l jednoozellnle bronl dWUl'oczneJ-

Taroea lena: mrudnla walk(l 0 20%, ale daje 1 doda.tkowy segment na Blok I'll k&Zdej tuna. PQka., jedll przy t.eSQie bloku ~ WYJ'ZUclsz 17 lub W1pj.

Taroza. al,tka.: Otrudnla walk, 0 40%. ale da.je 1 dodatk.owy ~gment nil. Siok w klWleJ tune. PIi'ka.. jeSlI przy taole bloku t.a..roziI, wynuo~ 19 lub 20.

Je.lIli zdaoydujesz. M ruB oplaca. 01 Iltli' przyJmowall l.aklego oI.OBU na. I:.a.I'CZ4 I u.tyjesz normal..nago Bloku. paml,taJ. M pozosta..n4- 01 jut tylko 2 segmenty na at.a.kl (ponl8W~ doda.tkowy 88gment z tarczy moma uzyo!. tylko I wyll\CZ1l1e na. Blolt). Tarcze me PtJlt8.JI\ od alOBOw pIVGCI,\, nozem Itp.

Co tu duw mOwle, gl!.Ilgi lubl, wa..lkl n& arena.cb. Ra.z. te mozna za.roblO, dwa., ze naJw10k· S'Ilego psyubola moma. wypwlolC mtedzy ludzL by slO wytyl, my, be mDZllB skOp&(! du~ komus. z lnDego gangu. No w1~ ja.k wldzlsz. ee do walkl B<lykujll alo e.1dpy z kilku wrog1.oh g8Jlilow. laplej 1lwata.J, be chloJXlY zrobl~ wlI'Ilyatko, by spotka.! slO w finals B ponlew&t II, jakby epoea branty I etart.uJ<\ w wa.lkaoh sporadYC<lIlle, nte 1lIAJ~ poJQma I} regulaeb fall' pla.y 1 zwyczaja.ch zawcdowc6w. Traktuj loh jak dmlenl z GUdIJ.

28

~ sprz~t

Siatka.

Blatta. gla.dla.tora. to n.Is byle slatk&. Po plurwsu, wyltOD!UllL je.st Z b8.rdzo mocnyoh wlOklen. Po drugle, jest przy tym d08y4 wlot.ka, na. tyla, ~by splilta.D.y ~ pl'2eOlwnlk mla.!wlpj Idopotu z Cl8wobo<lzenlem sle z ruej I aa.m ale w nla] p!!j,ta.l COl'lIZ bllJ'd.z1e.). Po trzeole, nle jest &n.l za maJa., a.nl Z& duza . okoJo trzy no. trzy matry. Po czwa.rtll, na brzega.oh rna obolq.tn1kl, by latwlej nl!j, m&n~ Slatltl\ mOOna rzWlaC . ale to 08t&t.ecznodd, .Jeal1 rue traf1.ez . JUz po slatoe. Przede w8zystklm 8t.a.r8.8Z atO ZILMluolO jl\ na. przeolwnUta., nte wYPIlBZlCZ8.J", przy tym z rekl, dopOkl go 010 omotaaz,

Reguty, .J)I!!r;jalnE:' Ata.ksla~kl\ zaJmuje d_ .Gogmenty. Uda.ne, nlS zablokow8.llo t"ra({enle oznaaM, ~ Blatka. dCl8tQg!a. przeolwnlkB.

W swoJeJ turze bQdzle on mlal ka!'o do teatOw +30%, poIl.8dto lledzte moel pr6bowa.tl alII uwolnlO • wykonuj", zwykly a.ta.k OJozba segment.ow zal&:!;y od uzywanej broru), kt.ory m.n>l8.8t normalnego efek· tu rna apowodow&o uwolnlen18 z alatkl (ta.k" probe motes:.: rownle:!; kontr0wa6 z pom~ Bloku). JesJl mu alO powtsdzle, uw8Ja.nla. 81\1. Je.4U mu al" ole powledzle, mo~ prObowaO 8P'i't&ol go moentej z.s.nu00ll1\ wcze.mIej alaelll' wykonuj8sz po P!'08tu drug!. a.ta.k. Bla.tkli- JeSll al 81Q powtedzlll . przaatwnlk jeet oploolooy sleoUr, lod t.araz rna k8.I'Q ..ao% do t.aat.6w. Tare..z. a.by GIQ Cl8wobodzl0, muaLa.lby dwukrotnle odnle:!lO Bukoos w prOba.clb uwa.lnlan1a.

Dodatkowo, opleolony slat!!:" przaalwu1ll: mota sprObowM wyrwM 11\ Z I'lIkl na.pa.stn1kowt taka prOba. za,.blul'a 2 eegmenty. Bptt&ny wykonuje teat Budowy, aa.m okredlaJl\O Po:.:lom TrudnaloL T&kl sam teat must wykona.tl 0&pa.st.nJk. Ja6ll 8p1i1t&ny odn1e8le aukcee, e. s100\a.rz rue • udalo RIQ wyrwe.O s1&tk\l Z rl,1ltl napastnlka. Nle bedZte mogl JIW wykona.tl prOby moon!ejsz.ego 8PQtanla.. ze.!I kary Z& sPQtanle mal.,)" 0 10%.

Przoolwko robotom stoaujlt ludzle 8pooj&lne, st.a.lowe ela.t.k1, ponlew&Z zwykJ:a jest rozryw!UllL po k1lk.u tUr&ob (zalemle ad rodZ&ju mlLSzyny).

Pancerze

W dzlelBjszyoh OZILS&Oh oll,1tklm p&l1oorzem rOWllIB dobrze mo~ byO przecl wodl&mkoWIL k&mlzalk& lotnloza. I drewlc2kl ad pleoyk.& z&w1ellZOne 0& 8ZYI. Btlid me Olema podac jednllj ceny dla OI,Wego pe.llOOrza, jedneJ dl& lekk1ego, bo ok~&ruI tym mianem p~mloty me.jllo rom, warl.OGC. Ote kUk& przyltla· dOw. Powtnno 01 to pomdo opra.oowa.tl rBazto oen.

Ral'8lIIlennlkl przygotowu.ne

Z przeo1etllj wzdlut ta!e.znej rUl'Y 10 gambll (parulerz Olljtkt)

&j"ben ad pra.lkl dopasowany

do oobrony tuJOwLa. 10 gambU

(p&l1corz lelck 1)

'Doman!a.oze nal'Olaralt1e

"'" slalllmu l!18an t 18 gam bll

(panool"Z lekkl; ~alllZlone

gdzleg w poblltu Salt Lake City)

M&ako. bro.mkarze. hokejowego 16 glLIIlbU

(po.ncerz lekkl)

Plyty z blaohy eamocbodowej ze ak.Orze.n ym I pasa.m I,

zak,la.d&nyml pn:ez glowe 20 ga.mbll

(pan"""",, olllzkl)

Helm wojBkowy 30 g&mbll

(pB.lloorz ctllzkl)

29

-

gladiator ~~

----- ---

30

~~ sprz~t

Ciekawostki

Nte sa.IDIj, bl'Onl!l, cZlowtek 2yje. Na.wet, gely jest g1B.dlatorem.

Petarda dymna.

Bywa.JE!. 5ytUacje, gdzlewBUllkle l'egllly prze· 8~jS, sl~ lIc:zy<l. Co z tego, til dROll; 8.Nns. ma 5wOj kodeks. te pubU=o4e patrzy? Kledy In8alI nd~ na go.rdle. a. .Pn;OOL wnUt wla.S.nle podchodzl. dokonc:zy~ dzlolo, jed.nym olowom • gdy zbltm &1, gmlero. Ille bQdZIesz przebloraJ w grodklLOh. Gdyby.4 mlaJ: 5pluw~. ~Ie wyrwliJby$ l!\,;za pase I s~lU. Ale apluw,;! nap1'awd" trueino przemyclO Ila, IU'9n~. Za to ta.k '" pawdl1 m<:>te&z 8OhOWllo<'; ! zamaakoW&Ol nil. tYII\..!I,c epouolXiw ·ot, abooby jako t.al.l2ml&ll ...... wleszony na szyl. Zl'ywaaz. odpaJa.sz, :robl I1IQ wlEtlkte bum I Gala. a.nlll.lL znJ.k,a. w g';!8~ym dymle. Tl' nla wldz18z przeolwnJ.lra, on oleble, wllzystko gra. Teraz "!'Zelia. tylko wydostae elV Z opaJOw,bo n Ik t 01 nte da.ruje tak b820ze1· nego l.IUIIltnJeol.e., ahow.

Reguly .pe..:;Jalne: Dym ob8Jmuja obs2&I" okolo 10 na 10 m.etr'<lw. COkolWlek moona do} ~ wodle,glo6ol do 2 m,er.row, zutrudnieolem -90% do w8ZY8tklcll1;eS~w wytII&@'RJS,' ayoh utyola. zmyaN wzroku (rownlet 1;eSt.6w walkl), Pooa ~ym bls,dzl 51Q zupalnla po omacku, 0 ncrmalna] wu.loo mome Il8.pamolet • jeell choeaz, mo~ wymle!'Zy~ 111011 ns. !Mapa I ub, je:IJJ wokOlpaIluje wysta.roz&,.l¥& ciazs, klBT'OliO'B.O! al';1 eJuohem. Ale 82&llIl8 I tak all- IDIU'na, Po, ohwUl 4ym elQP~ Po, oko]o trzeoh mlm!t.e.ob w!dao Jut doczterooh metrOw z wysoklm utrudnlen1em, a. przy dwdch mamy Jut .60%. Po d&lII2<ych trzeoh m1nut.e.oh wldaO nil. 10 metl'OW z ut.I'Udnleniem .eo%, a nil. plQ¢ metrow mamy juit tylko .30%.

Przy odpal.antu pete.rdy ne.le1;y J'Z\IC\~ k20, Je~lt wypadnte 181ub wl'JOOj • nleoopaW&. Cena.:8 gambll

Opancerzone rQkawicR

ldealne do walkl przeolw bron\ blaJej. Wlesz, dOlltat pa paJUllb&ch pB.llu~ Jut jest olemllo, 8 00 dopl01'O ta.k 1m taaa.klalll? Cza8em Ul'atuj(\ d.1otJ cd Illectnne.neJ p~ygoo.y,

Ceo..., 6 lIambli

TatuaZH.

JeCll natUl'a nte obd~yla olQ twa.J'Uj slaj'lrllll~, e. zdooydawa.lllll elQ .~y¢ z areny, motesz llaturQ JlOp1'8wlC. Oc:zywlOOla .. WUoAny nee I dzleel4tkl bllZD :robl45WOje. Jedna.k nle za..

6Zkodzj t;robl6 scme je_ ,I8.kU p!epMlnlfilty tatua.t Ill!. twa,rzy aJlIa przyna.jmnlsJ Ill!. 1'881:' ola crala,

R.eguhI.JM!dalnll; Wle~ to jut ta.k lUI. zdrowy roznJm.: Jdl1 m&!l2.gQ ~ ja.k mut.an t, nil. DleJ tatua.t ! glQlIakle OA caotymet.r bllzny, MG mM.$ uanae. U zaW81A1 przy testlUlh Cha· 1'akterlJ przed walkll- (.NRJple1'w spOjl'Z O1t w oozy") nalelty clslQ oenue, powIedzmy ·10 lub ·2(l%. Oc:zywtkle sam tat ua~ W\O(lny nta czy' Ill, alo w polllCZOnlu II bllzllaml, zlarnallym DOBG01 I DarRml ja.k acla.ne. prem1f DdMG doetanleez na pawno.

Ce:oa.: Tawa.t6 wykanuJ'lr, powIe<1zmy. arty· 001. A II ntmt jut tak jellt, U jedsn ~da. od olebls dwdoh SB.m.oohcdOw za. BWOja dz1elo, nrug! but.BlkQ ozegOll III oontejs.zego. Stary. ,,' ludzIe to ohtu:!8 w ezyeteJ post.e.ci Dam 01 radQ . jeSll za.tqda za. d uso, pa,In1 J go w glow" dobr<:e mu zrobl.

Chemia w zylach

Nle ~dt ulllwny, nlkt, kto nil 0.0 dzleo. ty Je li na.wruanta. blttn1o.b po mordzle, nie Jedzle bez o.bemU. A przynajmn1eJ . praw1e n:1k.t. MyllllB2., Ze skl¢ u tych wszYBtklo.h m1Qmta.kOw przy boBsa.oh tyle wtgoru, agl'es,ll 1 pewnOSoI sleble? Tabletitl, o.hlople, tabletkL Go z tego, til po kllku latach 14duje takl no. .9mletnl· kn z przemrtyml nerke..ml 1 w",trob!\, li dzlura.wym sercem I wypalonym mozglem? Wa.tne, ~e prz8Z te kllka lat kaMy oohodz1.l mu li drogt. przez k1lka Jat po Pl'OSt1.l ~UI

Erytrop oetyna

gpo • c:zyl1 erytl'Opoatyna.. hermon wytwa, n;a.ny PnBZ 1l81'kl, pobudza Bzplk kOlltny de twO!'Z8nUL ozerw(myoh krwlnek. Crerwona krwlnk! przenOllU!! tle~ 1m Io.h wIVOOJ,. tym WlVOOJ t1enuot.nymuje Ol'lIanJzm, Riedy gosetu wBtl'Zyknlo sebte gpo Z Z8Wll"trz. jago ezpllcWllllI-it pl'Odukuje QZB1'WOIlB krwlnkl, wt'ilO me. loh ns.p1'awd, W oholarQ, Kondyoj& l'OIInle. f8<l8t ~Ian 18 slQ w ma.szynf me do :td.Rrc1.e.. Jednak ozlow!ak me potnabujo at ~y1e tlsnu, ,lek cd poozywa. aJbo S pL seree zwu.!. 11:1$ wt.edy blal- Krew I'll ~yla.oh p.lyu1e woo· Dlej I w drobllyoh na.c:zytl.le.clI kl'wlOlloonyob za.c:zyna kneplU\e. Z t.akLegollllu mo~a. BlQ ole obudzl6.

DzJatanle: Efakt poj&wl.e.sl, JlO okelo godzl· Ille cd. ~yola POl'l'ljL

,

7 /:

31

gladiator _ __ _ _ _ _ y,

Da.,Ie bonus -20% do wszYBtkJoh testow WIllk! I Sprawnotlal. ~&Ia. przez 1 dobQ,

Podoza.s naJbl1tszello snu lub wypoczyultu J"Zuo K20. J8411 wYIl&dn1e m1~dzy 10 a 16, pasta<) otrzymuje lBkkllo rallO, Je!IIi wypadnie powyteJ 15· C1V~kl\ ranfl. ZaS Je!lll 20 . posta6 obudzl 810 Z d'wlema C1~~ rs.naml

ZatyoLe katdeJ dodatkoweJ poroJI ZW1f1k· BU bonus 0 -10%, jednalt u ka2d4: poroJe wy· konuje 510 O8Obny nut k20. MaksymaJna pnyewajalna UodC poroJI IiO 114 Budawy. Dos~pD.oIIC: 6%

Cena z& 1 poroJo: 40 lIambU

Strychnina

Wldzlale!l k1adya sulal'loOw ne arenaoh. kt6· rzy masakrowaU przeolwntka. pltJn1¥slV przy tym jak wBclekle zwtenv? Dobl'&, Je· stal zawodawcem. wtQO domyaly Z06tawmy dJ& publlOZnotlal. To nle wi!olekllzruL To atryohnl· nIL 1Jlatwla przewodzenle ~6w nerwowyoh, dzlQkl GZUmu &81'08 wall ,lak oozalale, a mlellnle 8flo zdolne do wiQkszego wysilku. Stryobnlna. pobuckA jednak tet gruOZOly produkuJfloCIl a1ln~. W aieeo wlvkA6j dawae jeat zab6Jcz4 tl'uctznl\-

[hJaianle: Stekt pojawlA sle po kllku mlnutach od zatyol&.

NormalD& dawk.&: Truliny teat Budawy.

WYB~I • ·10% do um. Walkl I 8prawnotlaL. Nte wyazed! • dO%.

Moone. dawka (2 paroje): Bardzo trudny tea~ Budowy. Wyszedl • ·20% do Walk.lt8pra.w· notlal. Nle wyszedl • '20%.

Dawk& luytyazn& (3 PO,l'Oje): CholemlB trudny tesL Budowy. Wyszedl . -30% do Walk! I Spl'awnoSo!. 'Nle wyszedI •• :30%.

Co trzy lIodzlny ereltt maJ"Je 0 10%.

MakBymaloo. przyswajaln.o. U0a6 j)O.I'OJL te 113 Budowy.

RYl!yko: za. Katd~ zatytll. dawk~ rzu<! !t20. JeSIl wYpadn1e 19. otnymujesz Lokkl\ ran,. je4l1 ao . CI~tkf\.

DoetfJPlloM (przYllotcwMe, nle zab6)Jze dz!eJ· kl):3O%

Ce.ll& z& 1 POl'O.it' 3 ga.mble

Spid

Wlesz, Itoltey I I.e sprawy. OQdclom, k:LOrzy no. tyro jadl\ t Jes=e n!e za.m1enill 81(1 we 111'1'0.' lU, laplej nle wchodzlC w d!-ogv-

Ja.k t&kt Jaden z drugtm WBZmI\ te 1I0wno.

BeT'C6 zaczyna 1m wa.l!<! jok s1lnlk. nte =JI\ glodu. zmvczenta.. przyspl_ 1m oddooh' oozy ai, rozszerzaJI\- Jak god.<! dOllt.u.Je kopa. staje slV 6l1:ybszy. BUnlejszy, wy~rzymal8zy, 8&. Il&wet w m6zgu at, polepBza . roIIole zdolnOllO konoontr8CJI Itp. Wydaje 810 taklemu, te jeat nlemlsznza.lny ! rna nleogran!,m:onl\ moo. wliZll1k1 straoh :znlka gdzie4 bez 4l8du. Nlby wszylltko I&dnLo--pI.Q.knie. ale II~ tu ha.czyk?

liaozykew jest ca.le mn6stwo. A nawe~ wlelgaoh.nyoh hakew. Po p!erwsze, pswne mtauBy wyatl\pll\ ad I'8.ZU, po za.tyolu dawkl: dr&.t· L1wod.<!. &greaja J&k u wa.rlata. Cz88em wejdzle ~Je I pojaWili alQ kJOpo1;y ze dwtadomO!lol4: . lila katdego bQdzlesz wygll\d&l ja.k ~ bez· m6z.gow1eo. kLOI'Y dootal dwlra na wllLBnym punkete. Po drugle. Jak skonczy atv dz1&Jante. bVdzlBsz alQ czuJ J&k wypluta 1Irola.te. .JeIIlJ weZmlllsz za duro tego 4wtru1twa, mooullZ nawet nte dojM do areny. A gdy bterzesz za ~. sso - dhlgo nle poc!4gnlesz. I 00. nacl&l tall: 01 8L, te podoba.? Za8uwaJ na tyro g6wnle, a skol'lozysz jako wychudzony pal'lUlo!1t w skraJneJ depresj! .. kLOry ala kO.lltrolUje nawet naJPI'OIItazyoh swo!oh tnstynkLOw. Poznaaz.. oe 00 Zllac;o:y 4w1at oma.m6w I haluoy' n&ojL

o-.r.t".nle: Etek:t pajawla ai, po 16 sekundaoh cd wBtrzykn!QO!a tub po okolo 20 mlnutach cd za:!;yola tabletltl I Pl'OBZk u.

Za kaMI\ porcjlj ·16% do wazystkloh testOw Prowadzan1a. Pojazd6w. Spl'awnoilcL. Wal· k1 WI'iIOZ I 8poatrzega.Wc:zaloi oraz -30% do 8Lly woll.

Rl'ekt dziala przez 2-3 godzlny. DzIalan!e parojl kumuluje alf) (ale me okres dzlalanta). Po u plywt" dz"!a.ta.nIa poje.wl&jlli s!~ cd wrotne efekty: zmllozenlo, BeMOIIe. OZ&Bem Mle 1110- wy. Za ltatd4 7.&2ytl\. wozet.nleJ poreJ", .16% do wszyatklch Leat6w • do cza.su. a:t poataC IILV porz¢nlo wy~pl.

Poza. tyro naJety rzucl¢ K.20 podczaanaJbilt· sugo snu (cdpoczynku). JeA11 wypadn1a 6 lub mn1eJ, poataC nle mote zaBnllC (cdPDClZ!¢) . ZB. Its.t<I4 zatYt.l\ pol'OJIl ozeka. )1\ 6 godztn prOb zasyplanla, kt6re ale przynOBZ-l\ adpoozynku. J8411 W wyp&dn!e L6 lub wl900J. poota<) apt ja.k zablta - za klWll\ parejV 6 godztn dod&!.kowello. nLanatUl'aloego 6l1U. Moma talt przespaC nawet cala dwla doby! 8114 prulbudzona. z taktego anu bQdzle m!ata dadat.kowe utrud· nienla -t8O% do wszystk.!oh Lest6w, a swoJe bQdZIe musWa potem I t&k odsspa.(!.

Makeym&lna przyswajalDa. ilOI!O POl'Ojl to 1/2 Budowy.

