You are on page 1of 58

255-23 

IEC 1994

1 

Tiªu chuÈn
IEC
quèc tÕ
255-23
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt
1994

R¬ le ®iÖn
PhÇn 23 :

C¸c ®Æc tÝnh vËn hµnh
cña tiÕp ®iÓm

297211761.doc

1 37

255-23 

IEC 1994

2 

Môc lôc
1- Tæng qu¸t :.................................................................................
1.1- Môc tiªu vµ ®èi tîng :............................................................
1.2- C¸c tµi liÖu tham kh¶o tiªu chuÈn .......................................
2- C¸c ®Þnh nghÜa :.......................................................................
3- C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc vµ thÝch dông tiªu chuÈn :......................
3.1- C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc tiªu chuÈn :........................................
3.2- Gi¸ trÞ thÝch dông tiªu chuÈn :.............................................
4- C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm :.......................................................
4.1- Tæng qu¸t :...........................................................................
4.2- M¹ch thö nghiÖm ..................................................................
4.3- CÊp nguån cho r¬le .............................................................
4.4-Tiªu chuÈn sù cè cña tiÕp ®iÓm ...........................................
5- Sù ®¸nh gi¸ ®Æc tÝnh lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm ......................
5.1- Tæng qu¸t :...........................................................................
5.2- Sù ®¸nh gi¸ ..........................................................................
6-

Sù biÓu diÔn c¸c ®Æc tÝnh ......................................................

Phô lôc

297211761.doc

2 37

255-23 

IEC 1994

3 

Uû ban kü thuËt ®iÖn quèc tÕ
____________

C¸c r¬ le ®iÖn
PhÇn 23 : §Æc tÝnh lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm .
Lêi níi ®Çu

1/ IEC (Uû ban kü thuËt ®iÖn quèc tÕ) lµ mét tæ chøc Quèc tÕ vÒ tiªu
chuÈn ho¸ bao gåm tÊt c¶ c¸c Uû ban kü thuËt ®iÖn quèc gia ( Uû ban quèc
gia cña IEC). Môc tiªu cña IEC lµ thóc ®Èy sù hîp t¸c quèc tÕ vÒ mäi vÊn ®Ò
liªn quan ®Õn tiªu chuÈn ho¸ trong c¸c lÜnh vùc ®iÖn vµ ®iÖn tö. §Ó ®¹t ® îc
môc tiªu nµy vµ víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c, IEC xuÊt b¶n c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ.
ViÖc so¹n th¶o nh÷ng tiªu chuÈn ®ã ®· ®îc giao phã cho c¸c Ban kü thuËt ;
bÊt kú uû ban quèc gia nµo cña IEC cã quan t©m ®Õn chñ ®Ò ®îc xö lý ®Òu
cã thÓ tham gia c«ng viÖc so¹n th¶o nµy. C¸c tç chøc Quèc tÕ ,chÝnh phñ vµ
phi chÝnh phñ liªn hÖ víi IEC còng tham gia vµo viÖc so¹n th¶o nµy. IEC céng
t¸c chÆt chÏ víi tæ chøc Quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ho¸ (ISO) phï hîp víi c¸c ®iÒu
kiÖn ®îc tho¶ thuËn gi÷a hai c¬ quan nµy .
2/ Nh÷ng quyÕt ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn chÝnh thøc cña IEC vÒ c¸c vÊn
®Ò kü thuËt, ®îc so¹n th¶o bëi c¸c uû ban kü thuËt trong ®ã cã ®¹i diÖn c¸c
uû ban quèc gia cã quan t©m ®Æc biÖt ®Õn vÊn ®Ò ®ã tham gia, biÓu thÞ
sù nhÊt trÝ quèc tÕ hÕt søc cao vÒ c¸c chñ ®Ò ®· ®îc xem xÐt.
3/ Nh÷ng quyÕt ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn nµy cã d¹ng lµ c¸c khuyÕn
nghÞ cho viÖc sö dông quèc tÕ vµ ®· ®uùc c¸c Uû ban quèc gia chÊp nhËn
theo nghÜa ®ã .
4/ Nh»m thóc ®Èy sù thèng nhÊt quèc tÕ, Uû ban quèc gia cña IEC cam
®oan ¸p dông c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ mét c¸ch râ rµng nhÊt tíi møc t«Ý ®a cã
thÓ vµo c¸c tiªu chuÈn quèc gia vµ miÒn cña m×nh. BÊt kú sù sai kh¸c nµo
gi÷ khuyÕn nghÞ cña IEC vµ tiªu chuÈn quèc gia hoÆc miÒn t¬ng øng cÇn
sím ®îc chØ râ trong tiªu chuÈn quèc gia hoÆc miÒn ®ã .
Tiªu chuÈn quèc tÕ IEC -23 ®· ®îc so¹n th¶o bëi Uû ban kü thuËt 94 :
C¸c r¬ le ®iÖn Cã - hoÆc - Kh«ng ..
Tiªu chuÈn nµy xo¸ bá vµ thay thÕ IEC 255-0-20 ®îc xuÊt b¶n n¨m
1974 vµ t¹o lËp mét b¶n sö ®æi kü thuËt ..
Nguyªn v¨n cña tiªu chuÈn nµy ®îc dùa trªn IEC 255-0-20 vµ theo
nh÷ng tµi liÖu sau :
DIS
41A(CO)32*

B¸o c¸o bá phiÕu
94(CO)1

Th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ bá phiÕu t¸n ®ång tiªu chuÈn nµy cã thÓ thÊy
trong b¸o c¸o bá phiÕu ®· ®îc chØ trong b¶ng trªn.
C¸c phô lôc tõ A tíi E t¹o thµnh mét phÇn nguyªn cña tiªu chuÈn nµy .

297211761.doc

3 37

255-23 

IEC 1994

4 

________________________________________________________________________________
* Tiªu chuÈn kü thuËt 41A ®· ®îc biÕn ®æi thµnh Uû ban kü thuËt 94 .

297211761.doc

4 37

255-23 

IEC 1994

5 

C¸c r¬ le ®iÖn

PhÇn 23 : §Æc tÝnh lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm :

1- Tæng qu¸t :
1.1- Môc tiªu vµ ®èi tîng :

Tiªu chuÈn quèc tÕ nµy ®îc ¸p dông cho c¸c tËp hîp tiÕp ®iÓm
cña r¬ le n»m trong môc tiªu cña IEC. Tiªu chuÈn nµy bao trïm nh÷ng
xem xÐt c¬ b¶n mµ nh÷ng xem xÐt c¬ b¶n nµy, nãi chung, lµ chung
cho mäi kiÓu r¬ le ®îc bao trïm lªn bëi IEC 255, nhng c¸c yªu cÇu phô
thªm cã thÓ ®îc ®ßi hái bëi nh÷ng thiÕt kÕ vµ ¸p dông ®Æc biÖt .
Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho c¸c r¬ le ë tr¹ng th¸i míi .
§èi tîng cña tiªu chuÈn nµy lµ ®Ó ®Þnh râ, ®èi víi c¸c tËp hîp
tiÕp ®iÓm r¬ le :
-

C¸c ®Þnh ngh÷ cña c¸c thuËt ng÷ ®îc sö dông ;
C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc thÝch dông ;
C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm thÝch dông ;
Tiªu chuÈn c¬ b¶n cña sù cè tiÕp ®iÓm .
§¸nh gi¸ vÒ c¸c sè liÖu ®Æc tÝnh lµm viÖc .
Tr×nh diÔn cña c¸c sè liÖu ®Æc tÝnh lµm viÖc

1.2- C¸c tµi liÖu tham kh¶o tiªu chuÈn .

Nh÷ng tµi liÖu tiªu chuÈn sau bao gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n mµ
nh÷ng ®iÒu kho¶n nµy, qua tham kh¶o trong v¨n b¶n nµy, t¹o lËp lªn
c¸c ®iÒu kho¶n trong tiªu chuÈn quèc tÕ nµy. ë thêi kú ph¸t hµnh c¸c
xuÊt b¶n ®· ®îc chØ râ vÉn cã gi¸ trÞ. TÊt c¶ c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn
®Òu ph¶i xem xÐt l¹i vµ lµ nh÷ngbªn tham gia c¸c tho¶ thuËn ®îc dùa
trªn tiªu chuÈn quèc tÕ nµy ®îc khuyÕn khÝch ®Ó t×m tßi kh¶ n¨ng ¸p
dông nh÷ng xuÊt b¶n míi nhÊt cña nh÷ng tµi liÖu tiªu chuÈn ®îc chØ
râ díi ®©y .
C¸c thµnh viªn cña IEC vµ ISO gi÷ c¸c b¶n ghi cña c¸c tiªu chuÈn
quèc tÕ hiÖn ®ang cã gi¸ trÞ :
IEC 50 (191):
1990, Tõ ng÷ kü thuËt ®iÖn quèc tÕ (IEV) - ch¬ng
191 : TÝnh an toµn
vµ chÊt lîng lµm viÖc.
IEC 50(446):
1983, Tõ ng÷ kü thuËt ®iÖn quèc tÕ (IEV)- ch¬ng
446: C¸c r¬ le ®iÖn .
IEC 50 (531):
1974, Tõ ng÷ kü thuËt ®iÖn quèc tÕ (IEV) - ch¬ng
531: C¸c ®Ìn èng ®iÖn
tö .
IEC 85
1984, §¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i nhiÖt cña c¸ch ®iÖn .
IEC255-1-00:
1975, C¸c r¬ le ®iÖn - C¸c r¬ le ®iÖn cã - hoÆc kh«ng
297211761.doc

5 37

297211761.doc 6 37 . C¸c r¬ le ®iÖn .phÇn 3 : C¸c r¬ le ®o lêng ®¹i lîng cÊp nguån ®Çu vµo ®¬n cã thêi gian phô thuéc hoÆc ®éc lËp .255-23  IEC 1994  6  IEC 255-3: 1989.

PhÇn 15: C¸c thö nghiÖm ®é bÒn ®èi víi c¸c tiÕp ®iÓm cña r¬ le ®iÖn .C¸c r¬ le ®iÖn-PhÇn 5:C¸c thö nghiÖm c¸ch ®iÖn ®èi víi c¸c r¬ le®iÖn IEC 255-7: 1991.PhÇn 19 : §Æc ®iÓm kü thuËt chi tiÕt khung : C¸c r¬ le c¬ ®iÖn cã-hoÆc-kh«ng cã chÊt lîng ®îc ®¸nh gi¸ .M¹ch tiÕp ®iÓm (xem 2. C¸c kÕ ho¹ch vµ c¸c thñ tôc lÊy mÉu ®èi víi kiÓm tra b»ng c¸c vËt tîng trng .17 : C¸c thö nghiÖm vÒ c¸c lËp l¹i nguån cÊp dïng c¸c thiÕt bÞ v÷ng bÒn nh»m ®Ó kiÓm tra c¸c bè trÝ ®èi víi b¶o vÖ chèng nhiÔu ngoµi .1: 1983. Ghi chó :§èi víi c¸c ®Þnh nghÜa cña c¸c thuËt ng÷ chung kh«ng ®îc ®Þnh nghÜa trong tiªu chuÈn nµy.PhÇn 6 : C¸c thö nghiÖm ®èi víi tÝnh hiÖu lùc cña mét gi¶ thuyÕt xuÊt sù cè kh«ng ®æi . IEC 605-6: 1986. IEC 255-14: 1981. IEC 410: 1973. 2. IEC 664-1: 1992.C¸c ®Þnh nghÜa : §èi víi môc tiªu cña tiªu chuÈn quèc tÕ nµy.doc 7 37 . IEC 255-19. h×nh 1) : Mét tËp hîp cña c¸c phÇn tö tiÕp ®iÓm víi c¸ch ®iÖn cña chóng. c¸c ®Þnh nghÜa sau ph¶i ¸p dông.kh«ng .quyÓn IX: 1989. 2.1. C¸c r¬ le ®iÖn . B¶o vÖ chèng nhiÔu . C¸c r¬ le ®iÖn : PhÇn 7 : C¸c thñ tôc thö nghiÖm vµ ®o lêng ®èi víi c¸c r¬ le c¬ ®iÖn cã . Thö nghiÖm ®é tin cËy trang bÞ .Tr×nh tù thö nghiÖm 1. IEC 255-15: 1981. C¸c r¬ le ®iÖn . C¸c r¬ le ®iÖn . IEC 255-19: 1983.phÇn 14: C¸c thö nghiÖm ®é bÒn ®èi víi c¸c tiÕp ®iÓm r¬ le ®iÖn .PhÇn 19: C¸c r¬ le ®iÖn cã-hoÆckh«ng cã chÊt lîng ®îc ®¸nh gi¸ .2 vµ 3. 2.C¸c khuyÕn nghÞ sª-ri IX KhuyÕn nghÞ K. c¸c phÇn tö ®ã ®ãng hoÆc më m¹ch tiÕp ®iÓm cña chóng b»ng chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña chóng [IEV 446-16-03] 297211761. C¸c r¬ le ®iÖn .C¸c gi¸ trÞ thÝch dông ®èi víi c¸c t¶i cña tiÕp ®iÓm .TËp hîp tiÕp ®iÓm (xem 1. c¸c yªu cÇu vµ c¸c thö nghiÖm . h×nh 1): Toµn bé c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña mét r¬le ®îc dù ®Þnh ®Ó ®Êu nèi víi mét m¹ch ®iÖn bªn ngoµi ®· cho ®îc ®ãng hoÆc ®îc më bëi r¬ le [ IEV 446-16-02 ®îc söa ®æi] Ghi chó :Mét tiÕp ®iÓm cã hai híng gåm hai m¹ch tiÕp ®iÓm .2.255-23  IEC 1994  7  IEC 255-5: 1977.®Æc ®iÓm kü thuËt ®èi víi c¸c ®Æc tÝnh cña thiÕt bÞ thö nghiÖm .hoÆc . Phèi hîp c¸ch ®iÖn ®èi víi trang bÞ trong hÖ thèng h¹ ¸p .PhÇn 1 : C¸c nguyªn t¾c. CCITT. nªn tham kh¶o c¸c phÇn kh¸c cña IEC 255 vµ IEC 50 .

4. [IEV 446-16-05 ®îc söa ®æi] . 297211761.3.®iÓm tiÕp sóc (xem 4.255-23  IEC 1994  8  2. h×nh 1): lµ mét bé phËn dÉn ®iÖn cña mét tËp hîp tiÕp ®iÓm mµ bé phËn nµy ®îc c¸ch ®iÖn víi c¸c bé phËn kh¸c khi m¹ch tiÕp ®iÓm më [IEV 446-16-04] 2. h×nh 1): lµ mét bé phËn dÉn ®iÖn cña mét phÈn tö tiÕp ®iÓm ®îc dù ®Þnh ®Ó cïng t¸c ®éng víi phÇn tö kh¸c ®Ó ®ãng m¹ch tiÕp ®iÓm.§Çu tiÕp ®iÓm.doc 8 37 .PhÇn tö tiÕp ®iÓm (xem 3.

TiÕp ®iÓm thêng nghØ : Mét tiÕp ®iÓm ®ãng l¹i khi r¬ le ë tr¹ng th¸i kh«ng ®îc cÊp nguån vµ më ra khi r¬ le ë tr¹ng th¸i ®îc cÊp nguån .4 . 2. 2.VÝ dô gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ 2. 2.11.10.9.5.8.Kh¶ n¨ng giíi h¹n thùc hiÖn chu tr×nh * : lµ gi¸ trÞ cao nhÊt cña dßng ®iÖn mµ dßng ®iÖn nµy mét m¹ch ®Çu ra cã thÓ ®ãng vµ 297211761. 2.Dßng giíi h¹n lµm viÖc liªn tôc cña mét m¹ch tiÕp ®iÓm : lµ gÝa trÞ cao nhÊt cña dßng ®iÖn (gi¸ trÞ hiÖu dông nÕu lµ xoay chiÒu) mµ mét m¹ch tiÕp ®iÓm ®· ®ãng tríc cã kh¶ n¨ng mang t¶i liªn tôc trong c¸c ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh .13. 2.Kh¶ n¨ng giíi h¹n c¾t * : Lµ gi¸ trÞ cao nhÊt cña dßng ®iÖn mµ dßng ®iÖn nµy mét tËp hîp tiÕp ®iÓm cã thÓ c¾t trong c¸c ®ieÌu kiÖn quy ®Þnh .1 tíi 2. khi m¹ch tiÕp ®iÓm më ra . 2.TiÕp ®iÓm thêng ®ãng : Mét tiÕp ®iÓm më ra khi r¬ le ë tr¹ng th¸i kh«ng ®îc cÊp nguån vµ ®ãng l¹i khi r¬ le ë tr¹ng th¸i ®îc cÊp nguån .Kho¶ng c¸ch tiÕp ®iÓm : Lµ kÏ hë gi÷a c¸c ®Çu tiÕp ®iÓm. trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh.12. 2.6.doc 9 37 .255-23   IEC 1994     9  TËp hîp tiÕp ®iÓm M¹ch tiÕp ®iÓm PhÇn tö tiÕp ®iÓm §Çu tiÕp ®iÓm ( ®iÓm tiÕp sóc) H×nh 1 . 2.Dßng giíi h¹n lµm viÖc ng¾n h¹n cña mét m¹ch tiÕp ®iÓm *: lµ gi¸ trÞ cao nhÊt cña dßng ®iÖn mµ mét m¹ch tiÕp ®iÓm ®· ®ãng tríc cã kh¶ n¨ng mang t¶i trong mét thêi gian ng¾n x¸c ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh .7.Lùc tiÕp sóc : lµ lùc mµ lùc nµy hai ®Çu tiÕp ®iÓm t¸c ®éng lªn nhau ë vÞ trÝ ®ãng trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh . 2.Kh¶ n¨ng giíi h¹n ®ãng * : lµ gi¸ trÞ cao nhÊt cña dßng ®iÖn mµ dßng ®iÖn nµy mét tËp hîp tiÕp ®iÓm cã thÓ ®ãng trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh .

)[IEV 446-16-21] ________________________________________________________________________ * Nh÷ng gi¸ trÞ giíi h¹n (xem 2.9. h»ng sè thêi gian v. sè cña chu tr×nh. 297211761. 2.10.v.13) cã thÓ lín h¬n nh÷ng gi¸ trÞ ®Þnh møc t¬ng øng .doc 10 37 .255-23  IEC 1994  10  c¾t liªn tiÕp trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh (®iÖn ¸p. 1. hÖ sè c«ng suÊt.11 vµ 2..

20.XuÊt sù cè cña r¬ le *  (tîng trng): Sè nh÷ng sù cè liªn quan víi thêi gian lµm viÖc cña r¬ le .255-23  IEC 1994  11  2.NÈy : lµ mét hiÖn tîng mµ hiÖn tîng nµy cã thÓ xÈy ra khi mét m¹ch tiÕp ®iÓm ®ang ®ãng hoÆc ®ang c¾t vµ ®îc ®Æc trng b»ng nh÷ng ®Çu tiÕp ®iÓm kÕ tiÕp tiÕp sóc vµ t¸ch ra tríc khi ®¹t ®Õn ®iÒu kiÖn sau cïng [IEV 446-16-22] 2. 2.Thêi gian nÈy : §èi víi mét tiÕp ®iÓm ®ang ®ãng (®ang më) m¹ch cña nã.21. Ghi chó : MTBFc thêng ®îc dïng vµo chç cña MTBF ®Ó x¸c ®Þnh sè c¸c chu tr×nh gi÷a c¸c sù cè vµo chç cña thêi gian vËn hµnh gi÷a c¸c sù cè .22.23. 2. Ghi chó : Nãi chung cã thÓ gi¶ ®Þnh lµ r¬ le cã-hoÆc-kh«ng cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng yªu cÇu nµy trong ®iÒu kiÖn ban ®Çu cña r¬ le .SuÊt sù cè liªn quan víi chu tr×nh * : c (tîng trng) lµ nghÞch ®¶o cña MTBFc : c  1 MTBFc 2.15. kho¶ng thêi gian gi÷a thêi ®iÓm khi m¹ch tiÕp ®iÓm ®Çu tiªn ®ãng (më) vµ thêi ®iÓm khi m¹ch sau cïng ®ãng (më) [IEV 446-17-13] .Trît tiÕp ®iÓm : Khi mét tiÕp ®iÓm ®ang ®ãng. 2.17.16. Ghi chó :  lµ sè nghÞch ®¶o cña MTBF .19.Sù ®i theo cña tiÕp ®iÓm.doc 11 37 .14.Thêi gian lµm viÖc trung b×nh gi÷a c¸c sù cè MTBF (viÕt t¾t): Kú väng cña thêi gian lµm viÖc gi÷a c¸c sù cè [IEV 191-12-09] . 297211761. 2. hµnh tr×nh tiÕp ®iÓm : lµ sù chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh tiÕp sau cña c¸c ®Çu tiÕp ®iÓm khi ®ãng vµ sau khi c¸c ®Çu tiÕp ®iÓm võa míi tiÕp sóc vµ khi c¸c ®Çu tiÕp ®iÓm ®ang hµnh tr×nh theo cïng mét híng nh lµ phÇn tö tiÕp ®iÓm ®éng [IEV 446-16-18] .18.§é bÒn ®iÖn : Sè cña c¸c chu tr×nh cho tíi khi sù cè. 2. trong c¸c ®iÒu kiÖn mang t¶i ®iÖn quy ®Þnh vµ lµm viÖc kh¸c . Ghi chó : §é bÒn ®iÖn ®îc quy ®Þnh thÝch dông h¬n ë møc tin cËy 60% hoÆc 90% . 2.§é tin cËy cña r¬ le : Lµ s¸c xuÊt mµ mét r¬ le cã thÓ thùc hiÖn mét chøc n¨ng yªu cÇu trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· cho ®èi víi mét kho¶ng thêi gian ®· cho hoÆc sè cña c¸c lµm viÖc . sù chuyÓn ®éng ma s¸t t¬ng ®èi cña c¸c ®Çu tiÕp ®iÓm sau khi chóng võa míi tiÕp sóc víi nhau[IEV-446-16-09] C¸c ®Þnh nghÜa sau ¸p dông cho c¸c r¬ le cã-hoÆc-kh«ng . 2.Thêi gian lµm viÖc trung b×nh gi÷a c¸c sù cè cã liªn quan víi chu tr×nh (MTBFc)* : MTBc b»ng gi¸ trÞ trung b×nh liªn quan víi chu tr×nh  cña ph©n bè sù cè .

doc 12 37 .Thö ®é bÒn cña r¬ le: Mét thö nghiÖm ®îc thùc hiÖn trªn mét sè c¸c thao t¸c ®Ó nghiªn cøu xem nh÷ng tÝnh chÊt cña mét r¬ le ®· bÞ ¶nh hëng bëi sù ¸p dông c¸c øng lùc ®· quy ®Þnh. ________________________________________________________________________ * C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ®· cho ®èi víi sö dông h¹n chÕ nh ®· ®îc gi¶i thÝch trong phô lôc E .24.255-23  IEC 1994  12  2. 297211761.

Nh÷ng yªu cÇu cã thÓ hoÆc kh«ng thÓ ®îc biÓu thÞ díi d¹ng cña mét ®Æc ®iÓm kü thuËt . [IEC 255-7 : 1991. cã tham kh¶o mét tiÕp ®iÓm ®îc thö nghiÖm ®¬n lÎ. 2.25.255-23  IEC 1994  13  2. vµ/hoÆc sè nh÷ng sù cè do kh«ng më cña m¹ch tiÕp ®iÓm vît qu¸ sè cña c¸c sù cè vît qua sè cña c¸c sù cè ®· ®îc chØ râ trong ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Æc biÖt.C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc vµ thÝch dông tiªu chuÈn : C¸c gi¸ trÞ ®îc chØ lµ thÝch dông ph¶i ®îc lùa chän sao cho gi¶m thiÓu c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm vµ cung cÊp c¸c gi¸ trÞ tham kh¶o ®èi víi so s¸nh c¸c sè liÖu .5.29. 2.R¬ le khiÕm khuyÕt : Mét r¬ le cã mét hoÆc nhiÒu khiÕm khuyÕt .26. 2.Sù cè tiÕp ®iÓm do ®iÖn trë cña m¹ch tiÕp ®iÓm : lµ sù xÈy ra cña mét sù cè tiÕp ®iÓm ®îc gi¶ ®Þnh khi ®iÖn trë cña m¹ch tiÕp ®iÓm cña mét tiÕp ®iÓm ®ãng vît qu¸ gi¸ trÞ cùc ®¹i ®· ®îc quy ®Þnh trong ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Æc biÖt . 2.Mét thiÕu sít cã thÓ hoÆc kh«ng thÓ ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng cña mét r¬ le thùc hiÖn mét chøc n¨ng yªu cÇu .31.1] .5. 2.Sù cè tiÕp ®iÓm do kh«ng më cña m¹ch tiÕp ®iÓm : Lµ sù sÈy ra cña mét sù cè tiÕp ®iÓm do sù thùc lµ tiÕp ®iÓm kh«ng më ra. 2.2] 3. 2.Dßng ®iÖn tiÕp ®iÓm : lµ dßng ®iÖn mét tiªp ®iÓm r¬ le mang t¶i tríc khi më hoÆc sau khi ®ãng.30.27-Sù cè tiÕp ®iÓm : Sù sÈy ra cña mét sù cè tiÕp ®iÓm ®îc gi¶ ®Þnh khi sè nh÷ng sù cè do ®iÖn trë cña m¹ch tiÕp ®iÓm. 2.33. 2.Sù sai sãt cña r¬ le: BÊt kú sai lÖch nµo cña mét ®Æc tÝnh yªu cÇu cña mét r¬le Ghi chó : 1.§iÖn ¸p tiÕp ®iÓm : lµ ®iÖn ¸p gi÷a nh÷ng phÇn tö tiÕp ®iÓm tríc khi ®ãng hoÆc sau khi më. 2.doc 13 37 .32. [IEC 255-7 : 1991. 2.Sù cè cña r¬ le : Mét sù cè sÈy ra khi r¬ le l©u dµi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng yªu cÇu cña nã . 297211761.28-Sù háng hãc cña r¬ le:Sù lµm viÖc kh«ng ®óng t¹m thêi sÈy ra trong mét r¬le Ghi chó : Sù cè r¬ le tån t¹i ®èi víi chØ mét thêi giam giíi h¹n mµ sau thêi gian giíi h¹n nµy r¬ le kh«i phôc l¹i kh¶ n¨ng thùc hiÖn mét chøc n¨ng yªu cÇu kh«ng ph¶i chÞu bÊt kú sù duy tu hiÖu chØnh nµo . ®îc gi¶ ®Þnh lµ khi ®iÖn trë cña mét tËp hîp tiÕp ®iÓm më r¬i xuèng díi gi¸ trÞ tèi thiÓu quy ®Þnh ®îc c«ng bè trong ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Æc biÖt.

297211761.1.C¸c ®iÖn ¸p ®Þnh møc : C¸c gi¸ trÞ thÝch dông : .C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc tiªu chuÈn : C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc tiªu chuÈn ®èi víi c¸c m¹ch tiÕp ®iÓm ®· cho ë díi ®îc lùa chän tõ c¸c phÇn kh¸c cña IEC 255 .1.Dßng xoay chiÒu : 12 24 48 110 220V (gi¸ trÞ hiÖu dông) C¸c ®iÖn ¸p kh¸c cã thÓ chÊp nhËn ®îc nhng kh«ng ®îc thÝch dông trong tiªu chuÈn nµy . .Dßng mét chiÒu : 12 24 48 60 110 125 220V . 3.1.doc 14 37 .255-23  IEC 1994  14  3.

2.5.1.1.4. Gi¸ trÞ thÝch dông ë ®iÒu kiÖn ban ®Çu gi÷a c¸c m¹ch tiÕp ®iÓm më kh¸c nhau vµ gi÷a c¸c m¹ch tiÕp ®iÓm riªng lÎ phï hîp víi b¶ng 1 cña IEC 255.25 1.2. 3. 3.12000 .HÖ sè lµm viÖc (xem IEV 531-18-25) NÕu kh«ng cã c«ng bè nµo kh¸c cña nhµ chÕ t¹o. 1.5KV .2.15 4 5 6.5.5.05 0.5. kh«ng cã gi¸ trÞ nµo ®îc liÖt kª .3.2.3.0.2.25 - 0. 24 hoÆc 48V d.0.C¸c gi¸ trÞ thÝch dông trong khi/sau khi c¸c thö nghiÖm : Cùc ®¹i 0. 200 hoÆc 500m .4.120 - . 3. 1.025.C¸c gi¸ trÞ thÝch dông ®èi víi ph¸t hiÖn c¸c h háng do kh«ng më cña m¹ch tiÕp ®iÓm trong khi thö nghiÖm : Cùc tiÓu 100 .Gi¸ trÞ thÝch dông tiªu chuÈn : 3.1- TÇn sè lµm viÖc : C¸c gi¸ trÞ thÝch dông : Chu tr×nh theo giê 6 30 .2.c (dßng mét chiÒu). 2 hoÆc 2.3.- .1.1. ®ãng.doc 15 37 .2. 1. 1.3. §èi víi kh¶ n¨ng.5 KV dßng xoay chiÒu . 1.2.0. b) D¹ng sãng thÝch dông : 1.2.600 .§iÖn trë m¹ch tiÕp ®iÓm : 3. 10 hoÆc 100 .255-23   IEC 1994 15  3. 6. 10 hoÆc 50.2.2 vµ 5 lµ nh÷ng gi¸ trÞ thÝch dông .5 : 0. c¾t vµ chu tr×nh ®Þnh møc.1 cña IEC 664 .0 hoÆc 1. 3. 297211761.§iÖn ¸p thö nghiÖm ®iÖn m«i . 3.2.5 1 2 3 - 5 10 12. 5.1.2.5 20 25 30 50 3.3 8 hoÆc nh÷ng béi hoÆc gi¶m nhá thËp ph©n cña nh÷ng chØ sè trªn vÒ am-pe 1. 12. 3.6 2 2.- Chu tr×nh theo gi©y 100 200 .§iÖn ¸p ®Ó ph¸t hiÖn c¸c h háng do kh«ng më cña m¹ch tiÕp ®iÓm trong khi c¸c thö nghiÖm : C¸c gi¸ trÞ thÝch dông : 5.- - - .C¸c gi¸ trÞ thÝch dông ë ®iÒu kiÖn ban ®Çu : cùc ®¹i 100.2.2. 3.C¸c dßng ®iÖn ®Þnh møc : §èi víi c¸c dßng ®iÖn ®Þnh møc lµm viÖc liªn tôc xoay chiÒu vµ mét chiÒu : 1 1.5.3.2 s/700 s hoÆn 10s/700 s.5 3.Thö nghiÖm ®iÖn ¸p xung : a) C¸c ®iÖn ¸p thÝch dông (c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc): 0.1200 1800 300 7200 .3. Ghi chó : Phô thuéc vµo ®é cao trªn mÆt biÓn nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®îc hiÖu chØnh phï hîp víi 4. hÖ sè lµm viÖc quy chiÕu theo c¸c m¹ch cÊp nguån sÏ lµ 50% .

255-23  ©m.doc 16 37 . IEC 1994  16  c) Sè thÝch dông cña c¸c xung : xen kÏ 3 xung d¬ng vµ 3 xung d) TÇn sè thÝch dông cña c¸c xung : 2 xung/phót ®èi víi d¹ng sãng 10s/700s 297211761.

255-23  IEC 1994  17  3. ®èi víi mét ®iÖn ¸p c¸ch ®iÖn ®Þnh møc cña mét cùc ®¹i cña 30V.C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm : 4. 200 000. r¬le. d) NhiÖt ®é m«i trêng ®èi víi c¸c thö nghiÖm lµm viÖc liªn tôc : ë giíi h¹n trªn cña miÒn ®Þnh møc cña nhiÖt ®é. C¸c gi¸ trÞ thÝch dông: Cùc ®¹i 10-5. 300 000. `3. hoÆc 1000 000 000 . 1000 000.6. c¾t vµ chu tr×nh ph¶i ®îc c«ng bè bëi nhµ chÕ t¹o vµ kh«ng ®îc nhá h¬n gi¸ trÞ tham chiÕu .2. trong hép cña r¬le vµ cã n¾p ®Ëy. 3. C¸c gi¸ trÞ thÝch dông : 10 000.7. 100 000. 500. . e) §é Èm t¬ng ®èi : 45% tíi 75%.SuÊt sù cè tiÕp ®iÓm ®èi víi c¸c môc tiªu ®¸nh gi¸ thö nghiÖm. c) NhiÖt ®é m«i trêng ®èi víi c¸c thö nghiÖm ®ãng. 250V ®èi víi mét ®iÖn ¸p c¸ch ®iÖn ®Þnh møc gi÷a 30V vµ 60V vµ 500V ®èi víi mét ®iÖn ¸p c¸ch ®iÖn ®Þnh møc gi÷a 60V vµ 250V . 30 000 000. 10.Sè cña c¸c chu tr×nh x¸c ®Þnh ®é bÒn ®iÖn .Tæng qu¸t : a) ë lóc ban ®Çu cña mçi thö nghiÖm. nÕu ë vÞ trÝ . 3000 000. 50 000 000. g) KhÝ quyÓn ph¶i hÕt søc s¹ch kh«ng bôi vµ c¸c nhiÔm bÈn kh¸c 297211761. 700 000. 30 000. 50. nÕu kh«ng cã ®iÒu g× kh¸c ®· ®îc c«ng bè trong ®Æc ®iÓm kü thuËt t¬ng øng .1. 10-6. hoÆc 1000 .§iÖn trë c¸ch ®iÖn : a) C¸c gi¸ trÞ thÝch dông : 5. 10-7 hoÆc 10-8/tiÕp ®iÓm/chu tr×nh . 20 000 000. 2000 000. f) TÊt c¶ c¸c ®¹i lîng vµ yÕu tè ¶nh hëng kh¸c ph¶i ë gi¸ trÞ tham kh¶o cña chóng nh ®· cho trong phÇn thÝch hîp cña IEC 255 .7. 4. b) §iÖn ¸p ®o thÝch dông : 100V. b) R¬le ph¶i ®îc l¾p ®Æt theo ph¬ng thøc ®îc dù ®Þnh ®èi víi lµm viÖc b×nh thêng.2. 5000 000. 100. 20 000.2. nÕu kh«ng cã ®iÒu g× kh¸c ®· ®îc c«ng bè trong ®Æc ®iÓm kü thuËt t¬ng øng . 500 000. 10 000 000. nÕu kh«ng cã ®iÒu g× kh¸c ®îc c«ng bè bëi nhµ chÕ t¹o . 20.doc 17 37 . bao gåm c¸c tiÕp ®iÓm ph¶i ë tr¹ng th¸i thËt sù míi vµ s¹ch ®èi víi c¸i cã liªn quan ®Õn thö nghiÖm ®· cho. 50 000.

nh÷ng chÊt nµy ph¶i ®îc ¸p dông tríc khi b¾t ®Çu thö nghiÖm . NhÞp ®é nµy ph¶i sao cho kh«ng cã sù ph¸t nãng luü tÝch cã h¹i cña c¸c tiÕp ®iÓm hoÆc i-«n ho¸ luü tÝch cã h¹i trong hép r¬le. j) NhÞp ®é cña thö nghiÖm kh«ng ®îc vît qu¸ nhÞp ®é ®· ®îc c«ng bè bëi nhµ chÕ t¹o. 297211761.doc 18 37 . nh÷ng tiÕp ®iÓm kh«ng ®îc lµm s¹ch kh«ng ®îc ®ông ch¹m tíi . i) Trong tÊt c¶ c¸c tr×nh tù cña c¸c thö nghiÖm.255-23  IEC 1994  18  h) Khi c¸c dÇu nhên hoÆc c¸c chÊt pha chÕ kh¸c ®· ®îc khuyÕn dù bëi nhµ chÕ t¹o.

Nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®îc ¸p dông nÕu kh«ng cã gi¸ trÞ nµo kh¸c ®îc quy ®Þnh trong phÇn thÝch hîp cña IEC 255 . hoÆc nh c«ng bè cña nhµ chÕ t¹o nh lµ cÇn thiÕt ®èi víi mét sè ®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña tiÕp ®iÓm ph¶i ë vÞ trÝ khi thö nghiÖm . Gi¸ trÞ ®îc chØ râ cña dßng ®iÖn ph¶i ®îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè h¹ng cña gi¸ trÞ cña dßng ®iÖn (gi¸ trÞ hiÖu dông nÕu lµ dßng xoay chiÒu) trong m¹ch tiÕp ®iÓm ë chÕ ®é x¸c lËp . th× thiÕt bÞ nµy ph¶i ®îc n»m trong m¹ch tiÕp ®iÓm trong c¸c thö nghiÖm tiÕp ®iÓm .3. nÕu kh«ng cã ®iÒu g× kh¸c ®îc tho¶ thuËn. 4. vÝ dô c¸c ®iÖn ¸p thÊp h¬n ®èi víi ¸p dông tiÕp ®iÓm 0. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thö nghiÖm.255-23  IEC 1994  19  h) Khi thö nghiÖm phô t¶i dßng xoay chiÒu. v. M¹ch thö nghiÖm ph¶i phï hîp víi phô lôc A trong tiªu chuÈn nµy hoÆc IEC 255-14 tõng c¸i mét. o) ChiÒu dµi vµ bè trÝ cña tÊt c¶ c¸c d©y dÉn m¹ch thö nghiÖm cã thÓ ¶nh hëng ®Æc tÝnh lµm viÖc cña nh÷ng tiÕp ®iÓm vµ ph¶i ®îc tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông. a) C¸c ®aÞ lîng cÊp nguån : §èi víi c¸c thö nghiÖm kh¶ n¨ng ®ãng. c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn.doc 19 37 .. m) NÕu r¬le cã mét thiÕt bÞ hoÆc m¹ch ®èi víi lo¹i trõ tÇn sè nhiÔu cña ra-®i-«. Nh÷ng d©y dÉn thö nghiÖm ng¾n cã thÓ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c t¶i ®iÖn trë ®Ó cùc tiÓu ho¸ nh÷ng hËu qu¶ dung kh¸ng t¹p.2.C¸c r¬le cã-hoÆc-kh«ng . 4.3. r¬le ph¶i ®îc cÊp nguån víi c¸c gi¸ trÞ ®Þnh 297211761. 4.. nh÷ng trang bÞ thö nghiÖm ph¶i bè trÝ sao cho t¹o ®îc møc ®é gi¸m s¸t vµ/hoÆc ®iÒu khiÓn ®îc ®ßi hái bëi nh÷ng h¹ng môc thö nghiÖm. còng cã thÓ ®îc sö dông .v. C¸c d©y dÉn ph¶i cã mét tiÕt diÖn sao cho kh«ng cã sù ph¸t nãng ®¸ng kÓ ®îc truyÒn dÉn tõ c¸c ®êng c¸p thö nghiÖm tíi tiÕp ®iÓm hoÆc ngîc l¹i (còng xem phô lôc A) .M¹ch thö nghiÖm .1.1 vµ 2 ®· cho trong phô lôc B. dßng ®iÖn ®èi chøc n¨ng c¾t). ph¶i ®îc lùa chän thÝch hîp tõ nh÷ng c¸i ®· cho trong môc 3 vµ b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nµy. c¾t vµ chu tr×nh. Nh÷ng ®Æc tÝnh cña trang bÞ thö nghiÖm ph¶i nh c«ng bè trong IEC 255-15 . l) TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ quy ®Þnh hoÆc c¸c m¹ch thæi hå quang mµ lµ bé phËn cña r¬le. nÕu kh«ng cã ®iÒu quy ®Þnh nµo kh¸c ®îc c«ng bè trong ®Æc ®iÓm kü thuËt t¬ng øng . nhng nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c. t¸c ®éng cña r¬le ph¶i ®¶m b¶o r»ng lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm c¬ lµ ngÉu nhiªn ®èi víi ®iÓm ë trªn sãng (®iÖn ¸p ®èi víi chøc n¨ng ®ãng.CÊp nguån cho r¬le . n) Trong c¸c thö nghiÖm tuæi thä.

Gi¸ trÞ cña ®¹i lîng cÊp nguån ®èi víi nghØ ph¶i ®îc c«ng bè bëi c¸c nhµ chÕ t¹o .255-23  IEC 1994  20  møc cña ®¹i lîng cÊp nguån ®Çu vµo vµ phô (2%). b) C¸c cùc tÝnh : Khi nh÷ng cùc tÝnh kh«ng ®îc ®¸nh dÊu trªn nh÷ng ®Çu kÑp cña m¹ch ®Çu vµo vµ/hoÆc c¸c m¹ch tiÕp ®iÓm ph¶i ®îc thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nghiªm kh¾c nhÊt cña cùc tÝnh . 297211761.doc 20 37 .

trong IEC 255-3. Cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh c¸c ®iÒu kiÖn ®îc ¸p dông ®èi víi thö nghiÖm ®é bÒn c¬. còng tuyÕn xem 4.C¸c r¬ le ®o lêng .doc 21 37 .005s R I  0.1 * C¸c gi¸ trÞ kh¸c víi 0. Chi tiÕt C¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn C¸c lo¹i cña m¹ch Nguån c«ng suÊt thö nghiÖm Mét chiÒu §iÖn ¸p C¸c gi¸ trÞ thÝch dông vµ quy ®Þnh kh¸c Tçn sè Xoay chiÒu ¸p dông ®èi víi c¸c tiÕp ®iÓm 0. r¬ le ph¶i ®îc cÊp nguån víi c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc (2%) .0.1 vµ 2 2% 5% §iÖn ¸p ë c¸c ®Çu cùc t¶i bao gåm c¶ tiÕp ®iÓm ®ãng 2% C¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc tiªu chuÈn 0 vµ 1 2 vµ 3 cos = 1 0 vµ 1 L  0.04s cã thÓ ®îc chÊp nhËn nhng ph¶i ®îc tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông . 297211761.01  15% R lµ ®iÖn trë t¶i tÝnh b»ng «m L lµ c¶m kh¸ng t¶i tÝnhb»ng hen-ri 2 vµ 3 cos = 0.C¸c ®Æc tÝnh cña c¸c m¹ch thö nghiÖm .040s R Ghi chó dung sai 3 T¶i ®iÖn trë T¶i c¶m kh¸ng C¸c L  R x 10-7 hoÆc Ýt nhÊt L  10-4 L  R x 10-6 hoÆc Ýt nhÊt L  10-4 +0 . c¾t vµ chu tr×nh. ®èi víi c¸c r¬le ®o lêng .3.2.4  0. b) C¸c ®¹i lîng cÊp nguån phô trî . a) C¸c ®¹i lîng cÊp nguån ®Çu vµo vµ ®¹i lîng ®Æc trng . §èi víi c¸c thö nghiÖm kh¶ n¨ng ®ãng. 4.255-23   IEC 1994 21  B¶ng 1 .1% T¶i dung Theo yªu cÇu chØ kh¸ng ®èi víi c¸c trêng hoÆc phi hîp ®Æc biÖt.

255-23  IEC 1994  22  §èi víi lµm viÖc liªn tôc cña mét tiÕp ®iÓm thêng ®ãng. r¬le ph¶i ®îc cÊp nguån ë møc cao cña miÒn lµm viÖc (2%).doc 22 37 . NhiÖt ®é m«i trêng ph¶i ë gi¬Ý h¹n trªn cña miÒn danh ®Þnh . nh÷ng thö nghiÖm ph¶i ®îc lµm trong c¸c ®iÒu kiÖn nghiªm kh¾c nhÊt cña cùc tÝnh . 297211761. c) C¸c cùc tÝnh : Khi nh÷ng cùc tÝnh kh«ng ®îc ®¸nh dÊu trªn nh÷ng ®Çu cùc m¹ch ®Çu vµo vµ/hoÆc c¸c m¹ch tiÕp ®iÓm.

vÝ dô.1 lÇn gi¸ trÞ ®îc quy ®Þnh ®èi víi mét r¬le míi trong c¸c phÇn t¬ng øng cña IEC 255 . kh«ng thÓ chÞu ®ùng c¸c thö nghiÖm ®iÖn ¸p ®iÖn m«i ë møc 0.4-Tiªu chuÈn sù cè cña tiÕp ®iÓm .4. víi c¸c m¹ch kh¸c hoÆc gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm më) phï hîp víi 6.5 . 297211761. f) Hå quang ®îc duy tr× g) Sù cè ®iÖn m«i. trë l¹i. 4. 4. b»ng c¸ch kiÓm tra ®é gi¸ng ®iÖn ¸p qua tiÕp ®iÓm ®îc thö nghiÖm dïng dßng t¶i chÈy qua tiÕp ®iÓm .C¸c kiÓu sù cè : Sù cè tho¸ng qua : mét sù cè mµ sù cè nµy tù hiÖu chØnh.doc 23 37 .1. ë vÞ trÝ më. b) TiÕp ®iÓm kh«ng ®¸p øng ®îc bÊt cø ®Æc tÝnh nµo ®· nªu trong 4.4. Mét tiÕp ®iÓm trong thö nghiÖm ®îc xem lµ ®· sù cè khi mét hoÆc nhiÓu c¸c ®iÒu kiÖn sau sÈy ra : a) TiÕp ®iÓm kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô yªu cÇu ®èi víi nã kh«ng cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n víi c¸c thö nghiÖm ®Æc biÖt t¬ng øng .75 lÇn ®iÖn ¸p thö nghiÖm ®îc quy ®Þnh ®èi víi mét r¬ le míi (víi ®Êt. h) Sù cè ®iÖn trë c¸ch ®iÖn. t¸c ®éng hoÆc nghØ vît ra ngoµi nh÷ng gi¸ trÞ ®· chØ râ víi c¸c dung sai . KiÓm tra ®iÖn trë tiÕp ®iÓm cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch dïng ph¬ng ph¸p kh¸c. c) C¸c thêi gian lµm viÖc. e) Hµn hoÆc d¹ng kh¸c cña ®Ýnh chÆt . khi c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë t¬ng øng r¬i vµo mét gi¸ trÞ díi 0.C¸c ®Æc trng cña sù cè .255-23  IEC 1994  23  4. Sù cè vÜnh cöu : kh«ng tù hiÖu chØnh. c) TiÕp ®iÓm g©y ra sù cè hËu qu¶ cña bÊt cø bé phËn nµo cña r¬le . b) C¸c r¬le ®o lêng (®èi víi ®¹i lîng ®Æc trng) vµ r¬ le ®Þnh thêi h¹n (®èi víi thêi gian quy ®Þnh): nh÷ng giíi h¹n sai sè vît qu¸ hai lÇn chØ sè cÊp .28 . §èi v¬Ý c¸c r¬le cã-hoÆckh«ng sù cè vÜnh cöu t¬ng øng víi sù cè r¬le theo 2. d) Sù cè do c¸c m¹ch më hoÆc ®iÖn trë tiÕp ®iÓm vît qu¸ mét giíi h¹n quy ®Þnh. §èi víi r¬le cã-hoÆc-kh«ng sù cè tho¸ng qua t¬ng øng víi mét háng hãc r¬le theo 2.29 .4. nÕu m¹ch tiÕp ®iÓm.2 cña IEC 255. a) C¸c r¬le cã-hoÆc-kh«ng : MiÒn lµm viÖc bÞ gi¶m nhá .2 .2.

j) C¸c tÝn hiÖu cña h h¹i vµ/hoÆc biÕn d¹ng vÜnh cöu hoÆc thay ®æi trong c¸c bé phËn thµnh phÇn cña nh÷ng m¹ch tiÕp ®iÓm (vÝ dô c¸c mèi nèi) hoÆc c¸c bé phËn kh¸c cña r¬ le ®îc g©y ra bëi c¸c thö nghiÖm tiÕp ®iÓm 297211761. nÕu tÊt c¶ c¸ch ®iÖn kÕt hîp ®¹t ®Õn c¸c nhiÖt ®é cao h¬n cÊp thÝch hîp cña chóng (IEC 85).doc 24 37 .255-23  IEC 1994  24  i) Qu¸ nhiÖt.

1. trong c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm ®· ®îc chØ râ . th× sù vi ph¹m nµy ph¶i ®îc nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh . vÝ dô nh÷ng giíi h¹n díi cña ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn sè cña c¸c thao t¸c vµ suÊt sù cè t¹i c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ®iÖn ¸p vµ c¸c dßng ®iÖn nh ®· ®îc tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông .§èi víi c¸c r¬le nhá cã nhiÒu tiÕp ®iÓm vµ ®îc bao b»ng mét vá hép.Nh mét tÇn sè thÊp h¬n cña thao t¸c ®èi víi chøc n¨ng chu tr×nh ®Ó tr¸nh i-«n ho¸ luü tÝch trong vá hép .Sù ®¸nh gi¸ ®Æc tÝnh lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm . suÊt sù cè v. theo mét hoÆc nhiÒu ph¬ng ph¸p sau : . vµ ®èi víi sù lµm viÖc liªn tôc kh«ng nhá h¬n 50% (hoÆc gi¸ trÞ trªn gÇn nhÊt nÕu sè tiÕp ®iÓm lµ lÎ) cña mçi mét kiÓu cña tÊt c¶ c¸c tiÕp ®iÓm lµm viÖc (hoÆc 50% cña tÊt c¶ c¸c tiÕp ®iÓm nghØ hoÆc c¸c tiÕp ®iÓm ®æi nèi (cã hai híng) nÕu trêng hîp nµy kh«ng nghiªm kh¾c h¬n . tÇn sè cùc ®¹i cña c¸c thao t¸c. TiÕp ®iÓm ph¶i ®ãng vµ mang t¶i dßng ®iÖn thÝch hîp ®èi víi : . 5.) NÕu sù vi ph¹m lµ cÇn thiÕt khi nhiÒu tiÕp ®iÓm ®îc mang t¶i ®ång thêi.25 ms hoÆc mét thêi gian b»ng hÖ sè lµm viÖc (xem 3. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi chøc n¨ng ®ãng.Cã thÓ cÇn ®Ó ý ®Õn vÞ trÝ b¶n thÓ cña (nh÷ng) tiÕp ®iÓm trong r¬le. vµ ë nh÷ng gi¸ trÞ ®Þnh møc cña chóng.200 ms ®èi víi ¸p dông tiÕp ®iÓm 3 .Kh¶ n¨ng ®ãng .Nh mét dßng ®iÖn lµm viÖc liªn tôc thÊp h¬n ®Ó h¹n chÕ ®é t¨ng nhiÖt ®é .v. §èi víi nh÷ng ¸p dông cña tiÕp ®iÓm 0.255-23  IEC 1994  25  5. c¸c sè liÖu kh¸c cã thÓ ®îc chØ râ bæ trî cho c¸c sè liÖu chuÈn.1 vµ 2 trong phô lôc B. c«ng suÊt. ¸p..1. 297211761. c¾t vµ chu tr×nh cã liªn quan ®Õn mçi tiÕp ®iÓm riªng lÎ. sù vi ph¹m cã thÓ ®îc ¸p dông khi cÇn.1 vµ 2 .2) chia cho tÇn sè thao t¸c.Nh mét ®iÖn ¸p ®Þnh møc thÊp h¬n ®Ó tr¸nh sù ®¸nh löa gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm trong c¸c m¹ch kh¸c nhau ®îc mang t¶i ë c¸c ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt nhÊt cña cùc tÝnh .2. . . 2. . sè c¸c thao t¸c. Ghi chó : 1. 5..1.Tæng qu¸t : Nhµ chÕ t¹o ph¶i chØ râ nh÷ng ®Æc tÝnh ®Þnh møc cña nh÷ng tiÕp ®iÓm theo dßng.doc 25 37 . lÊy gi¸ trÞ thÊp h¬n cña hai thêi gian ®ã ®èi víi c¸c ¸p dông tiÕp ®iÓm 0.

doc 26 37 . 297211761. t¶i dßng mét chiÒu c¶m kh¸ng cã thÓ ®îc xem xÐt khi thêi gian nÈy dµi h¬n gi¸ trÞ L/R. Trong trêng hîp ®ã. Thªm vµo t¶i ®iÖn trë. dßng ®iÖn ph¶i ®îc c¾t ®i sau n¨m lÇn gi¸ trÞ L/R cña t¶i .255-23  IEC 1994  26  T¶i ph¶i lµ ®iÖn trë ®èi víi c¶ hai dßng mét chiÒu vµ dßng xoay chiÒu vµ dßng ®iÖn kh«ng ®îc gi¸n ®o¹n bëi chÝnh b¶n th©n tiÕp ®iÓm nhng b»ng c¸c c¸ch ®éc lËp . Ghi chó : C¸c gi¸ trÞ kh¸c cã thÓ ®îc tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông khi dïng c¸c m¹ch thö nghiÖm kh¸c víi c¸c m¹ch trong phô lôc A vµ b¶ng 1.

5. Trong lÜnh vùc cña r¬ le cã-hoÆc-kh«ng. M¹ch ®iÖn ph¶i ®îc ®ãng vµ më bëi c¸c c¸ch ®éc lËp vµ nh÷ng tiÕp ®iÓm ph¶i mang t¶i dßng ®iÖn thÝch hîp trong 1s. 5.1.1. Thö nghiÖm ph¶i liªn tôc ®ñ thêi gian ®Ó ®¶m b¶o sù c©n b»ng nhiÖt cña c¸c tiÕp ®iÓm . Ph¬ng ph¸p chÆt chÏ ®Ó ®¸nh gi¸ ®Æc tÝnh cña tiÕp ®iÓm (xem 5. nÕu kh«ng cã ®iÒu quy ®Þnh nµo kh¸c. nÕu kh«ng cã ®iÒu quy ®Þnh nµo kh¸c. nhng cã thÓ thu lîm ®îc c¸c sè liÖu biÓu thÞ chÝnh x¸c nh÷ng giíi h¹n ®Æc tÝnh cña mét tiÕp ®iÓm ®· cho vµ v× thÕ nhµ chÕ t¹o ph¶i c«ng bè mét c¸ch th«ng thêng nh÷ng ®Æc tÝnh t¬ng øng víi ph¬ng ph¸p nµy .2.1) ®ßi hái kh«ng thÓ tr¸nh ®îc mét sè lîng ®¸ng kÓ cña thö nghiÖm.Kh¶ n¨ng lµm viÖc liªn tôc . nh÷ng c«ng bè ®· cho trong phô lôc E ph¶i ®îc ¸p dông . viÖc ®¸nh gi¸ nµy dÉn tíi xem xÐt nÕu c¸c ®Æc tÝnh ®é tin cËy cña mét kiÓu r¬le ®· cho ®èi víi sö dông trong dù kiÕn ®é tin cËy cña trang bÞ kü thuËt lµ ®îc x¸c ®Þnh. dßng ®iÖn ®èi víi dãng cã thÓ ®îc quy ®Þnh cao h¬n ®èi víi c¾t . nÕu kú väng tuæi thä cña mét kiÓu r¬le lµ ®îc ®¸nh gi¸ trong ph¹m trï cña ®é ®¶m b¶o chÊt lîng cña r¬ le (c¸c thö nghiÖm chÊp nhËn chÊt lîng vµ kiÓm tra sù phï hîp chÊt lîng) §èi víi c¸c môc tiªu nµy. 297211761.5. nÕu kh«ng cã ®iÒu quy ®Þnh nµo kh¸c. M¹ch ®iÖn ph¶i ®îc ®ãng vµ më b»ng c¸c c¸ch ®éc lËp. Ghi chó : Khi ®îc sù tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông.doc 27 37 . 5. ®èi víi c¶ hai däng mét chiÒu vµ dßng xoay chiÒu .Sù ®¸nh gi¸ . víi mét t¶i ®iÖn trë ®èi víi c¶ hai dßng mét chiÒu vµ xoay chiÒu .1.Kh¶ n¨ng chu tr×nh : Nh÷ng tiÕp ®iÓm ph¶i ®ãng vµ c¾t cïng mét dßng ®iÖn.2.Kh¶ n¨ng c¾t : M¹ch ®iÖn ph¶i ®îc ®ãng mét c¸ch ®éc lËp vµ nh÷ng tiÕp ®iÓm ph¶i c¾t dßng ®iÖn thÝch hîp víi mét t¶i c¶m kh¸ng. vµ nh÷ng tiÕp ®iÓm ph¶i mang t¶i dßng ®iÖn thÝch hîp víi mét t¶i ®iÖn trë ®èi víi c¶ hai dßng mét chiÒu vµ dßng xoay chiÒu. nÕu kh«ng cã ®iÒu quy ®Þnh nµo kh¸c.1. 5.4. víi t¶i c¶m kh¸ng ®èi víi c¶ hai dßng mét chiÒu vµ xoay chiÒu( nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¶i lu«n lu«n lµ mét nh ®èi víi x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng c¾t).2.255-23  IEC 1994  27  5.3.Kh¶ n¨ng lµm viÖc ng¾n h¹n .

NÕu mét ph¬ng ph¸p ®îc ®¬n gi¶n ho¸ cña ®¸nh gi¸ ®îc sö dông nh lµ mét c¬ së ®èi víi c¸c yªu cÇu c¸c ®¹c tÝnh. gi¸ thµnh ®îc kÐo theo trong sù ®¸nh gi¸ chÆt chÏ kh«ng cã thÓ biÖn b¹ch ®îc. 297211761. nhng khi hoµn c¶nh cho phÐp. Mét vÝ dô cña mét ph¬ng ph¸p ®îc ®¬n gi¶n ho¸ nh vËy ®· cho trong phô lôc D .255-23  IEC 1994  28  Trong mét vµi trêng hîp. cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n h¬n b»ng sù tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông.doc 28 37 . nhµ chÕ t¹o ph¶i m«t¶ ph¬ng ph¸p cña hä .

2.2.1. nhng Ýt nhÊt 10 m¹ch tiÕp ®iÓm ph¶i ®îc thö nghiÖm. Trong trõ¬ng hîp nµy.4) ®ßi hái mét ®é tin cËy gÇn 89% (nghÜa lµ nhá h¬n 11% cña c¸c m¹ch tiÕp ®iÓm t¬ng tù cã thÓ sù cè).1.§¸nh gi¸ c¬ b¶n : Mét sù ®¸nh gi¸ ë d¹ng nµy ®îc ®ßi hái tÊt c¶ c¸c thö nghiÖm chøng minh phï hîp víi 5. 297211761.2.§¸nh gi¸ ®îc më réng (b»ng ph¬ng ph¸p ®å thÞ) Cµng nhiÒu th«ng tin cã thÓ ®îc suy ra tõ nh÷ng sè liÖu nµy cña thö nghiÖm (xem phô lôc C. 5.doc 29 37 . ®èi víi møc tin tëng 90%. ®é tin cËy sÏ xÊp xØ b»ng 88% b) LÇn lît kÕ tiÕp theo.3) Nh»m ®Ó ®a ra nh÷ng kÕt luËn thèng kª cã thÓ ë møc tin tëng ®ñ cao vµ gi÷ ®îc gi¸ thµnh thö nghiÖm cµng thÊp cµng tèt. 2o m¹ch tiÕp ®iÓm ph¶i ®îc thö nghiÖm. ý nghÜa cña sù ®¸nh gi¸ nµy ®îc m« t¶ trong phô lôc C . nhµ chÕ t¹o cã thÓ c«ng bè c¸c møc kh¸c nhau cña ®é tin cËy ë c¸c møc tin tëng kh¸c nhau.2. §iÒu ®ßi hái nµy ph¶i cã møc tin tëng phèi hîp ë 90% (xem b¶ng C. nh÷ng thö nghiÖm ph¶i tiÕp tôc mét c¸ch thÝch hîp cho tíi khi hÇu hÕt nh÷ng tiÕp ®iÓm hoÆc r¬ le lÇn lît ë trong mÉu ®· sù cè hoÆc. ViÖc ®¸nh gi¸ l«-tõng-l« cña ®Æc tÝnh tiÕp ®iÓm ®èi víi ®¶m b¶o chÊt lîng cã thÓ ®îc bao trïm bëi sù tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông.2. a) NÕu kh«ng cã ®iÒu quy ®Þnh nµo kh¸c.1 trong phô lôc C) NÕu chØ mét sù cè sÈy ra tr¬c con sè cÇn ®ßi hái cña c¸c chu tr×nh. môc C. th× 20 tiÕp ®iÓm tiÕp theo ph¶i ®îc thö nghiÖm.1.2.2. IEC 410 cã thÓ ®îc sö dông nh lµ mét c¬ së . 5.Ph¬ng ph¸p chÆt chÏ cña ®¸nh gi¸ : Ph¬ng ph¸p chÆt chÏ cña ®¸nh gi¸ ®Æc tÝnh tiÕp ®iÓm cã liªn quan tÊt yÕu tíi thö nghiÖm ®¸nh gi¸ thiÕt kÕ cña tuæi thä tiÕp ®iÓm. 5. Sè ®ßi hái cña c¸c thao t¸c ph¶i nhá h¬n sè cña c¸c chu tr×nh cho sù cè thø nhÊt Mét ®ßi hái t¬ng øng víi sè ë sù cè thø nhÊt(xem 4. ®é tin cËy vµ c¸c møc tin tëng ph¶i phï hîp víi phô lôc C . nÕu kh«ng cã sù cè nµo sÈy ra th× Ýt nhÊt lµ b»ng ba lÇn con sè ®îc ®ßi hái cña c¸c chu tr×nh . Quan hÖ gi÷a kÝch cì cña mÉu.1.Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ cña ®¸nh gi¸ .255-23  IEC 1994  29  5. Nh÷ng tiÕp ®iÓm nµy ph¶i vËn hµnh kh«ng cã sù cè cho tíi Ýt nhÊt cßn sè cÇn ®ßi hái cña c¸c chu tr×nh .1.

255-23  IEC 1994  30  Xem vÝ dô cña phô lôc D . 297211761.doc 30 37 .

U2.Sù biÓu diÔn c¸c ®Æc tÝnh cña tiÕp ®iÓm (vÝ 31 37 .doc H×nh 2 . Khi c¸c sè liÖu chi tiÕt cã liªn quan ®Õn c¸c ®Æc tÝnh cña tiÕp ®iÓm ®îc yªu cÇu. Nã cã thÓ ®îc biÓu diÔn nh lµ hä cña c¸c ®êng cong. tÇn sè thao t¸c. dô) 297211761. U3 lµ nh÷ng ®iÖn ¸p thö nghiÖm (xem môc 3) N lµ con sè ®ßi hái cña c¸c chu tr×nh tiÕp ®iÓm .Ph¶i cÈn träng ®Ó ®¶m b¶o r»ng mét sè ®ñ cña c¸c ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh khi vÏ nh÷ng ®êng cong trªn .C¸c sè liÖu phô thªm ph¶i ®îc kÕt hîp víi nh÷ng ®êng cong hoÆc b¶ng (vÝ dô t¶i ®iÖn trë hoÆc c¶m kh¸ng dßng xoay chiÒu hoÆc mét chiÒu. møc tin tëng ®èi víi ®é tin cËy quy ®Þnh . N U1 U2 U3 l Trong ®ã : U1. 2. thÝch dông thang ®o l«-ga-rÝt (xem h×nh 2) hoÆc trong c¸c b¶ng thÝch hîp .255-23  IEC 1994  31  6.Sù biÓu diÔn c¸c ®Æc tÝnh . l lµ dßng ®iÖn cña tiÕp ®iÓm Ghi chó : 1.

2 b¶ng 1 H×nh A1.05R ®èi víi c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn vµ c¸c dung sai ®èi víi L hoÆc R cos.05Z R Rs < 0. Ghi chó.doc 32 37 . 297211761. TÝnh phi tuyÕn tÝnh trong ®êng cong tõ ho¸ B kh«ng ®îc vît B qóa 2% bao gåm c¶ ¶nh hëng cùc ®¹i cña tõ trÔ. contact cicuit under test: M¹ch tiÕp ®iÓm ®ang thö nghiÖm Test source: Nguån thö nghiÖm Maketesto: Break andcyclic tests: Zs=impedance : Trë kh¸ng C¸c thö nghiÖm ®ãng C¸c thö nghiÖm c¾t vµ Rs=resistance : §iÖn trë chu tr×nh Voltage source : Nguån ®iÖn ¸p L Contact application:(¸p dông tiÕp ®iÓm) RM 0. A.02Z (xoay chiÒu) Zs<0.1.TÝnh phi tuyÕn B ®îc x¸c ®Þnh trong m¾t líi tõ trÔ ë B ®iÓm lµm viÖc B b»ng c¸ch vÏ mét ®êng song song (b) ë kho¶ng c¸ch B víi ®uêng lý tëng (a) vµ tiÕp tuyÕn víi ®êng cong khö tõ cña cuén c¶m øng . Nh÷ng lâi C víi khe hë kh«ng khÝ tèi thiÓu ®îc x¸c ®Þnh vµ c¸c ®iÖn trë nèi tiÕp cã thÓ ®îc sö dông ®Ó gi¶m nhá tÝnh phi tuyÕn . TÝnh phi tuyÕn tÝnh cña c¸c ®iÖn trë do hÖ sè nhiÖt ®é vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c kh«ng ®îc vît 2% .1 vµ 2 hoÆc 3 Z Zs < 0.255-23   IEC 1994 32  Phô lôc A (tiªu chuÈn) M¹ch ®iÖn thö nghiÖm tiªu chuÈn .C¸c ®iÖn trë t¶i . A.C¸c c¶m kh¸ng t¶i . xem 4.M¹ch thö nghiÖm tiªu chuÈn .02R (mét chiÒu) Ra<0.2.

doc 33 37 .X¸c ®Þnh tÝnh phi tuyÕn B/B 297211761.2.255-23  IEC 1994  33  H×nh A.

C¸c d©y dÉn vµ s¬ ®å thö nghiÖm .doc 34 37 .2 c/ . tiÕp ®iÓm trong thö nghiÖm ph¶i ®îc nèi vµo cùc cho nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt nhÊt (thêi gian dµi nhÊt cña hå quang).1 b/ vµ 4.3.255-23  IEC 1994  34  A. Nh÷ng c«ng bè ®· cho trong IEC 255-14 vµ IEC 255-15 ph¶i ®îc ¸p dông .3. NÕu nguån thö nghiÖm ®îc nèi ®Êt ë mét cùc. 297211761. §é dµi cña d©y dÉn cña m¹ch thö nghiÖm cã thÓ ¶nh hëng ®Æc tÝnh lµm viÖc cña nh÷ng tiÕp ®iÓm (còng xem 4.3.1 o)) vµ ph¶i ®îc tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông . Còng xem 4.

¸p dông tiÕp ®iÓm 2 (CA2) Mét tiÕp ®iÓm ®îc ®Æc trng bëi mét ®iÖn ¸p tiÕp ®iÓm gi÷a 5V vµ 250V.1A . .3. vµ mét dßng ®iÖn tiÕp ®iÓm gi÷a 0.¸p dông tiÕp ®iÓm 1 (CA1) Mét tiÕp ®iÓm ®îc ®Æc trng bëi mét ®iÖn ¸p tiÕp ®iÓm gi÷a 30mV vµ 60V. 297211761.¸p dông tiÕp ®iÓm 3 (CA3) Mét tiÕp ®iÓm ®îc ®Æc trng b»ng mét ®iÖn ¸p tiÕp ®iÓm gi÷a 5V vµ 600V. B.¸p dông tiÕp ®iÓm O (CAO) Mét tiÕp ®iÓm ®îc ®Æc trng b»ng mét ®iÖn ¸p cùc ®¹i cña tiÕp ®iÓm lµ 30mV vµ mét dßng ®iÖn cùc ®¹i cña tiÕp ®iÓm lµ 10mA . (tiªu chuÈn) C¸c lo¹i ¸p dông cña tiÕp ®iÓm . B. nh÷ng gi¸ trÞ trung gian ®èi víi c¸c tiÕp ®iÓm thÝch hîp lµ : U = 20.4.255-23  IEC 1994  35  Phô lôc B .2. B.C¸c giíi h¹n cña dßng ®iÖn : 2mA < l < 15 mA §èi víi vÝ dô nµy. B.C¸c giíi h¹n cña ®iÖn ¸p : 14V < U < 27V . vµ mét dßng ®iÖn tiÕp ®iÓm gi÷a 10 mA vµ 0. B.doc 35 37 .5mA (c¸c gi¸ trÞ trung b×nh) C¸c gi¸ trÞ nµy kh«ng ®îc bao trïm b»ng chØ mét ¸p dông tiÕp ®iÓm .1.1A vµ 100A . vµ mét dßng ®iÖn tiÕp ®iÓm gi÷a 0.Mét tiÕp ®iÓm cã thÓ ®îc sö dông nhiÒu h¬n mét ¸p dông víi c¸c gi¸ trÞ trung gian mµ c¸c gi¸ trÞ trung gian nµy ph¶i ®îc chØ râ trong ®Æc ®iÓm kü thuËt thÝch hîp .5V : l = 8.5. VÝ dô : C¸c gi¸ trÞ lµm viÖc tiªu chuÈn ®èi víi c¸c ®Çu vµo b»ng sè cña bé ®iÒu khiÓn cã thÓ lËp tr×nh ®èi víi ®iÖn ¸p danh ®Þnh 24V .1A vµ 1A .

297211761.doc H×nh B1.Sù ph©n bè cña c¸c ¸p dông cña tiÕp ®iÓm 36 37 .255-23  IEC 1994  36  §iÖn ¸p tiÕp ®iÓm tÝnh b»ng V .

®ã lµ ph¬ng ph¸p ph©n bètù do dùa trªn sù thèng kª bËc nhÊt . vµ tõ nh÷ng kÕt qu¶ mét kÕt luËn ph¶i ®îc lµm thµnh mét ®Æc tÝnh cña mét sè rÊt lín cña c¸c tËp hîp (mµ nh÷ng tËp hîp nµy.9 7.8 37 37 14.doc Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña p ( vÒ %) ®èi víi møc tin tëng  cña : 60% 70% 80% 8.1.2.Quan hÖ gi· suÊt sù cè. ®iÒu nµy cã nghÜa lµ mét ®é tin cËy x%." Tuy nhiªn.7 4.6 10. nh÷ng suy luËn cã gi¸ trÞ kh¸c cã thÓ lu«n lu«n ®îc rót ra tõ nh÷ng sè liÖu cña thö nghiÖm. trong x % cña tÊt c¶ c¸c trêng hîp.7 3. Trong c¸c thuËt ng÷ thèng kª. KÝch cì mÉu n 50% 10 20 6. nguyªn c¬ mµ c¸c ®ßi hái ®ã ®îc dùa trªn nguyªn c¬ nµy râ rµng cÇn ®Çy ®ñ h¬n khi mét ®ßi hái thÊp h¬n ®îc thùc hiÖn. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµy ®îc lµm víi møc tin tëng % . §¸nh gi¸ c¬ b¶n ®îc chÊp nhËn trong tiªu chuÈn nµy ®îc dùa trªn sù cè thø nhÊt trong sù tr×nh tùthö nghiÖm sÈy ra ngoµi sè ®îc ®ßi hái cña thao t¸c vµ kh«ng gi¶ ®Þnh mét sù ph©n bè ®Æc biÖt nµo cña c¸c sù cè.2.§¸nh gi¸ c¬ b¶n . kh«ng thÓ ®îc thö nghiÖm hoµn toµn). C. møc tin tëng vµ kÝch cì mÉu .1 xem xÐt hai c¸ch tiÕp cËn bæ sung ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc tÝnh.9 . bëi v× nh÷ng thö nghiÖm lµ ph¸ huû. dùa vµo díi ®©y nh ®¸nh gi¸ c¬ b¶n vµ ®¸nh gi¸ më réng . KÕt qu¶ sau cïng cña nh÷ng phÐp thö nghiÖm ban ®Çu sÏ lµ mét c«ng bè cña ®Æc tÝnh trong nh÷ng h¹ng môc tæng qu¸t sau : "§Æc tÝnh ®îc c«ng bè (hoÆc tèt h¬n) sÏ ®îc hoµn thµnh. Do ®ã tiÓu môc 5.4 297211761. Khi mét nhµ chÕ t¹o mong muèn thùc hiÖn nh÷ng ®ßi hái tèi ®a cã thÓ cña ®Æc tÝnh.cho nh÷ng phÇn tr¨m cùc ®¹i ®îc ®¸nh gi¸ cña ®¸m ®«ng mµ ®¸m ®«ng nµy sÏ bÞ sù cè trong c¸c trõ¬ng hîp ®ång nhÊt cña thö nghiÖm vµ thiÕt kÕ vµ ë møc tin tëng ®· cho  . B¶ng C1. C.3 5.Lêi giíi thiÖu : Nãi chung c¸c ®ßi hái cña ®Æc tÝnh tiÕp ®iÓm ®îc dùa trªn nhøng kÕt qu¶ cña c¸c thö nghiÖm cña c¸c tËp hîp tiÕp ®iÓm hoÆc r¬ le t¬ng tù.255-23   IEC 1994 37  Phô lôc C (tiªu chuÈn) §¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm .1 90% 20.5 11. C¸c thö nghiÖm nh vËy cÇn ®îc lµm trªn mét sè giíi h¹n cña c¸c tËp hîp tiÕp ®iÓm. B¶ng C1 .

Nc Lµ tham sè thang ®o : Gi¸ trÞ ®Æc tÝnh cña N (ë 63. Trong ph¬ng ph¸p tiÕp cËn thÝch dông. Ph©n bè Weibull ®ù¬c cho bëi : Trong ®ã :   N  F  N   1  exp       N c     N  (C. b»ng c¸ch lùa chän ®óng ®¾n c¸c th«ng sè. th«ng thêng  = 0 . ®êng cong tæng hîp cã thÓ ®îc sö dông ®èi víi môc ®Ých gi¶i tÝch.1) Còng cã thÓ tiÕn hµnh tham kh¶o sæ tay tiªu chuÈn v.  lµ tham sè d¹ng :  chØ ®é dèc cña ph©n bè Weibull .4) C.9% sù cè ë sè cña chu tr×nh mµ ë díi con sè nµy sù cè thø nhÊt sÈy ra trong mÉu . Hµm suÊt sù cè Weibull t¬ng øng (hoÆc hµm sè ngÉu nhiªn) ®îc cho bëi : 297211761.§¸nh gi¸ më réng (b»ng ph¬ng ph¸p ®å thÞ ) Bëi v× d¹ng cña ph©n bè sù cã cã thÓ kh«ng ®îc biÕt tríc c¸c thö nghiÖm. Nh÷ng sè liÖu trong b¶ng C1 cã thÓ ®îc më réng b»ng c¸ch dïng c«ng thøc sau : p     1  1   100 n (C. Khi nh÷ng sè liÖu nµy ®îc v¹ch thµnh ®å thÞ thÝch hîp. mét hÖ thèng ph©n tÝch ®îc kh¸i qu¸t ho¸ ph¶i ®îc sö dông mµ hÖ thèng nµy cã thÓ xem xÐt ®Õn c¸c d¹ng kh¸c nhau vµ nhËn biÕt ra c¸c dngj nµy khi cã thÓ. cã thÓ thu ®îc mét d¶i réng cña c¸c ®êng cong cã thÓ . (xem môc C. c¸c sù cè ®îc s¾p xÕp trong thø tù t¨ng lªn cña sè cña chu tr×nh lóc sù cè.2)  N Lµ sè c¸c chu tr×nh ë lóc sù cè tiÕp ®iÓm .255-23   IEC 1994 38  VÝ dô : Cã thÓ nãi r»ng víi møc tin tëng  lµ 90% ®¸m ®«ng cña mÉu cã 20 tiÕp ®iÓm lµ ®¹i diÖn sÏ chøa kh«ng qu¸ 10. Mét trong nh÷ng tiÕp cËn gi¶i tÝch m¹nh nhÊt lµ sö dông ph©n bè Weibull mµ ph©n bè nµy.v.3.doc 38 37 .  lµ tham sè vÞ trÝ : sè cña c¸c chu tr×nh lªn tíi sè ®ã kh«ng cã sù cè nµo c¬ thÓ xÈy ra. vµ tõ sè nµy mçi c¸i cã thÓ ®îc v¹ch theo "hµng" cña nã. ThÝch hîp h¬n nªn v¹ch theo "hµng trung b×nh" nh ®· chØ trong b¶ng C3 .2% c¸c sù cè ).

255-23   IEC 1994   N  q   Nc  Nc  297211761.doc 39   1 (®èi víi  = 0) 39 37 (C.3) .

1 biÓu thÞ mét ®å thÞ s¸c xuÊt Weibull nguyªn vÑn (khung) . nh ®îc biÓu thÞ b»ng ®êng nÐt ®øt. zª-r« trªn thang ®o th¼ng ®øng cña  t¬ng ÷ng víi 63. §iÓm (1. Nh vËy ®é dèc  cña ®êng cong ph©n bè Weibull cho phÐp ph©n liÖt mét trong nh÷ng : . 0) c¾t trôc th¼ng ®øng (t¹i ®ã ln N = 0) ë mét ®iÓm cã tung ®é  (xem h×nh C.2) 1 ln ln 1  F  N  =  ln N . 0) trªn thang ®o tuyÕn tÝnh t¬ng øng víi : ln N = LnNc = 1 Tõ ®ã suy ra r»ng tÊt c¶ ®êng th¼ng qua (1. . hå s¬ ph©n bè Weibull cã mét thang ®o l«-ga-rÝt kÐp trªn trôc th¼ng ®øng vµ thang ®o l«-ga-rÝt ®¬n trªn trôc n»m ngang . cã thÓ thÊy r»ng suÊt sù cè gi¶m khi  > 1 (c¸c sù cè sím) gi÷ lµ h»ng sè khi  = 1 (sù cè ngÉu nhiªn ) vµ t¨ng lªn khi  > 1 (®· cò). Hå s¬ s¸c xuÊt Weibull ®îc rót ra tõ hµm ph©n bè Weibull. Trong c¸ch nµy.5) 1 Nh vËy tån t¹i mét quan hÖ tuyÕn tÝnh gi÷a ln ln 1  F  N  vµ ln N §Ó ®îc mét ®êng th¼ng nh lµ mét ®êng cong Weibull.632 e Tuy vËy.255-23   IEC 1994 40  Tõ c¸i nµy. = - (víi N = 0) Gi¸ trÞ cña  cã thÓ ®äc tõ thang ®o th¼ng ®øng bªn tay ph¶i .c¸c sù cè cña c¸i ®· cò .C¸c sù cè x¸c xuÊt . 297211761.4)  1   ln N   ln N c 1  F N  (C. 1 ë bªn ph¶i lµ nh÷ng gi¸ trÞ t¬ng øng cña ln ln 1  F  N  vµ ë phÝa trªn lµ nh÷ng gi¸ trÞ t¬ng øng cña ln N. H×nh C. tiÕp theo lµ 1 ln ln 1  F  N  = 0 vµ gi¸ trÞ t¬ng øng cña : F (N) = 1 - 1 = 0.ln    (C. NÕu N = Nc.C¸c sù cè sím .doc 40 37 . theo c¸ch sau : hoÆc :   N  1  F  N   exp      N c  ln. sè ®Æc tÝnh cña thao t¸c Nc cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ . .2% sè sù cè. theo nh÷ng thang ®o tuyÕn tÝnh .

Ghi c¸c sù cè trong thö nghiÖm tuæi thä (vÝ dô) i N(x106 chu tr×nh) Hµng gi÷a x 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kh«ng cã sù cè nµo tíi 9. X¸c suÊt luü tÝch 60% hoÆc 90% nªn ®îc ¸p dông .r.6% 47.3 hoÆc.3% 13.6 5.2.7 3. tõ : m.4% 8.1% 23. B¶ng C.7x106 chu tr×nh 20 2.2 5. mét ®êng th¼ng tíi c¸c ®iÓm .2 . khi cã thÓ.7 3.3% Thñ tôc sau ®îc chÊp nhËn : a) X¸c ®Þnh hµng gi÷a (m. 297211761. Ghi chó : nÕu mét ®êng th¼ng ®¬n kh«ng thÓ vÏ ®îc. cã lÏ cã nhiÒu nguyen nh©n sù cè .3 5.5% 52. §iÒu nµy lµ cã thÓ ®îc bëi v×   va chØ lµ hµm Nc Nc sè cña  X¸c suÊt luü tÝch ®îc suy ra tõ gi¸ trÞ trung b×nh  vµ ®é lÖch tiªu chuÈn  ph¶i ®îc c«ng bè trong ®Æc ®iÓm kü thuËt thÝch hîp .2) c) HiÖu chØnh.4 (C.8% 37.6) Nh÷ng gi¸ trÞ ®èi víi vÝ dô ®îc cho trong cét thø ba cña b¶ng b) VÏ nh÷ng hµng gi÷a t¹i sè t¬ng øng cña c¸c chu tr×nh trªn ®å thÞ x¸c suÊt Weibull (h×nh C. nÕu kÝch cì mÉu n kh«ng cho ë ®ã.7% 42.9% 32.255-23   IEC 1994 41  Trung b×nh  vµ ®é lÖch chuÈn  cña ph©n bè sù cè cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch dïng ®¬n h×nh in lång bªn cùc ph¶i vµ bªn trªn th«ng b¸o s¸c xuÊt.r) tõ b¶ng C. i  0. VÝ dô : Trong thö nghiÖm vÒ tuæi thä.r = C.1% 18. tÝnh m. c¸c tiÕp ®iÓm hoÆc r¬ le lÇn lît sù cè theo b¶ng sau (kÝch cì mÉu n = 20 tiÕp ®iÓm hoÆc r¬ le lÇn lît) .5 7.7 9.5 8.7 6.4 5.doc 41 37 .3 n  0.0% 27.4 4.

doc  42  42 37 .255-23  IEC 1994 297211761.

3 x 106 chu tr×nh . Giao ®iÓm víi trôc th¼ng zª-r« cho : th«ng sè d¹ng  = 2. 0). .§é lÖch tiªu chuÈn :  = 0. däc :    0.4 x 10 6 chu tr×nh .89 vµ  0.3 x 10 6 = 3.89 x 9.365 x 9.2%" Nc = 9. 297211761. Nguyªn nh©n sù cè lµ do cò. bëi v×  > 1 . e) VÏ mét ®êng th¼ng song song qua (1.6 .Trung b×nh :  = 0. f) Tõ ®¬n h×nh in lång.3 x 106 chu tr×nh .365 Nc Nc Tõ ®ã : .255-23  IEC 1994  43  d) §¸nh gi¸ ®Æc tÝnh tuæi thä (Nc) t¹i giao ®iÓm ®êng th¼ng ®· vÏ víi ®êng "63.doc 43 37 .

4 95.5 45.6 66.8 93.2 19.9 36.5 3.2 6.1 15.7 96.5 8.2 53.2 25.1 23.8 98.8 86.9 30.0 49.9 91.3 43.8 68.3 67.0 74.0 45.9 86.0 57.0 55.5 57.2 38.7 61.0 81.5 74.3 5.0 78.0 69.3 48.6 14.8 45.2 25.1 43.4 8.0 2604 28.4 18.4 62.0 72.2 23.4 90.5 24.1 16.9 58.3 13.6 54.8 78.7 42.9 66.5 63.0 58.0 25.4 23.2 61.doc 44 37 .3 13.2 63.8 88.0 21.9 35.r) ë kÝch cì mÉu ®îc lËp b¶ng i 10 15 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 6.7 98.5 52.Hµng gi÷a (m.5 85.8 41.2 54.9 64.9 17.7 16.1 37.5 37.7 22.1 71.4 74.8 51.9 71.8 37.5 19.1 35.7 90.6 76.8 84.7 92.6 89.1 18.7 78.6 47.6 31.255-23   IEC 1994 44  B¶ng C.9 32.4 33.3 5.3 4.0 51.6 9.4 3.9 68.1 33.5 10.8 80.9 35.2 27.0 43.0 27.9 88.0 56.7 94.3 84.8 64.9 60.3 15.9 93.5 81.3 9.9 31.7 1.8 12.5 50.1 82.5 97.1 68.1 83.4 38.1 1.6 73.7 96.4 51.8 46.6 2.6 87.8 76.1 39.5 76.7 4.2 58.8 82.3 11.5 64.2 72.2 21.6 71.1 95.2 17.3 7.5 41.0 81.1 41.0 53.9 62.2 29.1 48.3 Hµng gi÷a cã thÓ xÊp xØ b»ng c«ng thøc 297211761.0 47.1 11.1 77.9 91.0 83.7 56.3 28.2 94.1 31.3 .

doc 45  45 37 .r.3 ( i = Sè luü tÝch cña sù cè) n  0.4 297211761. = i  0.255-23  IEC 1994  m.

doc 46 37 . dïng vÏ b»ng vÞ trÝ H×nh C.255-23   IEC 1994 Chu kú ho¹t ®éng khi sù cè (N) 10 46  6 PhÇn tr¨m sù cè luü kÕ (®èi víi n < 50).1 : §å thÞ x¸c xuÊt WEIBULL 297211761.

doc C2. dïng vÏ b¶ng vÝ dô (kÝch cì mÉu) H×nh 297211761. : §å thÞ x¸c xuÊt WEIBULL 47 37 .255-23   IEC 1994 Chu kú ho¹t ®éng khi sù cè (N) 10 47  6 PhÇn tr¨m sù cè luü kÕ §èi víi n < 50.

lý thuyÕt vµ kü thuËt cña nghiªn cøu biÕn ®æi Elsevier Publishing Compang.G. [5] Goldthwaite. [3] Cramer. Lynn R. C¸c tµi liÖu tham kh¶o : [1] Kao. 297211761. New York.4.255-23  IEC 1994  48  C.Nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o : §èi víi Ých lîi cña nh÷ng tµi liÖu ®ã muèn nghiªn cøu lü thuyÕt chi tiÕt cña chñ ®Ò nµy.K. [4] Johson J. c¸c ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª . 1961 . L.. 1966 . McGraw Hill.(Ireson).. [2] Johnson.doc 48 37 .. H.2.John H. 1964 . sæ tay ®é tin cËy. "Hµng gi÷a cña c¸c gi¸ trÞ chuÈn trong ®¸m ®«ng cña chøng víi sù ¸p dông cho sù nghiªn cøu mÖt mái nµo ®ã" To¸n häc c«ng nghiÖp No. tiÓu sö sau ®îc khuyÕn dông .G. 1951 . "nghiªn cøu xuÊt sù cè ®èi víi nghiªn cøu tuæi thä l«g-nãcman" Héi th¶o quèc gia ®é tin cËy b»ng kiÓm tra chÊt lîng Philadelphia.

297211761.2 cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ phï hîp víi nh÷ng c«ng thøc sau :  I  N1 = 10 x  M   I1  1. ( I1 < IM vµ I2 < IB vµ th«ng thêng IB < IM) Ghi chó : C«ng thøc trªn cã thÓ ®îc sö dông ngoµi giíi h¹n cña 105 chu tr×nh vµ/hoÆc dïng sè mò kh¸c trong gi¶i 1.5 ®èi víi kh¶ n¨ng c¾t vµ chu tr×nh trong gi¶i 104 tíi 105 chu tr×nh Trong ®ã : N1 lµ sè c¸c chu tr×nh ë dßng I1.2. N2 lµ sè c¸c chu tr×nh ë dßng I2 ®èi víi kh¶ n¨ng c¾t vµ chu tr×nh . D.2 ®îc m« t¶ ë díi .  I  N2 = 10 x  M   I2  4 1.5 4 ®èi víi kh¶ n¨ng ®ãng trong gi¶i 10 4 tíi 105 chu tr×nh .2.2.2. D.Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ cña ®¸nh gi¸ . nhng kh«ng cã hiÖu lùc víi tÊt c¶ c¸c kiÓu cña tiÕp ®iÓm .255-23   IEC 1994 49  Phô lôc D (tiªu chuÈn) Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó ®¸nh gi¸ ®Æc tÝnh cña tiÕp ®iÓm .2.2.1.§Æc tÝnh lµm viÖc ë c¸c dßng thÊp h¬n vµ sè c¸c chu tr×nh N cao h¬n nh ®· quy ®Þnh trong D. Mét vÝ dô cña mét ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n cña ®¸nh gi¸ theo trong 5.7 ILB D. Nh÷ng c«ng thøc cã gi¸ trÞ gÇn ®óng tíi nh÷ng giíi h¹n ®· cho cña 105 chu tr×nh . D.5 tíi 3 nh tho¶ thuËn gi÷a nhµ chÕ t¹o vµ ngêi sö dông . D. Ph¬ng ph¸p nµy cã hiÖu lùc gÇn ®óng ®èi víi c¸c tiÕp ®iÓm cña vµi r¬le sö dông th«ng thêng cña thiÕt kÕ quy íc.Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña tiÕp ®iÓm ®èi víi kh¶ n¨ng ®ãng IM t¬ng øng víi 104 chu tr×nh ph¶i lµ lM = 0.3.1.Kh¶ n¨ng ®ãng giíi h¹n ®Þnh møc I LM vµ kh¶ n¨ng c¾t giíi h¹n ®Þnh møc hoÆc kh¶ n¨ng chu tr×nh l LB ®îc dùa trªn 10 chu tr×nh kh«ng sù cè ®èi víi mçi mét cña nh÷ng m¹ch tiÕp ®iÓm . nhng cùc tiÓu ho¸ thö nghiÖm .5 ILM vµ ®èi víi kh¶ n¨ng c¾t hoÆc chu tr×nh I B t¬ng øng víi 10 4 chu tr×nh ph¶i lµ I B = 0.Tæng qu¸t . ®èi víi kh¶ n¨ng ®ãng .2.doc 49 37 . Ph¬ng ph¸p ®îc ®¬n gi¶n ho¸ nµy cho nh÷ng gi¸ trÞ ®Þnh møc thÊp h¬n ph¬ng ph¸p chÆt chÏ.

255-23  IEC 1994 297211761.doc  50  50 37 .

. tÇn sè vËn hµnh. Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng (nh lµ t¶i cña tiÕp ®iÓm. E. ViÖc s¾p xÕp nh÷ng thö nghiÖm ®é bÒn cña r¬ le cã-hoÆc-kh«ng vµ viÖc ®¸nh gi¸ nh÷ng thö nghiÖm ®ã. thÝch dông liªn quan tíi sè cña c¸c chu tr×nh .2. Nh÷ng thö nghiÖm ®é bÒn cña c¸c r¬ le cã-hoÆc-kh«ng ®èi víi ®¸nh gi¸ nh÷ng ®Æc tÝnh ®é tin cËy ph¶i m« pháng c¸c ®iÒu kiÖn mÉu cña sö dông.1.doc 51 37 . nhê ®ã. tÊt c¶ c¸c r¬le ®îc thö nghiÖm ®Òu ®îc xem xÐt khi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm . Trong trêng hîp cña mét kiÓm tra b»ng c¸c vËt tîng trng..).C¸c thö nghiÖm ®é bÒn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c d÷ liÖu ®é tin cËy cña mét r¬le. Tuy nhiªn v× c¸c lý do kinh tÕ. V× lý do nµy viÖc ®¸nh gi¸ cã liªn quan ®Õn r¬ le cña nh÷ng kÕt qu¶ thö nghiÖm ®é bÒn (víi kÕt häp cña nh÷ng tiÕp ®iÓm ®îc thö nghiÖm víi r¬le t¬ng øng) ®îc thùc hiÖn. tû sè cña pha më-®Õn-®ãng. Nh vËy viÖc s¾p xÕp nh÷ng thö nghiÖm nµy ph¶i dùa trªn kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia r¬ le vµ tiÕp ®iÓm (nÕu cÇn.§èi víi dù ®o¸n ®é tin cËy (tÝnh to¸n MTBF) cña c¸c tæ hîp. E. cÊp nguån cuén d©y.1. Nh÷ng 297211761. dïng c¸c thö nghiÖm thèng kª cña IEC 605-6 . trang bÞ hoÆc c¸c hÖ thèng nh÷ng xuÊt sù cè cña c¸c r¬ le riªng lÎ lµ ®îc yªu cÇu. Mét ®¸nh gi¸ liªn quan ®Õn tiÕp ®iÓm cña nh÷ng kÕt qu¶ thö nghiÖm (kh«ng xem xÐt ®Õn nh÷ng r¬le riªng lÎ) ®îc thùc hiÖn chØ nÕu viÖc ®¸nh gi¸ nh÷ng ®Æc tÝnh ®é tin cËy cña chÝnh b¶n th©n nh÷ng tݪp ®iÓm ®îc ®ßi hái (nghÜa lµ trong mét trêng hîp cña c¸c thö nghiÖm ®é bÒn trong ph¸t triÓn r¬le v.v. Nã phï hîp ®Ó b¶o ®¶m r»ng gi¶ thiÕt lµ ®óng trong mçi trêng hîp ®Æc biÖt.255-23  IEC 1994  51  Phô lôc E (tiªu chuÈn) §¸nh gi¸ c¸c ®Æc tÝnh ®é tin cËy cña r¬le cã-hoÆc-kh«ng E.1. nhiÖt ®é m«i trêng hoÆc c¸c ¶nh hëng m«i trêng khÝ hËu hoÆc c¬ ®éng lùc v.v.1.2. nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Òu ®îc gia tèc mét c¸ch hîp lý.. sù ®¸nh gi¸ më réng phï hîp víi 5. víi mét sè ®îc x¸c ®Þnh tríc cña c¸c rã le h háng.2 ph¶i ®îc ¸p dông (cho tíi khi hÇu hÕt c¸c r¬ le ®îc thö nghiÖm sù cè hoÆc Ýt nhÊt lµ ba lÇn sè quy ®Þnh cña c¸c chu tr×nh). TÊt c¶ c¸c më réng to¸n häc sau nµy ph¶i dùa trªn luËt sè mò cña ®é tin cËy. Nh÷ng mèi t¬ng quan ®· kÓ trong c¸c tiÓu môc sau ®îc ¸p dông chØ nÕu tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy ®îc tho¶ m·n .2.. c¸c thö nghiÖm so s¸nh ph¶i ®îc thùc hiÖn).) lµ ®îc biÕn ®æi chØ tíi møc ®é mµ gia tèc cña thö nghiÖm thùc chÊt kh«ng lµm thay ®æi ®¸ng kÓ nh÷ng c¬ cÊu suy tho¸i mong muèn trong lóc vËn hµnh thùc.Giíi thiÖu : C¸c thö nghiÖm ®é bÒn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh ®é tin cËy cña r¬ le cã-hoÆc-kh«ng ph¶i ®îc thùc hiÖn thÝch hîp víi sè c¸c tiÕp ®iÓm trªn r¬ le theo nh÷ng chØ dÉn cña %.

2.27 vµ 2. 297211761. E.29. Nh vËy gi¸ trÞ thÝch dông theo 3.  = MTBFc .3 vµ 3.doc 52 37 .2.2.Quan hÖ sau gi÷a gi¸ trÞ trung b×nh liªn quan tíi chu tr×nh cña ph©n bè sù cè  vµ thêi gian lµm viÖc trung b×nh liªn quan ®Õn chu tr×nh gi÷a c¸c sù cè MTBFc ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh ®é tin cËy cña c¸c r¬le cã-hoÆc-kh«ng .2.8 ph¶i ®îc xem xÐt ®Õn .255-23  IEC 1994  52  ®Þnh nghÜa "sù cè" ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi 2.

dïng fit lµm ®¬n vÞ.XuÊt sù cè liªn quan tíi chu tr×nh c lµ sè nghÞch ®¶o cña thêi gian lµm viÖc trung b×nh liªn quan tíi chu tr×nh gi÷a c¸c sù cè : 1 c = MTBF (giê) c VÝ dô : Sau khi ®a vµo trong c«ng thøc gi¸ trÞ cña MTBF c theo E.2.2 x 10-7 trªn giõo = 120 fit vµ thêi gian lµm viÖc trung b×nh liªn quan ®Õn thêi gian gi÷a c¸c sù cè lµ : MTBF = 8.2.3 x 106 (chu tr×nh) E.3.2 x 10-7 (trªn chu tr×nh) E. ®îc x¸c ®Þnh trong mét thö nghiÖm ®é bÒn cã gi¸ trÞ ®· ®îc chØ râ trong thö nghiÖm cña E. Trong ¸p dông thùc tiÔn sè trung b×nh kú väng cña c¸c chu tr×nh trªn giê.2.3 : MTBFc = 8. MTBF2 sau t¬ng øng víi gi¸ trÞ  ®îc x¸c ®Þnh trong C.4. 297211761.doc 53 37 . vÝ dô lµ 1/h. suÊt sù cè liªn quan ®Õn chu tr×nh thu ®îc : c = 1.SuÊt sù cè r¬le cã liªn quan tíi thêi gian () hoÆc thêi gian lµm viÖc trung b×nh liªn quan tíi thêi gian gi÷a c¸c sù cè (MTBF) lÇn lît ®îc tÝnh to¸n b»ng c vµ sè trung b×nh cña c¸c chu tr×nh trªn giê t¬ng øng víi ¸p dông r¬le cô thÓ :  = f x c (trªn giê) HoÆc : MTBF = 1 (giê)  f lµ sè cña c¸c chu tr×nh trªn giê .255-23   IEC 1994 53  VÝ dô : Gi¶ ®Þnh r»ng kÕt qu¶ thö nghiÖm ®é bÒn ®îc ¸p dông cho c¸c r¬ le ®îc thö nghiÖm. ë ®©y : SuÊt sù cè liªn quan tíi thêi gian cã thÓ còng ®îc chØ râ díi d¹ng thËp ph©n.3.2. Quan hÖ sau lµ cã hiÖu lùc : 1 fit = 10-9 (trªn giê) VÝ dô : Gi¶ ®Þnh r»ng suÊt sù cè liªn quan tíi chu tr×nh cña mét r¬le. SuÊt sù cè liªn quan ®Õn thêi gian lµ :  = 1.2.3 x 106 giê .

255-23  IEC 1994 297211761.doc  54  54 37 .

Nhng giíi h¹n tin cËy MTBFu vµ MTBF0 còng cã thÓ xem c¸c 2 kho¶ng tin cËy ë mét phÝa. Trong trêng hîp nµy. MTBF vµ  cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ b»ng sö dông ph¬ng ph¸p cùc ®¹i bÒ ngoµi nh thùc .1.2 MTBF > MTBFu víi  = 1 . c¸c gi¸ trÞ sau cã hiÖu lùc : O < MTBF < MTBF0 víi  = 1 . do ®ã  b»ng 1 . Nhng gi¸ trÞ ®èi víi MTBF u vµ MTBFo cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh tõ mét b¶ng cña nh÷ng ®¹i lîng cña ph©n bè X2 . k. mét lµ lêi gi¶i ®ß thÞ lµ ®ñ ®èi víi nh÷ng ¸p dông H×nh E.3.C¸c thö nghiÖm ®é bÒn trong mét kiÓm tra b»ng c¸c vËt tîng trng . Trong hÇu hÕt c¸c trêng hîp.3.255-23  IEC 1994  55  E. §èi  víi ®¸nh gi¸ kho¶ng tin tëng. Nh÷ng quan hÖ sau ®îc sö dông lµm c¬ së : NÕu T giê luü kÕ cña lµm viÖc võa ®óng k sù cè ®· sÈy ra.1 297211761.Trong mét sè trêng hîp. ®èi víi k = 0   MTBF MTBF u  0   vµ T ln(1 /  1 ) lµ ®· ®îc ®Æt.1. c¸c thö nghiÖm ®é bÒn trong viÖc ®¸nh gi¸ l«-tõng-l« sö dông IEC 410. c¸c ch¬ng tr×nh vµ thñ tôc lÊy mÉu ®èi víi kiÓm tra b»ng c¸c vËt tîng trng cã ghÓ ®îc thùc hiÖn tíi mét sè ®îc x¸c ®Þnh trø¬c cña c¸c chu tr×nh chØ vµ víi mét sè cho phÐp cña chu tr×nh ®· chØ râ (vÝ dô phï hîp víi IEC 255-19/QC 160100 hoÆc IEC 255-19-1/QC 160101 lÇn lît). khi ®ã ph¬ng tr×nh T  MTBF  k cho mét ®¸nh gi¸ b»ng cùc ®¹i bÒ ngoµi nh thùc cña MTBF thùc . Trong trêng hîp nµy.doc 55 37 . nhng giíi h¹n tin tëng díi ( MTBF u ) vµ  trªn ( MTBFc ) cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh tõ : i k  ( T / MTBF  u) e  T / MTBFu   1  i! i 0 vµ i   (T / MTBF  u) e  T / MTBF0   2  i! ik Møc tin tëng  = 1-1-2 . E. MTBF0 do ®ã nh÷ng gi¸ trÞ sau ®· ®îc lùa chän : 1 = 2 = 1  .1 chøng tá b»ng ®å thÞ quan hÖ gia . T vµ MTBFu .

297211761.doc 56 37 .1 .C¸c giíi h¹n tin cËy MTBFu vµ MTBFo ®èi víi MTBF kh«ng biÕt .255-23  IEC 1994  56  T = Thêi gian luü tÝch cña lµm viÖc k = Sè cña c¸c sù cè trong kho¶ng T  = Møc ®é tin cËy H×nh E.

5  10 8  15 fit MTBFu ---------------------- 297211761.05 2 MTBF0 =  u   1  f  15  10 9 trªn giê  u  1.doc 57 37 . C¸c gi¸ trÞ ®îc ®¸nh gi¸ : 1  2  10 8 T 1 f    6.255-23  IEC 1994  57  VÝ dô : Møc ®é tin cËy  (=0.68  10 7 MTBFu = 1 1 f ln( ln( ) 1  0.9) 90% Sè cña c¸c r¬ le ®îc thö nghiÖm N 20 Sè cña c¸c chu tr×nh n Trong c¸c thö nghiÖm ®é bÒn ®îc gia tèc 107 Sè c¸c sù cè ®îc ph¸t hiÖn k 0 (kh«ng cã r¬le sù cè) Nh vËy sè giê luü tÝch cña vËn hµnh lµ : T= Trong ®ã : 1 1 1  N  n   20  10 7   2  10 8 h f f f f lµ sè c¸c chu tr×nh trªn giê .

. 297211761.Nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi thö nghiÖm nhiÔu lo¹n ®· ®îc cho trong c¸c sª-ri míi c¸c tiªu chuÈn IEC 255-22. c¸c ph©n ®o¹n 1 tíi 4.Nh÷ng yªu cÇu ®¨2cj biÖt ®îc ¸p dông cho c¸c thêi gian cã thêi gian phô thuéc hoÆc ®éc lËp ®· ®uùc cho trong IEC 255-3 (1989) . .Nh÷ng yªu cÇu chung ®èi víi c¸c r¬ le ®o lêng vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ ®îc cho trong IEC 255-6 (1988) .Nh÷ng yªu cÇu chung ®èi víi c¸c r¬ le ®o lêng vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ ®îc cho trong IEC 255-6 (1988) . .Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c thö nghiÖm c¸ch ®iÖn vµ c¸c thö nghiÖm xung (tríc ë IEC 255-4) ®· cho trong IEC 255-5 (1977) .255-23  IEC 1994  58  B¶n ®Ýnh chÝnh Trang 5 Lêi tùa : Thay thÕ ®o¹n v¨n thø hai b»ng néi dung sau : XuÊt b¶n lÇn thø hai nµy cña IEC 255-3 xo¸ bá vµ thay thÕ c¶ hai xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt IEC 255-3 (1971) vµ IEC 255-4 (1976) v× nh÷ng lý do sau : .doc 58 37 .

Related Interests