You are on page 1of 4

ООУ “ВЛАДО ТАСЕВСКИ„ –СКОПЈЕ

ПРЕДЛОГ
ПЛАНИРАЊЕ ЗА ВОНАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Скопје 2015 година

Одбележување на значајни датуми Октомври 1.Цели:  Кај учениците да се развијат хумани односи  Учениците да стекнат навики за користење на разни видови материјали  Учениците да научат како на различни начини да учествуваат во училишниот живот  Кај учениците да се развие и подигне еколошката свест  Учениците да стекнат навики за културно однесување  Кај учениците да се развива спортскиот дух  Да се развива натпреварувачкиот дух Месец Септември Активности 1. Одбележување на значајни датуми 6. Учество во едукативна работилница. Учество на спортски натпревари 6. Учество во приредба за одбележување на прием на првачиња во Црвен крст 3. Учество на одбележување на “Детска недела„ 4. Учество на приредба по повод на денот на општината 3.отворени штандови за Хив-Сида 2. Одбележување на Денот на дрвото 5. Учество на конкурси по повод “Денот на општината„ 5. Посета на Архив на Македонија 1. учество на изложба Ноември 1. Учество на едукативна работилница за болестите на зависност 7. Посета на домот за стари лица Мајка Тереза 7. Учество во новогодишна работилница и продажна изложба-хепенинг 3. Учество во хуманитарна акција 2. Одбележување на значајни датуми 4. Посета на театарска престава и други Декември . Учество на активности по повод денот на општината 2.

Учество на натпревари 2. Учество на спортски натпревари 2. Март 2. Кирил и Методиј со читање на реферат. 1. 4. Одбележување на 24 Мај – Св.Фебруари 1. Учество во хуманитарна акција за одбележување на неделата на солидарност 3. 2. на разглас ЗАБЕЛЕШКА Предлог програнмата може да претрпи извесни промени при нејзината реализција во зависност од потребите на училиштето и учениците Одделенски раководител Костова Ангелина . Посета на Саем на книга 1. 3. пригоден текст. Април Мај институции Учество на едукативна работилница за Превенција од трговија со луѓе Посета на театарска претстава Учество на ликовни конкурси Учество на литературни конкурси Одбележување на еколошки активности –Ден на пролетта Учество во приредба за патрониот празник Учеатво на натпревари Учество во активност за одбележување на кампањата за борба против ракот 1. 3. 4. стихотворба и сл.