PrzedlLWito'lll'&D1e: Je!lll postaC 7.&2yla jedno· ~e 2 paroje, trzeba. wykonaC Trudny test Budowy (Jellll dawek by to 3 lub wl{lll8j, za I<aZdli poroje wykmluje Sill Bardzo trudny teat Budowy). J~I test nte wy jdZle. mogl\ poja. wlC 6111 drgawkl,llpl¥Zka. wewnVLrzne kl'wotokl. Mew!¥ wprost • Lakk.le obra:!;en!e za. katdy obla.ny tea~ Budowy.

DOIIttpnOllcl:: 20%

Cftna za 1 paroJO' ao sambl1

32

KI •• y ...... b._ ... d •• "'ny .. N.w J.< .... n. b._ ....... _ ... .., / walka. t:oczy .I~ do plerwlJ'Zej,krwl. lidy.tan'lellZ ,na plaeu w .Lost Ely, '" b~zle8ZprzygotowilnynD walke w paramo Jejll traft.x do Tex •• VilUlt,to znaczy te ma~twanJe jaJa, bo iywy wychodzl tltambild tylko jed en. Wiele Je.n aren I wiele zwyczajOw. 'Mu •• 1IZ :znat je wlIZy_~ kle, je.i;11 mango 0 Udze.

/

gladiator -- -~ ~ ~

, --- - ~

"

Respekt, brachu

SJXIkoj.nle, ohlople, f%y zbytnl0 slfil nle na.kre<:Ue4?1 Gla.d.1atol' to ate jest merderc:a.. Twotm celem na arenie rue jest zablO, l~ zwyclflltyO, s. to w wIQkBzoSol przypadk6w zdeoydowante rOzue spra· wy. Ten facet naprzeolw to przeolwnlk, ale rue wr6g. CzuJesz "tt\ 6ubtelnl\ rotnl· CfiI:? Dop6kl JeJ Die JXIJm1esz, bfiIdz1esz narwanym gO~m, ma.J~ym wlQ' eej z chuUga.na, ntt z gladiators.. Nle obw-zaJ slli!, nle ma sl!il co obra~ Sza.. cunek dla. JXIkonanego, czy podztw dla zwyclQzcy, to uczucta, bez kt6ryoh no. areme bQdzlesz ntk1m, nawet jeiW bfiI· dZiesz wygrywal kolejnesta.rc1a.

8potkaJem raz gOllcia, co wypa11l do mme z tekBt.em w stylu: "zoam przy. padk1, gdy dw6ch gla.d.1ator6w pllo JXIZ& arent\, plwo I gadaJo 0 duple Maryny". No ja clQ itrQCQ, no to oblople odkryle4 AmerykQI 1Awsze myJUalem. til po zejsetu z areny fa.c.eci daJ.ej naparza.J!\ alii! za rogtem_ WyjMn1jmy soble· wIfiIk· 8zo§6 gls.dlatol'Ow to zgra.ja. kumpll, jeMte,oyoh po awleole I napa,rza.Jl¥lyoh slQ dla ka.sy 1 dla slawy. Chlopa.k1, pl'Zy' najmnlej azol6wkB., znaj!\, Slfil swietnte I nle me.jt\, zwyczaju wyolnB.O soble WlqkBzych aWU'lstw na I'ozblcle latlcu· obem Iba, No ale to przeolet me 08obl· stege, no nle?

Walld gl&dJatordw to sport. Sport brut.aJny, krwawy, sJXIrt os. m1arQ oa.szyoh oza.s6w, ale jedoak sport a nle rozroba pod barem. Nle ma nto nadzwyczaJne· go w tym. by jaden zawod.ntk pom6g1 druglemu. gdy ten trafl w za.B&dzkO pwtynnyoh sZ0Z'W'6w. Nle ma n10 zdrot· nego w spartngach pomIfildzy dWOjk" glad1atol'Ow, ktOl'ZY spotkali slQ na ja· kim!! pustkowlu. Nla ma ntozlego W naklepe.nlu wsp6lnle napotkanego gangu motooyklletOw. Powtem 01, wyplta grupka gl&d1ator6w to postra.oh nawet

dla. Los Dlablos- Jak sl'il gla.diatorzy I'OZ' kl'qDI\, 8l\ lepsl ad St.aJoweJ Pol1oJI. Ech, glB.d1ator_ Pazna.sz go po rucbu, po wzro. ku, JXI tym je,k t-rzyma bron., CheW· bym W1'OOI!! do twolch lat.

Ten respekt I szacunek dle. przeolw· nik& pojaw1e, alII tat na arenia, PrZ6d welkfl, zawodUley deklaruJf\, Ze nle ozuJI\ do stebte ruenawtaot. To taka. forma rytualu, roeumtesa Daj~ soble graby, JXI ozym, skuplenl, ustawlajll. slQ na pozyojB.ch wyjOOlowyoh. My tylko I» jaWi slq sygnaJ: dowa!kl, Jut s.q, w l:war· eiu Wtedy zaozyna s10 pl'B.wdZiw& wel· IuL My zablJe gong kotlCZl¥ly etarcle, lub jaden gladiator zostanie pokonany, smocje uobadze., a gla.dlatorzy przesta· Jl.\ by(! przeolwntkaml. Nlgdy tet nle owb&ozysz, :!:eby jakld glacUator znecaJ slQ ntepotnebnte nad przeclwntklem. Nle ma nlepotrzebnyoh ran, me rna ma.sa.krowanta zwlok. Czyste zawadow· stwc, ohlopcze. Po tym rozro:o!:nta slQ wojownlka. ad 3wyklego rzezlm1eszks.

Tegc, ja.k: I w1elu ZJ'8BZ"tt\ Innyoh zwy· ozajOw, n1erespektujl\ zawodntcy GU· dlL Nle daJ slQ nabra6 kutasowt, ktOry podejdzle do oIeble z wycllj,gn!Q"tt\ I'Qkl\W naJmnlej spodz1ewanym momenote, ktady btdZlesz mu podawao SWOjl\ dlotl, wlozy 01 dztdQ w Zebra.

iye, Die nmierac

Klady przybljidztesz do areny w New Jackson, bqdzteez wtedz1al. :o!:e wa.lka toozy slq do plerwszeJ krwL Gdy sta· nlesz na placu w Lost Ely. bfiIdzIeez PI'ZY' gotowany no. Wu.1kq w pe.raoh. J~11 tl'B.· rLsz do Texa.s Vault, to znaczy ze masz twarde jaja. be zywy wyohodzl Btam· t&d tylk.o Jaden. Wiele Jest aren I Wiele zwyczaj6w. Mw1Bz znao je wszystkle, JeiW marzysz 0 Lldz:e.

'l'ylko warlo.t wyohoctzl no. arenQ dla czystej przy jemnoact. Z!\dZB. krwl to by)

'C>~l' reguly i zwyczaje

takl ez&r w kultowej pned wojn!\- g.rze komputerowaJ. Tutaj all,! walczy. teby mleil na ohleb.

No. ka:Mej arenle bl,!dz1es'll muslal u.stallo stawke. 0 ktorl!o wa..Iozysz ! pezwOl, te 004 01 pora~; nle wyoenl&J ate za wYlloko. POkl nlkt oil,! nte zna, Jested jednym z wielu les=y, kt6ny prObu· J!l zaroblO w ten IIpasOb. Nlkt rue l>Ii!' dz1e chelal z tobl\ walczyO za wlqcej nt~ rOwnowartoaO 10 gamblL Nlby nto, ale gdy twoje zgIoszanle do walk! wstan1e przyjl,!te, moaesz llczyO no. oplekl,l w mtescte. DostaJesz dach nad glowl\ I adpow1ednle Mrcle, a ponlewat trzeba dobrze naglO!1nlc wa.1k1,!. motesz spodzle· wac aLii! doby lub dw6ah I>&ldego wypa.· au Potem zo.buUsz za to krw1!\-. Jut no. arente.

Trofea

CzI,!~O aren z~ta.la. ·wytypowana~. WIa· dze Llg! przyznaIy 1m prawo do organt· zowan\a walk ellm.lnacyjnyoh, a to w11\' Ze ale z wlekszl!o kase" wl.ekszym aplandorem I w1(1kSZI\ Bza.IlS.I\ nil. dostante solldnego lomotu. Zwyclfilstwo w waloe w ellmlnaojaoh wst.a.je nagrodzone trofeum z danego atadionu. Jak uzblerasz t.roCea z ponad polowy wytypowanych sta.dlonOw wystq,p1&z w Nowym Jorku, na. areme LLgL Jak latwo alQ domy~Uo, ne el1mlnaoje je2dz1 tlum gladlatorOw, katdy z jasnym oelem· wygro.O trofea. OO'zywlJ!ole wygrywa tylko jed en, a pezostall d.ym&js,. no. kolejna enmtnacja A potem ponown1e za rok I tak pI'Z8Z kolsjne mlesl~ I lata. Hlmea st, krQ' 01, krew aLI,! leJa, I;}um.skanduje. I tak ad k1lkuna.stu 10.1'., braoLe.

Wchodzi dWDCh, Wychodzi jeden

Walkl gladlatorOw nle ogranlczajl\ alQ tylko do pojedyn.kOw jedsn na. jeden. Jak wszystko w tym Swiecle, ad wySc!' gOw w Detroit. na bojlerach lronOZ¥l, me. DwoJe typy, gatunk1 I ke.tegorle. Organlzatol' wprowo.dza. nowa rozwll\' zanja I pomyely, ktore maJl\, uatI'e.koy Jnto w1dowlsko. Pon1ZeJ kUka najpopularn!ej&zyc1l.

Pary

Troazkq aplycam, be opi&ELC wszystkle· go naprawdq Die spasOb, jedna.k walkl W pal'ach to jeden z ne.Jpopu)o.rnJejszych pomyelOw na uresmatcenle waI· Itt. Zresztl\, pomyel wyszedl ad gladla· torOw. bodaJ w '48. czy '49 byly takla dwa slo.wne ZBapoly, ~1l1 po kraju I nama.wl.al1 wszystklch do walk! w ps.. raoh. A te na czte.rech gJad1atorOw z tyoh par, trzyto byly koblety; nle muBialy dlugo P1'0810. No I alq zao.zeJo . nle brakowaIo ohIopa.kOw 00 to ohalell stl,! Z nlml zm!erzyO, w paraob, tl'OJkl\taoh, jak taw sobte ~yczyly. DzlS, po kJlku· nastu lataoh walka w paraob to standard, a 0 pa.n1ach n!ew1eiu pamlQI>&. Jedn& m1ala na. ImJl} Jenny, tyle tylko w1em.

~ walo2y all,! glOwnle w dwOOh weraja.ah . dwOOh na dwOOb, lub jeden no. jednego Z ma:W.woScll\ zm1any. ZmQOZOny lub ranny zawodnlk addaje lnIaJa· tYWIjI ewemu koled.z6, a tenwlazl os pole I rob! masakrQ, lub t.e~ zblera lomot I J\U r80Zej Die ma sl, z kim zmtsnlc,

1m w10KSza sJawa. wo,lown1l!:a. tym w1QkBZe zyukl. na Jakie mose Ilczyll. Gra.cz moU wyznllA:Zye mln1m&l· na, 8t.awkO walkins. lltandardowe 10 g&mbll plUllllUJlUl w~tldch PlmktoOw ReputaoJl (tzo. gltldla.'t<Jr z;} Punkt.aml Blowy mGta podbl(l pu1Q wygra.oej 0 60 gamblL :5 PS-3x20 PR).

36

- -

i' gladiator __ _ '>~

~ --

Walki drniynowe

Brzm1 etrasznla, co? Wyobrs.t.asz soble?! Plt;!clu BzarwJl\Cyoh na slable gollol, motna ns. wl.down1 stat 11 patelnl.q, I. tyllto ozeka6, .a.Z mOzg ohlapnte wpros.t na. rozgrza.na tlULllelko, he, he- Baz ja.j. nte ~st ta.k brutalnle, Z&zwyczo.j wal· kl w grupa.oh sf!, 0 w:lele wolntejsze I spokoJn1ejsze od kla.Bycmego pojedynkU. Druzyny uklad&jfI, etrategte. pla.ny dzlll.la.n, wyblerajq, okrealone pozyc~ na. arenie. Qgdln1e w'yg~cI.o. to Jak szaohy 11 lattcuahem w la.ple, bo zawodnlcy ~eto dzlelEj, lilt;! na role, nil. przyklad Jaden z lal'lcuohem, dw6cb ofensywnyoh I. ~en z olt;!tklm tnlctern,

Kolel1zy PO fachn

CZ'lIsto mla.st& 1 prywatnl wlMoloiele przyolf:\gajEj, fandw nil. areny dzlt;!ld pupUom - mul.ant.om 1 mMlIynom MoJO'll1&. Ludz!e na.lCZt;lSolej ate pnyollodZll oglfI,dM walk, leez sa.myah. bohaterow seeny. Zoba.czye w akoJ1 edmienea albo teohnoJogtozml dzlwo - to co4. co ZOIItaJe na. dlugo w paml'ilOl. WI.'iIO Jak wylez1.ssz na i!J'odek plaau na jak1mS mduplu I na.gla tlum zaoz:nla wlwat.oW'!:I.¢ I Pt;IkBt z radoooi, to waale nle ZIl8r czy, Ze 0' table ~u slyszell l 01\'1 pozdrawtaj~ Br80Ie. to Zll9.I"lZy. Ze gdz1~ za. pleoaml pojawl1slQ' wlaJ.nle mucsnt w1alkodQl ptees hutntcsego, Takl maly puptlak.;

Wa!ka. w zo..mlmI_t;!tym pomleszcze.lliu sam na sam z robotem jest nil. plerwszy nut aka. sa.mobOjlltwem. Nle masz gdz1e uotee, nta masz ahw1l1 odsa.pkl, a taka plapr:wna ma.szyna mil. to do sleble, :ttl Btl;l me ml;lczy, rue poet, krew nle wewa. jaJ oozu, a: 00 wI'i'OSj me kopnlesz Joj plachem w oczy. So w kla.t.ce nie rna. plachu, a maszyna. nie rna 0IlZU Dobra. ra.d.ll. . Ilia daJ slQ wpubJle w wal· kQ z maszyn<l: - przyna.jmnlej do CUI.IIU. at me ~Iesz p8wlen, :!;a daaa soble

36

radQ. Do CZII.BU u nle bI;Idztssz absolutme pewlen. ia da.sz sablB rll.d.ll'. A wtedy OCIozeke.j JeBzw,s z pOI ralru i zblerz Jeszoze t.roobll' dO$w1a.dczen:la.. co?

8010z ma.szynaml t mutanta.m1 pnya!.etge.jEj, ne.jw:l.'iIOOJ klbloow I st\ bardZo opl80aine_ atawkl rosDf!, dwukrotnfe, albo I WI'iIOEIJI A wraz z n1m1 am1ertel· 0006 gladlator'l1w.

Warnnki zwyci~stwa

Nle nil. wllzystklob arBDach obowlf:\ZUJe zasada "wehedz! dwooh, wyobod.zl jedenw.Zdarza. all;1 t.l'a.flo no. ring, nil. ktdrym walozy sill' de plerwszej krwl. Bulka. z masiem, co? NO' nle de konca.. Chwtla n1euwagi. jego szybkl ruch 1 jut prze· greJed. Thun skanduje !mIll' tego leszoaa na.przeolw, tonte dZ1Qkujf!,. gamble zwlja. ktoll. Inny. Na. ueta. oi!!nle slfj1 okrzyk: wChw:!leozkl;l, jeswze na.wat go nie ... ~ A organlza.tor tylk.o uk.Ionl slQ, panu JuJ dzll;lkujerny, pokleple po plecacll 1 ka.t.a zw1jaC liLt;! z plaeu, No w:I'iIO jak bracls ohoesz lltartowtl-O w rdtnorodnyo.ll walkaoll, to .ell;l wszeohBtronme przygotuj, ana.j.Ieplaj zna..jdf soble trenera, ktdry wymyll.lI 01 ta.ktykll. Zawsze znajdzla sIll ~ cwaDiak, 00 al'll oozuka - JeW nie bedzjesz dobrze przygotcwo.ny.

Spotykanym ozasem wa.runklern zwyolQf1tWII. .!eat przetrzymanle. Chodzl o przygwoMtenIe, zmuseeme d.o poddanta lub przej'ilOle jaklegoo przedm10tu przez okrell.lony oaes, Z tyrn t.rzeba uwa.mo, bo jak ja.kl.a oholerny Ilumoka sillidzie 01 nil. pJecacb I bli'dz1e oholeJ cit;! pnatrzyma.O przez kwadrane to przez pOI rcku bI;Idzlssz mlal na plecacllodol· !lnJ'lIte Jego dupsko. Slyeza.lem 0 faoeole co mu nte uznal1 wygranej, be m.lal

-

~l' reguly i zwyczaje

-- -- ----- ---~-- ---

unjeruchomle przeclwn1ka. na m1nu~. Hukne.l go ulAznyrn prQtem w leb 1 tam ten debU d08tal clrgawek. No I wtesz, rue dalo ale ~ tyro nte ~obl~. tnI\-B! BI$ I trZll<BI 1 rue usnalt tego za uaterucaomlente. Sedz10wle Bf!. OZlLBem glUpBl ad WBZYBtkloh gladlat.or6w razem wz1e' tyoh. ZmlerZ8.m jedna.k do togo, Ze r6z· ne warunkl ZWyCI$Btwa. wyrnagajl\ roz· nej teohntkl I taktykl. Nle ~WBze wy· Btar()~y Bkopa6: przeolwnlkowl nery. Choc! . tu ID.B.BZ racjf;1 . zaWBUI to we.twta 0811\gntf;1cle ZWyc1eBtWa.

Jest JeBzcUl olekawostka, maim zdanlem me. to Juz nlewte1e wsp6lnego z wal.kaml gladlatorOw, a bardzlej jeBt to O8Obna dY80ypltna, no ale Ja.k juz stuchaaa, to sluohaj. Druzyny startuJl\ Z przoolwleglyoh stron 1 ws.lCZ8t 0 prz.ej$ole przedmlotu (np, CUl.SZkl pea) UI drod· ka areny Kto plerwszy zdobQdzle przed· mlot, ma spore szanse na wyg-rB.D.B" ale ole moze da4 go Boble odebra6. W wal· kaoh dru:l:ynowyoh zazwyozs.j najmnlejaza I najszybs1.8. 08000 blegnle po "pllke~, pod024S gdy reszta glad1atorOw 081an1a ~bler81.JZ8.. Zaba.wy przy tyro jest co ntemlara. A wieez, najlepeUl jest 00, :I:e ten sport powst.aJ. ... Zgadn1esz? Chlopie, to jest pomysl zaozerpnlQty z ru· mu sprzed. wojny Film jest z gatunku science notion t opowLada 0 tak1ch za· Branyoh ozasach, jakle nam oastsJy I tam wlaS.nle Iud me grall w tak4, dysoy· pllnQ. P1epr~ony prorok, ten re:l:yser_

!reny

Aren jest jak ps6w. Najmn1ejsze areny ma.jl\ powterzchnlQ ~ooh przedwojennyob rtngOw boksersklch, ozyU dwa.· nasole na dwanasole metrOw. Nte 1st· nteJq, tadne eptaane reguly walk, an.! tym bard~tej placOw, na ktOryoh elf;! adbywajll,. Co prawda Ltga. zmlerza do standaryzaojl . ale ples 1m mordf;! Uzal

. olekawe jak oh~ to 081un",6. Nle uda 1m elf;! w na.jbUZszyoh lataoh. Ja.kl~ tego wnlosek? Blerz a.parat 1 rob ~Je' ilia bf;1dz1e8Z pokazywal potomnym VI ja.kloh fajnych mlejsoaoh wsJozyle4.

Ludzie aren

Nle wszystk1e areny 8Ili wlAsnotlclaml mlaat, w kt6ryoh elf;! znaJduJB.. Nlekt4- re zost&ly wykuplone prZ8Z pI'ywat· nych wlaAolcielllub abudowane od pod. staw. Liga. pestada BwOj~ arenf;! \If Nowym JorkU. GUdla. Panem et. CtroenseB dyeponuje arenaml w Pohldnl.owej He· gemonit oraz kIlkoma w Tekaaate. PI'Y' wat.n1 wla40lotele maJ~ to do sIBbie, Ze eaml oh04 UIJ'Obl6 na walce jak najW1$' 081. Do nlob nale:l:y 08tat.n1e Blowe. Mag .. wprowadza6 dowolne zmlany w oboW14' ~jfl.Oycb no. arenle regubwb. To jed.n1 ~ najbogat.szyoh ludz1 d.zts1e}Sz.ego dwta· tao

Wlelu wlaaclcleU aren pos1ada swotch g1AdlatorOw. Kupuj~ Boble nlewolnlkOw, choe ~l;la6 podptsuje z zawodnlka· mL ko.ntrakty. MoZe ale ~any~ Ze I

37 /

-- -

I gladiator >~

._ __ _ ~ 4 _ _ _ _ __

twojl\- walk~ zaUWaZy jak1S 10wO& talent6w. Goa ot pow1em. Facet na pewno b¢zle 01 mydlU oozy fortun". DopOlrl jednak ate ~dzlesz pew1en warunkOw, w Jaktob przyjdzls 01 :tya. nle daJ IIl~ nabra.t.

co Innego, gdy pl.a.o nale:ty do rady tn!&st&, zgroma.dzenla. 8ta.rszych, czy tnnyoh wladaOw osady. 01 pro~ Int.eres za.zwyczaj w d.smokratyczny aposOb. Tu wy ja.4nlam - demokratyczny to ni9 ZDaczy .dbaJ;ilc 0 lnteresy gladiate· ra". Demokratyczny zna.czy: .ta.k, aby przynl0810 to najle~ efskty dla earej 8polecznOOO1".

