You are on page 1of 24

Pierwsza bezpatna gazeta regionalna

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 2 grudnia 2015 | Nr 23 ( 200)

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

racibrz edukacja

Zimowe trendy
Pomysy na prezenty

Czas na cicia w owiacie?

W Raciborzu jest za duo szk i przedszkoli. Niektre z nich


najlepiej zamkn wynika z najnowszej analizy.
Fot. Pawe Strzelczyk

racibrz - policja

paulina krupiska

Mateusz Tabor, espert


owiatowy z firmy Vulcan
przygotowa na zlecenie
Urzdu Miasta analiz sieci
szk i przedszkoli. Okazuje si, e w Raciborzu mamy ich zdecydowanie za duo. Najpowaniej sytuacja
wyglda w przedszkolach.
Ju dzi przedszkola maj spor nadwyk miejsc
(250 wolnych miejsc), ktra wraz z biegiem lat bdzie
systematycznie rosa. Ma to
zwizek z obnieniem wieku szkolnego. Podobnie jest
w szkoach podstawowych
i gimnazjach. Jak wynika
z analizy, raciborskie szkoy byyby w stanie przyj
jeszcze 1500 uczniw. Nadwyka pociga za sob dodatkowe koszty. Gmina Racibrz dopaca do subwencji
owiatowej prawie drug
poow w 2014 roku do 28
mln z otrzymanej subwencji dopacia 12 mln.
Zmiany polegajce na
redukcji placwek, wydawaoby si, nasuwaj si same.
Likwidacja maych szk
w dzielnicach raczej nie
wchodzi w rachub. Po
pierwsze, da to niewielkie
oszczdnoci. Po drugie,
bardziej sprawdza si czenia placwek w zespoy
szkolno-przedszkolne. Po
trzecie wreszcie, problem w
tym, e nie do koca wiadomo, co zrobi nowy rzd.
Powrt szeciolatkw do

Nowy szef policji


ukasz Krebs ma 44 lata, z
ktrych 23 suy w policji.
M. ins. ukasz Krebs funkcj komendanta peni od 19 listopada. Nowy komendant
wikszo swojej kariery spdzi
w Wodzisawiu lskim. Przez
ostatnie p roku kierowa Komend Miejsk Policji w orach, wic przejcie do komendy
powiatowej traktuje jako awans.
Pytany o plany odnonie raciborskiej komendy odpowiada,
e zaley mu na prospoecznej

roli policji, aby podlega mu jednostka bya dobrze odbierana w


oczach mieszkacw. Nie pozwol, aby raciborska policja
funkcjonowaa tak, e ludzie,
przychodzcy do nas nawet z
maymi problemami, wychodzili niezadowoleni obieca na
forum rady. Podkreli take, i
liczy na dotychczasow dobr
wspprac z wadzami powiatu i lokalnych samorzdw.
ps

racibrz - akcje charytatywne

Ekspert owiatowy Mateusz Tabor wskazuje, e w Raciborzu potrzebna jest optymalizacja sieci
szk. Prezydent (na zdj. z naczelnikiem Wydziau Owiaty) wstrzyma si na razie od decyzji.
szkoy wydaje si by w kraju przesdzony, std miasto
przygotuje si na ten (bolesny dla gmin organizacyjnie wg sw prezydenta,
ale jednak pod egid jednego samorzdowego organu
prowadzcego) krok. Nauczyciele, ktrzy dopiero co
po ostatniej reformie zostali
przesunici z przedszkl do
klas nauczania pocztkowego, ponownie musz liczy
si z ewentualnoci zmiany
miejsca zatrudnienia. Opustoszae przedszkola mog
znw si zapewni i to nie
wiadomo w jakim stopniu.
Do zmian na tym szczeblu
ratusz musi by przygoto-

wany ju od nowego roku


szkolnego.
Nieco inaczej ma si
sprawa, jeli chodzi o projekt likwidacji gimnazjw.
Zakadajc skrajny wariant,
e PiS nie wycofa si z pomysu, miejska owiata traci jeden rocznik uczniw.
Lenk wtpi, aby rzd wyrobi si ze wszystkimi aktami
prawnymi sankcjonujcymi nowy stan rzeczy, std
sam te nie zamierza wykonywa nerwowych ruchw
i pieszy si ze stosownymi uchwaami, ktre musiayby by gotowe do nadejcia najbliszej wiosny.
Jeli ju maj by zmiany

w gimnazjach, to najwczeniej zaczn obowizywa


od wrzenia 2017 roku.
W przyszym roku nabr do
klas pierwszych gimnazjum
jeszcze si odbdzie.
Prezydent
pozostaje sceptyczny, co do zapewnie o bezkosztowej
reformie. Jeli chodzi
o gimnazja, to si odbije na
zatrudnieniu nauczycieli.
Mwienie, e nikt nie straci pracy jest przedwczesne
komentuje. Jakiekolwiek
decyzje co do reorganizacji
sieci owiaty podlegajcej
miastu to najwczeniej luty
2017 podsumowuje prezydent Lenk.

XV Gwiazdka Serc
ju 11 grudnia
W tym roku koncert odbdzie si pod hasem
Ale wkoo jest wesoo.
Kadego roku w okolicach
wit Boego Narodzenia znane osoby raciborskiego ycia
politycznego, kulturalnego,
spoecznego i zawodowego
Raciborszczyzny wystpuj w
ramach koncertu Gwiazdka
Serc, piewajc, taczc czy
recytujc w stworzonym specjalnie na t okazj programie
artystyczno-rozrywkowym.
W tym roku koncert odbdzie si ju po raz pitnasty,

a jego tegoroczne haso brzmi


Ale wkoo jest wesoo. Imprez poprowadz Julia Parzonka i Marek Moc. Gwiazdka Serc odbdzie si w pitek
11 grudnia o godz. 18:00 w
Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21. Bilety
- cegieki w cenie 50 i 60 zotych mona naby w siedzibie
Raciborskiej Izby Gospodarczej oraz w siedzibie Cechu
Rzemios Rnych przy ul.
Kiliskiego.
p

Patronat medialny:

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

ulica w. Jana 16

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl

2 Wiadomoci

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

racibrz samorzd

Zmasowany atak Sokolika i Mandrysza na Myliwego?


Kilka tygodni temu duet
radnych zarzuci Robertowi
Myliwemu m.in. stosowanie
mobbingu na tle religijnym
przeciwko Norbertowi Mice,
dyrektorowi Gimnazjum nr
3. Sprawa miaa dalszy cig
na listopadowym posiedzeniu
komisji owiaty tym razem
obiekcje wzbudzi raport powicony stanowi miejskiej
owiaty. Sokolikowi nie podobaa si nieco tre raportu, ale gwnie suma, za jak
zlecono sporzdzenie go zewntrznej firmie.
W trakcie listopadowej sesji Sokolik rozpocz interpelacj od wyraenia opinii, i le
si stao, e taka osoba (Myliwy) zostaa naczelnikiem, ale
to zobowizania polityczne
prezydenta. Ponadto dokopa
si do umowy z ktrej wynika,
e Urzd Miasta finansuje Myliwemu studia uzupeniajce
i podda w wtpliwo, czy naczelnik w zwizku z tym posiada niezbdne kwalifikacje
do sprawowania swego stanowiska. Dziwi si te, dlaczego
wydaje si cikie pienidze

na ekspertyzy zewntrznych
firm, podczas gdy mona by
byo da podwyki najsabiej
zarabiajcym pracownikom
owiaty, dla ktrych 200 z to
znaczca podwyka.
Mandrysz by oburzony
wypowiedzi Myliwego dla
lokalnej Trybuny (Nowin
Raciborskich - red.), gdzie ten
mwic o sytuacji raciborskiej
owiaty wyrazi si, e bdzie
coraz gorzej. Nie wspomnia
jednak, e sowa naczelnika
dotyczyy sytuacji demograficznej.
Prezydent poinformowa,
e Myliwy, korzystajc z dofinansowania na studia, nie
jest w aden sposb uprzywilejowany magistrat finansuje doskonalenie zawodowe
urzdnikom i nauczycielom
(nauczyciele mog przy tym
liczy na zwrot wikszoci
kwoty, podczas gdy urzdnicy poow wykadaj z wasnej kieszeni). Jeli chodzi
o wypowiedzi na amach prasy, to Lenk nie widzi w nich
nic niestosownego. Jeliby
jednak naczelnikowi zdarzy
si przeszarowa, przywoa go do porzdku. W kwestii

komentarz na gorco
Marek Rapnicki
Radny Rady
Miasta Racibrz
Nie wiem czy pastwo
zauwayli, ale ta sesja, poczwszy od komisji owiaty,
poprzez komisj budetow, jest aren pewnej zmasowanej akcji. Prowadz j
dwaj radni, ktrzy na og
mwi o sobie my. By
moe s przedstawicielami
jakiej wikszej grupy. Dziwi si, jak to si dzieje, e
czowiek bdcy przez lata
jednym z najlepiej przygo-

towanych radnych, ktrego niektrzy widzieli nawet


jako przyszego prezydenta, nagle okazuje si pozbawiony jakichkolwiek kwalifikacji. Jakie to grzechy
popeni przez kilka miesicy urzdowania i tak wykae kontrola komisji rewizyjnej w stosunku do G3. Jeli
nagonka na Myliwego bdzie trwa i si nasila, moe okaza si, i przeladowania religijne rzeczywicie
maj miejsce, ale w drug
stron.

racibrz - szpital
Ju w padzierniku radni Zbigniew Sokolik i Franciszek Mandrysz wystosowali pismo do prezydenta, w ktrym zwrcili
si o zaprzestanie mobbingu na tle religijnym wobec dyrektora Gimnazjum nr 3 Norberta Miki. Podczas listopadowej sesji
kontynuowali temat.
posikowania si raportami
sporzdzanymi przez ekspertw spoza urzdu, to czasem

Skromniejsza
nagroda dla
dyrektora szpitala

warto wyda na nie pienidze,


a urzd stara si podchodzi
do tego rozsdnie.

Fot. Pawe Strzelczyk

pawe strzelczyk

Fot. Pawe Strzelczyk

Cig dalszy krucjaty Sokolika i Mandrysza przeciwko szefowi miejskiej owiaty z dyrektorem Gimnazjum nr 3 w tle.

racibrz - zdrowie

Godzina na powietrzu
to jak wypalenie paczki papierosw
Informowanie spoeczestwa o zym stanie
powietrza to za mao uwaa radny Dawid Wacawczyk.
W listopadzie radni powiatowi analizowali raport
powicony stanowi rodowiska naturalnego w powiecie raciborskim. Jak co roku
o tej porze najwicej zastrzee wzbudzi stan powietrza
oraz metody przeciwdziaania jego zanieczyszczeniu.
W trakcie sesji Dawid Wacawczyk zainteresowa si,
czy wadze maj wypracowane jakiekolwiek procedury na wypadek zanotowania
wielokrotnego przekroczenia dopuszczalnych ste
pyu zawieszonego w powietrzu.
W okresie grzewczym
suby kryzysowe kilka razy
w miesicu rozsyaj ostrzeenie o zej jakoci powietrza. Problem w tym, e niewiele si z tym robi. Idc
po Raciborzu, wida ludzi

uprawiajcych sport, dzieci


na orlikach; miasto chce organizowa bieg mikoajko-

Wedug Wacawczyka najbardziej


uzasadniony byby
zakup mobilnej
stacji pomiarw.
Problemem
jest koszt

ok. 69 tys. z

wy. Przy takim powietrzu to


jaka kpina zaalarmowa
Wacawczyk.
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska
Pawe Strzelczyk, Anna Zganiacz, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Agnieszka Subocz, Bartomiej Mielnik

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Krzysztof Sporny, kierownik referatu ochrony


rodowiska w starostwie
podzieli wtpliwoci co do
niewystarczajcych dziaa
w takich wypadkach. Suby rozsyaj komunikaty.
Problem jednak w tym, jak
reaguj na nie ich odbiorcy. Brakuje akcji informacyjnej, ktra uwiadomiaby
np. dyrektorom szk, aby
w przypadku otrzymania
komunikatu o wysokim steniu pyu w powietrzu nie
wypuszczali dzieci na zajcia
na dworze.
W
opinii
kierownika Spornego, jeli chodzi
o powietrze, to sytuacja nie
jest a tak za w porwnaniu do lskich aglomeracji. Nie da si tego jednak
jednoznacznie
zweryfikowa, gdy na terenie powiatu

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

nie s prowadzone pomiary


(najblisze stacje pomiarowe znajduj si w Rybniku,
Wodzisawiu i Gliwicach),
a stan powietrza w Raciborzu
okrela si za pomoc modelowania matematycznego. To
z kolei budzi zastrzeenia radnego Dominika Koniecznego,
ktry uwaa tak metod za
wysoce nieskuteczn. Wraz z
Wacawczykiem zwrcili uwag, e po raz kolejny temat
jest wakowany, a niewiele
si do tej pory zrobio. Najbardziej uzasadniony byby
zakup mobilnej stacji pomiarw. Problemem jest koszt
ok. 69 tys. z, i to uwzgldniajc jedynie pomiar stenia
pyw zawieszonych, a ju np.
metali cikich nie.
Wacawczyk uwaa, e
wydatek taki jest konieczny
i pienidze musz si znale.
Pki co, niedugo urzdzenie takie na jaki czas pojawi si w Raciborzu za spraw organizacji zwalczajcej
smog, z ktrym stowarzyszenie Wacawczyka nawizao
wspprac, a ktre zgodzio
si je wypoyczy. Procedury s konieczne podkreli Wacawczyk, ilustrujc
przykadem: 3-4 godziny
przebywania na powietrzu z
wielokrotnie przekroczonym
poziomem pyw, zwaszcza
uprawiajc sport, to jak wypalenie w tym czasie ptorej
paczki papierosw.
p

Starosta Ryszard Winiarski uwaa,


e dyrektor powinien dosta nagrod.
Rada spoeczna szpitala
nie jest jednomylna co
do przyznania dyrektorowi nagrody rocznej.
Sprawa nagrody dla dyrektora co roku o tej porze
budzi spore kontrowersje.
Zwaszcza radnych opozycji
oburza, e szpital borykajcy
si z kopotami finansowymi
sta na nagrod dla dyrektora w wysokoci blisko 40 tys.
z.
Nie inaczej byo i tym razem. W trakcie listopadowej
sesji radny Dawid Wacawczyk przytoczy doniesienia
medialne, z ktrych wynika, e chcc nie chcc, nagroda wypacona by musi,
gdy tak stanowi przepisy.
Chcia pozna opini prawnikw starostwa w tej materii,
zwaszcza gdy tworzone s
rne regulaminy, podczas

gdy summa summarum i tak


zawsze koczy si tak samo.
Decyzja nie jest jeszcze podjta. Na razie rada
spoeczna, cho niejednogonie, stwierdzia, e naley nagrod przyzna
wyjawi Ryszard Winiarski
w czasie sesji. Zgodnie ze
sowami starosty, tryb jej
wypacenia wynika jasno
z ustawy.
To zarzd (powiatu red.) wie najlepiej, czy jemu si naley. Uwaam, e
jak nagrod powinien dosta. Myl, e zarzd tak
decyzj podejmie. Na pewno nie bdziemy szale
podsumowa Winiarski
w odniesieniu do ewentualnej wysokoci nagrody dla
Ryszarda Rudnika.
ps

Starosta woli zapaci i by na bieco


Czego najbardziej brakuje Winiarskiemu? Przede
wszystkim dostpu do nowinek w prawodawstwie dotyczcych powiatw: szkole,
konferencji, raportw etc, dostpnych dla czonkw zwizku. Kilka razy musia posikowa si innymi powiatami,
aby zyska wiedz na interesujce go tematy. Dochodzio
nawet do tak kuriozalnych sytuacji, e pracownicy raciborskiego starostwa brali udzia
w spotkaniu dla czonkw
zwizku powiatu zakamuflowani jako... kdzierzynianie.
Rada powiatu podzielia argumentacj starosty
i zagosowaa za ponownym
przystpieniem do ZPP.
Uczestnictwo we wszelkich
gremiach ma sens pod dwoma warunkami: e si samemu co znaczy i e organizacja dana ma jakie
moliwoci, a nie tylko zjada
ciasteczka zastrzeg Dawid
Wacawczyk, w imieniu opozycji warunkowo popierajc
uchwa.
ps

racibrz - bezpieczestwo

Rozbj
na Katowickiej

Wzrost opat za mieci


przegosowany

w skrcie

Rada Miasta przyja uchwa


o podniesieniu opat z 9 do 13 z miesicznie na mieszkaca.
pawe strzelczyk

Kada podwyka, szczeglnie tak drastyczna jak


o 44%, budzi emocje oraz
gosy sprzeciwu. Nie inaczej
byo i podczas listopadowej
sesji Rady Miasta, kiedy to
wayy si losy wzrostu cen
za wywz i zagospodarowanie odpadw komunalnych.
Radni opozycyjni wytoczyli
szereg argumentw przeciwko podwykom. Najbardziej
dramatyczny by chyba ten,
e po podniesieniu opat tysicy ludzi nie bdzie sta
na buty i lekarstwa. Zuzanna Tomaszewska zarzucia
wadzom, e podwyki wynikaj ze zej polityki mieciowej miasta i wprowadzane
s na chybcika, bez szerokiej dyskusji z radnymi.
Anna Ronin dopytywaa si
o poszczeglne czci skadowe wpywajce finalnie na
wysoko stawki. Prezydent
Mirosaw Lenk i jego zastpca Wojciech Krzyek dugo
i cierpliwie tumaczyli zawioci wynikajce z przepisw

Podwyka opat za wywz mieci jest ju pewna.


Wadze miasta zastanawiaj si jednak jeszcze
nad zmian systemu ich naliczania.
krajowych i unijnych, powodujce, e tak naprawd
podwyki s nieuniknione,
a ich skala bdzie mniejsza ni
w wikszoci innych gmin
(nieco wicej na ten temat
tutaj).
Michaa Fit interesowao, czy uchwa naley przyj ju teraz i czym ewentualnie moe grozi jej oddalenie.

Zanim doszo do ostatecznego gosowania, radni zajli si


dwoma wnioskami formalnymi: o przeoenie podjcia
decyzji do grudniowej sesji
(Anny Ronin) oraz o pozostawienie opat na dotychczasowym poziomie 9 z. Obydwa
nie znalazy uznania u wikszoci radnych i przepady
w gosowaniu.

RACIBRZ - samorzd
Fot. KPP Racibrz

Napad na przechodnia,
uderzy w gow i ukrad
telefon.
24 listopada raciborscy
policjanci zatrzymali 29-letniego mczyzn, ktry jest
podejrzany o dokonanie
rozboju. 1 listopada na ulicy Katowickiej mia uderzy
w gow 34-letniego mczyzn, a nastpnie zabra mu
telefon komrkowy. Sprawca trafi do policyjnego
aresztu. Za rozbj grozi mu
nawet 12 lat wizienia.

region

racibrz gospodarka komunalna

powiat raciborski - samorzd

Powiat raciborski na powrt przystpi do Zwizku Powiatw Polskich,


ktre to gremium rada
poprzedniej
kadencji
opucia w maju 2013
roku.
Trzynastoletnia przynaleno powiatu raciborskiego do Zwizku Powiatw
Polskich ma jedynie charakter promocyjny i reprezentacyjny. Skadka roczna uiszczana przez powiat
raciborski w ZPP wynosi
aktualnie 13 201,44 z i jest
niewspmiernie wysoka do
korzyci, jakie powiat czerpie z przynalenoci w ten
sposb w maju 2013 roku
uzasadnia wczesny starosta Adam Hajduk.
Wystarczyo niespena
20 miesicy, a jego nastpca poaowa tego kroku.
Kiedy wystpowalimy ze
zwizku gosowaem za, bo
nie do koca wiedziaem,
z czym wie si uczestnictwo w nim przypomnia
dzi na sesji Ryszard Winiarski, wwczas czonek zarzdu.

Wiadomoci 3

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

Fot. Pawe Strzelczyk

GazetaInformator.pl >>

29-letniemu mieszkacowi
Raciborza grozi
12 lat wizienia.

racibrz - edukacja

Konkurs na
nowe logo PWSZ

Weto dla transmisji


live z sesji miejskiej
Radni nie zgodzili si na
reality show online ze
swoim udziaem.
Z propozycj rejestrowania obrad Rady Miasta w formie audio i wideo, transmisj na ywo oraz publikacj
na stronie internetowej urzdu miasta wyszli radni opozycji i niezaleni. Jak si jednak
szybko okazao, moliwo tak wyklucza statut miasta, dopuszczajcy jedynie stenogramy i pisemne protokoy jako
podstawowe formy informacji
publicznej. Nagrywanie, owszem, jest dozwolone, ale ta

forma rejestracji suy jedynie


przygotowywaniu protokow
i po ich sporzdzeniu nie jest
archiwizowana.
Statut to jednak nie dekalog i nie tak znw trudno go
zmieni. Krok taki zaproponowa wnioskodawcom magistracki prawnik, std szybko
sformuowano wniosek do prezydenta, aby statut uzupeni o
zapis mwicy o moliwoci
nagrywania, transmitowania
i publikowania na stronie urzdu obrad sesji. Jak zauway jeden z radnych, jest to najlepsza
forma przekazu. Ludzie mog

przekona si na wasne oczy,


jak kto gosuje, bez stronniczego przekazu mediw.
Radni koalicji nie podzielili tego pogldu i zagosowali przeciwko zmianom
w statucie. Zwolennikw transmisji byo 9, przeciwnikw 11,
a 1 osoba si wstrzymaa. Leszek Szczasny, gorcy ordownik jawnoci obrad, w czci
przeznaczonej na interpelacje
wezwa po nazwisku wszystkich
11 radnych gosujcych przeciwko do zrzeczenia si mandatw.
ps

RACIBRZ - rozrywka

Awaria na Lodowisku

Tak prezentuje si dotychczasowe logo raciborskiej uczelni.


Samorzd
Studencki
PWSZ w Raciborzu organizuje konkurs na logo uczelni.
Jeli jeste kreatywny, masz oryginalne pomysy, interesujesz si grafik,
designem i sztuk, a take wzornictwem to sprbuj
wykaza si swoj pomysowoci i we udzia w konkursie. Do 01 lutego 2016
roku mona nadsya po-

mysy na logo PWSZ (adres


mailowy: konkurs@pwsz.
raciborz.edu.pl). Regulamin
i karta zgoszenia dostpne na stronie internetowej
www.pwsz.raciborz.edu.pl.
Na zwycizc czeka atrakcyjna nagroda pienina
w wysokoci 2000 z. Nie
zwlekaj! Wyka si swoj
kreatywnoci!
ml

Na raciborskim lodowisku zepsuo si urzdzenie odpowiedzialne za


mroenie.
Orodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu informuje, e podczas mroenia
lodowiska
przed
zbliajcym si sezonem

awarii uleg podwjny wymiennik paszczowo-rurowy


odpowiedzialny za mroenie. Konieczna jest cakowita wymiana urzdzenia.
Niestety urzdzenia tego typu robione s na zamwienie i to poza granicami naszego kraju. Zoylimy ju

zamwienie na urzdzenie,
ale czas jego produkcji i dostawa ze Szwecji spowoduje,
e otwarcie lodowiska Piastor w sezonie 2015/2016
zostanie opnione tumaczy dyrekcja OSiR.
p

Konkurs Domu Ksiki


Jeden z raciborzan w tym roku napisa ksik z serii Polskie kryminay.
Jak brzmia jej tytu i jak nazywa si autor?

Nagrod ksika Jutro, jutro i znw jutro


autorstwa Thomas Sweterlitsch
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Pienidze na
zadania spoeczne
Prezydent Miasta Racibrz
ogasza konkurs w sprawie
ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj zada
publicznych z obszarw:przeciwdziaanie uzalenieniom
i patologiom spoecznym,
wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastpczej, dziaalno
na rzecz osb niepenosprawnych na lata 2016-2018.
Zainteresowani znajd szczegowe informacje na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Racibrz.
Akcja Zaczytani
Do 11 grudnia w bibliotece
PWSZ w Raciborzu potrwa
zbirka ksiek zarwno nowych, jak i uywanych, ktre
otrzymaj przedszkolaki z
Przedszkola nr 26 w Raciborzu. Wsplnie wyczarujmy
umiech na buziach dzieci
zachcaj do udziau organizatorzy.
Meeting
wspinaczkowy
Raciborskie Stowarzyszenie
Wspinaczkowe oraz Miasto
Racibrz serdecznie zaprasza
na I Meeting Wspinaczkowy
(Zawody o Puchar Prezydenta
Miasta Racibrz 2015), ktry odbdzie si 5 grudnia na
cianie wspinaczkowej RSW,
przy ulicy Urbana 28 (LKS
Studzienna). Zawody zostan
rozegrane w czterech kategoriach wiekowych. Na zwycizcw czekaj cenne nagrody
rzeczowe! Udzia w zawodach
bezpatny. Biuro zawodw
czynne od godziny 7:30. Start
zawodw godzina 9:00.
Pocigi
wracaj na tory
13 grudnia wznowiony zostanie ruch pocigw na linii
kolejowej Rybnik-Chaupki.
Remont 30-kilometrowego
odcinka trasy Rybnik-Chaupki rozpocz si w poowie
roku. Kosztowa prawie 160
mln z. Wymieniono tory, sie
trakcyjn, urzdzenia sterowania ruchem. Przebudowano 13 przystankw, m.in.
w Czyowicach, Besznicy,
Rudyszwadzie, Olzie, Wodzisawiu lskim. Pojawiy si
tam nowe wiaty, owietlenie,
nagonienie i zegary.
W ramach prowadzonych
prac zamontowano rwnie
39 nowych rozjazdw oraz
wyremontowano 31 wiaduktw i mostw.
Nowy dyrektor
Prezydent ogosi konkurs
na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 14 w Raciborzu. Dotychczasowa dyrektorka przedszkola odchodzi na
emerytur. Kandydaci mog
skada oferty do konkursu
do 9 grudnia. Wymaga si od
nich wyksztacenia wyszego
pedagogicznego, picioletniego stau pracy pedagogicznej
na stanowisku nauczyciela
lub picioletniego stau pracy
dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego.
Zodziej
w rkach policji
Raciborscy policjanci zatrzymali 34-letniego mczyzn,
ktry skrad telefon komrkowy o wartoci 800 z. Do
kradziey doszo 9 listopada
na ulicy Gawliny. Ju wczeniej policjanci wiedzieli, kto
ukrad telefon. Zatrzymanie
sprawcy byo kwesti czasu
informuje oficer prasowy
KPP w Raciborzu, Mirosaw
Szymaski. Funkcjonariusze zauwayli podejrzanego 23 listopada. Szed ulic
Opawsk. Od razu zosta
zatrzymany. Za kradzie grozi mu nawet 5 lat wizienia.
Skradziony telefon zosta odzyskany.

