You are on page 1of 24

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 2 grudnia 2015 | Nr 23 (200)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Tchn ycie w kozielski port

Zimowe trendy.
Pomysy na prezenty

KATARZYNA SOLARZ

W pierwszej poowie XX
wieku kozielski port by drugim co do wielkoci portem
rdldowym w Europie zaraz po Duisburgu nad Renem.
Przeadowywano tu wwczas
prawie 4 mln ton adunkw
rocznie, czyli okoo 40 barek
dziennie. Jeszcze na przeomie lat 80. i 90. XX wieku byo to okoo miliona ton rocznie.
Dzi zabytkowy port popada
w ruin. Ta sytuacja ma jednak ulec stopniowej poprawie. Gwarantuje to podpisana
17 listopada umowa trjstronna pomidzy gmin, Kdzierzysko-Kozielskim Parkiem
Przemysowym a spk Kdzierzyn-Kole Terminale na
dzieraw terenw portowych.
Projekt, ktrego realizatorem
ma by nowo powstaa spka
KKT, zakada budow terminali przeadunkowych dla masowych produktw chemicznych
oraz terminala kontenerowego. Zawarte porozumienia
maj umoliwi uruchomienie
dziaalnoci przeadunkowej
do 2017 roku. Zostaem zaproszony do tworzenia czego,
co wydaje mi si bardzo naturalne. Uwaam, e ten projekt
jest odpowiedni dla wszystkich
stron. Jeeli chodzi o sam inwestycj, to my nie zamierzamy czeka zapewnia prezes
spki KKT Zbigniew uk. Planowane s trzy elementy inwestycji: terminal chemiczny,
kontenerowy oraz dla towarw sypkich. Teraz czeka nas
spotkanie z projektantami, zaatwianie niezbdnych pozwole, potem przyjdzie kwestia
budowy i uruchamiania mwimy tu o perspektywie 2 lat
tumaczy uk. Jeli wszystko
pjdzie zgodnie z planem, to
przysowiowa opata zostanie
wbita w ziemi w przyszym roku, do 2017 rozpocznie si budowa, a w 2018 bd ju przeadowywane pierwsze towary.
Caa inwestycja to koszt 360
mln z. Snansowania projek-

Umowa o dzieraw terenw portowych zostaa zawarta pomidzy gmin Kdzierzyn-Kole, Kdzierzysko-Kozielskim Parkiem Przemysowym a spk Kdzierzyn-Kole
Terminale. (Na zdjciu od lewej: Wiesaw Skwarko - prezes KKPP, prezydent miasta
Sabina Nowosielska oraz prezes spki Kdzierzyn-Kole Terminale Zbigniew uk).
tu podj si szwajcarski fundusz inwestycyjny Clearsight,
ktry jest wacicielem spki
KKT. Jestemy t inwestycj bardzo podekscytowani,
szczeglnie jeli chodzi o rozwj infrastruktury portowej
podkreli przedstawiciel Clearsight Jakub Crhonek. Ten
projekt cieszy si duym zainteresowaniem wrd naszych
partnerw branowych, potencjalnych klientw, jak rwnie
partnerw zainteresowanych
aktywnym wczeniem si
w rozwj architektury terminalowej. Mwimy tu o istotnych
graczach na obu tych rynkach,
dlatego nie moemy doczeka si, kiedy barki zaczn tu
kursowa dodaje Crhonek.
17 listopada oprcz umowy
o dzieraw portu podpisano te przedwstpn umow
sprzeday portowych terenw.
Podpisalimy umow dzierawy z inwestorem. Od dzi ma
on prawo do dysponowania
terenami portu do celw bu-

dowlanych, projektowych oraz


do wystpowania o wszystkie pozwolenia mwi Wiesaw Skwarko, prezes Kdzierzysko-Kozielskiego Parku
Przemysowego. Natomiast
zbycie samej nieruchomoci
nastpi w perspektywie 2-3
lat, kiedy inwestor zrealizuje
wszystkie zadeklarowane etapy inwestycji. Dopiero wtedy
grunt bdzie jego wasnoci
tumaczy Skwarko. Jak zapewnia prezydent Sabina Nowosielska, pienidze uzyskane w przyszoci ze sprzeday
portu zostan przeznaczone
m.in. na rewitalizacj dzielnicy portowej. Inwestycja,
ktr zamierzamy zrealizowa, ma ogromne znaczenie
dla Kdzierzyna-Kola. Rewitalizujemy bowiem nie tylko
port, ale ca przyleg do niego dzielnic portow. Chcemy,
aby nasze miasto odzyskao
blask, jaki kiedy miao. Bd
robia wszystko, aby ten blask
mu przywrci deklaruje

Nowosielska. Miasto chce uruchomi w okolicach portu tzw.


stref ekonomiczn dla maych
i rednich rm, ktre bd tam
wiadczyy usugi dla terminalu, np. rmy ksigowe czy logistyczne. Ta inwestycja to jedno z najwaniejszych wydarze
gospodarczych w Kdzierzynie-Kolu w ostatniej dekadzie
uwaa miejski radny Andrzej Kopacki. Mam nadziej, e w cigu najbliszych 4 lat
zmieni si oblicze portu. Kluczowym zaoeniem podpisanych umw jest jak najszybsze
przekazanie gruntw inwestorowi. Teraz tereny portu zostan aportem przekazane przez
gmin Kdzierzysko-Kozielskiemu Parkowi Przemysowemu, by spka ta moga dopilnowa i waciwie wykorzysta
tereny na potrzeby dalszych
inwestycji. Z kolei sam proces
inwestycyjny powinien rozpocz si w przecigu roku. Docelowo w samym terminalu
znajdzie prac 120 ludzi.

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

NOWA TWARZ
CZYSTEGO REGIONU
Marian Janas zosta prezesem Czystego Regionu.
Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadw Czysty
Region przez najblisze cztery lata bdzie kierowa Marian
Janas. Zastpi na tym stanowisku Mariusza Rozmiarka. Nowy prezes pochodzi z Ostrowa
Wielkopolskiego. Ma due dowiadczenie w tej brany, poniewa wczeniej by zwizany
z Zakadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim.
Wprowadza go na CeTO (polski rynek pozagiedowy). Potem
by czonkiem zarzdu w kolejnej spce zajmujcej si gospodark odpadami SITA Polska
Sp. z o.o. 53-letni Marian Janas
jest absolwentem Wyszej Szkoy Inynierskiej w Zielonej Grze, ktr ukoczy jako magi-

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Fot. Agnieszka Gogolewska

Miasto zawaro umow dotyczc dzierawy portu.

Wczeniej 53-letni Marian Janas zwizany by


z Zakadem Oczyszczania
i Gospodarki Odpadami
MZO S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim.
ster inynier mechanik. Ma te
za sob studia podyplomowe
na Politechnice Zielonogrskiej
i w Wyszej Szkole Bankowej
w Poznaniu oraz studia Executive MBA na Francuskim Instytucie Zarzdzania w Warszawie.
P

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

PO SUBIE
ZATRZYMA PIJANEGO
Policjant z Kdzierzyna-Kola, wracajc po subie do domu, zatrzyma
nietrzewego kierowc.
Policjant, wracajc po subie do domu, zauway na obwodnicy miasta osobowego ata. Tor jazdy wskazywa, e jego
kierowca moe by nietrzewy.
Mczyzna zatrzyma si na
chwil na rondzie w Reskiej
Wsi, po czym pojecha w kierunku Kola. Jadc slalomem
na zmian przyspiesza, a nastpnie gwatownie hamowa.
Policjant, majc podejrzenia, e
kierowca moe by nietrzewy,
natychmiast za nim ruszy. Gdy

pojazd zatrzyma si na parkingu przy ul. Piastowskiej, funkcjonariusz podbieg do kierowcy


i uniemoliwi mu dalsz jazd.
Po chwili na miejsce przyjechali policjanci, ktrzy zbadali
stan trzewoci 42-latka. Okazao si, e kierowca prowadzi
pojazd, majc prawie 3 promile
alkoholu w organizmie. Zatrzymano mu prawo jazdy. Teraz
odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzewoci. Za to
przestpstwo grozi do 2 lat wizienia oraz sdowy zakaz kierowania pojazdami.
P

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 5

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole turystyka

komentarz na gorco

Miasto turystycznych moliwoci


Fot. Katarzyna Solarz

Kdzierzyn-Kole nie wykorzystuje potencjau turystycznego.

Temat rewitalizacji Baszty Montalamberta zdominowa dyskusj radnych o potencjale turystycznym miasta.
katarzyna solarz

Turystyka w Kdzierzynie-Kolu to temat, ktry nie ma


tradycji, chocia dziki ciekawym zabytkom i bliskoci Odry
miasto teoretycznie spenia warunki miejsca atrakcyjnego dla
przyjezdnych. Teoretycznie,
poniewa co innego wida na

Na ten cel
przeznaczylimy

20 tys. z

informuje
Wojciech Jagieo,
zastpca prezydent
ds. owiaty.
folderach promocyjnych, a co
innego w rzeczywistoci. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
samorzdowcy prbowali znale najlepszy sposb na rozkrcenie turystyki w miecie,
dzielc atrakcje turystyczne

na trzy kategorie: rekreacyjne,


sportowe i historyczne.
W pierwszej i drugiej, jak
twierdz wadze miasta, s postpy. W tym roku udao nam
si rozpocz dziaania, ktre
zmierzaj w kierunku rozwoju
turystyki rekreacyjnej zwizanej z kajakarstwem. Spywy kajakowe Odr rzeczywicie ciesz si w Kdzierzynie-Kolu
ogromn popularnoci, przycigajc mionikw kajakarstwa m.in. z okolic Opola czy
Raciborza. Jak zapewnia prezydent, rozwj infrastruktury
zwizanej z upowszechnianiem
rekreacji kajakowej zmierza w
dobrym kierunku. Trzeci kierunek rozwoju to turystyka historyczna zwizana z okresem II
wojny wiatowej. Takie obiekty jak obz zagady w Sawicicach czy liczne pozostaoci po
architekturze militarnej rozrzucone na terenie caego Kdzierzyna-Kola rwnie maj
coraz wicej zwolennikw. Do
popularyzacji tego typu miejsc

przyczynio si stowarzyszenie
lokalnych mionikw historii
Blechhammer 44, ktrzy w Domu Kultury Lech w Blachowni utworzyli Izb Pamici m.in.
z pamitkami po lotnikach
biorcych udzia w synnej powietrznej Bitwie o benzyn,
ktra rozegraa si nad Blachowni. To wanie z ich dziaalnoci miasto wie nadziej na przycignicie okrelonej
grupy turystw. Na ukoczeniu jest remont kilku pomieszcze w Domu Kultury Lech,
ktre zostan przeznaczone na
muzeum Blechhammera 44
zapowiada Wojciech Jagieo.
Myl, e bdzie to atrakcja
turystyczna nie tylko dla miasta, wojewdztwa, ale dla caej Polski. Te zbiory ciesz si
ogromn popularnoci. Jest
te pomys, aby tworzy m.in.
lekcje muzealne z pokazami filmowymi dla uczniw z Opolszczyzny dodaje. Jednak nie
wszyscy radni podzielaj entuzjazm prezydenta. Zwracaj

uwag, e wymienione przez


niego dziaania to za mao, by
miasto mogo znale si na
mapie opolskich szlakw turystycznych, chociaby ze wzgldu na brak odpowiedniej informacji turystycznej. Niektrych
radnych zdziwi te fakt, e
miasto nawizao w ostatnim
czasie wspprac z Opolsk
Regionaln Organizacj Turystyczn, promujc miasto
w kategorii miejsca przyjaznego turystom. Potg turystyczn nigdy nie bdziemy. Myl, e nawet turystw
z Burkina Faso, Zanzibaru,
a nawet z Zimnej Wdki nie zadowolilibymy wypali radny
Andrzej Kopacki. Wizerunek
miasta nie poprawi si, dopki nie zadbamy o obiekty, ktre
s perekami na skal Polsk,
a nawet europejsk zwrci
uwag. Wymieni m.in. przykad Baszty Montalamberta
(zabytek architektury fortecznej z 1807 roku), ktra od lat
popada w ruin. Takie miej-

Tomasz Scheller
radny miejski i radny osiedla
Sawicice
Doszlimy do takiego
punktu, w ktrym kady mwi o zabytkach w swojej czci
miasta. Zgoda, o swoje trzeba
dba, ale i tak nie mamy pienidzy na aden z nich. Radny
Micha Nowak mwi, e Baszta Montalamberta jest unikatem w skali Europy i wszyscy
si zgadzamy. Teraz dochodzi
mj interes, a mianowicie trzy
sawicickie zabytki. Dlaczego
przez lata nic z nimi nie zro-

biono? W tej radzie nigdy nie


byo jednego zdania. Bybym
w stanie odroczy remont zabytkw w Sawicicach na 20
lub 30 lat, wiedzc, e baszta
zostanie przejta i wyremontowana. Obierzmy jeden trop,
zrbmy jedn rzecz. Uwaam,
e bdzie to z poytkiem dla
wszystkich. Kolejna kadencja
te bdzie uwaaa, e mamy
zabytki do remontu i znowu do
niczego nie dojdziemy. Niech
ten trop zostanie skierowany
w jedn stron, ebymy cho
jedn rzecz odnowili. Jedn.

sca maj oczywisty potencja


turystyczny, aczkolwiek to potencja niewykorzystany. Wielu radnych wyrazio podobn
opini, zwracajc uwag, e
skoro miasto od lat chwali si
w materiaach promocyjnych
takim zabytkiem, jak wspomniana wyej Baszta Montalamberta, to wypadaoby zaj
sie ni w pierwszej kolejnoci.
Jak ocenia Artur Maruszczak,
zastpca prezydent ds. inwestycji, remont Baszty Montalamberta to na dzi koszt kilku
milionw z. Pozostaje jeszcze
kwestia wasnoci, bowiem
obecnie zabytek jest w prywatnych rkach, a miastu nie
spieszy si z jego przejciem.
zalecenia konserwatora (odnonie zabezpieczenia zabytku
przyp. red.), ktre waciciel
dosta, a ktrych nie wykona, szacujemy na ok 1 mln z,
a to jest kwota, ktra nie zamyka jeszcze caociowo tematu
uwaa Maruszczak. Dodaje,
e w budecie miasta na pierwszym miejscu s takie inwestycje, jak remonty drg czy szk.