Na konteo cos 0 stdzla.cb. W ka.:tdym aporote jest Jak1t arbiter, ole? W ka.:t. dym, poza ~ym aportam. To nle byloby poputarne zaJl.!cle, J~.11 rozumlssz 00 mam na mySll. Werdykt ogla.sza wla· dcIolel, rze,doy mtaata alba 08oba. zaznaozajl\M uplyw OZ8.8U. Czl.!sto do gl08u dochoozt w1downUL, ktOre. wpr08t aka· zuje pokona.nego no. amterO, ~11 taka. jest zaohota.nka ludu.,

Totalizator Sportowy

Walkl gladlatorOw nie oleazylyby slQ !:.ak" poputarn~1!\. gdyby ID.e zakla· dy. Ludzle przybywaJ!\ na areny cza· sem z calym swonn dobytklem. Walke. to okuja t&Id.e do wym1s.ny mlQdzy k1blcaml.. Jako :t.e pojedynk1 S!\ wcze. antej oglaszane, nlerz..a.dko ~l&faj!j, na nie ludzl.e z dalszyoh okol1o.

KaMa. arena poslada bukm.lWhera, ktOry zblera przed walk" zaklady. Ws~p na tryburiy mo nle k08ztuje. W za.leZn~1 od. U~1 t rodzaju gambIt, mozne, w ygra6 jak1&a klamoty alba 1 spor" fortunkQ. T'u me rue zmlenUo sll.! od. zs.!'a.nla dzl.ejOw. Na wypadek, gdy· by ktOrya z graczy postanowU zaT'Y2Y'

38

kOWM. ponl.tej majduje al9 generator putt wygranej.

Generator

PorOwnaj ze 8ob, Punkty Repu!:.a· ojl (Slawy) walozlljoyob Z8 sobllj stron, J&alt

@' PR sllj rOwne lub wyutk rO~' oloy jest. nleznaczny (2-3 PR) puts. nagrOd pozostaje bez zmtan,

@ przeolwn1k ma oo"'Dajmnlej dwa razy w1pj PR od. OBtlby, 1I:t6- r". obstaw1amy. mesne wygrae dWUkrotnle w100sj od wnteslonej stawkt,

@ przeolwn1k rna. trzy rnzy w1tO9j PR cd osoby, ktO!'1\ obs!:.awta· my . wykon&j rzut k20 1 podzlel wynlk przez czt.e!'y (zaokrs,glaj!\C ew. ulamkl do gOry). Rezult.at mno«s wnleslony zaklad w przypad· ku z;wyoI9atwa. naszego faworyt.a.

przeolwolk ma. dwe. razy mnleJ PR ad obst.awlanego glad1a· tora . rzuO k20 1 podzlel wynlk przaz dwa. Ten rezult.at. sta.nowL llcznlk ulamka. dzieslQtnego, ktOrym mno~ymy wnleslony zak1ad. Tyle hazard~8ta zY8ka ponad wnJesloollj 8kle.dk~.

Przyktad:

Gladiator waJozy Z &ma.torem poslada· JI40YtD 0 polow,", mn1ej PR. Wnlealono za.ltlad za. 10 gamblL Ob6t.awtony przez na.s !fJa.dlat.O~ wygral, l"Zuea..my W1fjil kootk-. otnym a ny wynlk (16) dztBll· my przez dwa I doot.a.Jemy 8 (18/2 • 8). Mn02ymy lUL&za 10 ga.mbl1 L 8/10, po czym dodajemy wynIk do za.Jdadu. Zy· skalll!my 18 ga.mbll 00 • (10 x 8110)· 10 .8·18).

ReaztQ mnoZnlkOw wynlkaJl¥'I\ z ReputMjt zawodnlkOw obllcza. 81Q analogtozn1e.

~l' __ . ~_ reguly i zwyczaje

I I

39

c

gladiator ~11

----

Sk&d si~ wzi~li dzisiejsi Glalliatorzy?

ZaatiUlawlBBz SIll ,la.k w dobts postapoka.llpsy, IIdzle rue rna telew1zor<!w, sponsel'Ow ! kluMw, n&l'Odzlla sill lR.y mote odrodzl1B . tl'adyoJa l11adl&tQrOw? anc wszystko zeJety od pod&ty I popytu. Cblopcze. CI, eo ocalell, Z&8t.sJl newy Swt.a.~! nowe w&l'UllkL MU6lal8jj BIll d.o ntcn przYBt080W8.C, bo l.naczaJ p!'Zegl'Ywa.leII. Zna.sz tfj dswlzil g1a.d.I&l-.Qr6w z Potudnla.: "8111.1181 musZl\ adpaM.· Tak wtflO spore ~~ ludzt, k~rzy nJe mlell Jut sta!'yoh mlejoo pl'Wly, a Icll speoj&listYC<lne wykllZt&ioente nts ]XIZWalalo I&two alv JlI'Z8' kw&llllkowa.6, bl'aJa w lap? plsl'WSUj. lepsZl\ dechO I "'potyozaJa." soble 00II na p1'Z8tl'wanls od plel'wuzeJ napeLkaneJ osoby.

B:¢Zmy jedna.k SZCZ8I'Zy. Blolog molekul&.!'ny z O!\l'Odka Badatl nad Raktem M¢zgu PI'QdZej wykorzyst.sJby tfj desltO do odrysowanla nowago planu wyba.wlenia. l1,1dzkoScl, nIt przyJoteD.1a JII] blLtnlemu w odpowtednls miejsoe. Byl1 jedn&k I LaCy, dta k~ryoll Wyr'Z!\dzo.nle k:rzywdy nIe bylo nlozym nowYm:" Zm:lenUy slV tylko we.runkll motywa.ojll ntrn] kleruj4(le. W!II'6d men zn.aJetll alQ winh.!'Ze, SpoMDwcY. PI'ZEIB1;tPOY- Latwlej un bylo wykonys\.a.() BytuaojQ. nl! =11\01 8111 za adbudowo prreszloSct.

T"Ildno dzIj wy,ladnl!!. jak tlpalrOd mob wykl'yst.a1l2owalo. 1110 srupa zawodowyob wojownlkOw. NBj· prawdopodobnlej przYC3ynUO Bill dO tego k:Uke. faJt~w. Po plerwaze, tlZf1M osI1kOw uznaJa., te Ia.twlflj (a mo:tl' sprawtedllwlej?) Jest mrabla.6 na :tarole wyna.jmuj~ swe umLejotnoSc1 do oahrony OB6b, karaWBIl, azy caJych osad Po drugle. w ~b!ol'Owej O!IwtadomoSc1 utrwalUo 1110 przeltonanle, te przemlerzaJ~ PU8ty· nlli' tl'ZElba. pojedynkawa.6 olV l! ja.k1m14 rega.sa.ml, jean ole oboe oil) tm odd&l! ca.lego swojego I-.Qwaru za rrlkr. Po &necle, wtele oe.a.d przyjO.lo ?IU!Bd1l,!!e spory rozwI~je alo 011 centt-alnym plaou, &l'gumen~y przel<azuj~ plQ:Sol&Dl1, na oozaob wszystltich mleszkan.c6w.

oma. by wymtenl~ jieu,cze w1elSlnnyeh przesla.nek, k~ doprowadzLly do utworzenla. sta.nowlak o przewroLneJ na.zwle SOdzlOw pokoju. WI~, ja.k jell!; dzlsla.j z pl'awem. 00 nlo? RuszytlZ s1lj B m.lJ na pOJuoo I J~ zupelnie tnne, K&:tde. ns.Jmnlej&la wtochA DlJI. IIWOjll prBWe. • I poJa.p olV w tym w8ZYStk1m. Powszeohne jeIIt ty)kQ prawo sUnlejazello. Jm!1I nlkt nlje.k nle potl'&fl rozwtll;ZB.4 sporu . COZ. Lrzeba. wyj6¢ ns. ub!~ zlemle I PI'ZY I1wtadka.ah, uazalwte l'OZS4dzj¢ spra.wo I'IlZ na. zawszs. W nlek~l'yoh mtajscanh jeIIt t.o no.wet jedyn,y sposOb rmst.rzyganla wszalklcb za.ta.l'gOw.Dobl'B, ale 00, je~1 wejdzlemy w drogQ ,la.klemoo cwanemu. ne.dzla.nemu tJuOOlocbowt, ktory sam w tyolu me mtaJ bren! w rp? Nte ludt slO, :lie wy j!d>lle naprzeol w. Moten soble wpywaO OIL honor I na CO tylko ohaesz. takL lla.ndls.rzyna tylko sto pogardltwte uSmlBChnle I wystewl swojllgo e¢ztego pokoJu. Woll odda.l! mu spero gambl! I samemu popa.trzee ja.k za.wodowteo robl z eteete mlaztlQ.

Taka. f01'ma. dootekanla IIprawlsdllwoSc1 szybko &IQ spra.wdzlla. Nle trzeba. bylo czekBl! DB koleJne mldDlny, ktore wprow&dza.ly UJ'Zf1dy sf1dZlOw pokoju. Rozpoc:c:'lly sill poszuklwa.tl1& najl8P/Jl'lycb wojow' nlka-N. WkNlt.ae Z8tlZf1Jy powstawad propozycjll mn1eJ lub ba.rdzlej \sl-.Qtnyab zmtan 'III reguleob walkL Wt.edy td ze.cqlo. powstawa.4 Idea powola.nla. do ~yola. L1gL I u»clB pojedynkllw w kategorU sPOl'tu. Co byst:-zejSl za.uwuy11 Jut w~nleJ,:te waikl SOdzlOw gromadzlly sporo wldow!ll

a. .. \.. , ..... ''t,! '.···~~f\..;.·~,~A\'\1't:_~\~: .... D

~ .... ~ ,-'_",- l~·!.:\·t. ·'~~f-' ·'~';·~~-~~·1tt·:~::-"':~~

Wiemy,ze ,widziales;'ju2. biegn~cego

, : faceta z,.siekier~ w plecacti.: ,~, '.,

: Wiemy. ze !,ump~~ Jwojego ku~·p.~a~~ .:'.

-' . :·.' .. ~p_otrafl r_zuclc motoc_ylch~_m.'Y: .. ' .. :.~\~"

- PrZYJdz 1,.ZObaCZ:j~k/to.:a:obl~·:?a,Wo~owcy~'·,,_- .

Rrena:. Plaza' Center ~': Z~CZY n a rnY~1J ~z._ml.er:.~~tlu~~~·:

-t.], ... ,,, . :_; '. ,-oil -~-;--:--:--~- •• ;. ",. .... .. ~ ~ II>

Kumpel mtaJ ta.k1\ ]lnykr~ Pl'ZygodQ t mDtooyltllsta.mt. Podjeoho.l do lmaJpy, a tam, na. podwOrku motooykJe ueta.wtcme w kolo. ~WOI'Z4 vlng L ek1pa. slo ]ll'28pycha., jakieS kuksatl, 08, takle llwawolne za.bawy dutych ohlopoOw. No to kumpel, a. e.kurat byl w dobr:ym humo- 1'Z8. pyt.a., ozy ohelf slO spl'Obowoo. Rktpa by10. podplta., MOO Sill zgodzUl No to jak elo za.azOlo, to slV ad I'ILZU skctlczylo_ Gigga zle.psJ jednello lla.l'leyowoe., podntOliI nad ateblll I

ollolo.l wynuol4 ]lOZe. kr~ motooykJl, tsJs: dl& sapsnu. No ale o,~ przellozyl, ozy gOlW: DIU slO wySllzgnl\l. ole wlem, nlestety re.oet plepl'ZD4.1 WPl'OBt w ma.szyn,. No I poszOOJ oa.ly ukJad k1el'OWlllczy, Ul'walo elO sPl'ZIIglo, I jes2CZS 110M oboa.sem zadrapaJ ss lakIer. No powlem (II, ta.k alO waotekJl, te musla.l loh w6ZY6tklCll ZDoka.utowa6, teby da11 mu spekOJ, Polo:i!yl na ztemlQ dwudziestu chlopa I na wsze1kl wypa.dek ~~I sLo DB poludnle.

40

Nle, nle ma.m nOlI my.1I tornado. [.zy WlIZyllqJ gladlatorzy mu!l~ byt t~pl jak cep'i'l Chodzl 0 to, ie k.aida grupa .udzl wldzl Swiat winny !lpo.Db - z perllpekt:ywy !lwolch cel6w I dzla.lan. Yak jeft I w przypad- A ku gladla.tomw. Najwai:nlej.zym mlej.cem !I" areny, a najbllZllZyml

ludzml - menedZeI'DWle. Poznaj ten tiwlat jak n~bllZej, a 'atwlej .,~ ., .. / W nlm odnajdzlellZ.

-

I gladiator ~

- ---- - - - - -- - -- . - ~--

Ke.My. kOO chad trooh~ tnteresuje st~ krwawym sportem slyszal 0 Ltdze I GUd1L Oble orga.n1za.oJe nte tyle UI sobl\: konk\JJ'lJJI\.. co pozosta.j~ w ken· Olko\e. Rzec:z jasna, rozgrywk.1 tak w Lidze, jak I GUd11prowadzone ~ w try· ble zamknl~tym, ale gdyby doszlo do spotkanto. zawodnlk6w obu orga.nlza.ojt, mozna bye pewnym, u wa.JozyUby no. !lmlero 1 zyole bez ~dnyoh regul.

R6tnlce mlQdzy jsdn" I drug" orga· n1za.oj" rue polegajE!. tylko na podz1a.ie terytort&1nym. no. kt6rym rozclE!.lajl\ awe wplywy. R6mll\ sl~ ta.kZe podejsetsm do sportu, metodaml rekrut.a.cJt I w1elomlLceohaml, kt6re deoyduJI\ 0 :liy' olu gladlaOOra. Ke.My gladiator zna, pod. sto.wowe Inlol'macje no. temat Llgt I Glldl1, kt6re mOIl uaiysze6 od no.uozy· oteta I no. a.renaoh caiego kontynentu.

a poozl\tks.ch Ltgt Gladlator6w wspomnlano jut co nteeo w plerwszym I'OZ' dzla.le. Tyle, lie wle przeolf,!tny mleazkanieo Stan6w. TUt.a.j poja.w1 aif,! kUk.& szozegOIOW; kt6re poWinn1 znaC wa.laZEt.. cy no. arenach oa.Jego kraju.

Wszystko Z8.CZII10 Bill cd Petera Col· linea., symboJu dzlsleJszego NJ. Ten plerwszy po a.pokaI1psle burmlstrz mla· ata I so.mozwa.flozy prezydent zrujnowanej Amel'yk1 zrobU Wiele dobrego dla swych rodakOw. Jednl\ z ln1oja.tyw bylo sprowadaente na. stale do stol1oy gla· dlaOOr6w: Spo.rt Z8..0Zt\I pnyblerat us. popularnOl1cI, a CoJUns wledz1al, i.e nlc nle podn.iesle tak morale. ja.k rozrywko. .

Okoto plf,!tna.stu lat po woJrue, do Nowago Jorku pnybylo no. za.p:roszerue kU· kunaatu sf,!dzl6w pOkoju. Po kLlku dn1ach negoojaojl z burm!.etnem I jego doradcaml, w1f,!kBzoEIO sIIdzl0w przyj~lo Pl'opozyo.l~ wsp6lpl'aoy. ZgodzUl Blf,! nS. regulame pojedynkl pomlf,!dzy BOb!\. w

42

zamtan za komlortowe, ja.k no. dzlsleJ SUI sta.ndardy. warunk1 tyota./

Jak ktokolwlek m6g1 odm6w10 tak lukro.tywneJ propozyojl? Nle wszysoy po!;ra!UI wyobra.zlcBoble tyole w zamknilltym otoozentu. wyznaozonago regulam1nem 1 harmonogramem spatka.fl. ~1 tet zapewne rue spodoba.Jy sl~ reguly try, kt6re proponowal Col· lLns.

Jak w1!l'o wyglq,da.JI'Io swzeg61y teJ wsp6)prs.cy'? Po plerwsze Collins jut no. wstflple zaznaczyl, :re nte zgo.dza slf,! no. walk! do !tm18I'al. Burmlst.n =al, u Jego obywatele dOO6 juz w1dzlell okruole~stwa 1 krwl. Walkl gladlatorOw rataly za zadanle odclq,gat no. kUka ohwll uwo.gf,! od bletl\oOycb spraw, a rue szokowaO okrucl.etlstwem St¥! po utworze· ntu ogOlnyoh ram nowej orgs.nlzacJI pnyswu>lono do tworzenlo. regulamlnu. Zabrs.nla on m.1n. szozeg6lnego okruolenstwa, wprowadza Wiele za.sad gry fair play (np. unika.nle uderzetl pont· tej pa.sa., czy s.ta.kowa.nla. brorul\ blal!\o w t'WBJ'Z) ttd.

Po przygotowan1s.ch fOl'malnyoh nadeszls. POl's.· na bardzlej prozalCZlle apro.wy. Trzeba byJo wyznaozyO, b¥1t abudowao aren",. Col1l.ns rue m6g! jut jednak brat udzlalu w tych praoach. zaj,· ty wteloma tnnym1 spro.waml. Wyzna· ozylwlVO przyszlego menedZera, kt.6re· go tu nazywo. Blf,! M1stnem Ceremont. Zostal ntm jeden z doradc6w burmtstrza, Allan Dolloff. Dz1sts.j, z perspek· tywy ozasu, muazf,! pnyznao, U to by] 1 na.da.J jest Sw1etny typo Jego pterwsu, deoyzjE!. bylo wyznaozenle nil. mtejsee walk ruin po Metropolitan Opera. W taj chwlll, Dolloff jest. jednl\ z nsjbardzta] powaMnyoh osOb w tyro blz~ nesie.

Metropolitan Opera... Dlugo m6g1bym opowtadae nIL tamat teto mJ.ejsc.s.. Jedno jest pawne, nie ma w calych zapy· Zlalych Stanach ba.rdzlej pompatYCZllego mlejsoa do stoozen.1s. pojedynlruI Zeby

ri'r __ swiat w pigulce

bylo amtssente], (Uady wojny dodaJI\ temu O1leJsou uroku. Zerwany daoh, 008.18.18 ~dy fotell I balkonOw nadajt\, wygl!\d gustownego stadJonu. Je<1yn1e wsab.odnl8. $Ola.na ob9un~ta alii! nleznlLClZ' rue I dzta jej kraw41dz1e podtrzy01ywa.· ne sit przez wsporn1kl ta.k, aby me zawalU slli! na. wldz6w gro01adzl\Cyoh s\(I w jeJ poblltu. Po wypadku aprzed trzeoh lat balkony zostaly takZe przeslonl41te stalOWI\, siatkl4r. OO:zywlAole ta.ka m.lejsoOwka 810no kosztuje I zazwyozaJ Jest z dawna zarezel'Wowana..

Sarna Ltga przetrwala od tam tego czaau w prawte n1ezmlenlonym keztalcle. Walk! odbywa.jlt s\41 raz Da mtestac, Ten kalendarz bywa po&mrzany tylko z okazjl UPOOZystych wyd:ar2en. Na poOZI\:t.ku, w turnJeju braJo udztaJ dwunastu zawodnlkOw. Pojedynkl w tryble ka.M.y z k&:.tdym trwaly przez O&1y rok. pod konlec ktorego oglasza.no m!strz&. To za.szezytne O1lano POZ08taje w glOw' nej mlerze je<1ynle symbollcznym ty· tulem. bow1em tutaj wszystk!ch gJa.dJator6w uznaje BlQ sa bohaterOw; Sl\ Ielolam! mlodego pok,o)enta.. Jedna.k z bleSlem lat, kiedy wtmlC 0 zawodach w NJ Z8.CZf;118. rozohoclzt6 slli! po reszole kl'aju, do O1Jasta Z8.0ZQl1 przybywat ochotnioY. chOl\CY d08ta6 stQ do LlgL Dolloff, w porozumJen1u z plerwszym1 zawod.n1ka- 011 u.znal, ~ Liga powtnne pozostaO otwarta na nowych glaella.torOw. W ten spos6b mlaly epeln16: elQ marzen1a Petera Colllnsa 0 zje<1noozenlu zawodnlk6w z oaJego kontymmtu. Nle chotano jednak zrezygnowaO z ellta.rnego oherakteru rozgrywek. etl\d poJawU al!;! pomyel c1oboru nowych Z&wodnlk6w w dra.fole. jak to cZynJono przed. wojn!\- w zawodo~eJ lldze koezyk6wki. Pomysl muslaJ jednak zos~ mocno zmodyflkowany - nla istn\a.ly I nle letnleJI\, tadne organ1zaoje, an! obaeJ"'WQ.torzy przy· znajl\CY zawodnlkom z kl'ajowych &.ran mot.llwOOcI a.wansu do LI,gl. Wtedy poJawU Bill pomysl z troream1. W ten spe-

/

SOb now1 zawodnJcy nte pojawta.J<\ sl!;! w Nowym JOl'ku zbyt OZQsto I dztsleJ aza. Llga llczy oslemnastu gLad1atoI'6w.

o Us SPOI'lL CZ!;I4t! ·wqclruJ~ych" gladlatorOw uznaje Ltg!} za odB~pstwo od tl'lI..dyojl, a wlli!kszoM k1blc6w odbywajl\08 al41 w nlaj walkl za mnlej w1e1ow1. skews, 0 tyls zyola zawodowc6w jest do pozazdrosz.o.z.nla.. Nle mOo tu ~ypowego gambllngu prz.ed walkl\, me ustaLa sl!;! stawekwalkl. 0 wszystko d.bs. Dolloff • t.ct&llzator eportowy jest w NJ naJle· plej wrganlzowany. Wplywy ze sprzedaty mlejsoOwek wraz z doflna.nsowa· nlem z budZetu mlasta. twOI'Zl\ kase LIgI. Sta.mtl1jd wypla.oa. ai, nagrody za zwyol!;!sk!e walk1 I pram!!;! ella IniBtrza 88' ZODlJ. Ts.kZe kass. 00014100.8. jest koez· taml utrzymanla. zawodn1kOw - rmeszkajl\ w naJJepszej OZfilScl mlasta. ty jl\ wprzepyohu, poruBujl\ BIQ w wteIklej

43

Sw1ola. maj~ spory wplyw nil. ble~ polltykli'. DzlA gladlatorzy z Nowago Jorku nle Bile tylko zawodnlkamL 811: watnyml osobtstosctamt publloznymi Zwla.szcza. ~yolfilzcy.

