You are on page 1of 5

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS

:
LAGER ONDERWIJS
LESONTWERP
Naam: Naomi Peeters

Klas DLO: 3 BALO  1  2

Studietrajectbegeleider: Mnr. D’Alleine

Katholieke Hogeschool Leuven
Departement Lerarenopleiding
Professioneel gerichte bachelor in het
onderwijs: lager onderwijs
Campus Heverlee
Hertogstraat 178 - 3001 Heverlee
Tel. 016 37 56 00 – Fax 016 37 56 99
Campus Diest
Weerstandsplein 2 – 3290 Diest
Tel. 013 35 06 90 – Fax 013 33 54 01

Mentor: Meester Miel
Deze lesvoorbereiding

- werd ingediend op ___________
 in orde
 kleine aanpassing nodig
 te herwerken en opnieuw indienen op ___________

school

: VBS Sterrebeek

leergebied

: Lichamelijke opvoeding

klas en leerjaar

: 1A

vakonderdeel

: Zwemmen

aantal leerlingen

: 15 leerlingen

lesonderwerp

: Verplaatsingen in buik- en ruglig

datum (data)

: Maandag 23 november 2015

lestijden

:

van 8.30

tot

10.00

uur

van

tot

uur

van

tot

uur

SITUERING IN EINDTERMEN/LEERPLAN:

Eindtermen:
1 LICHAMEIJKE OPVOEDING – MOTORISCHE COMPETENTIES
1.2 Kunnen veiligheidsafspraken naleven.
Bewegen in verschillende milieus
1.24 kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water.
1.25 voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen.
3 LICHAMELIJKE OPVOEDING - ZELFCONCEPT EN HET SOCIAAL FUNCTIONEREN
3.1* zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken.
Leerplandoelen:
MC 6.47 De leerlingen bewegen ongeremd en spelend in het water.
MC 6.49 De leerlingen stroomlijnen zich en bewegen horizontaal in het water.
MC 6.52 De leerlingen stuwen met handen en voeten.
GVL 2.5 De leerlingen handelen volgens veiligheidsafspraken en – regels.
ZC 1.5 De leerlingen zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken.
BRONNEN: handboeken, naslagwerken, documentatie van oefenschool of medestudenten (in te vullen volgens APA-systeem)

Lager

onderwijs

-

Wiskunde

-

Eindtermen.

(2011,

november

15).

Opgehaald

van

Onderwijs

Vlaanderen:

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergebieden/wiskunde/eindtermen.htm

Buelens, M. (2015, november 15). Zwemles eerste leerjaar. (Peeters, N., interviewer)
Roelandt,
F.
(2007).
Sporttechnische
bijdrage.
Geraadpleegd
op

15

november

2015

via

http://www.schoolzwemmen.be/presentaties/filip/basisvaardigheden_8_blz_sept_07.pdf

1

AANVRAAG MATERIAAL STAGESCHOOL

ONDERWIJSLEERMIDDELEN

- voor de lesgever:

- voor de lesgever:

- voor de leerlingen:

- voor de leerlingen:
1.
2.

Plankjes
Vier badmutsen

VOORTAAK: door leerlingen tegen de lesdatum mee te brengen materiaal of uit te voeren opdracht
DIDACTISCHE VERANTWOORDING/REFLECTIE in functie van ingeschatte beginsituatie of aandachtspunt voor de les

Aandachtspunt: De leerlingen zitten uiteindelijk maar van 9.00 tot 9.30 in het (ondiep)water. Dit omwille van de heen-en terugrit naar
Zaventem en het omkleden ter plaatse. Een deel van de klasgroep gaat met meester Miel in het diep water.
Naam student: Naomi Peeters

School: VBS Sterrebeek

Klas student:

klas en leerjaar: Twee klassen (1e lj.)

Datum eerste versie:

Aantal leerlingen: 30 leerlingen

Datum herwerking:

Datum lesmoment: Maandag 23 november
lestijd: 30 minuten

Lesontwerpformulier Lichamelijke Opvoeding
Bewegingsthema: Verplaatsingen in buik- en ruglig
Lesthema: opgegeven door klasleerkracht/leerkracht bewegingsopvoeding (schrappen!)
Stroomlijnen buik- en rugligging
Beenbeweging crawl buik- en rugligging

Lesdoelen:
Lesdoelen: Psychomotoriek: houdings- en bewegingsbewustzijn
Lichaamslokalisatie, richtingen,
Dyn. Affectief: durf, zelfvertrouwen

Bewegingsdoelen (MC, GVL):

De leerlingen kunnen horizontaal bewegen in het water. (MC)
De leerlingen kunnen gestroomlijnd afstoten in buiklig. (MC)
De leerlingen kunnen gestroomlijnd afstoten in ruglig. (MC)
De leerlingen kunnen voortbewegen in het water met behulp van voeten of handen en door gebruik te
maken van drijfmiddelen. (MC)
De leerlingen kunnen benen crawl met behulp van een plankje. (MC)

Persoonsdoelen (ZC, SF):

De leerlingen voelen zich veilig in het water. (ZC)
2

Lesontwerpformulier Lichamelijke Opvoeding
Bewegingsthema: Verplaatsingen in buik- en ruglig
De leerlingen zijn bereid om zich te douchen alvorens ze het zwembad intreden. (ZC)
De leerlingen zijn bereid om voldoende plaats te houden tussen zichzelf en de leerling voor zich. (SF)

