U

:

1431/2010
0

Ü>θè=à)ø9$# ’È⌡yϑôÜs? «!$# ̍ò2É‹Î/ Ÿωr& 3 «!$# ̍ø.É‹Î/ Οßγç/θè=è% ’È⌡uΚôÜs?uρ (#θãΖtΒ#u™ tÏ%©!$#
"Orang-orang yang beriman dan mententeramkan hati mereka dengan berzikir mengingati Allah; Bukankah dengan berzikir mengingati Allah akan mententeramkan hati-hati?" [Ar-Ra'ad : 28]

RISALAH NIHAYAH AL-MATLUB LI TASFIYAH AL-QULUB

OLEH: AL-'ALIM AL-FADHIL SYAIKHUL ISLAM WAL MUSLIMIN

HADHRAT SYEIKH WAN SULAIMAN BIN WAN SIDDIQ
AL-KEDAHI AN-NAQSHBANDI AL-MUJADDIDI AL-AHMADI QADDASALLAHU SIRRAHUL 'ALI

Khanqah 'Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah 1431/2010
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35