CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Denumirea opţionalului STUDIUL CALITATII MEDIULUI Tipul: Opţional integrat Clasa.a-IX a liceu ruta directă Durata: un an şcolar Număr de ore pe săptămână: 2 ore Autorul.............................................. Abilitarea pentru susţinerea cursului.... Instituţia de învăţământ.......................

ARGUMENT Exigenţele vieţii prefigurează pentru deceniile următoare necesitatea de
permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale informaţionale. În acest context educaţia pentru mediu devine o componentă absolut necesară a învăţământului modern. Din păcate, Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul preuniversitar nu prevede în trunchiul comun o disciplină de sine stătătoare care să abordeze problematica deteriorării mediului şi a modalităţilor de combatere a acestora. Noţiunile despre poluare şi protecţie a mediului se regăsesc disipate la nivelul mai multor discipline ceea ce nu oferă o viziune de ansamblu asupra fenomenelor complexe ce duc la degradarea mediului şi a consecinţelor pe termen mediu şi lung a acestora. Din acest motiv am propus prezentul CDL care se va desfăşura pe parcursul unui an şcolar. Acesta are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini investigative asupra realităţii şi a unui comportament ecologic vizând grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural, cu implicaţii deosebite asupra sănătăţii. Am propus acest CDL ţinând cont de :       interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă; complexitatea tematicii care trebuie abordată din perspectivă interdisciplinară; existenţa bazei materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice; asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter- şi transdisciplinare; susţinere din partea comunităţii locale pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ; corelarea cunoştinţelor dobândite în cadrul diferitelor ore de curs cu cele mai noi cunoştinţe de ecologie, factori poluanţi şi protecţia mediului. Disciplina propusa se interrelaţionează cu chimia, biologia, geografia precum si cu disciplinele de specialitate din clasa a IX a – curriculum diferentiat de la profilul Resurse naturale si protectia mediului (Ecologie şi protecţia mediului şi Studiul Calităţii Mediului) urmărind să ofere si elevilor de la profilul tehnic posibilitatea dobandirii unor competente similare. În mod egal disciplina utilizează competenţele dobândite la disciplina “Tehnologii asistate de calculator” prin realizarea de către elevi a miniproiectelor în Word şi Power Point şi accesarea informaţiilor de pe Internet. COMPETENŢE GENERALE Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului. Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic. Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei. Dezvoltarea capacităţii de observare/investigare şi de formare a deprinderilor practice de ocrotire a naturii.

COMPETENTE SPECIFICE ŞI SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE 1. Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului. Competenţe specifice 1. Identificarea şi descrierea principalelor componente ale mediului natural 2. Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora 3. Folosirea corectă a terminologiei specifice. • • • • Situaţii de învăţare identifică elementele componente ale mediului natural prin studierea materialelor didactice şi observaţii în teren; studiu de caz; interpretează informaţiile furnizate de mass-media pe tema factorilor de mediu; realizeaza şi completează de tabele şi diagrame clasificând aerul, apa şi solul după compoziţia şi proprietăţile lor;

2. Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic. Competenţe specifice 4.Explicarea noţiunilor ce reglementează calitatea mediului 5.Indicarea modului de dispersie a poluanţilor 6.Stabilirea înconjurător 7.Identificarea surselor de poluare a mediului înconjurător din judeţul Gorj • influenţei factorilor poluanţi • • asupra diferitelor componente ale mediului • Situaţii de învăţare identifică principalii factori poluanţi prin studierea materialelor didactice şi observaţii în teren; recunosc procese tehnologice sau fenomene cu acţiune poluantă asupra mediului; se documentează cu ajutorul mijloacelor de informare asupra fenomenului de poluare; argumentează propriile opinii referitoare la metode şi tehnici ameliorative de protecţie a mediului; • întocmesc seturi de imagini care să surprindă modificările în ecosistemele antropizate în judeţul Gorj • interpretează datele înregistrate prin determinări practice Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei.

Competenţe specifice 8. Cunoaşterea legislaţiei de protecţie a mediului la nivel naţional si judeţean 9. Identificarea instituţiilor responsabile cu monitorizarea mediului

Situaţii de învăţare identifica principalii responsabili cu monitorizarea mediului prin studierea materialelor didactice sau întâlniri cu personalităţi autorizate din domeniu

participa la modelări, simulări, jocuri, concursuri, dezbateri, studii de caz

Dezvoltarea capacităţii de observare/investigare şi de formare a deprinderilor practice de ocrotire a naturii. Competenţe specifice 10. Utilizarea mijloacelor şi metodelor adecvateobservării/investigării fenomenelor din natură prin realizarea de activităţi de teren şi lucrări de laborator. 11. Înregistrarea datelor, a observaţiilor obţinute în activităţile de documentare şi investigare şi integrarea lor în structuri logice 12. Interpretarea rezultatelor obţinute experimental şi formularea unor concluzii generale de protecţie a mediului 13. Susţinerea argumentată a referatelor în cadrul activităţilor de tip proiect 14.Formarea şi dezvoltarea atitudinii critice faţă de extinderea poluării • • • • Situaţii de învăţare studiu de caz pentru evidenţierea comportării necorespunzătoare a elevilor în diferite situaţii şi momente identifica principalilor factori de risc generaţi de agenţii poluanţi din diferite zone prin analize şi deplasări în teren dezbateri şi prezentarea unor referate în urma investigaţiilor efectuate realizează postere, referate, interviuri, prezentari pe calculator.

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI

1. Identificarea şi descrierea principalelor componente ale mediului natural 2. Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora 3. Folosirea corectă a terminologiei specifice.

• Factori de mediu (apă, aer, sol).Generalităţi

- Clasificarea şi caracterizarea apelor
naturale (ape meteorice, ape de suprafaţă, ape subterane ) Compoziţia apelor naturale (gaze dizolvate, substanţe anorganice dizolvate, substanţe biogene, substanţe organice) pH-ul şi duritatea apelor Structura atmosferei Compoziţia aerului Mişcările aerului Componentele solului  Organice (materie organică vie, materie organică moartă)  Minerale (apă, aer, săruri)  Micro şi macrofloră

4.Explicarea noţiunilor ce reglementează calitatea mediului 5.Indicarea modului de dispersie a poluanţilor 6.Stabilirea influenţei factorilor poluanţi asupra diferitelor înconjurător 7.Identificarea surselor de poluare a mediului înconjurător din judeţul Gorj; componente ale mediului

 Micro şi macrofauna Noţiuni de bază privind calitatea mediului Noţiunea de calitate Standarde de asigurare a calităţii mediului Indicatori de calitate

 Indicatori de calitate pentru apă
(pH, O2, substanţe organice, metale grele, încărcare microbiologică)  Indicatori de calitate pentru aer (pulberi şi suspensii, metale grele, oxizi de carbon şi azot)  Indicatori de calitate pentru sol(pH, metale grele, îngrăşăminte chimice, pesticide,

prezenţa micro şi 8. Cunoaşterea legislaţiei de protecţie a mediului la nivel naţional si judeţean 9. Identificarea instituţiilor responsabile cu monitorizarea mediului macroorganismelor) • Instituţii implicate în monitorizarea calităţii mediului

- Reţeaua de protecţie a calităţii mediului
la nivel naţional şi internaţional

10. Utilizarea mijloacelor şi metodelor adecvateobservării/investigării fenomenelor din natură prin realizarea de activităţi de teren şi lucrări de laborator. 11. Înregistrarea datelor, a observaţiilor obţinute

Identificarea localitatea de practice de teren

factorilor domiciliu

poluanţi prin

din

activităţi

Metode de studiere şi apreciere a calităţii mediului înconjurător; Efecte directe şi indirecte ale poluanţilor asupra calităţii vieţii Măsuri de prevenire a poluării.

în activităţile de documentare şi investigare şi  integrarea lor în structuri logice 12. Interpretarea rezultatelor obţinute experimental şi formularea unor concluzii generale de protecţie a mediului 13. Susţinerea argumentată a referatelor în cadrul activităţilor de tip proiect 14. Formarea şi dezvoltarea atitudinii critice faţă de extinderea poluării VALORI SI ATITUDINI   

Promovarea unui mediu natural propice vieţii. Conştientizarea consecinţelor pe care le poate avea exploatarea neadecvată a resurselor Stimularea curiozităţii pentru utilizarea resurselor neconvenţionale în diferite procese Interesul pentru argumentarea raţională. Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi.

naturale.  tehnologice şi în obţinerea energiei electrice.  

SUGESTII METODOLOGICE

Activităţile practice vor fi realizate prin vizite la instituţiile implicate în monitorizarea calităţii mediului (Agenţia de Protecţia Mediului, Staţii meteo şi Staţii hidrologice). Modul de împărţire a activităţilor teoretice în raport cu cele practice va rămâne la latitudinea profesorului. Tipurile de activităţi de învăţare listate mai jos sunt orientative; alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi activităţi de învăţare în măsură să asigure formarea competenţelor specifice prevăzute de programă. În vederea centrării învăţării pe elev şi a pentru asigurarea formării competenţelor specifice prevăzute de programă se recomandă: utilizarea unor metode active / interactive (de exemplu, învăţarea prin descoperire, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare); adaptarea metodelor şi procedeelor didactice la stilurile de învăţare ale elevului; realizarea de proiecte şi portofolii; utilizarea calculatorului; desfăşurarea unora dintre activităţi cu participarea unor reprezentanţi ai domeniului de pregătire.

MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea competenţelor specifice vizate va fi centrată nu pe volumul de cunoştinţe achiziţionat, ci pe rezultatele obţinute prin : Generare de idei, opţiuni, soluţii, puncte de vedere; Argumentarea unor enunţuri; Compararea unor date şi stabilirea unor relaţii; Elaborarea de strategii; Particularizarea/ generalizarea, aplicarea, integrarea legislaţiei de mediu; Explorarea propriilor obiceiuri de poluare a mediului involuntare şi a diverselor surse de informare; Organizarea informaţiilor şi observaţiilor sub forma unui portofoliu personal. Se va pune accent pe evaluarea formativă în scopul valorificării potenţialului de care dispun elevii şi asigurării unui feed-back permanent. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:

         

Activităţi experimentale; Fişe de lucru; Teste docimologice; Tema de lucru(în clasă, acasă) concepută în vederea evaluării; Referate; Proiecte; Portofolii: Obsevaţia sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; Investigaţia; Autoevaluarea.

Bibliografie 1. Cerghit, Ioan - Metode de învăţământ, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1997 2. A. Cosmovici, T. Cozma, C. Cretu, C. Cucos- Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, 1994 3. Ghid metodologic-Aria curriculara Matematica si stiinte, CNC, 2002 4.Cucoş, C.2002, Pedagogie, Polirom, Iaşi 5.Creţu, C., 2000, Curriculum deferenţiat şi personalizat, Ed.Universitatii AL.I.Cuza 6.Stanciu, M.2001, Reforma conţinuturilor curriculare, Polirom Iaşi, 7. Reforma curriculară, Ministerul Educaţiei Naţionale, http://www.edu.ro/refcurric.htm 8. http://cnc.ise.ro