Llgl. nie rnozna ot. ta.k opuSclc!. W umowle. ktOrlle mual podpls&C kaMy newy zawodnlk, lBtn1eje paragrar. kt6ry okraala, Ze nil. emerytUI'Ii' moma (ale nte trzeba) przejM po dzleslfilolu lataoh Walk .. Gdyby kt,og zdecydowal slli' odejSc! wozeanlej, muslalby zwr6010 Koszta utrzyman1a z lat, ktOre sPQdzll nil. arente do !;ego OZIUl\l. Do ohwtll obeoneJ emerytUl'Q wybralo dw(Jcb zawodnlk6w - Erik Reason 1 Ted Klrchhofr. apeojaln1e dla. ntoh powolano stanOW1ska w Prooydlum LtgL Mlooazy Collins lubt tat poke.zywat ah~w loh t.owarzyatwte.

Li[a Gladiator6w

Nazwtr' LIlia. Gla.d!.a.~!'6w Przyw6<kl1l1 Allan Dolloff

MI1!!jllCe: Metropol1t&n Opera., Nowy JOl'k Uc:dNI czkmk6w: OsI.eJIUl&8tu. Mw WZI'OI!nl¢

UzlHujenf.e. Do walkl dopllll:ZaUL sl, eta· ~y=e b.ronle . tadnyoh laJ\C'UohO .... kulek czy pU BJl!Illnowych

AnImazje I IIIlju~: wrog~ do GUaU CllB.dl.a.tor6w

W.b:P: Trefoa z ponad polcwy wytypowanyoh &ren, odpowilldlll.a. Roputaoja (20) !itawlu 8

Ernest "Wscieltly" Holloway

- przykladowy gJadlat.or Ltg!

Ltga rue dopllll:ZaUL 110 walk iadnych PlUtantdw ani zroootyzcwanyoh pl""28Gl wnJ· 11:6 .... By6 mote ErOMlt bedz1e two!m plerw. flZym przeclwnik1am wylosowa.nym ... nowym sezonl.e.

Ka.tdy bahll.ter n1BzaJemy zasta.l opatrzo. ny zestawem okrelllaJ'I<lyoh go wskUlll· k6w_ Nil. ~4'ku znaJd.uje sl9 W&rtollC wsp6tozywll.k6w O1'BZ najwam!ejszyoh dJa glad1a.tol'a um1eJ~tnOllaL P6tll18j nas~puJo llsta aztuozek., kt6re opa.nowal zawod· nUt. DaleJ jest Slawa, kt6r4 o!sszy 810 woJownllt (LIlia Jako Ol'g&n!zaoja poslad.a 8WO.l4 renomll, ale :l:najduJ¥y 81, ... nlaJ

zawo6.nloy 64 r6!nle ocentanl. ohoe k&Zdy z nl.oh jest d08kanalym fachowoem,). N.a. keneu poda.ne BII: k01'Zy~l. jak:1e plynll: z pokonan1a zawodnlka (m&~l'lalne ora.z spolec2ne).

W.pOh:zynnlld, Bud.: 17. Zt: 16, SIX 6, Per: 9. CIl&l': 18

Umle~o6ch Bljatyk.a 6; BI'Ol"l rvozna 6; Kondyoja 4; Odpom~ De b6l 4; lIztukl walkl 4; Za.stl'&sZ&nIe 3.

!ittllCZJdl Counterstl'lke, Rozbrojenle !ita ..... 4

Zwycl~, Za pokonan!s w LIdz8 moena atrzytna.(! 150 nowojorBkloh dol&r6w. Za pok01l.a.nie Brnesta gladl.a.tor omymuje 2 punkty RaputacJ! 01'&Z 40 PDna wydatki ~a z postaolll-

Glidia

Glld1& nle Jea.t tak mana ja.k Ltg's. Gls.· dlatorOw, a JeaH ktoS jut 0 nlaj wspomlna I;Q ze.zwyozaj z pawedu zleJ ala· wy, Ja.lt4 Glldla oleszy al~ w4rM mleszk.atlcOw bylyob poludnlowyoh stanOw.

HlBtorla teJ organlzaoj1 ZlLCZyna sll2 t~ po woJnle. za sprawl\- ntejaktsgc Cezara. Nlkomu nle zdradzll prawdzlwego nazwtska 1 nlewlele osOb ohoe J8 zna~. Dla wszyatkl0.h jest po prostu ostro stuknletym kolesiem, choe nlkt nte odwu.zy alii' powIedzloo mu tego w twarz.

Cezar doznal prawdopodobn1e obledu wr8Z Z nadej8clem a.pokallpsy, Ideely str&e1l wBzyatko 1 wszystkloh. Niekt6I"ZY mO~ t.e jego szaleflstwo jest zwt&ZaIle z ataklem ohemlcznym iub blologJ.oznym, ltt61'e na.s~110 pl'ZB<l nuk:learnym. Trudno jest jedna.k zweryrlkowa.¢ te tnrormscje, j.alro ~e Cezar aikomu ntc 0 sotne rue mOw1, rzadko tat komunUtuje slli' z klmkoiwtek poza jego n.aJbl1ZBZ4 !lwltilc-

Zs..kotlczenle dz1a.latl wojennycb I objawlenle ale nowego !lwlata, zastalo Cazara. wedl'uJ<\08go przed sleble po perudnlowyoh obB2a.rs.oh Zn1BZoZOnego kraju, Wtedy po re.z plerwszy trafU n.a walk! sQdzlOw pokoju, Wynaj~ slli' do walk, maJdujl!rO w zada.wanlu 1 PI'"ZYJ-

44

--

~ swtat w pigurce

- --- - - - - -

mowan1u Mlu rozk09.Z, ktOrs. wy· bawlaJs. jegozwlohrowa.ny umysl cd ns.tarczywych m~li_ Pawnago dnla, w4r6d nagI'M, ktOre wynegocjOWal przsd walktl, na et.e.wM zs. zwycl(js~wo znsJazl stQ pod. riCZnlk do hlSWr11 sta.rctytneJ. ~y do wJ oferty eklonU go jak1! lIantymen!>, llZy ohQ6 zabieia, caaau na lektUI'al ml(jdzy w&lk.e.mt, ate wladomo. Wladomo, te po przeozytanlu kaltl,Z.l!:l, Ceza.r nte byl Ju% tym sa.mym cz1ow1ek1em.

8zczegoIne wra.tenl(l wywa.:rl De. tym C2JowIeku fragment poIIwl~ony tradycJi gla.dlator6w w swozytn,ym Rzymla. Ceza.r zacz(\l ma.rzy6 0 utworzenlu azkoIy odwohlJ!!tOOJ al", do tamwj tradycJ1. Z8.ouI,J werbo\WW praeowntkOw, siBbie na.zwaiIUL ~ Clawnego cesa.:rza. a tWOI'ZOU!\ organlzacJI\l na pa.m1l1,tkl,1 hasia "o.hleba I !grzy8k~_ SZybko Jednak pnerodzlla al", ana w handel nlewol· nlkam1. Cezar dysponuJe "urzQdntkamt", kt6rzy przestrzegaJer dysoypllny warM kupowo.nyoh tub porywanyob n\ewolnlkOw, ktoryoh n8.8t(jpnle szkoll al", JUL gladlatorOw. Ka.My nlewoinll!: dostaJI\OY sl, do aUdl1 otrzymuje na eeoie tatuaz w formle tl'OjZQbu.

W odr6Z1l.1enlu od L1g1,waJk1 w audU me Sl\ zamknlQte. Ka.:tdy moaa sle zmlerzyO z glad1a.ool'em GUdlJ. Malo jednak Jest taklch IImlaJk6w. Wla.domo, Ze Cezar nia lubi Przetr~ I ktoG kto pokona jego zawodnlkll. (2(1s1;o "nama· wlany~ jest do wet.l1tplenia 1.'1 ezereg!. GUdU. Na. t.e.k1e walk! moZe t.raflo ntsmal na. caJym poludn.lu Sta.nOw. GU<1la. poslada. w1ele aren, ale plotk1 glosZBt. Ze \BtnlI'lJegd<nea llkl'yty oarodektrenlngowy, bed¥y r.a.kte sledzlbS! I centrum dowodzenla Ceza.r8.. 0 tym MKoIoseum" mag" w1ed~ tylko czlonkow1e GUdll,

a I z tyah Jedynle nlelloznl znajl\ jego pclozente,

Gildia

NJIZWII! Gildla. G Ja<:UatQ!"Ow (Gildis. Pa.ne:w lit olrwn8eB)

Pl7.yw6dca: cazar

MI~JKI!= Poludnlowa. HegemcnlA, TekllM Uahal:dan~ O\tQIo stu, &ltl mou boy6 ZUlLCZll.M WlQQeJ

U;Wru~"le.~ _Dowolna boron bola.la A:nlmo;de I ~une; WI'OfIDM do Ltg! Gladla.t.w'Ow

W~P' DowolDy b-Ij,lIt pnymllS"...Y !it1'lW8:6

46

gladiator ~~

Todd Fleenor

- przykla.dowy gi&d!&(;Or OUdl1 W.pOIaynnlkl: BUd: 14, ZI': 13, 8Jl12, Pel' 8, eba.r: 13

Uml .. j~tJUdd, B!Jatyk& fro Brol'l rpna 4; Kondycja 3': Odpo.Mloti! na b61 4; SZtu.k1 walk! fr, Za.strasza.n1e 4-

!'iztuC%kI, Hopi. Kop Z ebrctu, Mike Tyson SlawlI,2

Zwyd~: W aDdU przed ka.M1I- wal· kll- ust.a.la ele et.awq za zwyol{l8t.wo w poJedynku tak, Jak cptsano t.o w roWz18.le -Reguly I wwycza.je". Ponadt.o za pokcoante Todda. gl&d1ator otMlymuje punk~ Reput.eoJl QJ"a.z 20 PD.

