You are on page 1of 18

 

 
 

2014_12 сараас
2015_11 сар

ухтэ 
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ 
2015/11/30 
 

15-19 нас

20-39 нас

40-49 нас

50 наснаас дээш

Эрэгтэй

Эмэгтэй

Нас барсан өвчтөний тоо

Тухайн онд шинээр
гемодиализэд орсон өвчтөний

Он дамжин гемодиализэд орсон
өвчтөний тоо

5-аас дээш жил гемодиализ
эмчилгээнд хамрагдсан хүний

ЭМТ-201.18.3. Гемодиализийн тасаг, нэгжийн тайлан

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

3

7

15

13

15

1

2

31

2

11

18

15

16

3 сар

3

32

5

11

18

15

16

4 сар

4

37

5

12

20

16

21

5 сар

5

33

5

10

20

17

16

6 сар

6

35

4

9

22

17

18

7 сар

7

36

4

13

24

17

8 сар

8

38

6

12

19

9 сар

9

41

6

14

10 сар

10

38

6

11 сар

11

37

2014_12 сар

12

26

Гломерулонефрит

Бөөрний поликистоз

Чихрийн шижин

Архаг бөөрний
тээвшинцрийн

Артерийн даралт
ихсэх өвчин

Бусад

Стандарт эмчилгээнд орсон
хүний тоо

Стандарт бус орсон
үйлчлүүлэгчийн тоо

Тухайн онд хийгдсэн нийт
сеансын тоо

Бүгд

0-14 нас

Б

1

2

1 сар

1

2 сар

НИЙТ
Баганы дагуу: 1=(2+3+4+5+6)=(7+8)

26

0

0
0

0

Өвчний олон улсын ангиллаар

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5

12

16

14

2

8

1

2

1

11

17

282

4

12

19

14

2

8

1

2

4

14

17

310

1

4

12

20

12

2

9

1

2

3

14

18

298

1

4

13

13

24

19

2

9

1

2

4

15

22

327

2

12

13

20

19

2

11

1

2

4

15

20

330

3

11

13

22

17

2

11

1

2

4

15

20

344

19

6

11

13

23

17

2

8

1

7

1

10

26

378

17

21

5

11

14

24

18

2

11

1

2

4

21

17

385

21

22

19

12

11

15

26

22

2

11

2

4

1

22

19

396

14

19

20

18

21

11

14

24

20

2

10

2

4

1

22

17

390

5

5

25

20

17

5

12

14

22

21

2

9

2

3

23

14

412

3

7

15

15

10

12

14

14

1

6

6

12

14

229

157

254 207

м/д

А

Үйлчлүүлэг
чийн
харьяалал

Харьяаллын бус

Хүйс

Харьяаллын

Насны бүлэг

3

7

15

15

10

1

2
1

3
7

74

1
92

1

23 111

14

38

27 194

221 4081

Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн Дурангийн мэс заслын тайлан 2014‐2015
Улаанбаатар хот 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19

2015

Цөсний хүүдий авах 
SILS
ЦХА+ИОХАГ
Оношлогооны дуран ба бусад
Цавины ивэрхий нөхөх
Элэгний бэтэг
Мухар олгойн ургацаг тайрах
Момоэктоми тубэктоми
Наалдцат түгжрэл
Нарийн гэдэснээс гадны биет авах
умайг умайн хүзүүтэй авах
Өндгөвчний уйланхай тайрах
Умайн гуурсан хоолой тайрах
Өнгөвч умайн гуурсан хооолой тайрах
Өрцний ивэрхий
Үений дуран
Урологтйн дуран
НИЙТ 

1
63

2
52

3
68

3

3
4

4
3

2
5

2
7
82

4

4

6
69

15
94

4
90

7

1
5

5
54

6
72

7
66

8
68

9
63

10
75

1

3
2

3
3

2
6

4
6

2
6

1
2

1
2

1
3

4
11

2
7

103

2
7

1

3
1

4

1

5

1

1

14
83

7
94

8
86

2014 
11 ,12
НИЙТ
78
51
800
0
1
2
27
2
2
42
0
2
1
2
18
33
0
0
4
9
1
4
24
0
0
2
12
1
6
96
61
1060

3
6
87

15
95

6
110

y = 2,1758x + 78,333 

150
100

103 

94 

82 

69 

50

94 

83 

110 

95 

87 

86 

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дүрс оношлогоо, багажийн шинжилгээний үзүүлэлтүүд
Óëààíáààòàð õîò

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã 2
Õîëòåð
Эмийн ñîðèë
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã 1
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Отгончимэг/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Дашдулам/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Пүрэвсүрэн/
Äîïëåðãðàì /зүрхний эхо/
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Óÿí äóðàí
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг
Компьютер томограф
ÍÈÉÒ
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
Õýò àâèà îíîøëîãîî
Óÿí äóðàí
Äîïëåðãðàì
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг
Компьютер томограф
ÍÈÉÒ

2015
I

II

III

IV

V

VI

VII

668
17
13

299
16
2

711
21
8

649
32
6

604
28
12

1290
10
5

348
14
5

658

493

884

616

635

27

368

505

733

597

513

562

394

557

521

593

IX

X

XI

268
14
11

730
21
8

210
17
11

620
23
10

493
0
22

6890
213
113

9600
480
240

-2710
-267
-127

728

1093

448

905

524

549

7560

9600

-2040

125

950

982

647

709

534

590

7253

7200

53

811

202

298

676

520

734

314

6182

7200

-1018

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
333
180
365
387
330
422
405
268
317
323
318
268
125
46
48
45
56
131
63
64
27
75
45
41
1541
620 1040 1006
858
961
751
859
868
852
819
827
732
463
992
742
728
797
622
632
693
726
620
471
199
256
361
414
405
270
376
374
404
360
328
280
27
13
26
36
10
3
4
11
12
14
8
13
25
19
19
16
16
33
14
25
0
33
22
18
10
5
6
1
2
12
2
0
5
6
7
3
56
38
17
60
74
73
80
96
107
111
94
36
5334 3349 5788 5128 4864 4970 4564 4995 4963 4872 4706 4009
1356
810 1624 1303 1279 1332 1095 1386 1207 1143 1177 1064
930
899 1290 1118 1106
936 1152 1280 1323 1229 1268
988
199
256
361
414
405
270
376
374
404
360
328
280
333
180
365
387
330
422
405
268
317
323
318
268
125
46
48
45
56
131
63
64
27
75
45
41
1541
620 1040 1006
858
961
751
859
868
852
819
827
732
463
992
742
728
797
622
632
693
726
620
471
27
13
26
36
10
3
4
11
12
14
8
13
25
19
19
16
16
33
14
25
0
33
22
18
10
5
6
1
2
12
2
0
5
6
7
3
56
38
17
60
74
73
80
96
107
111
94
36
5334 3349 5788 5128 4864 4970 4564 4995 4963 4872 4706 4009

84
3916
766
11002
8218
4027
177
240
59
842
57542
14776
13519
4027
3916
766
11002
8218
177
240
59
842
57542

0
4080
8640
8640
8640
2640
84
240
48
1680
69012
19920
14400
2640
4080
8640
8640
8640
84
240
48
1680
69012

84
-164
-7874
2362
-422
1387
93
0
11
-838
-11470
-5144
-881
1387
-164
-7874
2362
-422
93
0
11
-838
-11470

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

VIII

14,XII

ÍÈÉÒ

Төлөв

Биелэлт

Ä¿ðñ îíîøëîãîîíû ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

2015

7000

6000
19 
25 
16 

5000

25 

33 

16 

33 

22 

14 

Компьютер томограф
Сонсголын бичлэг

4000

18 

Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Ñïèðîãðàìì
Ôëþðãðàì
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò

19 

Ðåíòãåí õàðàëò

3000

Äîïëåðãðàì
Óÿí äóðàí
Õýò àâèà îíîøëîãîî
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã

2000

1000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

9

10

11

12

ÓÊIIÍÝ-èéí 2015 îíû 1 ñàðûí 1-ààñ 2015 îíû 09-ñàðûí 30 íû äóóäëàãûí ìýäýý

5 ñàð
6 ñàð
2 óëèðàë
Õàãàñ æèë
7 ñàð
8 ñàð
9 ñàð
3 óëèðàë
10 ñàð
11 ñàð
Æèë
14,12 ñàð
4 óëèðàë
Á¿òýí æèë

1
1
1
1

5
370

9
46

8
30

2
8

ßàðàëòàé äóóäëàãà

Áóñàä

0
1

20
79

0

0
0
0
0
1
1

Õîäîîä ãýäýñíèé õÿìðàë

6
2

569
2423

569
2423

0
0
0

1
1
4
1
0
1
2

Äàðàëò èõñýõ

1
0

4
6
16
1
2
3
6
7
1
30
0

1
1
2
4
2

4
8
2
14
2

39
36
39
114
26

61
66
90
217
68

6
8
6
20
6

78
42
92
212
66

5

2

2

39

78

11

61

2
6
10

4
8
22
3
3

4
0

7
18
67
3
4
7
14
9
11
101
21

79
225
442
78
55
74
207
66
75
790
53

9
26
46
16
17
13
46
3
8
103
12

76
203
415
54
61
59
174
67
58
714
68

0
4

41
122

194
843

23
115

193
782

0
4
0
0
0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

30
13
6
49
6

ÕÈÁÑ

2

4
15
32
2
2
1
5
2
2
41
5

215
606
1308
174
174
198
546
170
195
2219
204

3

1
1
2
4

Õîðò õàâäàð

6

5
9
17
174
169
5
348
1
2
368
2

209

215
606
1308
174
174
198
546
170
195
2219
204

0

2
1

Õàëäâàð÷ ºâ÷èí

3

7
24
44
0
5
10
15
10
5
74
5

209

0

7

Áººðíèé ºâ÷èí

10

7
9
4
20
7

ÎÐÇ

5
2
3
10

240
214
248
702
182

Öî÷ìîã õàòãàëãàà

1
8
1

6
6
5
17
5

Îñîë ãýìòýë

Áóñàä ýðõòýíèé öóñ
àëäàëò

240
214
248
702
182

Õýâëèéí õºíäèéí öî÷ìîã
¿ðýâñýë

1 ñàð
2 ñàð
3 ñàð
1 óëèðàë
4 ñàð

ÿéöýòãýñýí

¯ð ä¿íã¿é äóóäëàãà

Õ¿ëýýí àâñàí äóóäëàãà

¹

Ãóóðñàí õîîëîéí áàãòðàà

2015 оны 11-сарын 30
Ãýíýòèéí ºâ÷ëºëèéí
á¿ðòãýë

Óëààíáààòàð õîò

0

0
0

1
3
4
3
2
19
3

6
1
1
30
1

24
89
203
16
29
32
77
13
35
328
37

0
0

8
22

3
31

85
365

0
0
0
0

ÓÊIIÍÝ-èéí 2015 îíû 1 ñàðûí 1-ààñ 2015 îíû 09-ñàðûí 30 íû äóóäëàãûí ìýäýý
Óëààíáààòàð õîò

2015 оны 11-сарын 30

1 ñàð
2 ñàð
3 ñàð
1 óëèðàë
4 ñàð
5 ñàð
6 ñàð
2 óëèðàë
Õàãàñ æèë
7 ñàð
8 ñàð
9 ñàð
3 óëèðàë
10 ñàð
11 ñàð
Æèë
14,12 ñàð
4 óëèðàë
Á¿òýí æèë

0

135

68

33

4

240

111

71

38

20

240

17

7

55

161

214

130

53

27

4

214

102

58

42

12

214

13

8

45

148

1

248

146

66

31

5

248

121

65

44

18

248

11

7

55

175

13

3

702

411

187

91

1

182

126

43

13

209

114

64

28

81
95
0

112

147

124

50

702

41

22

155

484

32

10

182

10

5

46

121

72

31

3

209

91

64

46

8

209

8

4

42

155

67

27

49

61

32

9

215

86

67

41

21

215

15

10

5

140

73

12

606

262

186

119

39

606

33

19

93

416

0

4

1308

764

355

164

25

1308

596

380

243

89

1308

74

41

248

900

174

108

52

14

174

90

50

26

8

174

6

5

32

131

174

71

60

38

5

174

9

4

40

121

0

0

81

28

49

81

86

98

0

0

310

162

198

245

0

0

0

0

0

19

27

0

0

0

0

36

32

0

2

78

27

53

2

78

82

112

0

2

174

99

52

23

1

1

198

107

69

17

5

198

86

69

35

8

198

9

3

39

147

1

347

3

546

314

173

54

5

546

247

179

99

21

546

24

12

111

399

1

2

170

101

48

19

2

170

78

46

35

11

170

14

4

35

117

71

27

16

1

195

121

50

20

4

195

96

57

31

11

195

15

5

33

142

77

29

37

10

2219 1300

626

257

36

2219 1017

662

408

132

2219

127

62

427

1558

336

410

1

0

460

240

296

95
0

0

0

265

0

0

561

0

0

79

0

0

83

0

0

242

80
71
82
0

0

0

956

4

204

42

59

30

3

204

86

65

39

14

204

21

3

37

143

40

45

0

7

569

264

157

69

9

569

260

168

105

36

569

50

12

105

402

0

0

225

0

96

98

0

0

0

241

347

14

2423 1342

685

287

39

2423 1103

727

447

146

2423

148

65

464

1701

1

0

537

240

376

455

0

0

0

1044

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

77

0

95

139

0

0

75

172

347

99

0

0

Ýðýãòýé
98

55

168

Çóñëàíãèéí äóóäëàãà

47

194

353

Öààøëàõ äóóäëãà

99

36

85

113

Õ¿ëýýí àâñàí òàëàðõàë

Äîëãèîíîîð àâñàí
44

334

606

81

56

37

702

215

171

39

182

1

0

ÝÊÃ-èéí áè÷ëýã

Áóñàä òàðèà õèéñýí

Ñóäàñ òàðèà õèéñýí
76

0
174

Êèñëîðîä ºãñºí

65-äýýø íàñ

45-64 íàñ

15-44 íàñ

0-15 íàñ

Á¿ãä

240
2

Çîõèîìîë àìüñãàë

Ãàçàð äýýð òýýâýðëýõ ¿åä ¿ç¿¿ëñýí
òóñëàìæóóä

Íàñààð àíãèëáàë
21- äýýø ìèíóò

16-20 ìèíóò

10-15 ìèíóò

0-10 ìèíóò

Á¿ãä

Àéëä î÷ñîí õóãàöàà
16- äýýø ìèíóò

11-15 ìèíóò

6-10 ìèíóò

0-5 ìèíóò

Á¿ãä

Ýì÷ î÷èõîîñ ºìíº íàñ áàðñàí

Ãàçàð äýýð òóñëàìæ àâñàí

Ãýíýòèéí Äóóäëàãà õ¿ëýýí àâààä
ºâ÷ëºëºº ãàðñàí

88

ÓÊIIÍÝ-èéí 2015 îíû 1 ñàðûí 1-ààñ 2015 îíû 09-ñàðûí 30 íû äóóäëàãûí ìýäýý
Óëààíáààòàð õîò

2015 оны 11-сарын 30

Á¿ãä

8
6

9
12

10
12

11
7

12
14

13
16

14
8

15

16

10

17

8

18

16

19

15

20

20
16

21
11

22
15

23
13

24
8

1
6

2
3

3
6

4
4

5

6

5

7

1 ñàð

240

9

2 ñàð

214

5

9

14

15

5

5

10

8

7

10

18

15

16

14

21

11

6

4

2

1

1

7

3 ñàð

248

10

10

13

11

8

15

12

8

14

12

17

19

16

14

16

13

15

13

5

3

1

2

1 óëèðàë

702

4 ñàð

182

21
4

31
7

39
8

33
6

27
8

36
6

30
4

26
8

29
7

38
15

50
8

54
11

48
16

39
20

52
11

37
12

29
7

23
2

10
3

10
6

6
6

14
1

4
0

16
6

5 ñàð

209

4

5

9

8

6

5

11

14

12

5

10

13

16

17

14

21

10

2

5

3

3

1

7

8

6 ñàð

215

4

13

9

6

12

4

7

6

10

9

14

11

13

18

17

15

13

4

8

4

4

5

3

6

2 óëèðàë

606

12

25

26

20

26

15

22

28

29

29

32

35

45

55

42

48

30

8

16

13

13

7

10

20

Õàãàñ æèë

1308
174

56
8

65
11

53
9

53
7

51
6

52
3

54
5

58
8

67
8

82
8

89
11

93
12

94
13

94
7

85
14

59
13

31
5

26
4

23
4

19

7 ñàð

33
5

21
3

14
1

36
9

8 ñàð

174

5

2

8

8

8

8

5

9

8

10

7

10

14

9

9

17

7

4

5

3

4

2

5

7

9 ñàð

198

8

6

14

9

11

9

10

7

15

15

5

16

7

11

7

6

11

5

4

6

4

5

2

5

3 óëèðàë

546

10 ñàð

170

18
10

16
8

33
6

26
9

26
6

23
4

18
11

21
8

31
7

33
4

20
11

37
10

33
6

33
13

23
4

37
11

31
9

14
3

13
5

13
7

8
8

10
1

8
5

21
4

11 ñàð

195

10

5

8

7

5

11

12

11

8

14

10

12

12

10

14

6

12

6

3

3

3

4

6

3

Æèë

2219

14,12 ñàð

204

71
11

85
6

112
13

95
9

90
12

89
8

93
4

94
8

104
7

118
19

123
9

148
8

144
17

150
14

135
16

139
12

111
6

54
7

47
0

46
2

38
4

36
3

33
4

64
5

4

6
1

4 óëèðàë

569

31

19

27

25

23

23

27

27

22

37

30

30

35

37

34

29

27

16

8

12

15

8

15

12

Á¿òýí æèë

2423

82

91

125

104

102

97

97

102

111

137

132

156

161

164

151

151

117

61

47

48

42

39

37

69

829

343 425

1169

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ÓÊIIÍÝ-èéí 2015 îíû 1 ñàðûí 1-ààñ 2015 îíû 06-ñàðûí 31 íû äóóäëàãûí ìýäýý
Óëààíáààòàð õîò
1
2
3
4
5
6

Ä¿¿ðýã
Áàÿíç¿ðõ
Áàÿíãîë
Ñîíãèíîõàéðõàí
Õàí –Óóë
×èíãýëòýé
Ñ¿õáààòàð
Á¿ãä

2015 оны 11-сарын 30
1 ñàð
83
36
9
47
23
42
240

2 ñàð
68
34
14
45
20
33
214

3 ñàð
66
42
30
31
29
50
248

4 ñàð
56
36
13
25
18
34
182

5 ñàð
59
44
17
37
17
35
209

6 ñàð
58
42
13
39
20
43
215

7 ñàð
61
28
10
22
20
33
174

8 ñàð
48
38
10
28
21
29
174

9 ñàð
66
39
10
29
24
30
198

10 ñàð
54
44
14
25
13
20
170

11 ñàð
58
32
10
33
28
34
195

14,12 ñàð
62
46
16
19
26
35
204

ÍÈÉÒ
739
461
166
380
259
418
2423

300
250
200
150

y = ‐4,1224x + 228,71 

100
50
0
0

2

4

6

8

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

10

12

14

ЭМТ-201.18.1. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан 2015

Бүгд

0-5 хүртэлх

5-16 хүртэлх

16, түүнээс дээш

Түргэн тусламжаар

Өөрөө

Амбулаториор

Бусад эмнэлгээс

Яаралтай тусламжийн онош тодруулах өрөөгөөр
үйлчлүүлсэн өвчтөний тоо

Нас барсан өвчтөний тоо

72 цагийн дотор давтан үйлчлүүлсэн өвчтөний тоо

ЯТ-ийн тусгаарлах өрөөгөөр үйлчлүүлсэн өвчтөний
тоо /өвчлөлийн хүснэгт бөглөх/

Зүрх зогссон

Эрэмбэ 1 /Улаан/

Эрэмбэ 2 /Шар/

Эрэмбэ 3 /Ногоон/

Эрэмбэ 4 /Цагаан/

Зүрх судас

Мэдрэл

Хоол боловсруулах замын

Шээс бэлгийн замын

Арьсны замын өвчин

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

258

258

49

11 сар

216

216

48

2014_12 сар

256

256

49

2

48

7

73

146

11

10

3

6

65

94

10

9

4

2

6

6

2

2

2

1

11

37

340

5

1

32

9

267

1

8

163

43

3

258

3

2

5

6

240

7

80

9

23

150

12

6

216

2

1

11

199

5

50

4

93

107

15

1

10

147

28

46

13

15

7

Баганы дагуу: 1=(2+3+4); 1=(5+6+7+8)=(13+14+15+16+17)=(18+...+31)=(32+...+37)=(38+39+40)

8

60

15

25

8

2

86

59

6

16

11

1

74

11

189

13

73

9

31

8

1

73

1

3

12

5

2

21

8

63

129

3

14

114 56

1

13

230

1

88

11

32

9

2

82

2

4

1

5

7

1

2

30

7

55

184

4

14

174 68

8

12

285

2

76

15

70

2

3

83

2

6

8

6

1

1

59

7

85

208

15

15

108 87

1

11

315

9

58

10

80

5

4

65

2

1

1

45

5

22

210

27

10

222 110 8

3

11

246

7

54

12

35

9

1

119

3

9

3

43

7

78

182

25

12

178 68 21

6

1

118

4

7

1

1

30

6

101

137

10

4

182 62 14

5

1

68

3

2

3

2

32

3

79

110

6

12

155 51 10

2

8

5

4

49

207

10

4

71

39

8

18

2991

82

256

1

2

9

75

300

2
7

127 44

199

491

9

6
4

1

187

130

2

1

9

754

2

1

4

21
1

115

1

2

1

2595

1

246

1

157

1
1

591

1

206

8

24 цагаас дээш

1

7

Хавдар

4

1

Сэтгэцийн өвчин

1

61

Эх барих эмэгтэйчүүд

42

1

1

1764

Үйлчлүүлэгчийн тоо

3-12 цаг

10 сар

2

3

79

163

2

17

692

226

63

1-3 цаг

86

267

54

18

1553

340

267

Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн
эмнэлэг

340

9 сар

8

55

124

8 сар

Харьяа эмнэлэг

34

55

145

178

ЯТ-ийн тасаг, нэгжээр үйлчилгээ аваад
буцсан өвчтөний тоо

79

39 40

44

1

1

4

2

3

5

69

4

79

145

13

13

81

53

4

32

6

38

156

11

7

141 54

3

1908

300

Бусад тасагт хэвтсэн

300

38

787

7 сар

Эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтсэн

238

4

37

70

3

35

Ажиглалт

24

139

36

417

154

68

Халдварт өвчин

60

246

35

7

238

246

34

8

238

6 сар

33

8

5 сар

Дотоод шүүрлийн тогтолцоо

228

32

49

5

27 28 29 30 31

60

26

124 323

7

Цус төлжүүлэх эрхтний

128

59

19

164

26

16

74

206

194

31

Архины хордлого

228

206

11

1

25

44

228

4 сар

1

Осол гэмтэл

3 сар

1
1

24

16

210

Бусад
эмнэлэг
рүү
шилжсэн

Мэс засал

226

3

Шийдвэрлэс
эн хугацаа

Шийдвэрлэсэн байдал

23

915

3

15

Өвчлөлийн төрлөөр

19

21

99

775

133

72

2991

68

210

0

226

210

0

226

2 сар

2991

1 сар

Эрэмбэлэн ялгалтаар

1

Б

19

А

18

м/д

1

Аймаг

Яаралтай түргэн
тусламжийн тасагт
ирсэн хэлбэр

1

Насны бүлэг

ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан
201.18.2.1. Үзүүлсэн тусламж
Үзүүлэлт
А
Амьсгал, зүрх судас, сэхээн амьдруулалт
Шархны анхдагч цэгцэлгээ
Боолт
Чиг
Новокайны хориг
Хүчилтөрөгч эмчилгээ
Төвийн венд гуурс тавьсан
Дефибриллятор
Дурангийн эмчилгээ
Амьсгалын аппаратанд авсан
Амьсгалын зам чөлөөлөх лавшруулсан тусламж
Давсганд гуурс тавих
Цээжний хөндийн хатгалт
Хэвлийн хөндийн хатгалт
Хүчилтөрөгч эмчилгээ
Эмийн эмчилгээ :
Үүнээс

Булчин тариа
Судас тариа
Арьсан доор
Шингэн сэлбэлт
Тусламжийн бусад хэлбэр
Бүгд
Мөрийн дагуу: 16=(17+18+19+20)
Мөрийн дагуу: 22=(1+...+21)

м/д

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

2

3

4

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2

43

16

17

14

11

1

34

16

14
1

25

44

20

2

3

8

4

1

4
1

2

53
228
48
99

52
133
27
120

477

352

6

2

3

2

2
1

4

6

3

43
179
24
168

32
174
40
143

27
141
21
133

29
190
20
168

37
199
29
164

36
130
32
146

29
172
24
150

45
165
36
168

34
158
31
123

434

415

340

452

454

372

416

483

384

Тоо

НИЙТ
1
3
0
0
0
15
269
1
1
17
0
0
32
4
0
0
0
30
447
138
2007
29
361
115
1697
0
339 4840

ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан
201.18.2.2. Хийгдсэн үйл онош болон лабораторийн шинжилгээ
Төрөл
А
Цусны сахарын түргэвчилсэн шинжилгээ
Цусны ерөнхий шинжилгээ
Улаан эсийн тунах хурд
Лейкограмм
Коагулаграмм
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Биохимийн шинжилгээ
Зүрхний цахилгаан бичлэг
ДОХ, В,С вирус
Бактериологи
Тархи нугасны шингэний шинжилгээ
Хэт авиан шинжилгээ
Дурангийн шинжилгээ
Рентгеноскоп
Компьютер томографи
Соронзон резонанст томографис (MRI)
Бусад
Бүгд

Мөрийн дагуу: 18=(1+...+17)

м/д

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
16
55

2
16
127

3
34
140

4
43
137

5
27
129

6
52
121

7
80
71

8
60
156

9
58
164

10
34
185

11
26
129

12
19
95

55
86
45
76
638
33
21

76
23
108
77
41
17

83
10
120
83
56
13

79
17
136
37
58
20

58
8
104
80
53
8

71
24
188
75
57
7

98
23
171
81
71
15

87
10
123
120
76
10

71
15
145
84
68
9

84
35
138
119
73
12

56
22
98
73
59
8

59
14
87
47
33
8

13
3
5
2

14
1
8
3

15
3
7
5

23
6
9
4

20
5
10
5

49
5
21
10

42
4
23
8

37
11
31
6

23
6
25
3

19
2
6

508

565

497

637

650

727

691

765

528

389

НИЙТ
465
1509
0
55
908
246
1494
1514
678
148
0
255
46
145
46
0
0
7509

1025

527

Бүгд

Үүнээс:
Эмэгтэй

Цахилгаан
үүнээс:

Амплипульс

Искра

Увч

Узт

Электрофо
рез

Гэрлийн
эмчилгээ

Шавар

Парафин

Усан
эмчилгээ

Ходоод
гэдэс угаах

Зөгийн
балтай
татлага

Хүзүүний
татлага

Нурууны
татлага

ЭМТ -201.24 Сэргээн засах эмчилгээ 2014,12-2015,11 сар

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НИЙТ

1

268

108

0

22

0

0

0

64

84

0

0

98

0

0

0

0

Стационар

2

134

54

0

11

0

0

0

32

42

0

0

49

0

0

0

0

Амбулатор

3

134

54

0

11

0

0

0

32

42

0

0

49

0

0

0

0


Хүүхэд

Цахилгаа
н үүнээс:

Амплипул
ьс

Искра

Увч

Узт

Электро
форез

Гэрлийн
эмчилгээ

Шавар

Парафин

Усан
эмчилгээ

Ходоод
гэдэс
угаах

Зөгийн
балтай
татлага

Хүзүүний
татлага

Нурууны
татлага

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НИЙТ

1

5924

558

1262

584

132

353

369

633

316

0

1678

53

0

0

254

290

Стационар

2

5084

558

993

491

95

235

352

629

237

0

1582

53

0

0

217

200

Амбулатор

3

840

0

269

93

37

118

17

4

79

0

96

0

0

0

37

90

Үүнээс:
Эмэгтэй

Цахилгаан
үүнээс:

Узт

Электрофо
рез

Гэрлийн
эмчилгээ

Парафин

Усан
эмчилгээ

Хүзүүний
татлага

1

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

464

1931

344

2728

1081

658

5

1106

1665

4448

2207

1114

352

456

319

219

854

168

1186

709

315

0

699

895

10963

6576

3230

1421

305

794

276

245

1077

176

1542

372

343

5

407

770

1

Зөгийн
балтай
татлага

Хүзүүний
татлага

Нурууны
татлага

Б

Ходоод
гэдэс угаах

А

Усан
эмчилгээ

НИЙТ

Парафин

Шавар

3

Гэрлийн
эмчилгээ

Амбулатор

Электрофор
ез

9493

Узт

2

Увч

Стационар

Нурууны
татлага

7
595

Шавар

6
1250

Увч

5
657

20456 11024

Искра

4
2535

1

Искра

Б

Амплипульс

А
НИЙТ

Цахилгаан
үүнээс:

Сэргээн засах

Амплипульс

3
5437

Үүнээс:
Эмэгтэй

А

Зөгийн
балтай
татлага

Үүнээс:
Эмэгтэй

2

Уламжлалт

Ходоод
гэдэс угаах

Бүгд

1

Бүгд

Б

Бүгд

А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НИЙТ

1

26648 11690

6699

3141

789

1603

964

1161

2331

344

4406

1232

658

5

1360

1955

Стационар

2

14711

5060

3200

1616

447

691

671

880

1133

168

2768

811

315

0

916

1095

Амбулатор

3

11937

6630

3499

1525

342

912

293

281

1198

176

1638

421

343

5

444

860

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

Сэргээн засах эмчилгээний үзүүлэлтүүд
Óëààíáààòàð õîò

1
2
3
4
5
6
7

2015

Цахилгаан эмчилгээ
Парафин эмчилгээ
Иллэг
Бумба
Татлага
Усан эмчилгээ
Хөдөлгөөн засал
ÍÈÉÒ

I

II

III

IV

V

VI

471

304

681

825

572

764

586

140

200

260

300

260

270

209

219

324

344

297

179

202

301

323

140

243

498

91

105

325

232

1555

1505

IX

X

XI

425

467

556

486

190

157

187

260

260

232

108

110

299

350

272

264

192

108

100

259

332

233

491

425

618

522

110

95

418

480

151

117

106

94

0

0

87

135

116

542

612

530

571

230

307

291

322

362

2757

3012

2454

2741

VII

VIII

1744

1209

1685

2373

2209

X
2373

XI
2209

XII

ÍÈÉÒ

Төлөв

6137

28600

-22463

8800

-6316

6600

-3836

4400

-1907

15400

-11360

4400

-3398

12100
80300

-7776
-57056

2484
2764
2493
4040
1002
4324
23244

0

Биелэлт

Сэргээн засах эмчилгээ 
3500
Сэргээн засах эмчилгээ
3000

I
1555
2757 

II
III
3012 
1505 2757

2500
2000

1555 

IV
3012
2454 

V
VI
2454
2741
2741 

VII
1744

VIII
1209

IX
1685

XII
0
2373 

1744 

1505 

1500

2209 

1685 
1209 

1000
500

0
I

II

III

IV

V

VI

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлгийн 2014 оны 12 сараас 2015 оны 11  сарын Мэс заслын үйл ажиллагаа 
Улаанбаатар хот

2015 оны 11 сарын 30

Хагалгааны төрөл 
1 Нээлттэй мэс засал 
2 Мэс ажилбар
3 Дурангийн мэс засал 
Үүнээс

Хоол боловсруулах эрхтний
Шээс бэлгэсийн эрхтний
Эмэгтэйчүүдийн
Бусад

НИЙТ 

4

1 сар 2 сар  3 сар  4 сар  5 сар 6 сар  7 сар  8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 2014,12 НИЙТ 
185
96
107
102
110
125 1264
88
68
100
93
92
98
0
0
0
86
95
82
69
91
111
83
94
83
110
93
14 1011
70
68
68
55
72
90
54
75
70
77
78
3
780
8
15
7
6
15
9
14
7
5
6
6
2
100
7
4
5
4
4
5
7
7
2
18
5
0
68
1
8
2
4   
7
8
5
6
9
4
9
63
170
137
191
204
175
192
271
190
191
212
203
139 2275

Хоол боловсруулах эрхтний дурангийн мэс засал
100

Нээлттэй мэс засал 
200

y = 2,3482ln(x) + 65,771 
R² = 0,0251 

80

150

60
y = 5,4x + 76 

100

40

50

20
0
0

2

4

6

8

10

0
0

2

4

6

8

10

Тайлбар:  Дурангийн мэс засал жилийн эхнээс өссөн үзүүлттэй гарсан бөгөөд харин нээлттэй мэс засал буурсан байна. Нийт мэс заслын тоо 
өмнөх жилээс буурсан байна. Харийн дурангийн мэс засал нэмэгдсэн байна. 

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

Энгийн
бумба
Гулгуур
бумба
Жин засал

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
4545
1820
33
1
0
4
43
3
0
2
2279
0
2
0
15
16
8
2001
71
29
38
0
0

2
3
2677
1868
1238
582
33
0
1
0
0
0
4
0
43
0
3
0
0
0
2
0
1385
894
0
0
2
0
0
0
15
0
16
0
8
0
1054
947
44
27
29
0
38
0
0
0
0
0

Гулгуур
бумба
Жин засал

Б
1
2
18
19
20

1

2
3
13569 3598 2159

9827
3742
2520 779
1078 1380
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14
54
25
1061
16
4
27
3852
22
61
10

13
1
40
14
23
2
1061
0
16
0
4
0
27
0
2879
973
17
5
50
11
10
0

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Энгийн
бумба
Гулгуур
бумба
Жин засал

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
22
23

1778 2126
13
54
21
1018
13
4
25
1573
22
59
10
160 106 272 1320 455 557 1216

2
3
18
19
20

0
0

2
3
7150
1874
1282 746
496 1380
12
1
40
14
19
2
1018
0
13
0
4
0
25
0
1494
79
17
5
48
11
10
0
160 103 256
0
3
16
957
363
0
0
0
0

15

16

22
23

175 122 280 3321 526 586 1254
0
0

175 119 264 2011 499 586 1254
0
3
16 1310 27
0
0
0
0
0
0

16

17

17

Ороолт
засал
Улаан
цагаан
Дэвтээлгэ
засал

5

15

Ороолт
засал
Улаан
цагаан
Дэвтээлгэ
засал

Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө

4

9024

Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө

4

Түрэм

4

Гарын зүү

1

1

Түрэм

3

Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

3

Ороолт
засал
Улаан
цагаан
Дэвтээлгэ
засал

Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө

Түрэм

Чихний
зүү
Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

2

Их биеийн
зүү

Б

Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

2

Чихний зүү

1

Гарын зүү

1

Үүнээс:
Эмэгтэй

Хүүхэд

21

455 557 1216
0
0
0

21

Дэвтээлг
э засал

Гулгуур
бумба
Жин
засал
Ороолт
засал
Улаан
цагаан

Энгийн
бумба

Энгийн
төөнө
Цахилга
ан төөнө
Монгол
төөнө

Түрэм

Үүнээс:
Эмэгтэй
Их
биеийн
зүү
Гарын
зүү
Чихний
зүү
Цахилга
ан зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

Бүгд

Их биеийн
зүү

Б

Энгийн
бумба

А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
Стационар
Амбулатор
Чихний зүү

НИЙТ
Гарын зүү


Их биеийн
зүү

Сэргээн засах
А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
тоо- үүнээс :
Стационар
Амбулатор
Үүнээс:
Эмэгтэй

Үүнээс:
Эмэгтэй

Б

Бүгд

Уламжлалт
А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
Стационар
Амбулатор

Бүгд

А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
Стационар
Амбулатор

Бүгд

ЭМТ-201.23 Уламжлалт анагаах ухааны засал 2014,1 - 2015,11

2014 îíû 12-ð ñàðûí 1 - ààñ 2015 îíû 11- ñàðûí 30-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

6

0

125

8

2

0

0

0

0

0

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

16

600

6167

742

9

1

652

81

674

81

29

0

3

0

1

0

4 Уушиг

13

480

4583

508

8

1

520

60

555

62

38

1

1

0

1

0

5 Зүрх судас

23

864

8229

772

24

4

841

79

917

85

82

7

3

0

2

0

6 Мэдрэл

28 1080

9532

1299

10

3 1074

147 1091

148

20

1

3

0

0

0

7 Мэс засал

48 1956

16343

3137

23

5 2407

388 2420

391

164

30

162

27

1

0

8 Хүүхэд

12

576

3652

18

7

1

527

2

533

2

0

0

0

0

0

0

0

0

217

16

0

0

156

13

3

0

0

0

155

13

1

0

9 Хүлээн авах
10 Эрчимт эмчилгээ
11 Уламжлалт эмч/гээ
Бүх дүн

6

0

989

119

4

1

91

3

15

0

186

33

237

34

27

2

14

696

5185

794

0

0

726

110

725

112

0

0

0

0

0

0

195 7524

66819

9537

111

22 8203 1099 8186 1100

574

75

574

75

39

2

1 ХБЭС

4

144

1052

1

120

122

2

0

2 Тусгай тасаг

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

4

144

439

1

59

61

0

0

4 Уушиг

2

72

390

0

55

56

0

0

5 Зүрх судас

2

72

402

0

48

50

2

1

6 Мэдрэл

2

72

477

2

56

56

0

0

7 Мэс засал

2

108

181

0

35

35

1

1

8 Хүүхэд

2

72

296

1

49

51

0

0

0

0

3

0

2

0

0

2

10 Эрчимт эмчилгээ

9 Хүлээн авах

0

0

10

0

3

2

2

3

11 Уламжлалт эмч/гээ

2

72

159

0

21

22

0

0

20

756

3409

5

448

455

7

7

Бүгд

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0,53
0
0,15
0,18
0,22
0
0,04
0
40
9,71
0
0,47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1134
123
677
557
920
1091
2415
530
2,5
278
726
8214
122
0
60
55,5
49,5
56
35
50
0
2
21,5
452

9,6
8,7
9,1
8,2
8,9
8,7
6,8
6,9
87
3,6
7,1
8,1
8,6
0
7,3
7
8,1
8,5
5,2
5,9
0
0
7,4
7,6

38
25
42
43
40
39
50
44
0
46
52
42
31
0
15
28
25
28
18
25
0
0
11
23

362
214
385
353
358
340
340
304
0
165
370
343
263
0
110
195
201
239
91
148
0
0
80
170

99,39
58,74
105,89
96,85
98,29
93,52
93,54
83,61
0,00
45,28
101,75
94,14
72,25
0,00
30,15
53,57
55,22
65,52
24,86
40,66
0,00
0,00
21,84
46,83

Хөдөө

1

7

Тайлангийн эцэст байгаа
хүн

10

118

Төлөвлөгөө биелэлт

3

0

Ор фонд ашиглалтын хувь

53

4

Орны фонд ашиглалт

211

70

Орны эргэлт

22

1069

Дундаж ор хоног

2062

132

Эмчлэгдсэн өвчтөн

10853

5

0-24 цагийн доторхи н/б

Нас баралтын хувь

Хөдөөний

Нас барсан

Хөдөөний

Дотроо шилжиж очсон

хөдөөний

209 1128

Дотроо шилжиж ирсэн

6 1091

Үүнээс хөдөөний

Гарсан ба өөр больницод
шилжсэн

Үүнээс хөдөөний

Шинээр хэвтсэн өвчтөн

Хөдөөний

30 1140

Тайлангийн эхэнд буй
өвчтөн

Үүнээс хөдөөний ор хоног

Ор хоногийн гүйцэтгэл

Төлөвлөгөө

2 Тусгай тасаг

орны тоо

Тасаг
1 ХБЭС

-12
-7
74
75
53
11
464
-43
3
15
29

22

6

-1

-1

12

1

9

0

25

5

10

3

11

5

1

1

-3

0

2

1

1

-2

662

89

19

-22
0
-83
-16
-22
-16
-73
-21
0
2
-50

1

0

0

0

-1

0

-1

0

-1

0

2

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-1

0

-301
-2
Тайлангийн эцэст байгаа хүн тайланд оруулахгүй

ÓХТÝ-èéí 2014 îíû 12 ñàðûí 1-ààñ 2015 îíû 11-ñàðûí 30 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý

Үзлэгийн
биелэлт

Á¿õ
¿çëýã

Óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ

õóâèàð

ªâ÷íèé
ó÷èð

Àíõ

Äàâòàí

õóâèàð

Äèñ/ õÿíàëòûí
¿çëýã

Õóâèàð

Ãýðèéí
¿çëýã /èäýâõè/

Õóâèàð

Äóóäëàãà

Õóâèàð

ªäºðò ¿çñýí
õ¿íè éòîî

պ人íèé

Ýì÷ëýãäñýí
õ¿íèé òîî

Ýìíýëýãò
õýâòñýí

Байгалмаа

24

1000

-279

721

47

6,519

489

121

368

67,82

89

12,34

85

11,79

11

1,526

11 2,65074

0

35

26

Батболд

15

1000

-200

800

31

3,875

550

290

260

68,75

39

4,875

171

21,38

9

1,125

4 2,94118

0

23

6

24

1000

-329

671

66

9,836

433

233

200

64,53

31

4,62

139

20,72

2

0,298

10 2,46691

0

23

43

51

56

Жилийн

Гэгээбадрах

Дотрын1

Долгормаа
ЗГО
Тусгай хэсгийн үзлэг

Äèñïàíñåð
õÿíàëò

Төлөвлөгөө

2015 îíû 11-ñàðûí 30
Á¿ðòãýãäñýí
ºâ÷ëºë

Óëààíáààòàð õîò

0

1000

190

1190

156

13,11

930

412

518

78,15

96

8,067

7

0,588

1

0,084

4,375

0

72

18

2200

-880

1320

2

0,152

1318

758

560

99,85

0

0

0

0

0

0

4,85294

0

0

0

81

6200

-1498

4702

302

6,423

3720

1814

1906

79,12

255

5,423

402

8,55

23

0,489

76 17,2868

0

153

131

18,0368

108

Золзаяа

Үе судлал

126

6600

-1694

4906

498

10,15

4375

3158

1217

89,18

15

0,306

18

0,367

0

0

0

0

Урангоо

Диализ үзлэг

142

240

2551

2791

9

0,322

746

379

367

26,73

2036

72,95

0

0

0

0

35

10,261

0

0

0

Нарныгэрэл

Бөөр судлал

169

7200

-325

6875

405

5,891

5949

4726

1223

86,53

518

7,535

3

0,044

0

0

48 25,2757

0

0

336

Нандинцэцэг

Уушиг судлал

27

7200

-2070

5130

3038

59,22

2063

954

1109

40,21

28

0,546

0

0

1

0,019

39 18,8603

0

460

237

Байгаль

ХБЭС

438

8700

2231

10931

1063

9,725

9458

4840

4618

86,52

401

3,668

9

0,082

0

0

59 40,1875

0

4329

723

Эрдэнэчимэг

Цус судлал

92

6600

-1415

5185

994

19,17

4126

2484

1642

79,58

60

1,157

4

0,077

1

0,019

40 19,0625

0

2615

22

Алтанчимэг

Мэс засал

481

7200

100

7300

491

6,726

6778

3878

2900

92,85

25

0,342

6

0,082

0

0

56 26,8382

0

1543

1517

Жаргалсайхан

Урологи

54

3600

-1875

1725

38

2,203

1653

626

1027

95,83

11

0,638

6

0,348

17

0,986

22 6,34191

33

462

169

Дуламрагчаа

Мэдрэл судлал

404

7200

213

7413

1069

14,42

6268

4590

1678

84,55

70

0,944

6

0,081

0

0

41 27,2537

311

2068

778
0

Дуламрагчаа

ЭЭГ

0

0

155

155

0

0

155

155

0

100

0

0

0

0

0

0

0,56985

0

108

Эрдэнэбилэг

Арьс судлал

138

4400

-1550

2850

377

13,23

2473

2406

67

86,77

0

0

0

0

0

0

3 10,4779

0

131

0

Баярчимэг

Эмэгтэйчүүд

56

3300

-923

2377

372

15,65

1496

827

669

62,94

507

21,33

1

0,042

1

0,042

13 8,73897

0

1335

47

Дашпагам /амр/

Эмэгтэйчүүд

173

3300

-485

2815

121

4,298

2586

1160

1426

91,87

101

3,588

7

0,249

0

0

28 10,3493

0

1484

213

Батжаргал

Нүд судлал

403

6600

845

7445

829

11,13

6244

4534

1710

83,87

372

4,997

0

0

0

0

69 27,3713

0

4881

26

Чулуунбаатар

ЧХХ судлал

125

6600

-1864

4736

1637

34,57

3092

2715

377

65,29

5

0,106

2

0,042

0

0

8 17,4118

143

797

9

Ариунтуяа

ДШБ судлал

38

7200

-167

7033

1189

16,91

2185

691

1494

31,07

3641

51,77

17

0,242

1

0,014

271 25,8566

0

66

154

Жаргалсайхан

Зүрх судас

71

7200

-1284

5916

1438

24,31

4466

3617

849

75,49

7

0,118

5

0,085

0

0

21,75

0

21

221

Оюунцэцэг

Зүрх судас

288

7200

849

8049

486

6,038

7544

4393

3151

93,73

11

0,137

3

0,037

5

0,062

58 29,5919

0

50

304

3225 100340

-6708

93632

14054

15,01

71657

46133

25524

76,53

7808

8,339

87

0,093

26

0,028

817 344,235

487

20350

4864

1054

23,41

3236

2879

357

71,88

36

0,8

145

3,221

31

0,689

29 16,5515

0

0

349

0 #####

0

0

11

0

0

0

0

0

0

349

Поликлиникийн үзлэг
Лхагвасүрэн

Хүүхэд

Хүдэрмөнх

Шүд

Хүүхдийн үзлэг
Нийт үзлэг
Борхүү

27

120

6600

-2098

4502

0

480

-480

0

120

7080

-2578

4502

1054

23,41

3236

2879

357

71,88

36

0,8

145

3,221

31

0,689

40 16,5515

3426 113620 -10784

102836

15410

14,99

78613

50826

27787

76,45

8099

7,876

634

0,617

80

0,078

933 378,074

487

20503

5344

2271

3

0,132

2267

902

1365

99,82

1

0,044

0

0

0

0

8,34926

487

21423

5880

Уламжлалт

0

6600

-4329

0 #####

0 #####

0 #####

0 #####

Уламжлалт

0

2200

-563

1637

1

0,061

1636

1299

337

99,94

0

0

0

0

0

0

6,01838

0

0

0

Энхсайхан

Сэргээн засах

0

6600

-2112

4488

0

0

4487

1918

2569

99,98

1

0,022

0

0

0

0

16,5

0

0

0

Золзаяа

Сэргээн засах

183

6600

-2000

4600

0

0

4598

4477

121

99,96

0

0

2

0,043

0

0

16,9118

0

0

0

183

22000

-9004

12996

4

0

12988

8596

4392

0

2

0

2

0

0

0

0 47,7794

487

21423

5880

3609 135620 -19788

115832

15414

13,31

91601

59422

32179

79,08

8101

6,994

636

0,549

80

0,069

933 425,853

974

41926

11224

Эрдэнэчимэг

Бусад үзлэг
БҮГД ДҮН

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

Диспансерийн хяналт тайланд орохгүй