รายวิชาที่นำาเสนอ สาระท้องถิ่น รายวิชางานดอกไม้

ประดิษฐ์จากดินไทย

รายวิชาที่จัดทำาขึ้นเป็ นส่วนหนึ่ งของสาระการเรียนร้้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

-เป็ นรายวิชาเพิ่มเติม เหตุผลที่เปิ ดสอน -เพื่อให้สอดคล้องกับ

โครงการอนุ รก
ั ษ์พันธุกรรมพืชกันงานพืชพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และเผยแพร่ภ้มิปัญญาท้องถิ่นชะอำา

จุดเด่นในการจัดทำาสาระท้องถิ่นในรายวิชานี้ คือการประดิษฐ์ผักบุ้ง
ทะเลจากดินไทยเพื่อเป็ นการเผยแพร่ความร้้ ประโยชน์และ

สรรพคุณของพืชศึกษาของโรงเรียนให้กับทุกคน โดยจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรม

สื่อมัลติมิเดีย เรื่องการประดิษฐ์ผักบุ้ง

ทะเลจากดินไทยสามารถให้นักเรียนและผ้้สนใจศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองได้

ความเป็ นมา

โรงเรียนชะอำาคุณหญิงเนื่ องบุรไี ด้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก

โครงการอนุ รก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยให้ทำาการศึกษาพืช
อย่างละเอียดมา 1 ชนิ ดทางโรงเรียนจึงเลือกพืชศึกษาคือ ผักบุ้ง
ทะเล ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ของทางโรงเรียนโดยทำาการ

ศึกษาตามหัวข้อที่ได้รบ
ั คือ 1. ศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 2 ศึกษา
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวของผักบุ้งทะเล 3.ประโยชน์แท้แก่มหาชน

และแนวความคิดที่ได้การศึกษาผักบุ้งทะเลเพื่อสนองแนวพระ

ราชดำาริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์ของทางโรงเรียนได้จัดทำาและ
ปฏิบัติไปแล้วนั้ น มีดังนี้

ในปี พ.ศ. 2546 ทางโรงเรียนได้ทำาการศึกษา

ธรรมชาติแห่งชีวิต ได้แก่ การศึกษา ราก ลำาต้น ใบ ดอก ผล

และเมล็ด ในปี พ.ศ. 2547 ได้ทำาการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ซึ่งเป็ นการศึกษาระบบ นิ เวศของผักบุ้งทะเลทั้งสิ่งมีชีวิต (พืช

สัตว์) และสิ่งไม่มีชีวิตโรงเรียนรวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับภ้มิปัญญาท้อง
ถิ่นเรื่องของผักบุ้งทะเลที่ชาวบ้านนำาผักบุ้งทะเลมาบรรเทาอาการ
พิษจากแมงกะพรุนและเพื่อความสะดวกในการใช้จึงได้นำามาทำา

เป็ นผลิตภัณฑ์สำาหรับพกพาได้ ซึง่ การศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับหัวข้อประโยชน์แท้แก่มหาชนของทางโครงการอนุ รก
ั ษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดำาริ ในปี พ.ศ. 2548

โรงเรียนได้รบ
ั ป้ ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ในปี พ.ศ.2549-50 ได้จัดทำาผลิตภัณฑ์จากผักบุ้งทะเล

พร้อมทั้งขอจดอนุ สิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์จากผักบุ้งทะเลไว้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และจำาหน่ายเป็ น
สินค้า หนึ่ งโรงเรียนหนึ่ งผลิตภัณฑ์ และกำาหนดให้ทุกกลุ่มสาระ
นำาผักบุ้งทะเลมาบ้รณาการกับการเรียนการสอน

จากความเป็ นมาดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนร้้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีจึงได้นำาผักบุ้งทะเลมาจัดทำาเป็ นสาระท้องถิ่น
โดยใช้สอนแบบบ้รณาการแบบสอดแทรกในรายวิชางานดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผ้เรียนมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชศึกษา หลัก

การ วิธีการและขั้นตอนในการประดิษฐ์ผักบุ้งทะเลจากดินไทยได้

2.เพื่ อให้ นั ก เรีย นมี ทั ก ษะในการประดิ ษ ฐ์ ผั ก บุ้ ง ทะเลและ

สามารถจัดทำาผลงานเพื่อนำาไปตกแต่งและจัดนิ ทรรศการเพื่อเผย
แพร่พืชพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน

นั กเรียนมีจิตสำานึ กในการอนุ รก
ั ษ์พันธ์ุพืชในท้องถิ่นและเกิด

ความภ้มิใจในผลงานที่ทำาสามารถใช้เผยแพร่พืชศึกษาของโรงเรียน

และภ้ มิปัญญาท้ อ งถิ่ น ชะอำา ให้ กับ บุ ค คลทั ่ว ไปได้ ร้ จั กผั กบุ้ ง ทะเล
อย่างกว้างขวางมากขึ้น

1.ชื่อรายวิชาที่นำาเสนอ สาระท้องถิ่น รายวิชางานดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทย

รายวิชาที่จัดทำาขึ้นเป็ นส่วนหนึ่ งของสาระการเรียนร้้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

-เป็ นรายวิชาเพิ่มเติม

2.เหตุผลที่เปิ ดสอน -เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการอนุ รก
ั ษ์
พันธุกรรมพืชกันงานพืชพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภ้มิปัญญาท้องถิ่นชะอำา

และเผยแพร่

3. จุดเด่นในการจัดทำาสาระท้องถิ่นในรายวิชานี้ คือการประดิษฐ์

ผักบุ้งทะเลจากดินไทยเพื่อเป็ นการเผยแพร่ความร้้ ประโยชน์และ
สรรพคุณของพืชศึกษาของโรงเรียนให้กับทุกคน โดยจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรม

สื่อมัลติมิเดีย เรื่องการประดิษฐ์ผักบุ้ง

ทะเลจากดินไทยสามารถให้ผ้สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้

การจัดทำาแผนปฏิบัติการเรียนรู้บ้รณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คำาอธิบายรายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระการเรียนร้้เพิ่มเติม

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 2
จำานวนเวลา

80

ชัว่ โมง

*********************************************************

เป็ นรายวิชาที่มุ่งหวังให้ผ้ เรีย นมี ทักษะกระบวนการ

อาชี พ สุ จริต การจั ดการ

ทำา งานอย่ า งเป็ นระบบและมี ก ลยุ ท ธ์

ทำา งานร่ ว มกั บ ผ้้ อ่ ื นได้ เห็ น คุ ณ ค่ า ของงานอาชี พ สุ จ ริต เน้ น
คุณธรรม งานอาชีพสุจริต

เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ

เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับ

งาน มีคุณธรรม สามารถออกแบบ สร้างและพัฒนาผลผลิตงาน
หรือวิธีการใหม่ในการทำางาน ทำางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน
ซื่ อสั ต ย์

ประหยั ด

อดออ ม มุ่ ง มั ่ น

อดทน

ใช้ พลั ง ง าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถ้กวิธี

โดยผ้้เรียนจะต้องศึกษาหลักการเบื้ องต้นเกี่ยวกับงาน

ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย วัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

ในงานดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ จ ากดิ น ไทย

กระบวนการจั ด การงาน

ประดิษฐ์ การสร้างสัมพันธภาพในการทำา งาน
โครงงานดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
ปฏิบัติการใช้วัสดุ

หลักการจัดทำา

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ จากดิน ไทย ประดิ ษฐ์ ดอกไม้ แบบต่ างๆได้ ห ลาย
แบบ(ผักบุ้งทะเล)และอื่นๆ จัดทำาโครงงานดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
ไทยและจัดทำาบัญชีรายรับ -รายจ่ายได้

เพื่อให้มีความร้้ความเข้าใจและมีทักษะในการประดิษฐ์

ดอกไม้จากดินไทยการเลือกใช้วัสดุ
ใช้

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง

กระบวนการในการประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดการผลผลิต การ

กำาหนดราคาหรือค่าบริการ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้

รายวิชางานดอกไมูประดิษฐ์จากดินไทย
ชั้น ม.2

เวลา 2 ชัว่ โมง

หน่วยการเรียน 1.0
หน่วย

ชื่อหน่วย

จำานวน

จำานวนแผนจัดการ

1

งานประดิษฐ์ดอกไม้

26

1-4

2

กระบวนการจัดการงาน

10

5-7

3

การสร้างสัมพันธภาพ

4

8

40

9-12

ที่

ประดิษฐ์จากดินไทย

ประดิษฐ์

และปั จจัยที่มีอิทธิพล

ชัว่ โมง

เรียนร้้

ต่อการทำางาน
4

การปฏิบัติโครงงาน

ประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน

ไทย
รวม

80

12

นำาหน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย งานประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
ไทยมาบ้รณาการกับงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนร้้หน่วยที่ 1

แผ

เรื่อง

นที่

จำานวน
ชัว่ โมง

1

หลักการสร้างสรรค์งานดอกไม้

4

2

ลักษณะและคุณสมบัติ ของดินไทย

4

3

กระบวนการทำาดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

18

ประดิษฐ์จากดินไทย

ไทย
รวม
รวม

26

หมายเ
หตุ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful