You are on page 1of 24

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 2 grudnia 2015 | Nr 23 (200)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Czyowice: Nie likwidujcie gimnazjw!

Zimowe trendy.
Pomysy na prezenty

Fot. Gimnazjum w Czyowicach

Nauczyciele gimnazjum im. ks. dr. Gustawa Klapucha w Czyowicach


wystosowali do rzdu pismo, w ktrym sprzeciwiaj si planom likwidacji gimnazjw.
DOMINIKA ZAJC

Pozwlcie nam rozwin


skrzyda! tymi sowami
rozpoczyna si list pracownikw czyowickiego gimnazjum, nawoujcy do zaniechania planw zwizanych
z zamykaniem szk gimnazjalnych. List skierowany jest
bezporednio do partii rzdzcej (PiS) i odwouje si
do obietnicy, jak partia zoya obywatelom tu przed
wyborami, e bdzie sucha
obywateli. Nauczyciele podkrelaj w licie, e w edukacji naley dy do postpu,
a powrt do poprzedniego systemu zdaje si by regresem. Spoeczestwo jest
niechtne gimnazjom tym
argumentem, ktry ma przesdzi o likwidacji posuguj si przedstawiciele PiS-u. Zdaniem autorw listu
o systemie edukacji w kraju
powinni decydowa ludzie
wiatli, posiadajcy wiedz
i znajcy dogbnie problemy
edukacyjne. Przecitny obywatel, ktry wydaje opinie na
temat edukacji, nie wie o tym,
e dziki gimnazjom poprawi si poziom kompetencji
uczniw. W treci listu przyznaj, e uczniowie gimnazjw to modzie wymagajca wikszej uwagi, jednak nie
jest to wina szkoy, lecz wieku.
Ten wiek to okres buntu, dlatego problemy, z jakimi borykaj si nauczyciele w gimnazjach, s zupenie naturalne
i nie powinny budzi szczegl-

Czytaj wicej na str. 23

KOMENTARZ NA GORCO

Mimo, e adne wice decyzje jeszcze nie zapady,


to w czyowickim Gimnazjum ju protestuj przeciwko likwidacji gimnazjw.
nego niepokoju. Jak zgodnie
twierdz autorzy, przez 16 lat
funkcjonowania gimnazjw
zdyli wypracowa skuteczne
metody postpowania z modzie gimnazjaln. Wiedz,
jak z ni rozmawia, znaj jej
problemy, potrzeby i oczekiwania. Zwracaj rwnie uwag na fakt, e z kilkunastoletnim okresem funkcjonowania
szk gimnazjalnych wie si
powstanie tradycji tych szk.
Gimnazja maj ju swoj histori, swoje wita, a take

patronw. To wszystko budowane byo wsplnymi siami nauczycieli, pracownikw


szk, uczniw i rodzicw.
Ubolewaj oni nad planami
zaprzepaszczenia tego bogatego dorobku. Autorzy wskazuj rwnie na nieprawdziwe
informacje odnonie kosztw
likwidacji szk. W rzeczywistoci bd one duo wysze ni te, o ktrych mwi
przedstawiciele partii rzdzcej. Oprcz dostosowania infrastruktury konieczne bd

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

zwolnienia personelu. Zwolnieni pracownicy zasil szeregi bezrobotnych, co rwnie


bdzie dla budetu pastwa
duym obcieniem nansowym. Nauczyciele puentuj
list sowami:
Gimnazja istniej od 16
lat. Nie s wolne od wad, ale
adna szkoa nie jest idealna.
Gimnazjw nie trzeba likwidowa. Trzeba tylko nam, nauczycielom, pomc. Wiemy,
co trzeba zrobi. Nie potrzeba
kolejnej rewolucji, bo tak niewiele trzeba, by doskonali
i rozwija si (cho atwiej jest
burzy). Naley sobie uwiadomi, e nastpia wymiana pokole, wiat si zmieni,
a modzie nie bdzie ju taka,
jak my kiedy. Gimnazja speniaj oczekiwania modych
ludzi i s skuteczne, co wykazuj badania. Nie niszczmy
tego! Pozwlcie nam rozwin
skrzyda!

Stefania Rodak
dyrektor Gimnazjum
im. ks. dr. Gustawa Klapucha
w Czyowicach
Od padziernika wsuchiwalimy si w zapowiedzi politykw zwizane z reformowaniem owiaty. Jako spoeczno
Gimnazjum im. ks. dr. Gustawa Klapucha w Czyowicach
z niepokojem przyjlimy plany
nowego rzdu dotyczce likwidacji/wygaszania gimnazjw.
Towarzyszyy nam bardzo naturalne emocje, takie jak al, e nie
liczy si 16 lat naszej pracy, gdy
z ogromnym wysikiem tworzylimy nasz szko. Dla kogo,
kto nie zna historii gimnazjum
w Czyowicach, by moe s to
emocje niezrozumiae. Jak mona by tak zwizanym ze szko?
W 1999 r. staralimy si
o utworzenie gimnazjum
w Czyowicach, a nie byo
to atwe (w gminie powstay
4 gimnazja). Potem cigle udowadnialimy, e warto w nas
zainwestowa, bo dobrze uczymy i wychowujemy. Nie chcielimy by szko w czniku.
Od 2006 r. budowalimy now cz dydaktyczn i udao
si. 5 marca 2010 r. odbya si
uroczysto otwarcia obiektu,
nadania szkole imienia ks. dr
Gustawa Klapucha i przekazania szkole sztandaru. Wreszcie
zaczlimy spokojnie pracowa

Terminale patnicze

ycie szkolne nabrao tempa.


Wydawao si, e nasi uczniowie w uroczystych krawatach,
biretach i pelerynach na stae
wpisali si w ycie czyowickiej
spoecznoci. Nasza szkoa nie
jest wolna od wad, ale adna
szkoa nie jest idealna.
W padzierniku otrzymalimy list z Gimnazjum nr 24
w Toruniu informujcy o rozpoczciu akcji Ratujmy gimnazja. Akcja polega na wysyaniu listu otwartego do
ministra edukacji narodowej
z protestem przeciwko tak
szybkiemu reformowaniu
systemu edukacji przez politykw. W licie podajemy te propozycje koniecznych, naszym zdaniem, zmian
w owiacie. Nie potrzeba rewolucji, tylko ewolucyjnej zmiany. Naturaln zmian jest
doskonalenie. Tego oczekujemy. Jednogonie nauczyciele
i pracownicy administracji
i obsugi zdecydowali o poparciu toruskiej inicjatywy.
Wsparli nas rwnie rodzice.
Rwnoczenie akcj zainteresowaa si spoeczno Gimnazjum im. prof. Moniki Gruchmanowej w Marklowicach,
z ktr jestemy w staym kontakcie. Do akcji przystpiy gimnazja gminy Gorzyce. Doczaj
pozostae gimnazja powiatu wodzisawskiego.

szczegy
str. 5

Najtaniej w regionie

Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski samorzd

Zburzy czy ocali?


dominika zajc

Mieszkacy Wodzisawia
uczestniczyli w dyskusji na temat przyszoci muszli koncertowej. Spotkanie to skierowane byo przede wszystkim do:
modych artystw, osb zrzeszonych w zespoach muzycznych, twrcw kultury oraz
tych wszystkich, ktrzy maj swj pomys na organizacj
wydarze w parku miejskim.
W czasie spotkania obecni byli przedstawiciele omioosobowego zespou powoanego przez
prezydenta w celu wypracowania koncepcji przyszoci wodzisawskiej muszli koncertowej
na czele z dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej Ew Wroyn-Chaupsk.
Niestety na sobotnim spotkaniu
frekwencja nie dopisaa. Pojawio si zaledwie dwch przedstawicieli lokalnego wiata kultury. Jarosaw Szczsny, ktry
reprezentuje zesp Vladislavia

oraz Witold Bornikowski, aktor


i dziaacz spoecznego ruchu
kulturalnego w miecie. Obaj
panowie byli zgodni co do tego,
e scena w parku powinna istnie. Szczsny skania si jednak ku pomysowi odnowienia
muszli. Jak stwierdzi, wyburzenie dotychczasowego obiektu
i pomys sceny mobilnej (ktr
miasto miaoby zakupi) moe by problematyczny, poniewa imprezy odbywaj si zazwyczaj w czasie, kiedy urzd
nie pracuje. Szczsny obawia
si, e problemy logistyczne
i finansowe mog zniechci
dziaaczy kulturalnych i blokowa inicjatywy w parku. Zadeklarowa rwnie, e jeeli
w parku bdzie stay obiekt
(wyremontowana muszla) Zesp Vladislavia moe wystpowa tam w okresie letnim dwa
razy w miesicu. Witold Bornikowski podchodzi do problemu
muszli z duym dystansem. Jako jeden z niewielu organizowa

tam kilka imprez rocznie. Jak


podkrela, z wielkim trudem.
Nie upiera si przy ocaleniu
muszli, bo nie ma pewnoci,
e po jej wyremontowaniu nagle park zacznie ttni yciem
kulturalnym, a mieszkacy bd tumnie schodzi si na imprezy. Nie ma te pewnoci, e
scena mobilna bdzie dobrym
rozwizaniem. Zapewnia jednak, e bdzie si stara dziaa jak dotychczas, niezalenie
od tego, czy muszla pozostanie
na swoim miejscu, czy zostanie
wyburzona. Swj gos w sprawie muszli zabraa obecna na
spotkaniu kierownik dziau zieleni w Subach Komunalnych
Miasta Sabina Wuwer. Jej zdaniem teren parku powinien by
miejscem zieleni i oaz spokoju, gdzie moemy odpocz od
miejskiego zgieku, poczyta
ksik i posucha piewu ptakw. Miejsce imprez i koncertw, jak podkrela Wuwer, to
np. Rodzinny Park Rozrywki.

Fot. UM Wodzisaw lski

Spotkanie w sprawie przyszoci wodzisawskiej muszli koncertowej


odbyo si 28 listopada w Zespole Szk nr 2 na ulicy Waowej.

Spotkanie przedstawicieli zespou powoanego przez prezydenta


w celu wypracowania koncepcji przyszoci wodzisawskiej muszli koncertowej.
Przypomnijmy, e co roku w
parku odbywa si oglnopolska
impreza reggae Najcieplejsze
Miejsce Na Ziemi. Zarwno organizator festiwalu, jak i jego
uczestnicy nie wyobraaj sobie, e to wydarzenie mogoby
si odby w innym miejscu ni

park miejski. Rafa Karwot wielokrotnie podkrela, e muszla


jest dla niego jedynie przeszkod w organizacji NMNZ i dodatkowo szpeci park. Na potrzeby
festiwalu stawiaj swoj scen.
Dlatego muszla jest zbdna.
Warto rwnie nadmieni, e

obiekt poddany zosta ocenie


konserwatora zabytkw i zabytkiem nie jest. Komisja zakoczya prace z kocem listopada,
a raport zosta przekazany prezydentowi, ktry podejmie
ostateczn decyzj w sprawie
muszli parkowej.

rybnik policja

wodzisaw lski samorzd

Straci on.
Zodzieje pozbawili go pamitek

Na co skar si mieszkacy?

Mateusz bagalnym tonem


apeluje w mediach do zodziei,
by zwrcili mu laptopa, ktrego
zawarto bya jedyn pamitk po zmarej onie. Ukochana Mateusza zmara 1 listopada. Dzie pniej wamano si
do ich mieszkania i skradziono m.in. laptop, ktry mia dla
waciciela ogromn warto
sentymentaln. Teraz mczyzna pogrony jest w aobie.
Prosi o pomoc w jego odnalezieniu. By to laptop marki
Toshiba L300-1FB z dyskiem
zewntrznym ADATA.
Para poznaa si w jednym
z rybnickich szpitali, gdzie Mateusz pracowa jako ratownik,
a jego wybranka stawiaa
pierwsze kroki w zawodzie lekarza. Od razu wpadli sobie w
oko, zrodzio si midzy nimi
wielkie uczucie. 25-letni Mateusz, proszc Ew o rk by

Fot. Gazeta Informator

Od jakiego czasu w mediach gona jest sprawa Mateusza


z Rybnika, ktremu dzie po mierci ony skradziono laptopa
z jej zdjciami.

Zodzieje skradli laptopa, na ktrym znajdoway si


jedyne zdjcia zmarej ony pana Mateusza.
wiadomy jej choroby, lecz mimo to oboje mocno wierzyli, e
uda im si pokona wroga. Rok
temu wzili lub, umiechnici i peni nadziei. Ewa miaa
w tym dniu chust na gowie,
bya w trakcie agresywnego
leczenia. Mimo to maonkowie
nie dopuszczali do siebie myli,
e ta historia moe si le skoZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk
Anna Zganiacz, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

czy. Niestety 1 listopada br.


34-letnia Ewa przegraa dug
i wyczerpujc walk z rakiem.
W tym dniu wiat Mateusza
leg w gruzach. Dzie pniej
otrzyma kolejny cios, kiedy
zodzieje pozbawili go jedynej
pamitki po zmarej onie.

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Od kilku tygodni trwaj


spotkania prezydenta Mieczysawa Kiecy z mieszkacami Wodzisawia lskiego. Konsultacje odbywaj si
w poszczeglnych dzielnicach
wedug ustalonego harmonogramu. Mieszkacy maj okazj do zgoszenia swoich uwag,
pomysw i przedyskutowania
ewentualnych wtpliwoci.
Tegoroczne spotkania stanowi rwnie okazj do podsumowania pierwszego roku po
wyborach. Celem spotka jest
przede wszystkim pozyskanie
informacji dotyczcych tego, co si mieszkacom danej
dzielnicy podoba, a co chcieliby zmieni. Nastroje w czasie spotka s bardzo rne;
pojawia si wiele pyta i sugestii. Po kilku spotkaniach
mona ju wysnu wstpne
wnioski, e kluczowe tematy,

Fot. Paulina Krupiska

Tradycj stay si spotkania wodarzy miasta


z mieszkacami, ktre odbywaj si pod koniec kadego roku.
Jest to okazja do podsumowania dziaa na terenie miasta.

W grudniu bdzie mona spotka si z prezydentem w OSP


Zawada (7.12, godz. 17.00) oraz w ZS nr 2 (8.12, godz. 17.00).
ktre niepokoj mieszkacw,
to niewaciwy stan drg, problem miejsc parkingowych
oraz kwestia niskiej emisji.
Pojawiay si rwnie pytania dotyczce przebiegu Drogi Gwnej Poudniowej oraz
propozycja stworzenia w mie-

cie Centrum Organizacji Pozarzdowych. Z aprobat spotka si take proponowany


projekt stworzenia w naszym
miecie centrum przesiadkowego.
d

Wodzisaw lski POLICJA

Policyjny pocig
za nietrzewym kierujcym
Kierowca, majc prawie
3 promile alkoholu, ucieka ulicami Wodzisawia
i Czyowic. Zatrzymany
zosta w Turzy l., gdy
uderzy w ogrodzenie.
Wodzisawscy policjanci
otrzymali zgoszenie, e nietrzewy kierujcy porusza si
samochodem marki dodge
neon. Samochd mundurowi napotkali i prbowali zatrzyma na ulicy Grniczej.
Wczyli sygnay uprzywi-

lejowania, dajc jednoczenie kierujcemu sygna do


zatrzymania. Mczyzna ani
myla jednak o poddaniu
si kontroli. Pocig policyjny trwa ulicami Wodzisawia
i Czyowic. W tym czasie kierowca stwarza realne zagroenie na drodze, zmuszajc
wielokrotnie innych kierowcw do zjedania na pobocze. Fina pocigu nastpi w
Turzy lskiej, gdzie 35-latek
uderzy w ogrodzenie jednej z

posesji. Okazao si, e mieszkaniec Podbucza mia w swoim organizmie prawie 3 promile alkoholu. Wkrtce o jego
losie zadecyduje sd. Grozi
mu kara nawet 2 lat wizienia. Mczyzna odpowie rwnie za wykroczenia drogowe
popenione podczas pocigu
informuje Komenda Powiatowa Policji w Wodzisawiu
lskim.
d

GazetaInformator.pl >>

RYDUTOWY BEZPIECZESTWO

Konkurs plastyczny
o tematyce grniczej
terenu powiatu wodzisawskiego. Termin oddania prac upywa 20 grudnia 2015 r. Wicej
informacji o konkursie mona
znale w regulaminie dostpnym na stronie internetowej
PODN. Osob odpowiedzialn
za organizacj konkursu jest
Beata Elsner, konsultant PODN
(kontakt tel. 503164949; e-mail: belsner@podn.wodzislaw.pl).

Bojowy wz ganiczy
dla OSP Radoszowy

dzie krwiodawcy
w Wodzisawiu lskim. Podczas spotkania w USC honorowi krwiodawcy usyszeli sowa uznania oraz
podzikowania za to, e przekazuj najcenniejszy dar, jakim jest ycie. Zanim wrczono
odznaczenia zgromadzeni gocie odpiewali wsplnie Pie
o Czerwonym Krzyu. Nastpnie program artystyczny
przedstawili uczniowie Pastwowej Szkoy Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara
w Wodzisawiu lskim.
d

WODZISAW lski bezpieczestwo

Fot. UM Wodzisaw l.

Wodzisaw lski
pod okiem kamer

W sytuacji, kiedy w miejscu popenienia przestpstwa nie ma akurat patrolu


policji czy stray miejskiej
w ujciu przestpcy, pomocny jest caodobowy monitoring.
W Wodzisawiu l. w pierwszej kolejnoci dziewi kamer
monitoringu
zamontowano
w dzielnicy Stare Miasto oraz
na osiedlu XXX-lecia PRL. Zamontowane w poszczeglnych
miejscach kamery wielokrotnie
pomogy policji w rozwizaniu
interwencji. Operator monitoringu to osoba specjalnie do tego
zadania wyszkolona. Oko kamery wielokrotnie zarejestrowao
akty wandalizmu, takie jak: wybicia szyb, niszczenie przestrzeni publicznych, a dziki sprawnym reakcjom pracownikw
obsugi udao si zapobiec kilku
bjkom. Nic dziwnego, e pod
koniec 2014 roku postanowiono rozszerzy sie monitoringu
w miecie. Ilo kamer ulega podwojeniu. Kamery pojawiy si
w dzielnicach: Wilchwy, kamera w rejonie dworca autobusowego, XXX-lecia PRL-Piastw-Dbrwki, kamera na osiedlu
Dbrwki, Stare Miasto, kamera
w rejonie galerii handlowej Karuzela, Jedownik, kamera
w cigu ulicy Grniczej, Nowe
Miasto, kamera na budynku
NZOZ Wodzisaw lski, Radlin

II, kamera w rejonie kocioa


pw. Marii Magdaleny, XXX-lecia
PRL-Piastw-Dbrwki, kamera na osiedlu XXX-lecia (kamera SM ROW, wczona do sieci
miejskiego monitoringu), XXX-lecia PRL-Piastw-Dbrwki,
kamera na osiedlu Piastw (kamera Spdzielni Mieszkaniowej ROW wczona do sieci
miejskiego monitoringu), dzielnicy Stare Miasto, kamera przy
budynku Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej. Tym sposobem kolejne czci miasta stay si bardziej bezpieczne i przyjazne mieszkacom. W planach
najwikszej inwestycji ostatnich
lat Rodzinnym Parku Trzy
Wzgrza rwnie uwzgldniono instalacj monitoringu. Na
terenie parku znajduje si osiem
kamer. Tym samym czna ilo
kamer obsugiwanych przez wodzisawsk stra miejsk wynosi
obecnie a 27 sztuk. Na tym nie
koniec. Miasto planuje cigle rozbudowywa sie kamer. Do 28
grudnia kamery maj si pojawi
w Zawadzie, Kokoszycach i na
Starym Miecie. Bezpieczestwo
i korzyci, jakie niesie za sob
monitoring rekompensuj koszty inwestycji. W trosce o bezpieczestwo mieszkacw miasta
sie monitoringu bdzie w miar
moliwoci rozbudowywana.
d

w skrcie

Jednym z miast partnerskich Rydutw jest Reken, ktre


podarowao wz bojowy Mercedes Benz TLF 16/25.

wodzisaw lski zdrowie

23 listopada w Urzdzie
Stanu Cywilnego w Wodzisawiu odbya si uroczysto zwizana z Dniami
Honorowego Krwiodawstwa.
Jestecie przyjacimi serca tak okreli honorowych
krwiodawcw prezydent Mieczysaw Kieca podczas uroczystoci zorganizowanej w zwizku z Dniami Honorowego
Krwiodawstwa. S one obchodzone przez Polski Czerwony
Krzy tradycyjnie w listopadzie. Gospodarzem spotkania
by Oddzia Rejonowy PCK

region

Fot. Artur Charendarczyk, Urzd Miasta Rydutowy

POWIAT WODZISAWSKI konkurs

Powiatowe
Centrum
Ksztacenia Ustawicznego
oraz Powiatowy Orodek
Doskonalenia Nauczycieli
z okazji zbliajcej si barbrki ogosiy konkurs plastyczny dla uczniw podstawwki.
Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: Kopalnia
miejsce pracy grnika. Konkurs jest skierowany do uczniw
klas 4-6 szk podstawowych z

Wiadomoci 3

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

Zanim nowy wz trafi do jednostki OSP Radoszowy przejecha ulicami Rydutw.


Jednostka OSP Radoszowy otrzymaa w prezencie od
miasta partnerskiego Rydutw
Reken wz bojowy Mercedes Benz TLF 16/25. Wz nazywany przez straakw z Reken
Jumbo ma ju kilkadziesit
lat i udzia w niezliczonej iloci
akcjach ganiczych i ratunkowych. Mimo to jego stan pozwala, aby suy teraz jednostce OSP Radoszowy. Wz zosta
oficjalnie przekazany 21 listopada. Zanim wz trafi do jednostki OSP Radoszowy przejecha
ulicami Rydutw. Oficjalne wprowadzenie samochodu

ganiczego do nowej siedziby


nastpio uroczycie i gono.
Tras z rydutowskiego Rynku
do jednostki OSP Radoszowy
kawalkada zoona z samochodw ganiczych OSP Rydutowy
i PSP pokonaa na sygnale byo to niepowtarzalne widowisko.
W ostatni podr JUMBO
wybrali si straacy z Reken,
ktrzy zaszczycili uroczysto
swoim przybyciem. Towarzyszy
im burmistrz Reken - Manuel
Deitert, ktry nie ukrywa emocji podczas oficjalnego przekazania samochodu. Na miejscu
na przybycie konwoju oczeki-

wali przedstawiciele wadz miasta Rydutowy z Korneli Newy burmistrzem i Marcinem


Poomskim zastpc na czele.
Wielkich emocji dostarczy moment odsonicia herbu miasta
Rydutowy wraz z oznaczeniem
jednostki OSP Radoszowy, ktry znalaz si na drzwiach wozu
bojowego. W momencie odsonicia nowych oznacze stao
si jasne, e OSP Radoszowy
wzbogaciy si o nowy wz ganiczy, ktry z pewnoci posuy jeszcze kilkanacie lat
mwi Artur Charendarczyk
z rydutowskiego magistratu.

PSZW GOSPODARKA

Opaty za mieci w Pszowie wci rosn


Od stycznia 2016 roku mieszkacy Pszowa zapac wicej za wywz mieci.
Pod koniec padziernika
Rada Miejska w Pszowie podja uchwa w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki opaty. Nowe stawki
opaty bd obowizyway od
stycznia 2016 roku. Mieszkacy bd musieli wicej zapaci za wywz mieci. Zmiany
wynikaj m.in. ze zwikszenia
czstotliwoci odbioru odpadw z zabudowy jednorodzinnej (wczeniej raz w miesicu,
obecnie dwa razy w miesicu),
z obowizku przyjmowania
przez gminy w punktach selektywnej zbirki odpadw
komunalnych odpadw budowlanych i rozbirkowych
stanowicych odpady komunalne. Wczeniej odpad
ten waciciel nieruchomoci,

ktry przeprowadza samodzielnie remont, musia zagospodarowa we wasnym zakresie i pokry koszty odbioru
i zagospodarowania odpadw
(firmy remontowo budowlane
wykonujce remonty s zobowizane zagospodarowa odpady, ktre powstan przy
wykonywaniu przez nie prac).
Obecnie koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadw
zosta przeniesiony na gminy.
W zwizku z czym w koszty
wiadczenia usugi dla miasta przedsibiorcy zmuszeni
byli wliczy take zagospodarowanie odpadw budowlanych i rozbirkowych stanowicych odpady komunalne
wyjania magistrat. Jak podaje urzd, warto poprzedniej umowy z przedsibiorc
na cay okres od 1.07.2013

r. do 30.06.2015 r. wynosia
1 950 000 z. Warto obecnej
umowy, uwzgldniajcej obowizki gmin wynikajce z nowelizacji ustawy, na okres od
1.07.2015 r. do 30.06.2017 r.
wynosi 3 177 999,36 z. W tej
sytuacji zmiana stawek opat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi bya konieczna
dla utrzymania wymaganego
ustawowo samofinansowania
si systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla nieruchomoci,
w ktrych zamieszkuj mieszkacy wyniesie 10 z za kadego mieszkaca miesicznie.
Jeeli odpady zbierane bd
w sposb nieselektywny,
opata wyniesie dwukrotno
stawki podstawowej.
d

Konkurs Domu Ksiki


Jeden z raciborzan w tym roku napisa ksik z serii Polskie kryminay.
Jak brzmia jej tytu i jak nazywa si autor?
Nagrod ksika Jutro, jutro i znw jutro
autorstwa Thomas Sweterlitsch
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Kobieta potrcona
na pasach
Do zdarzenia doszo 30 listopada w godzinach porannych
na ul. 26 Marca w Wodzisawiu
lskim. Kierowca samochodu marki Nissan Micra potrci
60-letni kobiet, ktra znajdowaa si na przejciu dla pieszych.
Kobieta z oglnymi potuczeniami i zamaniem rki zostaa
przewieziona do szpitala. Oboje
uczestnicy zdarzenia byli trzewi. Policja wyjania szczegowe
okolicznoci zdarzenia.
Dzielnicowa
z Wodzisawia
na medal
27 listopada odbyy si Wojewdzkie Mistrzostwa Policji w
Pywaniu. Sportow imprez
zorganizowano w Parku Wodnym Jura w azach. Do rywalizacji stano 96 zawodnikw z
kilkunastu jednostek wojewdztwa lskiego. W klasyfikacji
kobiet najlepsza okazaa si wodzisawska policjantka m. asp.
Magorzata Koniarska.
Grone zderzenie
w Rydutowach
Gronie wygldajce zdarzenie
drogowe miao miejsce w 27
listopada okoo godziny 22:45
w Rydutowach. Na skrzyowaniu zderzyy si dwa samochody
osobowe. Kierujca samochodem marki Volvo V40 jadc
ulic Plebiscytow w kierunku
ulicy Bema nie ustpia pierwszestwa przejazdu kierujcemu samochodem marki Nissan
Qashqai, ktry z ulicy Traugutta
wjeda w ulic Ofiar Terroru.
Na szczcie nikt nie zosta powanie ranny.
Nowy radiowz
na drogach powiatu
Pszowscy stre prawa otrzymali
nieoznakowany radiowz. Nowoczesna kia ceed wykorzystywana bdzie w toku codziennej suby kryminalnej. Zakup
nowego samochodu moliwy by
dziki finansowemu wsparciu lokalnych wadz samorzdowych.
Mapa wypadkw
drogowych
ju dostpna
Interaktywna mapa tragicznych
wypadkw drogowych, jest ju
dostpna w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji
Przestrzennej (ORSIP). Na oficjalnym geoportalu wojewdztwa lskiego wskazano miejsca
wypadkw z udziaem pieszych,
w ktrych ponieli oni mier
lub doznali cikich obrae ciaa. Do opisanych zdarze doszo
w latach 2012-2015 na terenie
wojewdztwa lskiego.
Meeting
wspinaczkowy
Raciborskie Stowarzyszenie
Wspinaczkowe oraz Miasto
Racibrz serdecznie zaprasza
na I Meeting Wspinaczkowy
(Zawody o Puchar Prezydenta
Miasta Racibrz 2015), ktry
odbdzie si 5 grudnia na cianie
wspinaczkowej RSW, przy ulicy
Urbana 28 (LKS Studzienna).
Zawody zostan rozegrane w
czterech kategoriach wiekowych.
Na zwycizcw czekaj cenne
nagrody rzeczowe! Udzia w
zawodach bezpatny. Biuro zawodw czynne od godziny 7:30.
Start zawodw: godzina 9:00.
Akcja Zaczytani
Do 11 grudnia w bibliotece
PWSZ w Raciborzu potrwa
zbirka ksiek zarwno nowych, jak i uywanych, ktre
otrzymaj przedszkolaki z
Przedszkola nr 26 w Raciborzu.
- Wsplnie wyczarujmy umiech
na buziach dzieci - zachcaj do
udziau organizatorzy.

4 Edukacja

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski EDUKACJA

lska Jesie Kulinarna w Ekonomiku


dominika zajc

lska Jesie Kulinarna to


oglnopolski konkurs gastronomiczny organizowany przez
Zesp Szk Ekonomicznych
w Wodzisawiu l. Kadej edycji towarzysz inne potrawy.
W tym roku krloway tak
zwane potrawy na jeden ks
lski Finger Food. O tytu
mistrza Finger Food rywalizowao 16 2-osobowych druyn.
Ich zadaniem byo zrobienie
potraw na jeden ks w lskim klimacie oraz z wykorzystaniem trzech gwnych
skadnikw: ledzi, suszonych
pomidorw oraz grillowanej
papryki. Przekski musiay
by nie tylko smaczne, atrak-

cyjnie wyglda, ale i mieci


si w trzycentymetrowych pojemniczkach. Wybierajc temat, bralimy pod uwag rne produkty m.in. kaczk lub
krlika. W kocu zdecydowalimy si na finger food. Uwaam, e by to dobry wybr,
bo to, co uczestnicy konkursu przygotowali w maych pojemniczkach, mona nazwa
arcydzieami sztuki kulinarnej mwi Remigiusz Rczka,
nauczyciel w ZSE, restaurator,
lski szef kuchni. Zdaniem jury pod przewodnictwem zotego mistrza Europy w carvingu
(sztuce rzebienia w owocach
i warzywach) Mirosawa Bobrowskiego poziom by bardzo
wysoki. Pierwsze miejsce zdo-

bya druyna reprezentujca


Zesp Szk im. T. Kociuszki
w arkach: Szymon Damijan
i Karol Malanka, ktrzy przyrzdzili tuszk z krlika z grillowan cukini i marynowan papryk, krupniok z kyjz
i suszonymi pomidorami oraz
harynki z tomatami, marynowan papryk i cebul; drugie miejsce druyna Zespou Szk Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rydutowach: Angelika
Paulus i Krzysztof Firut; trzecie druyna z wodzisawskiego
Ekonomika: Dominika Rupik
i Kacper Luleczka. Wyrnienia
trafiy do przedstawicieli gimnazjum w Marklowicach oraz
z Zespou Szk Ekonomicznych.

