rKF²« ◊UL½√

oO³D²«Ë W¹dEM«
ÊUŽd UN

dÐUł U½UO

ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊU]DI« ed
≤∞∞¥ sODK ≠ ÊU]DI« s×L« b³Ž WÝR

1

»U²J« Ê«uMŽ
oO³D²«Ë W¹dEM« ∫rKF²« ◊UL½√
ÊUŽd UNË dÐUł U½UO ∫nOQð
WU]Lý uÐ√ sLŠd« b³Ž ∫W¹uG WFł«d

ÊUDI« s×L« b³Ž WÝR ∫dýUM«
ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊU]DI« ed
sODK ≠ tK« «—

2004 vË_« WF³D«
©972®

2 2963281

∫nðU¼

©972®

2 2963283

∫fU

Title Book
Learning Styles: Theory and Practice

Author: Liana Jaber & Maha Quran
Editing: Abdel Rahman Y. Abu Shammala
Publisher: A.M.Qattan Foundation
Qattan Center for Educational Research and Development
P.O. Box 2276 Ramalla - Palestine
First Edition - 2004
ISBN: 9950-313-07-4
Tel: +972 2 2963281
Fax: +972 2 2963283

Ljaber@qattanfoundation.org
mquran@qattanfoundation.org
www.qattanfoundation.org

ÊöŽù«Ë W¹UŽbK dýUM« WÝR ∫wMH« ëdšù«

2

r‡¹b‡Ið
ÎöOKË ¨W¹dEM« rNðUAUMË rNð«—«uŠ w årOKF²« b¹dHðò Ÿu{u U½œöÐ w Êu¹uÐd²« ‰ËUMð U «dO¦
Î
WO½«œd vKŽ Ϋd?O?¦? qG²A¹ ô U½œöÐ w ÍuÐd²« ÂUEMU ÆWOF«Ë WÝ—UL v≈ ÂUL²¼ô« «c¼ ‰u×ð U
W?F?O?³?Þ Í– e?¹U?Lð ÈuÝ UNMOÐ e¹ULð ô ÊUOŠ_« VUž w WOH WK²J sOLKF²LUÐ qGAM¹ qÐ ¨rKF²L«
s?O?u?H² v≈Ë ¨¡UO³ž√Ë ¡UO–√ v≈ rNLI¹Ë sOLKF²L« vKŽ WLOI« ÂUJŠQÐ wIK¹ t½√ vMFLÐ ¨WOLOJ×ð
ÆUN ÎU?HOMBð Ád¼Uþ w «bÐ Ê≈Ë ¨ÎU?C¹√ WK²JK f¹dJð Ád¼uł w eOOL²« «c¼Ë ÆULNMOÐ UË ¨¡UHF{Ë
Ë– W?O?H?B?« W?Žu?L?−?L?« w? r?K?F?²? q? ÊQ?ÐË ¨…b?Š v?KŽË WKUJ² WOBA rKF² q cšQ¹ ô uN
WŽuL−L« v≈ tłu²« vKŽ ÎU³Už wM³Mð tUJý√Ë rOKF²« VOUÝ√ ÊS «cNË ¨ «eOLË  ULÝË hzUBš
ƉUJý_«Ë VOUÝ_« Ác¼ l UNKŽUHðË UNOIKð WOHOJ dO³ Ê“Ë WU≈ ÊËœË ¨UNH½ WI¹dDUÐ WLKF²L«
¨ÊU?Žd? U?N?Ë d?ÐU?ł U?½U?O? tO²HRL åoO³D²«Ë W¹dEM« sOÐ rOKF²« ◊UL½√ò »U² wðQ¹ ¨p– ¡u{ wË
v≈ ΫœU?M?²?Ý« ¨WOIO³D²«Ë W¹dEM« tOð—uBÐ tËUMðË ¨Ÿu{uL« «c¼ d¼uł w ‰ušbK W¹b?ł
WËU×L
Ò
Æ»U²J« «c¼ ÃU²½≈ v≈ XC√ WOIOIŠ WOH »—U−ð
rKF²L«  U½UJ≈ v≈ dEM¹Ë ¨W¹uÐd²« WOKLF« VK w t²FO³ÞË rKF²L« lC¹ —uBð s »U²J« oKDM¹
V?O?U?Ý_«Ë q?zU?Ýu«Ë  UO−Oð«d²Ýô« tM oKDMð Íc« ”UÝ_« UN½√ vKŽ tð«—UNË tð«d³šË t—UFË
◊UL½_«Ë qzUÝu«Ë VOUÝ_«Ë  UO−Oð«d²Ýô« sLC²ð w¼Ë ¨f¹—b²« WOKLŽ w rKFL« U¼—U²¹ w²«
s? o?I×¹ WUF WOKLŽ rOKF²« ËbGO Í—Ëd{ p– „«—œ≈ qFË °UNF qŽUH²¹ Ë√ rKF²L« U¼c³×¹ w²«
°sOLKF²L« WŽuL− sL{ ÁœułË s sJL¹ U vB√ rKF²L« UNöš
t?×?M?L?O?Ý ¨r?N?³?zU?ž—Ë r?N?ðU?¼U?−ð«Ë rNuO ŸuMðË rNðUö²š« „«—œ≈Ë tÐöÞ v≈ rKFL« …dE½ qOFH²
”«u?×?« Èu?²?? v?K?Ž ¡«uÝ ¨WO½U½ù« WOBA« qJAð w²« œUFÐ_« lOL−Ð rNF qUF²« Wd
Á—U³²Ž« w lCOÝ t½√ UL ¨rNÐ WDO×L« WOUI¦«Ë WOŽUL²łô«Ë WO¾O³« ·ËdE« v≈ œUł_« WOF{ËË
X??O? W?d?F?L?« Ác?¼Ë ¨W?O?I?OIŠ WdF rNdF¹ uN ÆrN²łe√Ë rNz«u¼√ ‰b³ðË r¼dŽUAË rNðUOH½
V?O?U?Ý_« q¹b³ð s tMÒJ?L?¹ U? «c?¼ w?Ë ¨Âu?¹ q? …b?¹bł —uBÐ oIײð WdF w¼ qÐ ¨…ełU½ WdF
Æ—«dL²ÝUÐ oz«dD«Ë qzUÝu«Ë
pc ÊuJ¹ ô b ¨U WE× w öŽUË
Î
ΫdL¦ ÊU UË ¨«bž
Î
ÎULzö ÊuJ¹ s ¨ÂuO« ÎU³ÝUM ÊuJ¹ b UL
Ê≈ Ædš¬ VUÞ Èb pc ÊuJ¹ ô b ¨sOF ‰U− w cOLKð Èb ÎôUF ÊuJ¹ b UË ¨Èdš√ WE× w
VOUÝ_«Ë  UO−Oð«d²Ýô« nOþuð v≈ …—ËdCUÐ wCHOÝ rNuO ŸuMðË cOö²« ·ö²š« vKŽ ‰UG²ýô«
Èb? U?N?²?O?L?M?ð v?≈ W?łU?×?Ð Èd?š√ V?O?U?Ý√Ë  U?O?−Oð«d²Ý« nOþuð v≈ wCHOÝ UL ¨WŽU−½ d¦_«
Æ…b¹bł …d³Ð r¼—Ëd d³Ž sOLKF²L«
v?≈ jI tÐ lb¹ ô ¨Î«d?O?ŁQ?ðË WOKŽU d¦√ u¼ ULO t²³KÞ ·ö²šôË  UOuBK rKFL« „«—œ≈ sJË
o?OLFð v≈ ¨W¹“«u …—uBÐË ¨ÎU?C¹√ ¨tFb¹ qÐ ¨t²³KÞ Èb UNOKŽ ·d?Fð
w²« WLzöL« ◊UL½_« —UO²š«
Ò

3

rKF²LUÐ lb² ¨bŠ«Ë qJý vKŽ U¼—UB²« “u−¹ ô wIK²«Ë qŽUH²« ‰UJý√ Ê_ ¨rN¹b Èdš√ ◊UL½√
nOþuð ‰öš s rKF²« bO−¹ Ϋc?OLKð Ê√ rKFL« ÈQð—« uK ¨U¼dOž qLN¹Ë ¨U¼«bŠ≈ w tð«– qOFHð v≈
ªt?¹b Èdš√ ‰UJý√ WOLMð vKŽ bOQ²UÐ qLFOÝ tMJË ¨UN¹cG¹ Ê√ rKFL« vKF ¨Îö¦ ŸUL²Ýô« WÝUŠ
ÆÆÆÆ W¹dBÐ WDA½√ d³Ž dB³« WÝUŠ nOþuð o¹dÞ sŽ rKF²« …œUłS
«c?¼ v?K?Ž »U?²?J?« d?B?²?I?¹ ôË ¨t?ÞU?L?½√Ë r?K?F²K qUý wdF —uBð r¹bIð vKŽ »U²J« «c¼ qG²A¹
s  «bŠË vKŽ WOM³ WHK² ”—«b s  U³UÞË  ULKF l WOIO³Dð »—U−ð v≈ Á“ËU−²¹ qÐ ¨r¹bI²«
WOIO³D²« tł–UL½ ÂbI¹ »U²J« Ê√ s ržd« vKŽË Æ UO{U¹d«Ë ÂuKF« wŽu{u w WOÝ—bL« V²J«
Æ UŽu{uL« q wLKFLË  ôU−L« qJ …bzU Ë– t½S ¨ÂuKF«Ë  UO{U¹d« wU− w
Íu?Ðd?²?« d?¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed  UNłuð l vö²ð »U²J« «c¼ UNbI¹ w²« WÐd−²« Ác¼ Ê≈
WÝ—ULL«Ë ÍdEM« dOJH²« w W½UJ t b−¹ wKLŽ ‚UOÝ w wIO³D²«Ë ÍdEM« dUC²Ð wM²Fð w²«
ÊuLKFL« UNO b−¹ …œU r¹bIð v≈ lKD²¹ edL« ÊS ¨tłu²« «c¼ ¡u{ wË ÆnB« …d−Š w WOKLF«
ÆWÝ—bL« w WOLOKF²« rNðUÝ—UL w tM ÊËbOH¹ UË ¨t½Ë—ËU×¹ U
wCH¹ oLFË lÝË√ —«u× Îöšb ¨edL« w t−²M½ UL ÁdOžË ¨»U²J« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ v≈ lKD²½ UM½≈
w Íd−¹ ULÐË ¨UNKL−LÐ W¹uÐd²« WOKLF« w ‰u×ð À«bŠ≈ v≈ ÍœRð WOKŽUHð W¹uÐdð  UšUM oKš v≈
ÆWU ÁœUFÐQÐ wŽUL²łô« U¼—UÞ≈ w ’Uš qJAÐ nB« …d−Š

ÍœdJ« rOÝË
dAM«Ë WU« Z«d³«Ë Y׳« oM
ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊU]DI« ed

4

d¹bIðË dJý
Íc?« »U?²?J?« «c?¼ —«b?≈ w? r?¼UÝ s qJ d¹bI²«Ë dJA« hUÐ ÂbI²½
h??½Ë Ær?OKF²«Ë WOÐd²« ‰U− w Êu¦ŠU³«Ë ÊuLKFL« tM bOH²¹ Ê√ qQ½
Y?×?³?« w?  U?³?UD« W—UA XKNÝ w²« W¹uÐd²« ÂuKF« WOK …—«œ≈ dJAUÐ
‰u?Š Íu?Ðd?²?« d?¹u?D²«Ë Y׳K ÊUDI« ed l w½ËUF²« ÍuÐd²« wz«dłù«

.rKF²« ◊UL½√ Ÿu{u
—«u½√Ë ¨pÐdý uÐ√ W³¼ ªW¹uÐd²« ÂuKF« WOK  U³UD ¨ÎUC¹√ ¨‰uu dJA«Ë
 «b?Šu?« r?O?O?I?ð w? s?—U?ý Y?O?Š ¨bO³Ž ¡UHO¼Ë ¨g¹ËUý uÐ√ WJKË ¨…bUŠ
«c?N?Ð  b?I?Ž w?²« qLF« Wý—Ë vKŽ oO³D² ”Ë—b« jDš WÐU²Ë ¨WOÝ—bL«

.dJA« q¹eł sNK
¨’uB«
Ò

5

6

 U¹u²×L«
11 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .WbI
13 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .W¹dEM« WOHK!« ∫‰Ë_« qBH«
14 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF² « jL½ n¹dFð
15 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF² « ◊UL½√ w ÖUL½
17 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÊœË Êœ ÖuL½
17 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÖuLM«

 U{«d²«

17 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÍdEM«
17 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÊœË
18 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .tM

”UÝ_«

Êœ ÖuL½ ·«b¼√

…bzUH«Ë ÖuLM« rOEMð

18 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÖuLM«
18 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF²«

∆œU³

◊UL½√ dUMŽ

18 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .WO¾O³«

◊UL½_«

19 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .WO½«błu«

◊UL½_«

19 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .WOŽUL²łô«

◊UL½_«

20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .W¹b−«

◊UL½_«

20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .WOHM«

◊UL½_«

22 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .jL½

qJ WLzöL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý« iFÐË sOLKF²L« ◊UL½√ iFÐ hzUBš

29 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF²«

◊UL½√ hOAð

29 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .wLOKF²«

l{u« œUFÐ√

29 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKFL«
30 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .VUD«
30 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .nBK

W¹œUL«  «œ«bŽù«

31 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .WOLOKF²«

 «¡«dłù«Ë œ«uL«

31 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .WOLOKF²«
32 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF²«

ÂUNL«

◊UL½√ wŽ«d¹ ÊœË Êœ ÖuL½ oË nB —uBð

33 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . UUŽù«

7

ÍË– »öD« l  UIO³Dð

33 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÖuLM«

WOUF vKŽ Wœ_«

34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÖuLM«

«c¼ Wöš

34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .…dOš√

W×OB½

35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH « ÂUE½ ÖuL½
35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .Vu

bOH¹œ

35 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .w³¹d−²«

rKF²«Ë Vu bOH¹œ

36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF²«

◊UL½√Ë Vu bOH¹œ

37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH«
39 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .⁄Ub«

ÂUE½

w³½U−Ð t²öŽË  U—uH« ÂUE½

40 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .qUA«

rOKF²«Ë  U—uH« ÂUE½

41 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH«

ÂUE½Ë w½ËUF²« rKF²«

43 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH«

ÂUE½Ë œbF²L« ¡Uc«

43 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH«

ÂUE½ oO³Dð bz«u

44 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÖuLM«

«c¼ Wöš

45 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .V UD « bMŽ rOKF² « jL½ l rKFL « bMŽ rOKF² « jL½ W¡ö
45 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF²«Ë

rOKF²« ◊UL½√ sOÐ WLzöL« ‚dÞ

47 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÃU²M²Ýô«
49 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF²« jL½ hO!Að ∫w½U¦« qBH«
49 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U½U³²Ýô«
50 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U½U³²Ýô« «b.²Ý« WOHO/
50 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U½U³²Ýô« «b.²Ý«  UO³KÝ
51 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .W³KD « rKFð ◊UL½√ hO.A² Èdš√  «Ëœ√
52 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF² « jL½ hO.A² X½d²½ù« vKŽ l7«uL « iFÐ
53 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÍuÐd² « d¹uD² «Ë Y׳K ÊUDI « e/d w U¼d¹uDð rð w² « rKF² « ◊UL½√ W½U³²Ý«
59 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . UIO³Dð ∫YU¦« qBH«
60 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF² « ◊UL½_ ÊœË Êœ ÖuL½ V@Š WOÝ—bL « V²J «  «bŠË rOOIð dO¹UF
61 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH « ÂUE½ V@Š WOÝ—bL « V²J «  «bŠË rOOIð dO¹UF
62 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . UO{U¹d « Ÿu{u w rOOI² « dO¹UF nOþuð
102 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÂuKF « Ÿu{u w rOOI² « dO¹UF nOþuð

8

‰Ë«b−« WLzU/
16 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rKF²«

◊UL½√ ÖULM hK

©1® ‰Ëbł

Êœ ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√ dUMŽ

©2® ‰Ëbł

Êœ ÖuL½ VŠ wLOKF²« l{u« œUFÐ√

©3® ‰Ëbł

21 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÊœË
32 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .ÊœË

37 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH«

ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√ Ÿ«u½√

38 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH«
39 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ . U—uH«

ÖuL½ VŠ rOKF²«  «uDš

©5® ‰Ëbł

ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√  «—UN

©6® ‰Ëbł

40 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .rOKF²«

9

©4® ‰Ëbł

w  U—uH« ÂUE½ oO³Dð  «uDš

©7® ‰Ëbł

10

W0bI0
s –≈ ÆrNLKFð ‚dÞ w œ«d_« sOÐ  Uö²š« œułuÐ oKF²¹ Íc« ¨rKF²« ◊UL½√ Ÿu{u »U²J« «c¼ ‰ËUM²¹
WMJL …bzU d³√ oOIײ rN¹—bðË t²³KÞ l qUF²« s sJL²O  Uö²šô« Ác¼ œułË „«—œ≈ rKFLK rNL«
ÆVUÞ qJ
s?Oł–uL½  «bŠË vKŽ s¹bL²F ¨Ÿu{uLK WOIO³DðË W¹dE½ WdF r¹bIð »U²J« «c¼ ‰öš s UMËUŠ bË
j?D?šË  «b?ŠË r?OOIð w WK¦L²  UIO³DðË ¨rKF²« ◊UL½√ hOAð ‚dÞ v≈ WU{≈ ¨rKF²« ◊UL½_ sOLN
¨Íu?Ðd?²?« Y?ŠU?³?« UNM bOH²O ¨dB׫ ô ‰U¦L« qO³Ý vKŽ ÂuKF«Ë  UO{U¹d« wŽu{u w ”Ë—b
ÆrKF²« ◊UL½√ Ÿu{uLÐ r²N qË rKFL«Ë
W?H?K²L«  UH¹dF²« ÎU?{d?F?²?? ¨rKF²« ◊UL½√ Ÿu{u ‰uŠ W¹dE½ WOHKÐ »U²J« s ‰Ë_« qBH« √b³¹
Êœ Ë Êœ ÖuL½ ∫UL¼ rKF²« ◊UL½√ w sOł–uLM qBH ÷dŽ p– wK¹ ÆWHK²L« UNł–UL½Ë rKF²« ◊UL½_
r?K?F?²?L?« Èb? W?KCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý« iFÐ ÷dŽ r²¹Ë ¨WHK²L« UL¼œUFÐQÐ ©4MAT® ‡« ÖuL½Ë
l rKFL« bMŽ rOKF²« jL½ W¡ö v≈ qBH« «c¼ W¹UN½ ‚dD²¹ UL ¨ÊœË Êœ ÖuL½ oË tLKFð jL½ VŠ
ÆVUD« bMŽ rKF²« jL½
q¦ WHK²  «Ëœ√ nOþuð ‰öš s W³KD« rKFð ◊UL½√ hOAð WO¬ »U²J« s w½U¦« qBH« ÷dF²¹Ë
qBH« ÷dF¹ UL ÆUNðUOÐU−¹≈Ë …«œ√ q  UO³KÝ gUM¹Ë Æ UOuO«Ë ¨WEŠöL«Ë ¨ ôUIL«Ë ¨ U½U³²Ýô«
◊U?L?½√ h?O??A?ð W?½U?³?²Ý« v≈ WU{≈ ¨X½d²½ù« WJ³ý vKŽ rKF²« ◊UL½√ hOAð  «Ëœ_ l«uL« iFÐ

.ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w U¼d¹uDð rð w²« W³KDK W¹b−« rKF²«
W?O?L?O?K?F?²?« W?O?KLF« w dc« wIÐUÝ sOł–uLM« s …œUù« WOHO »U²J« «c¼ s dOš_« qBH« ÷dF¹Ë
rð UL ¨ U—uH« ÂUEMË Êœ Ë Êœ ÖuLM W¹dEM« WOHK« v≈ ŸułdUÐ dO¹UF ‚UI²ý« rð YOŠ ¨WOLKF²«
s  UO{U¹d«Ë ÂuKF« wŽu{u w WOÝ—bL« V²J« w  «bŠu« iFÐ rOJ×ð w dO¹UFL« Ác¼ nOþuð
t?L?OOI² …bŠË q sŽ q¦L —UO²š« rð p– bFÐË ÆÖuL½ q oË rKF²« ◊UL½_  «bŠu« Ác¼ …UŽ«d YOŠ
ÆrKF²« ◊UL½√ …UŽ«dLÐ t f¹—bð WDš œ«bŽ≈Ë
w rKF²« ◊UL½√ wŽ«dð ”Ë—œ jDš œ«bŽ≈ w UNÐ Íc²×¹ Ê√ rKFLK sJL¹ WK¦√ ÖULM« Ác¼ duð Ê√ qR¹Ë
◊U?L?½√ …UŽ«d sLC¹ ULÐ jD« Ác¼ cOHMð w rKFLK „Ëd² d³_« Íbײ« Ê√ dOž ÆWHK²L« lO{«uL«
ÆrKF²«
Èdš√ lO{«uL UNM …œUH²Ýô« sJL¹ WK¦√ ¨WOIO³Dð ÖUL½ s t¹u×ð ULÐ ¨»U²J« «c¼ …œU duð Ê√ qQ½

.ÂuKF«Ë  UO{U¹d« wŽu{u dOž

11

s?H? ¨…bU …œU w qLF| ô sH « «c# ÊS ¨ÎU?M WOd
« XU «–≈ò
åU#uL √b) vK, UN.«– w ÍuDM. ¨WO1 …œU w q ¨X2M «
åwM¹uô« ”Uuðò

åt Ÿb)| Íc « »uK6_U gOF| q ¨t.UO1 »uK6√ Ÿb
)| ô ÊU9ù«ò
å—uJO ÊUłò

12

‰Ë_« qBH«

1

W¹dEM« WOHK!«

¨r?N?u?H v≈ UNÐ ÊuðQ¹ w²« rNð«—b w »öD«  Uö²š« WOËR rKFL« qL×½ Ê√ wIDML« s fO
r?K?F?L?« p?c?Ë Ær?K?F?²?« w? Êu?J?L?NMË ÊudG² »öD« Ê√ s bQ²« w sLJð rKFL« WOËR sJË
jLMÐ qLF«Ë ¨rKF²« vKŽ rNFO−AðË rNðbŽU sŽË ¨»öD« Èb WKCHL« ‚dD« hOAð sŽ ‰ËR
sË Æ©Dajani,

1999®

U?N?F?O?Ýu?ðË r?K?F?²?« ◊UL½√ l¹uMð vKŽ rNFO−Að Èdš√ ÎU?½U?O?Š√Ë ¨q?CHL« rNLKFð

 U?O?−?O?ð«d?²?Ýô« ‰U?LJ²Ý«Ë ¨rKF²« WOKLŽ w WŽuM²L« W¹œdH« ◊UL½ú ÎU?O?Ž«Ë r?KFL« ÊuJ¹ Ê√ Í—ËdC«
Æ©Sims

& Sims, 1995®

w¾O³«Ë wLOKF²« tLOLBð w W³ÝUML«

w? rOKF²« ÊS ¨nÝú sJË ¨rOKF²«  UO−Oð«d²Ý« —UO²š« WOKLŽ s rN ¡eł »öD« rKFð WOHO rN Ê≈

Dunn® rKF²« ◊UL½√Ë W³KD« sOÐ W¹œdH« ‚ËdH« ÎUULð q¼U−²ð w²« W¹bOKI²« ‚dDUÐ dL²¹ ÊUOŠ_« s dO¦
q?š«œ w?ŽU?L?−?« r?K?F?²?« v≈ …uŽb« qþ w b¹«e²ð »öD« rKFð ◊UL½√ rNH WłU׫ Ê≈ Æ©&

Dunn, 1993

”UÝ√ Ê√ –≈ ¨ÂUL²¼ô« s tÐ ”QÐ ô ÎU³OB½ V½U−« «c¼ ÍuÐd²« »œ_« vË√ bË ¨W½U−²L« dOž ·uHB«
ÆWOÝUÝ_« rKF²« …bŠË Á—U³²ŽUÐ WU WOBA« ÁœUFÐQÐ rKF²L« œdH« ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ¨ÂUŽ qJAÐ ¨Y׳«

(Jonassen & Grabowski, 1993, W¹œdH« ‚ËdH« —U³²Žô …«œQ UNO≈ dEM« w¼ rKF²« ◊UL½_ WOzb³L« …bzUH« Ê≈
v?≈ q?u?²?« W?d? r?N?×?M?L?½ U?M?½S? ¨W?U« WOLKF²« rN³OUÝ√ ·UA²« vKŽ W³KD« bŽU½ UbMŽË ¨©p

234

Æ©1998 ¨—uHBŽ® …dO¦ WOðUOŠ n«u wË rKF²« w r¼bŽUð Ê√ sJL¹ w²«  «Ëœ_«

13

‰Ë_« qBH«

rKF²« jL½ n¹dFð
t½√ vKŽ ÁUdŽ s¹cK« ©Dunn & Dunn, 1993® ÊœË Êœ n¹dFð ¨UNM rKF²« jLM …bŽ  UH¹dFð  œ—Ë
¨W?³?F?B?«Ë …b¹b−«  UuKFL« ŸUłd²Ý«Ë ¨‡Ð ÂUOI«Ë ¨vKŽ eOd²UÐ rKF² q UNÐ √b³¹ w²« WI¹dD«
w?¼ r?K?F?²?« ◊U?L?½√ Ê√ U?U?{√ U?L? ¨dš¬ v≈ hý s nK²ð WI¹dDÐ r²¹ qŽUH²« «c¼ Ê√ «d³²Ž«Ë
rKF²« qF−ð Ê√ UN½Qý s w²« ¨W¹—uD²«Ë WOłuuO³« WOBA« hzUB«Ë  UHB« s WŽuL−
Æs¹dšü ‰UF dOžË »öD« iF³ ÎôUF tH½
r?K?F?²LK …eOLL«  «¡«œ_« s WŽuL− t½QÐ rKF²« jL½ ©Gregore,

&Butlen, 1984®

—u?G¹dž ·dŽË

·b?N?Ð t?Ð W?D?O?×?L?« W?¾?O?³?« s tO≈ …œ—«u«  UuKFLK tU³I²Ý«Ë tLKFð WI¹dÞ vKŽ qOb« q¦Lð w²«
w?²?«Ë ¨t?H?zU?þË UNÐ w½U½ù« qIF« ÍœR¹ w²« WOHOJ« ‰uŠ —uG¹dž dE½ WNłË —ËbðË ¨UNF nOJ²«
n«uL« w ¡«œ√
ÊuJð U qC√ ‰uIF« iFÐ Ê√ tM dNE¹ YOŠ ¨Íd¼UE« tuKÝ w œdH« UNJF¹
Î
ÆULNOK sOFuL« w YU¦« UNCFÐË ¨…œd−L« n«uL« w dšü« UNCFÐË ¨W¹œUL« WO׫
ÆUN²−UFË WuKFL« „«—œù œdH« Èb WKCHL« WI¹dD« UN½√ vKŽ rKF²« ◊UL½√ ©Kolb,1984® Vu ·dŽ UL
w?  «œU?F?«Ë W?K?C?H?L?«Ë W?OFO³D« œdH« ‚dD œuF¹ t½QÐ rKF²« jL½ ©Kinsella,

1994®

ö??MO XdŽË

ÆÈu²×L« Ë√ rOKF²« ‚dÞ sŽ dEM« iGÐ dL²ð w²«  «—UNL«Ë …b¹b−«  UuKFLK tŽUłd²Ý«Ë t²−UF
qJAð WOłuuOË WO½«błËË WO«—œ≈  UOuKÝË  UH t½QÐ rKF²« jL½ ©Keefe, 1979® wHO ·dŽË
W?NłË s rKF²« ◊UL½√ Ê≈ ÆWOLKF²« W¾O³« l qŽUH²«Ë W−UFL«Ë „«—œù« WOHOJ ÎUO³½ W²ÐUŁ  «dŁR
d?O?J?H?²?« ‚d?Þ w?¼Ë ¨W?O?LKF²« ŸU{Ë_« v≈ UNöš s »öD« VO−²¹ w²« ‚dD« w¼ wHO dE½
¨Êu¾OÝ Ë√ ÊËbOł »öD« Ê≈ ‰uI« lOD²½ ô UM½√ wHO nOC¹Ë ¨WKCHL« œdH«  «—b ‰ULF²Ý«Ë
¨h?ý qJ wBA« rUF« w ·dB²«Ë »UFO²Ýö W¹uË√Ë WŠ«—Ë qOCHð WIDM WÞU³Ð UN½≈
ƉUFH« rKF²« l W¹œdH« ‚ËdH« jÐd¹ pcÐ u¼Ë
r?N½QÐ rOKF²« WOKLF sOÝ—ULL« vKŽ WOJ¹d_« ”—«bL«  «œU×ð« …—«œ≈ tðdł√ Íc« `L« œU√ ¨«dOš√Ë
Î
q?J?A?Ð V?U?Þ q? U?N?Ð r?KF²¹ w²« ‚dD« v≈ rKF²« jL½ dOA¹ò ∫rKF²« ◊UL½_ wU²« n¹dF²« vKŽ «uIHð«
d?¦√ ÎU?H?¹d?F?ð «u?b? bI ¨W¹u½U¦« ”—«bL« Íd¹bL wuI« œU×ðô« U√ Æ©AASA,

1991, p 12®

åq?C√

W²ÐUŁ  «dýRL qLFð w²« WOL−«Ë WOUFH½ô«Ë WOKIF«  «eOL« s Z¹e ∫u¼ rKF²« jLM «bOIFðË
Î
Î
ôuLý
◊UL½√ w q¦L²ðË ¨UNO≈ WÐU−²Ýô«Ë UNF qŽUH²«Ë WOLOKF²« W¾O³« ‰U³I²ÝUÐ rKF²L« ÂUO WOHO vKŽ UO³½
Î
w³BF« ÂUEM« v≈ ·ö²šô« «c¼ —Ëcł lłdðË ÆW¹uÐd²«  «d³« VUD« UNÐ tł«u¹ w²« ¡«œ_«Ë „uK«
ÆlL²−L«Ë WÝ—bL«Ë XO³« w rKF²«  «d³šË WOBA«Ë hA« —uDð W−O²½ qJA²¹Ë qJA¹ Íc«
s? W?Žu?L?−? U?N?½√ r?K?F?²?« ◊U?L½_ UNHË w „d²Að WIÐU«  UH¹dF²« lOLł Ê√ kŠö½ o³Ý UL
 UuKFL« W−UF w  UOuK« Ác¼ h²ðË ¨dš¬ v≈ œd s nK²ð w²«  UOuK«Ë  UHB«

.rKF²« ‚dÞ vKŽ U¼—ËbÐ dŁRð w²«Ë UNŽUłd²Ý«Ë

14

W¹dEM« WOHK«

rKF²« ◊UL½√ w2 ÖUL½
 U—uH« ÖuL½Ë ¨(Dunn & Dunn) ÊœË Êœ ÖuL½ ∫UNM dc½ ¨rKF²« ◊UL½_ …—uNA ÖUL½ …bŽ „UM¼

(Gregorc Mediation Ability Model)

„—u?−?¹d?ł Öu?L½Ë ¨(McCarthy

ÆÖULM« ÁcN ełu qOBHð wK¹ ULOË ¨WOM¼c« ◊UL½ú

(Hill)

4 MAT Model)

w?Ł—U?J?L?

qO¼ ÖuL½Ë ¨WDÝu²L«  «—bIK

WDÝu²L«  «—bI« ÖuL½
…U?O?Š v?K?Ž U¼dŁ√Ë W¹œdH« ‚ËdHK t²Ý«—bÐ „—u−¹dł w½u²½¬ ÂUL²¼« W−O²½ WDÝu²L«  «—bI« ÖuL½ —uDð
„«—œù« Í—U?? n?O?þu?²?Ð w??O?z— q?J?A?Ð …U?O׫ ÂUN l ÊuKUF²¹ œ«d_« Ê√ „—u−¹dł È√— bË ÆœdH«
W³MUÐË øWDA½_«Ë  ULNL« Vðdð nOË øWDA½_«Ë  ULNL« „—bð nO ∫rKF²«Ë qŽUH²K sODOÝu  UOKLF«Ë
Æ(Jonassen & Grabowski, 1998) WHK²  Uł—bÐ dNE¹ s¹—UL« s¹c¼ s Îö ÊS ¨sOHK²L« œ«dú
n?K?²??¹ U?L? Æœd?−?L?« „«—œù« v?≈ ÍœU?L« „«—œù« s sOHK²L« œ«dú W³MUÐ „«—œù«  «—b nK²ðË
œdH« rN vKŽ WDÝu²L«  «—bI« W¹dE½ edð ÆqK²L« VOðd²« v≈ wz«uAF« VOðd²« s  «—bI« VOðdð
ÆrNLKFð jLMÐ VUD«Ë rKFL« n¹dF² ”UÝ_« błu¹ WDÝu²L«  «—bI« ÖuL½ ÊS ¨tIO³Dð WUŠ wË ÆtHM
ÆÁbRð Ë√ tLKFð jL½ l o«u²ð w²«  «¡«dłù« —U²¹ t½S ¨tLKFð jL½ rKF²L« rNH¹ UbMŽË

 U0—uH« ÖuL½
Ær?KF²« ◊UL½√ wŽ«d¹ wJ rL ÃUNM «b²Ý«Ë d¹uDð vKŽ rKF²« ◊UL½_  U—uH« ÖuL½ oO³Dð bR¹
…b¹b−«  UuKFL« ÊuLKF²¹ œ«d_« ÊQÐ bOHð w²« Vu bOH¹œ W¹dE½ vKŽ wŁ—UJL  U—uH« ÂUE½ wMÐ bË
ÍbFÐ rOIð rð bË Æ©AASA, 1991® dOJH²« Ë√ dŽUAL« ªsO²I¹dÞ ÈbŠSÐ …b¹b−« ŸU{Ë_« ÊuNł«u¹Ë
¨w?I?D?M?L?« r?K?F?²?L«Ë ¨wKOKײ« rKF²L«Ë ¨wKO²« rKF²L« ∫w¼ WOOz— rKFð ◊UL½√ WFЗ√ v≈ s¹c¼ rKF²«
vKŽ  U—uH« ÂUE½ bŽU¹Ë ÆoO³D²« l{u Vu W¹dE½ l{uÐ wŁ—UJ XU bË ÆwJOUM¹b« rKF²L«Ë
r²¹Ë ÆtH½ ”—b« w WFЗ_« rKF²« ◊UL½√ nOþuð o¹dÞ sŽ rKFð ’dHÐ »öD« q œËeð  ULOKFð d¹uDð
Ær?K?F²« ◊UL½√  UHOMBð s nM qJ ÎU?Ýd?J?  U?LOKF²«Ë rKF²« XË lЗ ÊuJ¹ YO×Ð  ULOKF²« VOðdð
”—«bL« rEF w du² dOž «c¼Ë ¨rNLKFð jL½ ÊU ULN rKF²K Wd vKŽ W³KD« qB×¹ WI¹dD« ÁcNÐË
Êu?U?³?« W?Łö?¦?« U?√ ÆV?ÝU?M?L?« r?O?K?F?²« vKŽ jI wJOUM¹b« rKF²L« qB×¹ wŁ—UJ Í√dÐË ÆÂU¹_« Ác¼
Æ©McCarthy,

1987®

wJOUM¹b« rKF²« ÖuLMÐ rKF²K ÊËdDCL

ÊœË Êœ ÖuL½
VUÞ q Ê√ U¼œUH W¹dE½ vKŽ ÖuLM« «c¼ bL²F¹Ë ¨UOBOAðË
Î
Î
UOłöŽ
Î
UOLOKFð
Ϋ—UÞ≈ ÊœË Êœ ÖuL½ ÂbI¹
U?N?Ð r?K?F?²?¹ w?²?« V?U?D?« Èb? W?K?CHL« ‚dD« hOAð v≈ uŽb¹ pcË ¨WU« t²I¹dDÐ qC√ rKF²¹
«c¼ jL½ rzöð w²« WOLOKF²« ŸU{Ë_«Ë  «¡«dłù« rOLBð w WuKFL« Ác¼ «b²Ý«Ë ¨qC_« qJAUÐ
 «d?O?G?²?Ë W?O?¾?O?Ð d?U?M?Ž U?NO ¨WKŽUH² dUMŽ …bFÐ rKF²« ◊UL½_ ULN²Ý«—œ w ÊœË Êœ r²¼« ÆVUD«
ÆWOŽd q«uŽ UNM qJË ¨WOLłË ¨WOUFH½«Ë WOŽUL²ł«

15

‰Ë_« qBH«

WOM¼c« ◊UL½ú qO¼ ÖuL½
w²« WI¹dD«

(Hill)

qO¼ Ád³²Ž« YOŠ ¨(cognitive

Style)

wM¼c« jLM« vKŽ ÀU×Ð_« iFÐ  e—

W?O?B??A?« r?N?ð«d?³?šË r?N?²?¾?O?Ð s? w?½UFL« ·UM¾²Ýô UN½u−UF¹Ë  UuKFL« »öD« UNÐ q³I²¹
V¼«uL«Ë ¨WOKzUF« WOHK« vKŽ bL²Fð WOM¼c« ◊UL½_« Ê√ È√— bË ¨© Jonassen & Grabowski, 1993®
 UuKFL« „«—œù œdH« bMŽ WKCHL« ‚dD« vKŽ UNFOLł dŁRð w²«  «d³«Ë WOBA« ·«b¼_«Ë
W?F?З√ ל√Ë ¨œdH« bMŽ wM¼c« jLM« hOA² …«œ√ d¹uD²Ð qO¼ ÂU UL ÆUNŽUłd²Ý«Ë UNLOEMðË
¨U?N?O?½U?FË “ud« ∫w¼Ë ¨œdH« bMŽ wM¼c« jLM« W½uJ ¨iF³« UNCFÐ l qŽUH²ð WOÝUÝ√ œUFÐ√
ÆWOLOKF²« …d«c«Ë ¨ÃU²M²Ýô« ‰UJý√Ë ¨WOUI¦«  «œb×L«Ë
W?³?ÞU?? …—Ëd?{ v?K?Ž bR¹ UNFOL− ¨rKF²« ◊UL½√ ÖUL½ sOÐ Wd²A …dO¦ Ϋ—u?√ „UM¼ Ê√ Wö«Ë
s rKF²« ‚dÞ l¹uMð r²¹ UbMŽ WOUF d¦√ rKF²« Êu vKŽ bR¹ UNFOLłË ÆsOLKF²L« w W¹œdH« ‚ËdH«
¨ÎôUF rOKF²« ÊuJ¹ v²Š t½√ ÖULM« Ác¼ d³²Fð UL Æ…dOGB«  UŽuL−L« o¹dÞ sŽ Ë√ ¨rKF²« b¹dHð ‰öš
W?HK²L« ÖULM« wM³ð rð bË «c¼ ÆrNLKFð ◊UL½√ oË sOHK²L« sOLKF²L« rzöO tLOEMðË tLOLBð V−¹
Æ…bŽ Ê«bKÐ w WHK² ”—«b w UNIO³DðË
¨Íd?E?M?« t?ÝU?Ý√Ë ¨Ã–u?L?M?« —u?D? ∫Y?O?Š s? v?Ë_« WŁö¦« ÖULMK ÎU?B??K ©1® r?— ‰Ëb?−?« ÂbI¹Ë
ÆÖuL½ q UNOKŽ ed¹ w²«  ULOKF²«Ë

rKF²« ◊UL½√ ÖULM hK ∫©1® ‰Ëbł
UNOKŽ ed¹ w²«  ULOKF²«

ÍdEM« ÖuLM« ”UÝ√

ÖuLM« —uD

rKFð jLMÐ dŁQ²ð  ULOKF²« WOF{Ë Ê√ „«—œ≈

«b????²??Ý«Ë n??¹d?F?ð ∫W?D?Ýu?²?L?«  «—b?I?«

ÖuL½ ∫d?K²Ð s¹dŁUË ¨„—u−¹dł w½u²½¬

vKŽ u¼ bOQ²«Ë ÆsOLKFL«Ë W³KD« s q

¨ÍœUL« wFÐU²²« dOJH²« ∫w¼Ë lЗ_«  «—bI«

ÆWDÝu²L«  «—bI«

¨W?D?Ýu?²?L?«  «—b?I?« Öu?L?MÐ œdH« wŽË

œd−L« dOJH²«Ë ¨œd−L« wFÐU²²« dOJH²«Ë

ÆnB« Wdž w ◊UL½_« Ác¼ ZœË

ÆÍœUL« wz«uAF« dOJH²«Ë ¨wz«uAF«

¨V?U?Þ q?J WOOzd« rKF²« ◊UL½√ b¹b×ð

∫⁄U?b?« w?³?½U?ł W?¹d?E?½Ë w?M?¼c?« jLM«

r?KFð ◊UL½_ WDA½_«Ë  ULOKF²« WIÐUDË

q?L?Ž —U?Þ≈ «b?²ÝUÐ wBOAð qšb

rKF²« jL½ dUMŽ b¹b×ð rð bË ÆVUÞ q

Æ«œb×
Î
Î
UDL½

21

ÆrKF²« ◊UL½√ ÖuL½ ∫ Êœ YOMOË Êœ U²¹—

s ÊuJ

¨wHÞUF«Ë ¨w¾O³« ∫ U¾ fLš ‰öš s
ÆwHM«Ë ¨wL−«Ë ¨wŽUL²łô«Ë
q? b?¹Ëe?²? W?L?L?B? W?DA½_«Ë ÃUNML«

⁄U?b?« w³½Uł w²¹dE½ s Îö? Xb²Ý«

◊U?L?½√ w?Ž«d?ð w?²?«  U?LOKF²UÐ cOö²«

rKF²« ◊UL½√ b¹bײ ÎUÝUÝ√ wM¼c« jLM«Ë

ÆWFЗ_« WOOzd« rKF²«

Ê«cK«  UOKLF«Ë „«—œù« ∫UL¼ ¨s¹—U vKŽ
r?K?F?²?L?« ∫w¼ rKFð ◊UL½√ WFЗ√ ULNMŽ Z²½
¨(Imaginative Learner) w?????K?????O????????²????«
¨Analytical Learner) wKOKײ« rKF²L«Ë
¨Dynamic Learner) wJOUM¹b« rKF²L«Ë
Æ(Common Sense Learner) wIDML« rKF²L«Ë

(Learning Styles, 2002)

16

Æ U—uH« ÂUE½ ∫wŁ—UJ fO½dOÐ

W¹dEM« WOHK«

qOBHð wK¹ ULOË

©1®

¨ U—uH« ÖuL½Ë ÊœË Êœ ÖuL½ UL¼Ë ¨rKF²« ◊UL½_ sOł–uL½ »U²J« «c¼ vM³²OÝË
∫ÖuL½ qJ

ÊœË Êœ ÖuL½ ∫ôË√
Î
ÖuLM« «c¼ ÊS ¨ÂUŽ qJAÐË

©2®

ÆÊœ YOMOË Êœ U²¹— b¹ vKŽ WMÝ

25 ‰«uÞ ÊœË Êœ ÖuL½ d¹uDð rð

t²I¹dDÐ qC√ rKF²¹ VUÞ q Ê√ U¼œUH W¹dE½ vKŽ bL²F¹Ë ¨UOBOAðË
Î
Î
UOłöŽ
Î
UOLOKFð
Ϋ—UÞ≈ ÂbI¹
¨q?C?_« q?JAUÐ UNÐ rKF²¹ w²« VUD« Èb WKCHL« ‚dD« hOAð v≈ uŽb¹ pcË ¨WU«
V?U?D?« «c?¼ j?L?½ r?zö?ð w?²?« WOLOKF²« ŸU{Ë_«Ë  «¡«dłù« rOLBð w WuKFL« Ác¼ «b²Ý«Ë
Æ(The

Dunn and Dunn Learning Style Model of Instruction, 2002)

∫ÖuLM«  U{«d²2«
∫sO{«d²« v≈ ÖuLM« «c¼ bM²¹
ÆWOLKF²«  U¾O³« w W¹œdH« VUD«  UOKC√ vKŽ ·dF²« sJLL« s

-1

 U?O?K?C?√ l? ¡ö?²?²? W?O?L?O?K?F?²«  U¾O³« q¹bFðË WŽuM² WOLOKFð  «¡«dł≈ ‰ULF²Ý« sJLL« s

-2

ÆqCHL« tDL½Ë VUD«
ÆrKF²« u×½ VUD« WOKÐU sײð Ê√ lu²¹ ¨sO{«d²ô« s¹c¼ oOI×ð rð «–≈Ë

∫ÍdEM« ”UÝ_«
w²« W¹—uD²« hzUB«Ë WOłuuO³«  UHB« s WŽuL− œdHK Ê√ U¼œUH W¹dE½ vKŽ ÖuLM« «c¼ vM³¹
r?ð «–≈ t?½√Ë ¨…b?¹b?ł  «—UNË  UuKFL œdH« rKFð WOHO vKŽ hzUB« Ác¼ dŁRðË ¨ÁdOž sŽ UNÐ œdHM¹
·u?Ý r?K?F?²?« W?O?Žu?½ ÊS? ¨œd?H?« Èb? r?K?F?²« w …uI« e«d qG²ð WI¹dDÐ WOLOKF²« ŸU{Ë_« rOLBð
Æsײð

∫ÊœË Êœ ÖuL½ ·«b¼√
¨»öD« lOL− wL¹œU_« ¡«œ_« sO×ð qł√ s ·uHB« nK² w ‰ULF²Ýö ÊœË Êœ ÖuL½ d¹uDð rð
hOAð ‰öš s rOKF²« WOUF sO×ð u¼ ÖuLMK wOzd« ·bN«Ë ¨iHML« qOBײ« ÍË– WUÐË
ÆW³ÝUML« WOLOKF²« ’dH« l VUD« bMŽ rKF²« jL½ W¡öË

.W×{«Ë WOLOKFð  UIO³Dð s sOł–uLM« s¹cN UL ¨qOBH²« s ¡wAÐ ULNËUM²  U—uH« ÖuL½Ë ÊœË Êœ ÖuL½ —UO²š« rð 1
ÆÊœ YOMOË Êœ U²¹— t¹—uDL W³½ ÖuLM« WOLð rð

17

2

‰Ë_« qBH«

∫tM0 …bzUH«Ë ÖuLM« rOEMð
Ê≈ ÆrKF²«Ë rOKF²« w tULF²Ý«Ë tLOEMð WOHO rN V−¹ ¨rKFL« bŽU¹ Ê√ ÖuLM« «cN sJL¹ nO rNH
∫sLC²ð ÖuLMK WOOzd«  U½uJL«
ÆÖuLM« ∆œU³
ÆrKF²« ◊UL½√ dUMŽ
ÆrKF²« ◊UL½√ hOAð
ÆWHK²L« ÁœUFÐQÐ wLOKF²« l{u« vKŽ ÖuLM« dŁ√

∫ÖuLM« ∆œU³0
Æ«uLKF²¹ Ê√ ÊuFOD²¹ œ«d_« rEF

-1

ÆWHK² rKFð ◊UL½√ l ¡ö²ð Ê√ sJL¹ rOKF²« ‚dÞË ¨—œUBL«Ë ¨WOLOKF²«  U¾O³«

-2

ÆWHK² …u ◊UI½ rN¹b sOHK²L« ”UM« sJË ¨…u ◊UI½ œd qJ

-3

Æ”UIð Ê√ sJL¹Ë …œułu WHK²L« rKF²« ◊UL½√

-4

«–≈  U¼U−ðô« fOIð w²«  «—U³²šô« w vKŽ√  UöŽË ”Ë—b« w vKŽ√ ÎöOB×ð »öD« oI×¹

-5

s?L?{Ë ¨r?K?F?L?« q?³ s WOLOKF²«  UÝ—ULL«Ë VUD« bMŽ rKF²« ◊UL½√ sOÐ W¡ö „UM¼ X½U
ÆW³ÝUM WOLOKFð VOUÝ√Ë —œUBË WOLOKFð  U¾OÐ
ÆrNLOKFð w W¹Ë«“ d−× rKF²« ◊UL½√ ‰ULF²Ý« WOHO «uLKF²¹ Ê√ sOLKFL« rEF ÊUJSÐ

-6

…œU? Êu?L?K?F?²?¹ U?b?M?Ž rNLKFð ◊UL½√ w …uI« e«d vKŽ «ËbL²F¹ Ê√ »öD« s b¹bF« ÊUJSÐ

-7

Æ…b¹bł WOL¹œU√

∫rKF²« ◊UL½√ dEUMŽ
∫dUMF« ÁcN qOBHð wK¹ ULOË ¨Ã–uLM« «c¼ sL{ «dBMŽ
Î

20

ÊœË Êœ ·dŽ

∫WO¾O³« ◊UL½_«
q?C?H?¹ Èb Í√ v≈ ¨tLKFð ¡UMŁ√ WOðuB« WOHKK VUD« qOCHð sŽ d³F¹ dBMF« «c¼ ∫ uB« dBMŽ
øÁeOdð ¡UMŁ√ vIOÝuL«Ë ZO−C« qCH¹ q¼ Ë√ ø¡ËbN«
q?¼ ¨r?K?F?²?«Ë WÝ«—b« ¡UMŁ√ VUD« bMŽ WKCHL« …¡U{ù« Èu² sŽ d³F¹ dBMF« «c¼ ∫¡u?C« dBMŽ
øÎUFÞUÝ Â√ U²Uš
Î
Ϋ¡u{ qCH¹

18

W¹dEM« WOHK«

b? ør?K?F?²?K?  U?OUFHÐ ÂUOI« Ë√ WÝ«—b« ¡UMŁ√ UNKCHð w²« …—«d׫ Wł—œ w¼ U ∫…—«d?׫ Wł—œ dBMŽ
ÆÎU¾œ q√ Wdž ÊËdšü«Ë W¾«œ Wdž iF³« qCH¹
rOLB² rNKOCHð w »öD« nK²¹ –≈ ¨UNO ÀUŁ_« VOðdðË WdGUÐ dBMF« «c¼ j³ðd¹ ∫rOLB²« dBMŽ
q√ ÎU?³?O?ðd?ð q?C?H?ð q¼ Â√ øÍbOKIð bFI Ë√ wÝd vKŽ fUł X½√Ë rKF²ð Ê√ qCHð q¼ ¨ÀUŁ_«Ë WdG«
ø…œUÝË ¨÷—_« vKŽ …œU−Ý ¨“«e¼ wÝd ¨WJ¹—√ q¦ WOLÝ—

∫WO½«błu« ◊UL½_«
Wł—œ vMFLÐ ¨wL¹œU_« rKF²K VUD« Èb WOF«b« Ÿu½Ë Èu² l qUF²¹ dBMF« «c¼ ∫WOF«b« dBMŽ
l qUF²« ‰öš s p²OF«œ —U¦ð q¼ ø©WOKš«œ® WOð«– WOF«œ p¹b q¼ ¨wÝ—bL« rKF²« w VUD« ÂUL²¼«
ÆrNðUNOłuðË pMŽ sOËRL« —U³J« lO−Að s wOz— qJAÐ p²OF«œ wðQð q¼ ø¡öe«
«c¼ j³ðd¹ ¨WOLKF²« t²LNLÐ ÂUOI«Ë rKF²« vKŽ VUD« rOLBð ÈbLÐ dBMF« «c¼ j³ðd¹ ∫…dÐU¦L« dBMŽ
qLF« qCHð q¼ ¨…bŠ«Ë WLN cOHMð vKŽ ¡UI³« w ¨tUL²¼« Wł—œË ¨ÁU³²½ô« …d²Ë ¨VUD« …—bIÐ dBMF«
øbŠ«Ë ʬ w WLN s d¦√ vKŽ qLF« qCHð q¼ Â√ øwN²Mð v²Š …bŠ«Ë WLN vKŽ
qOCHð ÈbLÐ oKF²¹ dBMF« «c¼ øwL¹œU_« pLKFð WOËR qLײð Ê√ V×ð Èb Í√ v≈ ∫WOËRL« dBMŽ
qLF« qCHð q¼ ¨sOMJL tOłuðË ·«dý≈ qQÐË nzUþu« ¡«œ_ tH½ vKŽ bL²FË qI² qJAÐ qLFK VUD«
øœUý—ù«Ë WFł«d« W¹cG²UÐ „œËe¹Ë r¼bŠ√ pOKŽ ·dA¹ Ê√ qCHð Â√ ødL²ð nO bŠ√ p ‰uI¹ Ê√ ÊËbÐ
W×{«u« ÂUNL«Ë  UÞUAM« s WŽuL−L tKOCHð ÂbŽ Ë√ VUD« qOCH²Ð oKF²¹ dBMF« «c¼ ∫WOM³« dBMŽ
n?O?Ë øp?M WÐuKDL« WOLOKF²« ÂUNL« w¼ U øoOœË `{«Ë qJAÐ pöŽ≈ r²¹ Ê√ qCHð q¼ ¨…œb×L«Ë
w?²?«  «—U?O«Ë  «¡«dłù« —dI² „bŠË „d²ðË ÎU?b?¼ v?D?Fð Ê√ qCHð q¼ øpM lu²L« u¼ UË ødL²ð
ø·bN« «c¼ v≈ ‰uuK UNÐ ÂuI²Ý

∫WOŽUL²łô« ◊UL½_«
Âu?I?ð U?b?M?Ž ¨Áœd?H?L?Ð W?O?L?KF²« tUNLÐ ÂuI¹ Ê_ VUD« qOCHð ÈbLÐ dBMF« «c¼ j³ðd¹ ∫ «c?« dBMŽ
»ö?D?« i?FÐ øWŽuL− s œdH tÐ qLFð Ê√ qCHð q¼ Â√ ø„bŠË tÐ qLFð Ê√ qCHð q¼ ¨sOF Vł«uÐ
t?K?O?C?H?ð w nK²¹ iF³«Ë ¨dOG« l UNÐ ÂuI¹ Ê√ qCH¹ iF³« ¨r¼bŠË rNUNLÐ «uuI¹ Ê√ ÊuKCH¹
ÆWÐuKDL« WLNL« WFO³Þ VŠ
qO“ l qLFð Ê√ qCHð q¼ ¨jI bŠ«Ë œd l qLF« VUD« qOCH²Ð oKF²¹ dBMF« «c¼ ∫ÃËe« dBMŽ
ø„bŠË qLFð Ê√ Â√ …dOG WŽuL− w qLFð Ê√ qCHð q¼ Â√ øWŽuL− w œdH qLFð Ê√ s d¦√ p
ø„œd?HLÐ qLFð Ê√ qCHð q¼ Â√ ¨o¹d w uCF pUNLÐ ÂuIð Ê√ V×ð q¼ ∫o¹dH«Ë WŽuL−L« dBMŽ
q?ŽU?H?²?« s? d?O?¦? l? »öD« s …dOG WŽuL− l qLFK œdH« ‰uO b¹b×ð w bŽU¹ dBMF« «c¼
ÆÁbŠË qLFK tKO Ë√ o¹dH WLNL« ÂULðù ‘UIM«Ë

19

‰Ë_« qBH«

l? Ë√ b?ý«— h??ý l qLFð Ê√ V×ð q¼ øWDKÝ WNł l qUF²« bMŽ pKF œ— u¼ U ∫Z?CM« dBMŽ
d?BMF« «c¼ øWLNL« ¡UMŁ√ bý«d« hA« Ë√ rKFL« l qŽUH²K WO³KÝ …—uBÐ VO−²ð q¼ Â√ ørKFL«
Æbý«— hý s tOłu²« wIKðË qŽUH²K VUD« qOLÐ oKF²¹
ÊuJð Ê√ V×ð q¼ ¨rKF²« ¡UMŁ√ WŽuM² ÂUN w qLFK œdH« qO Èb sŽ d³F¹ dBMF« «c¼ ∫l¹uM²« dBMŽ
øWŽuM² Â√ ¨sOF jL½Ë sOðË— VŠ  «¡«dłù«Ë  UÞUAM«

∫W¹bI−« ◊UL½_«
q¼ ¨fLK«Ë ¨dEM«Ë ¨lL« ‰öš s rKF²« vKŽ dBMF« «c¼ w eOd²« r²¹ ∫w׫ dBMF«
¨j?z«d?š ¨—u? ÷d?Ž® W?¹d?B?Ð œ«u WDA½_« w qLF²ð UbMŽ  UuKFL« wIKðË rKF²« qCHð
W?DA½√ w „ULN½ô« Â√ ©vIOÝuL« ¨…d{U×L« ¨WÞdý√ v≈ ŸUL«® WOFLÝ  UÞUA½ Â√ ¨©…¡«d
V²Ë ¨ÂuKŽ l¹—UA ≠ ¡UOý√ lM ÂeK²ð l¹—UA w qLF« ¨ UEŠöL« s¹Ëbð q¦® WOd׊
Æ©ÆÆƨ U¹UM³ ÖUL½Ë ¨ UOu¹Ë ¨hB
¡U?M?Ł√ m?C?L?«Ë »d?A?«Ë qú WłU׫ vKŽ ed¹ dBMF« «c¼ ∫»«d?A?«Ë ÂU?FD« ‰ËUMð dBMŽ
Ë√ W?¹“U?ž  UÐËdA q¦ ¨WÝ«—b« ¡UMŁ√ ÎU?¾?O?ý »d?Að Ê√ qCHð q¼ ¨rKF²«  UÞUA½ w „ULN½ô«
øeOd²« vKŽ „bŽU¹ WF¹dÝ W³łË ‰ËUMð q¼ øWJKŽ mCLð Ê√ qCHð q¼ ø…uN
ÂuIð Ê√ qCHð q¼ ¨ÂuO« s WHK²  UË√ w WUD« Èu² ‰ËUM²¹ dBMF« «c¼ ∫Xu« dBMŽ
ø¡UL« ¨dšQ²L« dNE« ¨dU³« dNE« ¨dšQ²L« ÕU³B« ¨dU³« ÕU³B« w eOdð v≈ ÃU²×ð ÂUNLÐ
Â√ øtÐ ÂuIð ULÐ r²N X½√ ULUÞ WK¹uÞ …d²H p½UJ w ÎUUł vI³ð Ê√ lOD²ð q¼ ∫Wd׫ dBMŽ
r²N¹ øwL−« pF{Ë s dOGð ¨wALð ¨nIð Ê√ qCHð q¼ ¨dšü XË s „dײð Ê√ qCHð q¼
ÂU?OI« ¡UMŁ√ WOŽ«Ë dOž …—uBÐ ULЗ ¨r−« p¹d×ð rKF²L« UNÐ qCH¹ w²« Wł—bUÐ dBMF« «c¼
ÆWOLKF²« ÂUNLUÐ

∫WOIHM« ◊UL½_«
«–≈ q?C?√ qJAÐ rKF²¹ VUD« ÊU «–≈ ULO b¹bײРoKF²¹ dBMF« «c¼ ∫w?KOKײ« ≠ wuLA« dBMF«
ÊuOuLA« »öD« r²N¹ ÆWKK² ÂUN qJý vKŽ Ÿu{uL« ‰ËUMð Ë√ ¨qU qJAÐ WÝ«—b« Ÿu{u ‰ËUMð
Ê√ q?³? Ÿu?{u?L?« s?Ž …d?O?³ …—u Ë√ WbILÐ «Ë√b³¹ Ê√ ÊułU²×¹ r¼Ë ¨WOzUNM« ZzU²M«Ë ÂUF« vMFLUÐ
Ác¼ «uFC¹ rŁ ¨WKK² …—uBÐ qOUH²« «uLKF²¹ Ê√ ÊuKCHO ÊuOKOKײ« U√ ¨WOze−« dUMFUÐ «Ë√b³¹
Æ…dO³J« …—uB« v≈ qu²« qł√ s UNCFÐ l ¡«eł_«
nB²¹ YOŠ ¨⁄Ub« s d¹_«Ë sL¹_« sO³½U−« s q …œUOÐ dBMF« «c¼ j³ðd¹ ∫⁄Ub« …d dBMŽ

20

W¹dEM« WOHK«

nB²¹ ULMOÐ ¨rKF²« w ÊuKK²Ë ÊuOKOK×ð rN½QÐ ⁄Ub« s d¹_« V½U−« rNOKŽ dDO¹ s¹c« »öD«
ÆwuLA« rNuOLÐ sL¹_« V½U−« rNOKŽ dDO¹ s¹c« W³KD«
∫wKQ²«ØwŽUb½ô« dBMF«

cšQð Ê√ qCHð q¼ Â√ øWŽdÐ pð«—«d v≈ qu²ð Ê√ qCHð q¼ ¨dOJH²« WŽdÝ Wł—bÐ oKF²¹ dBMF« «c¼
Æ—«dI« –Uð« q³ WMJLL«  ôUL²Šô« lOLł rOOIðË qz«b³Ð dOJH²K Xu« iFÐ
ÆWL« œUFÐ_« sL{ œuM³« ÊUBK¹ ÊUOU²« ©1® r— qJA«Ë ©2® r— ‰Ëb−«

ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√ dUMŽ ∫©2® ‰Ëbł

 uB«

WO¾OÐ ◊UL½√

¡uC«
…—«d׫ Wł—œ
rOLB²«
WOF«b«

WO½«błË ◊UL½√

…dÐU¦L«
WOËRL«
WOM³«
fHM«

WOŽUL²ł« ◊UL½√

ë˓_«
WŽuL−L«
ZCM«
l¹uM²«
f׫

W¹bł ◊UL½√

»«dA«Ë ÂUFD« ‰ËUMð
Xu«
Wd׫
wKOK×ðØwuLý

WOH½ ◊UL½√

⁄Ub« …d nBMÐ oKF²¹ U
wKQðØwŽUb½«

21

‰Ë_« qBH«

ÊœË Êœ ÖuL½ ∫©1® qJý

 «dŁR

dUMŽ
¡u{

WO¾OÐ

rOLBð

…—«d׫ Wł—œ

 u

WOF«b«

ë˓_«

W¾O³«

WO½«błË
WOËRL«
ë˓_«

¡öe«

WOŽUL²ł«

 UŽuM²
fHM«

ZCM«

o¹dH«

wŠ „«—œ«

ÂUFD«

Wd׫

WOLł
Xu«
⁄Ub« …d nBMÐ oKF²¹ U

wŽUb½«

WOH½
wuLý

wKOK×ð

wKQð

(Dunn & Dunn, 1993, p.4)
◊U?L?½√ Ÿ«u?½√ w ÊœË Êœ ÖuL½ l oH²ð t Ϋœ«b?²?« …b?Ž ÖU?L½  dNþ ÖuLM« «c¼ —uNþ bFÐË
lЗ√ w rKF²« ◊UL½√ nM Íc«

(NASSP)

ÖuL½ p– vKŽ WK¦_« sË ÆUNÝUO WOHOË rKF²«
Æ«dBMŽ
Î

23Ë

 UŽuL−

jL½ qJ WLzöL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý« iFÐË sOLKF²L« ◊UL½√ iFÐ hzUBš
∫ÊœË Êœ ÖuL½ o2Ë
s qJ WLNL« U¹UCI« s VUDUÐ ’U« rKF²« jL½ b¹b×ð ·bNÐ rKF²« jL½ hOAð ÊS ¨UMHKÝ√ UL
 UO−Oð«d²Ýô« ŸU³ð« w ÁbŽU¹ tLKFð jLMÐ rKF²L« WdF ÊS ¨’Uš qJAÐË Æ¡«uÝ bŠ vKŽ rKFL«Ë VUD«
W?L?zö?L« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«Ë rKF²L« bMŽ rKF²« ◊UL½√ iFÐ hzUBš wK¹ ULOË ÆtLKFð jLM WLzöL«
ÆjL½ qJ

∫wEHK«ØwzdL« jLM«
Ë√ ÎU¹dBÐ  UuKFL« tOKŽ ÷dFð UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹ Ê√ tMJL¹
ÆÎU¹uG V²Jð

22

W¹dEM« WOHK«

ÆœdHM qJAÐ »U² w √dI¹ Ê√ qCH¹
ÆlHðdL« ”√d« ‚u “UNł «b²ÝUÐ Ë√ ÕuK« vKŽ  UuKFL« WÐU² qCH¹
ÆÕdA« q³ …d{U×LK WC¹dF« ◊uDUÐ œËe¹ Ê√ qCH¹
ÆWOHB«  UEŠöL«Ë »U²J« w  UuKFL« s dO³ qJAÐ bOH²¹
ÆWzœU¼ Wdž w ”—b¹ Ê√ qCH¹
ÆÎU¾Oý dc²¹ Ê√ ‰ËU×¹ UbMŽ tOMOŽ ÂU√ dL¹ «—uB
Î
ÎUD¹dý ÊQË  UuKFL« Èd¹
ÆWÐu²JL«  UuKFLK `O{u²«Ë ÕdA« s dO¦J« v≈ ÃU²×¹ ô

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
¨ UEŠöL« d²œ Ë√ »U²J« w …œułuL«  UuKFLK w½uK« eOd²« ‰ULF²Ý« tMJL¹ ¨dc²« qON²
ÆXMÝ—uKH« Ê«u√ «b²Ý« Ë√ WHK²L«  UuKFLK WHK² Ê«u√ «b²ÝUÐ p–Ë
Æ”—b« w WOÝUÝ_«  UuKFL« hKð w²« lÞUIL« Ë√ qL−« WÐU²
Æ”—b« w WOÝUÝ_«  UuKFL« hKð w²« lÞUIL« Ë√ qL−« «b²Ý«
Êu?J?ð Y?O?×?Ð ¨U?¼d?c?ð ‰ËU?×?¹ w?²« WOÝUÝ_« rO¼UHL«Ë  U×KDBL« WÐU²J  UUD³« «b²Ý«
ÆUNŽUłd²Ý« vKŽ …d«c« …bŽUL WOKOK×ð WUDÐ q vKŽ WÐu²J  U×KDBL«
Æ UuKFL« ÁcN dOHð WÐU² qCH¹ WO×O{uð  UuÝ— Ë√  UDD WDÝ«uÐ WuKFL« q¦Lð UbMŽ
qL²Að UbMŽË ¨…œUL« nu lÞUI Ë√ qLł WÐU² qCH¹ WOMI²« Ë√ WO{U¹d« lO{«uL« WÝ«—œ bMŽ
Æ «uD« Ác¼ s …uDš q ‰uŠ WOKOBHð  UuKF WÐU² qCH¹ ¨WFÐU²²  «uDš vKŽ …œUL«
Æ UuKFL« dcð qNð WB׫ w  UEŠöL« WÐU²
©Jester,

1998; Reid, 1984; Learning Styles, 1999®

∫wEHK« dOžØwzdL« jLM«
Æ UDD Ë√ —u ‰öš s  UuKFL« ÷dFð UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
q????¦????

ªW?O?zd?L?« q?zUÝu« «b²ÝUÐ ÷dFð w²«  UuKFL« s nB« w bOH²¹
Æ UDDL«Ë jz«d«Ë ¨WOzdL« WÞdý_«Ë ¨Âö_«
 U?D?D??L?«Ë —u?B?« s? …U?I?²L«  UuKFL« s bOH²¹
ÆwÝ—bL« »U²J« w …œułuL«
WŽuL− l WÝ«—b« vKŽ WzœU¼ Wdž w WÝ«—b« qCH¹
Æ»öD« s
ÆWuKFLUÐ j³ðdð tM¼– w …—u …œUŽ ÊuJ¹ ¨WMOF WuKF dcð bMŽ
ÆWOzd ÎU½uMË  ULOLBð VKD²ð w²«  UÞUAMUÐ l²L²¹

23

‰Ë_« qBH«

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
dcð qON²  UUD³« vKŽ —uË  UDD rÝ—Ë ¨U¼dc² ÃU²×¹ w²«  UuKFLK WOzd  UUDÐ qLŽ
Æ UuKFL«
 UuKFL« qO−ðË ¨ UUD³« vKŽ  UuÝd«Ë ¨WOÝUÝ_«  UuKFL« “«dÐù XMÝ—uKH« Âö√ «b²Ý«
ÆU¼dcð qNO WUD³« vKŽ WÐu²JL«
dcð w bŽUð w²« ‰UJý_«Ë ¨“ud«Ë ¨WOOzd«  U×KDBL« WÐU²J »U²J« WOýUŠ w g«u¼ qLŽ
ÆWHK²L«  U×KDBLK WHK² Ê«u√ «b²Ý«Ë ¨ UuKFL«
¨ «uD« s WKKÝ WO{U¹d« WQL« VKD²ð UbMŽ ¨UN²Ý«—œ bMŽ WO{U¹d«  UuKFL« rOEM²  UDD qLŽ
Æ…uDš qJ  UuKFL« s VÝUML« ¡e−« vKŽ UNM q Íu²×¹ o¹œUM rÝ— qCH¹
Æ UDDL« rÝ— vKŽ …bŽULK  UFÐd qJAÐ …dDL« ‚«—Ë_« «b²Ý«
Æ UDDË —uË “u— v≈ sJ√ ULK  UuKFL« WLłdð
©Jester,

1998; Reid, 1984; Learning Styles, 1999®

∫wTd׫ØwI׫ jLM«
ÆWDA½_« w t¹b¹ Âb²¹ UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
»U??²?« v?K?Ž t?ðb?ŽU??L? d?³?²??L?« w? »—U−²UÐ ÂUOI« s bOH²¹
Æ UuKFL«
ÆWOLOKF²« W¾O³« w UOLł
Î
ÎUDA½ ÊuJ¹ UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
WDA½_«Ë ¨WOHB« ÷ËdF« ÊuF−A¹ s¹c« sOLKFL« s bOH²¹
Æ öŠd«Ë ¨nB« Wdž ×Uš w½«bOL« qLF«Ë ¨W¹ËbO«
Æ—«Ëœ_« VF WÝ—UL ‰öš s rKF²« s bOH²¹

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
¡U?M?Ł√ —«d?L?²?ÝU?Ð  U?E?Šö? c?š√Ë n?B?« W?b?I w ”uK−«
ÆWÐU²J« ¡UMŁ√ qL−« ‰UL≈ Ë√ ¨ ULKJK WLOK« W¾−N²UÐ ÂUL²¼ô« ÂbŽ l ¨WB׫
Æ UuKFL« dcð w bŽUð  UDD qLŽ Ë√ ¨—uB« rÝ— Ë√ WOOzd«  ULKJ« WÐU²
ÆlHðd  uBÐ  UuKFL« …¡«dË  UUD³« Ë√  UEŠöL« Ë√ »U²J« ÁbOÐË dO« tMJL¹ WÝ«—b« ¡UMŁ√
ÆWHK²L« rO¼UHL« `O{u² ÖUL½ qLŽ q¦ ¨ÎUÝuLK tLKFð qFł vKŽ bŽUð ‚dÞ Â«b²Ý«
…dýU³  «d³š „ö²ô ©qLF« sU√Ë ¨WO¹—U²« sU_«Ë ¨nŠU²L«® Ê«bOL« w d³√ XË ¡UC
ÆWHK²L« lO{«uL« ‰uŠ

24

W¹dEM« WOHK«

Âö_«Ë  UuÝd« «b²Ý«Ë ¨`O×B« qJAUÐ UN³Oðdð vKŽ »—b²«Ë ¨WHK²L«  «uDK WHK²  UUDÐ qLŽ
Ædc²« vKŽ …bŽULK W½uKL«
©Jester,

1998; Reid., 1984; Learning Styles, 1999®

∫wEHK«ØwFLI« jLM«
q?J?A?Ð  U?u?K?F?L?« ÷d?F?ð U?b?MŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
ÆW¹uHý WGKÐË ŸuL
ÆWÞdý√ vKŽ WK−L«  UuKFL« s bOH²¹
ÊQ?Ë l?L?²??¹ U …œUŽ ¨U ¡wý dcð WËU× bMŽ
WI¹dD« fHMÐ UNFL¹ Ë√ ¨WuKFL« Ád³¹ UBý
Æl?Hðd  uBÐ UNÐ √d w²«
ÆŸUL«Ë Y¹b׫ w s¹dšü« l ZbM¹ UbMŽ d¦√ bOH²¹

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
ÆÊUײö œ«bŽù« bMŽ qO“ l qLF« Ë√ ¨…œUL« rKFð vKŽ …bŽULK WOÝ«—b«  UŽuL−LUÐ ‚Uײô«
ÆÊUײô« ¡UMŁ√ dc²« vKŽ …bŽULK lHðd  uBÐ …œUL« WFł«d
 UuKFL« …¡«d ‰öš s U¼œ«bŽ≈ r²¹ WUš  öO−ð qLŽ Ë√ ¨V²JK WOðuB«  öO−²« «b²Ý«
ÆÊUײö œ«bŽù« bMŽ UN ŸUL²Ýô«Ë ¨lHðd  uBÐ
XË ¡UC VM−² WLN WuKFL« ÊuJð UbMŽ qO−²UÐ ¡b³«Ë ¨q− «b²ÝUÐ  «d{U×L« qO−ð
Æj¹dA« ŸULÝ w q¹uÞ
Æs¹dšü« W³KD« f¹—bð
Æ…œUL« ”—b l  «d{U×L« WAUM
©Jester, 1998; Reid, 1984; Learning Styles, 1999®

∫wuLA« jLM«
ÆWKUýË WUŽ WbILÐ ”—b« √b³¹ UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
ÆWOUAJ²Ý«  UŽuL− ‰öš s rKF²« qCH¹
ÆWOKLŽ l¹—UA v≈ UN²Lłdð sJL¹ w²« WO׫ ÂUNL« qCH¹
ÆwH ŸËdA vKŽ qLF« Ë√ ¨WOLOKFð VFË ¨d¹dIð WÐU²Ë ¨‰UJý√ rÝ— VKD²ð w²« WOLOKF²« WDA½_« s bOH²¹
ÆsOF qKð ŸU³ð« v≈ WłU׫ ÊËœ ¨WOz«uAŽ ÊuJð Ê√ sJL¹  UHD²I qJý vKŽ …œUL« ÷dŽ ‰öš s rKF²¹
Æq×K UNO quð w²« WI¹dD« `O{uð lOD²¹ ô ULÐ—Ë ¨WŽdÐ …bIFL«  öJAL« q×Ð ÂuI¹

25

‰Ë_« qBH«

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
ÆqOUH²« WÝ«—bÐ ¡b³« Ê√ q³ WOKJ« …—uB« W¹ƒ—
Æq³ s XÝ—œ Èdš√ lO{«uLÐ b¹b−« Ÿu{uL« jЗ
ÆUNðU¹u²× sŽ WKU …—u cš_ …bŠu« lOLł `HBð ¨…bŠu« w ‰Ë_« qBH« WÝ«—œ q³
Æ…bŠu« w WŠËdDL« lO{«uL« w ÊUJù« —b oLF²«
w? W?{Ëd?F?L?«  U?u?K?F?L?« s?O?Ð W?“ö?«  UDЫd²« qLF rKFL« …bŽU VKÞ Ë√ lł«d v≈ Ÿułd«
ÆÎUI³ UNdFð Èdš√  UuKFË ¨iF³« UNCFÐ l …bŠu«
ÆUNÝ—b¹ w²«  UuKFL« sOÐ WöF« `{uð WÞ—Uš rÝ—
©Felder

& Soloman, 2003; Setly S., 1995®

∫wKOKײ« jLM«
ÆtM lu² u¼ U t¹b ÎU×{«Ë ÊuJ¹ UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
Æa¹—«u²UÐ WId qK² qJAÐ ”—b²Ý w²« lO{«uLK WÐu²J WDš œułË qCH¹
sOÐ WöF« `{uð WÞ—Uš „UM¼ ÊuJð UbMŽ bOH²¹
ÆUNLKFð r²OÝ w²« lO{«uL«
 U?M?O?O?F?²?« l?O?L?−? W?Ðu?²?J?  U?LOKFð œułË qCH¹
ÆWÐuKDL« l¹—UAL«Ë
WOLOKFð  «¡«dł≈ „UM¼ ÊuJð UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
¨Õu?K?« v?K?Ž  U?E?ŠöË ¨ «d{U× ∫q¦ …dýU³
W?F?ł«— W?¹c?G?ðË ¨ «—U?³?²?š«Ë ¨`?z«d?ý v?K?Ž ÷dŽË
ÆWLE²M
w ”—bð UbMŽ qC√ qJAÐ  UuKFL« VŽu²¹
W?I?ÐU??« …u?D??« wKð …uDš q WKK²  «uDš
ÆUOIDM
Î
q?Š ‰ËU?×?¹ U?b?M?Ž W?K??K??² WLEM  «uDš l³²¹
Æ…bIF WKJA

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
Ælł«d v≈ ŸułdUÐ U≈Ë rKFL« ‰«RÐ U≈ ¨…UDFL«  UuKFL« w  Už«dH« ¡q
ÆwIDM qK²Ð  UuKFLK hK l{u Ì·U XË œU−¹≈ qCH¹ WÝ«—b« bMŽ
©Felder

26

.& Soloman, 2003®

W¹dEM« WOHK«

∫wŽU2b½ô« jLM«
q?C√ qJAÐ UNLNH¹Ë  UuKFL« lłd²¹
¨t²AUM Ë√ ¡wAUÐ jAM« qLF« ‰öš s
Æs¹dšx ÁdOHð Ë√ ¨tIO³Dð Ë√
åq?LF¹ nO Èd½Ë ¡wA« «c¼ »d−½ UMŽœò
ÆjAM« rKF²LK W³³×L« …—U³F« w¼
ÆWŽuL−L« ‰öš s rKF²« V×¹
Æ…d{U×L« ¡UMŁ√ ¡ËbNÐ ”uK−« tOKŽ VFB¹

rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
∫jLM« «cNÐ
Æ öJAL« qŠ VKD²ð w²« s¹—UL²«Ë WK¾Ý_« sŽ Y׳«Ë ¨¡öe« l …œUL« WAUM qCH¹ WÝ«—b« ¡UMŁ√
ÆWOI³K lO{«uL« bŠ√ dOH² UOU
Î
ÎU²Ë rNM yq cšQ¹ YO×Ð ¨¡öe« s WŽuL− l WÝ«—b«
ÆUNMŽ WÐUłù« sJL¹ nOË ¨ÊUײôUÐ wðQð Ê√ sJL¹ w²« WK¾Ý_UÐ R³M²« WËU×
ÆUNKOFH² ‚dÞ œU−¹SÐ qC√ qJAÐ  UuKFL« ŸUłd²Ý«
©Felder

& Soloman, 2003, Setly, 1995®

∫wK0Q²« jLM«
Æ¡ËbNÐ …œULUÐ dJH¹ UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
ÆwKQ²« rKF²LK WKCHL« …—U³F« w¼ åÎôË√ Ÿu{uLUÐ dJH½ UMŽœò
ÆΫœdHM rKF²« qCH¹
Æ «d{U×L« w ∆œU¼ qJAÐ ”uK−« tOKŽ VFB¹

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
ÆWÝ«—b« ¡UMŁ√  UuKFLUÐ dOJH²K Ì·U XË ¡UDŽ≈
dOJH²KË tð¡«d XLð U WFł«dL dšü sOŠ s ¨WÝ«—b« ¡UMŁ√ nu²«
Æ UIO³D²UÐË WFu²L« WK¾Ý_UÐ
«b²ÝUÐ WOHB«  UEŠöL« Ë√  «¡«dIK …dOB  UBK WÐU²
ÆWU« pðULK
©Felder

27

& Sloman, 2003®

‰Ë_« qBH«

∫wŽUL−« jLM«
Æs¹dšü« l ”—b¹ UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
Æs¹dšü« l qLF¹ UbMŽ qC√ qJAÐ tðU³ł«Ë qLJ¹
Æ¡öe« l wHB« qLF«Ë WOHB«  UýUIM« sL¦¹
qO“ W—UALÐ UNLKF²¹ UbMŽ qC√ qJAÐ  UuKFL« dc²¹
Æd¦√ Ë√
‰ö?š s? qC√ qJAÐ UNLNH¹Ë …b¹b−«  UuKFL« rKF²¹
ÆWŽuL− l qLF« s U¼UIK²¹ w²« …—UŁù«

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
ÆrNF qLF«Ë s¹dšü« WAUM ‰öš s WOuO«  U³ł«u« ÂULð≈ Ë√ ¨WÝ«—bUÐ ÂUOI«
©Reid,

1984®

∫ÍœdH« jLM«
ÆÁbŠË qLF¹ UbMŽ qC√ qJAÐ rKF²¹
ÆÁbŠË ”—b¹ UbMŽ qC√ qJAÐ dJH¹
ÆΫœdHM UNÝ—b¹ UbMŽ qC√ qJAÐ …œUL« rNH¹
ÆÁbŠË qLF¹ UbMŽ qC√ qJAÐ ÂbI²¹

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
w? Íœd? q?J?A?Ð WO²O³«  U³ł«u« ÂULð≈ Ë√ ¨WÝ«—bUÐ ÂUOI«
Æ∆œU¼ ÊUJ
©Reid,

1984®

∫wÝb׫ jLM«
 U?O?½U?J?ù« ·U?AJ²Ý« wÝb׫ rKF²L« qCH¹
Æ UöF«Ë
Æ—«dJ²« ÁdJ¹Ë  UŽ«bÐù« qCH¹
WŠ«— b−¹Ë ¨…b¹b−«  U×KDBL« „ö²« w bOł
ÆWO{U¹d«  UöF«Ë “ud« l qUF²« w
ÆŸ«bÐ≈Ë WŽdÐ qLF¹
ÆWOMOðËd«  UÐU×«Ë dc²« s dO¦J« VKD²ð w²«  UUL« ÁdJ¹

28

W¹dEM« WOHK«

∫jLM« «cNÐ rKF²L« Èb WKCHL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
rKFL« ‰«RÐ  ôœUFL« w dýU³L« i¹uF²«Ë kH׫ vKŽ edð w²« WOÝ«—b« hB׫ sŽ i¹uF²«
ÆÍœd qJAÐ W“ö«  UDЫd²« qLŽ Ë√ ¨ozUI׫ sOÐ jÐd«Ë  U¹dEM«  ôôœ sŽ
ÆZzU²M« h× s bQ²«Ë ¨WÐUłùUÐ ¡b³« q³ ‰«RÝ q …¡«d w wUJ« Xu« cš√
©Felder

& Sloman, 2003®

∫rKF²« ◊UL½√ hO!Að
U ·dF½ nO ¨»öD« bMŽ W¹œdH« rKF²« ◊UL½√ hOAð WOKLŽ ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ WLNL« U¹UCI« s
¨ ö?ÐU?I?L?«Ë ¨ U?½U?×?²?ô«Ë ¨ U?½U?³?²?Ýô« ∫V?U?D?« r?KFð jL½ b¹b×ð ‚dÞ sË øVUÞ qJ rKF²« jL½ u¼
Æ»öD« sŽ —bB¹ U qOK×ðË ¨ «b¼UAL«Ë
Êœ U¼—uÞ w²« ©LSI® rKF²« ◊UL½√ W½U³²Ý«  U½U³²Ýô« Ác¼ sË Æ…bŽ  U½U³²Ý« d¹uD²Ð UL¼dOžË ÊœË Êœ ÂU
wHO Á—uÞ Íc« rKF²« ◊UL½√ qOËdÐË ¨ÊœË uЗUË f¹«dÐ U¼—uÞ w²« ©RSI® …¡«dI« ◊UL½√ W½U³²Ý«Ë ¨ÊœË
‰ULF²ÝUÐ wË√Ë ¨…dOš_« …dAŽ fL«  «uM« w …bŽ  «d  «Ëœ_« Ác¼ q¹bFðË d¹uDð rð bË ¨p½uË
©LSI® rKF²« ◊UL½√ W½U³²Ý« s W½ dš¬ XLL ¨‰U¦L« qO³Ý vKŽ ÆrKF²« ◊UL½√ hOA²  «Ëœ_« Ác¼
YOŠ ¨œbF² s —UO²šô« Ÿu½ s ¨œuMÐ 104 vKŽ Íu²×ðË ¨12≠3 s ·uHB« w »öDK ÊœË Êœ U¼—uÞ w²«
U½√Ë  «u_« wM−Žeð ∫wðü« ‰U¦L« w UL ¨ «—UOš WLš s ΫbŠ«Ë —U²¹ Ê√ tOKŽË ¨bMÐ q VUD« √dI¹
Æ…bAÐ o«Ë√ ¨o«Ë√ ¨bQ² dOž ¨o«Ë√ ô ¨…bAÐ o«Ë√ ô ∫sOÐ s —U²¹ Ê√ tOKŽ ≠ ”—œ√

∫wLOKF²« l{u« œUFÐ√
¨nB« rOEMð WI¹dÞË ¨VUD«Ë ¨rKFL« ∫WOU²« ÁœUFÐQÐ wLOKF²« l{u« vKŽ rKF²« ◊UL½√ ÖuL½ dŁR¹ nO
øVUDK ÂbIð w²«  ULNL« WFO³ÞË øUNULF²Ý« sJL¹ w²« œ«uL«Ë  «¡«dłù«Ë

∫rKFL«
r?O?K?F?²?« …œUO u¼ WOLOKF²« WOKLF« w wÝUÝ_« rKFL« ·b¼ ÊuJ¹ ¨rKF²K ÊœË Êœ ÖuL½ ‰ULF²Ý« bMŽ
∫WOU²« —u_UÐ WdFL« t¹b du²ð Ê√ V−¹ WOUFHРÖuLM« qLF²¹ rKFL ÆtKONðË
ÆUNULF²Ý«Ë ©a« ÆÆÆ WOF«b« ◊UL½√ ¨rOLB²« ◊UL½√ ¨WO׫ ◊UL½_«® WŽuM²L« rKF²« ◊UL½√ dUMŽ rN

-1

ÆWHK² rKFð ◊UL½√ rŽbð …—uBÐ nB« rOEMð

-2

ÆVUÞ q bMŽ rKF²« ◊UL½√ hOA² ”UO  «¡«dł≈ ‰ULF²Ý« vKŽ ·«dýù«

-3

ÆU¼d¹uDðË WŽuM² rKFð ◊UL½√ W¡öL WLLB WŽuM² WOLKFð —œUB vKŽ WEU×L«

-4

ÆœdH rOKFðË ¨…dOGË ¨…dO³  UŽuL− …—«œ≈ s ÊUIð≈

-5

29

‰Ë_« qBH«

b?M?Ž r?K?F?²?« j?L?½ h?OAð w¼ ‰U−L« «c¼ w UNÐ ÂuI¹ Ê√ rKFL« vKŽ w²« WOOzd« ÂUNL« s …bŠ«Ë
rKFð  «—UOš sOQðË rOEMð w¼ ÖuLM« «c¼ ‰ULF²Ý« bMŽ rKFL« vKŽ VF_« WLNL« ÊuJð ULÐ—Ë ¨VUD«
ÆtLKFð jL½ l ¡ö²ð rKFð  UÞUA½ —UO²šUÐ VUÞ qJ `Lð WŽuM²
UL ¨Ã–uLMK `łU½ ‰ULF²Ýô ÕU²HL« u¼ ¨l¹—UAL«Ë ¨WOLOKF²« VzUI×«Ë ¨WOLKF²« œ«uL« w l¹uM²« Ê≈
w rÝUŠ d√ «c¼Ë ¨WOLKF²«  «—«dI« lM vKŽ tð—b VUD« bMŽ wLM¹ WŽuM² WOLKFð —œUB ¡UM²« Ê√
¨rKFL« —«Ëœ√ s ULN
Î
Ϋ—Ëœ bF¹ WOMOðË—Ë WLE²M …—uBÐ —uD²« W³«d Ê√ p– v≈ ·UC¹Ë ÆÖuLM« ÕU−½
Æ»öD« ¡«œ√ rOOI²  UuKF vKŽ ‰uB׫ w p– s …œUH²Ýô« sJL¹Ë

∫VUD«
q?ł√ s? r?N?H?« «c?¼ ‰U?L?F?²?Ý« rŁ sË ¨qCHL« tLKFð jLM rN d¹uDð u¼ VUÞ qJ wOzd« —Ëb« Ê≈
Ê√ U?L? ÆW?OLOKF²« ·«b¼_« oOI×ð ÈbË Á—uDð W³«d VUD« WOËR s Ê≈ ÆWOLKF²« tðUÞUA½ —UO²š«
WOËRL«Ë WOF«b« wM³¹ Ê√ t½Qý s wLOKF²« nuLUÐ tUGA½« ¡UMŁ√ tð«—«d lMB WdH« VUD« ¡UDŽ≈
ÆÈu²×L« rKFð r²¹ v²Š WOLKF²« tðUÞUAM tz«œ√ w l−A²¹ ·uÝ VUD« ÊS ¨wU²UÐË Æt¹b
vKŽ o«u¹Ë ¨nB« w tM WÐuKDL«  UMOOF²« w¼ U ·dF¹ Ê√ VUD« vKŽ ¨WOËRL« qL×ð s ¡e−
nFC«Ë …uI« sÞ«uL ÎUOŽ«Ë ÊuJ¹ Ê√ VUD« s lu²¹ ÎUC¹√Ë ÆtŠU−½ oOIײ tM »uKDL« qLFUÐ ÂUOI«
ÆW¹b nFC« ◊UI½ sŽ i¹uF²K …uI« ◊UI½ qLF²¹ Ê√Ë ¨ÁbMŽ

∫nBK W¹œUL«  «œ«bŽù«
nK²ð w²«  «Ëœ_«Ë ÀUŁ_« s jOKš vKŽ nB« Íu²×¹ Ê√ wG³M¹ ¨WHK²L« rKF²« ◊UL½√ W¡ö qł√ s
Ë√ WËUÞ vKŽ Íu²×¹ Ê√ nB« «c¼ w lu²¹ ÆÃË—b« s ·uH vKŽ Íu²×¹ Íc« ÍbOKI²« nB« sŽ
ÎUC¹√ lu²¹Ë ¨nB« Wdž WFO³Þ VŠ W³ðd W¹œd bŽUI ÎUC¹√ ¨…dOGB«  UŽuL−L« VÝUMð sO²ËUÞ
ÆWJ¹—√Ë ¨Î«œU−Ý ¨W×¹d wÝ«d Èd½ Ê√
…œUŽ≈ w »öD« „d²A¹ Ê√ ÊœË Êœ ÖuL½ Ë—uD Õd²I¹ sJË ÆÖuLM« «c¼ l ¡ö²¹ q¦√ VOðdð błu¹ ô
∫—U³²Žô« sOFÐ WOU²« ◊UIM« s¹cš¬ ¨WOLOKF²« W¾O³«Ë nB« rOLBð
øWOzeł Â√ WOK VOðdð …œUŽ≈ b¹dð q¼
øÂöJUÐ UNO `L¹ ô …¡«dIK WzœU¼ W¹Ë«“ hOBð b¹dð q¼
øqLFK W¹Ë«“ hOBð b¹dð q¼
øWAOFL« Wdž jL½ vKŽ W¹Ë«“ hOBð b¹dð q¼
ø‰UBð« qzUÝu U¹«Ë“Ë ¨»UF√ U¹«Ë“Ë ¨ UUL²¼« U¹«Ë“Ë ¨WOLKFð  UD× U¹«Ë“ hOBð b¹dð q¼

30

W¹dEM« WOHK«

WOËRL« s Ϋ—b `ML¹ tH½ Xu« wË ¨WOLÝd« sŽ bOFÐ ÍœË uł oKš vKŽ l−A¹ bO−« rOLB²« Ê≈
ÆVUD«Ë rKFL« sOÐ U ‰œU³²L« «d²Šô«Ë ¨VUD« ·dBð w

∫WOLOKF²«  «¡«dłù«Ë œ«uL«
d?¹uDðË —UO²š« w Xu« s Ϋd?O¦ rKFL« «c¼ ·dB¹ Ê√ wMF¹ rKF²« ◊UL½√ ÖuLM rKFL« ‰ULF²Ý« Ê≈
ÊułU²×OÝ W³KD« iFÐ ÆWŽuM² WOH jDš v≈ WU{ùUÐ ¨WŽuM² WOLOKF𠜫uË —œUB rOEMðË lOL−ðË
s?O?L?K?F?²?L?« V?ÝUMð w²« pKð v≈ ÃU²×OÝ iF³«Ë ¨sOOuLA« sOLKF²L« VÝUMð WOLOKF𠜫uË —œUB
d?šü« i?F?³?« U?LMOÐ ¨WOŠ œ«u ÊułU²×¹ »öD« iFÐ ÊS ¨”«u×UÐ oKF²¹ UL W³MUÐË ÆsOOKOKײ«
ÆWOFL«Ë W¹dB³« œ«uL« qCH¹
◊U?L?½_ t?BOAð ZzU²½ vKŽ Á—UO²š« wM³¹ Ê√ ‰ËU×¹ Ê√ tOKŽ WOLOKF²« —œUBL« lOL−²Ð rKFL« ÂUO bMŽ
Æ…œUL«Ë nBK ÎUIË WOM³L« WOLOKF²« t«b¼√ vKŽË ¨rKF²«
∫sOLKF²L« bMŽ WHK²L« ◊UL½ú ÎUIË WOLOKF²«  «¡«dłù« iF³  ULOKFð wK¹ ULOË
…d?O?G? W?Žu?L?−? w WOLOKF²«  UÞUAM« ‰ULF²ÝUÐ `BM¹ ∫…d?O?G?B?«  UŽuL−LK WOLOKF²«  UOü«
s?Ë Ær?O?L?B?²«Ë ¨s¹dšü« l qLF« VŠË ¨WOF«b«Ë ¨WOËRL« ∫WOU²« ◊UL½_UÐ ÊuF²L²¹ s¹c« »öDK
nBF«Ë ¨o¹d w rKF²«Ë ¨WdFL« WIKŠ WO¬ …dOG  UŽuL− w qLFK WŠd²IL« WOLOKF²«  UOü« iFÐ
w qLF« ÊuKCH¹ s¹c« W³KD« Ê√ `{«u« sË Æ—«Ëœ_« VFË ¨qO²«Ë ¨WU׫ WÝ«—œ ‰ULF²Ý«Ë ¨wM¼c«
ÆWO½ËUFð  UÞUA½ vKŽ Íu²×ð w²« ·uHB« ÊuKCH¹  UŽuL−
Ê√ Õd²I¹ rOKF²« w rKF²« ◊UL½√ v×M WOUF ‰uŠ Y׳« Ê≈ ∫WOd×«Ë WO׫  UÞUAMK WOLKF²« —œUBL«
…bŽ ”«uŠ qGAð w²« œ«uL« Ê≈ Æwd×׫ jLM« s »öÞ r¼ WÝ—bL« w ÊuKAH¹ s¹c« »öD« s b¹bF«
q¦  ULNLK  UUDÐ ‰ULF²Ý« w¼  UOü« ÈbŠ≈ ÆqLF¹Ë fLK¹Ë ¨Èd¹ Ê√ VUD« s VKD²ð ¨w׫ lÐUD«  «–Ë
sL{ WOd×׫ Èdš_«  UOü« sË ¨WOHK« WN−« vKŽ  UÐUŠù« q−ðË WK¾Ý√ vKŽ  UUD³« Ác¼ Íu²×ð Ê√
Æ…œbF²L« ”«u×K WOLOKF²« VzUI×«Ë ¨WKI²L« WÝ«—bK WOLOKF²« VzUI×«Ë ¨Zd³L« rKF²« ÖuLM« «c¼

∫WOLOKF²« ÂUNL«
q?J?A?РÖu?L?M?« «c?¼ Õd?²?I¹ UL½≈Ë ÆÊœË Êœ ÖuL½ wM³²Ð dŁQ²¹ ô WOLOKF²« ·«b¼_«Ë ÃUNML« Èu²× Ê≈
ÖuLM« X³Ł√ bI ÆW¹—UO²šô« WOLOKF²«  «¡«dłù«Ë  UÞUAM« ‰ULF²Ý«Ë nB« rOEMð w rJײ« wOz—
VUD«  UFuð cš√ rNL« sË ÆlO{«uL« nK² w W¹u½U¦«Ë WDÝu²L«Ë WOz«b²Ðô« qŠ«dL« w tð—«bł
W×{«Ë WKKÝ ∫WOU²« dUMF« qLAðË WLN WOLOKF²« WOKLF« —uD² …dL²L« W³«dL« Ê≈ Æ—U³²Žô« sOFÐ
ÂU?E?½ «b??²?Ý«Ë ¨ÃU?N?M?L?« v?K?Ž …b?L?²?F ”UO  «¡«dłù rE²M ‰ULF²Ý«Ë ¨”UOIK WKÐUI« ·«b¼_« s
ÆVUD« —uDð sŽ »öD«Ë q¼_« mOK³ð ÂUE½Ë ¨Á—uDð qO−² VUÞ qJ  ö−«
ÆbFÐ q —ËœË ¨Ã–uLM« oË wLOKF²« l{u« œUFÐ√ hK¹ ©3® r— ‰Ëb−«Ë

31

‰Ë_« qBH«

ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ wLOKF²« l{u« œUFÐ√ ∫©3® ‰Ëbł

bF³« —Ëœ

wLOKF²« l{u«

ÆtLKFð jL½ hOAð vKŽ VUÞ q bŽU¹

rKFL«

ÆU½d
Î
ÎUH rEM¹
ÆUNOKŽ kU×¹Ë WOLKFð —œUB —uD¹
ÆrOKF²« WOKLŽ qN¹
ÆwBA« tLKFð jL½ VŽu²¹

VUD«

ÆW³ÝUML« WOLKF²«  UÞUAM« —U²¹
ÆtUN ÂULð≈ sŽ ‰ËR
Æ·«b¼_« ÁU−ð« tbIð V«d¹
ÆrKF²« ’dHÐ VUÞ qJ `Lð

W¹œUL«  «œ«bŽù«

ÆWŽuM² WOLKFð  UÞUA½ duð
Æ UŽuL− w »öD« VOðdð WO½UJ≈ duð
ÆtH½ ·bN« oI×ð w²« WOLOKF²«  UÞUAM« s WŽuM² WŽuL−

œ«uL«Ë WOLOKF²«  «¡«dłù«

ÆrKFL« U¼—uD¹Ë UNLLB¹
ÆVUD« U¼—U²š«
ÆrKFL« UNKN¹Ë U¼bF¹

WOLOKF²« ÂUNL«

ÆWÝ—bL« U¼«u²× œb×ð
ÆUN½UIð≈ sŽ ‰ËR VUD«

∫rKF²« ◊UL½√ wŽ«d¹ ÊœË Êœ ÖuL½ o2Ë nB —uBð
t½√ Ϋ—u? k?Šö?²?Ý nB« w qQ²ð UbMŽ ÆÊœË Êœ ÖuL½ oË rKF²« ◊UL½√ wŽ«d¹ ÎU?H —uB²½ U½uŽœ
¨ÎU?F ÊuKLF¹ »öD« s …dO³ Ë√ …dOG  UŽuL− Èdð Ê√ sJL¹ ¨ÍœUF« nB« sŽ t³Oðdð w nK²
ÂuI¹ Ê√ sJL¹ ¨WŽuM²  UÞUAMÐ pLNM rKFL« ¨rNł«—œ√ vKŽ qI² qJAÐ ÊuKLF¹ »öD« iFÐ UC¹√Ë
Î
X¹√— «–≈ »dG²ð ôË ¨Èœ«dH« »öDK `O×BðË tOłuð Ë√ ¨ UŽuL−L« ÈbŠù W¹œUý—≈  ULOKFð ¡UDŽSÐ
ÊuKLF²¹  «b Ë√ œU−Ý vKŽ sOOIK²L« Ë√ sOU−« »öD« iFÐ l ¨nB« w wLÝ— dOž «uł
Î
¡«uÝ ¨—uD²ð »öD« UNÐ ÂuI¹ w²« ”—bUÐ WIKF²L« WOKLF« l¹—UAL« Ê√ UL ÆW¹uÐd²« qzUÝu«Ë »UF_«
Ê√ —U?²??O?Ý w?²« WI¹dD« ‰uŠ VUD« bOÐ —«dI«Ë ÆÍœd qJAÐ »öÞ UNÐ ÂuI¹ Â√  UŽuL− w X½U√
p½S ¨ÍœUF« nB« s d¦√ v{uË WdŠË ÎU−O−{ kŠö²Ý p½√ s ržd« vKŽË ÆUNÐ Ÿu{uL« rKF²¹
ÆvKŽ√ qLF« w »öD« „ULN½« Èu² Ê√ kŠö²Ý

32

W¹dEM« WOHK«

∫ U/UŽù« ÍË– »öD« l0  UIO³Dð
ZU½dÐ sL{  UUŽù« ÍË– »öDK  UłUO²Šô« oOI×ð qNð ÖuLM« UNÐ l²L²¹ w²« WOLOKF²« W½ËdL« Ê≈
ÖuL½ ÊS ¨’U« rOKF²« s rŽ«œ ÂUE½ v≈ ÊułU²×¹ W³KD« ¡ôR¼ Ê√ s ržd« vKŽË ÆÍœUF« nB«
Öu?L?M?« «c?¼ Ê√ –≈ ¨»öD« ¡ôR¼  UłUO²Šô qC_« ÊuJ¹ Ê_ ÍœUF« nB« vKŽ qN¹ rKF²« ◊UL½√
vKŽË .r?N W³ÝUM  UÞUA½Ë ·«b¼√ vKŽ r¼œuNł eOd²Ð WOKOBײ« rNðU¹u² nK²LÐ »öDK `L¹
ÃU²×¹ t½S ¨ UUŽù« ÍË– »öDK WOLOKF²« ÂUNLK jOD²« WOKLŽ sŽ ‰ËR nB« rKF Ê√ s ržd«
ÆrNÐ WUš WOLOKF𠜫uË —œUBË W³KD« ¡ôRN ’Uš rKF …bŽU v≈

∫ÖuLM« WOUF2 vKŽ Wœ_«
s dO¦J« ÊS ¨Ã–uLM« «cN o¹u²«Ë W¹UŽb« w WGU³ „UM¼ Ê√ ÊËd¹ sO¹uÐd²« iFÐ Ê√ s ržd« vKŽ
∫WOU²« V½«u−« ‰öš s p–Ë ¨t²OUF v≈ dOAð W¹uÐd²«  UÝ«—b«Ë  UOÐœ_«
◊U?L½√Ë rOKF²« sOÐ o«u²« dŁ√ Y׳ð w²«  UÝ«—b« s …bŽ X¹dł√ ∫WOLOKF²«  U¾O³«Ë rKF²« ◊UL½√
‰«œ qJAÐ qC√ ÊuJ¹ WOLOKF²« ÂUNL« w »öD« ¡«œ√ Ê√ v≈ UNLEF  —Uý√ ¨WOHB« W¾O³« w rKF²«
ÆrKF²« ◊UL½√ ÖuL½ ‰ULF²Ý« W−O²½ UOzUBŠ≈
Î
rzöð WOLOKFð —œUB »öD« qLF²¹ UbMŽ t½√  UÝ«—œ w½ULŁ  błË ∫WO׫ dUMF«Ë rKF²« ◊UL½√
¨vKŽ√  UöŽ ÊuII×¹ W³KD« ¡ôR¼ ÊS ¨©wd׊ ¨wzd ¨wFLÝ® VUD« bMŽ qCHL« w׫ jLM«
q?C?H?L?« w??×?« r?N?D?L?½ rzöð WOLOKFð —œUBLÐ »öD« rOKFð r²¹ UbMŽ t½√  UÝ«—b« Ác¼  błË UL
ÆqC√ ÊuJð  UöF« ÊS ¨WO½U¦« Wł—b«Ë vË_« Wł—bUÐ
¨œdHML« qLF«® WOŽUL²łô« ◊UL½_«  UÝ«—œ fLš s lЗ√ XËUMð ∫WOŽUL²łô« dUMF«Ë rKF²« ◊UL½√
 UöŽ vKŽ «uKBŠ »öD« Ê√  błË ©ÆÆÆ ¨Z{U½ hý l qLF«Ë ¨o¹d w qLF«Ë ¨¡ö“ l qLF«Ë
ÆqCHL« wŽUL²łô« rNDL½ l WOLOKF²« ·ËdE« XI«uð UbMŽ ÎUOzUBŠ≈ ‰«œ qJAÐ  U½Uײô« w vKŽ√
vMF Ë– tMJË ¨W«d q√ ZU½dÐ XÝ√ ÊœË Êœ ÖuL½ XM³ð w²« ”—«bL« rEF ÊS ¨Èdš√ WNł s
UNM ¨WÝ—bL« w …bŽ  «dOG² vKŽ √dÞ Íc« wÐU−¹ù« dŁ_« v≈ ”—«bL« Ác¼ s dO¦ —Uý√Ë ÆWOUFË
w ¨‰U¦L« qO³Ý vKŽË Æ©WËb« Èu² vKŽ® WUF«  U½Uײô« w r¼ƒ«œ√Ë ¨r¼—uCŠË ¨»öD«  UöŽ
∫wU²U rUD« ¡«—¬ X½U ÖuLM« XI³Þ w²« ”—«bL« ÈbŠù ŸöD²Ý«
ÆnB« ÂUE½ w ÎUM×ð X½U WÝuLKL« ZzU²M« ÈbŠ≈
nB½ s d¦√ ÊU Ê√ bFÐ ¨nB« w U³Ý— ÊUMŁ« jI ¨WOLOKFð  UÐuF s «u½UŽ U³UÞ
Î

-1

69 s -2

ÆWIÐU«  «uM« w Êu³Ýd¹ W³KD« ¡ôR¼
X?I?³?Þ U?L?¼«b?Š≈ s?O?²?Žu?L?−L sOF ‚U w qOBײ« wCHM »öD«  Uł—œ h× bMŽ
s¹c« W³KD« s d³√ œbŽ vË_« WŽuL−L« w błË ¨W¹bOKI²« ‚dD« XKLF²Ý« Èdš_«Ë ÖuLM«
ÆWIÐU«  «dL« w «u×−M¹ rË ‚UL« «c¼ w «u×−½

33

-3

‰Ë_« qBH«

b?F?Ð X?×?−?½  U?O?{U?¹d?«Ë W?G?K?« w? w?Ëb?« ÊUײô« w «u×−M¹ r s¹c« W³KD« s WŽuL−

-4

ÆÖuLM« UNULF²Ý«
ÆWOLKFð  UÐuF s Êu½UF¹ s¹c« »öD« sOÐ »d²« W³½ XCH½«

-5

ÎôbÐ ÍœUŽ n w d³√ ÕUOð—UÐ «ËdFý r¼œôË√ Ê_ ÖuLM« «uK³Ið ’U« rOKF²« »öÞ wU¼√

-6

ÆqBHM wLOKFð ZU½dÐ s
ÆvKŽ√ WÝ—bL« ÁU−ð »öD«Ë sOLKFL« U{— `³√

-7

∫ÖuLM« «c¼ WEöš
w²«  «—UNL« iFÐ „UM¼ ¨rOKF²« w wOz— v×ML pH w ÊœË Êœ ÖuL½ ‰ULF²Ýô dC×ð UbMŽ
∫w¼Ë UNðUŽ«d V−¹
vKŽ ed²Ý XM «–≈ —dIð Ê√ pOKŽË ¨rKF²« ◊UL½√ dUMF oOLŽ rN d¹uDð Í—ËdC« s ≠ôË√
Î
ÆUNM ¡eł vKŽ Â√ ©ÎUIÐUÝ U¼d– rð w²«® UNFOLł dUMF«
ÆWHK²L«  «Ëœ_« «b²ÝUÐ VUÞ q bMŽ rKF²« jL½ hOAð vKŽ Ϋ—œU ÊuJð Ê√ pOKŽ ≠UO½UŁ
Î
ÃU²×²Ý ÆWOLOKF²«  «bFL«Ë œ«uL«Ë  «¡«dłù«Ë ¨nB« w W¹œUL«  «œ«bŽù« eOOLð V−¹ ≠U¦UŁ
Î
b¹b×ðË ¨WOLOKF²« —œUBL«Ë œ«uL« lOL−ð w XË v≈ ÖuLM« «b²Ýô vË_« qŠ«dL« ‰öš
ÆW×{«Ë sJð r w²« »öDK WOLOKF²« ·«b¼_«

∫…dOš√ W×OB½
w?U?¼_«Ë s?O?¹—«œù«Ë s?O?L?K?F?L?« s?O?Ð t rNH« oOLFðË Ã–uLM« sŽ W×{«Ë …—u ‰UB¹ù WłUŠ „UM¼
s? d?O?¦? ÕU?ðd?¹ Æq?U?A?L?« V?³??¹ Öu?LM« rN w hIM« Ê√ –≈ ¨tULF²ÝUÐ oKF²ð »U³Ý_ »öD«Ë
ë—œ_« s? ·u?H? w? »ö?D?« fK−¹ YOŠ ¨rOKF²« w W¹bOKI²« ‚dDK »öD«Ë wU¼_«Ë ¨sO¹—«œù«
qKI¹ Íc« d_« ¨…d{U×L« »uKÝ√ v≈ ÊuŠUðd¹ ÊËdO¦J«Ë ¨…bŠ«Ë WŽuL−L ”—b« rKFL« rN ÂbI¹Ë
ÆrKF²« w VUD« —Ëœ s
◊U?L?½√ Öu?L?½ Ê√ s wU¼_« s dO¦ uJA¹ ¨WÝ—bL« w UOKF« qŠ«dL« Èu² vKŽË ¨Èdš√ WNł s
rKF²« vKŽ «ËœU²Ž« s¹c« sOOKOKײ« »öDK WFU−« Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨wFU−« rOKF²K VUD« TON¹ ô rKF²«
ÆW¹bOKI²« WOLOKF²« ‚dDUÐ
¨pH w tIO³D² WÐuKDL«  «—UNL« p¹b Ê√Ë ¨Ã–uLM« tOKŽ ÂuI¹ Íc« √b³L« rNHð p½√ s bQ²« V−¹
Æ`{«Ë qJAÐ t²OUF vKŽ dŁROÝ Ë√ ÖuLM« oO³Dð pOKŽ VFBOÝ  «—UNL«Ë W“ö« WdFL« ÊËœ sL
W?I?¹d?Þ qLF²ð Ê√  œ—√ «–≈ ÆÒw?−?¹—b?ð q?J?A?Ð d?N?E²Ý ZzU²M«Ë ¨U¼U×{Ë WKO sOÐ Àb×¹ s dOOG²« Ê≈

.(Dunn & Dunn, 1993)

34

ÎU²Ë VKD²¹ ÕU−MU ªÎ«—u³ ÊuJð Ê√ pOKŽ …b¹bł

W¹dEM« WOHK«

∫ U0—uH« ÂUE½ ÖuL½ ∫UO½UŁ
Î
∫VuT bOH¹œ
1939 ÂUF« bË Æ1976 ÂUF« cM …—«œû b¹—c¹Ë WÝ—b w  UÝRL« „uKÝ w —uOËdÐ Vu bOH¹œ
s? d?O?²łUL« Wł—œ vKŽË ¨1961 ÂU?F?« f?u?½ W?O?K? s »«œü« w ”u¹—uUJ³« Wł—œ vKŽ qBŠË
w? tKLŽ V½U−ÐË Æ1967 ÂU?F?« UNH½ WFU−« s Á«—u²b« Wł—œ vKŽË ¨1964 ÂU?F« œ—U—U¼ WFUł
W¹œdH«  «dOOG²« WFO³Þ w  UUL²¼« tË ¨wðUÝRL« „uK« ‰U− w Vu r¼UÝ ¨w³¹d−²« rKF²«
ÆW¹cOHM²«Ë WOMNL« WOÐd²«Ë ¨wMNL« —uD²«Ë ¨w³¹d−²« rKF²«Ë ¨WOŽUL²łô«Ë

∫w³¹d−²« rKF²«Ë VuT bOH¹œ
¨qQ²«Ë WEŠöL«Ë ¨WOKLF« WÐd−²« ∫dUMŽ WFЗ√ s —uNAL« ULNł–uL½ Í«d dłË—Ë Vu bOH¹œ —uÞ
…—uNAL« tð—Ëœ …—u vKŽ ÖuLM« ÷dŽ bË Æ…b¹b−« ·ËdE« w U¼—U³²š«Ë ¨…œd−L« rO¼UHL« s¹uJðË
∫©2® qJý dE½√ ¨wFO³D« rKF²« …—ËbÐ ·dF¹ U Ë√ ¨w³¹d−²« rKF²K

VuJ wFO³D« rKF²« …—Ëœ ∫©2® qJý

WOKLF« WÐd−²«

qQ²«Ë WEŠöL«

…b¹bł n«u w rO¼UHL« —U³²š«

…œd−L« rO¼UHL« qOJAð

YOŠ ¨UN²−UFË  UuKFL« „«—œ≈ ∫UL¼ WOLKF²« WÐd−²« w ÊULN¹ sOKUŽ œułË v≈ Vu —Uý√Ë
∫sOKUF« s¹cN `O{uð wK¹ ULOË ÆrKF²« …—Ëœ ”UÝ√ ÊöUF« Ê«c¼ qJA¹
ÆrO¼UHL« s¹uJðË V¹d−²« sOÐ U ÕË«d²ð WOzUN½ô ‚dDÐ …b¹b−«  UuKFL« ”UM« „—b¹ ∫ UuKFL« „«—œ≈
ÆWO׫  U¹dc«Ë ¨nÞ«uF«Ë ¨”«u׫ nOþu²Ð wBA« qŽUH²« ‰öš s w׫ „«—œù« ∫V¹d−²«
Ær?K?F?²?K? Íb?¹d−²« qšbL« q¦Lð w²« ¨WGË ¨—UJ√Ë ¨rO¼UH v≈ WÐd−²« WLłdð ∫r?O?¼UHL« s¹uJð
WOKLF ÎU?O?ÝUÝ√ rO¼UHL« s¹uJ² dOJH²«Ë V¹d−²« ‰öš s ÍœUL« ”UŠù« sOÐ qŽUH²« d³²F¹Ë

35

‰Ë_« qBH«

s?O?L?K?F?²?L?U?Ð W?U??« p?K?ð l? cOö²K WO׫  U—bL«Ë WOBA« rOI« sOÐ jÐd¹ uN ªrKF²«
ÆsOd²×L«
qQ²« sOÐ U ÕË«d²ð WOzUN½ô ‚dDÐ ’Uý_« q³ s  UuKFL« W−UF r²ð ∫ UuKFL« W−UF
ÆqFH«Ë
ÆUNÐ dOJH²«Ë UN³OðdðË UNzUMÐ …œUŽ≈ ‰öš s WdFL« q¹u×ð ∫qQ²«
Æ U?uKFL« Ác¼ l qUF²«Ë qFH«Ë —U³²šô« ‰öš s wł—U« rUF« vKŽ —UJ_« oO³Dð ∫qFH«
l−A¹ –≈ ¨WOKš«b« —UJ_« W−UFL l«b« du¹ t½_ «bł
Î
ÎULN qFH«Ë qQ²« sOÐ U qŽUH²« d³²F¹Ë
ÆWLN³ ŸU{Ë√ w tLKFð rð U nOþuðË ¨wIOI׫ rUF« w —UJ_« Ác¼ —U³²š« vKŽ rKF²L«
qJA UNF qUF²« sJL¹Ë ¨WDI½ W¹√ s √b³ð Ê√ sJL¹ Ác¼ rKF²« …—Ëœ Ê√ ÍdOË Vu `{Ë√ bË
«c?¼ d?Ł√ k?Šö?¹ rŁ ¨sOF ¡«dłSÐ ÂuI¹ hAÐ …œUŽ √b³ð rKF²« WOKLŽ Ê√ Õd²Ið UN½√ dOž Æw½ËeKŠ
¡«d?łù« –U??ð« r?ð U? «–≈ t?½√ YO×Ð ¨¡«dłù« «c¼ —UŁ¬ rN w¼ WOU²« …uD« Æl{u« vKŽ ¡«dłù«
ÊuJð jLM« «cNÐË Æ¡«dłù« «c¼ q¦ vKŽ Vðd²¹ Ê√ sJL¹ ULÐ R³M²« UMMJL¹ ¨UNH½ ·ËdE« w ¨tH½
ÆsOF l{Ë tOKŽ ÍuDM¹ Íc« ÂUF« √b³L« rN w¼ W¦U¦« …uD«
Ê√ sJL¹ U ‰uŠ tM¼– w …d{UŠ  ULOLFðË ∆œU³ pK²L¹ Ê√ WI¹dD« ÁcNÐ rKFð Íc« ÍuÐd²K sJL¹
s?O?Ð …œU?A? ÀËb?Š W?UŠ w VÝUML« ¡«dłù« Õd²I¹ Ê√ tMJL¹ Îö?¦?L? ÆW?HK² ŸU{Ë√ w tÐ ÂuI¹
Ë√ W?O?ŽU?L?²?ł«  U?×KDBLÐ ¡«dłù« «c¼ sŽ dO³F²« tOKŽ VFB¹ b t½√ dOž ¨WŽuL− w sOBý
Æ…b¹bł ŸU{Ë_ tLKFð U dŁ√ qI½ w WÐuF b−¹ b t½√ UL ÆWOH½
¡«dłù« –Uð« ‰öš s tIO³Dð w¼ Vu bOH¹œ VŠ …dOš_« …uD« ÊuJð ¨ÂUF« √b³L« rN bMŽË
r?K?F?²?«  «u?D?š ÷d?Ž s?J?L?¹ w?³?¹d?−?²?« r?KF²«  öO¦Lð iFÐ wË Æb¹b−« nuL« w VÝUML«
c²¹Ë ÆUO½ËeKŠ
Î
Îö?J?ý c²ð WOKLF« ÊS ¨rKF²« Àb×¹ UbMŽ ¨l«u« wË ÆW¹dz«œ Wd×Ð w³¹d−²«
ÆqFHK WHK²L« —UŁüUÐ Q³M²¹ Ê√ rKF²LK Êü« sJL¹Ë ¨WHK² ŸU{Ë√ w ¡«dłù«
«b²Ý«Ë ¨¡«—ü« h×H WOKLF« WÐd−²« nOþuð ∫ÂUL²¼ôUÐ Ê«d¹bł Ê«dNE pUM¼ ¨‚UO« «c¼ wË
Æ U¹dEM«Ë WOKLF« WÝ—ULL« dOOG² WFł«d« W¹cG²«

∫rKF²« ◊UL½√Ë VuT bOH¹œ
 «—bI« ∫w¼Ë ¨U¼udŽ w²« lЗ_«  «—bI« vKŽ ¡UMÐ rKF²« ◊UL½√ b¹bײ W½U³²Ý« ÍdOË Vu —uÞ
p– vKŽ ¡UMÐË ÆjAM« V¹d−²«  «—bË ¨rO¼UHL« b¹d−ð  «—bË ¨qQ²«Ë WEŠöL«  «—bË ¨WOKLF«
∫©4® r— ‰Ëb−« w UL rKF²K ◊UL½√ WFЗ√ ÍdOË Vu ·dŽ
=

36

W¹dEM« WOHK«

 U—uH« ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√ Ÿ«u½√ ∫©4® ‰Ëbł
nu«

rKF²« w WKG²L«  «—bI«

.ÎUOKLŽ —UJ_« oO³Dð vKŽ …—bI«

V¹d−²«Ë …œd−L« rO¼UHL«

ÆUNKOK×ðË …œb× qzU vKŽ eOd²« tMJL¹

jAM«

rKF²« jL½

wЗUIð dJH

(converger)

ÆqFHM dOž
ÆWIO{  UUL²¼« t

.WOKO²«  «—bI« ‰U− w Íu

W?E?ŠöL«Ë WOKLF« WÐd−²«

ÆW¹Ë«“ s d¦√ s ¡UOý_« W¹ƒ—Ë —UJ_« ÃU²½≈ w bOł

WOKQ²«

ÍbŽU³ð dJH

(diverger)

Æ’Uý_UÐ r²N¹
ÆWFÝ«Ë WOUIŁ  UUL²¼« t

.W¹dEM« ÖULM« Ÿ«bÐ≈ vKŽ …dO³ …—b

WEŠöL«Ë rO¼UHL« b¹d−ð

Æwz«dI²Ýô« qOKײ« vKŽ …—bI«

WOKQ²«

wKO¦Lð dJH

(assimilator)

Æœ«d_UÐ tUL²¼« s d¦√ …œd−L« rO¼UHLUÐ r²N¹

.¡UOý_« qLŽ w Íu

V?¹d?−?²?«Ë WOKLF« WÐd−²«

ÆdUG

jAM«

wƒöð dJH

(accommodator)

Æ…b−²L« ·ËdEK WF¹d« WÐU−²Ýô« tM VKD¹ UbMŽ bOł Áƒ«œ√
Æ öJAL« qŠ vKŽ WOÝbŠ …—b

(The encyclopedia of informal education, 2001)

∫ U0—uH« ÂUE½
lЗ_« …—Ëb« qŠ«d s WKŠd q j³ðdðË Æ öJAL« qŠË jOD²K UOłöŽ
Î
ÎUł–uL½  U—uH« ÂUE½ d³²F¹
 U¹dE½ v≈ œUM²ÝôUÐ wŁ—UJ q³ s  U—uH« ÂUE½ d¹uDð rð bË ÆrKF²K jL½ Ë√ dOJH²« s sOF ŸuMÐ
Æ UuKFL« W−UFË ‰U³I²Ý« w WHK²L« qš«bL« v≈ Ác¼ WFЗ_« rKF²« ◊UL½√ bM²ðË ÆVu

(1)

q?C?H?¹ ¨r?K?F?²?« ‚d?Þ qJÐ ÊuLKF²L« ◊dM¹ ULMO³ ÆUN²dÐ rKF²« WOKLŽ W−UFL«Ë „«—œù« U²OKLŽ nBð
∫…œb× …bŠ«Ë WI¹dÞ rNLEF
¨t?L?K?F?²?¹ U? q? w?  U?D?Ыd²«Ë w½UFL«Ë ¨WOBA« W—UAL« sŽ Y׳¹ ∫wKO²« rKF²L«
rKF²«  UO−Oð«d²Ý« U√ ÆUMOF
Î
ÎU¾Oý rKF²¹ «–UL WdFL ÃU²×¹ Ætðd³Ð qQ²¹Ë ÎU¹bł qŽUH²¹Ë
ÆÍdJH« nBF«Ë qŽUH²«Ë Àbײ«Ë ŸUL²Ýô« qLA² ¨jLM« «cNÐ WD³ðdL«
—U?J?_« ‰ö?š s? d?J?H?¹Ë —U?J_« qJA¹Ë ¨ UuKFL«Ë ozUI׫ sŽ Y׳¹ ∫wKOKײ« rKF²L«
sLC²ðË ÆtLKF²¹ U Èu²× vKŽ eOd²K ÃU²×¹Ë ¨qQ²«Ë …œd−L«  UOKLF« qCH¹Ë ¨…œd−L«
Æ U¹dEM« l{ËË nOMB²«Ë qOKײ«Ë …b¼UAL« t W³ÝUML« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«

.©…dOBŠ wMFð mat WLK® ZOMU UNCFÐ l WKš«b² ◊UL½√ 4 vKŽ ed¹ t½_ ¨rÝô« «cNÐ (4 mat)  U—uH« ÂUE½ wLÝ 1

37

‰Ë_« qBH«

 UuKFL« vKŽ qB×¹ Æ U¹dEM« oO³DðË V¹d−²«Ë qFH« ‰öš s rKF²¹ ∫wIDML« rKF²L«
U√ ÆtLKF²¹ U oO³Dð sJL¹ nO WdFL ÃU²×¹ Æ…œd−L« W−UFL«Ë jAM« V¹d−²« ‰öš s
ÆqŽUH²«Ë V¹d−²« wN ¨rKF²L« «cN WLzöL« rKF²«  UO−Oð«d²Ý«
WËU×L« ‰öš s ·UA²ô«Ë  UO½UJù« sŽ Y׳«Ë ·UAJ²Ýô« ‰öš s rKF²¹ ∫wJOUM¹b« rKF²L«
U wM³ðË …b¹b−« n«uL« w tLKF²¹ U oO³Dð V×¹ ÆÎUOKLŽ tЗU−ð h×Ë V¹d−²« V×¹ ÆQD«Ë
 U?O−Oð«d²Ý« sOLKF²L« s ŸuM« «c¼ Âb²¹ øΫ–≈ «–U? q¦ WK¾Ý√ ÕdÞ ‰öš s tK¹bFðË tLKF²¹
©The Australian Flexible Learning, 2001® ÆŸ«bÐù«Ë …dUGL« VŠË wM³²«Ë q¹bF²« q¦ WMOF
rOKF²« w lЗ_«  «uD« ŸU³ðUÐË ÆWFЗ_« rKF²« ◊UL½√ v≈ bM²ð  ULOKF²« s …—Ëb  U—uH« ÂUE½ v≈ dEM¹Ë
ÆÍbײK ÷dF²¹Ë Ÿu{uL« v≈ bA¹Ë tO oQ²¹ WB׫ s ¡eł VUÞ qJ ÊuJOÝ t½QÐ bOQ²« sJL¹ ¨”—œ q w
∫©5® r— ‰Ëb−« w Ác¼ lЗ_« rOKF²«  «uDš ÷dŽ sJL¹Ë
 U—uH« ÖuL½ VŠ rOKF²«  «uDš ∫©5® ‰Ëbł
WLzöL« WDA½_«

…uD« nË

jLMK WLzöL« WOLOKF²« …uD«

ÆWOM¼c« WD¹d«

U¼“ËU−ð r²¹ WLN …uDš Ác¼

ÆÍdJH« nBF«

Ác?¼ l?{Ë r²¹ Æ”—«bL« w

Y?×?³¹ ÆW³«dL«Ë ”UŠù«

‰öš s oO³D²« bO …uD«

¨W?O?B??A?« W?—U?AL« sŽ

…U?O?×? v?MF «– ”—b« qFł

s???Ž Y???×???³???«Ë ¨q???šb???²???«Ë

ULÐ cOö²« WAUMË ÆcOö²«

Æ U?D?Ыd?²?« q?L?ŽË ¨v?M?FL«

ÆWAUML«

U?L?ÐË ¨Ÿu?{uL« sŽ t½udF¹

Íc???« w???ÝU???Ý_« ‰«R?????«

ÆWOKŠd  UłU²M²Ý« qLŽ

ÆtMŽ t²dFLÐ Êu³žd¹

ø«–UL u¼ tŠdD¹

ÆX½d²½ù« w Y׳«

sJË ÆW¹bOKIð …uD« Ác¼ d³²Fð

w? WLzö V² sŽ Y׳«

o?zUI׫ œU−¹≈ r²¹ ô Ê√ V−¹

¨U?N?Ð dOJH²«Ë  UuKFL« v≈

ÆŸu{uL«

Æ—dIL« »U²J« «b²ÝUÐ jI

dOJH²«Ë ¨ozUI׫ sŽ Y׳«Ë

Y׳« wŽb²¹ å«–Uò ‰«R«

t?Ð d?J?H?¹ U? r?K?F?ðË ¨—U?J?_UÐ

¨V²® q¦ WHK² —œUB sŽ

Æ—U??J?_« q?O?J?A?ðË ¨¡«d?³??«

W?Þd?ý√ ¨XO½d²½ù« vKŽ l«u

Íc????« w????ÝU????Ý_« ‰«R??????«

.©a≈ÆÆƨu¹bO

ø«–U u¼ tŠdD¹

Æu¹bOH« …b¼UA
Ærz«uI« qLŽ

ÆU¹bOÐuKJO½ù« w Y׳«
Æ «dOH²« v≈ …—Uýù«
Æjz«d« …b¼UA

ÆÂUL²¼ô« oKš ∫eOHײ«

rKF²« jL½

ÆozUI׫ œU−¹≈ ∫h×H«

v?KŽ ed¹ ∫w?K?O²« rKF²L«

ŸUL²Ýô« ∫w?K?O?K?ײ« rKF²L«

Æ¡«d³« WKÐUI
ÆdðuO³LJ« Z«dÐ l qŽUH²«
W?ÐU?²?® w?ÐU?²? V?ł«Ë ÂULð≈

‰UL≈ ‰öš s ”—b« XO³¦ð

w hý v≈ Ë√ s WUÝ—

ÆŸËd???A??? Ÿ«b??Ð≈ Ë√ s??¹d??L??ð

¨¡U?M?³?«Ë ¨V?¹d?−?²«Ë ¨qLF«Ë

Æ©WUI Ë√ ¨…b¹dł Ë√ ¨W¹«Ë—

l??¹—U?A?L?« Êu?J?ð Ê√ s?J?L?¹Ë

o?O³DðË ¨ U«b²Ýô« oKšË

Æ öO¦Lð Ÿ«bÐ≈

…b?L? ◊U?A?½ W?ł—œ v≈ WKNÝ

w??ÝU??Ý_« ‰«R??« Æ—U?J?_«

ÆWOLKŽ WÐd−²Ð ÂUOI«

WËU× d¹uDð Ë√ ozUœ dAŽ

ønO u¼ tŠdD¹ Íc«

Æ…bOB Ë√ WOMž√ WÐU²
ÆWÞ—U« vKŽ WKŠ— WFÐU²
ÆWŠu Ë√ VO² qLŽ

„ö??²??ôË ÆÂU??¹√ W??Łö??Ł …b??L??
Ê√ V?U?D?« v?K?Ž V−¹ …œUL«
ÆtLKFð rð ULÐ U ÎU¾Oý qFH¹

38

ÆtLKFð rð U nOþuð ∫lÝu²«

d?O?J?H?²« ∫w?I?D?M?L?« r?K?F?²?L«

W¹dEM« WOHK«

WLzöL« WDA½_«

…uD« nË

jLMK WLzöL« WOLOKF²« …uD«

rKF²« jL½

ÆVUD« ‰ULŽ_ nK Ÿ«bÐ≈

U? s?¹d?šü« V?U?D?« „—U?A?¹

¨ÎUF ¡UOý_« q l{Ë ∫eOL²«

q?L?F« ∫w?J?O?U?M?¹b?« r?K?F²L«

ÆhBI« œdÝ

¨h?I?« ‰öš s …œUŽ tLKFð

W?d?F?L?« W—UAË ¨UNKOK×ðË

s????Ž Y????×????³????« ¨—u????F???A???«Ë

s Â√ ¨ÎUOÐU² Â√ ÎUONHý ¡«uÝ

Ædš¬ hý l

¨…Q????³????????L????«  U????O???½U???J???ù«

Æl¹—UAL« w W—UAL«

Æt??U??L??Ž_ n??K? Ÿ«b?Ð≈ ‰ö?š

r???K???F???²???«Ë ¨·U???A???J??²??Ýô«Ë

ÎU?³?U?Þ V?UD« ”—b?¹
U?bMŽË
Ò

¨Q?????D?????????«Ë W????ËU????×????L????U????Ð

W?D?A?½Q?Ð s¹dšü« W—UA

·U qOœ «cN tLKFð U dš¬

 UÝU³²« Ÿ«bÐ≈Ë ¨·UA²ô«Ë

ÆWOÐU²

ÆŸu{uLUÐ t²dF vKŽ

w??ÝU??Ý_« ‰«R???« ÆW?K?O?√

Æd¹dIð qLŽ

Æ«–≈ «–U u¼ tŠdD¹ Íc«

h??B??I??« w? W?—U?A?L?«
ÆW¹uHA«
ÆbzUBI« WFł«d
Æw½Už_« w W—UAL«

(Heart of Wisdom, The 4 MAT System, 2002)

∫rKF²« ◊UL½√  «—UNL hK ©6® r— ‰Ëb−« sO³¹Ë

 U—uH« ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√  «—UN ∫©6® ‰Ëbł

ø«–UL

ønO

∫wKO²« rKF²L«

ø«–≈

∫wJOUM¹b« rKF²L«

ÆŸUL²Ýô«

Æq¹bF²«

ÆÀbײ«

ÆnOJ²«

ÆqŽUH²«

Æ…dUGL«

ÆwM¼c« nBF«

ÆŸ«bÐù«

∫wKOKײ« rKF²L«

ø«–U

∫wIDML« rKF²L«

ÆV¹d−²«

Æ…b¼UAL«

ÆsOײ«

ÆqOKײ«

Æ…—ËUML«

ÆnOMB²«
Æ U¹dEM« l{Ë

(Individual Differencies The 4 MAT System, 1997)

∫⁄U0b« w³½U−Ð t²/öŽË  U0—uH« ÂUE½
q b¹Ëeð r²¹ YO×Ð ¨ U—uH« ÂUE½ rOLBð rð bË Æ⁄Ub« w³½U−Ð rKF²« ◊UL½√ s jL½ q j³ðd¹
U?NŠd²I¹ w²« WO½UL¦«  ULOKF²« ©7® r?— ‰Ëb−« sO³¹Ë Æ”—œ q ‰öš WKCHL« WLNLUÐ VUÞ
ÆÂUEM« «c¼

39

‰Ë_« qBH«

rOKF²« w  U—uH« ÂUE½ oO³Dð  «uDš ∫©7® r— ‰Ëbł
sL¹_« V½U−«

Õd²IL« ‰«R«

d¹_« V½U−«

…uD«

ø«–UL
©WOF«b« …—UŁ≈®
WMOF WÐd−ð sŽ Àbײ«

vË_« …uD«
WÐd−²UÐ qQ²«Ë qOKײ«

WO½U¦« …uD«

ø«–U
©rO¼UHL« »UFO²Ý«®
rO¼UHLUÐ WOKQ²«  öOKײ« Zœ

W¦U¦« …uD«
 «—UNË rO¼UH d¹uDð

WFЫd« …uD«

…œb×  UODF WÝ—UL

WU« …uD«

ønO
©…bzUH«®

WÝœU« …uD«

VUDK U ¡wý WU{≈Ë WÝ—UL
ø«–≈
©W¡«uL«®
WöF« œU−¹ù  UIO³D²« qOK×ð
«bOIFð
Î
d¦√ »—U−ð vKŽ oO³D²«

WFÐU« …uD«
WMU¦« …uD«

(Individual Differencies The 4MAT System, 1997)

∫q0UA« rOKF²«Ë  U0—uH« ÂUE½
qUA« rOKF²« WÝUOÝ ¨sODKË …bײL«  U¹ôu« UNO ULÐ ¨rUF« w rOKF²«  UÝUOÝ rEF vM³²ð
s?¹c?« p?¾Ë√ «bŽ ULO ¨W¹bOKI²« ·uHB« w W³KD« s WU«  UłU׫ ÍË– Zœ vKŽ hMð w²«
WbIL«  Ub«Ë WMOFL« qzUÝu« s …œUH²Ýô« rNOKŽ VFB¹ YO×Ð ¨W¹UGK VF l{Ë s Êu½UF¹
ÆÍbOKI²« rOKF²« w
iFÐ WKBHM ·uH w WU«  UłU׫ ÍË– s W³KD« qBH WłUŠ „UM¼ X«“ U t½√ kŠu t½√ dOž
ÆW¹bOKI²« ·uHB« w rOKF²« W³«u vKŽ r¼bŽU¹ ’Uš rOKFð r¹bI² Ÿu³Ý_« ÂU¹√
WU«  UłU׫ ÍË– s W³KD« …bŽU qł√ s UNOM³ð sJL¹ w²« qzUÝu« ÈbŠ≈  U—uH« ÂUE½ d³²F¹
Æn?B?« W?³?K?Þ q?J  UuKFL« qOuð rOEM² WLN WKOÝË d³²F¹ –≈ ¨W¹bOKI²« ·uHB« w ÃUb½ô« vKŽ
∫qUA« rOKF²« ÕU−½ù ÎU³ÝUM  U—uH« ÂUE½ qF−ð UN½√ bI²F¹ »U³Ý√ WLš „UM¼Ë
rNMJL¹ cOö²U ÆqUA« rOKF²« …dJ l  U—uH« ÂUE½ WHK qUJ²ð ∫ U—uH« WHK -1
rOKF²« WÝUOÝË  U—uH« ÂUE½ s Îö Ê√ UL ÆWHK² ‚dDÐ rKF²« ‰öš s «u×−M¹ Ê√

40

W¹dEM« WOHK«

c?O?ö?²?«  U?łU?Š W?O?³?K?²?Ð Êu?L?K?F?L« ÂuI¹ Ê√ …dJ l−AðË W¹œdH« ‚ËdH« vM³²ð qUA«
ÆWHK²L« WOLOKF²«
Èu²×L« vKŽ eOd²« vKŽ r¼bŽU¹ jODð ÂUEMÐ sOLKFL«  U—uH« ÂUE½ œËe¹ ∫jOD²« ÂUE½

-2

ÂU?E?½ b?ŽU??¹Ë ÆtLKF²¹Ë tdF¹ Ê√ VUÞ qJ rNL« Èu²×L« «Ë—dI¹ Ê√ sOLKFL« vKŽË ÆrNL«
t²U{≈ Ë√ ÁƒUG≈ rNOKŽ Íc« Èu²×LK W³MUÐ VÝUML« —«dI« –Uð« vKŽ sOLKFL«  U—uH«
¨⁄U?b?« w?³?½U?−? W?³?ÝU?ML«  UOMI²« «b²ÝUÐ W³ÝUM WI¹dDÐ WuKFL« qOuðË ¨VUÞ qJ
ÆWHK²L« WOLOKF²« jzUÝu«Ë œbF²L« ¡Uc« W¹dE½ nOþuðË
 U?—u?H?« ÂU?E?M wFO³D« rKF²« …—Ëœ s ‰Ë_« ¡e−« d³²F¹ ∫Èu²×LUÐ ÎU?O?HÞUŽ cOö²« jЗ

-3

ô s?¹c?« p?¾?Ë√ q?¦? W?U??«  U?łU?׫ ÍË– s W³KDK WOL¼√ d¦√ t½√ dOž ¨VUÞ qJ U?LN
Î
r?N?D?Ðd? r?¼dOž s d¦√ ÊułU²×¹ s¹c«Ë ¨sOzU³«Ë ¨sOÐu¼uL«Ë ¨rKF²« vKŽ …—b ÊuJK²L¹
Æ¡öe«Ë sOLKFL« l  UöŽ s¹uJðË Èu²×LUÐ UOHÞUŽ
Î
…—Ëœ s? vDÝu« WKŠdL« w rOKF²« w wIOI׫ l¹uM²« wðQ¹ ∫cOö²« qJ rOKF²« l¹uMð

-4

„ö?²?« w? d?³?√ X?Ë ·d?B? Êu?łU?²?×?¹ cOö²« iF³ Æ U—uH« ÂUEM wFO³D« rKF²«
ÊËd?š¬ o?L?F?²?¹ U?L?MOÐ ÆrNðUUL²¼«Ë rNð«—bIÐ …œËb× ÊuJð rNLKFð ZzU²½ Ê√ UL ¨ «—UNL«
l?Ýu?²?« w? —UO« cOö²« ¡UDŽ≈ vKŽ  U—uH« ÂUE½ l−A¹Ë ÆrNM Ϋ¡e?ł tOKŽUł rKF²UÐ
pcË ¨rNðUłUŠ fJFð cOö²«  «—UOš Ê√ s bQ²¹ bO−« rKFL« Ê√ UL ÆrNLKFð „ö²«Ë
ÆrOOI²« WOKLF W³MUÐ ‰U׫
sO¹uÐd²« rEF bI²F¹ ∫WU«  UłU׫ ÍË– cOö²« b¹b×ð w WGU³L« WKJA s b׫

-5

Ê√ U?L? ÆW?U??«  U?łU?×?« ÍË– s? c?O?ö²« hOAð w WGU³L« w WKJA „UM¼ Ê√
Ê√ ÊËbI²F¹  U—uH« ÂUE½Ë WU«  UłU׫ ÍË– rOKFð s q w sOÝdL²L« sO¹uÐd²«
qI¹ YO×Ð ¨WKJAL« Ác¼ s b×¹ Ê√ sJL¹ ”—«bL« w  U—uH« ÂUEM VÝUML« nOþu²«
v≈ p– w qCH« lłd¹Ë ÆWU«  UłU׫ ÍË– s rN½QÐ ÊuBA¹ s¹c« W³KD« œbŽ
s? Îôb?Ð ÕU?−?M?« v?K?Ž Áb?ŽU??¹Ë ¨V?U?Þ q?J? ’U??« r?K?F²« jL½ —bI¹  U—uH« ÂUE½ Ê√
h?OAð w WGU³L« sŽ W−ðUM« WHKJ« s ÂUEM« «c¼ q¦ «b²Ý« qKI¹ pcÐË ÆtÞU³Š≈

.(About learning, 1996)

WU«  UłU׫ ÍË–

∫ U0—uH« ÂUE½Ë w½ËUF²« rKF²«
 U?O?−?O?ð«d?²?Ý« o?O?³Dð WuNÐ rN²ŽUD²ÝUÐ Ê√ w½ËUF²« rKF²« w ÊuÝdL²L« Êu¹uÐd²« błË
Ê√ błË UL ÆÂUEM« «cN rN²Ý«—œ bFÐ  U—uH« ÂUEM wFO³D« rKF²« …—Ëœ vKŽ w½ËUF²« rKF²«
w½ËUF²« rKF²« oO³Dð ZzU²½ bŠ vB√ v≈ l—  U—uH« ÂUE½Ë w½ËUF²« rKF²« sOÐ WłË«eL«
ÆrKF²« b¹dHðË

41

‰Ë_« qBH«

r?K?F?²?«  U?O?−?O?ð«d?²?Ý« q?O?Lײ WKOÝË  ULOKF²« wLLBLË sOLKFLK  U—uH« ÂUE½ —UÞ≈ WOMÐ duðË
Êu?J?ð  U?—u?H?« ÂU?E?½ o?Ë W?LEML« …bŠu« dOÝ WFO³Þ Ê√ UL ÆUNKLQÐ f¹—b²« WDš vKŽ w½ËUF²«
∫ U—uH« ÂUE½ qLŽ WOHO WOU²« ◊UIM« sO³ðË Æw½ËUF²« rKF²« wÝ—ULL ’Uš qJAÐ …bOH
ÂUOIÐ  U—uH« ÂUE½ VŠ WDDL« ”Ë—b« q √b³ð ∫Èu²×LK vMF ¡UDŽ≈ ∫‰Ë_« lÐdL« -1
rNL« sË ÆUN½uLKF²OÝ w²« rO¼UHL«Ë sOLKF²L« sOÐ U WöŽ oKÐ tðd³š VŠ rKFL«
tz«—PÐ WOBA« W—UALUÐ „—UA qJ `Lð w²« WI¦« œU−¹≈ WOz«b²Ðô« WKŠdL« Ác¼ w
ÎU?L?N? w?½ËU?F?²« ‘UIM« d³²F¹Ë ÆWd²AL« …d³« WOŽu½ ‰uŠ s¹dšü« l —«u׫ ¡«dł≈Ë
 U?O?ÝU?Ý√ r?N? q?ł√ s? VUD«Ë rKFL« s qJ rN u¼Ë ¨rKF²« s ¡e−« «c¼ w «bł
Î
ÆWŽUL−«  UO−Oð«d²Ý«
w½U¦« ¡e−« v≈ rKFL« qšb¹ Èu²×L« vKŽ eOd²« r²¹ Ê√ bFÐ ∫rO¼UHL« œU−¹≈ ∫w½U¦« lÐdL«

-2

b?L?²?F?¹ ¡e?−?« «c?¼ Ê√ s ržd« vKŽË ÆÈu²×L« qOUHð ‰ËUMð r²¹ YOŠ ¨ U—uH« ÂUE½ s
„«d?ý≈ ‰ö?š s? “e?F?¹ Ê√ s?J?L?¹ t?½S? ¨r?K?F?²?« W?O?K?LŽ w wBA« ◊«d½ô« vKŽ U?ÝUÝ√
Î
rNMJLð w²« rKF²«  UOUHð«Ë  UO−Oð«d²Ý« ‰öš s …b¹b−« WdFL« »U²« w sOLKF²L«
Æ¡öe« l rKF²« W—UA s
—U?³?²?š« r?N Í—ËdC« s ¨…b¹bł WdF ÊuLKF²L« V²J¹ UbMŽ ∫WÝ—ULL« ∫YU¦« lÐdL«

-3

qJAÐ ÁuLKFð U l ÊuLKF²L« tO qUF²¹ Íc« luL« t½≈ ÆÁuLKFð ULÐ dOJH²«Ë ¨WdFL« Ác¼
w?½ËU?F?²« rKF²«  UO−Oð«d²Ýô WłUŠ  U—uH« ÂUE½ w ÊuÝdL²L« b−¹Ë ÆwŽULł Ë√ Íœd
nOKJð «Ë—U²š« U «–≈ WUÐË ¨rKF²« …—Ëœ s ¡e−« «c¼ w rOKF²« »UO½« qONð ÷dGÐ
ÆrNLKFð lOÝuðË ·UAJ²Ýô l¹—UALÐ cOö²«
U? o?O?³Dð w cOö²« ◊dM¹ UbMŽ ∫wBA« qUJ²«Ë WOŽ«bÐù«  UIO³D²« ∫lЫd« lÐdL«

-4

v?K?Ž q?L?FK jI fO W³KDK …dO³ ÎU?d?  U?—u?H?« ÂUE½ du¹ ¨WOŽ«bÐ≈ …b¹bł ‚dDÐ ÁuLKFð
iF³ rNCFÐ UNbI¹ w²« WFł«d« W¹cG²« s …œUH²Ýö UL½≈Ë ¨WO½ËUFð  UŽuL−L l¹—UA
Êu?J?¹  U?—u?H?« ÂU?E½  ULOKFð oO³D²ÐË ÆœdHM qJAÐ qLF« ÊË—U²¹ UbMŽ rNKLŽ WFł«dË
ÆrNLKF² W¡ö d¦_«  UO−Oð«d²Ýô« ÊuHþu¹ cOö²« Ê√ s bQ²K Ê“«u² —UÞ≈ rKFL« Èb
V?ÝUML« s ÊU «–≈ UË v² b¹bײ ¨Èu_« ‚UO« ÊuJ¹ ULÐ—Ë ¨ ÎU?UOÝ  U—uH« ÂUE½ du¹ pcÐË
W?¹U?N?½Ë W?¹«bÐ w bOH w½ËUF²« rKF²« Ê√ b−½ UM½√ s ržd« vKŽË ÆWO½ËUFð Ë√ W¹œd  UOMIð «b²Ý«
Æ…—Ëb« q ‰öš ΫbOH ÊuJ¹ b t½S ¨rKF²« …—Ëœ
ÎU¹œd ¡«uÝ ¨rKF²« s sOF ŸuM r¼dOž s ÎUЫc−½« d¦√ sOF rKFð jLMÐ ÊuLKF²L« ÊuJ¹ ULЗË
j?L?M?Ð VUDK VÝUML« Xu« w VÝUML« ŸuM« r¹bIð VÝUML« s ¨«c Æ ÎU?O—UAð Â√ ÎUO½ËUFð Â√
ÆsOF rKFð

42

W¹dEM« WOHK«

∫ U0—uH« ÂUE½Ë œbF²L« ¡UTc«
 UFÐdL« b−ðË ÆwFO³D« rKF²« …—Ëœ w  UuKFL« W−UFË „«—œ≈ ÍbFÐ s  U—uH« ÂUE½ ÊuJ²¹
Ác¼ l `łUM« rKF²« qUF²¹Ë ÆqLF«Ë dOJH²«Ë qQ²«Ë —uFA« ∫w¼Ë ¨WOÝUÝ_« rKF²« dUMŽ WFЗ_«
rOKF²« ÊuLKFL« rLB¹ UbMŽË ø«–≈Ë ønOË ø«–UË ø«–UL ∫WFЗ_« WK¾Ý_« sŽ VO−¹Ë WFЗ_« dUMF«
∫wK¹ U v≈ ÊułU²×¹ rN½S ¨rKF²« …—Ëb
Æ©wð«c« ¡Uc«® rKF²K wBý vMF oKš

-1

Æ©wŽUL²łô« ¡Uc«® WHK² dE½  UNłËË ¡«—¬ ·UAJ²Ý«

-2

Æ©wIDML«Ë wEHK« ¡Uc«® WLEM WOMÐË rO¼UH sL{ WdFL« l{Ë

-3

Æ©wzUCH« Ë√ w½UJL« ¡Uc«® rKF²« dŁ√ qI½ vKŽ …—bI«Ë ¨WHK² ‚dDÐ rKF²« s …œUH²Ýô«

-4

Æ©ÍuGK« ¡Uc«® WdFL« sŽ wŽ«bÐù« dO³F²« lO−Að

-5

v?K?Ž e?O?d?²?« r?²?¹ U?b?M?Ž W?U??ÐË ¨ U?—u?H?« ÂU?E?½ s?L{ Íb−«Ë wIOÝuL« ¡Uc« qšb¹
”—bð UbMŽ ’Uš qJAÐ ”—bO ¨w{U¹d« ¡Uc« U√ Æ⁄Ub« s sL¹_« V½U−«  UO−Oð«d²Ý«
WOBA« l¹—UAL«Ë  «—UNL«Ë —UJ_«Ë w½UFL« e¹eF² WłUŠ „UM¼ ÊuJð UbMŽ pcË ¨ UO{U¹d«
Æ©About

learning, Inc., 1996®

∫ U0—uH« ÂUE½ oO³Dð bz«u2
∫wK¹ U  UÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ ¨ U—uH« ÂUE½ oO³Dð ‰öš s
U?N??¹—bð rð w²«  UuKFLK qC√ ÎU?ŽU?łd?²?Ý« c?Oö²« dNþ√ ∫ UuKFL« ŸUłd²Ý« s×ð

-1

ÆÂUEM« oO³D² …dJ³L« qŠ«dL« s  U—uH« ÂUE½ «b²ÝUÐ
w?²?« W?O?Žu{uL« qOBײ«  «—U³²š« w qC√ ZzU²½ vKŽ cOö²« qBŠ ∫qC√ qOB×ð

-2

ÆqOKײ«Ë ¨oO³D²«Ë ¨rNH«Ë ¨WdFL« fOIð
W?OÐU−¹≈ d¦√  U¼U−ð« «ËdNþ√ …cðUÝ_«Ë sOLKFL« Ê√ WOHOJ«  UÝ«—b« XMOÐ ∫WOF«b« …œU¹“

-3

Ϋd¹bIðË rOOI²UÐ d³√ U«e²«Ë
Î
ÎU½ËUFð ÊuLKFL« ÈbÐ√ bI Æ U—uH« ÂUE½ «b²ÝUÐ rKF²« u×½
ÆrOKF²K s¹eH×L r¼—Ëb d¦√
v?K?Ž d?³?√ …—b?I  U—uH« ÂUE½ «b²ÝUÐ «uLKFð s¹c« W³KD« dNþ√ ∫…—uD² dOJHð  «—UN

-4

WOEHK«  «—bI« ‰U− w d³_«  UMײ«  dNþ bË ÆWOÝUÝ_« dOJH²«  «—UN w rJײ«
ÆwŽ«bÐù« dOJH²«Ë
w?½b?²?L?« q?O?B?×?²?« ÍË– »ö?D?« ÕU−½ s  U—uH« ÂUE½ b¹e¹ ∫włöF« rOKF²K WłU׫ hUMð

.©About Learning, Inc., 1996® WUš WI¹dDÐ rNLOKF² WłU׫ qIð UL ¨WU«  UłU׫ ÍË–Ë

43

-5

‰Ë_« qBH«

∫ÖuLM« «c¼ WEöš
ÆWHK² ‚dDÐ  UuKFL«Ë »—U−²« ”UM« „—b¹

≠√

-1

ÆWHK² ‚dDÐ  UuKFL«Ë »—U−²« ”UM« ZUF¹ ≠»
Æb¹dH« UMLKFð jL½ UNF qUF²½Ë  UuKFL« UNO q³I²½ w²« WI¹dD« qJAð ≠Ã
ÆrKF²« ◊UL½_ …œb× Ÿ«u½√ WFЗ√ „UM¼

≠√

-2

ÆUNH½ WOL¼_« UN ◊UL½_« Ác¼ q ≠»
Æ’U« tLKFð jLM q³I²«Ë WŠ«dUÐ rKF²L« dFA¹ Ê√ V−¹
vMF œU−¹≈ sOLKFL« vKŽ «c ÆrN W³MUÐ rKF²« tOMF¹ ULÐ ‰Ë_« jLM« s ÊuLKF²L« r²N¹

≠Ã
≠√

-3

Æt½uLKF¹ UL
sOLKFL« vKŽ «c ÆrO¼UHL« s¹uJð v≈ ÍœRð w²« ozUI×UÐ w½U¦« jLM« s ÊuLKF²L« r²N¹ ≠»
ÆrNLN oLFð w²« ozUI×UÐ r¼b¹Ëeð
rN WdH« WŠUð≈ sOLKFL« vKŽ «c ¨¡UOý_« qLŽ WOHOJÐ YU¦« jLM« s ÊuLKF²L« r²N¹ ≠Ã
ÆV¹d−²K
r?N WdH« WŠUð≈ sOLKFL« vKŽ «c Æwð«c« ·UA²ôUÐ lЫd« jLM« s ÊuLKF²L« r²N¹ ≠œ
Æ¡UOý_« V¹d−²
s rKF²« ◊UL½√ s jL½ qJ W³ÝUML« WHK²L« lЗ_« ‚dDUÐ sOLKF²L« q rKF¹ Ê√ V−¹

≠√

-4

≠√

-5

l rOKF²« tO VÝUM²¹ Íc« Xu« iF³ rKF²« WI¹dD sOK³I²Ë sO׳U½ «u½uJ¹ Ê√ qł√
ÆÈdš√ rKFð  «—b d¹uDð w Xu« WOIÐ s¹œËbA Êu½uJ¹ ULMOÐ ¨rNLKFð jL½
w?²?« lЗ_« ‚dDUÐ rOKF²« r²¹ YO×Ð ¨w«u²« vKŽ rKF²« …—Ëœ w  U—uH« ÂUE½ qI²M¹
ÆWFЗ_« rKF²« ◊UL½√ VÝUMð
ÆrKF²« WOKLF wFO³D« —UL« w«u²« «c¼ qJA¹ ≠»
w³½U− W³ÝUML« rOKF²«  UOMIð WDÝ«uÐ ”—b¹ Ê√ V−¹ WFЗ_« rKF²« ◊UL½√ s jL½ q

≠√

-6

Æd¹_«Ë sL¹_« ⁄Ub«
W?I?¹d?Þ l? «u?¡ö?²?¹ w? ⁄U?b« s sL¹_« V½U−« WDÝ«uÐ sOLKF²LK WdH« «c¼ `O²¹ ≠»
Æw½U¦« nBM« w rKF²« WI¹dÞ l nOJ²« ÊuËU×¹ ULMOÐ ¨Xu« nB²ML rKF²«
w? ⁄U?b?« s? d??¹_« V?½U?−« WDÝ«uÐ sOLKF²LK ÎU?C?¹√ W?d?H?« «c¼ `O²¹ UL ≠Ã
r?KF²« WI¹dÞ l nOJ²« ÊuËU×¹ ULMOÐ ¨Xu« nB²ML rKF²« WI¹dÞ l «u¡ö²¹
Æw½U¦« nBM« w
V−¹ ⁄Ub« w³½U−Ð WU« rOKF²«  «—UN qUJð pcË ¨WFЗ_« rKF²« ◊UL½√ qUJð WOKLŽ
Æd³_« rOKF²« ·b¼ qJA¹ Ê√

44

-7

W¹dEM« WOHK«

ÊËe?d?¹Ë r?N?¹b? …u?I?« V?½«u?ł ÊuLKF²L« q³I²¹ ·uÝ ¨cOö²« rKFð ◊UL½√ …UŽ«d ‰öš s

-8

v?K?Ž r?N?ð—b s ÊËb¹e¹Ë ¨s¹dšü« hzUB U?«d²Š«Ë
Î
Î
U?O×
Îö?³?I?ð ÊË—u?D¹ ULMOÐ ¨UNOKŽ
ÆqAHUÐ —uFA« jG{ s s¹—dײ ¨WŽuM² ‚dDÐ rKF²«
Æs¹dšü« s rKF²« vKŽ rNð—b  œ«“ ¨rNH½_ sOLKF²L« q³I𠜫“ ULK
©About

-9

Learning, Inc., 1996®

∫VUD« rKFð jL½Ë rKFL« rOKFð jL½ sOÐ W¡öL« Ÿu{u w WLNL« V½«u−« iFÐ wK¹ ULOË

VUD« bMŽ rKF²« jL½ l0 rKFL« bMŽ rOKF²« jL½ W0¡ö0
W?ł—b?Ð W?D?³?ðd? rKF²« u×½ rNðU¼U−ð« s×ðË »öD« qOB×ð …œU¹“ Ê√  UÝ«—b« s b¹bF« bOHð

(Dunn, Bruno, & Beaudry, 1990; Douglas,
bË Æ1979;

r?N?L?K?F?ð j?L?½Ë r?K?F?L?« r?O?K?Fð jL½ sOÐ U o«u²«

Gardinar, 1986; Ingham,1989; Kroon, 1985; Trautman, 1979; White, 1980)

q?O³Ý vKF ÆÊUOŠ_« s dO¦ w rKFL« rOKFð jL½Ë W³KD« rKFð jL½ sOÐ WI«uL« VFB« s ÊuJ¹
U WOzdL« rNð«—b —uD²ð ULMOÐ ÆÊUOŠ_« VKž√ w wd׊ —UGB« W³KD« rKFð jL½ ÊuJ¹ ¨‰U¦L«
W?ÝœU??« s?Ý v?²?Š W?O?F?L??« r?N?ðd?«– ÈuIð ô bË ÆsOOÝUÝ_« lЫd«Ë YU¦« sOHB« sOÐ
W?O?KCQÐ oKF²L« rKF²« jL½ s ¡e−« U½cš√ U «–≈Ë Æ©Crino,

1984; LeClair, 1986; Kroon, 1985®

ÆWOŠU³B« …d²H« w qLFð ”—«bL« q Ê_ ¡e−« «c¼ WÝ«—œ VFB¹ t½S ¨WHK²L« ÂuO«  «d² w rKF²«
¨rKFL« bMŽ rOKF²« jL½Ë VUD« bMŽ rKF²« jL½ sOÐ W¡«uL« ÂbŽ s Ÿu½ Àb×¹ ÊUOŠ_« s dO¦ w
b?Ë ¨»«c?−?½ô« Âb?ŽË q?K?L?UÐ dFA¹ VUDU ¨rKFL«Ë VUD« s q bMŽ WO³KÝ ZzU²½ v≈ p– ÍœR¹Ë
w bOł dOž t½QÐ dFA¹Ë ¨Ÿu{uL« ÁU−ð« WO³KÝ  UNłuð t¹b `³BðË ¨ U½Uײô« w tKOB×ð v½b²¹
w? p?J?A?¹ b?Ë ¨»ö?D« q³ s WO½b²  UöŽ tł«u¹ rKFLU ¨qÐUILUÐË Æpc rK²¹Ë …œUL« Ác¼
ÆÍ—«œù« ÂUEM«Ë »öD« q³ s rKFL tð¡UH
j?L½Ë rOKF²« jL½ sOÐ W¡«uLUÐ Êu¦ŠU³« `BM¹ ¨rKFL«Ë VUD« sOÐ ◊UL½_« w iUM²« sOÐ qOKI²K
r?K?F?²?« ÃU?²?½ o?O?Iײ WdH«  œ«“ ¨VUD« dOHðË rKFL« bB sOÐ q√ …u−H« X½U ULKJ ¨rKF²«
sOJLð w ULN
Î
Ϋ—Ëœ VFK¹ rKFL«Ë VUD« „«—œ≈ sOÐ …uN« dł Ê√ vKŽ …bŽ qzôœ dOAð –≈ ¨»uKDL«
Æ©Rao,

2002®

WOHB« rNð«d³š …œU¹“ s »öD«

∫rOKF²«Ë rKF²« ◊UL½√ sOÐ W0¡öLK ‚dÞ
r?²?ð Ê√ s? b?Ð ô ¨«c? ¨l?u²Ë wFO³Þ d√ rKF²L« rOKFð jL½Ë VUD« rKFð jL½ sOÐ ·ö²š« œułË Ê≈
∫—U³²Žô« sOFÐ WOU²« V½«u−« cš√ V−¹ WU׫ Ác¼ wË ¨rKF²L« rKFð jL½ l ¨VUD« rOKFð jL½ W¡ö

45

‰Ë_« qBH«

ÆrKF²L« Èb wð«c« wŽu« d¹uDðË rKF²« ◊UL½√ hOAð

-1

ÆrKF²L« rOKFðË VUD« rKFð jL½ sOÐ W¡«u oK rOKF²« jL½ w q¹b³²«Ë l¹uM²«

-2

Æ·«dýù« X×ð rKF²« ◊UL½√ w lÝu²«Ë »öD«  UOuKÝ w dOOG²« lO−Að

-3

Æ UŽuL−LK WHK² l¹“uð ‚dÞ l WDA½√ dOuð

-4

∫rKF²L« Èb wð«c« wŽu« d¹uDðË rKF²« ◊UL½√ hOAð ≠ôË√
Î

 U?łU?O?²ŠUÐ W¹«—œ vKŽ ÊuLKFL« ÊuJ¹ UbMŽ ô≈ oIײð ô rOKF²«Ë rKF²« jL½ sOÐ WUFH« W¡«uL« Ê≈
 «Ëœ√ q?L?F?²??¹ Ê√ r?K?F?L?« v?K?Ž p?– o?O?I?×?²Ë ¨WKCHL« rNLKFð ◊UL½√Ë rNðUUÞË rNð«—bË rNÐöÞ
¨rKF²« ◊UL½√ lOL− WÝU׫ …e¼U−«  U½U³²Ýô«Ë  «Ëœ_« s …bŽ ÷dG« «cN błu¹Ë ¨hOA²K
ÆhOA²« qB w ÎUIŠô UNKOBHð r²OÝË
∫rKF²L« rOKFðË VUD« rKFð jL½ sOÐ W¡«u oK rOKF²« jL½ w q¹b³²«Ë l¹uM²« ≠UO½UŁ
Î

¨r?NLKFð ◊UL½√ w sOŽuM² »öD« ÊuJ¹ ¨”—bð w²« lO{«uL« sŽ dEM« iGÐ ¨·uHB« lOLł w
tDL½ dOOG²Ð rKFL« ÂuI¹ Ê√ u¼ WHK²L« »öD« rKFð ◊UL½√ l rKFL« rKQð w WOUF ‚dD« d¦√ sË
¨»öD« bMŽ WHK²L« rKF²« ◊UL½√ rzö² ÊUJù« —b WŽuM²  UÞUA½ r¹bIðË WOLOKF²« tðUO−Oð«d²Ý«Ë
s d¦√ UNO `−MOÝ w²«Ë ¨wLKF²« tDL½ l ¡ö²ð w²« WDA½_« iFÐ vKŽ VUD« qB×OÝ wU²UÐË
¨WGK« rOKFð rzöð  UÞUAM« Ác¼® sOF rKFð jL½ rzöð w²«  UÞUAM« iFÐ vKŽ ‰U¦ wK¹ ULO ÆU¼dOž
∫©Èdš_« lO{«uL« vKŽ U¼œuMÐ iFÐ o³DMð Ê√ sJLL« s sJË
∫wzdL« jLM«

Æ…b¹bł  UuKF qł√ s —bBL« …¡«d
Æ◊UAMUÐ WIdL«  ULOKF²« …¡«d
Æ…b¹b−«  UuKFL«Ë w½UFL« W¹uI² WOHB« WDA½_UÐ  ö−Ð ÿUH²Šô«
Æ…d{U×L« sŽ  UEŠö s¹Ëbð
∫·«dýù« X×ð rKF²« ◊UL½√ w lÝu²«Ë »öD«  UOuKÝ w dOOG²« lO−Að ≠U¦UŁ
Î

 «d?³UÐ dŁQ²ð  UOuKÝ ÍQË ¨WOUIŁ WOuKÝ ÎU?ÞU?L½√ fJFð ·dB²K W²ÐUŁ WI¹dÞ u¼ rKF²« jL½ Ê≈
U?N?½√ v?K?Ž r?KF²« ◊UL½√ —U³²Ž« sJL¹ wU²UÐË ¨WOLOKFð  «d³Ð U¼—ËdL W−O²½ dOG²ð Ê√ sJL¹ ¨WOUI¦«
`?³?B?ð Ê√ s?J?L?¹ œd?H?« b?M?Ž W?O?Ž«u?« d?Ož ◊UL½_« ÊS ¨V¹—b²UÐË ÆWOłuuOÐ  UH UNM d¦√  «œUŽ
ÆrKFL« ·«dý≈ X×ð ÊuJð Ê√ V−¹ WKIM« Ác¼ sJË ¨WOŽ«Ë WOLKFð  UO−Oð«d²Ý«

46

W¹dEM« WOHK«

∫ UŽuL−LK WHK² l¹“uð ‚dÞ l WDA½√ dOuð ≠UFЫ—
Î

ÎU?F?³?ð  U?Žu?L?− v≈ »öD« rI¹ Ê√ rKFLK bOHL« s ¨WHK² WOLKFð ◊UL½QÐ W³KDUÐ ¡wK n w
q? Íu?×?ð  U?Žu?L?−? v≈ »öD« rOIð sJL¹ rOI²« s ŸuM« «c¼ v≈ WU{ùUÐË ÆrNLKFð ◊UL½_
¨»öD« rOIð r²¹ Ê√ q³ sJË ÆWF²Ë W¹uOŠ d¦√ rKF²« qF−¹ U ¨WHK² rKFð ◊UL½QÐ ÎUÐöÞ WŽuL−
Æ«–ULË ¨ÊuKFHOÝ «–UË ¨rOI²« WFO³D sOŽ«Ë »öD« ÊuJ¹ Ê√ V−¹
t?²?D?š q?L?²?A?²? ’U?š b?N−Ð ÂuI¹ Ê√ rKFL« vKŽ ¨»öD« rOIð WOHO sŽ dEM« iGÐ ¨W¹UNM« wË
ÆWHK² rKFð ◊UL½_ UNLLB¹ w²« WDA½ú eOd²« qLF²¹ Ê√ sJL¹Ë ¨WHK² rKFð ◊UL½√ vKŽ ”—bK

∫ÃU²M²Ýô«
rKFð ◊UL½√ hOA²  «Ëœ√ ÊuLKFL« qLF²¹ Ê√ V−¹ ¨WHK²L« œ«d_« rKFð ◊UL½√ «d²Š« qł√ s
¨W?H?K?²?L« rKF²« ◊UL½√ rzöð ”Ë—œ jODðË ¨ UËdH« Ác¼ l qUF²K WOLOKFð qz«bÐ r¹bIðË rNÐöÞ
vKŽË ¨…d¹UG rKFð ◊UL½√ nOþuð vKŽ r¼ËbŽU¹Ë rNÐöÞ «uF−A¹ Ê√ sOLKFL« vKŽ tH½ Xu« wË
ÆWOUFHÐ »öD« rKFð s b¹e¹ U ¨Èdš_« rKF²« ◊UL½√ l qUF²K  UO−Oð«d²Ý« d¹uDð

47

w½U¦« qBH«

q?J?< ÊËb? d?F?A| Ë√ ·dF| Ë√ dJH| Ê√ lOD
9| ô ÊU9ù« Ê≈ò
å…dJH « o«d. WLKË …—uCË
å◊ö³Mł ‰ULò

å‰U, JuB √dIÔ| sO1 qC√ t) 
√ U ¨dEMK ô ŸUL9K V 
√ ¨V 
√ UbM,ò
åfO½Ëœ√ò

48

w½U¦« qBH«

rKF²« jL½ hOAð

jL½ hO!Að
rKF²«

2

hOAð ‚dÞ qBH« «c¼ ÷dF¹ ÆW³KD« rKFð —uDð qł√ s WLNL« —u_« s rKF²« jL½ hOAð d³²F¹
ÒÌq ∆ËUË sÝU× sO³¹Ë Æ «dcL« WÐU²Ë ¨ U½U³²Ýô« ∫UL¼ sO²OOz— sO²I¹dÞ hB¹Ë ¨rKF²« jL½
ÆX½d²½ù«  U×H vKŽ …œułu  U½U³²Ýô l«uL« iFÐ ÷dF¹ UL ÆsO²I¹dD« sOðU¼ s

 U½U³²Ýô«
jL½ hOAð ÁU−ðUÐ ”—«bL« ÂU√ b×ð ÂuO« „UM¼Ë ÆÍuÐd²« d¹uD²K ÎU?ŠU²H W³KD« rKFð WI¹dÞ rN d³²F¹
…bŽ ‚dÞ „UM¼ Æ©Griggs, 1991® rNLKFð jL½ l o«u²¹ ULO r¼œUý—≈Ë »öD« f¹—bð ·bNÐ VUÞ q rKFð
‚dD« Ác¼ sË ¨WOLOKFð WKŠd q w »öD« rKFð jL½ ”UOI UNM Ïq rL w²«Ë ¨VUD« rKFð jL½ b¹bײ
w½U¦« nB« v²ŠË W{Ëd« WKŠd s ‰UHÞú  UuÝd«  «– rKF²« ◊UL½√ W½U³²Ý« UN²K¦√ sË ¨ U½U³²Ýô«
◊UL½QÐ WIKF²  «dI
W½U³²Ý«Ë ¨©Dunn,
Æ©Dunn,

104 s W½uJ w¼Ë 12≠3 ·uHB« w ÊU³AK ©LSI® rKF²« ◊UL½√ W½U³²Ý«Ë ¨wÝUÝ_«

Dunn, & Price, 1985®

Dunn, & Price, 1982®

…dI

œd?HK WOHM«Ë WOŽUL²łô«Ë WOL−«Ë WOHÞUF«Ë WO¾O³« rKF²«

100

s W½uJL«Ë ¨—U³JK rKF²«Ë qLFK WKCHL« ·ËdE« WÝ«—œ

49

w½U¦« qBH«

rN²ÐU−²Ý«Ë rNKŽUHðË »öD« „«—œ≈ WOHO ‰uŠ  UuKFLÐ UNKOK×ðË UNIO³Dð bFÐ  U½U³²Ýô« Ác¼ U½œËeðË
V?ÝU?M?L« œUý—ù« r¹bIðË VÝUML« qšb²« ¡«dł≈ s UMMJLð wU²UÐË Æ©Griggs,
 «Ëœ_« Ác?¼ ‰U?L?F?²Ý« Ê√ s ržd« vKŽË Æ©Griggs,

1991®

1991®

W?O?LOKF²« W¾O³K

W?I?¹d?Þ q?C?Q?Ð r?K?F²« s »öD« sOJL²

ÆqCHL« VUD« rKFð jL½ v≈ dOAð UN½S ¨wHJ¹ ô U¼bŠË

 U½U³²Ýô« «b!²Ý« WOHOT
Xu« iFÐ hB¹ Ê√ rKFL« vKŽ V−¹ »öD« Èb rKF²« ◊UL½√ hOA² …«œ_« ‰ULF²ÝUÐ ¡b³« q³
∫Ê√ ôËU×
Î

...øUNH½ WI¹dDUÐ ÊuLKF²¹ lOL−« q¼ ørKF²« ◊UL½QÐ bBI½ «–U ∫W³KD« ÂUL²¼« dO¦¹
...¨q−Ý ¨W½U³²Ý« ∫WUŽ  U×KDB ·dF¹
ÆVUD«Ë rKFL« q³ s UNULF²Ý«Ë rKF²« ◊UL½√ b¹b×ð sJL¹ nO gUM¹
Æ U½U³²Ýô« ZzU²½ qO−ð sJL¹ nO ÕdA¹
ÆrKF²« ◊UL½√ hOAð bz«uHÐ »öD« lMI¹
w?²?«  U?E?Šö?L?« ‰œU³² wzUMŁ qJAÐ ‘UIMK Wd »öD« wDF¹ Ê√ rKFL« lOD²¹ ¨ÕdA« «c¼ bFÐ
r?K?FL« ÂuI¹ Æ»öD«  «—UH²Ý« sŽ WÐUłû Ϋb?F?²? ÊuJ¹ Ê√ rKFL« vKŽË ¨rKFL« ÷dŽ s U¼u½u
WU« rNLKFð ZzU²½ «uBK¹ Ê√ »öD« lOD²¹ W¹UNM« wË Æ U½U³²Ýö »öD« W¾³Fð vKŽ ·«dýùUÐ
ÆW½U³²Ýô« VŠ
vKŽ V²J¹ Ê√ rKFL« lOD²¹ ÆrOOI²« ZzU²½ ‰uŠ tKLQÐ nBK ÎUýUI½ rEM¹ Ê√ rKFL« vKŽ ¨WOU²« …uD« wË
c?zb?M?Ž Ær?z«u? w? q?C?H?L?« r?N?D?L?½ X?×ð r¼¡ULÝ√ «u³²J¹ Ê√ »öD« s VKD¹Ë ¨WOOz— rKFð ◊UL½√ ÕuK«
…dO¦  Uö²š«Ë  UNÐUAð błuð t½√Ë ¨WŽuM²L« rKF²« ◊UL½QÐ ¡wK nB« Ê√ «u−²M²¹ Ê√ »öD« lOD²¹
ÆtLKFð jL½ WdFLÐ tUL²¼«Ë wð«c« VUD« wŽË oLF¹Ë b¹e¹ ‘UIM« «c¼ q¦ Ê≈ ÆrNLKFð ◊UL½√ w W³KD« sOÐ
◊UL½√ ËË– »öÞ WŽuL− q w  UŽuL− v≈ »öD« nMB¹ Ê√ rKFL« lOD²¹ ¨‘UIM« «c¼ bFÐ ¨UC¹√
Î
Æ©Zhenhui,

2002®

WNÐUA² rKFð

 U½U³²Ýô« «b!²Ý«  UO³KÝ
∫UNMË ¨ UO³K« iFÐ UN ÊS ¨rKF²« ◊UL½√ hOAð w WOÝUÝ√ …«œ√ W½U³²Ýô« —U³²Ž« s ržd« vKŽË
ÆdOH²«Ë qOKײ« w WUš …—UN VKD²¹Ë oO³D²K Xu« s dO¦J« UNCFÐ pKN²¹

50

rKF²« jL½ hOAð

Æl«u« sŽ …d³F …—uBÐË WbÐ W½U³²Ýô« VUD« T³F¹ ô b
ÆwIOI׫ rNDL½ p– Ê√ …—ËdCUÐ fOË tF «uLKQð rKFð jL½ sŽ W½U³²Ýô« w »öD« d³F¹ b
Èd?š√  «d?OG²Ë VUD«Ë rKFL« sOÐ WöF«Ë WOLOKF²«  ULNL« WFO³Þ cš√ v≈ …uŽœ „UM¼ ÊS ¨«cN
lOLł qŠ vKŽ …—b  «– …bŠ«Ë WOBOAð …«œ√ błuð ô t½√ sO—b ÊuJ½ Ê√ V−¹ UL ¨—U³²Žô« sOFÐ
ÆrKF²« qUA

W³KD« rKFð ◊UL½√ hO!A² Èdš√  «Ëœ√
‰öš s YŠU³« UNO≈ qB¹ ô  ôU− `²Hð UN½√ –≈ ¨…bŽU WKOÝu  UOuO« WÐU² ‰ULF²Ý« qCH¹
 U?L?O?K?F²« s WŽuL− r¼ƒUDŽ≈ r²¹ Ê√ V−¹  UOuOUÐ ÿUH²ŠôUÐ »öD« √b³¹ Ê√ q³ ÆÈdš√ qzUÝË
t?ðUŽU³D½« ‰uŠ q−Ð VUÞ q kH²×¹ YO×Ð ¨«Ëed¹ Ê√ V−¹ «–U vKŽË ¨ UOuO« WÐU² WOHO ‰uŠ
»öD« tOłuð V−¹ UL ÆtLKFð vKŽ dŁRð Èdš√ q«uŽË »öD« tzö“ sŽË tLKF sŽË Ÿu{uL« sŽ
UË ¨rKF²« w UN½uNł«u¹ w²« qUAL« s¹ËbðË ¨WK  «– UN½√ ÊËbI²F¹ w²« jI À«bŠ_« nË v≈
ÆUNF qUF²K rNDODð u¼
¨U?N?ÐU×√ v≈ Ϋ—u? U?N?ŽU?ł—≈ r?Ł s?Ë U?¼d?¹u?BðË ¨WLEM  «d² vKŽ »öD« s  UOuO« lLł r²¹
ÆW¹d« s ‰UŽ Èu² vKŽ qUF²Ý  UOuO« Ê√ v≈ »öD« ÂöŽ≈ V−¹Ë
cOö²K rKFL« WEŠö ‚dD« Ác¼ sË ÆW³KD« rKFð jL½ hOA² WOLÝ— dOž ‚dÞ Â«b²Ý« sJL¹Ë
ÆW³KD« l  öÐUI ¡«dł≈ pcË ¨hOA²« ·bNÐ  UuKF lLłË rKF²« ¡UMŁ√
»öD« rKFð jL½ hOAð sJL¹ ô t½√ ÊËd¹ ©Dunn,

Dunn, & Price, 1977; Beaty, 1986® Ê√ dOž

V?K?ž√ w? r?²¹ ¨‰U¦L« qO³Ý vKF ÆUN²EŠö sJL¹ ô jLM« dUMŽ iFÐ Ê√ –≈ ÆWEŠöL« o¹dÞ sŽ
sO−{U½ dOžË Wd׫ ËdO¦ rN½√ vKŽ r¼bŽUI w ¡ËbNÐ ÊuK−¹ ô s¹c« »öD« hOAð ÊUOŠ_«
w? Êu?łU?²×¹Ë ¨WUD« s ÎU?O?U?Ž Èu?²?? Êu?J?K²L¹ rN½√ Êu—b¹ —U³J« s qOKI«Ë ÆqUA uF½UË
W?ł—b?Ð `?L¹ ÊUJ v≈ ÊułU²×¹ rN½√ UL ÆWHK² WI¹dDÐ bŽUIL« VOðdð tO r²¹ ÊUJ v≈ WÝ«—b«
s? Ÿu?M?« «c?¼ l? W?u?N??Ð q?U?F?²« sJL¹Ë ÆbŽUIL« sOÐ qIM²« w d³√ Wd Ë√ ¨Wd׫ s WOUŽ
…œU?−?Ý v?KŽ ”uK−UÐ rN ÕUL« ‰öš s p–Ë ¨rKF²« ◊UL½QÐ WdF sOLKFLK  duð «–≈ cOö²«
W³KD« Ê√ ©Dunn

& Dunn, 1993®

Èd?¹Ë Ær?NUN ¡UN½≈ v²Š dšü ◊UA½ s qIM²« Ë√ ¨÷—_« vKŽ

ÆrN rKF²« ◊UL½√ Ÿu{u Õdý rð U «–≈ rNLKFð jL½ vKŽ p½udFOÝ
ÊËbI²F¹ ©Dunn,

Dunn, & price, 1977; Marcus, 1977; Beaty, 1986® ÊS ¨p– v≈ WU{ùUÐË

i?F?Ð Ê_ p?–Ë ¨W?b?« s WOUŽ Wł—bÐ W³KD« rKFð ◊UL½√ dUMŽ q b¹b×ð rNMJL¹ ô sOLKFL« Ê√
d¼UEL« iFÐ rN Êu¾O¹ b ¨sOLKFL« Ê√ UL ÆWÝdL²L« sOFK v²Š WEŠö ÊuJð ô jLM« tłË√
ÆW³KD« Èb  UdB²«Ë

51

w½U¦« qBH«

rKF²« jL½ hO!A² X½d²½ù« vKŽ l/«uL« iFÐ
∫l«uL« Ác¼ UNM U½d²š« ¨rKF²« jL½ hOA²  «Ëœ√ ÷dFð X½d²½ù« vKŽ l«uL« s b¹bF« „UM¼

How to learn
http://www.howtolearn.com
¨«bMÐ
Î

36 s W½uJ (The personal learning style inventory) w¼ rKF²« jL½ hOA² …«œ√ luL« «c¼ ÷dF¹

U?N?²?¾?³?F?ð r?²ðË ÆqLF« ‰U− Ë√ WÝ«—b« ÷dGÐ UNM …œUH²Ýö œdH« rKFð jL½ hOA² W½U³²Ýô« Ác¼ `KBðË
r?K?F?²« jL½ W½U³²Ýô« Ác¼ fOIðË ÆWMOF W¹dLŽ WKŠdLÐ …œb× dOž w¼Ë ÆpI«uð w²« WKL−« ÂU√ …—Uý≈ l{uÐ
ÆX½d²½ù« s …dýU³ W−O²M« vKŽ ‰uB×«Ë UN²¾³F²Ð hA« ÂuI¹ Ê√ sJL¹Ë Æwd××«Ë wFL«Ë wzdL«

Index of learning styles (ILS)
http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSdir/ilsweb.html
Æp?I?«u?¹ Íc?« j?L?M?«Ë V?ÝU?M?²?ð s?O?²?KLł ÈbŠ≈ —UO²šUÐ UN²¾³Fð r²ðË Æ«b?MÐ
Î

44

s? W?½u?J? W½U³²Ý« w¼Ë

ÎUOFÐU²ð ¨ÎUOEH Â√ ÎUOzd ¨ÎUOÝbŠ Â√ ÎUOŠ ¨ÎUOKQð Â√ ÎUDA½ ÊU√ œdH« jL½ hOA² …«œ_« Ác¼ Âb²ðË
U?N?b??²??¹ Ê√ s?JL¹ UL ÆrNLKFð jL½ hOA² œ«d√ q³ s …«œ_« Ác¼ «b²Ý« sJL¹Ë ÆÎU?OuLý Â√
ÆY׳« ÷«dž_ Ë√ ¨W³KDK `BM« r¹bIð Ë√ f¹—b²« w rNðbŽUL ÊuLKFL«

A learning style survey for college
http://www.metamath.com/multiple/multiple_choice_questions.cgi
ÎU?O?zd Â√ ¨wEH dOž ÎU?O?zd? ÊU?√ œd?H« rKFð jL½ W½U³²Ýô« Ác¼ fOIðË Æ«bMÐ
Î

32

s? W?½uJ W½U³²Ý« w¼Ë

—UO²šôUÐ UN²¾³Fð r²ðË ÆœdH« rKFð jL½ ”UOË X½d²½ù« vKŽ UN²¾³Fð sJL¹Ë Æwd׊ Â√ ¨ÎUOFLÝ Â√ ¨UOEH
Î
p?LKFð jL½ WdFË W½U³²Ýô« W¾³Fð bFÐ luL« „œËe¹ UL ÆΫbÐ√ Ë√ ÎU½UOŠ√ Ë√ ÎULz«œ ∫ U−¹—bð WŁöŁ sL{
ÆwL¹œU_« pKOB×ð …œU¹“ wË WÝ«—b« w „bŽUð w²« W³ÝUML«  UO−Oð«d²ÝôUÐ

Evaluating your learning style
http://webster.commnet.edu/faculty/~simonds/styles/styles.htm
Øw?I?O?³?D?ð ¨w?zd?Øw?FLÝ ∫w¼ œUFÐ_«Ë ÆœuMÐ WF³Ý vKŽ UNM yq? Íu?²?×?¹ œU?F?Ð√ WFЗ√ s W½uJ W½U³²Ý« w¼Ë
bFÐË ÆpLKFð jL½Ë VÝUM²ð sO²MŁ« s WKLł —UO²š« UNMŽ WÐUłù« VKD²ðË ÆwF«ËØwŽ«bÐ≈ ¨wEHØwž«d ¨wLO¼UH
ÆnFC« ◊UI½ VM−ðË …uI« ◊UI½ s …œUH²Ýô« WOHO pcË pLKFð jL½ WdF pMJL¹ W½U³²Ýô« œuMÐ sŽ WÐUłù«

Perceptual learning-style preference questionnaire
http://www.lookingahead.heinle.com/filing/l-styles.htm
∫w¼  U−¹—bð WLš s bŠ«Ë —UO²š« ‰öš s U¼œuMÐ sŽ WÐUłù« r²ðË Æ«bMÐ
Î

30 s W½uJ W½U³²Ý« w¼Ë

ÊU?√ p?L?K?F?ð j?L½ W½U³²Ýô« fOIðË Æ…bAÐ o«Ë√ ôË ¨o«Ë√ ô ¨œbŠ√ Ê√ lOD²Ý√ ô ¨o«Ë√ ¨…bAÐ o«Ë√
q?O?K?×?ð WOHO ‰uŠ qOœ „UM¼Ë ÆWŽuL− w Â√ Ϋb?O?ŠË qLF« qCH¹ Â√ ¨wd׊ Â√ ¨ÎUOFLÝ Â√ ¨U?Ozd
Î
ÆjL½ qJ W³ÝUML« rKF²« ‚dD hK pcË ÆpLKFð jL½ WdFL W½U³²Ýô« ZzU²½

52

rKF²« jL½ hOAð

VARK: a guide to learning style
http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=questionnaire
W½U³²Ýô« fOIðË ÆpLKFð jL½Ë o«u²ð w²« WKL−« —UO²š« ‰öš s UNMŽ WÐUłù« r²ð ¨«bMÐ
Î
13 s W½uJ W½U³²Ý« w¼Ë
ÆrKFð jL½ qJ W³ÝUML«  UO−Oð«d²ÝôUÐ luL« „œËe¹Ë Æwd׊ Â√ ¨ÎUOEH Â√ ¨ÎU¹uHý Â√ ¨ÎUOzd ÊU√ pLKFð jL½

U¼d¹uDð rð w²« rKF²« ◊UL½√ W½U³²Ý«
ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« eTd0 w2
t½u YOŠ s wzU¹eOH« œdH« rKFð jL½ ”UOI W½U³²Ý« d¹uDð ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w rð
œuM³« vKŽ ŸöÞô« ‰öš s U¼d¹uDð rð bË Æwd׊ Ë√ ¨wEH dOž ÎUOzd Ë√ ¨UOEH
Î
ÎUOzd Ë√ ¨UOFLÝ
Î
sOB²L« s œbŽ vKŽ UN{dŽ ‰öš s UNLOJ×ð rð UL ÆÈdš_«  U½U³²Ýô« w œUFÐ_« ÁcNÐ WIKF²L«
œuMÐ sŽ WÐUłù« r²ðË ÆrN œuM³« Õu{Ë Èb h×H W³KD« s WMOŽ vKŽ UN³¹d−ð rðË ÆWOÐd²« ‰U− w
ÆΫbÐ√ ¨ÎU½UOŠ√ ¨ÎU³Už ¨ÎULz«œ ∫w¼Ë pI«uð w²«  U−¹—b²« bŠ√ —UO²šUÐ W½U³²Ýô«
fOIð sOŠ w ¨wd×׫ jLM« W½U³²Ýö vË_« ÊËdAF« œuM³« fOIð ÆΫbMÐ sO½ULŁ s W½U³²Ýô« ÊuJ²ð
fOI² ©60≠41® W?¦U¦« ÊËdAF« œuM³« U√ ¨wEHK« dOž wzdL« jLM« ©40≠21® WOU²« ÊËdAF« œuM³«
W¾³Fð ZzU²½ »UŠ r²¹Ë ÆwFL« jLM« fOIð ©80≠61® …dOš_« ÊËdAF« œuM³«Ë ¨wEHK« wzdL« jLM«
¨åU?³?U?žò W?ÐUłù« vKŽ ◊UI½

¨åU?L?z«œò W?ÐUłù« vKŽ ◊UI½

4

»U??²?Š« ‰ö?š s? jLM« ”UOI W½U³²Ýô«

qB×¹ Ê√ sJL¹ WöŽ vKŽ√ ÊuJð pcÐË Æå«—œU½ò WÐUłù« vKŽ …bŠ«Ë WDI½Ë ¨åU½UOŠ√ò WÐUłù« vKŽ sO²DI½Ë
ÆUNO≈ —UAL« W½U³²Ýô« wK¹ ULOË ¨20 WöŽ v½œ√Ë

80

jLM« vKŽ œdH« UNOKŽ

rKF²« ◊UL½√ - W½U³²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ............................................................ÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ.........................................................ÆÆÆÆÆÆ

∫WÝ—bL«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ............................................................ÆÆÆÆÆÆ

∫rÝô«

∫nB«

∫W‡ØVUD« Íe¹eŽ
v?K?Ž p?ðb?ŽU?? q?ł√ s? r?KF²« w d¦√ pLzö¹ Íc« »uKÝ_« sŽ nAJ« ‰ËU×ð W½U³²Ýô« Ác¼
Æ ULOKF²« l³²ðË ¨Î«bOł bMÐ q …¡«dIÐ r²Nð Ê√ uł—√ ¨qC√ ZzU²½ oOI×ð
ÆΫbÐ√ ¨ÎU½UOŠ√ ¨ÎU³Už ¨ÎULz«œ ∫wU²« —UOFL« VŠ VÝUML« œuLF« w …—Uý≈ l{ bMÐ qJ ∫ ULOKF²«

¨¨¨dJA« q¹eł rJË
ÊUŽd vNË dÐUł U½UO

53

w½U¦« qBH«

Î
«bÐ√

ÎU½UOŠ√

Î
U³Už

Î
ULz«œ

œuM³«

¨r?Ýd?« q?¦?® Íb?¹ UNO qLF²Ý« l¹—UALÐ Âu√ Ê√ VŠ√ wž«d XË w

-1

©ÆÆƨ «Ëœ_« «b²Ý« ¨VOd²«
ÆWOHB« hB׫ s d¦√ d³²L« hBŠ s rKFð√

-2

 U?Ë√ w? V?F?K«Ë W{U¹d« q¦ WOLł  UÞUAMÐ wH½ qGý√ Ê√ VŠ√

-3

Æwž«d
wFÐU√ Ê√ Ëb³¹ –≈ ¨„dײð wFÐU√ qFł√ ¨nðUN« r— dcð ‰ËUŠ√ UbMŽ

-4

ÆU¼bŠË rd« dc²ð
wFÐUQÐ ·Ëd׫ Q−Nð√ ¨WMOF WLK W¾−Nð WOHO dcð√ Ê√ ‰ËUŠ√ UbMŽ

-5

ÆWËUD« `DÝ vKŽ Ë√ ¡«uN« w
ÆV²J« …¡«d s d¦√ W{U¹— VF√ Ê√ qC√

-6

ÆUNMŽ V²√ Ê√ s d¦√ WDA½_UÐ Âu√ Ê√ VŠ√

-7

ÆWK¹uÞ …d²H ÎUzœU¼ ”uK−« wKŽ VFB« s

-8

Æt²Ðd−²Ð Âu√ Ê√ bFÐ d¦√ ¡wA« rN√

-9

hý …b¼UA o¹dÞ sŽ rKFð√ UL d¦√ ◊UAMUÐ ÂUOI« o¹dÞ sŽ rKFð√

-10

ÆwU√ ◊UAMUÐ ÂuI¹
Æ¡UOý_« lMË VOd²«Ë ÍËbO« qLF« VŠ√

-11

ÆW{U¹d« ”—U√ Ê√ VŠ√

-12

ÆU¼√d√ w²«  ULKJ« v≈ …—Uýû wFÐU√ qLF²Ý«

-13

ÆW³ðd dOž ÊuJð …œUŽ
¨w³² ¨Íd¹dÝ ¨w²dž
Î

-14

Æ…œUF« w W³ðd XO w²ÐU²

-15

…¡«d?I?Ð r?²¼√ Ê√ q³ “UNł Ë√ W³F VOdð Ë√ wHB« ◊UAMUÐ ÂUOIUÐ √bÐ√

-16

ÆqLF« WOHO ‰uŠ  ULOKF²«
ÆW²U …¡«d √d√ UbMŽ w²Hý „dŠ√

-17

ÆWK¹uÞ …d² XKł «–≈ ÎUO³BŽ `³√

-18

ÆbFIL« w fKł√ Ê√ vKŽ U ‰«RÐ dJ√ UbMŽ „d×ð√ Ê√ qC√

-19

Ædc²« vKŽ w½bŽU¹ ¡UOý_UÐ qLF«

-20

ÆrO¼UHL« `O{uð w …bOH ‰UJý_«Ë  UuÝd« bł√

-21

w ÎUuu ÊU «–≈ w qO“ XOÐ Ë√ ÊUœ q¦ ÊUJ v≈ q√ Ê√ lOD²Ý√

-22

ÆrÝdUÐ
d¦√ ¨wU√ UN{dF¹ ÎU?Bý È—√ Ê√ qC√ ¨…b¹bł …—UN rKFð√ UbMŽ
ÆUNÐ Âu√ nO w ‰uI¹ hý v≈ lL²Ý√ Ê√ s

54

-23

rKF²« jL½ hOAð

Î
«bÐ√

ÎU½UOŠ√

Î
U³Už

Î
ULz«œ

œuM³«

qKð qOð√ Ê√ lOD²Ý√ ¨sOF nðU¼ r— qKð dcð√ Ê√ ‰ËUŠ√ UbMŽ

-24

ÆwMOŽ ÂU√ ÎöŁU ÂU—_«
ÖuL½ v≈ dE½√ Ê√ qC√ ¨sOF ¡wý VOdð WOHO rKFð√ Ê√ wKŽ ÊU «–≈

-25

ÆlDI« lOL−ð WOHO v≈ w½býd¹ hý v≈ lL²Ý√ Ê√ s d¦√
Æt½uuI¹ UL —uBð wM¼– w ÊuJ¹ U …œUŽ
¨ÊËdšü« rKJ²¹ UbMŽ
Î

-26

UN½√ —d√ Ê√ WuNÐ lOD²Ý√ ¨‚«—Ë√ vKŽ WuÝd ‰UJý√ v≈ dE½√ UbMŽ

-27

ÆWHK² ŸU{ËQÐ X½U Ê≈Ë WNÐUA²
ÆwM¼– w UN …—u u¼ Ádcð√ ¡wý d¦√ ÊS ¨WMOF WŁœUŠ dcð√ UbMŽ

-28

Ë√ ¨ UuÝd« Ë√ ¨—uB« ‰öš s …b¹bł WuKF vKŽ qBŠ√ Ê√ qC√

-29

Æjz«d« Ë√ ¨‰UJý_«
ÆWO½UO³«  UuÝd«Ë jz«d« tOKŽ qC√ ¨ÂU—√ ‰Ëbł ÷dFÔ¹ UbMŽ

-30

d?EM« iGÐ ©ÆÆƨ»uMł ¨‰ULý® lЗ_«  UN−« b¹b×ð lOD²Ý√ U U³Už -31
ÆwFu sŽ
ÆÍd²œ vKŽ rÝdUÐ WB׫ ¡UMŁ√ ågÐdš√ò Ê√ VŠ√

-32

ÆwKIŽ w WŽdÐ lLł√Ë »d{√ Ê√ lOD²Ý√

-33

ÆwKIŽ w ÂU—_«Ë ‰UJý_« —uBð lOD²Ý√

-34

ÆWLKFL« w tŠdAð Ê√ s d¦√ wÝ—œ sŽ w½u¹eHKð rKO …b¼UA qC√

-35

ÆU qLFÐ wUO ¡UMŁ√  «u√ Í√ lLÝ√ UbMŽ ÎUýuA `³√

-36

ÆÊuuI¹ U rN_ ’Uý_« v≈ dE½√ Ê√ ÃU²Š√

-37

w?²?« W?d?G?« Ê«—b?ł v?K?Ž —u?Ë  UŠu l{uð UbMŽ WŠ«dUÐ dFý√ -38
ÆUNÐ qLŽ√
‰ö?š s? Ád?c?ð√ Ê√ l?O?D?²?Ý√ ¨f?√ X?K?F «–U dcð√ Ê√ ‰ËUŠ√ UbMŽ

-39

ÆwM¼– w UN …—u
ÆÊuHK²« vKŽ Àb×ð√ UbMŽ W—Ë vKŽ rKIUÐ ågÐdš√ò U U³Už
Î

-40

ÆWB׫ w UNFLÝ√ Ê√ vKŽ »U²J« s …œUL« √d√ Ê√ qC√

-41

ÆwÐU²J« wKLŽ w ¡UDš_« bł√ Ê√ lOD²Ý√

-42

Æwž«d XË w V²J« √d√ Ê√ VŠ√

-43

d?E?½√ r?Ł …b?Ž  U?L?K? V?²?√ ¨U? W?L?K? V²√ nO dcð√ Ê√ ‰ËUŠ√ UbMŽ

-44

ÆW×O×B« WLKJ« UNM —U²š_
ÆWONHý UNM d¦√ WOÐU² w vDFð w²«  ULOKF²« ÊuJð Ê√ VŠ√

-45

Íd²œ w X½U UL wM¼– w WÐUłù« —uBð lOD²Ý√ ¨ÎU½Uײ« cšQ½ UbMŽ

-46

Æw²Ý«—œ ¡UMŁ√

55

w½U¦« qBH«

Î
«bÐ√

Î
U½UOŠ√

Î
U³Už

Î
ULz«œ

œuM³«

ÆÎôË√  ULOKF²« √d√ ÎU¾Oý VÒ—√ UbMŽ

-47

ÆUNFLÝ√ Ê√ vKŽ WB׫ hK √d√ Ê√ qC√

-48

Æ ULKJ« d³Ž Ádcð√ wM½S ¨f_UÐ XKF U dcð√ UbMŽ

-49

wÐU² h½ „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ qC√ ¨ÂU—√ ‰Ë«bł r¼bŠ√ wKŽ ÷dF¹ UbMŽ

-50

ÆZzU²M« dH¹
ÆWFzUC« WLKJ« sŽ Y×Ð√ Ê√ Ë√ ¨WFÞUI²  ULK qŠ√ Ê√ VŠ√

-51

Æ ULKJ« W¾−Nð w bOł U½√

-52

ÆUNFLÝ√ w²« w½Už_«  ULK rEF ·dŽ√

-53

ÆU¼U¹≈ ”UM« wMODF¹ w²«  ULOKF²« V²√ Ê√ VŠ√

-54

ÆÍd²œ w  UEŠö XK−Ý «–≈ qC√ qJAÐ wÝ—œ dcð√

-55

Æ UEŠöL« s dO¦J« q−Ý√

-56

ÆwKIŽ w  ULKJ« —uBð lOD²Ý√

-57

ÆUN ŸUL²Ýô« s d¦√ hBI« …¡«d qC√

-58

ÆU¼√d√ w²« WLNL« ¡UOý_« X×ð  UöŽ l{√

-59

ÆÂUNL« cOHM² WÐu²J  ULOKFð v≈ ÃU²Š√

-60

ÆhM« rNH W²UB« …¡«dI« s qC√ W¹dN−« …¡«dI« bł√

-61

ÆÍbŠË ”—œ√ UbMŽ ‰UŽ  uBÐ rKJð√

-62

v?KŽ WK−L« hBI« Ë√ ¨w vJ×ð w²« hBI« v≈ lL²Ý√ Ê√ VŠ√

-63

Æu¹œ«dUÐ Ÿ«cð w²« Ë√ XOÝU
W?I?¹d?D?U?Ð w?K?I?Ž w? rd« qKð lLÝ√ ¨nðU¼ r— dcð ‰ËUŠ√ UbMŽ

-64

U?N?Ð X?E?H? w?²« UNH½ WI¹dDUÐ Ë√ ¨hA« U¼U¹≈ w½UDŽ√ w²« UNH½
ÆlHðd  uBÐ rd«
Y¹œUŠ_«Ë  «u_« u¼ Ádcð√ ¡wý d¦√ ÊS ¨WMOF WŁœUŠ dcð√ UbMŽ

-65

Æ dł w²«
ÆWONHý  UuKF …—u vKŽ …b¹b−« WuKFL« vKŽ qBŠ√ Ê√ qC√

-66

U u¼ tM Ádcð√ U d¦√ ÊS ¨nB« w ÎULÝ— Ë√ ÎUł–uL½ b¼Uý√ UbMŽ

-67

ÆnB« w rKFL« tU
 uBÐ  «u_«Ë ·dŠ_« kH√ wM½S ¨WLK W¾−Nð dcð√ Ê√ ‰ËUŠ√ UbMŽ

-68

ÆW×O×B« W¾−N²UÐ XL wM½√ s bQð√ v²Š lHðd
ÆÊb½œ√ Ë√ wMž√ Ë√ vIOÝuLK lL²Ý√ U …œUŽ ÍbŠË Êu√ UbMŽ

-69

ÆV²√ Ê√ s d¦√ rKJð√ Ê√ VŠ√

-70

56

rKF²« jL½ hOAð

Î
«bÐ√

Î
U½UOŠ√

ÎU³Už

ULz«œ
Î

œuM³«

ÆWuNÐ ”UM« tuI¹ U dcð√ Ê√ lOD²Ý√

-71

ÆnðUN« vKŽ wzUb√ l se« s WK¹uÞ …bL rKJð√ Ê√ wKŽ qN« s

-72

ÆlHðd  uBÐ dš¬ hý l UNF²łd²Ý« «–≈ qC√ qJAÐ ¡UOý_« dcð√

-73

Æ…¡«dI« s d¦√ WÞdý_«Ë hB׫ v≈ ŸUL²Ýô« ‰öš s rKFð√ Ê√ VŠ√

-74

ÆÎUULð ∆œU¼ uł w dJ√ Ê√ s d¦√  «u√ œułuÐ dJ√ Ê√ qC√

-75

ÆqLŽ√ Ë√ rKFð√ UbMŽ vIOÝuL« v≈ ŸUL²Ýô« VŠ√

-76

Ær¼—√ r uË v²Š ’Uý_« tuI¹ U rN WuNÐ lOD²Ý√

-77

ÆUNFLÝ√ w²« åXJM«ò dcð WuNÐ lOD²Ý√

-78

ÆrNð«u√ s ’Uý_« vKŽ ·dF²« lOD²Ý√

-79

ÆWýUAK wðb¼UA s d¦√  «u_« v≈ lL²Ý√ “UHK²« qGý√ UbMŽ

-80

57

w½U¦« qBH«

58

YU¦« qBH«

rKF²« jL½ hOAð

3

 UI‡O³Dð

w²« dO¹UFL« s WŽuL− v≈ V½U−« «c¼ bM²¹Ë ÆrKF²« ◊UL½√ Ÿu{uL UOIO³Dð
Î
ÎU³½Uł ¡e−« «c¼ ‰ËUM²¹
ÂU?E?½Ë ÊœË Êœ Öu?L?½ o?Ë r?K?F?²?« ◊U?L?½_ ‰Ë_« q?B?H?« w? W?¹d?E?M?« …œUL« v≈ ŸułdUÐ UNUI²ý« rð
w …—dIL« V²J« s …—U²L« WOÝ«—b«  «bŠu« iFÐ rOOI² dO¹UFL« Ác¼ «b²Ý« rð bË Æ U—uH«
¨Èdš√  UŽu{u s WOÝ«—œ  «bŠË rOOI² dO¹UFL« Ác¼ «b²Ý« sJL¹Ë Æ UO{U¹d«Ë ÂuKF« wŽu{u
w X—Uý w²« WŽuL−L« œ«d√ hBð V³Ð ¡Uł  UO{U¹d«Ë ÂuKF« wŽu{u vKŽ —UB²ô« Ê√ dOž
ÆsOŽu{uL« s¹c¼ w ¡e−« «c¼ “U−½≈
ÂUEM ÎUIËË ÊœË Êœ ÂUEM ÎU?IË WOÝ«—b«  «bŠu« rOOI² UNUI²ý« rð w²« dO¹UFL« ÷dFÐ qBH« √b³¹
W?I²AL« dO¹UFLK ÎU?IË WOÝ—bL« V²J« s …—U²L« WOÝ«—b«  «bŠu« iF³ rOOIð p– wK¹ Æ U—uH«
rOOIð rŁ ÆÊœË Êœ ÖuL½ vŽ«dð …bŠË q s …—U² ”Ë—œ jD ÖuL½ rŁ ¨ÊœË Êœ ÖuL½ v≈ ŸułdUÐ
jD ÖUL½ p– wK¹ ¨ U—uH« ÂUEM ŸułdUÐ WI²AL« dO¹UFLK ÎUIË …—U²L« WOÝ«—b«  «bŠu« iF³
Æ U—uH« ÂUE½ wŽ«dð …bŠË q s …—U² ”Ë—œ

59

YU¦« qBH«

VIŠ WOÝ—bL« V²J«  «bŠË rOOIð dO¹UF0
rKF²« ◊UL½_ ÊœË Êœ ÖuL½
V?−¹ rKF²« ◊UL½_ ÊœË Êœ ÖuL½ l …—dIL« WOÝ—bL« V²J« w WOLOKF²«  «bŠu« o«uð Èb ”UOI

.—dIL« »U²J« w UNII×ð ÈbË ¨WHK²L« ◊UL½ú WOU²« dO¹UFL« h×
∫WO½«błu« ◊UL½_«

-1

∫WOF«b« …—UŁ≈
ÆlL²−L«Ë W³KD« l«uÐ …œUL« jЗ
ÆÆÆƨÎöŠ b¹dð WKJA ¨WB ∫…œUL« ÷dŽ w o¹uA²« dBMŽ œułË
ÆrNðUUL²¼«Ë W³KD« ‰uO sL{ …bŠu« Ÿu{u ÊuJ¹ Ê√
Æ..¨WOFO−Að  ULK ¨WFł«— W¹cGð dOuð ‰öš s VUDK e¹eFð œułË
∫WOŽUL²łô« ◊UL½_«

-2

Æwð«c« rKF²« ¨Ã«Ë“√ w rKF²« ¨ UŽuL− ∫w rKF²« w l¹uM²«

...¨rKFL« ¨¡«d³š ¨sOB² v≈ Ÿułd« q¦ ∫ZCM«
W?Žu?M² ÊuJð Ë√ ¨sOF sOðË— VŠ ∫ UÞUAM«Ë  «¡«dłù« ÊuJð ÊQÐ ÂUNL« WFO³Þ w ∫l¹uM²«
ÆÂUNL« WFO³Þ YOŠ s
∫W¹b−« ◊UL½_«

∫wEHK« wzdL« jLM«
ÆWKKE Ë√ eOL Êu Ë√ jÐ …“d³ ¨sO½«u ¨ UH¹dFð ¨ ULOLFð œułË
ÆÆƨWbI ¨WK¾Ý√ ¨”—bK ·«b¼√ ∫…œULUÐ ¡b³« q³ WC¹dŽ ◊uDš œułË
ÆUN²¹UN½ wË …œUL« ÷dŽ ¡UMŁ√ dšü XË s hK Ë√ Wöš œułË
Æ UuÝdK wEH `O{uð ‚U—≈

.UN×{uðË ¨…œUL« hKð ‰Ë«bł œułË
∫wEHK« dOž wzdL« jLM«
Æjz«dš ¨ UuÝ— ¨—u œułË
ÆWOÐuÝUŠ Z«dÐ Ë√ ¨rKO …b¼UA v≈ …—Uýù«

60

-3

 UI‡O³Dð

∫wd×׫ jLM«
ÆW³F ¨nB« Wdž ×Uš w½«bO qLŽ ¨W¹Ëb¹ WDA½√ rOLBð
∫wFL« jLM«
Æ UŽuL− w qLŽË ‘UI½ ¨u¹bO WÞdý√ ¨WÞdý√ ¨WOÐuÝUŠ Z«dÐ ‰ULF²Ý«
∫WOHM« ◊UL½_«

-4

Æ UIO³D²« v≈ WUŽ …bŽU s ‰UI²½ô« ∫wuLA« dBMF«
Æ ôUŠ …bŽ s …bŽU rOLFðË ÃU²M²Ý« ∫wKOKײ« dBMF«

 U0—uH« ÂUE½ VIŠ WOÝ—bL« V²J«  «bŠË rOOIð dO¹UF0
V−¹ ¨rKF²« ◊UL½_  U—uH« ÖuL½ l …—dIL« WOÝ—bL« V²J« w WOLOKF²«  «bŠu« o«uð Èb ”UOI
∫WOU²« ◊UIM« —U³²Žô« sOFÐ cš_«
W?³MUÐ ”—b« Ÿu{uL vMF œU−¹≈ ‰öš s p–Ë ¨”—b?« Ÿu{uLÐ rKF²L« ÂUL²¼« …—UŁ≈

-1

∫‰öš s p–Ë ¨”—b« Ÿu{uLÐ rKF²L« jÐd¹ wBý ÂUL²¼« duðË rKF²LK
ÆWOHB« WAUMLK WK¾Ý√ l{Ë

≠√

ÆwLOKFð rKO …b¼UA Õ«d²« Ë√ ¨”—b« W¹«bÐ w WB ÕdÞ ≠»
ÆÍdJH« nBFK WOC ÕdÞ ≠ 
ÆWOM¼– WD¹dš ‰UL≈ VKÞ ≠À
∫‰öš s p–Ë ¨rO¼UHL« s¹uJðË ozUI׫ „«—œ≈ w …bŽUL«

ÆWOð«c« …¡«dIK lł«d Õ«d²«

-2

≠√

ÆX½d²½ù« «b²ÝUÐ UNł«d²Ý« sJL¹ s¹ËUMŽ l{Ë ≠»
ÆŸu{uL« ‰uŠ V² sŽ Y׳«Ë W³²JL« …—U¹“ VUD« s VKD¹ ◊UA½ Õ«d²« ≠ 
ÆŸu{uLUÐ sOB² WKÐUI Õ«d²« ≠À
ÆrO¼UHL« `O{uð w bŽUð Ê√ sJL¹ dðuO³L Z«dÐ Õ«d²« ≠Ã
∫‰öš s p–Ë ¨tLKFð U nOþuð w rKF²L« …bŽU

ÆWOKLŽ WÐd−²Ð ÂUOI« VKD²ð WDA½√ l{Ë

≠√

ÆWO×O{uð  UŠu rÝ— vKŽ »öD« lO−Að ≠»
ÆUNK×Ð W³KD« ÂuI¹ s¹—ULð l{Ë ≠ 

61

-3

YU¦« qBH«

Æ…dOG l¹—UA ÂULð≈ Õ«d²« ≠À
Æ”—b« Ÿu{u ‰uŠ WOKO¦Lð Ÿ«bÐ≈ ≠Ã
∫‰öš s p–Ë ¨ UuKFL« qOK×ðË Ÿ«bÐù«Ë ·UAJ²Ýô« vKŽ rKF²L« …bŽU

.…bŠu« w —UJô« iFÐ rŽbð l¹—UA Õ«d²« w VUD« …bŽU

-4

≠√

Æ”—b« w sOF Ÿu{u ‰uŠ d¹dIð WÐU² VKÞ ≠»
ÆWOŽULł WDA½QÐ ÂUOI« Ë√ ¨s¹dš√ W³KÞ f¹—bð w W—UALUÐ W³KD« ÂUO Õ«d²« ≠Ã

 UO{U¹d« Ÿu{u0 w2 rOOI²« dO¹UF0 nOþuð
V??Š  U?O?{U?¹d?« Ÿu?{u? w …—dIL« WOÝ—bL« V²J« s …—U²  «bŠu ÎU?L?O?OIð ¡e−« «c¼ ‰ËUM²¹
ÆWO³K«Ë WOÐU−¹ù« wŠ«uM« “«dÐSÐ ¨ÎU?I?ÐUÝ UNO≈ —UAL« dO¹UFL« oË  U—uH« ÂUE½Ë ÊœË Êœ wł–uL½
Æs?¹—u?c?L?« s?O?ł–u?LM« oË WHK²L« rKF²« ◊UL½√ …UŽ«dLÐ ”Ë—b« iF³ WOÝ«—œ jDš r¹bIð r²¹ UL
ÆUN jDš w²« ”Ë—b«Ë UNLOOIð rð w²«  «bŠu« ¡ULÝQÐ WLzU wK¹ ULOË
∫ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ  «bŠË rOOIð

ÆwÝUÝ_« YU¦« nBK  UO{U¹d« »U² s å9999 sL{ œ«bŽ_« lLłò WO½U¦« …bŠu«
ÆwÝUÝ_« lÐU« nBK  UO{U¹d« »U² s å UŽuL−L«ò vË_« …bŠu«
∫ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ  «bŠË s ”Ë—œ jODð

ÆYU¦« nBK WO½U¦« …bŠu« s åqLŠ ÊËœ ‰“UM lЗ√ sL{ œ«bŽ_« lLłò ”—œ
ÆlÐU« nBK vË_« …bŠu« s åWLL²L« WŽuL−L«Ë WOKJ« WŽuL−L«ò ”—œ
ÆlÐU« nBK WMU¦« …bŠu« s åWOzUBŠù«  U½UO³«ò ”—œ
ÆlÐU« nBK WÝœU« …bŠu« s årzUI« Ídz«b« ◊ËdL«ò ”—œ
∫ U—uH« ÖuL½ VŠ  «bŠË rOOIð

ÆYU¦« nBK  UO{U¹d« »U² s åWÝbMN«ò WU« …bŠu«
ÆlÐU« nBK  UO{U¹d« »U² s å¡UBŠù«ò WMU¦« …bŠu«
∫ U—uH« ÖuL½ VŠ  «bŠË s ”Ë—œ jODð

ÆYU¦« nBK WU« …bŠu« s åUNŽ«u½√Ë U¹«Ëe«ò ”—œ
ÆlÐU« nBK WMU¦« …bŠu« s åWÐu³ dOž  U½UO³ wÐU׫ jÝu« œU−¹≈ò ”—œ

62

 UI‡O³Dð

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ wÝUÝ_« YU¦« nBK  UO{U¹d« »U²T s0 - WO½U¦« …bŠu« rOOIð
å9999 sL{ œ«bŽ_« lLłò

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

13

16 ¨15 ¨14 s¹—UL²«Ë

r— s¹dL²« o³Ý U vKŽ WK¦_« sË

ÆWIÐU« s¹—UL²« nOþuð

v?≈ ÃU?²×¹ Íc«Ë VFB« v≈ qN« s WK¾Ý_« ×bð ‰öš s …dýU³

dOž WI¹dDÐ sJË e¹eF²« s Ÿu½ dNþ UL ¨…œULK oOM²«Ë ÷dF« WI¹dÞ

w?Ë ¨W?O?ö?J?« q?zU??L« w `{«Ë «c¼Ë rNðUUL²¼«Ë W³KD« ‰uO sL{

…œUL« X½UË …œUL« w o¹uA²« dBMŽ duðË ¨W³KD« l«uÐ …œUL« XD³ð—«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

-1

WO³K« wŠ«uM«

ÆU¼dUMŽ iFÐ duð s ržd« vKŽ ·U qJAÐ WO½«błu« ◊UL½_« …UŽ«d r²ð r

-2

¨57 W×HB« w bŠ«Ë ”—œ WbI w œ—Ë U ¡UM¦²ÝUÐ ¨jI WK¾Ý_«

w UL½≈Ë ¨”—b« Õdý w œułu dOž uN ¨o¹uA²« dBMF W³MUÐ

ÆVUD« W¾OÐ s ‰U¦ sŽ …—U³Ž WbIL« X½U YOŠ

∫45 W×H

Æ46 W×H

—UOFL«

WOF«b« …—UŁ≈ ∫WO½«błu« ◊UL½_«

-1

63

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

-2

-1

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

∫66 W×H ◊UAM« w qO“ lË o¹d sL{ rOKF²K …—Uý≈ „UM¼

©ÆÆÆ ¨Z²M²Ý√ ¨kŠô√® q¦  ULOLF²K qu²« bMŽ W¹œdH«

ÿUH_« XKLF²Ý« YOŠ ¨ÕdA« WI¹dÞ pcË ¨©⁄«dH« qL√ ¨ZðU½ bł ¨qŠ®

œd?H?L?« W?G?O?B?Ð W?K?¾?Ý_« ÕdÞ ‰öš s wð«c« rKF²« vKŽ eOd²« ÊU

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

Í√ œd?¹ r? Y?O?Š ¨W?OŽUL²łô« ◊UL½_« w ZCM« dBMŽ …UŽ«d r²ð r
ÆsOLKFL« Ë√ sOÝbMNL« ‰U¦√ sOB²LK Ÿułd« ÂeK²¹ ◊UA½ Ë√ s¹dLð

qLŠ ÊËbÐ lL−« s ”Ë—b« w ×b²« WI¹dÞ Ê√ UL ¨q׫ WI¹dÞË

Ϋ—«dJð „UM¼ Ê√ YOŠ ÂUNL« WFO³Þ w l¹uMð błu¹ ô
Î
qzUL« w «dO³

»ö?D?« j?I? r?zö?¹ «c?¼Ë ¨U?NH½ WI¹dDUÐ XLð UNK ¨WŁöŁ rŁ s¹œbŽ

l?L?ł p?c?Ë Àö?Ł r?Ł s?O?ðd? q?L?×?Ð lL−« rŁ bŠ«Ë qL×Ð lL−« rŁ

Æ÷dF« »uKÝ√ w l¹uM²«

ÊuKCH¹ s¹c« W³KD« fOË ¨…bŠ«Ë WI¹dDÐ …œUL« ÷dŽ ÊuKCH¹ s¹c«

-1

-2

—UOFL«

∫WOŽUL²łô« ◊UL½_«

-2

64

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

-2

-1

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

-1

.47 W×HË 38 W×H q¦

ÆWKKEË eOL ÊuË jÐ …“d³ sO½«uI«Ë  ULOLF²« œułuÐ …œUL«  eOLð

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

·«b¼ú t¹uMð Í√ błu¹ ôË ¨…œULUÐ ¡b³« q³ WC¹dŽ ◊uDš błuð ô

ÆWK¾Ý_«Ë rOLF²« rŁ dš¬ ‰U¦ ÕdÞ rŁ ¨‰“UM lЗ√ sL{ lL−«

WOKLŽ `O{u²Ð ÂUŽ qJAÐ √b³¹ ”—bU ÆWbI Ë√ WOöN²Ý« WK¾Ý√ Ë√

ÆW×{«Ë …—uBÐ  UuÝdK wEH `O{uð błu¹ ô

47

W×HË

39

W×HË

38

W×H œ—«u« q¦ ‰Ë«bł œułË ≠3

Æ…“d³L«  ULOLF²« w q¦L²ð UN²¹UN½ w Ë√ …œUL« ÷dŽ ¡UMŁ√ Wöš œułË ≠ 2
ÆU¼dOžË

—UOFL«

∫W¹b−« ◊UL½_«

-3

∫wEHK« wzdL« jLM«≠√

65

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

5

-1

s¹dLðË

∫38 ’ ¨rOLF²« q¦ lL−«  UOKLF `O{u²  UuÝ—Ë —u œułË

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆΫbł …bOH ÊuJð b WOÐuÝU׫ Z«d³« sJË ¨rKOH ÃU²×ð ô …bŠu«

W?F?O?³?Þ Êu?J?ð b?Ë ¨W?O?Ðu?ÝU?Š Z?«dÐ Ë√ rKO …b¼UAL …—Uý≈ Í√ błuð ô

∫63 W×H

—UOFL«

∫wEHK« dOž wzdL« jLM« ≠»

66

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

∫42 ’

5

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

s¹dLðË ¨41 ’

4

∫56 W×H

5

-3

-2

s¹dLðË

s¹dLð ∫q¦ W¹œbŽ WKLł v≈

UN²Lłdð VUD« s VKD¹Ë lL−« WOKLF qO¦Lð sŽ …—U³Ž s¹—ULð œułË

Æs¹—UL²« rOd² lÐU_« …—u «b²Ý«

—UOFL«

67

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

s¹dLð q¦ ¨s¹—UL²« iFÐ qŠ w ‰UJý_« «b²Ý«

-4

45ÆW×H 12

 U?×HB« w `{«Ë qJAÐ wKOKײ« dBMF« œ—Ë

66 W×H …bŠu« W¹UN½ w wŽULł ÍËb¹ ◊UAM …—Uý≈ „UM¼

47 ¨40 ¨39 ¨38

ÆUNÐ ’U« rOLF²« rŁ ‰Ëbł w WLLB tH½ jLM« vKŽ s¹—UL²Ð √b³ð

wN

ÆW³F qJý vKŽ

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

bŠ«Ë ◊UA½ ÈuÝ błu¹ ôË nB« Wdž ×Uš WO½«bO ‰ULŽ√ „UM¼ XO
ÆjI sOMŁ« Ë√
Æ‘UI½ Ë√ WÞdý√ Ë√ »uÝU׫ ‰ULF²Ý« v≈ …—Uý≈ błuð ô

ÆtOKŽ ‰uB׫ WOHO dOHð rŁ »«u−«Ë WQL« XF{Ë YOŠ ¨53

W?×H w bŠ«Ë ”—œ w ô≈ œd¹ rK ¨`{«Ë dOž ÊU wuLA« dBMF«

—UOFL«

∫wdŠ f׫ jLM« ≠Ã

-4

∫wFL« jLM« ≠œ

-4

-2

-1

∫VOIFð

∫wHM« jLM«

ÊuJO d¦√ wŽUL²ł« qJAÐ WK¾Ý_« ŸuM²ð Ê√ sJLL« s ÊU sJË ¨wEHK« dOžË wEHK« tOIAÐ wzdL« jLM« u¼ …bŠu« Ác¼ w bzU« jLM« ÊuJ¹ b

Æo¹d Ë√ ë˓√ w qLF« VÝUMð WDA½√ WžUOBÐ WDIM« Ác¼ ÍœUHð rKFL« ÊUJSÐË ¨W³KD« s WŽuL− l dš¬Ë t —ËU−L« VUD« qO“ l UNM ¡eł

ÎUDL½ …bŠu« Ác¼ w b−½ b
Î
ÎUDL½ Èdš√ …bŠË wË ¨UMOF
Î
ÎUDL½ W¦UŁ …bŠË wË ¨UO½UŁ
Î
wU²UÐË ¨…bŠu« w WŠËdAL« …œUL« WFO³Þ VŠ p–Ë ÆÆƨ U¦UŁ

ÆÊœË Êœ ÖuL½ VŠ UNK ◊UL½_« oI×¹ qJ ÃUNML« ÊuJ¹ b

t^KLFð w dŁRð Èdš√ q«uŽË ¨WDO×L« W¾O³«Ë ¨wHB« u−«Ë ¨tK¼√ sË ¨tKO“ sË ¨tLKF s rKF²¹ VUDU ªrKF²« WOKLŽ w wHJ¹ ô ÁbŠË —dIL« »U²J«

ÆÊœË Êœ ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√ s ÎUDL½ töš s oI×¹ Ϋ—Ëœ ÍœR¹ Ê√ WOLOKF²« WOKLF« w qUŽ qJ sJL¹ UM¼ sË ¨rKF²« «c¼ WOKŽU ÈbË
bO³Ž ¡UHO¼ ∫œ«bŽ≈

68

 UI‡O³Dð

å U‡‡ŽuL−L«ò

’ q¦ …bŠu« WbI w p– “d³¹Ë ¨VUD« l«uÐ …œULK jЗ „UM¼

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

2

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - wÝUÝ_« lÐUI« nBK  UO{U¹d« »U²T s0 - vË_« …bŠu« rOOIð

WO³K« wŠ«uM«

ÆdO³ qJAÐ …bŠu« Ác¼ w o¹uA²« dBMŽ du²¹ r
Æ`{«Ë qJAÐ tUL²¼« bA¹Ë VUD« dO¦¹ U v≈ …bŠu« dAð r
Æ`{«Ë qJAÐ e¹eF²« dBMŽ du²¹ r

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWŽULł ¨o¹d ¨WKzUŽ

¨…dÝ√ q¦ WOuO« UMðUOŠ w WŽuL− WLKJ Wœ«d  ULK ‰ULF²Ý« d¦J¹

—UOFL«

WO½«błu« ◊UL½_«

WOF«b« …—UŁ≈

-1

69

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

sODKË

6

ÆÆÆÍd²œ w V²√ ¨qI½« ¨V²« ¨d–« ∫q¦ œdHL« mOBÐ

W?K?¾?Ý_«  ¡U?ł Y?O?Š ¨…bŠu« q w WŽuL− ô Ϋœd? V?U?D?K »UD«

p?c? ¨ÁbŠË VUDK WNłu WK¾Ý_U wð«– rKFð …bŠu« dzUÝ w rKF²«

13’

f½uO½Uš WLK ·ËdŠ WŽuL− q¦ VUD« W¾O³Ð s¹—UL²«Ë WK¦_« j³ðdð

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆWOŽULł Ë√ WOzUMŁ  UÞUA½ błuð ö rKF²« »uKÝ√ w l¹uM²« s …bŠu« XKš
ÆÆÆsOLKF ¨¡«d³š ¨sOB² v≈ Ÿułd« VKD²¹ …bŠu« w ◊UA½ Í√ œd¹ r
rŁ ¨‰U¦ ¡UDŽ≈ rŁ ¨”—bK bONLð ªbŠ«Ë qJý vKŽ …œULK …bŠu« ÕdÞ rð

ÆŸuM²« qCH¹ Íc« VUD« rzö¹ ô sJË

¨w?M?O?ðËd?« V?U?D?« r?zö?¹ b? Íc« d_« ¨…bŠu« dzUÝ w «cJ¼Ë ¨tKŠ

—UOFL«

WOŽUL²łô« ◊UL½_«

-2

70

 UI‡O³Dð

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

WKKEË eOL jÐ …“d³ sO½«uË  UH¹dFð ¨ ULOLFð vKŽ …bŠu«  u²Š«

WO³K« wŠ«uM«

¨”—b« ·«b¼√ ∫…œULUÐ ¡b³« q³ WC¹dŽ ◊uDš l{Ë s …bŠu« XKš

.2 ’ q¦ ¨…bŠu« s WHK² oÞUM w wUIðd³« ÊuKUÐ

’Ë

ÆWbI ¨WK¾Ý√

Æ33’ hKL« ¡UM¦²ÝUÐ

UN²¹UN½ wË …œUL« ÷dŽ ¡UMŁ√ dšü XË s hK Ë√ Wöš błuð ô

Æ18’ ‰Ëbł ¡UM¦²ÝUÐ …bŠu« Ác¼ w ‰Ë«bł błuð ô

9

24’Ë

—UOFL«

W¹b−« ◊UL½_«

wEHK« wzdL« jLM«

71

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

.9’ ‰U¦ q¦  UuÝdK wEH `O{uð ‚U—≈ „UM¼
.33’ w œ—Ë UL sO²ŽuL−L« vKŽ

œU×ðô«Ë lÞUI²« w²OKLŽ hzUBš ‰ËUMð bŠ«Ë hK vKŽ …bŠu«  u²Š«

—UOFL«

72

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆWOÐuÝUŠ Z«dÐ Ë√ ¨rKO s b¼UALÐ W½UF²Ý« błuð ô

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Æ4’  UuÝd« q¦ ∫ UuÝd« iFÐ vKŽ …bŠu« Íu²×ð

Æ24 ’ …œ—«u« q¦ s ‰UJý√Ë ¨10 ’Ë

—UOFL«

wEH« dOž wzdL« jLM«

73

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

27’

bŠ«Ë rOLFð błu¹

Æs ‰UJý_ qOKEð Ë√ rÝ— WOKLFÐ ÂUOI« WDA½_«Ë s¹—UL²« iFÐ VKD²ð

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆW³F Ë√ ¨nB« Wdž ×Uš w½«bO qLŽ

Ë√ ¨W¹Ëb¹ WDA½√ rOLBð v≈ …—Uý≈ błuð ö jLM« «c¼ s …bŠu« uKð

Ê√ UL ¨u¹bO WÞdý√ ¨WOFLÝ WÞdý√ ¨WOÐuÝUŠ Z«dÐ ‰ULF²Ý« błu¹ ô

Æ`{«Ë qJAÐ wFL« jLM« duð ÊËœ ‰u×ð ÍœdH«

q?L?F?« W?F?O?³Þ ÊS ¨Èdš√ WNł sË Æ‘UIM« l−A¹ r ÷dF« »uKÝ√

Æ…bŠ«Ë …d vKŽ dB²« YOŠ

¨© ôUŠ …bŽ s …bŽU rOLFðË ÃU²M²Ý« Í√® wKOKײ« dBMF« lO−Að WK

ÆoO³D²K s¹—UL²«

s? W?Žu?L?−? ‰U?¦?L« ÷dŽ wKð X½U –≈ ¨wuLA« dBMF« lO−Að rð

—UOFL«

wd×׫ jLM«

wFL« jLM«

WOHM« ◊UL½_«

-3

∫å UŽuL−L« …bŠËò lÐU« nBK  UO{U¹d« »U² s vË_« …bŠu« sŽ ÂUŽ ŸU³D½«

◊UL½_« d¦√
ÆwEHK« dOžË wEHK« wzdL« jLM« ÊU …bŠu« dzUÝ w …UŽ«d
Î

ÆqLF« VOUÝ√ w ŸuM²« ‰öš s WO½«błu« ◊UL½_« …UŽ«d r²ð r UL ¨WOU …—uBÐ wd××«Ë wFL« jLM« …bŠu« l−Að r

g¹ËUý uÐ√ WJK ∫œ«bŽ≈

74

 UI‡O³Dð

wKšbL« „uK«

Êœ Ë Êœ ÖuL½ VIŠ - qLŠ ÊËœ ‰“UM0 lЗ√ sL{ œ«bŽ_« lLł ”—b jOD!ð
YU¦« nB« w WO½U¦« …bŠu« s
VOUÝ_«Ë WDA½_«

ÆW×O× …—uBÐ ‰“UM

lЗ√ sL œ«bŽ_« WÐU²

qzUÝu«

ÆÕuK« vKŽ UN²ÐU²Ë UNMŽ W³KD« ‰«RÝË ¨tOKŽ œ«bŽ√ s¹uJð o¹dÞ sŽ

œ«bF« «b²ÝUÐ œ«bŽ_« …¡«d w »öD« WFł«dLÐ rKFL« ÂuI¹ ∫©1® ◊UA½

r¹uI²«

lЗ√ sL{ œ«bŽ_« …¡«d

dOýU³D«Ë ÕuK«Ë œ«bF«

 «œ«bŽ l¹“uðË  UŽuL− v≈ »öD« rOI²Ð rKFL« ÂuI¹ ∫©2® ◊UA½

ÆWB׫ w oIײOÝ Íc« ·bN«Ë ”—b« sŽ WbI rKFL« wDF¹

ÆW³KD« qŽUHð WEŠö

d²œË  «œ«bF« s WŽuL−

Æ©1® W?O?U?H?ý v?K?Ž W?Ðu?²?J? W³FKUÐ WU«  ULOKF²« ¡UDŽ≈Ë rNOKŽ

ÆW×O× …—uBÐ ‰“UM

rNKŽUHðË W³KD« ‰uKŠ WEŠö
VUD«

W³FK« w »öD« UNO≈ quð w²« ZzU²M« ÷dŽ r²¹ ∫©3® ◊UA½

7534
2261

´

©o×KL« dE½«®

ÆlL−K WUF« WI¹dD« UNOKŽ ©2® WOUHý ÷dŽ rŁ ÕuK« vKŽ

´

WOUHý

32

`?³?√ „d?L?Ž Êu?J?¹ WMÝ Í√ w bł

´

WOU²« WQL« oI×ð WOö WQ jŽ√ ∫‰«R« rKFL« ÕdD¹ ∫©7® ◊UA½

Æ UÐUłù« `O×BðË t —ËU−L« tKO“

l? U?N?²?½—U?I?Ë U?N?K?×? »öD« vKŽ  U³¹—bð W—Ë l¹“uð ∫©6® ◊U?A½

Æq×K …d² rNzUDŽ≈ bFÐ WQL« q× W“ö« WOKLF«

w? »ö?D?« W?AUM .W?M?Ý

r?Ł „œöO a¹—Uð V²« ∫‰«R« UNOKŽ W—Ë rKFL« Ÿ“u¹ ∫©5® ◊UA½

5752
1603

ÕuK« vKŽ WAUML wU²« ‰U¦L« »öD« ¡UDŽ≈ ∫©4® ◊UA½

 U³¹—b²« W—Ë

dOýU³D« Ë ÕuK«

»öD« dðUœ

dOýU³D«Ë ÕuK«

©o×KL« dE½«®

ÆiF³« rNCFÐ l

dOýU³D«Ë ÕuK«

rNuKŠË W³KD« W—UA

WQL« qŠ

W—u« qŠ

WQL« ¡UDŽ≈

8753
0146

-1

-2

WOuK« ·«b¼_«

s??¹œb??Ž V??U?D?« l?L?−?¹ Ê√

ÆW×O× …—uBÐ qLŠ

ÊËœ ‰“UM lЗ√ s sO½uJ

75

YU¦« qBH«

©2® ◊UAM -o×K- lÐUð
W³FK«  ULOKFð ©1® WOUHý

ÆVUD« d²œ Ë√ WÐU²JK ‚«—Ë√ ¨3 œbŽ ¡«dCš WO½uðd  UUDÐ ¨3 œbŽ ¡«dLŠ WO½uðd  UUDÐ ¨œ«bŽ ∫ «Ëœ_«

3

∫sO³Žö« œbŽ
∫W³FK« dOÝ

ÆW—u« vKŽ t³²J¹Ë œ«bF« vKŽ tK¦L¹ rŁ rd« √dI¹Ë ¡«dLŠ WO½uðd WUDÐ ‰Ë_« VŽö« V×¹

-1

œ«bF« vKŽ tHOC¹Ë UNH½ W—u« vKŽ t³²J¹Ë rd« √dI¹Ë ¡«dCš WUDÐ w½U¦« VŽö« V×¹

-2

ÆYU¦« VŽö« Á«d¹ Ê√ ÊËœ
Æœ«bF« vKŽ ZðUM« rdUÐ t½—UI¹Ë ¨sOIÐU« sO³Žö« q³ s sOÐu²JL« sOLd« lL−Ð YU¦« VŽö« ÂuI¹

-3

o?«u?²?ð r? «–≈Ë ¨—«Ëœ_« ‰b?³ð rŁ ¨WDI½ YU¦« VŽö V×𠜫bF« vKŽ rd« l q׫ o«uð «–≈
Ædšx —Ëb« qI²M¹  UÐUłù«

©3® ◊UAM lÐUð
©2® WOUHý

©6® ◊UA½ lÐUð
 U³¹—bð W—Ë

∫WOU²« W—u« rKFL« Ÿ“u¹
∫wK¹ U ZðU½ bł

0479
5420

1486
´

0310

7476
´

76

201

0135
´

6341

´

 UI‡O³Dð

∫VOIFð

ULOË ¨sJLL« —b rKF²« ◊UL½_ ÊœË Êœ ÖuLM WFЗ_« dO¹UFL« …UŽ«d WD« Ác¼ ‰öš s UMËUŠ
∫p– WOHOJ jOÐ qOBHð wK¹
WD³ðd wN ¨©5® ◊UAM« w l«uUÐ …œUL« jЗ YOŠ s WO½«błu« ◊UL½_« …UŽ«d XLð

∫ôË√
Î

q?¦? o?¹u?A?²?« d?B?M?Ž U?N?Ð b?łu¹Ë ¨W³KD« ‰uO sL{ w¼ pcË ¨VUD« œöO a¹—U²Ð
WuA s« «c¼ w d³²Fð w²«  «œ«bF« vKŽ Íu²×ð W³FK« Ê√ YOŠ ¨©2®Ë ©1® sOÞUAM«
ÆÁU³²½ö WЖUłË
¨©2® ◊UAM« w  UŽuL− w rKF²« w l¹uM²« YOŠ s WOŽUL²łô« ◊UL½_« …UŽ«d XLð ∫UO½UŁ
Î
XŽuMð pcË ¨©6® ◊UAM« w ë˓√ w q×«Ë ¨©7®Ë ©4®Ë ©5® WDA½_« w ÎU¹œd rKF²«Ë
¨ÎUONHý ©1® ◊U?A?M?« w? rKFL« l W—UAL« VKD²¹ U „UMN ªUN²FO³Þ YOŠ s ÂUNL«
w qO¦L²« q¦ qLF« VKD²¹ U „UM¼Ë ¨UNFOLł WDA½_« w ÎUOÐU² q׫ VKD²¹ U „UM¼Ë
Æ©2® ◊UA½ w UL W³FK«
WDA½_«Ë ¨wd×׫ jLM« ÊUOŽ«d¹ ©2®Ë ©1® ÊUÞUAMU ¨W¹b−« ◊UL½_« …UŽ«d XLð ∫U¦UŁ
Î
Õu?K?« v?K?Ž W?ÐU?²?J«Ë ¨ UOUHA« ‰öš s wzdL« dOžË wzdL« sODLM« wŽ«dð UNFOLł
s? o?I?×?² ¨wFL« jLM« U√ ¨©1® ◊U?A?M?« w? œ«b?F« vKŽ qO¦L²K »öD« …b¼UAË
ÆWDA½_« lOLł w  U—UAL«Ë  UAUML« ‰öš
ÃU?²?M?²?Ýô« r?ð W?³FK« ‰öš sL ¨wKOKײ« dBMF« ‰öš s wHM« jLM« …UŽ«d XLð ∫UFЫ—
Î
©2® WOUHA« X{dŽ rŁ  UłU²M²Ýô« Ác¼ XLŽœ rKFL«Ë »öD« WAUM l rŁ ¨rOLF²«Ë
ÆlL−« WI¹dÞ `O{u²
w qC_« WI¹dD«Ë ¨Õdý WI¹dÞ s d¦_ ÃU²×¹ ô ”—b« Ê_ wuLA« dBMF« Ÿ«d¹
r ∫WEŠö
Ó
ÆZzU²M« Ác¼ rKFL« rŽb¹ rŁ ¨rNKLFÐ rOLF²K »öD« qu²¹ Ê√ dLF« «c¼ q¦

bO³Ž ¡UHO¼ ∫œ«bŽ≈

77

YU¦« qBH«

r¹uI²«  «Ëœ√

Õu????K????« ¨q????L????F???« W???—Ë

WOLOKF²« qzUÝu«

lÐU« nB« w vË_« …bŠu« s

 U??Žu??L??−??L??« q?O?¦?L?ð

W??O??K??J??« W??Žu??L??−??L??«

V???U??D??« ·d??F??²??¹ Ê√

·«b¼_«

qLF« W—Ë l¹“u²Ð rKFL« ÂuI¹ ∫©1® ◊UA½

ÆWHK²L« ‚dDUÐ

rKFL« —Ëœ

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKF²L« —Ëœ

ÆqLF« W—Ë q×Ð VUD« ÂuI¹

©o×KL« dE½«® Æ»öD« vKŽ WIdL«

ÆWOze−« WŽuL−L«

ÆU WŽuL−

W?LL² VUD« b−¹ Ê√

WIdL« WOUHA« ÷dŽ r²¹ ∫©2® ◊UA½

Æ…—u³« vKŽ UNKŠË
ÆWOUHA« w …œ—«u«  ULOLF²« rN

31

2

‰U?¦ ÷dŽ r²¹ ∫©3® ◊UA½

∫1Èu²L« VŠ sO²ŽuL−

v?≈ »ö?D?« r?O??I?ð r?²?¹ ∫©4® ◊U?A?½

Æ»öD« l t²AUMË ÕuK« vKŽ

©o×KL« dE½«® ÆUN²AUMË W³KD« ÂU√
Æ‘UIM«Ë ‰«R« qŠ w „«d²ýô«

»öD« l W—u« WAUMLÐ rKFL« ÂuI¹

ÆWLL²L« WŽuL−L«Ë
rŁ ¨Íœd qJAÐ W—u« w qLF« r²¹

WIÐU«  «d³«

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - åWLL²L« WŽuL−L«Ë WOKJ« WŽuL−L«ò ”—b jOD!ð

W??³??K??D??« ‰u??K?Š W?E?Šö?
ÆdOýU³D«Ë

¨w????Ý√— ÷d????Ž “U????N???ł

ÆqLF« W—u

ÆW³KD« qŽUHð WEŠö

ÆdOýU³D«Ë ÕuK«

Æ UOUHý
W??³??K?D?« q?ŽU?H?ð W?E?Šö?

ÆWOzUMŁ …—uBÐ WOHB« WDA½_« qŠ

Æ‘UIM«Ë ‰U¦L« qŠ w „«d²ýô«
Æd²b«Ë »U²J«

ÆrNuKŠË
ÆWK¾Ý_« vKŽ W³KD« ‰uKŠ

»ö?D?«® w?Łö?Ł q?JAÐ W³FKUÐ VFK«

Æ31 ’

WOH WDA½√ qŠ ∫vË_« WŽuL−L«

‚«—Ë√ ¨’«d√ ¨W½uðd

Æ©WOHB« WDA½_« s ‰Ë_« s¹dL²«

q?×?Ð Êu?u?I?¹ W?³?F?K?« Êu?M?I?²?¹ s?¹c«

dOÝ ¡UMŁ√ W³KD« WEŠö
ÆW³FK«

∫WO½U¦« WŽuL−L«

©o×KL« dE½«® ÆW³FKUÐ ÂUOI«

-1

-2

.WO½U¦« WŽuL−L« s ÎUuHð d¦_« »öDK vË_« WŽuL−L« 1

78

 UI‡O³Dð

o×K0
©1® ◊UAM lÐUð
qLŽ W—Ë

vKŽ WLI« q³I¹ `O× œbŽ » ∫»} Ω ” X½UË

{20 v≈ 1 s `O× œbŽ √ ∫√} Ω „ X½U «–≈
∫WOU²« WK¾Ý_« sŽ Vł√ ¨{20Ë 1 sOÐ —uB×Ë 4
ÆU¼dUMŽ lOLł dcÐ „ WŽuL−L« V²√

{

}Ω„
ÆU¼dUMŽ lOLł dcÐ ” WŽuL−L« V²√

{

} Ω”
∫`O×B« »«u−« d²š«

Æ¡«u²Š« WöŽ w¼ ”Ë „ sO²ŽuL−L« sOÐ WöF«
Æ¡UL²½« WöŽ w¼ ”Ë „ sO²ŽuL−L« sOÐ WöF«

Æ”Ë „ sO²ŽuL−L« sOÐ WöŽ błuð ô

-√

Æs ‰UJýQÐ ” Ë „ sO²ŽuL−L« q¦
Ò
ø” w …œułu XOË „ w …œułuL« dUMF« w¼ U

{

}

©2® ◊UAM lÐUð

U

WOUHý

” YOŠ ¨” WŽuL−LK W³MUÐ WOKJ« WŽuL−L« w¼ „ WŽuL−L« Ê≈ ‰uI½
∫ÊS U ‰«RÝ w WOKJ« WŽuL−L« w¼ „ X½U «–≈
Æ„ v≈ wL²Mð  UŽuL−LK wL²Mð w²« dUMF« lOLł

Æ„ WOKJ« WŽuL−L« s WOzeł  UŽuL− ‰«R« w …œ—«u« dUMF« lOLł

UNMJË bŠ«u« ‰«R« w W²ÐUŁ „ WŽuL−L«

Ædšü ‰«RÝ s dOG²ð

d??O??žË „ w?? …œu?łu?L?« d?U?M?F?« W?Žu?L?−? v?L??ð
W?I?D?M?L?U?Ð q?¦LðË ¨WŽuL−L« WLL²LÐ ” w …œułuL«

” UN ed¹Ë ¨—ËU−L« qJA« w WKKEL«

79

YU¦« qBH«

©4® ◊UAM lÐUð
W³F

∫ «Ëœ_«
ÆqOD² qJý vKŽ W½uðd
Æ20 ≠1 s WLdL« ’«d_« s WŽuL−
Æ20 ≠1 s WLdL« ‚«—Ë_« s WŽuL−

3

∫sO³Žö« œbŽ
∫W³FK« dOÝ

ÆW½uðdJ« vKŽ

20≠1

s WLdL« ’«d_« lOLł l{uÐ ‰Ë_« VŽö« ÂuI¹

-1

ÆÎUOz«uAŽ WLdL« ‚«—Ë_« s WŽuL− w½U¦« VŽö« —U²¹

-2

Æw½U¦« VŽö« U¼—U²š« w²« UNH½ ÂU—_« UNOKŽ w²« ’«d_« ldÐ ‰Ë_« VŽö« ÂuI¹

-3

…œułuL« ’«d_« vKŽ  dNþ w²« œ«bŽ_«® WOKJ« WŽuL−L« qO−²Ð YU¦« VŽö« ÂuI¹

-4

WŽuL−L«Ë ¨©U¼—UO²š« rð w²« ‚«—Ë_« w  dNþ w²« œ«bŽ_«® ” WŽuL−L«Ë ¨©W½uðdJ« vKŽ
Æ©W½uðdJ« vKŽ XOIÐ w²« œ«bŽ_«® WLL²L«
ÆW³FK« ÊËbOF¹Ë —«Ëœ_« Êu³Žö« ‰œU³²¹

-5
∫VOIFð

¨…œb?×?L?« ”—b?« ·«b?¼√ s?L{ ÊUJù« —b rKF²« ◊UL½√ w l¹uM²« WIÐU« WDA½_« ‰öš s XËUŠ
∫◊UL½_« …UŽ«d WOHOJ qOBHð wK¹ ULOË
s? V?U?D?« ÂU?L?²?¼« »c?łË o¹uA²« dBMŽ …UŽ«d YOŠ s WO½«błu« ◊UL½_« …UŽ«d XLð

∫ôË√
Î

dBMŽ nOC¹ W³FKÐ »öD« ÂUO Ê√ UL ¨tUL²¼«Ë VUD« ‰uC dO¦¹ wð«– qLFÐ ¡b³« ‰öš
W¹cG²UÐ »öD« b¹Ëeð r²¹ –≈ ¨e¹eF²« dBMŽ …UŽ«d XLð bË «c¼ ¨VUD« rKFð ‰öš WF²L«
ÆVÝUML« e¹eF²« r¼ƒUDŽ≈Ë ◊UA½ q bFÐ WFł«d«
wzUM¦«Ë ¨wŽUL−« qLF« s Z¹e w¼  UÞUAMU ¨rKF²« w WOŽUL²łô« ◊UL½_« …UŽ«d XLð ∫UO½UŁ
Î
Æ©ZCM« qUŽ® ÊUOŠ_« iFÐ w rKFL« v≈ Ÿułd« ÂeK¹ UL Æ©1 ◊UA½® ÍœdH«Ë ©4 ◊UA½®
◊U?A½®  UOUHA« ÷dŽ wEHK« wzdL« jLM« wŽË— YOŠ ¨W¹b−« ◊UL½_« w l¹uM²« rð ∫U¦UŁ
Î
q?O?¦?L?²?« ‰öš s wEHK« dOž wzdL« jLM«Ë ¨©3 ◊U?A?½® ‰U?¦L« q× ÕuK« ‰ULF²Ý«Ë ¨©2
¨r?K?F?L?K? ŸU?L?²Ýô«Ë WAUML« ‰öš s wFL« jLM«Ë ¨©2 ◊U?A?½ ≠ W?OUHý® s ‰UJýQÐ
Æ©4 ◊UA½® W³FK« ¡«dł≈Ë ¨s ‰UJý√ rÝ— ‰öš s wd×׫ jLM«Ë
tO …bŽU ÃU²M²Ý« r²¹ Íc« wKOKײ« jLMK ULzö
Î

31

W×H WOHB« WDA½_« »uKÝ√ ÊU ∫UFЫ—
Î

¨2 ◊UA½ ≠ WOUHA« vKŽ n¹dF²« ¡UDŽ≈ w q¦Lð bI ¨wuLA« jLM« U√ ÆWK¦√ ‰öš s
Æ©4Ë
g¹ËUý uÐ√ WJK ∫œ«bŽ≈

80

3

wÞUA½® vKŽ ΫœUL²Ž« q׫ rŁ

 UI‡O³Dð

qzUÝu«

ÊU²BŠ ∫se«

ÊôËb??ł U?N?O?K?Ž W?O?U?H?ý
©å1ò r— WOUHý®
dOýU³D«Ë ÕuK«

©3 ¨2 r??—® ÊU??²??O??U?H?ý
‰Ëbł rÝ—  «uDš UNOKŽ

ƉËb−« vKŽ rÝdUÐ

`??O??{u??²??« l?? Í—«d?J?ð

rKF²L« —Ëœ

¡U??B??Šù« e??d?? …—U?¹“
W???K???¾???Ý√ s???Ž W???ÐU??łû??
Æ(1) ◊UAM«
W?O?½«b?O?  «—U?¹e?Ð ÂU?O?I«

ÆUNKO−ðË

 U????u????K????F???L???« l???L???łË

ÆWK¦√ ¡UDŽ≈

ƉËb−« rÝ—

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - åWOzUBŠù«  U½UO³«ò ”—b jOD!ð
wÝUÝ_« lÐU« nB« w WMU¦« …bŠu«

¡UBŠù«

wKšbL« „uK«

∫WK¾Ý_« ÕdÞË WOMODKH« ¡UBŠù« …dz«œ sŽ Àbײ« ∫©1® ◊UA½

 U½UO³«

rKFL« —Ëœ

ø…dz«b« qLŽ u¼ U

øqLF« «c¼ s bOH²½ «–U
ø…dz«b« UNFL−ð w²«  UuKFL« wL½ «–U
øUNKLFÐ …dz«b« ÂuIð nO

Æ◊UAM« WK¾Ý√ sŽ WÐUłù«Ë WŽuM²  U½UOÐ vKŽ ‰uB×K

¡U?B?Šù« …dz«b WO½«bO …—U¹eÐ ÂUOI« vKŽ »öD« l−A¹ ∫WEŠö

U?H? W?¹d? …—U?¹e?Ð ¡U?B?Šù« …d?z«œ XU ∫‰U¦L« ÕdÞ ∫©2® ◊U?A½

©o×KL« dE½«® Æ©WK¾Ý_« ÕdÞË å1ò r— WOUHý

v?K?Ž s?O?Ëb?−?« ÷d?Ž® s?O?Ëb?ł ‰öš s UN½UJÝ œbŽ ¡UBŠ≈Ë

ø©2® ‰Ëb−«  U¾ w¼ U

ø©1® ‰Ëb−«  U¾ w¼ U

øsOËb−« w © U¾H«®  U½UO³« sOÐ ‚dH« U
øÂUŽ qJAÐ  U½UO³« Ÿ«u½√ sŽ ‰uI½ Ê√ sJL¹ «–U
ÆWOL  U½UOÐ vKŽ WK¦√ jŽ√

WOuK« ·«b¼_«

ÆWOLJ«Ë WOŽuM«  U½UO³«

-2

s??O??Ð V??U??D??« e??O??L??¹ Ê√ -1

Î
ÆWOHO  U½UO³ U¹—«dJð

ÎôËb?ł V?U?D?« rÝd¹ Ê√

ÆWOHO  U½UOÐ vKŽ WK¦√ jŽ√
W×{u WOŽUL²łô« sN²UŠ WLKF 40 —Ë“_« XMÐ WÝ—b w ∫©3® ◊UA½

©o×KL« dE½«®

rÝ—« ¨å2ò r— WOUHA« vKŽ
Î
ôËbł
Î
ÆWOŽUL²łô«  ôU׫ ÁcN U¹—«dJð

©o×KL« dE½«®

Æå3ò r?— W?O?U?H?ý ‰ö?š s? r?Ýd?«  «u?D?š `O{uð r²¹ ∫WEŠö

81

YU¦« qBH«

rKF²L« —Ëœ

rKFL« —Ëœ

wKšbL« „uK«

WOuK« ·«b¼_«

l?ÐU?« nB«  UöŽË WÝ«—b«  UŽUÝ ∫‰«R« ÕdÞ ∫©4® ◊UA½

Æ U¾ Èdš√Ë

Î
…œd?H?  U?½U?O?³ U?¹—«d?J?ð

qzUÝu«

ÊU²BŠ ∫se«

Í—«d????J????ð ‰Ëb????ł r???Ý—

ÎôËbł rÝ—«Ë ©o×KL«
Î
ÆUN U¹—«dJð

dE½«® ¨å4ò r?— W?O?U?H?A?« vKŽ W×{uL«Ë  UO{U¹d« ÊUײ« w

ÎôËb?ł V?U?D?« rÝd¹ Ê√

 U??½U??O?Ð U?N?O?K?Ž W?O?U?H?ý

ÆÍu¾ Í—«dJð

‰Ëb??łË …œd??H?  U?½U?O?³?

W¾H«

Æ©å4ò r—

W¾H« ed VUD« b−¹ Ê√

ÆWËb−

ÆÕuK« vKŽ UN×O×BðË sO²U׫ w rÝd«  «uDš `O{uð

b׫ ´ v½œ_« b׫ Ω W¾H« ed

 U?½U?O?³? o?KDL« ÈbL«Ë

2ØvKŽ_«

Êu½UI« `O{uð oÐU« ‰U¦L« s w½U¦« ¡e−« ‰öš s

U?N?²?ÐU?²?Ë r?NCFÐ ‰«uÞ√ «uOI¹ Ê√ »öD« s VKÞ√ ∫©5® ◊U?A½

ÆWLO v½œ√≠ WLO d³√ Ω oKDL« ÈbL« `O{uð

ÆoÐU« ‰Ëb−K  U¾H« e«d œU−¹≈ »öD« s VKÞ√

UNKO−ðË ¨‰«uÞ_« ”UO

ÆoKDL« ÈbL«Ë

 U?¾?H?« e?«d? œU?−?¹≈Ë ¨Íu?¾? Í—«dJð ‰Ëbł qLŽ rŁ ¨ÕuK« vKŽ

ÆoKDL« ÈbL« œU−¹≈

Æ U¾H« e«d œU−¹≈

WOUHý® »öD«  UöF

d?ðU?œË dOýU³D«Ë ÕuK«
Æ»öD«

d²

ÆÍ—«dJð

‰Ëb?ł rÝ—Ë ¨ÕuK« vKŽ

-3

-4

82

 UI‡O³Dð

o×K0
©1® r— WOUHý
åUHò W¹dI W¹dLF«  U¾H« sO³¹ Í—«dJð ‰Ëbł

W¹dLF«  U¾H« sO³¹ Í—«dJð ‰Ëbł

s« VŠ

åUHò W¹dI

—«dJ²«

W¾H«

—«dJ²«

W¾H«

1200

29-0

800

‰UHÞ_«

900

59-30

900

»U³A«

600

89-60

600

s¹bý«d«

200

129-90

200

ŒuOA«

2500

ŸuL−L«

å2ò ‰Ëbł

å1ò ‰Ëbł

©2® r— WOUHý
¡UÐeŽ

WIKD

WłËe²

¡UÐeŽ

¡UÐeŽ

WłËe²

¡UÐeŽ

¡UÐeŽ

WK—√

WIKD

WK—√

WIKD

WłËe²

WłËe²

WIKD

WłËe²

WłËe²

WK—√

WK—√

WłËe²

¡UÐeŽ

WłËe²

WłËe²

¡UÐeŽ

WłËe²

¡UÐeŽ

WIKD

WK—√

WłËe²

WłËe²

©3® r— WOUHý
∫Í—«dJð m¹dHð ‰Ëbł qLŽ  «uDš
…bLŽ√
—«dJ²«

 «—Uýù«

3Ë ·uH 4 tO ‰Ëbł rÝd ∫ôË√
Î

WOŽUL²łô« WU׫

¡UÐeŽ
WłËe²
WIKD
WK—√

∫ «—UýùUÐ UNKÐUI w …—Uý≈ lC½Ë  U½UO³« w WUŠ ‰Ë√ VDA½ ∫UO½UŁ
Î
¡UÐeŽ

WIKD

WłËe²

¡UÐeŽ

¡UÐeŽ

WłËe²

¡UÐeŽ

¡UÐeŽ

WK—√

WIKD

WK—√

WIKD

WłËe²

WłËe²

WIKD

WłËe²

WłËe²

WK—√

WK—√

WłËe²

¡UÐeŽ

WłËe²

WłËe²

¡UÐeŽ

WłËe²

¡UÐeŽ

WIKD

WK—√

WłËe²

WłËe²

83

YU¦« qBH«

©3® r— WOUHý lÐUð
—«dJ²«

 «—Uýù«

WOŽUL²łô« WU׫

¡UÐeŽ
WłËe²
WIKD
WK—√
ÆUNFOLł  U½UO³« wNM½ Ê√ v≈ «cJ¼Ë

—«dJ²« œuLŽ w œbF« V²J½Ë  «—Uýù« œuLŽ w  «—Uýù« bF½ ∫U¦UŁ
Î
—«dJ²«

 «—Uýù«

WOŽUL²łô« WU׫

8

¡UÐeŽ

12

WłËe²

5

WIKD
WK—√

5
30

ŸuL−L«

·uH WFЗ√Ë Ê«œuLŽ tO U¹—«dJð
Î
ÎôËbł rÝd½ ∫UFЫ—
Î

—«dJ²«

WOŽUL²łô« WU׫

8

¡UÐeŽ

12

WłËe²

5

WIKD

5

WK—√

©4® r— WOUHý

∫wK¹ UL ZzU²M« X½U UOu¹
Î
Î
U³UÞ

20

UNOCI¹ w²« WÝ«—b«  UŽUÝ œbF WÝ«—œ w ©√

3 ¨2 ¨2 ¨1 ¨3 ¨3 ¨2 ¨5 ¨4 ¨¨3 ¨4 ¨1 ¨5 ¨3 ¨1 ¨4 ¨3 ¨5 ¨2 ¨1
Æ U½UO³« ÁcN U¹—«dJð
Î
ÎôËbł rÝ—«

84

 UI‡O³Dð

©4® r— WOUHý lÐUð

X½UË

20

W?O?KJ« WöF« X½U ¨W³UÞ

36

t?ðU?³UÞ œbŽ Íc« lÐU« nBK  UO{U¹— ÊUײ« w ©»
∫wK¹ UL  U³UD«  UöŽ

18

15

14

10

9

5

15

19

20

9

5

14

14

20

18

20

0

11

10

12

17

16

13

12

9

5

15

16

14

11

13

12

11

8

7

8

Æ U½UO³« ÁcN U¹—«dJð
Î
ÎôËbł rÝ—«

∫VOIFð

s sJL —b d³√ rzö² WB׫ w UNO≈ —UAL« WL« WDA½_« w l¹uM²« ÊUJù« —b XËUŠ
∫pc `O{uð wK¹ ULOË ¨rKF²« ◊UL½√
w XËUŠ «c ¨WOł—Uš ÊuJð iF³«Ë WOKš«œ WOF«b« rN¹b ÊuJð »öD« iFÐ ∫WO½«błu« ◊UL½_«
rzö² p–Ë ¨l«uUÐ ÎU?D³ðdË ¨W³KD«  UUL²¼ô «dO¦Ë
Î
ÎU?IOý ”—b« qšb ÊuJ¹ Ê√ ‰Ë_« ◊UAM«
©1 ◊UA½® WO½«bOË ©5 ◊UA½® WOKLŽ WDA½√ rOLBð ‰öš s ÎUC¹√Ë ¨WOKš«b« WOF«b« ÍË– »öD«
WOł—U« WOF«b« rN¹b ÊuJð s¹c« »öD« …UŽ«d XËUŠ UL ¨VUD« Èb WÐužd …œUŽ ÊuJð w²«Ë
Æ”—b« Õdý »uKÝ√ w ·U e¹eFð œułË ‰öš s d³√
ë˓√ w rKF²¹ Ê√ V×¹ rNCFÐË ¨r¼œdHLÐ «uLKF²¹ Ê√ ÊuKCH¹ »öD« iFÐ ∫WOŽUL²łô« ◊UL½_«
¨◊UL½_« Ác¼ lOLł w ŸÒu½√ Ê√ XËUŠ «c ¨tM d³√ hý v≈ Ÿułd« V×¹ rNCFÐ ¨ UŽuL− Ë√
q¦ ë˓√ qJAÐ Ë√ wŽULł qLFÐ ÂuI¹ Ê√ sJL¹Ë ¨Íœd qJAÐ  UÞUAMUÐ ÂuI¹ Ê√ VUDK sJL¹ –≈
W?IdL« WK¾Ý_« sŽ WÐUłû edL« …—U¹“ ‰öš s w½«bO qLFÐ ©1® ◊UA½ `L¹ UL Æ©5® ◊UA½
Æ¡«d³« v≈ VUD« lłd¹ wU²UÐË ¨◊UAMUÐ
v?KŽ Íu²×ð w²«  UOUHA« «b²Ý« ‰öš s wzdL« wEHK« jLM« …UŽ«d XLð ∫W¹b−« ◊UL½_«

2 ◊U?A½® ‰Ë«błË  U½UOÐ vKŽ Íu²×ð w²«  UOUHA«Ë ¨©4 ◊UA½Ë 3 ◊U?A½® qLFK W“ö«  ULOKF²«
◊UA½Ë 3 ◊UA½® Í—«dJð ‰Ëbł rÝdÐ VUD« ÂUO ‰öš s wd×׫ jLM« …UŽ«d XLðË Æ©3 ◊UA½Ë
‰öš s tðUŽ«d sJLO ¨wFL« jLM« U√ Æ©5 ◊UA½® tzö“ ‰uÞ ”UOIÐ VUD« ÂUO ‰öš sË ¨©4
ÆW³KD« sOÐ ‘UIM« lO−Að ‰öš sË ¨VUDK rKFL« s UNUB¹≈ r²¹ w²« WONHA«  UuKFL«
bO³Ž ¡UHO¼ ∫œ«bŽ≈

85

YU¦« qBH«

å◊Ëd!L«ò ”—b jOD!ð
ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ

- wÝUÝ_« lÐU« nBK å”UOI«ò WÝœU« …bŠu«

ÊU²BŠ ∫hB׫ œbŽ

∫·«b¼_«

ÆÁ¡«eł√Ë rzUI« Ídz«b« ◊ËdL« VUD« ·dF²¹ Ê√

-1

ÆÎUÞËd VUD« lMB¹ Ê√

-2

Æt²J³ýË ◊ËdL« dUMŽ sOÐ WöF« VUD« ·dF²¹ Ê√

-3

∫VOUÝ_«Ë qzUÝu«Ë WDA½_«
∫WbI

ÖUL½ ÷dŽ r²¹® —uAML« ¨ÂdN« ¨W½«uDÝ_« ¨…dJ« q¦ WHK²L«  UL−LUÐ »öD« WFł«d
Æ©»öD« vKŽ U¼d¹dLðË  UL−LK
ÆUN{dŽ rð w²«  UL−LK  UJ³A« s WŽuL− ÷dŽË ¨ UL−L«  UJ³ý WFł«d
Æ©o³ oOM²Ð WB×K U¼—UCŠ≈ »öD« s VKD¹®  öH׫ gOЫdÞ ¨WþuÐ fOÞ«d ¨sU× ÷dŽ
(1)

∫÷dF«

Æ UŽuL− v≈ »öD« rOIð r²¹
©1® ◊UA½
∫wK¹ U WŽuL− q ¡UDŽ≈ r²¹
Âu??Ýd?? W??—Ë q? ¨‚«—Ë_« s? œb?Ž
Êu??J??ð Y??O??Š ¨Íd??z«œ ŸU??D?? U?N?O?K?Ž
W??¹e?d? U?¹«Ëe?Ð W?¹d?z«b?«  U?ŽU?D?I?«
ÍËU??²? YK¦ UNOKŽ W—ËË ¨WHK²
ÆsOU«
Æ UBI
Æoô
o?B?Ë ŸUDI« hIÐ WŽuL−L« s œd q ÂuI¹
v?²Š ¨WJ³A« vKŽ tO≈ —UAL« ÊUJL« w tOdÞ
Æ©1 qJý dE½√® r− vKŽ qB×¹

WŽuM²  UJ³ý hIÐ ÊuuI¹ »öÞ ∫©1® qJý

◊ËdL«Ë ¨rzUI« Ídz«b« ◊ËdL« ªj¹—UL« s sOŽu½ sOÐ eOL¹Ë ¨◊ËdL« u¼Ë  UL−L« ÁcN ÎULÝ« rKFL« wDF¹
ÆrzUI« dOž Ídz«b«
ÆsOU« ÍËU² YK¦L« s Ídz«œ ◊Ëd vKŽ ‰uB׫ lOD²½ ô ∫WEŠö

.”—b« «c¼ WDš UNO XI³Þ w²« ·uHB« bŠ_ UNÞUI²« rð WIdL« —uB« 1

86

 UI‡O³Dð

©2® ◊UA½
∫WOU²« WOUHA« rKFL« ÷dF¹
u?¼Ë ∫◊Ëd??L?« ŸU?H?ð—«

rzUI« Ídz«b« ◊ËdL«
w???¼Ë ∫◊Ëd?????L??« ”√—

s??O??Ð q??B?¹ Íc?« j??«

◊ËdL« w WDI½ vKŽ√

e??d??Ë ◊Ëd???L?« ”√—
Æ…bŽUI«

u??¼Ë ∫◊Ëd????L??« r??Ý«—
”√— s?O?Ð q«u« j«
vKŽ WDI½ W¹√Ë ◊ËdL«
…bŽUI« …dz«œ jO×
∫◊ËdL« …bŽU
ÆW¹dz«œ …bŽU w¼Ë

◊ËdL« …bŽU ed

∫WOU²« WK¾Ý_« rKFL« tłu¹
ørzUI« Ídz«b« ◊ËdL« WJ³ý w¼ U
tOłuð r²¹ ¨rzU dOž Ídz«œ ◊Ëd vKŽ ‰uB׫ r²¹ WŽuL− q w® ørzUI« dOž Ídz«b« ◊ËdL« WJ³ý w¼ U
Æ©tOKŽ qBŠ Íc« VUDK ‰«R«
ørzUI« Ídz«b« ◊ËdL« qJýË ©nK« q³® ŸUDI« W¹Ë«“ sOÐ WöF« U
Æ‘UIM« vKŽ W³KD« rKFL« l−A¹

©3® ◊UA½
∫WOU²« WOUHA« ÷dŽ r²¹
nK« bFÐ WJ³A«

t²J³ýË rzUI« Ídz«b« ◊ËdL«

nK« q³ WJ³A«

◊ËdL« rÝ«— `³B¹ ŸUDI« dD nB½

W¹dz«b« …bŽUI« jO× `³B¹ ŸUDI« ”u

Æ‚«—Ë√ qJý vKŽ UN{dŽ rð w²«  UOUHAUÐ œËeð WŽuL− q ∫WEŠö
∫WOUHA« vKŽ oO³D² …—u³« vKŽ wU²« ‰U¦L« q×Ð rKFL« ÂuI¹
∫wK¹ U błË√ ¨◊Ëd v≈ ‰uŠ rÝ

10

ÁdD nB½Ë ¨rÝ

44

tÝu ‰uÞ Ídz«œ ŸUD
Æ◊ËdL« …bŽU jO×
Æ…bŽUI« o½ ‰uÞ
ÆrÝ«d« ‰uÞ
Æ◊ËdL« ŸUHð—«

87

YU¦« qBH«

©4® ◊UA½
∫WOU²« WOUHA« ‰öš s ”—b« l UNDÐ—Ë ”—užU¦O W¹dE½ WFł«d r²ð
ŸUHð—ô«
Ÿ

rÝ«d«

o½ …bŽUI« dD nB½

∫”—užU¦O W¹dE½ VŠ

2Ÿ ´ 2o½ Ω 2‰
2Ÿ ≠ 2‰ Ω 2o½
2o½ ≠ 2‰ Ω 2Ÿ
Æ”—užU¦O W¹dE½ vKŽ oO³D² ÕuK« vKŽ wU²« ‰U¦L« q×Ð rKFL« ÂuI¹
ÆrÝ

5 tðbŽU dD nB½ ‰uÞË rÝ 13 tLÝ«— ‰uÞ ◊Ëd ŸUHð—« błË√

©5® ◊UA½
Æ©ÎUł«Ë“√ Ë√ Èœ«d qLF« w —UO²šô« W¹dŠ VUDK „d²ð® wzUMŁ Ë√ Íœd qJAÐ rNOKŽ Ÿ“uð w²« WOU²« s¹—UL²« q×Ð »öD« ÂuI¹

ÆrÝ

10 tLÝ«— ‰uÞË rÝ 8 tŽUHð—« ◊Ëd …bŽU dD nB½ VŠ«

ÆrÝ

4 tŽUHð—«Ë rÝ 3 tðbŽU dD nB½ ◊Ëd rÝ«— ‰uÞ VŠ«

¨ŸUDI« ”u ‰uÞ U ¨Ídz«œ ŸUD qJý vKŽ t²J³ý v≈ ‰uŠ ¨rÝ

40 tLÝ«— ‰uÞË ¨rÝ 14 tðbŽU dD nB½ ‰uÞ ◊Ëd
øÁdD nB½ ‰uÞ UË

ÆWFł«d« W¹cG²UÐ r¼œËe¹Ë rNF UN²AUMLÐ rKFL« ÂuI¹Ë ¨rNuKŠ »öD« ÷dF¹

∫UN jDL« WB׫ oË »öD« qLŽ ÊUMO³¹ ©3®Ë ¨©2® ÊöJA«Ë

88

 UI‡O³Dð

.wzUMŁ Ë√ Íœd ¨wŽULł qJAÐ s¹—UL²« ÊuK×¹ »öÞ ∫©2® qJý

.j¹—U ÃU²½ù oBK«Ë hI« WOKLFÐ ÊuuI¹ »öÞ ∫©3® qJý

89

YU¦« qBH«

∫VOIFð

∫YOŠ s WB׫ w rKF²« ◊UL½√ XŽuMð
¨sI×L«® …UO×UÐ Ÿu{uL« jЗ ‰öš s WB׫ w o¹uA²« dBMŽ duð ∫WO½«błu« ◊UL½_«
dO¦¹ Íc« d_« ¨◊ËdL« lMBÐ tHMÐ VUD« ÂUO ‰öš s WF²L«Ë ¨©‘uÐdD« ¨Wþu³« ”uÞd
v?K?Ž W?F?ł«d?« W?¹c?G?²?U?Ð »ö?D?« b¹Ëeð ‰öš s e¹eF²« dBMŽ duð UL ¨VUD« bMŽ WOF«b«
ÆrNðUÐUł≈Ë rNuKŠ
„d?ð U?L? ¨ U?Žu?L?−? w? Ë√ ¨wzUMŁ Ë√ ¨Íœd qLF« WFO³Þ w l¹uM²« rð ∫W?O?ŽUL²łô« ◊UL½_«
s?O?Ð U? W?D?A?½_« X?F?L?łË «c¼ ¨©ZCM« qUŽ® rKFL« v≈ Ÿułd« w VUDK ÎU?Šu?²?H ‰U−L«
l¹uM²« q¦® WOMOðËd« dOž  «¡«dłù«Ë ¨©”—b« W¹UN½ w s¹—UL²« qŠ q¦® WOMOðËd«  «¡«dłù«
Æ© UL−L« lMË s¹—UL²« qŠ sOÐ U
w?²?«  U?O?U?H?A?« ‰ö?š s wEHK« dOžË wEHK« wzdL« jLM« …UŽ«d XLð ∫W?¹b?−« ◊UL½_«
q?×?Ð r?K?F?L?« ÂU?O? v?≈ W?U?{ùU?Ð ¨U?N? W?O?E?H  U×O{uðË  UuÝ— vKŽ Íu²×ð w²«Ë X{dŽ
¨ UL−L« lM ◊UA½ rOLBð ‰öš s wd×׫ jLM« …UŽ«d XLð UL ¨…—u³« vKŽ s¹—UL²«
wFL« jLM« wŽË— UL ÆWB׫ W¹«bÐ w UNUAJ²Ý«Ë  UL−L« qL×Ð W³KD« ÂUO ‰öš sË
ÆrNMOÐ ULO W³KD« sOÐË ¨W³KD«Ë rKFL« sOÐ ‘UIM« lO−Að ‰öš s
”u? ‰u?Þ s?O?Ð WöF« v≈ qu²« ‰öš s wKOKײ« dBMF« …UŽ«d XLð ∫W?OHM« ◊UL½_«
s?Ž Èd?š√ W?N?ł s? tðbŽU jO×Ë ◊ËdL« rÝ«— ‰uÞË ¨WNł s ŸUDI« dD nB½Ë ŸUDI«
dD nB½ sOÐ  UöF« w wuLA« dBMF« …UŽ«d XLð UL ¨©3 ◊UA½® WOKLF« …d³« o¹dÞ
Æ©4 ◊UA½® ”—užU¦O W¹dE½ VŠ tLÝ«— ‰uÞË tŽUHð—«Ë ◊ËdL«

90

 UI‡O³Dð

 U0—uH« ÖuL½ VIŠ - YU¦« nBK  UO{U¹d« »U²T s0 - WI0U!« …bŠu« rOOIð

ÆfLA« WFýQÐ WD³ðd WbIL bŠ«Ë ”—œ w WOHB« WAUMLK WK¾Ý√ XF{Ë

-2

-1

åWÝbMN«ò

-1

q?¦? U?¹«Ëe?« s?O?O?F?𠜫d?¹ VUD« W¾OÐ s —u UNO  UÞUA½ XF{Ë

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆrKO …b¼UA Õ«d²« Ë√ WBI d– …bŠu« w błu¹ ô

-2

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

ÆwM¼c« nBFK WOC „UM¼ XO

-3

WO³K« wŠ«uM«

ÆUNUL≈ rKF²L« s VKD²¹ WOM¼– jz«dš W¹√ błuð ô

-1

¨W¹Ë«e« vKŽ ·dF²K ”—b« W¹«bÐ w WbIL ◊UA½

132 W×H wH ¨WDOÐ WOKLŽ WÐd−²Ð ÂUOI« VKD²ð WDA½√ „UM¼ -1

ÆÆƨ»U² ¨WËUÞ …—u

Ælł«d W¹√ s WOð«c« …¡«dIK rKF²L« s VKÞ Í√ błu¹ ô

-2

-3

-1

-2

błu¹

Ê√ s ržd« vKŽ sOB² WKÐUIL  UŠ«d²« Ë√  UNOłuð W¹√ błuð ô

ÆŸu{uL« «cNÐ sOD³ðdL« sOB²L« s

r¼dOž Ë√ sOŠUL« Ë√ sOÝbMNL« s bOH²¹ bË ¨WÝbMN« sŽ …bŠu«

rO¼UHL« `O{uð w bŽUð Ê√ sJL¹ dðuO³L Z«d³  UŠ«d²« W¹√ błuð ô

ÆUNOKŽ œUL²Žô« sJL¹Ë ¨rO¼UHL« `O{uð w ΫdO¦ bŽUð b WKNÝË

WDOÐ Z«dÐ du²ð ÊüU ¨Z«d³« Ác¼ vKŽ ‰uB׫ WuNÝ s ržd« vKŽ

Æpc WŠU wDFð

b? U?N?²FO³DÐ …bŠu« Ê√ l …dOG l¹—UA ÂULðù  UŠ«d²« błuð ô

ÆŸUFA«Ë U¹«Ëe« q¦ ”Ë—b« iFÐ w …bOH  UOKO¦L²«

Ác¼ ÊuJð bË ¨”—b« Ÿu{u ‰uŠ WOKO¦Lð Ÿ«bÐ≈ rKF²L« s VKD¹ r

—UOFL«

Æ”—b«

Ÿu?{u?L?Ð r?K?F?²L« ÂUL²¼« …—UŁ≈

ÆrO¼UHL« s¹uJðË ozUI׫ „«—œ≈

ÆtLKFð

U? nOþuð vKŽ rKF²L« …bŽU

-1

-2

-3

91

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

135 W×HË

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

¨WOKLŽ WÐd−ð ‰öš s WLzUI« W¹Ë«e« vKŽ ·dF²K Íœd ◊UA½ błu¹

W?×?H wË

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

139

-2

Æ»uKDL« v≈ qu²K tM W¹œd WOð«–  ôËU×

…b?F?Ð ÂU?O?I?« V?U?D?« s VKD²¹ dš¬ Íœd ◊UA½ „UM¼

s?O?Ð U? W?ŠË«d?²? UNKŠ rKF²L« s VKD²ð w²« s¹—UL²« s œbŽ duð

Î
q?J?A?« v?≈ q?u?²?K? W?M?O?F ◊UI½ sOÐ qOu²«Ë rÝd« VKD²ð ö?OK

V?F?√ W?K?¾?Ý√Ë ¨œ«bF²« Ë√ WOL²« Ë√ sOOF²« VKD²ð WDOÐ s¹—ULð

Æn¦J qJAÐ qzUL«Ë s¹—UL²K …bŠu« dš¬ w ”—œ „UM¼Ë Æ»uKDL«

—UOFL«

92

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

11

-3

V¹—bðË

6 V¹—bð q¦ WLOI² lD rÝ— tM VKDð  U³¹—bð pcË 134Ë

∫133  U×HB« q¦ UNŽ«u½QÐ U¹«Ëe« rÝ— tM VKDð w²« WK¾Ý_« w du²

p–Ë ¨‰UJý√ `_UÐ w¼ WO×O{uð  UŠu rÝ— vKŽ rKF²LK lO−Að błu¹

¨125 W×H

¨127 W×H

—UOFL«

93

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

-3

-2

-1

4

8

V¹—bðË

V¹—bð q¦ WFý√ rÝ— VKDð  U³¹—bð Ë√

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

¨129 W×H

Æ130 W×H

Æ`{«Ë qJAÐ —UOFL« «c¼ oI×ð v≈ dOAð WOÐU−¹≈ V½«uł błuð ô

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

Ë√ WŁöŁ œułu u¼ U qJ ¨l¹—UA Õ«d²« w VUDK …bŽU błuð ô
ÆrKF²LK WDOÐ W¹œd WDA½√ WFЗ√

w?N? ¨U?N²ÞUÐË …bŠu« WFO³Þ V³Ð d¹dIð WÐU²J W×K WłU׫ ÊuJð

ô bË ¨…bŠuK lÐUð Ÿu{u Í√ ‰uŠ d¹dIð WÐU²J VKÞ Í√ „UM¼ fO

Æ…œułuL« rO¼UHL« Ác¼ `{uð WOKLŽ

»—U−ð Ë√ l¹—UALÐ ÂUOI« qC_« s ÊuJ¹ bË ¨WDOÐ rO¼UH ÕdAð

s?¹—U?L?²?« v?K?Ž e?d?ð …bŠu« qJ ¨WOŽULł WDA½QÐ ÂUOI« Ë√ ¨s¹dšü«

W?³?K?D?« f?¹—b?ð w W—UALUÐ W³KD« ÂUOI Õ«d²« Ë√ d– Í√ błu¹ ô

rzö¹ ÎUF³Þ «c¼Ë ¨W¹œdH« WOd××«Ë WOEHK« dOžË WOEHK« WDA½_«Ë

Æ…bŠu« Ác¼ w Wd UN du²ð sK WŽUL−«

lË W—UALUÐ rKF²« V×ð w²« WO½U¦« W¾H« U√ ¨»öD« s …bŠ«Ë W¾

—UOFL«

v????K????Ž r????K????F????²???L???« …b???ŽU??????

Æ UuKFL«

q?O?K?×?ðË Ÿ«b?Ðù«Ë ·U?A?J?²?Ýô«

-4

94

 UI‡O³Dð

∫VOIFð

¨åtLKFð U nOþuð vKŽ rKF²L« …bŽUò YU¦« —UOFL« u¼ …bŠu« Ác¼ w ÎUII×ð d¦_« —UOFL«

-1

ÆÕu{u« p– q¦ w oIײð rK ¨Èdš_« dO¹UFL« U√
d¹—UIð s t³KD²¹ UL ¨WOzUA½ù« œ«uL«Ë ÂuKFU Èdš√ œ«uL W¡ö d¦√ ÖuLM« «c¼ Ê√ bI²Ž√

-2

ÖuLM« «c¼ s tIO³Dð sJL¹ U oO³Dð s p– lML¹ ô sJË ¨sOB²L Ÿułd«Ë WO³²J  «—U¹“Ë
Æ UO{U¹d« w
…U?Ž«d?Ë ¨W?B?×?K ÁdOC×ð ‰öš s …bŠu« w …œułuL«  «dG¦« b¹ Ê√ rKFLK sJLL« s
ÆqJ wÝ—bL« »U²J« Ë√ …bŠu« w oIײð r w²« dO¹UFL«

ÆbO³Ž ¡UHO¼ ∫œ«bŽ≈

95

-3

YU¦« qBH«

å¡UBŠù«ò

—UOFL«

Æ”—b«

Ÿu?{u?L?Ð r?K?F?²?L?« ÂU?L?²?¼« …—UŁ≈

Æ UuKFL« qOK×ðË Ÿ«bÐù«Ë

·UAJ²Ýô« vKŽ rKF²L« …bŽU

ÆtLKFð

U? n?O?þu?ð v?K?Ž rKF²L« …bŽU

ÆrO¼UHL« s¹uJðË ozUI׫ „«—œ≈

ÆrKF²L« l«uÐ ”—b«

ÆUNK×Ð W³KD« ÂuI¹ s¹—ULð l{Ë ‰öš s —UOFL« «c¼ błË

Ÿu?{u jЗ ‰öš s —UOFL« «c¼ …UŽ«dL WËU× „UM¼

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

 U0—uH« ÖuL½ VIŠ - lÐUI« nBK  UO{U¹d« »U²T s0 - WM0U¦« …bŠu« rOOIð

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

-1

WO³K« wŠ«uM«

Æ…bŠu« W¹UN½ w lł«d Í_ d– „UM¼ fO

-2

.»öD« ‰ËUM² w Wb« Ác¼ duð ÂbŽË ¨WOÐdF« WGKUÐ l«u duð ÂbŽ

V³Ð p– ÊuJ¹ ULÐ—Ë ¨”—b« Ÿu{u ‰uŠ X½d²½ù« vKŽ s¹ËUMŽ Í_ d– „UM¼ fO

.”—b« Ÿu{uLÐ sOB² WKÐUILÐ ÂUOIK W³KD« vKŽ Õ«d²« Í√ „UM¼ fO -3

-1

-1

ÎöLŽ VKD²¹ ◊UA½ Í√ „UM¼ fO -3
Î
.UOŽULł

.”—b« Ÿu{u ‰uŠ d¹—UIð WÐU² W³KD« s VKD¹ r -2

Æl¹—UA Õ«d²« vKŽ W³KDK lO−Að Í√ „UM¼ fO

.W³KD« UNÐ ÂuI¹  UOKO¦L² Õ«d²« Í√ błu¹ ô -4

.W³KD« UNÐ ÂuI¹ l¹—UAL Õ«d²« Í√ błu¹ ô -3

.WO×O{uð  UŠu rÝ— vKŽ »öD« lO−Að r²¹ r -2

ÆWOKLŽ WÐd−²Ð ÂUOI« VKD²ð WDA½√ Í√ „UM¼ fO

.”—b« Ÿu{u ‰uŠ WŠd²I dðuO³L Z«dÐ Í√ „UM¼ fO -4

g¹ËUý uÐ√ WJK ∫œ«bŽ≈

96

 UI‡O³Dð

r¹uI²«

ÆWOÝbM¼  «Ëœ√Ë VUD« d²œ

qzUÝu«

 U³¹—bð W—ËË WIÐU« WOUHA«

VUD« d²œË …dD

wÝ√d« ÷dF« “UNłË WOUHý

dOýU³D«Ë ÕuK«

»öÞ WŁöŁ qJ ÊUO³Aš

Ê«œu?Ž ÆW?I?ô …œU ‚«—Ë√

…—u????B????Ð V????U????D???« r???Ý—
ŸU?F?A?« n?¹dFðË W×O×
ÆW×O× …—uBÐ

ÆW¹«uN« lMB qu²«
sŽ WÐUłù«Ë »öD« W—UA
ÆWŠËdDL« WK¾Ý_«

ÆUN²OLðË W¹Ë«e« rÝ—

W?????K?????¾????Ý_« s????Ž W????ÐU????łù«
ÆWŠËdDL«
Æ U³¹—b²« W—Ë qŠ

- UNŽ«u½√ Ë U¹«Ëe« ”—b jOD!ð
Î
 U0—uH« ÂUEM UF³ð
wz«b²Ðô« YU¦« nB« w WU« …bŠu« s
VOUÝ_«Ë WDA½_«

5

UNuÞ WLOI² WFD rÝ—«

∫WK¾Ý_« ÕdÞË ”—b« sŽ WbI ¡UDŽSÐ rKFL« ÂuI¹
ÆrÝ

ÆrOI²L« Æj« WdF

-2

-1

wKšbL« „uK«

ÆŸUFA« WdF

WOuK« ·«b¼_«

ÆW¹Ë«e«

q?J?ý V?UD« ·dF²¹ Ê√

Æ…bŽ ‚dDÐ

W¹Ë«e« VUD« wL¹ Ê√

s
øŸUFA« ·dF¹
Ò

W?×?H? ◊U?A?MUÐ ÂUOIK W“ö«

132

 «Ëœ_« rNOKŽ Ÿ“u¹Ë  UŽuL− v≈ »öD« rKFL« rI¹ ∫©1® ◊UA½

-1

∫¡UN²½ô« bFÐ WOU²« WK¾Ý_« ÕdD¹Ë ©(1) ◊UA½ lÐUð dE½«®

W?“ö?«  U?L?OKF²« ¡UDŽ≈ l

ø…bŽ  UײHÐ s¹œuF« `² s ÊuJ²L« qJA« U

-2
-3

øs¹œuF« p¹d×ð s lMB½ Ê√ sJL¹ W¹Ë«“ r
øWdG« w …œułu U¹«Ë“ œbF¹ Ê√ lOD²¹ s

-4

ÆU¼œbF¹Ë W¹Ë«e«

d?U?M?Ž VUD« eOL¹ Ê√

øt¹bOÐ W¹Ë«“ UM rÝd¹ s

Æ…bŽ ‚dDÐ UN²OLðË tð¡«d »öD« bŠ√ s VKD¹ W¹Ë«eK

n¹dFð »u²JË …UL W¹Ë«“ UNOKŽ ÂuÝd WOUHý ÷dŽ ∫©2® ◊UA½

UN²OLðË W¹Ë«“ rÝ— »öD« s rKFL« VKD¹

øW¹Ë«e« ”√— s¹√

-2

-1

∫WK¾Ý_« ÕdÞË WIÐU« WOUHA« ÷dŽ …œUŽ≈ ∫©3® ◊UA½

ø”√d« w sOOI²KL« sOŽUFA« wL½ Ê√ sJL¹ «–U

ÆWI¹dÞ s d¦QÐ UN²OLðË W¹Ë«e« dUMŽ `O{uð

V?U?D?« s »uKDË W¹Ë«“ UNOKŽ ÂuÝd  U³¹—bð W—Ë rKFL« Ÿ“u¹

-1

-2

-3

97

YU¦« qBH«

r¹uI²«

U¹«Ëe« Ÿ«u½_ qu²«

Æ U³¹—b²« W—Ë qŠ

ÆWO²OÐ WLNL

d¹dI²« WÐU²Ë —uB« lOL−ð

VOUÝ_«Ë WDA½_«

ÆUNHMB¹Ë U¹«Ëe«

Ÿ«u??½√ V??U?D?« e?O?L?¹ Ê√

WOuK« ·«b¼_«

qzUÝu«

…œU?Š U?¹«Ë“ Àö?Ł q?O?¦?L?ð »ö?Þ W?ŁöŁ s rKFL« VKD¹ ∫©4® ◊U?A½

wKšbL« „uK«

“U??N??ł ¨d?O?ýU?³?D?«Ë Õu?K?«

U¹«Ëe« sOÐ ‚dH« sŽ W³KD« WOIÐ ‰Q¹Ë ¨rN¹b¹QÐ WłdHMË WLzUË
Æ»öD« UNK¦ w²«

wÝ√d« ÷dF«
 U³¹—bð W—Ë

.n¹dFð Ë WLÝdÐ

W¹Ë«“ q `{uð WOUHý ÷dŽ rŁ UNMOÐ ‚ËdH«Ë ŸU{Ë_« WAUM

ÆUNŽu½Ë

W?¹Ë«e?« r?Ý« WÐU² VUD« s VKD¹  U³¹—bð W—Ë l¹“uð ∫©5® ◊UA½

ÆU¹«Ëe« UNO dNEð …UO׫ s ŸU{Ë_ —u

l?O?L?−?ð Ë√ —UCŠ≈ »öD« s WŽuL− s rKFL« VKD¹ ∫©6® ◊UA½

ÆUNO Âb²ð w²«  ôU−L«Ë UMðUOŠ

w? U?¹«Ëe?« WOL¼√ sŽ d¹dIð WÐU² UNM VKDO WO½U¦« WŽuL−L« U√

-4

98

 UI‡O³Dð

©1® ◊UA½ lÐUð

∫VOIFð

◊UL½_  U—uH« ÂUEM WFЗ_« dO¹UFL« …UŽ«d WDA½√ s tMLC²¹ UË jOD²« «c¼ ‰öš s UMËUŠ
∫pc jOÐ qOBHð UM¼Ë ¨”—b« ·«b¼√ sL{ ÊUJù« —b rKF²«
q?šb?L rKFL« UNŠdD¹ w²« WK¾Ý_« ‰öš s p–Ë ¨”—b« Ÿu{uLÐ rKF²L« ÂUL²¼« …—UŁ≈

∫ôË√
Î

©1® r?— ◊U?A?M?U?Ð V?U?D?« ÂU?O? Ê√ U?L? ÆŸUFA« n¹dFðË WLOI² WFD rÝ— bMŽ ”—bK
ÆtM ÊuJ²ð UË W¹Ë«e« qJý VUD« UNöš s Z²M²¹ wM¼c« nBFK WOC Á—U³²ŽUÐ
W?ÐU²JÐ ÂUOI« »öD« s VKD¹ ©6® ◊U?A?½ „U?MN ¨rO¼UHL« s¹uJðË ozUI׫ „«—œ≈ YOŠ s ∫UO½UŁ
Î
`?²?H?¹ ◊U?A?M?« «c?¼ q?¦?Ë ¨…UO׫ w UNO Âb²ð w²«  ôU−L«Ë U¹«Ëe« WOL¼√ sŽ d¹dIð
¨X?½d?²½ù« vKŽ Y׳«Ë sOB²L« …—U¹“Ë  U³²JL« w Y׳K »öD« ÂU√ lÝ«u« ‰U−L«
—œU?B?L?« s? …b?Š«Ë v?≈ ¡u?−?K?U?Ð …b?Š«Ë q? Âu?I?ð  UŽuL− v≈ tÐöÞ rKFL« rI¹ bË
Æ—UO²šô« W¹dŠ s ‰U− ¡UDŽù »öD« ÂU√ WŠu²H  «—UO« qF−¹ bË ¨WIÐU«
◊UAM« w U¹«ËeK rÝ— s rKFL« t³KD¹ U ‰öš s tLKFð U nOþuð vKŽ rKF²L« …bŽU ∫U¦UŁ
Î
ÂU?O?I?« V?K?D¹ uN ¨©6® ◊U?A?M« w U√ ¨©5® ◊U?A?M«Ë ©3® ◊U?A?M?« w? s?¹—UL²« qŠË ¨©2®
Âb²¹ ©4® ◊UAM«Ë ¨U¹«Ëe« UNO dNEð …UO׫ s WHK² ŸU{Ë_ —u lOL−ð ŸËdALÐ
ÆUNMOÐ ‚ËdH«Ë U¹«ËeK qu²« w U¹«Ëe« Ÿ«u½_ cOö²« qO¦Lð
rKFL« rI¹ ©1® ◊UA½ wH ª UuKFL« qOK×ðË Ÿ«bÐù«Ë ·UAJ²Ýô« vKŽ VUD« …bŽU ∫UFЫ—
Î
rKF¹Ë ¨iF³« rNCFÐ s ÊuLKF²¹ »öD« qF−¹ «c¼Ë ¨◊UAMUÐ ÂUOIK  UŽuL− v≈ »öD«
¨”—b?« ·«b?¼√ Âb??¹ ŸËd?A?L?Ð ÂU?OI« ‰Ë_« ªs¹d√ lL−¹ ©6® ◊U?A?M?«Ë ¨i?F?³« rNCFÐ
ÆU¹«Ëe« sŽ d¹dIð WÐU² w½U¦«Ë

99

YU¦« qBH«

r¹uI²«  «Ëœ√

¡U?M?Ł√ W?³?KD« WFÐU²
Æ”UOI«

ZU½dÐ

«b²ÝUÐ wÐU׫

j??Ýu??²??L??« œU??−??¹≈

Excel
ÆW³KD« qŠ WEŠö
qLF« dO¹UF b¹b×ð
ÆUNIË r¹uI²«Ë

lÐU« nB«

- WMU¦« …bŠu«

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKFL« —Ëœ

v?K?Ž Íu²×ð

rKF²L« —Ëœ

10

…bŠ«u« WŽuL−L« ÊuJð YO×Ð  UŽuL− v≈ W³KD« r√ ∫©1® ◊UA½

Excel

Z?U½dР«b²Ý« W³KD« s VKÞ« ∫©2® ◊UA½

÷dŽ bFÐ  UO{U¹d« …œU w lÐU« nB« W³KÞ  UöF wÐU׫

jÝu²L« œU−¹ù

Æ©o×KL« w WIdL« qLF« W—Ë dE½√® rNuÞ jÝu² œU−¹ù r¼œbŽ

v?K?Ž U?N?L?O?IðË  UÝUOI« Ác¼ ŸuL− œU−¹≈ rŁ ¨ «¡«dI« qO−ðË

i?F?³?« r?N?CFÐ ‰«uÞ√ ”UO rNM VKÞ√ rŁ ¨»öÞ

q??O??−????ðË ‰«u?Þ_« ”U?O?
ÆZzU²M«

Z???U???½d???Ð

Æ÷dG« «cN ZU½d³« «b²Ý« ‚dÞ

Excel

ÆwÐU׫ jÝu²L«

Æ147’ »U²J« w {2 ¨1} WOHB« s¹—UL²« qŠ W³KD« s VKÞ« ∫©3® ◊UA½

œU???−???¹≈Ë

«b??????²??Ý« v??K??Ž »—b??²??«

ÆWDA½_« qŠ

Æ «b¼UAL« ŸuL−

ÆrOI« œbŽ

wKšbL« „uK«

 U0—uH« ÖuL½ VIŠ - åWÐu³0 dOž  U½UO³ wÐUI׫ jÝu« œU−¹≈ò ”—b jOD!ð

WOLOKF²« qzUÝu«

d² ¨…—u³«

»uÝUŠ

wHB« »U²J«

ÂU?O?I?« © U?Žu?L?− qJý vKŽ® W³KD« s VKÞ« 1∫©ŸËdA® ©4® ◊U?A½

WOuK« ·«b¼_«

jÝu« VUD« b−¹ Ê√

Æ «b¼UAL« s

W?Žu?L?−?L? w?ÐU׫

1

ÆŸËdAL« sŽ d¹dIð WÐU² rŁ sË 2¨bŠ«u« nB« w

W³KD« œ«bŽ√ jÝu² œU−¹≈ rŁ sË WOÝ«—b« WKŠdL« VŠ  U¾ w

r?N?LOIðË WM¹bL« ”—«b w W³KD« œbŽ sŽ  U½UOÐ lLłË ¨rOKF²«Ë

W?OÐd²« …dz«œ v≈ »U¼c« q¦  U¾ w UN³¹u³ðË WOIOIŠ  U½UOÐ lL−Ð

œ«dL«  U½UO³« WFO³Þ b¹b×ð
ÆUNFLł
‰Ëb?ł w?  U?½U?O?³?« r?OEMð
Æ U¾ Í– Í—«dJð

Ÿu?L?−?® W?¹œU?F?« WI¹dDUÐ

wÐU׫ jÝu²L« »UŠ

©U¼œbŽØrOI«

2

ÆŸËdAL« sŽ d¹dIð WÐU²

Æ©ŸËdA® o×KL« dE½«

ÆtOK¹ Íc« ”—b« w © U¾ w® WÐu³L«

 U?½UO³K wÐU׫ jÝu« œU−¹≈ Êu½U W−O²½ l W−O²M« Ác¼ W½—UIË ¨©U¼œbŽØrOI« ŸuL−® Êu½UI« VŠ jÝu²L« »UŠ r²¹

100

 UI‡O³Dð

o×K0
©1® ◊UAM lÐUð
qLŽ W—Ë

∫wU²« ‰Ëb−« w UNÝUOIÐ WŽuL−L« XU w²« ‰«uÞ_« q−Ý
© «d²L²MUЮ tuÞ ”UO

VUD« rÝ«

Æ1
Æ2
Æ3
Æ4
Æ5
Æ6
Æ7
Æ8
Æ9
Æ10
ŸuL−L«

∫⁄«dH« qL√ Êü«Ë

..................................................................... Ω ©rOI«® rN«uÞ√ ”UO rð s¹c« »öD« œbŽ
...................................... Ω rOI« ŸuL−
................................................ rOI« œbŽ
ÆwÐU׫ jÝu« U¼œbŽ vKŽ ÎUuI rOI« ŸuL− wL½

......................... Ω ......................... Ω p²ŽuL− w »öD« ‰«uÞ_ wÐU׫ jÝu« ¨Ê–≈

©4® ◊UAM lÐUð
ŸËdA

∫wK¹ ULÐ rË p²ŽuL− l ¡UBŠù« …dz«œ v≈ tłuð
Æ© U¾ w UNF{Ë® UN³¹u³ð `KB¹  U½UOÐ ‰uŠ …dz«b« w s¹œułuL« ¡«d³« dA²Ý«

-1

ÆWÐu³ dOž w¼Ë  U½UO³K wÐU׫ jÝu« VŠ«

-2

Æ U¾ Í– Í—«dJð ‰Ëbł w  U½UO³« rE½

-3

t?F? o?—√Ë ¨U?N?M?  bH²Ý« w²« —u_« ¨pŽU³D½« vKŽ Íu²×¹ ¨pð—U¹“ sŽ Ϋd?¹dIð V²«

-4

Æq׫ W—Ë

101

YU¦« qBH«

∫VOIFð

wKLŽ ‚UOÐ tDЗ ‰öš s p–Ë ¨”—b« Ÿu{uLÐ VUD« ÂUL²¼« …—UŁ≈ WB×K wDODð ‰öš s XËUŠ
s ÎU?³?½Uł tO Ê_ ‰«uÞ_« ”UO u¼Ë ©1® ◊U?A?½ Õ«d?²?« r?ð Y?OŠ ¨tUL²¼« …dz«œ sL{Ë VUD« W¾OÐ s
Ætzö“ l t½—UI¹Ë ¨tuÞ ·dF¹ UbMŽ VUD« bMŽ o¹uA²«
j?Ýu?« œU?−¹ù

Excel

Z?U?½d?Р«b??²?Ý« Õ«d?²?« r?ð b?I? ¨r?O?¼U?H? s?¹uJðË ozUI׫ „«—œ≈ YOŠ s U√

◊UA½® wKLŽ ◊UA½ Õ«d²« rð bI ¨tLKFð rð U nOþuð vKŽ rKF²L« …bŽU YOŠ sË Æ©2 ◊UA½® wÐU׫
ŸËd?ALÐ ÂUOI« Õ«d²«Ë ¨©3 ◊U?A?½® U?N?K×Ð VUD« ÂuIO »U²J« s s¹—ULð sOOFðË ¨qLF« W—Ë qŠË ©1
Æ©4 ◊UA½® wÐU׫ UNDÝË »UŠË UNLOEMðË  U½UO³« lL− dOG
s? V?K?D?« ‰ö?š s? ¨ U?u?K?F?L?« q?O?K×ðË Ÿ«bÐù«Ë ·UAJ²Ýô« vKŽ rKF²L« …bŽU WËU× XLð UL
Æ UŽuL− w qLF« WFO³Þ ‰öš sË ¨©4 ◊UA½® ŸËdAL« sŽ d¹dIð WÐU² »öD«
g¹ËUý uÐ√ WJK ∫œ«bŽ≈

ÂuKF« Ÿu{u0 w2 rOOI²« dO¹UF0 nOþuð
ÊœË Êœ wł–uL½ VŠ ÂuKF« Ÿu{u w …—dIL« WOÝ—bL« V²J« s …—U²  «bŠu ÎULOOIð ¡e−« «c¼ ‰ËUM²¹
◊U?L?½√ …U?Ž«dLÐ ”Ë—b« iF³ WOÝ«—œ jDš r¹bIð r²¹ UL ÆÎU?I?ÐUÝ UNO≈ —UAL« dO¹UFL« oË  U—uH« ÂUE½Ë
ÆUN jDš w²« ”Ë—b«Ë UNLOOIð rð w²«  «bŠu« ¡ULÝQÐ WLzU wK¹ ULOË ÆsOł–uLM« oË WHK²L« rKF²«
∫ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ  «bŠË rOOIð

ÆwÝUÝ_« sU¦« nBK

2à ÂuKF« »U² s å U¹dB³«Ë ¡uC«ò WMU¦« …bŠu«

ÆwÝUÝ_« YU¦« nBK ÂuKF« »U² s å…œUL«ò WÝœU« …bŠu«
∫ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ  «bŠË s ”Ë—œ jODð

ÆsU¦« nBK WMU¦« …bŠu« s å¡uC« ‰UI²½«ò ”—œ
ÆYU¦« nBK WÝœU« …bŠu« s åWK²J« ∫WOFO³D« …œUL« hzUBšò ”—œ
ÆlÝU²« nBK ¡UOŠ_« »U² s WFЫd« …bŠu« s åWOz«cG«  UJ³A«Ë qÝö«ò ”—œ
ÆlÝU²« nBK ¡UOŠ_« »U² s WO½U¦« …bŠu« s åÂb«Ë wHLOK« “UN−«ò ”—œ
∫ U—uH« ÖuL½ VŠ  «bŠË rOOIð

ÆsU¦« nBK ÂuKF« »U² s åWOK«ò vË_« …bŠu«
ÆsU¦« nBK ÂuKF« »U² s å¡UL« —UÐË Íu−« ·öG«ò WÝœU« …bŠu«
∫ U—uH« ÖuL½ VŠ  «bŠË s ”Ë—œ jODð

ÆsU¦« nBK vË_« …bŠu« s åWOK« ÂUI½«ò ”—œ
ÆsU¦« nBK WÝœU« …bŠu« s å¡UL« —UÐ nŁUJðò ”—œ

102

 UI‡O³Dð

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - wÝUÝ_« s0U¦« nBK ÂuKF« »U²T s0 - WM0U¦« …bŠu« rOOIð
å U¹dB³«Ë ¡uC«ò
—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

…œULK jЗ „UM¼ ÊU ”Ë—bK WbIL« ‰öš s

WO³K« wŠ«uM«

œu??łË s?? r??žd??« v??K??Ž

o?KF²ð  ôƒU²Ð ¡b³« ‰öš s p–Ë ¨l«uUÐ

∫q¦ …dO¦  ôƒUð pO dO¦ð w²« d¼«uE« s

63’ q¦ VUD« …UO×Ð

r? t½S ¨o¹uA²« dBMŽ

d?O¦J« puŠ Àb×ðò

ÆWB

q?J?ý vKŽ ÎU?ðU?²?Ð ÷dF¹

åø—«b−« nKš r−«

b??¼U?A?ð ô «–U?L? øÂU??łú? q?þ b?łu?¹ «–U?L?

øfLA« ·uË dLI« ·uš Àb×¹ «–UL

ø—«b−« nKš œułuL« r−« b¼UAð ô «–UL ‰«RÝ q¦ ¨WÐUł≈ ÃU²×¹ eG Ë√ qŠ v≈ ÃU²×ð w²«  öJAL« lÐUÞ WK¾Ý_« Ác¼  cš√ bË
Æ65’ q¦ ådJò Ê«uMFÐ lÐd w l{uð w²« WK¾Ý_« w¼Ë tF«uÐ WD³ðd w¼Ë t²OF«œ dO¦ð VUDK UNNOłuð r²¹ w²« WK¾Ý_«

Æp– d øsJL¹ U

dB√ pLł qþ ÊuJ¹ —UNM« s WE× W¹√ w

W?O?L?K?F?« …œU?L« l UNFÐU²ðË WK¾Ý_« qKð
ÆWK¾Ý_« Ác¼ WÐUł≈ sŽ Y׳« vKŽ VUD« l−A¹ »U²J« w …œułuL«

ŸËd?AL« q¦

Æ UŽuL− w qLFK tNłuð w²«  UÞUAM« …d¦ ‰öš s p–Ë ¨VUDK wŽUL²łô« jLM« …bŠu« “eFð

80’

ÆsOðdOG sO²¹u² sOð¬dË VA« Ë√ ÊuðdJ« q¦ WOK×L«

p?²?¾?O?Ð w? …d?u?²? œ«u? s? jOÐ »uJ¹dÐ WŽUMBÐ pzö“ s WŽuL−Ë X½√ r ∫ŸËdA Ê«uMFÐ

—UOFL«

-2

WOF«b« …—UŁ≈ ∫WO½«błu« ◊UL½_« -1

∫WOŽUL²łô« ◊UL½_«

103

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Æ—UJ½ô«Ë ◊uI« U¹«Ë“ ÎUMO³ ¨ÃUłe« rŁ ¨¡UL« v≈ ¡«uN« s tÞuIÝ bMŽ wzu{ ŸUFý

—UJ½ô wDODð rÝdÐ q¦ ∫94’ ‰«R« q¦ åwð«– rKFðò tHMÐ UNMŽ Y׳« VUD« s VKD²ð  UÞUA½Ë WK¾Ý√ „UM¼

109’ w œ—Ë

Æ¡«d³« l qUF²«Ë VUD« bMŽ ZCM« l−A¹ UL ¨åUNM q  «eOL vKŽ ·dFðË

ÊUJL« w …œułuL« WHK²L« Ÿ«u½_« b¼UýË ¨d¹uB²«  ô¬ lOÐ ÊUJ v≈ …—U¹eÐ rò WO½«bO …—U¹e ◊UA½

Æ109’ »uKDL« d¹dI²« q¦ d¹—UIð

WÐU²Ë ¨WOÐU²  UÞUA½ Ë√ ¨tH½ VUD« s qLF« VKD²ð WOd׊  UÞUA½ sOÐ U ÕË«d²ð YOŠ ¨ UÞUAM« w l¹uM²«

ÆVUD« U¼eOLO p–Ë ¨—UÞSÐ WÞU× sO½«uI«Ë oUž jÐ …“d³ ÊuJð sO½«uË  UH¹dFðË  ULOLFð œułË
Æ…bŠu« w UNIOI×ð »uKDL« ·«b¼_« X³² YOŠ ¨63’ q¦ …bŠu« w U¼“U−½≈ »uKDL« ·«b¼_« `O{uð

—UOFL«

∫W¹b−« ◊UL½_«

-3

wEHK« wzdL« jLM«≠√

104

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

ÆU¼dOžË ¨77’Ë ¨69’ q¦ …œUL« ÷dŽ ¡UMŁ√ dšü XË s …œULK  UBK œułË

73’ q¦ ¨—uBK wEH `O{uð „UM¼

Æ64’ q¦  «d¹cײ« VUDK tłuð w²« wý«u׫ œułË UC¹√Ë

ÆbŠ«u« jÝu« w ¡uC« ”UJF½« `{u¹

—UOFL«

∫W¹b−« ◊UL½_«

-3

wEHK« wzdL« jLM«≠√

105

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

¨74 ’ q¦ q×K U¼úL¹ w²« ‰Ë«b−« q¦ ‰Ë«b−« duð

¨84’Ë

—UOFL«

106

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

3”Ë 2”

q¦ U¼dOHð VUD« vKŽ w²« —uB« duð

Æ98’ ‰Ëb−« q¦ hK qJý vKŽ ÊuJð b Ë√

67’

q¦ WK¾Ý_« qŠ w U¼dOHð VUD« vKŽ  UuÝ— œułË

Æå◊UAMUÐ ÂUOI« bMŽ tÐ sF²Ý«Ë qJA« w WOzuC« WFý_« l³²ðò

Æ71’

—UOFL«

∫wEHK« dOž wzdL« jLM« ≠»

107

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Æ70’ q¦ …œULK WOBOKð jz«dš œułË

Y×Ы ◊UA½ q¦ X½d²½ù« «b²Ýô VUD« tOłuð

109’ q¦ WOLOKF²« Âö_« …b¼UAL VUD« tOłuð

101’

Æ儃ö“Ë X½√ Áb¼UýË W¹dB³«  ôü« sŽ wLOKFð u¹bO rKO sŽ Y×Ыò

ÆWOLOKFð WO−dÐ Ë√ X½d²½ù« ‰öš s ‰uB׫ ‰ËUŠò

—UOFL«

108

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

66’

106’

d¹dIð WÐU² q¦ WOÐU²J« WDA½_«Ë

◊UA½ q¦ UNÐ ÂUOI« VUD« s VKD²ð w²« WOd×׫  UÞUAM« …d¦

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆVI¦«  «– d¹uB²« W¬

Æåw½«bO qLŽò Æd¹dIð WÐU²Ë WO½«bO …—U¹“ tM VKD²ð

Æå106’ WAUMLK WOCò ◊UA½ q¦  UŽuL− w qLF«Ë  UAUMLK VUD« tOłuð

—UOFL«

∫wd×׫ jLM« ≠Ã

∫wFL« jLM« ≠œ

109

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

ÆWOLOKFð Âö√ …b¼UAË WOÐuÝU׫ Z«d³« «b²Ýô VUD« tOłuð
Æ’U« v≈ ÂUF« s …œUL« ÷dŽ WI¹dÞ w wuLA« dBMF« VKž

—UOFL«

∫wHM« jLM«

-4

∫VOIFð

qJAÐ qLFK tNłuð WDA½√ „UM¼ ¨Íœd qJAÐ VUD« UNÐ ÂuI¹ Ê√ sJL¹ w²« WDA½_« v≈ WU{S ÆrKF²K WHK² ÎUdÞ …bŠu« X{dŽ WOŽUL²łô« WOŠUM« sË

ÆW³KD« l«uÐ …œUL« jÐ—Ë q×K  öJA ÕdDÐ W³KD« WOF«œ  dOŁ√ WO½«błu« ◊UL½_« YOŠ sL Æ…bŠu« Ác¼ w ÊœË Êœ ÖuL½ dUMŽ WUJÐ ÂUL²¼ô« XEŠô

ÆWOFLÝ qzUÝË VKD²ð w²« WDA½_«Ë ¨ UAUM VKD²ð w²« WDA½_« ‰öš s wFL« jLM« pcË ¨wd×׫ jLM«Ë

¨wEHK« dOžË wEHK« tOIAÐ wzdL« UNML ¨÷dF« ‚dÞ w ŸuM²« kŠö½ ¨W¹b−« ◊UL½_« WOŠU½ sË ÆWO½«bO  «—U¹eÐ ÂUOI« VKD²ð WDA½√ „UM¼Ë ¨wŽULł

pÐdý uÐ√ W³¼ ∫œ«bŽ≈

110

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

å…œUL«ò

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

‰«R??« q?¦ VUD« l«uÐ j³ðd UNCFÐ WK¾Ý_« Ê√ UL
åÆa« ÆÆÆ ÊU×¹—Ë lMF½ ¨dJÝË `K ∫WOðü« œ«uL« sOÐ eOOL²K

49’

¨38’ WK¾Ý_« q¦ …bŠu« WbI ‰öš s p–Ë ¨VUD« l«uÐ …œULK jЗ „UM¼

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - wÝUÝ_« YU¦« nBK ÂuKF« »U²T s0 - WÝœUI« …bŠu« rOOIð

cš√ U U³Už t½S ¨o¹uA²« dBMŽ œułË s ržd« vKŽ
ÆÎUðU²Ð WB qJý vKŽ ÷dFð rË q×«Ë WKJAL« lÐUÞ
sJLL« s Íc« …bŠu« Ác¼ w e¹eF²« dBMŽ błu¹ ô

ÆWMOF ZzU²½ v≈ qË «–≈  UÞUAM« w VUD« W³ÞUË

U?N?K??K??ðË W?K?¾?Ý_« ‰ö?š s ¨VUD« WOF«œ dO¦¹ Ê√

Âb?²ð WÝUŠ Í√ sOÐò

—UOFL«

WO½«błu« ◊UL½_«

WOF«b« …—UŁ≈

-1

111

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Î
åøvKŽ_« v≈ ¡U uœ l— b¹dð UbMŽ «bNł

‰c³ð Ê√ pOKŽ «–ULò ∫52’ WDA½_« q¦ VUD« WOF«œ dO¦¹ Íc« o¹uA²« dBMŽ œułË

—UOFL«

112

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Æåøb¹bŠ rG Â√ ZMHÝ≈ rG d³√ Ê“Ë t ULN¹√ò

53’

Æ55’ q¦ —UOFL« «c¼ oOIײ X{dŽ w²« qUAL« iFÐ „UM¼
åøtO X½√Ë p½UJ w ”uK−« bŠ√ lOD²¹ q¼ò

—UOFL«

113

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

åøø÷—_« u×½

jIð WŠUH²« qFł Íc« U 50’ò

w? v?K?−?²?ð r?NðU¼U−ð«Ë W³KD« ‰uO …UŽ«d

Æåd« WLK W³Fò »UF_«

q?¦? V?UD« UNÐ r²N¹ —u√Ë  UÞUA½ ÷dŽ

—UOFL«

114

 UI‡O³Dð

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

U??N??O? Âb??²??¹ s?U?_ `?O?{u?ð „U?M?¼ ÊU?

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

s?U?√ —U?N?þ≈Ë VUD« l«uÐ …œUL« jЗ s ržd« vKŽ

Æs¹“«uL« Ác¼ Âb²¹ s `{uð —u

XF{Ë YOŠ ¨47’ w UL s¹“«uL« lL²−L«

WO³K« wŠ«uM«

r? t?½S? ¨s?¹“«u?L?« q?¦? U?NM œUH²¹ s¹√Ë UN«b²Ý«

Æ¡«d³š v≈ Ÿułd« VUD« s

V?KD¹ rË UNb²¹ sL bŠ√ v≈ tłu²¹ Ê√ tM VKD¹

Æë˓Q qLF« Ë√  UŽuL− w qLF« vKŽ Y×ð ôË

ÍœdH« qLF« VKD²ð UN½S ¨WDA½_« ŸuMð s ržd« vKŽ

ÆVUD« s wð«c« rKF²« VKD²ð w²« WDA½_« WK

¨41’ ◊U?A?M?« w? U?L  UO{U¹d« …œU l WDA½_« jЗ q¦ WDA½_« w ŸuMð „UM¼
dG√ Ë√ d³√ …—Uý≈ l{Ë VUD« s VKD¹ YOŠ

—UOFL«

WOŽUL²łô« ◊UL½_«

-2

115

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

42’

w??? U???L??? U???¼“U???−???½≈

V??U??D?« s? V?K?D?ð W?D?A?½√Ë

43’

◊U??A??½ q??¦? d?O?J?H?²?«

d?O?¦?ð WDA½√Ë ÎU?½«e?O lM«ò

ÆåVIŁ Í√ s øUN½«eð« r²¹

n?O WÐuI¦L« VA« WFDò

—UOFL«

116

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

59’

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

ÆåWÝ—bL« d³² w r−×K Èdš√ ”UO

ÎU?L?K?F?ð q¦L¹ bŠ«Ë ◊UA½ jI „UM¼
Î
◊U?A?M« q¦ VUDK UOð«–

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

 «Ëœ√ v?KŽ ·dFðò

—UOFL«

117

YU¦« qBH«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

…“d?³? s?O?½«u?Ë  U?H?¹d?F?ðË  ULOLFð œułË

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

¨…b?Šu?« W?¹«b?Ð w WC¹dŽ ◊uDš œułË s ržd« vKŽ

o?U?ž j??Ð  U?H¹dF²« WÐU²Ë qOD² w

 U?H¹dF²« l{Ë q¦ …eOL Ê«u√Ë ◊uDÐ

WO³K« wŠ«uM«

¡b³« q³ ·«b¼_« błuð UL½≈ ¨…bŠuK WbIL WK¾Ý√ Ë√

Æ3 rÝ1000 Ω d²K«

59’

q?¦? …d?¹U?G Ê«uQÐ sO½«uI« WÐU²Ë i¹dŽ

·«b¼√ błuð ôË UNOKŽ ·dF²« r²OÝ rO¼UH `{uð UN½S

ÆÂuNH ÍQÐ

36’

q?¦ UNËUMð r²OÝ w²« rO¼UHL«

`?{u?ð …b?Šu?K? W?C?¹d?Ž ◊u?Dš œułË

Æår−׫

¨Ê“u??« ¨W??O?F?O?³?D?« …œU?L?« h?zU?B?šò

ÆÁdË rÝd« kŠô

51’ q¦ …—uBK wEH `O{uð ‚U—≈

—UOFL«

W¹b−« ◊UL½_«

-3

wEHK« wzdL« jLM«≠√

118

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

V??U?D?« s? V?K?D?¹  U?u?Ý—Ë —u? œu?łË

Æ53’ ¨44’ ¨40’ ¨38’ q¦ i¹dŽ jÐ dšü XË s Wöš œułË

Z?«d?Р«b??²?Ý« Ë√ r?K?O? …b¼UAL …—Uý≈ W¹√ błuð ô

39’ —u?B«

q¦ UNuŠ WK¾Ý√ sŽ VO−¹ U¼bFÐË UN²EŠö
…b?Šu?« Ê√ U?L? ¨W?K²J« ‰uŠ

Æ…œULUÐ oKF²ð »uÝUŠ

ÆœuBIL«

V??U??D??K?? W??×??{u?? …d??O??¦?? —u??B??Ð …œËe?

—UOFL«

wEHK« dOž wzdL« jLM«≠»

119

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

ÆnB« Wdž ×Uš w½«bO qLF …—Uý≈ W¹√ „UM¼ błuð ô
Æ»UF_« WK

V?U?D?K? …u?Žœ W?¹√ b?łu?ð ö? ¨WOÐU−¹≈ Õ«u½ W¹√ błuð ô

5”

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

q¦ WOLO¼UH WD¹dš ‰ULSÐ ÂUOI« VUD« s VKD¹ …bŠu« WK¾Ý√ qŠ w

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

Æ63’

56’

◊UAM« Ë√ ¨ÎUIÐUÝ d– UL Ê«eO lMBÐ ÂUOI«

Æ©UIÐUÝ ÷dŽ®

…bŠu« WK¾Ý√ s ‰«R VUDK X{dŽ åd« WLKò …bŠ«Ë W³F ÈuÝ błu¹ ô

Ær−׫ ‰uŠ

Ë√ ¨U?¼d?¦?√ w¼Ë WÐU²J«  UÞUA½ w¼Ë t¹bOÐ UNÐ ÂUOI« VUD« s wŽb²ð  UÞUA½ „UM¼

64’

«c¼Ë ¨WKK²  «uDš ‰öš s tO≈ qu²« VUD« lOD²¹ “—UÐ lÐd w ÃU²M²Ýô«

l{ËË qJ« v≈ ¡e−« s …œUL« ÷dŽ ‰öš s p–Ë rKF²« w wKOKײ« jLM« …UŽ«d

Æ UŽuL− w qLF«Ë ‘UIM« v²Š Ë√ ¨u¹bO

WÞdý√ Ë√ ¨WOFLÝ WÞdý√ Ë√ ¨»uÝUŠ Z«dÐ ‰ULF²Ýô

ÊU YOŠ ¨¡e−« v≈ qJ« s wuLA« dBMFK …UŽ«d

ÆåbzU« jLM«ò …bŠu« lOLł w d¦J¹

W?¹√ b?łu?ð ôË ¨…b?Šu?« Ác?¼ v?K?Ž w?K?OKײ« lÐUD« VKž

ÆÎUOz«dI²Ý« fOË ÎUOłU²M²Ý« ZNML«

—UOFL«

wd×׫ jLM«≠Ã

-5

wFL« jLM«≠œ

WOHM« ◊UL½_«

120

 UI‡O³Dð

∫VOIFð

dš“ …bŠu« rOOIð ÊS ¨ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ WU ◊UL½ú dšPÐ Ë√ qJAÐ …bŠu« …UŽ«d s ržd« vKŽ
Õ«d²« „UM¼ ¨WOŽUL²łô« ◊UL½_« WOŠU½ s Îö¦L ÆqC√ qJAÐ ◊UL½_« iFÐ “«dÐù  UŠ«d²ô« s dO¦JUÐ
VKD²ð w²« WDA½_« …œU¹“Ë ¨ UŽuL− w qLF« VKD²ð WDA½√Ë ¨¡«d³š v≈ Ÿułd« VKD²ð WDA½√ ë—œù
Z?U?½d?Ð Ë√ r?K?O? …b?¼U?AL Õ«d²« œułË v≈ …bŠu«  dI²« ¨W¹b−« ◊UL½_« WOŠU½ sË Æwð«c« qLF«
qzUÝË Â«b²Ý« v≈ …—Uý≈ błuð ô –≈ ¨wFL« jLM« w ÎU×{«Ë hIM« “dÐË Æ…œULUÐ oKF²¹ »uÝUŠ
ÆWŽuL−LÐ qLF« ‰öš s WAUML« Ë√ ¨WOFLÝ

…bUŠ —«u½√Ë pÐdý uÐ√ W³¼ ∫œ«bŽ≈

121

YU¦« qBH«

r¹uI²«  «Ëœ√

WOLOKF²« qzUÝu«

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - ¡uC« ‰UI²½« - ”—b jOD!ð
sU¦« nB« w WMU¦« …bŠu« s

rKFL« —Ëœ

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKF²L« —Ëœ

WIÐU«  «d³«

·«b¼_«

≠2®Ë ©√≠2® qJA« VUD« kŠö¹

vKŽ Ϋ—UN½ „dOÝ ¡UMŁ√ kŠöð «–U

ÂU????ł_« h??zU??B??š

V???U???D??« d????H??¹ Ê√

n?O VUD« sO³¹ Ê√

w?¼ U? øÂU?ł_« qþ Àb×¹ nO

ÆWUD« ‰UJý√

cOHMð fl rKFL« WK¾Ý√ sŽ WÐUłù«

ÆU jÝË

w?? ¡u??C??« q??I??²??M??¹

◊UAM«  «Ëœ√

ÆqLF« W—u

V?³?Ý ·d?F?ð q?¼ ø¡u?C?U?Ð W?öŽ

U?NË Àb×ð w²« WOFO³D« d¼«uE«

W?³?K?D?« ‰u?KŠ WEŠö

ÆqLF«

W—Ë WK¾Ý√ sŽ WÐUłù«Ë ©1® ◊UAM«

d??O?ýU?³?D?«Ë …—u?³??«

q????þ Êu????J????ð V???³???Ý

ÆVI¦«  «– d¹uB²«

W?¬ VUD« lMB¹ Ê√

ÆÂUł_«

ÆWUHA«

Æ67’ qJA« WEŠöL

»ö?D?« t?O?łu?ð ◊U?A?M« cOHMð bFÐ

.66’

©3® ◊U?A?MUÐ ÂUOIK »öD« tOłuð

øtOKŽ bL²Fð Íc« √b³L«

UË VI¦«  «– d¹uB²« W¬ w¼ U

øÂUł_« qþ

dOG²¹ nO ◊UAMUÐ pUO ‰öš s

øp?L??ł qþ ÊuJ²¹ nO ø÷—_«

c?O?H?M?ð Ær?K?F?L?« W?K¾Ý√ sŽ WÐUłù«

65 ’ ©2® ◊UAM«
ÆwÝ«—b« »U²J« w  «uD«

l³²ð ‰öš s

WK¾Ý_« sŽ WÐUłù«

qJA« WEŠö

©3® ◊UAM« cOHMð

67’

W???¬ ‰U???L??F??²??Ý« ‰ö??š s?? Àb??Š

U? dOHðË

ÆrN¹b WDO³« d¹uB²«

¡uC« ‰UI²½« WOHO

ÆÀbŠ U dH¹Ë ©»

…«œ√ ¨◊U???A???M??«  «Ëœ√

Æ©2® ◊UAM«  «Ëœ√Ë

Æ64’ ©1® ◊UAMUÐ ÂUOIK »öD«

tOłuð ø·uJ«Ë ·u« ÀËbŠ

ÆW³KD« qŽUHð WEŠö

ÆrNuKŠË

W??³??K?D?« q?ŽU?H?ð W?E?Šö?

øqE« ÊuJð V³Ý U
q????þ d????O????G???²???¹ n???O???
W??O??ŠU??½ s?? ÂU???ł_«

d¹uB²« W¬ qLFð nO

ÆWOIOIŠ d¹uBð …«œ√

¨V?I?¦?«  «– d?¹u?B²«

øÕu{u«Ë WŠUL«

øtOKŽ bL²Fð Íc«

√b?³?L?« UË VI¦«  «–

65’ d???ÒJ??? W???K???¾??Ý√

sŽ WÐUłù« w²OÐ Vł«Ë

66’ Y?????????×?????????³????????«

Ÿu{u cOHM²Ð ÂUOI«Ë

ÆÂU¹√ WŁöŁ bFÐ Y׳«

r?O?K??ðË  U?Žu?L?−L

-1

-2

-3

122

 UI‡O³Dð

qLŽ W—Ë
¡«uN« w ¡uC« ‰UI²½«

◊UAM« rÝ«

¡«uNU jÝË w ¡uC« ‰UI²½« WOHO s oIײ«

◊UAM« s ·bN«

U¼e«d w WÐuI¦ ÊuðdJ« s lD ÀöŁ ¨WFLý

 «Ëœ_«Ë œ«uL«
qLF«  «uDš

r?O?I?²? jš vKŽ »uI¦« ÊuJð YO×Ð Àö¦« ÊuðdJ« lD l{
qJA« w UL
VUD« lu
©3®

VUD« lu

VUD« lu

©2®

©1®
Œ

»

U?N?²?K?F?ý Êu?J?ð Y?O?×?Ð U?NHKš WFLA« l{Ë √ WFDI« nKš n
ÆVI¦K W¹“«u
ÆWFLA« ¡u{ dOÝ WEŠöL

2

r— VUD« nI¹ Ã WFDI« ÂU√

WEŠöL«

ÆWFLA« ¡u{ dOÝ kŠôË ©3® r— VUD« å»ò ÊuðdJ« WFD „dŠ

................. ∫Ê√ kŠô√ rOI² jš vKŽ Àö¦« ÊuðdJ« lD ÊuJð UbMŽ
..............................................................................................................................
∫ÊS å»ò ÊuðdJ« WFD ©3® VUD« „dŠ UbMŽ

..................................................................................... ∫kŠö¹ ©1® r— VUD«
..................................................................................... ∫kŠö¹ ©2® r— VUD«
..................................................................................... ∫kŠö¹ ©3® r— VUD«
............ ∫ÊuJ¹ ¡«uN« w ¡uC« ‰UI²½« Ê√ Z²M²½ WÐd−²« Ác¼ ‰öš s
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

123

ÃU²M²Ýô«

YU¦« qBH«

VOIFð

◊U?L?½_« ÍË– s?O?L?K?F?²?L?« …b?ŽU?L ÊœË Êœ ÖuL½ VŠ rKF²« ◊UL½√ dO¹UF lOLł oO³Dð rKFLK sJL¹
X?ËU?Š å¡u?C?« ‰U?I?²½«ò ”—b WBŠ jODð ‰öš sË ¨…bŠu« Ác¼ t¹—bð ¡UMŁ√ rKF²« vKŽ WHK²L«
∫wK¹ UL p–Ë ¨dO¹UFL« Ác¼ oO³Dð
¨V?U?D?« l?«u?Ð …œUL« jЗ Íc« ‰Ë_« ·bN« ‰öš s —UOFL« «c¼ oIײ¹Ë ∫WO½«błu« ◊UL½_«

-1

·u« V³ÝË ¨ÂUł_« qþ Àb×¹ nO q¦ ¨tÐ WDO×L« d¼«uE« sŽ VUD« ‰«RÝ r²¹ YOŠ
ÆVUD« WOF«œ dO¦¹ UL ¨·uJ«Ë
q?³?I?²??¹ ¨V?U?D?U? ÆÈd?š_« ◊U?L?½_« s?O?ÐË t?M?O?Ð qBH« sJL¹ ô jLM« «c¼Ë ∫W¹b−« ◊UL½_«

-2

»U²J« w  UuÝdK W³KD« WEŠö ‰öš s w½U¦« ·bN« w jLM« «c¼ ed²¹ sJË ¨tÝ«u×Ð
W?³?K?D?« ÂU?O? ‰ö?š s oIײO wd×׫ jLM« U√ ¨åwEH dOžË wEH wzd jL½ò wÝ—bL«
Æå UŽuL−LÐ qLF« ‰öš sò wFL« jLM« ÎUC¹√ sLC²ð w²« qLF« W—Ë sŽ WÐUłù«Ë ◊UAMUÐ
tOłu²Ð ÎU?C?¹√Ë ¨w?ŽULł qJAÐ d¹dIð WÐU²J W³KD« tOłuð ‰öš s oIײðË ∫WOŽUL²łô« ◊UL½_«

-3

Æ65 ’ dJ WK¾Ý√ sŽ rN²ÐUł≈ ‰öš s p–Ë wð«c« rKF²« u×½ W³KD«
W?D??« Ác?¼ w? l?³²¹ YOŠ ¨rKFL« q³ s …œUL« ÷dŽ WI¹dÞ ‰öš s p–Ë ∫WOHM« ◊UL½_«
Æå’U« v≈ ÂUF« sò wuLA« jLM«

…bUŠ —«u½√ ∫œ«bŽ≈

124

-4

 UI‡O³Dð

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - WOFO³D« …œUL« hzUBš - ”—b jOD!ð
YU¦« nB« w WÝœU« …bŠu« s
WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKFL« —Ëœ

WIÐU«  «d³«

·«b¼_«

s?Ë b?L?×? d?U?G?L?« W?B? ÍË—√

ÆWHK²L«

…œU???????L???????« ’«u???????š

rKF²L« —Ëœ

s? U?N?M?O?Ð eOOL²«Ë œ«uL« h×Hð

w? b?L?×? U?N?N?ł«u¹ w²« WK¾Ý_«

s?Ž V?U?D?« V?O?−?¹ W?B?I?« ‰ö?š

WOLOKF²« qzUÝu«

Æ”«u׫ ‰öš

r¹uI²«  «Ëœ√

iLŠ¨dJÝ ¨ÂUFÞ `K

ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«

ÆwŽULł

◊U?AM« cOHMð

W??B??I??« q?L?√Ë q?I?¦?«Ë r?−?×?«

ÆåYU¦« eGK«ò

U?¼b?F?Ð ÷d?Ž√Ë ¨åw?½U?¦?« e?GK«ò

WK¾Ý_« iFÐ ÕdÞ√

.sO²HJ« «– Ê«eOL« ÷dŽ√

øWK²J« ”UOI Âb²½ «–U

øsO²HJ«

«– Ê«e?O?L?« l?zU?³?« Âb?²¹ «–UL

oÐU« ·bN«

WK²J« ÂuNH

ÆWK²J« ”UO

WOHO VUD« œb×¹ Ê√

ÆWK²J«

Ê√
V???U???D??« ·d???F??¹
Ò

V????U???D???« d???c???¹ Ê√

ÆÊuLO

s? W?H?K?²??  U?OL vKŽ Íu²×ð

W?¹ËU??²? ÂU?−?ŠQÐ WOŽË√ ÷dŽ√

Æ UEŠöL« …¡«d ‰öš

Æ…œUL«

2

Æt×{uð U dOHðË
W×H

w? W?H?K?²?  «dË ÊuKL« ¡UL«

s UNz«u²Š« VŠ œ«uL« VOðdð

42

W???×???H??? …—u??B??« W??E??Šö??

Æ40W×H Z²M²Ý« …¡«d

ÆeGK« ‰«RÝ sŽ WÐUłù«Ë

åYU¦« eGK«ò  UUD³« W³F VF

41

qJAÐ

Æ43 W×H Z²M²Ý« …¡«d

øsO²HJ« Í– Ê«eOL«  U½uJ w¼ U

fL« ”«u׫

øUMuŠ

s œ«uL« nK²ð «–ULÐ

‰u×Ë qšË ¡U

øœ«uL«

h?zU?B?š „—b?½ nO

Æ38W×H

»U???²???J???« s??? åZ???²???M??²??Ý«ò …¡«d??

s? »U?²?J?« n?O?þu?ðË Æ‰Ë_« eGK«

Æ·u

sO²HJ« Ë– Ê«eO

Æ UUD³« W³F

ÆqI¦«Ë

r?−׫ w ÊU²HK²

b??¹b??×??« s?? ÊU??ðd?

ÊuKL« ¡UL« s Ê«¡UŽË

W??F??D??Ë d??¹d??Š W?F?D?

ø”«u×UÐ UN—b½ ô

w²« hzUB« w¼ U

ÆWK²J« ·dŽ
Ò

øWK²J« UNÐ fOI½

w????²????« …«œ_« w???¼ U???

øsO²HJ« Í–

Ê«e?O?L?« ¡«eł√ w¼ U

q??Š ∫w??U??²??« r?¹u?I?²?«
Æ43Ë ¨41 ’  UÞUAM«

-1

-2

-3

.„d²œ w UNŽ«u½√ q−ÝË WHK²L« s¹“«uL« kŠôË pMJÝ WIDMLÐ WDO×L« lO³«  ö× v≈ …—U¹eÐ r ©w²OÐ Vł«Ë® ∫wð«– r¹uIð

125

YU¦« qBH«

dUGL« WB

vKŽ qB×¹ U ÎU³Už ÊU ¨ UIÐUL« w „«d²ýô« ΫdO¦ V×¹Ë ¨ «dUGL« V×¹ ΫdUG v² bL× ÊU
qB×¹ YO×Ð ¨ÁbKÐ w UNMŽ sKŽ√ WIÐU sŽ lLÝ bË ÆWO½U¦« W³ðdL« ÊUOŠ_« iFÐ wË ¨vË_« W³ðdL«
q? w? q?×¹ Ê√ tOKŽË ¨qŠ«d ÀöŁ “U²−¹ Ê√ oÐU²L« vKŽ ÊUË ¨‰Ë_« dUGL« ÂUÝË vKŽ UNO ezUH«
ÆWOU²« WKŠdL« v≈ ‰UI²½ô« t o×¹ ôË WIÐUL« s œdD¹ ª“UG_« bŠ√ qŠ w oHš√ «–≈Ë ¨Î«eG WKŠd
qŠ«dL« “U²−¹ v²Š QD« w Ÿuu« t³M−½Ë “UG_« qŠ w ÁbŽU½ Ê√ UMOKŽ ¨tLKŠ bL× oI×¹ v²ŠË
∫“UG_« Ác¼ rJO≈Ë ÆÂUÝu« vKŽ qB×¹Ë ¨ÂöÐ
VO−¹Ë UNMOÐ UNÐ eOL¹ w²« WI¹dD« dc¹ Ê√ tM VKÞË ¨œ«uL« s  UŽuL− bL× vKŽ ÷dŽ ∫‰Ë_« eGK«
∫sO«RÝ sŽ U¼bFÐ

.ÊuLOK« iLŠË ¨dJÝË ¨`K ∫1 WŽuL−
.‰u×Ë ¨qšË ¨¡U ∫2 WŽuL−
.VOKŠË ¨X¹“Ë ¨¡U ∫3 WŽuL−
.·u WFDË ¨d¹dŠ WFD ∫4 WŽuL−
øfLK«Ë dB³«Ë rA«Ë ‚Ëc« ∫wL½ «–U ∫‰Ë_« ‰«R«
ø”«u׫ WDÝ«uÐ ¡UOý_« lOLł sOÐ eOL½ Ê√ lOD²½ q¼ ∫w½U¦« ‰«R«
¨ÊuKL« ¡UL« s W¹ËU² dOž  UOL vKŽ ÊU¹u²×¹Ë r−׫ U¹ËU² Ê«¡UŽË bL× ÂU√ l{Ë ∫w½U¦« eGK«
Íu²×¹ s¹¡UŽu« s ÎU¹√ dc¹ Ê√ tM VKÞË ¨qI¦«Ë r−׫ U²HK² b¹b׫ s ÊUðd ÎUC¹√ tU√ XF{ËË
Æd¦√ b¹bŠ WOL vKŽ Íu²×ð sOðdJ« Í√Ë ¨d¦√ ÊuK ¡U vKŽ
VFK¹ Ê√ tOKŽË ¨å…œUL« s r−« ¡«u²Š« vL¹ «–Uò ‰«RÝ tOKŽ ÷dŽË ¨ÂUÝu« t×ML¹ Íc« eGK« ∫YU¦« eGK«
WLKJK w¼ ·ËdŠ WFЗ√ t vI³² WNÐUA² ·dŠ√ Íu²×ð w²«  UUD³« dš¬ hýË u¼ VKI¹ YO×Ð ¨ UUD³« W³F
ÆÂUÝu« vKŽ qB×¹ s ô≈Ë ¨tF VFK¹ Íc« hA« q³ UNdF¹ Ê√ tOKŽË ¨eGK« ‰«RÝ sŽ WÐUłù« qJAð w²«

«

 

«

»

Õ

Ê

»

Õ

Ê

126

 UI‡O³Dð

∫VOIFð

ÆrKF²« vKŽ rKF²L« …bŽUL rKF²« ◊UL½_ ÊœË Êœ dO¹UF rEF oO³Dð WD« Ác¼ ‰öš s XËUŠ
«cNË ¨YU¦« nB« »öÞ Èu²L WUÐË ¨Ã–uLM« VŠ jOD²« WÐuFB« s Ê√ rKFL« ‰U¹ bË
‰U?B?¹≈ U?N?²?D?Ý«u?Ð ‰ËU?Š√ w?²?« W?B?I« l ZbM¹ VUD« qFł ‰öš s ·«b¼_« lOLł oOI×ð XËUŠ
¨d?O?¹U?F?L?« o?I?×ð ·«b¼√ WŁöŁ v≈ WLI WD« X½UJ ¨tF qŽUH²¹ Ê√ tMJL¹ Èu²LÐ VUDK WuKFL«
∫wK¹ UL p–Ë
o?¹u?A?²? W?B?I?« Õd?Þ s? b?Ð ô ÊU? W?K?U WBŠ —«b vKŽ tFÐU²¹Ë rKFL« l VUD« ZbM¹ v²Š ∫ôË√
Î
Æ·b?¼ s? d?¦√ oOIײ UNKG²¹ Ê√ rKFLK sJL¹ w²« “UG_« s WŽuL− sŽ …—U³Ž X½U YOŠ ¨»öD«
WBI« w “UG_« qŠ ‰öš sË Æt²OF«œ …—UŁ≈ ‰öš s VUDK WO½«błu« ◊UL½_« wŽ«dð WBI« X½UJ
ÆwU²« eGK« q× ‰UI²½ô« t½UJSÐ `³B¹ YOŠ ¨VUD« “eF¹
∫wK¹ UL p–Ë ¨W¹b−« ◊UL½_« …UŽ«d XLð YOŠ ¨WBI« w “UG_« l¹uMð rð ∫UO½UŁ
Î
j?L?M?« o?I?×?²?¹ Y?U?¦?« eGK« w W³FK« VFË w½U¦«Ë ‰Ë_« s¹eGK« w ◊UAMUÐ ÂUOI« ‰öš s
ÆwdŠ f׫
©43Ë ¨40Ë ¨38 ’ Z²M²Ý« …¡«d® »U²J« s WLNL« ◊UIM« …¡«dË rKFLK VUD« WFÐU² ‰öš s
ÆwEHK« wzdL« jLM« oIײ¹
o?I?×?²?¹ …œU?LK UNz«u²Š« VŠ UNHOMBð l wÝ—bL« »U²J« w  UuÝd« WEŠö ‰öš s
ÆwEHK« dOž wzdL« jLM«
ÆrKFLK ŸUL²Ýô«Ë WAUML«Ë ¨wŽULł qJAÐ WDA½_UÐ »öD« ÂUO ‰öš s oIײ¹ wFL« jLM«
Æ©ZCM« qUŽ® s¹“«uL« Ÿ«u½√ ·dF² lO³«  ö×L »öD« tOłuð ‰öš s oIײ¹Ë wŽUL²łô« jLM« ∫U¦UŁ
Î
qu²« VUDK qN¹ v²Š ©qJ« v≈ ¡e−« s® …œUL« ÷dŽ w bzU« u¼ wKOKײ« jLM« ÊU ∫UFЫ—
Î
ÆWK²J« ÂuNHL

…bUŠ —«u½√ ∫œ«bŽ≈

127

YU¦« qBH«

r¹uI²«  «Ëœ√

¨ U???−???²???M???L???« w???d???Ž
Æ öK×L« ¨ UJKN²L«

øW¹cG²« WOð«–

 U?ðU?³?M?« d?³?²?F?ð «–UL

Î
ø‰Ë√ UJKN²

V????½—_« b????F????¹ «–U???L???

œu???B???I??L??« w??×??{Ë
øwz«cG« ÂdNUÐ

·«b¼_«

¨ U??−??²??M??L??« Âu??N??H??

W???³???U???D???« `??{u??ð Ê√

WIÐU«  «d³«

ÆW¹cG²« YOŠ s

WO׫  UMzUJ« nOMBð

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - WOz«cG«  UJ³A«Ë qÝöI« - ”—b jOD!ð
lÝU²« nB« w ¡UOŠ_« »U² s WFЫd« …bŠu« s
WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«

∫ U³UD« vKŽ WK¾Ý_« ÕdÞ√

rKFL« —Ëœ

ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«

s WO׫  UMzUJ« nMBð nO ≠

rKF²L« —Ëœ

ÆdOýU³D«Ë …—u³«
s?Ž W?ÐU?łû? W?AUML«Ë WEŠöL«

WOLOKF²« qzUÝu«

¡«c?ž —U??L? W?O?U?H?ý

q???Ýö??????« Âu???N???H???

Æwz«cG« ÂdN« ÂuNH

W???³???U???D???« `??{u??ð Ê√

Æ`O× qJAÐ

 öK×L« ¨ UJKN²L«

Á√dI² wz«cG« ÂdNK ÎUBK Ÿ“Ë√

WOz«cG«
∫WOU²« WK¾Ý_«

s?N? tłË√Ë W²U …¡«d  U³UD«

ø uLð UbMŽ UN Àb×¹ «–U

øUNz«cž

v?K?Ž  U?½«u?O?×?« q?B?×?ð n?O

øW¹cG²« VŠ  UðU³M« nMBð nO

øUNz«cž vKŽ qB×ð nO

ø UðU³M«

v≈ WOLA« WUD« qI²Mð nO

∫WOU²« WK¾Ý_« ÕdÞ√Ë ¨w¾OÐ ÂUE½ w

W?U?ÞË ¡«c?ž —U??L WOUHý ÷dŽ√

ÆnM q vKŽ ÎôU¦ jŽ√ ≠

øW¹cG²« YOŠ

ÆWK¾Ý_«

ÆW²UB« …¡«dI«

Æw¾OÐ ÂUE½ w WUÞË

hKL« W—Ë

ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«

øwz«cG« ÂdNUÐ œuBIL« U ≠
ø«–ULË øÁc²¹ Íc« qJA« U ≠

øvKŽ√ v≈ UMN−ð« ULK

WO׫  UMzUJ« œ«bŽ√ dOG²ð nO ≠

øtH½

—U??L?« w? W?UDK Àb×¹ «–U ≠

128

 UI‡O³Dð

r¹uI²«  «Ëœ√

W?O?z«c?ž q?Ýö?Ý w³ð—

U?NOœUÐË WŽuL−L« l

WŽ“uL«  UuÝd« s

Èdš_«  UŽuL−L« l
ø¡UDš_« `O×B²

øWOz«cG« WJ³A«Ë

W??K???K??« s?O?Ð w?d?

WOLOKF²« qzUÝu«

ÆdOýU³D«Ë …—u³«

ÆWO׫

 UMzUJK —u WŽuL−

·«b¼_«

s?O?Ð W?³?U?D?« ‚d?H?ð Ê√

WIÐU«  «d³«

¨ U??−??²??M??L??« Âu??N??H??

WOz«cG« WKK«Ë

W???O???z«c???G???« W???J??³??A??«

Æw¾O³« Ê«eðô« ÂuNH

W???³???U???D???« `??{u??ð Ê√

Æ öK×L«Ë

wz«cG«

Âd????N????«  U????¹u???²??????

¨ U????J????K????N????²??????L???«Ë

ÆWLKFL«
ÆWAUML«Ë dOH²«Ë WEŠöL«

Õd?ý v?≈ ŸU?L?²?Ýô«Ë …b?¼U?A?L«

.qLF« W—Ë vKŽ WÐUłù«

.WŽuL−L« qš«œ qLF«

ÆWŽuL−L«

s??L??{ q??L??F?«Ë ◊U?A?M?U?Ð ÂU?O?I?«

ÆdOH²«Ë WEŠöL«

ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«

rKF²L« —Ëœ

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKFL« —Ëœ

U?N?C?F?Ð l?  U?M?zUJ« ◊U³ð—« WOHO

sŽ  U³UD« ‰UÝ√Ë WOUHA« ÷dŽ√
tłË√ ¨‰«R« sŽ WÐUłûË øiF³«
V??O??d??ð ◊U??A??M?Ð ÂU?O?I?K?  U?³?U?D?«

W?J?³?A?« V?Od² WŠu
ÊuJð YO×Ð ¨sNOKŽ WŽ“uL«  UUD³«

«b????²??ÝU??Ð W??O??z«c??G??« q??Ýö???«

øWOz«cG« WöF« Ác¼ vKŽ oKD½ «–U

.© öK×≠ UJKN²≠ U−²M®

ÆWOz«cG«
ÆqLŽ W—Ë

qÝö« VOdð  U³UD« s VKÞ√Ë

r?N?Ý_« U?N?O? q?š«b²ð WŠu ÷dŽ√

„ULÝ√

Æ…—u³« vKŽ wU²« qJA« rÝ—«

. UŽuL−L« qš«œ qLFK  U³UD« tOłuð

øUN²OLð UË WöF« Ác¼ dOHðË

r?N?Ý_« q?š«b?ð W?E?Šö?Ë W?O?z«cG«

.qLF« W—Ë vKŽ

dOýU³D«Ë …—u³«

 U³UD« qLŽ  UÐUł≈

q?«u?F?« U?Ë øw?¾?O?³?«

Ê«e?ðôU?Ð œu?B?IL« U

øtOKŽ dŁRð w²«

»UAŽ√

ŸœUH{

Àb×¹ «–U ∫WOU²« WK¾Ý_« ÕdDÐ Âu√

øŸœUHC«

s??? …d???O???³?? Ϋœ«b???Ž√ U???M??K??šœ√ «–≈

øÀb×¹ «–U

W¾O³« Ác¼ w ‰Ëd²³UÐ ÀuK²« rð «–≈

q?«u?F« U øÊ«eðôUÐ œuBIL« U
øtOKŽ dŁRð w²«

.qLF« ‚«—Ë√ Ÿ“Ë√

øÊ«eðô« vKŽ kU×½ nO

129

YU¦« qBH«

wz«cG« ÂdN«

ÆsOF w¾OÐ ÂUE½ w WOz«cG« WKK« w WOz«cG«  UöFK wL nË ∫wz«cG« ÂdN«
W?U?D« v≈ ÃU²×ð UNFOLł WO׫  UMzUJ« Ê_ ¨W¹uO׫  U−²ML« w WOz«cG«  UJ³A«Ë qÝö« błuð
œ«bŽ√ X½U ULKË ¨WHK²L« W¹uO׫ WDA½_UÐ ÂUOIK WUD« Âb²ð WO׫  UMzUJU ¨¡«cG« w W½ËeL«
W?K?I?²?M?L?« W?U?D?« q?I?ðË ¨d?³√ W½ËeL« WUD« X½U ¨…dO³ bŠ«u« wz«cG« Èu²L« w WO׫  UMzUJ«
WUD« s ¡eł ‰UI²½« V³Ð ¨WOz«cG« WJ³A« Ë√ WOz«cG« WKK« w ÂdN« WL u×½ UMKI²½« ULK UO−¹—bð
Î
Æwz«cG« Èu²L« «c¼ w WO׫  UMzUJ« œ«bŽ√ U¼bMŽ qIðË ¨W¹—«dŠ WUÞ qJý vKŽ WDO×L« W¾O³« v≈
w «œbŽ qIð sOŠ w ÂdN« …bŽU w ÊuJð UbMŽ d¦Jð  U−²ML« s WO׫  UMzUJ« œ«bŽ√ Ê√ kŠö½ ¨«cN
ÆÈd³J«  UJKN²L« tO ÊuJð YOŠ ¨ÂdN« WL
¨tŽu½ ÊU ÎU¹√ w¾O³« ÂUEM« —«dL²Ýô W¹—ËdC« W³UF²L«  «uD« iFÐ tðUJ³ýË ¡«cG« qÝöÝ q¦LðË
 öK× œułË s bÐ ô ¨tH½ w¾O³« ÂUEM« w  «uD« ÂULðùË ÆwzUL« jO×L« w Â√ WÐUO« vKŽ ¡«uÝ
ÆWÐd²« s å U−²ML«ò  UðU³M« UNB²Lð W¹uCŽ dOž œ«u v≈ W¹uCF«  UHKL« qK×ð

130

 UI‡O³Dð

WO׫  UMzUJK —u

-  UŽuL− lЗ√

WOz«cG« WJ³A« VOdð WŠu

131

YU¦« qBH«

132

 UI‡O³Dð

qLŽ W—Ë

.......................................................................................................... ∫rÝô«
............................................ ∫W³FA« ............................................ ∫nB«
∫‰Ë_« ‰«R«

. öK× ¨ UJKN² ¨ U−²M v≈ WO׫  UMzUJ« wHM ¨åWOUHA«ò WIÐU« …—uB« vKŽ pŽöÞ« bFÐ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
∫w½U¦« ‰«R«
øWOz«cG« WKK«Ë WOz«cG« WJ³A« sOÐ wd

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
∫YU¦« ‰«R«
øp– w V³« UË øwz«cG« ÂdN« WL w vKŽ√ v≈ qHÝ√ s UMN−ð« ULK WUD« WOLJ Àb×¹ «–U

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
∫lЫd« ‰«R«
øw¾O³« ÂUEM« w wFO³D« Ê«eðô«  U³Ł vKŽ ÊU½ù« kU×¹ nO w×{Ë

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

133

YU¦« qBH«

∫VOIFð

”«u?Š q?G?²??ð …œb?F?²  UÞUA½ qLAð w¼Ë ÊœË Êœ ÖuL½ s W¹b−« ◊UL½_« vKŽ WD« Ác¼ edð
∫WOU²« ◊UL½_« vKŽ WD« XKLý bË ¨ÎUC¹√ t²Ðd−ð ‰öš sË  UuKFL« ‰U³I²Ý« w VUD«
dOHð VUDK `O²ð w²«  UOUHA« ÷dŽ ‰öš s jLM« «c¼ oIײ¹Ë ∫wEHK« dOž wzdL« jLM«

-1

ÆU¼«d¹ w²« …—uB« ‰öš s åWOz«cG«  UJ³A«Ë qÝö« WOŠU½ sò  U½«uO׫ sOÐ  UöF«
v?K?Ž w?z«c?G?« Âd?N?« Ÿu?{u? ‰u?Š ‚«—Ë√ l?¹“u?ð ‰ö?š s p– oIײ¹Ë ∫wEHK« wzdL« jLM«

-2

w?M?¹u?J?²?« r?¹u?I²« WK¾Ý√ ‰öš s p–Ë ¨ U³UD« Èb ¡ËdIL« rN h× r²¹ YO×Ð ¨ U³UD«
ÆÎUC¹√ wU²« r¹uI²«Ë
¨WOLOKF²« …œULK »öD« »UFO²Ý« w «dO³
Î
Ϋ—Ëœ  UÞUAMUÐ VUD« ÂUO VFK¹ ∫wd×׫ jLM«

-3

Ác¼ `O×BðË å U½«uO׫ —u s WOz«cž qÝöÝ s¹uJðò  UÞUAM  U³UD« cOHMð ‰öš sË
‰ö?š s? …œU?L?K?  U?³?UD« »UFO²Ý« Èb h× r²¹ wU²UÐË ¨ÎU?O?ŽU?L?ł UN{dŽ bFÐ qÝö«
ÆÎUOd׊ UNÐ ÂUOI«
v?KŽ …œULK W³UD« rN bL²F¹ YOŠ ¨lЫd« ·bN« oOI×ð w jLM« «c¼ ed²¹Ë ∫wFL« jLM«

-4

ÆwHB« ‘UIM« vKŽË WB׫ w WLKFLK UNŽULÝË UN¼U³²½« Èb
r¹uI²« W—Ë WDÝ«uÐ WFЗ_« ◊UL½_UÐ UN{dŽ ‰öš s …œULK  U³UD« »UFO²Ý« Èb h× r²¹ ¨«dOš√Ë
Î
ÆWFЗ_« ◊UL½_« qLAð w²«  U³UDK WNłuL« WK¾Ý_« UNO ŸuM²ð YOŠ ¨wU²«

—U−M« ÊUL¹≈Ë pÐdý uÐ√ W³¼ ∫œ«bŽ≈

134

 UI‡O³Dð

r¹uI²«  «Ëœ√

øwHLOK« “UN−« ·dŽ
Ò
øtHzUþË r¼√ w¼ U

øÂb«  U½uJ w¼ U

øÂb« U“öÐ w¼ U
øUNO  UMOðËd³« r¼√ U
øUN²OL¼√ UË

WOLOKF²« qzUÝu«

hKL« ‚«—Ë√

ÍedL«

œd?D?« “U?N?ł ¨Âœ WMOŽ

WO×«Ë rK« W³F

ÊœË Êœ ÖuL½ VIŠ - Âb«Ë wHLOK« “UN−« - ”—b jOD!ð
lÝU²« nB« w ¡UOŠ_« »U² s WO½U¦« …bŠu« s

WIÐU«  «d³«

W¹ub« …—Ëb«

åW¹ub«

 «d???O??F??A??« W??H??O??þËò

W¹ub« …—Ëb«

·«b¼_«

ÆwHLOK« “UN−«

Ê√
V????U????D???« ·d????F???¹
Ò

ÆÂb«  U½uJ

V?????U????D????« d????c????¹ Ê√

Ê√
V????U????D????« œb?????F????¹
Ò

ÆÂb« U“öÐ UN¹u²×ð

w????²???«  U???M???O???ðËd???³???«

oÐU« ·bN«

¨r¼dðUœ w UNM UNOKŽ ÊuKB×¹
∫»öDK WOU²« WK¾Ý_« tłË√Ë

w??²?«  U?u?K?F?L?« W?ÐU?²?Ë W?O?×?«Ë

r?K??« W³F VF »öD« s VKÞ√

ø UI³D« Ác¼ Êu U ≠

øWMOF«

w? d?N?E?ð w?²«  UI³D« w¼ U ≠

ø“UN−« qLŽ WI¹dÞ w¼ U ≠

∫WOU²« WK¾Ý_«

r?N? t?łË√Ë Íe?d?L« œdD« “UNł

W?E?Šö?Ë U?N?²EŠö rNM VKÞ√Ë

Âb??« W??M??O??Ž »ö??D?« v?K?Ž ÷d?Ž√

øWOHLOK« bIF« r¼√ w¼ U ≠

øwHLOK« “UN−« ¡«eł√ w¼ U ≠

øt²HOþË UËønLOK« u¼ U ≠

∫WOU²« WK¾Ý_« rN tłË√Ë W²U

…¡«d? t?ð¡«d?I? p?–Ë »ö?D?« v?K?Ž

wHLOK« “UN−« hK l¹“u²Ð Âu√

rKFL« —Ëœ

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKF²L« —Ëœ

ÆW²UB« …¡«dI«
ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«

ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«Ë WEŠöL«

ÆWO×«Ë rK« W³F VF
Æ UuKFL« qO−ð
ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«

øUNðU½uJ UË øÂb« U“öÐ w¼ U ≠

øUNHzUþË r¼√

UË øWOÝUÝ_«  UMOðËd³« w¼ U ≠

135

YU¦« qBH«

r¹uI²«  «Ëœ√

øÂb« U¹öš Ÿ«u½√ w¼ U

WOLOKF²« qzUÝu«

Ò
Àb???×???ð n???O??? `??{Ë
ÆÂb« jK−ð ÀËbŠ

WOHO `{uð  UOUHý

Âb« U¹ö WOUHý

øÂb« jK−ð WOKLŽ
ÆqLŽ W—Ë

øUNHzUþË r¼√ w¼ U

wU²š r¹uIð
ÆqLF« W—Ë sŽ WÐUłù«

—u?_« i?F?Ð r?N? d?–√ øq?FH½ Ê√

U?M?O?K?Ž V?−?¹ «–UË øt Àb×ð w²«

—u?_« w?¼ U? ¨WÝ—bL« w Õdł

V?U?D? W?U?Š »ö?D?« vKŽ ÷dŽ√

øUN²OL¼√ w¼ U ≠

øUN½«u√ UË øU¼eOL¹ Íc« U ≠

ø‰UJý_« Ác¼ UN «–UL ≠

øU¹ö« Ác¼ ‰UJý√ U ≠

∫WK¾Ý_« rN tłË√Ë

Âb?« U?¹ö?š ‰U?J?ý√ W?EŠö rNM

VKÞ√Ë »öD« vKŽ WOUHý ÷dŽ√

rKFL« —Ëœ

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKF²L« —Ëœ

ÆWOUHA« WEŠö
ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«
ÆrKFL« WAUM

Æ UOUHA« WEŠö
ÆrKFL« v≈ ŸUL²Ýô«
ÆWK¾Ý_« sŽ WÐUłù«
ÆqLF« W—Ë sŽ WÐUłù«

÷dŽ√ Ê√ bFÐ UNOKŽ oOKF²« rNM

V?K?Þ√Ë V?U?D?« «c?¼ U?N?Ð ÂU w²«

∫w¼ —u_« Ác¼Ë Âb« jK−ð

ÀËbŠ WOHO `{uð  UOUHý rNOKŽ

Êu?J?¹ U?b?M?Ž d?¦?√ n?¹e?M?« Êu?J?¹
Æb¹—u« w Õd−«

ÆÂbUÐ TK²L¹ UbMŽ Õd−«

‚u? Ÿu?{u?L« sDI« dOOGð V−¹

·«b¼_«

W?OL¼√ VUD« dc¹ Ê√

WIÐU«  «d³«

oÐU« ·bN«

Ê√
WOHO VUD« dH¹
Ò

ÆÂb« jK−ð ÀËbŠ

ÆÂb« U¹öš

Âb«  U½uJ

W??¹u??b??« `??zU??H??B??«ò

ås¹d³¹UH«

b??????u?????? s??????O??????ðËd?????ÐË

136

 UI‡O³Dð

(Lymphatic System) wHLOK« “UN−«
v?≈ s?O?−??_«Ë W?¹c?ž_« n?L?O?K?« q?IM¹Ë ¨nLOK« U¹ö« sOÐ `ýd¹ Íc« Âb« s qzU« ¡e−« vL¹
bOFð »uI¦« …dO¦ Wb« WGUÐ  «dOFý „UM¼Ë ¨W¹ub«  «dOFA« o¹dÞ sŽ nLOK« rEF lL−¹Ë ÆU¹ö«
WOHLO WOŽË√ v≈ nLOK« qIMð  «dOFA« Ác¼Ë ¨WOHLOK«  «dOFA« vLðË W¹ub« …—Ëb« v≈ nLOK« wUÐ
W¹—bB«Ë vMLO« WOHLOK« ªsOðUMI« v≈ `O×B« ÁU−ðô« w nLOK« ÊU¹dł ÊULC  UUL vKŽ Íu²×ð
ÆÍuKF« ·uł_« b¹—u« w ÊU³Bð sO²K«
ÊUð“uK«Ë .jÐù«Ë oMF« w d¦Jð WOHLO bIŽ œułË v≈ r−« WŽUM w wHLOK« “UN−K rNL« —Ëb« œuF¹Ë
b?M?Ž Ë√ ¨U?L?N?ÐU?N?²?« b?M?Ž w{UL« w ULNUB¾²Ý« œU²FL« s ÊU bË ¨r−׫ …dO³ WOHLOK« bIF« s
ÆÈuBI« …—ËdC« WUŠ w ô≈ p– c³×¹ ô Êü« `O×B« ÁU−ðô« Ê√ ô≈ ¨Ê–_« »UN²«

WO×«Ë rK« W³F

137

YU¦« qBH«

Âb« U¹öš WOUHý

138

 UI‡O³Dð

Âb« jK−ð ÀËbŠ WOHO  UOUHý

139

YU¦« qBH«

Âb«Ë wHLOK« “UN−«
r¹uIð W—Ë

∫WOU²« WK¾Ý_« sŽ Vł«
∫WOU²«  Už«dH« ú« ∫‰Ë_« ‰«R«
Æ...................................................... Ë ...................................................... w¼ WOÝUÝ_« Âb«  U½uJ

-1

Æ.......................................................................... sŽ ‰ËRL« u¼ Âb« U“öÐ w sOuO³_« sOðËdÐ

-2

Æ..................................... Ë ..................................... sO²I¹dDÐ r−« sŽ ¡UCO³« Âb« U¹öš l«bð

-3

w rN —Ëœ UNË rEF« ŸU½ w …dO³ U¹öš sŽ qBHMð w²« …dOGB« W¹uK« ¡«eł_«

-4

Æ............................................................................................................................. w¼ Âb« jK−ð WOKLŽ
Æ............................................................................................. œułË v≈ ¡«dL׫ Âb« U¹öš Êu œuF¹

-5

∫wK¹ U qKŽ ∫w½U¦« ‰«R«
ÆÈuBI« …—ËdC« WUŠ w ô≈ sOð“uK« ‰UB¾²Ý« c³×¹ ô wU׫ w³D« ÁU−ðô«

-1

..........................................................................................................................................................
ƉUłd« bMŽ ¡«dL׫ Âb« U¹öš œbŽ s q√ ¡UM« bMŽ ¡«dL׫ Âb« U¹öš œbŽ

-2

..........................................................................................................................................................
ÆÂb« U¹öš œbŽ WK s rEF« ŸU½ w ÷d s ÊuÐUBL« w½UF¹

-3

..........................................................................................................................................................
ÆWOÝËdOH« ÈËbF« WËUI vKŽ “b¹ù« ÷dLÐ sOÐUBL« bMŽ wŽUML« “UN−« …—b qIð

-4

..........................................................................................................................................................
Æ·eMUÐ WÐUù« bMŽ Õd−« vKŽ œułuL« ‘UA« ‰«b³²ÝUÐ `BM¹ ô

-5

..........................................................................................................................................................

ÆÂb« d¦ð ÀËbŠ WOHO —UB²šUÐ Õdý« ∫YU¦« ‰«R«

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

140

 UI‡O³Dð

∫VOIFð

V½«uł vKŽ eOd²K rKFLK WdH« `O²ð w¼Ë ¨ÊœË Êœ ÖuL½ s W¹b−« ◊UL½_« vKŽ WD« Ác¼ edð
Ê_Ë ¨r?K?F?²?« w? tÝ«uŠ qG²¹ VUD« qF−¹ Ê√ rKFLK sJL¹ YO×Ð ¨»öD« lOLł UNÐ l²L²¹ WLN
t??¹—b?ð w V½«u−« ÁcN rKFL« ‰öG²Ý« ÊS ¨WFÐU²L«Ë WÐU−²Ýô« w ’Uý_« sOÐ ÎUö²š« „UM¼
¨r?K?F²« w tIŠ VUÞ q cšQ¹ wU²UÐË ¨Xu« iF³ uË ¨tÐöÞ lOL− rKF²« Wd WŠUð≈ s tMJLð
ÆdOLC« ÕUðd rKFL« ÊuJ¹Ë
∫wU²« u×M« vKŽ W¹b−« V½«u−K WKUý WD« Ác¼ X½U bË
¨W?Ðu?²?J? …œULK rN²¹ƒ— ‰öš s ÊuLKF²¹ s¹c« »öDUÐ h²¹ jLM« «c¼ ∫w?EHK« wzdL« jLM« ∫ôË√
Î
…œU?L?« W?ÐU?²? ‰ö?š s? V?½U?−?« «c?¼ oI×ð bË ¨¡ËdIL« rN ‰öš s rKF²« vKŽ ÊËed¹ rN wU²UÐË
‰öš s jLM« «c¼ ÕU−½ Èb —U³²š« sJL¹ rŁ sË ¨»öD« U¼√dIO W—Ë vKŽ wHLOK« “UN−UÐ WIKF²L«
Æ©wM¹uJ²« r¹uI²« ‰öš s® …œUL« ÁcNÐ WIKF²L« WK¾Ý_« sŽ »öD« WÐUł≈ WEŠö
Îö?Ýd? r?K?F?L?« ÊuJ¹ Ê√ vKŽ jI Ϋd?B?²?I? w?Ý«—b?« u−« ÊuJ¹ UbMŽ ∫w?‡?d?×?׫ jLM« ∫U?O½UŁ
Î
W?³?FK WO×«Ë rK« W³F Õ«d²« ÊS UM¼ sË ¨VUD« WOF«œ q²I¹ sOðËd« «c¼ ÊS ¨Îö?³I² rKF²L«Ë
s  UuKFL« Ác¼ Z²M²¹ Ê√ sJLL« s VUD« Ê√ vKŽ iF³« ÷d²F¹ bË ªqKL« vKŽ wCI¹ WOLOKFð
WI¹dDÐ …œUL« tOKŽ ÷dFð Ê√ sJL¹ nO UL½≈Ë ¨W³FK VUD« VF fO ·bN« Ê√ ô≈ ¨UN³FK¹ Ê√ ÊËœ W³FK«
Ê√ vKŽ bƒ√ wM½S wU²UÐË ¨VŠ— —bBÐ VUD« tK³I²¹ b¹b−²« Ê√ UL ¨tOKŽ œuFð Íc« sOðËd« dJð
ÆfUM²« ÕË— t¹b bu²Ý UN½√ WUÐË ¨W³FK« VFKOÝ VUD«
UNöš s WMOF  UuÝd VUD« WEŠö Èb vKŽ jLM« «c¼ ed¹ ∫wEHK« dOž wzdL« jLM« ∫U¦UŁ
Î
s p– oIײ¹Ë ¨Á¬— Íc« dEML« tMŽ d³F¹ U dH¹ Ê√ U¼bMŽ tM »uKDL« ÊUË ¨Á¬— ULŽ d³F¹ Ê√ lOD²¹
Æ”—b« Õdý ‰öš W{ËdFL«  UOUHAK rN²EŠö ‰öš sË ¨»öD« vKŽ Âb« WMOŽ ÷dŽ ‰öš
Àb?ײ¹ Ê√ ÊËœ s WBŠ dLð ô t½√ WUÐË ¨jLM« «c¼ s WBŠ W¹√ uKð ô ∫w‡FL‡« j‡LM« ∫UFЫ—
Î
w? tð—bI vKŽ bL²Fð w¼Ë ¨…œUL« Õdý w rKFL« —ËbÐ q¦L²¹ wFL« jLM« ÊS wU²UÐË ¨UNO rKFL«
wÝUÝ√ qJAÐË ¨t²FÐU² w —«dL²Ýô«Ë UNuI¹ WLK W¹√ ŸULÝ u×½ »öD« »cłË tðu  «d³MÐ rJײ«
ÀËbŠ WOHO VŽu²¹ Ê√ rKF²LK sJL¹ ô YOŠ ¨lЫd« ·bN« oOI×ð w WD« Ác¼ w jLM« «c¼ ed²¹
Æ…uDÐ …uDš tuI¹ ULÐ rKFLK t²FÐU² ÊËœ Âb« d¦ð
V?U?D?« s? V?K?D?²?ð W?ŽuM WK¾Ý√ vKŽ Íu²×ð qLŽ W—Ë sŽ …—U³Ž u¼Ë ¨wU²« r¹uI²UÐ WB׫ wN²Mð
w? r?K?F?L?« ÕU?−?½ Èb? sŽ nAJ« sJLL« s UNMŽ VUD« WÐUł≈ ‰öš sË ¨oO³D²«Ë dOJH²«Ë dc²«
ÆVUDK WuKFL« ‰UB¹≈

…bUŠ —«u½√ ∫œ«bŽ≈

141

YU¦« qBH«

 U0—uH« ÂUE½ VIŠ - wÝUÝ_« s0U¦« nBK W0UF« ÂuKF« »U²T s0 - vË_« …bŠu« rOOIð
åWOK«ò

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WO³K« wŠ«uM«

∫3’ q¦ ≠ …bŠu« W¹«bÐ w ÍdJH« nBFK WK¾Ý√ ÕdÞ ‰öš s —UOFL« «c¼ …UŽ«d XLð bI

UC¹√Ë

øUNLÝ√ U øWOzUMÐ  «bŠË s W½uJ WO׫  UMzUJ« ÂUł√ q¼

øWHK²L« œ«uLK dUMF« ¡UMÐ …bŠË U

øUNO ¡UM³« …bŠË U ¨—uB« dE½«Ë ¨puŠ s W¦¹b׫  «—ULF« dE½«

Õ«d²« Ë√ ¨…bŠu« ‰öš ”—b« W¹«bÐ w WB ÕdÞ r²¹ r
ÆwLOKFð rKO …b¼UAL
Î
v?²Š Ë√ ¨WOM¼– WD¹dš ‰UL≈ »öD« v≈ VKD¹ r UC¹√Ë
ÆWOM¼– WD¹dš qJý vKŽ WOLKŽ …œU ÕdÞ r²¹ r

11’

Ác???¼ q??¦?? Õd??Þ

ÆWOK« ¡«eł√

‰u???Š W???K???¾???Ý_«

o?O?³?D?²? W?O?ÐU?−¹≈

WOŠU½ W¹√ błuð ô

s vË_« …bŠu«

w? —U?O?F?L?« «c?¼

ÆsU¦« nBK

Âu????K????F???« »U???²???

—UOFL«

Æ”—b«

Ÿu?{u?L?Ð r?K?F?²L« ÂUL²¼« …—UŁ≈

-1

142

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

WKÐUI Ë√ W³²JL« …—U¹e ◊UA½ Õ«d²« Ë√ ¨X½d²½ù« «b²ÝUÐ

UNł«d²Ý« sJL¹ Ÿu{uLUÐ WUš s¹ËUMŽ l{Ë r²¹ r

ÆrO¼UHL« `O{uð w bŽUð

Ê√ s?J?L?¹ d?ðu?O?³L Z«dÐ Õ«d²« Ë√ Ÿu{uLUÐ sOB²

ÆWO×O{uð  UŠu rÝ— vKŽ »öD« lO−Að

Ë√ ¨”—b?« Ÿu?{u? ‰u?Š W?O?K?O?¦?Lð Ÿ«bÐ≈ Õ«d²« błu¹ ô

-2

—UOFL«

ÆrO¼UHL« s¹uJðË ozUI׫ „«—œ≈

-3

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆtLKFð

U? nOþuð vKŽ rKF²L« …bŽU

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

¨5’ åjOÐ dN− qLŽò ◊UA½ błu¹ YOŠ ¨…bŠu« Ác¼ w WHK²L«

l?O?{«u?L?« ‰u?Š W?O?KLF« WDA½_« s b¹bF« l{Ë ‰öš s —UOFL« «c¼ …UŽ«d XLð bI

143

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

Æ14’ åtBzUBšË ÍuK« ¡UAG« WÝ«—œò

◊U?A½Ë ¨9’ W?O?ðU?³?½ `?z«dý dOC×ð ◊UA½Ë ¨8’ åw?zu?C?« d?N?−L« «b²Ý«ò ◊UA½Ë

WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½

ÆWO×O{uð  UŠu rÝ— vKŽ »öD« lO−Að

Ë√ ¨”—b?« Ÿu?{u? ‰u?Š W?O?K?O?¦?Lð Ÿ«bÐ≈ Õ«d²« błu¹ ô

—UOFL«

144

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Î
¨26’ ÍËU²L« ÂUI½ô« qŠ«d `{u¹ ÖuL½ qLŽ ŸËdALÐ ÂUOI« Õ«d²« rð UC¹√Ë

¨20’ WOKš ÖuL½ qLŽ ŸËdAË

¨6’ ÁdO³Jð …—b …œU¹“Ë jO³« dN−L« d¹uDð ŸËdAË

—UOFL«

145

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

ÆWÝ—bL« dN−L

8’ s¹dLð błuO ¨W³KD« UNK×¹ w²« s¹—UL²K W³MUÐ U√

Æ19’ WOK« w …«uM« WOL¼√ sO³² U³O_« «b²ÝUÐ »—U−ð Õ«d²« ŸËdAË

dO³Jð …u d³√Ë dG√ »U×

—UOFL«

v????K????Ž r????K????F????²???L???« …b???ŽU??????

ÆoÐU«

—UOFL« w U¼d– rð w²« l¹—UAL« ‰öš s ô≈ …bŠu« Ác¼ w —UOFL« «c¼ …UŽ«d r²ð ô

f¹—bð w W—UAL« Ë√ ¨d¹—UIð WÐU² »öD« s VKD¹ r

q?O?K?×?ðË Ÿ«b?Ðù«Ë ·U?A?J?²?Ýô«

Æ UuKFL«

ÆWOŽULł WDA½QÐ ÂUOI« Ë√ ¨s¹dšü« W³KD«

…bUŠ —«u½√ ∫œ«bŽ≈

-4

146

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

wM¼– nBŽ WKJA Ë√ WOC ÕdÞ r²¹ r

Æ…bŠu« sL{ tLN¹ Ÿu{u

w t¹√— ¡«bÐ≈Ë dOJH²« VUD« s VKD²ð

 U0—uH« ÂUE½ VIŠ - wÝUÝ_« s0U¦« nBK ÂuKF« »U²T s0 - WÝœUI« …bŠu« rOOIð
å¡UL« —UÐË Íu−« ·öG«ò
—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

…bŠu« WK¾Ý√ sL{ «c¼Ë ¨Íu−« ·öG«  U½uJ sŽ WOM¼– WÞ—Uš ‰ULù ◊UA½ błu¹

ÆV׫ Ÿ«u½√ sŽ

25 W×H ©7® ◊UAM«

ø…bŽ  UI³Þ Â√ …bŠ«Ë WI³Þ u¼ q¼ øÍu−« ·öGUÐ œuBIL« U q¦ ¨…bŠu« W¹«bÐ w WAUMLK WK¾Ý√ błuð

1”

rKO …b¼UAË W−bL« ’«d_« Ë√ u¹bOH« W³²J v≈ Ÿułd« »öD« s VKD¹

Æ29’

—UOFL«

Æ”—b«

Ÿu?{u?L?Ð r?K?F?²L« ÂUL²¼« …—UŁ≈

-1

147

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

V?U?D?« œU?ý—≈ s?O?Ð X?Žu?M?ð Y?O?Š ¨q?O?K?×?²?« vKŽ VUD« bŽUð w²« WDA½_UÐ W¾OK …bŠu« X½U bI

ZU½dÐ v≈ Ÿułd« WLN VUDK XKË√

Ë√ s?OB² …—U¹e W³KD« tOłuð r²¹ r

EXCEL

YOŠ ¨4’ ©1® ◊U?A?M?« w? UL WÐuKDL«  UuKFL« vKŽ ‰uB×«Ë WHK² »uÝUŠ Z«dР«b²Ýô
Æw½UOÐ rÝdÐ Íu−« ·öG«  U½uJ qO¦L²

r?¼b?¹Ëe?ð r?²?¹ r?Ë ¨WUF« W³²JL« …—U¹“

—UOFL«

ÆrO¼UHL« s¹uJðË ozUI׫ „«—œ≈

Æ”—b«

Ÿu?{u?L?Ð r?K?F?²L« ÂUL²¼« …—UŁ≈

ÆŸu{uLUÐ ’UB²š«

Ë√ W??ö??Ž  «–  ö?−?Ë V?²? s?¹ËU?M?F?Ð

Æ13’ WO³M« WÐuÞd«Ë qK³L«Ë ·U−«

s?O?ÝU?O?I?L?K …—«d׫ rO sOÐ s¹U³²« dOH² WHK² —œUB v≈ Ÿułd« VUD« s VKD¹ ◊UA½ błu¹

Æ23’ —«d{_« Ác¼ VM−ð WOHOË ¨ ôUBðô«Ë

 UŽË—eLK lOIB« UN³³¹ w²« —«d{_« ‰uŠ d¹dIð WÐU² q¦ d¹dIð WÐU²Ë X½d²½ô« WJ³ý v≈ …œuF« Ë√

—œU?B?L« Ác¼ b¹b×ð rð u qC_« s

ÆtOKŽ U ÎUŽu½ Y׳« WOKLŽ qONð

·b?N?Ð V?UDK UNM …bŽ qz«bÐ ¡UDŽ≈ Ë√

-2

-3

148

 UI‡O³Dð

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

∫wK¹ UL ZzU²M« ëd²Ý«Ë UNÐ ÂUOI« VUD« s VKDð w²« WOKLF« WDA½_UÐ WOMž …bŠu« X½U

10’

qK³L«Ë ·U−« …—«d׫ ”UOI WŽUM ©3® ◊UA½

Æ6’ sOKH« s Õ«u√ WDÝ«uÐ Íu−« ·öG«  UI³Þ qO¦Lð © 2® ◊UA½

ÆÈdš_« WOKLF« WDA½_« s b¹bF«Ë

—UOFL«

ÆtLKFð rð

U? nOþuð vKŽ rKF²L« …bŽU

-4

149

YU¦« qBH«

WO³K« wŠ«uM«

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Æ13’ …bŽ ÂU¹√ ‰öš WO³M« WÐuÞd« ”UOI W³KD« s WŽuL− ÁcHM¹ wKLŽ ŸËdA błu¹

—UOFL«

150

 UI‡O³Dð

—UOFL« VŠ …bŠu« bI½
WOÐU−¹ù« wŠ«uM«

Æ UuKFL« qOK×ðË ·UAJ²Ýô«Ë

Ÿ«b?Ðù« v?K?Ž r?K?F?²?L?« …b?ŽU??

—UOFL«

Ë√ X?½d?²?½ô« v?≈ …œu?F?« ‰ö?š s? W?H?K?²??L?« …b?Šu?« l?O?{«u? ‰uŠ d¹—UIð WÐU² WLN VUDK XKË√

WO³K« wŠ«uM«

Ÿ«bÐ≈ vKŽ VUD« l−A¹ Õ«d²« błu¹ ô

ÆÈdš_« WO׫  UMzUJ«Ë ¨ÊU½ù« vKŽ

p– dŁ√Ë ¨ÊbL« w Íu−« ¡«uN« ÀuKð sŽ Ϋd¹dIð V²√ 4’ Y׳K Ÿu{u w UL ¨WHK²L« —œUBL«

Æ9’ ¡«uN« ŸU³ý≈ W³½ »UŠ ‰uŠ ‰«RÝ q¦ W³KD« UNK×¹ …dO¦ s¹—ULð błuð

Æ…bŠu«

Æ13’ wLKF« ŸËdAL« ‰öš s wŽULł ◊UA½ „UM¼ ÊU

‰öš sOF Ÿu{u w ÁbMŽ s ŸËdA

r?N?C?F³ W³KD« f¹—bð Õ«d²« błu¹ ô

Æ…bŠu«

‰ö??š s?O?F? ◊U?A?½ ‰ö?š s? i?F?³?«

pÐdý uÐ√ W³¼ ∫œ«bŽ≈

-5

151

YU¦« qBH«

 U0—uH« ÂUE½ VIŠ - WOK!« ÂUII½« ”—b jOD!ð
sU¦« nB« w vË_« …bŠu« s
WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«

·«b¼_«

V????????U????????D???????«

`???????{u??????¹ Ê√

WIÐU«  «d³«

W???????O??????K????????????«

rKFL« —Ëœ

W?¹«b?Ð w? Íd?J?H« nBFK WOC WLKFL« ÕdD²Ý

rKF²L« —Ëœ

W?ÐU?łù« w? W?LKFL« WAUM

ÆU¼ƒ«eł√Ë

WOLOKF²« qzUÝu«

n?B?F?« W?K¾Ý√

sOF ÀœU×Ð »UB¹ Íc« ÊU½ù« Ê√ w¼Ë ”—b«

r¹uI²«  «Ëœ√

r?K?O?H« s bH²Ý«Ë W³²JLUÐ sF²Ý«
ÆÍdJH« nBF« WK¾Ý√ sŽ

œu????B????I????L???«

ÆÍdJH«
WAUMË wLOKF²« rKOH« …b¼UA

ÆÍËU²L«

—«u?Þ√ V?UD«

l?????³?????²?????²????¹ Ê√

ÂU????????I???½ôU???Ð

ÂU????????????I?????½ô«

øp– w V³«

ÍËU???????²???L???«

U? ¨WOFO³D« WU׫ v≈ tœ W³½ œuFð dNý√ …bŽ

‰QðË ¨—uÞ q w Àb×ð w²«  «dOG²«Ë ÍËU²L«

ÂU??I?½ô« —«u?Þ_  U?L??−? ÷d?FÐ WLKFL« ÂuIð

ÆÊU½ù« rł w ÍËU²L«

b?F?ÐË W?−?U?F?L?« bFÐ Âb« s …dO³  UOL ·eM¹Ë

WÝ—bL« w tðb¼Uý Íc« wLOKF²«
‰u?Š w?LOKFð rKO

ÆWLKFL« UNŠdDð w²«

WK¾Ý_« sŽ WÐUłù«Ë tO WLKFL«

U?¹ö??« ÂU??I½« ‰uŠ d¹dIð WÐU²J

ÆÊU½ù« rł

w U¹ö« ÂUI½«

ÆUNOKŽ  ôƒU²«

Õd?ÞË WLKFL« WK¾Ý√ sŽ WÐUłù«

ÂU????????????I?????½ô«

`???????{u??????¹ Ê√

Æ U³M«

w? ÍËU²L«

ÂU????????????I?????½ô«

W?O?K?L?Ž VUD«

ÆÍËU²L«

ÂU????????????I?????½ô«

ÂU????????????????I???????½ô«

-1

-3

-2

øÍËU²L« ÂUI½ô« ZzU²½ U

Æ..................... W¹bOðUËdJ« ‰UBðô« jI½ vLð

øÍbONL²« —uD« w …«uM«  U½uJL Àb×¹ «–U

∫wU²« ‰«R« »öD« vKŽ WLKFL« ÕdDð

ø U½«uO׫ w UNÐ Àb×ð w²« UNH½

WI¹dDUÐ  U³M« w ÍËU²L« ÂUI½ô« WOKLŽ Àb×ð q¼

r?²?¹ ¨W?OðU³M«Ë WO½«uO׫ WOK« s q VOdð vKŽ

œUL²ŽôUÐË ‰«R« «c¼ sŽ »öD« WÐUł≈ ‰öš s

ÆÊ«uO×«Ë  U³M« s q w ÍËU²L«

ÂUI½ô« WOKLŽ w ‚dË ·ö²š« œułË v≈ qu²«

Æ U³M« w

ÍËU²L« ÂUI½ô« WOKLŽ dNEð WŠu WLKFL« ÷dFð

ÆÍËU²L«

ÆWOK« ¡«eł_

—«u???Þ√ r????−??

ÃU???²??M??²??Ý«Ë W??O??×??O??{u??²??«
Æ‚ËdH«

∫WOU²« WK¾Ý_« WLKFL«

ÆlÝu qJAÐ wz«u²Ýô« —uD«

—«u??Þ√ r???−?L?Ð W?½U?F?²?Ýô«

Õdý«Ë ÍËU²L« ÂUI½ô« —«uÞ√ d–√

ÆÍËU²L«

Æt²GKÐ WOKLF«

hOKðË ÍËU²L« ÂUI½ô«

w?½U?¦?« n?B?K ¡UOŠ_« »U²JÐ sF²Ý«

ÍËU??²?L?« ÂU??I?½ô« s?Ž p?ðU?u?K?F?

…œU?¹e ÊU½ù« rł WŽuÝuË dAŽ

W?L?K?F?L?« W?K?¾?Ý√ sŽ WÐUłù«

dDÝ√ …dAŽ vKŽ b¹eð ô …dI hË

`???{u???ð W???Šu???

Ɖ«R« w UN²AUMË

ÆUOłuuMJ²«Ë rKF« s bOH²½

W??O??K??L??Ž w?? ÊU??O????O?z— ÊU?d? b?łu?¹

ÂU????????????????I???????½ô«

n??O?? `??{u??ð  U??Šu?? r?Ý—

Ê«uO×«Ë  U³M« w ÍËU²L« ÂUI½ô«

w?? ÍËU???²?L?«

ÆŸu{uLUÐ oKF²ð

ÆqBH qJAÐ ULN¹d–√

Æ U³M«

W?????Šu?????K????« v????K????Ž Ÿö????Þô«

q?Š«d? `?{u?¹ Öu?L?½ q?LŽ ∫ŸËdA

«b²ÝUÐ ÍËU²L« ÂUI½ô« qŠ«d

`{uð WŠu qLŽ« ÍËU²L« ÂUI½ô«

¨pO²ÝöÐ rOÞ«dš ¨WOÞUD  «d ¨W½uK

WOzUÐdN „öÝ√ ∫WOU²« œ«uL«Ë  «Ëœ_«

rÝ120 ™rÝ100 U¼œUFÐ√ WO³Aš WŠu

Æ24 ’ »U²J« s

©9≠1®q?J?A?U?Ð sF²Ý« ÆÈuI ‚—Ë Ë√

152

 UI‡O³Dð

r¹uI²«  «Ëœ√

ønBML« ÂUI½ô« WOKLŽ WOL¼√ U
WÐU² w p²KO“Ë X½√ „d²ý« ∫◊UA½
WOL¼√ ‰uŠ …bŠ«Ë W×H s d¹dIð
vKŽ ÿUH׫ w nBML« ÂUI½ô«
ÆWO׫  UMzUJK W³MUÐ ŸuM«

…bUŠ —«u½√ ∫œ«bŽ≈

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKFL« —Ëœ

WIÐU«  «d³«

·«b¼_«

qŠ«d VUD«

Z???²??M??²????¹ Ê√

rKF²L« —Ëœ

ÆÍËU²L«

ÂU????????????I?????½ô«

WOLOKF²« qzUÝu«

VKDðË ÆWKŠd q w  UuÝuËdJ« œ«bŽ√Ë tKŠ«dË

n?B?M?L?« ÂU??I?½ô« `{uð WOUHý WLKFL« ÷dFð

ÆnBML«

ÂU????????????I?????½ô«

W??O?U?H?A?« w? U?N?²?A?U?M?Ë

ÆWOKÝUMðË

¨W?????O?????L?????????ł

∫U¹ö« Ÿ«u½√

W?L?K?F?L?« W?K?¾?Ý√ sŽ WÐUłù«

WËU×Ë WOUHA« Ác¼ v≈ dEM« »öD« s WLKFL«

ÂU??I?½ô« W?OKLŽ
 ôƒU??ð ÕdÞË ¨W{ËdFL«

`?{u?ð W?O?U?Hý

nBML«

∫WLKFL« ‰QðË nBML« ÂUI½ô« qŠ«d ÃU²M²Ý«

-2

-1

ÆWLKFL« vKŽ

ønBML«

ÂUI½ô« WOKLŽ Àb×ð U¹ö« s Ÿu½ Í√ w

ønBML« ÂUI½ô« w

W?O?zU?N?M?« W?KŠdL« w  UuÝuËdJ« œbŽ U

153

YU¦« qBH«

 U0—uH« ÂUE½ VIŠ - ¡UL« —U!Ð nŁUJð -”—b jOD!ð

øXð√ s¹√ sË øw√ U¹  «dDI« Ác¼ U WA¼œ

w t√ ‰Q ¨¡UŽu« ¡UDž s jU²ð ¡UL« s …dO¦  «dD

bLŠ√ È√— bI øtA¼œ√ Íc« U Èdð UO ¨ÃËd« WQ w t√

WAUM w½Ë È√— UL bLŠ√ g¼b ÂUFD« „dײ ¨—UM« vKŽ

œułuL« a³D« ¡UŽË ¡UDž XF— UNö ¡UMŁ√Ë ¨…b¹bý fLA«

WFý√ Ê_ Xu« «c¼ q¦ w ÃËd« ÂbŽ tOKŽ V−¹ t½QÐ tðb«Ë

t?²?ÐUłQ ¨w׫ w W¹uÝ U³FKO ¨tI¹b l ÃËdK ÎU½–≈ UNM

VKD¹ w ¨¡«bG« ÂUFÞ bFð tðb«Ë X½U ULMOÐ a³DL« bLŠ√ qšœò

∫”—b« W¹«bÐ w WBI« Ác¼ WLKFL« ÕdDð

rKFL« —Ëœ

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«

sU¦« nB« w WÝœU« …bŠu« s

rKF²L« —Ëœ

¡U?M?Ł√ W?L?KFL« v≈ ŸUL²Ýô«

WOLOKF²« qzUÝu«

W??O??L??O?K?F?ð W?B?
ÆWBI« œdÝ

r¹uI²«  «Ëœ√

W?O?K?L?F?Ð œu?B?I?L?« `{Ë
v???≈ ‰u???u???K??
WÐUłù« w WLKFL« WAUM ≠

ÆWBI« w bLŠ√

U?N?Šd?Þ w?²?« WK¾Ý_« sŽ

W???B??I??« s?? …œU??H??²??Ýô« ≠

ÆnŁUJ²«

Âu???N???H??? v???≈ q??u??²??K??

∫WAUMLK WOU²« WK¾Ý_« WLKFL« ÕdDð

·«b¼_«

`??????{u?????¹ Ê√ ≠√

WIÐU«  «d³«

≠ d????????³????²???«

Âu??N??H?? V?U?D?«

d????????????³??????²?????«

d????????c???????¹ Ê√ -»

ÆnŁUJ²«

ÈbM« Wł—œ

∫»öD« vKŽ åWL¹dJ«ò WOU²« W¹ü« WLKFL« uK²ð

◊Ëd?A?« V?UD«

ÆWLKFL« WK¾Ý√ sŽ WÐUłù« ≠

ø¡UL«  «dD Xð√ s¹√ s ≠

W?¹ü« d?O??H?ð w? W?—U?AL«

nŁUJ²«Ë

øWOKLF« Ác¼ vLð «–U ≠

øqzUÝ ¡U v≈ ¡UL« —UÐ ‰u×ð «–UL ≠

…—u?????????³????????????????«

¡UL« s UMe½Q `«u ÕU¹d« UMKÝ—√Ëò
ÁuLUMOIÝQ ¨¡U
Î
Æ©22 d−׫® rOEF« tK« ‚b ÆåsO½“UÐ t r²½√ UË

ÆnŁUJ²«

ÀËb??×? W?“ö?«

ÆWAUML«Ë WL¹dJ«
ÆWLKFL« WK¾Ý√ sŽ WÐUłù«

Æå¡UL« —U³Ð ¡«uN« l³Aðò

.nŁUJ²« Èu½ -1
.l³A²« Wł—œ v≈ ‰uu« -2

∫ nŁUJ²« WOKLŽ ÀËb× ÎUÞËdý „UM¼ Ê√ v≈ »öD«

l WLKFL« qu²ð UN²AUMË WL¹dJ« W¹ü« dOHð ‰öš s

ÆdOýU³D«Ë

Æ…—u³«

ÆnŁUJ²« ÂuNH

ÆnŁUJ²«
w??U??²??« j??D????L?« q?L?√
ÆnŁUJ²« WOKLF

ønŁUJ²« ÈuMÐ œuBIL« U

.w²OÐ Vł«Ë
“U???−??Žù« »U??²?? v??≈ l??ł—«

øn?ŁU?J?²?« …d?¼U?E?Ð W?I?KF²L«

 U??¹ü« Ãd????²?Ý«Ë w?½¬d?I?«

Ãd²Ý«Ë
Î
«dOHð
Î
ÆUN UDOÐ

∫wU²« ‰«R« WLKFL« ÕdDð
ÆnŁUJ²« ÈuMÐ ÎUOLKŽ œuBIL« `{Ë
ÆnŁUJ²« Èu½ —œUB d–√

154

 UI‡O³Dð

r¹uI²«  «Ëœ√

¡«u?N?« b?¹d?³ð ‚dÞ d–√
ÆÍu−«

ÆÍu−«

b?¹d³²« ‚dÞ r¼√ w¼ U

∫w²OÐ Vł«Ë

-1
-2
-3

»U?²JUÐ ÎU?M?OF² ¨…bŽ ‚dDÐ

vKŽ√ v≈ Íu−« ¡«uN« bFB¹

W?????Šu???? r????Ý—« ¨p????²????Ý—b????

W???³??²??J?? V??²??J??ÐË w??Ý—b??L??«

-2

-1

ÆÍu−« ¡«uN« œuFB WI¹dD

Í—«d?×?« q?L?×?K? W?O?×?O?{uð

ÆWÐU×UÐ œuBIL« `{Ë

ÆUNM Ÿu½ sŽ Õdý«Ë

V???×??????« Ÿ«u???½√ d??–√

v≈ lł—« ∫Y׳K Ÿu{u

U??N??³??³????¹ w??²?« —«d?{_«

sŽ Ϋd?¹d?I?ð V²«Ë W³²JL«

nOË ¨U¼dOžË  ôUBðô«Ë

W?????Ž«—e?????K????? l?????O????I????B????«

Æ—«d{_« Ác¼ VM−ð r²¹
Ë√ u¹bOH« W³²J v≈ lł—«

Î
¨V?×?« Ÿ«u½√ sŽ U?LKO

b¼UýË W−bL« ’«d_«

V²«Ë
Î
«d¹dIð
Î
ÆUNMŽ UDOÐ

ÆW²U …¡«d ”—b« …¡«d

rKF²L« —Ëœ

—dIL« »U²J«
sŽ WÐUłù«Ë WLKFL« WAUM

WOLOKF²« qzUÝu«

…—u???????³??????????????«Ë
ÆUN²K¾Ý√

r?N? w? W?Žu?L− q ÊËUFð

ÆdOýU³D«Ë

ÆwŽUL−« ◊UAM«

Ÿu?{u?L?«  U?u?KF ÕdýË
ÆUNO≈ qË√ Íc«
 UŽuL−L«Ë WLKFL« WAUM
ÆÈdš_«

WOLKF²« WOLOKF²« WDA½_«Ë VOUÝ_«
rKFL« —Ëœ

20’ ”—b« Ÿu{u …¡«d »öD« s WLKFL« VKDð

 UuKFLUÐ rN²AUMLÐ ÂuIð rŁ sË ¨ozUœ fLš …bL W²U

…¡«d

øÎöO ¡«uN« …œËd³Ð dFAð «–UL ≠

∫WOU²« WK¾Ý_« ÕdDðË UNð¡«d XLð w²«

øœ—UÐ `DÝ ‚u Á—Ëd ¡UMŁ√ T«b« ¡«uNK Àb×¹ «–U ≠
øvKŽ√ v≈ ÁœuF ¡UMŁ√ T«b« ¡«uNK Àb×¹ «–U ≠

lO{«uL« rNOKŽ Ÿ“uðË  UŽuL− v≈ nB« WLKFL« rIð
∫WOU²«
Æ»U³C« ≠ vË_« WŽuL−L«

ÆV׫ ≠ W¦U¦« WŽuL−L«

ÆlOIB«Ë ÈbM« ≠ WO½U¦« WŽuL−L«

ÆV׫ ‰UJý√ ≠ WFЫd« WŽuL−L«
WBBL« …œUL« vKŽ ŸöÞô« WŽuL− q s WLKFL« VKDð

Æ»U²J« w …œ—«u«  UuKFL« rNË Õdý w

…b?Š«u?« WŽuL−L« œ«d√ „d²A¹Ë wÝ—bL« »U²J« s UN

ÆUN hBL« Ÿu{uL«

Èd?š_«  U?Žu?L?−?L?« l?Ë W?L?K?FL« l WŽuL− q gUMð

·«b¼_«

‚d????Þ V????U???D???«

s??????O??????³?????¹ Ê√ -Ã

WIÐU«  «d³«

d³²«

≠ n???ŁU???J???²??«

ÆÍu−«

¡«u???N???« b???¹d???³???ð

·d????F????²???¹ Ê√ -œ

n?ŁU?J?²« ‰UJý√

v????K???Ž V???U???D???«

‚dÞË nŁUJ²«

ÆÍu−«

¡«u??N?« b?¹d?³?ð

Æu−«

w?? W??H??K??²????L??«

155

YU¦« qBH«

∫lł«dL«
About Learning, Inc (1996). Retrieved October 5, 2000 from:
http://www.aboutlearning.com/aboutlearning/
American Association of School Administrators (1991). Learning styles: Putting research
and common sense into practice. Arlington, VA.
Beaty, S. A. (1986). The effect of inservice training on the ability of teachers to observe
learning styles of students. Doctoral dissertation, Oregon State University, 1986. Dissertation
Abstract International, 47, 1998A.
Crino, E. M. (1984). An analysis of the preferred learning styles of kindergarten children
and the relationship of these preferred learning styles to curriculum planning for kindergarten
children. Doctoral dissertation, State University of New York Buffalo, 1984. Dissertation
Abstract International, 45, 1282A.
Dajani, M, (1999). The Language Learning Styles of Palestinian Foreign Language Learners
at the 10th Grade. Unpublished Master Thesis. Al-Quds University. Palestine.
Delta Gamma International Award for Best Doctoral Research Prospectus, 1980.
Douglas, C. B. (1979). Making biology easier to understand. The Biology Teacher, 4(50),
277-299.
Dunn, R. & Dunn, K. (1993). ‘Teaching secondary students through their individual learning
styles: Practical approaches for grades 7-12.” Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
Dunn, R., Bruno, J., & Beaudry, J. (1990, May-June). Effects of matching and mismatching
minority development college students‘ hemispheric preferences on mathematics test scores.
Journal of Educational Research, 83(5), 283-288. Washington, DC: Heldref.
Dunn, R., Dunn, K., & Price, G. E. (1977, 1985). Learning Style Inventory. Obtainable from
Price Systems, Box 1818, Lawrence, KS 66044.
Dunn R., Dunn, K., & Price, G. E. (1982). Productivity environmental preference survey,
Lawrence, KS: Price Systems.
Felder R., & Soloman B. (2003). Learning Styles and Strategies, Retrieved December 13, 2003 from:
http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSdir/styles.htm
Gardinar, B. (1986). An experimental analysis of selected teaching strategies implemented
at specific times of the school day and attitudes of fourth grade, low achieving students in
an urban school setting. Doctoral dissertation, St. John‘s University, 1986. Dissertation
Abstracts International, 47, 3307A.
Gregorc, A., & Bulten, K. (1984, April). Learning is a matter of style. VocEd, 27-29.
Griggs, S. A. (1991). Learning Styles Counseling and Personal Services Clearinghouse, The
University of Michigan.

156

 UI‡O³Dð

Heart of Wisdom: The 4MAT System (2002), Retrieved June 15, 2002 from:
http://www.homeschoolunitstudies.com/Ancienthistory/4mat.htm
Individual Differences: The 4MAT System (1997), Retrieved March 5, 2003 from:
[On-line: http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/instructl4mat.html]
Ingham, J. (1989). An Experimental investigation of the relationship among learning style
perceptual preference, instructional strategies, training achievement, and attitudes of corporate
employees. Doctoral dissertation, St. John‘s University, 1989. Dissertation Abstracts
International, 51, 02A.
Jester C. (1998). A Learning Style Survey for College: The results of learning style inventory,
Retrieved March 5, 2003 from:
http://www.metamath.com/multiple/multiple_choice.cgi
Jonassen, D & Grabowski, B (1993). Handbook of Individual Differences Learning and
Instruction. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.
Keefe, J., & Languis, M. (1983, October). Operational Definitions. Paper presented to the
NASSP Learning Styles Task Force, Reston, VA.
Keefe, J. W. (Ed). (1979). Student Learning styles: Diagnosing and prescribing programs.
Reston, Va: National Association of Secondary School Principals.
Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview In NASSP‘S student learning styles:
Diagnosing and prescribing programs (pp. 1-7). Reston, VA: National Association of
Secondary School Principals.
Kinsella, K. (1994). Perceptual learning style survey. In Reid (1995). Learning Styles in
ESL/EFL Classroom (233-234). Boston: Heinle and Heinle.
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning &
development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Kroon, D. (1985). An experimental investigation of the effects on academic achievement
and the resultant administrative implications of instruction congruent with secondary,
industrial arts students‘ learning style perceptual preference. Doctoral dissertation, St. John‘s
University, 1985. Dissertation Abstracts International, 46, 3247A.
Learning Styles (2002), Retrieved February 20, 2002 from:
http://www.unc.edu/depts/ncpts/publications/learnstyles.htm
Learning Styles (1999). Retrieved February 20, 2002 from:
http://www.fortbragg.k12.ca.us/success/learnsty.htm
LeClair, T. J. (1986). The preferred perceptual modality of kindergarten aged children.
Master‘s thesis, California State University, 1986. Master’s Abstracts, 24, 324.
Marcus, L. (1977). How teachers view learning styles. NASSP Bulletin, 61, (408), 112-114.
McCarthy, B. (1987). The 4MAT System: Teaching to learning styles. Barrington, IL: EXCEL, Inc.

157

YU¦« qBH«

Reid J. (1984). Perceptual Learning-Style Preference Questionnaire, Retrieved January
17, 2002 from:
http://www.lookingahead.heinle.com/filing/l-styles.htm
Setly S. (1995). Learning Styles, Retrieved April 10, 2002 from:
http://members.aol.com/susans29/lsa.html
Sims, R. & Sims, S, (1995). The Importance of Learning Styles: Understanding the
Implications For Learning, Course Design, and Education. Greenwood Press, London
The Australian Flexible Learning (2001), 4-MAT System, Australian National Training
Authority, Retrieved May 3, 2001 from:
http://flexways.flexiblelearning.net.au/index.jsp
The Dunn and Dunn Learning Style Model of Instruction (2002), Retrieved April 5, 2002 from:
http://www.unc.edu/depts/ncpts/publications/learning styles.htm
The Encyclopedia of Informal Education (2001), Retrieved December 11, 2001 from:
http://www.infed.org/b-explrn.htm
Trautman, P.(1979). An investigation of the relationship between selected instructional
techniques and identified cognitive style. Doctoral dissertation, St. John’s University, 1977.
Dissertation Abstracts International, 40, 1428A.
White , R. (1980). An investigation of the relationship between selected elements of emotional
learning style upon student achievement in seventh grade social studies. Doctoral dissertation, St.
John’s University, 1980. Dissertation Abstracts International, 42, 995A. Recipient of the Kappa
Zhenhui, R. (2002) Matching Teaching Styles with Learning Styles in East Asian Contexts,
The Internet TESL Journal For Teachers of English as a Second Language. 8(12), December.
W?U?u? W?U?F?« W?ÝU?zd?« Æ©w?LOKFð lL−® rNLOKFð VOUÝ√Ë sOLKF²L« ◊UL½√ ¨©1998® ¨w?HË ¨—uHBŽ
ÆÊœ—_« ≠ÊULŽ ¨WOËb« ÀuG«

158

 UI‡O³Dð

159

YU¦« qBH«

160