You are on page 1of 8

Ante Vrankovid

Domjanićeva 15
10380 Sveti Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina, December 4, 2015

Hrvatska odvjetnička komora - Croatian Bar Association
Predsjednik - President Robert Travaš
Koturaška c. 53, 10000 Zagreb
Na znanje: USKOK – BCCOC: KR-US-1/13

DODATAK OTVORENOM PISMU – ADDITION TO THE OPEN LETTER:

Hrvatska odvjetnička komora sama drsko protiv svih – Croatian Bar Association aganist everybody
Gospodine Travaš,
kao što vam je poznato, 27. 10. 2015. sam vam poslao moje Otvoreno pismo, koje sam zbog izrazite ozbiljnosti
1
situacije poslao na znanje i Predsjednici RH , dobivši iz njezina ureda odgovor u kojem stoji: „U pismu ste ukazali na
okolnosti bitne za odlučivanje o vašoj prijavi… …za očekivati je da ćete od čelnika, odnosno nadležne službe Hrvatske
odvjetničke komore kao strukovne institucije, dobiti odgovarajuće očitovanje.“ (vidjeti ovdje: Prilog 1/a,b).
2
MeĎutim, kao niti na prethodnih 50 dopisa, ni na moje Otvoreno pismo ja od vas nisam dobio nikakav odgovor.
Tom ogluhom HOK je pokazalo svoj neprikriveni prijezir čak i prema Predsjednici RH koja mi je u mojim
zakonitim nastojanjima dala za pravo. No, taj vaš potez postao je kap koja je prelila čašu vaše „prodaje magle“, jasno
pokazavši da HOK ne poštuje doslovce nikoga: niti policiju (koja mi je službeno pisano potvrdila da me vaš tadašnji
predsjednik Andreis neutemeljeno /=lažno/ prijavio); niti HHO koji je o toj stvari u „Slobodnoj Dalmaciji“ izrijekom naveo:
„Ante Vranković je u pravu“, što su potvrdile i udruge Veronika vere i Juris protecta; niti Ministarstvo financija koje je
potvrdilo da plaćanje poreza jest dužnost odvjetništva, što ste vi (HOK) čak dvaput bili službeno negirali(!), radi čega ste
2013. morali pristati na uvoĎenje fiskalnih blagajni, jedini meĎu EU odvjetnicima(!); niti Pučku pravobraniteljicu koja je
javno potvrdila da joj je poznato HOK-ovo nerješavanje disciplinskih prijava; niti 3 suda(!) koji su s 2 pravomoćne presude
potvrdili da je moje postupanje prema „Hrvatskoj odvjetničkoj komori“ koja se izrijekom spominje u pravomoćno potvrĎenoj
izreci prvostupanjskoga suda (vidjeti ovdje: Prilog 2/zaokruženo/ i Prilog 3) bilo zakonito, te sam stoga osloboĎen optužbe,
baš kao i moja svjedokinja (linkove na sve navedene dokumente vidjeti u Otvorenom pismu, bilj. 8); a sada niti
Predsjednicu RH čiji ste zakoniti stav, kao vrhunac svoje četverogodišnje arogancije, javno prezreli, ne odgovorivši mi.
Takva arogancija kojom ste otvoreno zaratili protiv svih, ne javlja se u HOK-u prvi put: punih 10 godina na isti se
način svima već suprotstavljao vaš član, odvjetnik Darko Zadro (2002. – prijetnje plastičnim pištoljem; 2006. – premlaćivanje
britanskog gay-para; 2007. – pucnjava u kafiću u Vinkovcima; 2008. – vatreni obračunom i ranjavanje u Poreču; 2008. – dilanje droge; 2009.
– skačući kroz prozor i prijeteći. Za SMS prijetnje smrću članovima obitelji Zadro je pravomoćno osuĎen na 6 mjeseci zatvora) sve dok

