You are on page 1of 2

www.kpssanaliz.

com

KPSS ÖZET KONU ANLATIMI


TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLERİ

1. Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin nedenleri:


• Çin baskıları
• Boylar arasındaki mücadele
• Ani iklim değişiklikleri ve kuraklık
• Salgın hayvan hastalıkları

1. Türklerin anayurttan Orta Asya'dan diğer bölgelere göçlerini kolaylaştıran


ve başka yerlere dağılmalarını sağlayan temel etken: Atı evcilleştirmiş olmaları
ve tekerleği kullanmaları
2. Eski Türklerde vergi işlerine bakan görevli : Todun

3. Eski Türklerde ölen bir kişinin cesedinin hemen gömülmey erek belli bir süre
bekletilmesinin nedeni: Kötü ruhların bedeni terk edeceğine inanıldığı için

4. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplum düzenini sağlayan en üst kural :


Töre Eski Türklerde devlet işleyişini ve toplum düzenini sağlayan en üst kuraldı.
Hükümdarın koyduğu hukuk kurallarının kaynağını da töre teşkil etmekteydi.

5. Eski Türklerde göçebe yaşam tarzının yaygın olduğunu gösteren kanıtlar:


Çadır sanatının gelişmiş olması Avcılık ve hayvancılığın gelişmiş olması
Mimarinin ileri boyutlara ulaşamamış olması Askerlik sanatının gelişmiş olması

6. Osmanlı Devleti dışında kalan Türk devletlerinin kısa Ömürlü olmalarının


temel nedeni : Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılmasıdır
7. Uygurlara ait Türk destanı : Türeyiş Eski Türklerde cenaze merasimlerine
verilen ad: Yuğ Türklerin bilinen ilk alfabeleri : Göktürk Alfabesi Kıpçaklarla
Oğuzlar arasındaki mücadeleyi anlatan Türk destanı: Dede Korkut
Hikayeleridir
8. Türklerin bilinen İlk yazılı edebi metinleri : Orhun Yazıtları
9. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu : Uygurlar
10. Türklerde ilk devlet teşkilatının kurulduğu devlet dönemi: Büyük Hun Devleti

11. Eski Türklerde ölümden sonra da yaşamın devam edeceğine olan inancı
gösteren kanıtlar: Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömülmesi
12. Uygurların yerleşik hayata seçtiğini gösteren kanıtlar: Tarım ve ticaretin
gelişmesi Şehirlerin kurulması Mülkiyet kavramının doğması Hukuk kurallarının
gelişmesi

www.kpssanaliz.com
www.kpssanaliz.com

13. Türk devletlerinde Devletin ömrünün kısa olmasının sebebi: Veraset


sisteminin belli bir esasa dayanmaması ve ülke topraklarının hükümdar ailesinin
ortak malı sayılması

14. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde paralı askerlik uygulamasının olduğu


devlet: Hazarlar

15. Türklerin bilinen en eski edebi metinleri olarak görülen Orhun Yazıtları
hangi Türk Devletinindir?
16. II. Göktürk Devleti
17. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en yaygın dini İnanç: Gök Tanrı Dini

18. Eski Türklerde mülkiyet kavramının ve kölecilik anlayışının gelişmemesinin


temel nedeni: Göçebelik yaşam tarzının yaygın olması
19. Ergenekon Destanının konusu: Türklerin tarih sahnesine çıkışlarını
20. Bîr toplumun göçebe şekilde yaşadıklarını gösteren kanıtlar: Avcılık
Hayvancılık Toplayıcılık
21. İslamiyet öncesi Türklerde orduda onlu sistemi ilk kuran hükümdar: Mete
Han
22. Göçebe bir toplumda en çok gelişen sanat: Çadır sanatı

KPSS Tarih Ders Notları için:


http://www.kpssanaliz.com/kategori/ders-notlari/tarih

www.kpssanaliz.com