STRATEGINIAI SPRENDIMAI IR JŲ ALTERNATYVOS

7 TEMA

Darbą atliko: Aivaras Ciesiūnas Šarūnas Šalkauskas Aurimas Salapėta

TURINYS
1.  2.  3.  4. 

Sprendimų priėmimas Sprendimų rūšys Sprendimų priėmimo situacijų kategorijos Sprendimų priėmimo modeliai a)  Modelių bruožai Strateginių hierarchijų lygiai Strategijų tipai Rubino strategijų tipai Strateginių alternatyvų modelis nepelno organizacijoms Sprendimų kokybės gerinimas Sprendimų priėmimo proceso racionalizavimas Strateginių alternatyvų rūšys
1.  2. 

5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. 

Rinka pagrįstos strateginės alternatyvos Ištekliais pagrįstos strateginės alternatyvos

12.  13. 

Strateginių alternatyvų atranka M.Porterio generalinės strategijos

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
Strateginio valdymo pagrindas – strateginių problemų nustatymas ir gebėjimas laiku priimti ir įgyvendinti sprendimus.
  Sprendimų

priėmimas – tai veiksmų krypties konkrečiai problemai spręsti nustatymas.   Problema – tai situacija, kai tikroji padėtis skiriasi nuo pageidaujamos.

SPRENDIMŲ RŪŠYS
  Programuojami

– pasikartojančių problemų sprendimai, priimami remiantis taisyklėmis, procedūromis arba įpročiais. – konkretūs nepasikartojančių problemų sprendimai, sprendžiant nestruktūrizuotas problemas.

  Neprogramuojami

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SITUACIJŲ KATEGORIJOS
  Tikrumas   Rizika   Netikrumas

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO MODELIAI
  Racionalus

– parenka alternatyvą, kuri geriausiai laiduoja sėkmę.   Riboto racionalumo – priimami logiškiausi sprendimai, tačiau esant apribotai informacijai.   Politinis – esant konfliktams sprendimai įgauna politinį pobūdį.   Sprendimų priėmimas kaip ,,išsikapanojimas”- žingsnis po žingsio judama nuo vienos situacijos prie kitos.   Šiukšliadėžės – parodo, kad institucijos politikoje yra daug nenuoseklumo ir prieštaringumo.

RACIONALAUS MODELIO BRUOŽAI
  Atpažinimas   Diagnozė   Tyrimas   Dizainas   Įvertinimas   Tvirtinimas   Įgyvendinimas

RIBOTO RACIONALUMO MODELIO BRUOŽAI
  Problemų

spaudimas   Pažinimo apribojimas   Laiko spaudimas   Nesusietumas ir fragmentiškumas   Intuicija ir vertinimai

POLITINIO MODELIO BRUOŽAI
  Dėrėjimasis   Apgaudinėjimas   Koalicijų   Poveikis

kūrimas

,,IŠSIKAPANOJIMO” MODELIO BRUOŽAI
  Vyksta

inkrementinių pokyčių būdu tarpusavio prisitaikymą ir derėjimąsi

  Numato   Tam

tikras alternatyvas šis būdas atmeta atsitiktiniu, o ne sisteminiu ar racionaliu būdu

,,ŠIUKŠLIADĖŽĖS” MODELIO BRUOŽAI
  Polinkis   Neaiški

į problemas technologija dalyviai

  Kintantys

STRATEGINIŲ HIERARCHIJŲ LYGIAI
Integracijos strategija

Institucijos plėtros strategija
Organizacini Institucijos veiklos strategijos o vystymo strategijos

Konkrečių veiklų arba jos vienetų strategijos

Funkcinės strategijos

STRATEGIJŲ TIPAI
  Plėtros;

siekiama padidinti institucijos statusą, galią išteklius ir įtaką.   Politinė; būna dvejopa: a) kaip atsakas į besikeičiančias aplikos sąlygas b) institucija vertinama kaip politinių kovų grobis   Gynybos; siekiama išlaikyt esama padėtį prisitaikant prie stipraus išorinio poveikio.

RUBINO STRATEGIJŲ TIPAI

Trumpas Laikotarpis Numatomi

Ilgas

Pokyčiai

Dabarties

STRATEGINIŲ ALTERNATYVŲ MODELIS NEPELNO ORGANIZACIJOMS
Vystymas Specializacija

Augimas

Plėtra

Diferenciacija

Strateginės alternatyvos

Stabilizacija/ Susitvarkymas

Tobulinimas

Krizės valdymas Išgyvenimas/ Išlikimas Posūkis

SPRENDIMŲ KOKYBĖS GERINIMAS
  Januso          

ir Manno “idealaus” sprendimo veiksmai:

   

Nuodugni alternatyvų analizė. Kiekvienos alternatyvos tikslų įgyvendinimo nagrinėjimas. Alternatyvų kainų, rizikos ir neigiamų padarinių analizė. Naujos informacijos susijusios su alternatyvu vertinimu paieška. Atsižvelgiama į naują, bei ekspertinį informacijos vertinimą, net jei jis prieštarauja anksčiau pasirinktai veiklos krypčiai. Dar kartą ištiriami visų alternatyvų padariniai. Kruopščiai ruošiamasi įgyvendinti pasirinktą alternatyvą.

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESO RACIONALIZAVIMAS
  Kai

kurios institucijos gali labiau racionalizuoti sprendimų priėmimo procesą taikydami šias priemones:
       

Rinkos mechanizmą Viešosios informacijos bazę Politinių institucijų pažinimą Žinias, kaip racionalesnio sprendimų priėmimo proceso sąlygą

STRATEGINIŲ ALTERNATYVŲ RŪŠYS
  Pagrįstos      

ištekliais:

siekia išplėtoti organizacijos išteklinį potencialą; kuo labiau panaudoti rinkos galimybes; sumažinti iškylančias grėsmes.

  Pagrįstos  

rinka:

papildo ištekliais pagrįstas strateginių sprendimų alternatyvas.

IŠTEKLIAIS PAGRĮSTOS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ ALTERNATYVOS
  Žmonių

išteklių;   Finansinių išteklių;   Operacijų išteklių;   Kokybės išteklių;   Technologijų išteklių;   Išlaidų mažinimo strategija;   Bazinių kompetencijų strategija.

Žmonių išteklių strategija

Ištekliais pagrįstos alternatyvos

Finansinių išteklių strategija

Operacijų strategija

IŠTEKLIAIS PAGRĮSTOS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ ALTERNATYVOS

Kokybės strategija

Strateginių sprendimų alternatyvos

Technologijų strategija

Rinka pagrįstos alternatyvos

Išlaidų mažinimo strategija

Bazinių kompetencijų strategija

IŠTEKLIAIS PAGRĮSTŲ STRATEGINIŲ ALTERNATYVŲ TAIKYMAS
  Smulkus

verslas;   Ne pelno organizacijos;   Diversifikuotos kompanijos.

SMULKAUS VERSLO ĮMONĖS
  Rekomenduojami      

išteklių valdymo metodai:

Naudotis kitų organizacijų ar asmenų paslaugomis; Koncentruoti ribotus išteklius specialioms užduotims; Siūlyti aukščiausios kokybės paslaugas.

NE PELNO ORGANIZACIJOS
  Naudotis

valstybės finansavimu;   Labdaros organizacijos:
   

Įsitikinimai; Savanoriški darbuotojai.

DIVERSIFIKUOTOS KOMPANIJOS
  Savi

ištekliai;   Specialus išteklis – kompanijos centras (štabas):
       

Bendros visiems filialas paslaugos ir funkcijos; Bendros kompanijos plėtros ir modernizavimo iniciatyvos; Papildomi finansiniai ištekliai; Formalūs ryšiai tarp filialų.

RINKA PAGRĮSTOS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ ALTERNATYVOS
  Organizacijos   Konkurentai;   Organizacijos

turima rinkos dalis; išteklinis potencialas.