Jakši Denichu, kojega nije poznavao, 2011. nije prosuo mozak. U svih tih 10 godina HOK Zadru nikad nizašto nije kaznio, a
vaše postupanje u mom slučaju, gdje baš kao i odvjetnik Darko Zadro idete sami protiv svih, pokazalo je i zašto: zato jer vi
postupate identično kao Zadro, pokazajući time da je tvrdnja vašega člana Jadranka Črnka iz 2012.: „s njima u Komori nitko
3
normalan ne želi imati posla“ bila i ostala točna, te da HOK doista boluje od sindroma Darka Zadre, koji je sada u ludnici.
„Paranoidne optužbe funkcioniraju kao čovjekova obrana od razotkrivanja njegovog sadizma ili rušilaštva. One se
4
drže obrasca: upravo ti imaš sadističku namjeru, ja sam stoga nevin“ objašnjava Erich Fromm i ta vaša taktika je raskrinkana
kada su policija i 3 suda odbacili prijave i tužbe vaših članova L. Andreisa i D. Zoričić protiv mene. „Zli napadaju druge
mjesto da se suoče s vlastitim pogreškama…oni su često marljivo zauzeti mržnjom i uništavanjem života, obično u ime
5
6
pravednosti.“ Doista, svojim kriminalom (a u tome vi niste bolji od Labana i Andreisa, jer ste glumili da ne znate koji je sadržaj čl. 6 i 7 Kodeksa odvj. etike )
svjesno ste uništili i moj život (godine) i zdravlje (osteoporoza /=lomovi noge/, opasna /=kancerogena/ polipoza žučnjaka, itd).
Kako sam to detaljno dokazao u Otvorenom pismu, takvim svojim arogantnim i protuzakonitim postupanjem, već
ste poslali u smrt 12+1+5=18 ljudi, i - nikom ništa. No, od mog slučaja, javnost će sigurno imati koristi:
I.) ako pošaljete i mene u smrt, ja ću biti zadnji kojega ste poslali, jer vas USKOK (T. Laptoš, A. Vrančić) više ni
uz najbolju volju neće moći dalje kolegijalno štititi držanjem kaznenih prijava u ladici -- jer je sve prijavljeno Bruxellesu, od
kojeg sam zatražio nadzor rada DORH-a i jer su svi nepobitni dokazi su na Internetu -- tim prije što se upravo jučer na
primjeru Joška Božića nepobitno dokazalo da državni odvjetnici sustavno štite kriminalce poput vas, Labana i Andreisa, sve
dok oni nekog ne usmrte (Prilog 4), pa će kad se to ponovi dvaput u 2 mjeseca biti jasno da to nije slučajno, osobito stoga što
je zbog mog traženja naknade počinjenih mi šteta i vama osobno i HOK-u moja smrt u izravnom interesu; ili:
II.) ukoliko rješite moje 2 prijave i nadoknadite mi počinjene štete koje ste potpunim, zvjerskim uništavanjem moga
zdravlja (polipoza, osteoporoza, hipokalemija, hipoglikemija, bradikardija, itd.) nabili na preko 125% svojih godišnjih prihoda od
svog komorskog doprinosa, bit ćete prisiljeni napokon početi naplaćivati kazne neetičnim odvjetnicima, koje uglavnom

1

Otvoreno pismo s linkovima na sve bitne dokumente koji se i ovdje spominju je na linku: https://www.scribd.com/doc/288033141/0tvoreno-pismo-Trava%C5%A1u-i-Kolindi
Znakovito je da ste komunikaciju sa mnom prekinuli nakon što sam vam poslao dokaze da su informacije koje ste dobili (od P. Labana) bile lažne. Vidjeti Otvoreno pismo str. 1, bilj 6.
Link: https://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (str. 4-5, Prilog 5-7)
4
Erich Fromm: Bekstvo od slobode, Zagreb 1984., str. 159
5
M. Scott Peck: Ljudi laži, Zagreb, 1999., str. 67
6
O tome vidjeti na linku: https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 3, 4 odlomak odozgor
2
3

1

uopće ne ubirete – kako mi je to kazala vaša bivša disciplinska tužiteljica Tamara Abel, a što vi u svojem odgovoru niste
7
negirali - pa će odvjetnici napokon morat počet razmišljat hoće li kršiti Kodeks ili ne, što je graĎanima svakako u interesu.
U Prilogu 5 šaljem novi nepobitni dokaz, od 17. 11. 2015., da mi vaša prijavljena članica D. Zoričić i dalje
osporava pravo na život lišavanjem sredstava za život, što je potvrdio i HHO. Izvijestivši o tome i vaše kolege u Belinu, dana
17. 11. ponovno sam stupio u potpuni štrajk glaĎu, s istim traženjima: rješavanje mojih dis. prijava iz 2012. i naknadom štete:
Tablica izračuna naknade štete za HOK-ovo uništavanje mojeg zdravlja između 2. 1. 2016. i 12. 2. 2016. (nastavak na prethodne dopise)

165. tjedan 2.–8. 1.; 166. tjed. 9.-15. 1.; 167. tj. 16. –22. 1.; 168. tj. 23.–29. 1.; 169. tj. 30.1. - 5. 2.; 170. tjedan 6.-12. 2.
Mr. Travaš,
as you know, on October 27, 2015 I sent my Open Letter, which, due to the exceptional seriousness of the situation, I also sent the
knowledge and President of the Republic of Croatia.8 Her office replied me that: "In the letter you have indicated the circumstances relevant for the
decision on your application ... ... for that reason it is logical to expect that from the leaders, or from competent service of Croatian Bar Association
as a professional institution, you will obtain the appropriate disclosure." (here: Attachment 1/a-b).
However, as on none of my previous 50 official letters, neither on my Open Letter you haven`t sent me any answer. 9
With this refusal to send ma an answer, CBA has shown its unconcealed disdain even to the Presidents of the Republic of Croatia, which
supported my legitimate efforts. That act became the last drop in the cup of CBA`s "saling of the fog", clearly showing that the CBA does not respect
literally nobody: neither the Police (which confirmed me in writing that your then-President Andreis unfoundedly /= falsely/ reported me); nor
Croatian Helsinki Committee, which in "Slobodna Dalmacija" newspaper explicitly stated: "Ante Vranković is right", which was also confirmed
by Veronika Vere and Juris Protecta; nor the Ministry of Finance which confirmed that payment of taxes is a duty of the legal profession, what are
you (CBA) have been twice officially denied(!), which is why in 2013 you had to agree with introduction of fiscal cash registers, the only one among
EU lawyers (!); nor Croatian Ombudsman who publicly confirmed that she knows about CBA`s non resolving of disciplinary reports; nor 3
courts(!) which issued 2 final verdicts, confirming that my acts towards the "Croatian Bar Association" - which is explicitly mentioned in the
explanation of confirmed verdict (see here: Appendix 2 /rounded part/ and Appendix 3) was legaly correct, and I am therefore acquitted of all
charges, as well as is my witness (links to all of these documents see in the Open Letter, note 8); and now neither even the president of the Republic
of Croatia whose legaly based attitude - as the culmination of your four arrogance – you have publicly scorned, by not answering me.
Such an arrogance with which you started a war on everybody, does not occurs in the CBA for the first time: for 10 years in the same way
your member, lawyer Darko Zadro also opposed everybody (2002 - threats with a plastic gun; 2006 - beating the British gay couple; 2007 - shooting at a
coffee shop in Vinkovci, 2008 - gunfight and hurting in Poreč; 2008 - drug dealing; 2009 - jumping out of the window and threatening. For his written (SMS)
death threats to the members of his family that lawyer was sentenced to six months in prison) and finally killed accidental passer-by Jakša Denich in 2011.