T
5

Lesontwerpformulier Lichamelijke Opvoeding
Lesinhoud – Lesverloop
Didactische werkvormen – Organisatie –
Materiaal - Did. tips
1. Opwarming
Organisatie:
1.1 Spelen van het spel ‘tikkertje’.
“We gaan het spel ‘tikkertje’ spelen. Ik heb vier tikkers nodig?
(…) Jullie mogen deze badmutsen opzetten. De andere
leerlingen verspreiden zich in het water. Als jullie aangetikt
worden door de tikkers, moeten jullie even met het hoofd

x
x

x

Leerkracht

x

x

x
x

Tikkers

x
x

x

X Leerlingen

onder water gaan.

De tikkers tellen hoeveel keer ze iemand getikt
hebben.
De andere leerlingen tellen hoeveel keer ze onder

Materiaal: Vier badmutsen

water gegaan zijn. Start!”

duw.

Afspraak: Leerlingen geven elkaar geen harde
Bedoeling: Watergewenning

2. Kern
Organisatie:
5

2.1 Stoten in buiklig gestroomlijnd af met een plankje.
“Kom allemaal terug uit het water. (…) We gaan in twee rijen

X

(schuif af) achter elkaar staan. Iedereen krijgt van mij een
plankje. De eerste leerling, van elke rij, gaat zo dadelijk in het

X

water staan met zijn/haar rug tegen de muur. Je houdt het
plankje voor je, met gestrekte armen, en je duwt je af van de
kant. Als we drijven, is ons lichaam recht, de armen gestrekt
en het hoofd onder water. (Lkr. demonstreert) De bedoeling
is om zo ver mogelijk te drijven. Ik leg een voorwerp aan de
kant om te meten tot waar jullie het verste geraken. Ik ben
eens benieuwd! De eerste in de rij mogen het water ingaan.
(…)”
5

Materiaal: Plankjes en een voorwerp
Afspraak: Pas op signaal het water ingaan. Uit het
water komen langs de afgesproken kant. Er wordt
niet met de plankjes geslagen.
Bedoeling: Basisvaardigheden

2.2 Stoten in ruglig gestroomlijnd af met een plankje.
“We gaan terug in twee mooie rijen achter elkaar staan. (…)
De eerste leerling, van elke rij, gaat zo dadelijk in het water
staan met zijn/haar buik tegen de muur. Je houdt het plankje
boven het hoofd, met gestrekte armen, en je duwt je af van
de kant. Als we drijven, is ons lichaam recht, de armen
gestrekt en ons hoofd kijkt recht naar boven. (Lkr.
demonstreert) De bedoeling is opnieuw om zo ver mogelijk te
drijven. Ik leg het voorwerp weer aan de kant. De eerste in
de rij mogen het water ingaan. (…)”

3

Lesontwerpformulier Lichamelijke Opvoeding
Bewegingsthema: Verplaatsingen in buik- en ruglig
2.3 Bewegen benen crawl in buiklig met een plankje.
5 “Hoe zouden we verder geraken in het water als we op ons

buik drijven?”

Met de benen bewegen.

“Goed! De eerste leerling, van elke rij, gaat zo dadelijk in het
water staan met zijn/haar rug tegen de muur. Je houdt het
plankje voor je, met gestrekte armen en je duwt je af van de
kant. Je drijft op je buik, maar als je merkt dat je gaat
stilvallen, moet je de benen op en neer bewegen. Hoe
moeten we dat doen?”

Met gestrekte benen.

“Inderdaad! We moeten deze keer tot aan de overkant van
het zwembad geraken. De eerste in de rij mogen het water
ingaan. (…)”
2.4 Bewegen benen crawl in ruglig met een plankje.
5

“We gaan terug in twee mooie rijen achter elkaar staan. (…)
We gaan opnieuw hetzelfde doen, maar deze keer op onze
rug. De eerste leerling, van elke rij, gaat zo dadelijk in het
water staan met zijn/haar buik tegen de muur. Je houdt het
plankje boven je hoofd, armen gestrekt en je duwt je af van
de kant. Je drijft op je rug, maar als je merkt dat je gaat
stilvallen, moet je de benen op en neer bewegen. Hoe
moeten we dat doen?”

Met gestrekte benen.

“Probeer nog eens tot aan de overkant van het zwembad te
geraken. Je moet wel opletten dat je niet met het hoofd tegen
de kant botst. De eerste in de rij mogen het water ingaan.”
3. Kalmering/slot
Organisatie:
Indien er nog vijf minuten over zijn, mogen de leerlingen vrij
spelen in het water.

x
x

x
x

“Leg allemaal jullie plankje terug. Jullie krijgen nog vijf
minuten tijd om vrij te zwemmen.”

x

x
x

x
x

x

Materiaal: geen

Grondplan van de sportzaal

Teken de accommodatie waar je bewegingsles zal doorgaan (binnen

4

Legende (grondplan)

Inventaris

Geef een oplijsting van het materiaal in je stageschool.

Vast materiaal

Verplaatsbaar materiaal
Groot materiaal:
Klein materiaal:
- Plankjes

Ander materiaal

5