You are on page 1of 6

BAZOWY KQ,D PUSTEJ STRONY WWW

<!D{)CTYPE html ~UBLIC "-//OI3C//OTD HTML 4.01 TransitIonal/lEN"> =htnl><head>

<t itl e> TYTUt 5TRONY <It itl e>

_t, http-.quiv··Content- Type" co~te.t:·text/html: charset-t '0-8859-1 ", </h<>.d>

<body>

</bwy>

</h(ml>

BAZOWY KOD PUSTEJ STRONY WWW (XHTML)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//'NlC/lOTO XHTML 1.0 Strlct//EH' ·http:// ........ w3.org/TR/xhtlllll/ DTO/xhtID11-stri,Ldtd'>

<html .ml,s··http:/ /ww. w3. O'1l/l999/xhtml' XII11: 1 an9·'pl" 1 ang;'pl"' <heec>

<t t t l e> TYTUt STRONY </tiU,,>

<meta http-equlv·'Conte"t-Type' contenl.'text/btml; ch'r~et'i so-a.859=Z" J> </h •• d>

<bQdy:>

"J~ody>

</hlml>

PODSTAWOWE ELEMENTY J~ZYKA HTML

Element ~P~rz~y~k~l~a~d ~O~p~i~s __

<IOOCTYP[> Strict DTD ~.r..ruj"yp d.lrum .... , O,kJ.racj." p ... inn.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '=/ /W3C/ /OTO poi.wit Ii! i". pi" .. uy ,l,m,nI k.dij Hl"l.

HTML 4.0l//EN" 1.lor".i' una pmgl,d.rlf,' lIol:j wmi. i!,yh

'http://m. w3.orgjTR/hlm141 HTHl "" d. "mi,.i"

~trj,t!.Md'>

Transitional DTD

< I DotlYPc HTML PU6LI C "-//'rI3C/ /OTD HTML 4.~1 Tran,ition,l/IEN' ''http://''"' ,w3.orgl

TR/htm14/1 ccse .dtd">

Frarneset DTD

<!OOCTYFE HHIL PUBLIC "-I/W3C/IDTD HTHL 4.01 Fr~me~etll[H" ''http://www.w3.org/TR/

htmI4/fram ••• t , dtd">

XHTMLDTD

<!OOCTYPE hlml PUBLIC "-/lW3et/OTD ~HTMt 1.0 StrictI/EN"

'nttp:/ ;""". w3. org/iR/ xht",ll/DTn/.htmll-Hri ctrltd">

-------

<html>

<head;:oo </head> <body>

<p>Z'wartolt dokumentu ... -</p> </bady>

</html>

<ht.l>

Inl~rmui! pnegllda/h, ie plik la.illa k.d HTHI. It,." WWW"pi"""i!'puIHIHL('.rdii.j 'Iorm.lr' ....... i odmi"'-i' ir.!,h HTML k""i blii'i do u niwe l1iil'n~~Q j ~11ka. ~ n ila~ik6'W XHl) mll:lii la.ieral w elemenrie <head> dod.tkaw, p,mn.try nan'l"'R"ipona<i:

ehtml xml n,' ''http:// ...... OI3 . o'1ll 1999/.html' xml,lang"pl"

lang'''pl ">

-------------------------

Dtliniuje !aw.nolt dot.mentu,

<body>

<body>

<p>Oto treU dokUlllentu . </p" </body>

<hl> do <h.6> <hl>To jest noll~Ow"l poz tumu l</hl> Definiuj'lnaglowki_
<n~>To .iest nag t6 •• k po z i omu 2</h2>
<l1l>To jest nag I owe k poz i amu 3</h3>
<h4>10 jest ""9'6~.k poz t emu 4</h4>
<hS'To jest n.g.O",,' po<; emu 5</hS>
<h6>To jest .agIO.ek pcz i On:ru 6</h6> D.finiuj •• bp;~

-<br>

Wp{ow.adra .. Ah.pici@ zi.Jm!Llllii wtm,za_

-c] -- Korne-ntarz -->

In.,,,i~ "",,'any d. w,[.wi •• i." k,d1i. HTMl kcmmtana (knme]t~H jm i~norl)W1n1 ~rm prl'I'~'alk!). K.IIl.m" jOlt P,m''"1 pc<, "'Ii"o;aniu foni(ji "du, .Ie rna imm i,d~{ [Iiuwyk.lt jU(]tll~ f)[]l, - p!)lw.ala WpfCl'llf;a~~a( t!) i.d, ,krlJ1tl ..

o:::! __ >

INFORMACJE 0 DOKUMENCIE

Element ~P~rz~y~k",l ... a",d ~O ... p~is,"-- _

<head> Elemei'l[ hiead zawitr.a inlorm.a<jop 1l' d(lklJrn~nd!nie 'l'"' P'''''1'''llld.,k! wliwi,~". {pm [I" lem, "I,rl poi ... i 'i! na palku ty[ul,).

Urn i,m"" 't " n;m ""!p'it" .'.".n1)': ebase>. ~1 t nk>. <met.e>. <scr-Ipt>,

__________________________________________ <S_t_y_l_e. __ i<_t_t_t_le_>_. _

D,r.niui'I)'"I •• kamentu, 1,,,1 brd,i. wyiwinl •• , RO 1>3.11. 11[,1, pr1egI44.,ki.

<title>

<lneta.>

Ten tltmtlu IllE!ta Iilwitl'1·J,to'Wa khJCloWf dla W'}'nllkiw~rtk::

<meta name-=H~eywords.· c:onte-nt·IIHTMLt D~TML. C5S. XML. XHTHL' I>

T!n element meta Ia.-wien opis mony:

<meta name" "deser-t pt ion" ccnte~t·"Stton~ Q HTML, XML t ~HTHL" I'

Til LHnilt.nn~lIc inf[}rma(j~ 0 iI:5tatniej ilokt1J.alizJcji Hmn.y:

_to trOII!1!c.'revi sed" contentevdeneautcre , 5/lD/99" I>

Til 'l!'y-korZYSl.a:lltlln.aanik meta dCl laiado'Wania i"nej Hrillty:

_ta htlp-equi""refresh" content= "6'; url:http:/ 1 noeyad re s .com/strona .ht,.l' I>

<ba.se>

Dtfifli4lw[l.flle lWiwolanla d(lmyUllf,g_(I do l3!~Gb6'W De6I'Jillje domYI'II~ Dd¥ftlliill]i~ de mnb6w

ltWn!t""1dl: !,wRetr!Rlch.

W 1tkrji head IImirU element base i pedaj 'lit nim p!lny Jdll nreaa stano-wi uktad ramtk, mOlna zal.lo:l.owa~

adns U~L ~:noblJ: element base l ;mfb~.Jt~m target, .abrwshzac

"b a se W!!)'l tkl m pol,m" iOIll " m~n;! io"im~. F;lfii'~.

h~.f'·htt,,: II.dre,_url_usobo. com/" I> • 'to"i d.'.mont, bf~.' ,!Wi".".

W d,l,,",",;, "l,ur<Z1 i,i peda tl'k •• dm'.'!I,on,: Iolli m, •• ,i. j.",kl.d,m ram.k, .I,m.nl base <;mg ,rc:·1mages/m.ry.g; f' /> '''rtb.I,m hraf ~.,~oli 'd,ffni .... c ~"ol an i,

do "wn!t"n,,~ m.b .. , I.ii,b i.k ij,kumen~, Clbr;u11 arkuue Hylciw.

Atrybul, ,p<i_ •• lnt:

href-'.rl' - ,.Ii.i.j. ptlnpdrll URl dl. pol.m' "otly'I'i~,,(b ,a'm""d.ia w'glld"'go. te rqe te " _bl enk l_parent I_ se 1 f I

_ top" ~ C1krdla lIli~js(r olWilrcia dClkumentlt •• o"Ym .bi. I • ok,i. oadl!td,ym I • bi,il"i ramlt luI> obi' I • pelnym .bi! n. wi",,!, ~[05.I1.

PROSTE FORMATOWANIE TEKSTU

~P~ny~k~la~d~ ~O~p~is~ __

<b>Ten tekst Jest pis.ny czcf onke Wpr • .,.d .. fermat .... "i'fi')'<'.'

___________ pog __ r_u_b_io_n_~_<I_b_~ - It_k,_t~p.~grn __ bi_.n~~ __

Element

<b>

<s tr-onqs-Ien tek.st tez jest pisany WPrDWiJ:dZi lorm.atDWilJ]i~ l4Igiczlnf

___________ t'_C_i_o_n_k. __ p_og_ru __ b_io_n_~~<~/_st_r_._ng_> -- __ ,,_b_l~p.~&rn __ bi_~.~~ __

<i:>Ten tekst jest p';sany kursywq</;>

<strong>

<1>

Wprowadza formal(lWanie fizfnne --1ru"j'Wl.