In all these 10 years CBA has never sanctioned Zadro for any of his radically unethical acts, and your conduct in my case, in which just like Zadro you
are alone fighting against everybody, showed why is that so: because you act exactly like Zadro, showing that the assertion of your member Jadranko
Črnko from 2012, when he said: "normal doesn`t want anything to do with them in the Bar (CBA)" was, and still is correct,10 and that the CBA is
really suffering from the syndrome of Darko Zadro, and is now in a mental institution.
"Paranoid accusations are functioning as persons defenders from the detection of his sadism or destructive behaviour. They have a form:
you have sadistic intent, therefore I am innocent", explains Erich Fromm,11 and that kind of your tactics was unmasked when the police and the court
rejected the three reports and lawsuits by your members L. Andreis and D. Zoričić against me. "The evil people attack others, instad fixing their own
mistakes ... they are often preoccupied with hatred and destruction of life, usually in the name of justice."12 Indeed, with your crime (and in this you are
13
not better than Laban and Andreis, because you pretended that you don`t know who the content of Art. 6 and 7 of CBA`s Code of Ethics ) you have knowingly ruined my life
(years) and health (osteoporosis=2 leg fractures, carcinogenic gallbladder polyps, etc.)
As I demonstrated in detail in my Open Letter, similary arrogant and illegal CBA`s actions already have resulted with deaths of
12+1+5=18 people – and nothing happened. But from my case, the public will certainly benefit:
I.) if you send me also to death, I will be the last one you sent, because USKOK-BCCOC (Tamara Laptoš, Andreja Vrančić) will not be
able to continue to protect you any further by holding my criminal report in a drawer -- because everything is reported to Brussels, from which I
requested monitoring of DORH-SARC, and because all irrefutable evidence are already on the Internet -- especially since yesterday and the case of
Joško Božić it was irrefutably proven that Croatian stare attorneys are systematically protecting criminals like you, Laban and Andreis until they kill
someone (Appendix 4), so when it repeats twice in 2 months, it will be clear that it is not something accidental, especially in the light of my seeking
compensation of damages you have committed to me, so that to you personally and to the CBA my death is in the direct interest; or:
II.) If you resolve my 2 disc. reports and compensate me for the damages that you have -- by the brutal destruction of my health (polyps,
osteoporosis, hypokalemia, hypoglycemia, bradycardia, etc.) – pumped to over 125% of your annual incomes from the Bar contribution, you will be
forced to finally start charging penalties to unethical lawyers, which penalties werw generally not collected - as I was told by your ex-disciplinary
14
prosecutor Tamara Abel, and which fact in your response to me have not denied - so Croatian lawyers will finally have to start thinking whether or
not to break the Code, and that would certainly be in the best interest of Croatian citizens.
In the Appendix 5 is another undeniable proof issued on November 17, 2015, you member continues to deny my right to life by
deprivation of livelihood, which is officially confirmed by the Croatian Helsinki Committee. After I reported all that to your colleagues in Berlin also,
on November 17 I have started again a complete hunger strike, with the same requirements: solving my discipl. reports from 2012 and compensation
of the committed damages as follows:The source for calculating damages for CBA's destroying of my health in the period: January, 2 - February 12, 2016 (see
earlier communication): 165. week 2.–8. 1.; 166. w. 9. - 15. 1.; 167. w. 16. –22. 1.; 168. w. 23.–29. 1.; 169. w. 30.1. - 5. 2.; 170. week 6.-12. 2.

7

Moje navoĎenje te činjenice: https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str. 96); vaš odgovor u kojem te činjenice ne negirate:

https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str, 6-7). O tome također: https://www.scribd.com/doc/290565329/HOK-Tro%C5%A1kove-odvjetniku-treba-platiti-Rebro-a-ne-pacijent
8

Open letter with links to all relevant documents mentioned here is on the link : https://www.scribd.com/doc/288033141/0tvoreno-pismo-Trava%C5%A1u-i-Kolindi
It is significant that you have stoped communication with me after I sent you evidences that the informations given to you (from P. Laban) were lies. See Open Letter p. 1, note 6.
10
Link: https://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (p. 4-5, Prilog 5-7)
11
Erich Fromm: Bekstvo od slobode, Zagreb, 1984., p. 159
12
M. Scott Peck: Ljudi laži, Zagreb, 1999., p. 67
13
See the link: https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, p. 3, 4th paragraph from above
14
I have wrote that at: https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (p. 96); your answer in which you do not denie that fact is on the link:
https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (p. 6-7). See also: https://www.scribd.com/doc/290565329/HOK-Tro%C5%A1kove-odvjetniku-treba-platiti-Rebro-a-ne-pacijent
9

2

PRILOG / APPENDIX 1

3

PRILOG / APPENDIX 2

4

PRILOG / APPENDIX 3

5

PRILOG / APPENDIX 4

NEPOBITAN DOKAZ da DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SUSTAVNO
ŠTITI KRIMINALCE i time im POMAŽE POMAŽE u UBIJANJU
Inače, iz slučaja J. Perkovid – Z. Mustač poznato je da DORH i inače sustavno štiti ubojice: link:
https://www.scribd.com/doc/292278403/DORH-i-ina%C4%8De-%C5%A1titi-ubojice

6

PRILOG / APPENDIX 5

7

Povratnice – Advice of receipt

8