Chocia wybr jest trudny, to


zabytki musz zaczeka, tym
bardziej zabytki, ktre nie s
wasnoci gminy. Mylc
w ten sposb, nie przejmiemy
baszty nawet za 100 lat, bo zawsze bd jakie ulice do wyremontowania. Moe niech rada
zadecyduje, e ulice remontujemy pniej, a za to robimy
krok w stron renowacji zabytkw? zaproponowa radny Micha Nowak, ktry od
pocztku urzdujcej kadencji jest ordownikiem rewitalizacji baszty. Jaki czas temu
miasto prowadzio rozmowy
z Marianem Sask, ktry jest
wacicielem zabytku. Jednak
do porozumienia nie doszo,
bo Saska postawi warunek
wymiana na dwie kamienice. Radni podjli decyzj, e
zaprosz waciciela na posiedzenie komisji branowych,
eby osobicie pozna jego stanowisko. Zrbmy porzdek
chocia z tym jednym zabytkiem zaapelowa radny Tomasz Scheller.

kdzierzyn-kole Gospodarka

Kontrolowane wycieki pomog oszczdzi wod


MWiK
wsppracuje
z naukowcami z Politechniki Opolskiej ju od dawna.
W 2012 roku podjlimy
pierwsz wspprac oraz rozmowy z Politechnik Opolsk
i na dzi jestemy na pocztku
realizacji wsplnego projektu
badawczo-rozwojowego mwi Barbara Ermisch-Lipniacka,
prezes spki MWiK w Kdzierzynie-Kolu. Spka udostpni
badaczom swoj sie do wyprbowania systemu nadajnikw
pozwalajcych na szybk interwencj w przypadku awarii lub
niewidocznego wycieku. Stro-

ny podpisay stosown umow,


ktra umoliwi przeprowadzenie bada. Jeli eksperyment
si powiedzie, moliwe, e
spka na stae zamontuje detektory. Prezydent Sabina Nowosielska uwaa, e to eksperyment, ktry w przyszoci
moe doprowadzi do opacalnej inwestycji. To kolejny
przykad podejcia biznesowego. Zwykle najpierw realizuje
si inwestycj, a dopiero pniej przychodzi refleksja, czy ta
inwestycja nam si zwrci. Tu
jest sytuacja odwrotna, bo najpierw zostan przeprowadzone
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk
Anna Zganiacz, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

prace badawcze, ktre poka,


czy ta inwestycja jest potrzebna i czy warto wydawa na ni
pienidze. Eksperci z opolskiej
uczelni przekonuj, e projekt
jest opacalny. To jest projekt
realizujcy zaoenia zrwnowaonego rozwoju, opacalny
ekonomicznie, uzasadniony
spoecznie i zaawansowany
technologicznie, a przy tym
przyjazny rodowisku ocenia prodziekan ds. wsppracy
i rozwoju Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Krzysztof
Malik. Zaoeniem projektu
jest opracowanie systemu dia-

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

W S P P R A C A

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

gnostycznego sieci wodocigowych, ktry umoliwi szybk


lokalizacj wyciekw i pozwoli
na przewidzenie awarii za pomoc komputerowej symulacji.
Badacze uwaaj, e nowe rozwizania technologiczne mog
okaza si pomocne wanie
w Kdzierzynie-Kolu, gdzie
system rurocigw jest rozmieszczony na duej przestrzeni. Z tego wzgldu np. stopie
eksploatacji rur jest trudny do
sprawdzenia. Najbardziej zdradliwe s szczeglnie mae, niewidoczne wycieki. Tak zwane
wycieki kropelkowe pozostaj
nierozpoznane przez wiele tygodni. Natomiast straty wody,
jakie s przez nie spowodowane, s znaczne uwaa dr in.
Daria Wocka. Problem detekcji wyciekw maych i umiarkowanych stanowi gwn
motywacj do podjcia realizacji tego projektu dodaje
Wocka. Metody zastosowane przez badaczy bd weryfikowane eksperymentalnie
w trakcie tzw. wyciekw kontrolowanych. Polega to na
tym, e woda w konkretnej lokalizacji jest wylewana bezporednio z hydrantu do kanalizacji. Natomiast system ma taki
wyciek zarejestrowa, a prosty
i jasny komunikat ma trafi do

Fot. Agnieszka Gogolewska

Miejskie Wodocigi i Kanalizacja wraz z Politechnik Opolsk zrealizuj


duy projekt badawczy dotyczcy monitorowania awarii w sieci wodnokanalizacyjnej.

Wsppraca z Politechnik Opolsk pozwoli nam na


wykorzystanie praktycznej wiedzy mwi prezes MWiK
Barbara Ermisch-Lipniacka.
dyspozytora tumaczy Wocka. System ma przede wszystkim przyspieszy wykrywanie
awarii, nie tylko wtedy, gdy zabraknie wody w bloku, ale te
podczas zalania ulicy czy magistrali. Przy duych awariach
straty s znacznie powaniejsze ni tylko koszty wynikajce
z naprawienia rury uwaaj
badacze. Dodaj, e najwiksz korzyci z zastosowanych
metod bdzie oszczdno wody i pienidzy. Realizacja projektu ma da oboplne korzyci politechnika wzbogaci
swj dorobek naukowy, z kolei

wodocigi skorzystaj z nowatorskich rozwiza. Wsppraca z Politechnik Opolsk


pozwoli nam na wykorzystanie praktycznej wiedzy zdobytej podczas tych bada. Istotne
jest rwnie tworzenie partnerstwa pomidzy wiatem
biznesu a wiatem nauki, tak
aby te paszczyzny wzajemnie
si przenikay, wykorzystujc
swoje dowiadczenie, wiedz
i potencja powiedziaa prezes MWiK Barbara Ermisch-Lipniacka.
ks

kdzierzyn-kole Inwestycje

KDZIERZYN-KOLE Usugi

gdzie pojawiaj si petenci, czyli


sekretariatu urzdu, kancelarii,
biura rzecznika konsumentw
czy wydziau komunikacji.
ks

Modzi radni
zabieraj si
do pracy
Ponadto w skad MRM wchodz: Julia Koliska (PG nr 1),
Jakub Bosiak (PG nr 3), Adam
Asman (PG nr 4), Marek Kampa (PG nr 5), Weronika Ciosek
(PG nr 6), Aleksandra Sekua (PG nr 7), Magdalena Wojton (Publiczne Gimnazjum nr
9), Marek Muszyski (PG nr
10), Daniela Spleniay (Zesp Szk nr 1), Przemysaw
Owsiaski (Zesp Szk nr 3),
Mikoaj Dzumek (Zesp Szk
Technicznych i Oglnoksztaccych). Ustpujcy czonkowie rady zapoznali nastpcw
ze swoj dziaalnoci w poprzedniej kadencji.
ks

kdzierzyn-kole Zdrowie

Tumy
na targach zdrowia
Na zorganizowanych po
raz pierwszy w Kdzierzynie-Kolu Targach Zdrowia odwiedzajcy mogli
zasign porady u kilku
specjalistw.
W przedsiwziciu, ktre
odbyo si w hali Azoty, brali udzia m.in. specjalici ze
szpitala w Kdzierzynie-Kolu.
Placwka wczya si w organizacj imprezy i rozlokowaa
tam swoje stoiska oraz sprzt.
Uczestnicy mogli skorzysta z
darmowych bada, konsultacji, a na miejscu odbyway si
wykady prowadzone przez
specjalistw z rnych dziedzin; mona byo skosztowa
zdrowej ywnoci czy zataczy zumb z instruktork taca. Przyszam z mem na
bezpatn spirometri oraz inne badania, a przy okazji nasza
crka dowiedziaa si sporo o

prowadzonej przez kozielski


szpital szkole rodzenia zdradzia jedna z uczestniczek. Frekwencja podczas imprezy bya
imponujca. Jestem bardzo
pozytywnie zaskoczona iloci
osb. Wida, e mieszkacy oczekiwali takiego wydarzenia. Mam nadziej, e stanie si ono imprez cykliczn
powiedziaa prezydent Sabina Nowosielska. Organizatorem imprezy byli wsplnie
Ludowy Klub Jedziecki Lewada Zakrzw i Medisan Sp.
z o.o. Imprez patronatem
honorowym objli: Marszaek Wojewdztwa Opolskiego,
Prezydent Kdzierzyna-Kola,
Starosta Powiatu Kdzierzysko-Kozielskiego oraz Opolski
Oddzia Narodowego Funduszu Zdrowia.
ks

w skrcie

Zakoczono gruntown modernizacj


jednego z najwikszych statkw szkoleniowych w Polsce.
Fot. Starostwo Powiatowe

Fot. Starostwo Powiatowe

Opinie mieszkacw
dadz urzdnikom
pewno, czy jako
wiadczonych przez nich
usug jest na najwyszym
poziomie.

kdzierzyn-kole Samorzd

Bd doradza dorosym
samorzdowcom w sprawach dotyczcych modziey.
W skad Modzieowej Rady Miasta weszo 15 uczniw
kdzierzysko-kozielskich
gimnazjw i szk rednich.
Modzi radni wanie odebrali zawiadczenia o wyborze
od wadz miasta i zoyli lubowanie. wieo upieczon
przewodniczc MRM zostaa
Julia Kolasa (II Liceum Oglnoksztacce). Jej zastpcami
zostali Kamila Kukieka (Zesp Szk eglugi rdldowej) i Alexander Kiran (I LO),
a sekretarzem Jakub Kalisz
(Publiczne Gimnazjum nr 2).

region

Sucharski gotowy do rejsu

Petencie
wypenij ankiet
Starostwo bada poziom zadowolenia z wiadczonych
usug.
W kdzierzyskim starostwie trwaj badania zadowolenia z usug wiadczonych
przez urzd. Opinie mieszkacw pozwol na ewentualne podniesienie ich jakoci.
W tym celu prosimy petentw o wypenienie ankiety, co
zajmuje nie wicej ni 5 minut
mwi Adam Lecibil, rzecznik starostwa. W ankiecie oceniamy wiedz urzdnikw,
szybko zaatwienia sprawy,
dostpno miejsc, gdzie mona wygodnie usi i poczeka
na zaatwienie sprawy, godziny urzdowania. Pytamy te
o wiek, a take poziom wyksztacenia wymienia Lecibil. Ankiety dostpne s w gwnej siedzibie starostwa przy pl. Wolnoci
w Kdzierzynie, wydziale geodezji w Kolu przy ul. Piastowskiej
oraz przy placu Wolnoci 1, gdzie
mieszcz si pozostae wydziay
starostwa. Cz zostaa przekazana bezporednio do miejsc,

Wiadomoci 3

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

katarzyna solarz

Sucharski od lat suy


do praktycznej nauki zawodu
uczniom technikum Zespou Szk eglugi rdldowej
w Kdzierzynie-Kolu. W ramach praktyk zawodowych korzysta z niego okoo 170 osb,
a najduszy rejs po Odrze statek odby do Szczecina. W wyniku wieloletniej eksploatacji
jednostka potrzebowaa gruntownego remontu. Przeprowadzia go niedawno kozielska
stocznia Damen, ktra wygraa przetarg na to zadanie.
Zakupiono i zamontowano
m.in. nowy kompas satelitarny, pynowskazy, dodatkowe
elementy owietlenia, systemu alarmowania o wysokim
stanie napenienia zbiornikw.
W maszynowni powstao wyjcie awaryjne, a specjalici wykonali pomiary gruboci poszycia podwodnej czci kaduba.
Chodzio o odnowienie wanoci wsplnotowego wiadectwa zdolnoci eglugowej jednostki, bo bez niego statek nie
mgby pywa poinformo-

W pierwszy rejs po remoncie statku uczniowie


kozielskiej eglugi wybior si do Wrocawia.
wa nas Adam Lecibil, rzecznik
kdzierzyskiego starostwa,
ktre sfinansowao remont.
Pracom konserwacyjnym poddano m.in. kotwice i acuchy.
Firma remontowa dokonaa te
regeneracji koa sterowego oraz

Powiat zapaci
za remont

366 tys. z

innych urzdze. Dokadnie


przejrzano wszystkie zespoy
napdowe, a sam ukad stero-

wania zosta zmodernizowany. Wykonawca wymieni liny


none urawikw odziowych
oraz zbiornikw ciekowych.
Podobne prace wykonano te
w przypadku siowni oraz instalacji elektrycznej. Teraz statek znw moe bezpiecznie pywa po Odrze. Po remoncie
naszej jednostki w pierwszej
kolejnoci uczniowie popyn
do Wrocawia, gdzie po drodze odbd praktyki mwi
Agnieszka Kossakowska, dyrektor Zespou Szk eglugi
rdldowej.

kdzierzyn-kole Pomoc Spoeczna

25 lat w subie ludziom


Miejski Orodek Pomocy
Spoecznej witowa kolejny jubileusz.
Pracuj nawet po godzinach, angaujc si w wolontariat, czego efektem s m.in.
pikniki rodzinne, organizowane przy Domu Dziennego Pobytu na Pogorzelcu. Praca w
MOPS-ie to swego rodzaju misja
mwi. To wanie niestrudzonym pracownikom socjalnym dzikowaa najmocniej
dyrektor MOPS-u Danuta Ceglarek i zastpca prezydenta Wojciech Jagieo. Podczas
obchodw 25-lecia dziaalnoci Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Kdzierzynie-Kolu nie zapomniano te
o tych ludziach i instytucjach,
ktrzy od lat wspieraj dziaalno orodka lub z nim cile
wsppracuj. Szczeglne podzikowania skierowano do
kilku instytucji: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, policji, Miejskiego Orodka Kultury, stray miejskiej
i Powiatowego Urzdu Pracy w
Kdzierzynie-Kolu. Kapitua
zoona z pracownikw MOPS-

Fot. Urzd Miasta

GazetaInformator.pl >>

Szczeglne podzikowania za wsparcie dla MOPS-u skierowano m.in. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Powiatowego Urzdu Pracy w Kdzierzynie-Kolu.
-u przyznaa te osobom zasuonym dla orodka wyrnienia
honorowe Niezapominajki.
Otrzymali je: Irena Czuta-Pakosz, promotorka nordic walkingu, wolontariusze Violetta
Klatt i Aleksander Skorecki, Anna Mainusz, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1, Joanna Hencel, dyrektor Publicznej
Szkoy Podstawowej nr 12, Beata
Ninik z Infiniti i Alicja Hepper
z samorzdu osiedla Piastw.
W orodku aktualnie pracuje
147 osb. Oprcz gwnej placwki w strukturach MOPS-u
jest te pi domw dziennego

pobytu i 52 mieszkania chronione. W 2014 roku MOPS zrealizowa budet w wysokoci


29 mln z, z czego dwie trzecie
rodkw pochodzio z budetu
pastwa, a jedna trzecia z budetu gminy. Kierunki naszej
dziaalnoci ulegay w cigu minionych lat zmianom. Najpierw
nastawialimy si na opiek,
a obecnie kadziemy nacisk na
pomoc, ale wyranie zmierzamy ju w kierunku aktywizacji
podsumowuje dyrektor Danuta Ceglarek.
ks

kdzierzyn-kole BEZPIECZESTWO

Odpowie za oszustwo
Podajc si za nowego
ssiada, chcia oszuka
70-letni kobiet.
Policjanci z Kdzierzyna-Kola zatrzymali 31-letniego
mczyzn, ktry w padzierniku oszuka 70-letni mieszkank miasta. Tu przed godzin
14:00 do mieszkania 70-letniej
mieszkanki Kdzierzyna-Kola zapuka mczyzna, ktry
poinformowa kobiet, e jest
nowym ssiadem i wanie
wprowadza si do mieszkania

w klatce obok. W trakcie rozmowy poprosi j o poyczenie


20 z, tumaczc przy tym, e
za chwil przywioz mu meble,
a on potrzebuje gotwki, by zapaci kierowcy.
Kobieta przekazaa mczynie banknot o nominale
50 z. 31-latek zobowiza si
rozmieni pienidze i zwrci
reszt, a poyczone 20 zotych
odda, kiedy wrci z pracy jego
dziewczyna. Mczyzna jednak
nie pojawi si ju w mieszka-

niu kobiety. 70-latka zorientowaa si, e zostaa oszukana.


Tego samego dnia poinformowaa o caym zdarzeniu policjantw z Kdzierzyna-Kola.
Funkcjonariusze ustalili, e
zwizek z tym oszustwem moe mie 31-letni mieszkaniec
Kdzierzyna-Kola. Mczyzna
zosta ju zatrzymany i przyzna
si do winy. Za oszustwo grozi
do 8 lat pozbawienia wolnoci.
p

Podejrzany
o sutenerstwo
Kryminalni z Kdzierzyna-Kola
zatrzymali mczyzn podejrzanego o sutenerstwo. 43-latek usysza
ju zarzut zwizany z czerpaniem
korzyci majtkowej z nierzdu
co najmniej piciu kobiet. Wedug
policjantw mczyzna dziaa od
2012 roku a kobiety mia werbowa za porednictwem internetu.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat
wizienia.
List intencyjny
Grupa Azoty podpisaa list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Aplikacji OXO i Polimerw.
Centrum Aplikacji OXO i Polimerw bdzie platform wymiany
wiedzy i dowiadcze midzy
przemysem a rodowiskiem naukowym.
Szczepionki
przeciwko ryczce
Od ponad dwch miesicy na
Opolszczynie brakowao szczepionek przeciwko odrze, wince,
ryczce. Od poowy wrzenia
szczepionki nie byy dostarczane
do opolskiego sanepidu. 25 listopada szczepionki przekazano do powiatowych stacji w Kdzierzynie-Kolu, Krapkowicach i Strzelcach
Opolskich.
Narkotyki
w garau 27-latka
Policjanci z Wydziau Prewencji
w Kdzierzynie-Kolu, patrolujc
osiedle Pogorzelec, zauwayli przy
jednym z garay modego mczyzn, ktry na ich widok zacz
si nerwowo zachowywa. Kiedy
funkcjonariusze przechodzili obok
wyczuli dobiegajcy z garau charakterystyczny zapach marihuany.
W trakcie kontroli garau policjanci znaleli w metalowej szafce ponad 34 gramy marihuany. 27-latek
z powiatu kdzierzysko-kozielskiego zosta zatrzymany i trafi do
policyjnego aresztu. Mczyzna
usysza ju zarzut posiadania rodkw odurzajcych. Teraz grozi mu
do 3 lat pozbawienia wolnoci.
Remont dworca
W grudniu ma si zakoczy
remont dworca kolejowego w Kdzierzynie-Kolu. Kasy biletowe
ju wrciy do gwnego gmachu.
Budowlacy maj jeszcze do ukoczenia prace zwizane z montaem
osprztu, malowaniem oraz oznakowaniem. Trwa rwnie adaptacja pomieszcze pod wynajem.
Poszukiwania
wolontariuszy
Miejski Orodek Kultury szuka
wolontariuszy do XXIV Finau
Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Zgoszenia przyjmowane s
do 4 grudnia, a fina odbdzie si
10 stycznia.
Pocigi
wracaj na tory
13 grudnia wznowiony zostanie
ruch pocigw na linii kolejowej
Rybnik-Chaupki. Remont 30-kilometrowego odcinka trasy Rybnik-Chaupki rozpocz si w poowie
roku. Kosztowa prawie 160 mln z.
Wymieniono tory, sie trakcyjn,
urzdzenia sterowania ruchem.
Przebudowano 13 przystankw,
m.in. w Czyowicach, Besznicy,
Rudyszwadzie, Olzie, Wodzisawiu lskim. Pojawiy si tam nowe wiaty, owietlenie, nagonienie
i zegary. W ramach prowadzonych
prac zamontowano rwnie 39 nowych rozjazdw oraz wyremontowano 31 wiaduktw i mostw.

4 Edukacja

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Edukacja

Kozielski szpital bdzie szkoli przyszych lekarzy


katarzyna solarz

Uniwersytet Opolski jest


jedn z ostatnich uczelni
w kraju, gdzie nie ma jeszcze kierunku lekarskiego, ale
uczelnia ju przygotowuje si
na uruchomienie go w 2017
roku. Studenci medycyny maj zdobywa wiedz praktyczn w kozielskiej placwce.
Kozielski szpital jest doskonaym miejscem do prowadzenia zaj ze studentami
stwierdzia prof. Wiesawa

Pitkowska-Stpniak, prorektor ds. zarzdzania i promocji UO. Tutejsze oddziay


posiadajce dobr kadr lekarsk dadz nam wzmocnienie nie tylko dydaktyczne,
bo mylimy te o wsplnych
projektach naukowych. Jestecie wzorowym szpitalem
na Opolszczynie i jednym
z filarw naszego projektu
chwalia Pitkowska-Stpniak. Szpital otrzyma ministerialn dotacj na szkolenie
studentw, a umowa z uni-

wersytetem docelowo bdzie


dotyczya wszystkich oddziaw SPZOZ. Projekt przygotowywany jest pod 5-osobowe
grupy studentw. Wsparcie kierunku zadeklarowali
ju znakomici profesorowie
z Opolszczyzny i ze lska.
Umowa znakomicie wpisuje si w cay szereg inwestycji zaplanowanych ju na
przyszy rok, ktre znacznie
poprawi jako funkcjonowania lecznicy. Poza tym studenci skorzystaj te na innej

umowie, ktr podpisalimy


w zakresie nowatorskiego leczenia udarw z klinik serca. Dla nas to przede wszystkim szansa na zatrzymanie
ich u siebie. Chcemy na to
pooy nacisk zaznaczya
starosta Magorzata Tudaj.
Dziki szkoleniu studentw
placwka z Kdzierzyna-Kola uzyska status oddziaw
klinicznych. To oznacza
podwyszenie rangi lecznicy
podkreli Marek Staszewski, dyrektor ZPZOZ.

Fot. Starostwo Powiatowe

Starostwo podpisao w tej sprawie porozumienie z Uniwersytetem Opolskim, ktry za rok otworzy kierunek medyczny.

Podpisane porozumienie to pocztek wsppracy


z Uniwersytetem Opolskim, ktry zamierza realizowa
tu take inne projekty naukowe.

Rozpoczli owocn wspprac

Mierzyli si z technik

Umow o wsppracy
midzyuczelnianej podpisay Pastwowa Wysza
Szkoa Zawodowa w Nysie
i Zesp Szk nr 3 w Kdzierzynie-Kolu.
W postanowieniach zawartych w umowie o wsppracy
z dzk placwk jest mowa
o wsplnych obszarach realizacji w zakresie dziaalnoci dydaktycznej, patronacie
naukowym nad szko i jej
uczniami, a take o wsppracy
w zakresie pozyskiwania grantw w ramach projektw unijnych. Umowa zostaa podpisana przez rektora Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej
w Nysie prof. Zofi Wilimowsk i dyrektora Zespou Szk
nr 3 w Kdzierzynie-Kolu
Adama Kani. PWSZ w Nysie obja szko patronatem
naukowym. Oznacza to m.in.,
e uczniowie i nauczyciele
z Kdzierzyna-Kola bd mogli uczestniczy we wszystkich wanych wydarzeniach
naukowych organizowanych
przez PWSZ w Nysie. Dodatkowo nauczyciele akademiccy
poprowadz prelekcje w siedzibie szkoy. Uczelnia zo-

Rektor Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej


w Nysie prof. Zofia Wilimowska i dyrektor Zespou Szk
nr 3 w Kdzierzynie-Kolu Adam Kania podpisuj umow
o wsppracy.
bowizaa si do prowadzenia doradztwa naukowego
i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli. PWSZ
w Nysie bdzie wspiera nasz szko w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniw
tumaczy Adam Kania, dyrektor ZS nr 3. Dyrekcja Zespou Szk nr 3 im. Mikoaja
Reja w Kdzierzynie-Kolu zobowizaa si m.in. do umo-

liwiania studentom PWSZ


w Nysie odbywania praktyk
zawodowych. Wadze zadeklaroway pomoc w dziaaniach
informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
uczelni oraz udzia uczniw
w wydarzeniach naukowych
organizowanych przez PWSZ
w Nysie.
ks

Konkurs Potyczki z Technik organizowany przez


Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
w Azotach odby si po raz
pity. W tym roku do rywalizacji stanli przedstawiciele a 9 gimnazjw.
Celem konkursu jest
przede wszystkim zainteresowanie modych ludzi placwk
w Azotach i oferowanymi przez
ni kierunkami technicznymi. To wanie w Azotach ruszy pierwszy w Polsce kierunek nauki projektowania gier
komputerowych. Uczelnia cieszy si wrd modych ludzi
ogromnym zainteresowaniem,
co rwnie przeoyo si na frekwencj podczas tegorocznej
edycji konkursu. To dla mnie
budujce, bo pamitam, jak
za pierwszym, drugim razem
przypominalimy, aby szkoy
nie zapomniay wysa druyny.
A teraz szkoy same interesuj
si konkursem. Zwikszy si
rwnie krg osb, ktre chc
wspiera tak inicjatyw powiedziaa Maria Stali, dyrektor
ZSTiO w Kdzierzynie-Kolu.
Po rozwizaniu testw uczniowie przyznali, e placwka na

Fot. Archiwum Szkoy

kdzierzyn-kole Edukacja

Fot. Starostwo Powiatowe

kdzierzyn-kole Edukacja

Przedstawiciele 9 gimnazjw
wzili udzia w V edycji konkursu Potyczki z Technik.
os. Azoty jest nie tylko wietnie
wyposaona, ale rwnie potrafi zainteresowa z pozoru nieatwymi zagadnieniami technicznymi. Tutaj mgbym si
uczy. Bardzo fajna szkoa z pomysami mwi jeden z gimnazjalistw. Interesuje mnie
informatyka, a tu jest wszystko, o czym mylaem doda
kolejny. Konkursow rywalizacj otworzya Aurelia Stpie,

racibrz Edukacja

Mali patrioci
z pieni na ustach

Nowinki techniczne
w raciborskiej uczelni

W Domu Kultury Chemik odby si II Festiwal


Pieni i Twrczoci Patriotycznej.
Zorganizowali go uczniowie Publicznego Gimnazjum
nr 4, a w przygotowaniach
pomogli pracownicy MOK-u. Bogaty repertuar pieni,
wierszykw i tacw zwizanych z polsk tradycj, histori i kultur przedstawiony przez dzieci z przedszkoli
i szk podstawowych zdoby
serca publicznoci. Z ciekaw
prezentacj swojej dziaalnoci wystpili te organizatorzy imprezy, czyli uczniowie
z Publicznego Gimnazjum nr 4.
Oryginalnie nakrcony filmik
z udziaem uczniw i nauczycieli w ciekawy sposb pokaza
funkcjonowanie gimnazjum.
Pokaz mody i dawnych tacw
w wykonaniu gimnazjalistw
potwierdzi, e uczniowie tej
placwki maj spory potencja
artystyczny i lubi si angao-

Fot. Urzd Miasta

kdzierzyn-kole Edukacja

Przedszkolaki i uczniowie ze szk podstawowych


wystpili z bogatym repertuarem polskich pieni i tacw.
wa w rozmaite przedsiwzicia. Po burzliwej naradzie jury,
w ktrym zasiadaa te prezydent miasta Sabina Nowosiel-

ska, zdecydowano si wyrni


wszystkich wystpujcych.
ks

W ostatnim czasie Instytut Techniki PWSZ w Raciborzu zakupi drukark 3D firmy Zortrax.
Drukarki tego typu s
przeznaczone do zaawansowanego prototypowania
i wykorzystywane przez inynierw, a w instytucie
prowadzony jest kierunek
inynierski automatyka i
robotyka. Studenci w ostatnim semestrze jako prac
koczc studia wykonuj
projekty inynierskie. Podczas realizacji tych projektw nierzadko spotykaj si
z problemem wykonania
obudowy, podzespou lub
innych czci dla samodzielnie zaprojektowanego urzdzenia czy maszyny mwi
dyrektor Instytutu Techniki
PWSZ w Raciborzu dr in.
Tomasz Czyszpak.
W celu wydrukowania
elementu na drukarce 3D
naley w pierwszym kroku

zaprojektowa detal w programie CADowskim. Z programami CADowskimi studenci kierunku automatyka


i robotyka spotykaj si w
pierwszych latach studiw.
Nastpnie naley zapisa
projekt elementu w odpowiednim formacie i wgra go
na drukark. Nasza drukarka
pozwala drukowa elementy
o wymiarach 200/200/180
mm. Czas wydruku uzaleniony jest od wielkoci
i skomplikowania elementu. Przy rednich elementach czas wydruku waha si
w granicach 2-3 godzin.
Drukarki 3D su do
prototypowania oraz produkcji jednostkowej. Koszt
wykonania formy wtryskowej, ktrej uywa si przy
produkcji masowej, to koszt
przekraczajcy kilkadziesit
tysicy z. Dlatego uwaam,
e przed zleceniem wykonania formy dobrze jest wyko-

dyrektor Powiatowego Zespou


Owiaty. Dla zwycizcw ufundowano atrakcyjne nagrody,
a wrd sponsorw i patronw
przedsiwzicia, prcz kdzierzyskiego starostwa znaleli
si: ETP S.A. oddzia Bierawa,
Petrochemia Blachownia S.A.,
Jokey Plastik Sp. z o.o., Galmet
Gubczyce.
ks

na prototyp, aby mie pewno, e konstruktor w fazie


projektowania nie popeni
bdu i e detal zaprojektowany przez niego spenia
wszystkie nasze oczekiwania. Koszt wykonania prototypu na drukarce 3D wynosi
kilkanacie zotych dodaje
dr in. Tomasz Czyszpak.
Na drukarce, ktra jest
w Instytucie Techniki wykonujemy elementy w kilku
kolorach z tworzywa sztucznego ABS. Istnieje rwnie
moliwo drukowania elementu z materiau przeroczystego.
Wydrukowane
elementy s w peni funkcjonalne, o czym moglimy si
przekona podczas demonstracji druku oyska wykonywanego przez studentw
III roku, nalecych do koa
naukowego kierunku automatyka i robotyka.
ma

PLUSY BIZNESU

GazetaInformator.pl >>

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

Dodatek tematyczny 23/2015


region

GazetaInformator.pl 2 grudnia 2015 nr 23 (200)

KOMUNIKACJA

Koniec remontu linii kolejowej Rybnik-Chaupki


Fot. Dominika Zajc

30 listopada w hotelu Ostrawa w Wodzisawiu lskim odbya si konferencja


podsumowujca projekt rewitalizacji linii kolejowych nr 140 oraz 158 na trasie Rybnik-Chaupki.
dominika zajc

Inwestycja PKP Polskich


Linii Kolejowych warta 178
mln z dobiega koca. Dziki niej Wodzisaw lski i inne miejscowoci wrciy na
map kolejow Polski. Gwne cele projektu to skrcenie
czasu przejazdu, poprawa bezpieczestwa i wygody podry
oraz podniesienie prdkoci
rozkadowej do 80 km/h. Ju
13 grudnia na tras Rybnik-Chaupki powrc pocigi pasaerskie, a wraz z nimi pojawi
si doskonaa alternatywa dla
transportu drogowego. Dziki wydueniu linii S71 pocigi
kursowa bd a do Chaupek,
a wybrane rwnie do Bohumina. Ma by szybciej, bardziej
komfortowo i bezpiecznie. Jak
zapewnia Inwestor, podr kolej na trasie Rybnik-Chaupki potrwa 40 min. Od poowy
grudnia zaczn obowizywa
R E K L A M A

Modernizacja linii kolejowej Rybnik-Chaupki dobiega


koca. Jak informuj PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ruch
na trasie zostanie przywrcony 13 grudnia. W Wodzisawiu
lskim odbya si konferencja podsumowujca projekt.
take nowe rozkady jazdy.
Priorytetem byo wprowadzenie udogodnie dla podrujcych mwi Mirosaw
Siemieniec, rzecznik prasowy
Polskich Linii Kolejowych. Pooono duy nacisk na moliwie

dogodne poczenia z Katowicami, dlatego wprowadzony


zostanie specjalny pocig przyspieszony, ktry zatrzyma si
tylko na wybranych, bardziej
uczszczanych stacjach. W rozkadzie znalazo si 6 par poci-

gw na odcinku Rybnik-Chaupki, ktre bd kursowa


w dni robocze i 4 pary dostepne
w dni wolne od pracy. Na odcinku Chaupki-Bohumin codziennie kursowa bd 4 pary
pocigw. W ramach inwestycji
powstao 13 nowych peronw.
Wyposaone zostay we wiaty,
nowe systemy owietlenia, zegary oraz megafony suce do
zapowiadania pocigw. Dostosowano je rwnie do potrzeb osb niepenosprawnych.
Rewitalizacja polega na
przywrceniu
parametrw
technicznych linii kolejowej
po dugim okresie eksploatacji.
Jest to najtasza i najszybsza
metoda usprawnienia ruchu
kolejowego, ktra pozwala jednoczenie usun ograniczenia
prdkoci o zwikszy bezpieczestwo. Koszt remontu 1km
toru to ponad 4 mln z. W ramach inwestycji wyremontowano 32 km linii kolejowych.

Za prace na odcinku Rybnik-Chaupki odpowiedzialne jest


konsorcjum firm Rubau Polska,
Construcciones Rubau, Rover Alcisa, nad ktrymi nadzr
peni firma Ekocentrum. Dziki pracom rewitalizacyjnym
na odcinku Rybnik-Chaupki

Remont
trasy kolejowej
z Rybnika
do Chaupek
kosztowa prawie

160 mln z.

zyskaj nie tylko pasaerowie.


Podniesienie prdkoci do 80
km/h spowoduje usprawnienie transportu towarowego,
ktry ma szczeglne znaczenie
w regionach granicznych. Stanowi to wany impuls rozwojowy dla firm inwestujcych w
regionie. W dalszej perspek-

tywie usprawnienie transportu kolejowego moe przynie


wzrost wartoci gospodarczej
co przeoy si na rozwj ekonomiczny i zwikszenie miejsc
pracy. Dziki atrakcyjnym poczeniom z Czechami zyska
rwnie przemys turystyczny.
Inwestycja PKP PLK niesie ze
sob niezliczone i dugofalowe
korzyci dla caego regionu. Jak
zapowiedzia, obecny na konferencji, wiceprezydent miasta
Wodzisawia lskiego Dariusz
Szymczak w przygotowaniu
jest jeszcze jedno udogodnienie. Miasto zakupio budynek
dworca kolejowego i przewiduje jego rewitalizacj oraz budow centrum przesiadkowego. Na konferencji obecni byli
przedstawiciele PKP PLK S.A.,
Wykonawcy, przedstawiciele
wadz miasta, gmin oraz osoby
zaangaowane w ten wany dla
regionu projekt.

6 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Remontuj infrastruktur przeciwpowodziow


Fot. UM Kunia Raciborska

Na terenie gminy Kunia Raciborska zostanie wyremontowana infrastruktura przeciwpowodziowa.


PAWE STRZELCZYK

Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach


realizuje zadanie pod nazw:
"Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki
Odry w km 66+140 - 66+632,
gm. Kunia Raciborska w ramach zadania: Poprawa stanu
bezpieczestwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW
w Gliwicach". Wykonawc zadania jest rma SKANSKA S.A.
Warto zadania oszacowano
na 1 396 427 z.
Celem zadania jest remont
istniejcych ostrg oraz stabilizacja brzegu w miejscach
powstaych wyrw za pomoc
liniowych ubezpiecze prawego brzegu. Zachowane zostan istniejce linie brzegu, trasa koryta, jak rwnie spadek
poduny. Linia wyznaczajca
dugoci ostrg zostaa zaprojektowana w dostosowaniu do
najlepiej zachowanych istnie-

Remont infrastruktury
przeciwpowodziowej
nie tylko zagwarantuje
bezpieczestwo, ale take
pozwoli na transport
wodny.
jcych budowli regulacyjnych
oraz do szerokoci koryta rzeki,
umoliwiajcej transport rzeczny i rwnolegle do przyjtej osi
trasy regulacyjnej.
W celu dostosowania si
do istniejcego stanu koryta
rzeki projektuje si przekrj
trapezowy o istniejcej szerokoci od 30 m na odcinkach
remontowanych ostrg, do 4550 m na odcinkach bez ostrg.
Brzeg lewy pozostawiony zostanie w stanie istniejcym.
Projektowane
rozwizania,

majce na celu usunicie szkd


w istniejcych ubezpieczeniach na przedmiotowym odcinku rzeki Odry, obejmuj:
wykonanie robt przygotowawczych w postaci wycinki drzew
i krzeww wraz z wytyczeniem
geodezyjnym obiektw, wykonanie robt towarzyszcych
w postaci drg technologicznych i naprawy istniejcych
drg dojazdowych po zakoczeniu robt, likwidacj wyrw
i napraw uszkodzonych budowli regulacyjnych (opaski
brzegowej, brzegosonu faszynowego i 10 ostrg) wraz
z prolowaniem i obsiewem
mieszank traw skarp powyej ubezpiecze brzegowych, udronienie koryta rzeki poprzez usunicie namuu
i rumoszu w osi koryta rzeki
w niezbdnym zakresie, umoliwiajcym utrzymanie trasy
drogi eglownej na rzece Odrze,
wykonanie robt wykoczeniowych w postaci porzdkowania
terenu, pomiaru geodezyjnego
powykonawczego i odtworzenia

punktw granicznych nieruchomoci. Zakres gwnych robt


obejmuje: roboty pomiarowe
0,60 km, wykoszenie porostw
z skarp 2800,00 m2, cinanie
drzew 71,00 szt., wykonanie

drg technologicznych 2440,00


m2, wykonanie nawierzchni tuczniowych 1590,00 m2,
wykopy 2415,00 m3, nasypy
4344,90 m3, likwidacja zatoru z
rumoszu 2400,00 m3, wykona-

nie faszynady 5027,40 m3, wykonanie narzutu kamiennego


4210,20 m3, wykonanie brzegosonu faszynowego 1968,00
m2, humusowanie skarp z obsiewem 6821,50 m2.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

racibrz gastronomia

Powrt do tradycyjnych, aromatycznych smakw w Raciborzu


W jakiej kuchni specjalizuje si Restauracja Swojskie Jado i jakie potrawy
mogliby Pastwo nazwa
potrawami sztandarowymi?
Restauracja Swojskie Jado specjalizuje si w kuchni staropolskiej, w szczeglnoci za w kuchni lskiej.
Przede wszystkim zaley nam
na uwzgldnieniu lokalizacji
naszej restauracji oraz zwizan z ni tradycj, ktr staramy si pielgnowa i propagowa. Naszymi sztandarowymi
potrawami, ktre ciesz si popularnoci wrd klientw s:
rolady, golonka po bawarsku,
urek lski, kaczka po staropolsku, tzw. ebro Adama oraz
rzecz jasna tradycyjny ros.
Co oprcz tego znajduje si
w menu?
Nasze menu jest bardzo obszerne. Posiadamy szeroki wybr potraw, dlatego trudno byoby tutaj co wymieni, gdy
kade z da jest wyjtkowe i na
swj sposb si wyrnia. Warto
jednak wspomnie, e naszym
klientom oferujemy wycznie
wiee produkty. Nie uywamy
adnych pproduktw ani produktw gotowych, ale wszystko wykonujemy sami, oferujc smaki nie do podrobienia.
Wystrj restauracji jest bardzo
specyficzny.
Czy to prawda, e meble,
ktre znajduj si u Pastwa, wasnorcznie wykonali grale?

Fot. Marzena Ruczaj

Restauracja Swojskie Jado zaprasza na staropolskie i lskie posiki.


Tak, to prawda! Wszystkie
meble znajdujce si w naszej
restauracji zostay wasnorcznie wykonane przez grali. Jeeli za chodzi o cao wystroju, sdzimy, e posiada on swj
niepodwaalny, ciepy klimat,
dziki ktremu klienci dobrze
si u nas czuj.

Co Pastwa zdaniem jest


najwaniejsze w prowadzeniu restauracji? Jaka
jest Pastwa recepta na
sukces?
Nasz recept na sukces
s oczywicie pyszne, aromatyczne, tradycyjne dania, przyprawione spor dawk mioci, gdy gotowanie jest nasz
wielk pasj i wkadamy w nie
cae swoje serca, co mog wyczu nasi klienci, spoywajc podawane dania. Po prostu kochamy to, co robimy!
Co wicej, stawiamy take na
miy i przyjazny personel, ktry obsuguje klientw z umiechem na twarzy. Ponadto
staramy si odpowiada na
oczekiwania klientw, dlatego
oferujemy posiki dnia, skadajce si z dwch da w wyjtkowo atrakcyjnych cenach. Koszt
takiego zestawu nigdy nie przekracza bowiem 15 zotych.

Dziki ssiedztwie ratusza


z pewnoci odwiedzaj
Pastwa osoby publiczne.
Czy mog Pastwo zdradzi, kto ze znanych osb
u Was goci?
Naszym czstym gociem
jest Prezydent Miasta Racibrz, natomiast niejednokrotnie bywali u nas rwnie znani
muzycy. Niewykluczone, e odwiedzili nas take sawni politycy czy delegacje z innych miast.
Dla nas jednak kady klient
jest tak samo wany. Dlatego
wszystkich traktujemy w sposb profesjonalny.
Czy organizuj Pastwo
przyjcia okolicznociowe?
Oczywicie, e tak! Organizujemy u nas wszystkie rodzaje
imprez okolicznociowych, takie jak: bankiet, komunia czy
urodziny. Posiadamy ma sal, w ktrej czsto odbywaj si
kameralne przyjcia, ale take
du sal gwn, ktra pomieci nawet 75 osb.
Od jak dawna istnieje
Swojskie Jado i czy od
dnia otwarcia co si zmienio w restauracji?

Zdradzimy Pastwu, e ju niedugo tu pod sufitem zawinie


kajak, ktry z pewnoci bdzie
bardzo ciekawym i przycigajcym uwag elementem wystroju naszej restauracji.

Swojskie Jado
ul. Stefana Batorego 6
Racibrz

Restauracja Swojskie Jado posiada niepowtarzalny klimat.


Restauracja Swojskie Jado istnieje od 2000 roku.
W tym roku obchodzia ona
swoje 15. urodziny. Jeeli chodzi o zmiany, to przede wszystkim byy i s to korekty menu,
poniewa staramy si nieustan-

nie dodawa do niego nowe


propozycje da, gdy nie lubimy monotonii. Ponadto nieustannie zmierzamy w kierunku zdrowej ywnoci, dlatego w
najbliszym czasie planujemy
rozszerzy kart ryb, oczywicie

wieych. Jeeli chodzi o zmiany wystroju, to co roku z okazji


wit Wielkanocnych czy Boego Narodzenia aranujemy specjalne, klimatyczne dekoracje.
W planach mamy take zmian staego wygldu restauracji.

tel. 32 415 13 56
Czynne:
pon. - czw. 10.00 - 22.00
pt. - sob. 10.00 - 23.00
nd. 12.00 - 22.00
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco!

Koniecznie zarejestruj
na SILESIAinfo.org

si

Uzyskasz m.in.:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu
w sprawach przedsibiorczoci
- bezpatn promocj firmy
w Katalogu Firm

Korzyci dla Przedsibiorcy wynikajce


z rejestracji w systemie SILESIA

info

W natoku codziennych obowizkw wertowanie dziesitek stron internetowych w celu


znalezienia potrzebnych wiadomoci gospodarczych jest niezwykle czasochonne, trudne a nieraz niemoliwe. Proponowane przedsiwzicie dugofalowe daje zarejestrowanemu w systemie uytkownikowi (przedsibiorcy) konkretne korzyci:
Prosta rejestracja w systemie daje przedsibiorcy nastpujce korzyci:
- otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzcych
z wielu rozproszonych rde,
- ledzenie zmian przepisw, uchwa samorzdw, ogosze
i zapowiedzi wydarze gospodarczych,
- uzyskiwanie informacji dotyczcych prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia),
- wyszukiwanie biecych i wczeniejszych informacji podzielonych ze wzgldu na
tematyk: Wiadomoci, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,
- moliwo kontaktu z organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw,
- prezentacja wasnej firmy w internetowym Katalogu Firm,
- moliwo edytowania/aktualizowania danych o firmie,
- moliwo dodawania obszernego opisu dziaalnoci, zdj,
ogosze/produktw,
- korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpatne.

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski edukacja

powiat raciborski - komunikacja

Ekonomik z firmami bdzie szkoli modzie

Dominik Konieczny krytykuje


antyrodzinn postaw PKS-u

pawe strzelczyk

W ramach tegorocznej
pitej edycji lskiej Jesieni
Kulinarnej organizator Zesp Szk Ekonomicznych
im. Oskara Langego w Wodzisawiu l. podpisa porozumienie na czas nieokrelony o wsppracy z lokalnymi
firmami w zakresie ksztacenia zawodowego uczniw.
W programie bd bray udzia hurtownia rybna
Neptun z Czyowic, Doradztwo Podatkowe Graczyk, hotel Amadeus oraz
Tornado Sp. z o.o., prowadzcy m.in. Dom Gocinny Jordan. W ramach
wsppracy firmy zadeklaroway organizacj praktyk
zawodowych, zaj praktycznych, warsztatw, pro-

Lokalne firmy i ZSE podpisay porozumienie


w sprawie ksztacenia zawodowego uczniw.
wadzenie zaj dla uczniw
przez przedstawicieli pracodawcw, doksztacanie nauczycieli. Celem jest rozwj ksztacenia zawodowego
dostosowanego do potrzeb

pracodawcw oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki podkrela Wojciech


Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Wodzisawiu lskim.

RACIBRZ - gospodarka

Dwa nowe piwa


w Browarze Zamkowym
Kolak Raciborski i
Twierdzowe
Korzenne trafiy do sprzeday
pod koniec listopada.
Do tej pory Browar
Zamkowy w Raciborzu oferowa jedenacie rodzajw piw - Raciborski Pils,
Raciborskie Mocne, RaciR E K L A M A

borskie Rnite, Raciborskie Miodowe, Raciborskie


Ciemne, Raciborskie Klasycznie Warzone, Raciborskie Zielone, Raciborskie
Twierdzowe, Raciborskie
Dyniowe, Porter oraz Raciborskie Twierdzowe Ciemne.

W listopadzie do tej pokanej grupy doczyy kolejne - Kolak Raciborski


oraz Twierdzowe Korzenne (piwo sezonowe). Zapowiadana jest take reedycja
Portera.
ml

Radny powiatowy jest zdegustowany


postaw wadz raciborskiego PKS-u.
Na jednej z ostatnich sesju Rady Powiatu Konieczny zwrci si do starosty
z prob, aby ten wyegzekwowa na PKS-ie (powiat
jest gwnym udziaowcem
spki) przystpienie do
programu Karty Duej Rodziny, co pozwalaoby na
tasze bilety dla rodzin wielodzietnych. Otrzyma odpowied, e owszem, przewonik jest w stanie to zrobi.
Liczy jednak na zwrot utraconych z tego tytuu zyskw
ze strony samorzdw.
Radny zauway, e PKS
nie zwraca uwagi na wpywy
finansowe na niektrych liniach, sprzedajc po zanionych cenach bilety, np.
do Kuni Raciborskiej czy
utrzymujc nierentowne poczenia do Krakowa. Kto
rekompensuje spce straty
z tego tytuu? pyta, wzywajc starost do polepszenia jakoci nadzoru wacicielskiego nad podleg mu
spk. Uwaam, e wdroenie programu Karta Duej Rodziny zaley przede
wszystkim od samego PKS-u
Sp. z o.o. w Raciborzu, a nie
od tego, czy gminy powiatu
zrekompensuj wprowadzenie zniek.
Raciborski PKS, cho
na tle innych przewoni-

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Zesp Szk Ekonomicznych w Wodzisawiu l.


zawar porozumienie z przedsibiorcami.

Radny Dominik Konieczny


(na zdj.) uwaa, e PKS
powinien wprowadzi
ulgi dla rodzin.
kw autobusowych w caym kraju, jest prymusem
i przynajmniej nie generuje strat. Tak czy inaczej do
krezusw nie naley. Sukcesem finansowym jest jakkolwiek by to nie zabrzmiao
wyjcie na swoje i niedokadanie do interesu. Wadze spki i tak gimnastykuj si ponad miar, aby
jako zbilansowa nieren-

towne kursy, zwaszcza te


w trakcie trwania roku szkolnego, aby dzieci i modzie
mogy dojecha do szkoy
i z niej wrci. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi
starosty Winiarskiego na interpelacj radnego. Na dowd wynik finansowy PKS
Racibrz na prost wyszed
w tym roku dopiero, jak zaczy si wakacje i wstrzymano autobusy nastawione
na woenie dzieci do szk.
Jeli chodzi o nadzr
wacicielski, to nie jest tak
le. Oczywicie, czasem mamy problemy z dogadaniem
si w niektrych sprawach,
ale po ostatniej rozmowie
z prezesem przypomniaem
mu, e to ja jestem starost
i ja mam gos decydujcy
zakoczy dyskusj na ten
temat Ryszard Winiarski.
Starosta nadmieni jeszcze, e pomimo rnych
trudnoci i powiat, i PKS
wychodz dobrze na wsppracy. Wiadomo, kokosw
nie ma, ale autobusowy
transport publiczny na terenie powiatu i powiatw ssiednich jest zapewniony na
odpowiednim poziomie, bez
odczuwalnego przeciania
budetu.
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

wodzisaw lski komunikacja

racibrz - samorzd

Tumy na spotkaniu w sprawie DGP

Nie ma pomysu na MOS i MDK


Byy rne koncepcje, adna nie wypalia
przyznaje starosta Ryszard Winiarski. Zarzd powiatu
chce zaoszczdzi nieco na dziaalnoci Sokoa i MDK-u.

Urzd Miasta zainicjowa spotkanie informacyjno-konsultacyjne z obywatelami na potrzeby opracowania


raportu o oddziaywaniu
przedsiwzicia na rodowisko dla zadania pn. Projekt budowy Drogi Gwnej
Poudniowej na odcinku od
drogi wojewdzkiej Nr 935
w Rydutowach do poczenia z ul. Wodzisawsk
w Mszanie. 17 listopada
w WCK-u na zainteresowanych przebiegiem obwodnicy mieszkacw czekali przedstawiciele wadz na
czele z prezydentem Wodzisawia lskiego Mieczysawem Kiec. Obecni byli
take: zastpca prezydenta
Dariusz Szymczak, kierownik Referatu Zarzdu Drg
Miejskich i Transportu Artur Wystyrk oraz przedstawiciel firmy Mosty Katowice, kierownik projektu
Marcin Biela.
Spotkanie zorganizowano w zwizku z zmianami,
ktre musz zosta wprowadzone do powszechnie dostpnego planu przebiegu
DGP. Zmiany s wynikiem
inwentaryzacji rodowiskowej opracowanej przez Narodow Fundacj Ochrony rodowiska. Jak wynika
z raportu NFO, na terenie
dotychczasowego przebiegu
DGP znajduj si siedliska
gadw i pazw, dlatego ko-

Jak wynika z raportu NFO, na terenie dotychczasowego


przebiegu DGP znajduj si siedliska gadw i pazw,
dlatego konieczna jest korekta jej przebiegu.
nieczna jest korekta jej przebiegu. Chodzi konkretnie
o trzy odcinki trasy.
Zmiany dotyczy bd
rejonu ulicy Starowiejskiej,
Bogumiskiej i Wiejskiej,
gdzie trasa Drogi Gwnej
Poudniowej
przebiegaa
pierwotnie przez pnocn cz ogrdkw dziakowych. W nowym planie konieczne jest przesunicie
trasy na poudniow cz.
Korekt naley wprowadzi
rwnie w okolicach ulicy
Lenej w Godowie oraz na
terenie gminy Mszana. Dlatego te zorganizowane zostao to spotkanie. Chcemy
wypracowa rozwizanie,
ktre bdzie akceptowalne
dla Pastwa, ale zarazem
uwzgldni nowe czynniki
rodowiskowe wyjania
zastpca prezydenta Dariusz
Szymczak.

Kady uczestnik spotkania


informacyjnego
w WCK-u mia moliwo
indywidualnego skonsultowania swoich obaw i wtpliwoci zarwno z przedstawicielami
inwestora,
czyli wodzisawskiego magistratu, jak i wykonawcy,
czyli firmy Mosty Katowice. Dla zainteresowanych
do wgldu dostpne byy plany z proponowanym
nowym przebiegiem.
Na stronie internetowej miasta rwnie dostpne bd nowe mapy
i bdziecie mieli Pastwo
moliwo skadania swoich uwag w sprawie przebiegu Drogi Gwnej Poudniowej za porednictwem
poczty elektronicznej oraz
kancelarii poinformowa
Dariusz Szymczak.

kdzierzyn kole - gospodarka

Grupa Azoty Kdzierzyn


otworzya now instalacj

Midzyszkolny Orodek
Sportowy i Modzieowy Dom
Kultury te dwie instytucje
spdzaj sen z powiek starosty Ryszarda Winiarskiego
i jego zastpcw. Zarzd powiatu przeraony jest zwaszcza
rodkami, ktre co roku musi
do kadej z nich dopaca. S
to kwoty odpowiednio 200
tys. i 700 tys. z. W przeszoci
byy rne plany co do nich, eby wspomnie chociaby prb przeniesienia MDK-u na
zamek czy pozbycia si Sokoa
na rzecz miasta. Wszystkie zakoczyy si na etapie planw
wanie. Rne pomysy mielimy, aden nie wypali - przyzna szczerze R. Winiarski na
listopadowej sesji.

Pki co poleci swojemu


zastpcy znale rozwizanie, ktre pozwolioby zej
z kosztw. Rwnie prezydent
Lenk musi liczy si z wziciem na siebie czci kosztw
funkcjonowania Sokoa, gdy
sporo gimnazjalistw i innych
uczniw szk podlegych miastu korzysta z zaj na Klasztornej. Jeli chodzi o obiekt MDK
przy ul. Stalmacha, to Winiarski cay czas chce si go pozby.
Szukamy sposobu, jak zej
z tego bardzo brzydkiego obiektu. Jest mi wstyd, e tam jest
nasz dom kultury relacjonowa.
Sekcje
dziaajce
w
MDK-u prbowano rozdzieli midzy Strzech

a RCK przy Chopina. Jak


si jednak okazuje, obiekty te s tak obcione, e nie
ma moliwoci rozdysponowa tam wszystkich grup.
Nawet jeli starosta powtpiewa, czy wszystkie zajcia
i grupy artystyczne s
w MDK-u potrzebne.
Jedn z aktualnie rozpatrywanych koncepcji jest skomasowanie dziaalnoci MDK-u
i MOS-u w caoci na obiekcie
tego drugiego. Gra jest tam
naprawd dua stwierdzi
Winiarski, sugerujc, e dziaalno MDK-u moe zosta
w pewnym stopniu ograniczona.
ps

Rafamet zdobywa prestiowy


kontrakt w Brukseli
Fot. Starostwo Powiatowe

Po symbolicznym przeciciu wstgi


instalacja jest gotowa do produkcji.
Grup Azoty. Integracja
sprzeday RSM, pochodzcych z zakadw Grupy Azoty
w Kdzierzynie-Kolu i Puawach, pozwoli na zmaksymalizowanie efektu synergii.
Inwestycja jest nasz odpowiedzi na wzrastajcy popyt
na nawozy pynne. Dziki niej
dostawy do naszych klientw
bd mogy by realizowane
ekspresowo, a zadowolenie
klientw to od zawsze jeden
z naszych priorytetw podkrela prezes Leszkiewicz.
Grupa Azoty ZAK S.A. mo-

Starosta Ryszard Winiarski przyznaje,


e cay czas chce si pozby obiektu przy Stalmacha.

region - gospodarka

W Kdzierzynie bd produkowa nawozy pynne.


W ZAK uruchomiono instalacj do wytwarzania RSM.
Koszt inwestycji to ponad
50 milionw zotych. Zdolnoci produkcyjne nowej instalacji sign nawet 100 tysicy
ton produktu rocznie. RSM
to poszukiwany na rynku wysoko skoncentrowany nawz
azotowy w formie wodnego
roztworu saletrzano - mocznikowego. Nawozy s jednym z dwch gwnych profilw dziaalnoci Grupy Azoty
ZAK S.A. Poszerzenie oferty
produktowej w tym obszarze jest wynikiem wiadomej
polityki budowania przewag
konkurencyjnych. Cieszymy
si, e od teraz, obok renomowanych marek nawozw
granulowanych, moemy zaoferowa klientom rwnie
nawozy pynne mwi podczas otwarcia instalacji Adam
Leszkiewicz, prezes Grupy
Azoty ZAK S.A. Wanym elementem zrealizowanej inwestycji jest baza logistyczna.
Dziki niej spka wczy si
do sieci dystrybucji nawozw
pynnych, tworzonej przez

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. UM Wodzisaw lski

17 listopada w Wodzisawskim Centrum Kultury odbyo


si spotkanie w sprawie budowy Drogi Gwnej Poudniowej.
dominika zajc

e pochwali si jeszcze jedn zrealizowan inwestycj,


ktra zwikszy potencja logistyczny spki. 25 listopada do uytku zosta rwnie
oddany zmodernizowany magazyn do skadowania nawozw saletrzanych. Koszt modernizacji to ponad 20 mln
zotych. Magazyn mieci 35
tysicy ton produktw, takich
jak: Salmag, Salmag z siark, Salmag z borem, ZAKsan
i Miksal.
ps

Firma Rafamet z Kuni Raciborskiej nawizaa


wspprac z kolejnym belgijskim klientem.
Wygrana Rafametu cieszy, tym bardziej e
w przetargu uczestniczya
caa nasza europejska konkurencja mwi Andrzej
Rustanowicz, dyrektor eksportu w Fabryce Obrabiarek
Rafamet S.A., o kontrakcie
z firm STIB. Tokarka podtorowa UGE 180 N bdzie pracowaa w Brukseli,
w ultranowoczesnej zajezdni
tramwajowej. Tym samym
producent z Kuni Raciborskiej nawiza wspprac
z kolejnym belgijskim klientem.
Tokarka
podtorowa
UGE 180 N to innowacyjna
maszyna nowej generacji,
przeznaczona do regeneracji k lekkich pojazdw
szynowych. Cho to stosunkowo nowa propozycja F.O.
RAFAMET S.A., rynek ju

przyj j z duym zainteresowaniem. Dowodz tego m.in. niedawno zawarte


umowy z klientami z Turcji
oraz kontrakt z firm STIB.
STIB to jeden z najwikszych operatorw transportu miejskiego w Belgii.
Firma zamwia lekk tokark podtorow UGE 180
N. Maszyna bdzie profilowaa koa bardzo nowoczesnych brukselskich tramwajw. Co ciekawe, pojazdy te
bd obsugiway prestiow
lini usytuowan w pobliu
siedzib unijnych instytucji
mwi Andrzej Rustanowicz,
dyrektor eksportu w Fabryce
Obrabiarek RAFAMET S.A.
Zlecenie jest prestiowe
nie tylko z uwagi na fakt,
e siedziba zamawiajcego mieci si w sercu Unii
Europejskiej. O kontrakt

zabiegay
najwaniejsze
firmy z brany. Oczywicie, w takich przetargach
nieatwo o zwycistwo.
RAFAMET zosta poddany bardzo szczegowemu
audytowi
technicznemu
i handlowemu. Zamawiajcy sprawdzi nasze referencje nie tylko w samej Belgii,
ale rwnie w pozostaych
krajach europejskich. Czciowo odbywao si to
z naszym udziaem, o niektrych fazach tego procesu
dowiedzielimy si dopiero po fakcie. Zleceniodawca
podj bardzo przemylan
decyzj. Satysfakcja z wygranej jest tym wiksza, e zostawilimy w tyle wszystkich
konkurentw przyznaje
A. Rustanowicz.
ps

10 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski gospodarka

wodzisaw raciborski - gospodarka

Wodzisawianie zapac wicej


za wywz mieci?

Eko-Okna Diamentem Forbesa 2016


Firma Eko-Okna z Kornic znalaza si w prestiowej grupie przedsibiorstw, ktre mog pochwali si tytuem Diament Forbesa 2016.

Fot. Paulina Krupiska

Przetarg na wywz mieci zosta uniewaniony.


Gdyby nie to, mieszkacy od nowego roku paciliby 15 z za osob.

Tytu to potwierdzenie
na spektakularnie szybki rozwj firmy Eko-Okna, ktra
w ostatnich latach przesza cakowit metamorfoz.
Z maego zakadu produkcyjnego przeksztacia si w potentata brany stolarki okiennej
i drzwiowej. Magazyn Forbes,
przygotowujc list Diamentw bra pod uwag przede
wszystkim nakady na inwestycje, wyniki finansowe, poziom sprzeday oraz warto
majtku z trzech ostatnich lat.
Miejsce w rankingu magazynu Forbes to bez wtpienia ukoronowanie naszej pra-

cy. Kadego dnia staramy si


dostosowa do potrzeb rynku oraz oczekiwa klientw.
Jestemy jedn z najszybciej
rozwijajcych si firm w brany stolarki okiennej. Ju dzi
posiadamy trzy hale produkcyjne wyposaone w najnowoczeniejsze, w peni zautomatyzowane linie produkcyjne,
dziki czemu jestemy w stanie zaproponowa klientom
ponad 30 rnych systemw
okiennych i drzwiowych
mwi dyrektor ds. sprzeday
i marketingu Eko-Okna S.A.
ukasz Kucharczyk.
Tytu Diament Forbesa

2016 nie tylko pozwala firmie


Eko-Okna doczy do grona
najlepszych firm na polskim
rynku, ale take daje potwierdzenie wiarygodnoci jako
partnera biznesowego.
Wyniki rankingu opublikowane zostan w formie
specjalnego raportu, ktry
doczony zostanie do miesicznika Forbes nr 2/2016.
Ogoszeniu wynikw towarzyszy bdzie cykl regionalnych
spotka z prezesami i wacicielami firm z czowki rankingu.
p

RACIBRZ - gospodarka

Rafako Przyjacielem
Fundacji im. prof. Religi

Prezydent Mieczysaw Kieca nie zgodzi si na tak znaczny


wzrost cen. Rozpisano nowy przetarg.
Do przetargu mieciowego na lata 2016-2018 w Wodzisawiu wystartoway zaledwie dwie firmy konsorcjum
Transgr-Eko, obecnie obsugujce gospodark odpadow
w miecie oraz firma Naprzd.
Obydwie oferty znacznie przekraczay jednak kwot, jak
planowano przeznaczy na ten
cel. Najnisza zaproponowana
oferta wyniosa 13 mln 200 tysicy i tym samym przekraczaa puap cenowy o ponad
700 tys. zotych. Jak wstpnie wyliczono, to oznaczaoby,
e stawka za odpady segregowane wzrosaby z 10,80 a do

14,50 z. Na tak znaczny wzrost


ceny nie zgadza si jednak prezydent miasta Mieczysaw Kieca.
Nowa umowa mieciowa powinna obowizywa od
1 stycznia 2016 roku. Tymczasowym rozwizaniem problemu ma by przeduenie
umowy zawartej obecnie z
konsorcjum Eko-Transgr. Co
jednak wane firma ta nie
ma obowizku przyjcia zamwienia uzupeniajcego.
W cigu najbliszych miesicy wadze Wodzisawia zamierzaj przygotowa si do
nowego przetargu, poniewa,

jak uwaaj, obsuga mieciowa 50 tys. mieszkacw miasta przez okres 3-4 lat jest zleceniem atrakcyjnym. Dlatego
te stawka powinna podlega
negocjacji.
Uniewanianie przetargw ma by reakcj ze strony miasta na zbyt wysokie ceny usug startujcych
w nich firm. Pozostaje jednak
pytanie, co zrobi wadze, jeli oferty zoone w kolejnym
przetargu w dalszym cigu
nie bd odpowiaday ich
oczekiwaniom.
kak

Raciborska spka od lat


wspfinansuje
zakup
urzdze dla pracownikw zabrzaskiego orodka kardiochirurgii.
Za dugoletni pomoc w finansowaniu zakupu urzdze
oraz szkole dla pracownikw
zabrzaskiego orodka kardiochirurgii, Rafako zostao wyrnione statuetk Przyjaciel
Fundacji im. prof. Zbigniewa
Religi. Wyrnienie wrczono
podczas dorocznej gali Serce
za Serce w Domu Muzyki Taca w Zabrzu. Dla zgromadzonych goci podczas uroczystoci wystpi zesp Zakopower
w towarzystwie orkiestry AUKSO. Koncert Serce za Serce od 23 lat organizowany jest
z myl o propagowaniu misji
Fundacji Rozwoju Kardiochi-

RACIBRZ - gospodarka komunalna

Opata za mieci mao sprawiedliwa?


Prezydent Lenk powanie
si zastanawia nad zmian metody pobierania
opat za wywz mieci.
Od czasu wejcia w ycie
postanowie rewolucji mieciowej w Raciborzu opata jest
pobierana od kadego mieszkaca. Tak postanowili radni,
majc do wyboru kilka opcji.
adna z nich nie bya idealna,
kada ma swoje wady. Gwn wad pogwnego jest
to, e spora cz mieszkaR E K L A M A

cw (ok. 7-9%) uchyla si od


pacenia, przez co koszt dla
uczciwie paccych jest wyszy. I cho urzdnicy tropi
tych, ktrzy za mieci paci
nie chc, jest to zadanie bardzo trudne.
Tymczasem Rada Miasta podja uchwa, w myl
ktrej cena za wywz mieci
wzronie z 9 do 13 z. Przy tej
okazji prezydent zapowiada
zmiany w systemie naliczania opat. Prawdopodobnie

zapacimy ju nie od osoby,


ale w systemie mieszanym,
np. uwzgldniajcym zuycie
wody w gospodarstwie domowym, liczb ludzi zamieszkujcych dan posesj lub metra. Jaki ksztat przybierze
ostatecznie sposb naliczania,
ma wypracowa specjalnie powoany zesp zoony z radnych. Rwnie opozycyjnych,
jeli wyra tak wol.
Wypracowany system ma
w zaoeniu by bardziej spra-

wiedliwym. Ma te sprawi, e
zmniejszy si liczba mieszkacw niepaccych do tej pory
za mieci. Rezultatem tego
moe by zmniejszenie wysokoci opaty, jednak na jak
znaczc obnik nie ma co liczy. Moe to by kilkadziesit
groszy, maksymalnie zotwka. Prezydent przypuszcza, e
nowe zasady mog obowizywa od kwietnia 2016 roku.
ps

rurgii im. prof. Zbigniewa Religi, upamitnieniu jej zaoyciela


i patrona oraz uhonorowaniu
osb, firm i instytucji za wsparcie prac naukowo-badawczych
prowadzonych w Instytucie Protez Serca Fundacji. Tegoroczna
edycja odbya si 14 listopada.
Podczas uroczystoci prestiowe wyrnienie statuetk Przyjaciel Fundacji otrzymaa m.in.
firma RAFAKO S.A. Od wielu
lat nasza Fundacja otrzymuje
pomoc finansow ze strony raciborskiej spki. Tylko w tym
roku dziki wsparciu RAFAKO
S.A. kierownik Laboratorium
Badawczego z Pracowni Sztucz-

nego Serca zosta skierowany na specjalistyczne szkolenie


z zakresu analizy danych statystycznych w ramach programu Statistica v10 mwi doktor Marcin Karlik, penomocnik
Biura Marketingu i Promocji
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu. RAFAKO ufundowao rwnie specjalistyczny miernik na potrzeby programu Budowa Robota Kardiochirurgicznego
Robin Heart oraz aparat fotograficzny do mikroskopu Axio Observer dodaje dr M. Karlik.
ps

GazetaInformator.pl >>

2
grudnia
2015,
23 (200)
2 grudnia
2015,
nr 23nr
(200)

Zimowe trendy. Pomysy na prezenty

Zoty rodek 11
Wiadomoci
11

Zimowe trendy
Pomysy na prezenty
racibrz usugi

Podaruj bliskiej Ci osobie wyjtkowy prezent!


Z okazji zbliajcych
si wit Boego Narodzenia, Studio Kosmetyczne
IRENA oferuje bony podarunkowe na atrakcyjne
zabiegi kosmetyczne. Jestemy gabinetem z tradycjami, ktry w przyszym
roku bdzie obchodzi
swoje 35-lecie. Zdobyte
dowiadczenie, profesjonalizm podczas wykonywania zabiegw oraz moda kadra, pozwala nam
zapewni klientkom przyjazn atmosfer, przenoszc si do wiata kompleksowej odnowy ciaa
i duszy. Oprcz usug kosmetycznych, w trakcie
zabiegw z przyjemnoci

Fot. Salon Kosmetyczny Irena

Studio kosmetyczne IRENA jest gwarancj relaksu i kompleksowej rewitalizacji ciaa i duszy.

Zabiegi dla kadego rodzaju skry.

rozmawiamy z klientkami
na wiele tematw, a take
udzielamy informacji o codziennej pielgnacji ciaa
dla rnych rodzajw cery
czy typw skry. Posiadamy szeroki wybr zabiegw
na twarz i ciao, a take alternatywne do metod medycyny estetycznej zabiegi,
bez ingerencji skalpela oraz
w bardziej przystpnej cenie. Co wicej, sprzedajemy take profesjonalne,
sprawdzone
kosmetyki,
na ktrych sami pracujemy ju od 25 lat, nastpujcych marek: Babor oraz
Living Dimension, ktre
pomog utrwali rezultaty
przeprowadzonych zabie-

gw. Zafunduj sobie bd


bliskiej Ci osobie idealny prezent na wita, ktry pozwoli si zrelaksowa
i oderwa nieco od szarej
rzeczywistoci.

Studio kosmetyczne IRENA


Racibrz, ul. Duga 32
studioirenagajewska.pl
tel. 32 415 23 80
Otwarte:
Od pon. do pt. 9-19
W soboty od 9-14
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

racibrz handel

Skarby wiata Caego


Mydlarnia
miao mona powiedzie, e mamy najwikszy
w Raciborzu i okolicy wybr
naturalnych kosmetykw
z rnych zaktkw wiata, w tym prawdziwe hity:
kosmetyki rosyjskie Natura
Siberica, Receptury Babuszki Agafii, Planeta Organica.
S to kosmetyki o organicznych skadach (bez SLS, parabenw, pochodnych ropy
naftowej), oparte o ekstrakty z rzadkich syberyjskich
rolin o niezwykej aktywnoci. Wikszo z nich posiada certyfikaty, wic s
zupenie bezpieczne nawet
dla bardzo wraliwej skry.
Szczegln pozycj w naszej
ofercie zajmuj olejki. Czyste organiczne olejki toczone na zimno to doskonaa alternatywa dla drogeryjnych
kremw. S agodne dla skry, a jednoczenie zawieraj
intensywnie dziaajce substancje czynne, co zapewnia
skuteczno i daje spektakularne efekty przy jedno-

Fot. Skarby wiata Caego

To magiczne miejsce, gdzie znajdziesz unikalne


i oryginalne witeczne prezenty.

Mydeko Butterfly i wiele


innych rcznie tworzonych
mydeek w Skarbach
wiata Caego.
czesnym bezpieczestwie.
Wrd nich zwraca uwag
eliksir modoci olej arganowy o niezwykych waciwociach odmadzajcych
i regenerujcych skr. U
nas dostpny w atrakcyjnej cenie regularnej od 43 z
(czsto te w promocjach) o
jakoci potwierdzonej certyfikatem Ecocert. No i jak

na prawdziw mydlarni
przystao oferujemy peny
wybr myde poczwszy od
tzw. szarych marsylskie,
mydo z Aleppo, czarne mydo marokaskie Savon Noir, a po bajecznie kolorowe
rcznie robione.
Herbaciarnia
Wszystkich amatorw
dobrej herbaty zapraszamy
po doskonaej jakoci herbaty czarne, zielone, biae, czyste i aromatyzowane
z mas suszonych owocw
i korzennych przypraw.
Stale powiksza si te
nasza Zielarnia, w ktrej
krluj zioa pochodzce
z ekologicznie czystych rejonw Podlasia. Mamy te
dzia superfood a w nim takie skarby jak czystek, mody zielony jczmie, spirulina, quinoa czy nasiona chia.
Pamitajcie, e u nas
kada rzecz to gotowy pomys na prezent, w dodatku
piknie go dla Was zapakujemy.

Skarby wiata Caego - Mydlarnia i Herbaciarnia


Racibrz ul. Opawska 42 (Galeria Dukat) naprzeciw E.Leclerc
www.mydlarniaskarbyswiata.pl
Artyku sponsorowany

12
12 Zimowe
Wiadomoci
trendy. Pomysy na prezenty

Zoty rodek

2 grudnia
2015,2015,
nr 23
(200)
2 grudnia
nr 23
(200)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 13
Wiadomoci
13

Zimowe trendy. Pomysy na prezenty

2
grudnia
2015,
23 (200)
2 grudnia
2015,
nr 23nr
(200)

racibrz handel

Po witeczny prezent zapraszamy


do sklepu na Szewsk!
Fot. Barbara Frydryk

Tu kupisz prezent dla dziecka i nie tylko.


W ofercie rwnie ubrania, kolekcja szkolna,
ubranka do chrztu i obuwie profilaktyczne.
Przy ulicy Szewskiej 3
w Raciborzu w miejscu,
gdzie niegdy miecia si
Zota Brama znajduje
si klimatyczny sklepik,
ktry powsta z myl o
dzieciach i modziey.
Szukasz odziey najlepszej jakoci, prezentu na
wita, urodziny, ubranka na chrzest czy roczek?
Koniecznie odwied sklep
przy Szewskiej. Ubrania
polskich producentw.
- Duy wybr dla dziewczynek: bluzek tunik,
legginsw, sukienek,
spdnic, sweterkw do
rozmiaru 170 cm.
- Duy wybr dla chopcw: bluzek, spodni
dresowych, jeansw,
dresw do rozmiaru
170 cm.
- Duy wybr ubranek dla
niemowlt: pioszki,
ppiochy, komplety,
sukienki, kombinezony
na chodniejsze dni w
rozmiarach od 56 cm.
Posiadamy rwnie
odzie na specjalne okazje:
- kolekcja szkolna,

Zabawki, ubranka, buty


i wiele innych rzeczy kupisz
w sklepie na Szewskiej
w Raciborzu.
- eleganckie sukienki,
- ubranka do chrztu (sukienki,
garniturki,
pioszki),
- ubranka na roczek (sukienki, garniturki).

Nasze
przemylane,
dobrze zaprojektowane i
starannie uszyte ubranka dziecice sprawdz si
w kadej sytuacji. W staej
ofercie przeceny na wybrane kolekcje do 30%. Godne
polecenia jest rwnie obuwie profilaktyczne PROFILEK, ktre take posiadamy w sprzeday. Obuwie
zostao
zaprojektowane
z myl o zdrowiu dzieci.
Buty posiadaj profilowan
wkadk, ktra zapobiega
powstawaniu paskostopia.
Wysoka cholewka utrzymuje nog w prawidowej pozycji, a mikka i elastyczna
podeszwa amortyzuje szkodliwe dla staww wstrzsy i
drgania. Serdecznie zapraszamy!
Ewa asocha-Gardawska
ul. Szewska 3/8
47-400 Racibrz
Czynne:
pn. - pt. 9.30 - 17.00
sb. 9.30 - 13.00

Artyku sponsorowany

R E K L A M A

WITECZNA
GORCZKA
PREZENTW...

SALON DZIECICY
Tylko u nas:

PAKO JEANS GWARANCJ


NAJLEPSZYCH PREZENTW!!!

+48 730 80 50 80

witeczne Promocje
Zapraszamy!
/bobowozki.raciborz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WODZISAW L.
UL. RYNEK 3
PON-PT 9:00 17:30
SOB-NDZ 9:00 13:30
W GRUDNIU OTWARTE W KAD NIEDZIEL !!!

z.c

Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell

- OD 39,00
- OD 19,00
- OD 39,00
- OD 20,00
- OD 29,00
- OD 19,00
- OD 39,00
- OD 69,00

bo
r

RACIBRZ, ul. Czstochowska 8

SWETRY
KOSZULE
BLUZY
TORBY
DRESY
PASKI
LONGI
KURTKI

.p

om

W SPRZEDAY
POSIADAMY RWNIE
KARTY PODARUNKOWE

ci

- najwikszy wybr wzkw i fotelikw


- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
- rowerki dziecice
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 15

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

powiat raciborski historia

O dziaalnoci Fundacji w rocznic mierci poety


marek lucjan

Od kiedy w ubowicach
dziaa Fundacja GCKiS
im. Josepha Eichendorffa? Jakie podstawowe cele sobie stawia?
Pawe Ryborz: Fundacja
Grnolskie Centrum Kultury i Spotka (GCKiS) im.
Eichendorffa w ubowicach
zostaa powoana do ycia
Aktem Notarialnym z dnia
03.04.1998 r. i rozpocza
swoj dziaalno 12.04.2000
r., w ktrym to dniu nastpio uroczyste powicenie
Domu Spotka Josepha von
Eichendorffa w ubowicach.
Na bazie posiadanego potencjau GCKiS prowadzi dziaalno kulturaln polegajc
na: dziaalnoci wydawniczej
prowadzonej w ramach utworzonego przez siebie wydawnictwa Editio Silesia, nadzorowanego przez organ
statutowy Fundacji, jakim
jest Rada Naukowa, kierowana przez pani prof. dr hab.
Joann Rostropowicz, bdc
rwnoczenie wiceprezesem
Fundacji. GCKiS organizuje
take cykliczne imprezy kulturalne zwizane z osob Josepha von Eichendorffa. Ponadto w GCKiS odbyway si
Wieczory Kina Niemieckiego
i Salony Kulturalne oraz festyny integracyjne, a take
R E K L A M A

Fot. GCKiS im. Josepha Eichendorffa

O Grnolskim Centrum Kultury i Spotka im. Josepha Eichendorffa w ubowicach


opowiada kierownik - Pawe Ryborz.
koncerty muzyki klasycznej.
Fundacja zabezpiecza i konserwuje ruiny byego paacu
Eichendorffw.
W ktrym roku zosta Pan
powoany na stanowisko
kierownika Fundacji i co
naley do Pana najwaniejszych obowizkw?
Na stanowisko kierownika
Fundacji zostaem powoany
w kwietniu 2009 r. Do moich
podstawowych obowizkw
naley: prowadzenie i nadzr
ww. dziaalnoci kulturalnej
GCKiS, prowadzenie i nadzr
ww. dziaalnoci gospodarczej GCKiS, przygotowanie,
nadzr i rozliczanie wnioskw
aplikacyjnych do rnych instytucji organizacji w kraju
i za granic,uczestnictwo w
posiedzeniach Zarzdu i Rady
Kuratorw GCKiS oraz opracowywanie i przedkadanie
organom Fundacji okresowe
sprawozdania z dziaalnoci
GCKiS, organizowanie i nadzorowanie prac remontowych
i inwestycyjnych, wsppracowanie z innymi organizacjami kultury i owiaty w kraju i
za granic oraz prowadzenie
i nadzorowanie dziaalnoci
reklamowej Fundacji.
Jak ukada si Pana
wsppraca z Zarzdem
Fundacji, Rad Kurato-

Kierownik GCKiS im. Josepha Eichendorffa


w ubowicach, Pawe Ryborz w otoczeniu turystek.
rw i Wjtem Gminy Rudnik?
Wsppraca z organami
Fundacji ukada si bardzo
dobrze. Jako kierownik administracyjny podlegam pod
trzyosobowy Zarzd Fundacji,
a moim bezporednim przeoonym jest prezes Fundacji
pan Marcin Lippa. Zgodnie ze
Statutem GCKiS - Rada Kuratorw, skadajca si z 10
czonkw, po 2 przedstawicieli kadego z 5 fundatorw, jest
organem nadzorujcym prac Zarzdu. Wjt gminy Rudnik zasiada w Radzie Kurato-

rw jako przedstawiciel gminy


Rudnik. W miar jego moliwoci zawsze mog liczy na
jego pomoc i wsparcie w kadym wzgldzie.
Kiedy
spoglda
Pan
wstecz i wspomina minione lata, to jakie sprawy,
wydarzenia uwaa Pan za
sukces GCKiS?
W okresie mojego zatrudnienia w GCKiS za sukces
Fundacji uwaam cakowite
odgruzowanie ruin ubowickiego paacu oraz zabezpieczenie ruin wschodniego skrzy-

da paacu. W ubiegym roku


GCKiS pozyskao dokumentacj projektow na odbudow wschodniego skrzyda ruin
paacu oraz stosowne pozwolenia. Obecnie trwaj dziaania
w celu zoenia wniosku aplikacyjnego o rodki na ten cel
z UE. Pomimo skromnego zatrudnienia aktywne prowadzenie, szczeglnie dziaalnoci
kulturalnej, ale i gospodarczej
GCKiS. Na szczegln uwag
zasuguj cyklicznie organizowane inscenizacje teatralne przy ruinach oraz koncerty w Sali Bankietowej GCKiS.
Poza tym kontynuowanie, a
w niektrych przypadkach
rozszerzenie dziaalnoci wydawniczej Fundacji, upowszechnianie dziaalnoci literackiej Fundacji, chociaby
poprzez posadowienie licznych tablic dwujzycznych
z poezj poety, zarwno wzdu
Zajczej cieki, jak i przed
budynkiem byej szkoy, pozyskanie rodkw z FR i MAIC,
i odmalowanie Domu Spotka
Eichendorffa oraz byej szkoy,
a take pozyskiwanie sponsorw w kraju i za granic.
W dziaalnoci kadej organizacji, stowarzyszenia
czy Fundacji pojawiaj si
take pewne trudnoci,
problemy. Co obecnie ley
Panu na sercu?

Prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej w realiach gospodarki rynkowej przez tak instytucj, jak GCKiS jest trudne.
Potrzeba wic duej determinacji, aby to skutecznie kontynuowa. Dotychczas zgromadzona dokumentacja, zwizana
z odbudow wschodniego
skrzyda ruin, wymagaa duo
pracy i nakadw finansowych.
Nie mona tego zmarnowa.
Trzeba znale sposb na pozyskanie niebagatelnych rodkw
finansowych na ten cel, a to nie
jest wcale atwe. Kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej
GCKiS wymaga nieodzownych
inwestycji: wymiana wykadzin
podogowych, modernizacja
pokoi hotelowych, zainstalowanie klimatyzacji. Trzeba znale
na to rodki.
Jakie projekty, najwaniejsze wyzwania stoj
przed Fundacj na najbliszy czas?
Priorytety Fundacji GCKiS
to: doprowadzenie do realizacji projektu odbudowy wschodniego skrzyda ruin paacu oraz
przeprowadzenie rewitalizacji
kompleksu parkowego wpisanego do rejestru WKZ w
Katowicach, a take przeprowadzenie niezbdnych inwestycji w GCKiS i utrzymanie na
odpowiednim poziomie dziaalnoci kulturalnej Fundacji.

16 PLUSY BIZNESU

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

racibrz biznes

Inkubatory przedsibiorczoci
- szans dla modych
19 listopada przed licznie zgromadzon modzie na raciborskim zamku w sali konferencyjnej wystpi pracownik Biura
Karier PWSZ w Raciborzu - Marcin Parzonka.
marek lucjan

Na wstpie prowadzcy
wykad o akademickich inkubatorach przedsibiorczoci
i nowych kierunkach ksztacenia od 2016 r. zaznaczy,
e PWSZ to stabilno i dowiadczenie. Tym samym odpowiedzia na opinie malkontentw, ktrzy sceptycznie
podchodz do szans rozwojowych, jakie roztacza przed
nimi raciborska uczelnia.
Aktywno poznawcza studentw jest istotna zaakcentowa p. Marcin.
Przypomnia, e w PWSZ
aktualne s dwa kierunki inynierskie 3,5-letnie (automatyka i robotyka oraz architektura). Natomiast nowymi
kierunkami, ktre zostay uruchomione ju w zeszym roku, s: bezpieczestwo pastwa i administracja. Z kolei
w przyszym roku ruszy nabr
na nowy kierunek - turystyka
i rekreacja. Kierunki, ktre
maj ju ugruntowan pozycj i funkcjonuj od wielu lat
to: filologia (angielska, niemiecka i sowiaska), edukacja artystyczna, pedagogika
i wychowanie fizyczne. W celu przekonania modziey do
raciborskiej uczelni Marcin
Parzonka przywoa sylwetki
R E K L A M A

absolwentw PWSZ, ktrzy


zrobili karier. Mianowicie,
rybniczanka Sabina Jeszka
piosenkarka, laureatka nagrody specjalnej programu Mam
Talent i Damian Kurzydym
inynier, programista, aktualnie konstruktor ukadw
wydechowych na rynek czci
zamiennych w firmie Tenneco
Automotive Sp. z o.o. w Rybniku oraz wielu innych studentw i absolwentw, ktrzy
dziki swojej pasji i zaangaowaniu osignli sukces.
Dochodzc do sedna sprawy, jak poruszy w czasie
wykadu, przekonywa modzie, e inkubatory roztaczaj
przed ni szanse na zaoenie
wasnej firmy. Podkreli, e
osoby powyej 17. roku ycia
mog ju zaoy wasny biznes, a uczelnia bdzie wspieraa ich dziaania. Istotne jest
to, e kada firma dziaajca
w inkubatorze otrzymuje tzw.
osobowo prawn, np. NIP.
Poza tym inkubator zapewnia
modemu biznesmenowi: biuro, ksigow i obsug prawn itp. Warto doda, e inkubator rozlicza si z ZUS-em.
W kraju jest ponad 20 biur
i 1600 firm, ktre dziaaj na
rynku i wsppracuj z sob.
Wykadowca przekonywa, e
dziaajc w inkubatorze mo-

dzi ludzie buduj swoj mark, potencja, a take rozwijaj


sie kontaktw i to wszystko
mona osign ju w cigu
dwch lat. Generalnie, zakadajc startup w inkubatorze,
opaty s niewielkie. W kadej
chwili mona zrezygnowa z
powodu niefortunnych okolicznoci... zapewnia pracownik PWSZ. Przypomnijmy,
e siedziba inkubatora znajduje si na ul. Lwowskiej 9 (pok.
104), popularne Soneczko.
Na zakoczenie Marcin
Parzonka puci krtki film,
zachcajcy modzie do podejmowania si nowych wyzwa i przystpienia do inkubatora przedsibiorczoci.
Gwnym motywem filmu byy hasa: jak sta si modym
biznesmenem i za pomaraczowe okulary, i po prostu
docz do AiP (akademickich
inkubatorw przedsibiorczoci).
Warto doda, e licznie
zgromadzon w sali konferencyjnej modzie zaszczycia swoj obecnoci p. Grayna Wjcik dyrektor Zamku
Piastowskiego w Raciborzu,
ktra wspiera lokaln przedsibiorczo. Pani Wjcik
z optymizmem odniosa si do
nowatorskich pomysw pracownika PWSZ.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 17

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

DLA

region praca

Praca za granic. Jak przey wita?


Fot. Agencja Porednictwa Pracy SCG

Dla opiekunek osb starszych przebywajcych w czasie wit poza granicami kraju,
to nieatwy okres. Jak przey rozk z rodzin i odnale si w nowym otoczeniu podczas wit?
wita Boego Narodzenia
kojarz nam si jednoznacznie:
choinka, obficie zastawiony
wigilijny st, opatek, polskie
koldy i nasi najblisi, ktrym
skadamy yczenia. wita
Boego Narodzenia okrelane s mianem najbardziej rodzinnych polskich wit zazwyczaj spdzamy je w domu,
wrd rodziny i przyjaci.
Opiekunki osb starszych, z
uwagi na specyfik wykonywanej pracy, nie zawsze jednak
maj moliwo, aby witowa w swoich domach, w zgodzie z polsk tradycj.
Twoja kolej na wita?
Opiekunki osb starszych
pracuj bowiem w systemie
wymian. Oznacza to, e jednym podopiecznym zajmuj
si na zmian dwie opiekunki. Taki system stosowany jest
przez wikszo agencji porednictwa pracy, w tym midzy innymi przez agencj SCG
z Rybnika. Marta Janik, ktra
w agencji porednictwa pracy
SCG odpowiada za rekrutacj
opiekunek, tumaczy: system
wymian pozwala naszym opiekunkom czy prac zawodow i zarabianie pienidzy z rol ony czy mamy. Opiekunki
dziel swoje ycie midzy Polsk, gdzie maj swoje sprawy prywatne, a Niemcy, gdzie
pracuj. Nasza rola na co dzie
polega na tym, aby ich pobyt za
R E K L A M A

SCG jest firm rodzinn zajmujc si


porednictwem pracy w opiece na terenie Niemiec.
granic przebiega bezpiecznie
i spokojnie zapewnia.
Sposb na witeczn
rozk
W okresie witecznym
agencja SCG z Rybnika szczeglnie troszczy si o opiekunki przebywajce w delegacji.
Wiemy, jak trudna moe by
rozka z rodzin w tym wyjtkowym, witecznym czasie
podkrela Marta Janik. Mamy jednak nadziej, e dziki staemu kontaktowi telefonicznemu, a take moliwoci
kontaktu przez Internet, jaki

zapewniamy naszym opiekunkom, witeczn rozk panie


opiekunki znosz znacznie lepiej.
wita inne ni te w Polsce
Rozka z bliskimi to nie
jedyna kwestia, ktrej obawiaj si osoby podejmujce prac
opiekunki podczas wit. Okazuje si, e rwnie trudne s
rnice kulturowe inna tradycja boonarodzeniowa, inne
potrawy witeczne na stole.
Pierwsze moje wita w Niemczech okazay si prawdziwym
wyzwaniem. Nie wiedziaam,

jak obchodzi si za granic


Boe Narodzenie. Obawiaam
si troch, e si nie odnajd
w tych nowych okolicznociach, ale na szczcie rodzina mojej podopiecznej zadbaa, abym czua si jak w domu.
Byo naprawd bardzo mio,
cho oczywicie mylami byam
przy moich najbliszych opowiada pani Marta. Dodatkow
motywacj byo dla mnie to, e
dziki mnie moja podopieczna bdzie miaa towarzystwo
przez cae wita z uwagi na
stan zdrowia musi by cay czas
w domu. Wiele niemieckich seniorw spdza wita samotnie. My opiekunki mamy wobec tego szczegln misj.
Aby czu si jak w domu
Agencja porednictwa pracy delegujca opiekunki do
pracy za granic ma olbrzymi
wpyw na to, jak zatrudnione
opiekunki spdz swoje wita.
W SCG troszczymy si o to, aby
nasi pracownicy, mimo rozki
z rodzin i rnic kulturowych,
mogli cieszy si witami
podkrela Marta Janik. Nasi
koordynatorzy dbaj o to, aby
podopieczni i ich rodziny zapewnili opiekunce jak najlepsz atmosfer podczas Boego
Narodzenia. Nasz zesp wprowadza wyjedajce na wita
panie w podstawowe rnice
pomidzy polskimi a niemieckimi tradycjami. Jestemy tak-

e do dyspozycji opiekunek
w razie jakichkolwiek wtpliwoci czy pyta.
Weihnachten,
czyli wita po niemiecku
Boe Narodzenie to jedno
z
najwaniejszych
wit
w Niemczech. Przygotowania rozpoczynaj si wraz z
Adwentem. Sam Adwent jest
rwnie bardzo wany dla
Niemcw w kadym domu
znajduje si adwentowy wianek, a w oknach stawiane s
w kolejnych tygodniach Adwentu wieczki; po jednej na
kad niedziel. Warto pamita, e Niemcy rozpoczynaj prawdziwe witowanie
dopiero w Dzie Boego Narodzenia, a nie jak u nas
w Wigili. Pewn rnic jest
take wigilijne menu na
niemieckich stoach krluj
bowiem: saatka kartoflana,
potrawy z kiszonej kapusty,
a take miso. Niemieckie
rodziny potrafi by jednak
otwarte take na polsk tradycj. Moja podopieczna poprosia mnie o przygotowanie kilku
tradycyjnych polskich da. Tak
wic na stole pojawiy si: pierogi z kapust i ryba po grecku,
a take kutia. Wszystko smakowao, a ja czuam si naprawd
wyjtkowo, mogc pokaza rodzinie mojej podopiecznej, jak
spdzamy Wigili w Polsce
mwi pani Marta.

witeczny bonus
Cho wyjazd do pracy
w czasie wit moe wydawa
si trudnym dowiadczeniem,
ma take swoje atuty. Opiekunki osb starszych, ktre
zdecyduj si na wyjazd w tym
czasie, mog liczy na dodatkowe bonusy czy premie wypacane przez pracodawc. Zdajemy sobie spraw, e wyjazd
w czasie wit nie jest atwy,
dlatego dokadamy wszelkich
stara, aby wynagrodzi to naszym pracownikom informuje Agnieszka Gawlik z agencji
pracy SCG.
Rozwaasz prac opiekunki osb starszych? Zgo si do
agencji pracy SCG i sprawd,
na jakie warunki moesz liczy.
Przy wyjedzie w czasie wit
czeka na ciebie dodatkowa
premia. Zadzwo pod numer
32 797 14 55 i poznaj szczegy!

Agencja Porednictwa
Pracy SCG
ul. Przemysowa 3
Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55
Artyku sponsorowany

18 Z regionu

zdrowie

2 grudnia 2015, nr 23 (300)

powiat wodzisawski szpital

Powiat umorzy szpitalom dug


Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

Zarzd Powiatu Wodzisawskiego podj decyzj o umorzeniu


Powiatowemu Publicznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej
w Rydutowach i w Wodzisawiu l. poyczki w wysokoci 1,5 mln z.
dominika zajc

Poyczka udzielona byla


w tym roku na wkad wasny
do unijnych projektw na termomodernizacj i informatyzacj. Dyrektor zakadu Boena
Capek sw prob o umorzenie poyczki argumentowaa
z sytuacj finansow szpitali, ktra, jak twierdzi, wynika
z niewystarczajcego finansowania wiadcze przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto
finansowania przez NFZ nie
zmienia si od kilku lat, a ceny
wielu lekw i towarw potrzebnych do zaopatrzenia szpitali
stale rosn. Niektre zdyy
wzrosn nawet o 100%. Poza
tym NFZ nie pokrywa caociowo tzw. nadwykona, co dodatkowo obcia budet szpitali. Jako e rodki pochodzce
z poyczki zostay w caoci zainwestowane w majtek PP
ZOZ, Zarzd Powiatu umorzenie poyczki uzna za zasadne.
Zarzd uzna te, e umorzenie

Dyrektor szpitala uwaa, e za sytuacja


finansowa szpitala wynika z niewystarczajcego
finansowania wiadcze przez NFZ.
poyczki wpynie na popraw
wyniku finansowego szpitali. Za
tak decyzj przemawiaj rwnie kwestie spoeczne wyjania starosta Tadeusz Skatua.
Warto przypomnie, e
dziki pozyskanym przez PP
ZOZ rodkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego, a take pienidzom


z budetu powiatu wykonano
kompleksow termomodernizacj gwnego budynku szpitala. Zakres przeprowadzonych prac obejmowa wymian
stolarki okiennej oraz drzwiowej, ocieplenie cian, stropw

racibrz - szpital

Biaa sobota w szpitalu

Bezpatne badania krwi w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.


12 grudnia w godzinach
od 8:00 do 11:00 Laboratorium Analityczne raciborskiego szpitala wraz z firm Abbott
Laboratories Poland przeprowadz bezpatne badania krwi.

Talony na bezpatne badania krwi


mona odebra w
laboratorium raciborskiego szpitala
Badania krwi obejmuj: profil
wtrobowy (ALT, AST, ALP,
TBIL, GGTP, Albumina), profil
lipidowy (cholesterol, trjglicerydy, HDL, LDL), poziom glukozy, amylaza, TSH. JednoczeR E K L A M A

nie bdzie moliwo zlecenia


odpatnie dodatkowych bada
z tej samej prbki krwi bez skierowania. Podstaw bezpatnego
wykonania bada bd talony,
ktre mona naby u kierownika Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Rejonowym
w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. Talony wydawane bd
w dniach 01.12.2015 r. (wtorek)

i 03.12.2015 r. (czwartek) od
godziny 15:00 do 16:00. Ilo
talonw ograniczona.
Wszelkich informacji na
temat programu udziela kierownik Laboratorium Analitycznego mgr Elbieta Boruch-Priebe pod nr. tel. (32 755 51 91)
w godz. od 7:00 do 14:00.
ml

i zamontowanie ponad stu solarw. Wyliczono, e dziki


zastosowaniu rozwiza energooszczdnych szpital moe
zaoszczdzi na rachunkach za
centralne ogrzewanie a 280
tys. z w skali roku. Dodatkowym atutem termomodernizacji bdzie ograniczenie emisji
dwutlenkw siarki, wgla, azotu i emisji pyw do atmosfery. rodki na wkad wasny PP
ZOZ w projekcie informatyzacji szpitali w Wodzisawiu l.
i w Rydutowach rwnie pochodziy z powiatu. Dziki temu placwka zyskaa funkcjonalny system informatyczny,
z ktrego udogodnie korzystaj przede wszystkim pacjenci.
Szpitalny Portal Informacyjny
i elektroniczny system kolejkowy pozwalaj m.in. na rejestrowanie si u wybranego lekarza
drog elektroniczn. Co istotne,
nowy system umoliwia take
ledzenie kolejki, dziki czemu
unikniemy dugiego oczekiwania w poczekalniach.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

RACIBRZ ZDROWIE

Pozbd si blu z REHAFIX!


Jak pozby si blu plecw, leczc stop,
czyli holistyczne podejcie do problemu.
Nowoczesna, inteligenta
fizjoterapia nie szuka rozwizania problemu tylko w miejscu blu czy ograniczenia. Rozumie, e ludzki organizm to
skomplikowany system pocze i zalenoci, e zaburzenie w jednym obszarze wpywa na obszary ssiadujce.
A skoro tak, to skuteczne leczenie musi bazowa na traktowaniu ludzkiego ciaa jak
caoci. Tumaczymy to naszym pacjentom w gabinecie REHAFIX. Czasem dziwi
si, dlaczego tak dugo skupiamy si np. na ich miednicy,
skoro zgaszaj nam problem
z kolanem. Bo jestemy przekonani, e tylko usunicie prawdziwej przyczyny blu jest w stanie
skutecznie zaegna ich kopot.
Idc tym tropem, zorganizowalimy w listopadzie spotkanie
dla kobiet w ciy pt. Cia, pord, pog okiem fizjoterapeuty. Wydanie na wiat dziecka
to naturalny, ale mocno zoony
proces. Zaniedbania z okresu
ciy mog negatywnie przeoy si na pord, a poogowe bdy (bahe, a czsto niebezpieczne w skutkach) uniemoliwi
powrt do formy i dawnego stanu zdrowia. Zajcia odbyy si
w przesympatycznej atmosferze.
R E K L A M A

Fizjoterapia kobiet:
nietrzymanie moczu,
obnienie/wypadanie
narzdw rodnych,
fizjoterapia przed
i pooperacyjna,
terapia blu w ciy,
pilates w ciy,
pilates baby.

Mamy nadziej, e przekazane


informacje pomog uczestniczcym w nim paniom fantastycznie przej ich odmienny stan,
z umiechem na ustach urodzi

oraz wzorowo przej pog.


Planujemy grudniow powtrk. Zainteresowane panie prosimy o telefony, smsy lub e-maile.