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Zesp Szk Ekonomicznych po raz pity zorganizowa oglnopolski konkurs gastronomiczny.

Zdaniem jury pod przewodnictwem zotego mistrza Europy w carvingu


Mirosawa Bobrowskiego poziom by bardzo wysoki.

Dzie Rzucania Palenia w ZST

Mistrzowie szachownicy

W Zespole Szk Technicznych odby si happening


antynikotynowy z okazji
wiatowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.
Samorzd
Uczniowski
wraz z opiekunami i we wsppracy z higienistk szkoln,
pedagogiem szkolnym oraz
Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w Wodzisawiu l. zorganizowa pikiet antynikotynow. W pikiecie uczestniczya
caa spoeczno szkolna. Celem akcji byo zachcenie modych ludzi do zdrowego stylu
ycia oraz do ycia bez tytoniu; uwiadomienie uczniw
w zakresie profilaktyki i dostrzegania zwizkw przyczynowo-skutkowych w przebiegu uzalenie; uzmysowienie
modziey, e zdobyta wiedza
w szkole z zakresu profilaktyki moe by wykorzystana
na zewntrz; przygotowanie
materiaw pozwalajcych na
upowszechnienie wiedzy na
temat uzalenie i zdrowego stylu ycia; przejawiania
etycznej postawy prospoecznej w trosce o zdrowie i ycie
innych; pogbienie integracji
wewntrznej szkoy poprzez
zaangaowanie we wsplne
dziaania uczniw, nauczycieli,

pracownikw szkoy, rodzicw.


Akcja rozpocza si pikietowaniem na korytarzach, a nastpnie uczniowie wraz z nauczycielami przemaszerowali
przed budynkiem szkoy. Podczas pikiety uczniowie rozdawali ulotki profilaktyczne
i informacyjne na temat nikotynizmu, nieli wasnorcznie
przygotowane transparenty
z hasami antynikotynowymi
oraz wygaszali publicznie swj
sprzeciw wobec palenia tytoniu. Na szkolnych korytarzach
przygotowano rwnie gazetki informacyjno-edukacyjne,
pozwalajce uczniom zapozna si z materiaami ukazujcymi skutki palenia, a take
znale porady, jak skutecznie walczy z naogiem. Przy
wejciu do placwki caa spoeczno szkolna (uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoy) moga symbolicznie zgosi sprzeciw wobec palenia tytoniu, skadajc swj podpis
na specjalnie przygotowanej
deklaracji antynikotynowej.
Akcj antynikotynow wspar
rwnie ReZi, czyli Remigiusz
Wierzgo z kl. IV P. Ucze
ZST jest znanym w caej Polsce
youtuberem, a obecnie moemy go oglda w TVP 2 jako

reportera popularnego programu The Voice of Poland.


Wsparcie akcji przez tak znan
w rodowisku modzieowym
posta wzmocni komunikat
skierowany do modych ludzi.
Mamy nadziej, e podjte
w tym dniu dziaania, suce propagowaniu zdrowego
stylu ycia oraz walce z naogiem palenia papierosw
wrd modych ludzi, pobudz modzie do refleksji nad
swoim postpowaniem oraz
przyczyni si do zmiany stylu ycia w przypadku osb
uzalenionych od nikotyny.
Akcja stanowia jedno z wielu
dziaa podjtych przez Zesp
Szk Technicznych w Wodzisawiu l. w odpowiedzi na powtarzajce si skargi ze strony
jednego z mieszkacw osiedla, przy ktrym znajduje si
placwka. Skargi kierowane
do dyrekcji szkoy dotycz wanie palenia papierosw przez
uczniw ZST na terenie osiedla. Sytuacja bya wielokrotnie
badana i analizowana przez dyrekcj i pedagogw ZST. Pracownicy placwki podjli cay
szereg dziaa majcych na celu rozwizanie problemu.
d

Najmodszy uczestnik mistrzostw mia 8 lat,


a najstarszy 62.
sko Rydutowy. W najmodszej
grupie wiekowej, poniej 11 lat
najlepiej poradzia sobie Hanna Bugaj (KSz Zefir Boguszowice), drugie miejsce zaj Grzegorz Peterman (MKSZ Rybnik),
a trzecie Oliwia Samborska
(Ognisko Rydutowy). Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta Krzysztof Woyski. Starosta Tadeusz Skatua wraz z sdzi gwnym Jackiem Steblem
wrczyli dyplomy, statuetki
oraz nagrody. Konkurs potwierdzi, e mionikw szachw w

naszym powiecie nie brakuje.


Niezy wynik w zawodach
osignli szachici z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Ognisko w Rydutowach,
ktrzy zajli wiele czoowych
miejsc. Z kolei dua liczba modziey, ktra wzia udzia w mistrzostwach, potwierdza, e szachy w naszym regionie maj si
dobrze - mwi Wojciech Raczkowski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l.
d

RYDUTOWY KULTURA

Nowy tomik rydutowianki


Honoraty Sordyl
Poza echem tego co byo
to tytu najnowszego zbioru wierszy poetki. Autorka
wydaa dotychczas cztery
tomiki poezji.
Honorata Sordyl urodzia
si w Oszmianie w 1943 roku.
Z Rydutowami jest zwizana
od roku 1967. Na swoim koncie, cznie z najnowszym, ma
pi tomikw poezji: Wsuchana (1991), Otwrz cisz (1997), Skok w milczenie (2008), Kurtyna w gr
(2011) oraz Poza echem tego
co byo (2015). W 1996 roku autorka otrzymaa nagrod
Burmistrza Miasta Rydutowy i tytu Rydutowika Roku.
W swojej twrczoci podejmuje
problematyk egzystencjaln.

Fot. Biblioteka Publiczna w Rydutowach

Uczniowie ZST w Wodzisawiu lskim zorganizowali marsz antynikotynowy.

W Powiatowym Centrum
Konferencyjnym walczyli
najlepsi szachici powiatu
wodzisawskiego i nie tylko.
21 listopada odbya si ju
pita edycja konkursu o tytu
najlepszego szachisty w powiecie wodzisawskim. W zmaganiach szachowych wzio udzia
43 zawodnikw z lokalnych klubw szachowych oraz z Gliwic,
Katowic, Rybnika. Najmodszy zawodnik mia 8 lat, z kolei najstarszy 62. Podobnie jak
w ubiegych latach konkurs zosta rozegrany tzw. systemem
szwajcarskim, a wic liczy
9 rund. Zawodnicy za zwycistwo otrzymywali 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za przegran 0.
Szachici zostali podzieleni na
trzy grupy wiekowe. W kategorii zawodnikw dorosych
mistrzem zosta Krzysztof Woyski (MKSZ Rybnik), drugie
miejsce zaj Kazimierz Drabiniok (KSz Zefir Boguszowice), a trzecie Henryk Samborski (Ognisko Rydutowy). W
kategorii wiekowej 12-17 lat wygra Kacper Bilczewski, drugie
miejsce zaj Piotr yliski, a
trzecie Adam Radecki. Pierwsza
trjka reprezentuje UKS Ogni-

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Fot. ZST w Wodzisawiu

wodzisaw lski ZDROWIE

Honorata Sordyl - poetka z Rydutw.


Wiersze z najnowszego tomiku powstaway w cigu ostatnich lat. Cechuje je podobnie
jak utwory we wczeniejszych
zbiorach niezwyka dbao o

szczeg. Ich kompozycja jest


niezwykle przemylana i wspgra z tematyk.
d

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 23/2015


region

GazetaInformator.pl 2 grudnia 2015 nr 23 (200)

KOMUNIKACJA

Koniec remontu linii kolejowej Rybnik-Chaupki


Fot. Dominika Zajc

30 listopada w hotelu Ostrawa w Wodzisawiu lskim odbya si konferencja


podsumowujca projekt rewitalizacji linii kolejowych nr 140 oraz 158 na trasie Rybnik-Chaupki.
dominika zajc

Inwestycja PKP Polskich


Linii Kolejowych warta 178
mln z dobiega koca. Dziki niej Wodzisaw lski i inne miejscowoci wrciy na
map kolejow Polski. Gwne cele projektu to skrcenie
czasu przejazdu, poprawa bezpieczestwa i wygody podry
oraz podniesienie prdkoci
rozkadowej do 80 km/h. Ju
13 grudnia na tras Rybnik-Chaupki powrc pocigi pasaerskie, a wraz z nimi pojawi
si doskonaa alternatywa dla
transportu drogowego. Dziki wydueniu linii S71 pocigi
kursowa bd a do Chaupek,
a wybrane rwnie do Bohumina. Ma by szybciej, bardziej
komfortowo i bezpiecznie. Jak
zapewnia Inwestor, podr kolej na trasie Rybnik-Chaupki potrwa 40 min. Od poowy
grudnia zaczn obowizywa
R E K L A M A

Modernizacja linii kolejowej Rybnik-Chaupki dobiega


koca. Jak informuj PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ruch
na trasie zostanie przywrcony 13 grudnia. W Wodzisawiu
lskim odbya si konferencja podsumowujca projekt.
take nowe rozkady jazdy.
Priorytetem byo wprowadzenie udogodnie dla podrujcych mwi Mirosaw
Siemieniec, rzecznik prasowy
Polskich Linii Kolejowych. Pooono duy nacisk na moliwie

dogodne poczenia z Katowicami, dlatego wprowadzony


zostanie specjalny pocig przyspieszony, ktry zatrzyma si
tylko na wybranych, bardziej
uczszczanych stacjach. W rozkadzie znalazo si 6 par poci-

gw na odcinku Rybnik-Chaupki, ktre bd kursowa


w dni robocze i 4 pary dostepne
w dni wolne od pracy. Na odcinku Chaupki-Bohumin codziennie kursowa bd 4 pary
pocigw. W ramach inwestycji
powstao 13 nowych peronw.
Wyposaone zostay we wiaty,
nowe systemy owietlenia, zegary oraz megafony suce do
zapowiadania pocigw. Dostosowano je rwnie do potrzeb osb niepenosprawnych.
Rewitalizacja polega na
przywrceniu
parametrw
technicznych linii kolejowej
po dugim okresie eksploatacji.
Jest to najtasza i najszybsza
metoda usprawnienia ruchu
kolejowego, ktra pozwala jednoczenie usun ograniczenia
prdkoci o zwikszy bezpieczestwo. Koszt remontu 1km
toru to ponad 4 mln z. W ramach inwestycji wyremontowano 32 km linii kolejowych.

Za prace na odcinku Rybnik-Chaupki odpowiedzialne jest


konsorcjum firm Rubau Polska,
Construcciones Rubau, Rover Alcisa, nad ktrymi nadzr
peni firma Ekocentrum. Dziki pracom rewitalizacyjnym
na odcinku Rybnik-Chaupki

Remont
trasy kolejowej
z Rybnika
do Chaupek
kosztowa prawie

160 mln z.

zyskaj nie tylko pasaerowie.


Podniesienie prdkoci do 80
km/h spowoduje usprawnienie transportu towarowego,
ktry ma szczeglne znaczenie
w regionach granicznych. Stanowi to wany impuls rozwojowy dla firm inwestujcych
w regionie. W dalszej perspek-

tywie usprawnienie transportu kolejowego moe przynie


wzrost wartoci gospodarczej
co przeoy si na rozwj ekonomiczny i zwikszenie miejsc
pracy. Dziki atrakcyjnym poczeniom z Czechami zyska
rwnie przemys turystyczny.
Inwestycja PKP PLK niesie ze
sob niezliczone i dugofalowe
korzyci dla caego regionu. Jak
zapowiedzia, obecny na konferencji, wiceprezydent miasta
Wodzisawia lskiego Dariusz
Szymczak w przygotowaniu
jest jeszcze jedno udogodnienie. Miasto zakupio budynek
Dworca Kolejowego i przewiduje jego rewitalizacj oraz budow centrum przesiadkowego. Na konferencji obecni byli
przedstawiciele PKP PLK S.A.,
Wykonawcy, przedstawiciele
wadz miasta, gmin oraz osoby
zaangaowane w ten wany dla
regionu projekt.

6 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Remontuj infrastruktur przeciwpowodziow


Fot. UM Kunia Raciborska

Na terenie gminy Kunia Raciborska zostanie wyremontowana caa infrastruktura przeciwpowodziowa.


PAWE STRZELCZYK

Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach


realizuje zadanie pod nazw:
"Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki
Odry w km 66+140 - 66+632,
gm. Kunia Raciborska w ramach zadania: Poprawa stanu
bezpieczestwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW
w Gliwicach". Wykonawc zadania jest rma SKANSKA S.A.
Warto zadania oszacowano
na 1 396 427 z.
Celem zadania jest remont
istniejcych ostrg oraz stabilizacja brzegu w miejscach
powstaych wyrw za pomoc
liniowych ubezpiecze prawego brzegu. Zachowane zostan istniejce linie brzegu, trasa koryta, jak rwnie spadek
poduny. Linia wyznaczajca
dugoci ostrg zostaa zaprojektowana w dostosowaniu do
najlepiej zachowanych istnie-

Remont infrastruktury
przeciwpowodziowej
nie tylko zagwarantuje
bezpieczestwo, ale take
pozwoli na transport
wodny.
jcych budowli regulacyjnych
oraz do szerokoci koryta rzeki,
umoliwiajcej transport rzeczny i rwnolegle do przyjtej osi
trasy regulacyjnej.
W celu dostosowania si
do istniejcego stanu koryta
rzeki projektuje si przekrj
trapezowy o istniejcej szerokoci od 30 m na odcinkach
remontowanych ostrg, do 4550 m na odcinkach bez ostrg.
Brzeg lewy pozostawiony zostanie w stanie istniejcym.
Projektowane
rozwizania,

majce na celu usunicie szkd


w istniejcych ubezpieczeniach na przedmiotowym odcinku rzeki Odry, obejmuj:
wykonanie robt przygotowawczych w postaci wycinki drzew
i krzeww wraz z wytyczeniem
geodezyjnym obiektw, wykonanie robt towarzyszcych
w postaci drg technologicznych i naprawy istniejcych
drg dojazdowych po zakoczeniu robt, likwidacj wyrw
i napraw uszkodzonych budowli regulacyjnych (opaski
brzegowej, brzegosonu faszynowego i 10 ostrg) wraz
z prolowaniem i obsiewem
mieszank traw skarp powyej ubezpiecze brzegowych, udronienie koryta rzeki poprzez usunicie namuu
i rumoszu w osi koryta rzeki
w niezbdnym zakresie, umoliwiajcym utrzymanie trasy
drogi eglownej na rzece Odrze,
wykonanie robt wykoczeniowych w postaci porzdkowania
terenu, pomiaru geodezyjnego
powykonawczego i odtworzenia

punktw granicznych nieruchomoci. Zakres gwnych robt


obejmuje: roboty pomiarowe
0,60 km, wykoszenie porostw
z skarp 2800,00 m2, cinanie
drzew 71,00 szt., wykonanie

drg technologicznych 2440,00


m2, wykonanie nawierzchni tuczniowych 1590,00 m2,
wykopy 2415,00 m3, nasypy
4344,90 m3, likwidacja zatoru z
rumoszu 2400,00 m3, wykona-

nie faszynady 5027,40 m3, wykonanie narzutu kamiennego


4210,20 m3, wykonanie brzegosonu faszynowego 1968,00
m2, humusowanie skarp z obsiewem 6821,50 m2.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

racibrz gastronomia

Powrt do tradycyjnych, aromatycznych smakw w Raciborzu


W jakiej kuchni specjalizuje si Restauracja Swojskie Jado i jakie potrawy
mogliby Pastwo nazwa
potrawami sztandarowymi?
Restauracja Swojskie Jado specjalizuje si w kuchni staropolskiej, w szczeglnoci za w kuchni lskiej.
Przede wszystkim zaley nam
na uwzgldnieniu lokalizacji
naszej restauracji oraz zwizan z ni tradycj, ktr staramy si pielgnowa i propagowa. Naszymi sztandarowymi
potrawami, ktre ciesz si popularnoci wrd klientw s:
rolady, golonka po bawarsku,
urek lski, kaczka po staropolsku, tzw. ebro Adama oraz
rzecz jasna tradycyjny ros.
Co oprcz tego znajduje si
w menu?
Nasze menu jest bardzo obszerne. Posiadamy szeroki wybr potraw, dlatego trudno byoby tutaj co wymieni, gdy
kade z da jest wyjtkowe i na
swj sposb si wyrnia. Warto
jednak wspomnie, e naszym
klientom oferujemy wycznie
wiee produkty. Nie uywamy
adnych pproduktw ani produktw gotowych, ale wszystko wykonujemy sami, oferujc smaki nie do podrobienia.
Wystrj restauracji jest bardzo
specyficzny.
Czy to prawda, e meble,
ktre znajduj si u Pastwa, wasnorcznie wykonali grale?

Fot. Marzena Ruczaj

Restauracja Swojskie Jado zaprasza na staropolskie i lskie posiki.


Tak, to prawda! Wszystkie
meble znajdujce si w naszej
restauracji zostay wasnorcznie wykonane przez grali. Jeeli za chodzi o cao wystroju, sdzimy, e posiada on swj
niepodwaalny, ciepy klimat,
dziki ktremu klienci dobrze
si u nas czuj.

Co Pastwa zdaniem jest


najwaniejsze w prowadzeniu restauracji? Jaka
jest Pastwa recepta na
sukces?
Nasz recept na sukces
s oczywicie pyszne, aromatyczne, tradycyjne dania, przyprawione spor dawk mioci, gdy gotowanie jest nasz
wielk pasj i wkadamy w nie
cae swoje serca, co mog wyczu nasi klienci, spoywajc podawane dania. Po prostu kochamy to, co robimy!
Co wicej, stawiamy take na
miy i przyjazny personel, ktry obsuguje klientw z umiechem na twarzy. Ponadto
staramy si odpowiada na
oczekiwania klientw, dlatego
oferujemy posiki dnia, skadajce si z dwch da w wyjtkowo atrakcyjnych cenach. Koszt
takiego zestawu nigdy nie przekracza bowiem 15 zotych.

Dziki ssiedztwie ratusza


z pewnoci odwiedzaj
Pastwa osoby publiczne.
Czy mog Pastwo zdradzi, kto ze znanych osb
u Was goci?
Naszym czstym gociem
jest Prezydent Miasta Racibrz, natomiast niejednokrotnie bywali u nas rwnie znani
muzycy. Niewykluczone, e odwiedzili nas take sawni politycy czy delegacje z innych miast.
Dla nas jednak kady klient
jest tak samo wany. Dlatego
wszystkich traktujemy w sposb profesjonalny.
Czy organizuj Pastwo
przyjcia okolicznociowe?
Oczywicie, e tak! Organizujemy u nas wszystkie rodzaje
imprez okolicznociowych, takie jak: bankiet, komunia czy
urodziny. Posiadamy ma sal, w ktrej czsto odbywaj si
kameralne przyjcia, ale take
du sal gwn, ktra pomieci nawet 75 osb.
Od jak dawna istnieje
Swojskie Jado i czy od
dnia otwarcia co si zmienio w restauracji?

Zdradzimy Pastwu, e ju niedugo tu pod sufitem zawinie


kajak, ktry z pewnoci bdzie
bardzo ciekawym i przycigajcym uwag elementem wystroju naszej restauracji.

Swojskie Jado
ul. Stefana Batorego 6
Racibrz

Restauracja Swojskie Jado posiada niepowtarzalny klimat.


Restauracja Swojskie Jado istnieje od 2000 roku.
W tym roku obchodzia ona
swoje 15. urodziny. Jeeli chodzi o zmiany, to przede wszystkim byy i s to korekty menu,
poniewa staramy si nieustan-

nie dodawa do niego nowe


propozycje da, gdy nie lubimy monotonii. Ponadto nieustannie zmierzamy w kierunku zdrowej ywnoci, dlatego w
najbliszym czasie planujemy
rozszerzy kart ryb, oczywicie

wieych. Jeeli chodzi o zmiany wystroju, to co roku z okazji


wit Wielkanocnych czy Boego Narodzenia aranujemy specjalne, klimatyczne dekoracje.
W planach mamy take zmian staego wygldu restauracji.

tel. 32 415 13 56
Czynne:
pon. - czw. 10.00 - 22.00
pt. - sob. 10.00 - 23.00
nd. 12.00 - 22.00
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco!

Koniecznie zarejestruj
na SILESIAinfo.org

si

Uzyskasz m.in.:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu
w sprawach przedsibiorczoci
- bezpatn promocj firmy
w Katalogu Firm

Korzyci dla Przedsibiorcy wynikajce


z rejestracji w systemie SILESIA

info

W natoku codziennych obowizkw wertowanie dziesitek stron internetowych w celu


znalezienia potrzebnych wiadomoci gospodarczych jest niezwykle czasochonne, trudne a nieraz niemoliwe. Proponowane przedsiwzicie dugofalowe daje zarejestrowanemu w systemie uytkownikowi (przedsibiorcy) konkretne korzyci:
Prosta rejestracja w systemie daje przedsibiorcy nastpujce korzyci:
- otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzcych
z wielu rozproszonych rde,
- ledzenie zmian przepisw, uchwa samorzdw, ogosze
i zapowiedzi wydarze gospodarczych,
- uzyskiwanie informacji dotyczcych prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia),
- wyszukiwanie biecych i wczeniejszych informacji podzielonych ze wzgldu na
tematyk: Wiadomoci, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,
- moliwo kontaktu z organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw,
- prezentacja wasnej firmy w internetowym Katalogu Firm,
- moliwo edytowania/aktualizowania danych o firmie,
- moliwo dodawania obszernego opisu dziaalnoci, zdj,
ogosze/produktw,
- korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpatne.

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski edukacja

powiat raciborski - komunikacja

Ekonomik z firmami bdzie szkoli modzie

Dominik Konieczny krytykuje


antyrodzinn postaw PKS-u

pawe strzelczyk

W ramach tegorocznej
pitej edycji lskiej Jesieni
Kulinarnej organizator Zesp Szk Ekonomicznych
im. Oskara Langego w Wodzisawiu l. podpisa porozumienie na czas nieokrelony o wsppracy z lokalnymi
firmami w zakresie ksztacenia zawodowego uczniw.
W programie bd bray udzia hurtownia rybna
Neptun z Czyowic, Doradztwo Podatkowe Graczyk, hotel Amadeus oraz
Tornado Sp. z o.o., prowadzcy m.in. Dom Gocinny Jordan. W ramach
wsppracy firmy zadeklaroway organizacj praktyk
zawodowych, zaj praktycznych, warsztatw, pro-

Lokalne firmy i ZSE podpisay porozumienie


w sprawie ksztacenia zawodowego uczniw.
wadzenie zaj dla uczniw
przez przedstawicieli pracodawcw, doksztacanie nauczycieli. Celem jest rozwj ksztacenia zawodowego
dostosowanego do potrzeb

pracodawcw oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki podkrela Wojciech


Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Wodzisawiu lskim.

RACIBRZ - gospodarka

Dwa nowe piwa


w Browarze Zamkowym
Kolak Raciborski i
Twierdzowe
Korzenne trafiy do sprzeday
pod koniec listopada.
Do tej pory Browar
Zamkowy w Raciborzu oferowa jedenacie rodzajw piw - Raciborski Pils,
Raciborskie Mocne, RaciR E K L A M A

borskie Rnite, Raciborskie Miodowe, Raciborskie


Ciemne, Raciborskie Klasycznie Warzone, Raciborskie Zielone, Raciborskie
Twierdzowe, Raciborskie
Dyniowe, Porter oraz Raciborskie Twierdzowe Ciemne.

W listopadzie do tej pokanej grupy doczyy kolejne - Kolak Raciborski


oraz Twierdzowe Korzenne (piwo sezonowe). Zapowiadana jest take reedycja
Portera.
ml

Radny powiatowy jest zdegustowany


postaw wadz raciborskiego PKS-u.
Na jednej z ostatnich sesju Rady Powiatu Konieczny zwrci si do starosty
z prob, aby ten wyegzekwowa na PKS-ie (powiat
jest gwnym udziaowcem
spki) przystpienie do
programu Karty Duej Rodziny, co pozwalaoby na
tasze bilety dla rodzin wielodzietnych. Otrzyma odpowied, e owszem, przewonik jest w stanie to zrobi.
Liczy jednak na zwrot utraconych z tego tytuu zyskw
ze strony samorzdw.
Radny zauway, e PKS
nie zwraca uwagi na wpywy
finansowe na niektrych liniach, sprzedajc po zanionych cenach bilety, np.
do Kuni Raciborskiej czy
utrzymujc nierentowne poczenia do Krakowa. Kto
rekompensuje spce straty
z tego tytuu? pyta, wzywajc starost do polepszenia jakoci nadzoru wacicielskiego nad podleg mu
spk. Uwaam, e wdroenie programu Karta Duej Rodziny zaley przede
wszystkim od samego PKS-u
Sp. z o.o. w Raciborzu, a nie
od tego, czy gminy powiatu
zrekompensuj wprowadzenie zniek.
Raciborski PKS, cho
na tle innych przewoni-

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Zesp Szk Ekonomicznych w Wodzisawiu l.


zawar porozumienie z przedsibiorcami.

Radny Dominik Konieczny


(na zdj.) uwaa, e PKS
powinien wprowadzi
ulgi dla rodzin.
kw autobusowych w caym kraju, jest prymusem
i przynajmniej nie generuje strat. Tak czy inaczej do
krezusw nie naley. Sukcesem finansowym jest jakkolwiek by to nie zabrzmiao
wyjcie na swoje i niedokadanie do interesu. Wadze spki i tak gimnastykuj si ponad miar, aby
jako zbilansowa nieren-

towne kursy, zwaszcza te


w trakcie trwania roku szkolnego, aby dzieci i modzie
mogy dojecha do szkoy
i z niej wrci. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi
starosty Winiarskiego na interpelacj radnego. Na dowd wynik finansowy PKS
Racibrz na prost wyszed
w tym roku dopiero, jak zaczy si wakacje i wstrzymano autobusy nastawione
na woenie dzieci do szk.
Jeli chodzi o nadzr
wacicielski, to nie jest tak
le. Oczywicie, czasem mamy problemy z dogadaniem
si w niektrych sprawach,
ale po ostatniej rozmowie
z prezesem przypomniaem
mu, e to ja jestem starost
i ja mam gos decydujcy
zakoczy dyskusj na ten
temat Ryszard Winiarski.
Starosta nadmieni jeszcze, e pomimo rnych
trudnoci i powiat, i PKS
wychodz dobrze na wsppracy. Wiadomo, kokosw
nie ma, ale autobusowy
transport publiczny na terenie powiatu i powiatw ssiednich jest zapewniony na
odpowiednim poziomie, bez
odczuwalnego przeciania
budetu.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

wodzisaw lski komunikacja

racibrz - samorzd

Tumy na spotkaniu w sprawie DGP

Nie ma pomysu na MOS i MDK


Byy rne koncepcje, adna nie wypalia
przyznaje starosta Ryszard Winiarski. Zarzd powiatu
chce zaoszczdzi nieco na dziaalnoci Sokoa i MDK-u.

Urzd Miasta zainicjowa spotkanie informacyjno-konsultacyjne z obywatelami na potrzeby opracowania


raportu o oddziaywaniu
przedsiwzicia na rodowisko dla zadania pn. Projekt budowy Drogi Gwnej
Poudniowej na odcinku od
drogi wojewdzkiej Nr 935
w Rydutowach do poczenia z ul. Wodzisawsk
w Mszanie. 17 listopada
w WCK-u na zainteresowanych przebiegiem obwodnicy mieszkacw czekali przedstawiciele wadz na
czele z prezydentem Wodzisawia lskiego Mieczysawem Kiec. Obecni byli
take: zastpca prezydenta
Dariusz Szymczak, kierownik Referatu Zarzdu Drg
Miejskich i Transportu Artur Wystyrk oraz przedstawiciel firmy Mosty Katowice, kierownik projektu
Marcin Biela.
Spotkanie zorganizowano w zwizku z zmianami,
ktre musz zosta wprowadzone do powszechnie dostpnego planu przebiegu
DGP. Zmiany s wynikiem
inwentaryzacji rodowiskowej opracowanej przez Narodow Fundacj Ochrony rodowiska. Jak wynika
z raportu NFO, na terenie
dotychczasowego przebiegu
DGP znajduj si siedliska
gadw i pazw, dlatego ko-

Jak wynika z raportu NFO, na terenie dotychczasowego


przebiegu DGP znajduj si siedliska gadw i pazw,
dlatego konieczna jest korekta jej przebiegu.
nieczna jest korekta jej przebiegu. Chodzi konkretnie
o trzy odcinki trasy.
Zmiany dotyczy bd
rejonu ulicy Starowiejskiej,
Bogumiskiej i Wiejskiej,
gdzie trasa Drogi Gwnej
Poudniowej
przebiegaa
pierwotnie przez pnocn cz ogrdkw dziakowych. W nowym planie konieczne jest przesunicie
trasy na poudniow cz.
Korekt naley wprowadzi
rwnie w okolicach ulicy
Lenej w Godowie oraz na
terenie gminy Mszana. Dlatego te zorganizowane zostao to spotkanie. Chcemy
wypracowa rozwizanie,
ktre bdzie akceptowalne
dla Pastwa, ale zarazem
uwzgldni nowe czynniki
rodowiskowe wyjania
zastpca prezydenta Dariusz
Szymczak.

Kady uczestnik spotkania


informacyjnego
w WCK-u mia moliwo
indywidualnego skonsultowania swoich obaw i wtpliwoci zarwno z przedstawicielami
inwestora,
czyli wodzisawskiego magistratu, jak i wykonawcy,
czyli firmy Mosty Katowice. Dla zainteresowanych
do wgldu dostpne byy plany z proponowanym
nowym przebiegiem.
Na stronie internetowej miasta rwnie dostpne bd nowe mapy
i bdziecie mieli Pastwo
moliwo skadania swoich uwag w sprawie przebiegu Drogi Gwnej Poudniowej za porednictwem
poczty elektronicznej oraz
kancelarii poinformowa
Dariusz Szymczak.

kdzierzyn kole - gospodarka

Grupa Azoty Kdzierzyn


otworzya now instalacj

Midzyszkolny Orodek
Sportowy i Modzieowy Dom
Kultury te dwie instytucje
spdzaj sen z powiek starosty Ryszarda Winiarskiego
i jego zastpcw. Zarzd powiatu przeraony jest zwaszcza
rodkami, ktre co roku musi
do kadej z nich dopaca. S
to kwoty odpowiednio 200
tys. i 700 tys. z. W przeszoci
byy rne plany co do nich, eby wspomnie chociaby prb przeniesienia MDK-u na
zamek czy pozbycia si Sokoa
na rzecz miasta. Wszystkie zakoczyy si na etapie planw
wanie. Rne pomysy mielimy, aden nie wypali - przyzna szczerze R. Winiarski na
listopadowej sesji.

