Judecător – N.

Corcea

Reclamant: Î.C.S. ”Finpar Invest”S.R.L.
mun. Chişinău, bd. D. Cantemir, 1/1

Pârât: Consiliul municipal Chişinău
mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

Referinţa
Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor în procesul civil la acţiunea
înaintată de ÎCS ”Finpar Invest” către Consiliul municipal Chişinău privind
modificarea actului administrativ.

Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor a examinat cererea de
chemare în judecată înaintată de Î.C.S. ”Finpar Invest” S.R.L. privind modificarea
deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.11/35 din 23.12.2014 ”Cu privire la
reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Maria
Cibotari, 20 cu Întreprinderea cu capital străin ”Finpar Invest”SRL” prin anularea
sintagmelor ”fără drept de privatizare” şi ”cu regimul actual de înălţime” din pct. 1
al deciziei o consideră neîntemeiată din următoarele considerente.

Terenul pe care urmează a fi edificată construcţia litigioasă este amplasat în limitele
Grădinii Publice ”Ştefan cel Mare şi Sfânt”, acesta având statut protejat de
monument de importanţă naţională regăsindu-se în Registrul monumentelor
Republicii Moldova ocrotite de stat la poziţia 284, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993.
Construcţia edificată trebuie în primul rînd să se încadreze din punct de vedere
stilistic cu edificiile care sânt parte componente a Nucleului istoric al Chişinăului,
avînd în vedere ca acesta se regăseşte în nucleul istoric al Chişinăului. Clădirea nu
trebuie să se impună şi să iasă în evidenţă prin dimensiunile sale (pe regim de
înălţime) deoarece aceasta pune în inferioritate imobilele (monumentele)
învecinate.

Cererea reclamantului privind acceptarea unei schiţe de proiect ce presupune
construcţia unui imobil cu 13 etaje (2S+D+P+13E) a fost examinată de către
Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii al
Republicii Moldova la data de 04.09.2014, fiind respinsă schiţa de proiect pe motivul

că nu corespunde regimului de înălţime şi soluţia arhitecturală, corelarea cu parcul
nu este reprezentată.
Menţionăm că Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice este un organism de
specialitate, care reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul protejării de
stat a monumentelor istorice şi funcţionează pe lângă Ministerul Culturii. Activitatea
Consiliului este reglementată de Hotărârea Guvernului nr.73 din 31.01.2014 care la
rândul său a fost adoptată în temeiul art.16 al Legii privind ocrotirea monumentelor
nr.1530 din 22 iunie 1993.

Art.16 al Legii ocrotirii Monumentelor stabileşte competenţele Consiliul Naţional al
Monumentelor Istoriece după cum urmează:
(1) În scopul evidenţei, studierii, punerii în valoare, salvării, protejării, conservării şi
restaurării monumentelor pe principii ştiinţifice, organele de stat pentru ocrotirea
monumentelor sînt obligate să înfiinţeze consilii ştiinţifice şi comisii, să consulte
specialişti (jurişti, lucrători de muzeu, restauratori), luînd în considerare la
întocmirea Registrului monumentelor, precum şi la înscrierea monumentelor în
acest registru, avizele corespunzătoare.
(2) Metodologiile, normativele şi reglementările din domeniul ocrotirii
monumentelor, proiectele de intervenţii la monumentele de istorie, artă şi
arhitectură şi în zonele lor de protecţie, în zonele construite cu statut de monument
sînt aprobate conform etapelor de execuţie (schiţă de proiect şi proiect de execuţie)
de către Ministerul Culturii în baza avizului Consiliului Naţional al Monumentelor
Istorice (în continuare – Consiliu).
(3) Consiliul este un organism de specialitate care reprezintă autoritatea ştiinţificometodică în domeniul ocrotirii de stat a monumentelor istorice şi activează pe lîngă
Ministerul Culturii în baza unui regulament aprobat de Guvern.
(4) Consiliul este format din persoane cu experienţă profesională în domeniul
ocrotirii monumentelor istorice (specialişti şi experţi autorizaţi) din organizaţii
guvernamentale şi nonguvernamentale cu preocupări statutare în domeniu, numite
pe o perioadă stabilită prin ordinul ministrului culturii, la propunerea direcţiei de
specialitate a ministerului.
(5) Retribuirea membrilor Consiliului se efectuează în conformitate cu actele
normative în vigoare, în limitele mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru
Ministerul Culturii.

Decizia contestată, este una legală, deoarece anume regimul actual de înălţime al
edificiului corespunde rigorilor legale, aceasta încadrîndu-se din punct de vedere
stilistic cu edificiile care sînt părţi componente a Nucleului istoric al Chişinăului în
care se regăseşte.
Procesul verbal al consiliului arhitectural-aristic a Primăriei mun. Chişinău din
01.10.2014 la care face trimitere reclamantul nu poate fi reţinut deoarece acesta
nicidecum nu substituie în competenţe decizia Consiliului Naţional al Monumentelor

Istorice. Or, adoptarea unei hotărâri judecătoreşti de satisfacere a cerinţelor
reclamantului în partea excluderii sintagmei ”cu regim actual de înălţime” ar
contrazice soluţia Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice din 04.09.2014, fapt
care este inadmisibil atît timp cît decizia Consiliului Naţional al Monumentelor
Istorice nu este revăzută de organul care a adoptato sau nu este anualtă prin
intermediul instanţei de judecată.

În contextul expus, solicităm respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind
neîntemeiată, susţinînd solicitările din referinţa Consiliului mun. Chişinău.

Director Agenţiei de Inspectare
şi Restaurare a Monumentelor

Ion Ştefăniţă