4 Edukacja

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

racibrz edukacja

racibrz - edukacja

Anna Raszewska - laureatk


Nagrody Rektora PWSZ w Raciborzu

Nowinki techniczne w PWSZ


W ostatnim czasie Instytut Techniki PWSZ
w Raciborzu zakupi drukark 3D firmy Zortrax.
Fot. Marek Lucjan

26 listopada w raciborskiej uczelni wrczono Nagrod Rektora


PWSZ za najlepsz prac dyplomow w dziedzinie pedagogiki.
marek lucjan

Absolwentka
PWSZ
w Raciborzu Anna Raszewska
zostaa laureatk gwnej nagrody za najlepsz prac dyplomow minionego roku akademickiego. List gratulacyjny
wrczya pani Rektor PWSZ w
Raciborzu - dr hab. in. arch.
Ewa Stachura, prof. nadzw.
Po takim wyksztaceniu
i stau, jaki otrzymujecie tutaj jestecie po prostu obywatelami wiata i moecie si za
takich uwaa powiedziaa prof. Gabriela Kapica, promotorka pracy dyplomowej.
Pani Stachura podkrelia, e
list gratulacyjny jest dowodem
naszego uznania dla wszelkich
pani kompetencji. Gabriela Kapica dodaa, e uczelnia
obchodzi w tym roku 70-lecie
ksztacenia nauczycieli - pedagogw szkolnych.
W swojej pracy Anna Raszewska poruszya wtek rywalizacji dzieci w szkole,
m.in.: jak dzieci reaguj na
ni, jak rodzice postrzegaj dzieci, ktre wygrywaj
bd przegrywaj rywalizacj
w szkole i jak sami nauczyciele promuj rywalizacj w
szkole. Zaznaczya w swojej

Uroczyste wrczenie dyplomu laureatce wraz z listem


gratulacyjnym przez pani Rektor PWSZ - Ew Stachur.
wypowiedzi, e nauczyciele
czasami wspieraj rywalizacj
w taki sposb, w jaki nie powinna si ona odbywa. Zaskakuje j fakt, e rodzice
nawet gdy ich dziecko wygrywa rywalizacj, to odczuwaj pewien niedosyt i pragn
jeszcze wicej wykrzesa ze
swoich pociech. Gdy przegrywaj, to nie s w stanie ich
nawet pocieszy. Laureatka
nagrody rektora raciborskiej
uczelni wyjania, e przeprowadzaa badania w szkoach podstawowych: nr 4, 8
i 15 wrd nauczycieli. W swoj prac woya sporo ener-

gii, powicia jej duo czasu, bowiem pracowaa nad


ni ptora roku. Zastanawia
si nad publikacj tekstu do
lokalnej gazety. Absolwentka PWSZ bya mile zaskoczona, gdy nie spodziewaa si,
e jej praca wygra konkurs.
Aktualnie planuje od nowego
roku akademickiego kontynuowa nauk w renomowanej
uczelni w Anglii. To jest wanie jej marzenie, w ktrego
spenienie mocno wierzy promotorka jej pracy p. Gabriela Kapica, ktra kadego absolwenta raciborskiej uczelni
uwaa za obywatela wiata.

RACIBRZ - edukacja

Kurs komputerowy
Internet 55+ w bibliotece
Osoby powyej 55. roku bd mogy zapozna
si z obsug komputera,
a take odkryj, jak wiele praktycznych czy te
poytecznych rzeczy niesie za sob Internet.
Ju 18 stycznia rusza
kolejna edycja bezpatnego
kursu komputerowego Internet 55+ organizowanego przez bibliotek w Raciborzu. Kurs adresowany jest
do osb po 55. roku ycia,
ktre dopiero rozpoczynaj swoj przygod z komputerem lub chciayby zdoby
nowe umiejtnoci.
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

W ramach 7-tygodniowego szkolenia seniorzy


poznaj podstawy obsugi
komputera, naucz si pisa w edytorze tekstu, obsugiwa program do obrbki zdj Picasa, zao
wasn skrzynk e-mailow i konto na Facebooku,
a take poznaj praktyczne
udogodnienia, jakie daje
Internet.
Zgoszenia na kurs bd
przyjmowane do 30 grudnia w sekretariacie biblioteki przy ul. Kasprowicza
12 lub telefonicznie (nr tel.
32 415 37 24).

Uwaga! W pierwszej kolejnoci biblioteka zaprasza osoby, ktre nie uczestniczyy w poprzednich edycjach kursu.
ml

Tomasz Czyszpak wyjani, jakie jest zastosowanie


tego urzdzenia i w jakich
celach wykorzystuj je studenci. Drukarki tego typu
s przeznaczone do zaawansowanego prototypowania
i wykorzystywane przez inynierw, a przecie w instytucie prowadzony jest
kierunek inynierski automatyka i robotyka. Studenci na ostatnim semestrze
jako prac koczc studia
wykonuj projekty inynierskie. Podczas realizacji tych
projektw nierzadko spotykaj si z problemem wykonania obudowy, podzespou
lub innych czci dla samodzielnie zaprojektowanego urzdzenia czy maszyny
mwi dyrektor Instytutu
Techniki PWSZ w Raciborzu dr in. Tomasz Czyszpak.
W celu wydrukowania elementu na drukarce 3D naley w pierwszym

kroku zaprojektowa detal


w programie CADowskim.
Z programami CADowskimi studenci kierunku automatyka i robotyka spotykaj si w pierwszych latach
studiw. Nastpnie naley
zapisa projekt elementu
w odpowiednim formacie
i wgra go na drukark. Nasza drukarka pozwala drukowa elementy o wymiarach 200/200/180 mm.
Czas wydruku uzaleniony
jest od wielkoci i skomplikowania elementu. Przy
rednich elementach czas
wydruku waha si w granicach 2-3 godzin.
Drukarki 3D su do
prototypowania oraz produkcji jednostkowej. Koszt
wykonania formy wtryskowej, ktrej uywa si przy
produkcji masowej, to koszt
przekraczajcy kilkadziesit
tysicy z. Dlatego uwaam,
e przed zleceniem wykonania formy dobrze jest wyko-

na prototyp, aby mie pewno, e konstruktor w fazie


projektowania nie popeni
bdu i e detal zaprojektowany przez niego spenia wszystkie nasze oczekiwania. A koszt wykonania
prototypu na drukarce 3D
to koszt kilkunastu zotych
dodaje dr in. Tomasz
Czyszpak.
Na drukarce, ktra jest
w Instytucie Techniki wykonujemy elementy w kilku
kolorach z tworzywa sztucznego ABS. Istnieje rwnie
moliwo drukowania elementu z materiau przeroczystego.
Wydrukowane
elementy s w peni funkcjonalne, o czym moglimy
si przekona podczas demonstracji druku oyska
wykonywanego przez studentw III roku, nalecych
do koa naukowego kierunku automatyka i robotyka.
ml

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 23/2015


region

GazetaInformator.pl 2 grudnia 2015 nr 23 (200)

komunikacja

Koniec remontu linii kolejowej Rybnik-Chaupki


dominika zajc

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych warta 178 mln z


dobiega koca. Dziki niej Wodzisaw lski i inne miejscowoci wrciy na map kolejow Polski. Gwne cele projektu
to skrcenie czasu przejazdu,
poprawa bezpieczestwa i wygody podry oraz podniesienie prdkoci rozkadowej do
80 km/h. Ju 13 grudnia tras Rybnik Chaupki powrc pocigi pasaerskie, a wraz
z nimi pojawi si doskonaa alternatywa dla transportu drogowego. Dziki wydueniu
linii S71 pocigi kursowa bd a do Chaupek, a wybrane
rwnie do Bohumina. Ma by
szybciej, bardziej komfortowo
i bezpiecznie. Jak zapewnia inwestor, podr kolej na trasie
Rybnik Chaupki potrwa 40
min. Od poowy grudnia zaczn
obowizywa take nowe rozR E K L A M A

kady jazdy. Priorytetem byo wprowadzenie udogodnie


dla podrujcych. mwi
Mirosaw Siemieniec, rzecznik
prasowy Polskich Linii Kolejowych. Pooono duy nacisk na
moliwie dogodne poczenia
z Katowicami, dlatego wprowadzony zostanie specjalny pocig
przyspieszony, ktry zatrzyma
si tylko na wybranych, bardziej uczszczanych stacjach.
W rozkadzie znalazo si 6 par
pocigw na odcinku Rybnik-Chaupki, ktre bd kursowa
w dni robocze i 4 pary dostpne
w dni wolne od pracy. Na odcinku Chaupki-Bohumin codziennie kursowa bd 4 pary
pocigw. W ramach inwestycji
powstao 13 nowych peronw.
Wyposaone zostay we wiaty,
nowe systemy owietlenia, zegary oraz megafony suce do
zapowiadania pocigw. Dostosowano je rwnie do potrzeb osb niepenosprawnych.

Fot. Dominika Zajc

30 listopada w hotelu Ostrawa w Wodzisawiu lskim odbya si konferencja


podsumowujca projekt rewitalizacji linii kolejowych nr 140 oraz 158 na trasie Rybnik - Chaupki.

Modernizacja linii kolejowej Rybnik-Chaupki dobiega


koca. Jak informuj PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ruch
na trasie zostanie przywrcony 13 grudnia. W Wodzisawiu
lskim odbya si konferencja podsumowujca projekt.

Rewitalizacja polega na
przywrceniu parametrw technicznych linii kolejowej po dugim okresie eksploatacji. Jest to
najtasza i najszybsza metoda
usprawnienia ruchu kolejowego, ktra pozwala jednoczenie
usun ograniczenia prdkoci i zwikszy bezpieczestwo.
Koszt remontu 1 km toru to ponad 4 mln z. W ramach inwestycji wyremontowano 32 km linii
kolejowych. Za prace na odcinku
Rybnik-Chaupki odpowiedzialne jest konsorcjum firm Rubau
Polska, Construcciones Rubau,
Rover Alcisa, nad ktrymi nadzr peni firma Ekocentrum.
Dziki pracom rewitalizacyjnym na odcinku Rybnik-Chaupki zyskaj nie tylko pasaerowie. Podniesienie prdkoci do
80 km/h spowoduje usprawnienie transportu towarowego,
ktry ma szczeglne znaczenie
w regionach granicznych. Stanowi to wany impuls rozwojo-

wy dla firm inwestujcych w regionie. W dalszej perspektywie


usprawnienie transportu kolejowego moe przynie wzrost
wartoci gospodarczej, co przeoy si na rozwj ekonomiczny i zwikszenie miejsc pracy.
Dziki atrakcyjnym poczeniom z Czechami zyska rwnie
przemys turystyczny. Inwestycja PKP PLK niesie za sob niezliczone i dugofalowe korzyci
dla caego regionu. Jak zapowiedzia obecny na konferencji
wiceprezydent miasta Wodzisawia lskiego Dariusz Szymczak, w przygotowaniu jest jeszcze jedno udogodnienie. Miasto
zakupio budynek dworca kolejowego i przewiduje jego rewitalizacj oraz budow centrum
przesiadkowego. Na konferencji
obecni byli przedstawiciele PKP
PLK S.A. wykonawcy, przedstawiciele wadz miasta, gmin oraz
osoby zaangaowane w ten wany dla regionu projekt.

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region ochrona przciwpowodziowa

Remontuj infrastruktur przeciwpowodziow

Na terenie gminy Kunia Raciborska zostanie wyremontowana infrastruktura przeciwpowodziowa.


pawe strzelczyk

Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach realizuje zadanie pod


nazw: Remont zabudowy
regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140
- 66+632, gm. Kunia Raciborska w ramach zadania:
Poprawa stanu bezpieczestwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach
hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW
w Gliwicach. Wykonawc
zadania jest firma SKANSKA S.A. Warto zadania
oszacowano na 1 396 427 z.
Celem zadania jest remont istniejcych ostrg
oraz stabilizacja brzegu
w miejscach powstaych
wyrw za pomoc liniowych
ubezpiecze prawego brzegu. Zachowane zostan istniejce linie brzegu, trasa
koryta, jak rwnie spadek
poduny. Linia wyznaczajca dugoci ostrg zostaa
zaprojektowana w dostosowaniu do najlepiej zacho-

wanych istniejcych budowli


regulacyjnych oraz do szerokoci koryta rzeki, umo-

Remont
infrastruktury
przeciwpowodziowej w Kuni
Raciborskiej
bdzie kosztowa

1 396 427 z

liwiajcej transport rzeczny


i rwnolegle do przyjtej osi
trasy regulacyjnej.
W celu dostosowania si
do istniejcego stanu koryta rzeki projektuje si przekrj trapezowy o istniejcej szerokoci od 30 m na
odcinkach remontowanych
ostrg, do 45-50 m na od-

cinkach bez ostrg. Brzeg


lewy pozostawiony zostanie
w stanie istniejcym. Projektowane rozwizania, majce na celu usunicie szkd
w istniejcych ubezpieczeniach na przedmiotowym
odcinku rzeki Odry, obejmuj: wykonanie robt przygotowawczych w postaci wycinki drzew i krzeww wraz
z wytyczeniem geodezyjnym
obiektw, wykonanie robt towarzyszcych w postaci drg technologicznych
i naprawy istniejcych drg
dojazdowych po zakoczeniu robt, likwidacj wyrw
i napraw uszkodzonych budowli regulacyjnych (opaski
brzegowej, brzegosonu faszynowego i 10 ostrg) wraz
z profilowaniem i obsiewem
mieszank traw skarp powyej ubezpiecze brzegowych,
udronienie koryta rzeki poprzez usunicie namuu i rumoszu w osi koryta rzeki w
niezbdnym zakresie, umoliwiajcym utrzymanie trasy drogi eglownej na rzece Odrze, wykonanie robt

wykoczeniowych w postaci
porzdkowania terenu, pomiaru geodezyjnego powykonawczego i odtworzenia
punktw granicznych nieruchomoci. Zakres gwnych
robt obejmuje: roboty pomiarowe 0,60 km, wyko-

szenie porostw z skarp


2800,00 m2, cinanie drzew
71,00 szt., wykonanie drg
technologicznych 2440,00
m2, wykonanie nawierzchni
tuczniowych 1590,00 m2,
wykopy 2415,00 m3, nasypy 4344,90 m3, likwidacja

zatoru z rumoszu 2400,00


m3, wykonanie faszynady
5027,40 m3, wykonanie narzutu kamiennego 4210,20
m3, wykonanie brzegosonu
faszynowego 1968,00 m2,
humusowanie skarp z obsiewem 6821,50 m2.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

racibrz gastronomia

Powrt do tradycyjnych, aromatycznych smakw w Raciborzu


W jakiej kuchni specjalizuje si Restauracja Swojskie Jado i jakie potrawy
mogliby Pastwo nazwa
potrawami sztandarowymi?
Restauracja Swojskie Jado specjalizuje si w kuchni staropolskiej, w szczeglnoci za w kuchni lskiej.
Przede wszystkim zaley nam
na uwzgldnieniu lokalizacji
naszej restauracji oraz zwizan z ni tradycj, ktr staramy si pielgnowa i propagowa. Naszymi sztandarowymi
potrawami, ktre ciesz si popularnoci wrd klientw s:
rolady, golonka po bawarsku,
urek lski, kaczka po staropolsku, tzw. ebro Adama oraz
rzecz jasna tradycyjny ros.
Co oprcz tego znajduje si
w menu?
Nasze menu jest bardzo obszerne. Posiadamy szeroki wybr potraw, dlatego trudno byoby tutaj co wymieni, gdy
kade z da jest wyjtkowe i na
swj sposb si wyrnia. Warto
jednak wspomnie, e naszym
klientom oferujemy wycznie
wiee produkty. Nie uywamy
adnych pproduktw ani produktw gotowych, ale wszystko wykonujemy sami, oferujc smaki nie do podrobienia.
Wystrj restauracji jest bardzo
specyficzny.
Czy to prawda, e meble,
ktre znajduj si u Pastwa, wasnorcznie wykonali grale?

Fot. Marzena Ruczaj

Restauracja Swojskie Jado zaprasza na staropolskie i lskie posiki.


Tak, to prawda! Wszystkie
meble znajdujce si w naszej
restauracji zostay wasnorcznie wykonane przez grali. Jeeli za chodzi o cao wystroju, sdzimy, e posiada on swj
niepodwaalny, ciepy klimat,
dziki ktremu klienci dobrze
si u nas czuj.

Co Pastwa zdaniem jest


najwaniejsze w prowadzeniu restauracji? Jaka
jest Pastwa recepta na
sukces?
Nasz recept na sukces
s oczywicie pyszne, aromatyczne, tradycyjne dania, przyprawione spor dawk mioci, gdy gotowanie jest nasz
wielk pasj i wkadamy w nie
cae swoje serca, co mog wyczu nasi klienci, spoywajc podawane dania. Po prostu kochamy to, co robimy!
Co wicej, stawiamy take na
miy i przyjazny personel, ktry obsuguje klientw z umiechem na twarzy. Ponadto
staramy si odpowiada na
oczekiwania klientw, dlatego
oferujemy posiki dnia, skadajce si z dwch da w wyjtkowo atrakcyjnych cenach. Koszt
takiego zestawu nigdy nie przekracza bowiem 15 zotych.

Dziki ssiedztwie ratusza


z pewnoci odwiedzaj
Pastwa osoby publiczne.
Czy mog Pastwo zdradzi, kto ze znanych osb
u Was goci?
Naszym czstym gociem
jest Prezydent Miasta Racibrz, natomiast niejednokrotnie bywali u nas rwnie znani
muzycy. Niewykluczone, e odwiedzili nas take sawni politycy czy delegacje z innych miast.
Dla nas jednak kady klient
jest tak samo wany. Dlatego
wszystkich traktujemy w sposb profesjonalny.
Czy organizuj Pastwo
przyjcia okolicznociowe?
Oczywicie, e tak! Organizujemy u nas wszystkie rodzaje
imprez okolicznociowych, takie jak: bankiet, komunia czy
urodziny. Posiadamy ma sal, w ktrej czsto odbywaj si
kameralne przyjcia, ale take
du sal gwn, ktra pomieci nawet 75 osb.
Od jak dawna istnieje
Swojskie Jado i czy od
dnia otwarcia co si zmienio w restauracji?

Zdradzimy Pastwu, e ju niedugo tu pod sufitem zawinie


kajak, ktry z pewnoci bdzie
bardzo ciekawym i przycigajcym uwag elementem wystroju naszej restauracji.

Swojskie Jado
ul. Stefana Batorego 6
Racibrz

Restauracja Swojskie Jado posiada niepowtarzalny klimat.


Restauracja Swojskie Jado istnieje od 2000 roku.
W tym roku obchodzia ona
swoje 15. urodziny. Jeeli chodzi o zmiany, to przede wszystkim byy i s to korekty menu,
poniewa staramy si nieustan-

nie dodawa do niego nowe


propozycje da, gdy nie lubimy monotonii. Ponadto nieustannie zmierzamy w kierunku zdrowej ywnoci, dlatego w
najbliszym czasie planujemy
rozszerzy kart ryb, oczywicie

wieych. Jeeli chodzi o zmiany wystroju, to co roku z okazji


wit Wielkanocnych czy Boego Narodzenia aranujemy specjalne, klimatyczne dekoracje.
W planach mamy take zmian staego wygldu restauracji.

tel. 32 415 13 56
Czynne:
pon. - czw. 10.00 - 22.00
pt. - sob. 10.00 - 23.00
nd. 12.00 - 22.00
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco!

Koniecznie zarejestruj
na SILESIAinfo.org

si

Uzyskasz m.in.:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu
w sprawach przedsibiorczoci
- bezpatn promocj firmy
w Katalogu Firm

Korzyci dla Przedsibiorcy wynikajce


z rejestracji w systemie SILESIA

info

W natoku codziennych obowizkw wertowanie dziesitek stron internetowych w celu


znalezienia potrzebnych wiadomoci gospodarczych jest niezwykle czasochonne, trudne a nieraz niemoliwe. Proponowane przedsiwzicie dugofalowe daje zarejestrowanemu w systemie uytkownikowi (przedsibiorcy) konkretne korzyci:
Prosta rejestracja w systemie daje przedsibiorcy nastpujce korzyci:
- otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzcych
z wielu rozproszonych rde,
- ledzenie zmian przepisw, uchwa samorzdw, ogosze
i zapowiedzi wydarze gospodarczych,
- uzyskiwanie informacji dotyczcych prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia),
- wyszukiwanie biecych i wczeniejszych informacji podzielonych ze wzgldu na
tematyk: Wiadomoci, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,
- moliwo kontaktu z organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw,
- prezentacja wasnej firmy w internetowym Katalogu Firm,
- moliwo edytowania/aktualizowania danych o firmie,
- moliwo dodawania obszernego opisu dziaalnoci, zdj,
ogosze/produktw,
- korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpatne.

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski edukacja

powiat raciborski - komunikacja

Ekonomik z firmami bdzie szkoli modzie

Dominik Konieczny krytykuje


antyrodzinn postaw PKS-u

pawe strzelczyk

W ramach tegorocznej
pitej edycji lskiej Jesieni
Kulinarnej organizator Zesp Szk Ekonomicznych
im. Oskara Langego w Wodzisawiu l. podpisa porozumienie na czas nieokrelony o wsppracy z lokalnymi
firmami w zakresie ksztacenia zawodowego uczniw.
W programie bd bray udzia hurtownia rybna
Neptun z Czyowic, Doradztwo Podatkowe Graczyk, hotel Amadeus oraz
Tornado Sp. z o.o., prowadzcy m.in. Dom Gocinny Jordan. W ramach
wsppracy firmy zadeklaroway organizacj praktyk
zawodowych, zaj praktycznych, warsztatw, pro-

Lokalne firmy i ZSE podpisay porozumienie


w sprawie ksztacenia zawodowego uczniw.
wadzenie zaj dla uczniw
przez przedstawicieli pracodawcw, doksztacanie nauczycieli. Celem jest rozwj ksztacenia zawodowego
dostosowanego do potrzeb

pracodawcw oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki podkrela Wojciech


Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Wodzisawiu lskim.

RACIBRZ - gospodarka

Dwa nowe piwa


w Browarze Zamkowym
Kolak Raciborski i
Twierdzowe
Korzenne trafiy do sprzeday
pod koniec listopada.
Do tej pory Browar
Zamkowy w Raciborzu oferowa jedenacie rodzajw piw - Raciborski Pils,
Raciborskie Mocne, RaciR E K L A M A

borskie Rnite, Raciborskie Miodowe, Raciborskie


Ciemne, Raciborskie Klasycznie Warzone, Raciborskie Zielone, Raciborskie
Twierdzowe, Raciborskie
Dyniowe, Porter oraz Raciborskie Twierdzowe Ciemne.

W listopadzie do tej pokanej grupy doczyy kolejne - Kolak Raciborski


oraz Twierdzowe Korzenne (piwo sezonowe). Zapowiadana jest take reedycja
Portera.
ml

Radny powiatowy jest zdegustowany


postaw wadz raciborskiego PKS-u.
Na jednej z ostatnich sesju Rady Powiatu Konieczny zwrci si do starosty
z prob, aby ten wyegzekwowa na PKS-ie (powiat
jest gwnym udziaowcem
spki) przystpienie do
programu Karty Duej Rodziny, co pozwalaoby na
tasze bilety dla rodzin wielodzietnych. Otrzyma odpowied, e owszem, przewonik jest w stanie to zrobi.
Liczy jednak na zwrot utraconych z tego tytuu zyskw
ze strony samorzdw.
Radny zauway, e PKS
nie zwraca uwagi na wpywy
finansowe na niektrych liniach, sprzedajc po zanionych cenach bilety, np.
do Kuni Raciborskiej czy
utrzymujc nierentowne poczenia do Krakowa. Kto
rekompensuje spce straty
z tego tytuu? pyta, wzywajc starost do polepszenia jakoci nadzoru wacicielskiego nad podleg mu
spk. Uwaam, e wdroenie programu Karta Duej Rodziny zaley przede
wszystkim od samego PKS-u
Sp. z o.o. w Raciborzu, a nie
od tego, czy gminy powiatu
zrekompensuj wprowadzenie zniek.
Raciborski PKS, cho
na tle innych przewoni-

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Zesp Szk Ekonomicznych w Wodzisawiu l.


zawar porozumienie z przedsibiorcami.

Radny Dominik Konieczny


(na zdj.) uwaa, e PKS
powinien wprowadzi
ulgi dla rodzin.
kw autobusowych w caym kraju, jest prymusem
i przynajmniej nie generuje strat. Tak czy inaczej do
krezusw nie naley. Sukcesem finansowym jest jakkolwiek by to nie zabrzmiao
wyjcie na swoje i niedokadanie do interesu. Wadze spki i tak gimnastykuj si ponad miar, aby
jako zbilansowa nieren-

towne kursy, zwaszcza te


w trakcie trwania roku szkolnego, aby dzieci i modzie
mogy dojecha do szkoy
i z niej wrci. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi
starosty Winiarskiego na interpelacj radnego. Na dowd wynik finansowy PKS
Racibrz na prost wyszed
w tym roku dopiero, jak zaczy si wakacje i wstrzymano autobusy nastawione
na woenie dzieci do szk.
Jeli chodzi o nadzr
wacicielski, to nie jest tak
le. Oczywicie, czasem mamy problemy z dogadaniem
si w niektrych sprawach,
ale po ostatniej rozmowie
z prezesem przypomniaem
mu, e to ja jestem starost
i ja mam gos decydujcy
zakoczy dyskusj na ten
temat Ryszard Winiarski.
Starosta nadmieni jeszcze, e pomimo rnych
trudnoci i powiat, i PKS
wychodz dobrze na wsppracy. Wiadomo, kokosw
nie ma, ale autobusowy
transport publiczny na terenie powiatu i powiatw ssiednich jest zapewniony na
odpowiednim poziomie, bez
odczuwalnego przeciania
budetu.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

wodzisaw lski komunikacja

racibrz - samorzd

Tumy na spotkaniu w sprawie DGP

Nie ma pomysu na MOS i MDK


Byy rne koncepcje, adna nie wypalia
przyznaje starosta Ryszard Winiarski. Zarzd powiatu
chce zaoszczdzi nieco na dziaalnoci Sokoa i MDK-u.

Urzd Miasta zainicjowa spotkanie informacyjno-konsultacyjne z obywatelami na potrzeby opracowania


raportu o oddziaywaniu
przedsiwzicia na rodowisko dla zadania pn. Projekt budowy Drogi Gwnej
Poudniowej na odcinku od
drogi wojewdzkiej Nr 935
w Rydutowach do poczenia z ul. Wodzisawsk
w Mszanie. 17 listopada
w WCK-u na zainteresowanych przebiegiem obwodnicy mieszkacw czekali przedstawiciele wadz na
czele z prezydentem Wodzisawia lskiego Mieczysawem Kiec. Obecni byli
take: zastpca prezydenta
Dariusz Szymczak, kierownik Referatu Zarzdu Drg
Miejskich i Transportu Artur Wystyrk oraz przedstawiciel firmy Mosty Katowice, kierownik projektu
Marcin Biela.
Spotkanie zorganizowano w zwizku z zmianami,
ktre musz zosta wprowadzone do powszechnie dostpnego planu przebiegu
DGP. Zmiany s wynikiem
inwentaryzacji rodowiskowej opracowanej przez Narodow Fundacj Ochrony rodowiska. Jak wynika
z raportu NFO, na terenie
dotychczasowego przebiegu
DGP znajduj si siedliska
gadw i pazw, dlatego ko-

Jak wynika z raportu NFO, na terenie dotychczasowego


przebiegu DGP znajduj si siedliska gadw i pazw,
dlatego konieczna jest korekta jej przebiegu.
nieczna jest korekta jej przebiegu. Chodzi konkretnie
o trzy odcinki trasy.
Zmiany dotyczy bd
rejonu ulicy Starowiejskiej,
Bogumiskiej i Wiejskiej,
gdzie trasa Drogi Gwnej
Poudniowej
przebiegaa
pierwotnie przez pnocn cz ogrdkw dziakowych. W nowym planie konieczne jest przesunicie
trasy na poudniow cz.
Korekt naley wprowadzi
rwnie w okolicach ulicy
Lenej w Godowie oraz na
terenie gminy Mszana. Dlatego te zorganizowane zostao to spotkanie. Chcemy
wypracowa rozwizanie,
ktre bdzie akceptowalne
dla Pastwa, ale zarazem
uwzgldni nowe czynniki
rodowiskowe wyjania
zastpca prezydenta Dariusz
Szymczak.

Kady uczestnik spotkania


informacyjnego
w WCK-u mia moliwo
indywidualnego skonsultowania swoich obaw i wtpliwoci zarwno z przedstawicielami
inwestora,
czyli wodzisawskiego magistratu, jak i wykonawcy,
czyli firmy Mosty Katowice. Dla zainteresowanych
do wgldu dostpne byy plany z proponowanym
nowym przebiegiem.
Na stronie internetowej miasta rwnie dostpne bd nowe mapy
i bdziecie mieli Pastwo
moliwo skadania swoich uwag w sprawie przebiegu Drogi Gwnej Poudniowej za porednictwem
poczty elektronicznej oraz
kancelarii poinformowa
Dariusz Szymczak.

kdzierzyn kole - gospodarka

Grupa Azoty Kdzierzyn


otworzya now instalacj

Midzyszkolny Orodek
Sportowy i Modzieowy Dom
Kultury te dwie instytucje
spdzaj sen z powiek starosty Ryszarda Winiarskiego
i jego zastpcw. Zarzd powiatu przeraony jest zwaszcza
rodkami, ktre co roku musi
do kadej z nich dopaca. S
to kwoty odpowiednio 200
tys. i 700 tys. z. W przeszoci
byy rne plany co do nich, eby wspomnie chociaby prb przeniesienia MDK-u na
zamek czy pozbycia si Sokoa
na rzecz miasta. Wszystkie zakoczyy si na etapie planw
wanie. Rne pomysy mielimy, aden nie wypali - przyzna szczerze R. Winiarski na
listopadowej sesji.

Pki co poleci swojemu


zastpcy znale rozwizanie, ktre pozwolioby zej
z kosztw. Rwnie prezydent
Lenk musi liczy si z wziciem na siebie czci kosztw
funkcjonowania Sokoa, gdy
sporo gimnazjalistw i innych
uczniw szk podlegych miastu korzysta z zaj na Klasztornej. Jeli chodzi o obiekt MDK
przy ul. Stalmacha, to Winiarski cay czas chce si go pozby.
Szukamy sposobu, jak zej
z tego bardzo brzydkiego obiektu. Jest mi wstyd, e tam jest
nasz dom kultury relacjonowa.
Sekcje
dziaajce
w
MDK-u prbowano rozdzieli midzy Strzech

a RCK przy Chopina. Jak


si jednak okazuje, obiekty te s tak obcione, e nie
ma moliwoci rozdysponowa tam wszystkich grup.
Nawet jeli starosta powtpiewa, czy wszystkie zajcia
i grupy artystyczne s
w MDK-u potrzebne.
Jedn z aktualnie rozpatrywanych koncepcji jest skomasowanie dziaalnoci MDK-u
i MOS-u w caoci na obiekcie
tego drugiego. Gra jest tam
naprawd dua stwierdzi
Winiarski, sugerujc, e dziaalno MDK-u moe zosta
w pewnym stopniu ograniczona.
ps

Rafamet zdobywa prestiowy


kontrakt w Brukseli
Fot. Starostwo Powiatowe

Po symbolicznym przeciciu wstgi


instalacja jest gotowa do produkcji.
Grup Azoty. Integracja
sprzeday RSM, pochodzcych z zakadw Grupy Azoty
w Kdzierzynie-Kolu i Puawach, pozwoli na zmaksymalizowanie efektu synergii.
Inwestycja jest nasz odpowiedzi na wzrastajcy popyt
na nawozy pynne. Dziki niej
dostawy do naszych klientw
bd mogy by realizowane
ekspresowo, a zadowolenie
klientw to od zawsze jeden
z naszych priorytetw podkrela prezes Leszkiewicz.
Grupa Azoty ZAK S.A. mo-

Starosta Ryszard Winiarski przyznaje,


e cay czas chce si pozby obiektu przy Stalmacha.

region - gospodarka

W Kdzierzynie bd produkowa nawozy pynne.


W ZAK uruchomiono instalacj do wytwarzania RSM.
Koszt inwestycji to ponad
50 milionw zotych. Zdolnoci produkcyjne nowej instalacji sign nawet 100 tysicy
ton produktu rocznie. RSM
to poszukiwany na rynku wysoko skoncentrowany nawz
azotowy w formie wodnego
roztworu saletrzano - mocznikowego. Nawozy s jednym z dwch gwnych profilw dziaalnoci Grupy Azoty
ZAK S.A. Poszerzenie oferty
produktowej w tym obszarze jest wynikiem wiadomej
polityki budowania przewag
konkurencyjnych. Cieszymy
si, e od teraz, obok renomowanych marek nawozw
granulowanych, moemy zaoferowa klientom rwnie
nawozy pynne mwi podczas otwarcia instalacji Adam
Leszkiewicz, prezes Grupy
Azoty ZAK S.A. Wanym elementem zrealizowanej inwestycji jest baza logistyczna.
Dziki niej spka wczy si
do sieci dystrybucji nawozw
pynnych, tworzonej przez

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. UM Wodzisaw lski

17 listopada w Wodzisawskim Centrum Kultury odbyo


si spotkanie w sprawie budowy Drogi Gwnej Poudniowej.
dominika zajc

e pochwali si jeszcze jedn zrealizowan inwestycj,


ktra zwikszy potencja logistyczny spki. 25 listopada do uytku zosta rwnie
oddany zmodernizowany magazyn do skadowania nawozw saletrzanych. Koszt modernizacji to ponad 20 mln
zotych. Magazyn mieci 35
tysicy ton produktw, takich
jak: Salmag, Salmag z siark, Salmag z borem, ZAKsan
i Miksal.
ps

Firma Rafamet z Kuni Raciborskiej nawizaa


wspprac z kolejnym belgijskim klientem.
Wygrana Rafametu cieszy, tym bardziej e
w przetargu uczestniczya
caa nasza europejska konkurencja mwi Andrzej
Rustanowicz, dyrektor eksportu w Fabryce Obrabiarek
Rafamet S.A., o kontrakcie
z firm STIB. Tokarka podtorowa UGE 180 N bdzie pracowaa w Brukseli,
w ultranowoczesnej zajezdni
tramwajowej. Tym samym
producent z Kuni Raciborskiej nawiza wspprac
z kolejnym belgijskim klientem.
Tokarka
podtorowa
UGE 180 N to innowacyjna
maszyna nowej generacji,
przeznaczona do regeneracji k lekkich pojazdw
szynowych. Cho to stosunkowo nowa propozycja F.O.
RAFAMET S.A., rynek ju

przyj j z duym zainteresowaniem. Dowodz tego m.in. niedawno zawarte


umowy z klientami z Turcji
oraz kontrakt z firm STIB.
STIB to jeden z najwikszych operatorw transportu miejskiego w Belgii.
Firma zamwia lekk tokark podtorow UGE 180
N. Maszyna bdzie profilowaa koa bardzo nowoczesnych brukselskich tramwajw. Co ciekawe, pojazdy te
bd obsugiway prestiow
lini usytuowan w pobliu
siedzib unijnych instytucji
mwi Andrzej Rustanowicz,
dyrektor eksportu w Fabryce
Obrabiarek RAFAMET S.A.
Zlecenie jest prestiowe
nie tylko z uwagi na fakt,
e siedziba zamawiajcego mieci si w sercu Unii
Europejskiej. O kontrakt

zabiegay
najwaniejsze
firmy z brany. Oczywicie, w takich przetargach
nieatwo o zwycistwo.
RAFAMET zosta poddany bardzo szczegowemu
audytowi
technicznemu
i handlowemu. Zamawiajcy sprawdzi nasze referencje nie tylko w samej Belgii,
ale rwnie w pozostaych
krajach europejskich. Czciowo odbywao si to
z naszym udziaem, o niektrych fazach tego procesu
dowiedzielimy si dopiero po fakcie. Zleceniodawca
podj bardzo przemylan
decyzj. Satysfakcja z wygranej jest tym wiksza, e zostawilimy w tyle wszystkich
konkurentw przyznaje
A. Rustanowicz.
ps

10 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski gospodarka

wodzisaw raciborski - gospodarka

Wodzisawianie zapac wicej


za wywz mieci?

Eko-Okna Diamentem Forbesa 2016


Firma Eko-Okna z Kornic znalaza si w prestiowej grupie przedsibiorstw, ktre mog pochwali si tytuem Diament Forbesa 2016.

Fot. Paulina Krupiska

Przetarg na wywz mieci zosta uniewaniony.


Gdyby nie to, mieszkacy od nowego roku paciliby 15 z za osob.

Tytu to potwierdzenie
na spektakularnie szybki rozwj firmy Eko-Okna, ktra
w ostatnich latach przesza cakowit metamorfoz.
Z maego zakadu produkcyjnego przeksztacia si w potentata brany stolarki okiennej
i drzwiowej. Magazyn Forbes,
przygotowujc list Diamentw bra pod uwag przede
wszystkim nakady na inwestycje, wyniki finansowe, poziom sprzeday oraz warto
majtku z trzech ostatnich lat.
Miejsce w rankingu magazynu Forbes to bez wtpienia ukoronowanie naszej pra-

cy. Kadego dnia staramy si


dostosowa do potrzeb rynku oraz oczekiwa klientw.
Jestemy jedn z najszybciej
rozwijajcych si firm w brany stolarki okiennej. Ju dzi
posiadamy trzy hale produkcyjne wyposaone w najnowoczeniejsze, w peni zautomatyzowane linie produkcyjne,
dziki czemu jestemy w stanie zaproponowa klientom
ponad 30 rnych systemw
okiennych i drzwiowych
mwi dyrektor ds. sprzeday
i marketingu Eko-Okna S.A.
ukasz Kucharczyk.
Tytu Diament Forbesa

2016 nie tylko pozwala firmie


Eko-Okna doczy do grona
najlepszych firm na polskim
rynku, ale take daje potwierdzenie wiarygodnoci jako
partnera biznesowego.
Wyniki rankingu opublikowane zostan w formie
specjalnego raportu, ktry
doczony zostanie do miesicznika Forbes nr 2/2016.
Ogoszeniu wynikw towarzyszy bdzie cykl regionalnych
spotka z prezesami i wacicielami firm z czowki rankingu.
p

RACIBRZ - gospodarka

Rafako Przyjacielem
Fundacji im. prof. Religi

Prezydent Mieczysaw Kieca nie zgodzi si na tak znaczny


wzrost cen. Rozpisano nowy przetarg.
Do przetargu mieciowego na lata 2016-2018 w Wodzisawiu wystartoway zaledwie dwie firmy konsorcjum
Transgr-Eko, obecnie obsugujce gospodark odpadow
w miecie oraz firma Naprzd.
Obydwie oferty znacznie przekraczay jednak kwot, jak
planowano przeznaczy na ten
cel. Najnisza zaproponowana
oferta wyniosa 13 mln 200 tysicy i tym samym przekraczaa puap cenowy o ponad
700 tys. zotych. Jak wstpnie wyliczono, to oznaczaoby,
e stawka za odpady segregowane wzrosaby z 10,80 a do

14,50 z. Na tak znaczny wzrost


ceny nie zgadza si jednak prezydent miasta Mieczysaw Kieca.
Nowa umowa mieciowa powinna obowizywa od
1 stycznia 2016 roku. Tymczasowym rozwizaniem problemu ma by przeduenie
umowy zawartej obecnie z
konsorcjum Eko-Transgr. Co
jednak wane firma ta nie
ma obowizku przyjcia zamwienia uzupeniajcego.
W cigu najbliszych miesicy wadze Wodzisawia zamierzaj przygotowa si do
nowego przetargu, poniewa,

jak uwaaj, obsuga mieciowa 50 tys. mieszkacw miasta przez okres 3-4 lat jest zleceniem atrakcyjnym. Dlatego
te stawka powinna podlega
negocjacji.
Uniewanianie przetargw ma by reakcj ze strony miasta na zbyt wysokie ceny usug startujcych
w nich firm. Pozostaje jednak
pytanie, co zrobi wadze, jeli oferty zoone w kolejnym
przetargu w dalszym cigu
nie bd odpowiaday ich
oczekiwaniom.
kak

Raciborska spka od lat


wspfinansuje
zakup
urzdze dla pracownikw zabrzaskiego orodka kardiochirurgii.
Za dugoletni pomoc w finansowaniu zakupu urzdze
oraz szkole dla pracownikw
zabrzaskiego orodka kardiochirurgii, Rafako zostao wyrnione statuetk Przyjaciel
Fundacji im. prof. Zbigniewa
Religi. Wyrnienie wrczono
podczas dorocznej gali Serce
za Serce w Domu Muzyki Taca w Zabrzu. Dla zgromadzonych goci podczas uroczystoci wystpi zesp Zakopower
w towarzystwie orkiestry AUKSO. Koncert Serce za Serce od 23 lat organizowany jest
z myl o propagowaniu misji
Fundacji Rozwoju Kardiochi-

RACIBRZ - gospodarka komunalna

Opata za mieci mao sprawiedliwa?


Prezydent Lenk powanie
si zastanawia nad zmian metody pobierania
opat za wywz mieci.
Od czasu wejcia w ycie
postanowie rewolucji mieciowej w Raciborzu opata jest
pobierana od kadego mieszkaca. Tak postanowili radni,
majc do wyboru kilka opcji.
adna z nich nie bya idealna,
kada ma swoje wady. Gwn wad pogwnego jest
to, e spora cz mieszkaR E K L A M A

cw (ok. 7-9%) uchyla si od


pacenia, przez co koszt dla
uczciwie paccych jest wyszy. I cho urzdnicy tropi
tych, ktrzy za mieci paci
nie chc, jest to zadanie bardzo trudne.
Tymczasem Rada Miasta podja uchwa, w myl
ktrej cena za wywz mieci
wzronie z 9 do 13 z. Przy tej
okazji prezydent zapowiada
zmiany w systemie naliczania opat. Prawdopodobnie

zapacimy ju nie od osoby,


ale w systemie mieszanym,
np. uwzgldniajcym zuycie
wody w gospodarstwie domowym, liczb ludzi zamieszkujcych dan posesj lub metra. Jaki ksztat przybierze
ostatecznie sposb naliczania,
ma wypracowa specjalnie powoany zesp zoony z radnych. Rwnie opozycyjnych,
jeli wyra tak wol.
Wypracowany system ma
w zaoeniu by bardziej spra-

wiedliwym. Ma te sprawi, e
zmniejszy si liczba mieszkacw niepaccych do tej pory
za mieci. Rezultatem tego
moe by zmniejszenie wysokoci opaty, jednak na jak
znaczc obnik nie ma co liczy. Moe to by kilkadziesit
groszy, maksymalnie zotwka. Prezydent przypuszcza, e
nowe zasady mog obowizywa od kwietnia 2016 roku.
ps

rurgii im. prof. Zbigniewa Religi, upamitnieniu jej zaoyciela


i patrona oraz uhonorowaniu
osb, firm i instytucji za wsparcie prac naukowo-badawczych
prowadzonych w Instytucie Protez Serca Fundacji. Tegoroczna
edycja odbya si 14 listopada.
Podczas uroczystoci prestiowe wyrnienie statuetk Przyjaciel Fundacji otrzymaa m.in.
firma RAFAKO S.A. Od wielu
lat nasza Fundacja otrzymuje
pomoc finansow ze strony raciborskiej spki. Tylko w tym
roku dziki wsparciu RAFAKO
S.A. kierownik Laboratorium
Badawczego z Pracowni Sztucz-

nego Serca zosta skierowany na specjalistyczne szkolenie


z zakresu analizy danych statystycznych w ramach programu Statistica v10 mwi doktor Marcin Karlik, penomocnik
Biura Marketingu i Promocji
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu. RAFAKO ufundowao rwnie specjalistyczny miernik na potrzeby programu Budowa Robota Kardiochirurgicznego
Robin Heart oraz aparat fotograficzny do mikroskopu Axio Observer dodaje dr M. Karlik.
ps

GazetaInformator.pl >>

2
grudnia
2015,
23 (200)
2 grudnia
2015,
nr 23nr
(200)

Zimowe trendy. Pomysy na prezenty

Zoty rodek 11
Wiadomoci
11

Zimowe trendy
Pomysy na prezenty
racibrz usugi

Podaruj bliskiej Ci osobie wyjtkowy prezent!


Z okazji zbliajcych
si wit Boego Narodzenia, Studio Kosmetyczne
IRENA oferuje bony podarunkowe na atrakcyjne
zabiegi kosmetyczne. Jestemy gabinetem z tradycjami, ktry w przyszym
roku bdzie obchodzi
swoje 35-lecie. Zdobyte
dowiadczenie, profesjonalizm podczas wykonywania zabiegw oraz moda kadra, pozwala nam
zapewni klientkom przyjazn atmosfer, przenoszc si do wiata kompleksowej odnowy ciaa
i duszy. Oprcz usug kosmetycznych, w trakcie
zabiegw z przyjemnoci

Fot. Salon Kosmetyczny Irena

Studio kosmetyczne IRENA jest gwarancj relaksu i kompleksowej rewitalizacji ciaa i duszy.

Zabiegi dla kadego rodzaju skry.

rozmawiamy z klientkami
na wiele tematw, a take
udzielamy informacji o codziennej pielgnacji ciaa
dla rnych rodzajw cery
czy typw skry. Posiadamy szeroki wybr zabiegw
na twarz i ciao, a take alternatywne do metod medycyny estetycznej zabiegi,
bez ingerencji skalpela oraz
w bardziej przystpnej cenie. Co wicej, sprzedajemy take profesjonalne,
sprawdzone
kosmetyki,
na ktrych sami pracujemy ju od 25 lat, nastpujcych marek: Babor oraz
Living Dimension, ktre
pomog utrwali rezultaty
przeprowadzonych zabie-

gw. Zafunduj sobie bd


bliskiej Ci osobie idealny prezent na wita, ktry pozwoli si zrelaksowa
i oderwa nieco od szarej
rzeczywistoci.

Studio kosmetyczne IRENA


Racibrz, ul. Duga 32
studioirenagajewska.pl
tel. 32 415 23 80
Otwarte:
Od pon. do pt. 9-19
W soboty od 9-14
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

racibrz handel

Skarby wiata Caego


Mydlarnia
miao mona powiedzie, e mamy najwikszy
w Raciborzu i okolicy wybr
naturalnych kosmetykw
z rnych zaktkw wiata, w tym prawdziwe hity:
kosmetyki rosyjskie Natura
Siberica, Receptury Babuszki Agafii, Planeta Organica.
S to kosmetyki o organicznych skadach (bez SLS, parabenw, pochodnych ropy
naftowej), oparte o ekstrakty z rzadkich syberyjskich
rolin o niezwykej aktywnoci. Wikszo z nich posiada certyfikaty, wic s
zupenie bezpieczne nawet
dla bardzo wraliwej skry.
Szczegln pozycj w naszej
ofercie zajmuj olejki. Czyste organiczne olejki toczone na zimno to doskonaa alternatywa dla drogeryjnych
kremw. S agodne dla skry, a jednoczenie zawieraj
intensywnie dziaajce substancje czynne, co zapewnia
skuteczno i daje spektakularne efekty przy jedno-

Fot. Skarby wiata Caego

To magiczne miejsce, gdzie znajdziesz unikalne


i oryginalne witeczne prezenty.

Mydeko Butterfly i wiele


innych rcznie tworzonych
mydeek w Skarbach
wiata Caego.
czesnym bezpieczestwie.
Wrd nich zwraca uwag
eliksir modoci olej arganowy o niezwykych waciwociach odmadzajcych
i regenerujcych skr. U
nas dostpny w atrakcyjnej cenie regularnej od 43 z
(czsto te w promocjach) o
jakoci potwierdzonej certyfikatem Ecocert. No i jak

na prawdziw mydlarni
przystao oferujemy peny
wybr myde poczwszy od
tzw. szarych marsylskie,
mydo z Aleppo, czarne mydo marokaskie Savon Noir, a po bajecznie kolorowe
rcznie robione.
Herbaciarnia
Wszystkich amatorw
dobrej herbaty zapraszamy
po doskonaej jakoci herbaty czarne, zielone, biae, czyste i aromatyzowane
z mas suszonych owocw
i korzennych przypraw.
Stale powiksza si te
nasza Zielarnia, w ktrej
krluj zioa pochodzce
z ekologicznie czystych rejonw Podlasia. Mamy te
dzia superfood a w nim takie skarby jak czystek, mody zielony jczmie, spirulina, quinoa czy nasiona chia.
Pamitajcie, e u nas
kada rzecz to gotowy pomys na prezent, w dodatku
piknie go dla Was zapakujemy.

Skarby wiata Caego - Mydlarnia i Herbaciarnia


Racibrz ul. Opawska 42 (Galeria Dukat) naprzeciw E.Leclerc
www.mydlarniaskarbyswiata.pl
Artyku sponsorowany

12
12 Zimowe
Wiadomoci
trendy. Pomysy na prezenty

Zoty rodek

2 grudnia
2015,2015,
nr 23
(200)
2 grudnia
nr 23
(200)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 13
Wiadomoci
13

Zimowe trendy. Pomysy na prezenty

2
grudnia
2015,
23 (200)
2 grudnia
2015,
nr 23nr
(200)

racibrz handel

Po witeczny prezent zapraszamy


do sklepu na Szewsk!
Fot. Barbara Frydryk

Tu kupisz prezent dla dziecka i nie tylko.


W ofercie rwnie ubrania, kolekcja szkolna,
ubranka do chrztu i obuwie profilaktyczne.
Przy ulicy Szewskiej 3
w Raciborzu w miejscu,
gdzie niegdy miecia si
Zota Brama znajduje
si klimatyczny sklepik,
ktry powsta z myl o
dzieciach i modziey.
Szukasz odziey najlepszej jakoci, prezentu na
wita, urodziny, ubranka na chrzest czy roczek?
Koniecznie odwied sklep
przy Szewskiej. Ubrania
polskich producentw.
- Duy wybr dla dziewczynek: bluzek tunik,
legginsw, sukienek,
spdnic, sweterkw do
rozmiaru 170 cm.
- Duy wybr dla chopcw: bluzek, spodni
dresowych, jeansw,
dresw do rozmiaru
170 cm.
- Duy wybr ubranek dla
niemowlt: pioszki,
ppiochy, komplety,
sukienki, kombinezony
na chodniejsze dni w
rozmiarach od 56 cm.
Posiadamy rwnie
odzie na specjalne okazje:
- kolekcja szkolna,

Zabawki, ubranka, buty


i wiele innych rzeczy kupisz
w sklepie na Szewskiej
w Raciborzu.
- eleganckie sukienki,
- ubranka do chrztu (sukienki,
garniturki,
pioszki),
- ubranka na roczek (sukienki, garniturki).

Nasze
przemylane,
dobrze zaprojektowane i
starannie uszyte ubranka dziecice sprawdz si
w kadej sytuacji. W staej
ofercie przeceny na wybrane kolekcje do 30%. Godne
polecenia jest rwnie obuwie profilaktyczne PROFILEK, ktre take posiadamy w sprzeday. Obuwie
zostao
zaprojektowane
z myl o zdrowiu dzieci.
Buty posiadaj profilowan
wkadk, ktra zapobiega
powstawaniu paskostopia.
Wysoka cholewka utrzymuje nog w prawidowej pozycji, a mikka i elastyczna
podeszwa amortyzuje szkodliwe dla staww wstrzsy i
drgania. Serdecznie zapraszamy!
Ewa asocha-Gardawska
ul. Szewska 3/8
47-400 Racibrz
Czynne:
pn. - pt. 9.30 - 17.00
sb. 9.30 - 13.00

Artyku sponsorowany

R E K L A M A

WITECZNA
GORCZKA
PREZENTW...

SALON DZIECICY
Tylko u nas:

PAKO JEANS GWARANCJ


NAJLEPSZYCH PREZENTW!!!

+48 730 80 50 80

witeczne Promocje
Zapraszamy!
/bobowozki.raciborz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WODZISAW L.
UL. RYNEK 3
PON-PT 9:00 17:30
SOB-NDZ 9:00 13:30
W GRUDNIU OTWARTE W KAD NIEDZIEL !!!

z.c

Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell

- OD 39,00
- OD 19,00
- OD 39,00
- OD 20,00
- OD 29,00
- OD 19,00
- OD 39,00
- OD 69,00

bo
r

RACIBRZ, ul. Czstochowska 8

SWETRY
KOSZULE
BLUZY
TORBY
DRESY
PASKI
LONGI
KURTKI

.p

om

W SPRZEDAY
POSIADAMY RWNIE
KARTY PODARUNKOWE

ci

- najwikszy wybr wzkw i fotelikw


- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
- rowerki dziecice
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 15

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

powiat raciborski historia

O dziaalnoci Fundacji w rocznic mierci poety


marek lucjan

Od kiedy w ubowicach
dziaa Fundacja GCKiS
im. Josepha Eichendorffa? Jakie podstawowe cele sobie stawia?
Pawe Ryborz: Fundacja
Grnolskie Centrum Kultury i Spotka (GCKiS) im.
Eichendorffa w ubowicach
zostaa powoana do ycia
Aktem Notarialnym z dnia
03.04.1998 r. i rozpocza
swoj dziaalno 12.04.2000
r., w ktrym to dniu nastpio uroczyste powicenie
Domu Spotka Josepha von
Eichendorffa w ubowicach.
Na bazie posiadanego potencjau GCKiS prowadzi dziaalno kulturaln polegajc
na: dziaalnoci wydawniczej
prowadzonej w ramach utworzonego przez siebie wydawnictwa Editio Silesia, nadzorowanego przez organ
statutowy Fundacji, jakim
jest Rada Naukowa, kierowana przez pani prof. dr hab.
Joann Rostropowicz, bdc
rwnoczenie wiceprezesem
Fundacji. GCKiS organizuje
take cykliczne imprezy kulturalne zwizane z osob Josepha von Eichendorffa. Ponadto w GCKiS odbyway si
Wieczory Kina Niemieckiego
i Salony Kulturalne oraz festyny integracyjne, a take
R E K L A M A

Fot. GCKiS im. Josepha Eichendorffa

O Grnolskim Centrum Kultury i Spotka im. Josepha Eichendorffa w ubowicach


opowiada kierownik - Pawe Ryborz.
koncerty muzyki klasycznej.
Fundacja zabezpiecza i konserwuje ruiny byego paacu
Eichendorffw.
W ktrym roku zosta Pan
powoany na stanowisko
kierownika Fundacji i co
naley do Pana najwaniejszych obowizkw?
Na stanowisko kierownika
Fundacji zostaem powoany
w kwietniu 2009 r. Do moich
podstawowych obowizkw
naley: prowadzenie i nadzr
ww. dziaalnoci kulturalnej
GCKiS, prowadzenie i nadzr
ww. dziaalnoci gospodarczej GCKiS, przygotowanie,
nadzr i rozliczanie wnioskw
aplikacyjnych do rnych instytucji organizacji w kraju
i za granic,uczestnictwo w
posiedzeniach Zarzdu i Rady
Kuratorw GCKiS oraz opracowywanie i przedkadanie
organom Fundacji okresowe
sprawozdania z dziaalnoci
GCKiS, organizowanie i nadzorowanie prac remontowych
i inwestycyjnych, wsppracowanie z innymi organizacjami kultury i owiaty w kraju i
za granic oraz prowadzenie
i nadzorowanie dziaalnoci
reklamowej Fundacji.
Jak ukada si Pana
wsppraca z Zarzdem
Fundacji, Rad Kurato-

Kierownik GCKiS im. Josepha Eichendorffa


w ubowicach, Pawe Ryborz w otoczeniu turystek.
rw i Wjtem Gminy Rudnik?
Wsppraca z organami
Fundacji ukada si bardzo
dobrze. Jako kierownik administracyjny podlegam pod
trzyosobowy Zarzd Fundacji,
a moim bezporednim przeoonym jest prezes Fundacji
pan Marcin Lippa. Zgodnie ze
Statutem GCKiS - Rada Kuratorw, skadajca si z 10
czonkw, po 2 przedstawicieli kadego z 5 fundatorw, jest
organem nadzorujcym prac Zarzdu. Wjt gminy Rudnik zasiada w Radzie Kurato-

rw jako przedstawiciel gminy


Rudnik. W miar jego moliwoci zawsze mog liczy na
jego pomoc i wsparcie w kadym wzgldzie.
Kiedy
spoglda
Pan
wstecz i wspomina minione lata, to jakie sprawy,
wydarzenia uwaa Pan za
sukces GCKiS?
W okresie mojego zatrudnienia w GCKiS za sukces
Fundacji uwaam cakowite
odgruzowanie ruin ubowickiego paacu oraz zabezpieczenie ruin wschodniego skrzy-

da paacu. W ubiegym roku


GCKiS pozyskao dokumentacj projektow na odbudow wschodniego skrzyda ruin
paacu oraz stosowne pozwolenia. Obecnie trwaj dziaania
w celu zoenia wniosku aplikacyjnego o rodki na ten cel
z UE. Pomimo skromnego zatrudnienia aktywne prowadzenie, szczeglnie dziaalnoci
kulturalnej, ale i gospodarczej
GCKiS. Na szczegln uwag
zasuguj cyklicznie organizowane inscenizacje teatralne przy ruinach oraz koncerty w Sali Bankietowej GCKiS.
Poza tym kontynuowanie, a
w niektrych przypadkach
rozszerzenie dziaalnoci wydawniczej Fundacji, upowszechnianie dziaalnoci literackiej Fundacji, chociaby
poprzez posadowienie licznych tablic dwujzycznych
z poezj poety, zarwno wzdu
Zajczej cieki, jak i przed
budynkiem byej szkoy, pozyskanie rodkw z FR i MAIC,
i odmalowanie Domu Spotka
Eichendorffa oraz byej szkoy,
a take pozyskiwanie sponsorw w kraju i za granic.
W dziaalnoci kadej organizacji, stowarzyszenia
czy Fundacji pojawiaj si
take pewne trudnoci,
problemy. Co obecnie ley
Panu na sercu?

Prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej w realiach gospodarki rynkowej przez tak instytucj, jak GCKiS jest trudne.
Potrzeba wic duej determinacji, aby to skutecznie kontynuowa. Dotychczas zgromadzona dokumentacja, zwizana
z odbudow wschodniego
skrzyda ruin, wymagaa duo
pracy i nakadw finansowych.
Nie mona tego zmarnowa.
Trzeba znale sposb na pozyskanie niebagatelnych rodkw
finansowych na ten cel, a to nie
jest wcale atwe. Kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej
GCKiS wymaga nieodzownych
inwestycji: wymiana wykadzin
podogowych, modernizacja
pokoi hotelowych, zainstalowanie klimatyzacji. Trzeba znale
na to rodki.
Jakie projekty, najwaniejsze wyzwania stoj
przed Fundacj na najbliszy czas?
Priorytety Fundacji GCKiS
to: doprowadzenie do realizacji projektu odbudowy wschodniego skrzyda ruin paacu oraz
przeprowadzenie rewitalizacji
kompleksu parkowego wpisanego do rejestru WKZ w
Katowicach, a take przeprowadzenie niezbdnych inwestycji w GCKiS i utrzymanie na
odpowiednim poziomie dziaalnoci kulturalnej Fundacji.

16 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

racibrz biznes

Inkubatory przedsibiorczoci
- szans dla modych
19 listopada przed licznie zgromadzon modzie na raciborskim zamku w sali konferencyjnej wystpi pracownik Biura
Karier PWSZ w Raciborzu - Marcin Parzonka.
marek lucjan

Na wstpie prowadzcy
wykad o akademickich inkubatorach przedsibiorczoci
i nowych kierunkach ksztacenia od 2016 r. zaznaczy,
e PWSZ to stabilno i dowiadczenie. Tym samym odpowiedzia na opinie malkontentw, ktrzy sceptycznie
podchodz do szans rozwojowych, jakie roztacza przed
nimi raciborska uczelnia.
Aktywno poznawcza studentw jest istotna zaakcentowa p. Marcin.
Przypomnia, e w PWSZ
aktualne s dwa kierunki inynierskie 3,5-letnie (automatyka i robotyka oraz architektura). Natomiast nowymi
kierunkami, ktre zostay uruchomione ju w zeszym roku, s: bezpieczestwo pastwa i administracja. Z kolei
w przyszym roku ruszy nabr
na nowy kierunek - turystyka
i rekreacja. Kierunki, ktre
maj ju ugruntowan pozycj i funkcjonuj od wielu lat
to: filologia (angielska, niemiecka i sowiaska), edukacja artystyczna, pedagogika
i wychowanie fizyczne. W celu przekonania modziey do
raciborskiej uczelni Marcin
Parzonka przywoa sylwetki
R E K L A M A

absolwentw PWSZ, ktrzy


zrobili karier. Mianowicie,
rybniczanka Sabina Jeszka
piosenkarka, laureatka nagrody specjalnej programu Mam
Talent i Damian Kurzydym
inynier, programista, aktualnie konstruktor ukadw
wydechowych na rynek czci
zamiennych w firmie Tenneco
Automotive Sp. z o.o. w Rybniku oraz wielu innych studentw i absolwentw, ktrzy
dziki swojej pasji i zaangaowaniu osignli sukces.
Dochodzc do sedna sprawy, jak poruszy w czasie
wykadu, przekonywa modzie, e inkubatory roztaczaj
przed ni szanse na zaoenie
wasnej firmy. Podkreli, e
osoby powyej 17. roku ycia
mog ju zaoy wasny biznes, a uczelnia bdzie wspieraa ich dziaania. Istotne jest
to, e kada firma dziaajca
w inkubatorze otrzymuje tzw.
osobowo prawn, np. NIP.
Poza tym inkubator zapewnia
modemu biznesmenowi: biuro, ksigow i obsug prawn itp. Warto doda, e inkubator rozlicza si z ZUS-em.
W kraju jest ponad 20 biur
i 1600 firm, ktre dziaaj na
rynku i wsppracuj z sob.
Wykadowca przekonywa, e
dziaajc w inkubatorze mo-

dzi ludzie buduj swoj mark, potencja, a take rozwijaj


sie kontaktw i to wszystko
mona osign ju w cigu
dwch lat. Generalnie, zakadajc startup w inkubatorze,
opaty s niewielkie. W kadej
chwili mona zrezygnowa z
powodu niefortunnych okolicznoci... zapewnia pracownik PWSZ. Przypomnijmy,
e siedziba inkubatora znajduje si na ul. Lwowskiej 9 (pok.
104), popularne Soneczko.
Na zakoczenie Marcin
Parzonka puci krtki film,
zachcajcy modzie do podejmowania si nowych wyzwa i przystpienia do inkubatora przedsibiorczoci.
Gwnym motywem filmu byy hasa: jak sta si modym
biznesmenem i za pomaraczowe okulary, i po prostu
docz do AiP (akademickich
inkubatorw przedsibiorczoci).
Warto doda, e licznie
zgromadzon w sali konferencyjnej modzie zaszczycia swoj obecnoci p. Grayna Wjcik dyrektor Zamku
Piastowskiego w Raciborzu,
ktra wspiera lokaln przedsibiorczo. Pani Wjcik
z optymizmem odniosa si do
nowatorskich pomysw pracownika PWSZ.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 17

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

region praca

Praca za granic. Jak przey wita?


Fot. Agencja Porednictwa Pracy SCG

Dla opiekunek osb starszych przebywajcych w czasie wit poza granicami kraju,
to nieatwy okres. Jak przey rozk z rodzin i odnale si w nowym otoczeniu podczas wit?
wita Boego Narodzenia
kojarz nam si jednoznacznie:
choinka, obficie zastawiony
wigilijny st, opatek, polskie
koldy i nasi najblisi, ktrym
skadamy yczenia. wita
Boego Narodzenia okrelane s mianem najbardziej rodzinnych polskich wit zazwyczaj spdzamy je w domu,
wrd rodziny i przyjaci.
Opiekunki osb starszych, z
uwagi na specyfik wykonywanej pracy, nie zawsze jednak
maj moliwo, aby witowa w swoich domach, w zgodzie z polsk tradycj.
Twoja kolej na wita?
Opiekunki osb starszych
pracuj bowiem w systemie
wymian. Oznacza to, e jednym podopiecznym zajmuj
si na zmian dwie opiekunki. Taki system stosowany jest
przez wikszo agencji porednictwa pracy, w tym midzy innymi przez agencj SCG
z Rybnika. Marta Janik, ktra
w agencji porednictwa pracy
SCG odpowiada za rekrutacj
opiekunek, tumaczy: system
wymian pozwala naszym opiekunkom czy prac zawodow i zarabianie pienidzy z rol ony czy mamy. Opiekunki
dziel swoje ycie midzy Polsk, gdzie maj swoje sprawy prywatne, a Niemcy, gdzie
pracuj. Nasza rola na co dzie
polega na tym, aby ich pobyt za
R E K L A M A

SCG jest firm rodzinn zajmujc si


porednictwem pracy w opiece na terenie Niemiec.
granic przebiega bezpiecznie
i spokojnie zapewnia.
Sposb na witeczn
rozk
W okresie witecznym
agencja SCG z Rybnika szczeglnie troszczy si o opiekunki przebywajce w delegacji.
Wiemy, jak trudna moe by
rozka z rodzin w tym wyjtkowym, witecznym czasie
podkrela Marta Janik. Mamy jednak nadziej, e dziki staemu kontaktowi telefonicznemu, a take moliwoci
kontaktu przez Internet, jaki

zapewniamy naszym opiekunkom, witeczn rozk panie


opiekunki znosz znacznie lepiej.
wita inne ni te w Polsce
Rozka z bliskimi to nie
jedyna kwestia, ktrej obawiaj si osoby podejmujce prac
opiekunki podczas wit. Okazuje si, e rwnie trudne s
rnice kulturowe inna tradycja boonarodzeniowa, inne
potrawy witeczne na stole.
Pierwsze moje wita w Niemczech okazay si prawdziwym
wyzwaniem. Nie wiedziaam,

jak obchodzi si za granic


Boe Narodzenie. Obawiaam
si troch, e si nie odnajd
w tych nowych okolicznociach, ale na szczcie rodzina mojej podopiecznej zadbaa, abym czua si jak w domu.
Byo naprawd bardzo mio,
cho oczywicie mylami byam
przy moich najbliszych opowiada pani Marta. Dodatkow
motywacj byo dla mnie to, e
dziki mnie moja podopieczna bdzie miaa towarzystwo
przez cae wita z uwagi na
stan zdrowia musi by cay czas
w domu. Wiele niemieckich seniorw spdza wita samotnie. My opiekunki mamy wobec tego szczegln misj.
Aby czu si jak w domu
Agencja porednictwa pracy delegujca opiekunki do
pracy za granic ma olbrzymi
wpyw na to, jak zatrudnione
opiekunki spdz swoje wita.
W SCG troszczymy si o to, aby
nasi pracownicy, mimo rozki
z rodzin i rnic kulturowych,
mogli cieszy si witami
podkrela Marta Janik. Nasi
koordynatorzy dbaj o to, aby
podopieczni i ich rodziny zapewnili opiekunce jak najlepsz atmosfer podczas Boego
Narodzenia. Nasz zesp wprowadza wyjedajce na wita
panie w podstawowe rnice
pomidzy polskimi a niemieckimi tradycjami. Jestemy tak-

e do dyspozycji opiekunek
w razie jakichkolwiek wtpliwoci czy pyta.
Weihnachten,
czyli wita po niemiecku
Boe Narodzenie to jedno
z
najwaniejszych
wit
w Niemczech. Przygotowania rozpoczynaj si wraz z
Adwentem. Sam Adwent jest
rwnie bardzo wany dla
Niemcw w kadym domu
znajduje si adwentowy wianek, a w oknach stawiane s
w kolejnych tygodniach Adwentu wieczki; po jednej na
kad niedziel. Warto pamita, e Niemcy rozpoczynaj prawdziwe witowanie
dopiero w Dzie Boego Narodzenia, a nie jak u nas
w Wigili. Pewn rnic jest
take wigilijne menu na
niemieckich stoach krluj
bowiem: saatka kartoflana,
potrawy z kiszonej kapusty,
a take miso. Niemieckie
rodziny potrafi by jednak
otwarte take na polsk tradycj. Moja podopieczna poprosia mnie o przygotowanie kilku
tradycyjnych polskich da. Tak
wic na stole pojawiy si: pierogi z kapust i ryba po grecku,
a take kutia. Wszystko smakowao, a ja czuam si naprawd
wyjtkowo, mogc pokaza rodzinie mojej podopiecznej, jak
spdzamy Wigili w Polsce
mwi pani Marta.

witeczny bonus
Cho wyjazd do pracy
w czasie wit moe wydawa
si trudnym dowiadczeniem,
ma take swoje atuty. Opiekunki osb starszych, ktre
zdecyduj si na wyjazd w tym
czasie, mog liczy na dodatkowe bonusy czy premie wypacane przez pracodawc. Zdajemy sobie spraw, e wyjazd
w czasie wit nie jest atwy,
dlatego dokadamy wszelkich
stara, aby wynagrodzi to naszym pracownikom informuje Agnieszka Gawlik z agencji
pracy SCG.
Rozwaasz prac opiekunki osb starszych? Zgo si do
agencji pracy SCG i sprawd,
na jakie warunki moesz liczy.
Przy wyjedzie w czasie wit
czeka na ciebie dodatkowa
premia. Zadzwo pod numer
32 797 14 55 i poznaj szczegy!

Agencja Porednictwa
Pracy SCG
ul. Przemysowa 3
Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55
Artyku sponsorowany

18 Z regionu

zdrowie

2 grudnia 2015, nr 23 (300)

powiat wodzisawski szpital

Powiat umorzy szpitalom dug


Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

Zarzd Powiatu Wodzisawskiego podj decyzj o umorzeniu


Powiatowemu Publicznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej
w Rydutowach i w Wodzisawiu l. poyczki w wysokoci 1,5 mln z.
dominika zajc

Poyczka udzielona byla


w tym roku na wkad wasny
do unijnych projektw na termomodernizacj i informatyzacj. Dyrektor zakadu Boena
Capek sw prob o umorzenie poyczki argumentowaa
z sytuacj finansow szpitali, ktra, jak twierdzi, wynika
z niewystarczajcego finansowania wiadcze przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto
finansowania przez NFZ nie
zmienia si od kilku lat, a ceny
wielu lekw i towarw potrzebnych do zaopatrzenia szpitali
stale rosn. Niektre zdyy
wzrosn nawet o 100%. Poza
tym NFZ nie pokrywa caociowo tzw. nadwykona, co dodatkowo obcia budet szpitali. Jako e rodki pochodzce
z poyczki zostay w caoci zainwestowane w majtek PP
ZOZ, Zarzd Powiatu umorzenie poyczki uzna za zasadne.
Zarzd uzna te, e umorzenie

Dyrektor szpitala uwaa, e za sytuacja


finansowa szpitala wynika z niewystarczajcego
finansowania wiadcze przez NFZ.
poyczki wpynie na popraw
wyniku finansowego szpitali. Za
tak decyzj przemawiaj rwnie kwestie spoeczne wyjania starosta Tadeusz Skatua.
Warto przypomnie, e
dziki pozyskanym przez PP
ZOZ rodkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego, a take pienidzom


z budetu powiatu wykonano
kompleksow termomodernizacj gwnego budynku szpitala. Zakres przeprowadzonych prac obejmowa wymian
stolarki okiennej oraz drzwiowej, ocieplenie cian, stropw

racibrz - szpital

Biaa sobota w szpitalu

Bezpatne badania krwi w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.


12 grudnia w godzinach
od 8:00 do 11:00 Laboratorium Analityczne raciborskiego szpitala wraz z firm Abbott
Laboratories Poland przeprowadz bezpatne badania krwi.

Talony na bezpatne badania krwi


mona odebra w
laboratorium raciborskiego szpitala
Badania krwi obejmuj: profil
wtrobowy (ALT, AST, ALP,
TBIL, GGTP, Albumina), profil
lipidowy (cholesterol, trjglicerydy, HDL, LDL), poziom glukozy, amylaza, TSH. JednoczeR E K L A M A

nie bdzie moliwo zlecenia


odpatnie dodatkowych bada
z tej samej prbki krwi bez skierowania. Podstaw bezpatnego
wykonania bada bd talony,
ktre mona naby u kierownika Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Rejonowym
w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. Talony wydawane bd
w dniach 01.12.2015 r. (wtorek)

i 03.12.2015 r. (czwartek) od
godziny 15:00 do 16:00. Ilo
talonw ograniczona.
Wszelkich informacji na
temat programu udziela kierownik Laboratorium Analitycznego mgr Elbieta Boruch-Priebe pod nr. tel. (32 755 51 91)
w godz. od 7:00 do 14:00.
ml

i zamontowanie ponad stu solarw. Wyliczono, e dziki


zastosowaniu rozwiza energooszczdnych szpital moe
zaoszczdzi na rachunkach za
centralne ogrzewanie a 280
tys. z w skali roku. Dodatkowym atutem termomodernizacji bdzie ograniczenie emisji
dwutlenkw siarki, wgla, azotu i emisji pyw do atmosfery. rodki na wkad wasny PP
ZOZ w projekcie informatyzacji szpitali w Wodzisawiu l.
i w Rydutowach rwnie pochodziy z powiatu. Dziki temu placwka zyskaa funkcjonalny system informatyczny,
z ktrego udogodnie korzystaj przede wszystkim pacjenci.
Szpitalny Portal Informacyjny
i elektroniczny system kolejkowy pozwalaj m.in. na rejestrowanie si u wybranego lekarza
drog elektroniczn. Co istotne,
nowy system umoliwia take
ledzenie kolejki, dziki czemu
unikniemy dugiego oczekiwania w poczekalniach.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

racibrz zdrowie

Pozbd si blu z REHAFIX!


Jak pozby si blu plecw, leczc stop,
czyli holistyczne podejcie do problemu.
Nowoczesna, inteligenta
fizjoterapia nie szuka rozwizania problemu tylko
w miejscu blu czy ograniczenia. Rozumie, e ludzki
organizm to skomplikowany system pocze i zalenoci, e zaburzenie w jednym obszarze wpywa na
obszary ssiadujce. A skoro tak, to skuteczne leczenie musi bazowa na traktowaniu ludzkiego ciaa jak
caoci. Tumaczymy to naszym pacjentom w gabinecie REHAFIX, poniewa
czasem dziwi si, dlaczego tak dugo skupiamy si
np. na ich miednicy, skoro zgaszaj nam problem
z kolanem. Jestemy przekonani, e tylko usunicie
prawdziwej przyczyny blu
jest w stanie skutecznie zaegna ich kopot. Idc tym
tropem, zorganizowalimy
w listopadzie spotkanie dla
kobiet w ciy pt. Cia,
pord, pog okiem fizjoterapeuty. Wydanie na wiat
dziecka to naturalny, ale
mocno zoony proces. Zaniedbania z okresu ciy mog negatywnie przeoy si
na pord, a poogowe bdy
(bahe, a czsto niebezpieczne w skutkach) uniemoliwi
powrt do formy i dawnego
stanu zdrowia. Zajcia odR E K L A M A

Fizjoterapia kobiet:
nietrzymanie moczu,
obnienie/wypadanie
narzdw rodnych,
fizjoterapia przed
i pooperacyjna,
terapia blu w ciy,
pilates w ciy,
pilates baby.

byy si w przesympatycznej
atmosferze. Mamy nadziej, e przekazane informacje pomog uczestniczcym
w nim paniom fantastycznie
przej ich odmienny stan,

urodzi z umiechem na
ustach oraz wzorowo przej
pog. Planujemy grudniow powtrk. Zainteresowane panie prosimy o telefony,
SMS-y lub maile.

Gabinet rehabilitacji i fizjoterapii REHAFIX


ul. Ocicka 4, Racibrz
www.rehafix.com
tel. 733 333 814, 504 325 873
Artyku sponsorowany

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Jesieni i zim musimy


wzmaga si z uporczywym
parowaniem szyb w naszych
pojazdach. Powodw pojawiajcej si pary moe by
kilka. Jak szybko oczyci
szyby i jak zapobiec parowaniu?
Zaparowane od rodka
szyby to przede wszystkim
niebezpieczestwo dla podrujcych. Problem w tym,
e z reguy kierowcy staraj
si likwidowa skutki, zapominajc o przyczynach. A to
od nich trzeba zacz.

czyna parowania szyb. Zim


do auta wnosimy na ubraniu
czy na butach nieg wod czy
boto. Jeeli mamy gumowe
dywaniki, atwo da si z nich
wod wyla. W materiaowe
dywaniki bdzie ona wsikaa. Sprawdmy, stan uszczelek
w drzwiach i klapie baganika.
Ju przed zim powinnimy
je zakonserwowa, smarujc
cienk warstw wazeliny lub
uywajc rodka silikonowego
w sprayu.
Uszkodzenie nagrzewnicy
to najrzadziej spotykanaprzyczyna zapanowywania szyb w
aucie. W skrcie mona po-

MECHANIKA POJAZDOWA

wiedzie, e wyciekajcy wtedy


pyn chodzcy dostaje si do
wntrza pojazdu, a jego odparowywanie powoduje parowanie szyb. Z reguy takiej usterce
towarzyszy specyficzny zapach.
Koczy si to zwykle wymian
nagrzewnicy. Sam koszt czci nie jest wielki, ale wymiana
jest do trudna i pracochonna.

kilku minutach szyby s ju czyste. W aucie nie posiadajcym


klimatyzacji po wejciu i uruchomieniu silnika najprociej
jest wczy ciepy nawiew na
przedni szyb i uchyli jedno
okno, by szybko pozby si wilgoci z niej. Oczywicie wcza-

my take ogrzewanie tylnej szyby.Powinnimy mie pod rk


gbk lub ciereczk z irchy, by
ewentualnie szyby przetrze.
Moe wyda si to banalne, ale
zawsze dokadnie otrzepmy buty ze niegu, zanim zasidziemy
za kierownic.

Jak pozby si wilgoci?


Jeli mamy klimatyzacj,
sprawa jest prosta. Wczamy
klimatyzacj, nawiew kierujemy na szyb czoow i regulujemy na boczne i po maksymalnie

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Problem parowania szyb w samochodzie

Na pocztek radzimy
sprawdzi stan filtra kabinowego. Brudny, zapchany filtr
przeciwpykowypowoduje parowanie szyb oraz utrudnia ich
odparowanie. Filtr kabinowy
jest w kocu siedliskiem rozmaitych bakterii, grzybw, pleni. Przy okazji warto oczyci
komory dolotowe i cay ukad
recyrkulacji powietrza w pojedzie. W przypadku filtrw
kabinowych nie moe by mowy o ich czyszczeniu czy przedmuchiwaniu. W gr wchodzi
tylko wymiana starego filtra
na nowy. Panujca wewntrz
auta wilgo to oczywista przy-

NAPRAWY POWYPADKOWE

2 grudnia 2015, nr 23 (300)

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

reklamy

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

Z regionu 21

22 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja.
Bez ogranicze wiekowych! Ju
dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS ul. Opawska 38 Racibrz
(na przeciw E.Leclerca). Tel 530
499 444.
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 tys.! Dla osb ze z histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw dochodowych! Dom
Finansowy QS ul. Opawska 38
(na przeciw E.Leclerca). Tel 530
499 444.

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

KREDYT 50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)

Racibrz, ul. Staszica 8


(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

KREDYT 100 tys.


RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

PRACA
Raciborska Izba Gospodarcza poszukuje asystenta/asystentki Prezesa Zarzdu. Zadania: prowadzenie biura Zarzdu; prowadzenie
spraw nansowych; wsppraca z
przedsibiorcami i z mediami; w
razie potrzeby reprezentowanie
Zarzdu. CV prosimy dostarcza
do biura Raciborskiej Izby Gospodarczej przy ul. Batorego 7 w Raciborzu lub przesya na adres -mail:
rig@raciborz.com.pl. Wicej inf.
na www.ogloszenia.gazetainformator.pl

Restauracja w Raciborzu przyjmie


do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

PRACA

Tel. 32 419 06 027

PRACA
FOTOREPORTER

REDAKTOR
DZIENNIKARZ

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie 300 EUR!
Tel. (32) 506 55 87.

Redakcja gazety regionalnej


oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351.
Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka,
blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa
zwyka, termozgrzewalna, gont,
rynny, styropapa. Tel. 664 807
199.
Profesjonalnie
przeduanie
wosw! TANIO! Dojazd do
klienta. Tel. 792 056 963.
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl
AZBEST

demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY
10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

ZDROWIE

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

RNE

NIERUCHOMOCI

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu,
stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

MOTORYZACJA

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9

Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

MECHANIKA
POJAZDOWA

Komis od A - Z

szybko tanio solidnie

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


Warsztat: naprawa ROWERW,
MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

MECHANIKA

OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat | Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

(Kup, Sprzedaj)

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

RACIBRZ KONIEC WIATA 4 GRUDNIA

R E K L A M A

KONCERT ZESPOU JAFIA


4 grudnia o godz. 20:00
w Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu
wystpi zesp Jaa. Grupa
podczas koncertu bdzie promowaa swoj najnowsz pyt pt. Karavana. Krek tra
do sprzeday 18 maja. Sycha na nim wyranie inspiracje soulem, funkiem, R&B,
jazzem i gospel. Sami muzycy

okrelaj j mianem Reggae


out of soul. Do nagrania tego materiau zesp zaprosi
goci. Z Ja wystpili m.in.:
Kayah, Wojciech Karolak
i amerykaski chrek wywodzcy si z oryginalnego gospel. Za produkcj albumu
odpowiedzialny by Marcin
Pospieszalski. Mocn stron
wydawnictwa s te bogate

aranacje i mocno rozbudowane instrumentarium. Materia na pyt nagrano w najlepszych polskich studiach,
a dwie piosenki zmiksowano poza Polsk, na Jamajce,
w nalecym niegdy do Boba Marleya studiu Tuff Gong
oraz w Niemczech. Bilety na
koncert w cenie 35 z.

RACIBRZ DK STRZECHA 18 GRUDNIA

SPEKTAKL HISTORIA PANA SOMMERA


W pitek 18 grudnia o godz.
18:00 w DK Strzecha przy ul.
Londzina 38 w Raciborzu bdzie mona obejrze spektakl
Historia Pana Sommera w
wykonaniu Teatru Tetraedr,
w reyserii Grayny Tabor. Na
scenie zobaczymy Agnieszk
Rajd, Jakuba Tabora i ukasza Czogalika. Wstp wolny.
Historia Pana Sommera to pretekst do opowiedzenia kilku in-

nych historii: o lekcjach gry na


fortepianie u panny Funkel, nauce jazdy na rowerze matki czy
przygotowaniu idealnej randki.
Widzowie maj okazj zobaczy
scen zaaranowanego pogrzebu narratora z udziaem oprawcw i drczycieli z dziecistwa.
To opowie o miejscowym
odszczepiecu, wdrujcym od
witu do nocy bez wyranego
celu. Podejrzewany o klaustro-

fobi i dziwactwo mczyzna


poprzez niekoczce si wdrwki staje si nieodcznym
elementem krajobrazu, jednak
tak niewiele znaczcym, e jego zniknicie nie zwraca niczyjej uwagi opowiada o fabule
reyserka. Jedynym wiadkiem
tragicznego zniknicia Sommera jest kilkunastoletni chopiec,
w ktrego rol wciela si trjka
modych aktorw.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
4 GRUDNIA KONIEC WIATA RACIBRZ
4 grudnia o godz. 20:00 w Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata w Raciborzu odbdzie si koncert zespou Jaa.
Bilety w cenie 35 zotych.
4 GRUDNIA RYNEK RACIBRZ
4 grudnia o godz. 18:00 na raciborskim Rynku odbdzie si
koncert zespou Perspektywa Okolicy. Podczas koncertu bdzie mia premier teledysk piosenki Jesie.

R E K L A M A

4 GRUDNIA RCK RACIBRZ


4 grudnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Tango Argentina, czyli
z wizyt u Astora Piazzoli. Wystpi Kwartet Fourmat
Gabriel, solici baletu Opery lskiej, Aleksandra Stokosa,
Piotr Oczkowski. Bilety w cenie 15 z.
5 GRUDNIA RYNEK RACIBRZ
5 grudnia o godz. 17:00 na raciborskim Rynku
odbdzie si spotkanie ze w. Mikoajem.

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Reklama

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

You might also like