Meny

Tut.a.j ~jmlemy alQ op1sem kUku najWB.Zniejszych I najolekawllzych I'I.ngOw w St&nacb wraz z loh gospod&rzam1.

Texas Vault

Texas Vault nalezy do mit GUdU GJa· dlat0r6w: To na. rozkaz Cez&ra. do GUdU zoetal upl'Owu.dzony jaden z Night staJ· keraow. szer ohoW zobaozy6 jakts.kl mutant po.radzl soble w e.1I;ajl. I nle zawlOd} IIIQ. Pod.zlw do Vra.an.e.h granlozy tu z nlena.wlWlL\ do jego genetycznej odmlany. Upoka.rzany mlQdzy walkaml, tra.ktowany jedna.k z respektemza nleprzeoiQtne umtejQtno4cl, Vraa.na.h wa.l· czy z niena.wl!ol do wszystk1ego, 00 tyje.

W Texas Vault motna. wa.lczy6 dowolnll: bron1~ I obow1¥uJe ty1ko I wyll\CZnte zasada.: "Wohodzi dw60h. wyohodzi jeden". Nle ruszyloby to wI(lksZOlloI za.. wodnlk6w, gdyby nle !'e.kt, ae arana pogJ'l\ZOnR jest w olemnodclaoh, rwAwletla.nyoh tylko poohcdnte.ml, a Vra.ana.h, ja.k ka.2dy Night Sta.lker,l!wletnie enentuje sle w mroku. Poza tym nie odbtego. od wygl~clu I zdolnoSct przeoletnego przedsta.wtolela swago plamlenJa (zob. opts w podrQoznlku podstawowym, s, 317). jest Jednak niece sUnl.ej zbudowa.· ny.

46

Vraanah

W.pltIaynnlk), Bud: 19. ZI': 16. Sp: 11, Per: 12. Cha.r: 10

(Jmloe.Jretnotd, Bljatylt& 6; Broil rQCZn& 6; KondYGja 4; OdpornOllol nIL b6I 6; Sztukl walk.1 3; 'Za.straszanle 6,

Srtu~l, Atomawe udarzenle. &rserkel' !I...,g.ln., N!.e dost.&}!1 mdnyoh ka..rnych modyClkatol'Ow ze. walk, w etemaosciacn, SIBwlI:3

Zwydt:nwo: Pned katdll walk4 UBta.la. B!O et.awko za. wwYC!,stwo w pojedynlru tak, Jak Opls1U10 to w I'OZdzIa.IlI kReguly ! zwyozaje". Pwa tym 2 pllllkt.y Roput.eoJI OT'U 30 PD.

Tbunderdome

By} kledyll pewlan fum 0 taklej arenre, Gladla.torzy byll w n1m pI'Zyp1na.nl do 11n, podobnyah do ba.n<itl. za. pomooa sz.elek. Dawe.li 1m do lap Je.k1ed wla8two I he.jda na przeol wnlka.. Skaczesz jak kangur 1 pr6bujesz t.rafle kolesla. Tylko, ta muaisz te~ sam unlka6 jego 010' s6w, co w powtetrzu, gdzle IDe momsz slQ od nlozego odble, .lest diablo trudne, Menedter z R1cca.rdo, gdz1e mle8c1 SIQ Thund.erdome, muslaJ bye ranem wepomnlanego rumu. Postawll bowlem COlI. 00 Idea.lllie odzwteroled.la tamten obraz.

Cd jaktegog cza.su pod kopul", krOlu· je koblets. . Sabre Ina.. Nle dooe. tEl koblety s!!o rzadklm wldoklem w tym zawodzie, to Sabre jest do tego wspan1a.Iym wldoklem. Bye mota uroda jest najsUnlejsZym jej atutem, ale cd kledy zgodzlla. slQ pceostae w Thunderdome po pokonanlu t.utejszego glru:l1atora, nlkt nawet rue doprowa.dztl jeJ do zadyszkl, a stoozyla jut bl1Bko dwadz1eoote. we.lk ..

Na tej a.rerue motna. uzywu.e k.atdej brent - jest ona porozw1eszana na 00111.naoh kopuly. Wykona.nle za.mle.I'ZOoego ruobu blild!j,C W UPI'ZQ~y wymaga Problematyoznego testu Z.r~czn~ol (tzn. przed kaMym nowym otosern, PI'Zed pobrantem ze aclany Dowej broru ltd.). Jeall me wy jdzle. na.lety go powta.rz.a.6 w ka.2dym nast(lpnym segmenoie, bezwladnle alQ w tym ozasle hWltaj!\C.

~l' swiat w pigulce

Do zwyolli!etwa na. teJ aren1e wyst8J'· czy og~uszenle, blldZ srzueenle na. :a1e· ml~.

Sabre Ina

W.p6k:zynnlkl: Bud: 14. Zr. 17. 8p: 13. Pel'; 12. Cbar: ie

Umj"JII:ttlokl: BIJatyl!;& 3; Brol'l rQOma 6; Kondyoja. 4; OdpomOild ns. b61 3; S3tuk1 w&lkl8.

!!izI:uczlC.l: ReJ. pnystoJnla.kul, Zarro (112&' ble).

!ifaws: 2

Zwyd~o: ZwyalQ2QY oteruje 811,1 peeostante mJejsoowym wQjownlldem. Sabre Ina zd"zyla z,g'l'Omu.dzl4 It&. wypanyeh .. o.lkaoll caJklem sporo ol8ks. .. "go SPl'Zl;ltu (d06l;f1pnaM 10-30%). Pona.dto 1 punkt ReputscJl I 20 PD.

Tanker

K1edy zaczyna1l4my rozmOWIi!. WSP01'lli' nalem 01. :re ka.1:dy menedZer stara slli! urozmalo10 ja1!:oo walkQ. ~by p:rzyclil' SUl:\¢ w1eceJ klbol1, pamlQt.asz? Collln ROOemeyer, menedter areny w Miami nte ohela! zostawM w tyle .. To Jebsk1 gOO¢. Po co mlal wydaws.C ezmal na. Intyn1erow. skoro moena przyBtOBoWB.t na. potl"Zeby :rlngu "na:turalny tareD"? Col· lin sproWB.dz1l pod pla.~ MIami sporej w1elka!lol ta.nk.owoa. Statak byJ jut wra.· ktem, ale postanow1ono go dodatkowo podtoplo. W tan spoeOb powstala jedna. z olli!ZSzyoh aren, umleszeaone, w zatcplena] ie.oowni Gladle.to:rzy wa.lc:zll, tam w wOOzte slli!gaJll,cej 00 plel'sl

W ohwUl o'oeonej, W Tanke:rze kJ>61u· je n1ejakl Ch1rurg. Facet. lubuje s1Q w "operowanlu~ kotl.czyn. W jednej ollwU1 potru! zn1knll,6 pod woos, I nlezs.uwa· taln1e podplyn!\o do nog p:rzeclwnika...

Walka w tak1all warunkach bardzo utrudnle. zadawa.nle cloeOw. Wszysoy 38.wodnley otrzymujll kArny mOOyfika.· tel' ·10% do t.re.tlenls., ponadto trudnlej o 1 zada.6 c:1Qu.ze obra.tenla. W pewnyeh przypa.<lkach nlezbQdne maZe slQ oka.za6 wykonanle testu umleJ~tn00c1 (de decyzJI Mlstrza Gry).

Cttlrnr[

W.p6tay:nnlkl; Bud: Iii, Zr. 12. 8." 16, Per: u, Char: 10

Uml~tn"cl' 81ja.tyke. 4; Brot'l I'QCZII& 6; Kondyoja. 3; OIl pornoo!C na. bOl fro &ltuk! wa.ll!:l 3: Ze.stra.BZlLnle 4.

!iztuakl; Hopi. PIa.sak W oozy

!ifSW1l; 2

ZWUc:l~twD: WynegocJowe.ne. nagro<le. ore.z 1 punkt RellutaeJll 10 PD.

Tower

CI w Detroit zawsZ8 byll zabaWow'1. Nle Ina.ozej ma. Sit' tu spraWl!. z pojedynkam1 gla.olat.ordw. Walk! odbywajllo stfiJ na nowo polownym dachu jednego z by· lyeh w1e.OOWoOw. Teren jest oalkow1ole gladkl - wohodzt. ale na s~yt przez klaPQ w daChu 1 obserWUje walkli! Z beZ· pleczn.ym mlej80- Na prz.egranego najczQlkllej czeka slQ na dole. Chyba, ~ potrafl latae ...

Nataj areare szczegtllneJ WB..gt nIL· bleraJ~ manllWl'Y, maJ~ na oelu ze· POhn1li1Ole przeolwn1ka. Nle warw trudzIo slQ nad ebllozan1em obra.1:etL "skooz· ka.~_

Mlejsoowyml pupllaml el\- braola.

Hubner. Olb:rzym I karzel. C1 dwa.J nie uzupelnia.j", alii! zresz~ tylko wzrostem. Malo jest par, ktOre tak amatols wspO!· pracujL\ na :rlngu.

Bracia Hubner

WI~

W.p6IaynnlkJ: Bud: Ie, Zr: n, 8p: 9, Pel" 14, Char: 10

Um ~D6cJ: Blja.tyke. 6; grot! rpna. III Kondyoja. 6; OdpornaM na b61 4: Sztukl w&lkl 2; Ze.stre.szanle B.

Mnlttluu

W.pOiaynntkl; Bud: 10, Zr.14. 9p: 16. Per: 11, Ch&l': 12

Uml~tnokl: BIja.tyl!:a2: Brut!. "QCZII& 3: Kondyoja. 3', Odporn~ ne. hOI 1: S~ultl wa.lkl 3.

DbaJ

Sztm:uJ, SJll1tanls. Sza.rta. Szcz~wy los Slaw&: 3

Z~: 8amoollOd z paJnym boJdsm 3 Jlunkty ReJlut.aoJt. 40 Po.

47

I gladiator "'::,~

Zapowiedzi:

Linia wydawnicza:

Profl!sje

48 stroll, pomoce i re[llly do proceso tworzenia postaci.

Mini gry

Okolo 130 stroll, rozszerzerua fe[m [11

Przygody @

Okolo 48 stron, opr6cz samej przy[ody kolejne odslony storylinii 8wiata N eoroshimy:

Miejsca ~

Okolo 250 stron, szcze[o}owe optsy nast.

48