Pki co poleci swojemu


zastpcy znale rozwizanie, ktre pozwolioby zej
z kosztw. Rwnie prezydent
Lenk musi liczy si z wziciem na siebie czci kosztw
funkcjonowania Sokoa, gdy
sporo gimnazjalistw i innych
uczniw szk podlegych miastu korzysta z zaj na Klasztornej. Jeli chodzi o obiekt MDK
przy ul. Stalmacha, to Winiarski cay czas chce si go pozby.
Szukamy sposobu, jak zej
z tego bardzo brzydkiego obiektu. Jest mi wstyd, e tam jest
nasz dom kultury relacjonowa.
Sekcje
dziaajce
w
MDK-u prbowano rozdzieli midzy Strzech

a RCK przy Chopina. Jak


si jednak okazuje, obiekty te s tak obcione, e nie
ma moliwoci rozdysponowa tam wszystkich grup.
Nawet jeli starosta powtpiewa, czy wszystkie zajcia
i grupy artystyczne s
w MDK-u potrzebne.
Jedn z aktualnie rozpatrywanych koncepcji jest skomasowanie dziaalnoci MDK-u
i MOS-u w caoci na obiekcie
tego drugiego. Gra jest tam
naprawd dua stwierdzi
Winiarski, sugerujc, e dziaalno MDK-u moe zosta
w pewnym stopniu ograniczona.
ps

Rafamet zdobywa prestiowy


kontrakt w Brukseli
Fot. Starostwo Powiatowe

Po symbolicznym przeciciu wstgi


instalacja jest gotowa do produkcji.
Grup Azoty. Integracja
sprzeday RSM, pochodzcych z zakadw Grupy Azoty
w Kdzierzynie-Kolu i Puawach, pozwoli na zmaksymalizowanie efektu synergii.
Inwestycja jest nasz odpowiedzi na wzrastajcy popyt
na nawozy pynne. Dziki niej
dostawy do naszych klientw
bd mogy by realizowane
ekspresowo, a zadowolenie
klientw to od zawsze jeden
z naszych priorytetw podkrela prezes Leszkiewicz.
Grupa Azoty ZAK S.A. mo-

Starosta Ryszard Winiarski przyznaje,


e cay czas chce si pozby obiektu przy Stalmacha.

region - gospodarka

W Kdzierzynie bd produkowa nawozy pynne.


W ZAK uruchomiono instalacj do wytwarzania RSM.
Koszt inwestycji to ponad
50 milionw zotych. Zdolnoci produkcyjne nowej instalacji sign nawet 100 tysicy
ton produktu rocznie. RSM
to poszukiwany na rynku wysoko skoncentrowany nawz
azotowy w formie wodnego
roztworu saletrzano - mocznikowego. Nawozy s jednym z dwch gwnych profilw dziaalnoci Grupy Azoty
ZAK S.A. Poszerzenie oferty
produktowej w tym obszarze jest wynikiem wiadomej
polityki budowania przewag
konkurencyjnych. Cieszymy
si, e od teraz, obok renomowanych marek nawozw
granulowanych, moemy zaoferowa klientom rwnie
nawozy pynne mwi podczas otwarcia instalacji Adam
Leszkiewicz, prezes Grupy
Azoty ZAK S.A. Wanym elementem zrealizowanej inwestycji jest baza logistyczna.
Dziki niej spka wczy si
do sieci dystrybucji nawozw
pynnych, tworzonej przez

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. UM Wodzisaw lski

17 listopada w Wodzisawskim Centrum Kultury odbyo


si spotkanie w sprawie budowy Drogi Gwnej Poudniowej.
dominika zajc

e pochwali si jeszcze jedn zrealizowan inwestycj,


ktra zwikszy potencja logistyczny spki. 25 listopada do uytku zosta rwnie
oddany zmodernizowany magazyn do skadowania nawozw saletrzanych. Koszt modernizacji to ponad 20 mln
zotych. Magazyn mieci 35
tysicy ton produktw, takich
jak: Salmag, Salmag z siark, Salmag z borem, ZAKsan
i Miksal.
ps

Firma Rafamet z Kuni Raciborskiej nawizaa


wspprac z kolejnym belgijskim klientem.
Wygrana Rafametu cieszy, tym bardziej e
w przetargu uczestniczya
caa nasza europejska konkurencja mwi Andrzej
Rustanowicz, dyrektor eksportu w Fabryce Obrabiarek
Rafamet S.A., o kontrakcie
z firm STIB. Tokarka podtorowa UGE 180 N bdzie pracowaa w Brukseli,
w ultranowoczesnej zajezdni
tramwajowej. Tym samym
producent z Kuni Raciborskiej nawiza wspprac
z kolejnym belgijskim klientem.
Tokarka
podtorowa
UGE 180 N to innowacyjna
maszyna nowej generacji,
przeznaczona do regeneracji k lekkich pojazdw
szynowych. Cho to stosunkowo nowa propozycja F.O.
RAFAMET S.A., rynek ju

przyj j z duym zainteresowaniem. Dowodz tego m.in. niedawno zawarte


umowy z klientami z Turcji
oraz kontrakt z firm STIB.
STIB to jeden z najwikszych operatorw transportu miejskiego w Belgii.
Firma zamwia lekk tokark podtorow UGE 180
N. Maszyna bdzie profilowaa koa bardzo nowoczesnych brukselskich tramwajw. Co ciekawe, pojazdy te
bd obsugiway prestiow
lini usytuowan w pobliu
siedzib unijnych instytucji
mwi Andrzej Rustanowicz,
dyrektor eksportu w Fabryce
Obrabiarek RAFAMET S.A.
Zlecenie jest prestiowe
nie tylko z uwagi na fakt,
e siedziba zamawiajcego mieci si w sercu Unii
Europejskiej. O kontrakt

zabiegay
najwaniejsze
firmy z brany. Oczywicie, w takich przetargach
nieatwo o zwycistwo.
RAFAMET zosta poddany bardzo szczegowemu
audytowi
technicznemu
i handlowemu. Zamawiajcy sprawdzi nasze referencje nie tylko w samej Belgii,
ale rwnie w pozostaych
krajach europejskich. Czciowo odbywao si to
z naszym udziaem, o niektrych fazach tego procesu
dowiedzielimy si dopiero po fakcie. Zleceniodawca
podj bardzo przemylan
decyzj. Satysfakcja z wygranej jest tym wiksza, e zostawilimy w tyle wszystkich
konkurentw przyznaje
A. Rustanowicz.
ps

10 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski gospodarka

wodzisaw raciborski - gospodarka

Wodzisawianie zapac wicej


za wywz mieci?

Eko-Okna Diamentem Forbesa 2016


Firma Eko-Okna z Kornic znalaza si w prestiowej grupie przedsibiorstw, ktre mog pochwali si tytuem Diament Forbesa 2016.

Fot. Paulina Krupiska

Przetarg na wywz mieci zosta uniewaniony.


Gdyby nie to, mieszkacy od nowego roku paciliby 15 z za osob.

Tytu to potwierdzenie
na spektakularnie szybki rozwj firmy Eko-Okna, ktra
w ostatnich latach przesza cakowit metamorfoz.
Z maego zakadu produkcyjnego przeksztacia si w potentata brany stolarki okiennej
i drzwiowej. Magazyn Forbes,
przygotowujc list Diamentw bra pod uwag przede
wszystkim nakady na inwestycje, wyniki finansowe, poziom sprzeday oraz warto
majtku z trzech ostatnich lat.
Miejsce w rankingu magazynu Forbes to bez wtpienia ukoronowanie naszej pra-

cy. Kadego dnia staramy si


dostosowa do potrzeb rynku oraz oczekiwa klientw.
Jestemy jedn z najszybciej
rozwijajcych si firm w brany stolarki okiennej. Ju dzi
posiadamy trzy hale produkcyjne wyposaone w najnowoczeniejsze, w peni zautomatyzowane linie produkcyjne,
dziki czemu jestemy w stanie zaproponowa klientom
ponad 30 rnych systemw
okiennych i drzwiowych
mwi dyrektor ds. sprzeday
i marketingu Eko-Okna S.A.
ukasz Kucharczyk.
Tytu Diament Forbesa

2016 nie tylko pozwala firmie


Eko-Okna doczy do grona
najlepszych firm na polskim
rynku, ale take daje potwierdzenie wiarygodnoci jako
partnera biznesowego.
Wyniki rankingu opublikowane zostan w formie
specjalnego raportu, ktry
doczony zostanie do miesicznika Forbes nr 2/2016.
Ogoszeniu wynikw towarzyszy bdzie cykl regionalnych
spotka z prezesami i wacicielami firm z czowki rankingu.
p

RACIBRZ - gospodarka

Rafako Przyjacielem
Fundacji im. prof. Religi

Prezydent Mieczysaw Kieca nie zgodzi si na tak znaczny


wzrost cen. Rozpisano nowy przetarg.
Do przetargu mieciowego na lata 2016-2018 w Wodzisawiu wystartoway zaledwie dwie firmy konsorcjum
Transgr-Eko, obecnie obsugujce gospodark odpadow
w miecie oraz firma Naprzd.
Obydwie oferty znacznie przekraczay jednak kwot, jak
planowano przeznaczy na ten
cel. Najnisza zaproponowana
oferta wyniosa 13 mln 200 tysicy i tym samym przekraczaa puap cenowy o ponad
700 tys. zotych. Jak wstpnie wyliczono, to oznaczaoby,
e stawka za odpady segregowane wzrosaby z 10,80 a do

14,50 z. Na tak znaczny wzrost


ceny nie zgadza si jednak prezydent miasta Mieczysaw Kieca.
Nowa umowa mieciowa powinna obowizywa od
1 stycznia 2016 roku. Tymczasowym rozwizaniem problemu ma by przeduenie
umowy zawartej obecnie z
konsorcjum Eko-Transgr. Co
jednak wane firma ta nie
ma obowizku przyjcia zamwienia uzupeniajcego.
W cigu najbliszych miesicy wadze Wodzisawia zamierzaj przygotowa si do
nowego przetargu, poniewa,

jak uwaaj, obsuga mieciowa 50 tys. mieszkacw miasta przez okres 3-4 lat jest zleceniem atrakcyjnym. Dlatego
te stawka powinna podlega
negocjacji.
Uniewanianie przetargw ma by reakcj ze strony miasta na zbyt wysokie ceny usug startujcych
w nich firm. Pozostaje jednak
pytanie, co zrobi wadze, jeli oferty zoone w kolejnym
przetargu w dalszym cigu
nie bd odpowiaday ich
oczekiwaniom.
kak

Raciborska spka od lat


wspfinansuje
zakup
urzdze dla pracownikw zabrzaskiego orodka kardiochirurgii.
Za dugoletni pomoc w finansowaniu zakupu urzdze
oraz szkole dla pracownikw
zabrzaskiego orodka kardiochirurgii, Rafako zostao wyrnione statuetk Przyjaciel
Fundacji im. prof. Zbigniewa
Religi. Wyrnienie wrczono
podczas dorocznej gali Serce
za Serce w Domu Muzyki Taca w Zabrzu. Dla zgromadzonych goci podczas uroczystoci wystpi zesp Zakopower
w towarzystwie orkiestry AUKSO. Koncert Serce za Serce od 23 lat organizowany jest
z myl o propagowaniu misji
Fundacji Rozwoju Kardiochi-

RACIBRZ - gospodarka komunalna

Opata za mieci mao sprawiedliwa?


Prezydent Lenk powanie
si zastanawia nad zmian metody pobierania
opat za wywz mieci.
Od czasu wejcia w ycie
postanowie rewolucji mieciowej w Raciborzu opata jest
pobierana od kadego mieszkaca. Tak postanowili radni,
majc do wyboru kilka opcji.
adna z nich nie bya idealna,
kada ma swoje wady. Gwn wad pogwnego jest
to, e spora cz mieszkaR E K L A M A

cw (ok. 7-9%) uchyla si od


pacenia, przez co koszt dla
uczciwie paccych jest wyszy. I cho urzdnicy tropi
tych, ktrzy za mieci paci
nie chc, jest to zadanie bardzo trudne.
Tymczasem Rada Miasta podja uchwa, w myl
ktrej cena za wywz mieci
wzronie z 9 do 13 z. Przy tej
okazji prezydent zapowiada
zmiany w systemie naliczania opat. Prawdopodobnie

zapacimy ju nie od osoby,


ale w systemie mieszanym,
np. uwzgldniajcym zuycie
wody w gospodarstwie domowym, liczb ludzi zamieszkujcych dan posesj lub metra. Jaki ksztat przybierze
ostatecznie sposb naliczania,
ma wypracowa specjalnie powoany zesp zoony z radnych. Rwnie opozycyjnych,
jeli wyra tak wol.
Wypracowany system ma
w zaoeniu by bardziej spra-

wiedliwym. Ma te sprawi, e
zmniejszy si liczba mieszkacw niepaccych do tej pory
za mieci. Rezultatem tego
moe by zmniejszenie wysokoci opaty, jednak na jak
znaczc obnik nie ma co liczy. Moe to by kilkadziesit
groszy, maksymalnie zotwka. Prezydent przypuszcza, e
nowe zasady mog obowizywa od kwietnia 2016 roku.
ps

rurgii im. prof. Zbigniewa Religi, upamitnieniu jej zaoyciela


i patrona oraz uhonorowaniu
osb, firm i instytucji za wsparcie prac naukowo-badawczych
prowadzonych w Instytucie Protez Serca Fundacji. Tegoroczna
edycja odbya si 14 listopada.
Podczas uroczystoci prestiowe wyrnienie statuetk Przyjaciel Fundacji otrzymaa m.in.
firma RAFAKO S.A. Od wielu
lat nasza Fundacja otrzymuje
pomoc finansow ze strony raciborskiej spki. Tylko w tym
roku dziki wsparciu RAFAKO
S.A. kierownik Laboratorium
Badawczego z Pracowni Sztucz-

nego Serca zosta skierowany na specjalistyczne szkolenie


z zakresu analizy danych statystycznych w ramach programu Statistica v10 mwi doktor Marcin Karlik, penomocnik
Biura Marketingu i Promocji
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu. RAFAKO ufundowao rwnie specjalistyczny miernik na potrzeby programu Budowa Robota Kardiochirurgicznego
Robin Heart oraz aparat fotograficzny do mikroskopu Axio Observer dodaje dr M. Karlik.
ps

GazetaInformator.pl >>

2
grudnia
2015,
23 (200)
2 grudnia
2015,
nr 23nr
(200)

Zimowe trendy. Pomysy na prezenty

Zoty rodek 11
Wiadomoci
11

Zimowe trendy
Pomysy na prezenty
racibrz usugi

Podaruj bliskiej Ci osobie wyjtkowy prezent!


Z okazji zbliajcych
si wit Boego Narodzenia, Studio Kosmetyczne
IRENA oferuje bony podarunkowe na atrakcyjne
zabiegi kosmetyczne. Jestemy gabinetem z tradycjami, ktry w przyszym
roku bdzie obchodzi
swoje 35-lecie. Zdobyte
dowiadczenie, profesjonalizm podczas wykonywania zabiegw oraz moda kadra, pozwala nam
zapewni klientkom przyjazn atmosfer, przenoszc si do wiata kompleksowej odnowy ciaa
i duszy. Oprcz usug kosmetycznych, w trakcie
zabiegw z przyjemnoci

Fot. Salon Kosmetyczny Irena

Studio kosmetyczne IRENA jest gwarancj relaksu i kompleksowej rewitalizacji ciaa i duszy.

Zabiegi dla kadego rodzaju skry.

rozmawiamy z klientkami
na wiele tematw, a take
udzielamy informacji o codziennej pielgnacji ciaa
dla rnych rodzajw cery
czy typw skry. Posiadamy szeroki wybr zabiegw
na twarz i ciao, a take alternatywne do metod medycyny estetycznej zabiegi,
bez ingerencji skalpela oraz
w bardziej przystpnej cenie. Co wicej, sprzedajemy take profesjonalne,
sprawdzone
kosmetyki,
na ktrych sami pracujemy ju od 25 lat, nastpujcych marek: Babor oraz
Living Dimension, ktre
pomog utrwali rezultaty
przeprowadzonych zabie-

gw. Zafunduj sobie bd


bliskiej Ci osobie idealny prezent na wita, ktry pozwoli si zrelaksowa
i oderwa nieco od szarej
rzeczywistoci.

Studio kosmetyczne IRENA


Racibrz, ul. Duga 32
studioirenagajewska.pl
tel. 32 415 23 80
Otwarte:
Od pon. do pt. 9-19
W soboty od 9-14
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

racibrz handel

Skarby wiata Caego


Mydlarnia
miao mona powiedzie, e mamy najwikszy
w Raciborzu i okolicy wybr
naturalnych kosmetykw
z rnych zaktkw wiata, w tym prawdziwe hity:
kosmetyki rosyjskie Natura
Siberica, Receptury Babuszki Agafii, Planeta Organica.
S to kosmetyki o organicznych skadach (bez SLS, parabenw, pochodnych ropy
naftowej), oparte o ekstrakty z rzadkich syberyjskich
rolin o niezwykej aktywnoci. Wikszo z nich posiada certyfikaty, wic s
zupenie bezpieczne nawet
dla bardzo wraliwej skry.
Szczegln pozycj w naszej
ofercie zajmuj olejki. Czyste organiczne olejki toczone na zimno to doskonaa alternatywa dla drogeryjnych
kremw. S agodne dla skry, a jednoczenie zawieraj
intensywnie dziaajce substancje czynne, co zapewnia
skuteczno i daje spektakularne efekty przy jedno-

Fot. Skarby wiata Caego

To magiczne miejsce, gdzie znajdziesz unikalne


i oryginalne witeczne prezenty.

Mydeko Butterfly i wiele


innych rcznie tworzonych
mydeek w Skarbach
wiata Caego.
czesnym bezpieczestwie.
Wrd nich zwraca uwag
eliksir modoci olej arganowy o niezwykych waciwociach odmadzajcych
i regenerujcych skr. U
nas dostpny w atrakcyjnej cenie regularnej od 43 z
(czsto te w promocjach) o
jakoci potwierdzonej certyfikatem Ecocert. No i jak

na prawdziw mydlarni
przystao oferujemy peny
wybr myde poczwszy od
tzw. szarych marsylskie,
mydo z Aleppo, czarne mydo marokaskie Savon Noir, a po bajecznie kolorowe
rcznie robione.
Herbaciarnia
Wszystkich amatorw
dobrej herbaty zapraszamy
po doskonaej jakoci herbaty czarne, zielone, biae, czyste i aromatyzowane
z mas suszonych owocw
i korzennych przypraw.
Stale powiksza si te
nasza Zielarnia, w ktrej
krluj zioa pochodzce
z ekologicznie czystych rejonw Podlasia. Mamy te
dzia superfood a w nim takie skarby jak czystek, mody zielony jczmie, spirulina, quinoa czy nasiona chia.
Pamitajcie, e u nas
kada rzecz to gotowy pomys na prezent, w dodatku
piknie go dla Was zapakujemy.

Skarby wiata Caego - Mydlarnia i Herbaciarnia


Racibrz ul. Opawska 42 (Galeria Dukat) naprzeciw E.Leclerc
www.mydlarniaskarbyswiata.pl
Artyku sponsorowany

12
12 Zimowe
Wiadomoci
trendy. Pomysy na prezenty

Zoty rodek

2 grudnia
2015,2015,
nr 23
(200)
2 grudnia
nr 23
(200)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 13
Wiadomoci
13

Zimowe trendy. Pomysy na prezenty

2
grudnia
2015,
23 (200)
2 grudnia
2015,
nr 23nr
(200)

racibrz handel

Po witeczny prezent zapraszamy


do sklepu na Szewsk!
Fot. Barbara Frydryk

Tu kupisz prezent dla dziecka i nie tylko.


W ofercie rwnie ubrania, kolekcja szkolna,
ubranka do chrztu i obuwie profilaktyczne.
Przy ulicy Szewskiej 3
w Raciborzu w miejscu,
gdzie niegdy miecia si
Zota Brama znajduje
si klimatyczny sklepik,
ktry powsta z myl o
dzieciach i modziey.
Szukasz odziey najlepszej jakoci, prezentu na
wita, urodziny, ubranka na chrzest czy roczek?
Koniecznie odwied sklep
przy Szewskiej. Ubrania
polskich producentw.
- Duy wybr dla dziewczynek: bluzek tunik,
legginsw, sukienek,
spdnic, sweterkw do
rozmiaru 170 cm.
- Duy wybr dla chopcw: bluzek, spodni
dresowych, jeansw,
dresw do rozmiaru
170 cm.
- Duy wybr ubranek dla
niemowlt: pioszki,
ppiochy, komplety,
sukienki, kombinezony
na chodniejsze dni w
rozmiarach od 56 cm.
Posiadamy rwnie
odzie na specjalne okazje:
- kolekcja szkolna,

Zabawki, ubranka, buty


i wiele innych rzeczy kupisz
w sklepie na Szewskiej
w Raciborzu.
- eleganckie sukienki,
- ubranka do chrztu (sukienki,
garniturki,
pioszki),
- ubranka na roczek (sukienki, garniturki).

Nasze
przemylane,
dobrze zaprojektowane i
starannie uszyte ubranka dziecice sprawdz si
w kadej sytuacji. W staej
ofercie przeceny na wybrane kolekcje do 30%. Godne
polecenia jest rwnie obuwie profilaktyczne PROFILEK, ktre take posiadamy w sprzeday. Obuwie
zostao
zaprojektowane
z myl o zdrowiu dzieci.
Buty posiadaj profilowan
wkadk, ktra zapobiega
powstawaniu paskostopia.
Wysoka cholewka utrzymuje nog w prawidowej pozycji, a mikka i elastyczna
podeszwa amortyzuje szkodliwe dla staww wstrzsy i
drgania. Serdecznie zapraszamy!
Ewa asocha-Gardawska
ul. Szewska 3/8
47-400 Racibrz
Czynne:
pn. - pt. 9.30 - 17.00
sb. 9.30 - 13.00

Artyku sponsorowany

R E K L A M A

WITECZNA
GORCZKA
PREZENTW...

SALON DZIECICY
Tylko u nas:

PAKO JEANS GWARANCJ


NAJLEPSZYCH PREZENTW!!!

+48 730 80 50 80

witeczne Promocje
Zapraszamy!
/bobowozki.raciborz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WODZISAW L.
UL. RYNEK 3
PON-PT 9:00 17:30
SOB-NDZ 9:00 13:30
W GRUDNIU OTWARTE W KAD NIEDZIEL !!!

z.c

Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell

- OD 39,00
- OD 19,00
- OD 39,00
- OD 20,00
- OD 29,00
- OD 19,00
- OD 39,00
- OD 69,00

bo
r

RACIBRZ, ul. Czstochowska 8

SWETRY
KOSZULE
BLUZY
TORBY
DRESY
PASKI
LONGI
KURTKI

.p

om

W SPRZEDAY
POSIADAMY RWNIE
KARTY PODARUNKOWE

ci

- najwikszy wybr wzkw i fotelikw


- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
- rowerki dziecice
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 15

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

powiat raciborski historia

O dziaalnoci Fundacji w rocznic mierci poety


marek lucjan

Od kiedy w ubowicach
dziaa Fundacja GCKiS
im. Josepha Eichendorffa? Jakie podstawowe cele sobie stawia?
Pawe Ryborz: Fundacja
Grnolskie Centrum Kultury i Spotka (GCKiS) im.
Eichendorffa w ubowicach
zostaa powoana do ycia
Aktem Notarialnym z dnia
03.04.1998 r. i rozpocza
swoj dziaalno 12.04.2000
r., w ktrym to dniu nastpio uroczyste powicenie
Domu Spotka Josepha von
Eichendorffa w ubowicach.
Na bazie posiadanego potencjau GCKiS prowadzi dziaalno kulturaln polegajc
na: dziaalnoci wydawniczej
prowadzonej w ramach utworzonego przez siebie wydawnictwa Editio Silesia, nadzorowanego przez organ
statutowy Fundacji, jakim
jest Rada Naukowa, kierowana przez pani prof. dr hab.
Joann Rostropowicz, bdc
rwnoczenie wiceprezesem
Fundacji. GCKiS organizuje
take cykliczne imprezy kulturalne zwizane z osob Josepha von Eichendorffa. Ponadto w GCKiS odbyway si
Wieczory Kina Niemieckiego
i Salony Kulturalne oraz festyny integracyjne, a take
R E K L A M A

Fot. GCKiS im. Josepha Eichendorffa

O Grnolskim Centrum Kultury i Spotka im. Josepha Eichendorffa w ubowicach


opowiada kierownik - Pawe Ryborz.
koncerty muzyki klasycznej.
Fundacja zabezpiecza i konserwuje ruiny byego paacu
Eichendorffw.
W ktrym roku zosta Pan
powoany na stanowisko
kierownika Fundacji i co
naley do Pana najwaniejszych obowizkw?
Na stanowisko kierownika
Fundacji zostaem powoany
w kwietniu 2009 r. Do moich
podstawowych obowizkw
naley: prowadzenie i nadzr
ww. dziaalnoci kulturalnej
GCKiS, prowadzenie i nadzr
ww. dziaalnoci gospodarczej GCKiS, przygotowanie,
nadzr i rozliczanie wnioskw
aplikacyjnych do rnych instytucji organizacji w kraju
i za granic,uczestnictwo w
posiedzeniach Zarzdu i Rady
Kuratorw GCKiS oraz opracowywanie i przedkadanie
organom Fundacji okresowe
sprawozdania z dziaalnoci
GCKiS, organizowanie i nadzorowanie prac remontowych
i inwestycyjnych, wsppracowanie z innymi organizacjami kultury i owiaty w kraju i
za granic oraz prowadzenie
i nadzorowanie dziaalnoci
reklamowej Fundacji.
Jak ukada si Pana
wsppraca z Zarzdem
Fundacji, Rad Kurato-

Kierownik GCKiS im. Josepha Eichendorffa


w ubowicach, Pawe Ryborz w otoczeniu turystek.
rw i Wjtem Gminy Rudnik?
Wsppraca z organami
Fundacji ukada si bardzo
dobrze. Jako kierownik administracyjny podlegam pod
trzyosobowy Zarzd Fundacji,
a moim bezporednim przeoonym jest prezes Fundacji
pan Marcin Lippa. Zgodnie ze
Statutem GCKiS - Rada Kuratorw, skadajca si z 10
czonkw, po 2 przedstawicieli kadego z 5 fundatorw, jest
organem nadzorujcym prac Zarzdu. Wjt gminy Rudnik zasiada w Radzie Kurato-

rw jako przedstawiciel gminy


Rudnik. W miar jego moliwoci zawsze mog liczy na
jego pomoc i wsparcie w kadym wzgldzie.
Kiedy
spoglda
Pan
wstecz i wspomina minione lata, to jakie sprawy,
wydarzenia uwaa Pan za
sukces GCKiS?
W okresie mojego zatrudnienia w GCKiS za sukces
Fundacji uwaam cakowite
odgruzowanie ruin ubowickiego paacu oraz zabezpieczenie ruin wschodniego skrzy-

da paacu. W ubiegym roku


GCKiS pozyskao dokumentacj projektow na odbudow wschodniego skrzyda ruin
paacu oraz stosowne pozwolenia. Obecnie trwaj dziaania
w celu zoenia wniosku aplikacyjnego o rodki na ten cel
z UE. Pomimo skromnego zatrudnienia aktywne prowadzenie, szczeglnie dziaalnoci
kulturalnej, ale i gospodarczej
GCKiS. Na szczegln uwag
zasuguj cyklicznie organizowane inscenizacje teatralne przy ruinach oraz koncerty w Sali Bankietowej GCKiS.
Poza tym kontynuowanie, a
w niektrych przypadkach
rozszerzenie dziaalnoci wydawniczej Fundacji, upowszechnianie dziaalnoci literackiej Fundacji, chociaby
poprzez posadowienie licznych tablic dwujzycznych
z poezj poety, zarwno wzdu
Zajczej cieki, jak i przed
budynkiem byej szkoy, pozyskanie rodkw z FR i MAIC,
i odmalowanie Domu Spotka
Eichendorffa oraz byej szkoy,
a take pozyskiwanie sponsorw w kraju i za granic.
W dziaalnoci kadej organizacji, stowarzyszenia
czy Fundacji pojawiaj si
take pewne trudnoci,
problemy. Co obecnie ley
Panu na sercu?

Prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej w realiach gospodarki rynkowej przez tak instytucj, jak GCKiS jest trudne.
Potrzeba wic duej determinacji, aby to skutecznie kontynuowa. Dotychczas zgromadzona dokumentacja, zwizana
z odbudow wschodniego
skrzyda ruin, wymagaa duo
pracy i nakadw finansowych.
Nie mona tego zmarnowa.
Trzeba znale sposb na pozyskanie niebagatelnych rodkw
finansowych na ten cel, a to nie
jest wcale atwe. Kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej
GCKiS wymaga nieodzownych
inwestycji: wymiana wykadzin
podogowych, modernizacja
pokoi hotelowych, zainstalowanie klimatyzacji. Trzeba znale
na to rodki.
Jakie projekty, najwaniejsze wyzwania stoj
przed Fundacj na najbliszy czas?
Priorytety Fundacji GCKiS
to: doprowadzenie do realizacji projektu odbudowy wschodniego skrzyda ruin paacu oraz
przeprowadzenie rewitalizacji
kompleksu parkowego wpisanego do rejestru WKZ w
Katowicach, a take przeprowadzenie niezbdnych inwestycji w GCKiS i utrzymanie na
odpowiednim poziomie dziaalnoci kulturalnej Fundacji.