Produktų portfelio matrica Ištekliais pagrįstos alternatyvos

Konkurencijos strategija

Vertės grandinės ir sistemos ryšiai

Strateginių sprendimų alternatyvos

Generalinės strategijos

RINKA PAGRĮSTOS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ ALTERNATYVOS

Rinka pagrįstos alternatyvos

Rinkos alternatyvų matrica

Ekspansijos metodų matrica

STRATEGINIŲ ALTERNATYVŲ ATRANKA
  Vadovavimas;   Svarbiausi

sėkmes veiksniai;   Pridėtinė vertė ir konkurencinis pranašumas:
   

Pridėtinės vertės šaltiniai prieš srovę:
 

Masinė standartizuoto produkto gamyba. Produkto diferenciacija.

Pridėtinės vertės šaltiniai pasroviui:
 

M.PORTERIO GENERALINĖS STRATEGIJOS
  Išlaidų

lyderio strategija;   Diferenciacijos strategija;   Nišos strategija.

GENERALINIŲ STRATEGIJŲ ALTERNATYVOS
Konkurencinis pranašumas Konkurencinis užmojis
Mažesnės sanaudos Platus taikinys Diferenciacija

Išlaidų lyderio strategija

Diferenciacijos strategija

Siauras taikinys

Nišos strategija

IŠLAIDŲ LYDERIO STRATEGIJA
Pagal šią strategiją organizacija savo veiklą grindžia gamybos organizavimu ir valdymu kurie užtikrina mažiausias išlaidas šakoje.

Vidutinė produkcijos vieneto kaina Vidutinės konkurentų produkcijos vieneto sąnaudos Vidutinės išlaidų lyderio produkcijos vieneto sąnaudos Vidutinis išlaidų lyderio produkcijos vieneto pelnas Vidutinis konkurentų produkcijos pelnas

DIFERENCIACIJOS STRATEGIJA
Ši strategija remiasi prielaida, kad įmonė diferencijuodama savo produkciją, gali parduoti produktus aukštesnėmis kainomis.

Vidutinė diferencijuotos produkcijos vieneto kaina Vidutinė produkcijos vieneto kaina Vidutinės diferencijuotos produkcijos vieneto sąnaudos Vidutinės konkurentų produkcijos vieneto sąnaudos Vidutinis diferencijuotos produkcijos vieneto pelnas Vidutinis konkurentų produkcijos vieneto pelnas

NIŠOS STRATEGIJA
  Organizacijos

veikla koncentruojama į tam tikrą specifinę rinkos dalį.   Realizuojama dviem kryptimis:
   

Išlaidų lyderio nišoje strategija Diferenciacijos nišoje strategija

RINKOS ALTERNATYVŲ MATRICA
  Nustato

produktų (paslaugų) ir rinkos alternatyvas, kurias organizacija turi platesne strategine reikšme.

RINKOS ALTERNATYVŲ MATRICA
Išėjimas, atsiskyrimas ir privatizavimas Esama produkcija Nauja Esama rinka rinka Skverbimasis į rinką Rinkos plėtra Nauja produkcija Produkto plėtra Diversifikacija

Susijusios ir nesusijusios rinkos

EKSPANSIJOS METODŲ MATRICA
  Struktūriškai

nagrinėja metodus, pagal kuriuos gali būti įgyvendintos rinkos alternatyvos.

EKSPANSIJOS METODŲ MATRICA
Vidinė ekspansija Išorinė ekspansija Susijungimas Įsigijimas Bendra įmonė Aljansas Privilegija Susijungimas Įsigijimas Bendra įmonė Aljansas Privilegija Priežiūros sutartys

Ekspansij a šalyje

Vidinė plėtra

Eksportas Užsienio atstovybė Užsienio filialas Multinacionalinės operacijos Globalinės operacijos

Ekspansija užsienyje

NAUDOTA LITERATŪRA
  Arimavičiūtė

M. Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas. Mykolo Romerio universitetas. Vadovėlis. Vilnius 2005   Vasiliauskas. A. Strateginis valdymas. Vadovėlis. Vilnius Enciklopedija, 2002

DĖKUI UŽ DĖMĖSĮ 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful