You are on page 1of 5

Skawina, 11 grudnia 2015 r.

Marcin Haat
Redaktor naczelny dziennika
i portalu internetowego
InfoSkawina
e-mail: redakcja@infoskawina.pl

Rada Miejska w Skawinie


Rynek 1
32-050 Skawina

PETYCJA
Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16
lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z pn. zm.), art. 63 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pn. zm.),
skadam petycj o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu obrad komisji
Rady Miejskiej w Skawinie przez odpowiednich pracownikw oraz udostpnianie zapisu
na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.gminaskawina.pl
Uzasadnienie
Pozytywne rozpatrzenie tej petycji ley w interesie publicznym.
Jawno i transparentno dziaania organw wadzy publicznej s nierozerwaln czci
demokracji a prawo dostpu do informacji publicznej uwaane jest dzi za prawo czowieka.
W polskim prawodawstwie przepisy art. 61 Konstytucji stanowi nie tylko prawo
dostpu do informacji publicznej, lecz w ust. 2 wskazuj expressis verbis dodatkowe
uprawnienie kadego obywatela, jakim jest moliwo wstpu na posiedzenia kolegialnych
organw wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborw, z moliwoci
rejestracji dwiku lub obrazu.
Z kolei ustawa o samorzdzie gminnym w art. 11b. stwierdza, e m.in. dziaalno
organw gminy jest jawna a ograniczenia jawnoci mog wynika wycznie z ustaw. Ponadto
w ustpie drugim stanowi, e Jawno dziaania organw gminy obejmuje w szczeglnoci

prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej
komisji, a take dostpu do dokumentw wynikajcych z wykonywania zada publicznych, w
tym protokow posiedze organw gminy i komisji rady gminy.. Posiedzenia kolegialnych
organw wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborw w myl art. 18 ust. 1 w/w
ustawy s jawne i dostpne.
Proponowane rozwizanie nie stoi w sprzecznoci z przepisami ustawy o dostpie do
informacji publicznej, jak rwnie Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i
Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. W tym
ostatnim wrcz podkrela si, i strona podmiotowa BIP powinna zawiera rwnie inne
informacje publiczne, a w szczeglnoci takie, ktrych publikacja ley w interesie publicznym,
zaspokaja potrzeby obywateli i ich wsplnot, wspiera rozwj spoeczestwa obywatelskiego
lub przyczynia si do polepszenia dziaalnoci podmiotu udostpniajcego informacje ( 11
ust. 1 pkt 5 lit. b).
Z przepisu ustawy (art. 8 ust. 3 zdanie drugie u.d.i.p.) wynika, e BIP jest systemem
otwartym, do ktrego mona wprowadza coraz to nowe rodzaje informacji publicznych, w
tym takie, ktre nie zostay wymienione przez ustawodawc jako obligatoryjne do
zamieszczenia w art. 8 ust. 3 (poprzez odwoanie do art. 6 ust. 1 u.d.i.p.) lub przepisach
odrbnych. Naley dodatkowo podkreli, e polski ustawodawca uzna, e "urzdowy
publikator teleinformatyczny" ma priorytetowe znaczenie wrd przewidzianych trybw
udostpniania informacji (por. konstrukcj przepisu art. 10 ust. 1 u.d.i.p.).
Skoro nagrywanie tego typu materiaw jest konstytucyjnym prawem kadego obywatela, to
warto aby te materiay byy nagrywane przez tutejszy urzd, a nie wymuszay na kadym
zainteresowanym obecnoci na kadej komisji w celu audiowizualnej rejestracji ich przebiegu.
W lokalnej demokracji przedstawicielskiej mieszkacy, co cztery lata, podejmuj wybr
kogo obdarzy zaufaniem do reprezentowania ich w samorzdzie. Trudno jest zweryfikowa
kandydatury niemajce politycznego stau. W przypadku aprobaty dla czyjej reelekcji wybr
ten moe, a nawet powinien by wiadomy. Odzwierciedlenie penego a tym samym wiernego
przebiegu obrad, dyskusji, wolnych gosw czy te wnioskw, moe odbiega od sugestywnej
oceny osoby sporzdzajcej protok. Jak rwnie w obecnym sposobie gosowania rady,
niemoliwym jest - na podstawie protokou w wersji papierowej - ustali jak dany radny
gosowa. Nie ma demokratycznego wyboru bez wolnoci sowa, nie ma wolnoci sowa bez
dostpu do informacji. Wolno sowa to przecie co wicej ni prawo do mwienia o
sprawach o niewielkim znaczeniu. Mieszkaniec ma prawo do krytyki, w ktrej zawiera si
negacja lub aprobata sposobu rzdzenia czy poszczeglnych decyzji. Niemerytoryczna i
nieuzasadniona krytyka wrd czci mieszkacw, spowodowana jest czsto brakiem
dostpu do obiektywnych i rzetelnych materiaw. Wwczas ocena ta, moe stawa si

