You are on page 1of 24

255-22-3 

IEC

1 

Tiªu chuÈn
IEC
quèc tÕ
255-22-3

xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt
1989

R¬ le ®iÖn
PhÇn 22 :

Thö nghiÖm ¶nh hëng
cña nhiÔu ®iÖn ®Õn r¬ le
®o lêng vµ r¬ le b¶o vÖ
§o¹n 3 : Thö nghiÖm
nhiÔu trêng ®iÖn tõ

297211319.doc

1 / 24

255-22-3 

IEC

2 

Môc lôc

1. Ph¹m vi ¸p dông vµ môc tiªu.................................
2. C¸c tµi liÖu tiªu chuÈn dïng tham kh¶o..................
3. §Þnh nghÜa.............................................................
4. Thö nghiÖm vÒ ®é nh¹y c¶m víi trêng bøc x¹ ®iÖn tõ.
4.1. C¸c møc ®é nghiªm ngÆt cña thö nghiÖm........
4.2 C¸c ph¬ng ph¸p thö:..........................................
4.3 C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm................................
4.4. C¸c thñ tôc thö nghiÖm....................................
4.5. Tiªu chuÈn nghiÖm thu......................................

297211319.doc

2 / 24

Thö nghiÖm ¶nh hëng ®iÖn cho c¸c r¬ le ®o lêng vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ §o¹n 3 . IEC mong muèn r»ng tÊt c¶ c¸c ñy ban quèc gia chÊp nhËn v¨n b¶n cña khuyÕn nghÞ quèc tÕ IEc ®Ó ®a vµo c¸c thÓ lÖ quèc gia. trong ®ã cã ®¹i diÖn cña c¸c ñy ban quèc gia ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò ®ã. 2) C¸c quyÕt ®Þnh ®ã lµ c¸c khuyÕn nghÞ quèc tÕ ®îc c¸c ñy ban quèc gia thõa nhËn nh lµ quyÕt ®Þnh cña m×nh 3) Víi môc ®Ých khuyÕn khÝch vµ thóc ®Èy mét sù thèng nhÊt quèc tÕ. Thö nghiÖm vÒ ®é nh¹y c¶m víi c¸c trêng ®iÖn tõ  Lêi tùa 1) C¸c quyÕt ®Þnh hoÆc tháa íc chÝnh thøc cña IEC vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt.  297211319. Mäi sù kh¸c biÖt gi÷a khuyÕn nghÞ cña IEC vµ c¸c thÓ lÖ quèc gia t¬ng øng. B¶n b¸o c¸o nµy do tiÓu ban 41B x©y dùng : R¬ le ®o lêng vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ cña ñy ban kü thuËt 41 IEC : R¬ le ®iÖn V¨n b¶n cña b¸o c¸o nµy dùa trªn c¸c tµi liÖu sau: ThÓ lÖ 6 th¸ng 41B ( BC ) 46 B¸o c¸o vÒ bá phiÕu 41B ( BC ) 49 Nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ viÖc bá phiÕu th«ng qua Tiªu chuÈn nµy cã ë trong B¸o c¸o nªu trong biÓu trªn.doc 3 / 24 . ®îc so¹n th¶o bëi c¸c ñy ban kü thuËt. trong chõng mùc cã thÓ. trong chõng mùc mµ c¸c ®iÒu kiÖn quèc gia cho phÐp.255-22-3   IEC 3  ñy ban kü thuËt ®iÖn quèc tÕ  C¸c r¬ le ®iÖn PhÇn 22. cÇn ®îc lµm s¸ng tá b»ng c¸c thuËt ng÷ râ rµng trong c¸c tiªu chuÈn quèc gia. thÓ hiÖn sù nhÊt trÝ quèc tÕ cao nhÊt vÒ c¸c chñ ®Ò ®îc xem xÐt.

Thö nghiÖm vÒ ®é nh¹y c¶m víi trêng ®iÖn tõ  1. Ghi chó : Khi xÐt lµ thÝch hîp. chñ yÕu lµ c¸c nguån ph¸t . Ph¹m vi ¸p dông vµ môc tiªu B¶n b¸o c¸o nµy ®îc x©y dùng trªn c¬ së IEC 801-3. thiÕt bÞ ®îc thö nghiÖm kh«ng t¸c ®éng sai khi nã ®îc cung cÊp ®iÖn vµ ®îc ®Æt vµo trêng ®iÖn tõ mét nguån bøc x¹. hoÆc kh«ng cã tiÕp ®iÓm ë m¹ch ra.thu ho¹t ®éng trong gi¶i tÇn sè tõ 27 MHz ®Õn 500 MHz. vÝ dô nh c¸c r¬ le ®iÖn c¬ lo¹i nhanh vµ nh¹y Môc tiªu cña b¸o c¸o nµy lµ x¸c ®Þnh: 1) §Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ ®îc dïng. 5) C¸c thñ tôc thö nghiÖm. ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p thö nghiÖm thÝch hîp sÏ ®îc sö dông trong mét tiªu chuÈn sau nµy. 2. lµ c¸c ®iÒu kho¶n cña tiªu chuÈn quèc 297211319. 3) C¸c ph¬ng ph¸p thö nghiÖm. B¸o c¸o nµy cho c¸c nÐt lín vÒ ®êi hái chung ®èi víi c¸c thö nghiÖm ®é nh¹y c¶m víi c¸c trêng ®iÖn tõ cña c¸c r¬ le ®o lêng tÜnh vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ cã. 2) C¸c møc ®é nghiªm ngÆt cña thö nghiÖm. C¸c quy ®Þnh kü thuËt chØ ¸p dông cho r¬ le vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ ®ang ë tr¹ng th¸i míi. C¸c thö nghiÖm ®Æc trng trong b¸o c¸o nµy ®Òu lµ c¸c thö nghiÖm mÉu. C¸c tµi liÖu tiªu chuÈn dïng tham kh¶o C¸c tiªu chuÈn sau ®©y chøa ®ùng c¸c ®iÒu kho¶n. sau khi ®· cã sù tham kh¶o.doc 4 / 24 . 4) C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm. Môc tiªu lµ muèn ®¹t ®îc kinh nghiÖm cao nhÊt trong ba lo¹i thö nghiÖm ®· m« t¶ trong Ên phÈm nµy vµ nÕu cã thÓ. vµ dïng lµm tµi liÖu tham kh¶o khi nã ®îc ¸p dông.255-22-3  IEC  4  R¬ le ®iÖn PhÇn 22. Môc tiªu cña c¸c thö nghiÖm lµ ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng. c¸c thö nghiÖm nµy còng cã thÓ ¸p dông cho c¸c r¬ le ®iÖn c¬. 6) C¸c tiªu chuÈn nghiÖm thu. Thö nghiÖm ¶nh hëng ®iÖn cho c¸c r¬ le ®o lêng vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ §o¹n 3.