Gabinet rehabilitacji i fizjoterapii REHAFIX


Racibrz, ul. Ocicka 4

tel. 733 333 814, 504 325 8732


www.rehafix.com.pl
Artyku sponsorowany

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Jesieni i zim musimy


wzmaga si z uporczywym
parowaniem szyb w naszych
pojazdach. Powodw pojawiajcej si pary moe by
kilka. Jak szybko oczyci
szyby i jak zapobiec parowaniu?
Zaparowane od rodka
szyby to przede wszystkim
niebezpieczestwo dla podrujcych. Problem w tym,
e z reguy kierowcy staraj
si likwidowa skutki, zapominajc o przyczynach. A to
od nich trzeba zacz.

jca wewntrz auta wilgo


to oczywista przyczyna parowania szyb. Zim do auta
wnosimy na ubraniu czy na
butach nieg wod czy boto.
Jeeli mamy gumowe dywaniki, atwo da si z nich wod wyla. W materiaowe dywaniki bdzie ona wsikaa.
Sprawdmy, stan uszczelek w
drzwiach i klapie baganika.
Ju przed zim powinnimy
je zakonserwowa, smarujc
cienk warstw wazeliny lub
uywajc rodka silikonowego w sprayu.
Uszkodzenie nagrzewnicy to najrzadziej spotyka-

MECHANIKA POJAZDOWA

na przyczyna zapanowywania szyb w aucie. W skrcie


mona powiedzie, e wyciekajcy wtedy pyn chodzcy
dostaje si do wntrza pojazdu, a jego odparowywanie
powoduje parowanie szyb. Z
reguy takiej usterce towarzyszy specyficzny zapach.
Koczy si to zwykle wymian nagrzewnicy. Sam koszt
czci nie jest wielki, ale wymiana jest do trudna i pracochonna.

czamy klimatyzacj, nawiew


kierujemy na szyb czoow
i regulujemy na boczne i po
maksymalnie kilku minutach
szyby s ju czyste. W aucie
nie posiadajcym klimatyzacji po wejciu i uruchomieniu silnika najprociej jest
wczy ciepy nawiew na
przedni szyb i uchyli jedno okno, by szybko pozby

si wilgoci z niej. Oczywicie wczamy take ogrzewanie tylnej szyby.Powinnimy mie pod rk gbk lub
ciereczk z irchy, by ewentualnie szyby przetrze. Moe wyda si to banalne, ale
zawsze dokadnie otrzepmy
buty ze niegu, zanim zasidziemy za kierownic.

Jak pozby si wilgoci?


Jeli mamy klimatyzacj, sprawa jest prosta. W-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Problem parowania szyb w samochodzie

Na pocztek radzimy
sprawdzi stan filtra kabinowego. Brudny, zapchany
filtr przeciwpykowy powoduje parowanie szyb oraz
utrudnia ich odparowanie.
Filtr kabinowy jest w kocu
siedliskiem rozmaitych bakterii, grzybw, pleni. Przy
okazji warto oczyci komory dolotowe i cay ukad recyrkulacji powietrza w pojedzie. W przypadku filtrw
kabinowych nie moe by
mowy o ich czyszczeniu czy
przedmuchiwaniu. W gr
wchodzi tylko wymiana starego filtra na nowy. Panu-

NAPRAWY POWYPADKOWE

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

Wiadomoci 21

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Poszukiwali najpikniejszej w regionie


W Kdzierzynie-Kolu odby si casting do konkursu Miss Polski Opolszczyzny.
Fot. Agnieszka Gogolewska

A. GOGOLEWSKA

W ostatni weekend listopada w Kdzierzynie-Kolu odby si casting do


konkursu Miss Polski Opolszczyzny. Prowadziy go Anna
Pabi, II wicemiss Polski 2013
i organizatorka konkursu oraz
Katarzyna Kozio, tegoroczna
Miss Polski na wzku. Kandydatki prezentoway si dwa
razy: w sukience koktajlowej
i w stroju kpielowym, oprcz
tego wypeniay ankiet. Bya
te chwila na krtk rozmow,
w ktrej sprawdzana bya osobowo. Pikno wewntrzne

liczy si tak samo jak zewntrzne ocenia jurorka Anna Pabi. Z caego regionu do nau
wejd 24 kandydatki 12 nastolatek i 12 uczestniczek dorosych. W sobot podobne castingi odbyway si we wszystkich
powiatach wojewdztwa opolskiego. Kandydatki, ktre wejd
do nau, bd odbyway szkolenia z wypowiedzi przed kamer, wizau, chodzenia, stylizacji
i wiele innych bo uroda to nie
wszystko.
R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

22 Ogoszenia

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie oferty dla Ciebie!
Dom Finansowy QS ul. Opawska
38 Racibrz (na przeciw E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS ul. Opawska 38 (na przeciw
E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Lombard w K-Kolu na ulicy Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych
klientw! Tel. 504 085 143
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel. 734
157 566

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

RNE

PRACA

Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w


miecie. Wszystko w jednym
miejscu. Specjalna oferta dla
emerytw. Przekonaj si jak
mamy dla ciebie ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791 082 261.

Zatrudni ekspedientk do sklepu


cukierniczo-spoywczego w Kolu.
Wicej informacji pod numerem
693 836 122

budowlanych na terenie miasta


Kdzierzyn-Kole. Prosz o kontakt telefoniczny w godzinach od
10:00 do 16:00. Tel. 512 031 595.

Agencja Ochrony zatrudni pracownikw do ochrony obiektw

PRACA
FOTOREPORTER

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie 300 EUR!
Tel. (32) 506 55 87.

PRACA

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

DORADCA KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu

POYCZKI
CHWILWKI

Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Moliwy sta lub zatrudnienie.

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Wymagania:
umiejtno
robienia
dobrych zdj, wasny sprzt fotograczny,
dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

CV prosimy wysya na adres


biuro@raciborskiemedia.pl

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. KdzierzynKole i okolice.
Tel. 511 929 121.
Profesjonalnie przeduanie wosw! TANIO! Dojazd do klienta.
Tel. 792 056 963.
Usugi transportowe, przewozowe busem na terenie Kdzierzyna
i okolic. Tel. 609 838 133.
Tanio wykonam wszelkie remonty
budowlane. Cena przystpna. Wycena i kosztorys gratis! Tel. 724 731
470.
Naprawa rolet zewntrznych, tel.
794 102 184.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

NIERUCHOMOCI
Do wynajcia lokal po byej przychodni lekarskiej, wysoki standart,
ogrzewanie miejskie, dobra lokaliWynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro.
Kontakt 501 224 638.

zacja, parking. Kdzierzyn Kole,


tel. 512 365 165.
Do wynajcia niewielki lokal uytkowy w Kdzierzynie-Kolu przy
ul. Korfantego 19. Lokal jest wyremontowany, posiada toalet, centralne ogrzewanie i alarm. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 722 538.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy
potrzebne zawiadczenia do wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na
caym rejonie woj. opolskiego. Tel.
509 656 739.
Skup samochodw za gotwk, kada marka, pacimy od rki. Tel. 796
990 837.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

Oferuje usugi: malowanie, tapetowanie, regipsy, zabudowy, monta


paneli oraz wiele innych. Tel. 516
301 940
Usugi remontowe: gadzie, panele, tynki, kafelki, malowanie, zabudowy pytami, suty podwieszane,
cianki dziaowe, wymiana okien i
drzwi itp. Wszystko wedle yczenia
klientw, konkurencyjne ceny, zadzwo i sprawd. Rwnie ukadanie kostki brukowej. Tel. 886 283
352
Wykonuj tumaczenia streszcze
prac inynierskich, magisterskich
i innych dyplomowych na jzyk
angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki czas realizacji. 883
404 799
WYMIANA OPON NA SEZON ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie
k, krtkie terminy. Poborszw,
tel. 518 168 940

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

KDZIERZYN-KOLE PLAC WOLNOCI 12-13 GRUDNIA (RYNEK 19-20 GRUDNIA)

NADCHODZI CZAS WITECZNYCH JARMARKW


Podczas dwch grudniowych weekendw odbd si
pachnce choink, grzanym
winem i piernikami witeczne
jarmarki. W sobot 12 grudnia o
godzinie 14:00. na Placu Wolnoci na plenerowej scenie wystpi: Chr Sokoy, Studio Piosenki, ZPiT Komorno i Kozielska
Biesiada z kold. W tym samym dniu o godzinie 19:00. posuchamy zesp Castle Dreams,
ktry wykonuje muzyk rokow
z elementami folkloru. Zesp
obok wasnych kompozycji rwnie chtnie siga po standar-

dy rockowe, muzyk celtyck i


dawn, czsto w nowych, zaskakujcych aranacjach. Z kolei w
niedziel 13 grudnia rwnie na
Placu Wolnoci w samo poudnie wystpi: Echo Kresw,
Dominik Rossa, ZPiT Komes,
a o 16:30. lekcj piewania
kold poprowadzi Micha Kacperczyk. Tydzie pniej nastpi kolejna odsona witecznego
jarmarku. W sobot 19 grudnia
o godzinie 14:00. na kozielskim
Rynku posuchamy kold. Wystpi te Chr Sokoy, Studio
Piosenki, ZPiT Komorno. Z

kolei o godzinie 19:00 na scenie zobaczymy Kozielsk Biesiad z kold. W niedziel


20 grudnia od godziny 12:00.
wystpi zesp Echo Kresw,
Dominik Rossa i ZPiT Komes.
witeczny jarmark zakoczy
o 16:30 lekcja piewania kold Michaa Kacperczyka. Jak
co roku na jarmarku nie zabraknie kolorowych straganw
z rkodzieem, malowanych
piernikw, zdobienia choinek
przez dzieci i ywej stajenki.
Przysmakami ze witecznego stou poczstuj mistrzowie

kuchni z hoteli: Court, Hugo, i


Solidaris. witeczne jarmarki s organizowane z myl o
mieszkacach
Kdzierzyna-Kola po to, by poczuli wyjtkow magi wit, kupili prezenty dla swoich najbliszych i
sprbowali przepysznych, wigilijnych potraw, serwowanych
przez kdzierzysko-kozielskie
hotele i uczniw Technikum Gastronomicznego z Zespu Szk
nr 1 w Kolu. Wsporganizatorami witecznego jarmarku
Kulturalnego s: Starostwo Powiatowe i Urzd Miasta.

KDZIERZYN-KOLE DOM KULTURY KOLE 18 GRUDNIA

NA WESOO Z KABARETEM CZESUAF

18 grudnia o godz. 20:00.


na Kozielskiej Scenie Komediowej wystpi Kabaret Cze-

suaf. Najnowszy program


kabaretu rozmieszy nawet
najwikszych ponurakw. Ka-

baret Czesuaf to pochodzca z Poznania grupa, ktra od


ponad 10 lat bawi widzw w
caej Polsce. W skad kabaretu wchodz: Tomek Nowaczyk, Wojtek Kowalczyk i Maciej Morze. Wystpy na scenie
i wywoywanie umiechu na
twarzach widowni to ich pasja,
ktrej oddaj si bez pamici, co wida w kadym skeczu
i piosence przez nich stworzonej. Kabaret Czesuaf zdoby
nagrody na wszystkich liczcych si festiwalach i przegl-

dach kabaretowych w Polsce


i czsto pojawia si na ekranach telewizyjnych podczas
programw
realizowanych
przez TVP2 (Mazurska Noc
Kabaretowa, Festiwal Kabaretu w Koszalinie, Kabaretowa Noc Listopadowa, Dziki
Bogu ju weekend, Kabaretowy Klub Dwjki, Kabaretowa
Scena Dwjki). Bilety dostpne
w cenie 25 zotych w przedsprzeday i 30 zotych w dniu
wystpu, a take w systemie
online.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE MBP 3 GRUDNIA
3 grudnia o godzinie 17:00. w lii Miejskiej Biblioteki Publicznej
nr 5 przy ulicy Damrota 32 odbdzie si spotkanie z Mariol
Tamar Tarasek, polonistk i poetk z Kdzierzyna-Kola. Spotkanie powicone bdzie promocji ksiki pt. Pocaunki soca.
Poetka pracuje w Zespole Szk Miejskich nr 1 w Kdzierzynie-Kolu. Wiersze pisze od wczesnej modoci. Jej pierwszy tomik
W zmowie z Anioami ukaza si w grudniu 2014 r., drugi tomik
W stron soca tu przed Wielkanoc biecego roku. Kolejna
cz antologii Pocaunki soca wydana zostaa w sierpniu 2015 r.
KDZIERZYN-KOLE MBP 4 GRUDNIA
4 grudnia godz. 11:00. w lii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ulicy Damrota 32 w Kdzierzynie oraz o godzinie 12:30
w MBP przy ulicy Rynek 3 w Kolu odbdzie si spotkanie ze w.
Mikoajem dla dzieci.
KDZIERZYN-KOLE MBP 8 GRUDNIA
8 grudnia o godzinie 17:30 w lii Miejskiej Biblioteki Publicznej
nr 5 przy ulicy Damrota 32 odbdzie si spotkanie z pedagogiem Barbar Strameck-Czerw oraz promocja jej ksiki pt.
Pomimo Parkinsona JESTEM. Barbara Stramecka-Czerw jest
absolwentk pedagogiki opiekuczo wychowawczej na Uniwersytecie Wrocawskim i resocjalizacji na Uniwersytecie Jagielloskim.
W 2004 r. usyszaa diagnoz: choroba Parkinsona. Od tamtej pory
mino wiele lat wypenionych podejmowaniem wyzwa, spenianiem marze, odkrywaniem siebie.
R E K L A M A

KDZIERZYN-KOLE MBP 10 GRUDNIA


10 grudnia o godzinie 17:00 w lii nr 5 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Damrota 32 odbdzie si spotkanie z
dr. Alfonsem Ratajem oraz promocja jego ksiki pt.
Kdzierzyskie opowieci o historii dawnego Kandrzina. Dr Alfons Rataj jest doktorem nauk technicznych,
absolwentem Politechniki lskiej i wieloletnim pracownikiem Zakadw Azotowych i Instytutu Cikiej Syntezy
Organicznej. Rwnolegle pracowa jako nauczyciel jzyka
niemieckiego w SP nr 9, a nastpnie w SP nr 1. Bardziej
znany jest jednak ze swojej pasji, ktr jest historia regionu.
W Kdzierzynie mieszka od 1953 roku,
a badaniem jego dziejw zajmuje si od poowy lat 90.
KDZIERZYN-KOLE MBP 11 GRUDNIA
11 grudnia o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rynek 3 odbdzie si wernisa wystawy
fotograi pt. Kdzierzyn-Kole wikszy ni Pary.
Wystawa przygotowana przez Miejsk Bibliotek Publiczn
w Kdzierzynie-Kolu powicona bdzie pracom Justyny
abu. Prezentowane fotograe ukazuj miejsca bardziej i
mniej znane, zaktki i detale skadajce si na wyjtkowo
zrnicowan tkank miasta, ktrego niejednorodno nie
musi oznacza niespjnoci, przeciwnie, moe by inspirujca. Wystawa prezentowana bdzie w terminie: 11.12.2015
do 11.01.2016.

R E K L A M A

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Rozrywka

2 grudnia 2015, nr 23 (200)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Rozrywka

Zapiewaa jak Edith Piaf


katarzyna solarz

Kameralny koncert zatytuowany by Mio w Paryu.


Artystce towarzyszy zesp
Marka Stefankiewicza z udziaem Bogusawa Nowickiego.
Dorota Lanton przeniosa suchaczy w magiczny klimat
francuskich uliczek, wykonujc utwory z repertuaru: Edith
Piaf, Juliette Greco, Yves Montanda, Charlesa Aznavoura,
Jacquesa Brela, Josephine Ba-

R E K L A M A

ker, Carli Bruni, Joe Dassina,


Paris Combo i wasne. Lanton
to aktorka i piosenkarka wykonujca w oryginale najwiksze
przeboje francuskiej piosenki,
nawizujce klimatem do kabaretw paryskich lat 30. i 50.
ubiegego wieku. Jej koncerty
to brawurowe cabaret-varit,
specjalne, wysmakowane stroje
i wyrafinowana muzyka. Podczas sobotniego wystpu artystka porwaa kdzierzysk
publik do wsplnego piewu.

Fot. Agnieszka Gogolewska

W sobot (28 listopada) w Domu Kultury Chemik wystpia Dorota Lanton.

You might also like