-------------------------

W~rnw.a~4!1 f.g.rmOloIC)w.ani" logiWlt -; t,i11 pn1pomi"'ilfJ ""'''I·

-------------------------

<big~>T@kst wy~wieth"y CZChnk~ D.r..iui' Itk\[ .wilh'lm ,",mi",. mi,.ki ni;

pow! ~k"on~. < fbi g' <ok" """il'Y'

--------------~~----------------

<'S.'mal1 ::..Tek-st l'II)'s-wi etl any czc i Oi1rc~ Definillje ttk't ill rllnitjnym lozmiaru clocnki nii

___________ ~~ ;_ej~,_,_o_n~~<~/_s_m._l_I_> ~ __ ,,_b_'_.t_"_"_il_'_r _

w tek~cte poj •• t 'ie indeks <sub~dol ny<jsub>

--------

W teksc'ie umi eszczono 111.deks: ~~up~6tn.Y~/sup~

-------

ebdc d i p'rtl'>T"kst bedz i e p t sany no lmieni. kiormb,k",. Wtm.g"l'"yb., 01 r.

opaki</bdo>

'big>

<5 ... 11>

<.su~

D,r..i.i, i.,.b d.loy.

<sub>

Oeliniuje tndeks gum,.

<bdo>

Efekt..

! k~po an yMstp et,d~b t.skeT

--------

«If." <d f n> Ten t .k,t s to nowl t. nIIl n

def; ni ,j i-</df.>

Drnoiliwi",,,,,,,j,nirdo [,h1l1 "rmlIw deiinitji 1<11:510

, okrrilonym lP"'ooi, 1nmIa"",,,ia. k[", ..,mini,!" " ~e pof<)sl3iego """fil).

HTML

PROSTE FORMATOWANIE lEKSTU c.d.

Element .... Pm ....... '"'k .. la""d,._ ""O~p~is"____ _

<pre> oc;pre>lekst W tekicie umiUZ(ZDD1m vrtltmtQcie pre

p~efOnlldt.lWaliy<!pre> tachowane t~uant OOUIPY i lamani. wi""y. T.k51

btd1it wyl'llli!liiI[J1 Cl(ionk~ {I ~tiffj ntroko:ki.

---------------

~~~l(l'lll'i!lnr de! pr!If!nta.(ji k~dll pnligr.amu_ Iekst

b,dlif "'p'lil'i!!dll[J1 {l(i!)lJk~ {]o ~talti u~rDk_(Jki.

<codl!'> <.c.ocle::--Te:kst .kodu pro-graflllJ</code>

<tt>

<t te-Ieks.t pi 'S..[IIlY cac ionke 0 starej "eroko~ct <!Il>

-----

<.bd>T."t pi,,1I;' czciorrk~

kompu\.row~</kbd>

-----

<kbd>

St()~Dwa.r:l1 d41' pmennqi kDdtllllDgriimlJ - .~kaluje iiafl\'t tmfeiiiifj,

---------------------

Sm.want do, p,mnt3cji kod. p,ogramu lub leKltu

p"ykl ••••• g •. EI.\, plllf.boy, j.k • pnyp.dku

<code>,

<SUlp>

<sa.mp>Tekst przyklad(}wy.c/saR1p~

NAJPOPULARNIEJSZE ENCJE HTML

Encja Znak Opis
"'bsp, Twud4 ~PiiKjiil
&.II; ZrJak mRifi:51[l~(i
~t; lnakwif,k.mlici
I.quot, ClldzydoW"
&.copy; c lnak c"pyr;ght (pr.ilY!'iII autenkie zilHruione)
'Irad.; TM I na k tf2d,m2fi (lO,k h.odlowy)
'.dash, POlpaull (0 ",,,,h,,i li."1 nl
_ash, Planil (0 ntr(lkCl~(( liHry m) BLOKI TEKSTU

Element .... P....,rzy!<="'Ia,.,d.__ ""O""p"'is'- _

<iIICl"tln)'IP <acronym tttle="World Wide W lliekl:or1[b prlt,g;I~~;uhdl "'ilrtD~[4tr1~1I11J

Web OI:;loWWW<ac I"'onym> ti t le mcina ..,.kl)rlfuae dlJ 'W1~1II'1~tlfBf3J {If!tntlO t.klm !kr6tu. Pojawi ,it ~n po "mi!lZcz.ni~ nd .bol .• m w,kainiiol "'Y'1)' (w pnyl:l.dli. obol ... d ,lroltm WWW).

E.I,m'AI acronym pOI,,~a .adalltkllowi i'trukrurt·

---------------------

Benen definiuje bioI adrem. t10lllil wykor"tynac

&. ukie do I,nnat.n,ia '1&""". Z"Wla.j .. kll wy(wiellan, jm kmr... a pod i nad ad",tm p'rugl~darka dtlod:a p-1J5ty wieri'i!:. lamania witnry

w UIDrm :ildn~i~ mushz d~linilJWiilc sam. t:iIk jiil:k

• pn,Uadlie.

---------------------

Elem.nt b 1 cckqucte p" ... la d,fioiow,e dlugi.

rytilt1. 4 element q (ylilt)' kr~[ki~_ W pn1padku dl'gie. <r".w p"'gl,d.riol "" •• i lam., i. wiemr i margin!I" natOlllian 'rG[li e ,)my J:ostan:t wyiwietlon.e Bel jllllichlolwid: ~DdiJIlkO't1I. lirryll1lry op(jonillnlf fltmtOlll b 1 ockquote:

c1 te='ur1' -adrel un urony,tklorei pochodzi CT[OWlna informil{jil.

<a.ddress>

<addT'fSS>

Jan Kowalski <br /> G1 i"i ceebr I'>

,1. Z~yci~'tWd !I88<ladd~">

<1>lockquot.> <htnl> ~> <body>

0\0 \ekst O)'tow.ny, "olodo"ote'>

To eytat. To eyut. To eytat. To cyt.t. To bard." dlugi cytat. c/o 1 ociquo\@>

A te,a. nte1byt dlugi cytot: <q>

A to cytat. </q> </bod)",

_____ -,</_h_t~_l_> __

<r; i t.,lek,1 cyl.tu</el Ie> Bo [Ikll' 1.I[Olo.,nl mtanie "yroini"i, prrypClmin:ilj~(-! WI1TWf.

---------------------

<cUe>

Um1)zli'Wiilllll1iUl.uit' [~bt1J w~~wiDnt'g1) .. ~to!.ui !. <del >, ,b, opisal ,k[u,li",j. i ,"od,li".<I. kolejnr<h wmji 4o~.~mln[',

lekst ~wa.rtJ' w [7111 rltml!ncie b~dlit wy,hrie-IJilnJ j.k .... k"iI •• ,.

A[ryb"y opcjmlnt:

Cl te··url· -P01willil .. nilwii odnoslJik do do.umutu, .. klorril'i Uiiia1l7 :r:ostliy wyj:ainiont, do,ytlm.=·YYY)'ITIIldd" -.lnJIa em

__________________________________________ .p~r_~_._dl_.n_i.a_'_m_i._._. __

U moili"wia itallnaaen!! rtu [1] 1151][li,ugo. Ttut i>!d,;, Wfiwi.'I'",j.k.~_

At'ybu!'y opcioo.l" tokio "me j.1 db elem .. " ins_

<ins>

z.ap21da.to <1 ns>os.;emd'zi es i q,t</i ns;> procent orog

<d.l,>

zap.d,l"o <del >0, iemdzles 1~t</del > procent dN9

ODNOSNIKI I ETYKIETY

Element .... Pm ........ ...,k""t""a",d,_1 ",O"'p"is"- __

<I> <a hrefillr"strcnaX. html->Oto D~finillie adnoloik IlIble'ykiut, UmoHiwia (WOrZtnif

pol4tl""i"",!a~ do ~trony X da.ej pol~m" do innrth dok!;mOR'ow orazolr.Jlonyeh

wi tryny. mifjS( w trm 1ilmym doi:umulcif.

U.k,: W.ioi'j'" otrybu'l .ptional,,:

01. oolm"i. d. ,Ir.ny I d ••• j willyn,. href="ur1" - pol,m.i. d, iA.'!O .0',m.Ar,.

<a hrEf." http://'''''''' ,mi crose+t. <om/"> Oto poli\"enle<!a> do stroJ\jl W Internee: e.

H.lt:

Otll! 1MI1~t2tl1ill do nra-fir 'III inlerneOt,

nam;:=' n a~wa _ se kell' - dlli n i'j' mwr zahtwiczul1a. z [k torej mein a korl15 tile 'W a tryb1J{it href. D1i~ki l.ai«1twitlflli'll.tn 1) 1~l!6n.iJl.1'I'aR~d1

naz .. arh moim d.r.ni e .,ac pol,<mia d~ ok,,"on.j 1.le;im ... J.

<a href-"http:j I""', grush .on e , ~ I/, target-' _blank I_parent I_se1 fLtop"

teeget>" _hlank·~Odwi edf nasl !</a> - oktdl3l11ie.jsu atwarcia :nrony: W Do.ym obi!

Ally IIlworryi poiluenie do okrt,iJOOtj sli:eji danej urooy. I w Dlmi~ DildrztdRym J w bi~iif(ej rima lub okllie

ldtli.i.j .trki,,!' I "p,lnym oknie na ,,"erlChu 110.0.

<:(1 name="opi5· />0131 So

A pot<em 'fit d~Qlnym mitjml mon, Wu'il. ~qia![lil! dCl uk(ji 0 uldiniw.ultj n<lZwi'e:

<(I nr-ef.,II'opi s"'~Pr2eCZl"taj crp1 s<ja>

-----

W prryklildz,it fHIhliill(] ~ul(1sowaf1it 1Il.3CUlika. w Okrd!a. re.l;acjt ,lJ'(Irn[~dlr dwama diIJklJm!~bmi_

dtrini(lwanllJI ~~at!nia dl) l:ewnfulRtgO :an1Jua ~t11~.: Umit.5ICz;H11 jt:![ w 5.~b:ji heed i m'llif ;p<1jawia~ :1IL~

ehead> wielokrl)trlie.

<11 nk 'reI =M-s.tyl esheet· type=·text/c50s" Nieh~fl atryhut1 epqonalne:

href=·theme. css" I> nref·lll]JlI"llJ - adrp~ n]) .nnt,&411 dokumtntu.

<jhead;> target =

" blank I parent] ,elf I topo-.h.ih mitj.!iCt otwl~cii!. strony: ~ nO"1m-oknie I VI' olnir n.dl1!d.yrn I • bi.i~ .. j 13mc, lub oloi, I w ptlnym ol:nil! na wil!rIchu snnu. type="lyp}HMEItex r/ess] textl j,,",cript· - ok,dl. typ "I HE •• jum •• m, klo,,!o .oty"y.

<link:>

RAMKI

Dl!finiujt r;a.rni~_IDrlptaj~c; I filmrk. Die slosuj ,1.m.AI. body - tal'[IP.j. go frameset.

Atr1bulf 0p'[~on.ill'IIf::

longdesc"url' - pol.mnit do d~kummt~ tl~i".j,<!g. 'pi. "mti:pr<yd.",. przIP.dh prugl,d",k. hi" ,i. ,b"u~uj. ",n,k.

rni:lrgi nhei ght·"pl kse1 e - snrQka-it mar,gjntlu "'ploilie.

m~'I"'!Ji nwidtll""pi: ks.el e'M - smo~I)U nJajrgill~~u w pDliQmi~~

fr..,.borOer~·O II' - '1'.;011,,;. ClbflmDWaniill (W,utClS( I) 111~ W)'ti\[lilllit gCl (w,,"" OJ.

nores; ze="tt"ue-I tal -s.e· - umoiliwieflie uiytkownikllwi zmi:;~J17 rrolmill!rOw ramb - wirtol( true (Iub 14b1C1kowilnir: t~i opejl- wanos( falsej.

scroll lng-f'yesinolautoii - .. I~(faiiit prnwijini;a, u'lYartoki ("'1l-CZ01U pntwij'anit;, wrt,,,",, i wp, •• ,dz.o .... omaryanie, gay I,."t.li ob",m.j.

na:melll" n ;;1lW"a· - n:nWil l'imki.

sec = 'n.z.a_pI1 kw I urI" - tilt ltlrozo lawart.JliC p(Jja;wi ~it 'III ram" ..

