You are on page 1of 8

UNIDADE

REFORZO
Nome:

Que son as paisaxes?


Data:

Curso:

3
1

Observa a imaxe e despois copia na tboa os elementos naturais e artificiais que


aprecies na paisaxe.

ELEMENTOS NATURAIS

ELEMENTOS ARTIFICIAIS

As seguintes frases son todas falsas. Escrbeas correctamente.


A. As paisaxes naturais son aquelas modificadas polas persoas.

B. Nas paisaxes urbanas abundan os elementos naturais.

C. Campos de cultivo, encoros, estradas ou casas son exemplos de elementos naturais.

UNIDADE

3
1

REFORZO

Como o relevo nas paisaxes?

Nome:

Data:

Curso:

Sita correctamente os nomes das formas de relevo de costa.


L
A

P
P
G

Sinala cal o nome das seguintes formas de relevo interior.

1.

2.

3.

UNIDADE

REFORZO
Nome:

Como o relevo espaol?


Data:

Completa o seguinte debuxo.

As seguintes frases son todas falsas. Escrbeas correctamente.

Curso:

A. Espaa est composta pola maior parte da Pennsula e polas illas Canarias.

B. A Pennsula Ibrica est rodeada polo ocano Atlntico e o mar Mediterrneo.

C. No istmo que une a Pennsula Ibrica con Europa hai unha gran cordilleira, os Alpes.

D. Os ros Mio, Douro, Texo e Guadiana separan Espaa de Francia.

UNIDADE

AMPLIACIN

A Meseta e as depresins

Nome:

Data:

Curso:

Ademais das cordilleiras estudadas no libro, en Espaa hai outras formas de relevo.
1

Despois de ler a informacin e observar os mapas, contesta as preguntas.

A Meseta Central
Gran parte da Pennsula Ibrica est
ocupada pola Meseta Central.
unha antiga cordilleira aplanada
pola erosin ao longo de millns de
anos.
O Sistema Central divide a Meseta
na Submeseta Norte e a Submeseta
Sur.

As depresins
Unha depresin unha superficie de
terreo afundida e que ten unha altitude inferior s terras que a rodean.
Na Pennsula existen das grandes
depresins, a do Ebro e a do
Guadalquivir.

Que ro discorre pola Submeseta Norte?


D. Que ros cruzan a Submeseta Sur?
E. Que cadea montaosa os separa?
F. Entre que cordilleiras est a depresin do Ebro?

G. Que cordilleiras encerran a depresin do Guadalquivir?

UNIDADE

3
1

REPASO

As paisaxes cambian

Nome:

Data:

Curso:

Observa o debuxo e nomea tres elementos naturais e artificiais da paisaxe.

ELEMENTOS NATURAIS

1. 1.2. 2.3 .3.ELEMENTOS ARTIFICIAIS

11 1.2.3.

Define os seguintes termos.


Pennsula
Praia
Acantilado

Observa a imaxe e contesta as preguntas.


H. unha paisaxe natural ou humanizada?

I. Est pouco ou moi contaminada?

J. Di tres accins humanas que a


contaminen.

UNIDADE

REPASO

As paisaxes cambian

Nome:

Data:

Curso:

Indica o nome dos sistemas montaosos e arquiplagos espaois.

Observa esta fotografa e responde as preguntas.


E. A que dous parques nacionais espaois
podera pertencer esta imaxe?

F. Explica as caractersticas deste tipo de


paisaxe.

Une cada termo coa sa definicin correspondente.


VAL
MESETA
POLOS
MONTAA

Elevacin do terreo.
Zona entre montaas pola que flen os ros.
Terreno plano situado a certa altitude.
Lias imaxinarias que unen o polo Norte e o polo Sur.

UNIDADE

3
1

REPASO

As paisaxes cambian

Nome:

Data:

Completa as oracins.
A. Un

unha zona que observamos desde un determinado lugar.

B. As paisaxes

son aquelas que non foron modificadas polas persoas.

C. As paisaxes

son aquelas que si foron modificadas polas persoas.

Estn formadas por elementos

como campos, encoros ou estradas.

D. As paisaxes humanizadas son de dous tipos:


2

Curso:

Indica que formas de relevo costeiro e de interior aparecen nas imaxes.


A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

Une cada palabra coa sa definicin.


Outeiro
Acantilado

Terreo alto e rochoso formado polo mar.

Sucesin de varias montaas.

Serra

Entrante de terra no mar.

Cabo

Pequena elevacin de terreo.

UNIDADE

3
4

A REPASO

As paisaxes cambian

Nome:
4

Data:

Curso:

Escribe na columna os nomes das cordilleiras, ros e illas numerados no mapa.


1.
1

2.

3.
2

4.
5.
6.
7.

Escribe as tres accins que contaminan esta paisaxe e sinlaas no debuxo. Despois,
escribe tres normas para evitar eses tipos de contaminacin.

Para conservar as paisaxes podo:


1.
2.
3.