niesprawiedliwa, podatna na zmanipulowanie, a czasem wrcz podpada pod obelywy hejt


czy mie znamiona pomwienia. Moe by te przyczynkiem do wybuchu i eskalacji animozji
midzyludzkich. Protokoy, s jedynie streszczeniem wypowiedzi a wiele dyskusji moe nie
by szczegowo przytaczanych. Proces legislacyjny bez rzetelnej i penej informacji nie
stworzy, tak potrzebnego, zaufania do stanowionego prawa i organw wadzy publicznej.
Z wideorelacji, jeeli takowe istniej, chtnie te korzystaj niezalene media i dziennikarze.
Nie kady zainteresowany moe wzi udzia w komisji, terminy czsto pokrywaj si z
sesjami, komisjami lub z innymi wanymi wydarzeniami czy te obowizkami zawodowymi.
Zainteresowani mieszkacy, w tym take ci, ktrym zmianowy system zatrudnienia
uniemoliwia obecno podczas obrad czy te z analogicznych przyczyn - rolnicy, rwnie
bd mogli zapozna si z penym zapisem obrazu w czasie dla nich dogodnym. Brak systemu
elektronicznego gosowania uniemoliwia mieszkacom zapoznanie si ze sposobem
gosowania ich przedstawicieli. Wprowadzenie takiego rozwizania jak nagrywanie komisji
bdzie stanowio dodatkow dbao o przejrzysto dziaania wybranych radnych. W
samorzdzie nie ma spraw wanych i niewanych wszystkie decyzje bezporednio lub
porednio dotycz mieszkacw. Std tak wane jest zapewnienie mieszkacom swobodnego
dostpu do obrad, bez obowizku przyjcia na posiedzenie komisji. Buduje to wzajemne
zaufanie. Mieszkacy take zyskuj przewiadczenie, e wadze s skonne wyj naprzeciw
ich oczekiwaniom.
Zwracam si z przedmiotow petycj do radnych, poniewa do nagrywania obrad nie jest
potrzebna adna zgoda uczestniczcych jak i obserwujcych posiedzenia, a delegowanie
pracownikw i zapewnienie im sprztu mieci si w kompetencjach organu. Urzd Miasta i
Gminy w Skawinie jest w posiadaniu kamery, a jej obsuga nie nastrcza problemw. Samo
udostpnianie materiaw filmowych jest i bdzie darmowe ze wzgldu na istnienie wielu
serwisw internetowych umoliwiajcych hosting filmw (YouTube, VIMEO, itp.). Mona
rwnie umieszcza je na stronie tematycznej miasta gminaskawina.pl. Archiwizacja
zapisw wideo w postaci pliku informatycznego a przechowywanego na noniku
elektronicznym,

rwnie

nie

przysparza

tylu

problemw

co

papierowe

wersje

(magazynowanie, wyszukiwanie, podatno na warunki zewntrzne).


Wiele gmin w Polsce realizuje nagrania video i publikuje je w Internecie dla wszystkich
zainteresowanych. Gmina Skawina zreszt bya jedn z pierwszych w powiecie i okolicy, ktra
rozpocza rejestracj i publikowanie nagra z sesji rady miejskiej. Nagrywanie obrad komisji
Rady bdzie z korzyci dla budowy i rozwoju spoeczestwa obywatelskiego, o czym si
mwi nie tylko w trakcie sesji rady miejskiej. Kady taki materia to take wspaniaa lekcja
samorzdnoci, mogca pobudzi zaangaowanie mieszkacw w sprawach gminy dla dobra
spoecznoci lokalnej.

Dzi nagrywa si przecie nawet rozprawy sdowe, sejmowe, w wielu gminach istnieje
monitoring uliczny, wic nagrywanie komisji, w ktrej uczestnicz wybrani w
demokratycznych wyborach radni nie jest niczym niezwykym. Tym bardziej, e mieszkacy
mieliby okazj zobaczy z bliska na czym polega praca radnych i caego samorzdu oraz
stanowioby to swoiste sprawozdanie z zaangaowania pracy radnych. Pozwoli te na ocen
tego, jak rzetelnie radni podchodz do swoich obowizkw, czy nie opuszczaj komisji bez
szczeglnego uzasadnienia w trakcie jej trwania, albo czy si na nie spniaj. Zwaszcza, e za
kady udzia w komisji radny otrzymuje wynagrodzenie (diety) od mieszkacw (podatki).
Publikowanie wideorelacji z komisji w BIP/stronie gminaskawina.pl poprawioby znaczco
przejrzysto prac radnych w komisjach. Umoliwienie wgldu w proces legislacyjny dla
mieszkacw byoby te wietnym przykadem pozytywnej polityki informacyjnej Rady
Miejskiej w Skawinie, a w duszym okresie wpynoby na wizerunek otwartoci i jawnoci
caej Rady. Wiedza na temat dziaalnoci radnych jest bardzo istotna, poniewa radni
reprezentuj swoich wyborcw i to przez nich (radnych), mieszkacom najatwiej jest wcza
si w procesy stanowienia prawa miejscowego i w realny sposb wpywa na to, co dzieje si
wok nich. Dlatego tak wane jest, aby kady zainteresowany mia moliwo zapozna si z
przebiegiem pracy swoich radnych w dogodny dla siebie sposb. Warto zwrci uwag na to,
e dziaania takie su rwnie samym politykom lokalnym, gdy uwiadamiaj im biece
potrzeby spoeczne i pozwalaj im je zaspokoi w moliwie najlepszy sposb. To z kolei
sprawia, i zyskuj oni aprobat mieszkacw, ktra wszake jest rdem legitymacji
dziaania kadego polityka. Majc na uwadze postpujcy rozwj informatyzacji gminy a tym
samym jej spoeczestwa m.in. budowa cz szerokopasmowych, to w przyszoci mona by
rozway transmisje online (na ywo). Tym ostatnim dziaaniem, Gmina Skawina znalazaby
si w czowce gmin w Polsce umoliwiajcych to rozwizanie!
Mam nadziej, e powysze argumenty, bd pomocne Radnym miejskim w podjciu
decyzji o sporzdzaniu i zamieszczaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina
nagra wideo ze swoich prac, jako reprezentantw wszystkich mieszkacw. Czsto si
przecie syszy, e radni nic nie robi, co nie jest prawd, a wideorelacje z komisji
pomogyby pokaza to, jak radni oddani s swojej gminie i jej mieszkacom.
W zwizku z przytoczonymi wyej argumentami, petycj swoj uwaam za zasadn i
wnosz o jej pozytywne zaatwienie.
Prosz o poinformowanie mnie o sposobie zaatwienia mojej petycji zgodnie z przepisami
obowizujcego prawa.
Jednoczenie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyraam zgod na
upublicznienie moich danych osobowych.

Przypominam, e ustawa o petycjach, ktra wesza w ycie z dniem 6 wrzenia 2015 r.


nakada obowizek publikacji treci niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do
ktrego wpyna (art. 8 u.o.p.).

Z powaaniem
Marcin Haat