~~~~ ~O~p~is~· __ D.fini'j' u.l.d ,.m.k i 'po"b p.dzii,lu ekm p'"glld.,ki na ~"mg6l" "mh. bid.! "m.1 (."' .... ycil1 pm! .I ... ,nlj fr,me) Wf'_i'tl. D~ob"l dClhmel1l - definilljfu go" brtrlt1i~c I auyhutll src, Eleme'H framuu z;aH~Plljf dement body.

rami~"i • PlI1g.[o03n i. plik,w HTHl- k.id. ramka 10 ClSiOb"Yplik.

Atrr~'t7 op<jo •• I .. :

col <c'pl kse 1 e Iw.rto~t%I·" - "roll, Iklhl' kol,mA ,.I..d. "mek i i,h ... mi ar ,

w ~iko.laeh I • procent"h ",,,k.io ,,1'10 ,.I.du "m,' I w'!I~d"" p.,.".I)<ih !>m.l.

row<c·pf k,elelw",\oSc%I'" - okrti la li[!bt .i""1 .1I.;u ,.m,k i ith rnmiar. p .. ,.I.tl I w pro,,",,,h IllrotaJ ti "IoEO ,tr." ram.k I ~gltd!m pDl1)~tillty,l1 rlmt'l.

Element przyklad
<fr~.l!!s@t> P",'1 ,It,d pi ... wy<h ra m.k:
<freneset CC1l s=·'25%, 75%-:>-
<frame <rc='r'lIik,_,.html' />
<frame s.rc""·ramka_ILhtmlll I~
oe;;/fr.;lmeset).
Prolty ,kl.d potiomrch ramel:
-cfr-aeeset rows.·2S%,SO%,2S\·>
<frame s-rc=·ramk.a_a.html" />
<frame ,rc··rarnka_b.htrnl· />
<frame Sf'c .... :ramka_c.html ~ />
</frarn~set~
110io",kl.dr:lmek:
<frameset r(1-'W'S··50%,50%")o
efrace 5rc"'·ramka_8.htmlll />-
~frameset co's··~5\, 15~'>
<frame src.·ramka_ll.ntmlll />
<:frarne src::::·rarnka._c.html" />
<!fr_set.
</frameset~
<frame> P<llrl pr1)'klad pooylej HTML

":nofram!'s:>

Ien element vrzeznaClDIIY jnt '!tIl prztgl~d,artk. klore nil o~iI,g'il am.k. Umimm.y i"l

'W obr,bie: II!leme.ntlJ Iramuel i zawiera ildorma(jt tal[!PCl~.

-<ifra.me srr:='tplik.htmln widtll.NSOO· ,<N>l1ing-'ye,' />

</body>

</html>

DtfillilJj-e r-am~~ wpiun~ - jesll'o ramb wClbr~bit ,tr,,~ '11'11'11_ Hi. ""'I"ti. p",&lld ar ti "JI'I' il !~n dmlm.

Atry'bur1(JjKj{)n:all1e:

s rc=vur-l n _ ukrella adtes dnkumenm. h~r1 zO~lanie ..-~:lwit·[hlilIy 'tf ramre 'lffpiSlUltj. 'eight-·piksele· -w".toll .. mli

VI pikieliuh_

w1dth="ptik:sele· -nuoko:i.C r.amki ... pikselach,

10ngdeSt=Hurl H -ldm. dokumelltll,

w ktorrym umienoollo apii ZiI.'W3.r[IJ~6 filmli. rnarginhei ghto"pi ~'.l.· - "".1011 miHRjm1u'I'I'pioni!_

m8rginw; dth-vpt k s ele " - UU(ltoif marE'illt5l1wpOZfl)mie.

fr2lrnehordfr,..110 11111 - 'tq'iwil!ti'alli-e obram(lwanira.

scroll i ng·"yts 111101 auto" - w1iiczanill! purwijania LaYl'iu£oici.

<t fr'nIf>

FORMULARZE

E~rnent ~P~~~~a~d~ ~O~p~is~ _

<foY'll> <form Definiuje formularl. Hoie on za .. i~t1l pol31

dctlon··http://,,,,,,. ui ue. edu/eg; - l.k"''' e, ,.I. "l'ba,o. P'11tjl~ optjl it,.

hi njpost-Queryn methocf:::·post" FDrmulilrlt p1l-IWillnilj~ pnl!iyi.at dane dll' n:fWua

target.' _ bl ank'> .. "I, ich dai"'i .br.bki_

I Illi ~: AII,b~1 wrmaga n,:

<1 nput type",lIte:<tll name-;::·lmi e" j'JI< act i unwvur-l " - [)kre~I:iI mi~f5tt pru~sl'ail1ia

ebr /> daf1rc~ po naci_tlli~cjll prltl11'11tkil"WIlJh PH1CL!ktJ

N ~ z. j s ko : su Ixn it. ~o;. to b,1 a~',' ~.'wera. na klGIlm m)d.i' ,blP' (GI. d.k.d'i,q dane femularsa (pam p",klad) I,b "1",;"i,

mai 1 to:.dres@jioczto.-y).

<i nput ty p.e. Ii text" J"lame=·naz~; sko" I> ehr'>

<; nput type=Hsubrnit II ya lu~.lIPrz-eSlij ~ I>

<Input type*"reset· va1ue="Wyczy!tl </fom<>

lIiekto-re.itryblJryopoejoll.il.lnlt:

I> ""'thod~·9etl~ost'-m".d.HTTP prr.!yl~nia 41l0Y(D do wwua.

t1etooiil get jest melod-1 domy5:llllf.Jl!ifi formulan "wi.,.. , •• k; innl oi; ASClllub .il"i oii 100 ilniilOw, mus; kOrIJlta~ Z mnody p(l~I. enctype- Iltyp_ MIME"-I}'p MII1E HDiDWI111 dl) kooG.3.rii. ~.artD~[" [urmularra,

PoI.I,kI, .... : <fol"i'fl> Imi~,

<1 nlJut type=- "text n name.M tmi t!. I> <-br:>

Nalwislcc:

<input lype-iltext" l1arpe. .. I'l'lazwisko· /> </forrfJ>

'"yei,ki op<ji:

<fOnl1>

<input type=·rad1oH name:::I'opcja-

D~6nilOlje pale WP[(]'II'.a~'la.l]iil danr'~_ ~''Ib.,y op'io"I'I:

typ"~ "text I checkbox I radi 0 I pa"word I hidden I subm, t I reset I button I fl 1 ~ I image" - typ pnla d'"ych; '.mrilnlm llpom i'" text ("kit I pol, "'Ibo" I opci' I ~"I. I pol, ,by" I P"'1';,1 p"',ylani. d an y,h I pr<y(i,k "r"m.ia .. waN.iei I p"yd,k I plik I ohml_

acceopt="typ_pl'i ku" -Uojo • .anr gdy type··fil."_

..::input>

value·"'kotll /> lot name="naz",a_pliku·-nilz'iYilpolil~

<br I' prz,cil~i oprji q !llIp.;ran; poplm "6 ... ,,i. im

-<input type=!! radioll name'il·opcjaM I!}'cn gmych n:uw, dli,ki CItmlJ ml£lzliwe jtu

Vi 1 ue··pi es D /> Pi eo'S wybrilllit' tylko j~dm:~G prrytid:1I l gru~~.

</fom» V& 1 u~"wartoH' - w PfiIp.lfk. pOi wy'.ru

f~. "'I'''u: i PI11,;,I'" 'p'ii olnll ... ".11 , .. ra",~ po

.::;fortn='" prubl.a:f1iu kontmli; 'W prz1pildkll pn1[i!~~w

<I nput type·"chee',lox· ""me-" 1 ady' I> umoiJiwl. pod.~il !f'BU. klOl1m PI11(;,1 i"!

KOD; eta 'pi"n1;" P"1P.~k' pOi !"Ip' Mdd.n,

<br> pa~5 .. ord i text [Jok.rt_n~ W.artM{ .d{lm1UI1~.

<input typ!?·"cneckllox· "allle'"man' I' s;~e='l le~ba_znakOw' -po,wal. ok,dl'ii

Met c>y' na 'Olmiar po" w ,nabth (doml'lln ... n.il to 10):

</fof!fP stosow.any db. pltl typu p.ass,word i text. Zamia$'

Pn,ci,. ""r! •• i,lo,m.!>"., I'ub, m.ili, s!.lawai ,oak I.

<foll"1ll narne=-1nputH max' enght·"llc:zban - okrdla maks:1maln~

action."http:j /WtN.myserver.com. cg1-bi n/liClh~ lltlkoff. j.ak~: Illytlo""ik mDl! 'lfpiSli .. poilu

uploadit/" IjP~ text lub pass.ord.

method""g~t '> checked-" ch.c~.d· - ",h,oi' domISI,'.

UzyU""ni k: "'Ihra"I prz~(i!k 'p'ii ..

<input tJllle··t@:.;;t· name=·IJs.er" I> readonly=·reoadonlyM -(]bl!~li.i!

<input t),pe=lsuhmiti vallJif"II·P'rze$l;j~ I> nw.a.rtI)~c'P<'b !t~ . .stl)'Wet::o nie ~od!e~a.lmiaf1ie.

</fom> ~rt~lIur1 [1 _ .a~rn II'libi lawjtraj~cI8(J Dbrail;; 110I0.3n, .13 p,1 lIP' im3!'.

dt seb lede=dt sabl ed· - otrdlt,. it [Jiyr~ownik nit m;a ia~n1(h Upri'Wnif~ w ltOltl:nku do I'go pol a.

<button>

<seled:>

<opt group>

<optton>

Form.l", "l',yt'j,cr li,,!--mail: -<html>

<body>

<fona action=·MAILTO: adres@poc:ztm"y'" method'"post" e"ctypeo"text/pl aln'> <hJ:>Ten fome'lerz wysle e .. mail pcd wsk.zany adres.</hJ'

Imi~:~br !><input type="text" name-uimie· "Ialue··WplSl s.'Woje imie-" s ize= 1120· /><:b r [»

Adres .-mal I: <br 1>-<1 nput type='te,t" name'" uman H v al uee" P'odillj adres e-mail" ,I ze= "20' />-<br I'

u-..gi, <br- />-<i nput type= "text" niirne"'·[Jwa~i II val ue.·TwQj e l.Iwagi· ;i2e~'40' /><hr I '''hr t-

<t npf.lt type"submi t "

value.ilWyS1 ljll~oE;ifllput type""·reset~ .alue=·WycLy~t· / •

<{form>

</bodY"

<fhtml~

<s~lett~

<opt ion val ue=" kct II !>kot

<opt ton .,lue'··pte." />Pte.

<1I pH (J n v a l lJe. 1M r j'bka" />;Ryb ka <option value~·~N>kody'" !>~"'kOdyl -::=/sele!;:t>

<'S.~le~t:).

<optqrou? lob." '·S.mo<hody·' <option value:::lIyohio" l>F1at <option v.lu.···Syr.n." />HercetJe, </optgrou~>

<optgroup 1 abe l"Dobre "lOOchocy'> <option ""c,lue:::l1merce>CIes" />Maluth <optlon ,.lue-"audi" I>Syrena <!OptgToup"

<j:select>

fa,n prrylJad dl •• 1.menlO ,.1 eet

Dffilljl;1j~ ""i~'-owit.IllI:t""' pol,t! t~k5tl)we. W ukrm p<lilJ ~iy!ko.~lk moh "p,o"adzal do.olni. dlu!i !.bt Wrrnili~l1! ~trylJ,lny:

co-l $"'''11 uba ~ - uerokQo!_t ~ola 'III' makash. ro"s··1 i czba'' - WYIO)Q!C p.11 W In.hch. Atr1~lJ[1(lp<_jon.ajnt:

di sabled="'di 'S.abol ed· ~ 1I111jfmolli.i~ kmrH.nil , pOli (.kuow.go. na!l1e-ilnazW{I_pOl;;l" - obdla IIU., ~ola, tllifki cmnu mozila odwolrn< si~ do lIifj

w ,kryplach I 101l1l,larzach.

reedonl y=Hreado:nlyH - uZrtkOWDlk nit mOlf Imielliac zawilftOiki pola.

DeJillfllje Prz1[lIk.. Wobr,bilfl elememu button moien UfJ]i~~~lf Itlm lub obnz- na tym PDlflil lO;fli!. pomi,dI1.I,mtnltm button a PIlI,j,tarni utw(JJ1(lnrmi IO! lIornoq elemente t nput.

"IIIbu" .,~j ",JOt:

disdbhd··di$.bled· -P"I,i,' rlitd([H~pn1~1~ tJiyU:o'l'fnik a,

ty~.··t>utton I reset I subm1 t' - d.~ni'i' !"IP P!llti~~.

name·Hnalwil_pr-:i:yc;:i sku" -obdla 1l3fWt pn1cisku. dzi~li nemu moiRa odwoiyWilc ii, dG lIirj .. !~r7P!~cb i forunu!armh.

va hJe",lIlIowo 1 na wart()~t" - okrtSla: w.".,1 dom"loil. hi'1 mo;,,, modyfiko ... I" poml9q!.kryptll.

tl,m.n! ,.1 oct d.fini,j. pol.linpOl.iimi_ A!r,o,'Y 'p'jon,lne:

di sabl ed- "d'i s eb l ed" - ,unitmoifiwia .iyt .... niko.i "f1)',ta n i. , li"I.

mul't i p'le .. "t ruejfal se'' -.g\:uilal cq ,ly","nik mo;, "'Ibr.1 .i!"i nii i,d., P"Y'if ,1i,tl (true -I.k. false - nil).

name II t e~'s t· - [lllWa li5l1. ~izE."'''·liczDa" -ok/ll~51i1Iiab-tw1swiedanych "!Ieii lillY.

Grupojt OP{jt, ItrytWl1 opti."lne:

di silbl ed .. '1dli sabl edllO -wfl~o:a ,grup, 'p<ji.

label~,·tekst· - !Iytim lIUPY'p<ii.

j.!! t. pOlycj.liny Id,f1fliowa"j III pomoe; tlemenru se1eol;:t.

Elf"mfflt tfll moilEi nOlD-wac ttu atrtbutMr. '(!'olwi!k zaI"l'mi konieunl its! nryb., va I ue. ktDIJ Okfl!llil, (Cl llntilRie pneda!llt! do w'Wera. In3lclI'iik teo HDUI:1ifi01 jest'" elemende form

- ~OUi "j'm nie m-a sensu.

AtryblllJ'DJKjonalnt:

eli sa.bl e-d=·disao 1 edit - 'I1")'1~(lillml)iliwoji wytOlO opcji.

l.bel··tek,t" - '!"Iki!!. 'P'ji.

va llJe"'·tekst II - Olft.Hii wanoif o~'iL ,@Iected",eleeted'-wskmje dom1iln(~ w1Drillli jMll'Cj~ li5tY.

------------------------------------------------------

'HTML

<fo'r"ilTP"

<I 'bel for-"lm;e"

<lobel>

Urn.iliwi. 'd.fini .... ,i. o,y<io< dl. ~61 r.rm,l.m. AtryblJlyoP{jO:n,ajl1t:

ac(es'Sk_ey.·ll1;lL-!;u>I .... /u3offli~: oe.!l abel> for-:: II id_pol all ~ w~hllljt eleneu. bonmll

<inP<Jt type-'text" Id='lmle' Sile"30 I> przyporqdio".,Hom~iu,Jki.ta.

c'1 abel for • .ilelna!i 1 II accesskey=·k.lawi s.z· - oirdla kl~wi,u

accesskey=·tll><IJ~E</u;mai 1 :<-/1 abel> skrotlJ kla'l''i:atIJrowt&(1 Afr+klawin:. kt01l'11J'01-vrOI'i

<input type="telt,l id=IJEma1 P size",,30 I':> l'IillLilhywnil!l1it p411a i 3IlItl)1Il3tyunl! prunruienie

« lab.l for"Tel' ,,,i.g. punktu ",uwi.,i a. W p'ly'I"li,

a cce 5 5 key. NT" ;i'<u> T.c../ u=e 1 : oe./l a~ 1 > rucisn itci l' ~kr~tll Ail + f 5 ~[]i""oduj~ lJ,d:ry'llflli!ni!

<1nput type-=·te.x.tll irl"·Tel· size.'30 /> j)Dla Email.

<'Iab.el rQr:::llu'Nagi 11 acces'Skey""nc",>

"'">C"'/">o pow; esz: ~/l.bel >

<textarea id~""Wa9I' cols-'1O"

rQ'W'S .. 1Ii 21• I>

</fol'lll"

<fieldset>

<fleldset>

W.~. <input type='text" siz.-']' I> Wzrost<input type-"tex,tll she .. tl3- t</fi.14 se t>

<leglnd).

<f i e 1 dset>

<leg~nd~Infl)rm[i(je C wddze i WZrtl~C:lf!: </legend'

Wag21 <illput type-s text" 's.ize.·3" j> Wzrost<input type='te>t" ,lze~'3' I' </fi.1 cset>

POlwal.l umit-ide -o~ralllowanie woktt lfkstu i innycb tltmtnto'4'_ :~t0'50Wil.lljy t}'fkll!

w IOlmula.rmh.

LlSTY

<ul~

Ekmnent LP~nnt~~ta~dL- __ ~O~p~is~ __

D,liniuj. li,,~ wypu.1t.w,"~ - i.i pOly<i.

OI'Ulon! I~ Inak1mi 'nunttowania.

<01>

Dtfiniujf liuf Illlmtmw a I']~~ jtj POlf~jll! oznatH.n:f: 51 kcrejnrmi I ictbami,

D'f1.iuj'p<l~iCii Il!ry.

------~-----------------

beflnilljt liuf dtfiIli{ji_

<dl>

<dd;>

Defilllill[e w1fa..lni,nre Itrminu Z If5ty dtfillj(ji.

Element <!nlg>

OBRAZY

~P~~~~la~d~ ~O~p~is~ .

<;»To jest moJe ,djecie: <Illig P"w.I""!tiwi,.braI.

border·IIO~ src""l!zdjec:ie.gif· Wym.aglne.atr1IHnr

.1t··ldj~c i e' /x/p> src-"url" - to pod.~m lokalimj, pliko

OiJru glko mlpl odnainikliw: lawier-aj~«'G obtaz.

<Jl>KHltnlj na jeclnej z. planet a:1t="te-kstlll-kroi.kiDpiHlbr.uu (tab.wany

Ukhdu:"/p' "K" ,h"narr"n,j.

<Img src-'images/planets.gi f' It"b"yop(jon~ln"

width"-14S· hei "tit"' .. 126" 1 ongdesc",l'u'rl· - 5,I05DW1111. gd:lDlJ[!un!

usemep=" planetmap· /;11' jUI ikierl)lI¥atli~ uiylK'IlWl1ikildtl dokume[ltll

<map name ""planetmap·;.- lawil!-faj~ctg'o ~Itlgi k(imeJlt3lrz I.f!kstow),. dl)t1Cl~C1

<area shipe="re-ce coord'S=IIO,O,S2,126" II'Br.n:lJ.

"ref·' ,un,htllll' target- '_blon~' t- vspace"pl ksel e ~ •• In/obm, '1"1

<area Sihape-= Hc:t rcle" coor(js.n:90~ 58t3· (dollJ) I)bor.a.lu.

hr-ef·I'merClJr .htl'l11 ~ targel=-_bl a.nkll /> hs.pac:e=·p1 ksel ell! - 'll'lIll1f [)Imar li!w!j <a""a ,kap.o"el rcle' coords." 124.58.8' Ipr''''il nm,o'ru,.

href-";e"~'.ht",l" target·'_bl~"k- I> .lig"·"t~plb~ttQl'l1lmi~dlelleftl

< Imap:> r1 ght M - ""fraw-niiln.i!! t!Inr.il.:U 'Wlslfdem ot:lcui~ce-I':D[e"Hu,

us,map·"url· - d.li.loj .. b,., jako m'PI od,ytaay. "i.I'i~[~ p. m •• i. 'Ii,n tao ismap-"url II - d~fii:iillje obtaz jako map~ .d"I><lj. dli.l.i~q po nroni. strw .... height·"p;k<el elwartoU%· - .hdl. ...,!obllobm. w pib,l.dJ

wi dth' "pi ~sel~ I warto,t\" ~ .,,,11. mr(l~oi[ D~rHlJ 'W piklf!I~{B.

---------------------

!"am prlykt:ad ,I. ,I ....... 1"'9.

Ddin iu jt (lb rin jiJ:h m .. p~ od~rtaay (Cibr'lIl ,.d,i.lo., .>ob""y "'Y"''' olunk<j.d1

~.I~a.'). N II ... w •• a w _Iom.nd. m.p

wY"IP.i. j,l n.it 'trybvl' useraep ol.m""

<1.mg>.

A,rybulopeimloy:

_________________________________________ n~ ~_'n_a_'_w_.-_m_a_p_y_' __

ralli pnyUa. dl.a ,I,mtn'u img.

Dolini.j, .b,ur .itron, m.P/.d'~.(ly. bwm jl!it liil.&lIitzdlCll11 w elemercie map .

A!'Ib., ...,m.&, n,;

alt·litehtll - [ebl ah,trrntYWIl7. ~t'I'.'I,p[i ••• .1,,:

coores- x, y. rl .l.yl, .. '",Y'I_l,yl, .2 ,y2 - w,p6Irltdn ..... il.il" .bnar: 'l'r5ptOjn~dm~ hDIlka. C1:krUU i premien I ws~olrl'~'II! wi!f!cbolk~ .i,lo1,1} I ~13 pl'!I.i~t;:

Wlpolrzrdne .. iembolki'w pla •• g. gh'lgG i I'.'g' doln:!go.

shape-'ci rc l e] poly I rectidef,ul t' -d.r,.i.j, k,z,.II.b".ru: "ru I wi,I.'lt I p,.,to~t I '.myiln/_

href·"url" -ad .... un d. d"um.n,u, d. ktcngo prClW'ildzii pol~uenie ~tDw~I"ij'none

2. ob~l~Jtm 3;IIYWl1ym. n~hr-ef··truelhls." - wyltm'~"'1 , m,py.d.yi><l).

targel • ·_~la.kl_p.r"ntl_'.lfl

_ toplll - I)kr,~n.a mi'Piu:~ I)twul':ia ~l)kumu1t1l PI) ilikni~[i. Db",," ,·ktywn'go:. no.lm okni, I

.,., iIIbit nadnednjm I 'If{ bifiit{~.j r.mce lu~ eknie I 'tt petnrm Ilknit! In wfH:tciILJ 511)511. Sto.l"'lI'an~

I atryblltem hre f,

<a rei>

TABELE

~~ ---r""~~l!' -_"'-~.'~J::' ":' "'~'r':r"'t-....... r ......... -~· _ ..... u ... .;,-,-·":r- .. ~~'":-(,~,~, ~ ... ~~ . ..,.-;-n~ • .__~":'?~

~.:~-~,:~3-~~ ":~>:':· .. "~;~·'·~~;f/ ' ~ ~ ';\~:~-L;~~~~~~~~JL~;:~~;~

Element

~P~~~k~.lad~ ~O~p2i~s __

<ntni> ,1".rzr Iab,1! - j." ".~k.w'.ni.m" pmmly,h

oChead~ tltmtIllIO'IV. D(]mr-U[lie t.1btlt IIiI' mli~ ~br,uMWl~.

<tl t I .. >rabela'/t i tl.> A[rl~'" Gp<:jw.l."

</he",d~ bcrder-vpf kse l evc-, 5umk(]i( obramow,ilnia

<b<>dy> w pjb'I"~.

<tabl e> cell spsc i .go- pi kse'le" - ooln, .b" ..

<capt jo~>P(t~pl s tabell</capt 101'1" mi!dlT i'mOrkami.

.c1--Pierws.lY wiersz - rna k0m6rk:i cellparlding=Mp;:ks.ele"-wcln7obuall'

na'Qt6wka --~ mitd:r:r kril"fdziami hmorki a za .... aJtosd1_

<tr.-- width-llpi kselelwarto-sc%" -utrotoi,

<th>f1AGtOWEK</th" ,ab,li w pili.l"h lub wz.gll~.a.

<th>HAGt.OllEK</th> freeee=votd I above I bel owlnsides Ilh,

</tC'> I rhs I ",I des I box I bcrder " - ",m",.,

<1--Or.91 ef er-s 10 dwie kom6rki I'W'~!rl"~.o .b"m nia; .byouybutd,i'I'I.

danych .",. konitcInt jt.!' d.finio i'·l.kie atrr~~w

<tr> border,

<td>OANE</td> roles-"none hroup' r ro., I co I, [al I]

<ld>OANE<Jtd> basi c' - p<~"I\' i plene •• I;,;. dl;.I,,, 1> be 11;

'<jtr) tilih~ wrmag,3.n~ ld~fil1iow;Ulj~ :n.'1'blltll bcrder,

<l ~-kont_'p'rluuj dcdawent e knl ejnych

Wi ers zy 1 korr.t6re k -->

</t.~le>

<jbOdy'

</htlnl>

<tAble>

f"pi[ !.b.1i i,r,'mai'" law'rlold lab,li. J,It opcjOf)iii'llf i IImit~l~Zil!n1 w IQbr,~it: elemtntu

t abl e, ~'lfd d,finicjami wjmly.

-------------------------

lom',1ea oagl&wh. Od 'om.,ki d",[~ "ini IiI

,.,m.;' wt,,,.,, •• ,i'j ,,,i,,,, ~I'.bio'l i

wJ[!l1tmw"r.li~. 11J,~'ty .pej",I,,·:

.~I>ro-te~. t" -Ib~m Ironja liwarto!ci. all g.·'left I ri~ht I cent"r I just i fy I c har· - p(I!ioll'le 1fI'1rtl.ltanie taWiilrL(lki k{lm6rki. c~.ro" ,nak' -l'ai. "'lltGtm bOlt!. IIklt l[)'itilirlie W}'celltnrwan71' prl1padkiIJ u.:5l1Ho'ffania .3rrybulu a11gn="char" _

col s~."·"l iczba_~ol urn." -lie, .. kolnmn. Oil .ktorych komorb rm rOlpr,ta. rowspan~'l I ezba _ wi erszy' -liuba .i "''T ... b0'l'ch 'omOrl> j.lt 'n~i"a.

val ign-'top Imi ddl e I bottom I

i>a.sel i nell! - w:yro"ll'n3lrlie liil",artI)5(i hm~lki w pi~Hlit •

wi dth, "pi ks.l'l wortolc'" - mra'oll ktlmMki.

hei ght·"pi ~ .. 1 e I %' ~ ..,.",.11 k.m',Ii.

<caption>

Patn przytl.d 01. ,Iom.nt' tab I e.

<th>

Patrz prz1lfa.d db j!.Jfm!ntu tebl e.

--

HTML

TABELE c.d.

Element .:..Przy~,""k",la",d,.__ ~O~p!!iis!,_ _

<tr> hlrz przyl!.d .1 a e 1.m •• I. tab I e_ Wi'lIIl;lb.li.

At,),b'110peioo.lno:

al i90=" left fright I center] j.,t i fy I char" - p:.1)~iome wyrOwrial'llf l.ilwartoici.

val igno"top [mt ddl e I bot ton I bas@line· - W1rn.l1anr~ liJWl.rtl)~fi w pioflje~

---------------------

IQmMk3llabtli_ hm~,~i lJmit:5UliJ lit ,mi~d!r

lnamik.m; "imu lab.li.

~trybtJt)!' oP'jol1;!inr:

a!)br"lItelst· - ~bccona wl!:rlja zawaru5cL .1; go=" left I r; ght I center I jus t ify I chlarlll - ~Dli{jm! 'KflDWIl.allit Iawano5ci k()mcirki.

ehar="'nak" -mal<. "",lld'm k!;rego "bl lO$ol4'nl@ wyCf!:lIlIowan)' W PI11'pldlm lillnO!OWiiIliil alfyb{ltll align=lIchar",

col span=-l iczba_k"ol,um"1I. -liczba knlumn 113 kU'ir1cfJ komorb jest rolpi~ta, rculispan"·l itzba_wierszy· -liaba .i,my. oa ktory,~ knm6rka itl[ ~oIpitla.

'al; gn= "toplmid<L1el cot tom] b as ,,1 i no' - w1riiWIJa.Di~ U'KJrtI):5{i kom6r1:i w pionie.

wi dtl\="pi kse'[e] "art<>s~'" - "'IOloi, ko","':i.

l\.i9ht='~i kse l e I"'rto!t%" - wI""" k.m'rki.

Umoiliwia zddillilt'WiUlif w.noki iilltybutO'w dla tolumn tab.li, IIOIUj. gd) ebellI do grupy lolumn mlolowal ;~nt mybuc7 ,ij do rmty,

AI'rb"1 ol"jo nalne:

a 1 igno" 1 eft I r-i ght I center] Just; fy I cnar· - pOlta.mt W}'loy,rn;anie taWl'lasci kom;~ikol'moy.

char- "znak" - mak, "'gl,d,m ";"!' tlln :t(l:U:anie wy(.entroW'aIIY "II prr)'lI.adku zmesewania atrjbutu a 11 gn- "cher"

,.1 i9n="toplmidd1 e I hottoml basel i ne" - wyrolVnanie za'l1la.f[D~(i k.omonk.l tolumny wpi(lllie:.

wi dth=vpf kse l el".rto~t"l

~Z91 ~dn._ oarto>c" - ""oloil k'iumny; dorninuie [I.Cillna.wie[liami (lokoniil£lymi

w col gr-oup.

span='lliczba"-lic.zba kollfmn, de k(~rfcl'l _____________________ 'U~tawiuli.a o~m:l{Jnn¥ flem!!n{it cal ~~ 5tC.Ulwal'i~.

W rym prz~kliilldljt twrme:ril.a jeu tabp'a 0 4 kollJm~ach De·!I"ilJ.e gr"l.Pp~ hltl'mn, [I.! ~nfUild 'W (~,Iu

-3, ,ieb IWO"! j!dnll'UP!.' U~II' druR ~OI'UP ".i,i<ow"i. lorm.lo .... ia grup kol,m" 'E~"n!O[

m[o","" ,.j .. at'1b,ty: u mimm lit w ob [fbi. !Itm!m~ h ole,

< t ab 1 e bQ rde r= II 1-> .Alrfbu~ DpriDI]iiIIll1~:

<colgToup span.o3" align·'left I riBMlceMeriJ",ti fyl

s.ty' e" 11';01 or: ,fFUOD(I i II> c:i"ra1"'l - p<lliome \Y1'rr)wllanl~ Llwartotci

<!colgroup> kom;"k wlmpi. k,IUllm.

<tr> char- "znak II -l:fHiI.k. wlglrd1ern k.toregG lebl

~td.> 1 <ltd> los:tanie wyc:enuoW1f1J 'W przypadiu zasfo1owanl<1

<td~2</td~ iUrybutu a 1 ignw·charll _

<td~3</td> val i gr1='!oplrnlddl e I bettool basel i ne"

<td>4</td> - wyn6wnanie zaW4:l1oici komotlk gruP1 ~Johlm£l

<It r> ." pio[lil!_

</tab1.> wi dth· "pik'" I " I ,,'rtolt%1 wzgl~dna_warto~C -mrokolc koium,:

U1'1'3WiUlia wproW'~dmlli~ w dl!lmn{i~ co 1 d(lmirt;Uj~ lIad t~mr.

span= "l iczb~· -li[~b .. ko-Iumll_

<td' Pml p'ly.l.d d la .I.mm, tab I e.

<table border .. "1-> etheed>

<tr>

-<td"Ten teks t zn.jduj" si~ w

obszarze T»EAD</td> "/tr?

<jthead.

<Hoot>

<tr>

<:td>Ten tekst ;;:najdllje 50 it:

W obszerze TFOOT-<:/td:;. </tr>

<jtfoot>

<tbody>

<t r>

<td:;l'Ten teks.t ;;:najduje "S.i~ w obszarze T8ilOY</td"

</tr>

«toDdy>

</table>

-- __

W t7m P"lkt.~'i. Wd. 1.lumna I £"py lolomn ma inn, "".ko;c:

<tabl e tu)rder·a 1";.. ecol qroup span=u3-:;.. <col w1 dth= "2Q" /> ":;11;0' 'tI'i~thIl'U5011 t<col w1 dth= "80" I>

<Ieol ~roup> <t r> <td>l</td> <td>2</td> "td>J«td" o<td>4</td" </tr>

</table>

<the-&d> <tbociy> <tfoot>

<col>

~to1group>

Niilglowt,k -l"..orl~ g'" Jg,nJpowane wiernt. ObU:.al tresci tabeli Orll15toph. urecncna, pcdebnie jak [I.agIOWtK, It zgrup1OWilrl"17[b wiml.Y_ Taki podzial ulll,iliwia przeglld3r~m Ob31u81 p,uwij.ni. obu.arll trt5{i tateli nieraleznie 0(1 pf1~iiailfa

na g;Owkl i '!Opii. EI.m,n" to 'l j.d"k mdi, oil"'"' II ... £lld. no .i.d"",,, m , obd'gl

w p'lIgl,d.,k"b.

Hememj theed, tbudy i tfoo t ~~ umit:~'tczant ~ 'It tejwliidlli~ k~ll('ilir)~ri - we.lemucit to,le.

=,¥ii;itXtl@#;id8'#liiti"_

Elementy jtz1lca HTML wprost ~ ze ItJIImI

-----------'

Element przyldad -"Ooop"i,,-s~~~~~~~ _

<style>

D.finl,j, 'fJ1" dok.m •• d,. Umi •• lCI.ny jOlI • 5,k(ji head.

'!')'b~IY

typ.o'text/css I te<t/j."ascrl pt"

- fy~ "luna /[110: h.kadowy .r~""fJl, m I kask~d~"Y a,k,,, /[yl' 1'·"I<ri~t.

~

<dt'l>

EI,m,", d i v d,foniuj, "teil d.I,menlu, Urn,ili.i., 10 /[050.an;, do [.'(ii ,oio,eh ",lOw. Pmgl.dilli lOIlfjmj "1"lw'~'"iHmd i ",,,kcill,m.ni. wiu~u_

<p~TQ je~t tekst e kapj tu <sparr style"'·Lolor:lOOO{)FFj. ">hl wydz;elono sekcJ~ w kolorze niebieskim.</sp.iJrn> Dalej tskst akapitu jest znow czamy. "jp>

Element span d~li"ilJie 5,rekci~ dDkumfll:ttL UmoiliwiiJ II) nOloW'.a.nit de 5~kcii r&illrd; 11116 •• Pr"gl~d,rti ,.,"y".j nle wp, ••• dz.aj, ,'lid i '" I.tejl'.m,.ia wierm.

color (.1" .I,,,,,n,", "oili ... W1rtol~i: 'lnam"i, lub k.d kololl/.

back,g~ou"d-col or tol" II, ,I,m"lU, Hoili •• wartBlci: olnam"i, lub k.d k.lollJ.

back,gl"ound- I,..ge N'l'" plit, gralim'go ,il"'an!"l' d. '1"".ni. [I. ,I,m .. tu.

border-width 1101.10" .b"mow"ia. ~.iliWl: warl.i,i: thi n Imedi urn I thi ck I -lfubclt- ci,nU. I

'"dni. I d;'gj, I do ... I ...

:-bo-r-d:-.-r--c-o-')-or--- K.'111cr {Jbl1mr)wania. Mcriliwt wartl)!r;i: OZ[lJUtllLe lub ked koron.!.

------

boeder-style IIJI,br1mowania, Hoil;". wm.iri:

"one, dotted Ida,hed I sol id I doui>l.I~TDo,el r i d~e Ii nset I outset - bra. I '''ptow. I I",k .... I ptl .. I pO<iw'j", I prrmnenne I pJUllnenn. I pfltllm ... I

~ ~pr~~~"~r_~~.'_ •. ~~~~ ~~~ __ ~~~~ __ ~~~~ __ ~~ _

border Wlpdlne obdlellif srylu obr.amow<lllia_ Kolliwt wartctri: cddzielcee 1paciami hltjllo: sttrokoic o:liramO'Wiilllliiill, nyl Bbr.amOW<1nla i koh,r obramQwania... Przyktad:

bcrder : 2p< soHd gree.:

~fo-n-:t--~f.-.-:i~l-Y--- N'uwa k,oiu ,ilma, ",iii ... "Art,!ri: '''WI krojow p;,m a, ".ili ... jm podani. kiltu nil" r'ld!iel •• ,dl prmintami - ''''il~d,''. "Ikotlli1a pi.rwllJ d.HIPnl krdj pilma. 5~n4~rd OWl! .mjf piana-

s.er-i f I ,"M-sed f IlOO0osp,oo I curs t vel hn,,,y - ''''r'w, I b."""low. I _______ ,i'prop.rcj'n>ln. Ilrun, •• I ,Id,'",

-o10_"_t_-_,_iz..," iozmiar ccienki. N'i(!~!ci'j p.~a •• ny w pE<I.I.,h (px) I.b p,o\tae, d,.k",k;,~ Ipt).

font-variant Odmi"4l1ia boju piJn:'Ia. Mci.liwt wartoid: normdll s.ma ll-caps ~ narrna Ilill I w"('ruliki.

~fo-n-t---.t-y-,l-.--- Itll ",oi' pi.m,., "oili .. , wan'lti: nonn. I I ; tal; c - oor",.loy I kUflyn

font-weight Grub,;! ",i •• ki. "oili ... wart,iei: no_Ill igllter I bol d I 001 der - ""m.l" I

_______ "ll!CIupIGn~ I p'grubion"l moc.itj p<lgrubiooa.

t •• t-al ign I~,,'b "ylliwoYW4ni. 1'"stU W ramcch akapilU, lIoili .. , wi.r!Oki:

_ left leenterl rightjj"'tify -~.I.w'i I ,,",row-mi. I 4. pr:a •• j I j.3"."i,.

Ip"ob '"I' ••• YW4.i. ttk!tu. pioni •. Moil; ... wanoiti: bottomlmi ddl e I top - do dol .. j _______ I,..,dzi I «"",wani. I do g.mj lra.~dri.

IlIIIrgt n HargiRu elemenu, lIif tawieraj{q W lobie tla (pn.t:lrr)Cf1~f1). t1r)ili'll'e W3flOici: CUff)' liab~ ___ ----- odd,i.I.,. ip;tjilllll, .bdl.j,,1 Im~k.li mar,i •• ~j" w koltj,Blci: ~',"y. p""y. 'ol.y.I"'I,

pi dd I ng D,d"k,wy ma'ginfl .Itm.nl~, I.wier~ il(T .. ,.bi. do. ".iliw, w.noioi: ,m'l Ii Clby ,dd,i.loo, lfa(jami, .~"!l~il.(' ",,,k.l' marlin",,, .. k.I'i"lci: g,,,,. p""y. ',lny.I, .. "

.ertlcIl-.l1gn

---

5

HTML

Wyr6inione Idasy elernentOw HTML

_a :_h-:"_'":-r---: Oij,ai nik podlwit[lonHl1tz "ltm~ it _lkainiki,m mill),

_I_: ' ., I_~_It_t_d:--,- O,,,·;.il ~,"".d,'1C)' do m,", ju; odwi.d""j prm ,;,j~'w"ik'.

ill :V1:5.1 ted :ho'll@r Od.nO~fijk prijWid~q dD 5tm~r iui oi1'KitdZOD~j rf1.~! l]i1~_ow",ik._.a i p[ma.d~ pod~wi,t'g.I'I~ pr~1 \'l1l::u:allit 'IiI'~katnrkioem m~!f.

Korzystanie Z kaskadowyd1 arkuszy styI6w

Deflniowanle styIu elementu

es tyl e>

{

001 or: bl ue;

epvren teks t bedz t e n i eht esk i . .;:.jp;Jo

</,lylo>

Klasy element6w

es tyl e>

p, niebl •• ki { cohrr: hltlll!!:

<p ,1 ... ·"'ni ebie.k; ">Te" teK>l b,,~zi e nlebles:KI.<!p> o(:~ Lldi5slCllczerwony·~Ten t.ekst bedzie (zerwony . ..;:./p;zo <p>A ten tekst bed.i. czar"y.</p"

p. < •• """oy {

col Dr! czt!nl(my;

Niezaleine kIasy element6w ~style>'

.,i.bioskie {

bee kgrou.nd - ("0 1 or: b 1 U'f'i

arLhi v ~::c·urll!ur12t ... turlnll -lis~ a;dr~~ow' tlU ClCll~5.It~Ii'W w1kor7)'-:5t)'\'f.art}'(~ P3"HZ ,bi,b.

clas'Soild.,lItJrlll - URL(]bdlai~[)' imphen[oci! ,bi,t,u. S<I."i •• d"" ~AL "I,il ,. W1' oblekru. P",<I,do"., ,I, ",.j"''''~'lch []o~iif'ktow tontmlnyd .. .A(i1.i'l'~~ !!i[da.dr:J'ji jt5t "'H!~uj~".: ~LS lD: ,1 a,,- tdent i f ier. cocebase- "",1 " - U Rl ob.!lail'J b,,! ko'u (cod.",,) dl. obi'<['.ltlad,i, ,.I,i,., ,b;,kw, Lodetype:::llltj'j)_MIMEH - t1~ MIME (Ibi~hU'. data= ".,1" - URl OdM!qcl Ii! do danrt~ ebiektu,

heI9ht='~i kse l e I "'rto!t%" - ",,,10;1 .b.oOi.kj,.

width- "pi~>elelwartose%" - Im.to!1 OklllI)Di~klu.

name = III te k 5 til - narwa ()o~itkEU.

s t andbyevt eks t" - it'1rorrn.~.(j.i! dla

uiy~hio'lli k.i wyiwi~daika·w trakci~ l:3doW1nii3 ·[J-~j~kt13_ !ype·'!yp_MHIE" -typd",ch

"'I,p,C)'r.to~ .. ,(b •• rrjburis dat a.

u s ~ [1'= n U r 111 - '-ll(lkow.ulje !iHlWa r~rlOI']~ j _____________________ ' ,bi,lI.m m.p) ,doo!nik'w.

ElemeuL param Pl)zw31!3: ldefi~j~a.~ lmiiwj~iiii dla Dbr~biiw w~tlwiallr(h." dakumentarh iHltiL

Ijrr~ u [ wlm'g"1'

name'" t ek > t " - n.!w.~. ramel ro. ~t1")'b1Jty cpqcualae;

1d=lI!I~ekstll - jtdl11)1:rla;Cl11Y i~·plltylikatl)l" par.amen:u.

'IIalu@'·"wa.rtoSC" -wij.'noic parimetru:. va 11Jety[}~=·d~ta I ref [objec t II - tfil iHryblUlJ:, '1,1 ili ll,ie

tyce=" typ_MIM[' - [I~ MIME_

<p cl ass= "ni ebleskt eoll::;..Ten tekst bedz re mi a:f Jli ebt e-s.ki e t<o.</p'

<t ahl as-ctrs-etd '1;' ~ss.· ni elJi e-s.k; a">

Ta kcccrke t abeLt teo!. nedz f e mla}('i niebi eskta t:fQ·. </td></tr></tabl.>

-/style.>

PROGRAMOWAN IE

<scri pi type· "te.t/ j evas crlpt '" -el-,

document. or! t. ('Hej. to j.I") //-->

c/s.,ri~t;Jo

Umoili"wii'lllmit.H[Ze.nit 'W di)k1lm~nd~ I.kryptll.n:a. prr)Had !krIP[U J."!o~pt. 1( ud "'."[1 w tim .I.mon,i, i'U "'I~OO)--"'I"[I"rni •. " IP" "I",w,"i, '[""f (, il. 'nit jm f"hj~). !hypl)" P;D jlwi.ai~c:t ~i~ U l[1.ICIni k iem -c f ra.mes et> :b~d~ jgnon~w:ane·. Skrypt~ umim(:Nj W l.nJ{lnilnf too"",,,,. - d.ilki tom, ~r"!I;d"ki, b." nie cb:!ilugui~ 5ki)ptliw. pDmif11_ t-en k1J;~ (inamj mcie p(Jiawi~ it~ en j:a~o le~5l 1'13. .ekranit).

A[rl"j tooiemr

type~·! ex t!ecmo"r; pt I te<l/

j avascr tpt I textl J sori pt I t ex lf '.,er; pt I t ex t/vb, I t.,t! xml" - ~11 MIME ,b/ptu.

! [r(b ~[y ."j~n;lnt:

ch a rset.e " s t rIO n a _ kodeea" - nazva ~Iand.ardu kcdow.a.nii :maloW', h~i)mi rapisanj jen I><H ,krypi', II",,,, I,d''',"i. ,,,k,w ,,,,,,ill [)krftli( ~~ili masz zamiar w .tk~{i e 5kryptlll1lywac Hlid:ow l1ie 11<iI~iijqcl1 do al fabetu ·Ia( i~:!i~i~g(l. ria. P"1k1ad po6lsk;cb ".~6w di,k'1[1""lch.

s r--c. "u r , " -:i!1d rt5 !fW11ttrlnego .pl1~1J za.i,j1jl"lo ,kr'/p!

<nO.<., pt> la,.Stript:

<ocr!?! type~·tex.t! J ava,crl pt "> oc;!_

d(][ument.wrH~(riJieji to j.;t!.) 11"-'

</.cript>

enoscr-t pt">Twoja j)rze.g1.1tdi;1rk.jJ ni e ob"u9uje s,rypt6w Jav.S'ri~l! </nDs-cript>

ISleript;

"<'Soc:r1 fit type=·text/vlJscri pt R:;. <f -

d(lcumenL'n"rite(l'H-ej, tu j.;d ;,)

1 __ .:;>

Elemf.fU i'iMt1"1 ~t deriiiiuj~ ~awiii"l(d(

,I [ern'll""n ij , tl~la b!dzj~ "'1~'a~na. ir!li !~ryp[ nie D~dz;i~ m~!1 :l(J:!i!ac wyk()f1;aJ1f_ F'rlt.gJ~darli. kt6r~ 11'~5Iui.uj~ ~bYP[1. igJ1{1Juj~ ren element.

OZNACZENIA KOLOROW

o!;/sc;ript;lo o;::nos-cri pt~l'11'Dja przeql qdar-ki;1 ni e ob, ,u9uje ',kryptO .. iaS'r\pt I </no,cd pI>

------- --------------------

<o~J.ct ch"ld~ ",J; 10: F08nF954-8592- 1 WI-Bi6A-OOCOF028J62S' f d~ -sn derl" wi dth'-JOn' he; ~ht·"50·>

<para.m narne=IIBorderStyle-1i v a1ue:::llll·~ eparara na1De""Mousep'·ointer" val ue=~oa> <par-an nan:te=-nEnabledl1 'ialue.1I1·> .:;:p.ararn nafl'ie=IIMtnll "'i31ue-=IIO·~

O,fini'j •• bi,'[".","). SIui) do umi."" .. ia na sncnie rn ul rim edttYw. M lJIina ,g:(I tlrnFmCU( W l.fkc[i head I., booy.l1i!dlr ""'nik~mi <ohject> i ':;:!Q bj ec t> lJmlul:Cun1i~ It [e l11 ;aherna:lywii·r !!If, zilimi,noy ked HUlL Z~ur.1i~ <per-au>

de fi:ii iuje u Itii!Ni~iii;J dfa iI'~I;jW'i.ajj ~g11' C1biel tu. Miei!l" Olr'/bmy optjona!n.,:

<par.am na.me= IIM·a~" "alue= "10111:<!objec!>

<parallP

FFFFFII'

ISBN 83-7361-568-7

JlsJJ61t87