16 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

racibrz biznes

Inkubatory przedsibiorczoci
- szans dla modych
19 listopada przed licznie zgromadzon modzie na raciborskim zamku w sali konferencyjnej wystpi pracownik Biura
Karier PWSZ w Raciborzu - Marcin Parzonka.
marek lucjan

Na wstpie prowadzcy
wykad o akademickich inkubatorach przedsibiorczoci
i nowych kierunkach ksztacenia od 2016 r. zaznaczy,
e PWSZ to stabilno i dowiadczenie. Tym samym odpowiedzia na opinie malkontentw, ktrzy sceptycznie
podchodz do szans rozwojowych, jakie roztacza przed
nimi raciborska uczelnia.
Aktywno poznawcza studentw jest istotna zaakcentowa p. Marcin.
Przypomnia, e w PWSZ
aktualne s dwa kierunki inynierskie 3,5-letnie (automatyka i robotyka oraz architektura). Natomiast nowymi
kierunkami, ktre zostay uruchomione ju w zeszym roku, s: bezpieczestwo pastwa i administracja. Z kolei
w przyszym roku ruszy nabr
na nowy kierunek - turystyka
i rekreacja. Kierunki, ktre
maj ju ugruntowan pozycj i funkcjonuj od wielu lat
to: filologia (angielska, niemiecka i sowiaska), edukacja artystyczna, pedagogika
i wychowanie fizyczne. W celu przekonania modziey do
raciborskiej uczelni Marcin
Parzonka przywoa sylwetki
R E K L A M A

absolwentw PWSZ, ktrzy


zrobili karier. Mianowicie,
rybniczanka Sabina Jeszka
piosenkarka, laureatka nagrody specjalnej programu Mam
Talent i Damian Kurzydym
inynier, programista, aktualnie konstruktor ukadw
wydechowych na rynek czci
zamiennych w firmie Tenneco
Automotive Sp. z o.o. w Rybniku oraz wielu innych studentw i absolwentw, ktrzy
dziki swojej pasji i zaangaowaniu osignli sukces.
Dochodzc do sedna sprawy, jak poruszy w czasie
wykadu, przekonywa modzie, e inkubatory roztaczaj
przed ni szanse na zaoenie
wasnej firmy. Podkreli, e
osoby powyej 17. roku ycia
mog ju zaoy wasny biznes, a uczelnia bdzie wspieraa ich dziaania. Istotne jest
to, e kada firma dziaajca
w inkubatorze otrzymuje tzw.
osobowo prawn, np. NIP.
Poza tym inkubator zapewnia
modemu biznesmenowi: biuro, ksigow i obsug prawn itp. Warto doda, e inkubator rozlicza si z ZUS-em.
W kraju jest ponad 20 biur
i 1600 firm, ktre dziaaj na
rynku i wsppracuj z sob.
Wykadowca przekonywa, e
dziaajc w inkubatorze mo-

dzi ludzie buduj swoj mark, potencja, a take rozwijaj


sie kontaktw i to wszystko
mona osign ju w cigu
dwch lat. Generalnie, zakadajc startup w inkubatorze,
opaty s niewielkie. W kadej
chwili mona zrezygnowa z
powodu niefortunnych okolicznoci... zapewnia pracownik PWSZ. Przypomnijmy,
e siedziba inkubatora znajduje si na ul. Lwowskiej 9 (pok.
104), popularne Soneczko.
Na zakoczenie Marcin
Parzonka puci krtki film,
zachcajcy modzie do podejmowania si nowych wyzwa i przystpienia do inkubatora przedsibiorczoci.
Gwnym motywem filmu byy hasa: jak sta si modym
biznesmenem i za pomaraczowe okulary, i po prostu
docz do AiP (akademickich
inkubatorw przedsibiorczoci).
Warto doda, e licznie
zgromadzon w sali konferencyjnej modzie zaszczycia swoj obecnoci p. Grayna Wjcik dyrektor Zamku
Piastowskiego w Raciborzu,
ktra wspiera lokaln przedsibiorczo. Pani Wjcik
z optymizmem odniosa si do
nowatorskich pomysw pracownika PWSZ.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 17

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

region praca

Praca za granic. Jak przey wita?


Fot. Agencja Porednictwa Pracy SCG

Dla opiekunek osb starszych przebywajcych w czasie wit poza granicami kraju,
to nieatwy okres. Jak przey rozk z rodzin i odnale si w nowym otoczeniu podczas wit?
wita Boego Narodzenia
kojarz nam si jednoznacznie:
choinka, obficie zastawiony
wigilijny st, opatek, polskie
koldy i nasi najblisi, ktrym
skadamy yczenia. wita
Boego Narodzenia okrelane s mianem najbardziej rodzinnych polskich wit zazwyczaj spdzamy je w domu,
wrd rodziny i przyjaci.
Opiekunki osb starszych, z
uwagi na specyfik wykonywanej pracy, nie zawsze jednak
maj moliwo, aby witowa w swoich domach, w zgodzie z polsk tradycj.
Twoja kolej na wita?
Opiekunki osb starszych
pracuj bowiem w systemie
wymian. Oznacza to, e jednym podopiecznym zajmuj
si na zmian dwie opiekunki. Taki system stosowany jest
przez wikszo agencji porednictwa pracy, w tym midzy innymi przez agencj SCG
z Rybnika. Marta Janik, ktra
w agencji porednictwa pracy
SCG odpowiada za rekrutacj
opiekunek, tumaczy: system
wymian pozwala naszym opiekunkom czy prac zawodow i zarabianie pienidzy z rol ony czy mamy. Opiekunki
dziel swoje ycie midzy Polsk, gdzie maj swoje sprawy prywatne, a Niemcy, gdzie
pracuj. Nasza rola na co dzie
polega na tym, aby ich pobyt za
R E K L A M A

SCG jest firm rodzinn zajmujc si


porednictwem pracy w opiece na terenie Niemiec.
granic przebiega bezpiecznie
i spokojnie zapewnia.
Sposb na witeczn
rozk
W okresie witecznym
agencja SCG z Rybnika szczeglnie troszczy si o opiekunki przebywajce w delegacji.
Wiemy, jak trudna moe by
rozka z rodzin w tym wyjtkowym, witecznym czasie
podkrela Marta Janik. Mamy jednak nadziej, e dziki staemu kontaktowi telefonicznemu, a take moliwoci
kontaktu przez Internet, jaki

zapewniamy naszym opiekunkom, witeczn rozk panie


opiekunki znosz znacznie lepiej.
wita inne ni te w Polsce
Rozka z bliskimi to nie
jedyna kwestia, ktrej obawiaj si osoby podejmujce prac
opiekunki podczas wit. Okazuje si, e rwnie trudne s
rnice kulturowe inna tradycja boonarodzeniowa, inne
potrawy witeczne na stole.
Pierwsze moje wita w Niemczech okazay si prawdziwym
wyzwaniem. Nie wiedziaam,

jak obchodzi si za granic


Boe Narodzenie. Obawiaam
si troch, e si nie odnajd
w tych nowych okolicznociach, ale na szczcie rodzina mojej podopiecznej zadbaa, abym czua si jak w domu.
Byo naprawd bardzo mio,
cho oczywicie mylami byam
przy moich najbliszych opowiada pani Marta. Dodatkow
motywacj byo dla mnie to, e
dziki mnie moja podopieczna bdzie miaa towarzystwo
przez cae wita z uwagi na
stan zdrowia musi by cay czas
w domu. Wiele niemieckich seniorw spdza wita samotnie. My opiekunki mamy wobec tego szczegln misj.
Aby czu si jak w domu
Agencja porednictwa pracy delegujca opiekunki do
pracy za granic ma olbrzymi
wpyw na to, jak zatrudnione
opiekunki spdz swoje wita.
W SCG troszczymy si o to, aby
nasi pracownicy, mimo rozki
z rodzin i rnic kulturowych,
mogli cieszy si witami
podkrela Marta Janik. Nasi
koordynatorzy dbaj o to, aby
podopieczni i ich rodziny zapewnili opiekunce jak najlepsz atmosfer podczas Boego
Narodzenia. Nasz zesp wprowadza wyjedajce na wita
panie w podstawowe rnice
pomidzy polskimi a niemieckimi tradycjami. Jestemy tak-

e do dyspozycji opiekunek
w razie jakichkolwiek wtpliwoci czy pyta.
Weihnachten,
czyli wita po niemiecku
Boe Narodzenie to jedno
z
najwaniejszych
wit
w Niemczech. Przygotowania rozpoczynaj si wraz z
Adwentem. Sam Adwent jest
rwnie bardzo wany dla
Niemcw w kadym domu
znajduje si adwentowy wianek, a w oknach stawiane s
w kolejnych tygodniach Adwentu wieczki; po jednej na
kad niedziel. Warto pamita, e Niemcy rozpoczynaj prawdziwe witowanie
dopiero w Dzie Boego Narodzenia, a nie jak u nas
w Wigili. Pewn rnic jest
take wigilijne menu na
niemieckich stoach krluj
bowiem: saatka kartoflana,
potrawy z kiszonej kapusty,
a take miso. Niemieckie
rodziny potrafi by jednak
otwarte take na polsk tradycj. Moja podopieczna poprosia mnie o przygotowanie kilku
tradycyjnych polskich da. Tak
wic na stole pojawiy si: pierogi z kapust i ryba po grecku,
a take kutia. Wszystko smakowao, a ja czuam si naprawd
wyjtkowo, mogc pokaza rodzinie mojej podopiecznej, jak
spdzamy Wigili w Polsce
mwi pani Marta.

witeczny bonus
Cho wyjazd do pracy
w czasie wit moe wydawa
si trudnym dowiadczeniem,
ma take swoje atuty. Opiekunki osb starszych, ktre
zdecyduj si na wyjazd w tym
czasie, mog liczy na dodatkowe bonusy czy premie wypacane przez pracodawc. Zdajemy sobie spraw, e wyjazd
w czasie wit nie jest atwy,
dlatego dokadamy wszelkich
stara, aby wynagrodzi to naszym pracownikom informuje Agnieszka Gawlik z agencji
pracy SCG.
Rozwaasz prac opiekunki osb starszych? Zgo si do
agencji pracy SCG i sprawd,
na jakie warunki moesz liczy.
Przy wyjedzie w czasie wit
czeka na ciebie dodatkowa
premia. Zadzwo pod numer
32 797 14 55 i poznaj szczegy!

Agencja Porednictwa
Pracy SCG
ul. Przemysowa 3
Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55
Artyku sponsorowany

18 Z regionu

zdrowie

2 grudnia 2015, nr 23 (300)

powiat wodzisawski szpital

Powiat umorzy szpitalom dug


Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

Zarzd Powiatu Wodzisawskiego podj decyzj o umorzeniu


Powiatowemu Publicznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej
w Rydutowach i w Wodzisawiu l. poyczki w wysokoci 1,5 mln z.
dominika zajc

Poyczka udzielona byla


w tym roku na wkad wasny
do unijnych projektw na termomodernizacj i informatyzacj. Dyrektor zakadu Boena
Capek sw prob o umorzenie poyczki argumentowaa
z sytuacj finansow szpitali, ktra, jak twierdzi, wynika
z niewystarczajcego finansowania wiadcze przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto
finansowania przez NFZ nie
zmienia si od kilku lat, a ceny
wielu lekw i towarw potrzebnych do zaopatrzenia szpitali
stale rosn. Niektre zdyy
wzrosn nawet o 100%. Poza
tym NFZ nie pokrywa caociowo tzw. nadwykona, co dodatkowo obcia budet szpitali. Jako e rodki pochodzce
z poyczki zostay w caoci zainwestowane w majtek PP
ZOZ, Zarzd Powiatu umorzenie poyczki uzna za zasadne.
Zarzd uzna te, e umorzenie

Dyrektor szpitala uwaa, e za sytuacja


finansowa szpitala wynika z niewystarczajcego
finansowania wiadcze przez NFZ.
poyczki wpynie na popraw
wyniku finansowego szpitali. Za
tak decyzj przemawiaj rwnie kwestie spoeczne wyjania starosta Tadeusz Skatua.
Warto przypomnie, e
dziki pozyskanym przez PP
ZOZ rodkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego, a take pienidzom


z budetu powiatu wykonano
kompleksow termomodernizacj gwnego budynku szpitala. Zakres przeprowadzonych prac obejmowa wymian
stolarki okiennej oraz drzwiowej, ocieplenie cian, stropw

racibrz - szpital

Biaa sobota w szpitalu

Bezpatne badania krwi w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.


12 grudnia w godzinach
od 8:00 do 11:00 Laboratorium Analityczne raciborskiego szpitala wraz z firm Abbott
Laboratories Poland przeprowadz bezpatne badania krwi.

Talony na bezpatne badania krwi


mona odebra w
laboratorium raciborskiego szpitala
Badania krwi obejmuj: profil
wtrobowy (ALT, AST, ALP,
TBIL, GGTP, Albumina), profil
lipidowy (cholesterol, trjglicerydy, HDL, LDL), poziom glukozy, amylaza, TSH. JednoczeR E K L A M A

nie bdzie moliwo zlecenia


odpatnie dodatkowych bada
z tej samej prbki krwi bez skierowania. Podstaw bezpatnego
wykonania bada bd talony,
ktre mona naby u kierownika Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Rejonowym
w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. Talony wydawane bd
w dniach 01.12.2015 r. (wtorek)

i 03.12.2015 r. (czwartek) od
godziny 15:00 do 16:00. Ilo
talonw ograniczona.
Wszelkich informacji na
temat programu udziela kierownik Laboratorium Analitycznego mgr Elbieta Boruch-Priebe pod nr. tel. (32 755 51 91)
w godz. od 7:00 do 14:00.
ml

i zamontowanie ponad stu solarw. Wyliczono, e dziki


zastosowaniu rozwiza energooszczdnych szpital moe
zaoszczdzi na rachunkach za
centralne ogrzewanie a 280
tys. z w skali roku. Dodatkowym atutem termomodernizacji bdzie ograniczenie emisji
dwutlenkw siarki, wgla, azotu i emisji pyw do atmosfery. rodki na wkad wasny PP
ZOZ w projekcie informatyzacji szpitali w Wodzisawiu l.
i w Rydutowach rwnie pochodziy z powiatu. Dziki temu placwka zyskaa funkcjonalny system informatyczny,
z ktrego udogodnie korzystaj przede wszystkim pacjenci.
Szpitalny Portal Informacyjny
i elektroniczny system kolejkowy pozwalaj m.in. na rejestrowanie si u wybranego lekarza
drog elektroniczn. Co istotne,
nowy system umoliwia take
ledzenie kolejki, dziki czemu
unikniemy dugiego oczekiwania w poczekalniach.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

RACIBRZ ZDROWIE

Pozbd si blu z REHAFIX!


Jak pozby si blu plecw, leczc stop,
czyli holistyczne podejcie do problemu.
Nowoczesna, inteligenta
fizjoterapia nie szuka rozwizania problemu tylko w miejscu blu czy ograniczenia. Rozumie, e ludzki organizm to
skomplikowany system pocze i zalenoci, e zaburzenie w jednym obszarze wpywa na obszary ssiadujce.
A skoro tak, to skuteczne leczenie musi bazowa na traktowaniu ludzkiego ciaa jak
caoci. Tumaczymy to naszym pacjentom w gabinecie REHAFIX. Czasem dziwi
si, dlaczego tak dugo skupiamy si np. na ich miednicy,
skoro zgaszaj nam problem
z kolanem. Bo jestemy przekonani, e tylko usunicie prawdziwej przyczyny blu jest w stanie
skutecznie zaegna ich kopot.
Idc tym tropem, zorganizowalimy w listopadzie spotkanie
dla kobiet w ciy pt. Cia, pord, pog okiem fizjoterapeuty. Wydanie na wiat dziecka
to naturalny, ale mocno zoony
proces. Zaniedbania z okresu
ciy mog negatywnie przeoy si na pord, a poogowe bdy (bahe, a czsto niebezpieczne w skutkach) uniemoliwi
powrt do formy i dawnego stanu zdrowia. Zajcia odbyy si
w przesympatycznej atmosferze.
R E K L A M A

Fizjoterapia kobiet:
nietrzymanie moczu,
obnienie/wypadanie
narzdw rodnych,
fizjoterapia przed
i pooperacyjna,
terapia blu w ciy,
pilates w ciy,
pilates baby.

Mamy nadziej, e przekazane


informacje pomog uczestniczcym w nim paniom fantastycznie przej ich odmienny stan,
z umiechem na ustach urodzi

oraz wzorowo przej pog.


Planujemy grudniow powtrk. Zainteresowane panie prosimy o telefony, smsy lub e-maile.

Gabinet rehabilitacji i fizjoterapii REHAFIX


Racibrz, ul. Ocicka 4

tel. 733 333 814, 504 325 8732


www.rehafix.com.pl
Artyku sponsorowany

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Jesieni i zim musimy


wzmaga si z uporczywym
parowaniem szyb w naszych
pojazdach. Powodw pojawiajcej si pary moe by
kilka. Jak szybko oczyci
szyby i jak zapobiec parowaniu?
Zaparowane od rodka
szyby to przede wszystkim
niebezpieczestwo dla podrujcych. Problem w tym,
e z reguy kierowcy staraj
si likwidowa skutki, zapominajc o przyczynach. A to
od nich trzeba zacz.

jca wewntrz auta wilgo


to oczywista przyczyna parowania szyb. Zim do auta
wnosimy na ubraniu czy na
butach nieg wod czy boto.
Jeeli mamy gumowe dywaniki, atwo da si z nich wod wyla. W materiaowe dywaniki bdzie ona wsikaa.
Sprawdmy, stan uszczelek w
drzwiach i klapie baganika.
Ju przed zim powinnimy
je zakonserwowa, smarujc
cienk warstw wazeliny lub
uywajc rodka silikonowego w sprayu.
Uszkodzenie nagrzewnicy to najrzadziej spotyka-

MECHANIKA POJAZDOWA

na przyczyna zapanowywania szyb w aucie. W skrcie


mona powiedzie, e wyciekajcy wtedy pyn chodzcy
dostaje si do wntrza pojazdu, a jego odparowywanie
powoduje parowanie szyb. Z
reguy takiej usterce towarzyszy specyficzny zapach. Koczy si to zwykle wymian
nagrzewnicy. Sam koszt czci nie jest wielki, ale wymiana jest do trudna i pracochonna.

czamy klimatyzacj, nawiew


kierujemy na szyb czoow
i regulujemy na boczne i po
maksymalnie kilku minutach
szyby s ju czyste. W aucie
nie posiadajcym klimatyzacji po wejciu i uruchomieniu
silnika najprociej jest wczy ciepy nawiew na przedni szyb i uchyli jedno
okno, by szybko pozby si

wilgoci z niej. Oczywicie


wczamy take ogrzewanie tylnej szyby. Powinnimy mie pod rk gbk lub
ciereczk z irchy, by ewentualnie szyby przetrze. Moe wyda si to banalne, ale
zawsze dokadnie otrzepmy
buty ze niegu, zanim zasidziemy za kierownic.

Jak pozby si wilgoci?


Jeli mamy klimatyzacj, sprawa jest prosta. W-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Problem parowania szyb w samochodzie

Na pocztek radzimy
sprawdzi stan filtra kabinowego. Brudny, zapchany
filtr przeciwpykowy powoduje parowanie szyb oraz
utrudnia ich odparowanie.
Filtr kabinowy jest w kocu
siedliskiem rozmaitych bakterii, grzybw, pleni. Przy
okazji warto oczyci komory dolotowe i cay ukad recyrkulacji powietrza w pojedzie. W przypadku filtrw
kabinowych nie moe by
mowy o ich czyszczeniu czy
przedmuchiwaniu. W gr
wchodzi tylko wymiana starego filtra na nowy. Panu-

NAPRAWY POWYPADKOWE

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

Rozrywka 21

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

RYDUTOWY ROZRYWKA

German Brass w Wodzisawiu

SPEKTAKL TATO TEATRU


BAGATELA W RYDUTOWACH

Fot. Justyna Koniszewska

21 listopada w Wodzisawskim Centrum Kultury w ramach


X Midzynarodowego Festiwalu im. Gorczyckiego wystpi
legendarny zesp German Brass.
DOMINIKA ZAJC

German Brass to pochodzcy z Niemiec jeden z najlepszych dtych blaszanych zespow na wiecie. German Brass
nie tylko tworzy histori muzyki dtej, od czasw swojego powstania (tj. 1974 roku), ale po
dzi dzie kontynuuje swoj
drog pen sukcesw, jednoczenie pozostajc pionierem
w tej piknej i jake widowiskowej dziedzinie muzyki. German
Brass stworzy rnorodno
w jednoci poprzez niespo-

Na deskach Rydutowskiego Centrum Kultury mona byo zobaczy ponadczasowy spektakl Tato.
Rydutowska publiczno
bya zachwycona wystpem
krakowskiego Teatru Bagatela.
Gorzka komedia Tato przedstawia toksyczne rodzinne relacje. Gwnym bohaterem jest
Franio, ktry prbuje wybaczy
i zrozumie wasnego, nieznoszcego sprzeciwu, skrajnie
surowego ojca. Jeszcze raz
przemierza krain dziecistwa,
przyglda si swoim smutkom,
strachom, alom. Sprawdza, co
da mu ojciec. Jakimi emocjami
karmi go podczas codziennych
spotka albo powanych m-

Fot. Justyna Koniszewska

GazetaInformator.pl >>

skich rozmw. Spektakl Magorzaty Bogajewskiej zbudowany


jest z krtkich, niemal lmowych scenek, prezentujcych
ycie bohatera od jego narodzin a po mier ojca. Reyserka zderza tragiczne momenty
z zabawnymi aktorzy graj
na instrumentach do evergreenw piewanych przez matk
Frania, Magd. Przedstawienie zdobyo Nagrod Publicz-

noci na 10. Festiwalu Polskich


Sztuk Wspczesnych R@port
w Gdyni. W 21. Oglnopolskim
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Wspczesnej Magorzata Bogajewska otrzymaa
nagrod za reyseri, a Ewelina Starejki wyrnienie za rol
Mamuki przeczytamy w recenzji spektaklu.
D

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

tykane dotd perfekcyjne poczenie dwiku dziesiciu


wspaniaych i renomowanych
solistw z najlepszych orkiestr
niemieckich. Jako zesp wykonuj muzyk kameraln
przy jednoczesnej dynamice
rodem z orkiestry symfonicznej, ktr tylko mosine inR E K L A M A

strumenty s w stanie wydoby. Repertuar German Brass


obejmuje wszystkie kierunki
i rodzaje stylistyczne, od Scheidta po Shostakovicha, od Dixelanda do Bossa Nova. Zawiera
on w sobie elementy klasyczne i ponadczasowe, powane
i rozrywkowe. W trakcie ich

koncertw moemy zaobserwowa dwa nurty: profesjonalny


i rozrywkowy. Program zawiera aranacje dzie klasycznych
oraz adaptacje i kompozycje,
ktre zostay stworzone gwnie na potrzeby German Brass,
eby wyeksponowa techniczn
doskonao zespou.

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

22 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja.
Bez ogranicze wiekowych! Ju
dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS ul. Opawska 38 Racibrz
(na przeciw E.Leclerca). Tel 530
499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze
z histori kredytow. Rwnie
z zajciami komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert
chwilwek z moliwoci rozoenia patnoci nawet na kilka rat!
Nie wymagamy przedstawienia
dokumentw
dochodowych!
Dom Finansowy QS ul. Opawska 38 (na przeciw E.Leclerca).
Tel 530 499 444.

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez


BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.
Chwilwki szybko i dyskretnie.
Minimum formalnoci,tylko trzy
podpisy, pienidze w tym samym
dniu. Zapraszamy!! Tel. 723 321
555.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas znajdziesz
najwicej ofert pozabankowych i
bankowych. Tel. 505 403 206.

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Restauracja w Raciborzu przyjmie


do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie 300 EUR!
Tel. (32) 506 55 87.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia; dobrych zdj; wasny
sprzt fotograczny; dyspozycyjno; znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

RNE

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha


trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.
Profesjonalnie przeduanie wosw! TANIO! Dojazd do klienta.
Tel. 792 056 963.
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY
NIERUCHOMOCI
Wynajm dziaki pod garae
w Rydutowach. Wjazd bezporednio z drogi publicznej. Posesja ogrodzona, zamieszkana.
Koszt dzierawy na rok. Posiadam dziaki ju z podoem
betonowym lub bez. Posiadam
dziak budowlan pod kiosk
lub mniejszy sklepik w pobliu
szkoy ponadpodstawowej. Tel.
600 224 026

WYNAJM 2-pokojowe
mieszkanie w Raciborzu na
ul. Lotniczej, powierzchnia
52m, 1 pitro.
Tel. 501 224 638.
Wynajm powierzchni usugow pod dziaalno w Rydutowach. Lokal do generalnego remontu. Tel. 600 224 026.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA
Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT

LUSARSKO-MECHANICZNY

Adam Majnusz
Tel. 32 4151880
Mariaska 1, 47-400 Racibrz

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

WODZISAW LSKI RYNEK 6 GRUDNIA

R E K L A M A

WODZISAWSKIE MIKOAJKI

W sercu Wodzisawia pojawi si prawdziwy wity


Mikoaj i z tej okazji dla najmodszych, i ich rodzicw
przygotowano wiele atrakcji.
Od godziny 12:30 na pycie
wodzisawskiego Rynku bawi bdzie Teatr Trip z Chorzowa. Artyci zaprezentuj

interaktywny program dla caych rodzin pn. Z Mikoajem


przez wiat. Dwjka pomocnikw witego zabierze dzieci w rne zaktki naszej planety, w kadym kraju, biorc
udzia w charakterystycznych
tacach, zabawach i konkursach. Przy okazji sprawdz, co

dzieci wiedz na temat Mikoaja oraz czy zasuguj na to, aby


dosta prezenty. Oczywicie samego witego rwnie nie zabraknie. Pojawi si na pewno
i wrczy najmodszym drobne
upominki. Mikoajki na rynku s darmowe. To nie koniec
mikoajkowych atrakcji. Nasz
zacny go pojawi si take
o godzinie 16:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury. Dzieci
w oczekiwaniu na niego bd
mogy zobaczy premierowy
seans lmowy wity Mikoaj dla wszystkich. Ten ciepy
i rodzinny lm animowany
jest histori trzech modych

zwierzakw, ktre wyruszaj


w niebezpieczn, pen przygd drog do w. Mikoaja. Zaraz po projekcji najmodsi spotkaj si z Mikoajem. Bdzie to
idealna okazja do zrobienia pamitkowego zdjcia oraz odebrania paczki penej sodkoci.
Bilety na mikoajki w WCK-u
s w cenie 16 z i mona je rezerwowa pod nr tel. 32 455 48
55 lub osobicie w sekretariacie
WCK. Kasa czynna: poniedziaek - wtorek - czwartek - pitek
12:00-17:00. W rod kasa nieczynna. Weekend - na godzin
przed imprezami. Sprzeda biletw od 1 grudnia.

Pszowa oraz zespoy taneczne


z MOK-u. O 17:30 na scenie
zawitaj elfy witego Mikoaja, ktre pomog najmodszym
mieszkacom w oczekiwaniu
na przyjazd najwaniejszego
w tym dniu bohatera, czyli witego Mikoaja. Mikoaj
z workiem penym sodyczy
zawita w Pszowie o godzinie
18:00. eby atrakcji byo nie-

mao, 6 grudnia ulicami Pszowa przejedzie Moto Mikoaj


z Grup Motocyklow Hanysy. Ponadto w sobot od godz.
9:00 do 19:00 i w niedziel od
godz. 8:00 do 19:00 w sali widowiskowej MOK-u odbdzie
si witeczny Jarmark Rkodziea, na ktry zapraszaj Koo Frywolitek i Miejski Orodek Kultury w Pszowie.

PSZW PARK JORDANOWSKI 5-6 GRUDNIA

MIKOAJKI W PSZOWIE
5 i 6 grudnia Park Jordanowski w Pszowie zamieni si
w witeczn krain pen kold, smakoykw i ozdb choinkowych. A to wszystko za
spraw pierwszego w Pszowie
Jarmarku
Mikoajkowego.
W sobot oprcz jarmarku,
ktry bdzie trwa od godziny 11:00 do 19:00, na scenie
pojawi si Pszowiki oraz

dzieci ze szk podstawowych


i
wietlicy
Opiekuczej
Gniazdo. W niedziel od
11:00 do 19:00 serdecznie zapraszamy na drugi dzie Jarmarku. Nie zabraknie rwnie czci artystycznej, gdzie
od godziny 16:00 wystpi
uczniowie z gimnazjum, podopieczni wietlicy Rado ycia, Towarzystwa Przyjaci

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA

Od 12 do 23 grudnia na wodzisawskim Rynku midzy innymi wdliny z Podlasia, sery koryciskie, oscypki, swojskie miody, domowe wdzonki, kiebasy, pierniki, przysmaki i stroiki witeczne...

12.12.2015 - KONKURS NA BOMBK


16.00 - Rozdanie nagrd oraz oficjalne otwarcie jarmarku
16.30 - Hej id wita - Piotr Cybuka
Przez cay dzie wystawa inwentarza w domkach obok fontanny.

13.12.2015 - Koncert kold i pastoraek - karaoke


15.00 - Wystp witeczny zespou folklorystycznego
z Wodzisawskiego Centrum Kultury
16.00 - Koncert witeczny zespow Wodzisawskiego
Centrum Kultury
17.00 - Koncert koldowy i pastoraek w wykonaniu DUO CORAL
16.00-18.00 - Przejadki wozem konnym po miecie
Przez cay dzie wystawa inwentarza w domkach obok fontanny.

19.12.2015 - Inscenizacja Historyczna

Od rana eksponaty z ycia mieszkacw pocztku XIX wieku


Tematyczna wystawa w Muzeum
15.00 - Inscenizacja Spalony Wodzisaw
16.00 - Miks kold - prezentacja utworw konkursowych
17.00 - Koncert Wodzisawskiej Orkiestry Rozrywkowej
18.00 - Koncert zespou EDA

20.12.2015 FESTIWAL MOCZKI


12.00-15.00 - Konkurs na najsmaczniejsz moczk
14.00 - Jaseka w wykonaniu uczniw zespou
szkolno-przedszkolnego w Poomi
Koncerty zespow: Spokobabki, Kameleon i Retro.
Koa gospody wiejskich z powiatu wodzisawskiego - prezentacja zwyczajw i tradycji boonarodzeniowych, degustacja potraw.

Patronat medialny:

5-6 GRUDNIA PCKU WODZISAW


5 i 6 grudnia w godzinach od 9:00 do 14:00 Powiatowe Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Wodzisawiu zaprasza na
darmowe, rodzinne zwiedzanie Sztolni wiczebnej. Ta
oryginalna propozycja witowania barbrki, a w tym roku
rwnie mikoajek od 12 lat cieszy si niesabnc popularnoci, czego potwierdzeniem jest wysoka frekwencja.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

5-6 GRUDNIA MOK PSZW


5 i 6 grudnia w sali widowiskowej MOK-u w Pszowie odbdzie
si witeczny Jarmark Rkodziea. Koo Frywolitek
serdecznie zaprasza. Sobota 9:00-19:00. Niedziela 8:00-19:00.
6 GRUDNIA RCK RYDUTOWY
6 grudnia o godz. 16:00 Rydutowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl dla dzieci Zima u ciekawskiej krlewny.
Po przedstawieniu Mikoaj bdzie wrcza dostarczone przez
rodzicw prezenty. Bilety 7 z (dzieci), 10 z (doroli).
6 GRUDNIA WDK CZYOWICE
6 grudnia o godz. 16:00 w WDK w Czyowicach odbdzie si
spektakl mikoajkowy i wrczenie paczek. Cena 25 z.
12 GRUDNIA WCK WODZISAW
12 grudnia w Wodzisawskim Centrum Kultury o godz. 17:00
wystpi Kabaret Skeczw Mczcych. Pod t kontrowersyjn nazw kryje si jeden z najpopularniejszych polskich
kabaretw znany rwnie jako KSM. Z roku na rok sami podnosz sobie poprzeczk, przygotowujc coraz bardziej dojrzae
programy.
R E K L A M A

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Reklama

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl

You might also like