You are on page 1of 6

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У 2015-2016.

ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
МЕС РАДНА
ПРВИ КВАРТ

ДАТУМ
1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

Физика

Физика

Физика

Физика

Физика

Физика

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

1.9.2015.
1.

2.9.2015.
3.9.2015.
4.9.2015.
7.9.2015.
9/8/2015

2.

9/9/2015

Матем К

9/10/2015
9/11/2015
9/14/2015
СЕП

9/15/2015
3.

9/16/2015
9/17/2015
9/18/2015

Матем И Матем И

Матем И Матем И Матем И

9/21/2015

Матем К

Матем К

9/22/2015
4.

МОС КВ

Машине К

9/23/2015

Матем К

9/24/2015

Матем К Матем К

9/25/2015
9/28/2015
9/29/2015
5.

Матем К

10/2/2015
6.

10/5/2015
10/6/2015

Српски

Српски

Српски
Матем К

Ел инстал

Базе подат

Српски

10/1/2015
ОКТ

Рач мреже

Српски

9/30/2015

Матем К
Изборни Српски

Матем П
ОЕТ1

ПЛЦ К
Геом К

Матем П

10/7/2015

ОЕТ

10/8/2015

Матем К

10/9/2015
10/13/2015

Гео

Прак

Физика

10/20/2015
8.

Српски

ОЕТ

10/27/2015
9.

Рач г

Матем К Физика
Српски

ОЕТ1

ОЕТ1

Физика

Физика

Српски

Матем П

10/29/2015

Био

Ц2

Матем П

ОЕТ
Био

10/30/2015

Мерења

Ел мерења
Рач и инф

Српски
Рач мреже

Матем П
Српски П
Мерења

Филозоф Матем П

Матем П Филозоф

Матем П

Сервери ЕОП К

Мерења

Теор Телек

Филозоф
Аудио-тех

Обраа и пр

Елект

Српски

Српски П

Елект М Еко и орг

Српски П

Рачунари Матем П

Погони

Програм Антен сис

Тех мулт

ОЕТ

Српски

Матем П

Построј

ОЕТ

Мерења Увод

Матем П
Матем П

Матем П
Српски П

Елект Т

Тех црт Т

Српски

ОЕТ2

Матем П Матем П Српски

Матем П

10/28/2015

Примена

Елект Т
Физика

Покрета

Примена

Српски
Гео

ОЕТ
Српски П

Физика

Српски

Рач г

Српски П

10/23/2015
10/26/2015

Гео

Српски П

10/21/2015
10/22/2015

Електро Т
Електро Српски

10/15/2015

Физика

Матем К

Српски П

Гео

Гео

Машине

Српски П

Примена

10/14/2015

10/19/2015

Системи К

Српски

Матем К

10/16/2015

ОЕТ
Геом К

ОЕТ1 К

10/12/2015
7.

ОЕТ

Матем П

Матем П

Матем П

ПР

Матем П Тех црт Т

Српски

Матем П

Матем П
Изборни П

Увод

ДРУГИ КВАР

10

11
НОВ
12

13

2.11.2015.
3.11.2015.
4.11.2015.
5.11.2015.
6.11.2015.
9.11.2015.
10.11.2015.
12.11.2015.
13.11.2015.
16.11.2015.
17.11.2015.
18.11.2015.
19.11.2015.
20.11.2015.
23.11.2015.
24.11.2015.
25.11.2015.
26.11.2015.

Српски

Рач г

Матем
Био

Српски

Српски
Био

ОЕТ

Физика
Тех црт Т

ОЕТ1

Тех црт Т

Рач г

Тех црт Т

ОЕТ1

ОЕТ1

Геом К
Тех црт Г

Српски

Српски К

Тех мулт

Тех црт Г

Тех црт Тех црт Г Матем К
Рач г

Српски

Српски

Машине Машине

ПЛЦ К
Српски

Српски П Српски П

ОЕТ2
Српски П Српски П

Матем К

Физика
Матем К
ОЕТ

Геом К

ОЕТ

ОЕТ

Матем К Примена Матем К

Мреж оп

Српски П
ОЕТ

Матем К

ОЕТ

Матем К

ОЕТ2

Матем К

Матем К Матем К

Матем К

ОЕТ

Базе подат

Матем К
Матем К

Ел инст Т
Матем П
Српски
Практ нас

Српски
Српски К

Српски

Рач г

Рач г

Матем К Српски

Српски Матем К

Физика
Тех црт

Рач г

Алгебра К

Физика

Тех црт Г

Рач г

Физич сис

Физика

Тех црт Т

Рач г
Физика

МОС

Био

Српски

Матем К Матем К Матем П

Српски

Матем П Покрета

Српски Матем П Прим рач

ххх
Прим рач

Постројења

Српски П

Српски П

27.11.2015.
30.11.2015.
1.12.2015.
14
2.12.2015.
3.12.2015.
4.12.2015.
7.12.2015.
8.12.2015.
15
9.12.2015.
10.12.2015.
ДЕЦЕ
11.12.2015.
14.12.2015.
15.12.2015.
16.12.2015.
16
17.12.2015.
18.12.2015.
21.12.2015.
22.12.2015.
ПОНЕД 23.12.2015.
ТРЕЋИ КВАР
15.01.2016.
18.01.2016.
19.01.2016.
17
20.01.2016.
21.01.2016.
ЈАНУ
22.01.2016.
25.01.2016.
26.01.2016.
18
28.01.2016.
29.01.2016.
01.02.2016.
02.02.2016.
19
03.02.2016.
04.02.2016.
05.02.2016.
ФЕБР
08.02.2016.
09.02.2016.
20
10.02.2016.
11.02.2016.
12.02.2016.
21
17.02.2016.

Изборни П

Пракса К
Српски

Српски П Српски
Пракса К Физика

Српски

Матем К

Енглески П

Физика

ххх
Енглески П

Српски П Српски П
Пракса К
Српски П

Енглески П

Матем К

Српски

Матем П

Српски

Матем П

Српски

ОЕТ П

Српски

Физика

Истор К Историја

Историја ОЕТ П

ОЕТ1

ОЕТ П

Српски

Српски П
Српски П

Рачунари

Рач мреже

Матем П Матем П

Матем П Електр

ПЛЦ К
Енглески

Српски

Алгебра Енглески
Електр

Електр

Електр

ОЕТ

Гео К

Енглески Енглески Енглески

Мерења
Матем П

Матем П Матем П

Српски
Српски

Матем П

Енглески Енглески Енглески Енглески
Матем П

ОЕТ

РА Ц2

МОС К

Тех мулт
Српски

Енглески Енглески Матем П Енглески П

Матем П

Обр и прен

Увод

Српски П

Матем П Српски П

Енглески
Енглески П

Теор телек
Електрот Српски П

Физика Пракса К ОЕТ1 П ОЕТ1 П Физика

Српски

Енглески П

ххх
Енглески ххх

Матем П

Српски

Енглески П

ОЕТ П Практ нас

Српски П

Српски П

Српски

Инстал

Мерења Матем П

Матем П

Енглески
Матем П

Матем П
Енглески П

Мерења
Матем П Матем П

Енглески Матем П
Изборни Машине
Погони

Ант кос сис

Тех црт Т

Тех црт К

Тех црт К

Тех црт К

Тех црт

Тех црт К

Интерфони
Прак нас

ПЛЦ К

22

23

МАР
24

25

18.02.2016.
19.02.2016.
22.02.2016.
23.02.2016.
24.02.2016.
25.02.2016.
26.02.2016.
29.02.2016.
01.03.2016.
02.03.2016.
03.03.2016.
04.03.2016.
07.03.2016.
08.03.2016.
09.03.2016.
10.03.2016.
11.03.2016.
14.03.2016.
15.03.2016.
16.03.2016.
17.03.2016.
18.03.2016.
21.03.2016.
22.03.2016.
23.03.2016.
30.03.2016.
31.03.2016.
01.04.2016.

Интерфони

Српски

МОС К

Српски П

Српски П

Српски П
Српски П

Прак наст

Видео над

Српски П

Бизнис цен

ЧЕТВРТИ КВ

26

АПР
27

28

04.04.2016.
05.04.2016.
06.04.2016.
07.04.2016.
08.04.2016.
11.04.2016.
12.04.2016.
13.04.2016.
14.04.2016.
15.04.2016.
18.04.2016.
19.04.2016.

Гео

Гео

Видео над

Гео

Гео
Гео
МОС К

ПЛЦ К

29

30

31

МАЈ

32

33

34

35
ЈУН

36

37

20.04.2016.
21.04.2016.
22.04.2016.
25.04.2016.
26.04.2016.
27.04.2016.
28.04.2016.
04.05.2016.
05.05.2016.
06.05.2016.
09.05.2016.
10.05.2016.
11.05.2016.
12.05.2016.
13.05.2016.
16.05.2016.
17.05.2016.
18.05.2016.
19.05.2016.
20.05.2016.
23.05.2016.
24.05.2016.
25.05.2016.
26.05.2016.
27.05.2016.
30.05.2016.
31.05.2016.
01.06.2016.
02.06.2016.
03.06.2016.
06.06.2016.
07.06.2016.
08.06.2016.
09.06.2016.
10.06.2016.
13.06.2016.
14.06.2016.
15.06.2016.
16.06.2016.
17.06.2016.
20.06.2016.

Бизнис цен

Српски П

Српски П

Српски П
Српски П

Практ нас

Српски П

Српски П

МОС К

21.06.2016.
22.06.2016.