c¸c lÇn xuÊt b¶n ®· ®îc nªu ®Òu cã hiÖu lùc. 297211319.255-22-3  IEC  5  tÕ nµy. vµ c¸c phÇn cÇn ®îc tháa thuËn. Mäi tiªu chuÈn ®Òu lµ ®èi tîng cña mét sù xem xÐt l¹i. C¸c thµnh viªn cña IEC vµ ISO ®Òu cã b¶n ghi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®ang cßn hiÖu lùc. T¹i thêi ®iÓm xuÊt b¶n tiªu chuÈn nµy. dùa trªn tiªu chuÈn quèc tÕ nµy ®Òu ®îc khuyÕn khÝch t×m c¸c kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c lÇn xuÊt b¶n míi nhÊt cña c¸c tiªu chuÈn nªu ra díi ®©y.doc 5 / 24 .

Møc ®é I 297211319. sao cho cêng ®é dù kiÕn cña trêng nhiÔu lo¹n kh«ng lín h¬n cêng ®é trêng thö nghiÖm thuéc møc ®é ®îc chän. IEC 801. Thö nghiÖm vÒ ®é nh¹y c¶m víi trêng bøc x¹ ®iÖn tõ.1.1. C¸c møc ®é nghiªm ngÆt Møc ®é nghiªm ngÆt ph¶i ®uîc chän trong b¶ng díi ®©y. cêng ®é trêng thö nghiÖm ®îc thÓ hiÖn b»ng v«n/mÐt Møc ®é thö nghiÖm Cêng ®é trêng ( V/m) 0 I II III 1 3 10 4.1. Víi c¸c thuËt ng÷ riªng xem ë môc 4 cña IEC 801-3 4.1. 4. §Þnh nghÜa VÒ ®Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ chung.2 díi ®©y. C¸c møc ®é nghiªm ngÆt cña thö nghiÖm B¸o c¸o nµy ®a ra c¸c møc ®é nghiªm ngÆt kh¸c nhau ®Ó tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña trêng. PhÇn 6: R¬ le ®o lêng vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ. Lêi v¨n sau ®©y m« t¶ c¸c t×nh huèng cã cêng ®é trêng cña c¸c møc ®é nghiªm ngÆt kh¸c nhau cã thÓ gÆp. Lµ m«i trêng mµ c¸c bøc x¹ ®iÖn tõ lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Møc ®é .6 ( 1988 ): R¬ le ®iÖn. 4. Mét b¶n híng dÉn chung sÏ gióp viÖc lùa chän møc ®é nghiªm ngÆt dÔ dµng h¬n.1.3 ( 1984 ): Sù t¬ng thÝch ®iÖn tõ cho c¸c thiÕt bÞ ®o lêng vµ ®iÒu khiÓn trong c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp. PhÇn 3: c¸c quy ®Þnh kü thuËt liªn quan tíi trêng bøc x¹ ®iÖn tõ.50. Trong b¸o c¸o nµy.255-22-3   IEC 6  IEC 255.2. cho ë môc 4. Híng dÉn vÒ lùa chän møc ®é nghiªm ngÆt Møc ®é nghiªm ngÆt cña viÖc thö nghiÖm ph¶i ®îc chän.doc 6 / 24 . 3. dùa vµo b¶n thuËt ng÷ kü thuËt ®iÖn quèc tÕ (IEV) cña IEC .

cã thÓ sö dông gÇn ngay thiÕt bÞ. C. hoÆc do nhµ chÕ t¹o x¸c ®Þnh. c¸c m«i trêng cã bøc x¹ ®iÖn tõ rÊt m¹nh.D¹ng sãng : h×nh sin .3 C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm 4. Víi c¸c t×nh huèng. truyÒn h×nh ®Þa ph¬ng ë c¸ch thiÕt bÞ trªn 1km.2 C¸c ph¬ng ph¸p thö: C¸c ph¬ng ph¸p thö sau ®©y ®îc ®Ò cËp tíi trong b¸o c¸o nµy: A. giíi h¹n trªn cña tÇn sè cã Ých ®îc x¸c ®Þnh bëi h×nh häc cña ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song.1 C¸c th«ng sè cña ®iÖn trêng thö nghiÖm . vÝ dô tõ c¸c tr¹m ph¸t-thu cã c«ng suÊt lín. hoÆc tõ c¸c tr¹m ph¸t-thu cã c«ng suÊt yÕu.3 cña IEC 801-3 Víi ph¬ng ph¸p thö nghiÖm c. c¸c thö nghiÖm trong c¸c trêng cao h¬n c¸c trêng thuéc møc ®é III ph¶i lµ ®èi tîng cña mét sù tháa thuËn gi÷a bªn sö dông vµ nhµ chÕ t¹o.5m. vÝ dô tõ c¸c tr¹m v« tuyÕn. Thö nghiÖm víi mét tr¹m ph¸t-thu x¸ch tay. nhng kh«ng Ýt h¬n 1m. Thö nghiÖm trong mét ¨ng ten cã mÆt song song. B. Ba ph¬ng ph¸p thö nghiÖm nµy kh«ng ®îc xem lµ t¬ng ®¬ng nhau.doc 7 / 24 . cÇn ®îc xem xÐt. 4. mçi tÇn sè ®îc chän bªn trong mét cña c¸c d¶i tÇn sè sau: 297211319. Trong phô lôc B sÏ cho gi¶i thÝch vÒ vÊn ®Ò nµy 4.3. Xem môc 6. Thö nghiÖm trong mét buång bäc thÐp. 3 tÇn sè gi¸n ®o¹n. vÝ dô tõ c¸c tr¹m ph¸t-thu x¸ch tay c«ng suÊt trung b×nh cã thÓ sö dông gÇn n¬i ®Ó thiÕt bÞ.TÇn sè : víi c¸c ph¬ng ph¸p thö Avµ B: quÐt trªn toµn gi¶i tÇn sè tõ 27 MHz ®Õn 500 MHz. Víi ph¬ng ph¸p thö nghiÖm B. nhng kh«ng nhá h¬n 0.255-22-3  IEC  7  Lµ m«i trêng ®Æt díi c¸c bøc x¹ ®iÖn tõ yÕu. Møc ®é III Lµ m«i trêng ®Æt díi bøc x¹ ®iÖn tõ m¹nh. Møc ®é II Lµ m«i trêng ®Æt díi bøc x¹ ®iÖn tõ ®Òu.

nÕu nh c«ng suÊt m¸y ph¸t kh«ng tháa m·n. b) 146 MHz . c) 420 MHz . C¸c kÝch thíc kh¸c tïy theo c¸c gi¨ trÞ cho ë h×nh 1. hoÆc do nhµ chÕ t¹o x¸c ®Þnh.Bé chuyÓn m¹ch ®ång trôc ®Ó chuyÓn m¹ch ¨ng ten.174 MHz.Gi¸ trÞ cña cêng ®é trêng thö: xem ë môc 4.470 MHz. dÉn trªn c¸c dông cô ®o bªn ngoµi.1.Dông cô ®o cêng ®é trêng. C¸c tÇn sè gi¸n ®o¹n n»m ngoµi c¸c gi¶i tÇn ®Æc trng cã thÓ lµ ®èi tîng cña mét sù tháa thuËn gi÷a bªn sö dông vµ nhµ chÕ t¹o. .Bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ®Ó cung cÊp cho ¨ng ten. 297211319.2.doc 8 / 24 .ThiÕt bÞ cung cÊp vµ gi¸m s¸t thiÕt bÞ ®ang ®îc thö nghiÖm.1. .C¸c ¨ng ten cã kh¶ n¨ng phñ d¶i tÇn tõ 27MHz ®Õn 500 MHz ( vÝ dô nh ¨ng ten hai cùc hai h×nh nãn tõ 27 MHz ®Õn 200 MHz vµ ¨ng ten xo¾n logarÝt h×nh nãn tõ 200 MHz ®Õn 500 MHz). .3 dÐcades/s hoÆc Ýt h¬n.1.Buång bäc thÐp ph¶i cã kÝch thíc thÝch hîp ®Ó cã thÓ duy tr× mét kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt lµ 1m gi÷a ¨ng ten ph¸t vµ thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. ®èi víi c¸c ph¬ng ph¸p thö nghiÖm A vµ B.Tèc ®é quÐt cña tÇn sè: 1. . Ph¬ng ph¸p thö nghiÖm A ( thö nghiÖm trong mét buång bäc thÐp ) .M¸y ph¸t tÝn hiÖu ph¶i cã kh¶ n¨ng phñ d¶i tÇn cÇn thiÕt. ®Ó gi¶m hËu qu¶ ph¸t.C¸c bé läc trªn c¸c d©y dÉn ngoµi nªn cã. C¸c khuyÕn nghÞ liªn quan ®Õn thiÕt bÞ thö nghiÖm 4. 4. .3.2.5  10. . . .3. .255-22-3  IEC a)  8  68 MHz .87 MHz. víi tèc ®é quÐt ®· quy ®Þnh.

3. ®Ó gi¶m hËu qu¶ ph¸t dÉn cã thÓ g©y nªn cho c¸c dông cô ®o bªn ngoµi.¡ng ten cã c¸c mÆt song song ®îc m« t¶ trong IEC 801-3 ( c¸c h×nh 2. vµ cã kh¶ n¨ng quÐt t¬ng thÝch víi tèc ®é quÐt yªu cÇu. Ph¬ng ph¸p thö nghiÖm B (thö nghiÖm trong mét dµn ¨ng ten cã c¸c mÆt song song) .C¸c bé läc ( vµnh kh¨n phªrit) trªn c¸c d©y c¸p nèi ë ngoµi nªn cã.4. .doc 9 / 24 .Cã tæng trë t¶i thÝch hîp nèi vµo ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña ¨ng ten cã c¸c mÆt song song.2.ThiÕt bÞ ®Ó cung cÊp vµ gi¸m s¸t thiÕt bÞ ®ang ®îc thö nghiÖm.255-22-3  IEC  9  4. .3. . nÕu nh m¸y ph¸t kh«ng tháa m·n. . .2.Dông cô ®Ó ®o cêng ®é trêng. 297211319.M¸y ph¸t tÝn hiÖu phñ gam yªu cÇu vÒ tÇn sè.M¸y khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ®Ó cung cÊp cho ¨ng ten cã c¸c mÆt song song.5 ) .

C¸c lîng ®iÒu chØnh ®îc dïng. Khi c¸c thö nghiÖm ®îc tiÕn hµnh b»ng mét bé ph¸t-thu x¸ch tay ( ph¬ng ph¸p thö nghiÖm C ).doc 10 / 24 . hoÆc ®iÒu kiÖn vËn hµnh kh«ng ®îc xem xÐt. C¸c thñ tôc thö nghiÖm ViÖc bøc x¹ dùa trªn mét sãng h×nh sin liªn tôc. nªn hËu qu¶ cña trêng bøc x¹ trªn mét r¬ le trong c¸c ®iÒu kiÖn qu¸ ®é.3.3. cµng gÇn cµng tèt víi tr¹ng th¸i qu¸ ®é cña r¬ le. mµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þnh møc phô t¶i lµ nh thÕ nµo mµ ®¹i lîng cung cÊp ®Çu vµo thÊp h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ thao t¸c cña r¬ le. §èi víi c¸c r¬ le.255-22-3   IEC 10  4. Ghi chó: nhiÖt. vµ lÒ biÕn thiªn do nhiÔu lo¹n trêng bøc x¹ g©y nªn. ®îc x¸c ®Þnh trong tiªu chuÈn ®îc dïng ( vÝ dô IEC 255-6 ). xem nh lµ c¸c thö nghiÖm ®Æc biÖt. Ph¬ng ph¸p thö ( thö nghiÖm b»ng mét bé ph¸t-thu x¸ch tay) .4. 297211319. .2. 4. 1) CÇn xem xÐt kh¶ n¨ng chÞu ®ùng c¸c cìng bøc 2) V× r»ng khã cã kh¶ n¨ng trïng hîp mét nhiÔu lo¹n v« tuyÕn ®iÖn víi mét sù cè. thÊp h¬n mét thao t¸c trong mét gi©y.Dông cô ®Ó ®o cêng ®é trêng. do nhµ chÕ t¹o c«ng bè. Tuy nhiªn c¸c thö nghiÖm nh vËy ph¶i ®îc thùc hiÖn theo tháa thuËn gi÷a bªn sö dông vµ nhµ chÕ t¹o. C¸c thö nghiÖm ph¶i ®îc thùc hiÖn víi thiÕt bÞ ®Æt trong c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn. ThiÕt bÞ ®Ó cung cÊp vµ gi¸m s¸t thiÕt bÞ ®ang thö. Sù ®iÒu biÕn cña sãng nµy sÏ lµ chñ ®Ò cña viÖc tháa thuËn gi÷a bªn sö dông vµ nhµ chÕ t¹o. nhng kh«ng gÇn h¬n lÒ biÕn thiªn do nhiÔu lo¹n cña trêng bøc x¹ g©y nªn (xem c¸c thÝ dô ë phô lôc A). víi c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc cña chóng. C¸c gi¸ trÞ cña c¸c ®¹i lîng ®Çu vµo ph¶i ®îc chän.Bé ph¸t-thu x¸ch tay cã ¨ng ten ( xem h×nh 2). viÖc thö nghiÖm chØ ®îc thùc hiÖn theo c¸c gi¸ trÞ nhiÖt lµm viÖc liªn tôc. C¸c thö nghiÖm sÏ ®îc thùc hiÖn víi c¸c ®¹i lîng cung cÊp phô. sù ®iÒu chØnh biªn ®é ( b»ng c¸ch ®ãng hay më ) sÏ ®îc thùc hiÖn víi mét tèc ®é. vµ c¸c phô t¶i ®Æt vµo c¸c m¹ch thÝch hîp.

doc 11 / 24 . 297211319. cÇn ph¶i kiÓm tra xem trang bÞ ®o lêng ®îc sö dông cã chÞu ¶nh hëng cña m¸y ph¸t bøc x¹ kh«ng.255-22-3  IEC  11  Tríc khi thùc hiÖn thö nghiÖm cho mét thiÕt bÞ.

nghÜa lµ d©y c¸p ®îc ®Æt ë phÝa thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. TÊt c¶ c¸c phÇn cÇn nèi ®Êt ph¶i ®îc nèi ®Êt. 297211319.doc 12 / 24 . Trong viÖc ®iÒu chØnh nµy. Ýt nhÊt dµi 1m. vµ thñ tôc ®îc lÆp l¹i víi d¶i tÇn tõ 200 MHz ®Õn 500 MHz. 4. nÕu cÇn th× thö nghiÖm t¹i chç. ®Æt ngoµi buång trong thêi gian quÐt sãng liªn tôc tõ 27 MHz ®Õn 200 MHz.255-22-3  IEC  12  C¸c thö nghiÖm ph¶i ®îc thùc hiÖn trªn thiÕt bÞ trong c¸c ®iÒu kiÖn cµng gÇn víi c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt cµng tèt. vµ b»ng c¸ch gi¸m s¸t dông cô ®o lêng ®ã qua mét c¸i chØ cêng ®é trêng tõ xa. ViÖc kÐo d©y ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo c¸c thñ tôc mµ nhµ chÕ t¹o yªu cÇu. Ph¬ng ph¸p thö nghiÖm A ( thö nghiÖm trong mét buång bäc thÐp ) ThiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm ®îc ®Æt trªn mét trô ®ì kh«ng kim lo¹i nh ®· chØ ë h×nh 1. ¡ng ten hai ®Çu c«n dîc thay ®æi bëi ¨ng ten xo¾n l«garit. ®ßi hái c¸c thö nghiÖm cã ¨ng ten c¶ hai ph¶i ®Æt th¼ng ®øng vµ n»m ngang. Kho¶ng 1m ®îc ®Æt díi bøc x¹ chñ yÕu thÓ hiÖn c¸ch nèi d©y trong r·nh. Trong mét vµi trêng hîp. sù ph©n cùc vßng cña trêng ¨ng ten xo¾n l«garit t¹o nªn sù thay ®æi vÞ trÝ cña ¨ng ten ®ã mét c¸ch kh«ng cÇn thiÕt. thuéc møc ®é nghiªm ngÆt ®îc chän. ¡ng ten hai ®Çu c«n ®îc ®Æt c¸ch thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm Ýt nhÊt 1m.4. cuêng ®é trêng kh«ng ®îc qua díi gi¸ trÞ cêng ®é. vÝ dô do hiÖn tîng céng hëng cã thÓ cÇn ph¶i di chuyÓn ¨ng ten trong thêi gian thö nghiÖm víi mét vµi tÇn sè gi¸n ®o¹n. råi ë trªn hay ë díi thiÕt bÞ ( theo sù lùa chän cña ngêi thao t¸c thö nghiÖm ) c¸ch bè trÝ n»m ngang ( hoÆc n»m ®øng cho phÐp thùc hiÖn thö nghiÖm trong c¸c ®iÒu kiÖn xÊu nhÊt). ph¶i dïng c¸c d©y c¸p kh«ng bäc thÐp ®Æt díi bøc x¹ ®iÖn tõ trªn chiÒu dµi gi÷a ®iÓm ®Êu nèi vµ thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®Æt dông cô ®o cêng ®é t¹i vÞ trÝ cña thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. ViÖc ph©n cùc cña trêng do ¨ng ten hai ®Çu c«n g©y nªn. Cêng ®é trêng cÇn thiÕt. Khi ®ã dông cô ®o cêng ®é trêng ®îc thay b»ng thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. vµ thiÕt bÞ ph¶i ®îc thö nghiÖm trong hép cã n¾p. NÕu c¸ch ®Êu nèi thiÕt bÞ kh«ng ®îc quy ®Þnh. lµm sao ®Ó ®¹t ®îc gi¸ trÞ tèi thiÓu cña trêng ®· ®Ò cËp ®Õn trªn ®©y.1. viÖc quÐt tÇn sè ®îc lÆp l¹i víi mçi ¨ng ten ®Æt phÝa tríc vµ phÝa sau thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm.

C¸c tÇn sè tíi h¹n hoÆc c¸c tÇn sè cÇn ®îc quan t©m ®Æc biÖt. 297211319.doc 13 / 24 .1 cña tiªu chuÈn IEC 801-3. nh ®· m« t¶ ë môc 9.255-22-3  IEC  13  VÒ ph¬ng ¸n dông cô ®o ( hoÆc c¸c dông cô ®o ) cêng ®é trêng cã thÓ ®îc ®Æt cïng víi thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. cã thÓ ®îc ph©n tÝch mét c¸ch gi¸n ®o¹n víi mét cêng ®é trêng t¬ng øng víi møc ®é nghiªm ngÆt cña thö nghiÖm ®· ®îc chän.

Ph¬ng ph¸p thö nghiÖm B ( thö nghiÖm trong mét ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song) Mét thiÕt bÞ cã kÝch thíc tèi ®a 250mm x 250mm x 250mm cã thÓ ®îc thö nghiÖm trong mét ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song t¬ng øng h×nh vÏ 2 cña tiªu chuÈn IEC 801-3. GÝa trÞ nµy ®îc chuyÓn ®æi thµnh cêng ®é trêng b»ng hÖ sè ®Þnh cì. t¬ng øng víi møc ®é nghiªm ngÆt cña thö nghiÖm ®· ®îc chän. ChØ cã thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng vËn hµnh ngoµi vÞ trÝ th¼ng ®øng cña nã lµ cã thÓ ®îc thö nghiÖm hoµn toµn theo ph¬ng ph¸p nµy. cã mét thêi gian nghØ ®Ó chuyÓn m¹ch m¸y ph¸t tÝn hiÖu. ¡ng ten cã hai mÆt ph¼ng song song ®îc ®Æt c¸ch c¸c têng vµ mäi linh kiÖn b»ng kim lo¹i Ýt nhÊt lµ 2m. lµm sao ®Ó tr¸nh ®îc c¸c ph¶n x¹. b»ng c¸ch ®o diÖn ¸p ®Æt vµo ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song víi mét sè lîng ®ñ dïng c¸c tÇn sè gi¸n ®o¹n trong toµn bé d¶i tÇn sè. Nguån cung cÊp vµ c¸c ®¹i lîng ®Çu vµo ®îc nèi víi thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm qua c¸c bé läc trung gian.5m. 4. vµ b»ng c¸ch cung cÊp cho ¨ng ten lîng c«ng suÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc cêng ®é trêng yªu cÇu. c¸c d©y c¸p ph¶i ®îc kÐo th¼ng ®øng mét ®o¹n Ýt nhÊt 0. HÖ sè nµy ®îc x¸c ®Þnh mét lÇn. ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè ®äc ®iÖn ¸p gi÷a hai tÊm song song qua mét v«n kÕ nèi víi ®Çu vµo cña ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song. Víi c¸c kiÓu ¨ng ten kh¸c. sao cho toµn bé diÖn tÝch cña thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm ®îc ®Æt díi bøc x¹. TÇn sã ( hoÆc c¸c tÇn sè) ®îc quan t©m ®Æc biÖt. vÝ dô nh lµ dÖm mÒm chÊt dÎo. ThiÕt bÞ ph¶i ®îc thö nghiÖm trong ba híng kh¸c nhau. t¹i mçi híng d¶i tÇn sè ®îc quÐt lµ tõ 27MHz ®Õn 500 MHz. ®Ó sö dông m·i m·i b»ng c¸ch ®Æt dông cô ®o cêng ®é trêng t¹i vÞ trÝ cña thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. Cêng ®é trêng yªu cÇu. ThiÕt bÞ nµy ph¶i ®îc ®Æt c¸ch trôc cña ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¶ng song song Ýt nhÊt lµ 2m. PhÝa ngoµi ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song.255-22-3  IEC  14  NÕu nh thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm lín h¬n ¨ng ten bøc x¹.doc 14 / 24 . nÕu cÇn. §êng cong chuyÓn ®æi nhËn ®îc. cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc thö nghiÖm t¬ng ®¬ng. còng cã thÓ cÇn di chuyÓn ¨ng ten.2. cã thÓ ®îc ph©n tÝch mét c¸ch gi¸n ®o¹n víi cêng ®é trêng øng víi møc ®é nghiªm ngÆt cña thö nghiÖm ®· ®îc chän. ThiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm ®îc ®Æt t¹i trung t©m phÇn h×nh khèi cña ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song trªn mét trô ®ì kh«ng kim lo¹i.4. 297211319. råi kÐo ngang ®Õn vÞ trÝ cña thiÕt bÞ phèi hîp.

doc 15 / 24 .255-22-3  IEC  15  4. Ph¬ng ph¸p thö nghiÖm C ( thö nghiÖm víi mæt bé thuph¸t x¸ch tay ) Kho¶ng c¸ch tõ ¨ng ten cña bé thu-ph¸t x¸ch tay ph¸t ra cêng ®é trêng yªu cÇu ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch dïng dông cô ®o cêng ®é trêng t¹i n¬i ®Æt thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. xem h×nh 2. 297211319.4.ph¸t.3. ViÖc x¸c ®Þnh nµy cÇn ®îc tiÕn hµnh víi ¨ng ten ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau theo c¸ch sö dông th«ng thêng cña bé thu.

V× ®iÒu kiÖn cña ¾c quy cña bé thu ph¸t cã ¶nh hëng tíi c«ng suÊt bøc x¹. v. Sau khi thö nghiÖm. ®îc bá qua. sau khi thö víi dông cô ®o cêng ®é trêng ®Æt t¹i vÞ trÝ cña thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. th× ¨ng ten cÇn ®îc dÞch chuyÓn sao cho toµn bé bÒ mÆt thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm lÇn lît ®îc ®Æt díi bøc x¹. 297211319. Tiªu chuÈn nghiÖm thu Trong qua tr×nh thö nghiÖm.v. C¸c th«ng tin sai qu¸ ®é do c¸c dông cô chØ cung cÊp.doc 16 / 24 . vµ c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. viÖc x¸c ®Þnh cêng ®é trêng ph¶i ®îc lÆp l¹i. r¬ le ph¶i lu«n tháa m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt v©n hµnh. øng víi møc ®é nghiªm ngÆt cña thö nghiÖm ®· ®îc chän.. 4. nh ®ièt ph¸t s¸ng.5. ThiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm sÏ ®îc ®Æt díi bøc x¹ tõ phÝa tríc vµ tõ phÝa sau. ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc ®ã. NÕu thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm lín h¬n ¨ng ten bøc x¹..255-22-3  IEC  16  Dông cô ®o cêng ®é trêng khi ®ã ®îc thay thÕ b»ng thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm ®ang ®îc ®Æt díi bøc x¹ cña ¨ng ten víi c¸c kho¶ng c¸ch. kh«ng ®îc ®Ó xÈy ra mét thao t¸c sai nµo.

m¸y khuÕch ®¹i c«ng suÊt èng bäc thÐp trô ®ì c¸ch ®iÖn c¸c d©y c¸p nèi vµo thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm H×nh 1. n»m ngoµi buång bäc thÐp. vÝ dô nh dao ®éng ký. 297211319.doc Thö nghiÖm trong mét buång bäc thÐp 17 / 24 .255-22-3   IEC 17  c¸c dông cô thö nghiÖm.

Thö nghiÖm víi mét bé ph¸t-thu x¸ch tay 297211319.thu x¸ch tay trô ®ì c¸ch ®iÖn mÆt ph¼ng nèi ®Êt chuÈn H×nh 2.255-22-3  IEC  18  dông cô ®Ó cung cÊp vµ ®Ó gi¸m s¸t thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm m¸y ph¸t.doc 18 / 24 .

Quy ®Þnh kü thuËt cña r¬ le .1 Quy ®Þnh kü thuËt cña r¬ le 100V .Dßng qu¸ t¶i l©u dµi 10A .§iÖn ¸p qu¸ t¶i l©u dµi 120V . mét lîng b»ng ®é biÕn thiªn ®îc c«ng bè.§é biÕn thiªn trong trêng bøc x¹ ®iÖn tõ 297211319.3s Cung cÊp cho r¬ le b»ng mét dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ thÊp h¬n gi¸ trÞ t¸c ®éng.§é biÕn thiªn trong trêng bøc x¹ ®iÖn tõ ®îc c«ng bè dßng ®iÖn ®Æt  10% cña A1.3s .Dßng ®iÖn 5A . C¸c thÝ dô sau ®©y chØ lËp luËn lùa chän c¸c thö nghiÖm. kh«ng t¸c ®éng trong c¸c thö nghiÖm ®é nh¹y c¶m vÒ c¸c trêng bøc x¹ ®iÖn tõ. Nhµ chÕ t¹o ph¶i c«ng bè c¸c gi¸ trÞ thö nghiÖm. ®Æc biÖt lµ tõ mét bé ph¸t-thu x¸ch tay. R¬ le cã dßng ®iÖn cùc ®¹i víi thêi gian ®éc lËp A1. A1. Ph¶i kiÓm tra ®Ó cho r¬ le kh«ng t¸c ®éng sai trong qóa tr×nh thö nghiÖm.Giíi h¹n dßng ®iÖn ®Æt 2A  10A .Dßng ®iÖn ®Þnh møc 5A . Môc tiªu cña thö nghiÖm lµ kh¼ng ®Þnh r»ng thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm sÏ kh«ng t¸c ®éng sai.1.255-22-3  IEC  19  phô lôc A Mét vµi vÝ dô vÒ trÞ sè ®Æt cña r¬ le vµ c¸c gi¸ trÞ ®¹i lîng ®Çu vµo dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn t¸c ®éng vµ. .3s . A2.Giíi h¹n ®Æt 50V - .Thêi gian 0. R¬ le cã ®iÖn ¸p cùc tiÓu tøc thêi A2.doc 19 / 24 .TrÞ sè ®Æt vÒ thêi gian 0.§iÖn ¸p ®Þnh møc 100V . khi nã ®îc cung cÊp vµ ®Æt trong trêng bøc x¹ tõ mét nguån.2 Thñ tôc thö nghiÖm C¸c trÞ sè ®Æt sau ®©y vÒ dßng ®iÖn vµ thêi gian sÏ ®îc chän cho r¬ le.

255-22-3  IEC  20  ®îc c«ng bè ± 10% cña gi¸ trÞ ®Æt 297211319.doc 20 / 24 .

Dßng ®iÖn ®Þnh møc 5A .3s . KiÓm tra xem r¬ le cã t¸c ®éng sai trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm kh«ng.Thêi gian 0.1. A3 R¬ le cã tæng trë cùc tiÓu ( cã thêi gian ®éc lËp ) A3. Quy ®Þnh kü thuËt cña r¬ le .§iÖn ¸p ®Þnh møc 100V .3s Cung cÊp cho r¬ le mét dßng ®iÖn 5A vµ mét ®iÖn ¸p víi hÖ sè c«ng suÊt b»ng 1.doc 21 / 24 .Giíi h¹n ®Æt tæng trë 5  . Ph¶i kiÓm tra ®Ó trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm r¬ le kh«ng t¸c ®éng sai lÇn nµo.Dßng ®iÖn cho phÐp giíi h¹n l©u dµi 10A .§é biÕn thiªn trong trêng bøc x¹ ®iÖn tõ ®îc c«ng bè tæng trë 15% trÞ sè ®Æt A3.3s .Tæng trë 20  .2.  297211319.§iÖn ¸p chÞu ®ùng giíi h¹n l©u dµi 130V .20  .255-22-3  IEC  21  A2.2 Thñ tôc thö nghiÖm C¸c trÞ sè ®Æt sau ®©y vÒ tæng trë vµ thêi gian cho r¬ le cÇn ®îc lùa chän .Giíi h¹n ®Æt thêi gian 0.§iÖn ¸p 100V Cung cÊp cho r¬ le mét ®iÖn ¸p cã gi¸ trÞ lín h¬n gi¸ trÞ vËn hµnh mét lîng b»ng ®é biÕn thiªn ®îc c«ng bè. Thö tôc thö nghiÖm TrÞ sè ®Æt vÒ ®iÖn ¸p cña r¬ le sÏ ®îc chän nh sau: . sao cho gi¸ trÞ tæng trë b»ng gi¸ trÞ t¸c ®éng céng víi mét lîng b»ng ®é biÕn thiªn ®îc c«ng bè.

Buång bäc thÐp còng b¶o vÖ c¶ c¸c dông cô ®o lêng cÇn cho thö nghiÖm ¶nh hëng cña bøc x¹. b¶o dìng sö dông. C¸c ph¬ng ph¸p thö nghiÖm x¸c ®Þnh ®îc cÊu tróc víi môc tiªu chÝnh lµ x©y dùng kh¶ n¨ng lÆp lai thÝch hîp c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc. hoÆc trong mét ¨ng ten cã c¸c mÆt ph¼ng song song. vµ ®ßi hái cêng ®é trêng kh¸ cao. vµ quèc tÕ. cÊm g©y nhiÔu cho th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn. C¸c ph¸t x¹ nãi trªn gi¶ thiÕt lµ cã cêng ®é trêng yÕu h¬n phÇn lín c¸c m¸y ph¸t thu x¸ch tay. Thñ tôc ®îc x¸c ®Þnh trong b¸o c¸o nµy ®ßi hái sù ph¸t ra ®iÖn tõ trêng. nh sù ph¸t x¹ cña c¸c tr¹m truyÒn thanh vµ truyÒn h×nh cè ®Þnh còng ®îc c¸c thö nghiÖm nµy ®¶m nhËn.doc 22 / 24 . C¸c ph¬ng ph¸p thö ®îc x¸c ®Þnh trong b¸o c¸o nµy ®Ó ®o hiÖu øng cña bøc x¹ ®iÖn tõ trªn thiÕt bÞ ®îc xem xÐt. ViÖc m« pháng vµ ®o c¸c bøc x¹ kh«ng tuyÖt ®èi ®óng cho viÖc ®Þnh lîng hiÖu øng Êy. vµ ®Ó ®Ò phßng c¸c sù rñi ro sinh häc ®Õn nh©n viªn lµm thö nghiÖm. hoÆc c¸ch kh¸c chÞu ¶nh hëng cña bøc x¹ ®iÖn tõ. lµm sao cho cã thÓ nhËn ®îc sù ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c hiÖu qu¶. víi c¸c ph¬ng tiÖn thö nghiÖm kh¸c nhau. hoÆc t¹i c¸c tÇn sè gi¸n ®o¹n nhê mét m¸y ph¸t-thu x¸ch tay. vµ t¹i ®ã ngêi ta quan s¸t t¸c ®éng cña nã. C¸c bøc x¹ nµy thêng do c¸c m¸y ph¸t thu x¸ch tay nhá sinh ra.thu x¸ch tay cña c¸c r¬ le ®o lêng tÜnh còng nh cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ lµ lý do chÝnh cña b¸o c¸o nµy. trong ®ã ngêi ta ®Æt thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm. Tuy nhiªn. M«i trêng ®iÖn tõ ®îc x¸c ®Þnh bëi cêng ®é cña trêng ®iÖn tõ. Cêng ®é ®ã còng kh«ng thÓ tÝnh mét c¸ch dÔ dµng víi c¸c ph¬ng tr×nh vµ c¸c c«ng thøc cæ ®iÓn. Sù m« pháng c¸c ®iÒu kiÖn thËt ®ßi hái c«ng suÊt ph¸t x¹ ®¸ng kÓ cña ¨ng ten. do hiÖu øng cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë quanh ®ã còng nh ë c¹nh c¸c thiÕt bÞ kh¸c cã thÓ lµm biÕn d¹ng vµ/hoÆc ph¶n x¹ c¸c sãng ®iÖn tõ. CÇn cã c¸c sù phßng ngõa cÇn thiÕt ®Ó cho c¸c bé läc l¾p trªn c¸c d©y c¸p ®Êu nèi cña buång 297211319. Sù kh¸c nhau ®ã vÒ c¸c ph¬ng ph¸p thö nghiÖm cã thÓ dÉn tíi sù kh¸c nhau Ýt nhiÒu vÒ kÕt qña cña cïng mét thö nghiÖm.255-22-3  IEC  22  Phô lôc B C¸c ghi chó ®Ó gi¶i thÝch c¸c thö nghiÖm ®é nh¹y c¶m víi c¸c trêng bøc x¹ ®iÖn tõ cho c¸c r¬ le ®o lêng vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö b»ng c¸ch nµy. Cêng ®é tõ trêng kh«ng thÓ ®o ®îc mét c¸ch dÔ dµng nÕu kh«ng cã mét dông cô phøc hîp. §é nh¹y c¶m vÒ bøc x¹ ph¸t ra tõ c¸c m¸y ph¸t. b¸o c¸o nµy quy ®Þnh tÊt c¶ c¸c thö nghiÖm ph¶i ®îc thùc hiÖn trong mét phßng bäc thÐp. §Ó phï hîp víi c¸c thÓ lÖ quèc gia. c¸c nguån bøc x¹ ®iÖn tõ kh¸c nhau. C¸c m¸y nµy do nh©n viªn vËn hµnh vµ c¸n bé an toµn.

297211319.doc 23 / 24 . hoÆc tõ thiÕt bÞ ®ã ®a ra ®îc thuÇn khiÕt.255-22-3  IEC  23  bäc thÐp lµm gi¶m nhÑ mét c¸ch ®¸ng kÓ sù ph¸t x¹ truyÒn dÉn vµ b¶o ®¶m cho c¸c tÝn hiÖu ®a vµo thiÕt bÞ cÇn thö.

KÝch thíc cña buång bäc thÐp cÇn cã mét tû lÖ víi kÝch thíc cña thiÕt bÞ cÇn thö nghiÖm ®Ó cã thÓ kiÓm tra h÷u hiÖu cêng ®é trêng ®îc thiÕt lËp.  297211319. C¸c ph¶n x¹ ®ã sÏ lµ nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng cêng vµ viÖc hñy bá trêng ë bªn trong buång.doc 24 / 24 . viÖc sö dông mét buång bäc thÐp cã thÓ t¹o nªn c¸c khã kh¨n trong viÖc thiÕt lËp vµ duy tr× cuêng ®é trêng quy ®Þnh. do c¸c ph¶n x¹ cña bøc x¹ n¨ng lîng trªn c¸c têng cña buång ®ã.255-22-3   IEC 24  Tuy nhiªn.